STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová. JUDr. Zuzana Lokajová. Ing."

Transkript

1 STUDIJNÍ OPORA MODULU PRÁVNÍ ASPEKTY V PODNIKÁNÍ Ing. Michal Červinka, Ph.D. Ing. Soňa Krčová JUDr. Zuzana Lokajová Ing. Václav Polok Doc.ing.Jindřich Ujec, CSc. JUDr. Martin Válek Ostrava 2012

2 Název: Právní aspekty v podnikání Autoři: Vydání: první, 2012 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání, a. s. Vydala: Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 OBSAH Úvod VÝSTUPY Z UČENÍ Základní informace o Evropském právu Pojetí práva EU Evropská společenství a Evropská unie a právo Prvky práva ES Obecné zásady a principy politiky a práva EU Právní instituce EU Struktura a obsah práva EU Aplikace práva EU v praxi Mezinárodní obchodní právo Pojem, předmět a systém mezinárodního obchodního práva Pojem mezinárodního obchodního práva Předmět mezinárodního obchodního práva Systém mezinárodního obchodního práva Prameny mezinárodního obchodního práva Subjekty právních vztahů v mezinárodním obchodním a hospodářském styku Organizace a řízení mezinárodních obchodních a hospodářských styků Zajištění závazků a způsoby placení v mezinárodním obchodním a hospodářském styku Procesní otázky v mezinárodním obchodním a hospodářském styku Podnikatel a orgány veřejné správy Veřejná správa Systém veřejné správy Členění veřejné správy Obecní zřízení Krajské zřízení Normotvorba obcí a krajů Správní řád Základní právní předpisy v oblasti správního práva Správní řízení Příslušnost správních orgánů Zahájení řízení... 53

4 3.6.3 Průběh správního řízení Správní rozhodnutí Odvolací řízení Správní soudnictví Czech POINT Právo na informace Veřejný ochránce práv Přestupky a správní delikty Veřejné zakázky Problematika ochrany spotřebitele Ochrana spotřebitele Právo ochrany spotřebitele a Evropská unie Základní právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele Spotřebitelské smlouvy Distanční smlouvy Smlouvy o finančních službách Smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stále místo k podnikání Timesharing Kupní smlouva Odpovědnost za vady Nároky z odpovědnosti za vady Smlouva o dílo Spory z reklamací Dozorové orgány Česká obchodní inspekce Občanská sdružení na ochranu spotřebitele Právní regulace reklamy v ČR Právní regulace reklamy právo veřejné Právní regulace reklamy právo soukromé Etická regulace reklamy Právní aspekty elektronického obchodování Elektronický obchod Druhy e-obchodů Právní úprava e-obchodů Rozhodné právo Spotřebitelské smlouvy v e -obchodu

5 5.4 Výhody a nevýhody elektronického obchodování Šíření obchodních sdělení Právní předpisy k ochraně životního prostředí důležité pro podnikatele Název subkapitoly Název subkapitoly Název subkapitoly Daňový řád a jeho význam pro podnikatele Obsah právního předpisu Daňový řád Změny ve struktuře Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Instituty daňového řádu Nové instituty daňového řádu Základní pojmy daňového řádu Základní zásady daňového řízení Subjekty správy daní a zastupování Lhůty v daňovém řízení Doručování písemností správce daně Spisová daňová dokumentace Jednací jazyk v daňovém řízení Koncepce průběhu a obsahu vlastního daňového řízení Přehled první části daňového řádu Přehled druhé části daňového řádu Přehled třetí části daňového řádu Přehled čtvrté části daňového řádu Přehled páté části daňového řádu Možnosti optimalizace přímých daní pro podnikatele Rozsah evidence fyzické osoby při podnikatelské činnosti a závislé činnosti Daň ze závislé činnosti fyzických osob Zdravotní pojištění OSVČ a zaměstnanců Sociální pojištění OSVČ a zaměstnanců A L G O R I T M U S stanovení daňové povinnosti Příjem z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

6 8.1.6 Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti Příjem z kapitálového majetku Příjem z nájemného Ostatní příjmy Zdanění příjmů právnických osob Poplatníci Zdaňovací období Předmět daně Osvobození od daně Hospodářský výsledek a základ daně Charakteristika daně Zdanění příjmů nevýdělečných neziskových subjektů práv. osob Příkladová charakteristika vybraných neziskových subjektů Principy zdanění nevýdělečných organizací Tvorba základu daně z příjmů a daňové vypořádání Daň z příjmů nerezidentů a z příjmů ze zahraničí Základ daně Zamezení dvojího zdanění Zdanění příjmů rezidentů DS ČR ze zdrojů mimo území Zákonné předpisy pro oblast mezinárodního dvojího zdanění Metody vyloučení dvojího zdanění Metoda plného zápočtu Metoda prostého zápočtu Metoda vynětí příjmů Metoda úplného vynětí Metoda vynětí s výhradou progrese Majetkové daně Předmět daně Předmětem daně nejsou Poplatník daně Základ daně Snížení sazby daně Daňové přiznání a zálohy na daň Předmět daně z pozemků Poplatník, nájemce Osvobození Základ daně

