Digitální vysílání a příjem DVB-T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální vysílání a příjem DVB-T"

Transkript

1 Digitální vysílání a příjem DVB-T Digital transmission and reception of DVB-T Bc. Pavel Michl Diplomová práce 2013

2

3

4 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ABSTRAKT Práce pojednává o principu terestriálního příjmu DVB-T, popis antén. Porovnání analogového a digitálního vysílání, jejich výhody a nevýhody. Digitální vysílání komprimuje digitalizovaný signál pomocí formátu MPEG-2. Využití SET-TOP BOXU k televizi bez digitálního tuneru a jeho základní funkce. Klíčová slova: Antény, DVB, DVB-T, SET-TOP box, digitální a analogový příjem ABSTRACT The thesis deals with the principle of terrestrial DVB-T reception, and antennas description. Furthermore, it compares analogue and digital broadcasting and specifies their advantages and disadvantages. Digital broadcasting compresses digitized signal using the MPEG-2 format. The thesis is also aimed at the use of a SET-TOP BOX connected to a TV without a digital tuner and its basic functions. Keywords: Antennas, DVB, DVB-T, SET-TOP box, digital and analogue reception

5 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Poděkování, motto Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce doc. Mgr. Romanu Jaškovi, Ph.D. za jeho cenné rady a připomínky, které mi v průběhu práce poskytoval. Dále bych rád poděkoval panu Petru Vališovi, majiteli firmy VATEN za informace a poskytnutý materiál k vytvoření této práce. A na závěr děkuji rodině za podporu a pomoc při studiu.

6 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby; beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk diplomové/bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce; byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. 35 odst. 3; beru na vědomí, že podle 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona; beru na vědomí, že podle 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo diplomovou/bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním účelům; beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

7 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Prohlašuji, že jsem na diplomové práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor. že odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné. Ve Zlíně. podpis diplomanta

8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE TELEVIZNÍ TECHNIKY, SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZAČÁTKY TELEVIZE V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU NOVÉ POŽADAVKY TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ Co je to DVB Digitální vysílání POROVNÁNÍ ANALOGOVÉHO A DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ Nevýhody analogového vysílání Hlavní výhody a nevýhody DVB-T Problémy s příjmem analogové televize Možné problémy s příjmem digitální pozemské televize DEFINICE POKRYTÍ SLUŽBOU DVB-T Druhy příjmu signálů DVB-T Antény na přenosný příjem KMITOČTOVÁ PÁSMA A ÚROVNĚ DVB-T Úroveň signálu DVB-T VARIANTY SYSTÉMU DVB-T Varianta C2 (CH97) Varianta B2 (CH97) PŘENOS TV SIGNÁLU OBECNĚ Přenosová kapacita (počet multiplexů) ZDROJOVÉ KÓDOVÁNÍ OBRAZU A ZVUKU Bitová rychlost nekomprimovaného digitálního signálu MPEG MPEG-2 FUNKCE A VÝHODY POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH METOD PRO VYSÍLÁNÍ DVB-T: Pro použití MPEG-2: Proti použití MPEG-2: Pro použití H.264: Proti použití H.264: VSTUPNÍ FORMÁT OBRAZU PRO KÓDOVÁNÍ KOMPRESÍ MPEG Predikce Předpověď snímků a jejich druhy I, P, B Transformační kódování (Diskrétní kosinová transformace) DCT Kvantování kmitočtových koeficientů Entropické kódování Nelineární kvantování frekvenčních koeficientů v soustavě MPEG Dekodér soustav MPEG

9 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Zdrojové kódování zvukových signálů v DVB-T podle standartu MPEG Standart MPEG SET-TOP BOX ZÁKLADNÍ FUNKCE SET-TOP BOXU SPEKTRUM PŘIJÍMANÝCH FREKVENCÍ II PRAKTICKÁ ČÁST POZEMNÍ DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ POZEMNÍ DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ TECHNOLOGIE DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ Funkce DVB-T Multiplex PŘIJÍMACÍ ANTÉNY Polarizace antén MĚŘÍCÍ POLYGON Měřící pracoviště a vybavení polygonu: Možnosti měření METODA MĚŘENÍ Měření zisku substituční metodou Směrový diagram antény NAMĚŘENÉ PARAMETRY ANTÉN TVB TVA Color STANDARD Color STANDARD plus Color KLASIK Color KLASIK plus Anténa firmy Televes POROVNÁNÍ ZISKU ANTÉN MĚŘENÍ ANTÉN V TERÉNU ÚROVEŇ DIGITÁLNÍHO TV SIGNÁLU: MER - MODULAČNÍ CHYBOVÝ POMĚR: BER - CHYBOVOST DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU Měření a porovnání antén v terénu Porovnání antén- spektrální analýza, konstelační diagram, naměřené hodnoty SPOLEČNÉ ANTÉNY (STA) A TELEVIZNÍ ROZVODY Přímý rozvod digitálních kanálů v pásmu UHF Kmitočtová konverze z UHF do VHF ZESILOVAČE STA - STARŠÍ BYTOVÉ DOMY... 65

10 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ÚČASTNICKÉ ZÁSUVKY POUŽÍVANÉ V BYTOVÝCH DOMECH Typy zásuvek používaných u starších rozvodů STA POROVNÁNÍ ÚTLUMU PARAMETRŮ PŮVODNÍCH A SOUČASNÝCH KOAXIÁLNÍCH KABELŮ V ROZVODECH STA Porovnání koaxiálního kabelu pro vnitřní kabelový rozvod - VFKP 300 a BELDEN H STRUKTURA BYTOVÝCH ROZVODŮ STA Sériové zapojení televizních zásuvek Zapojení s odbočkami Hvězdicový rozvod NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAVY STA SOUČASNÉ ROZVODY STA STA V PRAXI MONTÁŽE STA STA MONTÁŽE PROVEDENÉ NEODBORNOU FIRMOU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK... 93

