Telefon: Fax: www: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola Dubá Dlouhá Dubá Liberecký kraj Telefon: Fax: www: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 28/29

2 Základní škola Dubá Dlouhá Dubá Liberecký kraj Telefon: Fax: www: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Dubá,okres Česká Lípa Adresa školy: Dlouhá 113, Dubá IČ: Bankovní spojení: /3 Telefon/fax: / Adresa internetové stránky: Právní norma: příspěvková organizace Zařazení do sítě škol: Název zřizovatele: Město Dubá Součásti školy: základní škola,školní družina,školní klub, školní jídelna IZO: Ředitelka školy: Mgr. Jindřiška Skalická Zástupkyně ředitelky školy: Bc.Věra Valová Výchovná poradkyně: Bc. Věra Valová Vedoucí vychovatelka ŠD: Lenka Treutnerová Účetní: Jana Tvrdková, Dis Vedoucí školní jídelny: Helena Pavlíková Přehled hlavní činnosti školy: poskytování základního vzdělání,výchovně vzdělávací činnost Rada školy - předseda: Václav Zýval SOUČÁSTI ŠKOLY Součást IZO Kapacita Základní škola Školní družina Školní klub Školní jídelna OBORY VZDĚLÁNÍ C/1 Základní škola, denní forma vzdělávání C/1 Základní škola, denní forma vzdělávání 3. Školní vzdělávací program Základní školy Dubá, okres Česká Lípa, , Škola pro život Činnost vykonává právnická osoba Základní škola Dubá, okres Česká Lípa

3 Základní škola Dubá Dlouhá Dubá Liberecký kraj Telefon: Fax: www: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 CHARAKTERISTIKA Základní škola v Dubé je úplnou základní školou se dvěma praktickými třídami a současně také spádovou školou pro děti z okolních vesnic. Kapacita školy je 48 žáků, ale ve školním roce 28/29 naši školu navštěvovali 23 žáci. Na škole pracovalo 23 pedagogických pracovníků a 8 provozních zaměstnanců. Na naší škole se vzdělávají i dva zrakově postižení žáci (ve 2. a 4. třídě), kde měly učitelky k dispozici 1 asistentku pedagoga a dva těžce tělesně a mentálně postižení žáci, u kterých pracoval osobního asistent. Pedagogický sbor je ve vyváženém složení (odborném, věkovém) a průběžně se zdokonaluje ve schopnosti týmové práce formou různých seminářů a dílen ve své pedagogické odbornosti. Vyučuje se ve dvou budovách, které jsou vzájemně propojeny. Ve škole jsou odborné učebny: počítačová učebna s dataprojektorem, školní knihovna, učebna přírodních věd, jazyková učebna, cvičná kuchyňka, dílny, učebna umění, místnosti školní družiny, keramická dílna. Dále ve škole je školní obchůdek a jídelna. Některé třídy jsou vybaveny televizí a videopřehrávačem, všechny učebny prvního stupně navíc i přenosnými CD přehrávači a koberci. Šatny jsou rozdělené do dvou místností a jsou vybavené šatními skříňkami. V budově staré školy je učebna a místnost chovatelského kroužku se školní ZOO. Ke škole patří i samostatně stojící tělocvična a školní pozemek. O přestávkách mají žáci možnost využít za dobrého počasí i školní dvůr s brankami a basketbalovým košem. Naše škola se zapojila a zapojuje do různých projektů: například do mezinárodního projektu Zdravá výživa a zdravý životní styl dětí a mládeže Euroregionu Nisa, Zdravé zuby, Cestička do školy, Hledání ztraceného ráje, Ajaxův zápisník, Záchrana obojživelníků při jarním tahu a další. Některé projekty si sama vytváří, např.: Otužování, Zdravé svačiny, Plavání pro všechny. Zapojili jsme se do projektu Ekoškola, jenž je realizován v podobě celosvětového projektu Eco-Schools mezinárodní organizace FEE a v červnu 28 jsme získali titul, do sítě Tvořivých škol a do sítě škol v projektu podporujícím školní a mimoškolní ekologickou výchovu M.R.K.E.V. Spolupracujeme s hnutím TEREZA, Lesy České republiky, Správa CHKO Kokořínsko, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, Oldřichov v Hájích. Z aktivity ACTIVE LEARNING jsme ponechali pravidelné sledování spotřeby energií a následného hledání její úspory.

