ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky"

Transkript

1 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2013/2014 1

2 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Školy a školská zařízení členění 7 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 8 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními potřebami a žáků a studentů nadaných Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníku SŠ Údaje o výsledcích vzdělávání Hodnocení chování žáků/studentů Absolventi a jejich další uplatnění Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Úroveň jazykového vzdělávání na škole Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního vzdělávání Výchovné a kariérní poradenství Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 20) Další činnosti školy Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy Závěr 28 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2

3 Úvod ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 je předkládána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a její novelizace, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. 1. Základní údaje o škole Název školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105, Středokluky Ředitel a zástupci ředitele školy Ředitel školy : Ing. Jindřich Burger telefon: Zástupce ředitele školy pro praktické vyučování: p. Jaroslav Spousta do (odchod do důchodu); od Martin Tengler, vedoucí učitel odborného výcviku telefon: Zástupce ředitele školy pro teoretické vyučování: Ing. Eva Čermáková telefon: Seznam členů školské rady Ing.Václava Vlčková (zást.ped.prac.) - předsedkyně Ing. Jitka Holcmanová (jmen.zřizovatelem) p. Patrik Tomšů (jmen.zřizovatelem) Mgr. Šárka Třísková (zást.pedag.pracovníků) pí. Jaroslava Čtrnáctá (zást. žáků) pí. Denisa Šlegelová (zástupce žáků) Webové stránky školy Poslední Rozhodnutím MŠMT ČR č.j / Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je

4 2. Charakteristika školy Hlavní činností školy je vzdělávat a vychovávat žáky s ukončeným základním vzděláním a umožnit jim získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem. Dále umožňuje žákům s ukončeným středním vzděláním s výučním listem získat střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém vzdělání. Forma vzdělání je denní a dálková. Obory vzdělávání - denní forma vzdělávání: M/01 Veřejnosprávní činnost (ŠVP) L/51 Podnikání (ŠVP) H/01 Zahradník (ŠVP H/01 Zemědělec farmář (ŠVP) H/01 Strojní mechanik (ŠVP) - dálková forma vzdělávání: L/524 Podnikání (3leté nástavbové studium) L/51 Podnikání (ŠVP) M/01 Veřejnosprávní činnost (ŠVP) Doplňkové činnosti školy: hostinská činnost, 40 lůžek, 1,7 přepočt.pracovníka řízení motorových vozidel, 2 kursy ročně, 0,3 př.pr. stravovací služby, 15 celodenních strávníků, 1,0 přepočtený pracovník Škola tvoří uzavřený zahradní areál složený ze šesti budov v majetku Středočeského kraje bez závazků plynoucích z nájemních smluv. Tím je zajištěna správa školy, vyučování teorie i praxe a odborného výcviku, ubytování na DM a stravování ve školní jídelně. Areál je plynofikován, oplocen a opatřen zabezpečovacím zařízením v budově školy a na správní budově. Popis budov a zařízení: 2 budovy DM z roku 1923 s kapacitou 60 lůžek, školní kuchyní a jídelnou v budově DM byla v roce 2003 provedena rekonstrukce sociálního zařízení a modernizace systému vytápění z prostředků zřizovatele v hodnotě 4,437 mil. Kč budova školy po rekonstrukci z roku 1964 a přestavbě z roku 1985 rozšířena o 4 učebny a 5 kabinetů, nyní 10 učeben, v roce 1999 zprovozněna učebna pohybové výchovy a v roce 2004 multimediální učebna hala pro odborný výcvik z roku 1976 a 3 učebny pro bývalou RŠ po rekonstrukci v roce 1990 správní budova s kapacitou 4 učeben a garážemi pro mechanizaci z roku 1990, nyní velká část garáží využívaná k pronájmu (jako skladové prostory) budova pro hospodářské zázemí školy (dílna, úschovna nářadí, úschovna jízdních kol) po rekonstrukci 1990 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 4

