Digitální vysílání a příjem DVB-T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální vysílání a příjem DVB-T"

Transkript

1 Digitální vysílání a příjem DVB-T Digital transmission and reception of DVB-T Bc. Pavel Michl Diplomová práce 2013

2

3

4 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ABSTRAKT Práce pojednává o principu terestriálního příjmu DVB-T, popis antén. Porovnání analogového a digitálního vysílání, jejich výhody a nevýhody. Digitální vysílání komprimuje digitalizovaný signál pomocí formátu MPEG-2. Využití SET-TOP BOXU k televizi bez digitálního tuneru a jeho základní funkce. Klíčová slova: Antény, DVB, DVB-T, SET-TOP box, digitální a analogový příjem ABSTRACT The thesis deals with the principle of terrestrial DVB-T reception, and antennas description. Furthermore, it compares analogue and digital broadcasting and specifies their advantages and disadvantages. Digital broadcasting compresses digitized signal using the MPEG-2 format. The thesis is also aimed at the use of a SET-TOP BOX connected to a TV without a digital tuner and its basic functions. Keywords: Antennas, DVB, DVB-T, SET-TOP box, digital and analogue reception

5 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Poděkování, motto Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce doc. Mgr. Romanu Jaškovi, Ph.D. za jeho cenné rady a připomínky, které mi v průběhu práce poskytoval. Dále bych rád poděkoval panu Petru Vališovi, majiteli firmy VATEN za informace a poskytnutý materiál k vytvoření této práce. A na závěr děkuji rodině za podporu a pomoc při studiu.

6 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby; beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk diplomové/bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce; byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. 35 odst. 3; beru na vědomí, že podle 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona; beru na vědomí, že podle 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo diplomovou/bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním účelům; beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

7 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Prohlašuji, že jsem na diplomové práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor. že odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné. Ve Zlíně. podpis diplomanta

8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE TELEVIZNÍ TECHNIKY, SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZAČÁTKY TELEVIZE V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU NOVÉ POŽADAVKY TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ Co je to DVB Digitální vysílání POROVNÁNÍ ANALOGOVÉHO A DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ Nevýhody analogového vysílání Hlavní výhody a nevýhody DVB-T Problémy s příjmem analogové televize Možné problémy s příjmem digitální pozemské televize DEFINICE POKRYTÍ SLUŽBOU DVB-T Druhy příjmu signálů DVB-T Antény na přenosný příjem KMITOČTOVÁ PÁSMA A ÚROVNĚ DVB-T Úroveň signálu DVB-T VARIANTY SYSTÉMU DVB-T Varianta C2 (CH97) Varianta B2 (CH97) PŘENOS TV SIGNÁLU OBECNĚ Přenosová kapacita (počet multiplexů) ZDROJOVÉ KÓDOVÁNÍ OBRAZU A ZVUKU Bitová rychlost nekomprimovaného digitálního signálu MPEG MPEG-2 FUNKCE A VÝHODY POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH METOD PRO VYSÍLÁNÍ DVB-T: Pro použití MPEG-2: Proti použití MPEG-2: Pro použití H.264: Proti použití H.264: VSTUPNÍ FORMÁT OBRAZU PRO KÓDOVÁNÍ KOMPRESÍ MPEG Predikce Předpověď snímků a jejich druhy I, P, B Transformační kódování (Diskrétní kosinová transformace) DCT Kvantování kmitočtových koeficientů Entropické kódování Nelineární kvantování frekvenčních koeficientů v soustavě MPEG Dekodér soustav MPEG

