MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu Č. usnesení 560/09 Valná hromada ČLT, a.s. Zastupitelstvo města Česká Lípa A) schvaluje navržený program jednání valné hromady ČLT a.s. dne v hod. v zasedací místnosti společnosti, Pivovarská čp. 2073, Česká Lípa 1. Zahájení řádné valné hromady, volba předsedy VH, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku. 5. Schválení účetní závěrky za rok 2008 včetně zprávy auditora o jejím ověření 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku 7. Rozhodnutí o odměňování členů DR 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena DR 9. Schválení auditora společnosti pro účetní období od 1.1. do Závěr B) ukládá svému zástupci Bc. Haně Moudré na valné hromadě hlasovat pro body předloženého programu a dle předložených návrhů usnesení: Uloženo na S :08:00 1/15

2 K BODU č. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2008 Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok K BODU č. 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Valná hromada schvaluje předloženou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. K BODU č. 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku Valná hromada schvaluje předloženou zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku. K BODU č. 5. Schválení účetní závěrky za rok 2008 včetně zprávy auditora o jejím ověření Valná hromada projednala a schvaluje účetní závěrku za rok 2008 a bere na vědomí zprávu auditora o jejím ověření. K BODU č. 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku Valná hromada projednala a schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2008 dle návrhu představenstva. Valná hromada schvaluje výplatu dividend z nerozděleného zisku minulých let akcionářům společnosti v celkové výši Kč. Dividendy budou vyplaceny bezhotovostní formou, bankovním převodem, se splatností nejpozději do takto: Akcionáři Českolipské teplo a.s. bude dividenda ve výši Kč vyplacena na účet č /0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. Akcionáři Městu Česká Lípa bude dividenda ve výši Kč po odečtení daně z příjmu vybírané srážkou ve výši 15 % dle 36 ZDP vyplacena na účet č /0100, vedený u Komerční banky, a.s. s uvedením VS K BODU č. 7. Rozhodnutí o odměňování členů DR Valná hromada schvaluje navržené odměny jednotlivým členům dozorčí rady společnosti ve výši ,- Kč měsíčně. K BODU č. 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena DR Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. K BODU č. 9. Schválení auditora společnosti pro účetní období od 1.1. do Valná hromada společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. schvaluje auditora účetní závěrky pro účetní období od 1.1. do společnost TPA Horwath Notia Audit s r.o., IČ se sídlem Praha 2, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ Uloženo na S :08:00 2/15

3 Č. usnesení 561/2009 Rekonstrukce koupaliště v Dubici Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí předložené informace o stavu přípravy investiční akce Rekonstrukce koupaliště v Dubici a ukládá vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic pokračovat v přípravných pracích dle důvodové zprávy. Č. usnesení 562/09 Rozpočtové změny č.5/2009 Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje rozpočtové změny č. 5/2009 takto: 1. Navýšení příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotace pro Základní školu Dr.Miroslava Tyrše, Základní školu Partyzánská 1053 a Základní školu, praktickou školu a mateřskou školu, Moskevská 679, poukázané od Libereckého kraje na zajištění dopravy žáků a jejich pedagogického doprovodu na Veletrh dětské knihy: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o ,- Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položkách: Základní škola Dr.Mir.Tyrše o ,- Kč, Základní škola Partyzánská 1053 o ,- Kč, Základní škola, praktická škola a mateřská škola Moskevská 679 o 5.000,- Kč 1.2. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci ze Státního rozpočtu - příspěvek na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté dotace od státního rozpočtu" o ,- Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu odboru životního prostředí na nové položce "dotace z Ministerstva zemědělství ČR - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin" o ,- Kč 1.3. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci od Ministerstva Kultury ČR pro Městskou knihovnu Česká Lípa na realizaci projektů z programu Knihovna 21.století: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace ze státního rozpočtu o ,- Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu "kultura" na položce "Městská knihovna, PO - příspěvek na provoz a mzdy" o ,- Kč 1.4. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu mzdových výdajů veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od státního rozpočtu o ,- Kč Uloženo na S :08:00 3/15