5 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Teoretická výuka: probíhá ve 14 učebnách, z nichž pro méně než 20 žáků jsou 3 učebny. 2 učebny jsou VT, 1 učebna je uzpůsobena pro předmět technika administrativy, 1 učebna je jazyková, 2 multimediální vybavené interaktivní tabulí, další dvě učebny jsou vybaveny dataprojektorem a plátnem. tělesná výchova probíhá na fotbalovém hřišti obce Středokluky, v učebně pohybové výchovy, na víceúčelovém hřišti v areálu škoyl. Praktická výuka: odborný výcvik 3letých oborů je zajištěn řadou mechanizačních prostředků (vozidla Felicie, FORD tranzit, 3 traktory, 2 valníky, nakladače, 2 malotraktory, žací stroj, vybavení dílny, 2 skleníky, 2 křovinořezy, 3 sekačky, obraceč a shrnovač píce, rotavátor, dvou a tříradličný pluh, kombinátor apod..) vlastní vybavení dílen vybraná témata odborného výcviku má škola smluvně zajištěna na těchto pracovištích: např. Zahradnictví Potůček, Švestkovi zahradnictví, Hubáček, Svoboda, Franc, Abutilon, ovocnářství Dryák soukromí farmáři Kozel, Chvoj, Krupičková Farma Poláček - Hole; Farma Miler Kozinec, Farma Agrobos Slatina Jezdecký klub Makotřasy odborná praxe 4letých oborů probíhá na obecních a městských úřadech, na úřadech práce, na finančních úřadech a na dalších správních organizacích i v soukromých firmách Výchova mimo vyučování: DM zajišťuje ubytování a mimoškolní činnost ve dvou budovách s kapacitou 60 lůžek (neobsazená lůžka využíváme pro ubytování dalších zájemců) v budovách je školní kuchyně, jídelna, klubovna a knihovna Metody a formy práce: Výuka je koncipována tak, aby byly u žáků rozvíjeny klíčové kompetence a odborné kompetence, které požadují zaměstnavatelé a které jsou součástí výkonu odborné kvalifikace. Jedná se o kompetence k učení, k práci a spolupráci, ke komunikativnosti, řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci s informacemi, využití komunikačních technologií, kompetence k pracovnímu uplatnění a odborné kompetence splňující požadavky jednotlivých oborů studia. Žák má být schopen uplatnit se na trhu práce. Metody a formy práce v jednotlivých předmětech přizpůsobují vyučující schopnostem žáků v závislosti na charakteru předmětu, konkrétní situaci, s ohledem na možnosti školy. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjejí učitelé soustavnou péči a snahu o získání požadovaných profesních znalostí, především znalost odborné terminologie, citlivý vztah k životnímu prostředí, estetické cítění, kultivované vyjadřování, učí žáky spolupracovat. Výuka je vedena formou výkladu, řízeného rozhovoru v návaznosti na znalost žáků, jsou využívány názorné pomůcky a praktické ukázky. Žáci mohou pracovat s odbornými časopisy a odbornou literaturou. Příležitostně je využívána i interaktivní tabule. Jsou pořádány odborné exkurze pečlivě vybírané dle studovaného oboru. Žáci mají možnost samostatné ústní a písemné prezentace (samostatné práce, projekty, referáty, diskuze). Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování a klademe důraz na zodpovědnost žáků při jejich dodržování. Různými formami (film, besedy) cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího 5

6 povolání, popřípadě dalšího studia. Jako protipól sociálně patologickým jevům nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (sportovní dny, vánoční koncert, návštěvy divadel, kin, výstav). V oblasti životního prostředí, výchovy ke zdraví a v rozvoji osvěty je výuka vedena v souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a s národním programem Zdraví pro 21. století. Žáci jsou vedeni k třídění odpadu, péči o bezprostřední okolí, zásadám úspornosti, šetření energie a k vytváření příznivého klimatu školy. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Základní cíle jsou vyjádřeny klíčovými kompetencemi žáka a kompetencemi odbornými, které jsou odlišné dle studovaného oboru. Klíčové kompetence: žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání žák zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání žák porozumí zadanému úkolu a řeší jej žák spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) žák se vyjadřuje přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentuje žák se vyjadřuje a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování žák chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivován k prohlubování svých jazykových dovedností má kompetence k pracovnímu uplatnění zná sociální kompetence žák jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu žák dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika) žák uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu žák má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umí je srovnávat se svými představami a předpoklady žák se orientuje v podnikání fyzických osob žák využívá početní metody a chápe význam matematických operací žák pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií žák komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 6

7 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Vznik školy, specifika školy Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky má dlouholetou tradici. Byla založena v roce 1923 na počest poslance za Agrární stranu Stanislava Kubra (majitelem zemědělské usedlosti v sousední Kněževsi) jako Odborná škola hospodářská. Zde se vzdělávali synové sedláků z okolí, aby získali znalosti pro vedení hospodářství a zajistili tak rodovou kontinuitu rolníků. V roce 1940 byla přejmenována na Hospodářskou školu, v roce 1948 na Základní odbornou školu rolnickou. Politické poměry 50. a dalších let měnily zaměření školy. V roce 1953 se z ní stává Mistrovská zemědělská škola, v roce 1958 Učňovská škola zemědělská, v roce 1961 Zemědělské odborné učiliště. I přesto, že v roce 1970 dostává název Dívčí odborná škola, zemědělství zůstává věrná. Vznikají nové obory, které jsou důsledkem vývoje potřeb zemědělství a oborů příbuzných. V roce 1980 dostává název Střední odborné učiliště a Střední škola pro pracující. Po roce 1989, když došlo k privatizaci a restituci majetku, vzniká potřeba znalosti podnikání nejen v zemědělství. Školství navázalo na prvorepublikové rodinné školy, které vzdělávaly dívky ve výživě, ručních pracích, ale i v účetnictví a vedení malých firem. Proto se v roce 1992 škola přejmenovala na Rodinnou školu. Protože obor Rodinná škola nebyl jediný, který škola nabízela (byly zde stále obory zemědělské), v roce 1994 dostává název Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky. V současné době nabízí několik učebních oborů, obor studijní a nástavbové studium. Vybrané obory lze studovat také v dálkové formě vzdělávání. 3.Školy a školská zařízení - členění I. Školy nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost (k ) IZO Počet (druh/typ školy) Nejvyšší Skutečný Počet Přepočtený žáků/stud. povolený počet žáků/stud. počet ped. na přep. počet žáků/studentů žáků/studentů 1 v denním studiu pracovníků počet ped. pracovníků SŠ ,6 9,8 (15,9*) 1 žáci a dospělí všechny formy studia * z žáků celkem II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost ( ) IZO a název součástí (školské zařízení) Školní jídelna IZO Domov mládeže IZO Nejvyšší povolený počet žáků /ubyt./strav. /klientů Počet žáků/ubyt. /strav. /klientů Z toho cizích MŠ, 95 ZŠ, 36 zam., cizí 37, 21 SŠ (MŠ,ZŠ,SŠ) ,90 Přepočtený počet pracovník ů 4,16 7

