STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing."

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012

2 Název: Právní aspekty v podnikání Autoři: Vydání: první, 2012 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání, a. s. Vydala: Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 OBSAH Úvod VÝSTUPY Z UČENÍ Základní informace o Evropském právu Pojetí práva EU Evropská společenství a Evropská unie a právo Prvky práva ES Obecné zásady a principy politiky a práva EU Právní instituce EU Struktura a obsah práva EU Aplikace práva EU v praxi Mezinárodní obchodní právo Pojem, předmět a systém mezinárodního obchodního práva Pojem mezinárodního obchodního práva Předmět mezinárodního obchodního práva Systém mezinárodního obchodního práva Prameny mezinárodního obchodního práva Subjekty právních vztahů v mezinárodním obchodním a hospodářském styku Organizace a řízení mezinárodních obchodních a hospodářských styků Zajištění závazků a způsoby placení v mezinárodním obchodním a hospodářském styku Procesní otázky v mezinárodním obchodním a hospodářském styku Podnikatel a orgány veřejné správy Veřejná správa Systém veřejné správy Členění veřejné správy Obecní zřízení Krajské zřízení Normotvorba obcí a krajů Správní řád Základní právní předpisy v oblasti správního práva Správní řízení Příslušnost správních orgánů Zahájení řízení... 53

4 3.6.3 Průběh správního řízení Správní rozhodnutí Odvolací řízení Správní soudnictví Czech POINT Právo na informace Veřejný ochránce práv Přestupky a správní delikty Veřejné zakázky Problematika ochrany spotřebitele Ochrana spotřebitele Právo ochrany spotřebitele a Evropská unie Základní právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele Spotřebitelské smlouvy Distanční smlouvy Smlouvy o finančních službách Smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stále místo k podnikání Timesharing Kupní smlouva Odpovědnost za vady Nároky z odpovědnosti za vady Smlouva o dílo Spory z reklamací Dozorové orgány Česká obchodní inspekce Občanská sdružení na ochranu spotřebitele Právní regulace reklamy v ČR Právní regulace reklamy právo veřejné Právní regulace reklamy právo soukromé Etická regulace reklamy Právní aspekty elektronického obchodování Elektronický obchod Druhy e-obchodů Právní úprava e-obchodů Rozhodné právo Spotřebitelské smlouvy v e -obchodu

5 5.4 Výhody a nevýhody elektronického obchodování Šíření obchodních sdělení Právní předpisy k ochraně životního prostředí důležité pro podnikatele Název subkapitoly Název subkapitoly Název subkapitoly Daňový řád a jeho význam pro podnikatele Obsah právního předpisu Daňový řád Změny ve struktuře Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Instituty daňového řádu Nové instituty daňového řádu Základní pojmy daňového řádu Základní zásady daňového řízení Subjekty správy daní a zastupování Lhůty v daňovém řízení Doručování písemností správce daně Spisová daňová dokumentace Jednací jazyk v daňovém řízení Koncepce průběhu a obsahu vlastního daňového řízení Přehled první části daňového řádu Přehled druhé části daňového řádu Přehled třetí části daňového řádu Přehled čtvrté části daňového řádu Přehled páté části daňového řádu Možnosti optimalizace přímých daní pro podnikatele Rozsah evidence fyzické osoby při podnikatelské činnosti a závislé činnosti Daň ze závislé činnosti fyzických osob Zdravotní pojištění OSVČ a zaměstnanců Sociální pojištění OSVČ a zaměstnanců A L G O R I T M U S stanovení daňové povinnosti Příjem z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

6 8.1.6 Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti Příjem z kapitálového majetku Příjem z nájemného Ostatní příjmy Zdanění příjmů právnických osob Poplatníci Zdaňovací období Předmět daně Osvobození od daně Hospodářský výsledek a základ daně Charakteristika daně Zdanění příjmů nevýdělečných neziskových subjektů práv. osob Příkladová charakteristika vybraných neziskových subjektů Principy zdanění nevýdělečných organizací Tvorba základu daně z příjmů a daňové vypořádání Daň z příjmů nerezidentů a z příjmů ze zahraničí Základ daně Zamezení dvojího zdanění Zdanění příjmů rezidentů DS ČR ze zdrojů mimo území Zákonné předpisy pro oblast mezinárodního dvojího zdanění Metody vyloučení dvojího zdanění Metoda plného zápočtu Metoda prostého zápočtu Metoda vynětí příjmů Metoda úplného vynětí Metoda vynětí s výhradou progrese Majetkové daně Předmět daně Předmětem daně nejsou Poplatník daně Základ daně Snížení sazby daně Daňové přiznání a zálohy na daň Předmět daně z pozemků Poplatník, nájemce Osvobození Základ daně

