Digitální vysílání a příjem DVB-T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální vysílání a příjem DVB-T"

Transkript

1 Digitální vysílání a příjem DVB-T Digital transmission and reception of DVB-T Bc. Pavel Michl Diplomová práce 2013

2

3

4 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ABSTRAKT Práce pojednává o principu terestriálního příjmu DVB-T, popis antén. Porovnání analogového a digitálního vysílání, jejich výhody a nevýhody. Digitální vysílání komprimuje digitalizovaný signál pomocí formátu MPEG-2. Využití SET-TOP BOXU k televizi bez digitálního tuneru a jeho základní funkce. Klíčová slova: Antény, DVB, DVB-T, SET-TOP box, digitální a analogový příjem ABSTRACT The thesis deals with the principle of terrestrial DVB-T reception, and antennas description. Furthermore, it compares analogue and digital broadcasting and specifies their advantages and disadvantages. Digital broadcasting compresses digitized signal using the MPEG-2 format. The thesis is also aimed at the use of a SET-TOP BOX connected to a TV without a digital tuner and its basic functions. Keywords: Antennas, DVB, DVB-T, SET-TOP box, digital and analogue reception

5 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Poděkování, motto Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce doc. Mgr. Romanu Jaškovi, Ph.D. za jeho cenné rady a připomínky, které mi v průběhu práce poskytoval. Dále bych rád poděkoval panu Petru Vališovi, majiteli firmy VATEN za informace a poskytnutý materiál k vytvoření této práce. A na závěr děkuji rodině za podporu a pomoc při studiu.

6 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby; beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému dostupná k prezenčnímu nahlédnutí, že jeden výtisk diplomové/bakalářské práce bude uložen v příruční knihovně Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jeden výtisk bude uložen u vedoucího práce; byl/a jsem seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, zejm. 35 odst. 3; beru na vědomí, že podle 60 odst. 1 autorského zákona má UTB ve Zlíně právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu 12 odst. 4 autorského zákona; beru na vědomí, že podle 60 odst. 2 a 3 autorského zákona mohu užít své dílo diplomovou/bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce využito softwaru poskytnutého Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové/bakalářské práce využít ke komerčním účelům; beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.

7 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Prohlašuji, že jsem na diplomové práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků budu uveden jako spoluautor. že odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická nahraná do IS/STAG jsou totožné. Ve Zlíně. podpis diplomanta

8 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST HISTORIE TELEVIZNÍ TECHNIKY, SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZAČÁTKY TELEVIZE V BÝVALÉM ČESKOSLOVENSKU NOVÉ POŽADAVKY TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V EVROPĚ A VE SVĚTĚ Co je to DVB Digitální vysílání POROVNÁNÍ ANALOGOVÉHO A DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ Nevýhody analogového vysílání Hlavní výhody a nevýhody DVB-T Problémy s příjmem analogové televize Možné problémy s příjmem digitální pozemské televize DEFINICE POKRYTÍ SLUŽBOU DVB-T Druhy příjmu signálů DVB-T Antény na přenosný příjem KMITOČTOVÁ PÁSMA A ÚROVNĚ DVB-T Úroveň signálu DVB-T VARIANTY SYSTÉMU DVB-T Varianta C2 (CH97) Varianta B2 (CH97) PŘENOS TV SIGNÁLU OBECNĚ Přenosová kapacita (počet multiplexů) ZDROJOVÉ KÓDOVÁNÍ OBRAZU A ZVUKU Bitová rychlost nekomprimovaného digitálního signálu MPEG MPEG-2 FUNKCE A VÝHODY POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH METOD PRO VYSÍLÁNÍ DVB-T: Pro použití MPEG-2: Proti použití MPEG-2: Pro použití H.264: Proti použití H.264: VSTUPNÍ FORMÁT OBRAZU PRO KÓDOVÁNÍ KOMPRESÍ MPEG Predikce Předpověď snímků a jejich druhy I, P, B Transformační kódování (Diskrétní kosinová transformace) DCT Kvantování kmitočtových koeficientů Entropické kódování Nelineární kvantování frekvenčních koeficientů v soustavě MPEG Dekodér soustav MPEG

9 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Zdrojové kódování zvukových signálů v DVB-T podle standartu MPEG Standart MPEG SET-TOP BOX ZÁKLADNÍ FUNKCE SET-TOP BOXU SPEKTRUM PŘIJÍMANÝCH FREKVENCÍ II PRAKTICKÁ ČÁST POZEMNÍ DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ POZEMNÍ DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ TECHNOLOGIE DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ Funkce DVB-T Multiplex PŘIJÍMACÍ ANTÉNY Polarizace antén MĚŘÍCÍ POLYGON Měřící pracoviště a vybavení polygonu: Možnosti měření METODA MĚŘENÍ Měření zisku substituční metodou Směrový diagram antény NAMĚŘENÉ PARAMETRY ANTÉN TVB TVA Color STANDARD Color STANDARD plus Color KLASIK Color KLASIK plus Anténa firmy Televes POROVNÁNÍ ZISKU ANTÉN MĚŘENÍ ANTÉN V TERÉNU ÚROVEŇ DIGITÁLNÍHO TV SIGNÁLU: MER - MODULAČNÍ CHYBOVÝ POMĚR: BER - CHYBOVOST DIGITÁLNÍHO SIGNÁLU Měření a porovnání antén v terénu Porovnání antén- spektrální analýza, konstelační diagram, naměřené hodnoty SPOLEČNÉ ANTÉNY (STA) A TELEVIZNÍ ROZVODY Přímý rozvod digitálních kanálů v pásmu UHF Kmitočtová konverze z UHF do VHF ZESILOVAČE STA - STARŠÍ BYTOVÉ DOMY... 65

10 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ÚČASTNICKÉ ZÁSUVKY POUŽÍVANÉ V BYTOVÝCH DOMECH Typy zásuvek používaných u starších rozvodů STA POROVNÁNÍ ÚTLUMU PARAMETRŮ PŮVODNÍCH A SOUČASNÝCH KOAXIÁLNÍCH KABELŮ V ROZVODECH STA Porovnání koaxiálního kabelu pro vnitřní kabelový rozvod - VFKP 300 a BELDEN H STRUKTURA BYTOVÝCH ROZVODŮ STA Sériové zapojení televizních zásuvek Zapojení s odbočkami Hvězdicový rozvod NÁVRH ŘEŠENÍ ÚPRAVY STA SOUČASNÉ ROZVODY STA STA V PRAXI MONTÁŽE STA STA MONTÁŽE PROVEDENÉ NEODBORNOU FIRMOU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK... 93

