CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY"

Transkript

1 CELKOVÁ ZMĚNA LINKOVÉHO VEDENÍ NA ÚZEMÍ PRAHY Materiál popisuje změny ve fungování linek metra, tramvají a autobusů navržené organizací ROPID jako pomyslnou první etapu s předpokládánou realizací po částech cca k termínům 30. červen 1. září 9. prosinec Vznik návrhu má kořeny v původním požadavku města (z počátku roku 2012) na úsporu financí v řádu stovek milionů vynakládaných k provozu linek (tj. omezení odjetých kilometrů za rok). Organizace ROPID do materiálu začlenila i další své dlouhodobé záměry a proto i když záměr na omezení výkonů (v ročním objemu) již pominul, ROPID realizaci všech těchto opatření navrhuje provést bez zásadních úprav, i s řadou původně navrhovaných omezení, která tak nyní již postrádají smysl. Změny mají být prezentovány souhrnně jako nutnost průběžné optimalizace a zvyšování podílu efektivních linek a organizace ROPID průběžně po orgánech města požaduje, aby nebyly projednávány s městskými částmi (zejména pro urychlení a zjednodušení prosazení realizace). Cílem tohoto materiálu je objektivně posoudit navržené změny, především po dopravní stránce a to z věcného a lidského pohledu uživatele, nikoliv jako odbornou expertizu. Stav níže uvedených navrhovaných změn v provozu MHD, je k Hlavní okruhy navrhovaných změn v MHD organizací ROPID, lze popsat takto: a) omezení provozu metra C po celý týden navečer, popř. i ve větším rozsahu v pracovní dny. Důvod: původně úspora financí, nyní již pouze nevyřčená snaha o přesun cestujících z metra C do tramvajových a posílených autobusových linek ve směru centrum Jižní Město (též ad dále). Pokud by nedocházelo k omezení intervalů a provozu metra C, jednalo by se v principu o kladný záměr na odlehčení metra C v úseku přes Nuselský most, kde je nyní obsazenost vlaků metra velmi vysoká (a vzhledem k odkladu výstavby trasy metra D i nadále zůstane). Nicméně v případě souběžného omezení provozu i této, už nyní plně vytížené trasy metra, nedojde analogicky k žádnému efektu a vysoká obsazenost vlaků metra bude logicky zachována. Resp. dojde naopak pouze k velkému navýšení nákladů na provoz souběžných autobusových linek, u kterých materiál navrhuje významné posílení provozu. Finance na toto posílení je pak nutné uspořit v ostatních částech města, často poměrně násilnými zásahy, což s ohledem na výše je velmi kontraproduktivní a sporné. b) posílení autobusových linek ve směru centrum Jižní Město. Důvod: analogie s předchozím bodem. Dále též nevyřčená snaha o navýšení dopravní kapacity v aktuálně politicky zájmovém území organizace ROPID (Jižní Město). Navrhovaná posílení znamenají vícenáklady (jen velmi přibližně) cca 40 milionů kč ročně. c) změny v tramvajové dopravě obecně za celé město, ovšem při omezení linek v severní části města a naopak mírném posílení vybraných tratí v jižní části města (Spořilov, Hostivař, Modřany). Důvod: analogie s předchozími body, resp. snaha o přesun části cestujících z metra C do tramvají při cestě mezi jižní části města a centrem. Oproti výše uvedenému u autobusových linek a metra nedochází na linkách tramvají k výraznému posilování, i zmíněná omezení na tratích v severní části města jsou odůvodnitelná nižší poptávkou. d) posilování role častých kapacitních páteřních autobusových linek, které jsou v provozu celý týden v častých intervalech, často i s kloubovými autobusy a v dlouhých trasách. Důvod: deklarován jako marketingové zpřehlednění sítě linek autobusů (nižší počet linek) a zajištění častého spojení mezi jednotlivými hlavními částmi města ve vyšší kvalitě. Taktéž jako zvýšení efektivity sítě autobusových linek po stránce ekonomické i dopravní. Toto opatření má několik základních kladných i záporných dopadů. Přínosem je uvedené časté spojení v určité trase, na které cestující nemusejí dlouho čekat a je zde zajištěna velká kapacita. Také dlouhá trasa umožňuje jízdu bez přestupů např. i přes celé město (např. linky 136,165,174,177,183), ale pouze ve směru jízdy takto silné linky. Negativa jsou hlavně vysoké náklady na provoz každé této linky a tím nutnost omezení dalších linek a spojení v okolní oblasti (tj. nižší počet linek), někdy i na úkor silně vytížených linek, avšak s krátkou trasou (např. metro-sídliště). Tím vzniká jednak nutnost více přestupů (méně linek sníží možnost jízdy v žádoucím směru bez přestupu), tento typ linek také vyžaduje provozovat v celé trase zmíněnou vysokou kapacitu kvůli pokrytí nejvytíženějších úseků své trasy, což znamená, že v jiných částech trasy může být tato kapacita nevyužita a také to, že vzhledem k délce tras tohoto typu linek, mohou vést často i v souběhu s linkami metra a tramvají (např. linka 183). Dlouhá trasa také významně - 1 -

2 zvyšuje riziko nepravidelností, zpoždění a sjíždění spojů a tím prodlužování intervalů při čekání cestujících na zastávkách a tím následně přetížení spojů jedoucích se zpožděním a naopak nevyužití spojů jedoucích ihned v závěsu. K provozu tohoto typu linek je nutné budovat současně i preferenční opatření pro eliminování těchto vlivů. Bez preference se pro výše uvedené důvody stávají dlouhé linky často nespolehlivé a vedou k odlivu cestujících do jiných tras či jiných dopravních systémů (především individuální doprava). Změny navržené v tomto materiálu posilují pozice tohoto typu linek a v celkovém pohledu často znamenají paradoxně jednak místy naopak zvyšování počtu souběhů s kolejovou dopravou (co do počtu spojů jedoucích podél trasy metra či tramvají ad linky 105, 135, 150, 158, 183) a i nevyužité kapacity (např. linka 105 v úseku Smíchovské nádraží Filmové Ateliery, linka 150 v úseku Želivského Kačerov, linka 183 v úseku Kobylisy Nádraží Hostivař, souhrnný provoz linek 201 a 202 v úseku Staré Letňany Bakovská ad.) a jednak znamenají nutnost razantních úspor na jiných, nyní často plně vytížených linkách, které nejsou v návrhu změn plnohodnotně nahrazeny! Ať už jde o úplné zrušení (např. jen v části týdne), nebo jen omezení intervalů více, než je únosné k současnému vytížení (např. linky 112, 114, 152, 167, 189, 200, 215, 217, 241, 243, 271). e) změna dopravní obsluhy v oblastech Zbraslavi a Uhříněvsi. Důvod: snaha přesměrovat cesty obyvatel do centra města více na kolejovou dopravu, v obou případech vlaky (Uhříněves, resp. Radotín) a v případě Zbraslavi i tramvají (přes Modřany linkou 17). Obecně kladný záměr, který je ale vhodné posuzovat vždy jednotlivě za každou městskou část. Ne vždy se jedná o lepší spojení z hlediska časové délky cesty, počtu přestupů atd. (např. Zbraslav). f) změna dopravní obsluhy v některých menších oblastech širšího centra města. Např. ul. Plzeňská, Evropská, Švehlova, K Barrandovu ad. Důvod: snaha snížit počet linek jedoucích v souběhu s tramvajovými linkami. Opět obecně kladný záměr, který je ale i zde vhodné posuzovat vždy jednotlivě za každou městskou část a lokalitu. V některých případech dochází jen ke snížení počtu linek, ne však k odpovídajícímu snížení počtu spojů, jedoucích v souběhu. Tj. některé linky jsou zrušeny (a tím i přímá spojení na řadě i vytížených linkách), ale jiné jsou současně posíleny (byť to vytížení těchto linek nevyžaduje). Zde je namístě zvážit, zda tedy nezachovat provoz některých linek navržených ke zrušení namísto posílení jiných. Např. se jedná o Plzeňskou ulici (zrušení linek 123, 130, 217 a posílení linky 191). Taktéž v některých místech navrhované změny naopak souběhy s kolejovou dopravou posilují (linky 105, 183 ad.) g) zachování některých nadstandardních linek a spojení zajištěných minibusovými linkami, i když nejsou vytížené (v kontextu navrhovaného rušení vytížených linek ad výše). Důvod: snaha pokračovat v nabídce spojení i do méně přístupných, nebo odlehlých oblastí, resp. zachovat rozsah nabízených služeb pro určité skupiny obyvatel do určitých konkrétních míst (starší lidé, spojení k nemocnicím), nebo ve vztahu k požadavkům městských částí na obsluhu některých místních lokalit, které jsou ale v docházce od tras obsluhovaných standardními linkami MHD. Taktéž toto je kladný záměr a lze očekávat, že je a nadále bude i kvitovaný zástupci místních samospráv a úzkým počtem pravidelných cestujících na těchto linkách. Na druhou stranu je vhodné zvážit, zda tento nadstandard je důležitější, než omezení klasických linek MHD a tím zhoršení obsluhy pro všechny cestující, tj. ne jen pro úzký malý počet stálých cestujících na minibusové lince (např. ul. Švehlova linka 296, lokalita Blatova v Újezdu nad Lesy linka 260 ad.) Jak je patrné z výše uvedeného, při celkovém pohledu na navrhované změny organizací ROPID je otázka, zda je vhodné realizovat navržené změny v podobě, jejíž základem byly z části omezení provozu, což již není nutné, a z části i jiné nesouvisející záměry, které vyvolávají nutnost dalších větších úspor. Také je otázka, zda je vhodné všechny záměry realizovat hromadně během krátkého období (rok, dva roky) bez možnosti vyhodnocení dopadu jednotlivých opatření v určitých částech města a následně např. zanesení zjištěných závěrů do přístupu k dalším návrhům na změny. Navíc popř. bez projednání s místními samosprávami. Návrh též obsahuje některé změny přečíslování linek, které nepřispějí k vyšší přehlednosti, ale naopak spíše k jejímu snížení, protože pouze slučují více variant trasy (s odlišným trasováním větvením) pod jedno číslo (např. 161 a 254, nebo 197 a 198, či také ukončení části spojů na lince 11 mimo nám. Bří Synků v zast. Otakarova, obdobně u linky 3 na Nádr.Braník ad.). Při realizaci jen některých dílčích omezení provozu (tak, aby bylo dosaženo úspory) v místech se skutečně nízkým využitím spojů a v místech, kde omezení nevyvolá jiné další problémy na ostatních - 2 -

