ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013

2 Obsah: strana: Základní údaje o škole.. 3 Přehled oborů vzdělání (učební plány školy, zájmové útvary).. 5 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. 12 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a výsledcích přijímacího řízení na SŠ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.. 21 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy. 32 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Seznam příloh

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy : Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace. Součásti školy - základní škola se všemi ročníky základní školy, na druhém stupni je do nabídky volitelných předmětů zařazen předmět Sportovní výchova, který umožňuje sportovní zdokonalování sportovně talentovaným žákům se zaměřením na lední hokej a plavání, - školní družina se čtyřmi odděleními pro žáky 1. stupně, - školní jídelna výdejna. Základní škola kapacita 500 žáků IZO Školní družina kapacita 120 žáků IZO Školní jídelna výdejna kapacita 500 jídel IZO Adresa : Tř. Spojenců 702/8, Olomouc, Tel., fax : , www : Právní forma : Příspěvková organizace. IČ : , DIČ CZ Identifikátor zařízení : Bankovní spojení : /0800 Nadřízený orgán státní správy : Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc Hodolany. Zřizovatel : Statutární město Olomouc, sídlo MmOl - Horní náměstí 583, Olomouc. Školská rada : Statutární město Olomouc zřídilo ke dni Školskou radu při Základní škole Olomouc, tř. Spojenců 8, která má 6 členů. Současní členové školské rady - zástupci pedagogických pracovníků - Mgr. Daniela Smékalová, Mgr. Marcela Zdráhalová - zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků paní Radka Zemánková, pan Petr Koutný - jmenovaní zástupci zřizovatele pan Ing. Jiří Rozbořil, pan Ing. Miroslav Marek Ředitel školy Mgr. Peter Bazger, statutární zástupce organizace, pověřen řízením Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8 ředitelem ŠÚ Olomouc na základě výsledku konkurzního řízení, s účinností od jmenován do funkce ředitele Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8, dne potvrzen zřizovatelem školy ve výkonu funkce ředitele školy na období od do Vymezení působnosti a pravomocí Působnost ředitele základní školy je vymezena 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. 3

4 Organizační struktura školy je dána organizačním řádem Základní školy Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace. Pracovníci určení k poskytování informací Ředitel školy - Mgr. Peter Bazger, tel , Zástupce ředitele školy - Mgr. Vladimír Kubín, tel Pověření zaměstnanci školy poskytují informace se souhlasem ředitele školy a to jen z oblasti své kompetence. Pracovník pověřený přijímáním a evidencí stížností, oznámení, podnětů a přijímáním a evidencí písemných žádostí o poskytnutí informace: Zástupce ředitele školy, tel Charakteristika školy Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8 je úplnou základní školou se všemi ročníky prvního a druhého stupně, školní družinou a školní jídelnou výdejnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláškou MŠMT ČR č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku, vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb. o základní škole, vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování a ustanovením Zřizovací listiny. 4

5 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 1. Vzdělávací program školy Vzdělávací program Základní škola s programem harmonického rozvoje a sportovní výchovy školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obor vzdělávání C/01 Základní škola Rozšířené vyučování tělesné výchovy na 2. stupni - A třídy se zaměřením na lední hokej - B ev. C třídy se zaměřením na plavání Zařazené třídy I. A,B, II. A,B, III., IV.A,B, V.A,B VI.A,B, VII.A,B,C, VIII.A,B, IX.A,B Nahrazeno volitelným předmětem Sportovní výchova Rozšířené vyučování na 2. stupni je nahrazeno ve školním vzdělávacím programu volitelným předmětem Sportovní výchova se zaměřením na lední hokej a na sportovní plavání. 5

6 Učební plán vzdělávacího programu Základní škola s programem harmonického rozvoje a sportovní výchovy školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) ročník Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace, školní rok 2012/2013 Ročník Předmět Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty Volitelné předměty : 6. roč. 2 hod. ( 2 Sv nebo 1 SemD, 1 PPK ) dle ŠVP 7. roč. - 3 hod. (3 SV, 2 Nj, 1 PPK, 1 SemPř, 1 SH ) dle ŠVP 8. roč. - 3 hod. (3 Sv, 2 Nj, 1 KAj, 1 SemČj, 1 SH) dle ŠVP 9. roč. - 3 hod. (3 Sv, 2Nj, Rj, 1 SemM, 2 SH) dle ŠVP KAj konverzace v anglickém jazyce, PPK psaní na počítačové kl., SV sport. výchova (sportovně zaměřené třídy), D - dějepis, Př přírodopis, Čj český jazyk, M- matematika, SH sportovní hry, Nj německý jazyk, Rj ruský jazyk, Sem seminář

