Nadaèní listy. Jaroslav Suchánek. ctí èeský jazyk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadaèní listy. Jaroslav Suchánek. ctí èeský jazyk"

Transkript

1 Nadaèní listy Jaroslav Suchánek ctí èeský jazyk è. 13/èerven 2009

2 ČESKÁ FILHARMONIE, YAN PASCAL TORTELIER, PAVEL ŠPORCL, PAAVO JÄRVI, JANINE JANSEN, BENNEWITZOVO KVARTETO, VLADIMÍR ASHKENAZY, ANNA VINNITSKAYA, BORIS BEREZOVSKY, EMERSON STRING QUARTET, OLGA TRIFONOVA, ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE, DMITRIJ KITAJENKO, RUDOLF BUCHBINDER, SOČR, TOMÁŠ NETOPIL, GAUTIER CAPUÇON, STUTTGARTER KAMMERORCHESTER, OLLI MUSTONEN, PRAŽSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE, JIŘÍ BĚLOHLÁVEK, PHILHARMONIA ORCHESTRA LONDON, ION MARIN, ARABELLA STEINBACHER A MNOHO DALŠÍCH RUDOLFINUM, DVOŘÁKOVA SÍŇ: GENERÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

3 Slovo úvodem Témata èervnového vydání se nám opravdu zajímavì prolínají. Zaèátkem mìsíce jsme se zúèastnili udílení Ceny Jiøího Adamíry a Ceny Zuzany Navarové, kde jsme si vybrali k rozhovoru mladou, talentovanou hereèku Petru Doležalovou. Je známá také z televize, a u tohoto tématu jsme zùstali jak v nadaèním rozhovoru s šéproducentem Centra vzdìlávacích poøadù, Mgr. Danielem Rùžièkou, tak také pøi setkání s dnešní osobností, bývalým slavným sportovním komentátorem Jaroslavem Suchánkem, se kterým jsme probrali spousta témat, mimo jiné i estrády a kabarety. Tìm jsme se poté podrobnìji vìnovali v rubrice Fenomén a zjistili jsme, že nejslavnìjší èeský kabaret Èervená sedma mìl svùj prapùvod v Hradci Králové. A tak jsme se do tohoto krásného mìsta vypravili, seznámili se se svìtoznámou hradeckou filharmonií a dokonce si stihli ještì i zaplavat v místním bazénu a udìlat tak nìco pro své zdraví, abychom nedopadli tøeba jako hypochondrický výèepní Rambousek z filmu Vesnièko má støedisková, kterého skvìle ztvárnil Jiøí Lír, herec, na kterého vzpomínáme. Trochu nostalgicky zavzpomínáme i na krásu starých fotoaparátù, se kterými se ještì tu a tam doma setkáme. A tak aś už vlastníte fotoaparáty klasické èi digitální, pøejeme vám s nimi krásnou dovolenou. My si ji bereme také, pøíštì vás tedy èeká letní dvojèíslí. Pøíjemné prožití prázdnin a dovolených... Alexandra Stušková, DiS. šéfredaktorka Nadaèních listù Šéfredaktorka: Alexandra Stušková, DiS., tel: , Grafická úprava: Blanka Roubíčková Redakce: Ing. Tomáš Salač, Radek Brož, Lýdie Soldánová, Jaroslava Řezníčková Nakladatelství STUŠKOVÁ IČ: , DIČ: CZ , R. č.: MK ČR E měsíčník 13/09, vychází , příští číslo letní dvojčíslí vyjde Tiskárna v Ráji s.r.o., V Ráji 906, Pardubice Obsah NADACE ŽIVOT UMÌLCE 2 Pøedávání Ceny Jiøího Adamíry a Ceny Zuzany Navavrové NADACE ŽIVOT UMÌLCE 6 Hovoøí Mgr. Daniel Rùžièka TALENT 8 Petra Doležalová OSOBNOST 12 Jaroslav Suchánek FENOMÉN 18 Kabaret KRÁSY NAŠÍ ZEMÌ 20 Mìsto Hradec Králové ZDRAVÍ 24 Mìstské láznì Aquapark HISTORIE 26 Historie fotoaparátu VZPOMÍNKA 30 Jiøí Lír KAM ZA KULTUROU 34

4 NADACE ŽIVOT UMĚLCE ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY: Vladimír Prošek předseda, dramaturg, hudebník, zástupce Uměleckého sdružení Artes Mgr. Vojtìch Jouza člen České filharmonie, zástupce UNIE Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR RNDr. Jan Komín hudebník, zástupce Svazu autorů a interpretů Miroslav Svoboda člen sboru Statní opery Praha, zástupce UNIE Odb. svaz profesionálních zpěváků ČR Prof. Jiøí Tomášek profesor HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Valérie Zawadská herečka, zástupkyně Herecké asociace NADACE Pøedávání Ceny Že NADACE ŽIVOT UMÌLCE, kromì pomoci starším umìlcùm, výraznì napomáhá a podporuje také umìlce mladé, jsme se mohli pøesvìdèit opìt závìrem školního roku, v mìsíci èervnu, pøi pøedávání dvou významných ocenìní, a to Ceny Jiøího Adamíry a Ceny Zuzany Navarové. Toto slavnostní udílení probíhá každoroènì od roku 2005 a my si jeho význam i prùbìh krátce pøipomeneme. ČLENOVÉ DOZORČÍ RADY: Prof. Jiøí Hlaváè předseda, prof. HAMU, zástupce Asociace hudebních umělců a vědců Ing. Michal Krùšek člen Pražského filharmonického sboru, zástupce UNIE Odb. svaz profes. zpěváků ČR Ivan Pazour člen orchestru České filharmonie, zástupce UNIE Odb. svaz orch. hudebníků ČR APARÁT: Ing. Dagmar Hrnèíøová výkonná ředitelka nadace Lýdie Soldánová tajemnice REDAKČNÍ RADA: Ing. Dagmar Hrnèíøová výkonná ředitelka nadace Mgr. Daniel Rùžièka šéfproducent, Centrum vzdělávacích pořadů ČT Ing. Martin Maøan ředitel společnosti INTERGRAM ír y C e n a Jiøí h o A d a m Cenu, pojmenovanou po charismatickém herci se sametovým hlasem, zřídila NADA- CE ŽIVOT UMĚLCE pro léta ve spolupráci s Divadelní fakultou AMU v Praze. Může být udělena občanu České republiky, který je studentem absolventského ročníku oboru herectví činoherního divadla DAMU, a to za výrazné tvůrčí úspěchy dosahované v průběhu celého studia. Je udělována zvlášť pro studenta a studentku herectví. Návrhy na udělení ceny předkládá vedoucí absolventského ročníku herectví Radě pro rozhodování o udělení ceny, která je zřizována ad hoc pro každý rok. Cena za příslušný rok je udělována studentu a studentce absolventského ročníku u příležitosti Koulení Disku. 2

