Nadaèní listy. Jaroslav Suchánek. ctí èeský jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadaèní listy. Jaroslav Suchánek. ctí èeský jazyk"

Transkript

1 Nadaèní listy Jaroslav Suchánek ctí èeský jazyk è. 13/èerven 2009

2 ČESKÁ FILHARMONIE, YAN PASCAL TORTELIER, PAVEL ŠPORCL, PAAVO JÄRVI, JANINE JANSEN, BENNEWITZOVO KVARTETO, VLADIMÍR ASHKENAZY, ANNA VINNITSKAYA, BORIS BEREZOVSKY, EMERSON STRING QUARTET, OLGA TRIFONOVA, ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE, DMITRIJ KITAJENKO, RUDOLF BUCHBINDER, SOČR, TOMÁŠ NETOPIL, GAUTIER CAPUÇON, STUTTGARTER KAMMERORCHESTER, OLLI MUSTONEN, PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE, JIŘÍ BĚLOHLÁVEK, PHILHARMONIA ORCHESTRA LONDON, ION MARIN, ARABELLA STEINBACHER A MNOHO DALŠÍCH RUDOLFINUM, DVOŘÁKOVA SÍŇ: GENERÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

3 Slovo úvodem Témata èervnového vydání se nám opravdu zajímavì prolínají. Zaèátkem mìsíce jsme se zúèastnili udílení Ceny Jiøího Adamíry a Ceny Zuzany Navarové, kde jsme si vybrali k rozhovoru mladou, talentovanou hereèku Petru Doležalovou. Je známá také z televize, a u tohoto tématu jsme zùstali jak v nadaèním rozhovoru s šéproducentem Centra vzdìlávacích poøadù, Mgr. Danielem Rùžièkou, tak také pøi setkání s dnešní osobností, bývalým slavným sportovním komentátorem Jaroslavem Suchánkem, se kterým jsme probrali spousta témat, mimo jiné i estrády a kabarety. Tìm jsme se poté podrobnìji vìnovali v rubrice Fenomén a zjistili jsme, že nejslavnìjší èeský kabaret Èervená sedma mìl svùj prapùvod v Hradci Králové. A tak jsme se do tohoto krásného mìsta vypravili, seznámili se se svìtoznámou hradeckou filharmonií a dokonce si stihli ještì i zaplavat v místním bazénu a udìlat tak nìco pro své zdraví, abychom nedopadli tøeba jako hypochondrický výèepní Rambousek z filmu Vesnièko má støedisková, kterého skvìle ztvárnil Jiøí Lír, herec, na kterého vzpomínáme. Trochu nostalgicky zavzpomínáme i na krásu starých fotoaparátù, se kterými se ještì tu a tam doma setkáme. A tak aś už vlastníte fotoaparáty klasické èi digitální, pøejeme vám s nimi krásnou dovolenou. My si ji bereme také, pøíštì vás tedy èeká letní dvojèíslí. Pøíjemné prožití prázdnin a dovolených... Alexandra Stušková, DiS. šéfredaktorka Nadaèních listù Šéfredaktorka: Alexandra Stušková, DiS., tel: , Grafická úprava: Blanka Roubíčková Redakce: Ing. Tomáš Salač, Radek Brož, Lýdie Soldánová, Jaroslava Řezníčková Nakladatelství STUŠKOVÁ IČ: , DIČ: CZ , R. č.: MK ČR E měsíčník 13/09, vychází , příští číslo letní dvojčíslí vyjde Tiskárna v Ráji s.r.o., V Ráji 906, Pardubice Obsah NADACE ŽIVOT UMÌLCE 2 Pøedávání Ceny Jiøího Adamíry a Ceny Zuzany Navavrové NADACE ŽIVOT UMÌLCE 6 Hovoøí Mgr. Daniel Rùžièka TALENT 8 Petra Doležalová OSOBNOST 12 Jaroslav Suchánek FENOMÉN 18 Kabaret KRÁSY NAŠÍ ZEMÌ 20 Mìsto Hradec Králové ZDRAVÍ 24 Mìstské láznì Aquapark HISTORIE 26 Historie fotoaparátu VZPOMÍNKA 30 Jiøí Lír KAM ZA KULTUROU 34