11 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD V současné době je nejrozšířenějším příjmem televizního signálu pozemní vysílání popřípadě využití satelitní techniky. Zahájení televizního vysílání bylo v Československé republice zpuštěno 1. května 1953 z rozhledny Petřín v Praze. V roce 1973 bylo u nás zahájeno barevné vysílání v systému SECAM a v roce 2000 prvotní projekt digitálního vysílání. Analogová televize v technické kvalitě a množství přenesených informací prakticky vyčerpala všechny své možnosti. Vyčerpáním kmitočtového spektra pro analogovou televizi v Evropě byl vyvinutý systém digitální pozemní televize v názvem DVB-T. V Evropě bylo vytvořeno konsorcium televizními společnostmi, které specifikovali normy v oblasti digitální televize v Evropě i ve světě. Dřívější analogové vysílání s rozvojem technologií je nahrazeno digitálním pozemním vysíláním, které zaručuje lepší příjem a lepší dostupnost příjmu televizního signálu pomocí antén. Digitální vysílání je možné pomocí přenosů zemského, kabelového nebo satelitního přijímače. Hlavním přínosem digitalizace je omezení množství řídících a sdílených informací na praktické minimum. Pozemní digitální vysílání nabízí lepší příjem signálu. DVB-T používá odlišný způsob pro přenos zvuku a obrazu než doposud. Obraz i zvuk spolu s datovými službami jako jsou teletext, internet, možnost více jazykových verzí zvukového doprovodu a více jazykových verzí zvukového doprovodu, popřípadě podrobného popisu právě vysílaných nebo teprve nadcházejících pořadů jsou přenášeny společným datovým kanálem. Diplomová práce se zabývá principem a seznámením s jednotlivými komponenty pro příjem DVB-T. Zapojením a strukturou společných televizních antén (STA) a to jak původních rozvodů pro příjem analogové televize tak i současné digitální. Dále bylo provedeno měření parametrů antén na anténním polygonu a v terénu z terestriálního televizního vysílače. V závěru práce je uvedeno několik příkladů zapojení STA v praxi.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, I. TEORETICKÁ ČÁST

13 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, HISTORIE TELEVIZNÍ TECHNIKY, SOUČASNOST A BUDOUCNOST První televizní pokusy byly uskutečněny na území USA a uskutečnil je roku 1923 Vladimír Zworykin, průkopník přenosu obrazů pomocí elektronek. O osm let později již byly spuštěny experimentální televizní stanice a v roku 1939 se začala hromadná výroba televizorů. V tom samém roce několik set stálých televizních diváků, kteří žili v New Yorku a okolí, na svých televizorech vidělo slavnostní otevření světové výstavy. Pásku přestřihl prezident USA Franklin Delano Roosevelt. Pak přišla válka, a tak se o televizi přestalo hovořit Po roce 1945 televize nastoupila znovu, a v roce 1946 bylo v Americe na 6400 televizorů. Po válce byl výzkum obnoven.[4] 1.1 Začátky televize v bývalém Československu Technická historie pozemské televize v bývalém Československu až po současnost: V Československu televize začala dělat první krůčky již před 2. světovou válkou. Než se však mohlo dospět ke konkrétním výsledkům, veškerou aktivitu přerušily válečné události. První pokusné vysílání televize v Československu se konalo v Tanvaldě, kde skupina vědců Vojenského technického ústavu uskutečnila ukázku pro veřejnost. Další pokusné televizní vysílání se pak uskutečnilo v roce 1948 v rámci Mezinárodní výstavy rozhlasu MEVRO v Praze adaptace rozhledny na Petříně v Praze pro první televizní vysílač. Studio v Měšťanské besedě bylo vybaveno dvěma prototypovým studiovými kamerami se snímacími elektronkami, superikonoskopem čs. Výroby a filmovým snímačem 35 mm se sovětským superikonoskopem zahájení pravidelného zkušebního vysílání Československé televize studio Měšťanská beseda bylo vybaveno filmovým snímačem 16 mm 1955 výstavba druhého TV vysílače Ostrava Hošťákovice. Do provozu byl uveden první přenosový vůz čs. televize 1957 spuštění provozu retranslačního spojení Praha Ostrava a v závěru roku retranslačního spojení Ostrava Bratislava, československý třetí vysílač 1958 dokončení retranslačního spojení všech tří studií Praha, Ostrava, Bratislava května přímé televizní spojení Praha Moskva 1964 spuštění provozu koaxiálního spojení Moskva Katovice Praha Berlín

14 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, spuštění provozu studia v Košicích 1970 spuštění provozu v prvních částech střediska 254 Kavčí Hory v Praze a Mlynskej doliny v Bratislavě. Bylo zahájeno v celé ČSSR barevné vysílání v systému SECAM 1973 spuštění provozu barevného odbavovacího kombinátu na Kavčích horách, dabingového studia v Mlynskej doline, spuštění provozu studia Petra Bezruče v Ostravě 1974 zkušební provoz čs. pozemní stanice družicových spojů, radiokomunikačního střediska 1977 spuštění provozu výpočetního střediska čs. televize na Kavčích horách 1990 přípravy na vysílání v systému PAL, prakticky přechod na barevný systém PAL 1999 prvý pilotní projekt vysílání digitální pozemní televize na Slovensku (Bratislava), byl vůbec první pilotní projekt DVB-T v krajinách střední Evropy, projekt se neujal kvůli tehdejšímu nezájmu politické scény 2000 spuštění prvních pilotních projektů DVB-T v České republice (Praha, Brno) 2004 vypsané další tři pilotní projekty DVB-T (Bratislava, Banská Bystrica + Zvolen, Košice + Prešov) 2005 ostrý start digitálního vysílání nastal 21. října 2005, kdy začal vysílat tzv. dočasný multiplex A obsahující programy České televize a Českého rozhlasu. K němu se v následujících letech připojily ještě dočasné multiplexy B a C. Testovací provoz byl ukončen v roce 2008 [4],[14],[19],[24]. 1.2 Nové požadavky televizního vysílání v Evropě a ve světě Na přelomu 80. a 90. let (dnes již) minulého století začalo být televizním odborníkům jasné, že současné analogové televizní soustavy (v Evropě PAL a SECAM) již neskýtají mnoho možností na kvalitativní vylepšení. Navíc míra obsazení televizních kmitočtových pásem v Evropě dosáhla takého stupně, že již není možno budovat nové sítě televizních vysílačů s celorepublikovým pokrytím. Diváci požadují větší počet programů a nároky a kvalitu obrazu a zvuku také stoupají. Popsané problémy úspěšně řeší systém digitální pozemní televize vyvinutý v Evropě s názvem DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial). Vývoj byl zpočátku nekoordinovaný, přesto se nakonec jeho výsledky podařilo jakž takž sjednotit. V USA se o to zasloužilo, na jaře roku 1993 vzniknuvší, sdružení Grand Aliance, které předložilo Federálním úřadu pro komunikace (FCC) návrh systému digitální terestrické televize, který byl v roce 1996 přijat pod názvem ATSC. V Evropě pak na