7 Místní koeficient Předmět daně ze staveb Poplatníci Osvobození Základ daně Sazba daně Místní koeficient Placení daně z nemovitostí Daňové přiznání k dani z nemovitostí POHLEDÁVKY, EXEKUCE A INSOLVENCE Název subkapitoly Pohledávky Pojem pohledávka z právního hlediska Smlouva jako důvod vzniku pohledávky Zánik pohledávky Postoupení pohledávky Pohledávky v účetních předpisech EXEKUCE A VÝKON ROZHODNUTÍ Exekuce Exekuční řízení a výkon rozhodnutí Účastníci řízení Návrh na nařízení exekuce Exekuční, vykonatelný titul Exekuční příkaz Součinnost oprávněného a povinného Odklad exekuce Zastavení exekuce Skončení exekuce Způsoby provedení exekuce Srážky ze mzdy INSOLVENCE Insolvenční zákon a insolvenční řízení Insolvenční řízení Insolvenční návrh Záloha na náklady insolvenčního řízení a insolvenční rejstřík Insolvenční rejstřík Způsoby řešení úpadku Pracovní právo v řízení podniku

8 10.1 Pojem a prameny pracovního práva Účastníci pracovněprávních vztahů Vznik pracovního poměru Pracovní smlouva Náležitosti pracovní smlouvy Informace o podmínkách pracovního poměru Změny pracovního poměru Převedení na jinou práci Přeložení Ukončení pracovního poměru Pracovní doba Odpovědnost za škodu Zákon o zaměstnanosti Zprostředkování zaměstnání Rekvalifikace Podpora v nezaměstnanosti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a její právní úprava Vymezení pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci Právní a ostatní předpisy k zajištění BEOZP Technické normy Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci Všeobecné preventivní zásady Poskytování OOPP, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů Základní povinnosti zaměstnavatele Práva a povinnosti zaměstnanců Kontrolní orgány Vnitřní předpisy na úseku BEOZP Vnitřní firemní předpisy Právní úprava vydávání vnitřních předpisů Podstata a význam vnitřních předpisů Zásady a metodika tvorby vnitřních předpisů Obsahové náležitosti vnitřních předpisů Evidence vnitřních předpisů Vybrané vnitřní předpisy Organizační řád Pracovní řád

9 Kolektivní smlouva Vnitřní mzdový předpis Spisový řád Vnitřní předpis o vysílání zaměstnanců na pracovní cesty Vnitřní předpis zaměstnavatele o nárocích zaměstnanců při překážkách v práci Další vnitřní mzdové, organizační a pracovněprávní předpisy Vnitřní účetní předpisy Nejčastější vnitřní účetní předpisy Vnitřní firemní předpisy zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nejčastější vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Právo cenných papírů Definice cenného papíru Termíny související s CP Rozdělení cenných papírů Druhy cenných papírů AKCIE ZATIMNÍ LISTY PODÍLOVÉ LISTY DLUHOPISY SMĚNKY BANKOVNÍ AKCEPTY ŠEKY INVESTIČNÍ KUPÓN KUPÓNY (K AKCIÍM A DLUHOPISŮM) NÁLOŽNÍ LISTY KONOSAMENTY SKLADIŠTNÍ LISTY Deriváty cenných papírů Akcie Základní pojmy u akcií Typy akcií Místo obchodu s akciemi Pohyby ceny akcií Obchodování s cennými papíry Celní zákon a jeho uplatňování

