Nadaèní listy. Jaroslav Suchánek. ctí èeský jazyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadaèní listy. Jaroslav Suchánek. ctí èeský jazyk"

Transkript

1 Nadaèní listy Jaroslav Suchánek ctí èeský jazyk è. 13/èerven 2009

2 ČESKÁ FILHARMONIE, YAN PASCAL TORTELIER, PAVEL ŠPORCL, PAAVO JÄRVI, JANINE JANSEN, BENNEWITZOVO KVARTETO, VLADIMÍR ASHKENAZY, ANNA VINNITSKAYA, BORIS BEREZOVSKY, EMERSON STRING QUARTET, OLGA TRIFONOVA, ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE, DMITRIJ KITAJENKO, RUDOLF BUCHBINDER, SOČR, TOMÁŠ NETOPIL, GAUTIER CAPUÇON, STUTTGARTER KAMMERORCHESTER, OLLI MUSTONEN, PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE, JIŘÍ BĚLOHLÁVEK, PHILHARMONIA ORCHESTRA LONDON, ION MARIN, ARABELLA STEINBACHER A MNOHO DALŠÍCH RUDOLFINUM, DVOŘÁKOVA SÍŇ: GENERÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

3 Slovo úvodem Témata èervnového vydání se nám opravdu zajímavì prolínají. Zaèátkem mìsíce jsme se zúèastnili udílení Ceny Jiøího Adamíry a Ceny Zuzany Navarové, kde jsme si vybrali k rozhovoru mladou, talentovanou hereèku Petru Doležalovou. Je známá také z televize, a u tohoto tématu jsme zùstali jak v nadaèním rozhovoru s šéproducentem Centra vzdìlávacích poøadù, Mgr. Danielem Rùžièkou, tak také pøi setkání s dnešní osobností, bývalým slavným sportovním komentátorem Jaroslavem Suchánkem, se kterým jsme probrali spousta témat, mimo jiné i estrády a kabarety. Tìm jsme se poté podrobnìji vìnovali v rubrice Fenomén a zjistili jsme, že nejslavnìjší èeský kabaret Èervená sedma mìl svùj prapùvod v Hradci Králové. A tak jsme se do tohoto krásného mìsta vypravili, seznámili se se svìtoznámou hradeckou filharmonií a dokonce si stihli ještì i zaplavat v místním bazénu a udìlat tak nìco pro své zdraví, abychom nedopadli tøeba jako hypochondrický výèepní Rambousek z filmu Vesnièko má støedisková, kterého skvìle ztvárnil Jiøí Lír, herec, na kterého vzpomínáme. Trochu nostalgicky zavzpomínáme i na krásu starých fotoaparátù, se kterými se ještì tu a tam doma setkáme. A tak aś už vlastníte fotoaparáty klasické èi digitální, pøejeme vám s nimi krásnou dovolenou. My si ji bereme také, pøíštì vás tedy èeká letní dvojèíslí. Pøíjemné prožití prázdnin a dovolených... Alexandra Stušková, DiS. šéfredaktorka Nadaèních listù Šéfredaktorka: Alexandra Stušková, DiS., tel: , Grafická úprava: Blanka Roubíčková Redakce: Ing. Tomáš Salač, Radek Brož, Lýdie Soldánová, Jaroslava Řezníčková Nakladatelství STUŠKOVÁ IČ: , DIČ: CZ , R. č.: MK ČR E měsíčník 13/09, vychází , příští číslo letní dvojčíslí vyjde Tiskárna v Ráji s.r.o., V Ráji 906, Pardubice Obsah NADACE ŽIVOT UMÌLCE 2 Pøedávání Ceny Jiøího Adamíry a Ceny Zuzany Navavrové NADACE ŽIVOT UMÌLCE 6 Hovoøí Mgr. Daniel Rùžièka TALENT 8 Petra Doležalová OSOBNOST 12 Jaroslav Suchánek FENOMÉN 18 Kabaret KRÁSY NAŠÍ ZEMÌ 20 Mìsto Hradec Králové ZDRAVÍ 24 Mìstské láznì Aquapark HISTORIE 26 Historie fotoaparátu VZPOMÍNKA 30 Jiøí Lír KAM ZA KULTUROU 34

