Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders"

Transkript

1 Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Tsjechisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam

2 LES hoe jak 2 heet jmenuješ 3 je se 4 ik já 5 mijn moje 6 naam jméno 7 is je 8 woon bydlím 9 in v 10 adres adresa 11 Stationsstraat Nádražní 12 nummer číslo 13 telefoonnummer telefonní číslo 14 jij ty 15 wat jaká 16 jouw tvoje 17 waar kde 18 nationaliteit národnost 19 (ik) ben jsem 20 Duitse Nĕmka LES dag dobrý den 22 meneer pane 23 uw vaše 24 komt (uit) pocházíte 25 u vy 26 uit z 27 Nederland Nizozemska 28 nee ne 29 kom pocházím 30 niet ne 31 Denemarken Dánska 32 woont bydlíte 33 welke kterém 34 stad mĕstĕ 35 vlakbij blízko 36 straat ulici 37 de - 38 nummer číslo 39 telefoon telefonu 40 heb mám [nemám] 41 geen žádný 42 vaste pevný 43 pas krátce 44 wel ale 45 mobiel mobilní LES hij on 47 het van zijn jeho 50 zij ona 51 haar její 52 ook také 53 zijn jeho 54 getrouwd manželé 55 vrouw žena 56 man muž LES familie rodina 58 kijk podívej 59 dit toto 60 een foto fotka 62 het to 63 oude stará 64 tien deseti 65 jaar lety 66 geleden před 67 helemaal uplnĕ 68 links vlevo 69 ziet vidíte 70 vader otec 71 naast vedle 72 staat stojí 73 moeder matka 74 ouders rodiče 75 hebben mají 76 drie tři 77 kinderen dĕti 78 twee dva 79 jongens chlapce 80 en a 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2

3 81 één jedno 82 meisje dĕvče 83 zonen syny 84 dochter dceru 85 jongen chlapec 86 dat to 87 achter za 88 mij mnou 89 broer bratr 90 rechts vpravo 91 zus sestra LES wie kdo 93 oudste nejstarší 94 jongste nejmladší 95 ouder starší 96 dan než 97 kind dítĕ LES wonen bydlí 99 je tvoji 100 ze oni 101 EU-land zemi EU 102 misschien možná 103 ze ona 104 naar do 105 mag může 106 hier sem 107 komen přijet 108 hoop doufám 109 dat že 110 lukt podaří 111 mis schází 112 lieve milou 113 erg moc 114 vorig (jaar) minulý 114a getrouwd vdaná 115 sinds od 116 kort nedávna 117 heeft má 118 dus tedy 119 oom strýc 119 vrouw žena 120 tante teta LES hoe laat (is jak pozdĕ [kolik je hodin] het?) 122 negen devĕt 123 uur hodin 124 half (- tien) půl 125 kwart čtvrt 126 over po 127 voor (vijf - half před tien) 128 vijf pĕt 129 minuten minut LES ochtend ráno 131 s ochtends dopoledne 132 zeven sedm 133 sta op vstávám 134 nog ještĕ 135 vroeg brzy 136 soms nĕkdy 137 eerder dříve 138 om v 139 acht osm 140 neem vezmu 141 bus autobus 142 school školy 143 les vyučování 144 begint začíná 145 pauze přestávka 146 drink piji 147 koffie kávu 148 praat povídám 149 vriendin kamarádkou 150 elf jedenáct 151 we my 152 gaan jdeme 153 weer znovu 154 twaalf dvanáct 155 afgelopen končí 156 middag odpoledne 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 3

4 157 s middags odpoledne 158 thuis domů 159 eet jím 160 bel zavolám 161 vriend kamarádovi 162 of nebo 163 tv televizi 164 doe dĕlám 165 boodschappen nákupy 166 vier čtyři 167 leer učim 168 luister poslouchám 169 tekst text 170 lees čtu 171 maak dĕlám 172 oefening cvičení 173 deel část 174 Nederlandse nizozemských 175 krant novin 176 zes šest 177 eten jídlo 178 maak (- klaar) udĕlám LES avond večer 180 s avonds večer 181 nieuws zprávy 182 ga jdu 183 café kavárny 184 huis domu 185 moe unavený 186 bed postele 187 slaap spim 188 nacht noc 189 s nachts v noci 190 tot do 191 stil ticho 192 donker tma 193 bijna skoro 194 iedereen každý 195 slaapt spí 196 niemand nikdo 197 wakker vzhůru 198 behalve kromĕ 199 mensen lidí 200 die kteří 201 werken pracují 202 wordt licht rozednívá se 203 worden se probouzejí LES maand mĕsíc 205 één jeden 206 maanden mĕsíců 207 weken týdnů 208 dagen dnů 209 januari leden 210 eerste první 211 dan z 212 echt opravdu 213 koud chladno 214 winter zima 215 februari únor 216 maart březen 217 eind koncem 218 lente jaro 219 al už 220 minder ménĕ 220a wel nicménĕ 221 regent prší 222 vaak často 223 er veel hodnĕ 225 wind vítr 226 vanaf od 227 april dubna 228 steeds stále 229 warmer tepleji 230 mei kvĕtnu 231 juni června 232 zomer léto 233 juli červenci 234 augustus srpnu 235 sluiten zavírají 236 scholen školy 237 op na 238 vakantie prázdniny 239 september září 240 alweer znovu 241 herfst podzim 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 4