7 Místní koeficient Předmět daně ze staveb Poplatníci Osvobození Základ daně Sazba daně Místní koeficient Placení daně z nemovitostí Daňové přiznání k dani z nemovitostí POHLEDÁVKY, EXEKUCE A INSOLVENCE Název subkapitoly Pohledávky Pojem pohledávka z právního hlediska Smlouva jako důvod vzniku pohledávky Zánik pohledávky Postoupení pohledávky Pohledávky v účetních předpisech EXEKUCE A VÝKON ROZHODNUTÍ Exekuce Exekuční řízení a výkon rozhodnutí Účastníci řízení Návrh na nařízení exekuce Exekuční, vykonatelný titul Exekuční příkaz Součinnost oprávněného a povinného Odklad exekuce Zastavení exekuce Skončení exekuce Způsoby provedení exekuce Srážky ze mzdy INSOLVENCE Insolvenční zákon a insolvenční řízení Insolvenční řízení Insolvenční návrh Záloha na náklady insolvenčního řízení a insolvenční rejstřík Insolvenční rejstřík Způsoby řešení úpadku Pracovní právo v řízení podniku

8 10.1 Pojem a prameny pracovního práva Účastníci pracovněprávních vztahů Vznik pracovního poměru Pracovní smlouva Náležitosti pracovní smlouvy Informace o podmínkách pracovního poměru Změny pracovního poměru Převedení na jinou práci Přeložení Ukončení pracovního poměru Pracovní doba Odpovědnost za škodu Zákon o zaměstnanosti Zprostředkování zaměstnání Rekvalifikace Podpora v nezaměstnanosti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a její právní úprava Vymezení pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci Právní a ostatní předpisy k zajištění BEOZP Technické normy Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci Všeobecné preventivní zásady Poskytování OOPP, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů Základní povinnosti zaměstnavatele Práva a povinnosti zaměstnanců Kontrolní orgány Vnitřní předpisy na úseku BEOZP Vnitřní firemní předpisy Právní úprava vydávání vnitřních předpisů Podstata a význam vnitřních předpisů Zásady a metodika tvorby vnitřních předpisů Obsahové náležitosti vnitřních předpisů Evidence vnitřních předpisů Vybrané vnitřní předpisy Organizační řád Pracovní řád

9 Kolektivní smlouva Vnitřní mzdový předpis Spisový řád Vnitřní předpis o vysílání zaměstnanců na pracovní cesty Vnitřní předpis zaměstnavatele o nárocích zaměstnanců při překážkách v práci Další vnitřní mzdové, organizační a pracovněprávní předpisy Vnitřní účetní předpisy Nejčastější vnitřní účetní předpisy Vnitřní firemní předpisy zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Nejčastější vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Právo cenných papírů Definice cenného papíru Termíny související s CP Rozdělení cenných papírů Druhy cenných papírů AKCIE ZATIMNÍ LISTY PODÍLOVÉ LISTY DLUHOPISY SMĚNKY BANKOVNÍ AKCEPTY ŠEKY INVESTIČNÍ KUPÓN KUPÓNY (K AKCIÍM A DLUHOPISŮM) NÁLOŽNÍ LISTY KONOSAMENTY SKLADIŠTNÍ LISTY Deriváty cenných papírů Akcie Základní pojmy u akcií Typy akcií Místo obchodu s akciemi Pohyby ceny akcií Obchodování s cennými papíry Celní zákon a jeho uplatňování

10 14.1 Kompetence a úkoly celní správy Celní správa České republiky - organizace Správa cel Správa spotřebních daní Povinné značení lihu Výkon dělené správy Vydávání potvrzení o bezdlužnosti Správa přestupků Celní dohled nad zbožím (EU) Kontrolní oprávnění v oblasti silniční dopravy Kontrola nakládání s odpady a s odpadovým materiálem Kontrola ochrany práv duševního vlastnictví Kompetence v rámci integrovaného záchranného systému státu Kontrola zaměstnávání cizinců Správa ekologických daní Správa biopaliv Celní řízení CELNÍ PÁTRÁNÍ MOBILNÍ SKUPINY CELNÍHO DOHLEDU CELNĚ-TECHNICKÁ LABORATOŘ Celní režimy Režimy s hospodářským účinkem Tranzit Vývoz Vyměření a prekluze cla OBECNÁ PRAVIDLA PRO ZÁNIK VYMĚŘENÍ CLA FINANČNÍ DÁVKY SPOJENÉ S DOVOZEM ZBOŽÍ KDY A JAK DOCHÁZÍ K VYMĚŘENÍ CLA PŘERUŠENÍ A STAVĚNÍ PREKLUZIVNÍ LHŮTY PRO VYMĚŘENÍ CLA Finanční správa ČR Organizace,agendy a kompetence České daňové správy správa daní orgány daňové správy ČR Generální finanční ředitelství (GFŘ) Územní finanční orgány výkon správy dani Nástroje daňové správy