4 NADACE ŽIVOT UMĚLCE ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY: Vladimír Prošek předseda, dramaturg, hudebník, zástupce Uměleckého sdružení Artes Mgr. Vojtìch Jouza člen České filharmonie, zástupce UNIE Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR RNDr. Jan Komín hudebník, zástupce Svazu autorů a interpretů Miroslav Svoboda člen sboru Statní opery Praha, zástupce UNIE Odb. svaz profesionálních zpěváků ČR Prof. Jiøí Tomášek profesor HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Valérie Zawadská herečka, zástupkyně Herecké asociace NADACE Pøedávání Ceny Že NADACE ŽIVOT UMÌLCE, kromì pomoci starším umìlcùm, výraznì napomáhá a podporuje také umìlce mladé, jsme se mohli pøesvìdèit opìt závìrem školního roku, v mìsíci èervnu, pøi pøedávání dvou významných ocenìní, a to Ceny Jiøího Adamíry a Ceny Zuzany Navarové. Toto slavnostní udílení probíhá každoroènì od roku 2005 a my si jeho význam i prùbìh krátce pøipomeneme. ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY: Prof. Jiøí Hlaváè předseda, prof. HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Ing. Michal Krùšek člen Pražského filharmonického sboru, zástupce UNIE Odb. svaz profes. zpěváků ČR Ivan Pazour člen orchestru České filharmonie, zástupce UNIE Odb. svaz orch. hudebníků ČR APARÁT: Ing. Dagmar Hrnèíøová výkonná ředitelka nadace Lýdie Soldánová tajemnice REDAKČNÍ RADA: Ing. Dagmar Hrnèíøová výkonná ředitelka nadace Mgr. Daniel Rùžièka šéfproducent, Centrum vzdělávacích pořadů ČT Ing. Martin Maøan ředitel společnosti INTERGRAM ír y C e n a Jiøí h o A d a m Cenu, pojmenovanou po charismatickém herci se sametovým hlasem, zřídila NADA- CE ŽIVOT UMĚLCE pro léta ve spolupráci s Divadelní fakultou AMU v Praze. Může být udělena občanu České republiky, který je studentem absolventského ročníku oboru herectví činoherního divadla DAMU, a to za výrazné tvůrčí úspěchy dosahované v průběhu celého studia. Je udělována zvlášť pro studenta a studentku herectví. Návrhy na udělení ceny předkládá vedoucí absolventského ročníku herectví Radě pro rozhodování o udělení ceny, která je zřizována ad hoc pro každý rok. Cena za příslušný rok je udělována studentu a studentce absolventského ročníku u příležitosti Koulení Disku. 2

5 ŽIVOT UMÌLCE Jiøího Adamíry a Ceny Zuzany Navarové Koulení disku Jedná se o tradici, která se na této škole provozuje už od nepaměti (obdoba posledního zvonění). Vlastně celá škola je protkána jistými rituály. Už v prvním ročníku přichází po měsíci tzv. Přijímací rituál. To studenti z druhého ročníku vedou nováčky v průvodu po celé Praze, ti jsou svázaní, pokřikují různá hesla, až nakonec skončí v jedné hospůdce na Břevnově. Tam už mají studenti třetího ročníku připravený program a Přijímacím rituálem přijímají ty nejmladší. Tím začíná celé studium, které po čtyřech letech končí již zmíněným Koulením disku. Čtvrtý ročník disk koulí a předává ho ročníku mladšímu studentům činoherního herectví a studentům alternativního loutkářství. Letošní udělení Ceny Jiřího Adamíry probíhalo 5. června v divadle Disk. Výběrová komise, složená ze zástupců pedagogického sboru a zástupce NŽU, měla velice složitý výběr, neboť už nyní jsou všichni absolventi velmi výraznými osobnostmi. Hlavním kritériem však byl největší pokrok během celého studia a rozvinutí imaginace a smyslu pro dramatickou situaci. V loňském roce si cenu odnesla Pavla Beretová a Vojtěch Dyk (s oběma jsme vám nabídli rozhovor v rubrice Talent). Letos byli evidentně nejúspěšnějšími studenty Lucie Polišenská a Ondřej Novák. Udělení ceny osvědčuje diplom a je spojeno s finanční odměnou ,- Kč. 3

6 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Cena Zuzany Navarové Cena, pojmenována po jedné z hlavních zakládajících členek NADACE ŽIVOT UMĚLCE, Zuzaně Navarové. Po skvělém a obětavém člověku, osobnosti, která by v tomto měsíci 18. června, slavila své narozeniny. Bohužel ve velmi mladém věku podlehla zákeřné nemoci (pozn. redakce). Cenu Zuzany Navarové vyhlásila NADACE ŽI- VOT UMĚLCE ve spolupráci s Pražskou konzervatoří pro léta Může být udělena občanu České republiky, který je studentem absolventského ročníku Hudebně-dramatického oboru Pražské konzervatoře, a to za výrazné tvůrčí úspěchy dosahované v průběhu celého studia herectví. Cena je udělována zvlášť pro studenta a studentku herectví. Návrhy na udělení ceny mohou, na zasedání Rady pro rozhodování o udělení ceny, která je zřizována ad hoc pro každý rok, předkládat členové Rady. 4