9 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Zdrojové kódování zvukových signálů v DVB-T podle standartu MPEG Standart MPEG SET-TOP BOX ZÁKLADNÍ FUNKCE SET-TOP BOXU SPEKTRUM PŘIJÍMANÝCH FREKVENCÍ II PRAKTICKÁ ČÁST POZEMNÍ DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ POZEMNÍ DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ TECHNOLOGIE DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ Funkce DVB-T Multiplex PŘIJÍMACÍ ANTÉNY Polarizace antén MĚŘÍCÍ POLYGON Měřící pracoviště a vybavení polygonu: Možnosti měření METODA MĚŘENÍ Měření zisku substituční metodou Směrový diagram antény NAMĚŘENÉ PARAMETRY ANTÉN TVB TVA Color STANDARD Color STANDARD plus Color KLASIK Color KLASIK plus Anténa firmy Televes POROVNÁNÍ ZISKU ANTÉN MĚŘENÍ ANTÉN V TERÉNU ÚROVEŇ DIGITÁLNÍHO TV SIGNÁLU: MER - MODULAČNÍ CHYBOVÝ POMĚR: BER - CHYBOVOST DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU Měření a porovnání antén v terénu Porovnání antén- spektrální analýza, konstelační diagram, naměřené hodnoty SPOLEČNÉ ANTÉNY (STA) A TELEVIZNÍ ROZVODY Přímý rozvod digitálních kanálů v pásmu UHF Kmitočtová konverze z UHF do VHF ZESILOVAČE STA - STARŠÍ BYTOVÉ DOMY... 65

10 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ÚČASTNICKÉ ZÁSUVKY POUŽÍVANÉ V BYTOVÝCH DOMECH Typy zásuvek používaných u starších rozvodů STA POROVNÁNÍ ÚTLUMU PARAMETRŮ PŮVODNÍCH A SOUČASNÝCH KOAXIÁLNÍCH KABELŮ V ROZVODECH STA Porovnání koaxiálního kabelu pro vnitřní kabelový rozvod - VFKP 300 a BELDEN H STRUKTURA BYTOVÝCH ROZVODŮ STA Sériové zapojení televizních zásuvek Zapojení s odbočkami Hvězdicový rozvod NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAVY STA SOUČASNÉ ROZVODY STA STA V PRAXI MONTÁŽE STA STA MONTÁŽE PROVEDENÉ NEODBORNOU FIRMOU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK... 93

11 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD V současné době je nejrozšířenějším příjmem televizního signálu pozemní vysílání popřípadě využití satelitní techniky. Zahájení televizního vysílání bylo v Československé republice zpuštěno 1. května 1953 z rozhledny Petřín v Praze. V roce 1973 bylo u nás zahájeno barevné vysílání v systému SECAM a v roce 2000 prvotní projekt digitálního vysílání. Analogová televize v technické kvalitě a množství přenesených informací prakticky vyčerpala všechny své možnosti. Vyčerpáním kmitočtového spektra pro analogovou televizi v Evropě byl vyvinutý systém digitální pozemní televize v názvem DVB-T. V Evropě bylo vytvořeno konsorcium televizními společnostmi, které specifikovali normy v oblasti digitální televize v Evropě i ve světě. Dřívější analogové vysílání s rozvojem technologií je nahrazeno digitálním pozemním vysíláním, které zaručuje lepší příjem a lepší dostupnost příjmu televizního signálu pomocí antén. Digitální vysílání je možné pomocí přenosů zemského, kabelového nebo satelitního přijímače. Hlavním přínosem digitalizace je omezení množství řídících a sdílených informací na praktické minimum. Pozemní digitální vysílání nabízí lepší příjem signálu. DVB-T používá odlišný způsob pro přenos zvuku a obrazu než doposud. Obraz i zvuk spolu s datovými službami jako jsou teletext, internet, možnost více jazykových verzí zvukového doprovodu a více jazykových verzí zvukového doprovodu, popřípadě podrobného popisu právě vysílaných nebo teprve nadcházejících pořadů jsou přenášeny společným datovým kanálem. Diplomová práce se zabývá principem a seznámením s jednotlivými komponenty pro příjem DVB-T. Zapojením a strukturou společných televizních antén (STA) a to jak původních rozvodů pro příjem analogové televize tak i současné digitální. Dále bylo provedeno měření parametrů antén na anténním polygonu a v terénu z terestriálního televizního vysílače. V závěru práce je uvedeno několik příkladů zapojení STA v praxi.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, I. TEORETICKÁ ČÁST

