MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ"

Transkript

1 MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Jan Hladonik, tajemník MěÚ Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zprávu tajemníka MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města k datu Č. usnesení 560/09 Valná hromada ČLT, a.s. Zastupitelstvo města Česká Lípa A) schvaluje navržený program jednání valné hromady ČLT a.s. dne v hod. v zasedací místnosti společnosti, Pivovarská čp. 2073, Česká Lípa 1. Zahájení řádné valné hromady, volba předsedy VH, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku. 5. Schválení účetní závěrky za rok 2008 včetně zprávy auditora o jejím ověření 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku 7. Rozhodnutí o odměňování členů DR 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena DR 9. Schválení auditora společnosti pro účetní období od 1.1. do Závěr B) ukládá svému zástupci Bc. Haně Moudré na valné hromadě hlasovat pro body předloženého programu a dle předložených návrhů usnesení: Uloženo na S :08:00 1/15

2 K BODU č. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2008 Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti za rok K BODU č. 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Valná hromada schvaluje předloženou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. K BODU č. 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku Valná hromada schvaluje předloženou zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku. K BODU č. 5. Schválení účetní závěrky za rok 2008 včetně zprávy auditora o jejím ověření Valná hromada projednala a schvaluje účetní závěrku za rok 2008 a bere na vědomí zprávu auditora o jejím ověření. K BODU č. 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku Valná hromada projednala a schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2008 dle návrhu představenstva. Valná hromada schvaluje výplatu dividend z nerozděleného zisku minulých let akcionářům společnosti v celkové výši Kč. Dividendy budou vyplaceny bezhotovostní formou, bankovním převodem, se splatností nejpozději do takto: Akcionáři Českolipské teplo a.s. bude dividenda ve výši Kč vyplacena na účet č /0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. Akcionáři Městu Česká Lípa bude dividenda ve výši Kč po odečtení daně z příjmu vybírané srážkou ve výši 15 % dle 36 ZDP vyplacena na účet č /0100, vedený u Komerční banky, a.s. s uvedením VS K BODU č. 7. Rozhodnutí o odměňování členů DR Valná hromada schvaluje navržené odměny jednotlivým členům dozorčí rady společnosti ve výši ,- Kč měsíčně. K BODU č. 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena DR Valná hromada schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. K BODU č. 9. Schválení auditora společnosti pro účetní období od 1.1. do Valná hromada společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. schvaluje auditora účetní závěrky pro účetní období od 1.1. do společnost TPA Horwath Notia Audit s r.o., IČ se sídlem Praha 2, Vinohrady, Mánesova 917/28, PSČ Uloženo na S :08:00 2/15

3 Č. usnesení 561/2009 Rekonstrukce koupaliště v Dubici Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí předložené informace o stavu přípravy investiční akce Rekonstrukce koupaliště v Dubici a ukládá vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic pokračovat v přípravných pracích dle důvodové zprávy. Č. usnesení 562/09 Rozpočtové změny č.5/2009 Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje rozpočtové změny č. 5/2009 takto: 1. Navýšení příjmů a výdajů 1.1. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotace pro Základní školu Dr.Miroslava Tyrše, Základní školu Partyzánská 1053 a Základní školu, praktickou školu a mateřskou školu, Moskevská 679, poukázané od Libereckého kraje na zajištění dopravy žáků a jejich pedagogického doprovodu na Veletrh dětské knihy: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od Libereckého kraje o ,- Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu školství na položkách: Základní škola Dr.Mir.Tyrše o ,- Kč, Základní škola Partyzánská 1053 o ,- Kč, Základní škola, praktická škola a mateřská škola Moskevská 679 o 5.000,- Kč 1.2. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci ze Státního rozpočtu - příspěvek na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce "neinvestiční přijaté dotace od státního rozpočtu" o ,- Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu odboru životního prostředí na nové položce "dotace z Ministerstva zemědělství ČR - výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin" o ,- Kč 1.3. navýšení rozpočtu o neinvestiční dotaci od Ministerstva Kultury ČR pro Městskou knihovnu Česká Lípa na realizaci projektů z programu Knihovna 21.století: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace ze státního rozpočtu o ,- Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu "kultura" na položce "Městská knihovna, PO - příspěvek na provoz a mzdy" o ,- Kč 1.4. navýšení rozpočtu o neinvestiční účelovou dotaci na úhradu mzdových výdajů veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa: a) navýšení příjmů v rozpočtu všeobecné pokladní správy na položce neinvestiční dotace od státního rozpočtu o ,- Kč Uloženo na S :08:00 3/15

