BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy"

Transkript

1 BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla o novém systému zápisu do MŠ. Jeho realizace se bude řídit následujícím postupem: 1) Vydávání přihlášek: Časové období vydávání,,žádostí o přijetí do MŠ stanoví ředitelky MŠ. Od budou Nové občanské průkazy Odbor bytového hospodářství občané najdou na MČ Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, I. poschodí dveře č. 105, 108 a 109. Na pracovníky odboru se mohou občané obracet s jakýmikoliv problémy, podněty nebo s žádostmi o informaci týkajícími se obecních domů a bytů. mít rodiče možnost vstupovat do systému, vyhledávat zde informace o jednotlivých MŠ a především vyplnit a vytisknout si přihlášku. Nabízíme tak rodičům variantu, která jim podání usnadní vyplnění v PC doma nebo vydání přihlášky přímo v MŠ ředitelkou školy, příp. pověřeným pracovníkem na OŠMT MMB. Termín pro odevzdávání přihlášek je v současné době pondělí a úterý ) Sběr přihlášek: Ředitelky škol stanoví v dohodě s MČ a OŠMT MMB společný, vzájemně akceptovatelný termín přijímání přihlášek. Pro rodiče budou na sběr přihlášek stanoveny dva dny pondělí a úterý , ředitelky však budou mít (Pokračování na str. 4) Od nebudou občanské průkazy vydávány na matričních úřadech, ale pouze na úřadech s rozšířenou působností, jelikož k jejich zpracování bude využíváno stejné zařízení, v jakém se již v současnosti vyřizují cestovní doklady. Pro město Brno to znamená odbor správních činností Magistrátu města Brna, Husova 5. Budou vydávány dva typy občanských průkazů: občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem. Oba tyto doklady mají tvar platební karty a obsahují tzv. 2D kód (dvojdimenzionální čárový kód), což je digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Platnost tohoto dokladu bude 5 (pro osoby mladší 15 let) a 10 let (ostatní). Není plánována plošná výměna občanských průkazů. Nové dostanou pouze občané, kteří po přijdou požádat o vydání občanského průkazu po skončení platnosti nebo z důvodu změn údajů zapisovaných do občanského průkazu. Žádost o vydání občanského průkazu se bude (Pokračování na str. 4) Odbor bytového hospodářství Telefonní seznam: vedoucí tel.: výměny bytů, přechody nájmu bytu, privatizace tel.: pronájmy bytů tel.: bytový technik tel.: Odbor bytového hospodářství MČ Brno- -Bystrc zajišťuje v rámci svěřeného obecního bytového fondu (aktuálně 83 domů s byty) následující činnosti: Regenerace obecních domů MČ Brno- -Bystrc. Ve spolupráci s odborem majetkovým a investičním se odbor bytového hospodářství podílí na komplexní regeneraci obecních domů. Privatizace obecního bytového fondu: MČ prostřednictvím odboru bytového hospo- (Pokračování na str. 2) Vážení spoluobčané, s rokem 2012 se vám dostává do rukou první číslo Bystrckých novin v novém barevném provedení. Samozřejmě je naším přáním, aby nová nebyla jen forma, ale také přitažlivější obsah, který vám poskytne i více informací o činnosti úřadu, zastupitelstva i organizací naší městské části. Rok 2012 přináší významné změny dané schválenými reformními zákony. O příslušných změnách, zejména v sociální oblasti, se dozvíte z článků uvnitř novin. Případné nejasnosti vám vysvětlí na příslušných odborech. Proto vás také budeme v každém čísle podrobněji informovat o činnosti jednoho konkrétního odboru. V tomto vydání se jedná o odbor bytový. Jak jsme slíbili, budeme vás informovat na veřejných setkáních o významných investičních záměrech v naší městské části. V měsíci únoru bude na programu výstavba sídliště Panorama, záměr regenerace Obory (včetně výstavby penzionů) a záměr výstavby parkovacího domu na ulici Filipova. Začátek roku je velmi významný pro naše školy. V lednu proběhl zápis do základních škol, v únoru to bude zápis do mateřských škol. O termínech a průběhu se opět dozvíte v tomto čísle Bystrckých novin. Zlepšení v oblasti předškolní výuky přinese jednak nově otevřená Mateřská škola Kavčí, jednak nová třída v Mateřské škole Laštůvkova. Mateřská škola Kavčí byla zkolaudovaná 12. ledna v hodnotě stavby 21,5 mil Kč, další cca 1 mil. Kč stálo vnitřní vybavení. Od února poskytuje tato moderně vybavená MŠ předškolní vzdělávání 50 dětem. Naším zájmem je požádat o možnost mimořádného rozšíření její kapacity od září na 56 dětí. Od dubna 2012 bude sloužit 14 dětem také nová třída v Mateřské škole Laštůvkova. Celková kapacita našich 6 mateřských škol bude ve školním roce dětí. Vzhledem k výstavbě třetí fáze Kamech a nového sídliště Panorama usilujeme o vybudování šestitřídní MŠ na Kamechách, která by měla být variabilní s možností přeměny na první třídy ZŠ. Vážení spoluobčané, přeji vám i vašim rodinám úspěšný rok 2012 a těším se na spolupráci s vámi. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

2 2 Z radnice Bystrcké noviny 1/ Odbor bytového hospodářství Dům Černého 56, 54, 52 před a po regeneraci. (r. 2005/r. 2011) (Pokračování ze str. 1) dářství zajišťuje prodej svěřeného obecního bytového fondu, které schválilo Zastupitelstvo města Brna do seznamu domů doporučených k prodeji, a to následujícím způsobem: prodej obecních domů probíhá zpravidla jako prodej celých domů právnickým osobám a je realizován prostřednictvím Magistrátu města Brna. Novým vlastníkem se stává družstvo založené z řad stávajících nájemníků bytů v domě. prodej bytových jednotek podle zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění je realizován z úrovně MČ, následně vzniká nový vlastník, a to společenství vlastníků jednotek. V současnosti bylo již odprodáno asi 35 % z celkového počtu obecních bytů svěřených MČ Brno-Bystrc. Na jsou zveřejněny Seznamy domů nedoporučených k prodeji a Seznamy domů doporučených k prodeji a též harmonogram prodeje obecních domů (bytů). Nájemné v obecních bytech svěřených MČ Brno-Bystrc a v některých jiných MČ v městě Brně. Aktuální nájemné v obecních bytech činí v naší MČ 55 Kč/m 2 podlahové plochy bytu. Maximálně možné nájemné, které v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. mohlo být v letošním roce uplatněno je 92,51 Kč. Rok 2012 je posledním rokem, kdy je možno uplatnit jednostranné zvýšení nájemného (zákon č. 107/2006 pozbývá k platnosti). Od bude nájemné upravováno vždy na základě dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. Pokud nedojde k dohodě tak výši nájemného stanoví soud, a to na základě cen místně obvyklého nájemného, které pro jednotlivá města a obce zpracovává ministerstvo pro místní rozvoj. Aktuální výše nájemného v některých městských částech v městě Brně Městská část: Výše nájemného v Kč/m 2 od (byty I. kat.) Brno-střed (k.ú. město Brno) 65,84 Bystrc 55,00 Černovice 62,24 Jundrov 65,00 Kohoutovice 50,00 (od ) dosud nerozhodnuto Komín 74,51 Královo Pole 72,95 Líšeň 58,00 Maloměřice, Obřany 68,00 Řečkovice, Mokrá Hora 80,00 Žabovřesky 66,92 Židenice 72,35 Zdroj: Magistrát města Brna, bytový odbor Pronájem bytů: O pronájem bytu může požádat každý občan, který je zletilý, nachází se v tíživé bytové situaci, nemá vlastní byt /dům/, ani není nájemcem bytu na dobu neurčitou a nepodal si žádost o byt v jiné MČ v městě Brně. Formulář Žádost o pronájem bytu a bytovou náhradu je možno vyzvednout na odboru bytového hospodářství MČ Brno-Bystrc. K vyplněné žádosti je třeba doložit potvrzení o celkovém příjmu žadatele, že žadatel je pracující či nikoliv a trvalé bydliště (případně další doklady po dohodě s pracovníky OBH). Na základě schválených kritérií pro výběr žadatelů je žádost zařazena do pořadníku (a do příslušné skupiny). O zaevidování do pořadníku je žadatel písemně informován. Výměny bytů: Nájemci se mohou dohodnout o výměně bytů jen se souhlasem pronajímatele. Souhlas i dohoda musejí mít písemnou formu. Formulář Dohoda o výměně bytů lze vyzvednout na bytovém odboru MČ Brno-Bystrc nebo u správce, BYTASEN, s. r. o., Laštůvkova 77, Brno. Současně s vyplněnou dohodou je třeba doložit evidenční list a potvrzení o placení nájemného (obojí vydá správce) a dále nájemní smlouvu na byt (případně další doklady po dohodě s pracovníky OBH). Vyplněná dohoda o výměně bytů i se jmenovanými přílohami se předkládá na odbor bytového hospodářství MČ Brno-Bystrc. O rozhodnutí jsou směnitelé písemně informováni. Než se směnitelé přestěhují, musejí podobným způsobem požádat o odsouhlasení výměny všechny dotčené vlastníky nemovitostí (pronajímatele). Teprve po udělení souhlasů všech vlast níků se mohou fakticky přestěhovat. Přechod nájmu bytů: Formulář o přechod nájmu je možné vyzvednout na odboru bytového hospodářství MČ Brno-Bystrc nebo u správce, BYTASEN, s. r. o., Laštůvkova 77, Brno. K vyplněnému formuláři je třeba doložit doklady uvedené na formuláři (případně doplňující doklady po dohodě s pracovníky OBH). K přechodu nájmu bytu dochází v případě, pokud předchozí (poslední) nájemce bytu zemřel (novelizace obč. z. platná od ). Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti anemá vlastní byt (je-li touto osobou nájemcův rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk). Nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku přechodu nájmu (toto ustanovení se nepoužije v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 70 let nebo nedosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 18 let). Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi těmito osobami nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z nájmu na ně. Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat; dnem oznámení její nájem zaniká. Formulář i jmenované přílohy se předkládají bytovému odboru MČ Brno-Bystrc, který po posouzení zašle žadatelům písemné vyrozumění. Podnájem bytů: Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určitou jen s písemným souhlasem pronajímatele. Pokud chce nájemce obecního bytu tento pronajmout, musí podat žádost na bytový odbor MČ Brno- -Bystrc. V žádosti je třeba uvést jméno žadatele s osobními daty, zdůvodnění podnájmu a jako přílohu předložit návrh sjednané podnájemní smlouvy. O udělení souhlasu s podnájmem rozhoduje Rada MČ. O rozhodnutí jsou žadatelé písemně informováni. Pronájem nebytových prostor: Žádosti o pronájem nebytových prostor v obecních domech (např. bývalé kočárkárny, mandlovny, sušárny atd.) a v Pavilonu služeb Lýskova se podávají na bytovém odboru MČ Brno-Bystrc tehdy, když je zveřejněn záměr MČ pronajmout volný nebytový prostor, ve kterém jsou uvedeny konkrétní skutečnosti týkající se pronájmu nebytových prostor. O pronájmu nebytových prostor rozhoduje Rada MČ, o jejím vyjádření jsou žadatelé písemně informováni a v kladném případě vyzváni k uzavření nájemní smlouvy. Vydávání souhlasu pronajímatele se stavebními úpravami v obecních bytech: Jestliže nájemce obecního bytu hodlá na vlastní náklady provést stavební úpravy bytu (mimo drobné opravy a běžnou údržbu bytu uvedené v nař. vlády č. 258/1992 Sb.), např. rekonstrukci bytového jádra, výměnu oken, zasklení lodžií apod., podává na odbor bytového hospodářství MČ Brno-Bystrc písemnou žádost o povolení stavební úpravy. K žádosti je nutno přiložit projektovou dokumentaci s vyznačením prováděné stavební úpravy, v případě rekonstrukce bytového jádra nebo zásahu do nosné konstrukce domu i statický posudek. Žádost se zpracovává volnou formou a to tak, aby obsahovala nezaměnitelné údaje o domu, bytu, tel. spojení a plánovaných stavebních úpravách. Žádost podepisují všichni nájemci (zpravidla oba manželé), kteří jsou pak do 1 mě- (Dokončení na str. 3 )