10 14.1 Kompetence a úkoly celní správy Celní správa České republiky - organizace Správa cel Správa spotřebních daní Povinné značení lihu Výkon dělené správy Vydávání potvrzení o bezdlužnosti Správa přestupků Celní dohled nad zbožím (EU) Kontrolní oprávnění v oblasti silniční dopravy Kontrola nakládání s odpady a s odpadovým materiálem Kontrola ochrany práv duševního vlastnictví Kompetence v rámci integrovaného záchranného systému státu Kontrola zaměstnávání cizinců Správa ekologických daní Správa biopaliv Celní řízení CELNÍ PÁTRÁNÍ MOBILNÍ SKUPINY CELNÍHO DOHLEDU CELNĚ-TECHNICKÁ LABORATOŘ Celní režimy Režimy s hospodářským účinkem Tranzit Vývoz Vyměření a prekluze cla OBECNÁ PRAVIDLA PRO ZÁNIK VYMĚŘENÍ CLA FINANČNÍ DÁVKY SPOJENÉ S DOVOZEM ZBOŽÍ KDY A JAK DOCHÁZÍ K VYMĚŘENÍ CLA PŘERUŠENÍ A STAVĚNÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY PRO VYMĚŘENÍ CLA Finanční správa ČR Organizace,agendy a kompetence České daňové správy správa daní orgány daňové správy ČR Generální finanční ředitelství (GFŘ) Územní finanční orgány výkon správy dani Nástroje daňové správy

11 Elektronická podání Daňová kontrola Místní šetření Vytýkací řízení (postup při odstraňování pochybností) Reforma daňové správy ČR Vybranné kapitoly trestního práva Působnost trestních zákonů Časová působnost (ustanovení 2,3 trestního zákoníku) Působnost osobní Působnost věcná Základy trestní odpovědnosti v tržním hospodářství Pojem trestný čin (ustanovení 13 trestního zákoníku) Trestní právo z hlediska součinnosti v trestním řízení Subjekty trestního řízení Policejní orgán Procesní postavení orgánů státní správy, formy komunikace s orgány činnými v trestním řízení Součinnost státních orgánů, fyzických a právnických osob Povinnosti státních a ostatních orgánů v poskytování informací v trestním řízení 417 Závěr Použitá literatura a další zdroje

12

13 Úvod Úvod Stručný úvod k opoře modulu jako celku, uveďte zaměření opory, vazbu na další dílčí části modulu a opory, stručnou informaci, jak s oporou pracovat. Nezapomeňte na motivační význam úvodu. Autoři 13

14 modulu Právní aspekty v podnikání VÝSTUPY Z UČENÍ po pd- Po úspěšném absolvování modulu budou student schopni 14

15 Základní informace o Evropském právu 1 Základní informace o Evropském právu ÚVOD Uveďte stručně kapitolu, její zaměření, případné pokyny pro stadium kapitoly. Nezapomeňte na motivační význam úvodu. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: Vysvětlit si význam práva EU Charakterizovat prameny práva EU (primární a sekundární) Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: povědomí o právních orgánech a institucích EU informace o jednotlivých právních aktech sekundárního práva a rozdílů mezi nimi a o aplikaci práva EU Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: identifikovat obecné zásady a principy práva EU orientovat se v základních právních oblastech EU Použijte tzv. akční slovesa: dokážete rozeznat, zjistíte, jaký význam 15