7 Zájmové útvary - kroužky Název útvaru Vedoucí útvaru Počet zařazených žáků Dramatický kroužek Mgr. Mgr. Jana Grézlová 10 Keramika Mgr. D. Smékalová 1. st. 45 Pěvecký kroužek Mgr. K. Ludvíková 1. st. 36 Logopedická náprava Mgr. M. Malinová 8 Taneční kroužek Mgr. M. Malinová 21 Herní klub Mgr. P. Novotná 1.i 2. st. 15 Mgr. M. Navrátil Kreativní tvorba Mgr. Yvona Reimerová 12 Vaření Mgr. Dita Trajkovská 7 Hokejbalová regionální liga dr. J. Minařík 15 Plavání Mgr. J. Fleško 1. i 2. st. žáci plaveckých tříd nad rámec vyučování Vývoj počtu žáků navštěvujících zájmové útvary: Školní rok 2003/ žáků, Školní rok 2004/ žáků, Školní rok 2005/ žáků. Školní rok 2006/ žáků Školní rok 2007/ žáků Školní rok 2008/ žáků Školní rok 2009/ žáků Školní rok 2010/ žáků Školní rok 2011/ žáků Školní rok 2012/ žáků Počet žáků v zájmových útvarech se proti minulému roku opět zvýšil. Důvodem je poměrně pestrá nabídka činností. Všeobecně se zapojuje více žáků z 1. stupně. Specifikem naší školy je, že cca dalších 100 ž. z 1. a 2.stupně (hokejové a plavecké zaměření) se realizuje ve svých sportovních aktivitách i v odpoledním režimu po ukončení vyučování. 7

8 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Činnost školy je zabezpečena v níže uvedené skladbě pedagogických a provozních zaměstnanců. Zaměstnanci školy Počet Přepočtený stav Pedagogičtí zaměstnanci - učitelé 26 25,545 - asistent pedagoga 1 +1 * 0,740 - vychovatelky ŠD 4 3,392 Provozní zaměstnanci 6 5,000 Zaměstnanci ŠJ - výdejny 2 1,330 Celkem 39 36,007 *) jedno pracovní místo asistenta pedagoga vykonává vychovatelka ŠD jako souběžné zam. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let let , let , let , let ,9 61 a více let ,8 Celkem ,0 % ,0 x Z hlediska věkové skladby je škola v optimu, neboť rozdělení zaměstnanců ve věku do 40 a nad 40 let je vyvážené. Nad 60 let věku je jeden pedagog a 2 zaměstnanci v provozu (úklid, jídelna). Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem % Základní ,1 Střední odborné ,7 Úplné střední ,9 Vyšší odborné Vysokoškolské ,3 Celkem ,0 Počty zaměstnanců a jejich kvalifikace plně odpovídá pracovnímu zařazení jeden zaměstnanec v provozu má vysokoškolské vzdělání. Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace splňuje nesplňuje Celkem % kvalifikaci kvalifikaci Učitel prvního stupně ZŠ Učitel druhého stupně ZŠ Vychovatel ŠD /25 Pedagog volného času Asistent pedagoga Trenér Celkem ,0 Učitelé na 1. i 2. stupni jsou všichni plně odborně způsobilí pro výkon práce ve svém pracovním zařazení. U vychovatelek ŠD nesplňuje jedna zaměstnankyně (je na pozici zástupu za MD) požadovanou kvalifikace. U asistentů pedagoga jsou uvedeny 2 pracovnice, jedna 8