3 Bystrcké noviny 1/ síce vyrozuměni o rozhodnutí odboru (nesouhlas, souhlas vlastníka, resp. souhlas a plná moc k jednání se stavebním úřadem v případě nutnosti stavbu ohlásit resp. žádat o stavební povolení). Správa obecního bytového fondu: Správu obecního bytového fondu podle Mandátní smlouvy uzavřené dne s platností od zajišťuje firma Bytasen s. r. o, Laštůvkova 77, Brno, tel.: Úřední hodiny na domovní správě jsou: V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně-Bystrci zveřejňujeme tento záměr městské části Brno-Bystrc. pronajmout na dobu neurčitou byt č. 8 v domě Laštůvkova 63, velikosti 1+1 o celkové výměře 37,60 m2 ve 3. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč a opravy vlastním nákladem v předpokládané výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek v celkové výši Kč. pronajmout na dobu neurčitou byt č. 10 v domě Opálkova 2, velikosti 2+1 o celkové výměře 68,00 m2 ve 3. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). pronajmout na dobu neurčitou byt č. 26 v domě Rerychova 14, velikosti 3+1 o celkové výměře 77,68 m2 v 6. podlaží, I. kategorie. Na bytě pondělí a středa: , úterý, čtvrtek a pátek: Uvedená firma zajišťuje správu, provoz a údržbu obecních bytů v Bystrci. V některém z dalších vydání Bystrckých novin se k problematice správy obecního bytového fondu vrátíme. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Záměr statutárního města Brna, městské části Brno-Bystrc pronajmout byt vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc po dobu 30 dnů od Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu na odbor bytového hospodářství MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Změny v sociální oblasti platné od V souvislosti se sociální reformou převzal od 1. ledna 2012 úřad práce výkon agend nepojis - tných sociálních dávek (dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek se zdravotním postižením). Žadatelé o dávky pomoci v hmotné nouzi tj. příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc, musí ve městě Brně požádat o tyto dávky na Úřadě práce České republiky, krajské pobočce v Brně, která sídlí na ulici Koliště 19 v budově Magistrátu města Brna naproti Janáčkova divadla. Občané, kteří chtějí požádat o jakoukoliv nepojistnou dávku, nemohou již předkládat tyto žádosti na odboru sociálním úřadu městské části Brno-Bystrc na úseku péče odospělé, na adrese nám. 28.dubna 60. Podpora občanů zdravotně postižených V rámci sociální reformy došlo od ledna 2012 k některým změnám v oblasti péče o občany zdravotně postižené, vznikly pouze dvě dávky PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU a PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU.Jejich výplata je zajištěna na jednom místě a to v rámci Úřadu práce ČR, v Brně-Králově Poli Mojmírovo náměstí 10. Upozorňujeme občany, kteří chtějí žádat o příspěvek na mobilitu (dříve příspěvek na pohonné hmoty) a nepožádají si v měsíci lednu 2012, nebude jim za tento měsíc zpětně příspěvek vyplacen. Příspěvek na péči Bude vyplácen na pobočce úřadu práce v Brně-Králově Poli, Mojmírovo náměstí 10. Od ledna 2012 se zavádí institut ASISTENT SO- CIÁLNÍ PÉČE, kterým může být zdravotně způsobilá osoba starší 18 let a jedná se o osobu jinou než blízkou, která pečuje o zdravotně znevýhodněnou osobu v případech, kdy v daném místě se např. nenachází žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo tato osoba nemá žádnou jinou možnost k zajištění individuální péče. Jakékoliv informace občanům zodpoví pracovníci Call centra Úřadu práce ČR, infolinka Jiří Reitknecht, vedoucí odboru sociálního Z radnice 3 Dotazy a odpovědi Dobrý den, zajímalo by mne, jak často se doplňují sáčky na psí exkrementy. Psa tu mám zatím jen týden, ale sáčky jsem neobjevil nikde v okolí ulic Černého a Laštůvkova. Musím také přiznat, že ani dříve jsem si nevšiml, že by někdy stojany byly doplněny o tyto sáčky. Samozřejmě mám i své sáčky, ale jistě chápete, že člověk občas zapomene a přitom je každý stojan se sáčky prázdný. Děkuji za reakci. Martin Dobrý den, sáčky na úklid psích exkrementů se doplňují do zásobníků pravidelně 1x za 10 dní. Prvních 10 dní na začátku roku vznikla skutečně přetržka, způsobená výběrem nového dodavatele této služby, ale již byly všechny zásobníky opět doplněny. Do zásobníku se vejde 100 sáčků a ty by měly přednostně sloužit právě pro případy, kdy si majitel psa sáček zapomene. Občas se však stává, že si jich někdo odmotá 20 i více do zásoby a pak se nelze divit, že během několika dnů je zásobník prázdný. V městské části je rozmístěno celkem 34 ks zásobníků a prakticky v každé ulici se nějaký nachází. Na ulici Černého jsou dva, a to u čísla 13 a 20, na ulici Laštůvkova jeden, naproti vchodu do mateřské školy. Ing. Radek Bárta, odbor životního prostředí a dopravy Dobrý den, jsem na úřadě práce v Brně. Nyní mám možnost brigády na smlouvu o provedeni práce. Nevíte jak to je s placenim pojištění v tomto připadě? A budu muset odvést daň? Nebo celkově jak to chodí v těchto záležitostech a co to pro mne znamená? Děkuji. Sandra Dobrý den, ve vašem případě bude určitě nejvhodnější dotázat se přímo na ÚP Brno, kde vám kompetentně odpoví. Od dochází totiž k mnoha změnám v zákonech a týká se to i zákona o zaměstnanosti, kam spadají i vaše otázky. S pozdravem Marie Pučová, sociální odbor Dobrý den, prosím o odpověď na otázku, zda je možné se přihlásit k trvalému pobytu přímo na Městském úřadě Brno-Bystrc. Již delší dobu bydlíme v Bystrci, ale pouze v soukromém pronájmu a majitel nám trvalý pobyt ve svém bytě nedovolí. Platíme zde veškeré poplatky včetně svozu komunálního odpadu. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Ladislav Dobrý den, vzhledem k tomu, že úřady městských částí v městě Brně nemají ohlašovny trvalého pobytu, lze tzv. úřední adresu získat v Brně pouze na Magistrátě města Brna, Husova 5. Tam vám také poskytnou informace, za jakých podmínek. S pozdravem Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí

4 4 Z radnice Bystrcké noviny 1/ Nové občanské průkazy (Dokončení ze str. 1) tisknout přímo s údaji o žadateli z informačního systému současně s pořízením digitalizované podoby občana a jeho podpisem. Z tohoto důvodu je nutná osobní přítomnost žadatele o občanský průkaz. Občanský průkaz druhého typu bude obsahovat i kontaktní elektronický čip, do kterého se zapíše číslo občanského průkazu a dále údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis, např. elektronický podpis. I nadále mohou občané z důvodů ztráty, odcizení, poškození nebo zničení požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc, ovšem výhradně v místě trvalého bydliště, tj. pro občany města Brna na odboru správních činností Magistrátu města Brna. Další novinkou je možnost vydat občanský prů- Elektronická podpora zápisu do MŠ (Dokončení ze str. 1) možnost vkládat data do systému celý týden, tzn Tak bude dána rodičům možnost (ve spolupráci s ředitelkou) odstranit případné nedostatky podání (např. doplnit potvrzení o pravidelném očkování). 3) Přijímací řízení: Po ukončení sběru přihlášek, tj do hod. budou seznamy uzavřeny a elektronicky setříděny podle kritérií. Od pondělí budou systémem automaticky odesílány ové zprávy rodičům dětí (jestliže uvedli ovou adresu), které jsou přijaty se žádostí, aby se dostavili do 5 dnů, tj pro rozhodnutí o přijetí. Tento krok usnadní ředitelkám administrativu spojenou se zápisem (úspora peněz za telefon, úspora času). Ostatním bude informace sdělena obvyklým způsobem telefonem, případně dopisem. Po převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce vyzván mateřskou školou kaz i občanovi mladšímu 15 let, za kterého žádá o vydání dokladu jeho zákonný zástupce (doba platnosti dokladu je 5 let) a osobě, která nemá trvalý pobyt na území České republiky (doba platnosti je 10 let). Správní poplatky: Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronických čipem (správní poplatek se vybere vždy bez ohledu na věk občana) 500 Kč Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100 Kč Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50 Kč Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 100 Kč Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztra- k otevření, vygenerování a následnému podepsání zpětvzetí.na základě zpětvzetí bude vydáno usnesení o zpětvzetí žádosti k předškolnímu vzdělávání. Tímto krokem uvolní místa na ostatních mateřských školách pro další zájemce. Přijímací řízení bude tedy ukončeno v souladu se správním řádem jednou z těchto možností: rozhodnutím o přijetí, rozhodnutím o nepřijetí, usnesením o zpětvzetí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Výsledkem takto nastaveného systému přijímání bude vyšší počet dětí umístěných do mateřských škol již v 1. kole přijímacího řízení. Lze jej rovněž chápat jako účinný nástroj protikorupčních opatření ve vztahu k přijímacímu řízení do mateřských škol. Portál bude přístupný MČ pro průběžné sledování stavu zápisu i pro nahlížení do konečných statistik. Bližší informace obdržíte na příslušných MŠ nebo na MČ. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Kociánka Brno Oznamuje: ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD první třídy školy: základní škola, základní škola praktická a základní škola speciální se bude konat v pátek 13. února 2012 v době od 13 do 16 hodin v areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postižené, Brno-Kociánka, v budově Základní školy na pavilonu DEF Nabízíme ve spolupráci s odborníky ÚSP: péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální retardací péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim, a to ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytu péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped) péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapie) a plavání péči psychologickou, logopedickou ergoterpaii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii individuální programy pro jednotlivé žáky práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové Zájemci se mohou kontaktovat i na tel. čísle: nebo K zápisu do školy přineste rodný list dítěte. cený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 100 Kč Na matrice našeho úřadu můžete vyřídit pouze následující záležitosti, týkající se občanských průkazů: ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, odevzdání nalezeného občanského průkazu, odevzdání občanského průkazu po zemřelém nebo prohlášeném za mrtvého. Matriční úřad může také zadržet občanovi neplatný občanský průkaz. Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí MČ Brno-Bystrc Zápis do mateřské školy Pramínek, o. p. s. V budově MŠ Heyrovského 11, v jídelně školy. 17. února 2012 od do hodin 18. února 2012 od 9.00 do hodin Přihlášky k zápisu budou vydávány v kanceláři Heyrovského 11 jen v pondělí od do (16. 1., , , 6. 2., ) od 6.00 do hodin za poplatek100kč. Bližší informace na Pedagogická ředitelka Mgr. Bc. Irena Rotreklová ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32 MILÍ páťáci, pokud hledáte školu, kde byste mohli ve školním roce pokračovat v základním vzdělávání na 2. stupni, pak vám nabízíme řešení. ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BRNĚ-BYSTRCI NA HEYROVSKÉHO 32 si dovoluje vás pozvat na Projektové dopoledne PÁŤÁK a Den otevřených dveří pro žáky současných 5. tříd VE STŘEDU 22. ÚNORA (projektová část) (prohlídka školy) V případě potřeby se vám budeme rádi věnovat i kterýkoliv jiný den i čas. Přijďte se podívat, projít se po škole, promluvit si s budoucími spolužáky, nakoukněte do výuky, zapojte se do programu projektového dopoledne, promluvte si s učiteli, vedením školy, vezměte s sebou rodiče, popřípadě kamarády. Ptejte se, informujte se na telefonním čísle: Nebo napište a my vám obratem odepíšeme: Podrobnější informace o škole hledejte na webových stránkách