4 NADACE ŽIVOT UMĚLCE ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY: Vladimír Prošek předseda, dramaturg, hudebník, zástupce Uměleckého sdružení Artes Mgr. Vojtìch Jouza člen České filharmonie, zástupce UNIE Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR RNDr. Jan Komín hudebník, zástupce Svazu autorů a interpretů Miroslav Svoboda člen sboru Statní opery Praha, zástupce UNIE Odb. svaz profesionálních zpěváků ČR Prof. Jiøí Tomášek profesor HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Valérie Zawadská herečka, zástupkyně Herecké asociace NADACE Pøedávání Ceny Že NADACE ŽIVOT UMÌLCE, kromì pomoci starším umìlcùm, výraznì napomáhá a podporuje také umìlce mladé, jsme se mohli pøesvìdèit opìt závìrem školního roku, v mìsíci èervnu, pøi pøedávání dvou významných ocenìní, a to Ceny Jiøího Adamíry a Ceny Zuzany Navarové. Toto slavnostní udílení probíhá každoroènì od roku 2005 a my si jeho význam i prùbìh krátce pøipomeneme. ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY: Prof. Jiøí Hlaváè předseda, prof. HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Ing. Michal Krùšek člen Pražského filharmonického sboru, zástupce UNIE Odb. svaz profes. zpěváků ČR Ivan Pazour člen orchestru České filharmonie, zástupce UNIE Odb. svaz orch. hudebníků ČR APARÁT: Ing. Dagmar Hrnèíøová výkonná ředitelka nadace Lýdie Soldánová tajemnice REDAKČNÍ RADA: Ing. Dagmar Hrnèíøová výkonná ředitelka nadace Mgr. Daniel Rùžièka šéfproducent, Centrum vzdělávacích pořadů ČT Ing. Martin Maøan ředitel společnosti INTERGRAM ír y C e n a Jiøí h o A d a m Cenu, pojmenovanou po charismatickém herci se sametovým hlasem, zřídila NADA- CE ŽIVOT UMĚLCE pro léta ve spolupráci s Divadelní fakultou AMU v Praze. Může být udělena občanu České republiky, který je studentem absolventského ročníku oboru herectví činoherního divadla DAMU, a to za výrazné tvůrčí úspěchy dosahované v průběhu celého studia. Je udělována zvlášť pro studenta a studentku herectví. Návrhy na udělení ceny předkládá vedoucí absolventského ročníku herectví Radě pro rozhodování o udělení ceny, která je zřizována ad hoc pro každý rok. Cena za příslušný rok je udělována studentu a studentce absolventského ročníku u příležitosti Koulení Disku. 2

5 ŽIVOT UMÌLCE Jiøího Adamíry a Ceny Zuzany Navarové Koulení disku Jedná se o tradici, která se na této škole provozuje už od nepaměti (obdoba posledního zvonění). Vlastně celá škola je protkána jistými rituály. Už v prvním ročníku přichází po měsíci tzv. Přijímací rituál. To studenti z druhého ročníku vedou nováčky v průvodu po celé Praze, ti jsou svázaní, pokřikují různá hesla, až nakonec skončí v jedné hospůdce na Břevnově. Tam už mají studenti třetího ročníku připravený program a Přijímacím rituálem přijímají ty nejmladší. Tím začíná celé studium, které po čtyřech letech končí již zmíněným Koulením disku. Čtvrtý ročník disk koulí a předává ho ročníku mladšímu studentům činoherního herectví a studentům alternativního loutkářství. Letošní udělení Ceny Jiřího Adamíry probíhalo 5. června v divadle Disk. Výběrová komise, složená ze zástupců pedagogického sboru a zástupce NŽU, měla velice složitý výběr, neboť už nyní jsou všichni absolventi velmi výraznými osobnostmi. Hlavním kritériem však byl největší pokrok během celého studia a rozvinutí imaginace a smyslu pro dramatickou situaci. V loňském roce si cenu odnesla Pavla Beretová a Vojtěch Dyk (s oběma jsme vám nabídli rozhovor v rubrice Talent). Letos byli evidentně nejúspěšnějšími studenty Lucie Polišenská a Ondřej Novák. Udělení ceny osvědčuje diplom a je spojeno s finanční odměnou ,- Kč. 3

6 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Cena Zuzany Navarové Cena, pojmenována po jedné z hlavních zakládajících členek NADACE ŽIVOT UMĚLCE, Zuzaně Navarové. Po skvělém a obětavém člověku, osobnosti, která by v tomto měsíci 18. června, slavila své narozeniny. Bohužel ve velmi mladém věku podlehla zákeřné nemoci (pozn. redakce). Cenu Zuzany Navarové vyhlásila NADACE ŽI- VOT UMĚLCE ve spolupráci s Pražskou konzervatoří pro léta Může být udělena občanu České republiky, který je studentem absolventského ročníku Hudebně-dramatického oboru Pražské konzervatoře, a to za výrazné tvůrčí úspěchy dosahované v průběhu celého studia herectví. Cena je udělována zvlášť pro studenta a studentku herectví. Návrhy na udělení ceny mohou, na zasedání Rady pro rozhodování o udělení ceny, která je zřizována ad hoc pro každý rok, předkládat členové Rady. 4

7 Konzervování Cena za příslušný rok je udělována studentu a studentce absolventského ročníku u příležitosti jednoho z posledních absolventských představení, které se každoročně uskutečňuje v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, v divadle, ve kterém mají konzervatoristé už léta své pravidelné pondělky. U posledního závěrečného vystoupení se nejedná o představení jako takové, ale spíše o jakousi recesi humornou formu rozloučení se studiem. Nazývají ho příznačně Konzervování. To je také zároveň spojeno se symbolickým předáním divadla nižšímu, pátému ročníku. Letošní udělení Ceny Zuzany Navarové proběhlo dne 8. června v Žižkovské divadle Járy Cimrmana. Jednalo se o opravdu velmi silný ročník, neboť řada těchto tváří je známá také již z televizních obrazovek. V loňském roce si cenu odnesla Šárka Muková a Matouš Ruml (s oběma jsme vám nabídli rozhovor v rubrice Talent). Letos byli nejúspěšnějšími studenty Petra Doležalová a Jan Hofman. Udělení ceny osvědčuje diplom a je spojeno s finanční odměnou ,- Kč. Doufáme, že mladých, talentovaných a nadací oceněných studentů bude jen přibývat a jednou zaplní místa opravdových umělců. Možná o některých uslyšíme méně, o některých více, každopádně na našich stránkách vás se všemi postupně seznamujeme, a vy si už sami můžete udělat obrázek, jak si na tom vlastně ta naše nová umělecká generace stojí. A třeba hned o pár stránek dál, kde nám v rubrice Talent poskytla rozhovor letošní nejúspěšnější studentka Pražské konzervatoře, slečna Petra Doležalová. redakce foto: poskytlo divadlo Disk a Žižkovské divadlo, Tomáš Salaè a A. Stušková I králové začínali korunou číslo účtu pro případné dary /0100 adresa: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Senovážné nám. 23, Praha 1 tel.: , 5