3 linkách, bude docíleno zcela zásadně nižšího počtu zásahů do sítě autobusových linek, než při snaze hromadné změny na území celého města. Úspora dosažená dílčími zásahy bude i tak dostatečná na zajištění posílení některých naopak přetížených úseků. To celé bez nutnosti celoměstské změny bez znalosti jejích dopadů. Tím dojde i k menším dopadům na cestující. Taktéž tím bude docíleno významného snížení počtu změn, což umožňuje realizovat další záměry postupně až v jiných termínech s dostatečným projednáním s místními samosprávami a také se věnovat přípravě každého záměru mnohem pečlivěji a to i včetně vyhodnocení dopadů navržených změn. Při realizaci jedné velké změny na území celého města, navíc popř. bez projednání s místními samosprávami, není možné pečlivé zhodnocení dopadů očekávat. Podrobný výpis změn na linkách navrhovaných organizací ROPID (stav k ): METRO Linka C Etapa 1: prodloužení intervalu po celý týden v podvečer, mezi cca hodinou, interval 10 minut už od 20 hodin (omezení o čtvrtinu kapacity). Etapa 2: prodloužení intervalu i ve špičkách pracovních dnů v řádu desítek sekund (omezení o cca 10% kapacity) a v pracovní dny dopoledne na 5 minut, do Letňan 10 minut (omezení o cca 25% kapacity). TRAMVAJE Každá linka je v provozu v určitých intervalech, které lze zjednodušeně rozdělit do tří skupin (v závislosti na vytížení spojů nebo nasazovaném typu vozidel soupravy či sólo vozy): Intervaly A: Pracovní dny: 7,5 min. ve špičkách, 10 min. přes dopoledne, 20 min. večer Sobota: 15 min. přes celý den, 20 min. večer Neděle: 20 min. dopoledne, 15 min. odpoledne, 20 min. večer Intervaly B: Pracovní dny: 3,75 min. ve špičkách, 5 min. přes dopoledne, 10 min. večer Sobota: 7,5 min. přes celý den, 10 min. večer Neděle: 10 min. dopoledne, 7,5 min. odpoledne, 10 min. večer Intervaly C: Pracovní dny: 7,5 min. ve špičkách, 10 min. přes dopoledne, 20 min. večer Sobota: 7,5 min. přes celý den, 10 min. večer Neděle: 10 min. dopoledne, 7,5 min. odpoledne, 10 min. večer Jednotlivé varianty intervalů jsou uvedeny u každé linky (je-li linka v provozu jen někdy, platí intervaly jen pro toto období). U neuvedených linek není navrhována žádná změna. Změny od předchozího návrhu (k ) jsou zvýrazněny žlutým podbarvením. Linka 3: Změna trasy: Kobylisy Bulovka - Palmovka Křižíkova Florenc Nádr. Braník (- Sídliště Modřany). V úseku Nádr.Braník Sídl.Modřany v provozu jen polovina spojů, celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly B. Linka 4: Změna trasy: Kotlářka - Anděl - Čechovo náměstí. I nadále v provozu jen v pracovní dny do 20 hod., soupravy, intervaly A. Linka 5: Změna trasy: Černokostelecká Želivského Flora - Divoká Šárka. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A. Linka 6: Změna trasy: Spořilov Albertov Karlovo nám. Národní třída Anděl Sídl. Barrandov. I nadále provoz jen v prac. dny do 20 hod., sólo vozy, intervaly A. Linka 7: Změna trasy: Ústřední dílny DP Strašnická Vytoň Anděl Radická. Celodenní celotýdenní provoz, v pracovní dny soupravy, v sobotu a neděli sólo vozy, intervaly C. Linka 8: Změna trasy: Podbaba Hradčanská Malostranská Náměstí Republiky Těšnov Pražská tržnice Palmovka Nádraží Libeň Starý Hloubětín. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A

4 Linka 11: Změna trasy a zavedení vložených spojů: Olšanské Hřbitovy Flora Muzeum - I.P.Pavlova - Náměstí bří Synků/Otakarova (- Spořilov). Celodenní celotýdenní provoz, v prac. dny soupravy, v sobotu a neděli sólo vozy, intervaly B. V pracovní dny v úseku Náměstí bří Synků Spořilov v provozu jen polovina spojů Linka 14: Změna trasy: Sídliště Barrandov Masarykovo nádr. Nám. Republiky Vltavská Maniny Palmovka Nádraží Vysočany Lehovec. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A Linka 15: Zrušena Linka 16: Změna trasy: Lehovec Nádraží Vysočany Palmovka - Ohrada Kotlářka (- Sídliště Řepy). V úseku Kotlářka Sídliště Řepy v provozu jen ve špičkách pracovních dnů. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A. Linka 17: Změna trasy: Sídliště Modřany Výstaviště (- Vozovna Kobylisy). V úseku Výstaviště - Vozovna Kobylisy v provozu celotýdenně pouze polovina spojů. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly B. Linka 19: Zrušena Linka 20: Změna trasy: Sídliště Barrandov Hradčanská Vítězné náměstí Divoká Šárka. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A. Linka 21: Zrušena Linka 23: Zrušena Linka 24: Změna trasy: Kubánské nám. Karlovo nám. Václavské nám. - Těšnov Dělnická - Osadní Výstaviště. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A Linka 25: Změna trasy: Bílá Hora Hradčanská Vltavská Palmovka Nádraží Libeň Lehovec. Celodenní celotýdenní provoz, soupravy, intervaly A. Linka 36: Zrušena AUTOBUSY Pokud se mění, jsou u každé linky uváděny intervaly (s typem vozidel), a to ve stylu: S (standardní vůz), nebo K (kloubový vůz), nebo M (minibus) a dále hodnota intervalu: prac.dny ranní špička - prac.d. dopoledne - prac.d. odp. špička / sobota a neděle přes den (dva údaje = dop. odp.) Intervaly v závorkách platí jen pro část trasy uvedenou v popisu trasy taktéž v závorkách. U neuvedených linek se nemění trasa ani intervaly, může ale dojít ke zrušení jednotlivých spojů v průběhu dne. Změny od předchozího návrhu (k ) jsou zvýrazněny žlutým podbarvením. Linka 102: Zkrácení trasy: Kobylisy Sídliště Bohnice (- Staré Bohnice) S 6 (12) 15 (30) 7,5 (15) / 15 (30) / 20 (40) Linka 104: Zrušena Linka 105: Nová linka: Smíchovské nádraží Filmové ateliery Smíchovské nádraží S / 30 Linka 106: Změna trasy: Nádraží Braník Korandova - Sídl. Novodvorská - Kačerov (- Starý Spořilov Měchenická Roztyly) S 6 (12) 15 (30) 7,5 (15) / 15 (30) 20 (40) Linka 112: V zimním období prodloužení intervalu po celý týden přes den na 10 minut (nyní 6-8 min) Linka 113: Prodloužení intervalů (v závorce úsek Sídliště Písnice Písnice): S 5 (10) 30 7,5 (15) / 30 Linka 114: Zkrácení trasy: Kačerov Ústavy Akademie věd. V provozu jen v pracovní dny 6-19 hod. S Linka 117: Zrušena Linka 118: Změna trasy: Sídliště Spořilov Budějovická Dvorce (- Smíchovské nádraží) S 7,5 (7,5) 15 (15) 7,5 (7,5) / Na Smíchovské nádraží v provozu jen v pracovní dny 5-20 hod. Linka 120: Změna trasy: Na Knížecí Hlubočepy Chapl.nám. Slivenec Lochkov (- Nádr. Radotín) S 10 (20) 30 (60) 15 (30) / 30 (60) Linka 121: Změna trasy: Kačerov V zátiší - Zatáčka Nádraží Braník S / M 30 Linka 122: V provozu jen ve špičkách prac.dnů, prodloužení intervalů: ráno 10 min., odp. 15 min. Linka 123: Zkrácení trasy: Šmukýřka Kavalírka S /

5 Linka 124: Zkrácení intervalů (v závorce úsek Želivského Habrová): S 6 (12) 15 (30) 7,5 (15) / (30 40) Linka 125: Prodloužení trasy (sloučena s linkou 271): Smíchovské nádraží Chodovec Háje Sídliště Petrovice Nové Petrovice Nádraží Hostivař Myšlínská Skalka K / Linka 129: Prodloužení intervalů: S / 60 Linka 130: Zrušena Linka 135: Změna trasy: Florenc Náměstí Míru Slavia Spořilov Sídliště Spořilov (T) Roztyly Chodov Koleje Jižní Město S / Linka 136: Změna trasy: Vozovna Kobylisy Prosek Ohrada Flora Slavia Spořilov Opatov Háje Jižní Město K ,5 / Linka 137: Prodloužení vybraných spojů na Sídl.Stodůlky: Na Knížecí U Waltrovky (- Jinonice - Stará Stodůlecká Nové Butovice Mládí Sídliště Stodůlky) S 4 (28) 7,5 4 (28) / 7,5 10; v úseku U Waltrovky Sídliště Stodůlky v provozu pouze vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů Linka 138: Nová linka: Skalka Centrum Zahr.město Sídliště Spořilov Hlavní Měchenická Topolová Centrum Zahr. Město - Skalka M / 30 30, provoz pouze v uvedeném směru Linka 139: Změna trasy: Želivského - Na Míčánkách Kloboučnická Kačerov Novodvorská Nádraží Modřany - Komořany K ,5 / Linka 143: Posílení provozu náhradou za linku 217: K ,5 / Linka 144: Prodloužení intervalů: K ,5 / Linka 148: Zkrácení trasy: Podolská vodárna Kavčí Hory (ruší se úsek Kavčí hory Budějovická) Linka 149: Zrušena Linka 150: Změna trasy a zavedení celotýdenního provozu: Želivského Slavia Michelská Kačerov Lhotka Poliklinika Modřany Na Beránku K ,5 / Linka 152: Zrušena bez náhrady v pracovní dny večer a v sobotu a neděli K ,5 / x, v pracovní dny v provozu jen do 20:30 hod. Linka 154: Zkrácení trasy: Jižní Město Chodov S ,5 / Linka 155: Zrušena Linka 156: Nemění se Linka 157: Změna trasy a posílení. Kačerov Lhotka Poliklinika Modřany S 6 - x -7,5 / x Linka 161: Sloučena s linkou 254 a omezení spojů. Úsek Přední Kopanina Letiště Ruzyně zrušen. Linka 162: Prodloužení intervalů: S / 30 Linka 163: Změna trasy: Želivského - Depo Hostivař Dolní Počernice Sídliště Rohožník S / 30 Linka 164: Prodloužení intervalů: S 7,5 (30) (30) / Linka 165: Změna trasy: Jižní Město Zbraslavské náměstí Sídliště Zbraslav S / 30 Linka 167: Prodloužení intervalů: K / Linka 169: Zrušen provoz v pracovní dny večer a prodloužení intervalů: S / x, v pracovní dny v provozu jen do 20:30 hod. Linka 170: Změna trasy: Jižní město - Spořilov Severozápadní Budějovická Na Staré cestě Přístaviště Terasy Geologická - Chaplinovo náměstí Pražská čtvrť S 7,5 15 7,5 / Linka 173: Zkrácení trasy: Obchodní náměstí Točná, omezení spojů. Linka 176: Prodloužení trasy: Karlovo náměstí Stadion Strahov ( Spiritka Klamovka Stará Stodůlecká Nové Butovice) S 7,5 (22,5) 15 (x) 10 (30) / (x) Linka 182: Zrušena - 5 -