4 b) navýšení výdajů v rozpočtu mzdy na položkách: - mzdy-úřad o ,- Kč - odvody-sociální pojištění o ,- Kč - odvody-zdravotní pojištění o ,- Kč 1.5. navýšení rozpočtu o odvod z investičního fondu Základní školy 28.října 2733: a) navýšení příjmů v rozpočtu školství na položce odvody z investičních fondů příspěvkových organizací o ,- Kč b) navýšení výdajů v rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace, na položce školská, kulturní a sportovní zařízení o ,- Kč 2. Změny ve výdajích 2.1. převod prostředků z rozpočtu odboru dopravy do rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku: rozpočet odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku, navýšit na položce VO -modernizace o ,- Kč převodem z rozpočtu odboru dopravy, z položky BESIP 2.2. přesuny mezi položkami v rozpočtu odboru životního prostředí: přesun částek 8.000,- Kč z položky ekologická výchova a 2.000,- Kč z položky analýzy, rozbory, havárie na položku aktualizace povodňového plánu 2.3. přesuny mezi položkami v rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic investice, územní plán, dotace: přesun částky ,- Kč z položky DPS zateplení fasády a výměna oken na novou položku Koupaliště Dubice 3. Změny názvu položky 3.1. v rozpočtu odboru rozvoje, majetku a investic oddělení správy obecního majetku, název výdajové položky nájmy silničních pozemků změnit na nájmy pozemků Č. usnesení 563/09 ADRA Č. Lípa - žádost o finanční podporu-dodatek č. 1 k rozpočtovým změnám č. 5/2009 Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje a) dodatek č. 1 k rozpočtovým změnám č.5/ převod ,- Kč z rozpočtu všeobecné pokladní správy z položky rezerva města do rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na novou položku dotace informační centrum ADRA pro rodiny ve finanční tísni, ul. Čs. Armády 1578, Česká Lípa na projekt 2 terénní sociální pracovníci pro sídliště Sever b) poskytnutí neinvestiční dotace ve výši ,- Kč pro občanské sdružení ADRA, pobočku v České Lípě Uloženo na S :08:00 4/15

5 Č. usnesení 564/09 Pavel Kučera, Nový Bor, IČ: prominutí nájemného Zastupitelstvo města Česká Lípa neschvaluje u nájemní smlouvy č. A /2002 ze dne na nebytové prostory v přízemí a 1. patře budovy čp. 113 v ul. Jindřicha z Lipé v České Lípě o celkové výměře 344,66 m 2 s Pavlem Kučerou, Nový Bor, IČ: , prominutí nájemného ve výši ,- Kč. Č. usnesení 565/09 Žádost o prominutí poplatku z prodlení Otto Grosz Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje prominutí poplatku z prodlení panu Ottu Groszovi, IČ: , Česká Lípa, ve výši 6.045,- Kč. Č. usnesení 566/09 Systém kontroly na úseku vymáhání pohledávek bytový a nebytový fond Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zprávu o zavedení systému kontroly na úseku vymáhání pohledávek v oblasti bytového a nebytového fondu města a ukládá vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic předkládat dvakrát ročně přehled aktuálního stavu pohledávek v bytovém a nebytovém fondu města a úkonů provedených v souvislosti s těmito pohledávkami a to vždy na zasedání ZM v lednu a v září počínaje rokem Č. usnesení 567/09 Žádost Dětského domova a Školní jídelny, Lipová u Šluknova 417 Předkládá: Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa neschvaluje finanční příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů škol v celkové výši ,75 Kč Dětskému domovu a Školní jídelně, Lipová u Šluknova, příspěvkové organizaci, IČ , za děti s trvalým bydlištěm v České Lípě, které jsou umístěny v tomto zařízení. Uloženo na S :08:00 5/15