8 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Hovoøí Mgr. Daniel Rùžièka K nadaènímu rozhovoru jsem si tentokrát vybrala èlena naší redakèní rady, šéfproducenta Centra vzdìlávacích poøadù Èeské televize, pana Daniela Rùžièku, kterého nebylo vùbec jednoduché zastihnout, ale nakonec se pøece jen podaøilo... Jsem ráda, že jsme se konečně setkali, neboť Vaše pracovní vytíženost je opravdu neskutečná. Odpočíváte vůbec někdy? To víte, že odpočívám, kdybych neodpočíval, neměl bych pak sílu na mé další aktivity. Teď zrovna právě odpočívám s Vámi. (smích) Zastáváte poměrně prestižní místo šéproducenta Centra vzdělávacích pořadů České televize. Jak jste se na tuto pozici dostal? Složitě. V roce 1989 jsem dokončil střední ekonomickou školu v Liberci. Tehdy nás pilně učili chozrasčot a ekonomickou perestrojku, a mně to pak vlastně po Listopadu 89 bylo úplně k ničemu. Snad jediné, co dodnes ze svých studií využívám a na co jsem i tak trochu pyšný, je znalost psaní na stroji, vlastně na klávesnici, všemi deseti prsty zpaměti. Byl bych dobrou sekretářkou... (smích) Tou ale očividně nejste. Na jaře 1989 jsem si podal přihlášku na FAMU, na obor zvaný KŘOUT, neboli katedru řízení a organizace umělecké tvorby, jinak řečeno na produkci. Ale nevzali mě, poněvadž v té době jsem jednak neměl ukončené středoškolské vzdělání, jednak žádnou praxi v řízení tvorby a upřímně, ani nikoho známého za sebou, což bylo tehdy dost důležité. Proč zrovna produkci? Od mala mě hodně zajímalo televizní zákulisí. S mým nejlepším kamarádem jsme si tehdy i vystřihovali obrázky z Týdeníku Československé televize. V době, kdy jsem se rozhodoval, co bych chtěl dělat po maturitě, běžel v televizi 22 dílný seriál Rodáci a v každém tom čísle Týdeníku byla představována jedna profese. Hltal jsem, jak a co dělá kameraman, střihač, kostymér, architekt, a také co dělá produkční. To mě tehdy zaujalo, to bylo přesně to, co by mě bavilo, a aniž bych tehdy ještě tušil, co přesně ta profese obnáší, už jsem věděl, že ji chci dělat. Ale netušil jsem, že to vezmu oklikou, přes traktory a kombajny. Přes traktory a kombajny? Ano, slyšela jste dobře. Jak mě totiž u těch prvních přijímaček nevzali, tak mi z dobré vůle poradili, že bude lepší, když si napřed udělám televizní brigádu a za rok to zkusím znovu. Rozjel jsem se tedy na Kavčí hory, tam jsem zazvonil u dveří jednoho montovaného baráku, na jehož zvonku bylo napsáno Ústřední redakce armády bezpečnosti a brannosti (to jsem netušil, že se mi ta redakce za několik let připlete do cesty ještě jednou...), tehdy mě tam ale samozřejmě vůbec nikdo nebral na vědomí. Zklamaný životem jsem se tedy vrátil zpět do Liberce, kde jsem odmaturoval a ve svém rodném městě Chrastava nastoupil do finanční účtárny, do Strojní a traktorové stanice, kde se vyráběly kabiny na východoněmecké kombajny. Takže místo v kultuře jsem zakotvil v zemědělství. Tak to jste mě pobavil, ale jak vidno, v zemědělství jste nezůstal. Na jaře 1990 jsem zkusil přijímačky na FAMU znovu. Tentokrát mě přijali, i když jsem měl úžasný životopis a posudek. Ty se do Prahy posílaly těsně před Listopadem 89, takže já měl v posudku od kádrového náměstka potvrzeno, že jsem prospěšný socialistické společnosti, že jsem byl pilnou jiskrou, pionýrem i svazákem. A zase mi to bylo samozřejmě úplně na nic. (smích) Do Prahy jsem odešel na podzim téhož roku a o rok později jsem se stal zaměstnancem České (tehdy Československé) televize. 6