5 Bystrcké noviny 1/ Poplatek za komunální odpad 2012 Pro úhradu místního poplatku v hotovosti budou od čtvrtka 1. března v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33. Pokladní hodiny: pondělí od 8.00 do a od do hod úterý od 8.00 do a od do hod středa od 8.00 do a od do hod čtvrtek od 8.00 do a od do hod pátek od 8.00 do hod. Výše poplatku: 500 Kč na osobu Splatnost poplatku: Správcem poplatku je odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A. Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým pobytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 500 Kč, možnost bezhotovostní úhrady je převodem na účet č /5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách úřadů městských částí a na kontaktních místech magistrátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Při bezhotovostní úhradě tak lze učinit prostřednictvím oznámení na Legislativní změny: nový institut vyměření HROMADNÝM PŘED- PISNÝM SEZNAMEM naplňuje princip procesní ekonomie a rychlosti daňového řízení; správce poplatku hromadný předpisný seznam zpřístupní k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů. Správce poplatku zveřejní veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu 30 dnů, označení místního poplatku, jakož i místo a dobu (od...do), kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout. Za den doručení se považuje 30 den po jeho zpřístupnění. Praxe tedy může vypadat tak, že poplatník částku neuhradí sám ve lhůtě splatnosti a o tom, že je na něj vedena exekuce se dozví až v momentě, kdy je mu zablokován účet, stržena část mzdy, důchodu atd.; exekuční řízení se zrychluje, po marném uplynutí náhradní lhůty stanovené v platebním vý- Stejně jako v loňském roce i letos pro Vás ve vzájemné spolupráci Úřad městské části Brno-Bystrc a Hotel Santon připravili celou řadu kulturních a společenských akcí, jejichž přehled připojujeme. Přijměte, prosím, naše pozvání, přijďte, zkoušejte, ochutnávejte a poznávejte Bystrcká domácí zabíjačka Přijďte zažít a užít si atmosféru pravé domácí zabíjačky. Kromě možnosti ochutnat čerstvé zabíjačkové produkty přímo na místě si vše můžete zakoupit také domů. 10 Bystrckých farmářských trhů v termínech 15. a 29. dubna, 13. května, 17. a 24. června, 2., 16. a 30. září, 14. a 28. října. měru/hromadném předpisném seznamu správce poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci. Institut žádosti o prominutí již není možný realizovat pro místní poplatky, správci daně byla vzata pravomoc daň nebo její příslušenství prominout. Kontakty: Osobní: Šumavská 33, budova A, 8. a 9. patro, vúředních dnech pondělí, středa: hod a pátek: hod Telefonické: Písemné: Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, Brno Web: Mgr. Kateřina Reucci, vedoucí odd. správy poplatku za komunální odpad Blahopřání Dne 3. ledna 2012 se v plném zdraví a stálé duševní svěžesti dožila 90 let paní Markéta Prochová. K významnému životnímu jubileu jí jménem Úřadu městské části Brno- -Bystrc a samosprávy přišli blahopřát starosta RNDr. Vladimír Vetchý a místostarosta Miroslav Klimeš. Paní Markéta Prochová prožila celý svůj život v Brně, vychovala dvě dcery a dnes se těší ze 3 vnoučat a 5 pravnoučat. Uplynulé desetiletí prožívala, jak sama říká v krásném prostředí v Bystrci, a ještě dnes si ráda zajde do divadla. Do dalších let života ji přejeme hodně zdraví, síly a pohody. Miroslav Klimeš, místostarosta Kulturní a společenské akce připravované v roce 2012 na Hotelu Santon ve spolupráci s MČ Brno-Bystrc Také v roce 2012 vám nabídneme možnost koupit si čerstvé produkty přímo od regionálních farmářů a výrobců. Novou součástí trhů se letos stane v Brně první Bylinkový trh. Festival zdraví a pohody podzim roku 2012 Celodenní akce, na které můžete vidět, ochutnat, vyzkoušet, informovat se, diskutovat, pohybovat se, inspirovat a motivovat ke zdravému a aktivnímu způsobu života. Všem obyvatelům Bystrce, kteří naše akce již navštívili, nebo teprve v budoucnu navštíví děkujeme za podporu. Mgr. Petr Fedor, místostarosta Z radnice 5 Vítání občánků v MČ Brno-Bystrc Vážení rodičové, pokud má vaše nově narozené dítě trvalé bydliště v naší městské části, amáte-li zájem oto, aby vaše děťátko bylo slavnostně přivítáno do života, přihlaste se na radnici MČ Brno-Bystrc. Na recepci radnice, na matrice a v elektronické podobě na webových stránkách vnitřních věcí) je k dispozici formulář k vyplnění, na jehož základě budete i s vaším dítětem pozváni ke slavnostnímu aktu, který pořádáme cca 3 4x do roka ve Společenském centru na Odbojářské ulici. Ing. Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí MČ Brno-Bystrc Veřejná prezentace projektu fy Picador V pondělí odpoledne se v malém sále Společenského centra sešlo o poznání více sousedů ze staré Bystrce, než lze na základě doposud uskutečněných veřejných prezentací předpokládat. Protentokrát se prezentace týkala již delší dobu připravovaného projektu stavby bytového domu v ulici K dálnici, podle kterého zde na místě tří původních starých selských usedlostí mělo vzniknout celkem devět bytových jednotek včetně podzemních garáží a jedné menší kavárny. Je třeba zdůraznit, že Rada MČ Brno-Bystrc tento projekt již jednou na svém zasedání počátkem roku 2011 zamítla, ovšem vzhledem ke svému slibu, že každý investor potenciální větší stavby v Bystrci bude mít možnost svůj záměr prezentovat před veřejností, rozhodli jsme se v rámci porady vedení umožnit takovou proceduru itomuto projektu připravovanému firmou Picador. Projekt nového bytového domu na ulici K dálnici tak mohli před veřejností prezentovat Ing. arch. Petr Davídek, autorizovaný architekt, a Ing. Ján Serenčko, jednatel společnosti Picador, spol. s r.o. V poměrně vyhrocené atmosféře se oba zástupci investora soustředili na zvýraznění architektonických kvalit, nekonvenčního pojetí a vysokého standardu bydlení v nově projektovaném domě. Bohužel jejich prezentace zcela opomněla otázku, co nového a příznivého může tento projekt přinést obyvatelům sousedních domů. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným za čas i energii, se kterou neváhali zcela jasně vyjádřit své názory. Závěr z celého setkání byl totiž více než jasný sousedé z blízkého i širšího okolí si takto koncipovaný bytový dům v tzv. Chaloupkách nepřejí a není vlastně divu, projekt totiž zcela ignoruje své bezprostřední okolí a nenabízí obyvatelům bližšího i vzdálenějšího sousedství nic, co by jej mohlo případně legitimovat. Jsem tedy opravdu rád, že rada naší městské části se ve svém prvním hodnocení tohoto projektu nemýlila a na svém zamítavém stanovisku tedy ani do budoucna nemusí nic změnit. Mgr. Petr Fedor, místostarosta

6 6 Z radnice Bystrcké noviny 1/ Pozvánka na 6/9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, které se uskuteční ve středu 15. února 2012 od 16 hod. ve Společenském centru Předběžný program jednání: MiTTaG, spol. s r. o., smluvní pokuta za neodstranění vad v záruční době na stavbě radnice, žádost o udělení předchozího souhlasu k uzavření dohody o narovnání Smlouva o spolupráci na vybudování TI v lokalitě Kamechy se společností JET IM- PERA, a. s. schválení smlouvy Návrh na změny a doplnění Kritérií pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu, zrušení usnesení Z 5/16 bod 3.13 Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého neuvolněnému členovi zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, v souvislosti s výkonem funkce pro rok 2012 Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska. Srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta OKÉNKO ZASTUPITELŮ příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakční rady Jak také zrealizovat hřbitov Hřbitov je tradiční místo pro naše blízké, kteří už nejsou mezi námi. Mnoho lidí toto tradiční místo stále využívá alespoň na dušičky. Bystrc měla hřbitov od roku 1373 u nynějšího kostela s. Janů a v r došlo k přeložení na dosavadní místo. Díky akčnímu programu MNV, který počítal s přesunutím hřbitova na vhodnější místo, došlo v roce 1983 k ukončení pohřbů, ale i exhumací. Tolik z podkladů dodaných Archivem města Brna. Ale nové místo se nenašlo. Zastupitelstvo Bystrce od roku 1991 přijalo řadu usnesení k problematice hřbitova včetně opakovaných, ale zbytečných požadavků na nalezení vhodného místa. Vhodné, původní místo zde stále je. A nic nebrání tomu, aby se vhodně využilo. Důvody, které někteří uvádějí proti obnově hřbitova, se dají souhrnně označit jako nevůle. Bohužel tato iracionalita nás časovým obloukem zavádí zase k návrhu na další vyhledávání vhodného místa podobně, jak to bylo v akčním programu MNV Bystrc. I takto se dá chtít, aby se de facto, když nechci, nic neudělalo. Prostor bývalého hřbitova je bohužel stále využíván k venčení psů, k aplikaci drog a aktivitám, které jsou v rozporu s pietou místa. Važme si památky svých bližních a předků, z nichž někteří dokonce stále na tomto místě odpočívají. Svatopluk Beneš Občanská demokratická strana v Bystrci kvalitní veřejná správa Zájemci o členství a všichni příznivci najdou dostatek informací o Občanské demokratické straně a o místním sdružení v Bystrci jednak na centrálním serveru ODS a také na webové stránce bystrckého sdružení Připomínky a dotazy můžete na nás směřovat elektronicky na naši adresu Písemné spojení je možné přes adresu Občanská demokratická strana, Místní sdružení Bystrc, Zámečnická 2, Brno. Svatopluk Beneš, předseda MS ODS vbystrci Strana zelených v Bystrci Vážení obyvatelé Bystrce Strana zelených již tradičně hájí vaše zájmy a zájmy životního prostředí. Chcete-li se do veřejného dění aktivně zapojovat, rádi vás přivítáme v řadách podporovatelů či členů naší strany. Pro bližší informace můžete napsat předsedovi klubu zastupitelů zelených na Zveme také všechny zájemce na pravidelné schůzky s občany, které se konají vždy druhé úterý v měsíci v klubovně Společenského centra Bystrc od 18 do 19 hodin nejbližší termíny jsou 14. února a 13. března. Těšíme se na vaše podněty, dotazy a připomínky ke všemu, co se v Bystrci děje. Petr Laštůvka, zastupitel za Stranu zelených

