CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY"

Transkript

1 CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY Materiál popisuje změny ve fungování linek metra, tramvají a autobusů navržené organizací ROPID jako pomyslnou první etapu s předpokládánou realizací po částech cca k termínům 30. červen 1. září 9. prosinec Vznik návrhu má kořeny v původním požadavku města (z počátku roku 2012) na úsporu financí v řádu stovek milionů vynakládaných k provozu linek (tj. omezení odjetých kilometrů za rok). Organizace ROPID do materiálu začlenila i další své dlouhodobé záměry a proto i když záměr na omezení výkonů (v ročním objemu) již pominul, ROPID realizaci všech těchto opatření navrhuje provést bez zásadních úprav, i s řadou původně navrhovaných omezení, která tak nyní již postrádají smysl. Změny mají být prezentovány souhrnně jako nutnost průběžné optimalizace a zvyšování podílu efektivních linek a organizace ROPID průběžně po orgánech města požaduje, aby nebyly projednávány s městskými částmi (zejména pro urychlení a zjednodušení prosazení realizace). Cílem tohoto materiálu je objektivně posoudit navržené změny, především po dopravní stránce a to z věcného a lidského pohledu uživatele, nikoliv jako odbornou expertizu. Stav níže uvedených navrhovaných změn v provozu MHD, je k Hlavní okruhy navrhovaných změn v MHD organizací ROPID, lze popsat takto: a) omezení provozu metra C po celý týden navečer, popř. i ve větším rozsahu v pracovní dny. Důvod: původně úspora financí, nyní již pouze nevyřčená snaha o přesun cestujících z metra C do tramvajových a posílených autobusových linek ve směru centrum Jižní Město (též ad dále). Pokud by nedocházelo k omezení intervalů a provozu metra C, jednalo by se v principu o kladný záměr na odlehčení metra C v úseku přes Nuselský most, kde je nyní obsazenost vlaků metra velmi vysoká (a vzhledem k odkladu výstavby trasy metra D i nadále zůstane). Nicméně v případě souběžného omezení provozu i této, už nyní plně vytížené trasy metra, nedojde analogicky k žádnému efektu a vysoká obsazenost vlaků metra bude logicky zachována. Resp. dojde naopak pouze k velkému navýšení nákladů na provoz souběžných autobusových linek, u kterých materiál navrhuje významné posílení provozu. Finance na toto posílení je pak nutné uspořit v ostatních částech města, často poměrně násilnými zásahy, což s ohledem na výše je velmi kontraproduktivní a sporné. b) posílení autobusových linek ve směru centrum Jižní Město. Důvod: analogie s předchozím bodem. Dále též nevyřčená snaha o navýšení dopravní kapacity v aktuálně politicky zájmovém území organizace ROPID (Jižní Město). Navrhovaná posílení znamenají vícenáklady (jen velmi přibližně) cca 40 milionů kč ročně. c) změny v tramvajové dopravě obecně za celé město, ovšem při omezení linek v severní části města a naopak mírném posílení vybraných tratí v jižní části města (Spořilov, Hostivař, Modřany). Důvod: analogie s předchozími body, resp. snaha o přesun části cestujících z metra C do tramvají při cestě mezi jižní části města a centrem. Oproti výše uvedenému u autobusových linek a metra nedochází na linkách tramvají k výraznému posilování, i zmíněná omezení na tratích v severní části města jsou odůvodnitelná nižší poptávkou. d) posilování role častých kapacitních páteřních autobusových linek, které jsou v provozu celý týden v častých intervalech, často i s kloubovými autobusy a v dlouhých trasách. Důvod: deklarován jako marketingové zpřehlednění sítě linek autobusů (nižší počet linek) a zajištění častého spojení mezi jednotlivými hlavními částmi města ve vyšší kvalitě. Taktéž jako zvýšení efektivity sítě autobusových linek po stránce ekonomické i dopravní. Toto opatření má několik základních kladných i záporných dopadů. Přínosem je uvedené časté spojení v určité trase, na které cestující nemusejí dlouho čekat a je zde zajištěna velká kapacita. Také dlouhá trasa umožňuje jízdu bez přestupů např. i přes celé město (např. linky 136,165,174,177,183), ale pouze ve směru jízdy takto silné linky. Negativa jsou hlavně vysoké náklady na provoz každé této linky a tím nutnost omezení dalších linek a spojení v okolní oblasti (tj. nižší počet linek), někdy i na úkor silně vytížených linek, avšak s krátkou trasou (např. metro-sídliště). Tím vzniká jednak nutnost více přestupů (méně linek sníží možnost jízdy v žádoucím směru bez přestupu), tento typ linek také vyžaduje provozovat v celé trase zmíněnou vysokou kapacitu kvůli pokrytí nejvytíženějších úseků své trasy, což znamená, že v jiných částech trasy může být tato kapacita nevyužita a také to, že vzhledem k délce tras tohoto typu linek, mohou vést často i v souběhu s linkami metra a tramvají (např. linka 183). Dlouhá trasa také významně - 1 -

2 zvyšuje riziko nepravidelností, zpoždění a sjíždění spojů a tím prodlužování intervalů při čekání cestujících na zastávkách a tím následně přetížení spojů jedoucích se zpožděním a naopak nevyužití spojů jedoucích ihned v závěsu. K provozu tohoto typu linek je nutné budovat současně i preferenční opatření pro eliminování těchto vlivů. Bez preference se pro výše uvedené důvody stávají dlouhé linky často nespolehlivé a vedou k odlivu cestujících do jiných tras či jiných dopravních systémů (především individuální doprava). Změny navržené v tomto materiálu posilují pozice tohoto typu linek a v celkovém pohledu často znamenají paradoxně jednak místy naopak zvyšování počtu souběhů s kolejovou dopravou (co do počtu spojů jedoucích podél trasy metra či tramvají ad linky 105, 135, 150, 158, 183) a i nevyužité kapacity (např. linka 105 v úseku Smíchovské nádraží Filmové Ateliery, linka 150 v úseku Želivského Kačerov, linka 183 v úseku Kobylisy Nádraží Hostivař, souhrnný provoz linek 201 a 202 v úseku Staré Letňany Bakovská ad.) a jednak znamenají nutnost razantních úspor na jiných, nyní často plně vytížených linkách, které nejsou v návrhu změn plnohodnotně nahrazeny! Ať už jde o úplné zrušení (např. jen v části týdne), nebo jen omezení intervalů více, než je únosné k současnému vytížení (např. linky 112, 114, 152, 167, 189, 200, 215, 217, 241, 243, 271). e) změna dopravní obsluhy v oblastech Zbraslavi a Uhříněvsi. Důvod: snaha přesměrovat cesty obyvatel do centra města více na kolejovou dopravu, v obou případech vlaky (Uhříněves, resp. Radotín) a v případě Zbraslavi i tramvají (přes Modřany linkou 17). Obecně kladný záměr, který je ale vhodné posuzovat vždy jednotlivě za každou městskou část. Ne vždy se jedná o lepší spojení z hlediska časové délky cesty, počtu přestupů atd. (např. Zbraslav). f) změna dopravní obsluhy v některých menších oblastech širšího centra města. Např. ul. Plzeňská, Evropská, Švehlova, K Barrandovu ad. Důvod: snaha snížit počet linek jedoucích v souběhu s tramvajovými linkami. Opět obecně kladný záměr, který je ale i zde vhodné posuzovat vždy jednotlivě za každou městskou část a lokalitu. V některých případech dochází jen ke snížení počtu linek, ne však k odpovídajícímu snížení počtu spojů, jedoucích v souběhu. Tj. některé linky jsou zrušeny (a tím i přímá spojení na řadě i vytížených linkách), ale jiné jsou současně posíleny (byť to vytížení těchto linek nevyžaduje). Zde je namístě zvážit, zda tedy nezachovat provoz některých linek navržených ke zrušení namísto posílení jiných. Např. se jedná o Plzeňskou ulici (zrušení linek 123, 130, 217 a posílení linky 191). Taktéž v některých místech navrhované změny naopak souběhy s kolejovou dopravou posilují (linky 105, 183 ad.) g) zachování některých nadstandardních linek a spojení zajištěných minibusovými linkami, i když nejsou vytížené (v kontextu navrhovaného rušení vytížených linek ad výše). Důvod: snaha pokračovat v nabídce spojení i do méně přístupných, nebo odlehlých oblastí, resp. zachovat rozsah nabízených služeb pro určité skupiny obyvatel do určitých konkrétních míst (starší lidé, spojení k nemocnicím), nebo ve vztahu k požadavkům městských částí na obsluhu některých místních lokalit, které jsou ale v docházce od tras obsluhovaných standardními linkami MHD. Taktéž toto je kladný záměr a lze očekávat, že je a nadále bude i kvitovaný zástupci místních samospráv a úzkým počtem pravidelných cestujících na těchto linkách. Na druhou stranu je vhodné zvážit, zda tento nadstandard je důležitější, než omezení klasických linek MHD a tím zhoršení obsluhy pro všechny cestující, tj. ne jen pro úzký malý počet stálých cestujících na minibusové lince (např. ul. Švehlova linka 296, lokalita Blatova v Újezdu nad Lesy linka 260 ad.) Jak je patrné z výše uvedeného, při celkovém pohledu na navrhované změny organizací ROPID je otázka, zda je vhodné realizovat navržené změny v podobě, jejíž základem byly z části omezení provozu, což již není nutné, a z části i jiné nesouvisející záměry, které vyvolávají nutnost dalších větších úspor. Také je otázka, zda je vhodné všechny záměry realizovat hromadně během krátkého období (rok, dva roky) bez možnosti vyhodnocení dopadu jednotlivých opatření v určitých částech města a následně např. zanesení zjištěných závěrů do přístupu k dalším návrhům na změny. Navíc popř. bez projednání s místními samosprávami. Návrh též obsahuje některé změny přečíslování linek, které nepřispějí k vyšší přehlednosti, ale naopak spíše k jejímu snížení, protože pouze slučují více variant trasy (s odlišným trasováním větvením) pod jedno číslo (např. 161 a 254, nebo 197 a 198, či také ukončení části spojů na lince 11 mimo nám. Bří Synků v zast. Otakarova, obdobně u linky 3 na Nádr.Braník ad.). Při realizaci jen některých dílčích omezení provozu (tak, aby bylo dosaženo úspory) v místech se skutečně nízkým využitím spojů a v místech, kde omezení nevyvolá jiné další problémy na ostatních - 2 -

3 linkách, bude docíleno zcela zásadně nižšího počtu zásahů do sítě autobusových linek, než při snaze hromadné změny na území celého města. Úspora dosažená dílčími zásahy bude i tak dostatečná na zajištění posílení některých naopak přetížených úseků. To celé bez nutnosti celoměstské změny bez znalosti jejích dopadů. Tím dojde i k menším dopadům na cestující. Taktéž tím bude docíleno významného snížení počtu změn, což umožňuje realizovat další záměry postupně až v jiných termínech s dostatečným projednáním s místními samosprávami a také se věnovat přípravě každého záměru mnohem pečlivěji a to i včetně vyhodnocení dopadů navržených změn. Při realizaci jedné velké změny na území celého města, navíc popř. bez projednání s místními samosprávami, není možné pečlivé zhodnocení dopadů očekávat. Podrobný výpis změn na linkách navrhovaných organizací ROPID (stav k ): METRO Linka C Etapa 1: prodloužení intervalu po celý týden v podvečer, mezi cca hodinou, interval 10 minut už od 20 hodin (omezení o čtvrtinu kapacity). Etapa 2: prodloužení intervalu i ve špičkách pracovních dnů v řádu desítek sekund (omezení o cca 10% kapacity) a v pracovní dny dopoledne na 5 minut, do Letňan 10 minut (omezení o cca 25% kapacity). TRAMVAJE Každá linka je v provozu v určitých intervalech, které lze zjednodušeně rozdělit do tří skupin (v závislosti na vytížení spojů nebo nasazovaném typu vozidel soupravy či sólo vozy): Intervaly A: Pracovní dny: 7,5 min. ve špičkách, 10 min. přes dopoledne, 20 min. večer Sobota: 15 min. přes celý den, 20 min. večer Neděle: 20 min. dopoledne, 15 min. odpoledne, 20 min. večer Intervaly B: Pracovní dny: 3,75 min. ve špičkách, 5 min. přes dopoledne, 10 min. večer Sobota: 7,5 min. přes celý den, 10 min. večer Neděle: 10 min. dopoledne, 7,5 min. odpoledne, 10 min. večer Intervaly C: Pracovní dny: 7,5 min. ve špičkách, 10 min. přes dopoledne, 20 min. večer Sobota: 7,5 min. přes celý den, 10 min. večer Neděle: 10 min. dopoledne, 7,5 min. odpoledne, 10 min. večer Jednotlivé varianty intervalů jsou uvedeny u každé linky (je-li linka v provozu jen někdy, platí intervaly jen pro toto období). U neuvedených linek není navrhována žádná změna. Změny od předchozího návrhu (k ) jsou zvýrazněny žlutým podbarvením. Linka 3: Změna trasy: Kobylisy Bulovka - Palmovka Křižíkova Florenc Nádr. Braník (- Sídliště Modřany). V úseku Nádr.Braník Sídl.Modřany v provozu jen polovina spojů, celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly B. Linka 4: Změna trasy: Kotlářka - Anděl - Čechovo náměstí. I nadále v provozu jen v pracovní dny do 20 hod., soupravy, intervaly A. Linka 5: Změna trasy: Černokostelecká Želivského Flora - Divoká Šárka. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A. Linka 6: Změna trasy: Spořilov Albertov Karlovo nám. Národní třída Anděl Sídl. Barrandov. I nadále provoz jen v prac. dny do 20 hod., sólo vozy, intervaly A. Linka 7: Změna trasy: Ústřední dílny DP Strašnická Vytoň Anděl Radická. Celodenní celotýdenní provoz, v pracovní dny soupravy, v sobotu a neděli sólo vozy, intervaly C. Linka 8: Změna trasy: Podbaba Hradčanská Malostranská Náměstí Republiky Těšnov Pražská tržnice Palmovka Nádraží Libeň Starý Hloubětín. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A