9 však má hlavní pracovní poměr jako vychovatelka ŠD. Asistence je u ní souběžným pracovním poměrem. Aprobovanost výuky a) 1. stupeň Předmět % Komentář k neaprobovanosti Český jazyk 89 8 vyučovacích hodin ze 70 je učebno aprobovaným učitelem Čj z 2. stupně Anglický jazyk vyučovaných hodin z 36 je učeno aprobovaní učitelé Aj z 2. stupně. Matematika 88 5 vyučovaných hodin z 41 je učeno aprobovaným učitelem z 2. stupně. Informatika 0 Je učena aprobovaným učitelem informatiky z 2. st. Člověk a jeho svět 85 4 vyučované hodiny z 26 jsou učeny aprobovaným učitelem z 2.stupně Hudební výchova 78 2 vyučované hodiny z 9-ti jsou učeny aprobovaným učitelem Hv z 2.stupně Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova vyučované hodiny ze 17-ti jsou učeny aprobovaným učitelem Tv z 2.stupně b) 2. stupeň Předmět % Český jazyk 100 Cizí jazyk 100 Matematika 100 Chemie 100 Fyzika 100 Přírodopis 100 Zeměpis 100 Dějepis 100 Občanská výchova 78 2 vyučované hodiny z 9-ti jsou učeny učitelem 2.stupně s jinou aprobací Výchova ke zdraví 100 Hudební výchova 100 Výtvarná výchova 100 Praktické činnosti 100 Tělesná výchova 100 Volitelné předměty 100 Komentář Z výše uvedeného plyne, že výuka je pokryta plně způsobilými pedagogickými pracovníky. Na 1. stupni dochází k většímu využití učitelů z 2. stupně s aprobací potřebného předmětu, jelikož učební plán na 1. stupni je vyšší než přímá hodinová kapacita učitelů 1. stupně. Aprobovanost výuky není v právních normách definována. Zákon o pedagogických pracovnících má v dikci odbornou způsobilost, která je podmíněna vystudováním učitelského (pedagogického) oboru na dané vysoké škole. Aprobovanost výuky je tedy interní školský pojem, který vyjadřuje podíl učitelů s jinou předmětovou kombinací na výuce daného předmětu. Tyto problémy nastávají, není-li na trhu práce potřebný odborník nebo v případě nemocí a zástupů. 9

10 Trvání pracovního poměru Doba trvání Počet % do 5 let 5 12,8 do 10 let 8 20,5 do 15 let 4 10,2 do 20 let 6 15,4 nad 20 let 16 41,1 Celkem ,0 Komentář Pracovní kolektiv je stabilizovaný, 25,6 % (10 zam.) z celkového počtu zaměstnanců je ve věku nad 50 let. V uvedeném počtu jsou - 4 provozní zaměstnanci, z nichž 2 na částečný úvazek pobírají SD, - 6 pedagogických pracovníků.. Velmi si ceníme zastoupení 8-mi mužů v pedagogickém sboru. V provozní oblasti, kde využíváme i pracovní poměry na neúplný úvazek, je věkové zastoupení optimální a bezproblémové. Využíváme zde i souběžné pracovní poměry. Aprobovanost je na naší škole na vysoké úrovni. Neaprobovanost může vzniknout - při odchodech na MD, - při zástupech za nemoc a doplněním hodin učitelům, kteří mají blízkou aprobaci, ale bez doplnění by měli neúplný úvazek. Bez toho doplnění by škole vznikly přespočetné hodiny, které jsou finančně nevýhodné. - 6 až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, - 36 a následující zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, - 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost, - 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, - závazná osnova a obsah výroční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (čj / ze dne ) 10