7 Konzervování Cena za příslušný rok je udělována studentu a studentce absolventského ročníku u příležitosti jednoho z posledních absolventských představení, které se každoročně uskutečňuje v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, v divadle, ve kterém mají konzervatoristé už léta své pravidelné pondělky. U posledního závěrečného vystoupení se nejedná o představení jako takové, ale spíše o jakousi recesi humornou formu rozloučení se studiem. Nazývají ho příznačně Konzervování. To je také zároveň spojeno se symbolickým předáním divadla nižšímu, pátému ročníku. Letošní udělení Ceny Zuzany Navarové proběhlo dne 8. června v Žižkovské divadle Járy Cimrmana. Jednalo se o opravdu velmi silný ročník, neboť řada těchto tváří je známá také již z televizních obrazovek. V loňském roce si cenu odnesla Šárka Muková a Matouš Ruml (s oběma jsme vám nabídli rozhovor v rubrice Talent). Letos byli nejúspěšnějšími studenty Petra Doležalová a Jan Hofman. Udělení ceny osvědčuje diplom a je spojeno s finanční odměnou ,- Kč. Doufáme, že mladých, talentovaných a nadací oceněných studentů bude jen přibývat a jednou zaplní místa opravdových umělců. Možná o některých uslyšíme méně, o některých více, každopádně na našich stránkách vás se všemi postupně seznamujeme, a vy si už sami můžete udělat obrázek, jak si na tom vlastně ta naše nová umělecká generace stojí. A třeba hned o pár stránek dál, kde nám v rubrice Talent poskytla rozhovor letošní nejúspěšnější studentka Pražské konzervatoře, slečna Petra Doležalová. redakce foto: poskytlo divadlo Disk a Žižkovské divadlo, Tomáš Salaè a A. Stušková I králové začínali korunou číslo účtu pro případné dary /0100 adresa: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Senovážné nám. 23, Praha 1 tel.: , 5

8 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Hovoøí Mgr. Daniel Rùžièka K nadaènímu rozhovoru jsem si tentokrát vybrala èlena naší redakèní rady, šéfproducenta Centra vzdìlávacích poøadù Èeské televize, pana Daniela Rùžièku, kterého nebylo vùbec jednoduché zastihnout, ale nakonec se pøece jen podaøilo... Jsem ráda, že jsme se konečně setkali, neboť Vaše pracovní vytíženost je opravdu neskutečná. Odpočíváte vůbec někdy? To víte, že odpočívám, kdybych neodpočíval, neměl bych pak sílu na mé další aktivity. Teď zrovna právě odpočívám s Vámi. (smích) Zastáváte poměrně prestižní místo šéproducenta Centra vzdělávacích pořadů České televize. Jak jste se na tuto pozici dostal? Složitě. V roce 1989 jsem dokončil střední ekonomickou školu v Liberci. Tehdy nás pilně učili chozrasčot a ekonomickou perestrojku, a mně to pak vlastně po Listopadu 89 bylo úplně k ničemu. Snad jediné, co dodnes ze svých studií využívám a na co jsem i tak trochu pyšný, je znalost psaní na stroji, vlastně na klávesnici, všemi deseti prsty zpaměti. Byl bych dobrou sekretářkou... (smích) Tou ale očividně nejste. Na jaře 1989 jsem si podal přihlášku na FAMU, na obor zvaný KŘOUT, neboli katedru řízení a organizace umělecké tvorby, jinak řečeno na produkci. Ale nevzali mě, poněvadž v té době jsem jednak neměl ukončené středoškolské vzdělání, jednak žádnou praxi v řízení tvorby a upřímně, ani nikoho známého za sebou, což bylo tehdy dost důležité. Proč zrovna produkci? Od mala mě hodně zajímalo televizní zákulisí. S mým nejlepším kamarádem jsme si tehdy i vystřihovali obrázky z Týdeníku Československé televize. V době, kdy jsem se rozhodoval, co bych chtěl dělat po maturitě, běžel v televizi 22 dílný seriál Rodáci a v každém tom čísle Týdeníku byla představována jedna profese. Hltal jsem, jak a co dělá kameraman, střihač, kostymér, architekt, a také co dělá produkční. To mě tehdy zaujalo, to bylo přesně to, co by mě bavilo, a aniž bych tehdy ještě tušil, co přesně ta profese obnáší, už jsem věděl, že ji chci dělat. Ale netušil jsem, že to vezmu oklikou, přes traktory a kombajny. Přes traktory a kombajny? Ano, slyšela jste dobře. Jak mě totiž u těch prvních přijímaček nevzali, tak mi z dobré vůle poradili, že bude lepší, když si napřed udělám televizní brigádu a za rok to zkusím znovu. Rozjel jsem se tedy na Kavčí hory, tam jsem zazvonil u dveří jednoho montovaného baráku, na jehož zvonku bylo napsáno Ústřední redakce armády bezpečnosti a brannosti (to jsem netušil, že se mi ta redakce za několik let připlete do cesty ještě jednou...), tehdy mě tam ale samozřejmě vůbec nikdo nebral na vědomí. Zklamaný životem jsem se tedy vrátil zpět do Liberce, kde jsem odmaturoval a ve svém rodném městě Chrastava nastoupil do finanční účtárny, do Strojní a traktorové stanice, kde se vyráběly kabiny na východoněmecké kombajny. Takže místo v kultuře jsem zakotvil v zemědělství. Tak to jste mě pobavil, ale jak vidno, v zemědělství jste nezůstal. Na jaře 1990 jsem zkusil přijímačky na FAMU znovu. Tentokrát mě přijali, i když jsem měl úžasný životopis a posudek. Ty se do Prahy posílaly těsně před Listopadem 89, takže já měl v posudku od kádrového náměstka potvrzeno, že jsem prospěšný socialistické společnosti, že jsem byl pilnou jiskrou, pionýrem i svazákem. A zase mi to bylo samozřejmě úplně na nic. (smích) Do Prahy jsem odešel na podzim téhož roku a o rok později jsem se stal zaměstnancem České (tehdy Československé) televize. 6