5 242 zon slunce 243 verdwijnt zmizí 244 oktober říjnu 245 november listopadu 246 december prosinci LES week týden 248 telt má 249 noemen nazýváme 250 werkdagen pracovní dny 251 maandag pndĕlí 252 dinsdag úterý 253 woensdag středa 254 donderdag čtvrtek 255 vrijdag pátek 256 zaterdag sobota 257 zondag nedĕle 258 weekend víkend 259 op který 260 vandaag dnes 261 morgen zítra 262 beginnen začínají 263 lessen lekce 264 keer po 265 tweede druhé 266 lang dlouho 267 duurt trvá 268 meestal vĕtšinou 269 laatste poslední 270 eindigen končíme LES hetzelfde stejné 272 land zemĕ 273 als jako 274 vorige minulého 275 maar ale 276 net zrovna 277 wanneer kdy 278 zag vidĕl 279 hem ho 280 voor na 281 het laatst posledy 282 maar ale 283 gisteren včera 284 bij u 285 geweest byl 286 volgende příští 287 ver daleko 288 elkaar od sebe 289 zien vidíme 290 binnen bĕhem 291 weet ví 292 paar pár LES drinken pití 294 ontbijt snídanĕ 295 brood chleba 296 kaas sýrem 297 jam džemem 298 thee čaj 299 zonder bez 300 suiker cukru 301 melk mlékem 302 lunch obĕd 303 eerst nejdříve 304 kop hrnek 305 soep polévky 306 daarna potom 307 opnieuw znovu 308 vlees masem 309 tijdens bĕhem 310 glas sklenku 311 avondeten večeře 312 warm teplé [jídlo] 313 rijst rýži 314 vis rybou 315 aardappelen brambory 316 natuurlijk pochopitelnĕ 317 groenten zeleninu 318 water vodu 319 wijn víno 320 bier pivo LES per za 322 rond kolem 323 drinkt pije 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 5

6 324 bord talíř 325 vervolgens potom 326 tenslotte nakonec 327 in plaats van namísto 328 markt trh 328a waarom proč 328b omdat protože 329 daar tam 330 zo tak 331 duur drahá LES dorst žízeň 333 zullen půjdeme 334 ja ano 335 laten pojďme 336 tegenover naproti 337 o aha 338 dat ta 339 kerk kostelu 340 sterke silné 341 zwart černé 342 beetje trochu 343 erbij k tomu 344 druk živo 345 alle všechny 346 andere ostatní 347 cafés kavárny 347a zijn otevřeny 348 open jsou--nejsou 349 enige jediná 350 kun mužeš 351 iets nĕco 352 dat to 353 mogelijk možná 354 waarover o čem 355 praten mluvíte 356 jullie vy 357 gesprekken rozhovory 358 sport sportu 359 vooral hlavnĕ 360 voetbal fotbalu 361 vrouwen ženy 362 eigenlijk vlastnĕ LES mevrouw paní 364 station nádraží 365 loopt půjdete 366 rechtdoor rovnĕ 367 neemt vezmete 368 aan na 369 die té 370 lopen pĕšky 371 ongeveer přibližnĕ 372 kwartier čtvrt hodiny 373 deze této 374 kant stranĕ 375 weg cesty 376 die ten 377 vertrekt odjíždí 378 om po 379 bedoelt míníte 380 bedoel míním 381 elke každých 382 vijftien patnáct 383 langs tu 384 dan tedy 385 loop jdu pĕšky 386 liever radĕji 387 anders jinak 388 moet musim 389 wachten čekat 390 dank u wel dĕkuji vám 391 graag gedaan rádo se stalo LES tram tramvaj 393 gaat jede 394 heen tam 395 buurt okolí 396 kunt můžete 397 het beste nejlépe 398 lijn linku 399 nemen vzít 400 stopt staví 401 op na 402 hoek rohu 403 halte zastávce 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 6

7 404 staan stojí 405 op (wacht -) na 406 vóór vepředu 408 stap (- uit) vystoupim 409 vraagt zeptejte se 410 aan (vraagt -) conducteur průvodčího LES bezoek (op -) návštĕvu 413 vrienden přátel 414 ze oni 415 toe (naar tam toe) 416 auto autem 417 trein vlakem 418 te příliž 419 overal všude 420 intercity rychlík 421 nergens nikde 422 tussen není 423 overstappen přestoupit 424 welk kterého 425 perron peronu 426 schermen obrazovky 427 ingang vchodu 428 hal hale 429 informatie informace 430 daarop na nich 431 vertraging zpoždění 432 tijden časy 433 daarop na tom LES werkt pracujete 435 hebt máte 436 werk práci 437 baan zamĕstnání 438 werkloos nezaměstnaný 439 waarvan z čeho 440 leeft žijete 441 toch přece 442 geld peníze 443 nodig zapotřebí 444 gemeente obec 445 geeft dává 446 uitkering podporu 447 hoeft nemusite 448 te doen dĕlat 450 wilt chcete 451 zoek hledám 452 probeer zkouším 453 vinden najít 454 trouwens ostatnĕ 455 zodra hned jak 456 gevonden najdu LES supermarkt supermarktu 458 afdeling oddĕlení 459 groente zeleniny 460 verkoop prodávám 461 fruit ovoce 462 leg pokládám 463 juiste správné 464 plaats místo 465 lijkt zdá 466 me mi 467 leuk hezký 468 lekker příjemě 469 om kolem 470 centrum centru 471 parttime poloviční úvazek 472 volle plný 473 hele celý 474 hoeveel kolik 475 verdien vydĕláváš 476 als jestli 477 vragen zeptat 478 euro euro 479 netto čistého 480 dat wil zeggen to znamená 481 meer víc 482 krijg dostanu 483 door kvuli 484 belasting danim 485 premie pojistce 486 verzekeringen pojištění 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 7