11 Elektronická podání Daňová kontrola Místní šetření Vytýkací řízení (postup při odstraňování pochybností) Reforma daňové správy ČR Vybranné kapitoly trestního práva Působnost trestních zákonů Časová působnost (ustanovení 2,3 trestního zákoníku) Působnost osobní Působnost věcná Základy trestní odpovědnosti v tržním hospodářství Pojem trestný čin (ustanovení 13 trestního zákoníku) Trestní právo z hlediska součinnosti v trestním řízení Subjekty trestního řízení Policejní orgán Procesní postavení orgánů státní správy, formy komunikace s orgány činnými v trestním řízení Součinnost státních orgánů, fyzických a právnických osob Povinnosti státních a ostatních orgánů v poskytování informací v trestním řízení 417 Závěr Použitá literatura a další zdroje

12

13 Úvod Úvod Stručný úvod k opoře modulu jako celku, uveďte zaměření opory, vazbu na další dílčí části modulu a opory, stručnou informaci, jak s oporou pracovat. Nezapomeňte na motivační význam úvodu. Autoři 13

14 modulu Právní aspekty v podnikání VÝSTUPY Z UČENÍ po pd- Po úspěšném absolvování modulu budou student schopni 14

15 Základní informace o Evropském právu 1 Základní informace o Evropském právu ÚVOD Uveďte stručně kapitolu, její zaměření, případné pokyny pro stadium kapitoly. Nezapomeňte na motivační význam úvodu. CÍLE KAPITOLY Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů budete UMĚT: Vysvětlit si význam práva EU Charakterizovat prameny práva EU (primární a sekundární) Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů ZÍSKÁTE: povědomí o právních orgánech a institucích EU informace o jednotlivých právních aktech sekundárního práva a rozdílů mezi nimi a o aplikaci práva EU Po prostudování této kapitoly a vypracování úkolů BUDETE SCHOPNI: identifikovat obecné zásady a principy práva EU orientovat se v základních právních oblastech EU Použijte tzv. akční slovesa: dokážete rozeznat, zjistíte, jaký význam 15

16 modulu Právní aspekty v podnikání 1.1 Pojetí práva EU V současné době se téměř na každém svém kroku setkáváme se slovy typu právo EU nám stanoví, dle práva Evropské unie, zákon je v rozporu s právem EU apod. Ne každému je však hned jasné, co se pojmem právo Evropské unie rozumí, jaký má obsah a jaký je třeba rozdíl mezi právem Evropské unie a právem Evropských společenství. Právem EU se rozumí souhrn právních norem zajišťujících institucionální soustavu Evropských společenství a fungování společného trhu ležících na pomezí práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Právo EU se dělí na dvě svébytné větve či podsystémy, a to: právo komunitární (právo ES) a právo unijní. S ohledem na předpokládaný budoucí vývoj Evropské unie se dá ovšem předpokládat stále častější prolínání těchto dvou subsystémů a jejich nahrazením souhrnným pojmem evropské právo. Cílem komunitárního práva jakožto velice členitého právního systému tvořícího první z bývalých tří pilířů Evropské unie (ekonomický pilíř ES) je postihnout otázky související s aplikací Smlouvy o evropském sdružení uhlí a oceli (tzv. Pařížská smlouva), Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru a Smlouvy o Evropském společenství pro atomovou energii (tzv. Římské smlouvy), jakož i jejich změn, doplňků a smluv o přistoupení nových členských států. Právo komunitární bývá také mnohdy nazýváno právem Evropských společenství. Na rozdíl od práva unijního, jenž je vybudováno na principu koordinace členských států, je právo ES vybudováno na principu subordinace (podřízenosti) členských států společenství. Jak je obecně známo, tyto smluvní dokumenty obsahují právní ustanovení upravující otázky fungování těchto tří společenství. Právem unijním se rozumí zejména právní akty společné zahraniční a bezpečnostní politiky (bývalý II. pilíř) a justiční spolupráce v trestních věcech (bývalý III. pilíř). Podle Lisabonské smlouvy se však tzv. pilířový systém již nepoužívá. Právními nástroji uskutečňování společné zahraniční a bezpečnostní politiky jsou společné strategie, společné akce a společný postoj (stanovisko). Právními nástroji justiční spolupráce v trestních věcech jsou mezinárodní smlouvy sjednané v rámci Rady Evropy, společné postoje a postupy a rámcová rozhodnutí a rozhodnutí. Komunitární právo bývá v odborné literatuře nejčastěji členěno dle původu právních norem na primární právo a sekundární právo (viz subkapitola 1.4). 16