5 ŽIVOT UMÌLCE Jiøího Adamíry a Ceny Zuzany Navarové Koulení disku Jedná se o tradici, která se na této škole provozuje už od nepaměti (obdoba posledního zvonění). Vlastně celá škola je protkána jistými rituály. Už v prvním ročníku přichází po měsíci tzv. Přijímací rituál. To studenti z druhého ročníku vedou nováčky v průvodu po celé Praze, ti jsou svázaní, pokřikují různá hesla, až nakonec skončí v jedné hospůdce na Břevnově. Tam už mají studenti třetího ročníku připravený program a Přijímacím rituálem přijímají ty nejmladší. Tím začíná celé studium, které po čtyřech letech končí již zmíněným Koulením disku. Čtvrtý ročník disk koulí a předává ho ročníku mladšímu studentům činoherního herectví a studentům alternativního loutkářství. Letošní udělení Ceny Jiřího Adamíry probíhalo 5. června v divadle Disk. Výběrová komise, složená ze zástupců pedagogického sboru a zástupce NŽU, měla velice složitý výběr, neboť už nyní jsou všichni absolventi velmi výraznými osobnostmi. Hlavním kritériem však byl největší pokrok během celého studia a rozvinutí imaginace a smyslu pro dramatickou situaci. V loňském roce si cenu odnesla Pavla Beretová a Vojtěch Dyk (s oběma jsme vám nabídli rozhovor v rubrice Talent). Letos byli evidentně nejúspěšnějšími studenty Lucie Polišenská a Ondřej Novák. Udělení ceny osvědčuje diplom a je spojeno s finanční odměnou ,- Kč. 3

6 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Cena Zuzany Navarové Cena, pojmenována po jedné z hlavních zakládajících členek NADACE ŽIVOT UMĚLCE, Zuzaně Navarové. Po skvělém a obětavém člověku, osobnosti, která by v tomto měsíci 18. června, slavila své narozeniny. Bohužel ve velmi mladém věku podlehla zákeřné nemoci (pozn. redakce). Cenu Zuzany Navarové vyhlásila NADACE ŽI- VOT UMĚLCE ve spolupráci s Pražskou konzervatoří pro léta Může být udělena občanu České republiky, který je studentem absolventského ročníku Hudebně-dramatického oboru Pražské konzervatoře, a to za výrazné tvůrčí úspěchy dosahované v průběhu celého studia herectví. Cena je udělována zvlášť pro studenta a studentku herectví. Návrhy na udělení ceny mohou, na zasedání Rady pro rozhodování o udělení ceny, která je zřizována ad hoc pro každý rok, předkládat členové Rady. 4

7 Konzervování Cena za příslušný rok je udělována studentu a studentce absolventského ročníku u příležitosti jednoho z posledních absolventských představení, které se každoročně uskutečňuje v Žižkovském divadle Járy Cimrmana, v divadle, ve kterém mají konzervatoristé už léta své pravidelné pondělky. U posledního závěrečného vystoupení se nejedná o představení jako takové, ale spíše o jakousi recesi humornou formu rozloučení se studiem. Nazývají ho příznačně Konzervování. To je také zároveň spojeno se symbolickým předáním divadla nižšímu, pátému ročníku. Letošní udělení Ceny Zuzany Navarové proběhlo dne 8. června v Žižkovské divadle Járy Cimrmana. Jednalo se o opravdu velmi silný ročník, neboť řada těchto tváří je známá také již z televizních obrazovek. V loňském roce si cenu odnesla Šárka Muková a Matouš Ruml (s oběma jsme vám nabídli rozhovor v rubrice Talent). Letos byli nejúspěšnějšími studenty Petra Doležalová a Jan Hofman. Udělení ceny osvědčuje diplom a je spojeno s finanční odměnou ,- Kč. Doufáme, že mladých, talentovaných a nadací oceněných studentů bude jen přibývat a jednou zaplní místa opravdových umělců. Možná o některých uslyšíme méně, o některých více, každopádně na našich stránkách vás se všemi postupně seznamujeme, a vy si už sami můžete udělat obrázek, jak si na tom vlastně ta naše nová umělecká generace stojí. A třeba hned o pár stránek dál, kde nám v rubrice Talent poskytla rozhovor letošní nejúspěšnější studentka Pražské konzervatoře, slečna Petra Doležalová. redakce foto: poskytlo divadlo Disk a Žižkovské divadlo, Tomáš Salaè a A. Stušková I králové začínali korunou číslo účtu pro případné dary /0100 adresa: NADACE ŽIVOT UMĚLCE Senovážné nám. 23, Praha 1 tel.: , 5