8 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich I. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) kód Název oboru Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitou 68-43M/01 Veřejnosprávní činnost M/01 Ekonomika a podnikání** 6 1 6** L/524 Podnikání , H/01 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Zahradník , H/01 Zemědělec-farmář , H/01 Strojní mechanik Celkem 173 9*(13) 19,0 *Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů je sloučena u kmenových oborů H/01; H/01 a H/003 do společné třídy(dle ročníků). ** Žáci spojeni s oborem Veřejnosprávní činnost, samostatně se vyučují jen rozdílné odborné předměty II. Počet tříd a žáků v ostatních formách studia podle oborů vzdělání (k ) Kód Průměrný Název oboru Forma studia 1 Počet žáků Počet tříd počet žáků/tř M/01 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Veřejnosprávní činnost DK , L/524 Podnikání (nástavbové studium) DK L/51 Podnikání DK Celkem DK ,9 1 formu studia označte: VČ večerní, DK dálková, DČ distanční, KO kombinovaná Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 8

9 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Během školního roku 2013/2014 byli nově přijati žáci: Obor Veřejnosprávní činnost - do 1.ročníku 2 žáci : z OA, přís.org. Česká Lípa - do 2.ročníku 2 žáci: z Gymnázia a OA Chodov, SOU Vrapice - do 3.ročníku 2 žáci: Pražské taneční konzervatoře a SOŠ s.r.o. Řepy; SŠ podnik. akademie a ZŠ, s.r.o. Praha 4 - do 4.ročníku 3 žáci z SOŠ ITEC Cyrila Boudy, Kladno Střední prům. školy stavební a OA Kladno; Střední odborné školy Praha 5, Drtinova ulice Obor Zahradník do 2.ročníku 1 žák ze Střední odborné školy multimediální a propagační tvorby, s.r.o., Praha-Chodov Obor Zemědělec-farmář - do 1.ročníku 1 žák, který původně studoval naši školu Obor Podnikání - do 2.ročníku 1 žák ze SŠ dopravy, obchodu a služeb, Moravský Krumlov Obor Veřejnosprávní činnost (OFV) - do 2.ročníku 5 žáků: 1 z SŠ Centrum odborné přípravy TH, Praha 9, 1 z SOŠ Praha 9; Lipí, 1 z Soukromé SŠ VT s.r.o., Praha 9;1 z SŠ gastronomické, Praha 4; 1 z SOŠ informatiky a podnikání, Praha 10 - do 3.ročníku 2 žáci: 1 z SpšB a SOU Stochov, 1, která původně studovala naši školu - do 5. ročníku 9 žáků: 4 z SOŠ a SOU Kladno, E. Beneše; 1 z SŠ veřejnoprávní - TRIVIS, Praha 8;c1 z SOŠ služeb Kavčí Hory; 1 ze Soukromé střední školy DANAÉ, s.r.o. Praha 8 původně studující naší školu (po vyčerpaných termínech MZ) Cizí státní příslušníci: 1 žák se státním občanstvím Irán, 1 žák Slovensko, 2 žáci Ukrajina. Všichni uvedení žáci mají povolení k trvalému pobytu na území ČR a navštěvovali ZŠ v ČR. Dojíždění z jiných krajů: Z jiných krajů dojíždělo do školy celkem 32 žáků denního studia. Z hlavního města Prahy dojíždělo 28 žáků, Ústeckého kraje 1 žák, Plzeňského kraje 1 žák, z Libereckého kraje 2 žáci. V dálkové formě vzdělávání dojíždělo do školy celkem 20 žáků. Z hlavního města Prahy 16 žáků, z Jihočeského kraje 1 žák, z Královéhradeckého kraje 1 žák, z Plzeňského kraje 2 žáci. 9