11 Přehled pracovníků Učitelé na 1. stupni Kombinace Učí v daném roce Funkce 9 učitelů 7 x 1. stupeň na 1. stupni 7 x TU 1 x 1. st., spec. ped. na 1. stupni 1 x TU 1 x Čj, D na 1. stupni 1 x TU 2 asistenti pedagoga vychovatelství II.B a III. tř. asistent peagoga Učitelé na 2. stupni 17 učitelů 1x Aj - Hv Aj, Hv TU 1x Aj - Tv Aj, Tv 1x Čj - Hv Čj, Hv, Ov TU 1x Aj Aj, KAj 2x Z - Tv Z, Tv, SH ŘŠ, ZŘŠ Školní družina 4 vychovatelky 3x vychovatelství 1x USO Provozní pracovníci Hospodářka Školník-údržbář 4x uklízečky + 1 souběh 1x Čj - Vv Vv 1x Čj - Ov Čj, Ov, SemČj TU 1x Čj - Rv Čj, VZ TU, koordinátor EVVO 1x Př - Tv Př, Tv, Sv, SH TU 1x Bi - Z- Ge Př, Z, SemPř TU, metodik ŠVP 1x Př - Ch - M M, Ch, SemM, PPK Výchovný poradce 1x Ch - M - Inf M, Ch, Inf, PPK TU, spr. katotéky 1x M - Ov M, Ov TU, met. prevence 1x F - Pč F, Pč TU 1x Pč - Inf- Tv Pč, Inf, Tv, Sv, SH metodik ICT 1x Rj - Nj - D Nj, Rj, D ÚSO SO 1x VŠ,1x USO, 1xSO, 2xZ vychovatelky ve ŠD 1x vedoucí vych. 3x vychovatelky Školní jídelna - výdejna 2 zam. + 1 souběh 2x SO, 1x Z - 6 až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, - 36 a následující zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, - 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost, - 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, - závazná osnova a obsah výroční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (čj / ze dne , v platném znění) 11

12 ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 1. Údaje o zápisu 1.1. Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy k Počet prvních tříd Počet žáků přijatých do prvních tříd Počet dodatečného odl. šk. docházky K zápisu do 1. ročníku konaném 17. a pro školní rok 2012/ počet zapsaných žáků - 72, - z toho počet žáků s odloženou povinnou školní docházkou - 16, - z toho počet žáků jiného školského obvodu - 25, - z toho počet dětí s narozením po (pětileté k 1. 9.) - 0, - z toho počet neumístěných dětí - 14, - z toho počet dětí s žádostí o odložení začátku školní docházky - 8, - počet zařazených žáků do 1. ročníku - 50, - počet otevíraných prvních tříd - 2, - počet speciálních tříd - 0, - není zřízena přípravná třída ani kurz pro získání základního vzdělání. Do prvního ročníku nakonec nastoupilo 46 žáků. Důvod dodatečné odhlášení žáků z důvodu nástupu na jinou školu a dodatečné žádosti o odložení začátku školní docházky o jeden rok. 2. Zařazování žáků - do oddělení školní družiny bylo zařazeno 120 žáků - 4 oddělení, - do školního stravování bylo zařazeno 390 žáků. 12

13 2.1. Počty žáků školy k Třída Počet ž. celkem Z toho hochů Z toho dívek I. A I. B II. A II. B III IV. A IV. B V. A V. B st VI. A VI. B VII. A VII. B VII. C VIII. A VIII. B IX. A IX. B st Celkem Žáci plnící povinnou školní docházku zvláštním způsobem v zahraniční škole Tito žáci nejsou vedeni v počtech žáků školy Třída/počet ž. Komisionální přezkoušení za 1. pol. Přezkoušení za 2. pol. / za celý rok V.A / 1 ano ano / Přírůstky, úbytky žáků v jednotlivých ročnících v průběhu školního roku 2012/2013 Ročník Počet žáků Komentář Vyššími počty žáků ve třídách na 1. stupni řešíme odchody žáků na víceletá gymnázia z 5. ročníku. V tomto školním roce se zvýšil počet žáků školy proti minulému školnímu roku o 17, ke konci školního roku se počet zvýšil o dalších 10 žáků na počet 422. Plyne to ze snahy naší školy rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit tak, aby byla oslovena široká rodičovská veřejnost a škola vešla do povědomí nejen jako sportovně zaměřená, ale také jako škola s programem pro všechny žáky plnící povinnou školní docházku. Modifikovaný přístup v oblasti rozvoje školy jsme zahájili od školního roku 2010/ nabídkou vzdělávání vyváženým rozdělením počtu tříd od 1. ročníku po dvou třídách s perspektivou 2-ou tříd v každém ročníku. Tímto se rozšíří počet tříd na 1. stupni až na počet 10, na druhém stupni na počet 8, - sportovně talentovaní žáci jsou umístěni v běžných třídách a ve své sportovní specializaci se profilují ve volitelném předmětu Sportovní výchova, - rozšířenou nabídkou tělovýchovných aktivit v rámci volitelných předmětu a dalšími školními pohybovými programy zpřístupňujeme sportovní pohybové aktivity všem žákům školy. 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 13