11 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD V současné době je nejrozšířenějším příjmem televizního signálu pozemní vysílání popřípadě využití satelitní techniky. Zahájení televizního vysílání bylo v Československé republice zpuštěno 1. května 1953 z rozhledny Petřín v Praze. V roce 1973 bylo u nás zahájeno barevné vysílání v systému SECAM a v roce 2000 prvotní projekt digitálního vysílání. Analogová televize v technické kvalitě a množství přenesených informací prakticky vyčerpala všechny své možnosti. Vyčerpáním kmitočtového spektra pro analogovou televizi v Evropě byl vyvinutý systém digitální pozemní televize v názvem DVB-T. V Evropě bylo vytvořeno konsorcium televizními společnostmi, které specifikovali normy v oblasti digitální televize v Evropě i ve světě. Dřívější analogové vysílání s rozvojem technologií je nahrazeno digitálním pozemním vysíláním, které zaručuje lepší příjem a lepší dostupnost příjmu televizního signálu pomocí antén. Digitální vysílání je možné pomocí přenosů zemského, kabelového nebo satelitního přijímače. Hlavním přínosem digitalizace je omezení množství řídících a sdílených informací na praktické minimum. Pozemní digitální vysílání nabízí lepší příjem signálu. DVB-T používá odlišný způsob pro přenos zvuku a obrazu než doposud. Obraz i zvuk spolu s datovými službami jako jsou teletext, internet, možnost více jazykových verzí zvukového doprovodu a více jazykových verzí zvukového doprovodu, popřípadě podrobného popisu právě vysílaných nebo teprve nadcházejících pořadů jsou přenášeny společným datovým kanálem. Diplomová práce se zabývá principem a seznámením s jednotlivými komponenty pro příjem DVB-T. Zapojením a strukturou společných televizních antén (STA) a to jak původních rozvodů pro příjem analogové televize tak i současné digitální. Dále bylo provedeno měření parametrů antén na anténním polygonu a v terénu z terestriálního televizního vysílače. V závěru práce je uvedeno několik příkladů zapojení STA v praxi.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, I. TEORETICKÁ ČÁST

13 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, HISTORIE TELEVIZNÍ TECHNIKY, SOUČASNOST A BUDOUCNOST První televizní pokusy byly uskutečněny na území USA a uskutečnil je roku 1923 Vladimír Zworykin, průkopník přenosu obrazů pomocí elektronek. O osm let později již byly spuštěny experimentální televizní stanice a v roku 1939 se začala hromadná výroba televizorů. V tom samém roce několik set stálých televizních diváků, kteří žili v New Yorku a okolí, na svých televizorech vidělo slavnostní otevření světové výstavy. Pásku přestřihl prezident USA Franklin Delano Roosevelt. Pak přišla válka, a tak se o televizi přestalo hovořit Po roce 1945 televize nastoupila znovu, a v roce 1946 bylo v Americe na 6400 televizorů. Po válce byl výzkum obnoven.[4] 1.1 Začátky televize v bývalém Československu Technická historie pozemské televize v bývalém Československu až po současnost: V Československu televize začala dělat první krůčky již před 2. světovou válkou. Než se však mohlo dospět ke konkrétním výsledkům, veškerou aktivitu přerušily válečné události. První pokusné vysílání televize v Československu se konalo v Tanvaldě, kde skupina vědců Vojenského technického ústavu uskutečnila ukázku pro veřejnost. Další pokusné televizní vysílání se pak uskutečnilo v roce 1948 v rámci Mezinárodní výstavy rozhlasu MEVRO v Praze adaptace rozhledny na Petříně v Praze pro první televizní vysílač. Studio v Měšťanské besedě bylo vybaveno dvěma prototypovým studiovými kamerami se snímacími elektronkami, superikonoskopem čs. Výroby a filmovým snímačem 35 mm se sovětským superikonoskopem zahájení pravidelného zkušebního vysílání Československé televize studio Měšťanská beseda bylo vybaveno filmovým snímačem 16 mm 1955 výstavba druhého TV vysílače Ostrava Hošťákovice. Do provozu byl uveden první přenosový vůz čs. televize 1957 spuštění provozu retranslačního spojení Praha Ostrava a v závěru roku retranslačního spojení Ostrava Bratislava, československý třetí vysílač 1958 dokončení retranslačního spojení všech tří studií Praha, Ostrava, Bratislava května přímé televizní spojení Praha Moskva 1964 spuštění provozu koaxiálního spojení Moskva Katovice Praha Berlín

14 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, spuštění provozu studia v Košicích 1970 spuštění provozu v prvních částech střediska 254 Kavčí Hory v Praze a Mlynskej doliny v Bratislavě. Bylo zahájeno v celé ČSSR barevné vysílání v systému SECAM 1973 spuštění provozu barevného odbavovacího kombinátu na Kavčích horách, dabingového studia v Mlynskej doline, spuštění provozu studia Petra Bezruče v Ostravě 1974 zkušební provoz čs. pozemní stanice družicových spojů, radiokomunikačního střediska 1977 spuštění provozu výpočetního střediska čs. televize na Kavčích horách 1990 přípravy na vysílání v systému PAL, prakticky přechod na barevný systém PAL 1999 prvý pilotní projekt vysílání digitální pozemní televize na Slovensku (Bratislava), byl vůbec první pilotní projekt DVB-T v krajinách střední Evropy, projekt se neujal kvůli tehdejšímu nezájmu politické scény 2000 spuštění prvních pilotních projektů DVB-T v České republice (Praha, Brno) 2004 vypsané další tři pilotní projekty DVB-T (Bratislava, Banská Bystrica + Zvolen, Košice + Prešov) 2005 ostrý start digitálního vysílání nastal 21. října 2005, kdy začal vysílat tzv. dočasný multiplex A obsahující programy České televize a Českého rozhlasu. K němu se v následujících letech připojily ještě dočasné multiplexy B a C. Testovací provoz byl ukončen v roce 2008 [4],[14],[19],[24]. 1.2 Nové požadavky televizního vysílání v Evropě a ve světě Na přelomu 80. a 90. let (dnes již) minulého století začalo být televizním odborníkům jasné, že současné analogové televizní soustavy (v Evropě PAL a SECAM) již neskýtají mnoho možností na kvalitativní vylepšení. Navíc míra obsazení televizních kmitočtových pásem v Evropě dosáhla takého stupně, že již není možno budovat nové sítě televizních vysílačů s celorepublikovým pokrytím. Diváci požadují větší počet programů a nároky a kvalitu obrazu a zvuku také stoupají. Popsané problémy úspěšně řeší systém digitální pozemní televize vyvinutý v Evropě s názvem DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial). Vývoj byl zpočátku nekoordinovaný, přesto se nakonec jeho výsledky podařilo jakž takž sjednotit. V USA se o to zasloužilo, na jaře roku 1993 vzniknuvší, sdružení Grand Aliance, které předložilo Federálním úřadu pro komunikace (FCC) návrh systému digitální terestrické televize, který byl v roce 1996 přijat pod názvem ATSC. V Evropě pak na