8 NADACE ŽIVOT UMĚLCE Hovoøí Mgr. Daniel Rùžièka K nadaènímu rozhovoru jsem si tentokrát vybrala èlena naší redakèní rady, šéfproducenta Centra vzdìlávacích poøadù Èeské televize, pana Daniela Rùžièku, kterého nebylo vùbec jednoduché zastihnout, ale nakonec se pøece jen podaøilo... Jsem ráda, že jsme se konečně setkali, neboť Vaše pracovní vytíženost je opravdu neskutečná. Odpočíváte vůbec někdy? To víte, že odpočívám, kdybych neodpočíval, neměl bych pak sílu na mé další aktivity. Teď zrovna právě odpočívám s Vámi. (smích) Zastáváte poměrně prestižní místo šéproducenta Centra vzdělávacích pořadů České televize. Jak jste se na tuto pozici dostal? Složitě. V roce 1989 jsem dokončil střední ekonomickou školu v Liberci. Tehdy nás pilně učili chozrasčot a ekonomickou perestrojku, a mně to pak vlastně po Listopadu 89 bylo úplně k ničemu. Snad jediné, co dodnes ze svých studií využívám a na co jsem i tak trochu pyšný, je znalost psaní na stroji, vlastně na klávesnici, všemi deseti prsty zpaměti. Byl bych dobrou sekretářkou... (smích) Tou ale očividně nejste. Na jaře 1989 jsem si podal přihlášku na FAMU, na obor zvaný KŘOUT, neboli katedru řízení a organizace umělecké tvorby, jinak řečeno na produkci. Ale nevzali mě, poněvadž v té době jsem jednak neměl ukončené středoškolské vzdělání, jednak žádnou praxi v řízení tvorby a upřímně, ani nikoho známého za sebou, což bylo tehdy dost důležité. Proč zrovna produkci? Od mala mě hodně zajímalo televizní zákulisí. S mým nejlepším kamarádem jsme si tehdy i vystřihovali obrázky z Týdeníku Československé televize. V době, kdy jsem se rozhodoval, co bych chtěl dělat po maturitě, běžel v televizi 22 dílný seriál Rodáci a v každém tom čísle Týdeníku byla představována jedna profese. Hltal jsem, jak a co dělá kameraman, střihač, kostymér, architekt, a také co dělá produkční. To mě tehdy zaujalo, to bylo přesně to, co by mě bavilo, a aniž bych tehdy ještě tušil, co přesně ta profese obnáší, už jsem věděl, že ji chci dělat. Ale netušil jsem, že to vezmu oklikou, přes traktory a kombajny. Přes traktory a kombajny? Ano, slyšela jste dobře. Jak mě totiž u těch prvních přijímaček nevzali, tak mi z dobré vůle poradili, že bude lepší, když si napřed udělám televizní brigádu a za rok to zkusím znovu. Rozjel jsem se tedy na Kavčí hory, tam jsem zazvonil u dveří jednoho montovaného baráku, na jehož zvonku bylo napsáno Ústřední redakce armády bezpečnosti a brannosti (to jsem netušil, že se mi ta redakce za několik let připlete do cesty ještě jednou...), tehdy mě tam ale samozřejmě vůbec nikdo nebral na vědomí. Zklamaný životem jsem se tedy vrátil zpět do Liberce, kde jsem odmaturoval a ve svém rodném městě Chrastava nastoupil do finanční účtárny, do Strojní a traktorové stanice, kde se vyráběly kabiny na východoněmecké kombajny. Takže místo v kultuře jsem zakotvil v zemědělství. Tak to jste mě pobavil, ale jak vidno, v zemědělství jste nezůstal. Na jaře 1990 jsem zkusil přijímačky na FAMU znovu. Tentokrát mě přijali, i když jsem měl úžasný životopis a posudek. Ty se do Prahy posílaly těsně před Listopadem 89, takže já měl v posudku od kádrového náměstka potvrzeno, že jsem prospěšný socialistické společnosti, že jsem byl pilnou jiskrou, pionýrem i svazákem. A zase mi to bylo samozřejmě úplně na nic. (smích) Do Prahy jsem odešel na podzim téhož roku a o rok později jsem se stal zaměstnancem České (tehdy Československé) televize. 6

9 Zmínil jste, že při přijímacích zkouškách na FAMU jste za sebou nikoho neměl. Takže jestli to dobře chápu, jste jediný z rodiny v této branži? Ano, široko daleko není v mém příbuzenstvu žádný filmař ani jiný televizní pracovník. Oba moji rodiče pracovali celý život v Textilaně v Chrastavě, a já si moc vážím toho, že je nikdy nenapadlo mi můj odchod do Prahy rozmlouvat. A možná i právě proto, že nejsem dítě televizáků, si práce v České televizi o to více cením a štve mě, že ji zase chtějí ovládat politici. Pojďme ještě k roku 1989, v souvislosti s tímto přelomem mě napadla otázka týkající se kvality kultury a umění. Zkuste porovnat tuto oblast před a po revoluci. Na hlubokou analýzu asi nemáme dostatek prostoru. (smích) Ale je pravdou, že takové bardy, jako byli např. Menšík, Sovák, Brodský... hned tak nenalezneme. Ale i když..., co my víme? Třeba už tady jsou, jen si to neuvědomujeme. Pořád srovnáváme. Bohužel se na generaci starších umělců, ať už z řad artistů, zpěváků, estrádních umělců, hudebníků či herců, zapomíná a není to správné, avšak nemyslím si, že by se to dělo nějak záměrně, prostě dorostla nová umělecká generace. Noví režiséři, scénáristé, a ti většinou sahají při obsazení do svých řad, ať už jsou to jejich známí nebo spolužáci. Je to logické. Vždyť například u dnešních seriálů je nasazeno takové natáčecí tempo, že je to obrovská zátěž nejen i pro mladé, co pak teprve pro starší. A o to více si práce NADACE ŽIVOT UMĚLCE cením, nejenom že podporuje starší ročníky, ale že ji není lhostejný ani osud umělců mladých, talentovaných a začínajících. Ano, nadace se snaží. A co třeba samotná televize? Budoucím umělcům prostory poskytuje, neříkejte, že by se ho nenašlo více ještě i pro ty starší ročníky. Zčásti jste mi touto otázkou nahrála, neboť v Centru vzdělávacích pořadů s kolegyní, šéfdramaturgyní Alenou Müllerovou, právě připravujeme hraný seriál ze života seniorů, který zcela zapadá do koncepce vzdělávacích pořadů věnovaných této generaci. A bude samozřejmě obsazen i starší generací. Dovolte mi ještě zvědavou otázku, týkající se opět Vás samotného. Jakému druhu umění či zábavy dáváte přednost? Já se neuzavírám žádnému druhu umění. Když je to dobré představení, tak nezáleží, zda je operní, baletní nebo činoherní. Rád zajdu i do kina na dobrý film, nejraději mám historické a nebo ty s politickým podtextem. Myslím si, že člověk by neměl zabřednout pouze do jedné oblasti, měl by mít to své kulturní pole co nejširší. A co hudba? Mám rád každou hudbu, která má silnou melodii. Víte, já jsem například odchovaný tzv. středním popem, ono tehdy ani nic jiného k nám do malého města nedorazilo. Ale nevadí mi to. Vyrostl jsem na Olympiku, Matuškovi, Vondráčkové, Pilarové..., dokonce jsem byl členem fanklubu Hanky Zagorové. Nejprve hodně řadovým, protože v roce 1986 bylo v takovém klubu na tisíce lidí, poté v roce 1990, když nastal odliv fanoušků, jsem pomáhal klubu, obrazně řečeno přežít. To už jsem se z řadového člena vypracoval na jednoho z několika, který klub vedli. Dnes už v klubu nejsem, ale s paní Zagorovou se přátelíme dodnes a tohoto přátelství si velmi vážím. Já si zase vážím toho, že se mi Vás podařilo konečně zastihnout a děkuji za rozhovor. Rádo se stalo. Text a foto: Alexandra Stušková, DiS. MEDAILONEK Mgr. Daniel Růžička se narodil v Liberci. Je ženatý. Od roku 1991 pracuje v České (Československé) televizi, nejprve ve funkci asistenta produkce, poté jako vedoucí produkce. Od roku 2008 zastává pozici šéproducenta Centra vzdělávacích pořadů. Je spoluautorem webových stránek Totalita.cz a také autorem mnoha odborných článků, týkajících se historie televizního vysílání. Mimo to je autorem knihy Major Zeman propaganda nebo krimi? (2005) Při jejím vzniku šlo doslova o mravenčí práci při shánění materiálů a dokumentací z Archivu Ministerstva vnitra, či výpovědí pamětníků. Kniha rekonstruuje zákulisí vzniku seriálu. V současnosti je beznadějně vyprodána. Nyní se připravuje na vzpomínkovou knížku o první programové televizní hlasatelce, jejíž jméno zatím neprozradíme. 7