17 Základní informace o Evropském právu 1.2 Evropská společenství a Evropská unie a právo Evropská unie je seskupení 27 evropských států usilujících o politickou a ekonomickou integraci. Pojem EU byl zaveden tzv. Maastrichtskou smlouvou o Evropské unii (tzv. 1. Maastrichtská smlouva), která byla schválena v prosinci Evropská unie je tvořena Evropským společenstvím (ES) a strukturou pro společný postup členských států v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky a pro spolupráci v oblasti policejní a soudní. Evropská společenství (vznikla na základě tzv. Slučovací smlouvy z roku 1965 resp. 1967) byla a jsou asociací států, která má svou nezávislou autoritu, svá suverénní práva a právní řád, jimž se podřizují jak zúčastněné národní státy, tak i jejich občané. Tyto pravomoci však mohou Společenství vykonávat jen v těch oblastech a formách, které jim dobrovolně schválily zúčastněné státy. Evropská unie tedy není ani pouhou konfederací států ani federálním státem ani mezivládní organizací. Právo EU má přímý dopad na všechny občany Evropské unie. Některými předpisy jsou přímo povinni se řídit. Jiné předpisy stanoví povinnost členskému státu, a zjistí-li občan EU, že se jeho stát těmito předpisy neřídil, a tím jej poškodil, může se na svém státu na základě evropského práva domáhat odškodnění. Proto musí mít každý občan EU veškeré právní normy dostupné ve svém jazyce. V případě přistoupení státu k EU musí být úředně zveřejněn Úřední věstník Evropských společenství, který obsahuje všechny právní předpisy Evropské unie v úředním jazyce daného státu. Tím se předpisy EU stávají bezprostředně součástí jeho právního řádu. Veškeré národní předpisy, které s nimi budou v rozporu, buď pozbývají platnosti, nebo alespoň mohou být soudně napadeny, neboť evropské právo má přednost před právem vnitrostátním. Právo EU tedy zahrnuje, jak již bylo řečeno, právo ES (v oblasti ekonomické spolupráce), tak unijní právo (v oblasti společné bezpečností a zahraniční spolupráce a v oblasti spolupráce v policii a justici). 1.3 Prvky práva ES Mezi typické prvky práva ES patří: Přenášení pravomocí na jednotlivé instituce Společenství, které jde dál, než je zvykem u jiných mezinárodních organizací, a které se rozšiřuje i do oblastí, ve kterých si státy svá práva obvykle ponechávají; členské země se tak vzdaly části svých suverénních práv ve prospěch Společenství. Vytvoření právního řádu, který je nezávislý na právních řádech jednotlivých členských států; společenství tak může vydávat vlastní 17

18 modulu Právní aspekty v podnikání suverénní právní akty. Tento právní řád je zároveň součástí právních řádů členských států, a platí tak vedle jejich vnitrostátního práva. Bezprostřední aplikovatelnost práva Společenství, což umožňuje plnou a jednotnou použitelnost práva Společenství ve všech členských státech a současně dává možnost ukládat povinnosti a zakládat práva jak členských států, tak i jejich občanů. Přednost práva Společenství, čímž je zajištěno, že právo Společenství nemůže být národním právem ani zrušeno, ani změněno a že má v kolizních případech právo Společenství přednost před právem národním. 1.4 Obecné zásady a principy politiky a práva EU Mezi zásadami jsou nejvýznamnější především zásada (princip) subsidiarity a zásada (princip) proporcionality. Subsidiarita Princip subsidiarity má zajistit, aby všechna opatření byla přijímána co nejblíže občanům, tedy na nejnižším stupni správy, který umožňuje jejich realizaci nebo výkon. Jinými slovy, Unie nepřijme opatření (s výjimkou oblastí spadajících do její výlučné pravomoci), pokud je efektivnější učinit toto opatření na národní, regionální nebo lokální úrovni. Centralizace rozhodnutí se využije pouze tehdy, pokud místní orgány nejsou s to daný problém účinně řešit. Amsterodamská smlouva v jednom ze svých protokolů princip subsidiarity konkretizuje a zavádí také systematickou analýzu dopadu legislativních návrhů na princip subsidiarity. Tam, kde je to možné, doporučuje přijímat méně závazná opatření. Proporcionalita Činnost Společenství nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů této smlouvy. Znamená to, že veškeré povinnosti ukládané jak ES tak vládám členských států je třeba udržovat na minimální úrovni a musejí být přiměřené ve vztahu k cílům, jichž se má dosáhnout. ES tedy přijímá předpisy pouze v nezbytné míře. Důsledkem zásady je i přednost směrnic před nařízeními a rámcové směrnice před podrobnými úpravami. Tam, kde to lze, je vhodné používat spíše nezávazné nástroje (např. doporučení, kodexy chování, dobrovolné smlouvy apod.) 18