15 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, podzim roku 1993 vzniklo sdružení DVB (Digital Video Broadcasting). Toto sdružení velmi záhy připravilo standardy pro satelitní (DVB-S), kabelovou (DVB-C) a o něco později i terestricky šířenou (DVB-T) digitální televizi, které byly posléze přijaty mezinárodními standardizačními organizacemi ETSI a ITU. Satelitní a vlastně i kabelová varianta systému DVB se staly celosvětovým standardem, ovšem u terestrické varianty se tomu tak nestalo. Vedle již zmíněného amerického systému ATSC totiž systému DVB-T konkuruje také japonský systém ISDB-T. Nový systém, postavený na moderních progresivních metodách zpracování obrazu a zvuku, není kompatibilní se současným analogovým vysíláním. Na vysílací straně je nutné prakticky vyměnit celou technologii, mimo stožárů a snad i antén (jak budou technicky vyhovovat) a na přijímací straně minimálně doplnit televizor o digitální přijímač (set-topbox), který se zapojí mezi přijímací anténu a starý analogový přijímač, anebo investovat do nákupu nového digitálního přijímače s integrovaným digitálním dílem (IDTV).[4],[16] Co je to DVB DVB (Digital Video Broadcasting) je mezinárodní konsorcium vytvořené televizními společnostmi, výrobci, síťovými operátory, vývojáři softwaru, regulačními organizacemi a dalšími zástupci, celkem 260 členy z 35 států celého světa. Konsorcium bylo založeno v roce 1993 a od té doby se specifikace DVB staly fakticky normami v oblasti digitální televize nejen v Evropě, ale i ve světě. Specifikace DVB vydává Evropský telekomunikační institut ETSI v spolupráci s Evropskou unií pro televizní a rozhlasové vysílání EBU. DVB dnes nabízí různé úrovně kvality od televize s nízkou rozlišovací schopností LDTV přes standardní televizi SDTV až po televizi s vysokou rozlišovací schopností HDTV a od monotónního zvuku, přes stereofonní až po prostorový zvuk 5.1 (Dolby Digital). Digitální televize (DVB) je novou technologií umožňující vysílání a přenos audiovizuální informace prostřednictvím zemského, kabelového nebo satelitního vysílání. Jedním ze základních rozdílů analogové a digitální televize je, že audiovizuální informace není reprezentována spojitým signálem, ale diskrétním signálem, který je tvořen posloupností 1 a 0, zatímco analogové vysílání spočívá ve změně intenzity vyzařování elektromagnetického vlnění. Přínosem DVB je zejména vyšší kvalita obrazu i zvuku, efektivní využití kmitočtového spektra (umožnění vysílání více TV programů), interaktivita služeb atd.

16 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Jsou známé tři základní způsoby digitální způsoby televizního vysílání: družicové DVB-S, kabelové DVB-C a pozemské DVB-T a nejnovější DVB-H pro příjem televize v kapesním přijímači. Od roku 2000 se specifikace DVB rozšířily na interaktivní televizi, set-top boxy založené na řešení pomocí softwaru, mobilní příjem v automobilech, mobilní příjem v přijímačích typu mobilní telefon (DVB-H), širokopásmový internet, otevřené normy platformy multimediálních domácích zařízení MHP.[4],[11] Digitální vysílání DVB-T zemské digitální televizní vysílání, je šířeno pozemními vysílači. Digitální vysílání se přenáší stejně jako analogové ve formě elektromagnetického rádiového signálu. Tento signál se přijímá vhodnou anténou a data, která jsou v signálu obsažena, se zpracovávají a mění na obraz, zvuk a doprovodné informace (EPG) ve vstupní jednotce televizního přijímače v digitálním tuneru. Představuje nejlevnější způsob, jak se dostat k digitální televizi. Jde také o jediný nezpoplatněný příjem televize. V České republice využívá zemský příjem televize zatím největší počet těch domácností, které jsou v dosahu digitálního signálu. [8] Obrázek 1. Televizní řetězec [21]