4 Základní škola Dubá Dlouhá Dubá Liberecký kraj Telefon: Fax: www: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 Po celý školní rok probíhala sběrová akce v rámci třídění odpadů se společností AVE, na jaře byly dodány kontejnery. Separujeme ve třídách papír, plast,tetrapak. Dále jsme zapojeni do sběru vyřazených drobných elektrospotřebičů a použitých baterií ve společnosti ASEKOL s.r.o. Sběr mohou nosit i občané Dubé. Žáci sbírali kaštany pro Myslivecké sdružení. V keramické dílně pracují žáci v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností i v zájmovém kroužku. Odpolední kurzy byly koncipovány i pro dospělé nebo matky s dětmi. V dopoledních hodinách ji pravidelně využívaly děti z mateřské školy. K dlouholetým tradicím patří i Běh 17. listopadu, Vánoční a Velikonoční jarmarky, Barevné dny, Bláznivý týden, Den Země, Čarodějnické rejdění, Den dětí, Školní akademie, Dny otevřených dveří, účast na Vítání občánků na Městském úřadě v Dubé, pořádání lyžařského a vodáckého kurzu a škol v přírodě. Výuku se snažíme oživit různými projektovými dny, kdy spolupracují děti napříč ročníky nebo jen ve svých třídách. Účastníme se také různých sportovních soutěží, např.: McDonald Cup, Trojboj všestrannosti, Máchův pohár, utkání mezi školami ve florbale a pořádali jsme 1. ročník Velikonočního florbalového turnaje a vyhlašujeme nebo jsme účastníky výtvarných soutěží. Již několik let máme úspěchy v recitační soutěži a to i v rámci okresu. Již pět let pracuje oddíl mladých ochránců přírody Bodlinky, který vznikl V jeho učebně si mohou děti prakticky vyzkoušet, co obnáší péče o zvířátka a co zvířátka ke svému životu potřebují. Oddíl organizuje přírodovědné výlety a exkurze, aktivně se podílí na ochraně přírody (úklid města a jeho okolí, ochru obojživelníků a dalších živočichů a vzdělávacími aktivitami). Spolupracoval také s Centrem pro venkov na realizaci Naučné stezky okolo Dubé. Škola nabízí řadu zájmových kroužků, jejichž činnost ovšem velmi závisí na existenci vhodných vedoucích z řad učitelů, rodičů i další veřejnosti pracovaly tyto kroužky: pěvecký sbor, florbal, výtvarný kroužek, přípravka anglického jazyka, informatika, hra na klavír, na flétnu aj. Ve škole je systematicky budována školní knihovna, kde si mohou děti půjčovat knihy. Informace o svých aktivitách škola sděluje rodičům a další veřejnosti prostřednictvím webových stránek, prostřednictvím vitrínek, které jsou umístěné na boční stěně školy a také prostřednictvím dubského zpravodaje Dubáček a Českolipského deníku. Aby žáci neměli dojem, že se stále jen rozhoduje o nich bez nich a dění ve škole nemohou ovlivnit, spolupracuje již několik let vedení školy se zástupci žáků v Žákovské radě školy. Také ve třídách si žáci společně stvují pravidla

5 Základní škola Dubá Dlouhá Dubá Liberecký kraj Telefon: Fax: www: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 dobrého soužití a učí se hodnotit jejich dodržování a navrhovat nápravu při jejich porušování. Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena v roce 25 ze zástupců obce, pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků. Navázala na práci Rady školy, která byla zřízena v roce Škola též spolupracuje se svým zřizovatelem, Dětským domovem Deštná, ze kterého k nám docházejí všechny děti ve věku základního vzdělávání a s Pedagogicko psychologickou poradnou v České Lípě, Probační a mediační službou a Úřadem práce v České Lípě. Ve škole pracuje velmi dobře výchovný poradce, který pomáhá nejen s volbou povolání, ale také s programy na pomoc dětem s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a metodik prevence, který vytváří podmínky pro realizaci aktivit na potlačování nebezpečných sociálně-patologických jevů (drogy, šikana atd.). V této souvislosti byla ve škole umístěna i schránka důvěry, již mohou žáci, kteří si nevědí rady se svými problémy, využívat. Základním cílem školy je poskytnout žákům kvalitní základy moderního vzdělání a vytvořit podmínky pro další vzdělávání a pevné základy celoživotního vzdělávání a celoživotního učení. Výchovně vzdělávací proces je založen na principech činnostního učení. Profilujeme se jako škola se zaměřením na environmentální vzdělávání, ekologii, zdravý způsob života, zdravou výživu, otužování a ochranu přírody.