15 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, podzim roku 1993 vzniklo sdružení DVB (Digital Video Broadcasting). Toto sdružení velmi záhy připravilo standardy pro satelitní (DVB-S), kabelovou (DVB-C) a o něco později i terestricky šířenou (DVB-T) digitální televizi, které byly posléze přijaty mezinárodními standardizačními organizacemi ETSI a ITU. Satelitní a vlastně i kabelová varianta systému DVB se staly celosvětovým standardem, ovšem u terestrické varianty se tomu tak nestalo. Vedle již zmíněného amerického systému ATSC totiž systému DVB-T konkuruje také japonský systém ISDB-T. Nový systém, postavený na moderních progresivních metodách zpracování obrazu a zvuku, není kompatibilní se současným analogovým vysíláním. Na vysílací straně je nutné prakticky vyměnit celou technologii, mimo stožárů a snad i antén (jak budou technicky vyhovovat) a na přijímací straně minimálně doplnit televizor o digitální přijímač (set-topbox), který se zapojí mezi přijímací anténu a starý analogový přijímač, anebo investovat do nákupu nového digitálního přijímače s integrovaným digitálním dílem (IDTV).[4],[16] Co je to DVB DVB (Digital Video Broadcasting) je mezinárodní konsorcium vytvořené televizními společnostmi, výrobci, síťovými operátory, vývojáři softwaru, regulačními organizacemi a dalšími zástupci, celkem 260 členy z 35 států celého světa. Konsorcium bylo založeno v roce 1993 a od té doby se specifikace DVB staly fakticky normami v oblasti digitální televize nejen v Evropě, ale i ve světě. Specifikace DVB vydává Evropský telekomunikační institut ETSI v spolupráci s Evropskou unií pro televizní a rozhlasové vysílání EBU. DVB dnes nabízí různé úrovně kvality od televize s nízkou rozlišovací schopností LDTV přes standardní televizi SDTV až po televizi s vysokou rozlišovací schopností HDTV a od monotónního zvuku, přes stereofonní až po prostorový zvuk 5.1 (Dolby Digital). Digitální televize (DVB) je novou technologií umožňující vysílání a přenos audiovizuální informace prostřednictvím zemského, kabelového nebo satelitního vysílání. Jedním ze základních rozdílů analogové a digitální televize je, že audiovizuální informace není reprezentována spojitým signálem, ale diskrétním signálem, který je tvořen posloupností 1 a 0, zatímco analogové vysílání spočívá ve změně intenzity vyzařování elektromagnetického vlnění. Přínosem DVB je zejména vyšší kvalita obrazu i zvuku, efektivní využití kmitočtového spektra (umožnění vysílání více TV programů), interaktivita služeb atd.

16 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Jsou známé tři základní způsoby digitální způsoby televizního vysílání: družicové DVB-S, kabelové DVB-C a pozemské DVB-T a nejnovější DVB-H pro příjem televize v kapesním přijímači. Od roku 2000 se specifikace DVB rozšířily na interaktivní televizi, set-top boxy založené na řešení pomocí softwaru, mobilní příjem v automobilech, mobilní příjem v přijímačích typu mobilní telefon (DVB-H), širokopásmový internet, otevřené normy platformy multimediálních domácích zařízení MHP.[4],[11] Digitální vysílání DVB-T zemské digitální televizní vysílání, je šířeno pozemními vysílači. Digitální vysílání se přenáší stejně jako analogové ve formě elektromagnetického rádiového signálu. Tento signál se přijímá vhodnou anténou a data, která jsou v signálu obsažena, se zpracovávají a mění na obraz, zvuk a doprovodné informace (EPG) ve vstupní jednotce televizního přijímače v digitálním tuneru. Představuje nejlevnější způsob, jak se dostat k digitální televizi. Jde také o jediný nezpoplatněný příjem televize. V České republice využívá zemský příjem televize zatím největší počet těch domácností, které jsou v dosahu digitálního signálu. [8] Obrázek 1. Televizní řetězec [21]