17 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Princip DVB-T spočívá v digitalizaci vstupních obrazových a zvukových signálů, v redukci datového toku informace (v odstranění redundance a relevance a v podvzorkování chrominančních složek obrazu), v kompresi signálu, ve sloučení více TV programů, případně jiných signálů, do jednoho balíku (multiplexu vytvoření tzv. kontejneru ), vytvoření ochrany užitečného datového toku různými kódovacími metodami a tzv. prokládání (interleaving), použití digitální modulací (QAM, QPSK), aplikování COFDM (tj. vytvoření několika tisíc nosných v kanálu), vložením ochranného intervalu v samotném vysílání. Digitální televize dle standardu DVB (ale i ATSC) komprimuje digitalizovaný obrazový signál do formátu MPEG2, který byl zvolen především pro svoji flexibilitu (norma připouští různé snímkové kmitočty i různé počty řádků, prokládaných či neprokládaných), stabilitu (je možno si zvolit různé úrovně kvality výsledného obrazu což má přímý vliv na bitovou rychlost), nesymetričnost (komplikovaný je pouze kodér, dekodér je naopak jednoduchý a levný) a otevřenost. Pro kompresi zvuku v systému DVB byl původně uvažován pouze algoritmus MPEG2 Layer II a to i pro vícekanálový zvukový doprovod. Nicméně situace se vyvinula podobně jako u DVD a velmi záhy byl sdružením DVB, jako alternativa, povolen i vícekanálový zvukový systém Dolby Digital, který je používán v systému ATSC. Po technické stránce systém DVB-T vychází z normy ETS EN (systém zdrojového kódování redukce dat, kde MPEG-2 je zdrojové kódování, které je předmětem normy ISO/IEC 13818). Technická kritéria, principy a postupy koordinace kmitočtů jsou řešeny v mnohostranné koordinační dohodě, která byla podepsána v Chestru v Anglii roku 1997, a která se zkráceně označuje CH97. Digitální TV vysílání se realizuje v doposud využívaných TV pásmech, tj. III. TV pásmo VHF (174 až 230 MHz) a IV. a V. TV pásmo (470 až 862MHz). Šířka kanálu se v porovnání s analogovým vysíláním nemění zůstává 8, příp. 7 MHz nebo 6MHz. Za hlavní charakteristiky DVB-T je možné považovat: vysílání více TV programů v jednom TV kanálu (obvykle 3 až 5 TV programů v standardní kvalitě SDTV, která odpovídá analogovému přenosu PAL, rozlišení obrazu 720 x 576 bodů, všechno v závislosti na požadované kvalitě a na způsobu řízení přenosové rychlosti), možnost přenosu několika zvukových doprovodů (od monotónního zvuku až po prostorový zvuk Dolby Digital AC3),

18 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, možnost přenosu jiných datových toků, např. rozhlasové programy a toky dalších služeb pro účely zábavy, nebo obchodu (platforma MHP), pružná volba kvality obrazu a zvuku (včetně kvality HDTV) až do maximálního přenosového toku vybraného módu DVB-T, vysoká bezpečnost metod ochrany pro podmíněný přístup k placeným programům či službám (CA - Conditional Access), zlepšení kvality příjmu zejména v oblastech s odrazy, které jsou při analogovém přenosu rušivé, při digitálním přenosu však díky ochrannému intervalu nemají takový rušivý vliv, možnost budování tzv. jednokmitočtových vysílacích sítí (SFN), tj. stejný muliplex programů se vysílá sítí vysílačů na jediném kmitočtu, přičemž tyto vysílače se vzájemně neruší, naopak, za určitých podmínek podporují (úroveň signálů se sčítá). To má zásadní vliv na úsporu kmitočtového spektra, možnost používat přenosné přijímače s jednoduchými anténami, např. v pohybujících se dopravních prostředcích (jen speciální konstrukce přijímačů na bázi diverzitního příjmu), na pokrytí území postačující vysílače s menším výkonem. [4],[16] 1.3 Porovnání analogového a digitálního vysílání Nevýhody analogového vysílání Pro TV vysílání, podobně jako pro každé radiové vysílání, platí, že informace (obraz, zvuk, data ) se přenášejí na jedné, nebo několika nosných elektromagnetických vlnách. Podstatou pozemského analogového TV vysílání je, že snímaný obraz a zvuk jsou přeměněny na spojitý analogový elektrický signál, kterým je modulovaná nosná vlna vysílače. Za charakteristické vlastnosti analogového TV vysílání lze považovat: v jednom TV kanálu o šířce 8 MHz se přenáší jeden TV program (se zvukovým doprovodem, resp. zvukovými doprovody), na mnoha místech (zejména místech bez přímé viditelnosti na vysílač) dochází k degradaci signálu způsobeného mnohacestným šířením (v obraze vidíme tzv. duchy ), nízkou úroveň signálu (obraz je zašuměný) atd.,

19 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, kvalitní příjem analogového TV signálu je možný jen pomocí vnější, pevně zabudované antény (např. na střeše domu), na pokrytí určitého území jsou potřeba vysílače s poměrně velkým vyzářeným výkonem (na Slovensku až 600 kw kde se zejména uplatňuje vliv terénních nerovností hory), sousední vysílače nemohou kvůli možnému rušení vysílat na stejném TV kanálu (ochranná vzdálenost je závislá na výkonu vysílačů), důsledkem jsou značné nároky na kmitočtové spektrum, nevýhodou je také nemožnost sledovat televizi za pohybu Hlavní výhody a nevýhody DVB-T Hlavní výhody zemské digitální televize jsou: značná odolnost proti nežádoucím vlivům okolního prostředí (souvisí s kvalitou obrazu obraz bez duchů a šumů) podstatně vyšší využitelnost vysokofrekvenčního přenosového kanálu než u analogové televize, při výborné kvalitě obrazu možnost současného přenosu 4 až 6 programů (nejen televizních) v jednom kanálu, možnost vytváření jednofrekvenčních vysílacích sítí, tedy opět úspora vysokofrekvenčního spektra. Z hlediska zúčastněných stran přinese DVB-T následující výhody: pro diváky: zvýšení počtu programů, zvýšení kvality obrazu a zvuku (odstranění sněžení a duchů ) a poskytování doplňkových služeb, možnost vnitřního přenosného, případně mobilního příjmu, pro programové společnosti (vysílatele): ušetření nákladů na vysílání v přepočtu na jeden program a ušetření přenosové kapacity, pro průmysl: stimulace nabídky na externí přijímače (set-top boxy) a kompletní přijímače idtv a vysílací zařízení, pro regulační orgán telekomunikací: optimální využití kmitočtového spektra vlivem možnosti budování sítí SFN. Nevýhody: pro diváky: investování do digitálních přijímačů (tzv. set-top boxy, měly by být nabízeny za přiměřenou cenu), ke každému analogovému televizoru je nutné