10 talent Jak jsme již informovali na pøedních nadaèních stranách, zaèátkem èervna probíhalo v Žižkovském divadle Járy Cimrmana udílení Cen Zuzany Navarové. Za výrazné tvùrèí úspìchy dosahované v prùbìhu celého studia herectví byl ocenìn nejlepším studentem Pražské konzervatoøe Jan Hofman a nejlepší studentkou sleèna Petra Doležalová, se kterou vám nyní nabízíme rozhovor. Petra Doležalová herečka Předně Vám blahopřeji k ocenění, bylo to pro Vás překvapení? Možná to bude znít sobecky, ale ani ne. Tak trochu jsem to čekala, neboť jsem si vědoma, co všechno jsem za celých těch šest let dělala, že jsem do té školy chodila, snažila se a pořád na něčem pracovala. Nezní to sobecky, naopak. Je správné, když si je člověk vědom svých kvalit a má zdravé sebevědomí. To Vám chválím... Některé tváře Vašich spolužáků jsou známé také z televize, měli jsme možnost vidět na televizních obrazovkách i Vás? Měla jsem takové dvě epizodní role v seriálech Ordinace v Růžové zahradě, Pojišťovna štěstí a v druhé řadě natáčení Dobré čtvrti. Také teď nedávno točila Česká televize projekt týkající se cestovního ruchu a tam jsem dostala menší roličku. No a v září bych měla točit ještě pohádku. To už tedy nejste žádný televizní nováček. A co divadelní oblast? V té mám opravdu štěstí. Vyhrála jsem konkurz do Západočeského divadla v Chebu, kde jsem dostala od září angažmá. Pak také dvě hostovačky v jednom malém divadélku v Plzni, kde se chystá představení Edith Piaf a musím se opět neskromně pochlubit, že mi bylo umožněno, abych ji ztvárnila já, což je naprosto úžasné! Jinak v Praze jsem ještě během studií, ve třetím ročníku, začala hrát také ve Strašnickém divadle a v divadle Metro, kde jsem dělala jak černé divadlo, tak také činohru. No a s naší třídou jsme se rozhodli, že bychom se chtěli vídat i nadále, a tak jsme si udělali vlastní autorský muzikál, který se jmenuje Krysy. Hrajeme ho v Praze, v divadle Na prádle, premiéru jsme měli už 16. března, a musím zaklepat, od té doby máme zatím stále vyprodáno. Musím uznat, že jste tu cenu dostala oprávněně. Tak pracovitá a činorodá. Ale teď si trochu odpočinete, ne? Budou prázdniny, jak je strávíte? Odpočinkem nebo zase prací? Doufám, že obojím. Pokud přijde nějaká dobrá nabídka, prázdniny jdou samozřejmě stranou. Ale jinak bych je ráda využila zejména k tomu, abych se konečně zdokonalila v jízdě autem, neboť mám řidičský průkaz od osmnácti let, ale jak nejezdím, tak jsem z toho mírně,,vypadla. A kam pak tím autem vyrazíte? Nejraději bych do Paříže, byla jste tam někdy? To je tak nádherné město! Je zvláštní, že každý kdo tam byl, tak přijede domů s tím, že se tam musí vrátit znovu. Já tomu nikdy nevěřila, vždy jsem to považovala spíš za takovou frázi, vždyť to samé se říká také o Neapoli a nebo o Římě, ale je to pravda. Paříž je opravdu krásná. Já navíc miluji historii, a té je tam, ještě i ve spojení s kulturou, opravdu hodně. 8