7 Bystrcké noviny 1/ Zpráva z 6/11. schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne Z radnice 7 Rada MČ Brno-Bystrc schválila: Statut komisí Rady MČ Brno-Bystrc, finanční dar Kč na výdaje spojené s organizací arealizací 8. ročníku plaveckých závodů Opohár Svrateckého údolí konaných dne , rozpočtové opatření mezi třídou 4 přijaté transfery a 3612 bytové hospodářství rozpočtové opatření mezi třídou 4 přijaté dotace a odd Využití volného času dětí a mládeže rozpočtové opatření mezi třídou 4 přijaté transfery a odd. 4171, odd a odd nájemní smlouvu k části pozemku p. č. 1142/4 k. ú. Bystrc za podmínky vyklizení sousední části pozemku nájemní smlouvu k pozemku p. č a id. 1/6 pozemku p. č. 2093/4 k.ú. Bystrc nájemní smlouvy k pozemkům p. č. 6863/1, 6862/2, 6864, 6843, 6841, 6844, 6842, 6848, 6847, 6865/1, 6865/2, 6839 a id. 1/14 pozemků 6869/1, 6869/3, 6869/4, 6867/1, 6867/2 k. ú. Bystrc nájemní smlouvu k id. 1/2 pozemku p. č. 6660/5 a id. 1/3 pozemku p. č. 6660/4 k. ú. Bystrc nájemní smlouvu k id. 1/27 pozemku p. č. 172/1 k. ú. Bystrc nájemní smlouvu k pozemkům p. č. 1027, 1029 a 1031 k. ú. Bystrc nájemní smlouvu k částem pozemků p. č. 840/2 a p. č. 876/2 k. ú. Bystrc nájemní smlouvu kpozemku p.č.7231/10 ačásti pozemku p. č. 7231/1 k. ú. Bystrc dodatek č.1 ke smlouvě odílo č.13-03/bh/2011 se společností Correct okna,s. r. o, na veřejnou zakázku Výměna výplní na obecních domech na ulici Opálkova 2, 10, 12 avondrákova 7 a 9 v Brně- Bystrci dodatek č.1 ke smlouvě odílo č.13-09/bh/2011 se společností Correct okna, s. r. o., na veřejnou zakázku Výměna výplní na obecním domě na ulici Píškova 8, 10, 12 v Brně-Bystrci výzvu k podání nabídky, návrh smlouvy o dílo, krycí list, referenční formulář aseznam firem na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č.137/2006 Sb. Rekonstrukce služebního bytu na třídu v MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci technicko-organizační zabezpečení svatebních obřadů MČ Brno-Bystrc (termíny obřadů leden až duben roku 2012) pronájem bytu č.4 vdomě Černého 26, velikosti 1+1 pronájem uvolněného bytu Foltýnova 20, byt č. 20, vel. 1+1, 7. podlaží, I. kategorie v souladu se Statutem sociálního bytu, který je součástí Pravidel pronájmu bytů v domech vmajetku města Brna apodmínek zajišťování bytové náhrady, seznam navrhovaných žadatelů o pronájem sociálních bytů souhlasila: se zprávou o činnosti komise Redakční rada BN Rady MČ Brno-Bystrc za I. pololetí 2011 uzákladní školy Brno, Heyrovského 32, spřijetím účelově určených darů: keramická pec, typ K 120/13 s pořizovací hodnotou Kč, tiskárna HP LASER JET 1020 s nulovou hodnotou snabytím pozemků p.č.3539 a604/26 k.ú. Bystrc do majetku statutárního města Brna, protože se jedná oceloměstsky významnou dopravní plochu pro parkování. O svěření uvedených pozemků (pokud budou vykoupeny) MČ žádat nebude spronájmem části pozemku p.č.5481/1 k.ú. Bystrc podle zákresu s prodejem částí pozemků p. č. 339/1 a 339/52 s prodejem nebo pronájmem pozemků p. č. 332/2 a p. č. 332/3 k. ú. Bystrc s prodejem částí pozemků p. č a p. č k. ú. Bystrc sužitím znaku MČ Brno-Bystrc na propagačních materiálech plaveckých závodů Opohár svrateckého údolí konaných dne rozhodla: že provozovatelka silničního vozidla neprokázala závažné důvody, které jí znemožnily včasné odstranění svého vozidla z parkoviště ul. Vejrostova VI. před ul. Kubíčkova při čištění parkoviště dne Náklady spojené s manipulací a odtahem vozidla proto nebudou v tomto případě ze strany MČ Brno-Bystrc uhrazeny že provozovatelka silničního vozidla, neprokázala závažné důvody, které jí znemožnily včasné odstranění svého vozidla z parkoviště ul. Vejrostova II. před ul. Ečerova při čištění dne Náklady spojené s odtahem a následným vrácením vozidla na místo parkování ve výši Kč proto nebudou v tomto případě ze strany MČ Brno-Bystrc uhrazeny že provozovatel silničního vozidla neprokázal závažné důvody, které mu znemožnily včasné odstranění svého vozidla z ul. Teyschlova lichá, při čištění komunikace dne Náklady spojené s odtahem a následným vrácením vozidla na místo ve výši Kč proto nebudou v tomto případě ze strany MČ Brno-Bystrc společnosti Brněnské komunikace, a. s., Brno uhrazeny nesouhlasila: s prodejem pozemků p. č. 2632/22, 2632/30, 2633/1 a 2634/1 k. ú. Bystrc, dokud nebude zpracována územní studie na tuto lokalitu sprodejem části pozemku p.č.687/2 k.ú. Bystrc, protože pozemek je součástí veřejné zeleně s prodejem pozemků p. č. 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850/1, 6851/1, 6852/2, 6853, 6854, 6855/1, 6856/2, 6857/2, 6866/1, 6866/2, 6865/1, 6865/2, 6864, 6863/1, 6862/2, 6869/1, 6869/3, 6869/4, 6867/1 a 6867/2 k. ú. Bystrc do doby vypracování návrhu nového ÚPmB zrušila: usnesení R 5/ a R 4/ , usnesení R 6/ odst. 1, žádá odbor životního prostředí MMB a odbor investiční MMB o zahájení prací na investičním záměru Sanace skalního řícení v ulici Pod Horkou v Brně-Bystrci, se seznámilasobsahem Petice proti provozování restauračních zahrádek a jakékoliv hostinské činnosti vbytovém domě ajeho okolí na adrese Brno, Hvozdecká 1305/ 5 na parc. č. 2459/60 a sousedících v k.ú. Bystrc ze dne Na jeho základě konstatovala negativní vliv a dopady uváděných krizových jevů a uložila: prověřit možnosti jejich omezení v působnosti příslušných odborů MČ včetně přijetí případných opatření, svýsledky seznámit petenty nejpozději do , nemá připomínky k předloženému návrhu Novely Tržního řádu ze dne , doporučila ZMČ Brno-Bystrc: schválit termíny zasedání v roce 2012: , , 6. 6., 5. 9., , Zasedání se budou konat od hod. v sále Společenského centra, Odbojářská 2 nesouhlasit se změnou článku 22, odst. 1, písm. a) Statutu v navrhovaném znění: zajišťují správu a stavebně-technickou údržbu kontejnerových stání na území městské části, která jsou vymezena v pasportu vedeném městem Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna. Sostatními částmi novely Statutu města Brna vyslovit souhlas schválit 4. změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2011 schválit rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2012, zrušit usnesení přijaté na 6/7. ZMČ dne pod bodem 3.17: Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc souhlasí se změnou nákladů v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského (SPP 5115) a zavazuje se nést ze svého rozpočtu výdaje související se snížením dotace na náklady v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského ve výši 41,9 % z částky ,52 Kč tj ,35 Kč souhlasit se změnou nákladů v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského (SPP 5115) azavázat se nést z rozpočtu MČ Brno-Bystrc výdaje související se snížením dotace na náklady v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského ve výši 39,63 % z částky ,52 Kč tj Kč souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 9 schválit smlouvu ospolupráci se společností JET IMPERA, a. s. schválit Seznam oprav a investic schválit Harmonogram přípravy a schvalování Seznamu oprav a investic pro rok 2012 souhlasit s úpravou směrné části Územního plánu města Brna vlokalitě mezi ulicemi Černého a Laštůvkova, v ploše s návrhovou funkcí SO, spočívající v navýšení IPP z 1,1 na 1,9 v návaznosti na usnesení Z 5/ z RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Víkendový vagon Brno Akce v Brně na nádraží: sobota od hodin. Jedná se opět o sběr použitého ošacení, ná - dobí, hraček, bytového textilu, ložního prádla, ručníků... je možné darovat vše, kromě velkých spotřebičů a nábytku. Vagon bude přistaven na hlavním nádraží, na 5. odstupné koleji, jak jsou již občané Brna zvyklí. Zuzana Keraghelová, dispečerka dopravy Oblastní středisko Diakonie Broumov

8 8 Z radnice Bystrcké noviny 1/ Zpráva ze 6/11. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne Rada MČ Brno-Bystrc schválila: odměny za rok 2011 pro předsedy a členy komisí, kteří nejsou členy ZMČ Brno-Bystrc dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.29n11/73 ve věci užívání parcel č.572 a3225/2 vk.ú. Bystrc za účelem realizace trvalé stavby Chodník vulici Nad Dědinou I. etapa a jeho podpisem pověřila starostu doporučila ZMČ Brno-Bystrc: zrušit usnesení Z 6/ určit místostarostu Tomáše Přibislavského místostarostou, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy starosta nevykonává funkci ( 73 odst. 3 a 79 odst. 1 zákona o obcích) určit místostarostu Miroslava Klimeše místostarostou, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy starosta nevykonává funkci ( 73 odst. 3 a 79 odst. 1 zákona o obcích), je-li současně nepřítomen místostarosta Tomáš Přibislavský, schválit odměny za rok 2011 pro členy výborů, kteří nejsou členy ZMČ Brno-Bystrc. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Zpráva ze 6/12. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne Rada MČ Brno-Bystrc schválila: podání žádosti ozápis organizace snázvem Mateřská škola Kamechy, Brno, Kavčí, příspěvková organizace, do rejstříku škol a školských zařízení, která bude vykonávat činnost mateřské školy aškolní jídelny - výdejny, obojí skapacitou 50 dětí a 50 strávníků, a to s účinností od a uložila RNDr.Vladimíru Vetchému, CSc., starostovi MČ Brno-Bystrc, podat výše uvedenou žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství nájemní smlouvu k části pozemku p. č. 7887/1 a části p. č. 7926/1 k. ú. Bystrc nájemní smlouvu k části pozemku p. č. 1142/63 k. ú. Bystrc nájemní smlouvu k pozemkům p. č. 1767/1, 1768 a části pozemku p. č. 1142/33 k. ú. Bystrc za podmínky vyklizení (odstranění přístřešku pro auto, odstranění oplocení a movitých věcí) části pozemku p. č.1142/33 k. ú. Bystrc, která sousedí s pozemkem p. č. 1767/2 k. ú. Bystrc nájemní smlouvu k pozemku p. č. 6261/9 k. ú. Bystrc nájemní smlouvu k části pozemku p. č. 1142/4 k. ú. Bystrc výši sazeb nájemného z pozemků v MČ Brno- Bystrc odpověď na dotazy, které předložil zastupitel pan Ing.Svatopluk Beneš písemně Radě MČ Brno- -Bystrc na 8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno- -Bystrc dne aby nájemce nebytových prostor v objektu technických služeb ve sběrném středisku odpadů Páteřní 3 v Brně byl vybrán podle celkové roční výše nabídnutého nájemného nad rámec pronajímatelem navržené částky pro kanceláře šatny/700 Kč, a ostatních prostor garáže, WC, umývárna, chodby/300 Kč, a pověřuje vedoucí OŽPD oslovením přihlášených zájemců s tím, že výši nájmu zájemci doplní do návrhu smlouvy Rada MČ Brno-Bystrc schválila: rozpočtové opatření mezi odd Ostatní činnosti jinde nezařazené a odd základní školy smlouvu s uchazečem Karel Vanini, Soběšická 53c, Brno na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. Rekonstrukce služebního bytu na třídu v MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s uchazečem LINEA, stolařské v.d., Blansko na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka nábytku včetně montáže do nového objektu MŠ Kamechy pro MČ Brno-Bystrc a jejím podpisem pověřila starostu RNDr. Vladimíra Vetchého, CSc. souhlasila: u Mateřské školy DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvkové organizace, s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč na nákup hraček a učebních pomůcek s navrhovanou realizací systému elektronické podpory zápisu do MŠ s požadavkem: Zpráva z 6/12. schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne o pronájmu nebytových prostor, schválila návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu technických služeb sběrného střediska odpadů Páteřní 3 vbrně, schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu technických služeb sběrného střediska odpadů Páteřní 3 v Brně s firmou FALKY pronájem bytu č. 24 v domě Kachlíkova 10, velikosti 3+1 pronájem bytu č. 15 v domě Foltýnova 22, velikosti 3+1 vyvěšení záměru pronajmout byt č.10 Opálkova 2, vel. 2+1 za částku ve výši Kč, rozdíl mezi částkou stanovenou k pronájmu a celkovou výší dluhu bude soudní cestou vymáhán po původním nájemci (dlužníkovi) od měsíční nájemné vbytovém domě Kavčí 1 u pronajímaných bytů ve IV. nadzemním podlaží (týká se bytů č ) ve výši 55 Kč/m 2 podlahové plochy bytu, nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace v souladu s nař. vl. č. 146/2003 Sb. pronajmout uvolněný byt Kavčí 1, byt č. 22, vel. 1+0, 4. podlaží, I. kategorie změnu charakteru bytu č.2 velikosti 2+1 v domě Heyrovského 28 (domovnického), vázaného na výkon práce pro pronajímatele, na obecní byt a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s dosavadním uživatelem uvedeného bytu změnu účelu užívání společné prostory obecního domu Píškova 14, označené jako chodba o výměře 5,07 m 2 na bytový prostor bytu č. 2, zmenšení podlahové plochy bytu č. 3 o 11,46 m 2, zvětšení podlahové plochy bytu č. 2 o 16,53 m 2 (11,46 m 2 z bytu č ,07 m 2 ze společných prostor), uzavření nových nájemních smluv s upravenými podlahovými plochami jednotlivých bytů konečnou verzi kroniky MČ Brno-Bystrc za rok 2010 souhlasila: se zprávou očinnosti Komise životního prostředí v kritériích zohlednit sourozence dítěte, již docházející do stejné MŠ přidělila: veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. Rekonstrukce služebního bytu na třídu v MŠ Laštůvkova 57/59 v Brně-Bystrci firmě Karel Vanini, Soběšická 53c, Brno z důvodu odstoupení firmy Ing. Bartušek z výběrového řízení, jako náhradníka schvaluje firmu Lawstav, s. r. o., Palánek 19A, Vyškov RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Rady MČ Brno-Bystrc za I. pololetí 2011 s prodejem pozemků p. č. 1136/3-1136/25 k. ú. Bystrc, s ohledem na to, že přiléhající garážový dvůr není v majetku statutárního města Brna s podáním žádosti na čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna na regeneraci obecního panelového domu na ulici Rerychova 14 ve výši 4,2 mil. Kč s podáním žádosti na čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna na modernizaci, výměnu a na vybudování nových výtahů, a to v celkové výši Kč na celkový počet 261 bytových jednotek, z toho: na výměnu 2 ks výtahů v rámci regenerace obecního panelového domu na ulici Rerychova 14 celkem 60 b.j. ve výši 3,0 mil. Kč, na vybudování 8ks výtahů v obecních domech Laštůvkova 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 o celkovém počtu 112 bytových jednotek to ve výši Kč, na vybudování 4ks nových výtahů v obecních domech Laštůvkova 14, 16, 33, 35 ocelkovém počtu 44 bytových jednotek ve výši Kč, na vybudování 3 ks nových výtahů v obecním domě Heyrovského 20, 22, 24 o celkovém počtu 45 bytových jednotek ve výši Kč s podáním žádosti na čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna na technickou infrastrukturu obytného souboru Kamechy I. etapu, III. stavbu, sektory 12, 13, a to ve výši 2,9 mil. Kč zrušila: usnesení R 6/ , usnesení R 5/ (Rada MČ Brno-Bystrc nesouhlasí vzhledem k vyjádření OÚPR MMB s prodejem pozemků p. č. 1136/3 1136/25 k. ú. Bystrc) usnesení R 5/ odst. 3 (výše nájemného z pozemků MČ) usnesení R 6/ doporučila úpravu v návrhu změn Pravidel pro- (Pokračování na str. 9)