6 Základní škola Dubá Dlouhá Dubá Liberecký kraj Telefon: Fax: www: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY I.A p. Ludmila Kadlečková I.B Mgr. Veronika Matějková II. Mgr.Zdeňka Wagenknechtová III. Mgr. Julie Útratová IV. Mgr. Jana Mašková V. Mgr.Henrieta Mihálová VI. p.františek Kadlec VII. p.alena Adámková VIII. Mgr. Veronika Holubová IX. p. Lubomír Zikmund I. pr. ( II.,V.) Mgr. Alena Hofmvá II. pr. ( VI.,VII.,VIII.) Mgr. Tomáš Krejčík Ostatní učitelé: Mgr. Jaroslav Kovařík Mgr. Jana Staňková Ing. Jiří Ehrenberger p. Darina Pašková p. Michal Kotlář p. Helena Dolanská Asistent pedagoga: Osobní asistent: Vedoucí školní družiny: Jana Pravdová Iana Mares, Jana Zikmundová Lenka Treutnerová Vychovatelky ve školní družině: Jindřiška Plzáková

7 Základní škola Dubá Dlouhá Dubá Liberecký kraj Telefon: Fax: www: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 Vychovatelka ve školním klubu: Jana Pravdová Školník: Uklízečky: Vedoucí školní jídelny: Kuchařky: Peter Imrich Hana Jelínková, Zuzana Heinrichová Helena Pavlíková Renata Dvořáková, Jana Blahutová Výchovný poradce Školní metodik prevence Koordinátor ŠVP Sportovní akce školy Zdravotní péče Mládež a kultura Environmentální výchova Knihovna Výzdoba školy ICT Bc.Věra Valová Mgr. Veronika Holubová Mgr.Veronika Matějková Mgr. Zdeňka Wagenknechtová Mgr.Tomáš Krejčík P. František Kadlec p.ludmila Kadlečková Mgr. Jaroslav Kovařík Mgr. Jana Mašková Mgr. Jaroslav Kovařík Mgr. Veronika Holubová Mgr. Zdeňka Wagenknechtová p.michal Kotlář

8 Základní škola Dubá Dlouhá Dubá Liberecký kraj Telefon: Fax: www: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 28/29 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Termín podání Název grantu Úspěšnost Listopad SPONKA - SVĚTLUŠKA Ano Kč Únor Kdo si hraje, učí se Ne Únor Komu se nelení, tomu se zelení Ne Únor Učebna v přírodě Ne Duben Měsíc knihy Liberec Ano 7 223Kč Duben Sportovní akce Ne Květen Kdo si hraje, nezlobí Ano 1 Kč Červen Na rovinu prevence Ne Celkem Kč

9 Personální údaje Zpracovatel: Bc.Věra Valová,JanaTvrdková,DiS. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 1.Členění pedagogických pracovníků věk muži ženy celkem % do 2 let,% 21-3 let ,4% 31-4 let ,4% 41-5 let ,4% 51-6 let ,4% 61 a více let ,4% celkem ,% % 26,8% 73,92% 1% x 2.Členění provozních pracovníků věk do 2 let 21-3 let 31-4 let 41-5 let 51-6 let 61 a více let celkem % muži ženy celkem %,% ,% ,% ,5% ,5%,% ,% 12,5% 87,5% 1% x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 1. Členění pedagogických zaměstnanců vzdělání dosažené základní vyučen střední odborné úplně střední vyšší odborné vysokoškolské celkem muži ženy celkem %,%,%,% ,13%,% ,87% ,%