10 5. Vzdělání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných K jsme pracovali s 10 žáky se zdravotním postižením, kteří byli integrováni do běžných tříd. Jeden žák, autista měl asistenta, který mu pomohl překonat i určitý stres u závěrečné zkoušky. Žák se sluchovým postižením měl úlevu u maturitní zkoušky (byl vynechán poslech u anglického jazyka ve společné části maturitní zkoušky). Při práci se žáky s VPU pedagogové zohledňují jejich potřeby a používají specifické metody práce (např. preferování testové formy práce s možností výběru, respektování individuálního tempa, pozitivní zpětnou vazbu aj.). V českém jazyce je zohledňována úroveň čtenářské dovednosti, umožněno psaní tiskacím písmem, ve slohu je preferován obsah. V cizích jazycích je upřednostňována ústní forma ověřování znalostí a je zaměřena na praktické využití jazyka (slovní spojení, běžné fráze). Při rozvoji matematických dovedností je trénován logický úsudek, využívání názoru a kontrola pochopení zadání. Obecně lze říci, že ve všech předmětech je u těchto žáků respektováno jejich individuální tempo a oceňována také snaha a zájem o probrané učivo. Ze zkušeností pedagogů vyplývá, že tito žáci projevují snahu a zájem o učivo. Žáci a studenti podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení Počet integrovaných SŠ Mentální postižení 0 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 1 Souběžné postižení s více vadami 0 Vývojové poruchy učení a chování 8 Autismus 1 Ve školním roce 2013/2014 se 18 žáků vzdělávalo podle individuálního vzdělávacího plánu a to v oboru Veřejnosprávní činnost 9 žáků, v nástavbovém studiu také 9 žáků. Vzdělávání podle IVP bylo umožněno žákům na základě žádosti a doporučení sportovních klubů, dále na základě doporučení lékaře, z rodinných a sociálních důvodů. Nejednalo se o žáky nadané. Jeden žák studoval dle IVP vyšší ročník (3. ročník oboru Veřejnosprávní činnost), nesplnil požadavky pro přijetí do vyššího ročníku, proto v následném školním roce pokračuje ve studiu kontinuálně. Během školního roku bylo 4 žákům denního studia vzdělávání podle IVP zrušeno, neboť nesplnili podmínky dané v rozhodnutí o povolení IVP (např. nesplnění klasifikace v daném termínu). V dálkové formě vzdělávání bylo některým žákům umožněno studium dle IVP z důvodu neochoty zaměstnavatelů uvolňovat pracovníky na pravidelné konzultace. Někteří z těchto studentů následně studia zanechali. Výroční zpráva za školní rok 2013/

11 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská Údaje o přijímacím řízení a následné přijetí uchazečů do 1. ročníku SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Kritéria přijímacího řízení do SŠ: Denní vzdělávání Veřejnosprávní činnost Podnikání ( nástavbové studium) Zahradník Zemědělec-farmář Strojní mechanik Na všechny obory byli přijímáni žáci na základě podaných přihlášek, bez přijímacích testů. Do oborů Zemědělec-farmář a Zahradník je vyžadována zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Dálková forma vzdělávání Veřejnosprávní činnost - uchazeči byli přijati na základě podaných přihlášek. Podnikání - uchazeči byli přijati na základě podaných přihlášek. I. Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2014/2015 podle oborů vzdělání (k ) Kód Název oboru 1. kolo - Další kola Odvolání - počet počet přihl přij - přihl počet přij poda ných kladně vyříz. Počet tříd 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Veřejnosprávní činnost M/01 Ekonomika Podnikání L/51 Podnikání Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Zahradník* H/01 Zemědělec-farmář H/01 Strojní mechanik *jsou sloučeny do l třídy Celkem

12 II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem studia (včetně nástavbového studia) na SŠ podle oborů vzdělání (stav k ) kód 1. kolo - Další kola Odvolání - počet Název oboru počet - počet Poče FS 2 t tříd 1 přihl. přij přihl přij poda ných kladně vyříz M/ L/51 Obory poskytující vzdělání zkouškou vzdělání střední s maturitní Veřejnosprávní činnost Podnikání Celkem D K x D K D K 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvolenými symboly 2 FS formu studia označte: VČ večerní, DK dálková, DČ distanční, KO kombinovaná 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitou Celkem Denní DF VS a Pod. forma Žáci celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli* z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků 2,6 2,76 2,38 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 66,8/ 18,71 97,3/ 18,71 23,1/ 0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 46 Prospěli s vyznamenáním 4 Prospěli 36 Neprospěli 6 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků 2,44 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 101,7/11,2 *Zde jsou zahrnuti i žáci, kteří byli k nehodnoceni. Výroční zpráva za školní rok 2013/