9 Zmínil jste, že při přijímacích zkouškách na FAMU jste za sebou nikoho neměl. Takže jestli to dobře chápu, jste jediný z rodiny v této branži? Ano, široko daleko není v mém příbuzenstvu žádný filmař ani jiný televizní pracovník. Oba moji rodiče pracovali celý život v Textilaně v Chrastavě, a já si moc vážím toho, že je nikdy nenapadlo mi můj odchod do Prahy rozmlouvat. A možná i právě proto, že nejsem dítě televizáků, si práce v České televizi o to více cením a štve mě, že ji zase chtějí ovládat politici. Pojďme ještě k roku 1989, v souvislosti s tímto přelomem mě napadla otázka týkající se kvality kultury a umění. Zkuste porovnat tuto oblast před a po revoluci. Na hlubokou analýzu asi nemáme dostatek prostoru. (smích) Ale je pravdou, že takové bardy, jako byli např. Menšík, Sovák, Brodský... hned tak nenalezneme. Ale i když..., co my víme? Třeba už tady jsou, jen si to neuvědomujeme. Pořád srovnáváme. Bohužel se na generaci starších umělců, ať už z řad artistů, zpěváků, estrádních umělců, hudebníků či herců, zapomíná a není to správné, avšak nemyslím si, že by se to dělo nějak záměrně, prostě dorostla nová umělecká generace. Noví režiséři, scénáristé, a ti většinou sahají při obsazení do svých řad, ať už jsou to jejich známí nebo spolužáci. Je to logické. Vždyť například u dnešních seriálů je nasazeno takové natáčecí tempo, že je to obrovská zátěž nejen i pro mladé, co pak teprve pro starší. A o to více si práce NADACE ŽIVOT UMĚLCE cením, nejenom že podporuje starší ročníky, ale že ji není lhostejný ani osud umělců mladých, talentovaných a začínajících. Ano, nadace se snaží. A co třeba samotná televize? Budoucím umělcům prostory poskytuje, neříkejte, že by se ho nenašlo více ještě i pro ty starší ročníky. Zčásti jste mi touto otázkou nahrála, neboť v Centru vzdělávacích pořadů s kolegyní, šéfdramaturgyní Alenou Müllerovou, právě připravujeme hraný seriál ze života seniorů, který zcela zapadá do koncepce vzdělávacích pořadů věnovaných této generaci. A bude samozřejmě obsazen i starší generací. Dovolte mi ještě zvědavou otázku, týkající se opět Vás samotného. Jakému druhu umění či zábavy dáváte přednost? Já se neuzavírám žádnému druhu umění. Když je to dobré představení, tak nezáleží, zda je operní, baletní nebo činoherní. Rád zajdu i do kina na dobrý film, nejraději mám historické a nebo ty s politickým podtextem. Myslím si, že člověk by neměl zabřednout pouze do jedné oblasti, měl by mít to své kulturní pole co nejširší. A co hudba? Mám rád každou hudbu, která má silnou melodii. Víte, já jsem například odchovaný tzv. středním popem, ono tehdy ani nic jiného k nám do malého města nedorazilo. Ale nevadí mi to. Vyrostl jsem na Olympiku, Matuškovi, Vondráčkové, Pilarové..., dokonce jsem byl členem fanklubu Hanky Zagorové. Nejprve hodně řadovým, protože v roce 1986 bylo v takovém klubu na tisíce lidí, poté v roce 1990, když nastal odliv fanoušků, jsem pomáhal klubu, obrazně řečeno přežít. To už jsem se z řadového člena vypracoval na jednoho z několika, který klub vedli. Dnes už v klubu nejsem, ale s paní Zagorovou se přátelíme dodnes a tohoto přátelství si velmi vážím. Já si zase vážím toho, že se mi Vás podařilo konečně zastihnout a děkuji za rozhovor. Rádo se stalo. Text a foto: Alexandra Stušková, DiS. MEDAILONEK Mgr. Daniel Růžička se narodil v Liberci. Je ženatý. Od roku 1991 pracuje v České (Československé) televizi, nejprve ve funkci asistenta produkce, poté jako vedoucí produkce. Od roku 2008 zastává pozici šéproducenta Centra vzdělávacích pořadů. Je spoluautorem webových stránek Totalita.cz a také autorem mnoha odborných článků, týkajících se historie televizního vysílání. Mimo to je autorem knihy Major Zeman propaganda nebo krimi? (2005) Při jejím vzniku šlo doslova o mravenčí práci při shánění materiálů a dokumentací z Archivu Ministerstva vnitra, či výpovědí pamětníků. Kniha rekonstruuje zákulisí vzniku seriálu. V současnosti je beznadějně vyprodána. Nyní se připravuje na vzpomínkovou knížku o první programové televizní hlasatelce, jejíž jméno zatím neprozradíme. 7