9 Zmínil jste, že při přijímacích zkouškách na FAMU jste za sebou nikoho neměl. Takže jestli to dobře chápu, jste jediný z rodiny v této branži? Ano, široko daleko není v mém příbuzenstvu žádný filmař ani jiný televizní pracovník. Oba moji rodiče pracovali celý život v Textilaně v Chrastavě, a já si moc vážím toho, že je nikdy nenapadlo mi můj odchod do Prahy rozmlouvat. A možná i právě proto, že nejsem dítě televizáků, si práce v České televizi o to více cením a štve mě, že ji zase chtějí ovládat politici. Pojďme ještě k roku 1989, v souvislosti s tímto přelomem mě napadla otázka týkající se kvality kultury a umění. Zkuste porovnat tuto oblast před a po revoluci. Na hlubokou analýzu asi nemáme dostatek prostoru. (smích) Ale je pravdou, že takové bardy, jako byli např. Menšík, Sovák, Brodský... hned tak nenalezneme. Ale i když..., co my víme? Třeba už tady jsou, jen si to neuvědomujeme. Pořád srovnáváme. Bohužel se na generaci starších umělců, ať už z řad artistů, zpěváků, estrádních umělců, hudebníků či herců, zapomíná a není to správné, avšak nemyslím si, že by se to dělo nějak záměrně, prostě dorostla nová umělecká generace. Noví režiséři, scénáristé, a ti většinou sahají při obsazení do svých řad, ať už jsou to jejich známí nebo spolužáci. Je to logické. Vždyť například u dnešních seriálů je nasazeno takové natáčecí tempo, že je to obrovská zátěž nejen i pro mladé, co pak teprve pro starší. A o to více si práce NADACE ŽIVOT UMĚLCE cením, nejenom že podporuje starší ročníky, ale že ji není lhostejný ani osud umělců mladých, talentovaných a začínajících. Ano, nadace se snaží. A co třeba samotná televize? Budoucím umělcům prostory poskytuje, neříkejte, že by se ho nenašlo více ještě i pro ty starší ročníky. Zčásti jste mi touto otázkou nahrála, neboť v Centru vzdělávacích pořadů s kolegyní, šéfdramaturgyní Alenou Müllerovou, právě připravujeme hraný seriál ze života seniorů, který zcela zapadá do koncepce vzdělávacích pořadů věnovaných této generaci. A bude samozřejmě obsazen i starší generací. Dovolte mi ještě zvědavou otázku, týkající se opět Vás samotného. Jakému druhu umění či zábavy dáváte přednost? Já se neuzavírám žádnému druhu umění. Když je to dobré představení, tak nezáleží, zda je operní, baletní nebo činoherní. Rád zajdu i do kina na dobrý film, nejraději mám historické a nebo ty s politickým podtextem. Myslím si, že člověk by neměl zabřednout pouze do jedné oblasti, měl by mít to své kulturní pole co nejširší. A co hudba? Mám rád každou hudbu, která má silnou melodii. Víte, já jsem například odchovaný tzv. středním popem, ono tehdy ani nic jiného k nám do malého města nedorazilo. Ale nevadí mi to. Vyrostl jsem na Olympiku, Matuškovi, Vondráčkové, Pilarové..., dokonce jsem byl členem fanklubu Hanky Zagorové. Nejprve hodně řadovým, protože v roce 1986 bylo v takovém klubu na tisíce lidí, poté v roce 1990, když nastal odliv fanoušků, jsem pomáhal klubu, obrazně řečeno přežít. To už jsem se z řadového člena vypracoval na jednoho z několika, který klub vedli. Dnes už v klubu nejsem, ale s paní Zagorovou se přátelíme dodnes a tohoto přátelství si velmi vážím. Já si zase vážím toho, že se mi Vás podařilo konečně zastihnout a děkuji za rozhovor. Rádo se stalo. Text a foto: Alexandra Stušková, DiS. MEDAILONEK Mgr. Daniel Růžička se narodil v Liberci. Je ženatý. Od roku 1991 pracuje v České (Československé) televizi, nejprve ve funkci asistenta produkce, poté jako vedoucí produkce. Od roku 2008 zastává pozici šéproducenta Centra vzdělávacích pořadů. Je spoluautorem webových stránek Totalita.cz a také autorem mnoha odborných článků, týkajících se historie televizního vysílání. Mimo to je autorem knihy Major Zeman propaganda nebo krimi? (2005) Při jejím vzniku šlo doslova o mravenčí práci při shánění materiálů a dokumentací z Archivu Ministerstva vnitra, či výpovědí pamětníků. Kniha rekonstruuje zákulisí vzniku seriálu. V současnosti je beznadějně vyprodána. Nyní se připravuje na vzpomínkovou knížku o první programové televizní hlasatelce, jejíž jméno zatím neprozradíme. 7