13 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, HISTORIE TELEVIZNÍ TECHNIKY, SOUČASNOST A BUDOUCNOST První televizní pokusy byly uskutečněny na území USA a uskutečnil je roku 1923 Vladimír Zworykin, průkopník přenosu obrazů pomocí elektronek. O osm let později již byly spuštěny experimentální televizní stanice a v roku 1939 se začala hromadná výroba televizorů. V tom samém roce několik set stálých televizních diváků, kteří žili v New Yorku a okolí, na svých televizorech vidělo slavnostní otevření světové výstavy. Pásku přestřihl prezident USA Franklin Delano Roosevelt. Pak přišla válka, a tak se o televizi přestalo hovořit Po roce 1945 televize nastoupila znovu, a v roce 1946 bylo v Americe na 6400 televizorů. Po válce byl výzkum obnoven.[4] 1.1 Začátky televize v bývalém Československu Technická historie pozemské televize v bývalém Československu až po současnost: V Československu televize začala dělat první krůčky již před 2. světovou válkou. Než se však mohlo dospět ke konkrétním výsledkům, veškerou aktivitu přerušily válečné události. První pokusné vysílání televize v Československu se konalo v Tanvaldě, kde skupina vědců Vojenského technického ústavu uskutečnila ukázku pro veřejnost. Další pokusné televizní vysílání se pak uskutečnilo v roce 1948 v rámci Mezinárodní výstavy rozhlasu MEVRO v Praze adaptace rozhledny na Petříně v Praze pro první televizní vysílač. Studio v Měšťanské besedě bylo vybaveno dvěma prototypovým studiovými kamerami se snímacími elektronkami, superikonoskopem čs. Výroby a filmovým snímačem 35 mm se sovětským superikonoskopem zahájení pravidelného zkušebního vysílání Československé televize studio Měšťanská beseda bylo vybaveno filmovým snímačem 16 mm 1955 výstavba druhého TV vysílače Ostrava Hošťákovice. Do provozu byl uveden první přenosový vůz čs. televize 1957 spuštění provozu retranslačního spojení Praha Ostrava a v závěru roku retranslačního spojení Ostrava Bratislava, československý třetí vysílač 1958 dokončení retranslačního spojení všech tří studií Praha, Ostrava, Bratislava května přímé televizní spojení Praha Moskva 1964 spuštění provozu koaxiálního spojení Moskva Katovice Praha Berlín

14 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, spuštění provozu studia v Košicích 1970 spuštění provozu v prvních částech střediska 254 Kavčí Hory v Praze a Mlynskej doliny v Bratislavě. Bylo zahájeno v celé ČSSR barevné vysílání v systému SECAM 1973 spuštění provozu barevného odbavovacího kombinátu na Kavčích horách, dabingového studia v Mlynskej doline, spuštění provozu studia Petra Bezruče v Ostravě 1974 zkušební provoz čs. pozemní stanice družicových spojů, radiokomunikačního střediska 1977 spuštění provozu výpočetního střediska čs. televize na Kavčích horách 1990 přípravy na vysílání v systému PAL, prakticky přechod na barevný systém PAL 1999 prvý pilotní projekt vysílání digitální pozemní televize na Slovensku (Bratislava), byl vůbec první pilotní projekt DVB-T v krajinách střední Evropy, projekt se neujal kvůli tehdejšímu nezájmu politické scény 2000 spuštění prvních pilotních projektů DVB-T v České republice (Praha, Brno) 2004 vypsané další tři pilotní projekty DVB-T (Bratislava, Banská Bystrica + Zvolen, Košice + Prešov) 2005 ostrý start digitálního vysílání nastal 21. října 2005, kdy začal vysílat tzv. dočasný multiplex A obsahující programy České televize a Českého rozhlasu. K němu se v následujících letech připojily ještě dočasné multiplexy B a C. Testovací provoz byl ukončen v roce 2008 [4],[14],[19],[24]. 1.2 Nové požadavky televizního vysílání v Evropě a ve světě Na přelomu 80. a 90. let (dnes již) minulého století začalo být televizním odborníkům jasné, že současné analogové televizní soustavy (v Evropě PAL a SECAM) již neskýtají mnoho možností na kvalitativní vylepšení. Navíc míra obsazení televizních kmitočtových pásem v Evropě dosáhla takého stupně, že již není možno budovat nové sítě televizních vysílačů s celorepublikovým pokrytím. Diváci požadují větší počet programů a nároky a kvalitu obrazu a zvuku také stoupají. Popsané problémy úspěšně řeší systém digitální pozemní televize vyvinutý v Evropě s názvem DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial). Vývoj byl zpočátku nekoordinovaný, přesto se nakonec jeho výsledky podařilo jakž takž sjednotit. V USA se o to zasloužilo, na jaře roku 1993 vzniknuvší, sdružení Grand Aliance, které předložilo Federálním úřadu pro komunikace (FCC) návrh systému digitální terestrické televize, který byl v roce 1996 přijat pod názvem ATSC. V Evropě pak na