19 Základní informace o Evropském právu 1.5 Právní instituce EU Evropský soudní dvůr (ESD) je nejvyšším soudem ve všech záležitostech Unie a ve výkladu unijních smluv. ESD plní dvě základní funkce: 1) kontroluje, zda jsou přijaté právní akty Společenství a národních vlád v souladu se smlouvami; 2) na základě žádosti národního soudu se vyjadřuje ke znění a platnosti ustanovení obsažených v komunitárním právu. ESD má právo udělovat na doporučení Komise pokuty státům, které nesplnily závazek vyplývající z Římských smluv (čl. 171). Podle Smlouvy z Nice má Evropský soudní dvůr vždy po jednom soudci z každého členského státu nyní tedy 25, dále má 8 generálních advokátů. Evropský soud prvního stupně (SPS) byl ustaven v roce 1989 s cílem posílit ochranu zájmů občanů. Na základě Smlouvy z Nice je SPS řádným soudem pro veškeré přímé spory a řízení (odvolání proti rozhodnutí, žaloby pro nečinnost, odškodnění atd.) s výjimkou těch, které jsou předány soudnímu senátu a těch, které jsou vyhrazeny pro Soudní dvůr Společenství. SPS může také vynášet předběžná rozhodnutí ve věcech spadajících do určitých oblastí. Zvláštní odpovědnost má za projednávání administrativních sporů mezi evropskými institucemi a sporů vznikajících v rámci pravidel soutěže. SPS má 25 soudců jmenovaných členskými státy na funkční období šesti let s možností opakování mandátu, podobně jako u Evropského soudního dvora. Soud pro veřejnou službu - zřízen rozhodnutím Rady ze dne 2. listopadu Je o specializovaný soud, složený ze sedmi soudců, bude rozhodovat o sporných věcech veřejné služby Evropské unie, což je pravomoc, která je v současnosti vykonávána Soudem prvního stupně. Svých povinností se má ujmout v průběhu roku Struktura a obsah práva EU Právo Evropské unie (do Lisabonské smlouvy právo ES) je základem evropské integrace (evropského sjednocení). Sleduje cíl jednotného společného práva ve všech členských zemích. Jedná se o nezávislý právní systém, který je nadřazen právním systémům jednotlivých států. Na jeho vzniku, zavedení, dohledem nad ním a na dalším jeho vývoji se podílí řada institucí EU. 19

20 modulu Právní aspekty v podnikání Právo EU má tři oblasti, které se ale navzájem prolínají: primární právo sekundární právo judikatura (výkon soudní moci, souzení). Primární právo je považováno za tzv. ústavní právo Evropských společenství. Právo sekundární tvoří právní akty přijaté orgány Společenství, tedy orgány vytvořenými právem primárním, a proto můžeme uzavřít, že právo sekundární na právo primární bezprostředně navazuje a je od něj odvozeným. Orgány Společenství však mohou přijímat právo sekundární jen v těch oblastech, v nichž jsou k tomu zmocněny právem primárním. Právo EU je seřazeno v takzvaném Acquis communautaire Primární právo Primární právo tvoří především jednotlivé zakládací Smlouvy. Znamená to, že v hierarchii právních aktů Společenství stojí smlouvy nejvýše a že žádná jiná právní norma platná v rámci Společenství nesmí být s nimi v rozporu. Smlouvy popisují nejen základní cíle Společenství (Unie), ale také pravomoci a kompetence orgánů Unie, druhy sekundárních právních aktů Unie, práva občanů Unie atd. Smlouvy jsou bezprostředně aplikovatelné a jednotlivci se jich tak mohou přímo dovolávat. Mezi akty primárního práva patří:: jednotlivé zakládací Smlouvy; Mezinárodní smlouvy které ES (EU) ratifikovaly (mezinárodní smlouvy Společenství nebo Společenství a členských států s třetími státy či mezinárodními organizacemi. Mezinárodní smlouvy uzavřené ES zavazují jeho orgány i členské státy. Obecné právní zásady (dovozuje je Evropský sodní dvůr (ESD) ze společných právních zásad a ústavních tradic členských států). Judikatura Evropského soudního dvoru ESD je jediným orgánem, který může interpretovat komunitární právo. Vzhledem k tomu, že právní úprava ES je široká a neúplná, jsou rozhodnutí ESD ačkoli nejsou formálně závazná, důležitým pramenem práva. Základy Evropské unie byly položeny třemi smlouvami: Pařížskou smlouvou, kterou bylo v roce 1951 založeno Evropské společenství uhlí a oceli. (ESUO) Římskými smlouvami, jimiž bylo v roce 1957 založeno tzv. 1. Římskou smlouvou Evropské hospodářské společenství (EHS) a druhou Římskou smlouvou Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). 20