8 LES gemakkelijk jednoduché 488 moeilijk tĕžké 489 ogenblik okamžiku 490 Nederlands holandsky 491 kent neumí 492 vindt nenajde 493 in elk geval v každém případĕ 494 daarom proto 495 bezig zabýváš 496 leren učenim 497 inderdaad skutečnĕ 498 zeer velmi 499 belangrijk důležitá 500 ken umíš 501 nu teď 502 voer (- een vedu gesprek) 503 klein malý 504 gesprek rozhovor 505 buiten mimo 506 iedere každý 507 aantal počet 508 nieuwe nových 509 woorden slov 510 moeten musíte 511 hard tĕžce 512 zeker jistĕ 513 manier způsobem 514 snel rychle 515 vind najdeš LES kost stojí 517 prijs cena 518 bedrag částku 519 betalen platit 520 alstublieft prosím 521 krijgt dostanete 522 terug zpĕt 523 ober pane vrchní 524 mogen můžeme 525 wij my 526 rekening účet 527 willen chceme 528 betaalt platí 529 betaal platíš 530 portemonnee peněženku 531 vergeten zapomnĕl 532 pinpas platební kartou 533 kan mohu 534 pinnen platit kartou 535 ja hoor ano 536 momentje okamžik 537 pincode pinkód 538 intoetsen zadat 539 groene zelené 540 knop tlačítko 541 drukken stisknout 542 oké v pořádku 543 betaald zaplatil LES gas plyn 545 licht svĕtlo 546 huur nájem 547 telefoon- telefonní účet rekening 548 eens jednou 549 energiebedrijf energetický podnik 550 betaling platba 551 gebeurt stane 552 automatisch automaticky 553 machtiging zmocnĕní 554 af (gaat... -) z 555 zelf sám 556 niets nic 557 bedrijf podniku 558 internet internet 559 website webovou stránku 560 bank banky 561 inloggen přihlásit se 562 vult (-... in) vyplníš 563 rekeningnummer číslo účtu 564 zelfs dokonce 565 zetten napsat 566 handtekening podpis 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 8

9 LES contant hotové 568 munten mince 569 biljetten papírové 570 bijvoorbeeld například 571 eurocent eurocentů 572 kleine malé 573 dingen vĕci 574 weinig málo 575 altijd pokaždé 576 gepast přesný obnos 577 biljet bankovku 578 teveel víc 579 men človĕk 580 kleiner drobné 581 zoekt hledáš 582 probeert snažíš 583 alleen jenom 584 heel hodnĕ LES ligt leží 586 West-Europa západní Evropĕ 587 noord severu 588 zuid jih 589 kilometer kilometrů 590 oost východu 591 groter vĕtší 593 verdeeld rozdĕlen 594 provincies provincií 595 liggen leží 596 noorden severu 597 zuiden jihu 598 westen západĕ 599 gebied oblasti 600 helft polovina 601 Nederlanders Nizozemců 602 grootste nejvĕtší 603 steden mĕsta 604 dichte hustým 605 bevolking osídlením 606 oosten východĕ 607 bijzondere zvláštní 608 er tam 609 vroeger dříve 610 was byla 611 zee moře 612 God Bůh 613 maakte vytvořil 614 wereld svĕt 615 vormden stvořili 616 tenminste alespoň 617 sommigen nĕkteří 618 Nederlandse Nizozemské Antily Antillen 619 paspoort pas LES vlak placatá 621 betekent znamená 622 bergen hory 623 slechts pouze 624 berg hora 625 meter metrů 626 hoog vysoká 627 gevolg důsledek 628 kunnen mohou 629 plaats místo 630 makkelijk jednoduše 631 bereiken dosažitelné 632 gebruiken využíváme 633 onder andere mimo jiné 634 o.a. (= onder mimo jiné andere) 635 zoveel tolik 636 dichtste nejhustĕjší 637 hoger vyšší LES laag nízká 639 dezelfde stejné 640 hoogte výšce 641 rivieren řeky 642 meren jezera 643 grote velké 644 stukken kusy 644a zelfs dokonce 645 lager níž 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 9