10 2. Členění provozních zaměstnanců vzdělání dosažené základní vyučen střední odborné úplně střední vyšší odborné vysokoškolské celkem muži ženy celkem %,% ,5%,%,% ,5%,% ,% Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci celkem % učitel prvního stupně základní školy ,48% učitel druhého stupně zákldní školy učitel náboženství vychovatel pedagog volného času asistent pedagoga trenér celkem ,48%,% ,69%,% 1 1 4,35%,% ,% Aprobovst výuky a) 1. stupeň předmět Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Nepovinné předměty % 1,%,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,%

11 b) 2. stupeň předmět Český jazyk Cizí jazyk Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Nepovinné předměty % 82,% 5,%,% 1,%,% 29,% 2,% 2,%,%,%,% 1,%,%,% 5,% 1,% Přehled pracovníků podle aprobovsti Příjmení, jméno a titul Aprobace Učí ve školním roce Adámková Alena nemá,státní zkouška z Aj 28/29 Dolanská Helena nemá, SOŠV 28/29 Ehrenberger Jiří, Ing. nemá 28/29 Hofmvá Alena, Mgr. speciální pedagogika 28/29 Holubová Veronika, Mgr. Nj, Vv 28/29 Kadlec František nemá 28/29 Kadlečková Ludmila nemá 28/29 Konopáčová Jana, Mgr. 1.stupeň 28/29 Kotlář Michal nemá 28/29 Kovařík Jaroslav, Mgr. Čj, D 28/29 Krejčík Tomáš, Mgr. D, Z, Aj, speciální pedagogika 28/29 Mašková Jana, Mgr. 1.stupeň 28/29 Matějková Veronika, Mgr. 1.stupeň 28/29 Mihálová Henrieta, Mgr. 1.stupeň 28/29 Pravdová Jana Skalická Jindřiška, Mgr. studium pro asistenty ped. 1.stupeň, FS I. 28/29 28/29 Staňková Jana, Mgr. 1.stupeň 28/29 Útratová Julie, Mgr. 1.stupeň 28/29 Valová Věra, Bc. VŠ přírodovědní, učit.způsob. 28/29 Wagenknechtová Zdeňka, Mgr. 1.stupeň 28/29 Zikmund Lubomír nemá 28/29 Plzáková Jindřiška vychovatelka 28/29 Treutnerová Lenka vychovatelka 28/29

12 Zařazení pracovníků do platových tříd 1.Zařazení pedagogických pracovníků platová třída počet zařazených pracovníků Zařazení provozních pracovníků platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru (pedagogických a provozních) pracovníků Celkem Doba trvání Počet do 5 let 24 do 1 let 2 do 15 let 1 do 2 let 3 nad 2 let 1 31 % 77,42% 6,46% 3,22% 9,68% 3,22% 1,%

13 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru pracovníků Nástupy a odchody nástupy odchody 7 3 Nemocnost Název Počet Počet kalendářních dní Ženy Muži 7 15 Celkem

14 Údaje o přijímacím řízení, přijetí a zápisu k povinné školní docházce Počty žáků školy Zpracovatel:Bc.Věra Valová Třída Počet žáků Z toho chapců Z toho dívek 1.A B I.pr II.pr Celkem Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Počet odkladů pro školní rok Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do středních škol Typ školy Počet přijatých žáků víceleté gymnázium 1 čtyřleté gymnázium střední odborná škola 9 odborné učiliště 9 učňovské obory dvouleté 6 konzervatoř celkem 25 Přestupy žáků v průběhu školního roku ročník příchody odchody

15 praktické celkem Žáci - cizinci Kategorie cizinců Občané EU Ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků ve ŠD počet žáků ve ŠJ počet žáků celkem 1 1

16 Výsledky vzdělávání žáků Zpracovatel:Bc.Věra Valová 1. Celkové hodnocení žáků - prospěch Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 1.A B praktická třída praktická třída 1 11 Celkem Celkové hodnocení žáků - zhoršené chování Třída Uspokojivé chování Neuspokojivé chování 1.A 1.B praktická třída 2.praktická třída Celkem 7