4 Linka 11: Změna trasy a zavedení vložených spojů: Olšanské Hřbitovy Flora Muzeum - I.P.Pavlova - Náměstí bří Synků/Otakarova (- Spořilov). Celodenní celotýdenní provoz, v prac. dny soupravy, v sobotu a neděli sólo vozy, intervaly B. V pracovní dny v úseku Náměstí bří Synků Spořilov v provozu jen polovina spojů Linka 14: Změna trasy: Sídliště Barrandov Masarykovo nádr. Nám. Republiky Vltavská Maniny Palmovka Nádraží Vysočany Lehovec. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A Linka 15: Zrušena Linka 16: Změna trasy: Lehovec Nádraží Vysočany Palmovka - Ohrada Kotlářka (- Sídliště Řepy). V úseku Kotlářka Sídliště Řepy v provozu jen ve špičkách pracovních dnů. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A. Linka 17: Změna trasy: Sídliště Modřany Výstaviště (- Vozovna Kobylisy). V úseku Výstaviště - Vozovna Kobylisy v provozu celotýdenně pouze polovina spojů. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly B. Linka 19: Zrušena Linka 20: Změna trasy: Sídliště Barrandov Hradčanská Vítězné náměstí Divoká Šárka. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A. Linka 21: Zrušena Linka 23: Zrušena Linka 24: Změna trasy: Kubánské nám. Karlovo nám. Václavské nám. - Těšnov Dělnická - Osadní Výstaviště. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A Linka 25: Změna trasy: Bílá Hora Hradčanská Vltavská Palmovka Nádraží Libeň Lehovec. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A. Linka 36: Zrušena AUTOBUSY Pokud se mění, jsou u každé linky uváděny intervaly (s typem vozidel), a to ve stylu: S (standardní vůz), nebo K (kloubový vůz), nebo M (minibus) a dále hodnota intervalu: prac.dny ranní špička - prac.d. dopoledne - prac.d. odp. špička / sobota a neděle přes den (dva údaje = dop. odp.) Intervaly v závorkách platí jen pro část trasy uvedenou v popisu trasy taktéž v závorkách. U neuvedených linek se nemění trasa ani intervaly, může ale dojít ke zrušení jednotlivých spojů v průběhu dne. Změny od předchozího návrhu (k ) jsou zvýrazněny žlutým podbarvením. Linka 102: Zkrácení trasy: Kobylisy Sídliště Bohnice (- Staré Bohnice) S 6 (12) 15 (30) 7,5 (15) / 15 (30) / 20 (40) Linka 104: Zrušena Linka 105: Nová linka: Smíchovské nádraží Filmové ateliery Smíchovské nádraží S / 30 Linka 106: Změna trasy: Nádraží Braník Korandova - Sídl. Novodvorská - Kačerov (- Starý Spořilov Měchenická Roztyly) S 6 (12) 15 (30) 7,5 (15) / 15 (30) 20 (40) Linka 112: V zimním období prodloužení intervalu po celý týden přes den na 10 minut (nyní 6-8 min) Linka 113: Prodloužení intervalů (v závorce úsek Sídliště Písnice Písnice): S 5 (10) 30 7,5 (15) / 30 Linka 114: Zkrácení trasy: Kačerov Ústavy Akademie věd. V provozu jen v pracovní dny 6-19 hod. S Linka 117: Zrušena Linka 118: Změna trasy: Sídliště Spořilov Budějovická Dvorce (- Smíchovské nádraží) S 7,5 (7,5) 15 (15) 7,5 (7,5) / Na Smíchovské nádraží v provozu jen v pracovní dny 5-20 hod. Linka 120: Změna trasy: Na Knížecí Hlubočepy Chapl.nám. Slivenec Lochkov (- Nádr. Radotín) S 10 (20) 30 (60) 15 (30) / 30 (60) Linka 121: Změna trasy: Kačerov V zátiší - Zatáčka Nádraží Braník S / M 30 Linka 122: V provozu jen ve špičkách prac.dnů, prodloužení intervalů: ráno 10 min., odp. 15 min. Linka 123: Zkrácení trasy: Šmukýřka Kavalírka S /

5 Linka 124: Zkrácení intervalů (v závorce úsek Želivského Habrová): S 6 (12) 15 (30) 7,5 (15) / (30 40) Linka 125: Prodloužení trasy (sloučena s linkou 271): Smíchovské nádraží Chodovec Háje Sídliště Petrovice Nové Petrovice Nádraží Hostivař Myšlínská Skalka K / Linka 129: Prodloužení intervalů: S / 60 Linka 130: Zrušena Linka 135: Změna trasy: Florenc Náměstí Míru Slavia Spořilov Sídliště Spořilov (T) Roztyly Chodov Koleje Jižní Město S / Linka 136: Změna trasy: Vozovna Kobylisy Prosek Ohrada Flora Slavia Spořilov Opatov Háje Jižní Město K ,5 / Linka 137: Prodloužení vybraných spojů na Sídl.Stodůlky: Na Knížecí U Waltrovky (- Jinonice - Stará Stodůlecká Nové Butovice Mládí Sídliště Stodůlky) S 4 (28) 7,5 4 (28) / 7,5 10; v úseku U Waltrovky Sídliště Stodůlky v provozu pouze vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů Linka 138: Nová linka: Skalka Centrum Zahr.město Sídliště Spořilov Hlavní Měchenická Topolová Centrum Zahr. Město - Skalka M / 30 30, provoz pouze v uvedeném směru Linka 139: Změna trasy: Želivského - Na Míčánkách Kloboučnická Kačerov Novodvorská Nádraží Modřany - Komořany K ,5 / Linka 143: Posílení provozu náhradou za linku 217: K ,5 / Linka 144: Prodloužení intervalů: K ,5 / Linka 148: Zkrácení trasy: Podolská vodárna Kavčí Hory (ruší se úsek Kavčí hory Budějovická) Linka 149: Zrušena Linka 150: Změna trasy a zavedení celotýdenního provozu: Želivského Slavia Michelská Kačerov Lhotka Poliklinika Modřany Na Beránku K ,5 / Linka 152: Zrušena bez náhrady v pracovní dny večer a v sobotu a neděli K ,5 / x, v pracovní dny v provozu jen do 20:30 hod. Linka 154: Zkrácení trasy: Jižní Město Chodov S ,5 / Linka 155: Zrušena Linka 156: Nemění se Linka 157: Změna trasy a posílení. Kačerov Lhotka Poliklinika Modřany S 6 - x -7,5 / x Linka 161: Sloučena s linkou 254 a omezení spojů. Úsek Přední Kopanina Letiště Ruzyně zrušen. Linka 162: Prodloužení intervalů: S / 30 Linka 163: Změna trasy: Želivského - Depo Hostivař Dolní Počernice Sídliště Rohožník S / 30 Linka 164: Prodloužení intervalů: S 7,5 (30) (30) / Linka 165: Změna trasy: Jižní Město Zbraslavské náměstí Sídliště Zbraslav S / 30 Linka 167: Prodloužení intervalů: K / Linka 169: Zrušen provoz v pracovní dny večer a prodloužení intervalů: S / x, v pracovní dny v provozu jen do 20:30 hod. Linka 170: Změna trasy: Jižní město - Spořilov Severozápadní Budějovická Na Staré cestě Přístaviště Terasy Geologická - Chaplinovo náměstí Pražská čtvrť S 7,5 15 7,5 / Linka 173: Zkrácení trasy: Obchodní náměstí Točná, omezení spojů. Linka 176: Prodloužení trasy: Karlovo náměstí Stadion Strahov ( Spiritka Klamovka Stará Stodůlecká Nové Butovice) S 7,5 (22,5) 15 (x) 10 (30) / (x) Linka 182: Zrušena - 5 -

6 Linka 183: Změna trasy: Háje Jakobiho Janovská Nádraží Hostivař Perlit Spojovací Prosek Kobylisy Sídliště Čimice S ,5 / Linka 185: Omezení intervalů a úseku na Palmovku: (Palmovka -) Letňany Letecké opravny S 10 (20) (30) / 30 Linka 186: Změna trasy: Hloubětínská Lehovec Satalice Satalická obora S / Linka 188: Prodloužení intervalů: K ,5 / Linka 189: Prodloužení intervalů: K / Linka 191: Změna trasy: Na Knížecí Stadion Strahov (- Petřiny). V úseku Stadion Strahov Petřiny v pracovní dny v provozu pouze polovina spojů. K+S 6 (12) 10 (20) 7,5 (15) / Zkrácené spoje standardní vozy, ostaní kloubové vozy. Linka 192: Zrušena Linka 193: Změna trasy: Nádraží Vršovice Pražského povstání Poliklinika Budějovická Nemocnice Krč IKEM Ústavy Akademie věd (Z) Šeberák S ,5 / 15 Linka 196: Změna trasy a zavedení provozu i v sobotu a neděli: Smíchovské nádraží Novodvorská Kačerov Michelská Chodovská Jesenická - Strašnická K ,5 /15 20 Linka 197: Sloučena s linkou 198, trasa beze změny. Linka 198: Zrušena Linka 200: Prodloužení intervalů: K 3 7,5 3,75 / Linka 201: Nová linka: Nádr.Holešovice Madlina Tupolevova Toužimská Bakovská S 7, / Linka 202: Změna trasy: Poliklin. Mazurská Sídl.Čimice Na Lukách OC Čakovice - Trutnovská Avia Letňany Toužimská - Bakovská Dřevařská Hutě Rajská zahrada Černý Most S / M 30 Linka 203: Zrušena Linka 205: Změna trasy: Zemanka Poliklinika Budějovická Budějovická Zemanka S ,5 / Linka 215: Prodloužení intervalů: K / Linka 216: Zkrácení trasy: Poliklinika Petřiny - Bořislavka Linka 217: Zrušena Linka 218: Změna trasy: Sídliště Na Dědině Vozovna Vokovice (- Nové Vokovice) S 7,5 (30) (30) / Linka 220: Omezení spojů Linka 221: Omezení spojů Linka 224: Zrušena Linka 230: Změna trasy a omezení provozu: (Sídl. Stodůlky Řeporyjské nám. ) Holyně Štěpařská Klukovice Chaplinovo nám. Filmové Ateliery, v úseku Sídl.Stodůlky Holyně v provozu pouze ve špičkách prac.dnů (standardní vozy), v ostatní období pouze v trase do Holyně (minibusy) S/M / 30 Linka 232: Změna trasy: Nádraží Uhříněves Háje Milíčov, posílení provozu novými spoji Linka 240: Změna trasy: Černý Most Nové Petrovice Newtonova Háje S / 30 Linka 241: Prodloužení intervalů: S+K / 30 Linka 243: Zrušena Linka 246: Zrušena Linka 247: Zrušena Linka 248: Zrušena Linka 254: Zrušena Linka 255: Nová linka: Nádr. Radotín Lahovice Zbraslavské náměstí Lahovice Nádr. Radotín S / 30 Linky 259 a 378: Prodloužení souhrnných intervalů: S / 60 Linka 265: Zkrácení trasy: Nádraží Uhříněves Benice Lipany (- Kolovraty) M / 60, do Kolovrat v provozu jen v pracovní dny 7 18 hod