6 Č. usnesení 568/09 Cyklostezka Varhany Zpráva o hospodaření za rok 2008 a souhrnné informace o stavbě Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí: 1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Cyklostezka Varhany za rok Souhrnné informace o současném stavu a vývoji záměru výstavby cyklostezky Varhany Č. usnesení 569/09 Zpráva o postupu prací na pořízení územního plánu Česká Lípa Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o postupu prací na pořizovaném územním plánu Česká Lípa. Č. usnesení 570/09 Studie využití KD Crystal pro městskou knihovnu Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí předložené studie využití části KD Crystal pro účely městské knihovny, souhlasí s výběrem studie architektů a ukládá vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic pokračovat v přípravě projektu. Č. usnesení 571/09 Revitalizace sídlištního školního sportovního areálu ve správě SOŠ a SOU Č. Lípa Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí předložené informace o záměru Revitalizace sídlištního školního sportovního areálu a jeho zpřístupnění veřejnosti (SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října 2707) a podporuje myšlenku možné spolupráce města Česká Lípa při realizaci tohoto projektu. Uloženo na S :08:00 6/15

7 Č. usnesení 572/09 Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy a zateplení DPS, ul. Ústecká Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí informace o připravované akci Snížení energetické náročnosti Základní umělecké školy v České Lípě dle důvodové zprávy a souhlasí se započetím realizace této akce neprodleně po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem. Zastupitelstvo města Česká Lípa dále bere na vědomí informace o připravované akci Zateplení domu s pečovatelskou službou, ul. Ústecká v České Lípě dle důvodové zprávy a souhlasí se započetím realizace této akce od Č. usnesení 573/09 Vyjádření obce k umístění solárních elektráren soukromého investora na soukromých pozemcích v k. ú. Č. Lípa Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje záměr pana Antonína Beneše, IČ: , se sídlem Česká Lípa, Hrnčířská 768/91, umístit solární elektrárnu na pozemky p. č a 5951 v k. ú. Česká Lípa, které nejsou ve vlastnictví města Česká Lípa. Č. usnesení 574/09 Revokace usnesení Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje A) revokaci usnesení č. 459/09 G) ze dne u pozemku p. č. 4063/4 o výměře m 2 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola), schvaluje prodej pozemku p. č. 4063/4, o výměře m2 v k. ú. Česká Lípa manželům za cenu ve výši ,-- Kč včetně DPH (tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k umístění části veřejné dešťové kanalizace na prodávaném pozemku za jednorázovou úhradu 500,-- Kč včetně DPH v předloženém znění B) částečnou revokaci usnesení č. 481/09 ze dne u pozemku p. č. 4068/30 o výměře m 2 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola) a schvaluje prodej pozemku do podílového spoluvlastnictví za cenu ve výši ,-- Kč vč. DPH (tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy Uloženo na S :08:00 7/15

8 C) částečnou revokaci usnesení č. 407/08 b) ze dne u pozemků p. č. 4068/42 a 4072/4 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola), schvaluje prodej pozemků p. č. 4068/42 a 4072/4 o celkové výměře m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši ,-- Kč vč. DPH (tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na inženýrské sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění D) částečnou revokaci usnesení č. 407/08 b) ze dne u pozemku p. č. 4068/17 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola), schvaluje prodej pozemku p. č. 4068/17 o výměře 974 m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši ,-- Kč vč. DPH (tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na inženýrské sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění E) částečnou revokaci usnesení č. 407/08 b) ze dne u pozemku p. č. 4068/21 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola), schvaluje prodej pozemku p. č. 4068/21 o výměře m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši ,-- Kč vč. DPH(tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na inženýrské sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění F) částečnou revokaci usnesení č. 526/05 B) ze dne , tj. znění kupní smlouvy č. A /2005 o prodeji nemovitostí (budovy č. p. 2 na pozemku p. č. 16, pozemku p. č. 16 a pozemku p. č. 17/2 vše v k. ú. Dobranov) manželům v článku V. bodě 1 a 3 a schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. A /2005 ze dne v předloženém znění a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku Č. usnesení 575/09 Výkup poz. p.č.4333 a p.č.4332 v k. ú. Č. Lípa v ulici 5. května od OREA INVEST s.r.o. Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje výkup pozemků p. č. 4333, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře m 2 a p. č. 4332, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 40 m 2 vše v k. ú. Česká Lípa v ulici 5. května v České Lípě pro realizaci investiční akce Rekonstrukce ulice 5. května od firmy OREA INVEST s.r.o. za kupní cenu ,- Kč (360,- Kč/m 2 ). Č. usnesení 576/09 Prodeje Uloženo na S :08:00 8/15