11 A co francouzské filmy? No! To je něco. A zejména pak ten jejich humor. Takový Louis de Funés, to je něco naprosto geniálního. Mám ráda ale i jiný druh humoru, například u britského herce Alana Rickmana, takový ten suchý, anglický. Humor prostě musí sedět na danou situaci. DIK, Yvonna, princezna burgundánská (s Janem Cinou a Jakubem Skálou) Vy se smějte hodně. Kdo by se také nesmál, úspěšné zvládnutí konzervatoře, co bude dál? Určitě divadlo a právě jsem se dozvěděla, že jsem také přijatá na FSV UK obor žurnalistika. Žurnalistika? Tak to budete píšící herečkou nebo hrající novinářkou? (smích) Dělám to kvůli tomu, že herecká práce je přece jen trochu nejistá, a tak chci mít zadní vrátka. Já jsem moc šťastná, že jsem byla na konzervatoři se skvělými profesory a spolužáky, ale upřímně, jenom maturita a absoluto rium mi opravdu nestačí. Mimo hraní mě vždycky ještě bavilo sledovat všechno dění kolem, bylo by fajn mít možnost o tom i informovat. Proto ta žurnalistika. Dobrých novinářů není nikdy dost, ale pojďme ještě zpět k herectví. Chtěla jste být odmalička herečkou? Pocházíte z herecké rodiny? Já jsem z úplně nedivadelní rodiny. U nás jsou v podstatě všichni tzv. státní zaměstnanci. Prostě klasická, normální povolání. I když, nedávno jsme si nechávali dělat rodokmen a tam jsem zjistila, že naši předkové z dědečkovy strany, od maminky, pochází z rodu Jaroslava Kvapila. Ale to jsem zjistila opravdu nedávno a bylo to pro mě dost velkým překvapením. Šmankote, že úplně nedivadelní! Koho slavnějšího byste ještě v rodině chtěla? Vám to bylo předurčeno. Odkud vlastně pocházíte, z Prahy? Ne, já jsem se narodila v Děčíně, ale jinak jsem vyrůstala v Liberci. Jako malá jsem chodila do různých zájmových kroužků, do hudební školy, na zpěv, na klavír apod. Původně jsem chodila i na základní školu, kde už byla rozšířená hudební výchova, ale kvůli neshodám s jednou učitelkou, na kterou opravdu nikdy nezapomenu, jsem pak přešla do klasické základní školy. Je zajímavé, kolik lidí v dětském věku dokáže někdy i taková učitelka negativně ovlivnit. Ale Vás to doufám nijak nepoznamenalo. Také jsem měla zpočátku problémy. Když jsem začala chodit na tu,,normální základní školu, chtěla jsem ještě i nějaký kroužek. Tehdy mi maminka zjistila, že je volné místo na dramatickém oddělení. Tak jsem tam šla, ale byla jsem zpočátku, právě díky té učitelce, dost uzavřená. Ale nakonec jsem se z toho nějak postupně dostávala a už bylo potom vše v pořádku. Z Liberce pak vedla cesta hned do Prahy na konzervatoř? Hned ne. Napoprvé mě nevzali, a tak jsem začala v Liberci studovat střední pedagogickou školu. Mezitím jsem ale do Prahy dojížděla do dramatického kroužku k paní profesorce Haně Davidové (také první manželka Vladímíra Remka pozn.). Byla skvělá, hodně mě naučila. Bohužel před dvěma lety zemřela. Hlavně díky její přípravě mě podruhé už přijali. Máte nějaké vzory? Určitě by se někdo našel, ale já jsem spíš ovlivněna individuálně, jakýmkoliv představením. Pokud jsem v roli diváka a vidím někoho skvělého na jevišti, tak mě to vždycky hodně nakopne, mám najednou spoustu energie, že to chci dělat také tak. Ale možná bych se nyní trochu odklonila od herectví a zmínila, že například moc obdivuji zpěvačku Lucii Bílou. Ta toho dokázala v životě opravdu hodně. No a pak také patří můj obdiv i některým našim dabérům, se kterými spolupracuji. Vy děláte i dabing? Dělám a moc si toho vážím. Jsem za to nesmír- 9

12 talent už v divadle nebo v televizi. Pokud je ale film postaven pouze na erotice a je to až na hranici nevkusu, nemá u mě žádná taková práce šanci. Na ničem takovém bych se nikdy nepodílela. divadla Metro,,Monsieur Amédée ně vděčná skvělému herci a kolegovi Jiřímu Knotovi, se kterým jsem hrála v představení Zasněžená romance. On začal režírovat dabing a tak mě tam dostal. V dabingu, ale také v divadle, se mi tak dostalo možnosti setkávat se např. s úžasným hereckým, manželským párem Petr Oliva a Dášenka Čárová, to jsou mistři dabéři, moc příjemní a milí lidé. A nebo také s René Slováčkovou, Zuzanou Skalickou, co jméno to pojem. Musím uznat, že teď když jste mi to řekla, tak jsem více nastražila uši. Hlas máte opravdu velmi příjemný. Takže k těm pojmům určitě brzy přibude i Petra Doležalová. (smích) Děkuji. Doufám, že ano. Na závěr se vraťme ještě k udělení Ceny Zuzany Navarové. Víte, kdo byla Zuzana Navarová? Samozřejmě, že vím. Já jsem dokonce při interpretaci zpívala její písničky, a také mám doma nějaké nahrávky. Byla to zpěvačka s velmi příjemným hlasem a příjemným vystupováním. Na konzervatoři jsem se pak ještě dozvěděla, že byla také jednou ze zakladatelek NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Součástí Ceny Zuzany Navarové byla i finanční odměna, už jste s ní nějak naložila? To bylo mimochodem pro mě i pro Honzu (Hofmana pozn.) příjemné překvapení. Penízky ještě mám, uložila jsem si je a určitě je využiju na něco prospěšného. Co dodat? Když je někomu 22 let a má v sobě tolik energie, píle a talentu, jsou pro něj téměř všude dveře dokořán. My můžeme jen tiše závidět. A nebo raději ne, buďme přející. Vždyť mladá generace umělců roste také pro nás. Text: Alexandra Stušková, DiS. Foto: poskytla Petra Doležalová A co Vaše rodina? Máte nějaké sourozence? Rodiče jsou rozvedeni, takže bydlím jen s maminkou. Hlavně ta mě vždycky ve všem podporovala a já ji za to moc děkuji. Od táty mám ještě dvě nevlastní sestry, o pět let starší Evču a čtyřletou Klárku. U nás jsou ty rodinné vztahy tak trochu komplikovanější. (smích) Máte přítele? Byl, ale v tuto chvíli už není, i když se spolu stále vídáme. Ale toto téma bych dále nerozebírala. 10 Takže mladá, krásná, talentovaná, nezadaná to jsou předpoklady. Napadá mě v souvislosti s tím otázka, je nějaká role, kterou byste odmítla? Myslím, že teď v tuto dobu nemám vzhledem ke svému věku a zkušenostem zas až takovou možnost, abych si mohla dovolit vybírat či odmítat. Nezříkám se ani malých roliček, ať herecké tøídy na konzervatoøi

13 Bacha... teď hrajete vy Vyměňujte si MP3 a videa s ostatními hudebními amatéry na Poslouchejte také na Vltavě v sobotu po 15:00. Vltava má 200 tisíc posluchačů. Zahrajte jim!