14 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 1. Vyhodnocení výsledků výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2012/ I. pololetí Tř. Poč. Zameškané hodiny Prospěch Chov. Výchovná opatření žáků C/pr oml. neoml. PV P N Nh 2 3 PTU-ŘŠ NTU DTU DŘŠ I.A /24, I.B / II.A //29, II.B /38, III /22, IV.A /32, IV.B / V.A 29 1ZpŠd 1308/ ž. ZpŠd V.B /22, VI.A /44, VI.B /45, VII.A / VII.B /26, VII.C /49, VIII.A /45, VIII.B /42, IX.A / IX.B / Celk /41, Použité zkratky : C/pr - celkem/průměr PTU - pochvala třídního učitele oml. - omluvené hodiny PŘŠ - pochvala ředitele školy neoml. - neomluvené hodiny NTU - napomenutí třídního učitele PV - prospěl s vyznamenáním DTU - důtka třídního učitele P - prospěl DŘŠ - důtka ředitele školy PpoOZ - prospěl po opravné zkoušce ZpŠd - zvláštní plnění školní docházky N - neprospěl Nh - nehodnocen Komentář V oblasti celkového prospěchu žáků lze konstatovat - na 1. stupni z celkového počtu 220 klasifikovaných ž. prospělo s vyznamenáním 207 ž., prospělo 13 ž. V uvedeném počtu není započítána žákyně plnící školní docházku zvláštním způsobem v zahraniční škole, která za 1. pol. absolvovala komisionální přezkoušení. Zmíněná skutečnost v procentech PV 94 %, P 5,9 % - číselné vyjádření prakticky odpovídá minulému roku. - na 2. stupni z celkového počtu 200 ž. prospělo s vyznamenáním 87 ž., prospělo 111 ž., neprospěli 2 ž. Uvedená skutečnost v procentech PV 43,5 %, P 55,5 %, N 1 % - ve srovnání s minulým rokem se opět zvýšil počet žáků s vyznamenáním. Celkově prospělo s vyznamenáním 70 % ž, prospělo 29,5 % ž.., neprospělo 0,5 % ž., nebylo hodnoceno 0 % ž. Bylo uděleno 144 výchovných opatření, z toho 89 pochval. 50 pochval ŘŠ bylo uděleno za kulturní, vědomostní a sportovní reprezentací školy v rámci školního i regionálního působení. 14

15 Počet výchovných opatření k posílení kázně důtky, nevyjadřuje počet žáků, kterým bylo opatření uděleno, jelikož některým žákům bylo výchovné opatření uděleno vícekrát v průběhu pololetí vzestupně (od NTU po DŘŠ). Srovnání s minulým školním rokem - na 1. i 2. stupni se zvýšil celkový počet žáků s vyznamenáním, - výrazně se zvýšil počet udělených pochval, jelikož se zvýšil počet žáků, podílejících se na reprezentaci školy. Dominovaly pochvaly za angažovaný přístup k dění ve škole, za reprezentaci a prezentaci školy v nesportovní oblasti, v životě města i v dalších institucích, - počet udělených výchovných opatření k posílení kázně se proti minulému roku v 1. pololetí zvýšil, (rozhodující podíl na tomto navýšení mají žáci z 2. stupně, především z 8. ročníku. Na 1. stupni se jedná o drobné opakované přestupky - 3. ročník, v 5. ročníku se již objevují přestupky spojené s vulgárními projevy chování) - počet žáků se sníženým stupněm z chování je stejný jako ve srovnávaném roce, - poklesl počet hodin neomluvené absence. Neomluvené hodiny se týkají záškoláctví,které odhalovali třídní učitelé. Průměrná absence na žáka ve výši 41,3 hod. je o cca 4,5 % nižší proti minulému roku. Prakticky se jedná o 7 vyučovacích dnů, což vzhledem k danému období (chřipky a běžná nachlazení) a sportovnímu zaměření školy (soustředění, zápasy a závody), lze hodnotit jako přiměřené. Největší podíl na počtu zameškaných hodin mají žáci sportovci, jednotlivci z 2. stupně a nejvíce žáci 9. ročníku. 15