6 Linka 183: Změna trasy: Háje Jakobiho Janovská Nádraží Hostivař Perlit Spojovací Prosek Kobylisy Sídliště Čimice S ,5 / Linka 185: Omezení intervalů a úseku na Palmovku: (Palmovka -) Letňany Letecké opravny S 10 (20) (30) / 30 Linka 186: Změna trasy: Hloubětínská Lehovec Satalice Satalická obora S / Linka 188: Prodloužení intervalů: K ,5 / Linka 189: Prodloužení intervalů: K / Linka 191: Změna trasy: Na Knížecí Stadion Strahov (- Petřiny). V úseku Stadion Strahov Petřiny v pracovní dny v provozu pouze polovina spojů. K+S 6 (12) 10 (20) 7,5 (15) / Zkrácené spoje standardní vozy, ostaní kloubové vozy. Linka 192: Zrušena Linka 193: Změna trasy: Nádraží Vršovice Pražského povstání Poliklinika Budějovická Nemocnice Krč IKEM Ústavy Akademie věd (Z) Šeberák S ,5 / 15 Linka 196: Změna trasy a zavedení provozu i v sobotu a neděli: Smíchovské nádraží Novodvorská Kačerov Michelská Chodovská Jesenická - Strašnická K ,5 /15 20 Linka 197: Sloučena s linkou 198, trasa beze změny. Linka 198: Zrušena Linka 200: Prodloužení intervalů: K 3 7,5 3,75 / Linka 201: Nová linka: Nádr.Holešovice Madlina Tupolevova Toužimská Bakovská S 7, / Linka 202: Změna trasy: Poliklin. Mazurská Sídl.Čimice Na Lukách OC Čakovice - Trutnovská Avia Letňany Toužimská - Bakovská Dřevařská Hutě Rajská zahrada Černý Most S / M 30 Linka 203: Zrušena Linka 205: Změna trasy: Zemanka Poliklinika Budějovická Budějovická Zemanka S ,5 / Linka 215: Prodloužení intervalů: K / Linka 216: Zkrácení trasy: Poliklinika Petřiny - Bořislavka Linka 217: Zrušena Linka 218: Změna trasy: Sídliště Na Dědině Vozovna Vokovice (- Nové Vokovice) S 7,5 (30) (30) / Linka 220: Omezení spojů Linka 221: Omezení spojů Linka 224: Zrušena Linka 230: Změna trasy a omezení provozu: (Sídl. Stodůlky Řeporyjské nám. ) Holyně Štěpařská Klukovice Chaplinovo nám. Filmové Ateliery, v úseku Sídl.Stodůlky Holyně v provozu pouze ve špičkách prac.dnů (standardní vozy), v ostatní období pouze v trase do Holyně (minibusy) S/M / 30 Linka 232: Změna trasy: Nádraží Uhříněves Háje Milíčov, posílení provozu novými spoji Linka 240: Změna trasy: Černý Most Nové Petrovice Newtonova Háje S / 30 Linka 241: Prodloužení intervalů: S+K / 30 Linka 243: Zrušena Linka 246: Zrušena Linka 247: Zrušena Linka 248: Zrušena Linka 254: Zrušena Linka 255: Nová linka: Nádr. Radotín Lahovice Zbraslavské náměstí Lahovice Nádr. Radotín S / 30 Linky 259 a 378: Prodloužení souhrnných intervalů: S / 60 Linka 265: Zkrácení trasy: Nádraží Uhříněves Benice Lipany (- Kolovraty) M / 60, do Kolovrat v provozu jen v pracovní dny 7 18 hod

7 Linka 266: Omezení spojů Linka 267: Zrušeny vložené spoje jedoucí mezi Háji a Uhříněvsí, závlek přes Nádraží Uhříněves Linka 271: Zrušena Linka 293: Změna trasy: Poliklinika Budějovická Antala Staška (T) Budějovická (T) Lísek Rosečská Nad Havlem Nemocnice Krč - Kunratice Petýrkova M / x Linka 295: Změna trasy: Třeboradice Obchodní centrum Čakovice - Střížkov - Poliklinika Bulovka Ládví Čumpelíkova Šimůnkova Domov seniorů Kubíkova M / 30 Linka 318: Změna intervalů: S+K / 60 Linka 325: Změna trasy přes Benice Linky 331 a 333: Zkráceny na Kačerov Linka 566: nemění se Linka 569: Zrušena Linka 575: Nová školní linka: Násirovo náměstí Tyršova čtvrť Darwinova Obchodní náměstí Stručné shrnutí změn a jejich dopadů (!) na území vybraných městských částí: BENICE 1) zkrácení linky 265 do trasy (Kolovraty) Lipany Benice Nádraží Uhříněves a změna typu vozidel na minibus po celý týden. Dále zrušení linky 569, školního spoje, který zajišťuje odvoz většího počtu dětí. Jedná se o významné snížení kapacity a v ranní špičce pracovních dnů lze reálně očekávat přeplnění spojů. Především u spojů v čase cestování do škol bude linka 569 významně chybět a minibus nasazený na lince 265 nedokáže všechny cestující a děti pobrat. Zkrácení linky 265 na Nádraží Uhříněves je obecně kladný záměr směřovat cestující na kolejovou dopravu (vlak), nicméně zanikne přímé spojení na metro A a do průmyslové oblasti Dolních Měcholup. Dojde tím k nutnosti přestupu na linky 266, 364 a 366, které v tomto úseku budou zachovány a které jsou již nyní hlavně v ranní špičce pracovních dnů plně vytíženy a kde je u linky 266 i přesto navrženo omezení spojů. 2) změna trasy linky 325. Linka nabídne přímé spojení s Čestlicemi a navýší počet spojů jedoucích z Uhříněvsi do Benic. Nicméně vzhledem k tomu, že linka 265 je navržena také jako minibus, tak ani v součtu společně nenabídnou více kapacity než je dnešní stav. BĚCHOVICE 1) změna trasy linky 163. Linka je prodloužena po trase linky 155 přes Sídliště Malešice na Želivského, která je zrušena. Pozitivním dopadem změny je výhodnější přestup na linky 177 a 195 v zastávce Limuzská. Negativní dopad budou mít časté kolony na Černokostelecké ulici, kvůli kterým bude docházet ke zpožděním spojů a přenášení těchto zpoždění do celé trasy až na Sídliště Rohožník. Také lze reálně očekávat nárazové přetížení spojů v úseku Sídliště Malešice Želivského v ranní špičce pracovních dnů a večer, protože na lince 163 je navržen provoz v delších intervalech, než jaké jsou intervaly nyní na lince 155. Před změnou realizovanou v této oblasti v prosinci 2011 bylo rychlejší cestování do oblasti Malešic, Jarova i do okolí metra Želivského přímou linkou 109 s následným přestupem na linky 177 a 195 v zastávce Pod Táborem. Důvodem je delší doba jízdy linky 163. Lze též konstatovat, že již nyní se ukazuje rozporuplnost uvedené změny v prosinci 2011 (záměna linky 109 za linku 163 na Sídlišti Rohožník). Více cestujících přestupuje v Dolních Počernicích na linku 109, než kolik jede dále linkou 163. Tato změna má i dopad na pravidelnost provozu linky 163 v ranní špičce pracovních dnů ve směru do centra, protože spoje linky 163 se velmi často zpožďuje v kolonách na Českobrodské ulici a do Štěrbohol proto projíždí zpožděny. Konkrétní úsporou by bylo navrácení původního stavu před prosincovou změnou (odstranilo by se překrývání některých spojů linky 109 s linkou 163 mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi). To by bylo i přínosnější pro cestující, protože by došlo k obnovení více žádaného spojení po trase linky 109 a bylo by tak možné i omezit provoz mezi Dolními Počernicemi a Štěrboholy, kde nyní dochází ke zdvojování spojů linek 163 a 296 a které tím pádem nejsou využity. Což by vylepšilo i pravidelnost spojů projíždějících Štěrboholy, jelikož by opět začínaly jízdu až v této městské části