20 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, zakoupit jeden set-top box, při společném příjmu náklady na rozvody STA (nové konvertory, nové rozvody v UHF pásmu), pro programové společnosti (provozovatele): digitalizace TV studií z hlediska výstupního signálu, nutná investice do vybavení studií, mohou nastat problémy kvality obrazu při vysílání, když je příliš mnoho programů a může nastat tzv. kostičkování a neostrost dynamických scén, pro provozovatele vysílacích sítí: získání dostatečných investic na vybudování vysílací sítě. Celkové nevýhody pro všechny: případný nekvalitní signál může trpět občasnými výpadky obrazu a zvuku, které se projeví v lepším případě krátkým zamrznutím obrazu, v tom horším černou obrazovkou pro dobu jednotek sekund. [2],[4],[13], [17] Problémy s příjmem analogové televize V analogové televizi se objevují efekty sněžení způsobené příliš slabou úrovní signálu. Dalším rušivým faktorem jsou tzv. duchy způsobené odrazy, které se objeví v obrazu v důsledku přítomnosti odrazů na přijímací anténě. Nepříjemný rušivý vliv je intermodulace (rušení z toho samého kanálu, příp. vedlejšího) a rušení z impulzivních rušících zdrojů, např. blízkého neodrušeného termostatu. [9] Možné problémy s příjmem digitální pozemské televize V případě digitální televize je obraz teoreticky stoprocentní nebo žádný. Jakýkoliv silný krátkodobý rušivý efekt má na digitální televizi mnohem větší dopad než na analogovou, protože analogové televizi se rušivý efekt projeví krátkodobou odezvou např. pásem přes obraz, případně praskáním zvuku, ale v případě digitální televize to může znamenat úplný výpadek obrazu a zvuku i na několik sekund (záleží na odezvě dekodéru v přijímači), obraz čtverečkuje, mrzne, chyby ve zvuku se projevují štěkáním apod. Pro analogovou televizi může být takovýto výpadek sice nepříjemný, avšak pro digitální televizi znamená skok z výborné kvality obrazu na téměř žádný obraz a zvuk. Proto byly stanoveny hodnoty (v procentech) ochrany služeb analogové a digitální televize. V případě analogové by to mělo 95 času a v případě digitální až 99 času, právě kvůli výše uvedeným jevům. [4],[12]

21 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Definice pokrytí službou DVB-T Pokrytí službou digitální televize je charakterizované podle dohody CH97, velmi rychlým přechodem od téměř dokonalého příjmu k žádnému příjmu. Proto se stává rozhodující schopnost definovat, které oblasti budou pokryty a které ne. Kvůli velmi rychlému přechodu na systém DVB-T by však vysoko stanovený požadavek na dokonalé pokrytí malého území (např. 100 x 100 m) vyšel příliš draho. To by nastalo proto, protože by bylo potřeba buď zvýšit výkony vysílačů, nebo zvýšit počet vysílačů s cílem zaručit pokrytí i velmi malého procenta malých území s nedostatečným pokrytím. Evropský systém digitální televize (DVB Digital Video Broadcasting) spočívá v úpravě snímaného zvukového a obrazového signálu do normalizovaného (podle MPEG-2) toku digitálního signálu, ve dvou úrovních (vnější a vnitřní) ochrany signálu, ve snížení množství přenášených informací omezením jejich nadbytečnosti (komprese digitálního toku), v moderní modulaci vysílané vysokofrekvenční nosné vlny (metoda (C)OFDM) a po příjem vysokofrekvenční nosné vlny televizorem v demodulování a na audio- a videosignál. Výhody zemské digitální televize jsou: přijímaný obraz a zvuk prakticky studiové kvality, značná odolnost proti vnějším rušivým vlivům, mnohonásobná využitelnost vysokofrekvenčního přenosového kanálu, kromě televizních programů možnost přenosu programů rozhlasových a dalších dat včetně dílčích dat Internetu, úspora vysokofrekvenčního spektra (možnost vytváření jednofrekvenčních vysílacích sítí), nevylučuje se možnost mobilního příjmu. [1],[13],[21] Druhy příjmu signálů DVB-T Vzhledem k možnostem, které DVB-T svojí strukturou a principy poskytuje, se z hlediska plánování pokrytí uvažují čtyři druhy příjmu: a) Pevný příjem ( fixed antenna reception ) příjem se směrovou anténou na střeše budovy, Pevný příjem je definován jako příjem, při kterém se používá směrová přijímací anténa umístěna na úrovni střechy. Při výpočtech intenzity pole pro pevný příjem se za reprezentativní považuje výška přijímací antény 10 m nad zemí. Předpokládá se použití směrových přijímacích antén. b) Přenosný příjem ( portable antenna reception ): vnější ( outdoor ) příjem přenosným přijímačem s připojenou nebo vestavěnou anténou mimo budovy, s anténou ve výšce max. 1,5m nad zemí,

22 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, vnitřní ( indole ) příjem s přepojenou nebo vestavěnou anténou uvnitř budovy ve výšce max. 1,5 m nad podlahou místnosti: - v přízemí, - s oknem na vnější stěně. Při obou typech vnitřního příjmu se počítá s tím, že: optimálního příjmu se dosáhne při pohybu antény do vzdálenosti 0,5 m v libovolném směru, v průběhu příjmu se již přenosným přijímačem nahýbe a též se nehýbe s velkými předměty, které se nacházejí v blízkosti přijímače, neuvažuje se příjem v extrémních podmínkách, např. v úplně elektromagneticky stíněné místnosti, pro optimalizaci příjmu se vyvíjí tzv. diverzitní přijímače pro přenosný a mobilní příjem DVB-T. Přenosový příjem v prvním, nebo vyšším poschodí se považuje za příjem třídy B, přičemž se používají korekce úrovně signálu, avšak přenosný příjem v přízemí dobu je asi nejčastějším případem praktického příjmu. Podmínky při přenosném příjmu se od pevného příjmu liší v: neexistenci zisku a směrovosti přijímací antény zmenšeném útlumu napáječe všeobecně nižší přijímací výšce v tlumení průnikem budovou v případě vnitřního příjmu. Předpokládá se, že přenosný přijímač a přijímač pro pevný příjem mají stejné šumové číslo, a to 7 db. c) Mobilní příjem příjem při pohybu s jednoduchou všesměrovou (prutovou) anténou umístněnou max. 1,5 m nad zemí, nebo diverzitní příjem použitím diverzitního přijímače a více všesměrových (minimálně dvou) antén pro zamezení Dopplerova efektu kmitočtového posuvu. [17],[21],[22] Antény na přenosný příjem Anténa přenosového přijímače je všesměrová, a její zisk (vztáhnutý k /2 dipólu) je 8dB v případě UHF antény a -2,2 db v případě VHF antény. Předpokládá se, že útlum napáječe přenosného přijímače je ve všech pásmech 0 db. Všeobecně není možné očekávat od tohoto typu antény (pro přenosný příjem) žádnou polarizační diskriminaci.