4 b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - mzdy-úřad o ,- Kč - odvody-sociální pojištění o ,- Kč - odvody-zdravotní pojištění o ,- Kč 1.5. navýšení rozpočtu o odvod z investičního fondu Základní školy 28.října 2733: a) navýšení příjmů v rozpočtu školství na položce odvody z investičních fondů příspěvkových organizací o ,- Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace, na položce školská, kulturní a sportovní zařízení o ,- Kč 2. Změny ve výdajích 2.1. převod prostředků z rozpočtu odboru dopravy do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku: rozpočet odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku, navýšit na položce VO -modernizace o ,- Kč převodem z rozpočtu odboru dopravy, z položky BESIP 2.2. přesuny mezi položkami v rozpočtu odboru životního prostředí: přesun částek 8.000,- Kč z položky ekologická výchova a 2.000,- Kč z položky analýzy, rozbory, havárie na položku aktualizace povodňového plánu 2.3. přesuny mezi položkami v rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace: přesun částky ,- Kč z položky DPS zateplení fasády a výměna oken na novou položku Koupaliště Dubice 3. Změny názvu položky 3.1. v rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku, název výdajové položky nájmy silničních pozemků změnit na nájmy pozemků Č. usnesení 563/09 ADRA Č. Lípa - žádost o finanční podporu-dodatek č. 1 k rozpočtovým změnám č. 5/2009 Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje a) dodatek č. 1 k rozpočtovým změnám č.5/ převod ,- Kč z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města do rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na novou položku dotace informační centrum ADRA pro rodiny ve finanční tísni, ul. Čs. Armády 1578, Česká Lípa na projekt 2 terénní sociální pracovníci pro sídliště Sever b) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč pro občanské sdružení ADRA, pobočku v České Lípě Uloženo na S :08:00 4/15

5 Č. usnesení 564/09 Pavel Kučera, Nový Bor, IČ: prominutí nájemného Zastupitelstvo města Česká Lípa neschvaluje u nájemní smlouvy č. A /2002 ze dne na nebytové prostory v přízemí a 1. patře budovy čp. 113 v ul. Jindřicha z Lipé v České Lípě o celkové výměře 344,66 m 2 s Pavlem Kučerou, Nový Bor, IČ: , prominutí nájemného ve výši ,- Kč. Č. usnesení 565/09 Žádost o prominutí poplatku z prodlení Otto Grosz Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prominutí poplatku z prodlení panu Ottu Groszovi, IČ: , Česká Lípa, ve výši 6.045,- Kč. Č. usnesení 566/09 Systém kontroly na úseku vymáhání pohledávek bytový a nebytový fond Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zprávu o zavedení systému kontroly na úseku vymáhání pohledávek v oblasti bytového a nebytového fondu města a ukládá vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic předkládat dvakrát ročně přehled aktuálního stavu pohledávek v bytovém a nebytovém fondu města a úkonů provedených v souvislosti s těmito pohledávkami a to vždy na zasedání ZM v lednu a v září počínaje rokem Č. usnesení 567/09 Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Lipová u Šluknova 417 Předkládá: Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa neschvaluje finanční příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů škol v celkové výši ,75 Kč Dětskému domovu a Školní jídelně, Lipová u Šluknova, příspěvkové organizaci, IČ , za děti s trvalým bydlištěm v České Lípě, které jsou umístěny v tomto zařízení. Uloženo na S :08:00 5/15

6 Č. usnesení 568/09 Cyklostezka Varhany Zpráva o hospodaření za rok 2008 a souhrnné informace o stavbě Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí: 1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cyklostezka Varhany za rok Souhrnné informace o současném stavu a vývoji záměru výstavby cyklostezky Varhany Č. usnesení 569/09 Zpráva o postupu prací na pořízení územního plánu Česká Lípa Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o postupu prací na pořizovaném územním plánu Česká Lípa. Č. usnesení 570/09 Studie využití KD Crystal pro městskou knihovnu Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí předložené studie využití části KD Crystal pro účely městské knihovny, souhlasí s výběrem studie architektů a ukládá vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic pokračovat v přípravě projektu. Č. usnesení 571/09 Revitalizace sídlištního školního sportovního areálu ve správě SOŠ a SOU Č. Lípa Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí předložené informace o záměru Revitalizace sídlištního školního sportovního areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti (SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října 2707) a podporuje myšlenku možné spolupráce města Česká Lípa při realizaci tohoto projektu. Uloženo na S :08:00 6/15