10 talent Jak jsme již informovali na pøedních nadaèních stranách, zaèátkem èervna probíhalo v Žižkovském divadle Járy Cimrmana udílení Cen Zuzany Navarové. Za výrazné tvùrèí úspìchy dosahované v prùbìhu celého studia herectví byl ocenìn nejlepším studentem Pražské konzervatoøe Jan Hofman a nejlepší studentkou sleèna Petra Doležalová, se kterou vám nyní nabízíme rozhovor. Petra Doležalová herečka Předně Vám blahopřeji k ocenění, bylo to pro Vás překvapení? Možná to bude znít sobecky, ale ani ne. Tak trochu jsem to čekala, neboť jsem si vědoma, co všechno jsem za celých těch šest let dělala, že jsem do té školy chodila, snažila se a pořád na něčem pracovala. Nezní to sobecky, naopak. Je správné, když si je člověk vědom svých kvalit a má zdravé sebevědomí. To Vám chválím... Některé tváře Vašich spolužáků jsou známé také z televize, měli jsme možnost vidět na televizních obrazovkách i Vás? Měla jsem takové dvě epizodní role v seriálech Ordinace v Růžové zahradě, Pojišťovna štěstí a v druhé řadě natáčení Dobré čtvrti. Také teď nedávno točila Česká televize projekt týkající se cestovního ruchu a tam jsem dostala menší roličku. No a v září bych měla točit ještě pohádku. To už tedy nejste žádný televizní nováček. A co divadelní oblast? V té mám opravdu štěstí. Vyhrála jsem konkurz do Západočeského divadla v Chebu, kde jsem dostala od září angažmá. Pak také dvě hostovačky v jednom malém divadélku v Plzni, kde se chystá představení Edith Piaf a musím se opět neskromně pochlubit, že mi bylo umožněno, abych ji ztvárnila já, což je naprosto úžasné! Jinak v Praze jsem ještě během studií, ve třetím ročníku, začala hrát také ve Strašnickém divadle a v divadle Metro, kde jsem dělala jak černé divadlo, tak také činohru. No a s naší třídou jsme se rozhodli, že bychom se chtěli vídat i nadále, a tak jsme si udělali vlastní autorský muzikál, který se jmenuje Krysy. Hrajeme ho v Praze, v divadle Na prádle, premiéru jsme měli už 16. března, a musím zaklepat, od té doby máme zatím stále vyprodáno. Musím uznat, že jste tu cenu dostala oprávněně. Tak pracovitá a činorodá. Ale teď si trochu odpočinete, ne? Budou prázdniny, jak je strávíte? Odpočinkem nebo zase prací? Doufám, že obojím. Pokud přijde nějaká dobrá nabídka, prázdniny jdou samozřejmě stranou. Ale jinak bych je ráda využila zejména k tomu, abych se konečně zdokonalila v jízdě autem, neboť mám řidičský průkaz od osmnácti let, ale jak nejezdím, tak jsem z toho mírně,,vypadla. A kam pak tím autem vyrazíte? Nejraději bych do Paříže, byla jste tam někdy? To je tak nádherné město! Je zvláštní, že každý kdo tam byl, tak přijede domů s tím, že se tam musí vrátit znovu. Já tomu nikdy nevěřila, vždy jsem to považovala spíš za takovou frázi, vždyť to samé se říká také o Neapoli a nebo o Římě, ale je to pravda. Paříž je opravdu krásná. Já navíc miluji historii, a té je tam, ještě i ve spojení s kulturou, opravdu hodně. 8

11 A co francouzské filmy? No! To je něco. A zejména pak ten jejich humor. Takový Louis de Funés, to je něco naprosto geniálního. Mám ráda ale i jiný druh humoru, například u britského herce Alana Rickmana, takový ten suchý, anglický. Humor prostě musí sedět na danou situaci. DIK, Yvonna, princezna burgundánská (s Janem Cinou a Jakubem Skálou) Vy se smějte hodně. Kdo by se také nesmál, úspěšné zvládnutí konzervatoře, co bude dál? Určitě divadlo a právě jsem se dozvěděla, že jsem také přijatá na FSV UK obor žurnalistika. Žurnalistika? Tak to budete píšící herečkou nebo hrající novinářkou? (smích) Dělám to kvůli tomu, že herecká práce je přece jen trochu nejistá, a tak chci mít zadní vrátka. Já jsem moc šťastná, že jsem byla na konzervatoři se skvělými profesory a spolužáky, ale upřímně, jenom maturita a absoluto rium mi opravdu nestačí. Mimo hraní mě vždycky ještě bavilo sledovat všechno dění kolem, bylo by fajn mít možnost o tom i informovat. Proto ta žurnalistika. Dobrých novinářů není nikdy dost, ale pojďme ještě zpět k herectví. Chtěla jste být odmalička herečkou? Pocházíte z herecké rodiny? Já jsem z úplně nedivadelní rodiny. U nás jsou v podstatě všichni tzv. státní zaměstnanci. Prostě klasická, normální povolání. I když, nedávno jsme si nechávali dělat rodokmen a tam jsem zjistila, že naši předkové z dědečkovy strany, od maminky, pochází z rodu Jaroslava Kvapila. Ale to jsem zjistila opravdu nedávno a bylo to pro mě dost velkým překvapením. Šmankote, že úplně nedivadelní! Koho slavnějšího byste ještě v rodině chtěla? Vám to bylo předurčeno. Odkud vlastně pocházíte, z Prahy? Ne, já jsem se narodila v Děčíně, ale jinak jsem vyrůstala v Liberci. Jako malá jsem chodila do různých zájmových kroužků, do hudební školy, na zpěv, na klavír apod. Původně jsem chodila i na základní školu, kde už byla rozšířená hudební výchova, ale kvůli neshodám s jednou učitelkou, na kterou opravdu nikdy nezapomenu, jsem pak přešla do klasické základní školy. Je zajímavé, kolik lidí v dětském věku dokáže někdy i taková učitelka negativně ovlivnit. Ale Vás to doufám nijak nepoznamenalo. Také jsem měla zpočátku problémy. Když jsem začala chodit na tu,,normální základní školu, chtěla jsem ještě i nějaký kroužek. Tehdy mi maminka zjistila, že je volné místo na dramatickém oddělení. Tak jsem tam šla, ale byla jsem zpočátku, právě díky té učitelce, dost uzavřená. Ale nakonec jsem se z toho nějak postupně dostávala a už bylo potom vše v pořádku. Z Liberce pak vedla cesta hned do Prahy na konzervatoř? Hned ne. Napoprvé mě nevzali, a tak jsem začala v Liberci studovat střední pedagogickou školu. Mezitím jsem ale do Prahy dojížděla do dramatického kroužku k paní profesorce Haně Davidové (také první manželka Vladímíra Remka pozn.). Byla skvělá, hodně mě naučila. Bohužel před dvěma lety zemřela. Hlavně díky její přípravě mě podruhé už přijali. Máte nějaké vzory? Určitě by se někdo našel, ale já jsem spíš ovlivněna individuálně, jakýmkoliv představením. Pokud jsem v roli diváka a vidím někoho skvělého na jevišti, tak mě to vždycky hodně nakopne, mám najednou spoustu energie, že to chci dělat také tak. Ale možná bych se nyní trochu odklonila od herectví a zmínila, že například moc obdivuji zpěvačku Lucii Bílou. Ta toho dokázala v životě opravdu hodně. No a pak také patří můj obdiv i některým našim dabérům, se kterými spolupracuji. Vy děláte i dabing? Dělám a moc si toho vážím. Jsem za to nesmír- 9