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE

25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE 25. DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SIGNÁL A KABELOVÁ TELEVIZE Digitalizace obrazu a komprese dat. Uveďte bitovou rychlost nekomprimovaného číslicového TV signálu a jakou šířku vysílacího pásma by s dolním částečně

Více

Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu

Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu Evropský projekt digitální televize DVB a základní principy jeho standardu Ústav radioelektroniky VUT FEI Program semináře Co je DVB a jaké přináší výhody? Základní principy a dělení systémů DVB. Digitalizace

Více

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání

PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání PRACOVNÍ NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008 o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání Český telekomunikační úřad stanoví podle 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3. Komprese dat Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3. Komprese videa Velký objem přenášených dat Typický televizní signál - běžná evropská norma pracuje

Více

Vývoj digitální televizní techniky

Vývoj digitální televizní techniky Vývoj digitální televizní techniky Obsah přednášky 1. Důvody a principy digitalizace 2. Evropské standardy digitální televize 3. Digitalizace zemského TV vysílání v ČR 1. Důvody a principy digitalizace

Více

Digitální televize DVB

Digitální televize DVB Digitální televize DVB Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální videosignál co je to a jak vzniká? Digitální televize výhody

Více

PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA

PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA Standardní technické podmínky DVB-T vysílání v Regionální síti 7 při využití kompresního formátu MPEG-2 a pro SD vysílání 1.1. Šíření Programu ve formátu DVB-T, resp. vysílání

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_23_měření DVB-T s

Více

Digitální magnetický záznam obrazového signálu

Digitální magnetický záznam obrazového signálu Digitální magnetický záznam obrazového signálu Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální videosignál úvod a specifikace. Komprese obrazu

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 1 Moderní multimediální elektronika - úvod Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Moderní multimediáln lní elektronika

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_42_systémy CATV -

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2008,

NÁVRH VYHLÁŠKA. ze dne 2008, NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2008, o způsobu stanovení území pokrytého signálem televizního vysílání, metodě stanovení intenzity elektromagnetického pole a z toho plynoucího odvozeného pokrytí obyvatel signálem

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 3 Příjem digitálního vysílání a přijímače pro DVB-T Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Digitáln lní televizní přijímače

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008

NÁVRH NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2008 NÁVRH III. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2008 o stanovení Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_36_měření DVB-C s

Více

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné

Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné 7. Přenos informací Druhy sdělovacích kabelů: kroucené metalické páry, koaxiální, světlovodné A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark MODULACE proces, při kterém se, v závislosti

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma

cca 3dB DVB-T přijímač Testovací vysílač cca 3dB Obr. 1: Blokové schéma 3. MĚŘENÍ NA SYSTÉMU ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZE DVB-T PARAMETRY, PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI SYSTÉMU Cíl měření 1) Seznamte se s možnostmi měření testovacím přijímačem EFA. 2) Zobrazte výsledné spektrum signálu

Více

Komprese videa Praha 2010 Účel komprese Snížení zátěže přenosového média Zmenšení objemu dat pro uložení Metody komprese obrazu Redundance Irelevance Redundantní složka část informace, po jejíž odstranění

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_37_měření DVB-C s

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_31_měření ATV s Promax

Více

Standard mobilní televize DVB-H

Standard mobilní televize DVB-H Č e s k é v y s o k é u č e n í t e c h n i c k é v P r a z e F a k u l t a e l e k t r o t e c h n i c k á K a t e d r a r a d i o e l e k t r o n i k y Standard mobilní televize DVB-H Referát - předmět

Více

37MK Mobilní komunikace. Video v mobilních sítích

37MK Mobilní komunikace. Video v mobilních sítích 37MK Mobilní komunikace Video v mobilních sítích Jiří Welser 5. ročník 2006-2007 Stručný vývoj mobilních sítí Mobilní sítě prošly poměrně rychlým vývojem. Od analogových sítí 1. generace se přešlo na již

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Digitální televizní vysílání v ČR Michal Volf

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Digitální televizní vysílání v ČR Michal Volf Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Digitální televizní vysílání v ČR Michal Volf Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce se zabývá především popisem systému digitálního televizního vysílání.

Více

Testování UHDTV v DVB-T2

Testování UHDTV v DVB-T2 Testování UHDTV v DVB-T2 Michal Bureš Experimentální vysílání DVB-T2 v roce 2014 12. prosince 2014 Agenda Experimentální vysílání DVB-T2 Možnosti demonstrace UHDTV v DVB-T2 technické scénáře Test UHDTV

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_6_návrh a výpočet

Více

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová Grafika na počítači Bc. Veronika Tomsová Proces zpracování obrazu Proces zpracování obrazu 1. Snímání obrazu 2. Digitalizace obrazu převod spojitého signálu na matici čísel reprezentující obraz 3. Předzpracování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. dubna 2004 č. 395 k zahájení řádného digitálního televizního vysílání V l á d a I. s o u h l a s í se zahájením řádného digitálního televizního

Více

VIDEO DATOVÉ FORMÁTY, JEJICH SPECIFIKACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ SMOLOVÁ BÁRA

VIDEO DATOVÉ FORMÁTY, JEJICH SPECIFIKACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ SMOLOVÁ BÁRA VIDEO DATOVÉ FORMÁTY, JEJICH SPECIFIKACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ SMOLOVÁ BÁRA 18.12.2017 OBSAH VLASTNOSTI VIDEA Snímková frekvence Rozlišení Prokládání Poměr stran Komprese Datový tok ANALOGOVÉ FORMÁTY KONTEJNERY

Více

Základy rádiové digitální komunikace. Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137