8 2) zachování provozu linky 250. Omezení této linky, které proběhlo v prosinci 2011 se projevilo jako na hranici únosnosti. Bylo argumentováno vytížením zjištěným před tímto termínem. Dopad změn v prosinci 2011 je však takový, že část cestujících ze zrušené linky 109 se přesunulo na linku 250 a vytížení spojů v některých obdobích (špičky pracovních dnů) je již nyní na maximu. Je proto vhodné sledovat záměry na případné omezení v budoucnosti vzhledem k teoretickému souběhu linky 250 s vlakem. Bez posílení dalších linek nebude kapacitně možné. 3) V dalších letech je plánována rekonstrukce části vlakové trati 011 v úseku Praha, Běchovice Úvaly. Předpokládá se úbytek vlaků, tudíž i spojů návazné, hojně využívané, autobusové dopravy (linky 251, 260, 262, 391). Lze očekávat i zpožďování vlaků a přeliv cestujících do autobusů. Z tohoto důvodu je další omezování autobusových linek vysoce nekoncepční. BŘEZINĚVES 1) změna trasy linky 202. Dojde tím k zásadnímu zhoršení spojení do MČ Čakovice, které je hojně využívané i cestujícími z této městské části, ale i z obcí dále za městem (Líbeznice, Bašť, Předboj, Bořanovice). Již nyní je nutný přestup mezi linkou 103 nebo příměstskými linkami v Ďáblicích na linku 202. Realizace návrhu by znamenala další nutný přestup u OC Čakovice. Došlo by tím reálně k velkému znehodnocení tohoto spojení pro uživatele MHD, protože na cestě dlouhé cca 3 km by bylo nutné 2x přestupovat. Tyto přestupy jsou i nevhodné pro studenty dojíždějící do čakovických škol. Již s integrací místních příměstských linek bylo zrušeno přímé propojení obcí a Čakovic škloními spoji a zde by se jednalo o další zhoršení. Tato negativa nevykompenzuje ani navržené posílení linky 202, protože délka přestupů bude vždy stejná, jen by spojení bylo možné častěji v rámci dne. Na linku 158 směr Staré Letňany, po jejíž trase je linka 202 přesměrovávána, přestupují za celý den pouze jednotlivci. Taktéž v úseku přes Avii Letňany a Toužimskou je již nyní vytížení spojů linky 186 zhruba poloviční a není důvod zde spojení posilovat v absolutní míře o spoje linky ) drobné omezení spojů na lince 103. Kapacitně realizovatelné, avšak při nižším počtu spojů by se zhoršily možnosti předsazení spojů linky 103 před spoje linky 368 a tím opětovné hrozící problémy s přetížením spojů linky 368 (jako před posílením linky 103 v roce 2010). Případné úspory lze dosahnout přesměrováním linek 345, 348 a 368 přímo po Ďáblické ulici, což vzhledem k intervalům na lince 103 obsluhu městské části nezhorší, ale zároveň zamezí přetěžování těchto příměstských linek v krátkém úseku do Ďáblic místními cestujícími. Došlo by tím totiž k rovnoměrnějšímu rozložení cestujících mezi spoji příměstských linek a linkou 103, která by tak byla optimálně vytížena (nebyla by nutnost předsazovat spoje před spoje příměstských linek). Taktéž by se tím zrychlilo spojení s Ládvím pro obyvatele Březiněvsi cca o 5 min. ČAKOVICE Změna trasy linky 202. Linka je odkloněna zcela mimo území MČ Čakovice. Zaniká přímé spojení s Ďáblicemi, D.Chabry, Čimicemi a Bohnicemi, které je hojně využívané. Na linku 158 směr Staré Letňany, po jejíž trase je linka 202 přesměrovávána, přestupují pouze jednotlivci. Dále zaniká přímé spojení s Kbely, resp. Miškovic s Kbely (problém hlavně u školních spojů). Lze očekávat, že změna vyvolá nutnost zavedení školní linky (efekt by byl vypravení dalšího vozu, nebo nutnost zrušení vybraných spojů na linkách v okolí aby daný vůz mohl školní linku odjet). ĎÁBLICE 1) změna trasy linky 202. Zaniká přímé spojení do MČ Čakovice, které je hojně využívané v řádu stovek cestujících za den. Na linku 158 směr Staré Letňany, po jejíž trase je linka 202 přesměrovávána, přestupují za celý den pouze jednotlivci. Taktéž v úseku přes Avii Letňany a Toužimskou je již nyní vytížení spojů linky 186 zhruba poloviční a není důvod zde spojení posilovat v absolutní míře o spoje linky ) zkrácení intervalů u linky 202. Pro MČ Ďáblice přínosné opatření bez minimální kompenzace na jiných linkách. Avšak toto opatření je z hlediska výše poptávky aktuálně neopodstatněné. Linka 202 aktuálně nevykazuje takové vytížení, aby bylo nutné paušální celotýdenní posílení. Sezónní kapacitní problémy v červenci a srpnu (cestující na koupaliště Čakovice) lze řešit obdobně jako u linky 112 letním grafikonem, resp. navrhovaný odklon linky 202 mimo Čakovice i při posílení logicky neřeší ani tento problém. Posílení linek 183 a 202, resp. zavedení linky 201 je v součtu o čtvrtinu nákladnější než provoz linek 152, 162, 169 a 186 v současném režimu (jedná se o dopravně související opatření)

9 3) drobné omezení spojů na lince 103. Kapacitně realizovatelné, avšak při nižším počtu spojů by se zhoršily možnosti předsazení spojů linky 103 před spoje linky 368 a tím opětovné hrozící problémy s přetížením spojů linky 368 (jako před posílením linky 103 v roce 2010). Případné úspory lze dosáhnout přesměrováním linek 345, 348 a 368 přímo po Ďáblické ulici, což vzhledem k intervalům na lince 103 obsluhu městské části nezhorší, ale zároveň zamezí přetěžování těchto příměstských linek v krátkém úseku do Ďáblic místními cestujícími. Došlo by tím totiž k rovnoměrnějšímu rozložení cestujících mezi spoji příměstských linek a linkou 103, která by tak byla optimálně vytížena (nebyla by nutnost předsazovat spoje před spoje příměstských linek). Taktéž by se tím zrychlilo spojení s Ládvím pro obyvatele Březiněvsi cca o 5 min. DOLNÍ CHABRY 1) omezení provozu linek 162 a 169 v ranní špičce pracovních dnů z 15ti na 20 min. V tuto dobu lze očekávat v úseku Mirovická Kobylisy přetížení spojů. 2) vzhledem ke zrušení provozu linky 152 v pracovní dny večer a v sobotu a neděli, plus vzhledem ke zrušení provozu linky 169 v pracovní dny večer, plus vzhledem ke zrušení jedné tramvajové linky k Vozovně Kobylisy, dojde k vysokému přelivu cestujících v úseku Kobylisy Mirovická do spojů linek 162 a 183. Reálně lze očekávat jejich přetížení a nepobírání cestujících (hlavně v pracovní dny večer z centra a v neděli odpoledne oběma směry). 3) zkrácení intervalů u linky 202. Toto opatření je z hlediska výše poptávky aktuálně neopodstatněné. Linka 202 aktuálně nevykazuje takové vytížení, aby bylo nutné paušální celotýdenní posílení. Sezóní kapacitní problémy v červenci a srpnu (cestující na koupaliště Čakovice) lze řešit obdobně jako u linky 112 letním grafikonem, resp. navrhovaný odklon linky 202 mimo Čakovice i při posílení logicky neřeší ani tento problém. Posílení linek 183 a 202, resp. zavedení linky 201 je v součtu o čtvrtinu nákladnější než provoz linek 152, 162, 169 a 186 v současném režimu (jedná se o dopravně související opatření). Posílení nelze brát ani jako náhradu za zrušení provozu linky 169 či za omezení intervalů na linkách 162 a 169, jelikož reálně cestující nebudou linku 202 využívat pro jízdy s přestupem na jednu stanici z Osecké na Spořickou, resp. Velemínskou. Nadto je posílení linek 183 a 202, resp. zavedení linky 201 v součtu o čtvrtinu nákladnější než provoz linek 152, 162, 169 a 186 v současném režimu (dopravně související opatření). 4) změna trasy linky 202. Zaniká přímé spojení do MČ Čakovice, které je hojně využívané v řádu stovek cestujících za den. Na linku 158 směr Staré Letňany, po jejíž trase je linka 202 přesměrovávána, přestupují za celý den pouze jednotlivci. Taktéž v úseku přes Avii Letňany a Toužimskou je již nyní vytížení spojů linky 186 poloviční a není důvod toto spojení posilovat v absolutní míře o linku 202. DOLNÍ POČERNICE Této městské části se přímo žádné navrhované změny nedotýkají. Je ale vhodné upozornit na některé souvislosti pohledem na celou oblast. Je navržena změna trasy linky 163. Linka je prodloužena po trase linky 155 přes Sídliště Malešice na Želivského, která je zrušena. Pozitivním dopadem změny je výhodnější přestup na linky 177 a 195 v zastávce Limuzská, který však pro Dolní Počernice zajišťuje linka 109 v zastávce Pod Táborem. Negativní dopad na linku 163 budou mít časté kolony na Černokostelecké ulici, kvůli kterým bude docházet ke zpožděním spojů a přenášení těchto zpoždění do celé trasy až na Sídliště Rohožník. Také lze reálně očekávat nárazové přetížení spojů v úseku Sídliště Malešice Želivského v ranní špičce pracovních dnů a večer, protože na lince 163 je navržen provoz v delších intervalech, než jaké jsou intervaly nyní na lince 155. Před změnou realizovanou v této oblasti v prosinci 2011 bylo rychlejší cestování do oblasti Malešic, Jarova i do okolí metra Želivského ze směru od Újezda nad Lesy a Běchovic přímou linkou 109 s následným přestupem na linky 177 a 195 v zastávce Pod Táborem. Důvodem je delší doba jízdy linky 163. Lze též konstatovat, že již nyní se ukazuje rozporuplnost uvedené změny v prosinci 2011 (záměna linky 109 za linku 163 na Sídlišti Rohožník). Více cestujících přestupuje v Dolních Počernicích na linku 109, než kolik jede dále linkou 163. Tato změna má i dopad na pravidelnost provozu linky 163 v ranní špičce pracovních dnů ve směru do centra, protože spoje linky 163 se velmi často zpožďuje v kolonách na Českobrodské ulici a Štěrboholy proto projíždí zpožděny. Konkrétní úsporou by bylo navrácení původního stavu před prosincovou změnou (odstranilo by se překrývání některých spojů linky 109 s linkou 163 mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi). To by bylo i přínosnější pro cestující, protože by došlo k obnovení více žádaného spojení po trase linky 109 a bylo by tak možné i omezit provoz mezi Dolními Počernicemi a Štěrboholy, kde nyní dochází ke - 9 -