13 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Počet žáků hodnocených slovně: Ve školním roce 2013/2014 nebyl žádný žák hodnocen slovně. Komisionální zkoušky: Za školní rok 2013/2014 se konaly tyto komisionální zkoušky v denní formě vzdělávání ( důvodem byl neprospěch z daného předmětu): Obor Veřejnosprávní činnost:: Anglický jazyk 2 žáci za 3.ročník, oba prospěch dostatečný; z matematiky 1 žák za 4. ročník, prospěl (dostatečná); tento žák konal také opravnou zkoušku z ekonomiky (dostatečná). Obor Ekonomika a podnikání: 1 žák z biologie, prospěch dostatečný; 1 žák ze ZSV, prospěch dostatečný. Nástavbové studium obor Podnikání: Za 1. ročník 1 žák z ČJL, nedostavil se, neomluvil, klasifikován 5; za 2. ročník 1 žákyně z biologie a ekologie, nedostavila se, neomluvila, klasifikována známkou nedostatečný. Studium ukončeno. Obor Zahradník: žádný žák nekonal opravnou zkoušku. Obor Zemědělec-farmář: Z českého jazyka zkoušku konali 2 žáci za 2. ročník s prospěchem dostatečným. V dálkové formě vzdělávání se komisionální zkoušky konaly: Obor Veřejnosprávní činnost: Z českého jazyka 1 žák za 2. ročník s prospěchem dostatečný, 1 žák za 3. ročník s prospěchem dostatečný, 1 žák za 3. ročník s prospěchem dostatečný, za V. ročník 3 žáci, jeden s prospěchem dostatečný, dva žáci s prospěchem nedostatečný. Z předmětu veřejná správa konal zkoušku 1 žák za IV. ročník s prospěchem chvalitebný, 1 žák za V. ročník s prospěchem dostatečný. Z matematiky za III. ročník konal zkoušku 1 žák s prospěchem dostatečný, 3 žáci za V. ročník, z toho 2 žáci s prospěchem dostatečným, 1 žák s prospěchem nedostatečný. Obor Podnikání: Z českého jazyka a literatury za II. ročník konali zkoušku 2 žáci s prospěchem dostatečný, za 3. ročník 1 žák, ke zkoušce se nedostavil, neomluvil se, známka nedostatečná. Zkoušky v náhradním termínu se konaly ve všech předmětech a oborech denního studia z důvodu vysokého procenta krátkodobé absence. Dle školního řádu (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání) může být žák nehodnocen, pokud nesplnil alespoň 75 % docházky v daném předmětu. Po dohodě s vyučujícími a po schválení ředitelem školy byli nehodnoceni žáci, jejichž procento zameškaných hodin překročilo 35 % v jednotlivých předmětech. Zkoušky v náhradním termínu se konaly pro studenty dálkové formy vzdělávání. Doklasifikační zkoušky a zkoušky v náhradním termínu se konaly od posledního týdne v srpnu do konce měsíce září.. Výsledky zkoušek nejsou uváděny, neboť se jednalo o doplnění klasifikace z důvodu nedostatečné frekvence známek. Známka u doklasifikační zkoušky byla připočtena k ostatním známkám. Ti žáci, kteří byli neklasifikováni ze všech předmětů,ve většině případů studium ukončili nebo podali žádost o opakování ročníku. Studenti dálkové formy vzdělávání, pokud se ke zkouškám nedostavili ani v náhradním termínu, studium ukončili na vlastní žádost, popř. jim bylo studium ukončeno. V oboru Veřejnosprávní činnost žák 2. ročníku, který nastoupil z Gymnázia a obchodní akademie Chodov studoval současně i třetí ročník. Ze zkoušek za 3. ročník byl klasifikován ve všech případech známkou dostatečný, z matematiky a profilového předmětu veřejná správa známkou nedostatečný. Proto tento žák pokračuje ve studiu kontinuálně. 13

14 II. Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód oboru Žáci/studenti konající Název oboru zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Veřejnosprávní M/01 činnost 24 0 Prospěli 19 Neprospěli L/ L/524 Veřejnoprávní činnost (DFV) Podnikání 5 7 Podnikání OFV Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/01 Zemědělec, farmář H/01 Zahradník Celkem K jarnímu termínu MZ bylo přihlášeno 17 studentů oboru Podnikání, z toho MZ konalo 7 žáků (ostatní neukončili ročník v daném termínu), z nich 2 prospěli 1 student s vyznamenáním). V OFV bylo přihlášeno 11 studentů, 4 studenti nesplnili podmínky pro konání MZ, prospěl 1, neprospělo 6 studentů. V oboru Veřejnosprávní činnost bylo přihlášeno 29 studentů, z toho konalo zkoušku 17 studentů ( 12 studentů nesplnilo podmínky pro konání MZ), prospělo 11, neprospělo 6. V OFV bylo přihlášeno 11 studentů, 8 studentů nesplnilo podmínky pro konání MZ, ze 3 studentů prospěli 2. K opravným zkouškám za minulé roky byli přihlášeni 3 studenti z oboru Podnikání OFV, dva studenti uspěli. V oboru Veřejnosprávní činnost OFV bylo přihlášeno 6 studentů, z toho 3 se omluvili a tři vykonali další část maturitní zkoušky. V oboru Zahradník konalo 8 žáků závěrečnou zkoušky, všichni uspěli, v oboru Zemědělec farmář konalo v jarním termínu 6 žáků závěrečnou zkoušku, všichni uspěli. 1 žák nesplnil podmínku pro konání ZZ, konal zkoušku až v podzimním termínu. V podzimním termínu se konaly maturitní zkoušky v náhradním termínu a opravné zkoušky. V oboru Podnikání konalo opravnou zkoušku 5 žáků, 1 uspěl; 1 žák konal zkoušku v náhradním termínu, neuspěl. V OFV byli přihlášeni 4 studenti, jeden nesplnil podmínky pro konání MZ, opakuje ročník, 3 částečně uspěli u dílčích zkoušek. V oboru Veřejnosprávní činnost bylo přihlášeno 13 žáků, z toho 6 žáků k opravným zkouškám z jarního termínu, 7 žáků konalo MZ v náhradním termínu (ukončili ročník k ).Celkem prospělo 8 studentů. V OFV byli přihlášeni 3 žáci, uspěli jen u dílčích zkoušek. Za minulé roky konal zkoušku 1 žák, uspěl částečně, další 2 žáci se z přihlášené MZ omluvili. Výroční zpráva za školní rok 2013/