15 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, podzim roku 1993 vzniklo sdružení DVB (Digital Video Broadcasting). Toto sdružení velmi záhy připravilo standardy pro satelitní (DVB-S), kabelovou (DVB-C) a o něco později i terestricky šířenou (DVB-T) digitální televizi, které byly posléze přijaty mezinárodními standardizačními organizacemi ETSI a ITU. Satelitní a vlastně i kabelová varianta systému DVB se staly celosvětovým standardem, ovšem u terestrické varianty se tomu tak nestalo. Vedle již zmíněného amerického systému ATSC totiž systému DVB-T konkuruje také japonský systém ISDB-T. Nový systém, postavený na moderních progresivních metodách zpracování obrazu a zvuku, není kompatibilní se současným analogovým vysíláním. Na vysílací straně je nutné prakticky vyměnit celou technologii, mimo stožárů a snad i antén (jak budou technicky vyhovovat) a na přijímací straně minimálně doplnit televizor o digitální přijímač (set-topbox), který se zapojí mezi přijímací anténu a starý analogový přijímač, anebo investovat do nákupu nového digitálního přijímače s integrovaným digitálním dílem (IDTV).[4],[16] Co je to DVB DVB (Digital Video Broadcasting) je mezinárodní konsorcium vytvořené televizními společnostmi, výrobci, síťovými operátory, vývojáři softwaru, regulačními organizacemi a dalšími zástupci, celkem 260 členy z 35 států celého světa. Konsorcium bylo založeno v roce 1993 a od té doby se specifikace DVB staly fakticky normami v oblasti digitální televize nejen v Evropě, ale i ve světě. Specifikace DVB vydává Evropský telekomunikační institut ETSI v spolupráci s Evropskou unií pro televizní a rozhlasové vysílání EBU. DVB dnes nabízí různé úrovně kvality od televize s nízkou rozlišovací schopností LDTV přes standardní televizi SDTV až po televizi s vysokou rozlišovací schopností HDTV a od monotónního zvuku, přes stereofonní až po prostorový zvuk 5.1 (Dolby Digital). Digitální televize (DVB) je novou technologií umožňující vysílání a přenos audiovizuální informace prostřednictvím zemského, kabelového nebo satelitního vysílání. Jedním ze základních rozdílů analogové a digitální televize je, že audiovizuální informace není reprezentována spojitým signálem, ale diskrétním signálem, který je tvořen posloupností 1 a 0, zatímco analogové vysílání spočívá ve změně intenzity vyzařování elektromagnetického vlnění. Přínosem DVB je zejména vyšší kvalita obrazu i zvuku, efektivní využití kmitočtového spektra (umožnění vysílání více TV programů), interaktivita služeb atd.

16 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Jsou známé tři základní způsoby digitální způsoby televizního vysílání: družicové DVB-S, kabelové DVB-C a pozemské DVB-T a nejnovější DVB-H pro příjem televize v kapesním přijímači. Od roku 2000 se specifikace DVB rozšířily na interaktivní televizi, set-top boxy založené na řešení pomocí softwaru, mobilní příjem v automobilech, mobilní příjem v přijímačích typu mobilní telefon (DVB-H), širokopásmový internet, otevřené normy platformy multimediálních domácích zařízení MHP.[4],[11] Digitální vysílání DVB-T zemské digitální televizní vysílání, je šířeno pozemními vysílači. Digitální vysílání se přenáší stejně jako analogové ve formě elektromagnetického rádiového signálu. Tento signál se přijímá vhodnou anténou a data, která jsou v signálu obsažena, se zpracovávají a mění na obraz, zvuk a doprovodné informace (EPG) ve vstupní jednotce televizního přijímače v digitálním tuneru. Představuje nejlevnější způsob, jak se dostat k digitální televizi. Jde také o jediný nezpoplatněný příjem televize. V České republice využívá zemský příjem televize zatím největší počet těch domácností, které jsou v dosahu digitálního signálu. [8] Obrázek 1. Televizní řetězec [21]