14 j lf s jk d d e io Nevím èím to je, ale kdykoliv dìlám rozhovor s nìkterou se známých, døíve narozených osobností, nedokážu odhadnout jejich vìk. V mých oèích jsou totiž poøád stejní. Jak si je pamatuji od dìtství, takoví jsou pro mì i v souèasnosti. Stejné pocity jsem zažívala i u povídání s hostem èervnového vydání. fn S èlovìkem, jehož hlas vstupoval pøi sportovních pøenosech témìø do ld všech našich domácností, ale ani jeho tváø není neznámá. k k osobnost a Hned v úvodu našeho setkání mi na mou poznámku, že se vůbec nezměnil, se smíchem zareagoval: Jé, tak to tam ani nedávejte, vždyť to není pravda. A na můj následný dotaz, kdy se narodil, opět zažertoval: To ani nevím, ale bylo to dávno. Já jsem si zjistila, že to bylo v krásném měsíci červnu, konkrétně 19. června Věk si každý z vás spočítá, já se o něm zmiňovat nebudu, poněvadž tomu moc nevěřím. Jsou prostě lidé, kteří nestárnou. A nezestárnul ani hlas hlas (bývalého) slavného sportovního komentátora. Bývalého, jsem dala schválně do uvozovek, poněvadž si nejsem jista, zda ještě tu a tam nekomentuje. Ne, to už ne. Komentář se dělá vždy k nějakému dění na obraze a protože už v televizi nejsem, tak už ani nekomentuji. Můj poslední sportovní přenos byl před šestnácti lety. Ale zůstal jsem u moderování různých sportovních, společenských i zábavných akcí a pořadů, a to mě baví. Vždyť lidem ve tvářích vidím, jak na to mé povídání reagují, objasňuje mi pan Suchánek současnou situaci. Coby sportovní antitalent jsem sportovní přenosy nikdy moc nesledovala, u čeho jsem však dokázala sedět až do konce, to byly dětské televizní soutěže. V paměti mi zůstala jedna 12 f o Kámen s příznačným názvem y p Moderoval ji nůžky n papír. c pan Suchánek a já si pamatum ji, že na mě tehdy velmi zapůsobil jeho přátelský a vlídný přístup k soutěžícím, až jsem si i říkala, že je snad nakonec nechá vyhrát všechny. Měl to prostě v sobě. Já jsem k moderování, soutěžení a bavení lidí, tíhnul už odmalička. Vše to dění kolem se mi moc líbilo. Dodnes mě baví si s lidmi povídat, bavit je, reagovat na dané situace. Také jsem měl v životě obrovské štěstí na lidi, se kterými jsem se postupně setkával, učil se od nich a pak s nimi spolupracoval. Začínal jsem ještě v dobách Strýčka Jedličky, dospělými zesměšňovaného, ale děti ho měly rádi. Pak jsem byl zván k uvádění plesů, vyhlašování sportovců, ba dokonce jsem konferoval i jeden ročník Zlatého Slavíka v Lucerně a nebo také písňový festival v Sopotech. Občas jsem byl pozván i Karlem Vlachem či Václavem Hybšem na moderování různých tanečních akcí a plesů. Postupně jsem se tak dostával do estrád a soutěží. Opravdu mě to moc bavilo a dodnes baví. =sdf kj i Such v a l s o r a J n Pa i č íé f nd llo s a j ánek S Naïou Urbánkovou na Zlatém Slavíku v Lucernì m e

15 n f l v k í á é m ř Během svých moderátorských akcí se setkal pan Suchánek s celou plejádou vynikajících umělců, a tak než si začneme povídat o sportovním komentátorství, zůstaňme ještě u zábavných pořadů a estrád. Na koho vzpomíná nejraději? Na všechny, které jsem poznal, odpoví bez rozmýšlení. Neboť v těch dobách to byl jeden mistr zábavy vedle druhého, ale jestli chcete pár jmen, určitě by to byl v prvé řadě Láďa Menšík, Jiří Sovák, František Filipovský, Stella Zázvorková, Jiří Lír. Nesmírně jsem je obdivoval. Při jedné besedě jsem Františka Filipovského tak soustředěně poslouchal, že jsem zapomněl pořad ukončit. S Jirkou Sovákem jsem také hodně cestoval, byly to krásné tři nebo čtyři roky. Vždycky chtěl, abych mu tykal, ale mně to vůbec nešlo, já ho měl v takové úctě, že jednou jsem mu tykal a pak zase vykal. Vázala mě k němu úcta a k té patří i zdvořilostní vykání. Nechci ale, aby to vypadalo jako nějaké vychloubání, ovšem pravdou je, že umělců, těch opravdových bardů, jsem v životě poznal opravdu hodně. ř k o s í f í b á á ý Později začal pan Suchánek jezdit například i s režisérem Zdeňkem Troškou a Helenou Růžičkovou. Jak jsem ty dva poznala, tak si myslím, že legrace musela být, už když se někde jen objevili. Ano, to byla, dává mi za pravdu pan Jaroslav a přidá k dobru jednu historku. Zážitkem bylo zejména cestování ještě s jejím synem Jirkou, ten měl téměř 200 kilo, Helena 130, k tomu kostýmy, jak to auto vydrželo, jsem dodnes nepochopil. V době, kdy byla hodně slavná a žádaná, měla svůj monolog, nazvaný příznačně Motýlek. Aby zdůraznila všechno, co o své subtilní postavě vyprávěla, pořídila si kostým sešitý z různých barevných fáborů a mašlí. Ohlásil jsem, že teď přilétá náš barevný motýlek a Helena vždy za ovací publika vplula (přilétla) na jeviště. Pak jsme ještě vymysleli, že když ji ohlásím a ona se ukáže v portále, tak se rozběhnu a skočím ji do náručí. Jenže stalo se, že Helena jednou nedokázala své paže z té spousty mašlí a fáborů vyprostit, já vyskočil, a místo v náručí jsem uvízl na jejím poprsí. Chvíli jsem se jí držel kolem krku, ale pak jsem začal klouzat dolů, načež ona se mnou zavěšeným popošla k mikrofonu a pravila: Snaž se, jsi sportovní redaktor, furt jsi na Kavčích horách, tak co by ses chvíli neudržel na Kozích hřbetech (smích). Ona byla neskutečná, pohotová, s ničím si nedělala problémy. Helena Růžičková nás už bohužel nerozesměje, a tak abychom nebyli příliš smutní (to ostatně k panu Suchánkovi vůbec nesedí), přeneseme téma na již zmíněné Kavčí hory, ke slavnému komentátorství. No, nevím, jestli slavnému, odpoví skromně pan Suchánek, ale přesto rád zavzpomíná. Začínal jsem nejprve ve sportovní redakci v Československém rozhlase, to bylo kolem roku 1962, pak jsem dostal nabídku do sportovní redakce Svobodného slova, tam jsem se učil psát, a pak už přišla nabídka do Československé televize. Věnoval jsem se převážně individuálním sportům: moderní gymnastice v dobách sester Machatových, Hany Sitninanské, kolové v dobách bratří Pospíšilů, cyklistice v dobách Vlastimila Moravce, Smolíka, Matouška. Komentoval jsem také kanoistiku, judo, dokonce i šachy. Dále také šestnáct ročníků Závodu míru, devatenáct ročníků Intersport turné to už je kus života! Mojí hlavní disciplinou bylo lyžování a tam mám dodnes mezi skokany i běžci spoustu skvělých kamarádů. S Jiøím Raškou, nejslavnìjším èeským skokanem na lyžích Ptám se, zda mu vůbec přijde, že byl tak známým, že když promluvil, tak lidé řekli, to je ten slavný komentátor. Tak každý to určitě neřekl, odpoví pan Suchánek: Jiní dokázali o hodně víc. Na druhou stranu bych ale rád zmínil, že 13