21 Základní informace o Evropském právu Tyto zakládající smlouvy byly později novelizovány čtyřmi smlouvami: Jednotný evropský akt (1986) Maastrichtská smlouva: Smlouva o Evropské unii (1992) - Tato smlouva znamená pevnější integraci členských států. Založila Evropskou unii, stanovila její cíle, zakotvila tři pilíře EU. Vytvořila základ pro vytvoření měnové unie a sociální unie. Zavedla jednotné občanství EU, doplňující občanství členských států. Zavedla spolurozhodovací proces EP s Radou v některých záležitostech politik ES, vymezila pravomoci ESD. Smlouva také změnila název Smlouvy o EHS na Smlouvu o ES a tím došlo také ke změně názvu samotného společenství. Amsterodamská smlouva (1997) - Hlavním úkolem smlouvy bylo připravit další rozšíření ES a zkvalitnit jejich institucionální rámec. Rozšířila proces spolurozhodování EP a Rady na další oblasti. Smlouva z Nice (2000) - Smlouva především stanovila počet představitelů budoucích členských států v orgánech EU. Smlouva otevřela cestu k další institucionální reformě. Mluvíme-li o aktuálních smlouvách, jedná se o tyto dtři: Smlouva o EU Smlouva o založení Evropského společenství (Konsolidovaná verze Smlouvy o EHS) Smlouva o Ústavě pro Evropu (nebyla ratifikována, a tudíž nevstoupila v platnost) Lisabonská (reformní) smlouva 21

22 modulu Právní aspekty v podnikání SCHÉMA 1.1 Primární právo v rámci západoevropské integrace 22

23 Základní informace o Evropském právu Právní akty Unie (dříve tzv. sekundární právo) Právní akty EU vycházejí ze smluv EU a jsou vytvářeny a schvalovány podle postupů, stanovených ve článcích smluv EU. V zakládajících smlouvách Evropských společenství byly stanoveny následující právní akty: Nařízení je nejsilnějším z právních aktů sekundárního práva Nařízení má obecnou závaznost jak na úrovni Společenství, tak na úrovni členských států, a je tedy závazné a bezprostředně použitelné v každém z členských států bez toho, že by muselo být do právního řádu kteréhokoliv z členských státu transponováno. Nařízení může přímo zavazovat nejen členské státy, ale i vnitrostátní subjekty. V případě, že vnitrostátní právo není v souladu s nařízením, má před ním nařízení aplikační přednost. Každé nařízení musí být publikováno v Úředním listu Evropského společenství, což je podmínkou jeho platnosti a účinnosti. Úřední list je vydáván Úřadem pro oficiální publikace ES sídlícím v Lucemburku. Směrnice je na rozdíl od obecně závazného nařízení závazná jen pro ty z členských států, kterým je určena, a to pouze ve svém výsledku. Nástroje, které si takovýto stát zvolí k naplnění směrnice, jsou ponechány čistě na jeho úvaze a dispozicích. Na rozdíl od nařízení musí být tedy směrnice do práva příslušného členského státu implementována a směrnice proto obsahuje lhůtu, v průběhu níž se tak musí stát. Členské státy zpravidla za účelem této implementace vydávají vnitrostátní právní akty se stejným cílem, jaký má směrnice. Pokud se tak nestane a členský stát směrnici ve stanovené lhůtě neimplementuje do svého právního řádu, poruší tímto svým prodlením členský stát komunitární právo a může být postižen. Vedle toho může směrnice získat přímý účinek, to však jen tehdy, uplynula-li marně lhůta pro její provedení a je-li její obsah dostatečně jasně a jednoznačně zformulován a aplikovatelný bez dalších podmínek. Přímo účinná směrnice však nemůže ukládat povinnosti rovnou jednotlivcům. To však nebrání tomu, aby se jednotlivec vůči státu dovolal těch svých práv, která mu tato směrnice přiznává. Většina směrnic je určena členským státům obecně. Takovéto směrnice musí být publikovány v Úředním listu Evropského společenství. Obdobně jako u nařízení i u těchto směrnic je jejich uveřejnění podmínkou platnosti a účinnosti směrnice. Rozhodnutí je závazný právní akt ve všech svých částech, avšak pouze pro toho, komu je určeno. Je tedy stejně jako nařízení přímo závazné. Rozhodnutí může být určeno jak konkrétnímu členskému státu, ale také jeho vnitrostátním subjektům. Z uvedeného tedy plyne, že se jedná o rozhodnutí s individuálním dopadem. Kromě nich však existují i rozhodnutí s dopadem normativním. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem svého doručení adresátu. 23