17 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Princip DVB-T spočívá v digitalizaci vstupních obrazových a zvukových signálů, v redukci datového toku informace (v odstranění redundance a relevance a v podvzorkování chrominančních složek obrazu), v kompresi signálu, ve sloučení více TV programů, případně jiných signálů, do jednoho balíku (multiplexu vytvoření tzv. kontejneru ), vytvoření ochrany užitečného datového toku různými kódovacími metodami a tzv. prokládání (interleaving), použití digitální modulací (QAM, QPSK), aplikování COFDM (tj. vytvoření několika tisíc nosných v kanálu), vložením ochranného intervalu v samotném vysílání. Digitální televize dle standardu DVB (ale i ATSC) komprimuje digitalizovaný obrazový signál do formátu MPEG2, který byl zvolen především pro svoji flexibilitu (norma připouští různé snímkové kmitočty i různé počty řádků, prokládaných či neprokládaných), stabilitu (je možno si zvolit různé úrovně kvality výsledného obrazu což má přímý vliv na bitovou rychlost), nesymetričnost (komplikovaný je pouze kodér, dekodér je naopak jednoduchý a levný) a otevřenost. Pro kompresi zvuku v systému DVB byl původně uvažován pouze algoritmus MPEG2 Layer II a to i pro vícekanálový zvukový doprovod. Nicméně situace se vyvinula podobně jako u DVD a velmi záhy byl sdružením DVB, jako alternativa, povolen i vícekanálový zvukový systém Dolby Digital, který je používán v systému ATSC. Po technické stránce systém DVB-T vychází z normy ETS EN (systém zdrojového kódování redukce dat, kde MPEG-2 je zdrojové kódování, které je předmětem normy ISO/IEC 13818). Technická kritéria, principy a postupy koordinace kmitočtů jsou řešeny v mnohostranné koordinační dohodě, která byla podepsána v Chestru v Anglii roku 1997, a která se zkráceně označuje CH97. Digitální TV vysílání se realizuje v doposud využívaných TV pásmech, tj. III. TV pásmo VHF (174 až 230 MHz) a IV. a V. TV pásmo (470 až 862MHz). Šířka kanálu se v porovnání s analogovým vysíláním nemění zůstává 8, příp. 7 MHz nebo 6MHz. Za hlavní charakteristiky DVB-T je možné považovat: vysílání více TV programů v jednom TV kanálu (obvykle 3 až 5 TV programů v standardní kvalitě SDTV, která odpovídá analogovému přenosu PAL, rozlišení obrazu 720 x 576 bodů, všechno v závislosti na požadované kvalitě a na způsobu řízení přenosové rychlosti), možnost přenosu několika zvukových doprovodů (od monotónního zvuku až po prostorový zvuk Dolby Digital AC3),

18 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, možnost přenosu jiných datových toků, např. rozhlasové programy a toky dalších služeb pro účely zábavy, nebo obchodu (platforma MHP), pružná volba kvality obrazu a zvuku (včetně kvality HDTV) až do maximálního přenosového toku vybraného módu DVB-T, vysoká bezpečnost metod ochrany pro podmíněný přístup k placeným programům či službám (CA - Conditional Access), zlepšení kvality příjmu zejména v oblastech s odrazy, které jsou při analogovém přenosu rušivé, při digitálním přenosu však díky ochrannému intervalu nemají takový rušivý vliv, možnost budování tzv. jednokmitočtových vysílacích sítí (SFN), tj. stejný muliplex programů se vysílá sítí vysílačů na jediném kmitočtu, přičemž tyto vysílače se vzájemně neruší, naopak, za určitých podmínek podporují (úroveň signálů se sčítá). To má zásadní vliv na úsporu kmitočtového spektra, možnost používat přenosné přijímače s jednoduchými anténami, např. v pohybujících se dopravních prostředcích (jen speciální konstrukce přijímačů na bázi diverzitního příjmu), na pokrytí území postačující vysílače s menším výkonem. [4],[16] 1.3 Porovnání analogového a digitálního vysílání Nevýhody analogového vysílání Pro TV vysílání, podobně jako pro každé radiové vysílání, platí, že informace (obraz, zvuk, data ) se přenášejí na jedné, nebo několika nosných elektromagnetických vlnách. Podstatou pozemského analogového TV vysílání je, že snímaný obraz a zvuk jsou přeměněny na spojitý analogový elektrický signál, kterým je modulovaná nosná vlna vysílače. Za charakteristické vlastnosti analogového TV vysílání lze považovat: v jednom TV kanálu o šířce 8 MHz se přenáší jeden TV program (se zvukovým doprovodem, resp. zvukovými doprovody), na mnoha místech (zejména místech bez přímé viditelnosti na vysílač) dochází k degradaci signálu způsobeného mnohacestným šířením (v obraze vidíme tzv. duchy ), nízkou úroveň signálu (obraz je zašuměný) atd.,

19 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, kvalitní příjem analogového TV signálu je možný jen pomocí vnější, pevně zabudované antény (např. na střeše domu), na pokrytí určitého území jsou potřeba vysílače s poměrně velkým vyzářeným výkonem (na Slovensku až 600 kw kde se zejména uplatňuje vliv terénních nerovností hory), sousední vysílače nemohou kvůli možnému rušení vysílat na stejném TV kanálu (ochranná vzdálenost je závislá na výkonu vysílačů), důsledkem jsou značné nároky na kmitočtové spektrum, nevýhodou je také nemožnost sledovat televizi za pohybu Hlavní výhody a nevýhody DVB-T Hlavní výhody zemské digitální televize jsou: značná odolnost proti nežádoucím vlivům okolního prostředí (souvisí s kvalitou obrazu obraz bez duchů a šumů) podstatně vyšší využitelnost vysokofrekvenčního přenosového kanálu než u analogové televize, při výborné kvalitě obrazu možnost současného přenosu 4 až 6 programů (nejen televizních) v jednom kanálu, možnost vytváření jednofrekvenčních vysílacích sítí, tedy opět úspora vysokofrekvenčního spektra. Z hlediska zúčastněných stran přinese DVB-T následující výhody: pro diváky: zvýšení počtu programů, zvýšení kvality obrazu a zvuku (odstranění sněžení a duchů ) a poskytování doplňkových služeb, možnost vnitřního přenosného, případně mobilního příjmu, pro programové společnosti (vysílatele): ušetření nákladů na vysílání v přepočtu na jeden program a ušetření přenosové kapacity, pro průmysl: stimulace nabídky na externí přijímače (set-top boxy) a kompletní přijímače idtv a vysílací zařízení, pro regulační orgán telekomunikací: optimální využití kmitočtového spektra vlivem možnosti budování sítí SFN. Nevýhody: pro diváky: investování do digitálních přijímačů (tzv. set-top boxy, měly by být nabízeny za přiměřenou cenu), ke každému analogovému televizoru je nutné