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz

Ostravská NEJ 2014. Tereza Vilišová. www.ostravainfo.cz ROČENKA 2014 ROČNÍK IV rozhovory Ostravská NEJ 2014 Tereza Vilišová Redakce OKNO změna je život Staré přísloví praví, že v životě máme jednu jedinou jistotu. Dříve nebo později přijde změna. Ostrava těchto

Více

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry.

SteinmaSslová. Sedm let smůly je pryč. podzimní. Milena. Grand. Tony Bennett Konečně opět v Praze. Cestovatel Miroslav Zikmund. tatry. Časopis nejen pro ty, kteří překročili padesátku Grand Vysoké tatry Deset let od katastrofy Tony Bennett Konečně opět v Praze Cestovatel Miroslav Zikmund V 95 letech stále tak trochu klukem 6x podzimní

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014

AKTUÁLNÍ DĚNÍ. Přerovští gymnazisté ve Španělsku. Gymnázium Jana Blahoslava jako místo setkání. 12. číslo, listopad 2014 AKTUÁLNÍ DĚNÍ Přerovští gymnazisté ve Španělsku Ve dnech 14. až 18. května se žáci GJB a SPgŠ Přerov zúčastnili mezinárodního setkání partnerských škol v rámci projektu Comenius. Ve španělském Cádizu se

Více

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu

HUDEBNÍ ROZHLEDY 09. 2006 ročník 59 cena 40 Kč. vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu HUDEBNÍ ROZHLEDY 09 2006 ročník 59 cena 40 Kč vladimir fedosejev šedesát let supraphonu mariinské divadlo v sankt petěrburgu Sobota 16. září 2006 15.00 Prof. Dr. Peter-Horst Neumann: Rückert a Mahler odpoledne

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Rozhovory Arnošt Goldflam a Alois Náhlovský Dny slovenské kultury. Podívejte se na náš web. Srpen 2015 ročník XXII.

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Rozhovory Arnošt Goldflam a Alois Náhlovský Dny slovenské kultury. Podívejte se na náš web. Srpen 2015 ročník XXII. LUHAČOVICKÉ NOVINY Srpen 2015 ročník XXII. Rozhovory Arnošt Goldflam a Alois Náhlovský Dny slovenské kultury www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web Luhačovická pouť Luhačovická pouť, kterou si lidé

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PEDAGOGICKÁ 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 MARTIN KAŠPAR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POETIKA DIVADEL MALÝCH FOREM

Více

M A G A Z Í N S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ 4-2007 BYL TO ÚSPĚŠNÝ ROK. str. 36 NJT V TURÍNĚ str. 28 POTŘETÍ VE VENDRYNI

M A G A Z Í N S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ 4-2007 BYL TO ÚSPĚŠNÝ ROK. str. 36 NJT V TURÍNĚ str. 28 POTŘETÍ VE VENDRYNI M A G A Z Í N 4-2007 S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ BYL TO ÚSPĚŠNÝ ROK str. 36 NJT V TURÍNĚ str. 28 POTŘETÍ VE VENDRYNI str. 22 ZLATÝ KANÁR 2007 2 S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ / JOIN THE CHAMPIONS WITH US WWW.TKPLUS.CZ

Více

Dobré zprávy pro majitele rožnovských bytů

Dobré zprávy pro majitele rožnovských bytů ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 12 ROČNÍK XXI 9. ČERVNA 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Fenomenální sólistka Martina Janková v Rožnově pod Radhoštěm - strana 3 Valašský soubor písní a tanců a jeho bohaté aktivity,

Více

10 500 dětí se svými učitelkami a učiteli se zapojilo do naší soutěže. Život je nádherný v každém věku 5 6 / 2014. Amfora plná fotbalu pro radost

10 500 dětí se svými učitelkami a učiteli se zapojilo do naší soutěže. Život je nádherný v každém věku 5 6 / 2014. Amfora plná fotbalu pro radost Život je nádherný v každém věku 10 500 dětí se svými učitelkami a učiteli se zapojilo do naší soutěže 12 Dana Zátopková: Byla jsem zamilovaná do Emila a do oštěpu 20 Amfora plná fotbalu pro radost 24 Jiří

Více

Martin Mejzlík v roli krále Jiřího VI. Dramaturgický plán nadcházející sezóny. zdeněk rumpík a 47 členů mladého studia laik

Martin Mejzlík v roli krále Jiřího VI. Dramaturgický plán nadcházející sezóny. zdeněk rumpík a 47 členů mladého studia laik 5 20 14 DIVADELNÍ ZPRAVODAJ >>> květen >>> 104. sezóna 2013/14 Martin Mejzlík v roli krále Jiřího VI. Dramaturgický plán nadcházející sezóny zdeněk rumpík a 47 členů mladého studia laik Na představení

Více

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo!