7 Č. usnesení 572/09 Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy a zateplení DPS, ul. Ústecká Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí informace o připravované akci Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy v České Lípě dle důvodové zprávy a souhlasí se započetím realizace této akce neprodleně po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Zastupitelstvo města Česká Lípa dále bere na vědomí informace o připravované akci Zateplení domu s pečovatelskou službou, ul. Ústecká v České Lípě dle důvodové zprávy a souhlasí se započetím realizace této akce od Č. usnesení 573/09 Vyjádření obce k umístění solárních elektráren soukromého investora na soukromých pozemcích v k. ú. Č. Lípa Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje záměr pana Antonína Beneše, IČ: , se sídlem Česká Lípa, Hrnčířská 768/91, umístit solární elektrárnu na pozemky p. č a 5951 v k. ú. Česká Lípa, které nejsou ve vlastnictví města Česká Lípa. Č. usnesení 574/09 Revokace usnesení Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje A) revokaci usnesení č. 459/09 G) ze dne u pozemku p. č. 4063/4 o výměře m 2 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola), schvaluje prodej pozemku p. č. 4063/4, o výměře m2 v k. ú. Česká Lípa manželům za cenu ve výši ,-- Kč včetně DPH (tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k umístění části veřejné dešťové kanalizace na prodávaném pozemku za jednorázovou úhradu 500,-- Kč včetně DPH v předloženém znění B) částečnou revokaci usnesení č. 481/09 ze dne u pozemku p. č. 4068/30 o výměře m 2 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola) a schvaluje prodej pozemku do podílového spoluvlastnictví za cenu ve výši ,-- Kč vč. DPH (tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy Uloženo na S :08:00 7/15

8 C) částečnou revokaci usnesení č. 407/08 b) ze dne u pozemků p. č. 4068/42 a 4072/4 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola), schvaluje prodej pozemků p. č. 4068/42 a 4072/4 o celkové výměře m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši ,-- Kč vč. DPH (tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na inženýrské sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění D) částečnou revokaci usnesení č. 407/08 b) ze dne u pozemku p. č. 4068/17 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola), schvaluje prodej pozemku p. č. 4068/17 o výměře 974 m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši ,-- Kč vč. DPH (tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na inženýrské sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění E) částečnou revokaci usnesení č. 407/08 b) ze dne u pozemku p. č. 4068/21 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola), schvaluje prodej pozemku p. č. 4068/21 o výměře m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši ,-- Kč vč. DPH(tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na inženýrské sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění F) částečnou revokaci usnesení č. 526/05 B) ze dne , tj. znění kupní smlouvy č. A /2005 o prodeji nemovitostí (budovy č. p. 2 na pozemku p. č. 16, pozemku p. č. 16 a pozemku p. č. 17/2 vše v k. ú. Dobranov) manželům v článku V. bodě 1 a 3 a schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. A /2005 ze dne v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku Č. usnesení 575/09 Výkup poz. p.č.4333 a p.č.4332 v k. ú. Č. Lípa v ulici 5. května od OREA INVEST s.r.o. Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje výkup pozemků p. č. 4333, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře m 2 a p. č. 4332, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 40 m 2 vše v k. ú. Česká Lípa v ulici 5. května v České Lípě pro realizaci investiční akce Rekonstrukce ulice 5. května od firmy OREA INVEST s.r.o. za kupní cenu ,- Kč (360,- Kč/m 2 ). Č. usnesení 576/09 Prodeje Uloženo na S :08:00 8/15