10 646 rijk bohatý 647 aan (rijk -) na [bohatý-] 648 gebrek nouze 649 om z 650 reden důvodu 651 grond zemĕ 652 gebruik využitý 653 bang bojíte se 654 hoge vysoké 655 dijken hráze 656 beschermen chrání 657 lage nízkou 658 houden zadržují (- tegen) 659 tegen - (houden -) 660 slecht špatného 661 weer počasí 662 ontstaat vznikne 663 gevaar nebezpečí 664 toen tehdy 665 liep byla LES dokter lékař 667 huisarts praktický lékař 668 spreekuur ordinační hodiny 669 telefonisch telefonicky 670 afspraak schůzku 671 maken udĕlat 672 ziek nemocný 673 bent jseš 674 om (- te) aby 675 zorg postarej se 676 ervoor o to 677 wacht čekej 678 tot až LES oog oko 680 nek šíje 681 hand ruka 682 borst prsa 683 hart srdce 684 neus nos 685 hals krk 686 vinger prst 687 been noha 688 knie koleno 689 mond ústa 690 schouder rameno 691 rug záda 692 voet noha 693 pols zápĕstí 694 oor ucho 695 arm paže 696 buik břicho 697 gebeld zavolal 698 teen prst u nohy 699 koorts horečka 700 pijn bolesti 701 keel krku 702 een dag of drie asi tři dny 703 even trochu 704 onderzoeken prohlédnout 705 voelen prohmatat 706 kijken podívat se 707 griep chřipku 708 flinke pořádnou 709 blijft zůstaňte 710 voorlopig prozatím 711 recept recept 711a man muž 712 hiermee s tímto 713 apotheek lékárny 714 haalt vyzvedne 715 medicijn lék 716 helpt pomůže 717 tegen proti LES hun jejich 719 last potíž 720 vreemd divné 721 nou no 722 oorzaken důvody 723 problemen problémů 724 bekend známý 725 zitten sedí 726 verkeerd špatnĕ 727 fietst jezdí na kole 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 10

11 728 tegenwoordig teď 729 doe (- aan) dĕláš 730 voldoende dostatečnĕ 731 aan (doe -) regelmatig pravidelnĕ 733 sporten sportovat 734 kans šanci 735 ziekte nemoc 736 leef žiješ 737 wél přece 738 gezond zdravĕ 739 word budeš[onemocníš] LES koop nakoupim 741 alles vše 742 want protože 743 hoewel ačkoli 744 sluit zavírá 745 terwijl zatímco 746 goed dobře 747 korting slevou LES lijst seznam 749 schrijf napíšu 750 stuk kus 751 papier papíru 752 voorkom předejdu 753 vergeet zapomenu 754 kilo kila 755 fles láhev 756 olie oleje 757 witte bílé 758 broden chleby 759 eieren vajíček 760 frisdrank šťávu 761 enz atd 762 anderhalve kilo a půl (=1,5) 763 paprika paprik 764 gekocht koupila 765 rode červenou 766 gele žlutou 767 verschillende různé 768 kleuren barvy 769 houden (- van) máme rádi 770 kopen koupíme 771 kleren oblečení 772 schoenen boty 773 zulke takové 774 groot velkém 775 warenhuis obchodním domĕ 776 betere lepší 777 kwaliteit kvalitu 778 goede dobrou LES ligt eraan to záleží 780 verschillend různé 781 appels jablka 782 waren ne-byly 783 soort druh 784 harde tvrdá 785 lekkerder chutnější 786 genoeg stačí 787 duurder dražší 788 goedkoper levnější 789 prijzen ceny 790 veranderen mĕní 791 liggen vast jsou pevné 792 winkel obchod 793 eens jednou 794 vergelijken porovnám 795 voordeliger lacinejší LES postkantoor pošta 797 brief dopis 798 versturen odeslat 799 postzegels známky 800 zware tĕžký 801 wegen zváží 802 weegt váží 803 en zaslat em 804 makkelijker jednodušší 805 verkopen prodat 806 krijgen dostat 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 11

12 807 papieren doklady 808 daarvoor k tomu 809 storten složit 810 overmaken poukázat 811 eigen vlastní 812 opnemen vyzvednout 813 pakje balíček 814 versturen poslat 815 terecht přídíme LES helpen pomoct 817 berichtje zprávičku 818 pakketje balíček 819 moment moment 820 openen otevřít 821 minimaal minimálnĕ 822 salaris plat 823 formulier formulář 824 aanvragen zažádat 825 invullen vyplnit 826 klaar hotov LES begrijp nerozumim 828 beantwoordt zodpovíte 829 enkele nĕkolik 830 algemene všeobecných 831 uzelf vás 832 personen osoby 833 bankpas bankovní pas 834 sparen spořit 835 speciale speciální 836 persoonlijke osobní 837 gegevens údaje 838 achternaam přijmení 839 voornamen jméno 840 geslacht pohlaví 841 huisnummer domovní číslo 842 postcode smĕrovací číslo 843 woonplaats místo pobytu 844 even (-kijken) okamžik 845 kijken podívat 846 ingevuld vyplnil 847 bericht zprávu 848 orde (in -) vpořádku 849 via via 850 zo n takový 851 gratis zdarma 852 fijn fajn 853 tot ziens na shledanou LES lopend pĕšky 855 fiets kole 856 tas tašku 857 mee (neem -) sebou 858 bakker pekaři 859 slager řezníkovi 860 draag nosim[ne] 861 aardig pĕknĕ 862 vol plná LES metro metro 864 wijk čtvrti 865 nieuw nová 866 gedeelte část 867 straks za chvíli 868 afstand vzdálenost 869 mooi hezké 870 rijden jízdy LES vliegtuig letadlo 872 ons naše 873 vertrek odletem 874 aanwezig přítomni 875 bovendien navíc 876 parkeren parkovat 877 probleem problém 878 vanuit z 879 nooit nikdy 880 later pozdĕji 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 12