10 talent Jak jsme již informovali na pøedních nadaèních stranách, zaèátkem èervna probíhalo v Žižkovském divadle Járy Cimrmana udílení Cen Zuzany Navarové. Za výrazné tvùrèí úspìchy dosahované v prùbìhu celého studia herectví byl ocenìn nejlepším studentem Pražské konzervatoøe Jan Hofman a nejlepší studentkou sleèna Petra Doležalová, se kterou vám nyní nabízíme rozhovor. Petra Doležalová herečka Předně Vám blahopřeji k ocenění, bylo to pro Vás překvapení? Možná to bude znít sobecky, ale ani ne. Tak trochu jsem to čekala, neboť jsem si vědoma, co všechno jsem za celých těch šest let dělala, že jsem do té školy chodila, snažila se a pořád na něčem pracovala. Nezní to sobecky, naopak. Je správné, když si je člověk vědom svých kvalit a má zdravé sebevědomí. To Vám chválím... Některé tváře Vašich spolužáků jsou známé také z televize, měli jsme možnost vidět na televizních obrazovkách i Vás? Měla jsem takové dvě epizodní role v seriálech Ordinace v Růžové zahradě, Pojišťovna štěstí a v druhé řadě natáčení Dobré čtvrti. Také teď nedávno točila Česká televize projekt týkající se cestovního ruchu a tam jsem dostala menší roličku. No a v září bych měla točit ještě pohádku. To už tedy nejste žádný televizní nováček. A co divadelní oblast? V té mám opravdu štěstí. Vyhrála jsem konkurz do Západočeského divadla v Chebu, kde jsem dostala od září angažmá. Pak také dvě hostovačky v jednom malém divadélku v Plzni, kde se chystá představení Edith Piaf a musím se opět neskromně pochlubit, že mi bylo umožněno, abych ji ztvárnila já, což je naprosto úžasné! Jinak v Praze jsem ještě během studií, ve třetím ročníku, začala hrát také ve Strašnickém divadle a v divadle Metro, kde jsem dělala jak černé divadlo, tak také činohru. No a s naší třídou jsme se rozhodli, že bychom se chtěli vídat i nadále, a tak jsme si udělali vlastní autorský muzikál, který se jmenuje Krysy. Hrajeme ho v Praze, v divadle Na prádle, premiéru jsme měli už 16. března, a musím zaklepat, od té doby máme zatím stále vyprodáno. Musím uznat, že jste tu cenu dostala oprávněně. Tak pracovitá a činorodá. Ale teď si trochu odpočinete, ne? Budou prázdniny, jak je strávíte? Odpočinkem nebo zase prací? Doufám, že obojím. Pokud přijde nějaká dobrá nabídka, prázdniny jdou samozřejmě stranou. Ale jinak bych je ráda využila zejména k tomu, abych se konečně zdokonalila v jízdě autem, neboť mám řidičský průkaz od osmnácti let, ale jak nejezdím, tak jsem z toho mírně,,vypadla. A kam pak tím autem vyrazíte? Nejraději bych do Paříže, byla jste tam někdy? To je tak nádherné město! Je zvláštní, že každý kdo tam byl, tak přijede domů s tím, že se tam musí vrátit znovu. Já tomu nikdy nevěřila, vždy jsem to považovala spíš za takovou frázi, vždyť to samé se říká také o Neapoli a nebo o Římě, ale je to pravda. Paříž je opravdu krásná. Já navíc miluji historii, a té je tam, ještě i ve spojení s kulturou, opravdu hodně. 8

11 A co francouzské filmy? No! To je něco. A zejména pak ten jejich humor. Takový Louis de Funés, to je něco naprosto geniálního. Mám ráda ale i jiný druh humoru, například u britského herce Alana Rickmana, takový ten suchý, anglický. Humor prostě musí sedět na danou situaci. DIK, Yvonna, princezna burgundánská (s Janem Cinou a Jakubem Skálou) Vy se smějte hodně. Kdo by se také nesmál, úspěšné zvládnutí konzervatoře, co bude dál? Určitě divadlo a právě jsem se dozvěděla, že jsem také přijatá na FSV UK obor žurnalistika. Žurnalistika? Tak to budete píšící herečkou nebo hrající novinářkou? (smích) Dělám to kvůli tomu, že herecká práce je přece jen trochu nejistá, a tak chci mít zadní vrátka. Já jsem moc šťastná, že jsem byla na konzervatoři se skvělými profesory a spolužáky, ale upřímně, jenom maturita a absoluto rium mi opravdu nestačí. Mimo hraní mě vždycky ještě bavilo sledovat všechno dění kolem, bylo by fajn mít možnost o tom i informovat. Proto ta žurnalistika. Dobrých novinářů není nikdy dost, ale pojďme ještě zpět k herectví. Chtěla jste být odmalička herečkou? Pocházíte z herecké rodiny? Já jsem z úplně nedivadelní rodiny. U nás jsou v podstatě všichni tzv. státní zaměstnanci. Prostě klasická, normální povolání. I když, nedávno jsme si nechávali dělat rodokmen a tam jsem zjistila, že naši předkové z dědečkovy strany, od maminky, pochází z rodu Jaroslava Kvapila. Ale to jsem zjistila opravdu nedávno a bylo to pro mě dost velkým překvapením. Šmankote, že úplně nedivadelní! Koho slavnějšího byste ještě v rodině chtěla? Vám to bylo předurčeno. Odkud vlastně pocházíte, z Prahy? Ne, já jsem se narodila v Děčíně, ale jinak jsem vyrůstala v Liberci. Jako malá jsem chodila do různých zájmových kroužků, do hudební školy, na zpěv, na klavír apod. Původně jsem chodila i na základní školu, kde už byla rozšířená hudební výchova, ale kvůli neshodám s jednou učitelkou, na kterou opravdu nikdy nezapomenu, jsem pak přešla do klasické základní školy. Je zajímavé, kolik lidí v dětském věku dokáže někdy i taková učitelka negativně ovlivnit. Ale Vás to doufám nijak nepoznamenalo. Také jsem měla zpočátku problémy. Když jsem začala chodit na tu,,normální základní školu, chtěla jsem ještě i nějaký kroužek. Tehdy mi maminka zjistila, že je volné místo na dramatickém oddělení. Tak jsem tam šla, ale byla jsem zpočátku, právě díky té učitelce, dost uzavřená. Ale nakonec jsem se z toho nějak postupně dostávala a už bylo potom vše v pořádku. Z Liberce pak vedla cesta hned do Prahy na konzervatoř? Hned ne. Napoprvé mě nevzali, a tak jsem začala v Liberci studovat střední pedagogickou školu. Mezitím jsem ale do Prahy dojížděla do dramatického kroužku k paní profesorce Haně Davidové (také první manželka Vladímíra Remka pozn.). Byla skvělá, hodně mě naučila. Bohužel před dvěma lety zemřela. Hlavně díky její přípravě mě podruhé už přijali. Máte nějaké vzory? Určitě by se někdo našel, ale já jsem spíš ovlivněna individuálně, jakýmkoliv představením. Pokud jsem v roli diváka a vidím někoho skvělého na jevišti, tak mě to vždycky hodně nakopne, mám najednou spoustu energie, že to chci dělat také tak. Ale možná bych se nyní trochu odklonila od herectví a zmínila, že například moc obdivuji zpěvačku Lucii Bílou. Ta toho dokázala v životě opravdu hodně. No a pak také patří můj obdiv i některým našim dabérům, se kterými spolupracuji. Vy děláte i dabing? Dělám a moc si toho vážím. Jsem za to nesmír- 9