10 zdvojování spojů linek 163 a 296 a které tím pádem nejsou využity. Což by vylepšilo i pravidelnost spojů projíždějících Štěrboholy, jelikož by opět začínaly jízdu až v této městské části. HORNÍ POČERNICE 1) omezení linky 220. Dlouhodobé kapacitní problémy byly vyřešeny nasazením kloubových autobusů a navrhované omezení spojů, tj. kapacity je návratem do původního stavu. Dojde ke zhoršení obsluhy celé oblasti průmyslového parku a budou vytvořeny opět nárazové kapacitní problémy u některých spojů. Linka 220 je specifická svým charakterem, kdy využití každého spoje je zcela závislé na začátcích a koncích pracovních směn jednotlivých firem v celém areálu a i odjezdy spojů jsou tomuto přizpůsobeny. V současném stavu není na lince žádný spoj, který by nebyl některou z firem objednán (zrušení nepotřebných neobjednaných spojů proběhlo společně s nasazením kloubových autobusů). Případné zásahy do provozu linky 220 tudíž vyvolají problémy s dopravou pracujících v oblasti. 2) omezení linky 221. Linka byla omezena již v prosinci 2011 a již tímto krokem došlo k výraznému snížení kapacity v oblasti Čertous. V některá období je zde interval i 60 min. Také v úseku trasy na Náchodské ulici již nyní vznikají nárazově kapacitní problémy u linky 273, nebo i příměstských linek (paradoxně především v pracovní den dopoledne a večer), především z důvodu, že před některým z jejich spojů byla do prosince 2011 v provozu linka 221 a nyní po jejím zrušení došlo k výraznému prodloužení intervalu od předchozího spoje. Další omezení linky 221 významně zvýší počet přetížených spojů na ostatních linkách na Náchodské ulici. 3) Také je vhodné sledovat záměry na případné omezení linek na Náchodské ulici v budoucnosti vzhledem k teoretickému souběhu s vlakem (z celoměstského pohledu zastávka vlaku je u Náchodské ulice), i když reálně nemá místní obsluha autobusovými linkami od metra na Černém Mostě s vlakem zcela nic společného. KLÁNOVICE 1) Je vhodné sledovat záměry na případné omezení autobusových linek v budoucnosti vzhledem k teoretickému souběhu linek 261 a 303 s vlakem (z celoměstského hlediska centrum Klánovice ). Bez posílení dalších linek nebude kapacitně možné. 2) V dalších letech je plánována rekonstrukce části vlakové trati 011 v úseku Praha, Běchovice Úvaly. Předpokládá se úbytek vlaků, tudíž i spojů návazné, hojně využívané, autobusové dopravy (linky 251, 260, 262, 391). Lze očekávat i zpožďování vlaků a přeliv cestujících do autobusů. Z tohoto důvodu je další omezování autobusových linek vysoce nekoncepční. KOLODĚJE Vhodné sledovat případná omezení spojů na lince 111, která by způsobila přetížení spojů na lince 329 ve špičkách pracovních dnů a mimo špičky je otázka, zda by prodloužení už tak dlouhých intervalů nevedlo k odlivu cestujících pryč z MHD. KOLOVRATY Návrh dopravu na lince 267 v této etapě nezhoršuje přímo na území Kolovrat, nicméně zrušením vložených spojů končících v Uhříněvsi dojde ke zvýšení obsazenosti ostatních spojů, jedoucích až do Kolovrat. Také je vhodné sledovat záměry na případné omezení v budoucnosti vzhledem k přibližnému souběhu linky 267 s vlakem. KRÁLOVICE Omezení spojů na lince 266. Společně s tím, že je navrženo také zkrácení linky 265 pouze k Nádraží Uhříněves, lze předpokládat nárazové přetížení některých spojů na linkách 266, 364 a 366 v úseku z Uhříněvsi, resp. Dolních Měcholup k Depu Hostivař v ranní špičce pracovních dnů. Také je vhodné sledovat záměry na případné omezení v budoucnosti vzhledem k teoretickému souběhu linek 266 a 366 s vlakem (z celoměstského hlediska centrum Uhříněves ). LIBUŠ 1) omezení linky 215 ve špičkách pracovních dnů. V odpolední špičce je kapacita linek 113, 189 a 215 ve společném úseku z Kačerova na Tempo dostatečná a omezení je realizovatelné bez přetížení spojů. Naopak v ranní špičce je kapacita linek 113, 189 a 215 plně využita a proto omezení linek 189 a

11 způsobí přetížení spojů všech linek nikoliv jen 189 a 215, ale i 113, po celou dobu rána v úseku Tempo Kačerov. Omezení tohoto úseku zrušením linky 182 je maximální možné. 2) omezení linky 113 prodloužení intervalů mimo špičky pracovních dnů na 30 min. Návrh počítá s tím, že linka 113 bude koordinována s příměstskými linkami 331 a 333, které jezdí ve shodné souběžné trase a budou tvořit souhrnný interval 15 min. Záměr je to v teoretické rovině kladný, prohlubující vzájemnou integraci městských a příměstských linek. V případě linky 113 je ale otázka, zda linky 331 a 333 pojmou cestující ze zrušených spojů linky 113. Nutno tyto případy posuzovat jednotlivě a v případě linky 113 je situace poněkud jiná, než na okrajích města. Společný úsek linek 113, 331 a 333 prochází hustě zastavěným sídlištním územím, kde jsou počty cestujících několikanásobě vyšší než v okrajových čtvrtích města. Také oblast za Prahou, kterou obsluhují linky 331 a 333 prochází velkým rozvojem a již v současné době je obvyklé, že některé spoje linek 331 a 333 jsou plně vytíženy již na odjezdu z Dolních Břežan, či naopak (především v letní sezóně). Změnu by proto bylo vhodné provést citlivěji, např. neomezováním linky 113 po celý týden přes den, kdy je vytížení příměstských linek největší a zaměřit se jen na večer apod. LIPENCE 1) prodloužení intervalu linky 241 v odpolední špičce pracovních dnů a záměr nasazení kloubových vozů na tuto linku. Vzhledem k parametrům ulice Josefa Houdka lze reálně očekávat problémy s průjezdem kloubových vozů tímto úsekem. Už nyní je vyhýbání vozidel s autobusem problematické, resp. další problém by nastal v případě nutnosti couvání, protože autobus dle silničního zákona nesmí s cestujícími couvat (a bez nich pouze s proškoleným dozorem) a podobný manévr s kloubovým autobusem je i značně náročný. Omezení intervalu v odpolední špičce pracovních dnů je proto také nutné posuzovat s ohledem na reálnost nasazení kloubových vozů. Pokud by k němu nedošlo, není omezení kapacitně možné (z hlediska využití linky v úseku Lihovar Zbraslav). 2) zrušení linky 243. Na lince 241 se projeví významným nárůstem vytížení spojů, protože na linkách 129 a 318 k posílení oproti dnešnímu stavu takřka nedochází a cestující z linky 243 se proto přesunou na ostatní linky 129, 241, 318 a reálně lze očekávat, že vzhledem k trase linek 241 a 243 přes Sídliště Zbraslav dojde k největšímu nárůstu u linky 241. Už tento krok samotný (zrušení linky 243) bude znamenat přetížení většiny spojů linky 241 ve špičkách pracovních dnů. Nasazení kloubových vozů na linku 241 proto není řešením ani v tomto případě, protože neřeší nárůst vytížení u linek 129 a 318. Došlo by i k vysoké nerovnoměrnosti ve vytížení kloubových vozidel na lince 241 mezi Lihovarem a Zbraslaví (plně vytíženy až přetíženy) a Zbraslaví a Lipenci (nevytížené vozy). Zachování linky 243 je pro všechny uvedené důvody proto zcela na místě. Tato linka zajišťuje dostatečnou kapacitu mezi Lihovarem a Zbraslaví a nenavyšuje náklady na provoz nevytížených vozů do Lipenců. LOCHKOV 1) na území Lochkova a v okolní oblasti Slivence a Barrandova jsou plánované změny MHD poměrně razantní. Dnes je situace taková, že směrem do centra jezdí 4 různé linky (2 z toho pokračují až na metro na Smíchov) a linka 230, která zajišťuje spojení směrem do Řeporyj a Stodůlek. Hlavní myšlenka změn je zrušení všech těchto linek a vytvoření jedné linky, která by spojovala Radotín, Lochkov, Slivenec, Barrandov a Smíchov (120), doplněnou o místní minibusovou linku pro místní okrajová spojení (230). Výhoda tohoto opatření spočívá zejména v přímém spojení s oblastí Na Knížecí. Nevýhodou tohoto opatření je hrozba prodloužení souhrnného intervalu, je tedy nutné stanovit intervaly tak, aby případné omezení bylo obhajitelné přepravními průzkumy. Dále vzhledem k tomu, že navrhovaná linka 120 v trase z Knížecí až do Radotína je vedena přes Hlubočepy a je zachován stávající souhrnný interval 10 min. (linek 246, 247, 248), reálně hrozí přetížení vybraných spojů např. v ranní špičce pracovních dnů v úseku z Hlubočep na Knížecí směrem do centra. 2) nelogické je vedení linky 230, nově jako minibus, od Filmových ateliérů přes Klukovice a Holyni (navíc kapacitně jen jako minibus), spolu se zavedením linky 105, která jede ze Smíchovského nádraží v souběhu s tramvají. Dopad tohoto opatření lze očekávat takový, že linka 105 bude silně nevytížena, zatímco linka 230 přetížena. Stejně tak linka 170, jejíž trasa je také navrhována bez zajíždění k Filmovým Atelierům, jede v souběhu s tramvají a lze očekávat nižší využití. Celkově je toto řešení pak stejně nákladné, jako dnešní stav a nedochází k žádné úspoře, i přesto, že obsluha Filmových Atelierů bude zhoršena (zrušena linka 192 a ve směru na Barrandov pouze minibus 230). Při celkovém pohledu je proto výhodnější zvážit variantu řešení, kdy by linka 170 projížděla přes Filmové Ateliery a tím by zajistila jak zachování spojení směrem na Prahu 4 místo linky 192, tak i zajistila dostatečnou kapacitu