13 881 komen dorazíme (-... aan) 882 aan ( dorazíme komen... -) 883 sneller rychleji LES kaartje jízdenku 885 OV-chipkaart jízdenka na hromadnou dopravu 886 kaart jízdenku 887 vertel povĕz 888 als volgt následovnĕ 889 stapt nastoupíš 890 inchecken nahlásit 891 automaat automatu 892 houdt podržíš 893 uitchecken odhlásit 894 hoe (-... hoe) čím 895 verder dál 896 reist cestuješ 897 los jednotlivě 898 loket přepážky LES huurhuis pronájem 901 zoon syn 902 studeert studuje 903 kamers podnájmu 904 onze naše 905 flat bytovce 906 oma babičku 907 oud stará LES kamerflat pokojový byt kamerflats pokojové byty 910 lift výtahem 911 omhoog nahoru 912 verdiepingen poschodí 913 derde třetím 914 woning byt 915 door skrz 916 deur dveře 917 woonkamer obýváku 918 badkamer koupelna 919 slaapkamer ložnice 920 slaapkamers ložnice 921 keuken kuchyň 922 balkon balkon LES zij oni 924 beneden dole 925 1e (= eerste) prvnim 926 etage patře 927 trap schodech 928 samen společnĕ 929 net stejně 930 huren najímáme 931 kamer pokoj LES zit chodí 933 basisschool základní školu 934 groep skupinĕ 935 zitten sedí 936 oudsten nejstarší 937 kleinsten nejmladší 938 spelen si hrají 939 zingen zpívají 940 tekenen kreslí 941 oudere starší 942 leerlingen žáci 943 lezen číst 944 schrijven psát 945 rekenen počítat 946 woensdagmiddag středu odpoledne 947 vrij volno 948 brengt dovede 949 zusje sestřička 950 crêche jeslí 951 halen vyzvedneme 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 13

14 LES na po 953 kiest vybere 954 opleiding vzdĕlání 955 keuze výbĕr 956 toets zkouška 957 bepaalt určí 958 resultaat výsledek 959 kiezen výbĕru 960 sommige nĕkteré 961 direkt rovnou 962 beroep povolání 963 beroepsonderwijs učilištĕ 964 vmbo střední učilištĕ 965 anderen jiní 966 algemeen všeobecné 967 onderwijs vzdĕlání 968 havo vyšší všeobecné vzdĕlání 969 vwo středoškolské akademické vzdĕlání 970 opleidingen vzdĕlání 971 volg sleduji [navštĕvuji] 972 klas třídĕ 973 politieschool policejní školu 974 politieagent policistou LES zorgt voor stará o 990 woningen bytů 991 cultuur kulturu 992 hulp pomoc 993 sportclubs sportovní kluby 994 afval odpadky 995 allemaal všichni 996 gemeentelijke obecní 997 belastingen danĕ 998 politie policie 999 brandweer požárníci 1000 horen (- bij) patří 1001 burgemeester starosta 1002 daarvan toho 1003 hoofd hlava 1004 samen (- met) společnĕ 1005 wethouders radními 1006 bestuurt spravuje 1007 gemeenteraad obecní [mĕstská] rada 1008 parlement parlament 1009 raad radu LES bedoelen míníme 976 bepaald určité 977 dorp vesnice 978 dorpen vesnice 979 bestuur správa 980 trouwen brát 981 gekregen dostal 982 iemand nĕkdo 983 overleden zemřel 984 inwoners obyvatelé 985 weten vĕdĕt 986 allerlei všelijaké 986a informatie informace 987 huurwoning byt k pronajmutí 988 waarvoor kvůli čemu 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 14

Delftse methode. Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Tsjechisch. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1

Delftse methode. Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Tsjechisch. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. Basiscursus Nederlands, deel 1 Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Tsjechisch deze woordenlijst hoort bij de lesteksten van basiscursus 1 Delftse methode: boek,

Více

DUTCH FOR YOU. Balíček jazykových cvičení z nizozemštiny E-lesson

DUTCH FOR YOU. Balíček jazykových cvičení z nizozemštiny E-lesson Jméno studenta: Jméno korektora: a. Jaké bylo včera počasí? Wie was de weer gisteren? 1.Lies belt haar vriendin Petra en ze praten over het weekend. Přeložte tyto věty do nizozemštiny: b. Co jsi dělala?

Více

Cestování Cestování. Cestování - Pozice. Nevědět, kde jsi. Dotaz na specifické místo na mapě. Dotaz na specifické zařízení

Cestování Cestování. Cestování - Pozice. Nevědět, kde jsi. Dotaz na specifické místo na mapě. Dotaz na specifické zařízení - Pozice Ik ben de weg kwijt. Nevědět, kde jsi Kunt me op de kaart aanwijzen waar het is? Dotaz na specifické na mapě Waar kan ik vinden? Dotaz na specifické Ik ben de weg kwijt. Kunt me op de kaart aanwijzen

Více

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen

Reizen Uit Eten. Uit Eten - Bij de ingang. Uit Eten - Eten bestellen - Bij de ingang Chtěl(a) bych si rezervovat stůl pro _[počet osob]_ na _[čas]_. Een reservering doen Stůl pro _[počet osob]_, prosím. Om een tafel vragen Přijímáte kreditní karty? Vragen of je met een