7 Linka 266: Omezení spojů Linka 267: Zrušeny vložené spoje jedoucí mezi Háji a Uhříněvsí, závlek přes Nádraží Uhříněves Linka 271: Zrušena Linka 293: Změna trasy: Poliklinika Budějovická Antala Staška (T) Budějovická (T) Lísek Rosečská Nad Havlem Nemocnice Krč - Kunratice Petýrkova M / x Linka 295: Změna trasy: Třeboradice Obchodní centrum Čakovice - Střížkov - Poliklinika Bulovka Ládví Čumpelíkova Šimůnkova Domov seniorů Kubíkova M / 30 Linka 318: Změna intervalů: S+K / 60 Linka 325: Změna trasy přes Benice Linky 331 a 333: Zkráceny na Kačerov Linka 566: nemění se Linka 569: Zrušena Linka 575: Nová školní linka: Násirovo náměstí Tyršova čtvrť Darwinova Obchodní náměstí Stručné shrnutí změn a jejich dopadů (!) na území vybraných městských částí: BENICE 1) zkrácení linky 265 do trasy (Kolovraty) Lipany Benice Nádraží Uhříněves a změna typu vozidel na minibus po celý týden. Dále zrušení linky 569, školního spoje, který zajišťuje odvoz většího počtu dětí. Jedná se o významné snížení kapacity a v ranní špičce pracovních dnů lze reálně očekávat přeplnění spojů. Především u spojů v čase cestování do škol bude linka 569 významně chybět a minibus nasazený na lince 265 nedokáže všechny cestující a děti pobrat. Zkrácení linky 265 na Nádraží Uhříněves je obecně kladný záměr směřovat cestující na kolejovou dopravu (vlak), nicméně zanikne přímé spojení na metro A a do průmyslové oblasti Dolních Měcholup. Dojde tím k nutnosti přestupu na linky 266, 364 a 366, které v tomto úseku budou zachovány a které jsou již nyní hlavně v ranní špičce pracovních dnů plně vytíženy a kde je u linky 266 i přesto navrženo omezení spojů. 2) změna trasy linky 325. Linka nabídne přímé spojení s Čestlicemi a navýší počet spojů jedoucích z Uhříněvsi do Benic. Nicméně vzhledem k tomu, že linka 265 je navržena také jako minibus, tak ani v součtu společně nenabídnou více kapacity než je dnešní stav. BĚCHOVICE 1) změna trasy linky 163. Linka je prodloužena po trase linky 155 přes Sídliště Malešice na Želivského, která je zrušena. Pozitivním dopadem změny je výhodnější přestup na linky 177 a 195 v zastávce Limuzská. Negativní dopad budou mít časté kolony na Černokostelecké ulici, kvůli kterým bude docházet ke zpožděním spojů a přenášení těchto zpoždění do celé trasy až na Sídliště Rohožník. Také lze reálně očekávat nárazové přetížení spojů v úseku Sídliště Malešice Želivského v ranní špičce pracovních dnů a večer, protože na lince 163 je navržen provoz v delších intervalech, než jaké jsou intervaly nyní na lince 155. Před změnou realizovanou v této oblasti v prosinci 2011 bylo rychlejší cestování do oblasti Malešic, Jarova i do okolí metra Želivského přímou linkou 109 s následným přestupem na linky 177 a 195 v zastávce Pod Táborem. Důvodem je delší doba jízdy linky 163. Lze též konstatovat, že již nyní se ukazuje rozporuplnost uvedené změny v prosinci 2011 (záměna linky 109 za linku 163 na Sídlišti Rohožník). Více cestujících přestupuje v Dolních Počernicích na linku 109, než kolik jede dále linkou 163. Tato změna má i dopad na pravidelnost provozu linky 163 v ranní špičce pracovních dnů ve směru do centra, protože spoje linky 163 se velmi často zpožďuje v kolonách na Českobrodské ulici a do Štěrbohol proto projíždí zpožděny. Konkrétní úsporou by bylo navrácení původního stavu před prosincovou změnou (odstranilo by se překrývání některých spojů linky 109 s linkou 163 mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi). To by bylo i přínosnější pro cestující, protože by došlo k obnovení více žádaného spojení po trase linky 109 a bylo by tak možné i omezit provoz mezi Dolními Počernicemi a Štěrboholy, kde nyní dochází ke zdvojování spojů linek 163 a 296 a které tím pádem nejsou využity. Což by vylepšilo i pravidelnost spojů projíždějících Štěrboholy, jelikož by opět začínaly jízdu až v této městské části

8 2) zachování provozu linky 250. Omezení této linky, které proběhlo v prosinci 2011 se projevilo jako na hranici únosnosti. Bylo argumentováno vytížením zjištěným před tímto termínem. Dopad změn v prosinci 2011 je však takový, že část cestujících ze zrušené linky 109 se přesunulo na linku 250 a vytížení spojů v některých obdobích (špičky pracovních dnů) je již nyní na maximu. Je proto vhodné sledovat záměry na případné omezení v budoucnosti vzhledem k teoretickému souběhu linky 250 s vlakem. Bez posílení dalších linek nebude kapacitně možné. 3) V dalších letech je plánována rekonstrukce části vlakové trati 011 v úseku Praha, Běchovice Úvaly. Předpokládá se úbytek vlaků, tudíž i spojů návazné, hojně využívané, autobusové dopravy (linky 251, 260, 262, 391). Lze očekávat i zpožďování vlaků a přeliv cestujících do autobusů. Z tohoto důvodu je další omezování autobusových linek vysoce nekoncepční. BŘEZINĚVES 1) změna trasy linky 202. Dojde tím k zásadnímu zhoršení spojení do MČ Čakovice, které je hojně využívané i cestujícími z této městské části, ale i z obcí dále za městem (Líbeznice, Bašť, Předboj, Bořanovice). Již nyní je nutný přestup mezi linkou 103 nebo příměstskými linkami v Ďáblicích na linku 202. Realizace návrhu by znamenala další nutný přestup u OC Čakovice. Došlo by tím reálně k velkému znehodnocení tohoto spojení pro uživatele MHD, protože na cestě dlouhé cca 3 km by bylo nutné 2x přestupovat. Tyto přestupy jsou i nevhodné pro studenty dojíždějící do čakovických škol. Již s integrací místních příměstských linek bylo zrušeno přímé propojení obcí a Čakovic škloními spoji a zde by se jednalo o další zhoršení. Tato negativa nevykompenzuje ani navržené posílení linky 202, protože délka přestupů bude vždy stejná, jen by spojení bylo možné častěji v rámci dne. Na linku 158 směr Staré Letňany, po jejíž trase je linka 202 přesměrovávána, přestupují za celý den pouze jednotlivci. Taktéž v úseku přes Avii Letňany a Toužimskou je již nyní vytížení spojů linky 186 zhruba poloviční a není důvod zde spojení posilovat v absolutní míře o spoje linky ) drobné omezení spojů na lince 103. Kapacitně realizovatelné, avšak při nižším počtu spojů by se zhoršily možnosti předsazení spojů linky 103 před spoje linky 368 a tím opětovné hrozící problémy s přetížením spojů linky 368 (jako před posílením linky 103 v roce 2010). Případné úspory lze dosahnout přesměrováním linek 345, 348 a 368 přímo po Ďáblické ulici, což vzhledem k intervalům na lince 103 obsluhu městské části nezhorší, ale zároveň zamezí přetěžování těchto příměstských linek v krátkém úseku do Ďáblic místními cestujícími. Došlo by tím totiž k rovnoměrnějšímu rozložení cestujících mezi spoji příměstských linek a linkou 103, která by tak byla optimálně vytížena (nebyla by nutnost předsazovat spoje před spoje příměstských linek). Taktéž by se tím zrychlilo spojení s Ládvím pro obyvatele Březiněvsi cca o 5 min. ČAKOVICE Změna trasy linky 202. Linka je odkloněna zcela mimo území MČ Čakovice. Zaniká přímé spojení s Ďáblicemi, D.Chabry, Čimicemi a Bohnicemi, které je hojně využívané. Na linku 158 směr Staré Letňany, po jejíž trase je linka 202 přesměrovávána, přestupují pouze jednotlivci. Dále zaniká přímé spojení s Kbely, resp. Miškovic s Kbely (problém hlavně u školních spojů). Lze očekávat, že změna vyvolá nutnost zavedení školní linky (efekt by byl vypravení dalšího vozu, nebo nutnost zrušení vybraných spojů na linkách v okolí aby daný vůz mohl školní linku odjet). ĎÁBLICE 1) změna trasy linky 202. Zaniká přímé spojení do MČ Čakovice, které je hojně využívané v řádu stovek cestujících za den. Na linku 158 směr Staré Letňany, po jejíž trase je linka 202 přesměrovávána, přestupují za celý den pouze jednotlivci. Taktéž v úseku přes Avii Letňany a Toužimskou je již nyní vytížení spojů linky 186 zhruba poloviční a není důvod zde spojení posilovat v absolutní míře o spoje linky ) zkrácení intervalů u linky 202. Pro MČ Ďáblice přínosné opatření bez minimální kompenzace na jiných linkách. Avšak toto opatření je z hlediska výše poptávky aktuálně neopodstatněné. Linka 202 aktuálně nevykazuje takové vytížení, aby bylo nutné paušální celotýdenní posílení. Sezónní kapacitní problémy v červenci a srpnu (cestující na koupaliště Čakovice) lze řešit obdobně jako u linky 112 letním grafikonem, resp. navrhovaný odklon linky 202 mimo Čakovice i při posílení logicky neřeší ani tento problém. Posílení linek 183 a 202, resp. zavedení linky 201 je v součtu o čtvrtinu nákladnější než provoz linek 152, 162, 169 a 186 v současném režimu (jedná se o dopravně související opatření)

9 3) drobné omezení spojů na lince 103. Kapacitně realizovatelné, avšak při nižším počtu spojů by se zhoršily možnosti předsazení spojů linky 103 před spoje linky 368 a tím opětovné hrozící problémy s přetížením spojů linky 368 (jako před posílením linky 103 v roce 2010). Případné úspory lze dosáhnout přesměrováním linek 345, 348 a 368 přímo po Ďáblické ulici, což vzhledem k intervalům na lince 103 obsluhu městské části nezhorší, ale zároveň zamezí přetěžování těchto příměstských linek v krátkém úseku do Ďáblic místními cestujícími. Došlo by tím totiž k rovnoměrnějšímu rozložení cestujících mezi spoji příměstských linek a linkou 103, která by tak byla optimálně vytížena (nebyla by nutnost předsazovat spoje před spoje příměstských linek). Taktéž by se tím zrychlilo spojení s Ládvím pro obyvatele Březiněvsi cca o 5 min. DOLNÍ CHABRY 1) omezení provozu linek 162 a 169 v ranní špičce pracovních dnů z 15ti na 20 min. V tuto dobu lze očekávat v úseku Mirovická Kobylisy přetížení spojů. 2) vzhledem ke zrušení provozu linky 152 v pracovní dny večer a v sobotu a neděli, plus vzhledem ke zrušení provozu linky 169 v pracovní dny večer, plus vzhledem ke zrušení jedné tramvajové linky k Vozovně Kobylisy, dojde k vysokému přelivu cestujících v úseku Kobylisy Mirovická do spojů linek 162 a 183. Reálně lze očekávat jejich přetížení a nepobírání cestujících (hlavně v pracovní dny večer z centra a v neděli odpoledne oběma směry). 3) zkrácení intervalů u linky 202. Toto opatření je z hlediska výše poptávky aktuálně neopodstatněné. Linka 202 aktuálně nevykazuje takové vytížení, aby bylo nutné paušální celotýdenní posílení. Sezóní kapacitní problémy v červenci a srpnu (cestující na koupaliště Čakovice) lze řešit obdobně jako u linky 112 letním grafikonem, resp. navrhovaný odklon linky 202 mimo Čakovice i při posílení logicky neřeší ani tento problém. Posílení linek 183 a 202, resp. zavedení linky 201 je v součtu o čtvrtinu nákladnější než provoz linek 152, 162, 169 a 186 v současném režimu (jedná se o dopravně související opatření). Posílení nelze brát ani jako náhradu za zrušení provozu linky 169 či za omezení intervalů na linkách 162 a 169, jelikož reálně cestující nebudou linku 202 využívat pro jízdy s přestupem na jednu stanici z Osecké na Spořickou, resp. Velemínskou. Nadto je posílení linek 183 a 202, resp. zavedení linky 201 v součtu o čtvrtinu nákladnější než provoz linek 152, 162, 169 a 186 v současném režimu (dopravně související opatření). 4) změna trasy linky 202. Zaniká přímé spojení do MČ Čakovice, které je hojně využívané v řádu stovek cestujících za den. Na linku 158 směr Staré Letňany, po jejíž trase je linka 202 přesměrovávána, přestupují za celý den pouze jednotlivci. Taktéž v úseku přes Avii Letňany a Toužimskou je již nyní vytížení spojů linky 186 poloviční a není důvod toto spojení posilovat v absolutní míře o linku 202. DOLNÍ POČERNICE Této městské části se přímo žádné navrhované změny nedotýkají. Je ale vhodné upozornit na některé souvislosti pohledem na celou oblast. Je navržena změna trasy linky 163. Linka je prodloužena po trase linky 155 přes Sídliště Malešice na Želivského, která je zrušena. Pozitivním dopadem změny je výhodnější přestup na linky 177 a 195 v zastávce Limuzská, který však pro Dolní Počernice zajišťuje linka 109 v zastávce Pod Táborem. Negativní dopad na linku 163 budou mít časté kolony na Černokostelecké ulici, kvůli kterým bude docházet ke zpožděním spojů a přenášení těchto zpoždění do celé trasy až na Sídliště Rohožník. Také lze reálně očekávat nárazové přetížení spojů v úseku Sídliště Malešice Želivského v ranní špičce pracovních dnů a večer, protože na lince 163 je navržen provoz v delších intervalech, než jaké jsou intervaly nyní na lince 155. Před změnou realizovanou v této oblasti v prosinci 2011 bylo rychlejší cestování do oblasti Malešic, Jarova i do okolí metra Želivského ze směru od Újezda nad Lesy a Běchovic přímou linkou 109 s následným přestupem na linky 177 a 195 v zastávce Pod Táborem. Důvodem je delší doba jízdy linky 163. Lze též konstatovat, že již nyní se ukazuje rozporuplnost uvedené změny v prosinci 2011 (záměna linky 109 za linku 163 na Sídlišti Rohožník). Více cestujících přestupuje v Dolních Počernicích na linku 109, než kolik jede dále linkou 163. Tato změna má i dopad na pravidelnost provozu linky 163 v ranní špičce pracovních dnů ve směru do centra, protože spoje linky 163 se velmi často zpožďuje v kolonách na Českobrodské ulici a Štěrboholy proto projíždí zpožděny. Konkrétní úsporou by bylo navrácení původního stavu před prosincovou změnou (odstranilo by se překrývání některých spojů linky 109 s linkou 163 mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi). To by bylo i přínosnější pro cestující, protože by došlo k obnovení více žádaného spojení po trase linky 109 a bylo by tak možné i omezit provoz mezi Dolními Počernicemi a Štěrboholy, kde nyní dochází ke - 9 -