15 8. Chování žáků ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Chování žáků/studentů (k ) Hodnocení chování Druh/typ školy velmi dobré uspokojivé neuspokojivé SŠ (VS, EP a Pod) SŠ (ZA,ZF) SŠ celkem Za celý školní rok byla udělena tato výchovná a kázeňská opatření: Obory Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání: napomenutí třídního učitele v počtu 3 za pozdní příchody žáků do vyučování důtka třídního učitele v počtu 10 za neomluvené hodiny důtka ředitele v počtu 1 za 37 neomluvených hodin, které vyplynuly z pozdního dodávání omluvenek podmínečné vyloučení ze vzdělávání v počtu 2 (za závažné porušení pravidel chování žáka střední školy velmi nevhodné verbální vyjadřování vůči spolužákovi; za závažné porušení pravidel chování žáka střední školy -fyzické napadení spolužáka) druhým a třetím stupněm z chování byli hodnoceni žáci za opakované porušování školního řádu a dále pokračující neomluvenou absenci (až 332 NH) Obor Podnikání podmínečné vyloučení ze studia za 57 NH Učební obory Zahradník Zemědělec-farmář: napomenutí třídního učitele v počtu 8 za nevhodné chování, nepracování v hodině, neomluvené hodiny (až 7 NH) napomenutí učitele OV v počtu 2 za pozdní příchody na OV, za nevhodné chování důtka třídního učitele v počtu 6 za neomluvené hodiny důtka ředitele školy v počtu 2 za soustavné pozdní příchody na OV, za nedovolené opuštění areálu školy podmínečné vyloučení ze vzdělávání v počtu 2; v prvním případě za velmi nevhodné chování ve vyučovací hodině a vulgární výrazy vůči vyučujícímu a současně žák odnesl z haly před dílnou bez dovolení učitele OV vytříděné kovy, které odnesl do sběru a získané peněžní prostředky použil pro svoji potřebu; ve druhém případě za 121 NH a nezájem o studium podmínečné vyloučení z domova mládeže v počtu 2; v prvním případě za neuhrazenou dlužnou částku ve výši 6 355,- Kč; ve druhém případě za opakované porušování vnitřního řádu DM, kouření na pokoji, konzumace piva, nedovolené návštěvy cizích osob nepokoji a lhaní vyloučení ze studia v počtu jeden (po podmínečném vyloučení) pokračující neomluvená absence, nerespektování ŠŘ, nepracuje v hodinách vyloučení z domova mládeže v počtu 1 za pokračující porušování řádu DM druhým z chování byli hodnoceni žáci za opakované porušování školního řádu a dále pokračující neomluvenou absenci 15

16 Pochvaly: Obory Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání: pochvala třídního učitele v počtu 13 za vzorné plnění školních povinností, práci v hodinách, práci pro třídu a pro školu pochvala ředitele školy v počtu 3 za vzorný prospěch a školní docházku Obor Podnikání pochvala třídního učitele v počtu 3 za vzornou docházku, příkladný prospěch, za pomoc třídnímu učiteli Učební obory: pochvala třídního učitele 12 za vzornou docházku, reprezentaci školy v soutěži, pomoc při organizování výstavy drobných zvířat pochvala učitele odborného výcviku v počtu 2 za vzorný přístup k OV pochvala ředitele školy v počtu 3 za vzorný prospěch 9.Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou (denní studium) Počet Druh/typ školy absolvent Podali ů celkem přihlášku na Podali přihlášku na VŠ VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy SŠ (VS) SŠ (Pod) SŠ celkem Nepodali přihlášku na žádnou školu II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním a výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do Podali přihlášku na jiný nástavbového studia typ střední školy Odchody žáků během školního roku, důvody: V oboru Veřejnosprávní činnost ukončilo studium v průběhu školního roku 6 žáků a to z důvodů: nezájmu o další pokračování ve studiu nereagováno na výzvu k doložení důvodu nepřítomnosti ukončení na vlastní žádost V oboru Ekonomika a podnikání ukončil studium 1 žák studium bylo ukončeno z důvodu neomluvené absence, nereagování na výzvu k doložení absence V oboru Podnikání ukončilo studium 14 žáků z důvodů: na vlastní žádost přestup na SOŠ a SOU Nymburk přestup na SOŠ a SOU nám.edvarda Beneše nezájem o studium V oborech Zahradník, Zemědělec-farmář ukončilo studium žáků a to z důvodů: vlastní žádost vysoká absence a nezájem o další pokračování ve vzdělávání Výroční zpráva za školní rok 2013/