Základy rádiové digitální komunikace. Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137 Základy rádiové digitální komunikace Doc. Dr. Ing. Pavel Kovář Katedra radioelektroniky K13137 (Shannonovo) Schéma digitálního komunikačního řetězce Modeluje zpracování informace v digitálních komunikačních

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SIMULACE A ANALÝZA DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Marek Jonáš VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Zdeněk Němec 2007 UNIVERSITY OF

Více

Z montáže anténní techniky nabízíme :

Z montáže anténní techniky nabízíme : Máte problémy s příjmem digitálního pozemního vysílání, nebo dokonce ještě máte analogový příjem? Zabýváme se instalací a zapojením set-top-boxů a antén pro DVB-T. Vše Vám zaměříme na nejsilnejší signál

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_28_měření DVB-T s

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 13 Moderní kompresní formáty pro přenosné digitální audio Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Princip

Více

RADIOKOMUNIKACE 2015 PARDUBICE 14. - 16. 10. 2015 NOVINKY V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ, VÝVOJ A PERSPEKTIVY

RADIOKOMUNIKACE 2015 PARDUBICE 14. - 16. 10. 2015 NOVINKY V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ, VÝVOJ A PERSPEKTIVY RADIOKOMUNIKACE 2015 PARDUBICE 14. - 16. 10. 2015 NOVINKY V TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ, VÝVOJ A PERSPEKTIVY d.liska@volny.cz mobil: 604 247 931 Hlavní témata Shrnutí základních principů digitální terestrické

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 TOMÁŠ VAŇKÁT

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 TOMÁŠ VAŇKÁT UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 TOMÁŠ VAŇKÁT UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY ANALÝZA SIGNÁLU DIGITÁLNÍHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO. pokus o poodhalení jeho neskutečné obludnosti (bez jednosměrné jízdenky do blázince)

DIGITÁLNÍ VIDEO. pokus o poodhalení jeho neskutečné obludnosti (bez jednosměrné jízdenky do blázince) DIGITÁLNÍ VIDEO pokus o poodhalení jeho neskutečné obludnosti (bez jednosměrné jízdenky do blázince) Petr Lobaz, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita

Více

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX

Návod k instalaci VIDEOMULTIPLEX Principem vícenásobného přenosu videosignálu je přenos videosignálu označeného jako VIDEO 1 v základním spektru. Další videosignál (označen VIDEO 2) je prostřednictvím modulátoru namodulován na určený

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722

Základy a aplikace digitálních. Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 Základy a aplikace digitálních modulací Josef Dobeš Katedra radioelektroniky (13137), blok B2, místnost 722 dobes@fel.cvut.cz 6. října 2014 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_47_měření DVB-S s

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_50_měření DVB-S2 s

Více

DVB-H Digital Video Broadcasting Transmission System for Handheld Terminals

DVB-H Digital Video Broadcasting Transmission System for Handheld Terminals DVB-H Digital Video Broadcasting Transmission System for Handheld Terminals Úvod Systém DVB-H byl navržen jako doplněk standardu DVB-T (pozemní digitální vysílání) s ohledem na přenosné kapesní terminály

Více

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání Video Co je to video Video je technologie, která zaznamenává a přehrává sérii po sobě jdoucích obrázků. K přenosu videa se používají elektrické signály. Elektrické signály v sobě zapouzdřují složku RGB.

Více

Jak důležité médium je rádio?

Jak důležité médium je rádio? Jak důležité médium je rádio? většina lidí považuje za nejdůležitější médium televizi; sleduje ji 88 % obyvatel v průměru 218 minut denně rádio ovšem poslouchá 73 % obyvatel průměrně 235 minut denně MEDIAPROJEKT

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_30_měření DVB-T s

Více

Stanovisko technické pracovní skupiny NKS č. 01/2007

Stanovisko technické pracovní skupiny NKS č. 01/2007 Stvisko technické pracovní skupiny NKS č. 01/2007 Alternativy řešení příjmu signálu DVB-T prostřednictvím STA. Zpracoval: Ing. J. Skála Ing. J. Tetour Ing. J. Kramosil Pracovní skupina identifikovala základní

Více

Digitalizace televizního vysílání. Ing. Bohdan PAVELKA

Digitalizace televizního vysílání. Ing. Bohdan PAVELKA Digitalizace televizního vysílání Ing. Bohdan PAVELKA ÚVOD V souladu se zákonem. 304/2007 Sb. vláda stanovila na ízením Technický plán p echodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální

Více

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě

Nabídka na rekonstrukci společných televizních rozvodů v bytovém domě www.infos.cz Pobočka: 79601,Prostějov Tel: +420 588 882 111 Barákova 5 e-mail: grygar@infos.cz Pobočka: 68201 Vyškov Tel: +420 608 515 539 23 května e-mail: mfialka@infos.cz IČO: 25849638 DIČ: CZ25849638

Více

Jednofrekvenční sítě digitálních vysílačů

Jednofrekvenční sítě digitálních vysílačů Jednofrekvenční sítě digitálních vysílačů Prof. Ing.Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky FEKT VUT Brno Purkyňova 118, 612 00 Brno Email: ricny@feec.vutbr.cz V článku jsou vysvětleny principy a vlastnosti

Více

Systémy - rozhlas, televize, mobilní komunikace (2/2);

Systémy - rozhlas, televize, mobilní komunikace (2/2); Systémy - rozhlas, televize, mobilní komunikace (2/2); Ing. Karel Ulovec, Ph.D. ČVUT, Fakulta elektrotechnická xulovec@fel.cvut.cz Tyto podklady k přednášce slouží jako pomůcka pro studenty předmětu A1B37

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled

PCM30U-ROK 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled 2 048/256 kbit/s rozhlasový kodek stručný přehled TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 5, 100 43 Praha 10 tel: (+420) 23405 2429, 2386 e-mail: pcm30u@ttc.cz web: http://www.ttc.cz, http://sweb.cz/rok-ttc

Více

TV Nova digitalizaci podporuje. Spuštění informační kampaně na podporu digitalizace na Domažlicku

TV Nova digitalizaci podporuje. Spuštění informační kampaně na podporu digitalizace na Domažlicku TV Nova digitalizaci podporuje Spuštění informační kampaně na podporu digitalizace na Domažlicku TV Nova má licenci, stát chce digitalizaci TV Nova má platnou licenci k televiznímu vysílání do února 2017

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_27_měření DVB-T s

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/10 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV5120 5 Přehled 5 Čeština

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN :2016. Má stejný status jako oficiální verze.