12 talent už v divadle nebo v televizi. Pokud je ale film postaven pouze na erotice a je to až na hranici nevkusu, nemá u mě žádná taková práce šanci. Na ničem takovém bych se nikdy nepodílela. divadla Metro,,Monsieur Amédée ně vděčná skvělému herci a kolegovi Jiřímu Knotovi, se kterým jsem hrála v představení Zasněžená romance. On začal režírovat dabing a tak mě tam dostal. V dabingu, ale také v divadle, se mi tak dostalo možnosti setkávat se např. s úžasným hereckým, manželským párem Petr Oliva a Dášenka Čárová, to jsou mistři dabéři, moc příjemní a milí lidé. A nebo také s René Slováčkovou, Zuzanou Skalickou, co jméno to pojem. Musím uznat, že teď když jste mi to řekla, tak jsem více nastražila uši. Hlas máte opravdu velmi příjemný. Takže k těm pojmům určitě brzy přibude i Petra Doležalová. (smích) Děkuji. Doufám, že ano. Na závěr se vraťme ještě k udělení Ceny Zuzany Navarové. Víte, kdo byla Zuzana Navarová? Samozřejmě, že vím. Já jsem dokonce při interpretaci zpívala její písničky, a také mám doma nějaké nahrávky. Byla to zpěvačka s velmi příjemným hlasem a příjemným vystupováním. Na konzervatoři jsem se pak ještě dozvěděla, že byla také jednou ze zakladatelek NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Součástí Ceny Zuzany Navarové byla i finanční odměna, už jste s ní nějak naložila? To bylo mimochodem pro mě i pro Honzu (Hofmana pozn.) příjemné překvapení. Penízky ještě mám, uložila jsem si je a určitě je využiju na něco prospěšného. Co dodat? Když je někomu 22 let a má v sobě tolik energie, píle a talentu, jsou pro něj téměř všude dveře dokořán. My můžeme jen tiše závidět. A nebo raději ne, buďme přející. Vždyť mladá generace umělců roste také pro nás. Text: Alexandra Stušková, DiS. Foto: poskytla Petra Doležalová A co Vaše rodina? Máte nějaké sourozence? Rodiče jsou rozvedeni, takže bydlím jen s maminkou. Hlavně ta mě vždycky ve všem podporovala a já ji za to moc děkuji. Od táty mám ještě dvě nevlastní sestry, o pět let starší Evču a čtyřletou Klárku. U nás jsou ty rodinné vztahy tak trochu komplikovanější. (smích) Máte přítele? Byl, ale v tuto chvíli už není, i když se spolu stále vídáme. Ale toto téma bych dále nerozebírala. 10 Takže mladá, krásná, talentovaná, nezadaná to jsou předpoklady. Napadá mě v souvislosti s tím otázka, je nějaká role, kterou byste odmítla? Myslím, že teď v tuto dobu nemám vzhledem ke svému věku a zkušenostem zas až takovou možnost, abych si mohla dovolit vybírat či odmítat. Nezříkám se ani malých roliček, ať herecké tøídy na konzervatoøi

13 Bacha... teď hrajete vy Vyměňujte si MP3 a videa s ostatními hudebními amatéry na Poslouchejte také na Vltavě v sobotu po 15:00. Vltava má 200 tisíc posluchačů. Zahrajte jim!