10 zdvojování spojů linek 163 a 296 a které tím pádem nejsou využity. Což by vylepšilo i pravidelnost spojů projíždějících Štěrboholy, jelikož by opět začínaly jízdu až v této městské části. HORNÍ POČERNICE 1) omezení linky 220. Dlouhodobé kapacitní problémy byly vyřešeny nasazením kloubových autobusů a navrhované omezení spojů, tj. kapacity je návratem do původního stavu. Dojde ke zhoršení obsluhy celé oblasti průmyslového parku a budou vytvořeny opět nárazové kapacitní problémy u některých spojů. Linka 220 je specifická svým charakterem, kdy využití každého spoje je zcela závislé na začátcích a koncích pracovních směn jednotlivých firem v celém areálu a i odjezdy spojů jsou tomuto přizpůsobeny. V současném stavu není na lince žádný spoj, který by nebyl některou z firem objednán (zrušení nepotřebných neobjednaných spojů proběhlo společně s nasazením kloubových autobusů). Případné zásahy do provozu linky 220 tudíž vyvolají problémy s dopravou pracujících v oblasti. 2) omezení linky 221. Linka byla omezena již v prosinci 2011 a již tímto krokem došlo k výraznému snížení kapacity v oblasti Čertous. V některá období je zde interval i 60 min. Také v úseku trasy na Náchodské ulici již nyní vznikají nárazově kapacitní problémy u linky 273, nebo i příměstských linek (paradoxně především v pracovní den dopoledne a večer), především z důvodu, že před některým z jejich spojů byla do prosince 2011 v provozu linka 221 a nyní po jejím zrušení došlo k výraznému prodloužení intervalu od předchozího spoje. Další omezení linky 221 významně zvýší počet přetížených spojů na ostatních linkách na Náchodské ulici. 3) Také je vhodné sledovat záměry na případné omezení linek na Náchodské ulici v budoucnosti vzhledem k teoretickému souběhu s vlakem (z celoměstského pohledu zastávka vlaku je u Náchodské ulice), i když reálně nemá místní obsluha autobusovými linkami od metra na Černém Mostě s vlakem zcela nic společného. KLÁNOVICE 1) Je vhodné sledovat záměry na případné omezení autobusových linek v budoucnosti vzhledem k teoretickému souběhu linek 261 a 303 s vlakem (z celoměstského hlediska centrum Klánovice ). Bez posílení dalších linek nebude kapacitně možné. 2) V dalších letech je plánována rekonstrukce části vlakové trati 011 v úseku Praha, Běchovice Úvaly. Předpokládá se úbytek vlaků, tudíž i spojů návazné, hojně využívané, autobusové dopravy (linky 251, 260, 262, 391). Lze očekávat i zpožďování vlaků a přeliv cestujících do autobusů. Z tohoto důvodu je další omezování autobusových linek vysoce nekoncepční. KOLODĚJE Vhodné sledovat případná omezení spojů na lince 111, která by způsobila přetížení spojů na lince 329 ve špičkách pracovních dnů a mimo špičky je otázka, zda by prodloužení už tak dlouhých intervalů nevedlo k odlivu cestujících pryč z MHD. KOLOVRATY Návrh dopravu na lince 267 v této etapě nezhoršuje přímo na území Kolovrat, nicméně zrušením vložených spojů končících v Uhříněvsi dojde ke zvýšení obsazenosti ostatních spojů, jedoucích až do Kolovrat. Také je vhodné sledovat záměry na případné omezení v budoucnosti vzhledem k přibližnému souběhu linky 267 s vlakem. KRÁLOVICE Omezení spojů na lince 266. Společně s tím, že je navrženo také zkrácení linky 265 pouze k Nádraží Uhříněves, lze předpokládat nárazové přetížení některých spojů na linkách 266, 364 a 366 v úseku z Uhříněvsi, resp. Dolních Měcholup k Depu Hostivař v ranní špičce pracovních dnů. Také je vhodné sledovat záměry na případné omezení v budoucnosti vzhledem k teoretickému souběhu linek 266 a 366 s vlakem (z celoměstského hlediska centrum Uhříněves ). LIBUŠ 1) omezení linky 215 ve špičkách pracovních dnů. V odpolední špičce je kapacita linek 113, 189 a 215 ve společném úseku z Kačerova na Tempo dostatečná a omezení je realizovatelné bez přetížení spojů. Naopak v ranní špičce je kapacita linek 113, 189 a 215 plně využita a proto omezení linek 189 a

11 způsobí přetížení spojů všech linek nikoliv jen 189 a 215, ale i 113, po celou dobu rána v úseku Tempo Kačerov. Omezení tohoto úseku zrušením linky 182 je maximální možné. 2) omezení linky 113 prodloužení intervalů mimo špičky pracovních dnů na 30 min. Návrh počítá s tím, že linka 113 bude koordinována s příměstskými linkami 331 a 333, které jezdí ve shodné souběžné trase a budou tvořit souhrnný interval 15 min. Záměr je to v teoretické rovině kladný, prohlubující vzájemnou integraci městských a příměstských linek. V případě linky 113 je ale otázka, zda linky 331 a 333 pojmou cestující ze zrušených spojů linky 113. Nutno tyto případy posuzovat jednotlivě a v případě linky 113 je situace poněkud jiná, než na okrajích města. Společný úsek linek 113, 331 a 333 prochází hustě zastavěným sídlištním územím, kde jsou počty cestujících několikanásobě vyšší než v okrajových čtvrtích města. Také oblast za Prahou, kterou obsluhují linky 331 a 333 prochází velkým rozvojem a již v současné době je obvyklé, že některé spoje linek 331 a 333 jsou plně vytíženy již na odjezdu z Dolních Břežan, či naopak (především v letní sezóně). Změnu by proto bylo vhodné provést citlivěji, např. neomezováním linky 113 po celý týden přes den, kdy je vytížení příměstských linek největší a zaměřit se jen na večer apod. LIPENCE 1) prodloužení intervalu linky 241 v odpolední špičce pracovních dnů a záměr nasazení kloubových vozů na tuto linku. Vzhledem k parametrům ulice Josefa Houdka lze reálně očekávat problémy s průjezdem kloubových vozů tímto úsekem. Už nyní je vyhýbání vozidel s autobusem problematické, resp. další problém by nastal v případě nutnosti couvání, protože autobus dle silničního zákona nesmí s cestujícími couvat (a bez nich pouze s proškoleným dozorem) a podobný manévr s kloubovým autobusem je i značně náročný. Omezení intervalu v odpolední špičce pracovních dnů je proto také nutné posuzovat s ohledem na reálnost nasazení kloubových vozů. Pokud by k němu nedošlo, není omezení kapacitně možné (z hlediska využití linky v úseku Lihovar Zbraslav). 2) zrušení linky 243. Na lince 241 se projeví významným nárůstem vytížení spojů, protože na linkách 129 a 318 k posílení oproti dnešnímu stavu takřka nedochází a cestující z linky 243 se proto přesunou na ostatní linky 129, 241, 318 a reálně lze očekávat, že vzhledem k trase linek 241 a 243 přes Sídliště Zbraslav dojde k největšímu nárůstu u linky 241. Už tento krok samotný (zrušení linky 243) bude znamenat přetížení většiny spojů linky 241 ve špičkách pracovních dnů. Nasazení kloubových vozů na linku 241 proto není řešením ani v tomto případě, protože neřeší nárůst vytížení u linek 129 a 318. Došlo by i k vysoké nerovnoměrnosti ve vytížení kloubových vozidel na lince 241 mezi Lihovarem a Zbraslaví (plně vytíženy až přetíženy) a Zbraslaví a Lipenci (nevytížené vozy). Zachování linky 243 je pro všechny uvedené důvody proto zcela na místě. Tato linka zajišťuje dostatečnou kapacitu mezi Lihovarem a Zbraslaví a nenavyšuje náklady na provoz nevytížených vozů do Lipenců. LOCHKOV 1) na území Lochkova a v okolní oblasti Slivence a Barrandova jsou plánované změny MHD poměrně razantní. Dnes je situace taková, že směrem do centra jezdí 4 různé linky (2 z toho pokračují až na metro na Smíchov) a linka 230, která zajišťuje spojení směrem do Řeporyj a Stodůlek. Hlavní myšlenka změn je zrušení všech těchto linek a vytvoření jedné linky, která by spojovala Radotín, Lochkov, Slivenec, Barrandov a Smíchov (120), doplněnou o místní minibusovou linku pro místní okrajová spojení (230). Výhoda tohoto opatření spočívá zejména v přímém spojení s oblastí Na Knížecí. Nevýhodou tohoto opatření je hrozba prodloužení souhrnného intervalu, je tedy nutné stanovit intervaly tak, aby případné omezení bylo obhajitelné přepravními průzkumy. Dále vzhledem k tomu, že navrhovaná linka 120 v trase z Knížecí až do Radotína je vedena přes Hlubočepy a je zachován stávající souhrnný interval 10 min. (linek 246, 247, 248), reálně hrozí přetížení vybraných spojů např. v ranní špičce pracovních dnů v úseku z Hlubočep na Knížecí směrem do centra. 2) nelogické je vedení linky 230, nově jako minibus, od Filmových ateliérů přes Klukovice a Holyni (navíc kapacitně jen jako minibus), spolu se zavedením linky 105, která jede ze Smíchovského nádraží v souběhu s tramvají. Dopad tohoto opatření lze očekávat takový, že linka 105 bude silně nevytížena, zatímco linka 230 přetížena. Stejně tak linka 170, jejíž trasa je také navrhována bez zajíždění k Filmovým Atelierům, jede v souběhu s tramvají a lze očekávat nižší využití. Celkově je toto řešení pak stejně nákladné, jako dnešní stav a nedochází k žádné úspoře, i přesto, že obsluha Filmových Atelierů bude zhoršena (zrušena linka 192 a ve směru na Barrandov pouze minibus 230). Při celkovém pohledu je proto výhodnější zvážit variantu řešení, kdy by linka 170 projížděla přes Filmové Ateliery a tím by zajistila jak zachování spojení směrem na Prahu 4 místo linky 192, tak i zajistila dostatečnou kapacitu