9 Bystrcké noviny 1/ Zpráva z 6/12. schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne Z radnice 9 (Dokončení ze str. 9) nájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady, se seznámila s výsledky šetření v případě řešení Petice proti provozování restauračních zahrádek a jakékoliv hostinské činnosti v bytovém domě ajeho okolí na adrese Brno, Hvozdecká 1305/5 na parc. č. 2459/60 a sousedících v k.ú. Bystrc a schválila text odpovědi petentům. Podpisem odpovědi pověřila starostu MČ. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Zpráva z 6/1. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc zrušilo usnesení přijaté na 6/7. ZMČ dne pod bodem 3.17: Zastupitelstvo městské části Brno-Bystrc souhlasí se změnou nákladů v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského (SPP 5115) a zavazuje se nést ze svého rozpočtu výdaje související se snížením dotace na náklady v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského ve výši 41,9% z částky ,52 Kč tj ,35 Kč. souhlasilo se změnou nákladů v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského (SPP 5115) a zavázalo se nést z rozpočtu MČ Brno-Bystrc výdaje související se Zpráva z 6/8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc dne Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc schválilo mimořádné prominutí 70% z pohledávky ve výši Kč, představující částku za prodlení s úhradou nájemného z části pozemku p. č. 7016/14 k. ú. Bystrc za rok 2010, za podmínky připsání částky Kč do 30 dnů od data schválení Zastupitelstvem MČ Brno-Bystrc na účet MČ Brno-Bystrc. Pokud nebude do tohoto termínu navržená částka připsána na účet, bude soudně vymáhána pohledávka v plné výši, tzn Kč, Seznam oprav a investic Vystoupení tanečního souboru Skřivánek harmonogram přípravy a schvalování Seznamu oprav a investic pro rok změnu rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok 2011 na straně příjmů a výdajů v celkové výši tis. Kč, celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši tis. Kč v členění na jednotlivé paragrafy, celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši tis. Kč z toho do oblasti bytového hospodářství 0 tis. Kč, oblasti pečovatelské služby 480 tis. Kč, oblasti ostatních oprav a údržby tis. Kč, oblasti školství tis. Kč, celkovou částku na investice ve výši tis. Kč z toho do oblasti bytového hospodářství tis. Kč, oblasti pečovatelské služby 0 tis. Kč, oblasti ostatních investic tis. Kč, oblasti školství tis. Kč, splátky úvěru bytového hospodářství tis. Kč, finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem *, změnu v rámci odd. 3111: posílení položky 5137 DHDM MŠ Kamechy z vlastních prostředků o 300 tis. Kč na pořízení nábytku, posílení položky 5331 MŠ Kamechy obec -účelově dovybavení o 60 tis. Kč na nákup materiálu jinde nezařazeného, posílení položky 5331 MŠ Laštůvkova 57 obec účelově dovybavení o 41 tis. Kč na nákup materiálu j. n. rozpočet MČ Brno-Bystrc na rok 2012 na straně příjmů a výdajů v celkové výši tis. Kč, celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši tis. Kč v členění na jednotlivé paragrafy, celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši tis. Kč z toho do oblasti bytového hospodářství 0 tis. Kč, oblasti pečovatelské služby 240 tis. Kč, oblasti ostatních oprav a údržby tis. Kč, oblasti školství tis. Kč, celkovou částku na investice ve výši tis. Kč z toho do oblasti bytového hospodářství tis. Kč, oblasti pečovatelské služby 0 tis. Kč, oblasti ostatních snížením dotace na náklady v projektu Zateplení ZŠ Heyrovského ve výši 39,63% z částky ,52 Kč tj Kč s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č.9 schválilo smlouvu o spolupráci se společností JET IMPERA, a. s., nesouhlasilo s návrhem změny článku 22, odst. 1, písm. a) Statutu v navrhovaném znění: zajišťují správu a stavebně-technickou údržbu kontejnerových stání na území městské části, která jsou vymezena v paspartu vedeném městem odborem životního prostředí Magistrátu města Brna. S ostatními částmi novely vyslovilo Zastupitelstvo MČ Brno-Bystrc souhlas se seznámilo se zápisem o kontrole dodržování Jednacího řádu komisemi Rady MČ v oblasti tvorby zápisu z průběhu jednání komisí a zápisem o kontrole akce č. 10 z přílohy č. 1 SOI Pěší trasy protierozní opatření ulice Štouračova podél chodníku (cikcaku) k tramvaji, za číslem 18 a číslem 12, předloženými kontrolním výborem. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta investic tis. Kč, oblasti školství tis. Kč, splátky úvěru bytového hospodářství tis. Kč, návrh tvorby a použití peněžních fondů na rok 2012, návrh plánu nákladů a výnosů VHČ pro rok 2012 bytové hospodářství, finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, výši odpisů zřízených příspěvkových organizací, další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem*, odměny za rok 2011 pro členy výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc termíny zasedání v roce 2012: , , 6. 6., 5. 9., , Zasedání se budou konat od hod. v sále Společenského centra, Odbojářská 2 souhlasilo s úpravou směrné části Územního plánu města Brna v lokalitě mezi ulicemi Černého a Laštůvkova, v ploše s návrhovou funkcí SO, spočívající v navýšení IPP z 1,1 na 1,9 v návaznosti na usnesení Z 5/ z , zrušilo usnesení Z 6/ určilo místostarostu Tomáše Přibislavského místostarostou, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy starosta nevykonává funkci ( 73 odst. 3 a 79 odst. 1 zákona o obcích) místostarostu Miroslava Klimeše místostarostou, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy starosta nevykonává funkci ( 73 odst. 3 a 79 odst. 1 zákona o obcích), je-li současně nepřítomen místostarosta Tomáš Přibislavský neschválilo prominutí pohledávky ve výši Kč, představující částku za prodlení s úhradou nájemného z pozemků p. č. 4046/2, 4051/3, 4054/3, 4054/5 a 4047/2 k. ú. Bystrc za rok 2010 prominutí pohledávky ve výši Kč, představující částku za prodlení s úhradou nájemného z pozemku p. č k. ú. Bystrc za rok 2010 a RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

10 10 Kultura, děti, informace Bystrcké noviny 1/ Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc zvyšuje úroveň ICT ve výuce KLASICKÉ A ŠPANĚLSKÉ GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC si Vás dovoluje pozvat na VIII. reprezentační ples hod STADION KOUNICOVA BRNO K TANCI HRAJE PANORAMA BAND VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI 150 Kč s místenkou, 100 Kč bez místenky, VSTUPENKY V PRODEJI NA MÍSTĚ pouze bez místenky 200 Kč. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD Bližší informace Klasické a španělské gymnázium, Vejrostova 2, Brno-Bystrc. Telefonické spojení O vánočním turnaji sportovních tříd Dne změřily své síly sportovní volejbalové třídy. Nastoupili proti sobě žáci a žákyně 6. a 7. tříd, kteří bojovali o nejlepší umístění. Dobrou sportovní podívanou připravili i žáci a žákyně 8. a 9. tříd. Rádi jsme sledovali obě skupiny i s jejich bojovnými výkony, herními situacemi a někdy až artistickými cvičeními, kdy se podařilo zachránit a odehrát nechytatelné míče. Všem, kteří se podíleli na přípravě i atmosféře tohoto dne, patří poděkování. Turnaj připravili vyučující tělesné výchovy Mgr. Věra Koudelová, Mgr. Jiří Mikulášek, Mgr. Katka Ulrychová a Mgr. Rudolf Táborský. Za sportovní nadšení a povzbuzování patří poděkování také všem zúčastněným hráčům a hráčkám, divákům i ostatním vyučujícím. Galerii fotografií najdete na stránkách školy Vracejí se na Vejrostku Na naší škole se tradičně před Vánocemi pustily všechny děti z 1. až 5. tříd do pečení perníčků. A tak začaly pod vedením Martina Koláře přípravy na pečení. Společně s Eliškou Novotnou, Lucií Kraťochovou, Marcelou Cruzovou a Kristýnou Rochovou se starají nejen o přípravu, ale také o celou organizaci. A co je Informační a komunikační technologie (ICT) je nepostradatelnou součástí moderní společnosti. Rozvoj ICT přináší zkvalitňování všech jejích komponent, současně však i zvyšující se nároky na její uživatele. Stále větší význam má ICT ve vzdělávání na školách všech úrovní. Před třemi roky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) hodnotilo podíl ICT na výuce a zjistilo, že zaostáváme za průměrem zemí Organizace pro ekonomickou a hospodářskou spolupráci. Rozhodlo se věnovat zvýšenou pozornost ICT na školách a za jeden z úkolů označilo program podpory vzdělávání učitelů v užívání ICT ve výuce. Probíhající a realizující se školská reforma počítá s pedagogy, kteří ICT dovedou ve výuce efektivně využívat. V souladu s tímto trendem byl naší škole v únoru letošního roku schválen projekt Multimédia ve výuce na gymnáziu o celkových nákladech 3 mil. Kč, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu. Poskytovatelé finanční dotace jsou MŠMT a Jihomoravský kraj. Cílem projektu je zvýšit a doplnit vzdělání učitelů pro práci s ICT a připravit je pro tvorbu multimediálních výukových programů. Hardwarové vybavení sestává z 31 notebooků MacBook, z nichž 17 je uloženo ve vozíku a tvoří mobilní počítačovou učebnu. Každý notebook je opatřen softwarem pro textové a grafické zpracování podkladů, fotografií, zvukových souborů a videí. Mgr. Ivana Shorná, ředitelka gymnázia Mgr. Petr Sedlák, manažer projektu Noc ve škole Na pátek a sobotu připravujeme velmi oblíbenou akci Noc ve škole. Pro tentokrát ji nabízíme žákům 5. tříd a to nejen z naší školy. Navíc se akce mohou zúčastnit také žáci ZŠ Laštůvkova z tříd, kteří mají zájem pracovat v naší školní televizi LTV. Hlavním lákadlem dětí je samozřejmě samotné přespání ve škole z pátku na sobotu. Ale nejen to bude náplní Noci ve škole. Připraveny budou různé sportovní avědomostní hry, soutěže akvízy, outdoorová hra s přístrojem GPS a samozřejmě práce s videotechnikou. Pro další informace nebo pro stažení přihlášky je nutno navštívit webové stránky naší školy Těšíme se na vás. Mgr. Miroslav Dlapa, zástupce ředitele ZŠ Laštůvkova Celou akci zdokumentovali žáci Michal Daněk, Filip Mica a Patrik Brtníček, kteří se tohoto úkolu ujali. Mgr. Věra Koudelová, ZŠ Vejrostova nejpříjemnější, že jde o studenty, letošní maturanty, kteří se stále a rádi vracejí do své základky. Provoní školu skořicí a medem. Příjemná vůně vánočního cukroví dovede vykouzlit na našich tvářích úsměv a připomenout, že Vánoce jsou již za dveřmi. Mgr. Věra Koudelová, ZŠ Vejrostova Plavecká soutěž O pohár svrateckého údolí Dne nastal dlouho očekávaný den konání plavecké soutěže O pohár svrateckého údolí. Ze školy jsme vyrazili brzo ráno vpočtu dvanácti závodníků plus jedna učitelka. V krásném areálu bazénu na Kraví hoře jsme strávili zajímavý anapínavý den plný soutěžních zážitků, fandění i povalování ve vířivce. Byli jsme svědky úžasných výkonů Báry Elblové, která deklasovala soupeřky ve všech disciplínách, kterých se účastnila. Přestože měla za sebou dvě rozplavby a dvě finále, pomohla také naší dívčí štafetě. Na závěr celého dne zorganizovali pořadatelé také exhibiční štafetu v jízdě na nafukovacích lehátkách, ve které jsme kupodivu nezvítězili, ale nikomu to nevadilo, protože jsme strávili krásný den a odnesli si spoustu nových zkušeností pro příští ročníky. Gratulujeme Báře k úžasným výsledkům apřejeme hodně sportovních výsledků ido příštích sezon. Všem závodníkům děkuji za účast!!! Celkové výsledky najdete na webových stránkách školy. Mgr. Magda Drnáková, ZŠ Vejrostova Tříkrálová sbírka Také v Bystrci proběhla od 1. do 14. ledna 2012 tradiční Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity České republiky. Bystrcká farní charita upřímně děkuje všem občanům, kteří finančně přispěli do sbírky. Zvláštní poděkování patří dětem, mládeži avedoucím Tříkrálových skupinek, kteří obětavě koledovali, aby tak pomohli lidem v nouzi. Letošní výtěžek sbírky vbystrci činí Kč.Vybrané peníze budou použity především na projekty Oblastní charity Brno a dále i na humanitární pomoc do zahraničí. Za farní charitu Eva Mikulová Umělecké vyžití pro nejmenší SZUŠ Mgr. Radmily Chmelové zajišťuje výchovu školáků v oboru tanečním, hudebním a výtvarném a je si vědoma toho, že talent dětí je potřeba rozvíjet již v raném věku. Vychází proto vstříc i velkému zájmu rodičů a nově nabízí možnost uměleckého vzdělávání i dětem předškolního věku t.j. od 3 let. Během celého dopoledne t.j. od 8.00 do hod. (začátek lze v případě většího zájmu upravit) se budou děti seznamovat s různými uměleckými činnostmi. Skupinová výuka dětí bude zaměřená na rytmicko-pohybovou, výtvarnou ahudební výchovu. Děti se zábavnou formou seznámí s různými hudebními nástroji, kde bude rozvíjen jejich cit pro pohyb atanec, rytmus azpěv, bude zapojena ikolektivní výuka hry na zobcovou flétnu, která je prospěšná nejen pro rozvoj hudebnosti, ale i jako zdravotní dechová cvičení. Výuka bude zahájena již od pololetí školního roku , tedy od února Přihlásit své dítě můžete na ové adrese: nebo telefonu Bližší informace získáte ina stránkách školy Mgr. Radmila Chmelová, ředitelka