12 talent už v divadle nebo v televizi. Pokud je ale film postaven pouze na erotice a je to až na hranici nevkusu, nemá u mě žádná taková práce šanci. Na ničem takovém bych se nikdy nepodílela. divadla Metro,,Monsieur Amédée ně vděčná skvělému herci a kolegovi Jiřímu Knotovi, se kterým jsem hrála v představení Zasněžená romance. On začal režírovat dabing a tak mě tam dostal. V dabingu, ale také v divadle, se mi tak dostalo možnosti setkávat se např. s úžasným hereckým, manželským párem Petr Oliva a Dášenka Čárová, to jsou mistři dabéři, moc příjemní a milí lidé. A nebo také s René Slováčkovou, Zuzanou Skalickou, co jméno to pojem. Musím uznat, že teď když jste mi to řekla, tak jsem více nastražila uši. Hlas máte opravdu velmi příjemný. Takže k těm pojmům určitě brzy přibude i Petra Doležalová. (smích) Děkuji. Doufám, že ano. Na závěr se vraťme ještě k udělení Ceny Zuzany Navarové. Víte, kdo byla Zuzana Navarová? Samozřejmě, že vím. Já jsem dokonce při interpretaci zpívala její písničky, a také mám doma nějaké nahrávky. Byla to zpěvačka s velmi příjemným hlasem a příjemným vystupováním. Na konzervatoři jsem se pak ještě dozvěděla, že byla také jednou ze zakladatelek NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Součástí Ceny Zuzany Navarové byla i finanční odměna, už jste s ní nějak naložila? To bylo mimochodem pro mě i pro Honzu (Hofmana pozn.) příjemné překvapení. Penízky ještě mám, uložila jsem si je a určitě je využiju na něco prospěšného. Co dodat? Když je někomu 22 let a má v sobě tolik energie, píle a talentu, jsou pro něj téměř všude dveře dokořán. My můžeme jen tiše závidět. A nebo raději ne, buďme přející. Vždyť mladá generace umělců roste také pro nás. Text: Alexandra Stušková, DiS. Foto: poskytla Petra Doležalová A co Vaše rodina? Máte nějaké sourozence? Rodiče jsou rozvedeni, takže bydlím jen s maminkou. Hlavně ta mě vždycky ve všem podporovala a já ji za to moc děkuji. Od táty mám ještě dvě nevlastní sestry, o pět let starší Evču a čtyřletou Klárku. U nás jsou ty rodinné vztahy tak trochu komplikovanější. (smích) Máte přítele? Byl, ale v tuto chvíli už není, i když se spolu stále vídáme. Ale toto téma bych dále nerozebírala. 10 Takže mladá, krásná, talentovaná, nezadaná to jsou předpoklady. Napadá mě v souvislosti s tím otázka, je nějaká role, kterou byste odmítla? Myslím, že teď v tuto dobu nemám vzhledem ke svému věku a zkušenostem zas až takovou možnost, abych si mohla dovolit vybírat či odmítat. Nezříkám se ani malých roliček, ať herecké tøídy na konzervatoøi

13 Bacha... teď hrajete vy Vyměňujte si MP3 a videa s ostatními hudebními amatéry na Poslouchejte také na Vltavě v sobotu po 15:00. Vltava má 200 tisíc posluchačů. Zahrajte jim!