16 modulu Právní aspekty v podnikání 1.1 Pojetí práva EU V současné době se téměř na každém svém kroku setkáváme se slovy typu právo EU nám stanoví, dle práva Evropské unie, zákon je v rozporu s právem EU apod. Ne každému je však hned jasné, co se pojmem právo Evropské unie rozumí, jaký má obsah a jaký je třeba rozdíl mezi právem Evropské unie a právem Evropských společenství. Právem EU se rozumí souhrn právních norem zajišťujících institucionální soustavu Evropských společenství a fungování společného trhu ležících na pomezí práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Právo EU se dělí na dvě svébytné větve či podsystémy, a to: právo komunitární (právo ES) a právo unijní. S ohledem na předpokládaný budoucí vývoj Evropské unie se dá ovšem předpokládat stále častější prolínání těchto dvou subsystémů a jejich nahrazením souhrnným pojmem evropské právo. Cílem komunitárního práva jakožto velice členitého právního systému tvořícího první z bývalých tří pilířů Evropské unie (ekonomický pilíř ES) je postihnout otázky související s aplikací Smlouvy o evropském sdružení uhlí a oceli (tzv. Pařížská smlouva), Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru a Smlouvy o Evropském společenství pro atomovou energii (tzv. Římské smlouvy), jakož i jejich změn, doplňků a smluv o přistoupení nových členských států. Právo komunitární bývá také mnohdy nazýváno právem Evropských společenství. Na rozdíl od práva unijního, jenž je vybudováno na principu koordinace členských států, je právo ES vybudováno na principu subordinace (podřízenosti) členských států společenství. Jak je obecně známo, tyto smluvní dokumenty obsahují právní ustanovení upravující otázky fungování těchto tří společenství. Právem unijním se rozumí zejména právní akty společné zahraniční a bezpečnostní politiky (bývalý II. pilíř) a justiční spolupráce v trestních věcech (bývalý III. pilíř). Podle Lisabonské smlouvy se však tzv. pilířový systém již nepoužívá. Právními nástroji uskutečňování společné zahraniční a bezpečnostní politiky jsou společné strategie, společné akce a společný postoj (stanovisko). Právními nástroji justiční spolupráce v trestních věcech jsou mezinárodní smlouvy sjednané v rámci Rady Evropy, společné postoje a postupy a rámcová rozhodnutí a rozhodnutí. Komunitární právo bývá v odborné literatuře nejčastěji členěno dle původu právních norem na primární právo a sekundární právo (viz subkapitola 1.4). 16

17 Základní informace o Evropském právu 1.2 Evropská společenství a Evropská unie a právo Evropská unie je seskupení 27 evropských států usilujících o politickou a ekonomickou integraci. Pojem EU byl zaveden tzv. Maastrichtskou smlouvou o Evropské unii (tzv. 1. Maastrichtská smlouva), která byla schválena v prosinci Evropská unie je tvořena Evropským společenstvím (ES) a strukturou pro společný postup členských států v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky a pro spolupráci v oblasti policejní a soudní. Evropská společenství (vznikla na základě tzv. Slučovací smlouvy z roku 1965 resp. 1967) byla a jsou asociací států, která má svou nezávislou autoritu, svá suverénní práva a právní řád, jimž se podřizují jak zúčastněné národní státy, tak i jejich občané. Tyto pravomoci však mohou Společenství vykonávat jen v těch oblastech a formách, které jim dobrovolně schválily zúčastněné státy. Evropská unie tedy není ani pouhou konfederací států ani federálním státem ani mezivládní organizací. Právo EU má přímý dopad na všechny občany Evropské unie. Některými předpisy jsou přímo povinni se řídit. Jiné předpisy stanoví povinnost členskému státu, a zjistí-li občan EU, že se jeho stát těmito předpisy neřídil, a tím jej poškodil, může se na svém státu na základě evropského práva domáhat odškodnění. Proto musí mít každý občan EU veškeré právní normy dostupné ve svém jazyce. V případě přistoupení státu k EU musí být úředně zveřejněn Úřední věstník Evropských společenství, který obsahuje všechny právní předpisy Evropské unie v úředním jazyce daného státu. Tím se předpisy EU stávají bezprostředně součástí jeho právního řádu. Veškeré národní předpisy, které s nimi budou v rozporu, buď pozbývají platnosti, nebo alespoň mohou být soudně napadeny, neboť evropské právo má přednost před právem vnitrostátním. Právo EU tedy zahrnuje, jak již bylo řečeno, právo ES (v oblasti ekonomické spolupráce), tak unijní právo (v oblasti společné bezpečností a zahraniční spolupráce a v oblasti spolupráce v policii a justici). 1.3 Prvky práva ES Mezi typické prvky práva ES patří: Přenášení pravomocí na jednotlivé instituce Společenství, které jde dál, než je zvykem u jiných mezinárodních organizací, a které se rozšiřuje i do oblastí, ve kterých si státy svá práva obvykle ponechávají; členské země se tak vzdaly části svých suverénních práv ve prospěch Společenství. Vytvoření právního řádu, který je nezávislý na právních řádech jednotlivých členských států; společenství tak může vydávat vlastní 17