Více

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice - Pohotovost Ik moet naar het ziekenhuis Ik moet naar het ziekenhuis Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice Ik voel me niet lekker. Ik voel me niet lekker. Ik moet onmiddelijk naar

Více

de schrijfbenodigdheden [schrejfbenódichhéjdәn] papírnictví de tabakwinkel [tabakvinkl] trafika de drogisterij [drochisterej] drogerie

de schrijfbenodigdheden [schrejfbenódichhéjdәn] papírnictví de tabakwinkel [tabakvinkl] trafika de drogisterij [drochisterej] drogerie 22 OBCHODY A SLUŽBY WINKELS EN DIENSTEN de schrijfbenodigdheden [schrejfbenódichhéjdәn] papírnictví de tabakwinkel [tabakvinkl] trafika de drogisterij [drochisterej] drogerie de bakker [bakr] pekařství

Více

1. Nizozemština a. Sociolingvistická informace 2 b. Nizozemština nebo holandština? 2 2. Fonetika a. Samohlásky 3 b. Souhlásky 3 3. Podstatná jména a.

1. Nizozemština a. Sociolingvistická informace 2 b. Nizozemština nebo holandština? 2 2. Fonetika a. Samohlásky 3 b. Souhlásky 3 3. Podstatná jména a. 1. Nizozemština a. Sociolingvistická informace 2 b. Nizozemština nebo holandština? 2 2. Fonetika a. Samohlásky 3 b. Souhlásky 3 3. Podstatná jména a. Rod a určitost 5 b. Množné číslo 5 4. Přídavná jména

Více

NEDERLANDS TSJECHISCH WOORDENBOEKJE

NEDERLANDS TSJECHISCH WOORDENBOEKJE More conversations on http://nonbabylon.revolucni.com Arabic, Armenian, Azerbaijani, Balinese, Belorussia, Chinese, Croatian, Czech, English, Esperanto, Farsi, Finnish, French, Galician, German, Greek,

Více

Reizen De weg vinden De weg vinden - Locatie Engels Tsjechisch Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě? Kde můžu najít?

Reizen De weg vinden De weg vinden - Locatie Engels Tsjechisch Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš mi ukázat, kde to je na mapě? Kde můžu najít? - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen Ztratil(a) jsem se. Můžete/Můžeš mi

Více

Tsjechische lessen voor Nederlandstaligen (voor licht gevorderden)

Tsjechische lessen voor Nederlandstaligen (voor licht gevorderden) (voor licht gevorderden) Copyright 2002 : Radka Koch-Hartmanova Hartmanova.eu Postbus 2658 6401 DD Heerlen http://www.hartmanova.eu info@hartmanova.eu Inhoudsopgave: Tsjechische les 1: Boodschappen doen...3

Více

(www.nero.be). stiskni enter

(www.nero.be). stiskni enter Září 2004 zpravodaj z gentu 24.9.2004 v 17:30 času veskrze rychlejšího než zde, jsme opustili prahy našich domovů, naše zvyky, návyky, na prahu nového školního roku, totiž směrem na Prahu, a vydali se

Více

RODNÝ LIST. Správně: Gemeentebestuur van de stad Brno district Brno-centrum Jana district Brno-binnenstad Monika district Brno-město - Eva

RODNÝ LIST. Správně: Gemeentebestuur van de stad Brno district Brno-centrum Jana district Brno-binnenstad Monika district Brno-město - Eva RODNÝ LIST Terminologie vaše překlady + někde komentář rodný list: geboortecertificaat Jana (prosím ukládejte překlady v doc/docx) geboorteakte Monika, Lucie kniha narození: matriční úřad: Úřad městské

Více

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Tsjechisch Boom Amsterdam ISBN 90 8506 057 5 les 1-1 hoe jak heet jmenuješ je se ik já mijn moje naam jméno is je woon bydlím in v adres

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais

Voyage Général. Général - Bases. Général - Conversation. Demander de l'aide. Demander si une personne parle anglais - Bases Můžete mi pomoci, prosím? Demander de l'aide Mluvíte anglicky? Demander si une personne parle anglais Kunt u me alstublieft helpen? Spreekt u Engels? Mluvíte _[language]_? Demander si une personne

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3

ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 maminka (zdvořilý dospělý člověk L3, Z5 rybník L3, Z18 tam L3 ach, aha L3, tak, tamtím způsobem L4 na mateřské dovolené L3 synovec L3 muž, pán L3, Z3 tam L3 rybník L3, Z18 maminka (zdvořilý výraz) L3, Z11 dospělý člověk L3, Z5 starší bratr Z11, starší bratr (skromný

Více

Gebruiksaanwijzing. Inhoud TCD 87 DROOGAUTOMAAT

Gebruiksaanwijzing. Inhoud TCD 87 DROOGAUTOMAAT Gebruiksaanwijzing NL CZ TR Inhoud NL Nederlands, 1 20 Türkçe, 39 Installatie, 2-3 Het plaatsen van de droger Ventilatie Waterafvoer Uw droger waterpas zetten Elektrische aansluitingen Voor het eerste

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Dear Madam, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Vážený pane, Vážená paní, Dear Sir / Madam, Vážený pane / Vážená paní,

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be ESF5531LOW ESF5531LOX CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 NL AFWASAUTOMAAT GEBRUIKSAANWIJZING 20 ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 39 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Více

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 20 Afwasautomaat ET Kasutusjuhend 38 Nõudepesumasin FAVORIT56312IM0