20 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, zakoupit jeden set-top box, při společném příjmu náklady na rozvody STA (nové konvertory, nové rozvody v UHF pásmu), pro programové společnosti (provozovatele): digitalizace TV studií z hlediska výstupního signálu, nutná investice do vybavení studií, mohou nastat problémy kvality obrazu při vysílání, když je příliš mnoho programů a může nastat tzv. kostičkování a neostrost dynamických scén, pro provozovatele vysílacích sítí: získání dostatečných investic na vybudování vysílací sítě. Celkové nevýhody pro všechny: případný nekvalitní signál může trpět občasnými výpadky obrazu a zvuku, které se projeví v lepším případě krátkým zamrznutím obrazu, v tom horším černou obrazovkou pro dobu jednotek sekund. [2],[4],[13], [17] Problémy s příjmem analogové televize V analogové televizi se objevují efekty sněžení způsobené příliš slabou úrovní signálu. Dalším rušivým faktorem jsou tzv. duchy způsobené odrazy, které se objeví v obrazu v důsledku přítomnosti odrazů na přijímací anténě. Nepříjemný rušivý vliv je intermodulace (rušení z toho samého kanálu, příp. vedlejšího) a rušení z impulzivních rušících zdrojů, např. blízkého neodrušeného termostatu. [9] Možné problémy s příjmem digitální pozemské televize V případě digitální televize je obraz teoreticky stoprocentní nebo žádný. Jakýkoliv silný krátkodobý rušivý efekt má na digitální televizi mnohem větší dopad než na analogovou, protože analogové televizi se rušivý efekt projeví krátkodobou odezvou např. pásem přes obraz, případně praskáním zvuku, ale v případě digitální televize to může znamenat úplný výpadek obrazu a zvuku i na několik sekund (záleží na odezvě dekodéru v přijímači), obraz čtverečkuje, mrzne, chyby ve zvuku se projevují štěkáním apod. Pro analogovou televizi může být takovýto výpadek sice nepříjemný, avšak pro digitální televizi znamená skok z výborné kvality obrazu na téměř žádný obraz a zvuk. Proto byly stanoveny hodnoty (v procentech) ochrany služeb analogové a digitální televize. V případě analogové by to mělo 95 času a v případě digitální až 99 času, právě kvůli výše uvedeným jevům. [4],[12]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Definice pokrytí službou DVB-T Pokrytí službou digitální televize je charakterizované podle dohody CH97, velmi rychlým přechodem od téměř dokonalého příjmu k žádnému příjmu. Proto se stává rozhodující schopnost definovat, které oblasti budou pokryty a které ne. Kvůli velmi rychlému přechodu na systém DVB-T by však vysoko stanovený požadavek na dokonalé pokrytí malého území (např. 100 x 100 m) vyšel příliš draho. To by nastalo proto, protože by bylo potřeba buď zvýšit výkony vysílačů, nebo zvýšit počet vysílačů s cílem zaručit pokrytí i velmi malého procenta malých území s nedostatečným pokrytím. Evropský systém digitální televize (DVB Digital Video Broadcasting) spočívá v úpravě snímaného zvukového a obrazového signálu do normalizovaného (podle MPEG-2) toku digitálního signálu, ve dvou úrovních (vnější a vnitřní) ochrany signálu, ve snížení množství přenášených informací omezením jejich nadbytečnosti (komprese digitálního toku), v moderní modulaci vysílané vysokofrekvenční nosné vlny (metoda (C)OFDM) a po příjem vysokofrekvenční nosné vlny televizorem v demodulování a na audio- a videosignál. Výhody zemské digitální televize jsou: přijímaný obraz a zvuk prakticky studiové kvality, značná odolnost proti vnějším rušivým vlivům, mnohonásobná využitelnost vysokofrekvenčního přenosového kanálu, kromě televizních programů možnost přenosu programů rozhlasových a dalších dat včetně dílčích dat Internetu, úspora vysokofrekvenčního spektra (možnost vytváření jednofrekvenčních vysílacích sítí), nevylučuje se možnost mobilního příjmu. [1],[13],[21] Druhy příjmu signálů DVB-T Vzhledem k možnostem, které DVB-T svojí strukturou a principy poskytuje, se z hlediska plánování pokrytí uvažují čtyři druhy příjmu: a) Pevný příjem ( fixed antenna reception ) příjem se směrovou anténou na střeše budovy, Pevný příjem je definován jako příjem, při kterém se používá směrová přijímací anténa umístěna na úrovni střechy. Při výpočtech intenzity pole pro pevný příjem se za reprezentativní považuje výška přijímací antény 10 m nad zemí. Předpokládá se použití směrových přijímacích antén. b) Přenosný příjem ( portable antenna reception ): vnější ( outdoor ) příjem přenosným přijímačem s připojenou nebo vestavěnou anténou mimo budovy, s anténou ve výšce max. 1,5m nad zemí,

22 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, vnitřní ( indole ) příjem s přepojenou nebo vestavěnou anténou uvnitř budovy ve výšce max. 1,5 m nad podlahou místnosti: - v přízemí, - s oknem na vnější stěně. Při obou typech vnitřního příjmu se počítá s tím, že: optimálního příjmu se dosáhne při pohybu antény do vzdálenosti 0,5 m v libovolném směru, v průběhu příjmu se již přenosným přijímačem nahýbe a též se nehýbe s velkými předměty, které se nacházejí v blízkosti přijímače, neuvažuje se příjem v extrémních podmínkách, např. v úplně elektromagneticky stíněné místnosti, pro optimalizaci příjmu se vyvíjí tzv. diverzitní přijímače pro přenosný a mobilní příjem DVB-T. Přenosový příjem v prvním, nebo vyšším poschodí se považuje za příjem třídy B, přičemž se používají korekce úrovně signálu, avšak přenosný příjem v přízemí dobu je asi nejčastějším případem praktického příjmu. Podmínky při přenosném příjmu se od pevného příjmu liší v: neexistenci zisku a směrovosti přijímací antény zmenšeném útlumu napáječe všeobecně nižší přijímací výšce v tlumení průnikem budovou v případě vnitřního příjmu. Předpokládá se, že přenosný přijímač a přijímač pro pevný příjem mají stejné šumové číslo, a to 7 db. c) Mobilní příjem příjem při pohybu s jednoduchou všesměrovou (prutovou) anténou umístněnou max. 1,5 m nad zemí, nebo diverzitní příjem použitím diverzitního přijímače a více všesměrových (minimálně dvou) antén pro zamezení Dopplerova efektu kmitočtového posuvu. [17],[21],[22] Antény na přenosný příjem Anténa přenosového přijímače je všesměrová, a její zisk (vztáhnutý k /2 dipólu) je 8dB v případě UHF antény a -2,2 db v případě VHF antény. Předpokládá se, že útlum napáječe přenosného přijímače je ve všech pásmech 0 db. Všeobecně není možné očekávat od tohoto typu antény (pro přenosný příjem) žádnou polarizační diskriminaci.