14 j lf s jk d d e io Nevím èím to je, ale kdykoliv dìlám rozhovor s nìkterou se známých, døíve narozených osobností, nedokážu odhadnout jejich vìk. V mých oèích jsou totiž poøád stejní. Jak si je pamatuji od dìtství, takoví jsou pro mì i v souèasnosti. Stejné pocity jsem zažívala i u povídání s hostem èervnového vydání. fn S èlovìkem, jehož hlas vstupoval pøi sportovních pøenosech témìø do ld všech našich domácností, ale ani jeho tváø není neznámá. k k osobnost a Hned v úvodu našeho setkání mi na mou poznámku, že se vůbec nezměnil, se smíchem zareagoval: Jé, tak to tam ani nedávejte, vždyť to není pravda. A na můj následný dotaz, kdy se narodil, opět zažertoval: To ani nevím, ale bylo to dávno. Já jsem si zjistila, že to bylo v krásném měsíci červnu, konkrétně 19. června Věk si každý z vás spočítá, já se o něm zmiňovat nebudu, poněvadž tomu moc nevěřím. Jsou prostě lidé, kteří nestárnou. A nezestárnul ani hlas hlas (bývalého) slavného sportovního komentátora. Bývalého, jsem dala schválně do uvozovek, poněvadž si nejsem jista, zda ještě tu a tam nekomentuje. Ne, to už ne. Komentář se dělá vždy k nějakému dění na obraze a protože už v televizi nejsem, tak už ani nekomentuji. Můj poslední sportovní přenos byl před šestnácti lety. Ale zůstal jsem u moderování různých sportovních, společenských i zábavných akcí a pořadů, a to mě baví. Vždyť lidem ve tvářích vidím, jak na to mé povídání reagují, objasňuje mi pan Suchánek současnou situaci. Coby sportovní antitalent jsem sportovní přenosy nikdy moc nesledovala, u čeho jsem však dokázala sedět až do konce, to byly dětské televizní soutěže. V paměti mi zůstala jedna 12 f o Kámen s příznačným názvem y p Moderoval ji nůžky n papír. c pan Suchánek a já si pamatum ji, že na mě tehdy velmi zapůsobil jeho přátelský a vlídný přístup k soutěžícím, až jsem si i říkala, že je snad nakonec nechá vyhrát všechny. Měl to prostě v sobě. Já jsem k moderování, soutěžení a bavení lidí, tíhnul už odmalička. Vše to dění kolem se mi moc líbilo. Dodnes mě baví si s lidmi povídat, bavit je, reagovat na dané situace. Také jsem měl v životě obrovské štěstí na lidi, se kterými jsem se postupně setkával, učil se od nich a pak s nimi spolupracoval. Začínal jsem ještě v dobách Strýčka Jedličky, dospělými zesměšňovaného, ale děti ho měly rádi. Pak jsem byl zván k uvádění plesů, vyhlašování sportovců, ba dokonce jsem konferoval i jeden ročník Zlatého Slavíka v Lucerně a nebo také písňový festival v Sopotech. Občas jsem byl pozván i Karlem Vlachem či Václavem Hybšem na moderování různých tanečních akcí a plesů. Postupně jsem se tak dostával do estrád a soutěží. Opravdu mě to moc bavilo a dodnes baví. =sdf kj i Such v a l s o r a J n Pa i č íé f nd llo s a j ánek S Naïou Urbánkovou na Zlatém Slavíku v Lucernì m e