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 20 Afwasautomaat ET Kasutusjuhend 38 Nõudepesumasin FAVORIT56312IM0 CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 20 Afwasautomaat ET Kasutusjuhend 38 Nõudepesumasin FAVORIT56312IM0 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis)

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Ukázka rozhovorů a pozorování (přepis) 2 Příloha č. 1: Seznam všech respondentů a jejich základních charakteristik (tabulka) Jméno

Více

Camera elements camera. De eerste stappen První kroky First Steps

Camera elements camera. De eerste stappen První kroky First Steps Camera elements camera De eerste stappen První kroky First Steps Hallo! Dobrý den! Hello! Gefeliciteerd met de aanschaf van de Gigaset elements Camera. Lees eerst onderstaande instructies voordat je Camera

Více

Spoleãnost pro ífiení vlámské a nizozemské kultury NE-BE I/1-99

Spoleãnost pro ífiení vlámské a nizozemské kultury NE-BE I/1-99 I/1-99 VYDÁVÁ: NE-BE, Spoleãnost pro ífiení vlámské a nizozemské kultury Seifertova 47 130 00 Praha 3 âeská republika Tel. 02-627 83 95-6 pouze v úter 12-16 hod. Fax 02-627 82 39 e-mail: ne-be@post.cz

Více

Následující pracovní listy vychází z učebnice PROJECT 1, pracují s její slovní zásobou.

Následující pracovní listy vychází z učebnice PROJECT 1, pracují s její slovní zásobou. Následující pracovní listy vychází z učebnice PROJECT 1, pracují s její slovní zásobou. Opakuj věty po učiteli, čti je, přelož, vysvětli. I have breakfast in the kitchen. My mum and dad go to bed at half

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ BROODBAKMACHINE MACHINE À PAIN BROTBACKMASCHINE BREAD MAKER PANIFICADORA DOMÁCÍ PEKÁRNA DVOUHÁKOVÁ

Více

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v

1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1) Choose the best locative prepositions na, o, při, po, v 1. Mám modré oči po mamince. 2. Je asi ještě ve škole (elementary, at work) na škole (studying). 3. Seznámili se o prázdninách. 4. Rád chodím

Více

Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu? Kde bydlíte? Kde je centrum? Kolik je hodin? Jak se jmenujete? Čí je voda? Jaké jablko?

Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu? Kde bydlíte? Kde je centrum? Kolik je hodin? Jak se jmenujete? Čí je voda? Jaké jablko? 8th week: TEST 3. Communicative Competency: My daily routine. University city Brno. Grammar: Where do you go versus Where are you? Project 3: My life in Brno. Co je to? Jak se máte? Co děláte o víkendu?

Více

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personal Letter. Letter - Address. Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Address Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes,

Více

Reizen Gezondheid. Gezondheid - Noodgeval. Gezondheid - Bij de dokter. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet. Om ogenblikkelijke medische hulp vragen

Reizen Gezondheid. Gezondheid - Noodgeval. Gezondheid - Bij de dokter. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet. Om ogenblikkelijke medische hulp vragen - Noodgeval Eu preciso ir ao hospital. Zeggen dat je naar het ziekenhuis moet Me sinto doente. Potřebuji do nemocnice. Je mi špatně. Eu preciso ir ao médico imediatamente! Om ogenblikkelijke medische hulp

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2011

Střešovický. evangelík. na červen 2011 Střešovický evangelík na červen 2011 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátorky Roskovcové

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET MANUAL DE INSTRUCCIONES NÁVOD K POUŽITÍ BROODBAKMACHINE MACHINE À PAIN BROTBACKMASCHINE BREAD MAKER PANIFICADORA DOMÁCÍ PEKÁRNA DVOUHÁKOVÁ

Více

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU

NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 1 Jiří Glet NEHNOJTE ZAHRÁDKY KYSELINOU 2 COPYRIGHT Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-340-4 (epub) 978-80-7512-341-1 (mobipocket) 978-80-7512-342-8 (pdf) 3 1.

Více

Persoonlijke correspondentie Brief

Persoonlijke correspondentie Brief - Adressering Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode

Více

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice - Pohotovost Ik moet naar het ziekenhuis Necesito ir al hospital. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice Ik voel me niet lekker. Me siento mal. Ik moet onmiddelijk naar de dokter! Žádost

Více

www.cestovanisvetem.cz

www.cestovanisvetem.cz Kolymbia, hotel Marathon turistické středisko Letovisko Kolymbia (též Kolimpia) Kolymbia se nachází na východní části ostrova Rhodos. Letovisko je vybudované především pro turistickou sezónu, takže na

Více

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET

HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET HANDLEIDING MODE D EMPLOI GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTION BOOKLET BROODBAKMACHINE MACHINE À PAIN BROTBACKMASCHINE BREADMAKER PANIFICADORA B3958 PRODUCT OF B3958 GARANTIEVOORWAARDEN Wij hanteren een garantietermijn

Více

Viaggi Salute. Salute - Emergenza. Salute - Dal dottore. Nederlandese. Chiedere di essere portati in ospedale. Chiedere cure mediche immediate

Viaggi Salute. Salute - Emergenza. Salute - Dal dottore. Nederlandese. Chiedere di essere portati in ospedale. Chiedere cure mediche immediate - Emergenza Potřebuji do nemocnice. Chiedere di essere portati in ospedale Je mi špatně. Ik moet naar het ziekenhuis Ik voel me niet lekker. Musím okamžitě navštívit lékaře! Chiedere cure mediche immediate

Více

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7.