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Testování UHDTV v DVB-T2

Testování UHDTV v DVB-T2 Testování UHDTV v DVB-T2 Michal Bureš Experimentální vysílání DVB-T2 v roce 2014 12. prosince 2014 Agenda Experimentální vysílání DVB-T2 Možnosti demonstrace UHDTV v DVB-T2 technické scénáře Test UHDTV

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ OBSAH: A. Základní informace 3 B. Přechod na digitální vysílání v České republice 5 C. Příjem digitální televize 6 D. Set-top boxy 8 E. Antény 9 F. Digitální rozhlasové

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí Příloha č. 6 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Postup při šetření rušení rádiového

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_49_měření DVB-S2 s

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 21. března 2014 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Upraveno podle výsledků experimentu

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 6 Instalace satelitní antény a přijímače DVB-S/S2 Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Instalace antény ny a přijp

Více

Druhá fáze digitalizace TV vysílání v ČR

Druhá fáze digitalizace TV vysílání v ČR Druhá fáze digitalizace TV vysílání v ČR Jiří Vykydal manažer strategie a rozvoje Michal Bureš supervizor rozvoje vysílacích technologií ISSS 3. dubna 2012 První fáze digitalizace přechod na DTV Cíle:

Více

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 1 Ukládání videa Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 Datová média Magnetická média Elektronická média Optická média Technologické

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

Experimentální vysílání DVB-T2 Závěrečná zpráva Březen 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Časový rámec experimentálního vysílání DVB-T2... 4 3. Cíle experimentálního vysílání DVB-T2... 4 4. Shrnutí provedených

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Fórum ULTRA HD - nejnovější aktivity

Fórum ULTRA HD - nejnovější aktivity Fórum ULTRA HD - nejnovější aktivity Ivo Ferkl Strana 1 1 Fórum Ultra HDTV 3. 9. 2013 - vznik odborné platformy, která se zabývá rozvojem vysílání v ultra HD rozlišení na území České republiky a Slovenska.

Více

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad

Zkušenosti. s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G. Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Zkušenosti s případy rušení terestrického příjmu TV signálu v souvislosti se spouštěním sítí 4G Ing. Miroslav Charbuský Český telekomunikační úřad Agenda: 1. Změny ve využití rádiového spektra. 2. Vliv

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Vyzkoušejte Televizi v kapse! Tisková konference, 24.10. 2006, 10,00

Vyzkoušejte Televizi v kapse! Tisková konference, 24.10. 2006, 10,00 Vyzkoušejte Televizi v kapse! Tisková konference, 24.10. 2006, 10,00 Jiří Dvorjančanský, výkonný ředitel marketingu, T-Mobile Czech Republic a.s. Miroslav Semrád, marketingový ředitel, Radiokomunikace

Více

RADIOKOMUNIKACE 2014 PARDUBICE 22. - 24. 10. 2014 NOVINKY V DIGITÁLNÍM VYSÍLÁNÍ

RADIOKOMUNIKACE 2014 PARDUBICE 22. - 24. 10. 2014 NOVINKY V DIGITÁLNÍM VYSÍLÁNÍ RADIOKOMUNIKACE 2014 PARDUBICE 22. - 24. 10. 2014 NOVINKY V DIGITÁLNÍM VYSÍLÁNÍ d.liska@volny.cz mobil: 604 247 931 Hlavní témata IBC 2014 Aplikace kompresního standardu HEVC Nejenom v lineární TV, ale

Více

DIGITÁLNÍ TELEVIZE. Vítejte v digitálním světě! Přijímáte digitální televizi přes kabel, anténu, satelit a internet

DIGITÁLNÍ TELEVIZE. Vítejte v digitálním světě! Přijímáte digitální televizi přes kabel, anténu, satelit a internet DIGITÁLNÍ TELEVIZE Vítejte v digitálním světě! Přijímáte digitální televizi přes kabel, anténu, satelit a internet Malý rádce televizního diváka Jak přijímat digitální televizi přes anténu, satelit, internet

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén.

Měření satelitů. Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Měření satelitů Úvod Satelitní přenos je téměř nejpoužívanější provozování televize v Norsku. Protože Norsko má malou hustotu osídlení a členitý terén. Naším úkolem bylo popsat používání frekvenčního spektra

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází.

4. Co je to modulace, základní typy modulací, co je to vícestavová fázová modulace, použití. Znázorněte modulaci, která využívá 4 amplitud a 4 fází. Písemná práce z Úvodu do počítačových sítí 1. Je dán kanál bez šumu s šířkou pásma 10kHz. Pro přenos číslicového signálu lze použít 8 napěťových úrovní. a. Jaká je maximální baudová rychlost? b. Jaká je

Více

Inovace pro informatiky

Inovace pro informatiky Bc. Stratos Zerdaloglu Ústav pro informační systém MZLU v Brně stratos.zerdaloglu@mendelu.cz Obsah přednášky Technologie technologie televizního vysílání analogové vysílání digitální vysílání, rozdělení

Více

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU

Z P R Á V A. o výsledcích měření nežádoucího vyzařování vysílacího rádiového zařízení Ubiquti Power Bridge M10 EU Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor státní kontroly elektronických komunikací Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, 638 Brno Z P R Á V č. 13/212 o výsledcích měření nežádoucího