18 modulu Právní aspekty v podnikání suverénní právní akty. Tento právní řád je zároveň součástí právních řádů členských států, a platí tak vedle jejich vnitrostátního práva. Bezprostřední aplikovatelnost práva Společenství, což umožňuje plnou a jednotnou použitelnost práva Společenství ve všech členských státech a současně dává možnost ukládat povinnosti a zakládat práva jak členských států, tak i jejich občanů. Přednost práva Společenství, čímž je zajištěno, že právo Společenství nemůže být národním právem ani zrušeno, ani změněno a že má v kolizních případech právo Společenství přednost před právem národním. 1.4 Obecné zásady a principy politiky a práva EU Mezi zásadami jsou nejvýznamnější především zásada (princip) subsidiarity a zásada (princip) proporcionality. Subsidiarita Princip subsidiarity má zajistit, aby všechna opatření byla přijímána co nejblíže občanům, tedy na nejnižším stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo výkon. Jinými slovy, Unie nepřijme opatření (s výjimkou oblastí spadajících do její výlučné pravomoci), pokud je efektivnější učinit toto opatření na národní, regionální nebo lokální úrovni. Centralizace rozhodnutí se využije pouze tehdy, pokud místní orgány nejsou s to daný problém účinně řešit. Amsterodamská smlouva v jednom ze svých protokolů princip subsidiarity konkretizuje a zavádí také systematickou analýzu dopadu legislativních návrhů na princip subsidiarity. Tam, kde je to možné, doporučuje přijímat méně závazná opatření. Proporcionalita Činnost Společenství nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů této smlouvy. Znamená to, že veškeré povinnosti ukládané jak ES tak vládám členských států je třeba udržovat na minimální úrovni a musejí být přiměřené ve vztahu k cílům, jichž se má dosáhnout. ES tedy přijímá předpisy pouze v nezbytné míře. Důsledkem zásady je i přednost směrnic před nařízeními a rámcové směrnice před podrobnými úpravami. Tam, kde to lze, je vhodné používat spíše nezávazné nástroje (např. doporučení, kodexy chování, dobrovolné smlouvy apod.) 18

19 Základní informace o Evropském právu 1.5 Právní instituce EU Evropský soudní dvůr (ESD) je nejvyšším soudem ve všech záležitostech Unie a ve výkladu unijních smluv. ESD plní dvě základní funkce: 1) kontroluje, zda jsou přijaté právní akty Společenství a národních vlád v souladu se smlouvami; 2) na základě žádosti národního soudu se vyjadřuje ke znění a platnosti ustanovení obsažených v komunitárním právu. ESD má právo udělovat na doporučení Komise pokuty státům, které nesplnily závazek vyplývající z Římských smluv (čl. 171). Podle Smlouvy z Nice má Evropský soudní dvůr vždy po jednom soudci z každého členského státu nyní tedy 25, dále má 8 generálních advokátů. Evropský soud prvního stupně (SPS) byl ustaven v roce 1989 s cílem posílit ochranu zájmů občanů. Na základě Smlouvy z Nice je SPS řádným soudem pro veškeré přímé spory a řízení (odvolání proti rozhodnutí, žaloby pro nečinnost, odškodnění atd.) s výjimkou těch, které jsou předány soudnímu senátu a těch, které jsou vyhrazeny pro Soudní dvůr Společenství. SPS může také vynášet předběžná rozhodnutí ve věcech spadajících do určitých oblastí. Zvláštní odpovědnost má za projednávání administrativních sporů mezi evropskými institucemi a sporů vznikajících v rámci pravidel soutěže. SPS má 25 soudců jmenovaných členskými státy na funkční období šesti let s možností opakování mandátu, podobně jako u Evropského soudního dvora. Soud pro veřejnou službu - zřízen rozhodnutím Rady ze dne 2. listopadu Je o specializovaný soud, složený ze sedmi soudců, bude rozhodovat o sporných věcech veřejné služby Evropské unie, což je pravomoc, která je v současnosti vykonávána Soudem prvního stupně. Svých povinností se má ujmout v průběhu roku Struktura a obsah práva EU Právo Evropské unie (do Lisabonské smlouvy právo ES) je základem evropské integrace (evropského sjednocení). Sleduje cíl jednotného společného práva ve všech členských zemích. Jedná se o nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států. Na jeho vzniku, zavedení, dohledem nad ním a na dalším jeho vývoji se podílí řada institucí EU. 19