15 n f l v k í á é m ř Během svých moderátorských akcí se setkal pan Suchánek s celou plejádou vynikajících umělců, a tak než si začneme povídat o sportovním komentátorství, zůstaňme ještě u zábavných pořadů a estrád. Na koho vzpomíná nejraději? Na všechny, které jsem poznal, odpoví bez rozmýšlení. Neboť v těch dobách to byl jeden mistr zábavy vedle druhého, ale jestli chcete pár jmen, určitě by to byl v prvé řadě Láďa Menšík, Jiří Sovák, František Filipovský, Stella Zázvorková, Jiří Lír. Nesmírně jsem je obdivoval. Při jedné besedě jsem Františka Filipovského tak soustředěně poslouchal, že jsem zapomněl pořad ukončit. S Jirkou Sovákem jsem také hodně cestoval, byly to krásné tři nebo čtyři roky. Vždycky chtěl, abych mu tykal, ale mně to vůbec nešlo, já ho měl v takové úctě, že jednou jsem mu tykal a pak zase vykal. Vázala mě k němu úcta a k té patří i zdvořilostní vykání. Nechci ale, aby to vypadalo jako nějaké vychloubání, ovšem pravdou je, že umělců, těch opravdových bardů, jsem v životě poznal opravdu hodně. ř k o s í f í b á á ý Později začal pan Suchánek jezdit například i s režisérem Zdeňkem Troškou a Helenou Růžičkovou. Jak jsem ty dva poznala, tak si myslím, že legrace musela být, už když se někde jen objevili. Ano, to byla, dává mi za pravdu pan Jaroslav a přidá k dobru jednu historku. Zážitkem bylo zejména cestování ještě s jejím synem Jirkou, ten měl téměř 200 kilo, Helena 130, k tomu kostýmy, jak to auto vydrželo, jsem dodnes nepochopil. V době, kdy byla hodně slavná a žádaná, měla svůj monolog, nazvaný příznačně Motýlek. Aby zdůraznila všechno, co o své subtilní postavě vyprávěla, pořídila si kostým sešitý z různých barevných fáborů a mašlí. Ohlásil jsem, že teď přilétá náš barevný motýlek a Helena vždy za ovací publika vplula (přilétla) na jeviště. Pak jsme ještě vymysleli, že když ji ohlásím a ona se ukáže v portále, tak se rozběhnu a skočím ji do náručí. Jenže stalo se, že Helena jednou nedokázala své paže z té spousty mašlí a fáborů vyprostit, já vyskočil, a místo v náručí jsem uvízl na jejím poprsí. Chvíli jsem se jí držel kolem krku, ale pak jsem začal klouzat dolů, načež ona se mnou zavěšeným popošla k mikrofonu a pravila: Snaž se, jsi sportovní redaktor, furt jsi na Kavčích horách, tak co by ses chvíli neudržel na Kozích hřbetech (smích). Ona byla neskutečná, pohotová, s ničím si nedělala problémy. Helena Růžičková nás už bohužel nerozesměje, a tak abychom nebyli příliš smutní (to ostatně k panu Suchánkovi vůbec nesedí), přeneseme téma na již zmíněné Kavčí hory, ke slavnému komentátorství. No, nevím, jestli slavnému, odpoví skromně pan Suchánek, ale přesto rád zavzpomíná. Začínal jsem nejprve ve sportovní redakci v Československém rozhlase, to bylo kolem roku 1962, pak jsem dostal nabídku do sportovní redakce Svobodného slova, tam jsem se učil psát, a pak už přišla nabídka do Československé televize. Věnoval jsem se převážně individuálním sportům: moderní gymnastice v dobách sester Machatových, Hany Sitninanské, kolové v dobách bratří Pospíšilů, cyklistice v dobách Vlastimila Moravce, Smolíka, Matouška. Komentoval jsem také kanoistiku, judo, dokonce i šachy. Dále také šestnáct ročníků Závodu míru, devatenáct ročníků Intersport turné to už je kus života! Mojí hlavní disciplinou bylo lyžování a tam mám dodnes mezi skokany i běžci spoustu skvělých kamarádů. S Jiøím Raškou, nejslavnìjším èeským skokanem na lyžích Ptám se, zda mu vůbec přijde, že byl tak známým, že když promluvil, tak lidé řekli, to je ten slavný komentátor. Tak každý to určitě neřekl, odpoví pan Suchánek: Jiní dokázali o hodně víc. Na druhou stranu bych ale rád zmínil, že 13

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení Zpravodaj Číslo 10/2013 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě XI. Gerontologický den Pátek 25.10.2013 byl pro některé z uživatelek DS Sedmikráska ve znamení XI. Gerontologického

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

Bc. Ondřej Trávníček - ČVUT, FEL, NUR 2010. Interaktivní cvičení - stoupání na špičky Bc. Ondřej Trávníček

Bc. Ondřej Trávníček - ČVUT, FEL, NUR 2010. Interaktivní cvičení - stoupání na špičky Bc. Ondřej Trávníček Interaktivní cvičení - stoupání na špičky Bc. Ondřej Trávníček 1 Zadání Cílem projektu je navrhnout GUI pro fyzikální cvičení stoupání na špičky koncipované formou hry. K dispozici je čidlo vzdálenosti

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články,

Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, Články v Křesťanských obzorech aneb mé publikační začátky PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2011 Následující stránky přinášejí první dva mé články, které jsem kdy publikoval. Napsal jsem je za totality

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ II / 2010. elektronický časopis pro absolventy SVŠE

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ II / 2010. elektronický časopis pro absolventy SVŠE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ II / 2010 elektronický časopis pro absolventy SVŠE Z obsahu tohoto čísla: KLUB ABSOLVENTŮ NOVINKY ZE ŽIVOTA SVŠE ROZHOVOR S HONZOU NEDVĚDEM PŘIPRAVUJEME NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ SOUKROMÁ

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců

Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy. 14 dní až 6 měsíců Dobrovolnictví v Malém Tibetu Výuka dětí, pomoc na stavbě, odborná asistence v rozvoji školy 14 dní až 6 měsíců Malý Tibet Malý Tibet leží v severní Indii. Formálně se tato oblast jmenuje Ladakh, ale protože

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci

Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci Vítejte u prezentace akce Ne moc médií Hana Hančová 2007 Projekt ASP UNESCO Člov lověk a média dia GVN v rámci projektu škol ASP UNESCO Člověk a média navázalo

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009

SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 SEZNAM NAVRŽENÝCH KANDIDÁTŮ DO VOLEB DO KOMORY STUDENTŮ AS EF TUL, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 9. 11. PROSINCE 2009 Marek Holomek Jaroslava Janečková Bc. Simona Nixbauerová Veronika Nutrová Ing. Jan Öhm Petra Pešková

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více