24 modulu Právní aspekty v podnikání Všechny nařízení, směrnice a rozhodnutí s určená všem členských států se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie. Doporučení a stanoviska nejsou závazná. Společenství pomocí doporučení poskytuje členským státům nezávazné návody pro jejich jednání a v rámci stanovisek vyjadřuje svůj postoj k vzniklým situacím. nedodržení doporučení však může být v některých případech sankciováno Judikatura EU Judikatura EU, vykonávání její soudní pravomoci, obsahuje rozsudky Soudního dvora Evropské unie a Soudu první instance ve sporech, které jsou jim předloženy Komisí, soudy členských států, organizacemi nebo jednotlivci Strategie, inficiativy a koncepce EU Přidáme-li k výše uvedeným pramenům práva ES ještě koncepce a strategie, tzv. Zelené knihy či Bílé knihy Evropské komise, výkladové studie a další dokumenty (nezávazné, tzv. měkké předpisy), dospějeme k desítkám tisíc stran textu, jemuž se souhrnně říká "acquis communautaire", tedy "vše, čeho bylo v rámci Společenství dosaženo". Tento francouzský výraz nemá ve většině ostatních jazyků ekvivalent a slovo "acquis" se v žargonu EU ujalo. Koncepce, iniciativy a tzv. strategie, které navazují na a dále prohlubují stávající politiky. Týkají se například vztahů s novými sousedy rozšířené EU, či zdokonalení konkurenceschopnosti celkové ekonomiky EU ve světě. Aktuálním příkladem je Lisabonská strategie (dnes aktualizovaná v ) či Politika evropského sousedství. Lisabonská strategie Závěry zasedání Evropské rady na summitu v Lisabonu v roce 2000 iniciovaly zahájení tzv. Lisabonského procesu, jehož cílem jsou komplexní ekonomické a Evropská unie se měla do roku 2010 stát nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa, která bude založena na znalostech, vědě a inovacích. Hlavními prioritami strategie byly: udržitelný rozvoj, ekonomický růst, sociální začleňování, zaměstnanost. Zelené knihy (Green Papers): Dokumenty, které vydává Komise. Mají podpořit debatu a nastartovat proces konzultací na evropské úrovni k určitému tématu (jako je sociální politika, jednotná měna, telekomunikace, doprava, energetika atd.). Tyto konzultace mohou následně vyústit v publikování Bílé knihy, která na základě výsledků debaty již předkládá praktické návrhy pro uskutečnění konkrétní akce. 24

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU

Veřejná správa EU. Komunitární právo Právo EU Veřejná správa EU Komunitární právo Právo EU Úvod Cíl: představit systém tvorby legislativy na úrovni EU významný dopad do řešení rozvoje a ekonomiky jednotlivých členských států Mezinárodní organizace

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropské právo Spojeno s evropskou integrací Mezinárodní smlouvy mezi

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Finanční a daňové právo 1

Finanční a daňové právo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Finanční a daňové právo 1 a 2 Účelem dvousemestrálního kursu je získání znalostí studentů o základních pojmech a principech existence veřejných financí,

Více

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová Úvod do mezinárodního práva soukromého JUDr. Klára Svobodová Co je mezinárodní právo soukromé? Příklad 1 Obchodník z ČR a obchodník z Německa uzavřeli kupní smlouvu. Český prodávající dodal zboží, ale

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Mgr. Ondřej Peterka 15. prosince 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení společného podniku ve Francii Volný pohyb služeb v rámci

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Normativní smlouvy. 1) dvoustranné ujednání = právní úkon 2) normativní = pramen práva. 1) vnitrostátní / kolektivní smlouvy/ 2) mezinárodně-právní

Normativní smlouvy. 1) dvoustranné ujednání = právní úkon 2) normativní = pramen práva. 1) vnitrostátní / kolektivní smlouvy/ 2) mezinárodně-právní Normativní smlouvy Charakter smluv : 1) dvoustranné ujednání = právní úkon 2) normativní = pramen práva Druhy : 1) vnitrostátní / kolektivní smlouvy/ 2) mezinárodně-právní Kolektivní smlouvy Povaha : 1/

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Mgr. Ondřej Peterka Brno, 25. března 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení entity v zahraničí Přeshraniční soudní spory Vymáhání

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu Jana Dudová Pojem životní prostředí Životní prostředí - realita světa ( jeho části), která svými vlastnostmi umožňuje

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 Věcná působnost

Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 Věcná působnost Platné znění zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, s vyznačením navrhovaných změn 4 (1) Generální finanční ředitelství a) vykonává působnost správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A AKTY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ. DOC. JUDr. ZBYNĚK ŠVARC, PH.D.

MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A AKTY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ. DOC. JUDr. ZBYNĚK ŠVARC, PH.D. MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A AKTY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ DOC. JUDr. ZBYNĚK ŠVARC, PH.D. PRAMENY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA VEŘEJNÉHO (MPV) MEZINÁRODNÍ OBYČEJE OBECNÉ PŘIJETÍ = PRAXE ROZŠÍŘENÁ REPREZENTATIVNÍ OPAKOVANÁ

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Prameny správního práva. Olga Pouperová

Prameny správního práva. Olga Pouperová Prameny správního práva Olga Pouperová Prameny práva Ve formálním smyslu pouze psané právo (právní předpisy, tzn. obecně závazné předpisy) normativní právní akty + některé mezinárodní smlouvy V materiálním

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava Mgr. Ondřej Peterka advokát Přeshraniční soudní spory a příslušnost soudů Praha, 14.11. 2005 Základní informace Od 1.5. 2004 nová jednotná pravidla: nařízení

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo ve finaních a finančích službách Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo ve finaních a finančích službách Kurs,,Právo ve financích a finančních službách je určen pro posluchače magisterského studia na oboru Finance a finanční

Více

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993

Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 4/94 Daně z příjmů s komentářem / : úplný soubor předpisů pro zdaňovací období roku 1993 : podle stavu k 1.12.1993 1994 7/94 Stavební zákon a prováděcí předpisy : podle stavu k 1.1.1994 1994 9/94

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Ins I t ns i t t i uc t e a p rá r vo E vo S/ S E / U - Rozhodování ní v E U Michal Částek Veřej e ná j s p s ráva EU E 1

Ins I t ns i t t i uc t e a p rá r vo E vo S/ S E / U - Rozhodování ní v E U Michal Částek Veřej e ná j s p s ráva EU E 1 Instituce a právo ES/EU - Rozhodování v EU Michal Částek Veřejná správa EU1 Hlavní instituce EU Evropská rada Rada ministrů, Rada, Rada EU Evropská komise, Komise Evropský parlament Evropský soudní dvůr

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ RNDr. Zdeněk Taussik Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Právo v podnikání Autoři: RNDr. Zdeněk

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Vynucování práva EU. Žaloby k Soudnímu dvoru EU

Vynucování práva EU. Žaloby k Soudnímu dvoru EU Vynucování práva EU Žaloby k Soudnímu dvoru EU Vynucování práva EU vůči členským státům: na podnět Komise Soudní dvůr správní řízení před Komisí žaloba Komise nebo čl.státu k ESD, rozsudek ESD nerespektování

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva Cílem předmětného kursu je seznámení studentů s vývojem evropské integrace, objasnění pramenů práva ES a jejich hierarchie, seznámení

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Pojem pracovního práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO Pojem pracovního práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pracovní právo: Pojem pracovního práva 1) individuální pracovní právo (vztah zaměstnavatel zaměstnanec) 2) kolektivní

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

Formy sekundárn. (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola)

Formy sekundárn. (viz 43/71 Politi, 93/71 Leonensio, 34/73 Variola) Struktura a principy Evropského práva Petr Kolář 2006 1 Struktura Evropské unie Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob HLAVA IV ES Policejní a justiční

Více

Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí. JUDr. Jana Herboczková

Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí. JUDr. Jana Herboczková Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí JUDr. Jana Herboczková Kde lze nařízení najít? Informační systém pro aproximaci práva: http://isap.vlada.cz/ Evropský soudní atlas ve věcech občanských:

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Studijní materiál vytvořila Ing. Iva Labaštová Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: celnictví, struktura

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Obsah. O autorech... 7 Předmluva Seznam zkratek... 31

Obsah. O autorech... 7 Předmluva Seznam zkratek... 31 Obsah O autorech................................................ 7 Předmluva................................................. 27 Seznam zkratek............................................ 31 OBECNÁ ČÁST............................................

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány).

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). Pravomoc Soudní pravomoc je v

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 C(2015) 6823 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.10.2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Živnostenský úřad města Brna

Živnostenský úřad města Brna Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list

Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list Přednášející: prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Komunikace s přednášejícím: a) osobní konzultační hodiny dle aktuálního rozvrhu (Estonská, Praha 10) b) elektronická

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

JARO ZÁŘÍ LEDEN

JARO ZÁŘÍ LEDEN Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a finance v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 964 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 15.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 964 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 15. 57 11. funkční období 57 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více