9 Zastupitelstvo města Česká Lípa: A) schvaluje prodej pozemků p. č. 4068/49, 4067/7 a 4066/3 o celkové výměře m 2 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola) za kupní cenu ve výši ,-- Kč vč. DPH (tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na inženýrské sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění B) schvaluje prodej pozemku p. č. 4068/34 o výměře 823 m 2 v k. ú. Česká Lípa (lokalita U Kola) za kupní cenu ve výši ,-- Kč vč. DPH (tj. 500,-- Kč/m ,-- Kč příspěvek na inženýrské sítě) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění C) odkládá prodej pozemků p. č. 638/1, 3, 4, vše orná půda o celkové výměře m 2 v k. ú. Dolní Libchava do doby schválení nového územního plánu. D) schvaluje prodej části pozemku p. č. 158, trvalý travní porost, (nově p. č. 158/2, travní porost o výměře 664 m 2 ) v k. ú. Manušice do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši ,-Kč včetně DPH (47 m 2 zastavěné plochy pod kolnou za 400,- Kč/m 2 a 617 m 2 za cenu ve výši 150,-Kč/m 2 ) a včetně nákladů na vyhotovení geometrického plánu, splatnou při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění F) schvaluje prodej objektu občanské vybavenosti bez čp./če. na pozemku p. č. 12 a pozemku p. č. 12, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 357 m 2 vše v k. ú. Vítkov u Dobranova do výlučného vlastnictví paní za kupní cenu ve výši ,-Kč včetně DPH (odhadní cena), splatnou při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění G) schvaluje prodej pozemku p. č. 325, trvalý travní porost, o výměře m 2 v k. ú. Dobranov do výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši ,-Kč včetně DPH (350,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění H) schvaluje prodej pozemku p. č. 1338/111, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 402 m 2 v k. ú. Česká Lípa do výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši ,-Kč včetně DPH (600,- Kč/m 2 ), splatnou při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění I) odkládá prodej části pozemku p. č. 158, trvalý travní porost (nově p. č. 158/1, travní porost, o výměře 3.066m 2 ) v k. ú. Manušice do doby schválení nového územního plánu J) odkládá prodej pozemku p. č. 1376/8, ostatní plocha o výměře 169 m 2 v k. ú. Česká Lípa do doby schválení nového územního plánu K) schvaluje prodej pozemku p. č. 3972/12, trvalý travní porost o výměře 198 m2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši ,-- Kč včetně DPH (tj. 350,-- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy manželům a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění Uloženo na S :08:00 9/15