12 směrem na sídliště Barrandov, kde by byl zajištěn přestup na tramvaj. Společně s linkou 230 by tak byla kapacita tohoto spojení nejen dostatečná, ale především by nabízelo i častý interval (linka 170 a 230 dohromady). Souběžná linka 105 s tramvají by tak nemusela být zaváděna a došlo by tím nejen k úspoře nákladů, ale i ke zlepšení obsluhy celého starého Barrandova a Filmových Atelierů (posílení linky 170 oproti lince 192 při zachování linky 230). LYSOLAJE Nejvýraznější problém, který by významně ovlivnil veřejnou dopravu do Lysolají, by bylo zkrácení autobusových linek k nové tramvajové konečné Podbaba. Toto opatření není v této etapě navrhováno, je však velmi nevhodné a zásadně se dotýká nejen Lysolají, ale i ostatních sousedících obcí na trase příměstských linek. Zkrácení autobusových linek do zastávky Podbaba znamená prodloužení cestovní doby a přestup navíc. Naopak podmínkou je navýšení kapacity tramvajových linek, což je už v návrhu částečně řešeno vedením dvou linek do zastávky Podbaba. Otázkou proto je, zda se jedná o přípravu na zkrácení autobusových linek, či jen pouhé posílení této tramvajové trati, které ale není po většinu týdne aktuálně opodstatněné (vyjma ranní špičky pracovních dnů). NEBUŠICE 1) zrušení linky 254 a začlenění jejích spojů do linky 161. Dochází ke zrušení přímého spojení na letiště linkou 254. Vzniká tím méně přehledná situace při jízdě z centra, kdy některé spoje končí ve smyčce Nebušice a některé do ní naopak nezajíždějí, jelikož se jedná o stávající spoje linky 254 jedoucí dále do Přední Kopaniny. Je tak otázkou, zda pouhá změna očíslování spojů je smysluplná. 2) drobné omezení spojů na linkách 161 a 254. Z pohledu kapacity by po většinu týdne neměly vznikat problémy, nicméně zejména ve špičkách mohou hrozit přetížení spojů linky 312 a mimo špičky je otázka, zda by prodloužení už tak dlouhých intervalů nevedlo k odlivu cestujících pryč z MHD. NEDVĚZÍ Návrh dopravu na lince 267 v této etapě nezhoršuje přímo na území Nedvězí, nicméně zrušením vložených spojů končících v Uhříněvsi dojde ke zvýšení obsazenosti ostatních spojů, jedoucích až do Nedvězí. Také je vhodné sledovat záměry na případné omezení v budoucnosti vzhledem k přibližnému souběhu linky 267 s vlakem. PÍSNICE 1) omezení linky 113 prodloužení intervalů mimo špičky pracovních dnů na 30 min. Návrh počítá s tím, že linka 113 bude koordinována s příměstskými linkami 331 a 333, které jezdí ve shodné souběžné trase a budou tvořit souhrnný interval 15 min. Záměr je to v teoretické rovině kladný, prohlubující vzájemnou integraci městských a příměstských linek. V případě linky 113 je ale otázka, zda linky 331 a 333 pojmou cestující ze zrušených spojů linky 113. Nutno tyto případy posuzovat jednotlivě a v případě linky 113 je situace poněkud jiná, než na okrajích města. Společný úsek linek 113, 331 a 333 prochází hustě zastavěným sídlištním územím, kde jsou počty cestujících několikanásobě vyšší než v okrajových čtvrtích města. Také oblast za Prahou, kterou obsluhují linky 331 a 333 prochází velkým rozvojem a již v současné době je obvyklé, že některé spoje linek 331 a 333 jsou plně vytíženy již na odjezdu z Dolních Břežan, či naopak (především v letní sezóně). Změnu by proto bylo vhodné provést citlivěji, např. neomezováním linky 113 v sobotu a neděli přes den, kdy je vytížení příměstských linek největší. 2) omezení linek 189 a 215 ve špičkách pracovních dnů. Území Písnice se dotýká zprostředkovaně tím, že linka 113 projíždí ve společném úseku s těmito linkami z Kačerova na Tempo. V odpolední špičce je kapacita linek 113, 189 a 215 ve společném úseku dostatečná a omezení je realizovatelné bez přetížení spojů. Naopak v ranní špičce je kapacita linek 113, 189 a 215 plně využita a proto omezení linek 189 a 215 způsobí přetížení spojů všech linek nikoliv jen 189 a 215, ale i 113, po celou dobu rána v úseku Tempo Kačerov. Omezení tohoto úseku zrušením linky 182 je maximální možné. PŘEDNÍ KOPANINA 1) zrušení linky 254 a začlenění jejích spojů do linky 161. Dochází ke zrušení přímého spojení na letiště linkou 254. Vzniká tím méně přehledná situace při jízdě z centra, kdy některé spoje končí ve smyčce Nebušice a některé do ní naopak nezajíždějí, jelikož se jedná o stávající spoje linky 254 jedoucí dále do Přední Kopaniny. Je tak otázkou, zda pouhá změna očíslování spojů je smysluplná

13 2) drobné omezení spojů na linkách 161 a 254. Z pohledu kapacity by po většinu týdne neměly vznikat problémy, nicméně zejména ve špičkách mohou hrozit přetížení spojů linky 312 a mimo špičky je otázka, zda by prodloužení už tak dlouhých intervalů nevedlo k odlivu cestujících pryč z MHD. RADOTÍN 1) zkrácení linky 165 na Zbraslav a zavedení nové linky 255. Touto změnou dojde k zániku přímého spojení Do Komořan, Modřan, na Prahu 12 ad. Linka 255 je navrhována navíc v trase, která neobsluhuje nejobydlenější území Zbraslavi a staví na jejím území jen na náměstí. Dále dojde ke zrušení spojení linkou 165 k cementárně, což ve spojitosti s rozdělením linky 165 na dvě (165, 255) znamená výrazné zhoršení dopravy tamějších pracovníků z oblasti pravého břehu Vltavy (nyní přímé spojení, návrh dva přestupy). 2) součástí navrhovaných změn sice není změna provozu linky 244 jako tomu bylo v minulosti již několikrát, nicméně do budoucna hrozí omezení četnosti provozu linky 244 vzhledem k jejímu přibližnému souběhu s vlakem. Vzhledem k poloze železniční zastávky není možné považovat docházku z celé městské části na vlaky za reálnou. Je proto vhodné, aby byly stávající intervaly linky 244 zachovány. ŘEPORYJE Omezení linky 230. I přes případné převedení spojů na jiné linky (např. 256) hrozí v souhrnu omezení počtu spojů a tím kapacity mezi zastávkou Luka a Řeporyjemi. Zejména spoje příměstských linek jsou již dnes plně vytíženy. Dojde také ke zhoršení přehlednost pro cestující na lince 256 (část spojů ukončena v Řeporyjích, část pokračuje do Radotína). Prosincové přesměrování linky 256 na Sídliště Stodůlky způsobilo (a stále způsobuje) značnou nevoli obyvatel Řeporyj, další zásah do této oblasti je proto i z toho důvodu nevhodný. Z hlediska přehlednosti je i nevhodný přesun zkrácených spojů z linky 230 na linku 256. SATALICE 1) rozdělení linky 186 na dvě linky 186 a 201. Čistě z tohoto pohledu se jedná o řešení odůvodnitelné z hlediska kapacity mezi Kbely a Satalicemi, kde je využití linky 186 nejnižší. Nicméně i zde je nutné zachovat náhradu alespoň za část spojů, protože stávající provoz linky 269 již svou frekvencí 2x v hodině této náhradě nepostačuje. Vzhledem k tomu, že využití linky 269 je ale velmi nízké, není v žádném případě na místě posilování této linky jen z tohoto důvodu (úsek Kbely Satalice tvoří cca 5% trasy). Návrh proto počítá s odklonem a prodloužením linky 202 na Černý Most, která v uvedeném úseku nahrazuje linku 186. Nicméně v jiných úsecích (především Staré Letňany Kbely, ale mírně i Satalice Hutě) tím dojde k paradoxně naopak posílení provozu oproti stávajícímu stavu, což není kapacitně opodstatněné. Zejména v úseku Staré Letňany Kbely jsou spoje linky 202 navrhovány zcela navíc oproti stávajícímu stavu, jehož vytížení (linky 186) je zhruba poloviční. V době úspor velmi drahé řešení. 2) při prodloužení linky 202 na Černý Most a odklonu linky 186 do Hloubětína dojde k rozdělení stávajícího jednoho směru, který zajišťuje linka 186, na dva, ovšem v delších a vzájemně nekoordinovaných intervalech. Toto je vysloveně negativní opatření, mající za následek nutnost rozhodování cestujícího od které stanice metra se rozhodne do Satalic cestovat. A vzhledem k tomu, že z obou směrů bude interval delší, dojde tím pádem pro tohoto cestujícího k významnému omezení provozu, resp. omezení počtu spojů, které může z daného směru využít. Jedná se tak o vyslovené zhoršení cestování mezi Satalicemi a centrem města, ale i dalšími lokalitami, odkud je nutné přestupovat na Praze 14. A to i přesto, že v úseku Satalice Hutě dojde k posílení provozu (souhrn spojů linek 186 a 202 je každou hodinu o 1-2 vyšší). Toto posílení je ale pro cestující, vzhledem k výše uvedeným důvodům, při jízdě z centra, nevyužitelné. Taktéž toto je proto v době úspor velmi drahé řešení, navíc bezdůvodné a stav v oblasti zhoršující. SLIVENEC 1) na území Slivence jsou plánované změny MHD poměrně razantní. Dnes je situace taková, že směrem do centra jezdí 4 různé linky (2 z toho pokračují až na metro na Smíchov) a linka 230, která zajišťuje spojení směrem do Řeporyj a Stodůlek. Hlavní myšlenka změn je zrušení všech těchto linek a vytvoření jedné linky, která by spojovala Radotín, Lochkov, Slivenec, Barrandov a Smíchov (120), doplněnou o místní minibusovou linku pro místní okrajová spojení (230). Výhoda tohoto opatření spočívá zejména v přímém spojení s oblastí Na Knížecí. Nevýhodou tohoto opatření je prodloužení souhrnného intervalu

14 v odpolední špičce na 15 min., je tedy vhodné doporučit, aby případné omezení bylo doloženo přepravními průzkumy. Dále vzhledem k tomu, že navrhovaná linka 120 v trase z Knížecí až do Radotína je vedena přes Hlubočepy a je zachován stávající souhrnný interval 10 min. (linek 246, 247, 248), reálně hrozí přetížení vybraných spojů např. v ranní špičce pracovních dnů v úseku z Hlubočep na Knížecí směrem do centra. 2) nelogické je vedení linky 230, nově jako minibus, od Filmových ateliérů přes Klukovice a Holyni (navíc kapacitně jen jako minibus), spolu se zavedením linky 105, která jede ze Smíchovského nádraží v souběhu s tramvají. Dopad tohoto opatření lze očekávat takový, že linka 105 bude silně nevytížena, zatímco linka 230 přetížena. Stejně tak linka 170, jejíž trasa je také navrhována bez zajíždění k Filmovým Atelierům, jede v souběhu s tramvají a lze očekávat nižší využití. Celkově je toto řešení pak stejně nákladné, jako dnešní stav a nedochází k žádné úspoře, i přesto, že obsluha Filmových Atelierů bude zhoršena (zrušena linka 192 a ve směru na Barrandov pouze minibus 230). Při celkovém pohledu je proto výhodnější zvážit variantu řešení, kdy by linka 170 projížděla přes Filmové Ateliery a tím by zajistila jak zachování spojení směrem na Prahu 4 místo linky 192, tak i zajistila dostatečnou kapacitu směrem na sídliště Barrandov, kde by byl zajištěn přestup na tramvaj. Společně s linkou 230 by tak byla kapacita tohoto spojení nejen dostatečná, ale především by nabízelo i častý interval (linka 170 a 230 dohromady). Souběžná linka 105 s tramvají by tak nemusela být zaváděna a došlo by tím nejen k úspoře nákladů, ale i ke zlepšení obsluhy celého starého Barrandova a Filmových Atelierů (posílení linky 170 oproti lince 192 při zachování linky 230). SUCHDOL MČ Suchdol má z hlediska veřejné dopravy poněkud specifické postavení, poněvadž dopravní situace je významně ovlivněna komplexem ČZU, který představuje vyšší poptávku než je počet obyvatel městské části. V souvislosti s problémy s provozem linek v ulici Jugoslávských partizánů se v poslední době dostala linka 107 opět do povědomí a jedno z navržených opatření bylo zkrácení k nové tramvajové konečné Podbaba. Toto opatření není v této etapě navrhováno, je však velmi nevhodné a zásadně se dotýká nejen Suchdola a tisíců studentů ČZU, ale i ostatních sousedících městských částí. Zkrácení autobusových linek do zastávky Podbaba znamená prodloužení cestovní doby a přestup navíc. Naopak podmínkou je navýšení kapacity tramvajových linek, což je už v návrhu částečně řešeno vedením dvou linek do zastávky Podbaba. Otázkou proto je, zda se jedná o přípravu na zkrácení autobusových linek, či jen pouhé posílení této tramvajové trati, které ale není po většinu týdne aktuálně opodstatněné (vyjma ranní špičky pracovních dnů). ŠTĚRBOHOLY Změna trasy linky 163. Linka je prodloužena po trase linky 155 přes Sídliště Malešice na Želivského, která je zrušena. Pozitivním dopadem změny je výhodnější přestup na linky 177 a 195 v zastávce Limuzská. Negativní dopad budou mít časté kolony na Černokostelecké ulici, kvůli kterým bude docházet ke zpožděním spojů a přenášení těchto zpoždění do celé trasy až na Sídliště Rohožník. Také lze reálně očekávat nárazové přetížení spojů v úseku Sídliště Malešice Želivského v ranní špičce pracovních dnů a večer, protože na lince 163 je navržen provoz v delších intervalech, než jaké jsou intervaly nyní na lince 155. Před změnou realizovanou v této oblasti v prosinci 2011 bylo rychlejší cestování do oblasti Malešic, Jarova i do okolí metra Želivského ze směru od Újezda nad Lesy a Běchovic přímou linkou 109 s následným přestupem na linky 177 a 195 v zastávce Pod Táborem. Důvodem je delší doba jízdy linky 163. Lze též konstatovat, že již nyní se ukazuje rozporuplnost uvedené změny v prosinci 2011 (záměna linky 109 za linku 163 na Sídlišti Rohožník). Více cestujících přestupuje v Dolních Počernicích na linku 109, než kolik jede dále linkou 163. Tato změna má i dopad na pravidelnost provozu linky 163 v ranní špičce pracovních dnů ve směru do centra, protože spoje linky 163 se velmi často zpožďuje v kolonách na Českobrodské ulici a Štěrboholy proto projíždí zpožděny. Konkrétní úsporou by bylo navrácení původního stavu před prosincovou změnou (odstranilo by se překrývání některých spojů linky 109 s linkou 163 mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi). To by bylo i přínosnější pro cestující, protože by došlo k obnovení více žádaného spojení po trase linky 109 a bylo by tak možné i omezit provoz mezi Dolními Počernicemi a Štěrboholy, kde nyní dochází ke zdvojování spojů linek 163 a 296 a které tím pádem nejsou využity. Což by vylepšilo i pravidelnost spojů projíždějících Štěrboholy, jelikož by opět začínaly jízdu až v této městské části