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Číslo 4 květen 2013 ročník 3 interní noviny firmy busline Str. 5 busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Rozhovor s Ivanem Vyskočilem VYRÁŽÍME NA TURNÉ S MICHALEM DAVIDEM Michal David si vybral BusLine

Více

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik

revue5o plus plus VĚRA JOUROVÁ Nová žena v politice Daniel Strož ,,Firma nanečisto David Prachař Karlovarsko Básník, kritik i politik revue5o plus 50+ 50+ 7-8/2013 ročník IX. 39 Kč, předplatné 35 Kč MAGAZÍN PRO AKTIVNÍ SENIORY Daniel Strož Básník, kritik i politik,,firma nanečisto Nový typ vzdělávání 50+ David Prachař Dědictví umění

Více

Domácímu obru Macákovi nemohl být uznán světový rekord. Proč?

Domácímu obru Macákovi nemohl být uznán světový rekord. Proč? Číslo 12/Ročník 21 31/3/2010 Cena 10 Kč Radim Passer říká: Největší věc je předávat dotyky dalším lidem Radim Passer, zakladatel společnosti Passerinvest, která podniká v oblasti výstavby komerčních a

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Naši (m)učitelé Ing. Pavel Kirschner

Naši (m)učitelé Ing. Pavel Kirschner Naši (m)učitelé Ing. Pavel Kirschner Dalším profesorem, kterého jsem si vybral k rozhovoru, je Pavel Kirschner. Když jsem za ním přišel do kabinetu (II/6), abych ho požádal o rozhovor, ihned souhlasil.

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

omáháme eniorům stát se amozřejmou, ebevědomou respektovanou oučástí Výroční zpráva 2012 polečnosti.

omáháme eniorům stát se amozřejmou, ebevědomou respektovanou oučástí Výroční zpráva 2012 polečnosti. omáháme eniorům stát se amozřejmou, ebevědomou respektovanou oučástí Výroční zpráva 212 polečnosti. 2 Elpida výroční zpráva 212 Elpida o.p.s. Na Strži 4 Praha 4 T 224 231 914 elpida@elpida.cz www.elpida.cz

Více

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady

Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady 3/2012 Třebíčské památky v Bratislavě Začne blokové čištění Zápis do mateřských škol Herec Miloš Kopečný Zábavný den s odpady Příroda a krajina očima třebíčských fotografů (str. 12) Foto: Pavel Vosátka

Více

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda

Náchodský. zpravodaj. prosinec. informační měsíčník pro občany města Náchoda 2014 Náchodský prosinec zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda Novoroční přání Informace z radnice Kronika Výročí Jubilant J. Roubíček Celbovy melodie v nové knize Z historie Tísňové linky

Více

Profesionál je bez emocí

Profesionál je bez emocí projekt METROPOL pomáhá www.tydeniky.cz 23. září 2011 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. je známý český chirurg, prolusl operací plic Václava Havla. Narodil se v červenci 1940 v Bratislavě, je ženatý od roku

Více

Jaroslav Samson Lenk. Advent a vánoční svátky ve Vrchlabí a okolí

Jaroslav Samson Lenk. Advent a vánoční svátky ve Vrchlabí a okolí Jaroslav Samson Lenk Adventní koncert MUSICA PER QUATTRO Nejkrásnější melodie klasických autorů, vánoční hudbu a české koledy můžete slyšet v podání sopranistek Zuzany Meierové Genrtové a Ivany Portlové

Více

Jakub Železný. pro vas. Držím prapor veřejnoprávnosti. Tipy na výlet 7 úžasných železničních muzeí. Léto ještě nekončí Výhodné nabídky pro cestující

Jakub Železný. pro vas. Držím prapor veřejnoprávnosti. Tipy na výlet 7 úžasných železničních muzeí. Léto ještě nekončí Výhodné nabídky pro cestující pro vas rekl amní magazín česk ých drah 8 / 2013 / ročník 4 / zdarma Tipy na výlet 7 úžasných železničních muzeí Léto ještě nekončí Výhodné nabídky pro cestující Jakub Železný Držím prapor veřejnoprávnosti

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví pětadvacítku Krtek a Hollywood O

Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví pětadvacítku Krtek a Hollywood O SY 1-2012 obalka.qxd:sy obalka 2-07 ROČNÍK 11 22.2.2012 17:27 Stránka 1 ČÍSLO 1/2012 Trilobiti se vydařili Ze života a činnosti FITESu Loučení s Václavem Havlem a Josefem Škvoreckým Finále Plzeň slaví

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Co se zatím (ne)povedlo? BŘEZEN 2015 NA NÁVŠTĚVĚ: FAMO V PÍSKU TÉMA: STO DNŮ OD VOLEB: NOVÁ VÝSTAVA: Otisk člověka v krajině

Co se zatím (ne)povedlo? BŘEZEN 2015 NA NÁVŠTĚVĚ: FAMO V PÍSKU TÉMA: STO DNŮ OD VOLEB: NOVÁ VÝSTAVA: Otisk člověka v krajině BŘEZEN 2015 NA NÁVŠTĚVĚ: FAMO V PÍSKU NOVÁ VÝSTAVA: Otisk člověka v krajině TÉMA: STO DNŮ OD VOLEB: Co se zatím (ne)povedlo? Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz

Více

JEDNIČKÁŘI Z HARVARTU

JEDNIČKÁŘI Z HARVARTU Anna Maixnerová, Zdeněk Mikeš, Pavel Štohl JEDNIČKÁŘI Z HARVARTU KRONIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO KLUBU 2006 2009 Svérázný záznam historie klubu aneb Všichni dostali jedničku Ve vysokoškolském klubu Harvart se

Více