11 Bystrcké noviny 1/ ZOO INFORMUJE SE SAMÝMI JEDNIČKAMI V POLOLETÍ ZDARMA DO ZOO O pololetních prázdninách, tj. v pátek , mají všechny děti, které se prokáží u vstupních pokladen vysvědčením se samými jedničkami vstup zdarma! JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO příměstský tábor Jarní prázdniny v ZOO Brno proběhnou od do Děti ve věku od 7 do 12 let je možné přihlásit na jednotlivé dny telefonicky u paní Sommerové na čísle nebo em: (v u již prosím zašlete níže uvedené údaje potřebné pro vyplnění přihlášky). Přihlašování je možné od do Jeden den stojí 300 Kč, v ceně tábora je oběd v restauraci UTygra, pitný Ahoj, jsme chlapecký oddíl z naší městské části (anejen z ní), který se zabývá výchovou kluků jak po stránce teoretické tak praktické. Ale hlavně zábavné. Jsme Termiti vlčata! Vlčata proto, že k nám chodí kluci mladší, ve věku od 7 do 11 let. Náš oddíl se schází každý týden v pondělí v čase režim, zdravotní a pedagogický dozor, úrazové pojištění a výtvarné potřeby. Tábor začíná denně od 8.00 hod. a rodiče si děti vyzvednou v hod. V den nástupu rodiče vyplní přihlášku (jméno dítěte, datum narození dítěte, bydliště a telefonní číslo na rodiče) a podepíší bezinfekčnost. Tábor se bude platit na pokladně ekonomického oddělení ve správní budově. Děti si s sebou vezmou teplé oblečení, přezůvky, svačinu a pití (pitný režim je ve správní budově zajištěn). Pro děti je připraven pestrý program pozorování zvířat v zoo, soutěže a hry. OTEVÍRACÍ DOBA ZOO v měsíci únoru: denně od 9.00 do hod. Ing. Pavel Hruška, propagačně vzdělávací úsek Představení skautského oddílu Termiti vlčata Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání PRACOVIŠTĚ LIPKY ROZMARÝNEK Pravidelně jedenkrát měsíčně pořádá pracoviště Lipky Rozmarýnek pro velké i malé návštěvníky Tvořivé soboty a akce klubu Kreativ. Co přesně Rozmarýnek chystá na únor? V rámci Tvořivých sobot proběhne 18. únoraakce Člověče, nezlob se, kde si z keramické hlíny vyrobíte figurky nejen k této známé hře. Využijeme razítka, budeme malovat engobami a vyrábět netradiční figurky. Otýden později 25. únoramůžete navštívit akci vrámci klubu Kreativ Pletení zpedigu, kde si vyrobíte košíky, ošatky nebo misky z pedigu. Tento velmi příjemný přírodní materiál zútulní vaši domácnost , v klubovně na ulici Vrbovecká č. p. 2 (areál MŠ Štouračova). Program schůzky je uzpůsoben chlapcům tak, aby se dokázali rozvinout vlastním směrem a přitom být prospěšní týmu. Přibližně jednou za čtrnáct dní pořádáme speciální akci. Například výlety, víkendové akce v přírodě i ve městě nebo akce kulturní, společné s dalšími oddíly. V rámci naší městské části například organizujeme Bystrcký scuk, pomáháme při roznášení Betlémského světla, spolupodílíme se na celorepublikové sbírce Postavme školu v Africe. Pokud vás naše činnost zaujala, máte chlapce ve věku 7 až 11 let a hledáte pro něj zajímavý kroužek či aktivitu, můžete zkusit náš oddíl. Zdraví 36. oddíl Termiti vlčata, M. Zichová AKCE LIPKY PRO VEŘEJNOST únor 2012 Neváhejte a přihlaste se včas na kurzy jsou omezeny svou kapacitou. JARNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Lipka zve děti na jarní příměstské tábory Detektivní příběhy Sherlocka Holmese (pro děti od 7 do 13 let), Modráskov (pro děti od 7 do 13 let), Osada Havranů(pro děti od 7 do 13 let) a Letem rozmanitým světem (pro mládež od 11 do 18 let). Tábory se konají v době jarních prázdnin od 6. do 10. února na pracovištích Lipky Lipová v Pisárkách, Jezírko v Soběšicích akamenná na Starém Brně. Program bude probíhat každý den od 9 do 16 hodin. Pro děti budou připraveny pohybové, přírodovědné i tvořivé aktivity. Mgr. Kateřina Mrázková, přihlášky a informace tel.: Koncert funky kapely WORK, SHOP and MORE Společenské centrum v Bystrci pro vás na únor přichystalo opravdovou hudební lahůdku. Koncert formace WORK, SHOP and MORE, která si na turné po České republice přizvala vynikající americkou zpěvačku Fredu Goodlett. Kapela v Bystrci představí kromě staršího repertoáru především skladby ze svého nejnovějšího CD Many Faces, na kterém spolupracovala se špičkovými světovými umělci, kytaristou Frankem Kambale, zpěvačkou Fredou A.Goodlett apředevším s bohužel nedávno zesnulým Hiramem Bullockem, který během své kariéry hrával s takovými hvězdami, jako například Miles Davis, James Brown, či Sting. Přijďte si v neděli 19. února od do Společenského centra poslechnout jak zní současná světová hudební extratřída Mgr. Petr Fedor, místostarosta Kultura, děti, informace 11 Další křest knihy bystrckého autora Před časem byla v Bystrckých novinách informace o křtu detektivky Hořká smrt. Koncem ledna vyjde třetí kniha, první část rozsáhlé série dobrodružných detektivek z doby Velké Moravy. Kniha se jmenuje Případ úzké dýky Zločiny na Velké Moravě. Jinak celá série Zločiny na Velké Moravě zobrazí dobu Velkomoravské říše od poloviny 9. století do začátku 10. století. Křest knihy se bude konat ve čtvrtek v v Knihovně J. Mahena v Brně -Bystrci na Vondrákově 15. Kmotry budou bystrcký pan starosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. a vedoucí archeologických výzkumů v Mikulčicích pan PhDr. Lumír Poláček z Archeologického ústavu AV ČR. Stanislav Češka, autor Lávka přes Veverku je Dřevěnou stavbou roku 2011 Lávka přes Veverku pod hradem Veveří, dlouhá 87 metrů, která je součástí bezpečné cesty na Státní hrad Veveří v rámci Mezinárodního roku lesů, který vyhlásila Organizace spojených národů OSN, zvítězila v soutěži Dřevěná stavba roku První místo získala jak uodborné poroty, tak uveřejnosti při internetovém hlasování. Více na nejlepsi-drevenou-stavbou-roku-2011-pzv- /stavba.aspx?c=a110902_163803_stavba_rez. Lávku a cestu na podnět městské části Brno-Bystrc zbudovaly Lesy České republiky v roce 2007, tedy v minulém volebním období, a je součástí územní studie řešící dopravní infrastrukturu v okolí hradu Veveří. Návštěvníci hradu už nemusejí chodit po úzké a klikaté silnici. Cesta je příjemná pro všechny návštěvníky, zejména pro rodiče s dětmi a i pro hůře mobilní lidi. Současně byla upravena i studánka vedle ústí Veverky. Místní povodeň na Veverce dne sice poškodila lávku aúpravy okolí studánky, ale škody byly rychle odstraněny. Studie dopravní infrastruktury okolí hradu Veveří, kterou v roce 2002 zadala městská část Brno-Bystrc, se týká více věcí. Např. parkoviště, nového přístaviště lodní dopravy atolik potřebných zálivů pro autobusové zastávky pro bezpečnost návštěvníků hradu, na které se stále čeká. Svatopluk Beneš