15 TROJA 1) zrušení tramvajové linky 14 v trase přes zastávku Trojská. Důsledkem je omezení kapacity v tomto úseku na polovinu. To je obecně obhajitelné v zimním období, vzhledem k malému vytížení stávajících linek 14 a 17, nicméně je otázkou ke zvážení, zda provoz pouze jedné linky přes Trojskou bude dostatečný v letní sezóně, kdy se vytížení spojů přes den zvyšuje (cestující do ZOO, Botanické zahrady, Trojského zámku, návštěvníci Prahy bydlící v kempech u Trojské ulice apod.). Nárazově může v toto období docházet k přetěžování spojů linky 17 mezi Holešovicemi a Trojskou. 2) omezení linky 112 v zimním období prodloužení intervalu po celý týden přes den na 10 min. Do doby přeložení trasy linky 112 na nový Trojský most nevhodné opatření, jelikož vytížení linky 112 je i přes zimní období vysoké především v úseku Nádraží Holešovice Pelc Tyrolka (studenti, koleje). Jelikož návrh počítá i se zrušením provozu linky 102 v tomto úseku, lze očekávat další zvýšení vytíženosti linky 112. Z hlediska vlastní Troji a též ZOO a Botanické zahrady je omezení také rizikové, a to i po přeložení trasy na nový Trojský most, jelikož i v zimním období dochází nahodile k plnému vytížení spojů v průběhu celého dne. Též v ranní špičce pracovních dnů jsou již nyní při intervalu 6 min. spoje plně vytíženy studenty a pracujícími v oblasti Povltavské a vlastní Troje. Omezení na interval 10 min. v tuto dobu povede zaručeně k přetížení spojů. Omezení linky 112 na interval 10 min. je silně nevhodné i z hlediska návaznosti na metro C u Nádraží Holešovice, které má v sobotu a neděli interval 7,5 min. Nyní má linka 112 interval shodný, proto jsou spoje vyrovnaně vytíženy v každém spoji linky 112 jsou cestující pouze z jednoho metra. Při intervalu 10 min. bude proto docházet k situaci, kdy dvakrát za hodinu pojede spoj linky 112 s cestujícími od dvou spojů metra a reálně lze očekávat, že bude docházet k jejich přeplňování. Obecně z celoměstského pohledu je pak jakékoliv omezování linky 112 vysloveně nevhodné, jelikož má podobně jako linka 107 do Suchdola, výjimečný status, vzhledem k přepravě vysokého počtu cestujících k ZOO, Botanické zahradě apod. v řádu tisíců za den (zde je vhodné poukázat na kontext, kdy je omezení linky 112 s poptávkou mnoha tisíc lidí denně (!) nevhodné i vůči zachování jiných nevytížených linek, zajišťující nadstandardní spojení např. 260, 296 apod., které převezou za den počet lidí v řádu stovek či jen desítek!) ÚJEZD NAD LESY 1) změna trasy linky 163. Linka je prodloužena po trase linky 155 přes Sídliště Malešice na Želivského, která je zrušena. Pozitivním dopadem změny je výhodnější přestup na linky 177 a 195 v zastávce Limuzská. Negativní dopad budou mít časté kolony na Černokostelecké ulici, kvůli kterým bude docházet ke zpožděním spojů a přenášení těchto zpoždění do celé trasy až na Sídliště Rohožník. Také lze reálně očekávat nárazové přetížení spojů v úseku Sídliště Malešice Želivského v ranní špičce pracovních dnů a večer, protože na lince 163 je navržen provoz v delších intervalech, než jaké jsou intervaly nyní na lince 155. Před změnou realizovanou v této oblasti v prosinci 2011 bylo rychlejší cestování do oblasti Malešic, Jarova i do okolí metra Želivského přímou linkou 109 s následným přestupem na linky 177 a 195 v zastávce Pod Táborem. Důvodem je delší doba jízdy linky 163. Lze též konstatovat, že již nyní se ukazuje rozporuplnost uvedené změny v prosinci 2011 (záměna linky 109 za linku 163 na Sídlišti Rohožník). Více cestujících přestupuje v Dolních Počernicích na linku 109, než kolik jede dále linkou 163. Tato změna má i dopad na pravidelnost provozu linky 163 v ranní špičce pracovních dnů ve směru do centra, protože spoje linky 163 se velmi často zpožďuje v kolonách na Českobrodské ulici a do Štěrbohol proto projíždí zpožděny. Konkrétní úsporou by bylo navrácení původního stavu před prosincovou změnou (odstranilo by se překrývání některých spojů linky 109 s linkou 163 mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi). To by bylo i přínosnější pro cestující, protože by došlo k obnovení více žádaného spojení po trase linky 109 a bylo by tak možné i omezit provoz mezi Dolními Počernicemi a Štěrboholy, kde nyní dochází ke zdvojování spojů linek 163 a 296 a které tím pádem nejsou využity. Což by vylepšilo i pravidelnost spojů projíždějících Štěrboholy, jelikož by opět začínaly jízdu až v této městské části. 2) zachování provozu nevytížené linky 260. Linka je v návrhu zachována, i když její vytížení je v porovnání s jinými linkami v oblasti minimální, v řádu desítek přepravených cestujících za den. Je vhodné rušit spíše tento typ jen místních linek, navíc jezdících přes zastávky, které jsou všechny v docházce na ostatní autobusové linky, než omezovat provoz vytížených linek spojujících městskou část s městem jako takovým. Zejména proto, že omezení tohoto typu linek má vliv jen na minimální počet obyvatel, zatímco omezení vytížených linek se dotkne většiny obyvatel městské části

16 3) zachování provozu linky 250. Omezení této linky, které proběhlo v prosinci 2011 se projevilo jako na hranici únosnosti. Bylo argumentováno vytížením zjištěným před tímto termínem. Dopad změn v prosinci 2011 je však takový, že část cestujících ze zrušené linky 109 se přesunulo na linku 250 a vytížení spojů v některých obdobích (špičky pracovních dnů) je již nyní na maximu. Je proto vhodné sledovat záměry na případné omezení v budoucnosti vzhledem k teoretickému souběhu linky 250 s vlakem. Bez posílení dalších linek nebude kapacitně možné. 4) V dalších letech je plánována rekonstrukce části vlakové trati 011 v úseku Praha, Běchovice Úvaly. Předpokládá se úbytek vlaků, tudíž i spojů návazné, hojně využívané, autobusové dopravy (linky 251, 260, 262, 391). Lze očekávat i zpožďování vlaků a přeliv cestujících do autobusů. Z tohoto důvodu je další omezování autobusových linek vysoce nekoncepční. VELKÁ CHUCHLE Součástí navrhovaných změn sice není změna provozu ve Velké Chuchli jako tomu bylo v minulosti již několikrát, nicméně do budoucna hrozí omezení četnosti provozu linky 244 vzhledem k jejímu přibližnému souběhu s vlakem. Vzhledem k poloze železniční zastávky zcela mimo hlavní osídlení a vzhledem k faktu, že byly zrušeny vložené spoje linky k metru v ranní špičce, nelze toto brát jako argumentaci a je vhodné, aby byly stávající intervaly linky 244 zachovány. VINOŘ Omezení linek 259 a 378 ve špičkách pracovních dnů. Na linkách 259 a 378, resp. spojích linky 375 jedoucích jen do Podolanky je v současnosti dostatečná kapacita, která navržené omezení umožňuje. Avšak je nutné stanovit takové odjezdy těchto spojů, aby nedošlo k prodloužení intervalu před dlouhými spoji linky 375 jedoucími až do Staré Boleslavi. Tyto spoje jsou nyní již plně vytíženy a veskrze nepojmou další cestující z rušených spojů. Tj. je možné pouze omezení spojů linek 259 a 378 jedoucích před spojem linky 375 do Podolanky. ZBRASLAV 1) prodloužení intervalu linky 241 v odpolední špičce pracovních dnů a záměr nasazení kloubových vozů na tuto linku. Vzhledem k parametrům ulice Josefa Houdka lze reálně očekávat problémy s průjezdem kloubových vozů tímto úsekem. Už nyní je vyhýbání vozidel s autobusem problematické, resp. další problém by nastal v případě nutnosti couvání, protože autobus dle silničního zákona nesmí s cestujícími couvat (a bez nich pouze s proškoleným dozorem) a podobný manévr s kloubovým autobusem je i značně náročný. Omezení intervalu v odpolední špičce pracovních dnů je proto také nutné posuzovat s ohledem na reálnost nasazení kloubových vozů. Pokud by k němu nedošlo, není omezení kapacitně možné (z hlediska využití linky v úseku Lihovar Zbraslav). 2) zrušení linky 243. Na lince 241 se projeví významným nárůstem vytížení spojů, protože na linkách 129 a 318 k posílení oproti dnešnímu stavu takřka nedochází a cestující z linky 243 se proto přesunou na ostatní linky 129, 241, 318 a reálně lze očekávat, že vzhledem k trase linek 241 a 243 přes Sídliště Zbraslav dojde k největšímu nárůstu u linky 241. Už tento krok samotný (zrušení linky 243) bude znamenat přetížení většiny spojů linky 241 ve špičkách pracovních dnů. Nasazení kloubových vozů na linku 241 proto není řešením ani v tomto případě, protože neřeší nárůst vytížení u linek 129 a 318. Došlo by i k vysoké nerovnoměrnosti ve vytížení kloubových vozidel na lince 241 mezi Lihovarem a Zbraslaví (plně vytíženy až přetíženy) a Zbraslaví a Lipenci (nevytížené vozy). Zachování linky 243 je pro všechny uvedené důvody proto zcela na místě. Tato linka zajišťuje dostatečnou kapacitu mezi Lihovarem a Zbraslaví a nenavyšuje náklady na provoz nevytížených vozů do Lipenců. 3) změna trasy linky 165 a nová linka 255. Obojí je prezentováno jako zlepšení nabídky směrem do Modřan, Braníka a Podolí (pomocí přestupu na linku 17), resp. na vlak do Radotína. Je ovšem nutno si uvědomit, zda je to natolik žádaný směr a zda by to bylo pro cestující zrychlení, nebo naopak komplikace v porovnání s přímou cestou na Smíchov. Linka 165 je ovlivňována i řadou problematických míst, kde vozy nabírají zpoždění v kolonách a reálně j tak nutné předpokládat, že provoz linky zůstane i nadále značně nepravidelný. Linka 255 je navrhována navíc v trase, která neobsluhuje nejobydlenější území Zbraslavi a staví na jejím území jen na náměstí. Přílohy: vybrané modely vytížení linek v určitém profilu (zastávce) po realizaci navrhovaných změn. Modely vycházejí z přepravních průzkumů provedených v letech soukromými osobami v rámci studijních prací, nebo za účelem získání údajů k možnosti posouzení navržených změn

LINKOVÉ VEDENÍ OD

LINKOVÉ VEDENÍ OD Autobusy stručný popis změn LINKOVÉ VEDENÍ OD 15.10.2016 100: nemění se 101: změna trasy Ve směru od Tolstého ze Záběhlické školy je linka 101 odkloněna na Skalku, vybrané spoje pokračují do zastávky Sídliště

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

PRAHA 4 NOVÁ SÍŤ METROPOLITNÍCH LINEK. od září 2012 2012

PRAHA 4 NOVÁ SÍŤ METROPOLITNÍCH LINEK. od září 2012 2012 PRAHA 4 NOVÁ SÍŤ METROPOLITNÍCH LINEK od září 2012 2012 Milí sousedé ze čtvrté městské části, držíte v ruce plán změn v městské hromadné dopravě, který pro naši městskou část zpracoval Regionální organizátor

Více

114 KAČEROV - - IKEM Zelené domky - - ŠEBERÁK V Lískách (Z) ÚSTAVY AKADEMIE VĚD (v provozu pouze v pracovní den cca 6:00-20:00) 9/13