20 modulu Právní aspekty v podnikání Právo EU má tři oblasti, které se ale navzájem prolínají: primární právo sekundární právo judikatura (výkon soudní moci, souzení). Primární právo je považováno za tzv. ústavní právo Evropských společenství. Právo sekundární tvoří právní akty přijaté orgány Společenství, tedy orgány vytvořenými právem primárním, a proto můžeme uzavřít, že právo sekundární na právo primární bezprostředně navazuje a je od něj odvozeným. Orgány Společenství však mohou přijímat právo sekundární jen v těch oblastech, v nichž jsou k tomu zmocněny právem primárním. Právo EU je seřazeno v takzvaném Acquis communautaire Primární právo Primární právo tvoří především jednotlivé zakládací Smlouvy. Znamená to, že v hierarchii právních aktů Společenství stojí smlouvy nejvýše a že žádná jiná právní norma platná v rámci Společenství nesmí být s nimi v rozporu. Smlouvy popisují nejen základní cíle Společenství (Unie), ale také pravomoci a kompetence orgánů Unie, druhy sekundárních právních aktů Unie, práva občanů Unie atd. Smlouvy jsou bezprostředně aplikovatelné a jednotlivci se jich tak mohou přímo dovolávat. Mezi akty primárního práva patří:: jednotlivé zakládací Smlouvy; Mezinárodní smlouvy které ES (EU) ratifikovaly (mezinárodní smlouvy Společenství nebo Společenství a členských států s třetími státy či mezinárodními organizacemi. Mezinárodní smlouvy uzavřené ES zavazují jeho orgány i členské státy. Obecné právní zásady (dovozuje je Evropský sodní dvůr (ESD) ze společných právních zásad a ústavních tradic členských států). Judikatura Evropského soudního dvoru ESD je jediným orgánem, který může interpretovat komunitární právo. Vzhledem k tomu, že právní úprava ES je široká a neúplná, jsou rozhodnutí ESD ačkoli nejsou formálně závazná, důležitým pramenem práva. Základy Evropské unie byly položeny třemi smlouvami: Pařížskou smlouvou, kterou bylo v roce 1951 založeno Evropské společenství uhlí a oceli. (ESUO) Římskými smlouvami, jimiž bylo v roce 1957 založeno tzv. 1. Římskou smlouvou Evropské hospodářské společenství (EHS) a druhou Římskou smlouvou Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). 20

21 Základní informace o Evropském právu Tyto zakládající smlouvy byly později novelizovány čtyřmi smlouvami: Jednotný evropský akt (1986) Maastrichtská smlouva: Smlouva o Evropské unii (1992) - Tato smlouva znamená pevnější integraci členských států. Založila Evropskou unii, stanovila její cíle, zakotvila tři pilíře EU. Vytvořila základ pro vytvoření měnové unie a sociální unie. Zavedla jednotné občanství EU, doplňující občanství členských států. Zavedla spolurozhodovací proces EP s Radou v některých záležitostech politik ES, vymezila pravomoci ESD. Smlouva také změnila název Smlouvy o EHS na Smlouvu o ES a tím došlo také ke změně názvu samotného společenství. Amsterodamská smlouva (1997) - Hlavním úkolem smlouvy bylo připravit další rozšíření ES a zkvalitnit jejich institucionální rámec. Rozšířila proces spolurozhodování EP a Rady na další oblasti. Smlouva z Nice (2000) - Smlouva především stanovila počet představitelů budoucích členských států v orgánech EU. Smlouva otevřela cestu k další institucionální reformě. Mluvíme-li o aktuálních smlouvách, jedná se o tyto dtři: Smlouva o EU Smlouva o založení Evropského společenství (Konsolidovaná verze Smlouvy o EHS) Smlouva o Ústavě pro Evropu (nebyla ratifikována, a tudíž nevstoupila v platnost) Lisabonská (reformní) smlouva 21

22 modulu Právní aspekty v podnikání SCHÉMA 1.1 Primární právo v rámci západoevropské integrace 22