12 směrem na sídliště Barrandov, kde by byl zajištěn přestup na tramvaj. Společně s linkou 230 by tak byla kapacita tohoto spojení nejen dostatečná, ale především by nabízelo i častý interval (linka 170 a 230 dohromady). Souběžná linka 105 s tramvají by tak nemusela být zaváděna a došlo by tím nejen k úspoře nákladů, ale i ke zlepšení obsluhy celého starého Barrandova a Filmových Atelierů (posílení linky 170 oproti lince 192 při zachování linky 230). LYSOLAJE Nejvýraznější problém, který by významně ovlivnil veřejnou dopravu do Lysolají, by bylo zkrácení autobusových linek k nové tramvajové konečné Podbaba. Toto opatření není v této etapě navrhováno, je však velmi nevhodné a zásadně se dotýká nejen Lysolají, ale i ostatních sousedících obcí na trase příměstských linek. Zkrácení autobusových linek do zastávky Podbaba znamená prodloužení cestovní doby a přestup navíc. Naopak podmínkou je navýšení kapacity tramvajových linek, což je už v návrhu částečně řešeno vedením dvou linek do zastávky Podbaba. Otázkou proto je, zda se jedná o přípravu na zkrácení autobusových linek, či jen pouhé posílení této tramvajové trati, které ale není po většinu týdne aktuálně opodstatněné (vyjma ranní špičky pracovních dnů). NEBUŠICE 1) zrušení linky 254 a začlenění jejích spojů do linky 161. Dochází ke zrušení přímého spojení na letiště linkou 254. Vzniká tím méně přehledná situace při jízdě z centra, kdy některé spoje končí ve smyčce Nebušice a některé do ní naopak nezajíždějí, jelikož se jedná o stávající spoje linky 254 jedoucí dále do Přední Kopaniny. Je tak otázkou, zda pouhá změna očíslování spojů je smysluplná. 2) drobné omezení spojů na linkách 161 a 254. Z pohledu kapacity by po většinu týdne neměly vznikat problémy, nicméně zejména ve špičkách mohou hrozit přetížení spojů linky 312 a mimo špičky je otázka, zda by prodloužení už tak dlouhých intervalů nevedlo k odlivu cestujících pryč z MHD. NEDVĚZÍ Návrh dopravu na lince 267 v této etapě nezhoršuje přímo na území Nedvězí, nicméně zrušením vložených spojů končících v Uhříněvsi dojde ke zvýšení obsazenosti ostatních spojů, jedoucích až do Nedvězí. Také je vhodné sledovat záměry na případné omezení v budoucnosti vzhledem k přibližnému souběhu linky 267 s vlakem. PÍSNICE 1) omezení linky 113 prodloužení intervalů mimo špičky pracovních dnů na 30 min. Návrh počítá s tím, že linka 113 bude koordinována s příměstskými linkami 331 a 333, které jezdí ve shodné souběžné trase a budou tvořit souhrnný interval 15 min. Záměr je to v teoretické rovině kladný, prohlubující vzájemnou integraci městských a příměstských linek. V případě linky 113 je ale otázka, zda linky 331 a 333 pojmou cestující ze zrušených spojů linky 113. Nutno tyto případy posuzovat jednotlivě a v případě linky 113 je situace poněkud jiná, než na okrajích města. Společný úsek linek 113, 331 a 333 prochází hustě zastavěným sídlištním územím, kde jsou počty cestujících několikanásobě vyšší než v okrajových čtvrtích města. Také oblast za Prahou, kterou obsluhují linky 331 a 333 prochází velkým rozvojem a již v současné době je obvyklé, že některé spoje linek 331 a 333 jsou plně vytíženy již na odjezdu z Dolních Břežan, či naopak (především v letní sezóně). Změnu by proto bylo vhodné provést citlivěji, např. neomezováním linky 113 v sobotu a neděli přes den, kdy je vytížení příměstských linek největší. 2) omezení linek 189 a 215 ve špičkách pracovních dnů. Území Písnice se dotýká zprostředkovaně tím, že linka 113 projíždí ve společném úseku s těmito linkami z Kačerova na Tempo. V odpolední špičce je kapacita linek 113, 189 a 215 ve společném úseku dostatečná a omezení je realizovatelné bez přetížení spojů. Naopak v ranní špičce je kapacita linek 113, 189 a 215 plně využita a proto omezení linek 189 a 215 způsobí přetížení spojů všech linek nikoliv jen 189 a 215, ale i 113, po celou dobu rána v úseku Tempo Kačerov. Omezení tohoto úseku zrušením linky 182 je maximální možné. PŘEDNÍ KOPANINA 1) zrušení linky 254 a začlenění jejích spojů do linky 161. Dochází ke zrušení přímého spojení na letiště linkou 254. Vzniká tím méně přehledná situace při jízdě z centra, kdy některé spoje končí ve smyčce Nebušice a některé do ní naopak nezajíždějí, jelikož se jedná o stávající spoje linky 254 jedoucí dále do Přední Kopaniny. Je tak otázkou, zda pouhá změna očíslování spojů je smysluplná

13 2) drobné omezení spojů na linkách 161 a 254. Z pohledu kapacity by po většinu týdne neměly vznikat problémy, nicméně zejména ve špičkách mohou hrozit přetížení spojů linky 312 a mimo špičky je otázka, zda by prodloužení už tak dlouhých intervalů nevedlo k odlivu cestujících pryč z MHD. RADOTÍN 1) zkrácení linky 165 na Zbraslav a zavedení nové linky 255. Touto změnou dojde k zániku přímého spojení Do Komořan, Modřan, na Prahu 12 ad. Linka 255 je navrhována navíc v trase, která neobsluhuje nejobydlenější území Zbraslavi a staví na jejím území jen na náměstí. Dále dojde ke zrušení spojení linkou 165 k cementárně, což ve spojitosti s rozdělením linky 165 na dvě (165, 255) znamená výrazné zhoršení dopravy tamějších pracovníků z oblasti pravého břehu Vltavy (nyní přímé spojení, návrh dva přestupy). 2) součástí navrhovaných změn sice není změna provozu linky 244 jako tomu bylo v minulosti již několikrát, nicméně do budoucna hrozí omezení četnosti provozu linky 244 vzhledem k jejímu přibližnému souběhu s vlakem. Vzhledem k poloze železniční zastávky není možné považovat docházku z celé městské části na vlaky za reálnou. Je proto vhodné, aby byly stávající intervaly linky 244 zachovány. ŘEPORYJE Omezení linky 230. I přes případné převedení spojů na jiné linky (např. 256) hrozí v souhrnu omezení počtu spojů a tím kapacity mezi zastávkou Luka a Řeporyjemi. Zejména spoje příměstských linek jsou již dnes plně vytíženy. Dojde také ke zhoršení přehlednost pro cestující na lince 256 (část spojů ukončena v Řeporyjích, část pokračuje do Radotína). Prosincové přesměrování linky 256 na Sídliště Stodůlky způsobilo (a stále způsobuje) značnou nevoli obyvatel Řeporyj, další zásah do této oblasti je proto i z toho důvodu nevhodný. Z hlediska přehlednosti je i nevhodný přesun zkrácených spojů z linky 230 na linku 256. SATALICE 1) rozdělení linky 186 na dvě linky 186 a 201. Čistě z tohoto pohledu se jedná o řešení odůvodnitelné z hlediska kapacity mezi Kbely a Satalicemi, kde je využití linky 186 nejnižší. Nicméně i zde je nutné zachovat náhradu alespoň za část spojů, protože stávající provoz linky 269 již svou frekvencí 2x v hodině této náhradě nepostačuje. Vzhledem k tomu, že využití linky 269 je ale velmi nízké, není v žádném případě na místě posilování této linky jen z tohoto důvodu (úsek Kbely Satalice tvoří cca 5% trasy). Návrh proto počítá s odklonem a prodloužením linky 202 na Černý Most, která v uvedeném úseku nahrazuje linku 186. Nicméně v jiných úsecích (především Staré Letňany Kbely, ale mírně i Satalice Hutě) tím dojde k paradoxně naopak posílení provozu oproti stávajícímu stavu, což není kapacitně opodstatněné. Zejména v úseku Staré Letňany Kbely jsou spoje linky 202 navrhovány zcela navíc oproti stávajícímu stavu, jehož vytížení (linky 186) je zhruba poloviční. V době úspor velmi drahé řešení. 2) při prodloužení linky 202 na Černý Most a odklonu linky 186 do Hloubětína dojde k rozdělení stávajícího jednoho směru, který zajišťuje linka 186, na dva, ovšem v delších a vzájemně nekoordinovaných intervalech. Toto je vysloveně negativní opatření, mající za následek nutnost rozhodování cestujícího od které stanice metra se rozhodne do Satalic cestovat. A vzhledem k tomu, že z obou směrů bude interval delší, dojde tím pádem pro tohoto cestujícího k významnému omezení provozu, resp. omezení počtu spojů, které může z daného směru využít. Jedná se tak o vyslovené zhoršení cestování mezi Satalicemi a centrem města, ale i dalšími lokalitami, odkud je nutné přestupovat na Praze 14. A to i přesto, že v úseku Satalice Hutě dojde k posílení provozu (souhrn spojů linek 186 a 202 je každou hodinu o 1-2 vyšší). Toto posílení je ale pro cestující, vzhledem k výše uvedeným důvodům, při jízdě z centra, nevyužitelné. Taktéž toto je proto v době úspor velmi drahé řešení, navíc bezdůvodné a stav v oblasti zhoršující. SLIVENEC 1) na území Slivence jsou plánované změny MHD poměrně razantní. Dnes je situace taková, že směrem do centra jezdí 4 různé linky (2 z toho pokračují až na metro na Smíchov) a linka 230, která zajišťuje spojení směrem do Řeporyj a Stodůlek. Hlavní myšlenka změn je zrušení všech těchto linek a vytvoření jedné linky, která by spojovala Radotín, Lochkov, Slivenec, Barrandov a Smíchov (120), doplněnou o místní minibusovou linku pro místní okrajová spojení (230). Výhoda tohoto opatření spočívá zejména v přímém spojení s oblastí Na Knížecí. Nevýhodou tohoto opatření je prodloužení souhrnného intervalu