114 KAČEROV - - IKEM Zelené domky - - ŠEBERÁK V Lískách (Z) ÚSTAVY AKADEMIE VĚD (v provozu pouze v pracovní den cca 6:00-20:00) 9/13 OBLAST SEVEROVÝCHOD PRAHY 152 beze změny trasy (Kobylisy Sídliště Čimice) (v provozu pouze v pracovní den cca 5:30-20:30) 185 PALMOVKA - - Prosek Na Klíčově (Z) Čakovická(Z) Nový Prosek (T) Letňanská(T)

Více

1) Popis dopravního řešení

1) Popis dopravního řešení Návrh dopravního opatření NOVÁ METROPOLITNÍ SÍŤ AUTOBUSOVÝCH LINEK Obsah 1) Popis dopravního řešení...2 2) Linkové vedení...8 3) Provozní parametry...13 4) Dopravce...13 5) Termín realizace...13 Regionální

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2012 Vyšlo 15.8.2012 Změny od 1.9.2012 Obsah Nová síť metropolitních linek MHD od 1.9.2012...1 Tramvaje změny na jednotlivých linkách od 1.9.2012...1 Autobusy změny na jednotlivých

Více

Změny oproti verzi v úterý 4. června:

Změny oproti verzi v úterý 4. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve středu 5. 6. 2013 Změny oproti verzi v úterý 4. června: - obnovení provozu metra do stanice Smíchovské nádraží, dále do stanic Českomoravská, Vysočanská

Více

PRACOVNÍ DEN SMĚR "Z CENTRA" PRACOVNÍ DEN SMĚR "DO CENTRA" Kuchyňka (směr Nádraží Holešovice) Průzkum: komplexní 19.10.2011

PRACOVNÍ DEN SMĚR Z CENTRA PRACOVNÍ DEN SMĚR DO CENTRA Kuchyňka (směr Nádraží Holešovice) Průzkum: komplexní 19.10.2011 MODEL VYTÍŽENÍ LINKY 186 (21) Kuchyňka (směr Bulovka) Popis: Průzkum: komplexní 19.1.211 - Zrušení linky 12 v tomto úseku - Zrušení linky 112 v tomto úseku (započteni lidé Od Do Nabídka Poptávka Využití

Více

METROPOLITNÍ SÍŤ MHD V PRAZE 1. září 2012

METROPOLITNÍ SÍŤ MHD V PRAZE 1. září 2012 Vltava 183 195 Sídliště Čakovice Sídliště Čimice 136 136 Sídliště Ďáblice OC Čakovice Čakovice Miškovice 158 Staré Bohnice Vozovna Kobylisy 136 177 140 140 158 102 102 144 200 177 183 183 195 158 Sídliště

Více

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června:

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve čtvrtek 6. 6. 2013 NÁVRH VAR 0606A Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: - obnovení provozu na lince A metra, mimo provoz zůstávají stanice

Více

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení)

TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) TRVALÉ ZMĚNY V PROVOZU OD 29.6.2013 (rámcový přehled trvalých změn v linkovém vedení) 101 TOLSTÉHO NÁDR.HOSTIVAŘ DEPO HOSTIVAŘ ve špičkách PD z Nádraží Hostivař prodloužena místo rušené linky 122 na Depo

Více

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP C e n í k P R A H A a o k o l í BĚŽNÉ doručení c e n y j s o u u v e d e n y b e z D P H (vyzvednutí podle aktuální situace, doručení do 2-3 hodin od objednání, není garantováno) MALÁ ZÁSILKA AUTO PICK-UP

Více

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚPRAVA PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK VE VÝCHODNÍ OBLASTI PRAHY. Obsah

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚPRAVA PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK VE VÝCHODNÍ OBLASTI PRAHY. Obsah DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚPRAVA PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK VE VÝCHODNÍ OBLASTI PRAHY Obsah ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK VE VÝCHODNÍ OBLASTI PRAHY... 1 1. Důvody vzniku dopravního opatření... 2 2. Úprava provozu

Více

Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Obsah Obsah...3 1. Zemědělský půdní fond...5 Tabulka č. 1: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně ÚSES)...6 Tabulka č. 1v: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně

Více

ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK. v oblasti Barrandova, Slivence a Řeporyjí

ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK. v oblasti Barrandova, Slivence a Řeporyjí DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK v oblasti Barrandova, Slivence a Řeporyjí Obsah ÚPRAVA AUTOBUSOVÝCH LINEK... 1 v oblasti Barrandova, Slivence a Řeporyjí... 1 1. Důvody ke vzniku návrhu dopravního

Více

Změny tras tramvajových linek:

Změny tras tramvajových linek: Změny tras tramvajových linek: Od přibližně 4.30 do přibližně 8.45 hodin: linka číslo 3 je v úseku Maniny Vltavská odkloněna přes zastávky Nádraží Holešovice, Výstaviště a Strossmayerovo náměstí, Od přibližně

Více

ZMĚNY V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - SATALICE

ZMĚNY V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - SATALICE ZMĚNY V PROVOZU AUTOBUSOVÝCH LINEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - SATALICE Vážení cestující, ke dni 15. října 2016 (sobota) budou ve východní oblasti Prahy provedeny úpravy linkového vedení, které vyplynuly z jednání

Více

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013

Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12/2013 Vyšlo 14. 06. 2013 Obsah Poloprázdninový provoz PID od 17. 6. do 28. 6. 2013... 1 Prázdninový provoz PID od 29. 6. 2013... 2 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2013 Vyšlo 28. 06. 2013 Obsah Prázdninový provoz PID od 29. 6. do 31. 8. 2013... 1 Uzavření výstupu z metra B směr Masarykovo nádraží... 2 Tramvajové výluky od 29. 6. 2013...

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SZ SPU 228397/2015 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro

Více

Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015

Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22 / 2015 Vyšlo 01. 12. 2015 Obsah Mikulášský Čertohráček opět vyjede 5. a 6. prosince 2015... 1 Předvánoční posílení MHD... 2 Nová midibusová linka 159 propojí Čakovice a Kbely...

Více

Změny v organizaci linkového vedení v září 2012

Změny v organizaci linkového vedení v září 2012 Změny v organizaci linkového vedení v září 2012 Vyhodnocení připravovaných změn v podobě, v jaké jsou předloženy k připomínkování městským částem. Pozitivní prezentace navrhovaných změn ze strany ROPIDu

Více

CZECHBUS Ing. Martin Jareš, Ph.D. 15. 11. 2012. Praktické zkušenosti se zavedením páteřních linek v Praze

CZECHBUS Ing. Martin Jareš, Ph.D. 15. 11. 2012. Praktické zkušenosti se zavedením páteřních linek v Praze CZECHBUS Ing. Martin Jareš, Ph.D. 15. 11. 2012 Praktické zkušenosti se zavedením páteřních linek v Praze Proč se to všechno dělalo Přizpůsobení tomu, kam dnes lidé skutečně jezdí Kratší intervaly v silných

Více

VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE

VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15 / 2016 Vyšlo 15. 08. 2016 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016 (stručně)... 1 Nová linka 130 propojí Barrandov a Zličín... 2 Prodloužení linky 316 do Kralup nad Vltavou...

Více

Základní přehled intervalů jednotlivých linek:

Základní přehled intervalů jednotlivých linek: Změny systému městské hromadné dopravy od 9. prosince 2012 - podrobné informace DOPRAVNÍ PODNIK měst u a Litvínova, a.s., připravuje optimalizaci městské hromadné dopravy. Veškeré změny vstoupí v platnost

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Praha

Více

Metropolitní linky v Praze

Metropolitní linky v Praze Metropolitní linky v Praze Celosíťová optimalizace efektivnější a atraktivnější síť linek veřejné dopravy méně linek, kratší intervaly jednoduchost, přehlednost omezení souběhů, nevytížených spojů posílení

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

NOVÁ SÍŤ TRAMVAJOVÝCH LINEK

NOVÁ SÍŤ TRAMVAJOVÝCH LINEK Návrh dopravního opatření NOVÁ SÍŤ TRAMVAJOVÝCH LINEK Obsah 1) Popis dopravního řešení...2 2) Linkové vedení...5 3) Provozní parametry...8 4) Přepravní výkony (vozkm)...10 5) Dopravce...10 6) Termín realizace...10

Více

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek

Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek Vývoj změn vedení linek Pražské integrované dopravy v souvislosti s povodněmi v roce 2002 Část I. Přehled vývoje změn jednotlivých linek Vysvětlivky: Časy realizace příslušných dopravních opatření jsou

Více

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah Obsah Návrh dopravního opatření ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A 1) Popis dopravního řešení... 2 2) Linkové vedení... 6 3) Provozní parametry... 8 4) Dopravce... 9 5) Termín realizace...

Více

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK VÝCHOD. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah

PRACOVNÍ VERZE ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK VÝCHOD. Návrh dopravního opatření PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A. Obsah Obsah Návrh dopravního opatření ÚPRAVY AUTOBUSOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A VÝCHOD 1) Popis dopravního řešení... 2 2) Linkové vedení... 6 3) Provozní parametry... 8 4) Dopravce... 8 5) Termín

Více

Změna zastávek autobusů na Vítězném náměstí

Změna zastávek autobusů na Vítězném náměstí Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 16 / 2016 Vyšlo 01. 09. 2016 Změna zastávek autobusů na Vítězném náměstí... 1 Posílení přívozu P5 na Císařskou louku... 1 Jednodenní jízdenky T+R z vlaku pro cestování

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Linkové vedení PID

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Linkové vedení PID ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ PK-Linkové vedení PID Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Linkové vedení PID 1) Linka č.1 ve své pravidelné trase projíždí zastávkami: 1 b. c) a) Větrník - Hládkov - Baterie ID otázky:

Více

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 Obsah Změny v dopravě v oblasti Prahy 6 od 1.10.2010... 1 Posílení tramvajových linek 17 a 25 od 1.10.2010... 1 Novinky ve vlacích PID od 1.10.2010...

Více

NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ

NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ NÁVRH DOPRAVNÍHO OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ PROVOZU AUTOBUSOVÝCH A TRAMVAJOVÝCH LINEK v oblasti Prahy 6, Prahy 17 a Prahy-Zličín Vážení cestující, k datu otevření nyní rekonstruované tramvajové trati v ulicích

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 479 22,79 110 693,00 Požár bez účasti JPO 15 0,71 2 030,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 230 10,94

Více

Seznam nalezených obchodních míst více na

Seznam nalezených obchodních míst více na Praha 2 - Vinohrady Italská 384/3 Praha 2 - Vinohrady Moravská 1530/9 Praha 2 - Vinohrady Belgická 519/21 Přemyslovská 2 Praha 1 - Nové Město Jindřišská 909/14 Kubelíkova 1155/44 Praha 2 - Nové Město Karlovo

Více

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem:

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22/2012 Vyšlo 17.12.2012 Obsah Předvánoční posílení tramvají a autobusů PID... 1 Vánoční a novoroční provoz PID 2012... 1 Zřízení druhé zastávky Strašnická pro linku 196... 3

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Prostorová a časová integrační opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Prostorová a časová integrační opatření Dopravně-provozní opatření = propojení komponent dopravní nabídky a provozu jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava vedení linek

Více

296 19 18 17 www.ropid.cz www.dpp. cz

296 19 18 17 www.ropid.cz www.dpp. cz DENNÍ TRAMVAJOVÉ LINKY od 29. ervna 2013 2 22 20 26 Divoká árka Pet iny Bílá Hora 1 25 9 10+16 Sídli t epy 2 Vypich 18 Páte ní linky 3, 9,17, 22 Páte ní svazky 1+25 10+16 11+13 12+20 Ostatní linky 2, 4,

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy

Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy PŘÍRUČKA PAMÁTKOVÉ PÉČE MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor památkové péče (AKTUALIZACE 2016) MAGISTRÁT

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, ZMĚNY K 29.06.2013

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, ZMĚNY K 29.06.2013 Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, ZMĚNY K 29.06.2013 Platí od 29.

Více

20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů 20. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 18. 12.

Více

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Závěrečná zpráva Zpracoval: Hlavní projektant: Projektant: Předkládá: CZECH Consult,

Více

Seznam nalezených obchodních míst více na

Seznam nalezených obchodních míst více na Praha 2 - Vinohrady Italská 384/3 Praha 2 - Vinohrady Moravská 1530/9 Praha 2 - Vinohrady Belgická 519/21 Přemyslovská 2 Praha 1 - Nové Město Jindřišská 909/14 Kubelíkova 1155/44 Praha 2 - Nové Město Karlovo

Více

Příloha č.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z 2832/00

Příloha č.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY Z 2832/00 pořadové kategorie číslo MČ popis veřejně prospěšné stavby číslo 1 DK 12 Praha 12 - Pražský (Silniční) okruh Slivenec - D1 v hranicích hl. m. Prahy 1 DK 36 Lochkov - Pražský (Silniční) okruh Slivenec -

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 2017

Více

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) , , , ,02

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) , , , ,02 Příloha 6 k usnesení Zastupitelstva HMP ze dne PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ MČ celkem 1 2 3 v Kč Praha 1 Praha 2 Praha 3 4 760 385,54 0,00 0,00 2 192 825,02 183 277,34 3 522 257,31 2 127 781,02 1 054

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Vánoční a novoroční provoz PID. Číslo 23 / 2016 Vyšlo Obsah. 24. prosince 2016 (sobota)

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Vánoční a novoroční provoz PID. Číslo 23 / 2016 Vyšlo Obsah. 24. prosince 2016 (sobota) Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 23 / 2016 Vyšlo 15. 12. 2016 Vánoční a novoroční provoz PID... 1 3. ledna 2017 vyjedou poprvé autobusy PID do Roudnice nad Labem... 3 Další trvalé změny PID od 3. 1. 2017...