17 3. Hodnocení výsledků vzdělávání - způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) Třída Hodnocení klasifikačním stupněm Hodnocení slovní Kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm 1.A 17 1.B praktická třída praktická třída 12 Celkem Výchovná opatření Třída Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele 1.A 8 1.B praktická třída 2.praktická třída 3 Celkem

18 5. Výchovná opatření - napomenutí a důtky Třída Napomenutí třídního Důtka třídního učitele učitele Důtka ředitele školy 1.A 1.B praktická třída praktická třída 11 Celkem Komisionální přezkoušení žáků Třída Pochybnosti o správnosti hodnocení Opravné zkoušky 1.A 2 1.B praktická třída 2.praktická třída Celkem 12

19 7. Opakování ročníku Třída 1.A 1.B praktic. 2.praktic. Žák neprospěl Žák nemohl být hodnocen Žák měl vážné zdravotní důvody Žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky Počet omluvených / neomluvených hodin Třída 1.A 1.B praktic. 2.praktic. celkem Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin Průměr na žáka třídy , , , , , , ,19 6, ,12 9 5, ,57 2, , , , , ,81

20 9.Hospitační činnost Pracovník Ředitel školy Zástupce ředitele školy Ostatní pracovníci Celkem Počet hospitací Závěry z hospitační a kontrolní činnosti (objevuje se ve všech hodinách) (objevuje se pouze v některých hodinách) (v hodinách se neobjevuje Plnění cílů vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem) vhodnost a přiměřenost stvených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Vyučovací formy a metody správné řízení výuky a vnitřní členění hodin sledování a plnění stvených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou

21 účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků vhodná forma kladení otázek Motivací žáků dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga Interakce a komunikace klima třídy akceptování stvených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem možnost vyjakřování vlastního názoru žáka, argumentace, diskuse vzájemné respektování, výchova k toleranci vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příložitosti k samostatným řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků Hodnocení žáků věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení respektování individuálních schopností žáků využívání vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků ocenění pokroku zdůvodnění hodnocení žáků učitelem vhodnost využitých metod hodnocení žáků učitelem využití klasifikačního řádu

22 11.Úroveň klíčových kompetencí žáků Úroveň klíčových kompetencí žáků (na konci základního vzdělávání) 1. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě vysoká střední nízká operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 2. Kompetence k řešení problémů vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné zůsoby řešení, užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky spávnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

23 kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 3. Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně uživaných gest, zvuků a jiných info.a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do spol. dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativné dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 4. Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

24 5. Kompetence občanské respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psych. násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské mormy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 6. Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním záměření přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení

25 Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů Zpracovala:Mgr. Veronika Holubová,Bc.Věra Valová Vzdělávání Školní metodik prevence Pedagogičtí pracovníci školy Školní vzdělávací program Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) komentář semináře k dané problematice ne,mezinárodní projekt zdravá výživa a zdravý životní styl projekty, soutěže, kooperace ve výuce kroužky, školní klub spolupráce s třídními učiteli kooperace mezi učiteli, výhodou je "velikost" školy schránka důvěry, konzultační hodiny PPPČeská Lípa, policie ČR Doksy odborná literatura, časopis "Prevence" Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Datum a Název akce Přednáška Policie ČR Lehké drogy a trestní odpovědnost Týden pro inkluzi školní projektový týden soužití dětí, zlepšování pozitivního klimatu školního kolektivu Sbírková akce na boj proti AIDS Valentýnský den Sbírková akce na děti ulice Sbírková akce - Sluníčkový den Sbírková akce - Srdíčkový den Lidská práva - kino Nový Bor Školní projekt - Mediální výchova a reklama Přednáška "Láska, děti ještě ne" - kino Česká Lípa Sbírková akce na výzkum rakoviny - Kytičkový den Cesta proti násilí - Psychosociální aktivity pro třídní kolektivy Návštěva úřadu práce - 8. ročník Přednáška Policie ČR - Trestná činnost páchaná mládeží, Muzeum Policie ČR Školní projekt - Evropský týden