16 1.2. II. pololetí Tř. Poč. Zameškané hodiny Prospěch Chov. Výchovná opatření žáků C/pr oml. neoml. PV P N Nh 2 3 PTU-ŘŠ NTU DTU DŘŠ I.A / I.B / II.A /56, II.B /41, III /58, IV.A /32, IV.B /43, V.A 29 1ZpŠd 1847/63, ž. ZpŠd V.B / VI.A / VI.B /46, VII.A /51, VII.B /50, VII.C /66, VIII.A /72, VIII.B /73, IX.A /122, IX.B /94, Celk /57, Komentář V oblasti celkového prospěchu žáků lze konstatovat - na 1. stupni z celkového počtu 220 klasifikovaných žáků prospělo s vyznamenáním 198 ž., což je méně než v 1. pololetí (opakuje se každoročně), prospělo 22 ž. V uvedeném počtu není započtena žákyně, která plní školní docházku v zahraniční škole a hodnocena byla na základě komisionálního přezkoušení celkové hodnocení prospěla, jelikož je hodnocen jen z vybraných předmětů. Zmíněná skutečnost v procentech PV 90 %, proti minulému roku mírný pokles, P 10 %. - na 2. stupni z celkového počtu 202 klasifikovaných žáků prospělo s vyznamenáním 85 ž., prospělo 116 ž., neprospěl 1 žák. Skutečnost v procentech - PV 42 %, P 57,5 %, N 0,5 %. Počet žáků s vyznamenáním poklesl proti 1. pololetí o cca 1 %í. Celkově prospělo s vyznamenáním 67 % žáků, prospělo 32,7 % žáků, neprospělo 0,23 % žáků. Proti minulým rokům se opět zvýšil celkový počet žáků s vyznamenáním (r ,2 %, r %, r %, r ,9 %, r ,6,). Proti minulému roku se snížil počet žáků, kteří neprospěli, z počtu 3 na 1 žáka.. Ve druhém pololetí poklesl počet žáků s vyznamenáním o 3 % a to především vlivem poklesu úsilí žáků 9. ročníků, kteří po přijetí na SŠ výrazně polevují ve školní přípravě. Dále se na zhoršení prospěchu podílí - zvýšení zameškaných hodin ve druhém pololetí, - více příležitostí na zábavu a volnočasové aktivity v letním období. Neomluvené hodiny ve výši 443 hod. jsou způsobeny záškoláctvím, které vždy odhalovali třídní učitelé. Zásadní mírou se na této výši podílí jeden žák 9. ročníku (406 neomluvených hod. řešeno s institucemi v rámci ohlašovací povinnosti, jelikož se jednalo o kryté záškoláctví ze strany zákonného zástupce žáka) a jeden žák 7. ročníku (30 hod. řešeno obdobně). Proti minulému roku se tímto počet neomluvených hodin zvýšil o 300. Zameškané hodiny průměrná absence na žáka se zvýšila ze 41,3 hod. v 1. pololetí na 57,8 hod. ve 2. pololetí, což je obdobný trend jako v minulých letech. Na zvýšení absence se podílí nejen častá nemocnost jednotlivců z 1. i 2. stupně, ale i odjezdy na zimní dovolené, předsunuté letní dovolené a nárůst absence u ž. 9. ročníků po přijímacím řízení na SŠ. 16