23 Základní informace o Evropském právu Právní akty Unie (dříve tzv. sekundární právo) Právní akty EU vycházejí ze smluv EU a jsou vytvářeny a schvalovány podle postupů, stanovených ve článcích smluv EU. V zakládajících smlouvách Evropských společenství byly stanoveny následující právní akty: Nařízení je nejsilnějším z právních aktů sekundárního práva Nařízení má obecnou závaznost jak na úrovni Společenství, tak na úrovni členských států, a je tedy závazné a bezprostředně použitelné v každém z členských států bez toho, že by muselo být do právního řádu kteréhokoliv z členských státu transponováno. Nařízení může přímo zavazovat nejen členské státy, ale i vnitrostátní subjekty. V případě, že vnitrostátní právo není v souladu s nařízením, má před ním nařízení aplikační přednost. Každé nařízení musí být publikováno v Úředním listu Evropského společenství, což je podmínkou jeho platnosti a účinnosti. Úřední list je vydáván Úřadem pro oficiální publikace ES sídlícím v Lucemburku. Směrnice je na rozdíl od obecně závazného nařízení závazná jen pro ty z členských států, kterým je určena, a to pouze ve svém výsledku. Nástroje, které si takovýto stát zvolí k naplnění směrnice, jsou ponechány čistě na jeho úvaze a dispozicích. Na rozdíl od nařízení musí být tedy směrnice do práva příslušného členského státu implementována a směrnice proto obsahuje lhůtu, v průběhu níž se tak musí stát. Členské státy zpravidla za účelem této implementace vydávají vnitrostátní právní akty se stejným cílem, jaký má směrnice. Pokud se tak nestane a členský stát směrnici ve stanovené lhůtě neimplementuje do svého právního řádu, poruší tímto svým prodlením členský stát komunitární právo a může být postižen. Vedle toho může směrnice získat přímý účinek, to však jen tehdy, uplynula-li marně lhůta pro její provedení a je-li její obsah dostatečně jasně a jednoznačně zformulován a aplikovatelný bez dalších podmínek. Přímo účinná směrnice však nemůže ukládat povinnosti rovnou jednotlivcům. To však nebrání tomu, aby se jednotlivec vůči státu dovolal těch svých práv, která mu tato směrnice přiznává. Většina směrnic je určena členským státům obecně. Takovéto směrnice musí být publikovány v Úředním listu Evropského společenství. Obdobně jako u nařízení i u těchto směrnic je jejich uveřejnění podmínkou platnosti a účinnosti směrnice. Rozhodnutí je závazný právní akt ve všech svých částech, avšak pouze pro toho, komu je určeno. Je tedy stejně jako nařízení přímo závazné. Rozhodnutí může být určeno jak konkrétnímu členskému státu, ale také jeho vnitrostátním subjektům. Z uvedeného tedy plyne, že se jedná o rozhodnutí s individuálním dopadem. Kromě nich však existují i rozhodnutí s dopadem normativním. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem svého doručení adresátu. 23