10 L) schvaluje prodej pozemku p. č. 3972/13, trvalý travní porost o výměře 176 m 2 v k. ú. Česká Lípa za kupní cenu ve výši ,-- Kč včetně DPH (tj. 350,-- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy Česká Lípa, a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění M) odkládá prodej pozemků p. č. 1376/6 o výměře 69 m 2 a p. č. 1376/13 o výměře 437 m 2, vše ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Česká Lípa do doby schválení nového územního plánu Č. usnesení 577/09 Záměry Zastupitelstvo města A) odkládá záměr obce prodat pozemek p. č. 307/1, orná půda, o výměře 798 m 2 v k. ú. Stará Lípa do doby schválení nového územního plánu B) schvaluje záměr obce prodat část pozemku p. č. 49/1, trvalý travní porost, o výměře cca 140 m 2 z celkové výměry 567 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy C) schvaluje záměr obce prodat budovu č. p. 204, občanská vybavenost, na pozemku p. č. 311/1 a pozemek p. č. 311/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 390 m 2 v k. ú. Česká Lípa v Mariánské ulici D) schvaluje záměr obce prodat část pozemku p. č. 3969/156, trvalý travní porost z celkové výměry 627 m 2 v k. ú. Česká Lípa E) odkládá záměr obce prodat pozemky p. č. 310/1 o výměře m 2 a p. č. 310/10 o výměře m 2, vše orná půda v k. ú. Stará Lípa do doby schválení nového územního plánu Č. usnesení 578/09 Komise prevence kriminality Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje udělení finančního příspěvku poskytovaného formou grantu prevence kriminality na místní úrovni dle návrhu komise RM pro prevenci kriminality: Žadatel, sídlo Žádost Účel užití příspěvku, název projektu Návrh výše IČ o Kč příspěvku v Kč Město Česká Lípa, Náměstí T.G.Masaryka č. p. 1, Česká Lípa ,- Den bez aut ,- Uloženo na S :08:00 10/15

11 Celkem , ,- Č. usnesení 579/09 Evropský den bez aut 2009 Předkládá: Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa projednalo předložený materiál a: a) zmocňuje starostku města Česká Lípa paní Bc. Hanu Moudrou podepsat CHARTU 2009 v předloženém znění. b) ukládá místostarostovi Mgr. Tomáši Vlčkovi zajistit realizaci akcí k Evropskému dni bez aut v České Lípě dle navrženého programu. Č. usnesení 580/09 Poskytnutí finančních příspěvků dle Zásad pro poskytování finančních prostředků na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných nemovitostí města pro rok 2009 Zastupitelstvo města Česká Lípa schvaluje dle návrhu komise RM pro rozvoj města a regeneraci městské památkové zóny poskytnutí finančních příspěvků na obnovu památkově hodnotných nemovitostí města Česká Lípa v roce částku Kč paní na výměnu oken za kopie původních a na repasování původních dveří a vrat na objektu v Žižkově ulici č.p. 235 a částku Kč panu na obnovu fasády na objektu adr. dtto a pověřuje starostku podpisem smluv o udělení finančního příspěvku formou grantu v oblasti památkové péče. Č. usnesení 581/09 Kulturní granty 2009 Zastupitelstvo města schvaluje udělení finančních příspěvků poskytovaných formou kulturního grantu dle návrhu komise RM pro oblast kultury, uzavření smluv o udělení příspěvku formou kulturního grantu a pověřuje starostku města jejich podpisem: Uloženo na S :08:00 11/15

12 Kategorie II. příspěvky na realizaci kulturních akcí Žadatel Žádost Název akce, termín místo realizace Návrh komise sídlo o Kč Účel užití příspěvku pro oblast IČ kultury v Kč SWINGOVÝ A JAZZOVÝ ORCHESTR BIG BAND CL, o.s., Buckova 3269, Česká Lípa IČ SWINGOVÝ A JAZZOVÝ ORCHESTR BIG BAND CL, o.s., Buckova 3269, Česká Lípa IČ Bohumil Hála Pod Hůrkou 1387, Česká Lípa IČ ,- realizace akce Koncert Big Bandu CL a Ondřeje Rumla, ,Česká Lípa (honoráře účinkujících hostů) ,- realizace akce Koncert Big Bandu CL, Laco Dezci a Jazz Cellula New York, , Česká Lípa (honoráře účinkujících hostů) ,- realizace akce Facecar tuning party 2. kulturní část, , Česká Lípa (pronájem pozemku, podia, výroba podia, pronájem stanů, technické výdaje, propagace, odměny pořadatelům, odměny vystupujícím) , ,- 0 CELKEM , ,- Č. usnesení 582/09 Granty na cestovní ruch Zastupitelstvo města schvaluje udělení finančních příspěvků poskytovaných na granty cestovního ruchu dle návrhu komise RM pro cestovní ruch a pověřuje starostku města podpisem smluv o udělení příspěvku na podporu cestovního ruchu: a/ TJ Klubu českých turistů, Děčínská 1414 Česká Lípa, IČ , ve výši ,- Kč na výdaje související s vydáním brožury Českolipsko a okolí Tipy na výlet. /tisk brožur a soutěžních diplomů, náplně tiskárny, kopírování, poštovné, telefony/. b/ Autoklubu Česká Lípa v AČR, Sosnová 97, IČ ve výši ,- Kč na propagaci města Česká Lípa při motoristických sportovních akcích pořádaných Autoklubem Česká Lípa v AČR /prezentace ve všech tiskových materiálech, internetových materiálech, televizních a rozhlasových přenosech/ c/ Petru Jasanskému Na Blatech 2057/17, Česká Lípa, IČ ,- Kč na propagaci Stálé živé expozice tropických ryb a akvárií /výroba poutače, letáků, infobrožury, nové popisky expozic/. Uloženo na S :08:00 12/15