17 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Princip DVB-T spočívá v digitalizaci vstupních obrazových a zvukových signálů, v redukci datového toku informace (v odstranění redundance a relevance a v podvzorkování chrominančních složek obrazu), v kompresi signálu, ve sloučení více TV programů, případně jiných signálů, do jednoho balíku (multiplexu vytvoření tzv. kontejneru ), vytvoření ochrany užitečného datového toku různými kódovacími metodami a tzv. prokládání (interleaving), použití digitální modulací (QAM, QPSK), aplikování COFDM (tj. vytvoření několika tisíc nosných v kanálu), vložením ochranného intervalu v samotném vysílání. Digitální televize dle standardu DVB (ale i ATSC) komprimuje digitalizovaný obrazový signál do formátu MPEG2, který byl zvolen především pro svoji flexibilitu (norma připouští různé snímkové kmitočty i různé počty řádků, prokládaných či neprokládaných), stabilitu (je možno si zvolit různé úrovně kvality výsledného obrazu což má přímý vliv na bitovou rychlost), nesymetričnost (komplikovaný je pouze kodér, dekodér je naopak jednoduchý a levný) a otevřenost. Pro kompresi zvuku v systému DVB byl původně uvažován pouze algoritmus MPEG2 Layer II a to i pro vícekanálový zvukový doprovod. Nicméně situace se vyvinula podobně jako u DVD a velmi záhy byl sdružením DVB, jako alternativa, povolen i vícekanálový zvukový systém Dolby Digital, který je používán v systému ATSC. Po technické stránce systém DVB-T vychází z normy ETS EN (systém zdrojového kódování redukce dat, kde MPEG-2 je zdrojové kódování, které je předmětem normy ISO/IEC 13818). Technická kritéria, principy a postupy koordinace kmitočtů jsou řešeny v mnohostranné koordinační dohodě, která byla podepsána v Chestru v Anglii roku 1997, a která se zkráceně označuje CH97. Digitální TV vysílání se realizuje v doposud využívaných TV pásmech, tj. III. TV pásmo VHF (174 až 230 MHz) a IV. a V. TV pásmo (470 až 862MHz). Šířka kanálu se v porovnání s analogovým vysíláním nemění zůstává 8, příp. 7 MHz nebo 6MHz. Za hlavní charakteristiky DVB-T je možné považovat: vysílání více TV programů v jednom TV kanálu (obvykle 3 až 5 TV programů v standardní kvalitě SDTV, která odpovídá analogovému přenosu PAL, rozlišení obrazu 720 x 576 bodů, všechno v závislosti na požadované kvalitě a na způsobu řízení přenosové rychlosti), možnost přenosu několika zvukových doprovodů (od monotónního zvuku až po prostorový zvuk Dolby Digital AC3),

18 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, možnost přenosu jiných datových toků, např. rozhlasové programy a toky dalších služeb pro účely zábavy, nebo obchodu (platforma MHP), pružná volba kvality obrazu a zvuku (včetně kvality HDTV) až do maximálního přenosového toku vybraného módu DVB-T, vysoká bezpečnost metod ochrany pro podmíněný přístup k placeným programům či službám (CA - Conditional Access), zlepšení kvality příjmu zejména v oblastech s odrazy, které jsou při analogovém přenosu rušivé, při digitálním přenosu však díky ochrannému intervalu nemají takový rušivý vliv, možnost budování tzv. jednokmitočtových vysílacích sítí (SFN), tj. stejný muliplex programů se vysílá sítí vysílačů na jediném kmitočtu, přičemž tyto vysílače se vzájemně neruší, naopak, za určitých podmínek podporují (úroveň signálů se sčítá). To má zásadní vliv na úsporu kmitočtového spektra, možnost používat přenosné přijímače s jednoduchými anténami, např. v pohybujících se dopravních prostředcích (jen speciální konstrukce přijímačů na bázi diverzitního příjmu), na pokrytí území postačující vysílače s menším výkonem. [4],[16] 1.3 Porovnání analogového a digitálního vysílání Nevýhody analogového vysílání Pro TV vysílání, podobně jako pro každé radiové vysílání, platí, že informace (obraz, zvuk, data ) se přenášejí na jedné, nebo několika nosných elektromagnetických vlnách. Podstatou pozemského analogového TV vysílání je, že snímaný obraz a zvuk jsou přeměněny na spojitý analogový elektrický signál, kterým je modulovaná nosná vlna vysílače. Za charakteristické vlastnosti analogového TV vysílání lze považovat: v jednom TV kanálu o šířce 8 MHz se přenáší jeden TV program (se zvukovým doprovodem, resp. zvukovými doprovody), na mnoha místech (zejména místech bez přímé viditelnosti na vysílač) dochází k degradaci signálu způsobeného mnohacestným šířením (v obraze vidíme tzv. duchy ), nízkou úroveň signálu (obraz je zašuměný) atd.,