9 Zastupitelstvo města Česká Lípa: A) schvaluje prodej pozemků p. č. 4068/49, 4067/7 a 4066/3 o celkové výměře m 2 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola) za kupní cenu ve výši ,-- Kč vč. DPH (tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na inženýrské sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění B) schvaluje prodej pozemku p. č. 4068/34 o výměře 823 m 2 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola) za kupní cenu ve výši ,-- Kč vč. DPH (tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na inženýrské sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění C) odkládá prodej pozemků p. č. 638/1, 3, 4, vše orná půda o celkové výměře m 2 v k. ú. Dolní Libchava do doby schválení nového územního plánu. D) schvaluje prodej části pozemku p. č. 158, trvalý travní porost, (nově p. č. 158/2, travní porost o výměře 664 m 2 ) v k. ú. Manušice do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši ,-Kč včetně DPH (47 m 2 zastavěné plochy pod kolnou za 400,- Kč/m 2 a 617 m 2 za cenu ve výši 150,-Kč/m 2 ) a včetně nákladů na vyhotovení geometrického plánu, splatnou při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění F) schvaluje prodej objektu občanské vybavenosti bez čp./če. na pozemku p. č. 12 a pozemku p. č. 12, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 357 m 2 vše v k. ú. Vítkov u Dobranova do výlučného vlastnictví paní za kupní cenu ve výši ,-Kč včetně DPH (odhadní cena), splatnou při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění G) schvaluje prodej pozemku p. č. 325, trvalý travní porost, o výměře m 2 v k. ú. Dobranov do výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši ,-Kč včetně DPH (350,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění H) schvaluje prodej pozemku p. č. 1338/111, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 402 m 2 v k. ú. Česká Lípa do výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši ,-Kč včetně DPH (600,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění I) odkládá prodej části pozemku p. č. 158, trvalý travní porost (nově p. č. 158/1, travní porost, o výměře 3.066m 2 ) v k. ú. Manušice do doby schválení nového územního plánu J) odkládá prodej pozemku p. č. 1376/8, ostatní plocha o výměře 169 m 2 v k. ú. Česká Lípa do doby schválení nového územního plánu K) schvaluje prodej pozemku p. č. 3972/12, trvalý travní porost o výměře 198 m2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši ,-- Kč včetně DPH (tj. 350,-- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění Uloženo na S :08:00 9/15

10 L) schvaluje prodej pozemku p. č. 3972/13, trvalý travní porost o výměře 176 m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši ,-- Kč včetně DPH (tj. 350,-- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy Česká Lípa, a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění M) odkládá prodej pozemků p. č. 1376/6 o výměře 69 m 2 a p. č. 1376/13 o výměře 437 m 2, vše ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Česká Lípa do doby schválení nového územního plánu Č. usnesení 577/09 Záměry Zastupitelstvo města A) odkládá záměr obce prodat pozemek p. č. 307/1, orná půda, o výměře 798 m 2 v k. ú. Stará Lípa do doby schválení nového územního plánu B) schvaluje záměr obce prodat část pozemku p. č. 49/1, trvalý travní porost, o výměře cca 140 m 2 z celkové výměry 567 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy C) schvaluje záměr obce prodat budovu č. p. 204, občanská vybavenost, na pozemku p. č. 311/1 a pozemek p. č. 311/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 390 m 2 v k. ú. Česká Lípa v Mariánské ulici D) schvaluje záměr obce prodat část pozemku p. č. 3969/156, trvalý travní porost z celkové výměry 627 m 2 v k. ú. Česká Lípa E) odkládá záměr obce prodat pozemky p. č. 310/1 o výměře m 2 a p. č. 310/10 o výměře m 2, vše orná půda v k. ú. Stará Lípa do doby schválení nového územního plánu Č. usnesení 578/09 Komise prevence kriminality Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje udělení finančního příspěvku poskytovaného formou grantu prevence kriminality na místní úrovni dle návrhu komise RM pro prevenci kriminality: Žadatel, sídlo Žádost Účel užití příspěvku, název projektu Návrh výše IČ o Kč příspěvku v Kč Město Česká Lípa, Náměstí T.G.Masaryka č. p. 1, Česká Lípa ,- Den bez aut ,- Uloženo na S :08:00 10/15