17 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 V OFV ukončilo studium 34 studentů z důvodu nezájmu o studium, vysoké absence, na vlastní žádost 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód Z nich počet nezaměstnaných Název oboru Počet absolventů - škol. rok 2012/ duben M/01 Veřejnosprávní činnost L/524 Podnikání H/01 Zahradník H/01 Zemědělec - farmář Úroveň jazykového vzdělání na škole 1. Žáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Počet Počet žáků/studentů ve skupině Jazyk žáků/studentů Počet minimálně maximálně průměrně skupin Aj ,1 Nj ,3 II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Počet učitelů Kvalifikace vyučujících Jazyk celkem Pedagogická i Částečná Žádná Rodilí odborná mluvčí Aj Nj 2 (+ 1 DPP u DFV) 1 (+1) Anglický jazyk vyučovali ve školním roce tři vyučující, z nichž jeden má vysokoškolské vzdělání, doplňkové pedagogické studium a certifikát C z AJ, roční pobyt v USA, jeden vyučující je absolventem PF v Praze a má certifikát z AJ. Třetí vyučující je vysokoškolsky vzdělaný a má pedagog. způsobilost tato vyučující nastoupila v listopadu na MD, její úvazek byl rozdělen zbývajícím vyučujícím). Německý jazyk vyučovali dva vyučující, jeden je absolventem PF v Praze, státní zkouška z NJ, praxe na velvyslanectví v Rakousku (současně vyučuje i AJ), jeden učitel vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor NJ a ČJL. Státní zkouška pouze z ČJL, NJ státní zkouška chybí. V DFV vyučoval učitel s aprobací NJ. 17

18 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole V učebnách č. 1, 9 a 10 škola využívá interaktivní tabule ( v učebně č. 9 byla instalována ve školním roce 2013/2014), v učebnách č. 2, 8 a 11 je instalován datový projektor. PC učebna č. 2 je od školního roku 2012/2013 vybavena 24 stanicemi v systému Multiplex. Toto vybavení bylo získáno v rámci projektu Inovace výuky EU peníze středním školám. Pro výuku Písemné a elektronické komunikace je na všech stanicích nainstalována aktuální verze výukového programu ATF pro psaní všemi deseti. Studenti tak mohou využít odborně zpracované texty, opis z předlohy nebo diktát, možnost vlastních textů, psaní na čas, strukturované lekce včetně automatického vyhodnocení a přípravy pro tisk. Vyučující vytvořili 7 sad výukových materiálů (420 Dumů). V kabinetech mají učitelé k dispozici terminálové stanice s připojením k serveru (OS: Windows Server 2003 SP2; 2,19 GHz, 996 MB RAM; logicky rozdělený HDD o kapacitě 300 GB; externí HDD pro archivaci dat o stejné velikosti + záložní zdroj; komplexní antivir/firewall ochrana: AVG v aktuální placené verzi). Ze softwarového vybavení využívají učitelé kancelářské balíky Open Office, MS Office 2007/2010, Bakaláři a Smile. Pomocí programu Smile jsou vytvořeny ŠVP oborů naší školy a každý učitel se pomocí svého uživatelského účtu podílel na jeho výsledné podobě. Do PC sítě je připojena také počítačová učebna, sborovna a do serveru školy je také možné připojení přes vzdálenou plochu z jakékoliv stanice. K dispozici je vyučujícím také 8 notebooků značky Dell (CPU i3, 4GB RAM). Internetovou konektivitu zajišťuje 8 a 6 Mbit od společnosti O2. Modem (VDSL) umožňuje také zabezpečený wi-fi signál v rámci jeho dosahu na budově školy. Po domluvě s vyučujícím odborného předmětu mohou studenti tento typ připojení sdílet na svých vlastních zařízeních. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem nepedagogických pedagogických pedagogických Pedagog. Počet žáků fyzický/ přepočtený fyzický/přepočtený fyzický/ Interních/externích s odbornou v DFV na přepočtený kvalifikací přepočtený počet pedagog. prac. 36/ 29,36 16/10,02 20/17,6 17,6/1 15,6 6 II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 30 let let let Z toho důchodci Průměr ný věk let nad 60 let Celkem: ,3 z toho žen: ,1 Výroční zpráva za školní rok 2013/