19 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, kvalitní příjem analogového TV signálu je možný jen pomocí vnější, pevně zabudované antény (např. na střeše domu), na pokrytí určitého území jsou potřeba vysílače s poměrně velkým vyzářeným výkonem (na Slovensku až 600 kw kde se zejména uplatňuje vliv terénních nerovností hory), sousední vysílače nemohou kvůli možnému rušení vysílat na stejném TV kanálu (ochranná vzdálenost je závislá na výkonu vysílačů), důsledkem jsou značné nároky na kmitočtové spektrum, nevýhodou je také nemožnost sledovat televizi za pohybu Hlavní výhody a nevýhody DVB-T Hlavní výhody zemské digitální televize jsou: značná odolnost proti nežádoucím vlivům okolního prostředí (souvisí s kvalitou obrazu obraz bez duchů a šumů) podstatně vyšší využitelnost vysokofrekvenčního přenosového kanálu než u analogové televize, při výborné kvalitě obrazu možnost současného přenosu 4 až 6 programů (nejen televizních) v jednom kanálu, možnost vytváření jednofrekvenčních vysílacích sítí, tedy opět úspora vysokofrekvenčního spektra. Z hlediska zúčastněných stran přinese DVB-T následující výhody: pro diváky: zvýšení počtu programů, zvýšení kvality obrazu a zvuku (odstranění sněžení a duchů ) a poskytování doplňkových služeb, možnost vnitřního přenosného, případně mobilního příjmu, pro programové společnosti (vysílatele): ušetření nákladů na vysílání v přepočtu na jeden program a ušetření přenosové kapacity, pro průmysl: stimulace nabídky na externí přijímače (set-top boxy) a kompletní přijímače idtv a vysílací zařízení, pro regulační orgán telekomunikací: optimální využití kmitočtového spektra vlivem možnosti budování sítí SFN. Nevýhody: pro diváky: investování do digitálních přijímačů (tzv. set-top boxy, měly by být nabízeny za přiměřenou cenu), ke každému analogovému televizoru je nutné