11 Celkem , ,- Č. usnesení 579/09 Evropský den bez aut 2009 Předkládá: Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa projednalo předložený materiál a: a) zmocňuje starostku města Česká Lípa paní Bc. Hanu Moudrou podepsat CHARTU 2009 v předloženém znění. b) ukládá místostarostovi Mgr. Tomáši Vlčkovi zajistit realizaci akcí k Evropskému dni bez aut v České Lípě dle navrženého programu. Č. usnesení 580/09 Poskytnutí finančních příspěvků dle Zásad pro poskytování finančních prostředků na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných nemovitostí města pro rok 2009 Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje dle návrhu komise RM pro rozvoj města a regeneraci městské památkové zóny poskytnutí finančních příspěvků na obnovu památkově hodnotných nemovitostí města Česká Lípa v roce částku Kč paní na výměnu oken za kopie původních a na repasování původních dveří a vrat na objektu v Žižkově ulici č.p. 235 a částku Kč panu na obnovu fasády na objektu adr. dtto a pověřuje starostku podpisem smluv o udělení finančního příspěvku formou grantu v oblasti památkové péče. Č. usnesení 581/09 Kulturní granty 2009 Zastupitelstvo města schvaluje udělení finančních příspěvků poskytovaných formou kulturního grantu dle návrhu komise RM pro oblast kultury, uzavření smluv o udělení příspěvku formou kulturního grantu a pověřuje starostku města jejich podpisem: Uloženo na S :08:00 11/15

12 Kategorie II. příspěvky na realizaci kulturních akcí Žadatel Žádost Název akce, termín místo realizace Návrh komise sídlo o Kč Účel užití příspěvku pro oblast IČ kultury v Kč SWINGOVÝ A JAZZOVÝ ORCHESTR BIG BAND CL, o.s., Buckova 3269, Česká Lípa IČ SWINGOVÝ A JAZZOVÝ ORCHESTR BIG BAND CL, o.s., Buckova 3269, Česká Lípa IČ Bohumil Hála Pod Hůrkou 1387, Česká Lípa IČ ,- realizace akce Koncert Big Bandu CL a Ondřeje Rumla, ,Česká Lípa (honoráře účinkujících hostů) ,- realizace akce Koncert Big Bandu CL, Laco Dezci a Jazz Cellula New York, , Česká Lípa (honoráře účinkujících hostů) ,- realizace akce Facecar tuning party 2. kulturní část, , Česká Lípa (pronájem pozemku, podia, výroba podia, pronájem stanů, technické výdaje, propagace, odměny pořadatelům, odměny vystupujícím) , ,- 0 CELKEM , ,- Č. usnesení 582/09 Granty na cestovní ruch Zastupitelstvo města schvaluje udělení finančních příspěvků poskytovaných na granty cestovního ruchu dle návrhu komise RM pro cestovní ruch a pověřuje starostku města podpisem smluv o udělení příspěvku na podporu cestovního ruchu: a/ TJ Klubu českých turistů, Děčínská 1414 Česká Lípa, IČ , ve výši ,- Kč na výdaje související s vydáním brožury Českolipsko a okolí Tipy na výlet. /tisk brožur a soutěžních diplomů, náplně tiskárny, kopírování, poštovné, telefony/. b/ Autoklubu Česká Lípa v AČR, Sosnová 97, IČ ve výši ,- Kč na propagaci města Česká Lípa při motoristických sportovních akcích pořádaných Autoklubem Česká Lípa v AČR /prezentace ve všech tiskových materiálech, internetových materiálech, televizních a rozhlasových přenosech/ c/ Petru Jasanskému Na Blatech 2057/17, Česká Lípa, IČ ,- Kč na propagaci Stálé živé expozice tropických ryb a akvárií /výroba poutače, letáků, infobrožury, nové popisky expozic/. Uloženo na S :08:00 12/15