26 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev Počet Drogová závislost Alkohol Kouření Kriminalita a delikvence Virtuální drogy (počítač,televize,video) Patologické hráčství (gambling) Záškoláctví 3 Šikvání 1 Vandalismus 2 Násilné chování 1 Xenofobie Rasismus Spolupráce s rodiči Formy spolupráce Komentář Školská rada pracuje ve složení:předseda p.zýval,p.heinric Občanské sdružení při škole není založeno Třídní schůzky, konzultace pro rodiče v I.třídě seznamovací,v září informativní, v I. Školní akce pro rodiče školní výlety, exkurze,jarmarky, besedy, dny o Školní časopis Dubská kaňka Přístup rodičů ke klasifikaci svých dětí přes webové stránky školy, prostřednictvím B Přístup rodičů k rozvrhu svého dítěte přes ŽK Přístup rodičů k informacím školy přes webové stránky školy Výchovné komise Měsíc Datum Třída Říjen Listopad Prosinec Březen B Duben B P. Květen celkem 13

27 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Zpracovatel: JanaTvrdková,DiS zaměstnanec akce místo akce termín výdaje Mgr. Skalická J. Změny v právních předpisech Mladá Bol , Bc. Valová Věra Změny v právních předpisech Mladá Bol , Treutnerová Lenka Padáky Česká Lípa , Mgr. Holubová Veronika Připraveni na život K.Šenov , Mgr. Holubová Veronika Kriminalita v Č.L. Česká Lípa , Bc. Valová Věra Školní šikvání prevence, diagnos. Praha , Mgr. Mašková Jana Workshop les ve škole, škola v lese Praha , Mgr. Matějková Ver. Workshop les ve škole, škola v lese Praha , Treutnerová Lenka Aktivně nejen s lahvičkou od Actimelu Česká Lípa , Mgr. Útratová Julie Čtení a psaní ve 2. a 3.ročníku Praha , Adámková Alena Jak si udržet autoritu Praha , Mgr. Holubová Veronika Jak si udržet autoritu Praha , Kotlář Michal Jak si udržet autoritu Praha , Mgr. Skalická J. Ochrana reprodukčního zdraví a prev. Nový Bor , Bc. Valová Věra Ochrana reprodukčního zdraví a prev. Nový Bor , Mgr. Wagenknechtová Hodnocení a sebehodnocení Liberec , Mgr. Matějková Ver. Hodnocení a sebehodnocení Liberec , Mgr. Matějková Ver. Kapradí Litoměřice , Mgr. Mašková Jana Kapradí Litoměřice , Mgr. Holubová Veronika Řešení konfliků na škole Česká Lípa , Adámková Alena Řešení konfliků na škole Česká Lípa , Mgr. Mihálová Henrieta Řešení konfliků na škole Česká Lípa , Mgr. Hofmvá Alena Řešení konfliků na škole Česká Lípa , Kadlečková Ludmila Řešení konfliků na škole Česká Lípa , Mgr. Útratová Julie Řešení konfliků na škole Česká Lípa , Bc. Valová Věra Řešení konfliků na škole Česká Lípa , Mgr. Ehrenbergerová J. Praktické postupy při nápravě a výuce Praha , Kadlečková Ludmila Praktické postupy při nápravě a výuce Praha , Mgr. Wagenknechtová Praktické postupy při nápravě a výuce Praha , Pravdová Jana Zdravotnický kurz Česká Lípa , Mgr. Matějková Ver. Hry pro zvládání agresivity a neklidu Praha , Mgr. Wagenknechtová Hry pro zvládání agresivity a neklidu Praha , Bc. Valová Věra Školní lyžování Smržovka , Mgr. Mašková Jana (Ne)kup to! Praha , Mgr. Skalická J. Zákoník práce Praha , Bc. Valová Věra Zákoník práce Praha , Mgr. Mašková Jana Hudba a zvířátka Česká Lípa , Mgr. Útratová Julie Hudba a zvířátka Česká Lípa , Mgr. Útratová Julie Specifické poruchy učení Liberec , Mgr. Mihálová Henrieta Specifické poruchy učení Liberec , Mgr. Mašková Jana Sedm barev duhy Litoměřice ,

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V

V Ý R O Č N Í Z P R Á V 463 31 Ch r a s t a v a, Tel. č. 485 143 076 Fa: 482 322 864, č.u. 181 602 165/0300 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2006/2007 Předkládá:Marie Pilařová ředitelka

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více