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Stanovisko technické pracovní skupiny NKS č. 01/2007 revize listopad 2008

Stanovisko technické pracovní skupiny NKS č. 01/2007 revize listopad 2008 Stanovisko technické pracovní skupiny NKS č. 01/2007 revize listopad 2008 Alternativy řešení příjmu signálu DVB-T prostřednictvím STA. Zpracoval: Ing. J. Skála Ing. J. Tetour Ing. J. Kramosil Zpracovaný

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_48_měření DVB-S s

Více

Faktory dalšího rozvoje TV

Faktory dalšího rozvoje TV Faktory dalšího rozvoje TV Zdroje Kreativita Odvaha riskovat Lidi Ekonomika a Finance Kvalitní programový obsah Kvalitní, atraktivní, nadčasový, perfektně výrobně zvládnutý programový obsah Technologie

Více

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11

Frekvenční rozsah wifi s ideálním rozdělením sítí na kanálu 1, 6 a 11 OBSAH: WIFI KANÁLY TEORETICKY WIFI KANÁLY V PRAXI ANTÉNY Z HLEDISKA ZISKU ANTÉNY Z HLEDISKA POČTU ŠÍŘENÍ SIGNÁLU ZLEPŠENÍ POKRYTÍ POUŽITÍ VÍCE VYSÍLAČŮ WIFI KANÁLY TEORETICKY Wifi router vysílá na určité

Více

Vývoj analogové televizní techniky

Vývoj analogové televizní techniky Vývoj analogové televizní techniky Obsah přednášky 1. Historické počátky televize 2. Vývoj analogové televize ve světě po druhé světové válce 3. Vývoj analogové televize u nás 4. Vývoj analogového satelitního

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní a cestovní informace (TTI) TTI ČSN P CEN předávané

Více

TELEVIZNÍ PŘENOSOVÝ ŘETĚZEC

TELEVIZNÍ PŘENOSOVÝ ŘETĚZEC STŘEDNÍ ŠKOLA, HAVÍŘOV-ŠUMBARK, SÝKOROVA 1/613 příspěvková organizace TELEVIZNÍ PŘENOSOVÝ ŘETĚZEC Ing. Pavel Chmiel, Ph.D., Ing. Tomáš Kostka, Ing. Eva Navrátilová Televizní přenosový řetězec zajišťuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona V/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ

1. Rozdělení kmitočtového pásma. Současný stav Harmonizační záměr (výhled r. 2008) 1 ) (MHz) Přidělení Využití Přidělení Využití 174 216 ROZHLASOVÁ Příloha č. 21/7.2004 pro kmitočtové pásmo 174 380 MHz k plánu využití kmitočtového spektra Plánem využití kmitočtového spektra, zveřejněným v částce 12/2001 Telekomunikačního věstníku ze dne 17. prosince

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

Multiplex veřejné služby 2008-2010. Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT

Multiplex veřejné služby 2008-2010. Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT Multiplex veřejné služby 2008-2010 Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT Březen 2008 Pilotní projekty : Domažlice - ukončen 1.11.2006 -Zahájeno vysílání MPX A v Domažlicích (bez TV NOVA- zahájila

Více

Budoucnost televize z pohledu nových technologií

Budoucnost televize z pohledu nových technologií Budoucnost televize z pohledu nových technologií Marcel Procházka Director of Regulatory Affairs & Strategy Milníky digitální televize 2014 9. dubna 2014 Agenda Co je důležité pro rozvoj televizního vysílání

Více

SMLOUVA O ŠÍŘENÍ ZEMSKÉHO DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ (DVB-T)

SMLOUVA O ŠÍŘENÍ ZEMSKÉHO DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ (DVB-T) SMLOUVA O ŠÍŘENÍ ZEMSKÉHO DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ (DVB-T) Tato Smlouva o šíření zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T) (dále jen Smlouva ) je uzavřena podle zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 13 TEORIE OBVODŮ X (DIGITALIZACE OBRAZOVÉHO SIGNÁLU)

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. 13 TEORIE OBVODŮ X (DIGITALIZACE OBRAZOVÉHO SIGNÁLU) Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, Karla IV. TEORIE OBVODŮ X (DIGITALIZACE OBRAZOVÉHO SIGNÁLU) Ing. Jiří Nobilis Pardubice Toto skriptum věnuji všem zájemcům o moderní

Více

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut.

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut. 1/24 KOMPRESE OBRAZŮ Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac KOMPRESE OBRAZŮ, ÚVOD 2/24 Cíl:

Více

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy

N Á V R H ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět úpravy N Á V R H Praha srpna 2006 Čj. 41 592/2006-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

SMLOUVA O ŠÍŘENÍ ZEMSKÉHO DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ (DVB-T) FORMOU REGIONÁLNÍCH VSTUPŮ DO CELOPLOŠNÉHO VYSÍLÁNÍ VE VYSÍLACÍ SÍTI 3

SMLOUVA O ŠÍŘENÍ ZEMSKÉHO DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ (DVB-T) FORMOU REGIONÁLNÍCH VSTUPŮ DO CELOPLOŠNÉHO VYSÍLÁNÍ VE VYSÍLACÍ SÍTI 3 SMLOUVA O ŠÍŘENÍ ZEMSKÉHO DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ (DVB-T) FORMOU REGIONÁLNÍCH VSTUPŮ DO CELOPLOŠNÉHO VYSÍLÁNÍ VE VYSÍLACÍ SÍTI 3 Tato Smlouva o šíření zemského digitálního televizního vysílání

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření

X32MKO - Mobilní komunikace. projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření 31.10.2007 X32MKO - Mobilní komunikace projekt č.1 Sítě DECT, přenos hlasu, výstavba sítě a její rozšíření měřící skupina č.3 středa 14:30-16:00 Zadání: 1. Vybudování DECT sítě Vybudujte síť DECT podle