13 Č. usnesení 583/09 Sportovní granty Zastupitelstvo města schvaluje udělení finančních příspěvků poskytovaných na podporu sportu dle návrhu výboru ZM pro sport, uzavření smluv o udělení příspěvku na podporu sportu a pověřuje starostku města jejich podpisem: Kategorie II. - příspěvek na mezinárodní reprezentaci Žadatel, sídlo (bydliště) Žádost Účast či realizace akcí Návrh výše IČ o Kč Datum a místo konání akce příspěvku Účel užití příspěvku v Kč ,- ME Osijek - účast , Osijek, Chorvatsko (pouzdro hlavně včetně uzávěru, spouště, hlavňové části zn. Anschütz, pažba Alu včetně háku a doplňků) ,- Tělovýchovná jednota Lokomotiva, o.s. Mánesova 1580, Česká Lípa IČ ,- Otevřené mezinárodní mistrovství v judo účast , Bydgoszczy, Polsko (cestovné, startovné, nocležné) ,- CELKEM , ,- Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká Lípa i mimo území města Česká Lípa, avšak s výraznou účastí sportovců z České Lípy Žadatel, sídlo (bydliště) Žádost Účast či realizace akcí Návrh výše IČ o Kč Datum a místo konání akce příspěvku Účel užití příspěvku v Kč SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MANUŠICE ,- GP Česká Lípa , Manušice (účast sportovců z České Lípy) ,- Uloženo na S :08:00 13/15

14 Manušice IČ SK Matchball Česká Lípa Městský stadion u Ploučnice 3129, Česká Lípa IČ rozhodčí, náboje, ceny, terče, energie, kanc. potřeby ,- Celostátní turnaj dorostenců , Česká Lípa, tenisová hala (nájemné, ceny) ,- CELKEM , ,- Č. usnesení 584/09 Zápisy z výborů Předkládá: Vladimír Jonáš předseda výboru pro prodej nemovitostí Mgr. Eva Stehlíková předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání JUDr. Karel Bubeník předseda finančního výboru Zdeněk Novák předseda výboru pro sport A) Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 29. jednání kontrolního výboru konaného dne 3. června B) Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 28. jednání výboru ZM pro sport ze dne C) Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z XXV. jednání finančního výboru ze dne D) Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 28. jednání výboru pro výchovu a vzdělávání. E) Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 28. jednání výboru pro prodej nemovitostí, které se konalo v předloženém znění. Č. usnesení 585/09 Petice č. 1/ zrušení provozovny herny a nočního baru v domě čp Předkládá: Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí petici č. 1/2009 ve věci zrušení provozovny herny a nočního baru v domě čp v Komenského ulici v České Lípě podanou dne Uloženo na S :08:00 14/15

15 Č. usnesení 586/09 Petice č. 2/ Nesouhlas s vykácením cca 50 stromů na parcele č. 354/1, k.ú. Žizníkov Předkládá: Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí petici 2/2009 ve věci Nesouhlas s vykácením cca 50 stromů na parcele č. 354/1, k.ú. Žizníkov podanou dne Nepřijatá usnesení: Zastupitelstvo města Česká Lípa nepřijalo usnesení - k materiálu č. 17E) prodej pozemku p. č.46/24 v k.ú. Lada - k materiálu č. 5A) prominutí poplatku z prodlení - sdružení Tenshin Shoden Ryu Bc. Hana Moudrá starostka Jan Stejskal místostarosta Uloženo na S :08:00 15/15

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX

USNESENÍ. ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 31. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 29. říjen 2009 (č. usnesení 619/09 č. usnesení 639/09 ) Č. usnesení 619/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011)

USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodrţení přiměřenosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013,

XXX XXX XXX XXX. Rada města Česká Lípa. schvaluje 1) účetní závěrku za rok 2013, MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 19. 3. 2014 (č. usnesení 981/2014-1010/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 2. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Nedoma, Vejvodová,

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015)

USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 16. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 6. 2015 (č. usnesení 225/15-240/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-12-2015 Termín jednání 30. března 2015 Začátek jednání 15:00 Přítomni Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Místostarosta městyse

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 02 /2014, které se uskutečnilo dne 10. 04. 2014 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 28.4.2010 749/10 2 27.4.2011 120/2011 Ing. Zachrla Josef, Žatecká Romana,

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Jaroslav Nechanický, Jan Nosek,

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více