24 modulu Právní aspekty v podnikání Všechny nařízení, směrnice a rozhodnutí s určená všem členských států se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie. Doporučení a stanoviska nejsou závazná. Společenství pomocí doporučení poskytuje členským státům nezávazné návody pro jejich jednání a v rámci stanovisek vyjadřuje svůj postoj k vzniklým situacím. nedodržení doporučení však může být v některých případech sankciováno Judikatura EU Judikatura EU, vykonávání její soudní pravomoci, obsahuje rozsudky Soudního dvora Evropské unie a Soudu první instance ve sporech, které jsou jim předloženy Komisí, soudy členských států, organizacemi nebo jednotlivci Strategie, inficiativy a koncepce EU Přidáme-li k výše uvedeným pramenům práva ES ještě koncepce a strategie, tzv. Zelené knihy či Bílé knihy Evropské komise, výkladové studie a další dokumenty (nezávazné, tzv. měkké předpisy), dospějeme k desítkám tisíc stran textu, jemuž se souhrnně říká "acquis communautaire", tedy "vše, čeho bylo v rámci Společenství dosaženo". Tento francouzský výraz nemá ve většině ostatních jazyků ekvivalent a slovo "acquis" se v žargonu EU ujalo. Koncepce, iniciativy a tzv. strategie, které navazují na a dále prohlubují stávající politiky. Týkají se například vztahů s novými sousedy rozšířené EU, či zdokonalení konkurenceschopnosti celkové ekonomiky EU ve světě. Aktuálním příkladem je Lisabonská strategie (dnes aktualizovaná v ) či Politika evropského sousedství. Lisabonská strategie Závěry zasedání Evropské rady na summitu v Lisabonu v roce 2000 iniciovaly zahájení tzv. Lisabonského procesu, jehož cílem jsou komplexní ekonomické a Evropská unie se měla do roku 2010 stát nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa, která bude založena na znalostech, vědě a inovacích. Hlavními prioritami strategie byly: udržitelný rozvoj, ekonomický růst, sociální začleňování, zaměstnanost. Zelené knihy (Green Papers): Dokumenty, které vydává Komise. Mají podpořit debatu a nastartovat proces konzultací na evropské úrovni k určitému tématu (jako je sociální politika, jednotná měna, telekomunikace, doprava, energetika atd.). Tyto konzultace mohou následně vyústit v publikování Bílé knihy, která na základě výsledků debaty již předkládá praktické návrhy pro uskutečnění konkrétní akce. 24

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRÁVNÍ NORMY V PODNIKÁNÍ učební text Petra Kočiščáková, Markéta Gregušová Ostrava 2012 Recenze: doc. Ing. Josef Novák, CSc. VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku

Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Možnosti podnikání v České republice a Polsku, aktuální daňová legislativa v České republice a v Polsku, pracovní právo v České republice a Polsku Vaške Vašková ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ http://vaske.cz/ 1 Obsah

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu

1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu POSTUPOVÁ ZKOUŠKA OBCHODNÍ PRÁVO Obsah Obsah Obsah... 2 1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu... 3 2 Prameny obchodního práva včetně pramenů komunitárních, zvláštnosti aplikace a interpretace

Více

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními

Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními Pracovně právní vztahy na pracovišti Úvodem Hlavním cílem a účelem předloženého textu je seznámit posluchače vzdělávacího kursu se základními dokumenty z oblasti lidských práv, práv pracovníků a odborových

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU

BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU III. BÍLÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU 1. Úvod Bílá kniha o elektronickém obchodu je základním vládním dokumentem v oblasti podpory elektronického obchodu. Prezentuje vizi rozvoje elektronického obchodu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Řím, 25.3.1957, ve znění poslední změny provedené Smlouvou o přistoupení z roku 2003)

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Řím, 25.3.1957, ve znění poslední změny provedené Smlouvou o přistoupení z roku 2003) This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Problematika právnických osob v mezinárodním právu soukromém Veronika Kubrychtová Plzeň 2014 Prohlášení 1. Prohlašuji, že jsem předkládanou

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ PRÁVO V PODNIKÁNÍ I OSTRAVA 2005 JUDR. ZUZANA LOKAJOVÁ Název: Právo v podnikání I. Autor: JUDr. Zuzana Lokajová Vydání: první, 2005 Počet stran: 114 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podmínky pro sociální podnikání v nevládních organizacích a ve vybraných obchodních společnostech Téma práce: Srovnání vstupních podmínek

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Některé možnosti daňového zvýhodnění při podnikání ve společném evropském prostoru

Některé možnosti daňového zvýhodnění při podnikání ve společném evropském prostoru Některé možnosti daňového zvýhodnění při podnikání ve společném evropském prostoru I. Úvod Vytvoření společného evropského prostoru mělo svůj ideový začátek krátce po druhé světové válce, první použitelnou

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Terminologie Dříve - právo ES = komunitární právo = právo býv. 1.

Terminologie Dříve - právo ES = komunitární právo = právo býv. 1. Část I. 1 Terminologie Dříve - právo ES = komunitární právo = právo býv. 1. pilíře EU snaha zdůraznit jeho specifické vlastnosti EU = produkt práva právo integrační nástroj Evropská unie používá 2 metody

Více

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ ANEB UPLATNĚNÍ ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN V PRAXI Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS Praha, duben 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM

Více