12 12 Kultura, informace Bystrcké noviny 1/ Bystrčtí včelaři informují Medvědi Jelizar a Kamčatka, znovu rodiče? Osmnáctiletí medvědi kamčatští Jelizar akamčatka jsou zřejmě nejatraktivnějšími přírůstky brněnské zoo z roku Na začátku roku 2012 si chovatelé v brněnské zoo slibují od Kamčatky a Jelizara mláďata. Oba jsou již zkušenými rodiči, společně měli pět mláďat, ztoho tři byla vypuštěna zpět do volné přírody. Medvědi Jelizar a Kamčatka Pár medvědů kamčatských, které žádná jiná tuzemská zahrada nechová, do Brna přicestoval ze zoo v Rostovu na Donu. Už samotný transport ale nebyl nic jednoduchého. Speciální převozní bedny musely být vyrobeny tak, aby se vnich mohutná zvířata cítila pohodlně, ale současně aby jejich hmotnost udržely. Využita byla i těžká technika, včetně jeřábů. Osud Jelizara i Kamčatky kopíruje životní příběh i mnohých dalších kamčatských medvíďat. Do rostovské zoo, kde vbetonovém, nepříliš útulném prostoru za mřížemi prožili svůj dosavadní život, se oba dostali jako osiřelá medvíďata. Do brněnského výběhu šli možná iproto bez větších potíží, což nebývá úplně běžné. Dnes jsou v něm, jako doma. Perlička na závěr: Co má rád Jelizar? Sladké v Rostově prý klidně a rád spolykal denně krabici cukru (a podle jeho zubů je to poznat). Na jižní Moravě musí jeho touhu po sladkém uspokojit trocha medu. A med, ten Jelizar tuze rád! Vážení spoluobčané, občané městské části Brna- -Bystrce! Dovolte, abych jménem Základní organizace Českého svazu včelařů azejména jménem našich včelařských kroužků poděkoval vašim zastupitelům a tím i celé obci za významnou materiální pomoc, kterou nám vaše obec již po několik let poskytuje. Jak jsem vás již v minulosti na stránkách tohoto zpravodaje informoval, bystrčtí včelaři jsou spolu se včelaři z městských částí Jundrov, Komín, Kníničky, Žabovřesky a Žebětín organizováni v ČSV, o.s. ZO Brno-Žabovřesky. Celkem má naše základní organizace 802 včelstev a 71 včelařů, z toho na katastrálním území Bystrce máme 207 včelstev a v Bystrci má bydliště 24 včelařů. Kromě opylovací činnosti, kterou naši včelaři zabezpečují víc než spolehlivě, a produkce medu věnujeme velkou pozornost práci se včelařskou mládeží. Máme dva včelařské kroužky jeden v Žabovřeskách a druhý v Bystrci. Ten pracuje při ZŠ Vejrostova. V bystrckém kroužku máme v současné době již 11 dětí. Děti se v kroužcích seznamují se životem a prací včel i se včelími produkty a také si zde i tak trochu hrajeme. Zúčastňují se včelařských soutěží mládeže a mají možnost zúčastňovat se i zájezdů pořádaných naší ZO. Pro včelařské kroužky a pro začínající včelaře budujeme upřehrady, v katastru MČ Kníničky poblíž Sokoláku /dnes areál plážového volejbalu/ včelnici. Je to místo pro praktickou včelařskou činnost ipro dětské hry. Nabízí dětem základních škol zajímavé využití jejich volného času přismysluplné činností ve zdravém prostředí Brněnské přehrady. Děti jsou pro práci v kroužku vybavovány včelařskými ochrannými pomůckami. Kroužky mohou navštěvovat všechny děti bez ohledu na to, kterou školu navštěvují. V letošním roce bychom chtěli udělat něco i pro ostatní obyvatele Bystrce. Připravujeme pro vás Povídání o včelách, včelaření a včelích produktech. Hlavní náplní besed budou informace o životě a práci včel a o včelích produktech. Přednášky budou spojené s promítáním videofilmů a s ochutnávkami medů. Včelaři se těší na vaši účast i na vaše dotazy. První setkání včelařů s občany Bystrce připravujeme na poslední úterý v měsíci únoru. Proto doporučujeme, abyste si do svých diářů do akcí, které máte v únoru poznamenali: Společenské centrum Bystrc včelaři 17. hod. Ing. Antonín Pavlíček vedoucí včelařských kroužků Medvěd kamčatský Impozantní tmavě hnědý medvěd je největší suchozemská šelma žijící na území Evropy a Asie. V kohoutku samci měří až 135 centimetrů, když se však postaví na zadní, jejich výška se pohybuje mezi třemi až čtyřmi metry. Úctyhodná je i váha těchto obrů. Zatímco samice jsou samozřejmě drobnější aváží kolem čtyř set kilogramů, usamců je rozpětí váhy mezi 650 až 700 kilogramy, obzvláště mohutné kusy ale mohou vážit i tunu. I kvůli tomu nemá medvěd kamčatský žádného přirozeného nepřítele, kromě člověka. Pro pytláky na Kamčatce a některých přilehlých ostrovech, kde se tito medvědi vyskytují, je stále vyhledávanou kořistí. Každoročně tu proto také ochránci zvířat najdou několik opuštěných mláďat. V některých případech se o své potomky nepostaraly samice proto, že se samy staly obětí některého agresivního medvěda, mnohdy však spíš proto, že podlehly střele všehoschopných pytláků. Tato mláďata často končí v zoologických zahradách. Medvěd kamčatský je samotář, ve volné přírodě se dožívá zhruba dvaceti až třiceti let, vzajetí může žít i déle. Samice jsou březí 180 až 266 dnů, rodí jedno až tři mláďata. Navzdory své těžké váze medvěd kamčatský rád plave adokáže vyvinout ipoměrně velikou rychlost na souši, kde může běžet až 45 kilometrů v hodině. Lucie Kapounová, tisková mluvčí ZOO Brno Kdo nepřišel, o hodně přišel! Letošní vánoční svátky byly vcelku netradiční, co se počasí týče. Naštěstí jiné zvyky nechyběly a vánoční atmosféru v Bystrci krásně doplnily. Ať už to byly Bystrcké Vánoce s kulturním programem žáků bystrckých škol a půvabným jarmarkem tradičních řemesel, nebo kouzelný Živý betlém, který se konal v největší svátek, na Boží hod. Na prostranství mezi radnicí, kostelem a Javorem vyrostl pěkný betlémský chlév, kolem kterého se páslo několik oveček. V této idylické scenérii zahájil hranou scénu bystrcký kaplan Pavel Fatěna. Potom se už zapojily malé i větší děti z farnosti. K betlémskému průvodu se mohli připojit i malincí z řad diváků, kterým byly poskytnuty připravené kostýmy. Takové zapojení obecenstva do programu bylo velmi příjemné a všechny přítomné pobavilo. Malí herci se nenechali svázat trémou, a i když je pozlobila trochu technika, nedali se, a hráli jako profesionálové. V závěru přišli na řadu dospělí herci. Celé představení doprovodila svými zpěvy bystrcká Schola. Po ukončení divadla bylo připraveno občerstvení a ovocný čaj provoněl náměstí. Všichni přítomní byli nadšení a dlouhotrvajícím potleskem a úsměvem ve tvářích odměnili všechny, kdo pro ně toto vystoupení připravili. Za nás diváky bych chtěla moc poděkovat všem hercům, ale především obětavým maminkám a tatínkům a všem těm, kteří se na celé nesnadné přípravě této akce podíleli. Děkuji aspoň paní Jitce Víznerové (režisérka) s manželem a dětmi, Honzovi Suchému, Miroslavu Klimešovi s manželkou (autorka kostýmů), panu kaplanovi, Janě Pálkové, MČ, ZOO Brno za bezplatné zapůjčení zvířátek, Pile Bystrc za sponzorování dřevěnými odřezky a Městské policii za ostrahu. Nelze vyjmenovat úplně všechny, ale poděkovat ano. Příští rok se všichni těšíme na opětovné shledání a zveme všechny bystrcké obyvatele, aby se přišli potěšit na tyto krásné akce. Svou účastí odměníte všechny ty, kteří se snaží pro nás udělat něco pěkného! Každý z nás se může podílet na tom, aby aspoň někdy vítězila láska nad lží a nenávistí. Za každou trochu velký dík! (Dary přinesené pastýři Svaté rodině byly po ukončení předány do nocleháren na Vídeňské a Mlýnské ulici pro lidi bez domova.) Krásný a pohodový rok 2012 vám všem přeje za bystrckou organizaci KDU-ČSL Mgr. Eva Barovjanová

13 Bystrcké noviny 1/ Inzerce 13 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Tel.: KADE NICTVÍ Folt nova 1 Areál SBD PrÛkopník V novém roce bez zdraïování! Pánské stfiíhání 80 Kã Dámské stfiíhání od 230 Kã Barvení od 480 Kã Melír od 580 Kã Pracovní doba Po, St, Pá , h. Út h. Objednávky: KURZY ANGLIČTINY v Bystrci CVČ Bystrouška nabízí od 02/2012 kurzy AJ těchto pokročilostí: Začátečníci úterý h. Velmi mírně pokročilí pondělí h. Mírně pokročilí pondělí h. Všechny kurzy probíhají s návazností v dalším roce. Najdete nás na konečné tramvaje v Bystrci pod Albertem. Individuální výuka a doučování po domluvě v dopoled. hodinách. Kontakt: p. Izáková (vyučující) Tel. č

14 14 Inzerce, děti Bystrcké noviny 1/ Řádková inzerce RESTAURACE PŘÍSTAV U VODŮ vás zve na pravou domácí zabijačku 25. a Najdete nás v přístavišti, prodej s sebou a občerstvení od 9 hod. ráno před restaurací, od 12 hod. zabijačkové hody v restauraci, v případě rezervace mobil: p. Voda Dušan FINANCE: Řemeslníci pro váš byt!!! Vyměním OB 1+1 na ul. Ečerova za 1+1 jdoucí do odkupu. Tel.: Angličtina celý den, konverzace. Tel.: , Spouštěcí garnýže pohodlně spustíte kolejnice se záclonami azávěsy dolů apo zavěšení čistých opět lehce vytáhnete nahoru. Montáž je možná i do stávajících garnýží. Firma Venyš. Tel.: , mobil: Angličtina individuální výuka a doučování, i k maturitě. Tel.: OB 3+1 za OB 1+1. Tel.: Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na vaši kuchyň a vys. zásuvky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní desky Úklidové služby. Tel.: Firma se sídlem v Brně Komíně hledána občasnou výpomoc pracovníka do skladu a na údržbu domu. Vhodné i pro zdatného důchodce. Požadujeme manuální zručnost, spolehlivost a dobrý zdravotní stav. Tel.: Pro klienta s hotovostí hledáme byt 1+kk nebo 1+1 v ceně do 1,2 mil. Kč. Tel.: Pracující žena (40 let) hledá pronájem bytu. Tel.: Doktor koupí byt ihned hotově i zadlužený. Tel.: Prodám samostatnou garáž na ul. Kubíčkova, v I. patře o velikosti 15,5 m 2 v garážovém domě. V garáži je el. zásuvka a el. osvětlení. Vrata jak hlavní, tak garážová na dálk. ovládání. Nutno vidět. Garáž v perfekt. stavu, čistá a ihned volná. V případě zájmu volejte na tel.: Autoopravna a pneuservis Brno-Žebětín: provádíme veškeré opravy motorových vozidel včetně přípravy a realizace STK + můžete využít služeb našeho pneuservisu včetně nových pneu. Garantujeme příznivé ceny, ul. Otevřená 51. Tel.: , mobil Malby, nátěry Onderka. Tel.: , AC Real to je 8 let tradice azkušeností s prodejem a pronájmem nemovitostí v Bystrci. Tržní odhady, odhady pro dědictví, kvalitní a účelná propagace, přesné stanovení ceny díky znalosti místního trhu a lokality Bystrc. Pro nabízející služby zdarma. Tel.: Kancelář: Říčanská 11, Bystrc. Hledáme pro klientku s hotovostí byt 1+1 v Bystrci. DB i OV s lodžií. Cena do Kč. Volejte nebo nabízí OV 3+1, ul. Foltýnova, CP 72 m 2 +lodžie, 8. p./8. p., výtah. Výhled na les. Dům po GO. Cena: Kč. Tel.: pro svého klienta garáž na prodej na ul. Štouračova nebo Černého. Tel.: nabízí pronájmy bytů v Bystrci. 1+1 od Kč/měsíc, Kč/měsíc. Více na tel.: Vila-dům Brno-Žebětín, pouze tři bytové jednotky, 3+kk a 4+kk. Dokončení 09/2012. Parkování v domě, terasy, vysoký standard stavby. Cena od Kč, více na tel.: realitní portál s nejširší nabídkou nemovitostí v Bystrci. Prodáváte, pronajímáte nemovitost v Bystrci? Pak zde nesmíte chybět. Inzerce ZDARMA. Tel.: Hledám zahradu kdekoliv v Brně iokolí, ve vlastnictví, možno is chatou. Finance mám. Tel.: Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší ivětší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: Koupím rodinný dům v Brně (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Zn. Brno i okraj. Tel.: Vyměním státní byt 1+1 po celkové rekonstrukci za větší. Tel.: Vyměním cihl. OB 2+1 v Táboře, nejdoucí do privatizace za jakýkoliv jdoucí do privatizace. Tel.: Prodám byt OV 1+1 v Bystrci, ul. Štouračova, 5. NP. Cena: Kč. Bez RK. Tel.: Úspora el. energie, montáž pohybových čidel do spol. prostor a chodbových svítidel. Kompletní el. servis. Tel.: Přepisy 8 mm filmů. Tel.: Hodinový manžel od zásuvky po plovoucí podlahy. Volejte tel.: Vyměním OB 1+kk nejdoucí do privatizace za jakýkoliv byt, který bude privatizován. Doplatím tel.: Prodej zrekonstruovaného bytu OV 3+1 v Bystrci, na ulici Kuršova, at. úpravy, 5. p./7. Tel.: Hledáme novostavbu 2 3+kk. Bystrc a okolí. Tel.: Podlahářské práce. Tel.: Malíř pokojů Brno. Tel.: Počítačové služby, instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky počítačové sítě Opravy vbytěprovede váš udržbář. Vyklízím i sklepy. Tel.: Prodám posilovací zařízení. Tel.: Vedení účetnictví, daňové evidence, daňové poradenství. Tel.: Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: , , Bystrc a okolí, platba hotově = sleva 250 Kč Bystromix: Děs a hrůza v Bystrci Baví vás komiks? Máte fantazii? Umíte si představit, co hrůzostrašného by se mohlo v Bystrci přihodit? Výborně! Tužkou, perem, štětcem nebo třeba na počítači ztvárněte svůj příběh do podoby komiksu a vyhrajte! Pro všechny žáky základních, středních a případně i mateřských škol vyhlašujeme Bystromix soutěž ve vytváření komiksových příběhů na téma Děs a hrůza v Bystrci. Libovolnou technikou a v jakémkoliv rozsahu zpracujte fiktivní nebo reálný příběh plný hrůzy, odehrávající se nebo související s Bystrcí a doručte nám jej od 1. do 29. února Vaše práce vyhodnotí porota, v níž přislíbili účast Stanislav Češka (spisovatel), Lída Krejčová (autorka dětské knížky) a další. V březnu se pak mohou autoři nejlepších příběhů těšit na hodnotné ceny. Soutěžní práce můžete odevzdávat v bystrckých školách nebo přímo organizátorovi soutěže Klubu rodičů a přátel při ZŠ Heyrovského 32 v Brně-Bystrci. Podrobná pravidla a další informace najdete na Michaela Lužová, Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. s.