19 ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) Počet pedag.pracovníků-dosažené vzdělání Vysokoškolské Vysokoškolské Vyšší odborné střední základní -magisterské a vyšší -bakalářské Ve školním roce studovala vyučující cizích jazyků vyšších studií ČVUT v Praze. rozšiřující studium AJ na Masarykově ústavu IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet pedagogických pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Učitelé vyučující ve školním roce: Ing. Jindřich Burger, ředitel Ing. Eva Čermáková, zást. ředitele, účetnictví a ek. předměty Ing. Václava Vlčková, prev. soc.pat. jevů, právo, ek.předměty Mgr. Kateřina Strialová, zeměpis, odborné předměty Mgr. Ĺubomíra Kalivodová, provd. v prosinci 2014), příjmení Landa, veřejná správa, písemná komunikace Rambousková Monika, český jazyk a literatura, německý jazyk Mgr. Šárka Třísková, anglický a německý jazyk Ivana Sochorová, technika administrativy Ing. Irena Galiová, anglický jazyk Mgr. Veronika Kůtková, český jazyk a literatura Mgr. Věra Kukelková, matematika Ing. Olga Roháčková (od listopadu MD), anglický jazyk, ekonomické předměty Ing. Jan Malotin, odborné předměty pro uč.obory, TV Michal Gregor, IKT, správce školní sítě Ing. Iblová Martina, dějepis, odborné předměty pro učební obory Ing. Iveta Hermanová, ekonomické předměty Ladislav Tomšů, odborné předměty pro obor Zahradník Spousta Jaroslav, zást. řed. pro OV (od odešel do důchodu, nahradil ho M. Tengler Martin Tengler (od ledna 2014) Bc. Pavlína Novotná, učitelka OV obor Zahradník Martin Hamouz, učitel OV obor Zemědělec farmář Během školního roku 2013/2014 působil 1 osobní asistent pro žáka ve 3. ročníku obor Zemědělec - farmář, s úvazkem 0,3. Žák byl integrován do běžné třídy s počtem 15 žáků. Asistent pomáhal s vysvětlováním učiva, přepisováním látky, orientaci v učebnicích v předmětech matematika, chemie, biologie. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání (k ) Předmět Celkový počet hodin týdně Z toho odučených učiteli s odb.kval. v příslušném oboru Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk 19 6 Konverzace v anglickém jazyce 1 1 Základy společenských věd 12 2 Fyzika 3 3 Chemie 5 5 Dějepis 6 0 Biologie 9 9 Ekologie

20 Matematika Demografie 1 1 Společenská kultura a komunikace 7 7 Tělesná výchova 15 0 Právo Veřejná správa Cvičení k právu 1 1 Ekonomika Účetnictví Zeměpis 3 0 Cvičení k veřejné správě 2 2 Technika administrativy 3 0 Písemná a elektronická komunikace 4 4 Marketing a management 3 0 Aplikovaná psychologie 4 4 Daňová evidence 2 2 Zdravotní a rodinná výchova 1 1 Stroje a zařízení 3 3 Motorová vozidla 4 4 Pěstování rostlin 3 3 Ochrana rostlin 1 1 Chov zvířat 3 3 Chov koní 2 2 Základy zahradnické výroby 2 2 Zahradnické stroje a zařízení 2 2 Ovocnářství 2 0 Sadovnictví 3 0 Květinářství 3 0 Vazačství a aranžování 1 0 Chod podniku 2 2 Zelinářství 2 0 Písemná a ústní komunikace 3 3 Celkem Personální změny ve školním roce 2013//2014: K 1. září byl ukončen pracovní poměr dohodou s vyučující anglického jazyka, která se vracela po rodičovské dovolené, bylo vyplaceno odstupné. V listopadu 2013 nastoupila na mateřskou dovolenou vyučující ekonomických předmětů a anglického jazyka. Její úvazek byl rozdělen mezi vyučující, kteří neměli plný úvazek. U některých vyučujících došlo ke změně ve výuce předmětů, musel být přepracován rozvrh hodin. K odešel do starobního důchodu zástupce ředitele pro praktické vyučování, od ledna nastoupil nový pracovník. Od září 2013 nastoupila učitelka OV pro obor Zahradník za vyučující, která nastoupila MD od Výroční zpráva za školní rok 2013/

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky

ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105. Výroční zpráva. Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky ISŠ Stanislava Kubra, Středokluky,Školská 105 Výroční zpráva Integrované střední školy Stanislava Kubra, Středokluky za školní rok 2012/2013 1 Obsah: Strana: 1. Základní údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Obsah: Číslo Kapitola Stránka

Obsah: Číslo Kapitola Stránka Obsah: Číslo Kapitola Stránka 1. Základní údaje o škole... 2 1.1 Název školy... 2 1.2 Kontakty... 2 1.3 Školská rada... 2 1.4 Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení... 3 2.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/12 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 23) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SLANÝ Hlaváčkovo náměstí 673 Projednáno a schváleno školskou radou dne 13. října 2014 Ing. Jaroslava Cvrčková předsedkyně školské rady Strana 1 (celkem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 10 / 2 0 11 Strana 1 (celkem 41) Výroční zpráva 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2012/2013. Strana 1 (celkem 44) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 44) 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola a Střední

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více