20 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, zakoupit jeden set-top box, při společném příjmu náklady na rozvody STA (nové konvertory, nové rozvody v UHF pásmu), pro programové společnosti (provozovatele): digitalizace TV studií z hlediska výstupního signálu, nutná investice do vybavení studií, mohou nastat problémy kvality obrazu při vysílání, když je příliš mnoho programů a může nastat tzv. kostičkování a neostrost dynamických scén, pro provozovatele vysílacích sítí: získání dostatečných investic na vybudování vysílací sítě. Celkové nevýhody pro všechny: případný nekvalitní signál může trpět občasnými výpadky obrazu a zvuku, které se projeví v lepším případě krátkým zamrznutím obrazu, v tom horším černou obrazovkou pro dobu jednotek sekund. [2],[4],[13], [17] Problémy s příjmem analogové televize V analogové televizi se objevují efekty sněžení způsobené příliš slabou úrovní signálu. Dalším rušivým faktorem jsou tzv. duchy způsobené odrazy, které se objeví v obrazu v důsledku přítomnosti odrazů na přijímací anténě. Nepříjemný rušivý vliv je intermodulace (rušení z toho samého kanálu, příp. vedlejšího) a rušení z impulzivních rušících zdrojů, např. blízkého neodrušeného termostatu. [9] Možné problémy s příjmem digitální pozemské televize V případě digitální televize je obraz teoreticky stoprocentní nebo žádný. Jakýkoliv silný krátkodobý rušivý efekt má na digitální televizi mnohem větší dopad než na analogovou, protože analogové televizi se rušivý efekt projeví krátkodobou odezvou např. pásem přes obraz, případně praskáním zvuku, ale v případě digitální televize to může znamenat úplný výpadek obrazu a zvuku i na několik sekund (záleží na odezvě dekodéru v přijímači), obraz čtverečkuje, mrzne, chyby ve zvuku se projevují štěkáním apod. Pro analogovou televizi může být takovýto výpadek sice nepříjemný, avšak pro digitální televizi znamená skok z výborné kvality obrazu na téměř žádný obraz a zvuk. Proto byly stanoveny hodnoty (v procentech) ochrany služeb analogové a digitální televize. V případě analogové by to mělo 95 času a v případě digitální až 99 času, právě kvůli výše uvedeným jevům. [4],[12]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Definice pokrytí službou DVB-T Pokrytí službou digitální televize je charakterizované podle dohody CH97, velmi rychlým přechodem od téměř dokonalého příjmu k žádnému příjmu. Proto se stává rozhodující schopnost definovat, které oblasti budou pokryty a které ne. Kvůli velmi rychlému přechodu na systém DVB-T by však vysoko stanovený požadavek na dokonalé pokrytí malého území (např. 100 x 100 m) vyšel příliš draho. To by nastalo proto, protože by bylo potřeba buď zvýšit výkony vysílačů, nebo zvýšit počet vysílačů s cílem zaručit pokrytí i velmi malého procenta malých území s nedostatečným pokrytím. Evropský systém digitální televize (DVB Digital Video Broadcasting) spočívá v úpravě snímaného zvukového a obrazového signálu do normalizovaného (podle MPEG-2) toku digitálního signálu, ve dvou úrovních (vnější a vnitřní) ochrany signálu, ve snížení množství přenášených informací omezením jejich nadbytečnosti (komprese digitálního toku), v moderní modulaci vysílané vysokofrekvenční nosné vlny (metoda (C)OFDM) a po příjem vysokofrekvenční nosné vlny televizorem v demodulování a na audio- a videosignál. Výhody zemské digitální televize jsou: přijímaný obraz a zvuk prakticky studiové kvality, značná odolnost proti vnějším rušivým vlivům, mnohonásobná využitelnost vysokofrekvenčního přenosového kanálu, kromě televizních programů možnost přenosu programů rozhlasových a dalších dat včetně dílčích dat Internetu, úspora vysokofrekvenčního spektra (možnost vytváření jednofrekvenčních vysílacích sítí), nevylučuje se možnost mobilního příjmu. [1],[13],[21] Druhy příjmu signálů DVB-T Vzhledem k možnostem, které DVB-T svojí strukturou a principy poskytuje, se z hlediska plánování pokrytí uvažují čtyři druhy příjmu: a) Pevný příjem ( fixed antenna reception ) příjem se směrovou anténou na střeše budovy, Pevný příjem je definován jako příjem, při kterém se používá směrová přijímací anténa umístěna na úrovni střechy. Při výpočtech intenzity pole pro pevný příjem se za reprezentativní považuje výška přijímací antény 10 m nad zemí. Předpokládá se použití směrových přijímacích antén. b) Přenosný příjem ( portable antenna reception ): vnější ( outdoor ) příjem přenosným přijímačem s připojenou nebo vestavěnou anténou mimo budovy, s anténou ve výšce max. 1,5m nad zemí,