14 j lf s jk d d e io Nevím èím to je, ale kdykoliv dìlám rozhovor s nìkterou se známých, døíve narozených osobností, nedokážu odhadnout jejich vìk. V mých oèích jsou totiž poøád stejní. Jak si je pamatuji od dìtství, takoví jsou pro mì i v souèasnosti. Stejné pocity jsem zažívala i u povídání s hostem èervnového vydání. fn S èlovìkem, jehož hlas vstupoval pøi sportovních pøenosech témìø do ld všech našich domácností, ale ani jeho tváø není neznámá. k k osobnost a Hned v úvodu našeho setkání mi na mou poznámku, že se vůbec nezměnil, se smíchem zareagoval: Jé, tak to tam ani nedávejte, vždyť to není pravda. A na můj následný dotaz, kdy se narodil, opět zažertoval: To ani nevím, ale bylo to dávno. Já jsem si zjistila, že to bylo v krásném měsíci červnu, konkrétně 19. června Věk si každý z vás spočítá, já se o něm zmiňovat nebudu, poněvadž tomu moc nevěřím. Jsou prostě lidé, kteří nestárnou. A nezestárnul ani hlas hlas (bývalého) slavného sportovního komentátora. Bývalého, jsem dala schválně do uvozovek, poněvadž si nejsem jista, zda ještě tu a tam nekomentuje. Ne, to už ne. Komentář se dělá vždy k nějakému dění na obraze a protože už v televizi nejsem, tak už ani nekomentuji. Můj poslední sportovní přenos byl před šestnácti lety. Ale zůstal jsem u moderování různých sportovních, společenských i zábavných akcí a pořadů, a to mě baví. Vždyť lidem ve tvářích vidím, jak na to mé povídání reagují, objasňuje mi pan Suchánek současnou situaci. Coby sportovní antitalent jsem sportovní přenosy nikdy moc nesledovala, u čeho jsem však dokázala sedět až do konce, to byly dětské televizní soutěže. V paměti mi zůstala jedna 12 f o Kámen s příznačným názvem y p Moderoval ji nůžky n papír. c pan Suchánek a já si pamatum ji, že na mě tehdy velmi zapůsobil jeho přátelský a vlídný přístup k soutěžícím, až jsem si i říkala, že je snad nakonec nechá vyhrát všechny. Měl to prostě v sobě. Já jsem k moderování, soutěžení a bavení lidí, tíhnul už odmalička. Vše to dění kolem se mi moc líbilo. Dodnes mě baví si s lidmi povídat, bavit je, reagovat na dané situace. Také jsem měl v životě obrovské štěstí na lidi, se kterými jsem se postupně setkával, učil se od nich a pak s nimi spolupracoval. Začínal jsem ještě v dobách Strýčka Jedličky, dospělými zesměšňovaného, ale děti ho měly rádi. Pak jsem byl zván k uvádění plesů, vyhlašování sportovců, ba dokonce jsem konferoval i jeden ročník Zlatého Slavíka v Lucerně a nebo také písňový festival v Sopotech. Občas jsem byl pozván i Karlem Vlachem či Václavem Hybšem na moderování různých tanečních akcí a plesů. Postupně jsem se tak dostával do estrád a soutěží. Opravdu mě to moc bavilo a dodnes baví. =sdf kj i Such v a l s o r a J n Pa i č íé f nd llo s a j ánek S Naïou Urbánkovou na Zlatém Slavíku v Lucernì m e

15 n f l v k í á é m ř Během svých moderátorských akcí se setkal pan Suchánek s celou plejádou vynikajících umělců, a tak než si začneme povídat o sportovním komentátorství, zůstaňme ještě u zábavných pořadů a estrád. Na koho vzpomíná nejraději? Na všechny, které jsem poznal, odpoví bez rozmýšlení. Neboť v těch dobách to byl jeden mistr zábavy vedle druhého, ale jestli chcete pár jmen, určitě by to byl v prvé řadě Láďa Menšík, Jiří Sovák, František Filipovský, Stella Zázvorková, Jiří Lír. Nesmírně jsem je obdivoval. Při jedné besedě jsem Františka Filipovského tak soustředěně poslouchal, že jsem zapomněl pořad ukončit. S Jirkou Sovákem jsem také hodně cestoval, byly to krásné tři nebo čtyři roky. Vždycky chtěl, abych mu tykal, ale mně to vůbec nešlo, já ho měl v takové úctě, že jednou jsem mu tykal a pak zase vykal. Vázala mě k němu úcta a k té patří i zdvořilostní vykání. Nechci ale, aby to vypadalo jako nějaké vychloubání, ovšem pravdou je, že umělců, těch opravdových bardů, jsem v životě poznal opravdu hodně. ř k o s í f í b á á ý Později začal pan Suchánek jezdit například i s režisérem Zdeňkem Troškou a Helenou Růžičkovou. Jak jsem ty dva poznala, tak si myslím, že legrace musela být, už když se někde jen objevili. Ano, to byla, dává mi za pravdu pan Jaroslav a přidá k dobru jednu historku. Zážitkem bylo zejména cestování ještě s jejím synem Jirkou, ten měl téměř 200 kilo, Helena 130, k tomu kostýmy, jak to auto vydrželo, jsem dodnes nepochopil. V době, kdy byla hodně slavná a žádaná, měla svůj monolog, nazvaný příznačně Motýlek. Aby zdůraznila všechno, co o své subtilní postavě vyprávěla, pořídila si kostým sešitý z různých barevných fáborů a mašlí. Ohlásil jsem, že teď přilétá náš barevný motýlek a Helena vždy za ovací publika vplula (přilétla) na jeviště. Pak jsme ještě vymysleli, že když ji ohlásím a ona se ukáže v portále, tak se rozběhnu a skočím ji do náručí. Jenže stalo se, že Helena jednou nedokázala své paže z té spousty mašlí a fáborů vyprostit, já vyskočil, a místo v náručí jsem uvízl na jejím poprsí. Chvíli jsem se jí držel kolem krku, ale pak jsem začal klouzat dolů, načež ona se mnou zavěšeným popošla k mikrofonu a pravila: Snaž se, jsi sportovní redaktor, furt jsi na Kavčích horách, tak co by ses chvíli neudržel na Kozích hřbetech (smích). Ona byla neskutečná, pohotová, s ničím si nedělala problémy. Helena Růžičková nás už bohužel nerozesměje, a tak abychom nebyli příliš smutní (to ostatně k panu Suchánkovi vůbec nesedí), přeneseme téma na již zmíněné Kavčí hory, ke slavnému komentátorství. No, nevím, jestli slavnému, odpoví skromně pan Suchánek, ale přesto rád zavzpomíná. Začínal jsem nejprve ve sportovní redakci v Československém rozhlase, to bylo kolem roku 1962, pak jsem dostal nabídku do sportovní redakce Svobodného slova, tam jsem se učil psát, a pak už přišla nabídka do Československé televize. Věnoval jsem se převážně individuálním sportům: moderní gymnastice v dobách sester Machatových, Hany Sitninanské, kolové v dobách bratří Pospíšilů, cyklistice v dobách Vlastimila Moravce, Smolíka, Matouška. Komentoval jsem také kanoistiku, judo, dokonce i šachy. Dále také šestnáct ročníků Závodu míru, devatenáct ročníků Intersport turné to už je kus života! Mojí hlavní disciplinou bylo lyžování a tam mám dodnes mezi skokany i běžci spoustu skvělých kamarádů. S Jiøím Raškou, nejslavnìjším èeským skokanem na lyžích Ptám se, zda mu vůbec přijde, že byl tak známým, že když promluvil, tak lidé řekli, to je ten slavný komentátor. Tak každý to určitě neřekl, odpoví pan Suchánek: Jiní dokázali o hodně víc. Na druhou stranu bych ale rád zmínil, že 13