Více

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň

DIGITALIZACE územní oblast Plzeň DIGITALIZACE územní oblast Plzeň PROČ DIGITALIZACE? Přechod na digitální televizní vysílání probíhá společně v celé Evropě a bude ukončen přibližně v roce 2012. Digitální způsob zpracování signálu je efektivnější

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

O b e c n á p r e z e n t a c e

O b e c n á p r e z e n t a c e O b e c n á p r e z e n t a c e ÚVODNÍ PŘEHLED Profil televize Distribuční kanály signálu TV Óčko Pokrytí digitálním signálem a jeho vývoj Výběr pořadů Přehled reklamních možností Ceník TV Óčko 2012 Proč

Více

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013

Ondřej Caletka. 5. listopadu 2013 Televize v síti Ondřej Caletka 5 listopadu 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) Televize v síti 5 listopadu 2013 1 / 20 O sdružení

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Anotace. Kapitola 1 obsahuje situační rozbor a faktory ovlivňující návrhy řešení obsažené ve studii.

Anotace. Kapitola 1 obsahuje situační rozbor a faktory ovlivňující návrhy řešení obsažené ve studii. Anotace Předložená studie, zpracovaná v souladu se Smlouvou o dílo číslo 763/98, uzavřenou mezi Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání a TESTCOM, se zabývá technickými možnostmi zavedení zemského

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI RTI cz s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI telekomunikační služby na dosah 2015 Základní informace Společnost RTI cz s.r.o. působí na českém trhu od roku 1998. Hlavní činnost je šíření rozhlasového a televizního

Více

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj

Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Základy bezdrátového přenosu dat pro plzeňský kraj Autor: Spoluautoři: Dalibor Eliáš Petr Mojžíš Praha, 8. července 2004 T:\PROROCTVI\WI-FI_PLZENSKY KRAJ\040730_ZAKLADY WI-FI PRO PLZENSKY KRAJ.DOC ANECT

Více

Dvojité moduly Dvojitý výkon, polovina prostoru. Použití FPGA komponentů ve vývoji zaručuje funkcionalitu do dalších let.

Dvojité moduly Dvojitý výkon, polovina prostoru. Použití FPGA komponentů ve vývoji zaručuje funkcionalitu do dalších let. Vanguard Design Systém T0X je navržen s ohledem na vysokou energetickou efektivitu. Napájecí zdroj s jedním napětím +24V se vyznačuje vysokou účinností a kvalitním odvodem tepla a je zárukou dlouhodobé

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE

SÍTĚ NOVÉ GENERACE. - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE SÍTĚ NOVÉ GENERACE - podpora NGA sítí - rozvoj mobilních sítí LTE Marek Ebert Český telekomunikační úřad ISSS 2014 Hradec Králové, 7. a 8. dubna 2014 Agenda 1) Podpora budování přístupových sítí NGA pro

Více

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování Maxon CINEMA 4D Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování komprese, grafické formáty Mgr. David Frýbert, 2012 Barva

Více

Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání

Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání Příjem analogového a digitálního televizního satelitního vysílání Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Družice (satelit), GEO (geostacionární)

Více

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla

Wi-Fi aplikace v důlním prostředí. Robert Sztabla Robert Sztabla Robert Sztabla Program Páteřní síť Lokalizace objektů Hlasové přenosy Datové přenosy v reálném čase Bezpečnost Shrnutí Páteřní síť Wi-Fi aplikace v důlním prostředí Spolehlivé zasíťování

Více

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes User Guide V1.4 For TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes obsah Kapitola 1. Úvod 1.1 Přehled... 1 1.2 Vlastnosti... 1 Specifikace 1.3 zařízení... 3 1.4 Systémové požadavky... 3 Kapitola 2. Instalace

Více

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV

Infrastruktura. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Název projektu. Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČTÚ, MV Zahájení projektu Ukončení projektu 2014 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající situace,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942

1 ) http://www.ctu.cz/aktuality/aktualni-informace.html?action=detail&articleid=10942 Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtovém pásmu 3600 3800 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad

Více

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ

Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání. PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Informace k procesu přechodu na digitální televizní vysílání PhDr. Pavel Dvořák, CSc. ČTÚ Zásady TPP územní oblasti Postup v územní oblasti Základní souběh ATV a DTV ASO1- Vypnutí základních vysílačů Uvedeno

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV

UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV UŽITÍ TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V HOTELECH A JINÝCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH POVINNOSTI POSKYTOVATELŮ UBYTOVACÍCH SLUŽEB VE VZTAHU K OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV Tento rozbor si klade za cíl přesně a nezaujatě vysvětlit

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost

Více

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita

Samoopravné kódy. Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Katedra matematiky a Institut teoretické informatiky Západočeská univerzita Seminář pro učitele středních a vysokých škol, Plzeň, 30. března 2012 jsou všude Některé oblasti využití: CD přehrávače mobilní

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:

Více

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická

MOBILNÍ KOMUNIKACE LABORATORNÍ CVIČENÍ. VoIP přenos hlasu v prostředí IP. MAREK Michal Po 10:00. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MAREK Michal Po 10:00 LABORATORNÍ CVIČENÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta elektrotechnická MOBILNÍ KOMUNIKACE SEMESTRÁLNÍ PRÁCE VoIP přenos hlasu v prostředí IP Letní semestr 2006/2007 Počet stran:

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA Alcoma, spol. s r.o. Vinšova 11 106 00 Praha 10 Jakub Rejzek David Němec Nové spoje ALCOMA, sériová výroba již zahájena údaj v Mbit/s PŘEHLED VÝROBY AL10D MP100 100 AL10D MP165 165

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli

Technologie 4k ultra HD. Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli Technologie 4k ultra HD Chceme vám umožnit prohlédnout si každičký detail, a to kdekoli 2 Technologie 4K ultra HD Uvidíte každičký detail, a to kdekoli Zabrat velkou oblast a zároveň umožnit identifikaci

Více

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení

všeobecné oprávnění č. VO-R/1/11.2012-13 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. listopadu 2012 Čj. ČTÚ-206 839/2012-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více