14 v odpolední špičce na 15 min., je tedy vhodné doporučit, aby případné omezení bylo doloženo přepravními průzkumy. Dále vzhledem k tomu, že navrhovaná linka 120 v trase z Knížecí až do Radotína je vedena přes Hlubočepy a je zachován stávající souhrnný interval 10 min. (linek 246, 247, 248), reálně hrozí přetížení vybraných spojů např. v ranní špičce pracovních dnů v úseku z Hlubočep na Knížecí směrem do centra. 2) nelogické je vedení linky 230, nově jako minibus, od Filmových ateliérů přes Klukovice a Holyni (navíc kapacitně jen jako minibus), spolu se zavedením linky 105, která jede ze Smíchovského nádraží v souběhu s tramvají. Dopad tohoto opatření lze očekávat takový, že linka 105 bude silně nevytížena, zatímco linka 230 přetížena. Stejně tak linka 170, jejíž trasa je také navrhována bez zajíždění k Filmovým Atelierům, jede v souběhu s tramvají a lze očekávat nižší využití. Celkově je toto řešení pak stejně nákladné, jako dnešní stav a nedochází k žádné úspoře, i přesto, že obsluha Filmových Atelierů bude zhoršena (zrušena linka 192 a ve směru na Barrandov pouze minibus 230). Při celkovém pohledu je proto výhodnější zvážit variantu řešení, kdy by linka 170 projížděla přes Filmové Ateliery a tím by zajistila jak zachování spojení směrem na Prahu 4 místo linky 192, tak i zajistila dostatečnou kapacitu směrem na sídliště Barrandov, kde by byl zajištěn přestup na tramvaj. Společně s linkou 230 by tak byla kapacita tohoto spojení nejen dostatečná, ale především by nabízelo i častý interval (linka 170 a 230 dohromady). Souběžná linka 105 s tramvají by tak nemusela být zaváděna a došlo by tím nejen k úspoře nákladů, ale i ke zlepšení obsluhy celého starého Barrandova a Filmových Atelierů (posílení linky 170 oproti lince 192 při zachování linky 230). SUCHDOL MČ Suchdol má z hlediska veřejné dopravy poněkud specifické postavení, poněvadž dopravní situace je významně ovlivněna komplexem ČZU, který představuje vyšší poptávku než je počet obyvatel městské části. V souvislosti s problémy s provozem linek v ulici Jugoslávských partizánů se v poslední době dostala linka 107 opět do povědomí a jedno z navržených opatření bylo zkrácení k nové tramvajové konečné Podbaba. Toto opatření není v této etapě navrhováno, je však velmi nevhodné a zásadně se dotýká nejen Suchdola a tisíců studentů ČZU, ale i ostatních sousedících městských částí. Zkrácení autobusových linek do zastávky Podbaba znamená prodloužení cestovní doby a přestup navíc. Naopak podmínkou je navýšení kapacity tramvajových linek, což je už v návrhu částečně řešeno vedením dvou linek do zastávky Podbaba. Otázkou proto je, zda se jedná o přípravu na zkrácení autobusových linek, či jen pouhé posílení této tramvajové trati, které ale není po většinu týdne aktuálně opodstatněné (vyjma ranní špičky pracovních dnů). ŠTĚRBOHOLY Změna trasy linky 163. Linka je prodloužena po trase linky 155 přes Sídliště Malešice na Želivského, která je zrušena. Pozitivním dopadem změny je výhodnější přestup na linky 177 a 195 v zastávce Limuzská. Negativní dopad budou mít časté kolony na Černokostelecké ulici, kvůli kterým bude docházet ke zpožděním spojů a přenášení těchto zpoždění do celé trasy až na Sídliště Rohožník. Také lze reálně očekávat nárazové přetížení spojů v úseku Sídliště Malešice Želivského v ranní špičce pracovních dnů a večer, protože na lince 163 je navržen provoz v delších intervalech, než jaké jsou intervaly nyní na lince 155. Před změnou realizovanou v této oblasti v prosinci 2011 bylo rychlejší cestování do oblasti Malešic, Jarova i do okolí metra Želivského ze směru od Újezda nad Lesy a Běchovic přímou linkou 109 s následným přestupem na linky 177 a 195 v zastávce Pod Táborem. Důvodem je delší doba jízdy linky 163. Lze též konstatovat, že již nyní se ukazuje rozporuplnost uvedené změny v prosinci 2011 (záměna linky 109 za linku 163 na Sídlišti Rohožník). Více cestujících přestupuje v Dolních Počernicích na linku 109, než kolik jede dále linkou 163. Tato změna má i dopad na pravidelnost provozu linky 163 v ranní špičce pracovních dnů ve směru do centra, protože spoje linky 163 se velmi často zpožďuje v kolonách na Českobrodské ulici a Štěrboholy proto projíždí zpožděny. Konkrétní úsporou by bylo navrácení původního stavu před prosincovou změnou (odstranilo by se překrývání některých spojů linky 109 s linkou 163 mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi). To by bylo i přínosnější pro cestující, protože by došlo k obnovení více žádaného spojení po trase linky 109 a bylo by tak možné i omezit provoz mezi Dolními Počernicemi a Štěrboholy, kde nyní dochází ke zdvojování spojů linek 163 a 296 a které tím pádem nejsou využity. Což by vylepšilo i pravidelnost spojů projíždějících Štěrboholy, jelikož by opět začínaly jízdu až v této městské části

15 TROJA 1) zrušení tramvajové linky 14 v trase přes zastávku Trojská. Důsledkem je omezení kapacity v tomto úseku na polovinu. To je obecně obhajitelné v zimním období, vzhledem k malému vytížení stávajících linek 14 a 17, nicméně je otázkou ke zvážení, zda provoz pouze jedné linky přes Trojskou bude dostatečný v letní sezóně, kdy se vytížení spojů přes den zvyšuje (cestující do ZOO, Botanické zahrady, Trojského zámku, návštěvníci Prahy bydlící v kempech u Trojské ulice apod.). Nárazově může v toto období docházet k přetěžování spojů linky 17 mezi Holešovicemi a Trojskou. 2) omezení linky 112 v zimním období prodloužení intervalu po celý týden přes den na 10 min. Do doby přeložení trasy linky 112 na nový Trojský most nevhodné opatření, jelikož vytížení linky 112 je i přes zimní období vysoké především v úseku Nádraží Holešovice Pelc Tyrolka (studenti, koleje). Jelikož návrh počítá i se zrušením provozu linky 102 v tomto úseku, lze očekávat další zvýšení vytíženosti linky 112. Z hlediska vlastní Troji a též ZOO a Botanické zahrady je omezení také rizikové, a to i po přeložení trasy na nový Trojský most, jelikož i v zimním období dochází nahodile k plnému vytížení spojů v průběhu celého dne. Též v ranní špičce pracovních dnů jsou již nyní při intervalu 6 min. spoje plně vytíženy studenty a pracujícími v oblasti Povltavské a vlastní Troje. Omezení na interval 10 min. v tuto dobu povede zaručeně k přetížení spojů. Omezení linky 112 na interval 10 min. je silně nevhodné i z hlediska návaznosti na metro C u Nádraží Holešovice, které má v sobotu a neděli interval 7,5 min. Nyní má linka 112 interval shodný, proto jsou spoje vyrovnaně vytíženy v každém spoji linky 112 jsou cestující pouze z jednoho metra. Při intervalu 10 min. bude proto docházet k situaci, kdy dvakrát za hodinu pojede spoj linky 112 s cestujícími od dvou spojů metra a reálně lze očekávat, že bude docházet k jejich přeplňování. Obecně z celoměstského pohledu je pak jakékoliv omezování linky 112 vysloveně nevhodné, jelikož má podobně jako linka 107 do Suchdola, výjimečný status, vzhledem k přepravě vysokého počtu cestujících k ZOO, Botanické zahradě apod. v řádu tisíců za den (zde je vhodné poukázat na kontext, kdy je omezení linky 112 s poptávkou mnoha tisíc lidí denně (!) nevhodné i vůči zachování jiných nevytížených linek, zajišťující nadstandardní spojení např. 260, 296 apod., které převezou za den počet lidí v řádu stovek či jen desítek!) ÚJEZD NAD LESY 1) změna trasy linky 163. Linka je prodloužena po trase linky 155 přes Sídliště Malešice na Želivského, která je zrušena. Pozitivním dopadem změny je výhodnější přestup na linky 177 a 195 v zastávce Limuzská. Negativní dopad budou mít časté kolony na Černokostelecké ulici, kvůli kterým bude docházet ke zpožděním spojů a přenášení těchto zpoždění do celé trasy až na Sídliště Rohožník. Také lze reálně očekávat nárazové přetížení spojů v úseku Sídliště Malešice Želivského v ranní špičce pracovních dnů a večer, protože na lince 163 je navržen provoz v delších intervalech, než jaké jsou intervaly nyní na lince 155. Před změnou realizovanou v této oblasti v prosinci 2011 bylo rychlejší cestování do oblasti Malešic, Jarova i do okolí metra Želivského přímou linkou 109 s následným přestupem na linky 177 a 195 v zastávce Pod Táborem. Důvodem je delší doba jízdy linky 163. Lze též konstatovat, že již nyní se ukazuje rozporuplnost uvedené změny v prosinci 2011 (záměna linky 109 za linku 163 na Sídlišti Rohožník). Více cestujících přestupuje v Dolních Počernicích na linku 109, než kolik jede dále linkou 163. Tato změna má i dopad na pravidelnost provozu linky 163 v ranní špičce pracovních dnů ve směru do centra, protože spoje linky 163 se velmi často zpožďuje v kolonách na Českobrodské ulici a do Štěrbohol proto projíždí zpožděny. Konkrétní úsporou by bylo navrácení původního stavu před prosincovou změnou (odstranilo by se překrývání některých spojů linky 109 s linkou 163 mezi Dolními Počernicemi a Běchovicemi). To by bylo i přínosnější pro cestující, protože by došlo k obnovení více žádaného spojení po trase linky 109 a bylo by tak možné i omezit provoz mezi Dolními Počernicemi a Štěrboholy, kde nyní dochází ke zdvojování spojů linek 163 a 296 a které tím pádem nejsou využity. Což by vylepšilo i pravidelnost spojů projíždějících Štěrboholy, jelikož by opět začínaly jízdu až v této městské části. 2) zachování provozu nevytížené linky 260. Linka je v návrhu zachována, i když její vytížení je v porovnání s jinými linkami v oblasti minimální, v řádu desítek přepravených cestujících za den. Je vhodné rušit spíše tento typ jen místních linek, navíc jezdících přes zastávky, které jsou všechny v docházce na ostatní autobusové linky, než omezovat provoz vytížených linek spojujících městskou část s městem jako takovým. Zejména proto, že omezení tohoto typu linek má vliv jen na minimální počet obyvatel, zatímco omezení vytížených linek se dotkne většiny obyvatel městské části