13 Č. usnesení 583/09 Sportovní granty Zastupitelstvo města schvaluje udělení finančních příspěvků poskytovaných na podporu sportu dle návrhu výboru ZM pro sport, uzavření smluv o udělení příspěvku na podporu sportu a pověřuje starostku města jejich podpisem: Kategorie II. - příspěvek na mezinárodní reprezentaci Žadatel, sídlo (bydliště) Žádost Účast či realizace akcí Návrh výše IČ o Kč Datum a místo konání akce příspěvku Účel užití příspěvku v Kč ,- ME Osijek - účast , Osijek, Chorvatsko (pouzdro hlavně včetně uzávěru, spouště, hlavňové části zn. Anschütz, pažba Alu včetně háku a doplňků) ,- Tělovýchovná jednota Lokomotiva, o.s. Mánesova 1580, Česká Lípa IČ ,- Otevřené mezinárodní mistrovství v judo účast , Bydgoszczy, Polsko (cestovné, startovné, nocležné) ,- CELKEM , ,- Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká Lípa i mimo území města Česká Lípa, avšak s výraznou účastí sportovců z České Lípy Žadatel, sídlo (bydliště) Žádost Účast či realizace akcí Návrh výše IČ o Kč Datum a místo konání akce příspěvku Účel užití příspěvku v Kč SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB MANUŠICE ,- GP Česká Lípa , Manušice (účast sportovců z České Lípy) ,- Uloženo na S :08:00 13/15

14 Manušice IČ SK Matchball Česká Lípa Městský stadion u Ploučnice 3129, Česká Lípa IČ rozhodčí, náboje, ceny, terče, energie, kanc. potřeby ,- Celostátní turnaj dorostenců , Česká Lípa, tenisová hala (nájemné, ceny) ,- CELKEM , ,- Č. usnesení 584/09 Zápisy z výborů Předkládá: Vladimír Jonáš předseda výboru pro prodej nemovitostí Mgr. Eva Stehlíková předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání JUDr. Karel Bubeník předseda finančního výboru Zdeněk Novák předseda výboru pro sport A) Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 29. jednání kontrolního výboru konaného dne 3. června B) Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 28. jednání výboru ZM pro sport ze dne C) Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z XXV. jednání finančního výboru ze dne D) Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 28. jednání výboru pro výchovu a vzdělávání. E) Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí zápis z 28. jednání výboru pro prodej nemovitostí, které se konalo v předloženém znění. Č. usnesení 585/09 Petice č. 1/ zrušení provozovny herny a nočního baru v domě čp Předkládá: Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí petici č. 1/2009 ve věci zrušení provozovny herny a nočního baru v domě čp v Komenského ulici v České Lípě podanou dne Uloženo na S :08:00 14/15