17 Vliv má i profil školy, neboť žáci jsou uvolňovaní na sportovní přípravu, sportovní soutěže a soustředění. Bylo uděleno 174 výchovných opatření z toho - 55 pochval třídního učitele za angažovanou práci pro třídní kolektiv a vzornou přípravu na vyučování výrazný nárůst proti 1. pololetí, - 46 pochval ředitele školy za reprezentaci školy na vědomostních soutěžích, za prezentaci dovedností na školních i mimoškolních akcích a za sportovní reprezentaci školy, - 73 napomenutí a důtek (NTU, DTU, DŘŠ) - udělený počet neodpovídá počtu žáků, jelikož některým žákům bylo výchovné opatření uděleno vícekrát v průběhu pololetí např. vzestupně (od NTU po DŘŠ). Proti 1. pololetí bylo uděleno o 18 výchovných opatření více. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesl počet udělených důtek o 8, tedy o cca 10 %. Ze sledování těchto údajů lze konstatovat - u žáků ve 2. pololetí školního roku narůstá problémem dodržovat pracovní kázeň, plnit základní školní povinností, respektovat základy slušného a bezproblémového chování mezi sebou i vůči učitelům - zvláště na 2. stupni, - nemění se počet žáků, kteří se zapojují do aktivní reprezentace školy jak ve formě vystoupení v rámci školy, pro rodiče, tak v prezentaci na veřejnosti vítání občánků na radnici SmOl, Den matek ve škole, v Domově důchodců Snižuje se však počet žáků, kteří se podílí na sportovní reprezentaci školy na soutěžích v rámci školy, regionu i v celostátním měřítku, neboť se snižují jejich počty v profilových třídách zvláště s hokejovým zaměřením. Možná příčina negativních projevů - zvyšuje se počet hyperaktivních dětí, - jarní období je všeobecně aktivujícím prvkem, - zvládnuté přijímací řízení na SŠ přináší především u žáků 9. ročníků pocit větší samostatnosti, nezávislosti a vyspělosti, což se projevuje v uvolněnějším chování i v docházce do školy, - ze strany zákonných zástupců polevuje domácí kontrola a spolupráce se školou Komisionální přezkoušení Třída Náhradní termín hodnocení Opravná zkouška Zvláštní způsob plnění šk. docházky V. A Komentář V školním roce 2012/2013 proběhlo na naší škole komisionální přezkoušení pouze v případě jedné žákyně, která plní povinnou školní docházku zvláštním způsobem v zahraniční škole. 17

18 2. Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia ve školním roce 2012/2013 na rok 2013/2014 Jedním z kritérií výsledků a plnění cílů vzdělávání je úroveň kompetencí, které si žák osvojil v proběhu základního vzdělávání. Částečnou výpovědí o této úrovni jsou výsledky přijímacího řízení. Vyhodnocení přijímacího řízení na SŠ a víceletá gymnázia pro školní rok 2013/2014 Přihlášky žáků 9. tříd na SŠ ( celkem 49 žáků) Celkový Počet počet Třída přijatých přihlášených žáků žáků Z toho Počet nepřijatých žáků IX. A IX. B Typ SŠ Gymnázia SOŠ Počet umístěných žáků SŠ vyučující učební obory s výučním s maturitou listem Přihlášky žáků na víceletá gymnázia Třída Celkový počet Počet přijatých Počet nepřijatých přihlášených žáků žáků žáků V. A V. B VII. A VII. B VII. C Na víceletá gymnázia bylo přijato celkem14 žáků. Komentář Procentuální vyjádření struktury umístěných žáků 9. ročníků na jednotlivé typy středních škol - na SŠ s výučním listem bylo přijato 13 % žáků z celkového počtu žáků v 9. ročníku ve srovnání s minulým rokem se na učební obory hlásil stejný počet žáků. Vývoj po jednotlivých letech zpět : %, ,2%, ,2%, ,5%, ,4%, ,8%, %, ,8%, ,7%, ,6%, - na SŠ s maturitou bylo přijato 19,5 % žáků z celkového počtu žáků v 9. ročníku, - na SOŠ bylo přijato 41,3 % žáků z celkového počtu žáků v 9. ročníku, - na gymnázia bylo přijato 26 % žáků z celkového počtu žáků v 9. ročníku. Celkový počet žáků přijatých na maturitní studium je na úrovni 87% z celkového vyhodnocovaného počtu žáků 9. ročníku - roky zpět: %, ,1%, ,8%, ,5%, ,6%, ,7%, %, ,2%, ,3%. 18