15 Bystrcké noviny 1/ Mirka Knapková a nejlepší sportovci roku 2011 V prosincovém čísle Bystrckých novin jsem si vám dovolil představit Mirku Knapkovou, vynikající veslařku, mistryni světa na skifu, vítězku české ankety nejlepší veslař minulého roku, čtvrtou v pořadí o nejlepšího sportovce roku 2011, občanku Bystrce. A tak jsem si řekl, že Mirku trochu vyzpovídám. Zkusme třeba začít tím, jaké máte motto, krédo a případně proč? Těch životních mott mám víc. Jedno z nich je: Co tě nezabije, to tě posílí. V životě někdy nastanou těžké situace, a když tyto situace vezmete jako výzvu a zvládnete je a překonáte je, tak vás ve většině případech o dost posílí. A najednou pak vám připadá všechno snadnější. Líbí, líbilo se vám v Bystrci a opět proč? V Bystrci jsem vyrůstala. Skoro celé svoje dětství jsem trávila u Brněnské přehrady. Bylo to hodně ovlivněno tím, že můj táta do mých pěti let vesloval. Ale i potom jsme trávili hodně času v okolí Brněnské přehrady. Ať bylo léto nebo zima. Na Bystrci se mi líbí, že jste na kraji města ajste vpodstatě hned v přírodě. Co považujete na veslování za nejdůležitější a také nejtěžší? Nejdůležitější je, aby vás to bavilo. Pak, jestli chcete v tomto sportu uspět, tak mít také trochu talentu. No a pak je to o tréninku. Musíte být ve výborné fyzické kondici, především jde o rozvoj vytrvalostních a silových schopností. Dobré je mít i cit pro vodu, díky kterému se snáze naučíte technice veslování. Platí, že pokud jste na tom hůř po fyzické stránce, o to víc musíte být lepší po technické a naopak. A samozřejmě ve O mládežnických týmech FC Dosta Bystrc-Kníničky světové špičce mít dobrou loď. (Poznámka: A Mirka má novou dobrou loď, která ji sedí.) Proč byste mladým doporučila právě veslování, případně sport obecně, pokud byste doporučila? Veslování bych doporučila, protože je to sport v přírodě a u vody bývá vždy dobrá parta. Navíc je to i zdravý sport, kde se zatěžuje rovnoměrně celé tělo. Mě rodiče ke sportu vedli už od dětství a jsem za to ráda. Nejenže díky pravidelnému sportu se cítíte v kondici a v lepší pohodě, ale naučíte se u sportu i věcem jako cílevědomosti, ctižádosti, zdravé soutěživosti a dravosti. A určitě pochopíte, že nic není zadarmo, že pokud chcete dosáhnout nějakého velmi dobrého výsledku, tak se na něj musíte umět systematicky připravit. Nějakou zajímavou vzpomínku, případně humornou příhodu, nebo oboje. Pro mě bylo velmi zajímavé moje první mistrovství světa do 23 let. Tyto závody se konaly v Janově v Itálii a prvních 500 m bylo na otevřeném moři. To znamenalo, že prvních 500 m byly obrovské vlny z moře. Jelikož jsem veslovala teprve asi 3 roky, tak zvládnutí těchto podmínek mi dělalo značný problém, a do závodu jsem nastupovala jako favoritka, protože jsem toho roku celkově vyhrála závody světového poháru. Na první pětistovce, ve finálové jízdě, jsem ztrácela už 10 vteřin. A to bylo hodně. Měla jsem m na to, abych tuto ztrátu dohnala. Na klidnější hladině jsem se postupně začala propracovávat kupředu. Když jsem byla asi za polovinou, tak mi jeden z trenérů, který jel podél na kole, zahlásil: Je to dobrý, Němka se právě cvakla, už jsi třetí! Nakonec se mi podařilo předjet iostatní soupeřky a zvítězit! Ještě si pamatuji, že nemohli najít českou hymnu, takže na vyhlášení jsem tehdy hymnu ani neslyšela. Kolikrát jste na začátku plavala, myslím i s lodí, případně nedávno? Za svoji veslařskou kariéru jsem se cvakla jen dvakrát (cvaknout, udělat se znamená převrátit loď). Poprvé to bylo na Brněnské přehradě asi po 2 až 3 měsících veslování. A to tak, že jsem špatně za- Dosta, to není jen mužstvo dospělých startující v divizi, ale i sedm mládežnických fotbalových týmů. V sezoně jsou účastníky Jihomoravského krajského přeboru starší a mladší dorostenci i áčka starších a mladších žáků. Ve II. třídě Brno-město soutěží starší žáci B, mající domácí prostředí na hřišti v Žebětíně a v B skupině III. třídy starší a mladší přípravka. Uvedené týmy zaznamenaly nedávno ztrátu pozic. Oba dorosty byly divizní osm let, do JmKP sestoupily v roce V loňské sezoně neuspěly také čtyři žákovské týmy. Áčka starších a mladších žáků byla loni nováčky divize, po roce však spadla do JmKP. Stejný osud potkal i béčka starších a mladších žáků startujících v JmKP. Ta měla sestoupit do krajské I. třídy, vedení klubu ale rozhodlo jinak. Starší žáky B přihlásilo do II. třídy BM a mladší žáky B pro nedostatek hráčů zrušilo. Dobrým krokem je, že po dvou letech přibyla ke starší přípravce i mladší. Naše mládežnická pyramida je úzká, nemůžeme se rovnat Zbrojovce, Líšni nebo Spartě Brno. Jak si vedly týmy Bystrce v podzimní části sezony : JmKP (14 týmů): 10. Starší dorost :23 16 JmKP (14 týmů): 2. Mladší dorost :18 33 JmKP (12 týmů): 8. Starší žáci A :15 15 JmKP (12 týmů): 10. Mladší žáci :35 9 II. třída (6 týmů): 2. Starší žáci B :20 21 III. třída (10 týmů): 4. Starší přípravka :15 18 III. třída (10 týmů): 2. Mladší přípravka :16 21 Zimní turnaj dospělých Líšeň Cup 2012 umělá tráva So Bystrc Vyškov So Bystrc Líšeň So Bystrc Zbrojovka U 19 (Br. Ivanovice) So Bystrc Prostějov Oldřich Havlíček Sport, zpravodajství 15 vadila veslem o plato, když jsem přistávala. Naštěstí to bylo po tréninku a bylo to hned u loděnice. Po druhé to bylo na Vltavě v Praze, v dubnu, když bylo asi 8 C. Zavadila jsem veslem o tyč, která koukala z vody a už jsem tam byla. Naštěstí jel se mnou trenér na motoráku, takže jsme naložili loď na motorák ajeli jsme do loděnice, abych nezmrzla. Jsou u veslování podrazy, fauly? Já takové věci zkanoistiky znám jak od soupeřů, tak iod rozhodčích a bafuňářů. Veslování je v tomhle směru hodně férový sport. Jedině snad se občas člověk může cítit nefér, když ho trenér neposadí do posádky, a on cítí, že by tam sedět měl. Když ale jezdíte na skifu, tak tohle zrovna řešit nemusíte. Nakonec mi nezbývá než vám popřát hodně zdraví, trochu toho potřebného štěstí, ať se vám příprava na olympiádu vydaří azlatá vás nemine! Svatopluk Beneš Otužilci opět v Bystrci Na Nový rok 2012 odpoledne se do chladných vod řeky Svratky opět ponořily více než tři desítky otužilých mužů a žen. Sledovaly je v nevlídném počasí stovky diváků rozptýlených na můstku přes řeku u zastávky MHD Zoologická zahrada a na obou přilehlých březích řeky. Jak je už tradicí, na začátku celé akce se uskutečnil otužilecký křest nových účastníků a teprve po tomto aktu mohli novici spolu s ostatními vstoupit do chladných vod řeky. Někteří z nich ozdobili svá těla různými rekvizitami a přispěli tím k pobavení přítomných diváků. Tato akce má v Bystrci již mnohaletou tradici a vždy je přijímána jako příspěvek ke slavnostní novoroční atmosféře. Ing. Zdeněk Zych Vzestup Dosty vizitkou trenérů Před zimní přestávkou se FC Dosta Bystrc-Kníničky přetahovala o trůn čtvrté nejvyšší soutěže s FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou. Vzestup týmu, který byl vhodně posílen (Jiří Šíma, Stanislav Zedníček, Vojtěch Dolina a Tomáš Káňa) je vizitkou kvalitní práce trenérů Mgr. Romana Kotola a Mgr. Miroslava Karpíška. Poslední dvě vystoupení na podzim skončila pro Dostu bezbrankovými remízami (doma proti RSM Hodonín, venku na HFK Třebíč), a tak do jarní části nakonec vstoupí z 2. místa. Oldřich Havlíček Sokol Komín zve na nábor dětí do sportovní přípravky zaměřené na florbal. Dynamická hra, účast na soutěžích, od ledna Kdo: ročníky 2003, 2004 a Kde: Sokolovna Komín, úterý hod. Doplňujeme i soutěžní oddíl, ročníky Robert Válek tel.: ,

16 16 Kultura, inzerce Bystrcké noviny 1/ SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC st Čaj o půl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Zač.: hod po VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ sídelního souboru Panorama. Zač.: hod út Stará dálnice Vídeň Brno Vratislav a rychl. silnice R 43 Přednáška Jiřího Vymětalíka s promítáním. Zač.: hod ne Koncert funky kapely WORK, SHOP and MORE. Viz. pozvání na str. 11. Zač.: hod po. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ přestavby rekreačního centra Obora. Zač.: hod pá COUNTRY BÁL Účinkují: country kapela ZIMOUR, skupina JOHNNY a taneční skupina La Quadrilla, výuka country tanců Ivan Bartůněk. Zač.: hod ne FERDA MRAVENEC Představení pro rodiče s dětmi na motivy známé knížky Ondřeje Sekory. Uvádí divadlo GENUS. Zač.: hod út BESEDA U CIMBÁLU s muzikou ROZMARÝN. Zač.: hod st Povídání o včelách, včelaření a včelích produktech Přednáška viz. pozvánka na str. 12. Zač.: hod. Připravujeme: NEZMAŘI Koncert známé folkové skupiny. Zač.: hod. Výstava: Obrazy Františka Hedeji, dřevěné plastiky Miloše Šnédara a enkaustika Jany Hedejové Výstava je přístupná Po Čt hod., při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra, Odbojářská 2, po čt hod. Informace na tel.: , Dále v BKC, Běhounská 17, INDIES Poštovská 2a, KČT KUDRNA Nádražní 1 (podchod). Doprava tramvají č.1, 3, 11 zast. ZOO, autobusy č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast. Vondrákova. Pozvánka na divadelní představení V úterý v 19 hod. uvádíme ve Společenském centru Bystrc na Odbojářské 2 představení Divadla Bez zábradlí Praha TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE (autor Luigi Lunari). Zlý sen? Fantasmagorická představa? Skutečnost? Halucinace? Hromadné šílenství? Jsou zde tři dospělé osoby mužského pohlaví a všechny tři si spletou adresu. Je to normální? V této vynikající italské komedii není normální skoro nic. Ale téměř vše se dá vysvětlit! Hrají: Karel Heřmánek, Bob Klepl, Zdeněk Žák, Jana Šulcová a Johanna Tesařová. Předprodej vstupenek od Libuše Leznarová, odbor kultury Uzávěrka příštího čísla Příští číslo vyjde do Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: Mgr. Lenka Sedláčková, tel.: redakce: Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s. Náklad výtisků. Zdarma.

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč

Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč Únor 2015/číslo 2 Ročník XIII. (Králicko XXV.) Cena 12 Kč AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ - DOMNĚNKY A FAKTA Stejně jako mnozí z Vás, také já jsem si kladl v souvislosti s aktuálním stavem autobusového nádraží (AN)

Více

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk

Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: entrum Městsko-lázeňské informační cy na a město Lázně Bohdaneč ojížďky ojížďk Zpravodaj ročník XXIII., číslo 1 březen 2012 Zprávy z radnice: Schválením rozpočtu na rok 2012 v prosincovém jednání zastupitelstva města jsme nastavili základní mantinely pro práci zastupitelstva a úřadu

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald.

2 únor 2014. Plesy na Výšině. Geotermální elektrárna v Tanvaldě se stává horkým tématem. Naše okolí v proměnách času. Z obsahu čísla. www.tanvald. 2 únor 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 12. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str.

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. 11 Vyjádření provozovatele krytého plaveckého bazénu v Benešově

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více