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN :2016. Má stejný status jako oficiální verze. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.060.40 Srpen 2016 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby Část 5: Stanice systému ČSN EN 60728-5 ed. 2 36 7211 idt IEC 60728-5:2015 Cable networks

Více

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Možnosti a realita KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT STAV DIGITALIZACE ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V ČR Přípravná fáze Inicializační role ČT 1.5.2005 - Začal

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K DIGITÁLNÍMU VYSÍLÁNÍ OBSAH: A. Základní informace 3 B. Přechod na digitální vysílání v České republice 5 C. Příjem digitální televize 6 D. Set-top boxy 8 E. Antény 9 F. Digitální rozhlasové

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_32_měření ATV s Promax

Více

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T

Základní informace. o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T Základní informace o experimentu pro ověření dopadu provozu sítí LTE 800 MHz na příjem signálů DVB-T září 2012 1. Úvod Při přípravě vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových

Více

Česká televize Role a budoucnost DTT

Česká televize Role a budoucnost DTT Česká televize Role a budoucnost DTT Terestrické vysílání opět středem zájmu Základní otázka v roce 2015: Přežije DTT či bude zahájen útlum a následná likvidace terestrického televizního vysílání? Finální

Více

Aktualizace koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice (pro období zahájení digitálního vysílání 2004 2006)

Aktualizace koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice (pro období zahájení digitálního vysílání 2004 2006) Aktualizace koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice (pro období zahájení digitálního vysílání 2004 2006) Obsah 1. Předmět aktualizace Koncepce přechodu na digitální

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5121/10 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV5121 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5120/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV5120 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_49_měření DVB-S2 s

Více

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 1 OSNOVA 1. Definice zvuku a popis jeho šíření 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 4. Výhody, nevýhody a použití (streaming apod.) 2 DEFINICE ZVUKU Zvuk mechanické

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Rádiové rozhraní GSM fáze 1

Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Mobilní komunikace Semestrální práce Rádiové rozhraní GSM fáze 1 Martin Klinger 22.5.2007 V průběhu 80.let Evropa zaznamenává prudký nárůst analogových celuárních systémů, bohužel každá země provozuje

Více

Digitální televizní vysílání v České republice

Digitální televizní vysílání v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Digitální televizní vysílání v České republice Bakalářská práce Autor: Filip Jirásek Informační technologie, správce IS Vedoucí práce:

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Měřicí technika pro automobilový průmysl Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový

Více

Hlavní parametry rádiových přijímačů

Hlavní parametry rádiových přijímačů Hlavní parametry rádiových přijímačů Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal Pro posouzení základních vlastností rádiových přijímačů jsou zavedena normalizovaná kritéria parametry, podle kterých se rádiové přijímače

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_17_měření DVB-T s

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_7_ant. rozvod pro

Více

Datové formáty videa a jejich využití. Tomáš Kvapil, Filip Le Manažerská informatika Multimédia

Datové formáty videa a jejich využití. Tomáš Kvapil, Filip Le Manažerská informatika Multimédia Datové formáty videa a jejich využití Tomáš Kvapil, Filip Le Manažerská informatika Multimédia 8.12.2016 Obsah Vlastnosti videa Kontejnery Kodeky Vlastnosti videa Snímková frekvence Datový tok Prokládání

Více

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha Videosignál A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer 1 Základ CCTV Základ - CCTV (uzavřený televizní okruh) Řetězec - snímač obrazu (kamera) zobrazovací jednotka (CRT monitor) postupné

Více

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Obrazovkový monitor semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky Antonín Daněk Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Základní princip proud elektronů Jedná se o vakuovou elektronku.

Více

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Vzorkování lidského hlasu Multiplexace kanálů PDH SDH Digitalizace lidského hlasu 3 Při telefonním

Více

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

N Á V R H. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů N Á V R H OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ze dne 2005, o rozsahu požadovaných údajů v žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Český telekomunikační úřad vydává podle 108 odst. 1 písm. b) zákona

Více

Digitální televizní vysílání

Digitální televizní vysílání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Digitální televizní vysílání Digital television broadcasting Olomouc 2013 Autor: Luděk Jurda

Více

Opatření obecné povahy č. TPP/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského

Opatření obecné povahy č. TPP/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského Opatření obecné povahy č. TPP/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1

Více

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace

37MK Semestrální práce. UMTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace 37K Semestrální práce UTS Frekvence, rádiové rozhraní a modulace Vypracoval: Filip Palán Datum: 8.5.2005 Úvod S rostoucím trhem datových služeb se systém GS dostal do problémů s přenosovou kapacitou. Proto

Více

Popis EKU 825. Příklady konfigurace: Funkce:

Popis EKU 825. Příklady konfigurace: Funkce: Popis EKU 825 EKU 825 slouží pro příjem televizních a rozhlasových programů prostřednictvím satelitního přijímače. Nahrazuje běžný domovní hvězdicový kabelový rozvod jednokabelovým propojením podobným

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 6 Instalace satelitní antény a přijímače DVB-S/S2 Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Instalace antény ny a přijp

Více

Karel Mikuláštík Katedra radioelektroniky, ČVUT-FEL Radiokomunikace 2016, Pardubice

Karel Mikuláštík Katedra radioelektroniky, ČVUT-FEL Radiokomunikace 2016, Pardubice Karel Mikuláštík Katedra radioelektroniky, ČVUT-FEL Radiokomunikace 2016, Pardubice 18.10.2016 Úvod Zabezpečení signálu/pokrytí datová kapacita Větší počet stanic v MUXu => nižší kapacita/stanici Zvuková

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: Uvedené připomínky neobsahují obchodní tajemství a důvěrné informace

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: Uvedené připomínky neobsahují obchodní tajemství a důvěrné informace Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 P. O. Box 02 225 02 Praha 025 Věc: Připomínky společnosti České Radiokomunikace a.s. k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č.

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 22. 143 11. funkční období 143 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí Příloha č. 6 k Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Postup při šetření rušení rádiového

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více