19 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia Ze 7. ročníků se na víceleté gymnázium hlásili 3 žáci, přijati byli 3 ž., úspěšnost 100 %. Z 5. ročníků se hlásilo na víceletá gymnázia 20 žáků (loni 14 ž.), přijato bylo 11 žáků. Úspěšnost 55 % je vyšší než v roce minulém (42,8 %). Problémy a trendy spojené s výstupy žáků na víceletá gymnázia z 5. a 7. ročníků - k přijímacím zkouškám se hlásí nejen žáci plně disponovaní pro toto studium, ale i žáci, kterým jde pouze o vytvoření zkušenosti a srovnání se s ostatními vrstevníky z jiných škol - o vstupu na SŠ neuvažují, - k přijímacím zkouškám se hlásí žáci, kteří plní ambice svých rodičů, ale v dané době ještě nemají dostatečně rozvinutou základnu dovedností a vědomostí, aby uspěli v tak úzce výběrové konkurenci tento trend je stále častější, - někteří žáci se na přijímací zkoušky připravují formou nadměrné domácí přípravy s doučováním učiva nad rámec požadavků a osnov daného ročníku. Pro tyto žáky je potom studium na gymnáziu velmi náročné a přetěžující, - rodiče tímto výstupem na gymnázium berou žákům možnost rozhodovat o své budoucí profesní orientaci prakticky zaniká možnost nástupu žáků na SOŠ, - v neposlední řadě je odchodem žáků na víceletá gymnázia (především z 5. ročníku) ohrožena organizace základní školy při přechodu žáků do 6. ročníku. V rámci podpory profesní orientace žáků jsme ve spolupráci s PPP Olomouckého kraje realizovali pro žáky 9. ročníku profesní testy, které jim napomohly v rozhodování a výběru SŠ. Ve vyhodnocení a komentáři, které obdržel každý žák, byl ohodnocen potenciál a vlastní ambice žáka. 3. Výsledky testování žáků školy V termínu proběhla Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Cílem testování v projektu NIQES je poskytnutí informací o tom, nakolik jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Současně škola získává i zprůměrované výsledky žáků školy. Testování proběhlo v předmětech anglický jazyk, český jazyk a matematika. Každý test v daném předmětu začínal společnou úvodní skupinou úloh. Dle úspěšnosti žáka v této části se mu zbytek testu naplnil buď úlohami základní úrovně (pokud neměl aspoň 67 % úloh úvodní části správně), nebo úlohami vyšší úrovně (Obtížnost 2). Za každou správně vyřešenou otázku získává žák body, za chybné řešení body nezískává ani neztrácí. Žáci 5. ročníku dosáhli ve srovnání s republikovými výsledky - v anglickém jazyce v obou úrovních výrazně nadprůměrný výsledek, - Obtížnost 2 řešilo z celkového počtu řešitelů 97,92 % žáků, - v českém jazyce v obou úrovních nadprůměrný výsledek, výraznější v úrovni Obtížnost 2, - Obtížnost 2 řešilo z celkového počtu řešitelů 61,22 % žáků, - v matematice v obou úrovních nadprůměrný výsledek, výraznější v úrovni Obtížnost 1, - Obtížnost 2 řešilo z celkového počtu řešitelů 40,43 % žáků. Žáci 9. ročníku dosáhli ve srovnání s republikovými výsledky - v anglickém jazyce v obou úrovních nadprůměrný výsledek, výrazně nadprůměrný v úrovni Obtížnost 2, - Obtížnost 2 řešilo z celkového počtu řešitelů 35,29 % žáků, - v českém jazyce v obou úrovních podprůměrný výsledek, lepší přiblížení k průměru v úrovni Obtížnost 2, - Obtížnost 2 řešilo z celkového počtu řešitelů 56,76 % žáků, 19

20 - v matematice v úrovni Obtížnost 1 nadprůměrný výsledek, v úrovni Obtížnost 2 výsledek mírně podprůměrný, - Obtížnost 2 řešilo z celkového počtu řešitelů 30,77 % žáků. Komentář Celkové vyhodnocení - na konci cyklu vzdělávání na 1. stupni ZŠ jsou žáci naší školy v testovaných předmětech připraveni velmi dobře. Jejich zodpovědný přístup k testování a snaha získat co nejlepší výsledky byla evidentní, - na konci cyklu vzdělávání na 2. stupni ZŠ jsou výsledky vzdělávání všeobecně poznamenány poklesem studijního úsilí žáků 9. ročníku po ukončení přijímacího řízení na SŠ. Tato skutečnost se promítá i do jejich přístupu k vlastnímu testování. Nízká motivace, laxní postoj a nevelké úsilí některých žáků při testování potom významně snižuje celkový výsledek 9. ročníku. 20

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2006 / 2007 Září 2007 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více