Více

Číslo 22/2010 Vyšlo 1.12.2010

Číslo 22/2010 Vyšlo 1.12.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22/2010 Vyšlo 1.12.2010 Obsah Předvánoční posílení metra, tramvají i autobusů PID... 1 Děti a senioři mohou prokazovat věk také pomocí opencard... 2 Nová midibusová linka 296

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 551 23,68 40 652,00 Požár bez účasti JPO 8 0,34 0,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 176 7,56 0,00

Více

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 19 / 2015 Vyšlo 19. 10. 2015 Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015... 1 Železniční výluka na Posázavském pacifiku od 18. 10. 2015... 1 Podzimní prázdninový provoz

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Nová železniční zastávka v Hlubočepích. Trvalé změny PID od 30. 8. 2015. Číslo 15 / 2015 Vyšlo 18. 08. 2015.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Nová železniční zastávka v Hlubočepích. Trvalé změny PID od 30. 8. 2015. Číslo 15 / 2015 Vyšlo 18. 08. 2015. Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15 / 2015 Vyšlo 18. 08. 2015 Nová železniční zastávka v Hlubočepích... 1 Trvalé změny PID od 30. 8. 2015... 1 Noční tramvaje a autobusy pojedou od září častěji... 3 Nová

Více

Intervaly linky 2 v minutách v úseku BÍLÁ HORA NÁDRAŽÍ STRAŠNICE/RADOŠOVICKÁ pracovní den sobota neděle celotýdenně 4 5 4 7,5 7,5 10 7,5 10

Intervaly linky 2 v minutách v úseku BÍLÁ HORA NÁDRAŽÍ STRAŠNICE/RADOŠOVICKÁ pracovní den sobota neděle celotýdenně 4 5 4 7,5 7,5 10 7,5 10 Tramvaje - návrh dopravního opatření NÁVRH VÍDEŇSKÝ 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační

Více

Aktuální součtová tabulka Období od : do:

Aktuální součtová tabulka Období od : do: Aktuální součtová tabulka Období od : 1.4.2012 do: 30.6.2012 Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 706 31,31 85 860,10 Požár bez účasti JPO 16 0,71 20,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní

Více

Integrace Mělníka a Neratovic

Integrace Mělníka a Neratovic Integrace Mělníka a Neratovic Základní principy integrace jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajové výluky v Praze od Železniční výluky v závěru srpna Číslo 15 / 2014 Vyšlo

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Tramvajové výluky v Praze od Železniční výluky v závěru srpna Číslo 15 / 2014 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15 / 2014 Vyšlo 15. 08. 2014 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 9. 8. 2014... 1 Železniční výluky v závěru srpna 2014... 1 Trvalé změny od září 2014... 2 Nové železniční zastávky

Více

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření

DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE. Realizace dopravně-provozních opatření DOPRAVNĚ-PROVOZNÍ INTEGRACE Realizace dopravně-provozních opatření Realizace dopravně-provozních opatření realizace prostorových opatření (přímá spojení, koncentrace nabídky, omezení souběhů) a časových

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 533 26,53 29 215,00 Požár bez účasti JPO 9 0,45 500,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 188 9,36 0,00

Více

Číslo 13/2012 Vyšlo

Číslo 13/2012 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012 Obsah Letní tramvajové výluky od 1.7.2012... 1 Výluka metra A od 5.7. do 8.7.2012... 2 Autobusová výluka v Michelské ulici... 3 Prázdninový provoz PID

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 1. září 2012 učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 Noční linky č.: 51, 52, 53, 54,

Více

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ

PETŘINY výstupní - vnitřní kolej manipulace - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej pouze směr PETŘINY pouze směr SPOJOVACÍ 1 PETŘINY výstupní - vnitřní kolej nástupní - vnitřní kolej ---------------------------- OBCHODNÍ DŮM PETŘINY VĚTRNÍK VOJENSKÁ NEMOCNICE BATERIE OŘECHOVKA SIBELIOVA VOZOVNA STŘEŠOVICE PRAŠNÝ MOST HRADČANSKÁ

Více

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově

Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově Projekt úprav veřejné osobní dopravy v souvislosti s rekonstrukcí přednádražního prostoru ve Svinově informace pro: Obec Bítov Obec Skřipov Obec Těškovice Ostrava, září 2011 Úvod V souvislosti dojde postupně

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstvo hlavního města Prahy. číslo 2in ze dne

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstvo hlavního města Prahy. číslo 2in ze dne Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 2in ze dne 15.12.2016 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové

Více

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ)

linka 1 linka 2 linka 3 (v úseku Nádraží Braník - Sídliště Modřany/Levského pouze vybrané spoje dle JŘ) Od 1.9. 2012 dochází ke změnám linkového vedení pražských tramvají. Zrušen provoz linek 15, 19, 21 a 36. Změna trasy linek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 24 a 25. Změny názvů stávajících a zřízení

Více

Příloha č. 1 Vytížení linek

Příloha č. 1 Vytížení linek Příloha č. 1 Vytížení linek Dejvická Čínská Podbaba Hydrologický ústav x V Podbabě x Roztocká x V Sedlci x 8776 8534 8661 8554 8446 8377 8283 Kamýcká 718 Zemědělská univerzita Internacionální Suchdol 1794

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražsk ského metra - Nově koncipovaný moderní systém lehkého kolejového metra - Plně automatizovaný provoz bez řidiče - Zabezpečení nástupišť oddělovací stěnou od kolejiště - Vrchní odběr trakční

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Návrh zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozsah (m 2 ) Číslo změny. Katastrální území. Městská část.

Návrh zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozsah (m 2 ) Číslo změny. Katastrální území. Městská část. Z 2989/10 Praha - Čakovice Čakovice změna funkčního využití ploch; ÚSES - logistického parku, čerpací stanice pohonných hmot a sportovního areálu Z 2990/00 Praha - Kunratice Kunratice změna funkčního využití

Více

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2013 s výhledem na období 2014 2017

Regionální plán Pražské integrované dopravy. na rok 2013 s výhledem na období 2014 2017 Regionální plán Pražské integrované dopravy na rok 2013 s výhledem na období 2014 2017 OBSAH 2/63 OBSAH... 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚ...

Více

Trvalé změny tramvají od (stručně)... 1 Trvalé změny tramvají od (detailně)... 2

Trvalé změny tramvají od (stručně)... 1 Trvalé změny tramvají od (detailně)... 2 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2016 Vyšlo 01. 08. 2016 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016 (stručně)... 1 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016 (detailně)... 2 Trvalé změny tramvají od 28. 8. 2016

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 13. září /ENV/16 Ing. Benková V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 13. září /ENV/16 Ing. Benková V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006

Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Projekt organizace Pražské integrované dopravy 2006 změny ve 2. čtvrtletí 2006 a provoz o letních prázdninách 2006 květen 2006 PRAŽSKÁ DOPRAVA INTEGROVANÁ

Více

Číslo 14/2012 Vyšlo

Číslo 14/2012 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo / Vyšlo.. Obsah Letní tramvajové výluky od... Výluka metra A od.. do..... Dlouhodobá železniční výluka na lince S.....: Tramvaje změny na jednotlivých linkách.....: Tramvaje

Více

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014 stanovil finanční vztah

Více

Intervaly linky 3 v minutách v úseku BŘEZINĚVESKÁ/KOBYLISY NÁDRAŽÍ BRANÍK pracovní den sobota neděle celotýdenně ,5 7,5 10 7,5 10

Intervaly linky 3 v minutách v úseku BŘEZINĚVESKÁ/KOBYLISY NÁDRAŽÍ BRANÍK pracovní den sobota neděle celotýdenně ,5 7,5 10 7,5 10 Tramvaje SOUČASNÝ STAV 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační (Z) Letenské náměstí Kamenická

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 500460 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF

Více

Číslo 11/2010 Vyšlo

Číslo 11/2010 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2010 Vyšlo 26.5.2010 Obsah Tramvajové výluky v Praze od 1.6.2010... 1 Náhradní vlaková doprava během tramvajové výluky do Řep... 2 Unikátní služba pro cestující elektronické

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI Proč zvažujete změny v konkrétních lokalitách?

OTÁZKY A ODPOVĚDI Proč zvažujete změny v konkrétních lokalitách? OTÁZKY A ODPOVĚDI Proč zvažujete změny v konkrétních lokalitách? Proč je navrhována změna linek na Petřinách? Po zprovoznění nového úseku metra linky A do stanice Nemocnice Motol pokleslo vytížení tramvajových

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 4. září 2000 (Do elektronické podoby převedl Jiří Vařečka JirkaMHD@gmail.com) Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18,

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

Číslo 18/2012 Vyšlo

Číslo 18/2012 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2012 Vyšlo 16.10.2012 Obsah Tramvajová výluka Ţelivského Vozovna Strašnice... 1 Tramvajová výluka Malostranská Chotkovy sady... 1 Trvalé změny PID od 10. 10. 2012... 2 20

Více

Tři návrhy tramvajových změn k diskusi s městskými částmi

Tři návrhy tramvajových změn k diskusi s městskými částmi Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 07 / 2016 Vyšlo 15. 04. 2016 Tři návrhy tramvajových změn k diskusi s městskými částmi... 1 Trvalé změny PID od 1. 5. 2016... 4 Jednodušší nástup do metra Anděl na invalidním

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012. Letní tramvajové výluky od 1.7.2012. Obsah. 1) Letná (Letenské náměstí Hradčanská)

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012. Letní tramvajové výluky od 1.7.2012. Obsah. 1) Letná (Letenské náměstí Hradčanská) INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13/2012 Vyšlo 30.6.2012 Obsah Letní tramvajové výluky od 1.7.2012... 1 Výluka metra A od 5.7. do 8.7.2012... 2 Autobusová výluka v Michelské ulici... 3 Prázdninový provoz PID

Více

Hlavní město Praha. USNESENí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy

Hlavní město Praha. USNESENí. Zastupitelstvo hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNíHO MĚSTA PRAHY USNESENí Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 12/4 ze dne 17.12.2015 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy o aktualizaci cenové

Více

Předkladatel: C D A P Tomáš Janda, Ing. František Mráček Šternberkova 578/4 170 00 Praha 7 www.cdap.cz

Předkladatel: C D A P Tomáš Janda, Ing. František Mráček Šternberkova 578/4 170 00 Praha 7 www.cdap.cz Vyjádření CDAP k návrhu dopravního opatření na změnu tras, zastávek a provozních parametrů linek PID v oblastech Prahy 10, 11 a 15 (a dále 2, 3, 4, 5 a 12), zpracovaného organizací ROPID dne 24.6.2009

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 29. června 2013 (aktualizováno 3. 6. 2013) učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25,

Více

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í

L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í L I N K O V É V E D E N Í T R A M V A J Í stav ke dni 1. září 2012 učební pomůcka Denní linky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26 Noční linky č.: 51, 52, 53, 54,

Více

NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV

NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV Tramvaje - návrh dopravního opatření NÁVRH ZÁKLADNÍCH ÚPRAV 1 SÍDLIŠTĚ PETŘINY Petřiny (A) Větrník Vojenská nemocnice Baterie Ořechovka Sibeliova Vozovna Střešovice Prašný most Hradčanská (A) Sparta Korunovační

Více

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel

Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí. Ing. Jiří Prokel Přínos VRT pro regionální železnici v Praze a okolí Ing. Jiří Prokel Konference Czech Raildays 2013 18.6.2013 Základní principy PID jednotný regionální dopravní systém založený na preferenci páteřní kolejové

Více

Příloha č.1a k Výroku

Příloha č.1a k Výroku Příloha č.1a k Výroku změna MČ katastr stav návrh po Z-1000 1190/ 06 Praha 5 Smíchov veřejné vybavení /VV/ 301 Kolovraty Kolovraty sloužící oddechu /SO3,5/ sportu /SP/ 956 Lysolaje Lysolaje zahrádky a

Více

ODESILATEL: ADRESÁT: Rozděl o vnik. V Praze dne. 13. září /ENV/16 Ing. Benková

ODESILATEL: ADRESÁT: Rozděl o vnik. V Praze dne. 13. září /ENV/16 Ing. Benková 11 Doručeno 15 09 2016 MCP11/16/049982 listy 4 druh cd pfflohy 1 ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí

Více