22 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, vnitřní ( indole ) příjem s přepojenou nebo vestavěnou anténou uvnitř budovy ve výšce max. 1,5 m nad podlahou místnosti: - v přízemí, - s oknem na vnější stěně. Při obou typech vnitřního příjmu se počítá s tím, že: optimálního příjmu se dosáhne při pohybu antény do vzdálenosti 0,5 m v libovolném směru, v průběhu příjmu se již přenosným přijímačem nahýbe a též se nehýbe s velkými předměty, které se nacházejí v blízkosti přijímače, neuvažuje se příjem v extrémních podmínkách, např. v úplně elektromagneticky stíněné místnosti, pro optimalizaci příjmu se vyvíjí tzv. diverzitní přijímače pro přenosný a mobilní příjem DVB-T. Přenosový příjem v prvním, nebo vyšším poschodí se považuje za příjem třídy B, přičemž se používají korekce úrovně signálu, avšak přenosný příjem v přízemí dobu je asi nejčastějším případem praktického příjmu. Podmínky při přenosném příjmu se od pevného příjmu liší v: neexistenci zisku a směrovosti přijímací antény zmenšeném útlumu napáječe všeobecně nižší přijímací výšce v tlumení průnikem budovou v případě vnitřního příjmu. Předpokládá se, že přenosný přijímač a přijímač pro pevný příjem mají stejné šumové číslo, a to 7 db. c) Mobilní příjem příjem při pohybu s jednoduchou všesměrovou (prutovou) anténou umístněnou max. 1,5 m nad zemí, nebo diverzitní příjem použitím diverzitního přijímače a více všesměrových (minimálně dvou) antén pro zamezení Dopplerova efektu kmitočtového posuvu. [17],[21],[22] Antény na přenosný příjem Anténa přenosového přijímače je všesměrová, a její zisk (vztáhnutý k /2 dipólu) je 8dB v případě UHF antény a -2,2 db v případě VHF antény. Předpokládá se, že útlum napáječe přenosného přijímače je ve všech pásmech 0 db. Všeobecně není možné očekávat od tohoto typu antény (pro přenosný příjem) žádnou polarizační diskriminaci.

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize

TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY KATEDRA SYSTÉMOVÉ ANALÝZY TV vysílání přes Internet se zaměřením na on-line vysílání České televize Bakalářská práce Autor: Radim Švehla

Více

Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID

Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID The Wireless Transmission of Energy Used in RFID Bc. Petr Hlavica Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT

Více

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Methods and processes of wireless communication between sensors and central units Petr Dlabač Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně,

Více

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II

Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Přechod na digitální TV vysílání a digitální dividenda II Vážení uživatelé rádiového spektra, v loňském roce jsme prostřednictvím informačního a komunikačního dokumentu ČTÚ iniciovali diskusi k aktuálním

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp

Web-kamera pro monitorování reálných modelů. Lukáš Kamp Web-kamera pro monitorování reálných modelů Lukáš Kamp Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato práce je zaměřena na monitorování řízení reálných modelů s využitím web-kamery. Řešení monitorování pomocí web-kamery

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ostrava 2007 Ivo Hána Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství

Více

Natáčení a střih digitálního videa

Natáčení a střih digitálního videa Natáčení a střih digitálního videa (metodická příručka pro autory) Aleš Oujezdský Ostrava 2011 Název: Natáčení a střih digitálního videa Autor: Aleš Oujezdský Vydání: první, 2011 Počet stran: 88 Jazyková

Více

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií WiFi sítě Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.2007 Autor práce: Petr Pechek Obsah 1. Informace o technologii...1

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta. Bakalářská práce. Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Bakalářská práce Uplatnění počítačových animací v elektronickém publikování Vypracoval: Tomáš Ludvík Vedoucí bakalářské práce: Ing. Václav

Více

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup

Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure. Mgr. Petr Soukup Infrastruktura veřejného klíče Public key infrastructure Mgr. Petr Soukup Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 3

Více

ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ČIPOVÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM Zbyšek Kubát Střední průmyslová škola elektrotechnická Ječná 3é, Praha 2 Nové Město Vedoucí

Více

Zabezpečení automobilů, identifikace originality autoklíčů

Zabezpečení automobilů, identifikace originality autoklíčů Zabezpečení automobilů, identifikace originality autoklíčů Car Security, identification of originality car keys Bc. Petr Miloš Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace

Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014. Národní plán rozvoje sítí nové generace Ucelená pracovní verze ze dne 26. listopadu 2014 Národní plán rozvoje sítí nové generace Obsah 1. Úvod...3 1.1 Kontext vzniku Národního plánu a jeho účel...4 1.2 Vazba Národního plánu na strategické materiály

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS Diplomová práce autor: Miluše Vilímková vedoucí práce: prof. Ing. J. Kostelecký, Dr.Sc. konzultant:

Více

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Diplomová práce Autor: Tomáš Petržílka Informační technologie a management

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTINÍ Obor B3107 Textilní marketing Katedra hodnocení textilií MARKETINGOVÁ STRATEGIE INTERNETOVÉHO OBCHODU MARKETING STRATEGY OF E-SHOP Roman Kopecký KHT 575 Vedoucí

Více