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Datum vytvoření 1.9.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Česká divadelní ocenění Čtvrtý Nejznámější česká divadelní ocenění Práce v divadelním

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE

Jak už jsme řekli, první představení v suterénním TROCHA HISTORIE TROCHA HISTORIE Jak už jsme řekli, první představení v suterénním Divadle Rokoko se konalo 25. prosince 1915 a na programu byly písničky a scénky, v nichž vystupoval jako hlavní hvězda populární Karel

Více

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20.

XIX. Co se nevešlo do škatulek. Obal CD, na němž zpívá Lena Romanoff populární písně a šansony z dvacátých a třicátých let 20. Hudební dění v Polné a okolí 349 XIX. Co se nevešlo do škatulek Není bez zajímavosti, že se někteří z polenských rodáků prosadili v populární hudbě v zahraničí. Touto první je: Alena Jacob Narodila se

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast BRNO - divadla Datum vytvoření 27. 6. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehled brněnských divadelních scén Způsob využití Rozšíření základního učiva v

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Jiří Suchý Datum vytvoření 11.10.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přínos Jiřího Suchého českému divadlu Způsob využití Výklad nového učiva, opakování

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Památný strom. projekt Náš region

Památný strom. projekt Náš region Památný strom projekt Náš region Představuji se vám Jmenuji se JAVOR KLEN Narodil jsem se před 190 lety. Adresa: východní okraj města poblíž cesty ke klášteru, ulice Antonína Dvořáka 773, Králíky Výška:

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy

Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Oslavy 10. výročí obnovení krajské samosprávy Den Jihomoravského kraje 5. června 2010 v Brně započaly oslavy desátého výročí obnovení krajské samosprávy v České republice tedy i Jihomoravského kraje. Oslavy

Více

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení Zpravodaj Číslo 10/2013 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě XI. Gerontologický den Pátek 25.10.2013 byl pro některé z uživatelek DS Sedmikráska ve znamení XI. Gerontologického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

2. číslo čtvrtletníku

2. číslo čtvrtletníku 2. číslo čtvrtletníku školní rok 2015/ 2016 Opět nám škola utekla jako voda. I ty vánoční prázdniny byly tak nějak krátké. Také silvestrovský ohňostroj, na který se každoročně těšíme, už je za námi. Je

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova)

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) PORTFOLIO JMÉNO:.. TŘÍDA:. ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) Kapitola 16. Strana 1 (celkem 19) SVP_ZS_NH_Cast_5_OSNOVY_II-HUDEBNI_VYCHOVA_Priloha_2_PORTFOLIO_VI_od_2010.docx

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den,

Přílohy. Příloha č. 1 dotazník. Dobrý den, Přílohy Příloha č. 1 dotazník Dobrý den, jmenuji se Radka Mikulová a jsem studentkou posledního ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudební výchova. Ráda bych vás

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Z Wigymu. Ga Ma Ja!! STRANA 2 ČÍSLO 10 ROČNÍK 15 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Z Wigymu P řed pár týdny jsem několik maturantů zaskočila pár otázkami ohledně jejich maturit. Tady jsou. Ptáte se, jak tito čtyři maturanti dopadli? Jsou z nich absolventi, což znamená, že DOBŘE. Blahopřejeme

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála

RSC Rock Solid Club solid rock pevná skála 1 Čau děcka, já jsem Janka a jsem členem RSC klubu a chci vás s ním trochu seznámit. Zkratka RSC znamená Rock Solid Club a solid rock znamená v angličtině pevná skála. Každé úterý se scházíme u vás na

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

Ict1-ČJ-12 SEMAFOR. Jiří Suchý Jiří Šlitr. Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová

Ict1-ČJ-12 SEMAFOR. Jiří Suchý Jiří Šlitr. Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová Ict1-ČJ-12 SEMAFOR Jiří Suchý Jiří Šlitr Vytvořila: Mgr. Lenka Hýžová Vznik divadla První písně zazněly kolem roku 1955 ve vinárně Reduta na Národní třídě. V ní se scházeli mladí umělci, mezi nimi i Jiří

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete?

1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost? 1. ano 2. ne 2) Co si pod tímto pojmem, mediální gramotnost, představujete? Vybranou odpověď vždy, prosím, zakroužkujte. Otevřené otázky (tedy ty, do kterých budete psát vlastní rukou) prosím, vyplňujte co nejčitelněji. Děkuji, B.K. 1) Setkali jste se někdy s pojmem mediální gramotnost?

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více