15 Č. usnesení 586/09 Petice č. 2/ Nesouhlas s vykácením cca 50 stromů na parcele č. 354/1, k.ú. Žizníkov Předkládá: Mgr. Tomáš Vlček, místostarosta Zastupitelstvo města Česká Lípa bere na vědomí petici 2/2009 ve věci Nesouhlas s vykácením cca 50 stromů na parcele č. 354/1, k.ú. Žizníkov podanou dne Nepřijatá usnesení: Zastupitelstvo města Česká Lípa nepřijalo usnesení - k materiálu č. 17E) prodej pozemku p. č.46/24 v k.ú. Lada - k materiálu č. 5A) prominutí poplatku z prodlení - sdružení Tenshin Shoden Ryu Bc. Hana Moudrá starostka Jan Stejskal místostarosta Uloženo na S :08:00 15/15

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 35. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. února 21 (č. usnesení 697/1 č. usnesení 711/1) Č. usnesení 697/1 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Jan Hladonik,

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Město Česká Lípa. Strana 1 (celkem 29)

Město Česká Lípa. Strana 1 (celkem 29) ze 35. zasedání Zastupitelstva města, konaného Strana 1 Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb.,

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany POZVÁNKA

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany POZVÁNKA Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

1. Petice k dopravnímu značení Usnesení č. 1030/2011 (38/1) Rada města po projednání. I. Bere na vědomí

1. Petice k dopravnímu značení Usnesení č. 1030/2011 (38/1) Rada města po projednání. I. Bere na vědomí - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 38. jednání Rady města

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ

14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 17_14 Nadace ČEZ 14. schůze rady města konaná dne 16.6.2014 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Smlouva

Více

Zápis z 38. jednání Finančního výboru ZM. viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník, p. Richter, p. Píšková

Zápis z 38. jednání Finančního výboru ZM. viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník, p. Richter, p. Píšková Zastupitelstva města, které se konalo 1/12 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník, p. Richter, p. Píšková Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

Město Kravaře. Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 8. 62/2015-8.70/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ:

K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ POŘAD JEDNÁNÍ: Příloha USNESENÍ z 25. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 23. dubna 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Závěrečný účet

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Přítomni: Mgr. Malotová - PR

Přítomni: Mgr. Malotová - PR - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 42. jednání Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice

Ing. Pavla jako garanta projektu Oprava komunikace ulice Zvolenská, Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 107. jednání Rady města

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa Strana 1, zahájila 23. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

KONANÉH. Stručný součástí. ber. a s chvalu. sch. a u kládá T: 11/20155

KONANÉH. Stručný součástí. ber. a s chvalu. sch. a u kládá T: 11/20155 USS NESENÍ Z 8. ZASEDÁN ÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉH HO DNE 24. 9. 2015 USNESENÍ Č. 218/2015 Aktualizace projektového záměru modernizace KNL Stručný obsah: Materiál obsahuje aktualizaci projektového

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku, konaného dne 7. 12. 2015 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku Místku I. ZAHÁJENÍ Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III.

Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. ukládá. II. volí. III. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 5. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 20. června 2013 Usnesení s termínem č.: 91 Taj. (FO) 05.09. Splněné usnesení č.: 41 Z A S T U

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX. z 12. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 28. listopadu 2007 (č. usnesení 210/07-232/07)

USNESENÍ XXX XXX XXX. z 12. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 28. listopadu 2007 (č. usnesení 210/07-232/07) MĚSTO ČESKÁ LÍPA č. usnesení 210/07 Plnění usnesení USNESENÍ z 12. zasedání zastupitelstva města Česká, které se konalo dne 28. listopadu 2007 (č. usnesení 210/07-232/07) Předkládá : Ing. Jan Hladonik,

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 21.2.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 9. 12. 2015 od 16:00 hodin

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Město Horažďovice Usnesení z 12. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.04.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Stanovisko ke stavbě R 55 v úseku Napajedla Babice 2. Prodej bytu č. 1376/5 ul.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014

Z á p i s. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. prosince 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš,

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 31.03.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 26. 1. 2015 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 010/15 z

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA V ROCE 2016 konaného dne 4. 4. 2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Police nad Metují Přítomni: Ida Jenková - starostka, Mgr. Jiří Škop - místostarosta, Ing. Josef

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více