16 3) zachování provozu linky 250. Omezení této linky, které proběhlo v prosinci 2011 se projevilo jako na hranici únosnosti. Bylo argumentováno vytížením zjištěným před tímto termínem. Dopad změn v prosinci 2011 je však takový, že část cestujících ze zrušené linky 109 se přesunulo na linku 250 a vytížení spojů v některých obdobích (špičky pracovních dnů) je již nyní na maximu. Je proto vhodné sledovat záměry na případné omezení v budoucnosti vzhledem k teoretickému souběhu linky 250 s vlakem. Bez posílení dalších linek nebude kapacitně možné. 4) V dalších letech je plánována rekonstrukce části vlakové trati 011 v úseku Praha, Běchovice Úvaly. Předpokládá se úbytek vlaků, tudíž i spojů návazné, hojně využívané, autobusové dopravy (linky 251, 260, 262, 391). Lze očekávat i zpožďování vlaků a přeliv cestujících do autobusů. Z tohoto důvodu je další omezování autobusových linek vysoce nekoncepční. VELKÁ CHUCHLE Součástí navrhovaných změn sice není změna provozu ve Velké Chuchli jako tomu bylo v minulosti již několikrát, nicméně do budoucna hrozí omezení četnosti provozu linky 244 vzhledem k jejímu přibližnému souběhu s vlakem. Vzhledem k poloze železniční zastávky zcela mimo hlavní osídlení a vzhledem k faktu, že byly zrušeny vložené spoje linky k metru v ranní špičce, nelze toto brát jako argumentaci a je vhodné, aby byly stávající intervaly linky 244 zachovány. VINOŘ Omezení linek 259 a 378 ve špičkách pracovních dnů. Na linkách 259 a 378, resp. spojích linky 375 jedoucích jen do Podolanky je v současnosti dostatečná kapacita, která navržené omezení umožňuje. Avšak je nutné stanovit takové odjezdy těchto spojů, aby nedošlo k prodloužení intervalu před dlouhými spoji linky 375 jedoucími až do Staré Boleslavi. Tyto spoje jsou nyní již plně vytíženy a veskrze nepojmou další cestující z rušených spojů. Tj. je možné pouze omezení spojů linek 259 a 378 jedoucích před spojem linky 375 do Podolanky. ZBRASLAV 1) prodloužení intervalu linky 241 v odpolední špičce pracovních dnů a záměr nasazení kloubových vozů na tuto linku. Vzhledem k parametrům ulice Josefa Houdka lze reálně očekávat problémy s průjezdem kloubových vozů tímto úsekem. Už nyní je vyhýbání vozidel s autobusem problematické, resp. další problém by nastal v případě nutnosti couvání, protože autobus dle silničního zákona nesmí s cestujícími couvat (a bez nich pouze s proškoleným dozorem) a podobný manévr s kloubovým autobusem je i značně náročný. Omezení intervalu v odpolední špičce pracovních dnů je proto také nutné posuzovat s ohledem na reálnost nasazení kloubových vozů. Pokud by k němu nedošlo, není omezení kapacitně možné (z hlediska využití linky v úseku Lihovar Zbraslav). 2) zrušení linky 243. Na lince 241 se projeví významným nárůstem vytížení spojů, protože na linkách 129 a 318 k posílení oproti dnešnímu stavu takřka nedochází a cestující z linky 243 se proto přesunou na ostatní linky 129, 241, 318 a reálně lze očekávat, že vzhledem k trase linek 241 a 243 přes Sídliště Zbraslav dojde k největšímu nárůstu u linky 241. Už tento krok samotný (zrušení linky 243) bude znamenat přetížení většiny spojů linky 241 ve špičkách pracovních dnů. Nasazení kloubových vozů na linku 241 proto není řešením ani v tomto případě, protože neřeší nárůst vytížení u linek 129 a 318. Došlo by i k vysoké nerovnoměrnosti ve vytížení kloubových vozidel na lince 241 mezi Lihovarem a Zbraslaví (plně vytíženy až přetíženy) a Zbraslaví a Lipenci (nevytížené vozy). Zachování linky 243 je pro všechny uvedené důvody proto zcela na místě. Tato linka zajišťuje dostatečnou kapacitu mezi Lihovarem a Zbraslaví a nenavyšuje náklady na provoz nevytížených vozů do Lipenců. 3) změna trasy linky 165 a nová linka 255. Obojí je prezentováno jako zlepšení nabídky směrem do Modřan, Braníka a Podolí (pomocí přestupu na linku 17), resp. na vlak do Radotína. Je ovšem nutno si uvědomit, zda je to natolik žádaný směr a zda by to bylo pro cestující zrychlení, nebo naopak komplikace v porovnání s přímou cestou na Smíchov. Linka 165 je ovlivňována i řadou problematických míst, kde vozy nabírají zpoždění v kolonách a reálně j tak nutné předpokládat, že provoz linky zůstane i nadále značně nepravidelný. Linka 255 je navrhována navíc v trase, která neobsluhuje nejobydlenější území Zbraslavi a staví na jejím území jen na náměstí. Přílohy: vybrané modely vytížení linek v určitém profilu (zastávce) po realizaci navrhovaných změn. Modely vycházejí z přepravních průzkumů provedených v letech soukromými osobami v rámci studijních prací, nebo za účelem získání údajů k možnosti posouzení navržených změn

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola

Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola Návrh změn linkového vedení PID k otevření metra A do Motola V rámci prodloužení metra A do stanice Nemocnice Motol se k termínu 6. dubna 2015 připravuje také změna linek povrchové dopravy. Pracovní návrh

Více

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013

Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11/2013 Vyšlo 31. 05. 2013 Obsah Doladění metropolitní sítě MHD od 29. 6. 2013... 1 Seznam trvalých změn od 29. 6. 2013... 3 Podrobnější popis změn autobusů v jednotlivých oblastech...

Více

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A

ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Alternativní návrh dopravního opatření Ing. Martin Šubrt, 01/2015 ÚPRAVY TRAMVAJOVÝCH LINEK PO OTEVŘENÍ ÚSEKU METRA V.A Návrh vychází z oficiálního návrhu Ropidu a pouze jej dílčím způsobem v některých

Více

6. Koncepce dopravní infrastruktury. Na severu Prahy. Na západě Prahy. Na severozápadě Prahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 179

6. Koncepce dopravní infrastruktury. Na severu Prahy. Na západě Prahy. Na severozápadě Prahy. Územní plán hlavního města Prahy koncept 179 6. Koncepce dopravní infrastruktury 6.1 Silniční doprava 6.1.1 VÝCHOZÍ STAV Praha je významnou křižovatkou silniční sítě České republiky, značný význam má i v evropském kontextu. Uspořádání silniční a

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 Obsah Tramvajové výluky v září 2011... 1 Od září vyjede expresní příměstská linka 334... 1 Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží... 2 Nová midibusová

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE

MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: ZÁŘÍ 2012 MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE 1/20 MOŽNOSTI ROZVOJE SÍTĚ TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V PRAZE PRACOVNÍ MATERIÁL

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky:

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky 2015. Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2015 Vyšlo 02. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky 2015... 1 10 let přívozů Pražské integrované dopravy 25. 6. 2015... 5 Prázdninový provoz PID 1. 7. 2015 29. 8. 2015...

Více

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT 4. ročník soutěže ZPRACOVALI: Petr Blažek Martin Kebza Gymnázium Špitálská 2/700, Praha 9 Vysočany OBSAH Úvod Uvedení

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011

Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 INFORMAČNí ZPRAVODAJ Číslo 14/2011 Vyšlo 15.8.2011 Tramvajové výluky v září 2011 1 Od září vyjede expresní příměstská linka 334 1 Linka 193 se prodlouží k vršovickému nádraží 2 Nová midibusová linka 156

Více

Kuchařka dobrých kroků

Kuchařka dobrých kroků Kuchařka dobrých kroků k udržitelné dopravě v Praze Informační materiály pro zastupitelky a zastupitele hlavního města Prahy volební období 2010 2014 Auto*Mat Praha 2011 Vážení zastupitelé, Přicházíte

Více

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června:

Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 ve čtvrtek 6. 6. 2013 NÁVRH VAR 0606A Změny oproti verzi v 18.00 ve středu 5. června: - obnovení provozu na lince A metra, mimo provoz zůstávají stanice

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 141

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 141 Bydlení 2.8 2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 z celkového počtu 551 tisíc bytů (v 88 tisících domech) činil počet bytů v rodinných domech 72 tisíc (56

Více

Analýza integrovaných dopravních systémů Prahy a Bratislavy

Analýza integrovaných dopravních systémů Prahy a Bratislavy VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Hlavní specializace: Podnikání a právo Vedlejší specializace: Logistika Mezinárodní přeprava a zasílatelství Analýza integrovaných dopravních

Více

Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky

Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22 / 2014 Vyšlo 01. 12. 2014 Obsah Posílení tramvajové linky 5 od 29. 11. 2014... 1 Předvánoční posílení s MHD za přáteli i pro dárky... 1 Mikulášský Cyklohráček vyjede do Braníka...

Více

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE SEMINÁRNÍ PRÁCE (Veřejná verze) Autor práce: Pavel Purkart, oktáva Konzultant: Mgr.

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

září 2002 ročník 7 číslo 9 zdarma

září 2002 ročník 7 číslo 9 zdarma PŘÍLOHA kontakt září 2002 ročník 7 číslo 9 zdarma Protipovodňový systém byl postaven v souladu s Povodňovým plánem hl. m. Prahy pouze na stoletou vodu, ale přišla pětisetletá, a to rozhodlo, tvrdí ředitel

Více

USTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

USTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ IDI Praha, 2000 Texty, grafické výstupy a údaje v nich obsažené je možno šířit jen s uvedením pramene: Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI Praha) ÚSTAV DOPRAVNÍHO

Více

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy

Připomínky k návrhu zadání II. vlny celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru Hlavního města Prahy Centrum pro podporu občanů / Center for Citizens Support Chlumova 17, CZ 130 00 Praha 3 e-mail: cepo@arnika.org ELEKTRONICKOU POŠTOU Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 29/34

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID k 7. 4. 2015. Číslo 05 / 2015 Vyšlo 16. 03. 2015. Obsah. Změny jednotlivých linek od 7. 4. 2015.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID k 7. 4. 2015. Číslo 05 / 2015 Vyšlo 16. 03. 2015. Obsah. Změny jednotlivých linek od 7. 4. 2015. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 05 / 2015 Vyšlo 16. 03. 2015 Obsah Trvalé změny PID k 7. 4. 2015... 1 Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2015... 5 Speciální web k integraci Mělnicka a Neratovicka...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky v srpnu 2015. Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky od 1. 8.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Letní tramvajové výluky v srpnu 2015. Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015. Obsah. Vyloučené úseky od 1. 8. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 14 / 2015 Vyšlo 31. 07. 2015 Obsah Letní tramvajové výluky v srpnu 2015... 1 Rozšíření provozu linek 326 a 327 na Jesenicku od 1. 8. 2015... 2 Nový přívoz P7 na Štvanici od 7.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 3.

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

Změny linek PID se spuštěním metra do Motola

Změny linek PID se spuštěním metra do Motola INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 01 / 2015 Vyšlo 15. 01. 2015 Obsah Trvalé změny PID od 5. 1. 2015... 1 Změny linek PID se spuštěním metra do Motola... 1 Přehled nejvýznamnějších událostí PID roku 2014... 2

Více

linek 300-399 a 600-620 na území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území

linek 300-399 a 600-620 na území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více