PRACOVNÍ LIST Č. 1. Práce s rytmem, slovy a rýmy ÚKOL 1: 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / - / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / - / 7. PRACOVNÍ LIST Č. 1 Práce s rytmem, slovy a rýmy 1. MÁMA / / 2. KUPUJE / / 3. VAJÍČKA / / 4. TÁTA /- / 5. CHCE/ / 6. NOVÉ / / 7. BOTY / / 8. BÁRA / - / 9. MALUJE / / 10. SLUNÍČKA / / 11. SÁRA / - / 12.

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mírov okres Šumperk, příspěvková organizace VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE ZŠ V souladu se vzdělávací koncepcí je vyučováno v 5. ročníku podle učebních osnov Základní škola, které

Více

De erfenis van Connie Palmen: vertaling, vertaalproblemen en de positie van het werk

De erfenis van Connie Palmen: vertaling, vertaalproblemen en de positie van het werk FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Katedra nederlandistiky De erfenis van Connie Palmen: vertaling, vertaalproblemen en de positie van het werk (De Erfenis by Connie Palmen: translation,

Více

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I.

1. Jméno. jméno. příjmení. mapa. Jaroslav. stůl. Antonín. moře. Vladimír. Jan. vana. sprcha. Blanka. Trénink funkcionální komunikace I. 1. Jméno 1 Václav Procházka jméno příjmení 1. VYBERTE JENOM JMÉNA. mapa Antonín moře Jan sprcha Jaroslav stůl Vladimír vana Blanka 1 2. JAK SE JMENUJE AUTOR TOHOTO TEXTU. Dobrý den, jmenuji se Robert Kouba,

Více

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice

Cestování Zdraví. Zdraví - Pohotovost. Zdraví - U doktora. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice - Pohotovost Ik moet naar het ziekenhuis Devo andare in ospedale. Otázka ohledně toho, zda můžete být převezeni do nemocnice Ik voel me niet lekker. Non mi sento bene. Ik moet onmiddelijk naar de dokter!

Více

SANTO Z 9 18 02-4i. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

SANTO Z 9 18 02-4i. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals SANTO Z 9 18 02-4i Návod k použití Gebruiksaanwijzing User manual Benutzerinformation Chladnička Koelkast Fridge Kühlschrank 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK Informace Vlámského zastoupení Info van de Vlaamse Vertegenwoordiging 3/2008 Česko-vlámská smíšená komise Nová učebna pro tlumočníky v Olomouci

Více

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři

7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři 7 Name: Klasse: Datum: Jedna, dvě, tři písnička / Lied Jedna, dvě, tři Popište obrázek a zazpívejte si písničku. / Beschreibt das Bild und singt das Lied. 12 13 Name: Klasse: Datum: Moje rodina text č.

Více

O. INLEIDING. 1 Umění překladu

O. INLEIDING. 1 Umění překladu Inhoud 0. INLEIDING..5 1. PROZA-ANALYSE.6 1.1. Boekbeschrijving 6 1.2. Samenvatting van de inhoud...6 1.3. Vertelsituatie 7 1.4. Tijd...7 1.5. Ruimte..9 1.5.1. Oostfront 9 1.5.2. Het stadje...9 1.5.3.

Více

Trénink funkcionální komunikace III. Ž. 1. Piktogramy 1. ŘEKNĚTE, KDE NAJDETE TYTO OBRÁZKY.

Trénink funkcionální komunikace III. Ž. 1. Piktogramy 1. ŘEKNĚTE, KDE NAJDETE TYTO OBRÁZKY. 1. Piktogramy 1 1. ŘEKNĚTE, KDE NAJDETE TYTO OBRÁZKY. 1 2. ŘEKNĚTE, CO ZNAMENAJÍ TYTO OBRÁZKY? 2 Trénink funkcionální komunikace 3. III. Ž PŘIŘAĎTE FOTOGRAFII K SYMBOLU. 3 2 4. NAPIŠTE K JEDNOTLIVÝM OBRÁZKŮM,

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu. National Taiwan University of Science and Technology Závěrečná zpráva ze studijního pobytu na Tchaj-wanu National Taiwan University of Science and Technology 1. Osobní údaje Jméno: Iuliia Ilinykh Kontakt: juliajulia663@gmail.com Délka pobytu: 18.02.2015

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

reportér, novinář, korespondent světlý, jasný; být světlo L7, Z12 sladkost, bonbon, zákusek L7 jeden, jedna L7, Z7 poštovní známka L7, Z18

reportér, novinář, korespondent světlý, jasný; být světlo L7, Z12 sladkost, bonbon, zákusek L7 jeden, jedna L7, Z7 poštovní známka L7, Z18 světlý, jasný; být světlo L7, Z12 jeden, jedna L7, Z7 sladkost, bonbon, zákusek L7 reportér, novinář, korespondent L7, Z20 čtvrť, okolí L7 deset tisíc L7 Okinawa L7 poštovní známka L7, Z18 potom, pak L7,

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

Žádost o práci v Nizozemí

Žádost o práci v Nizozemí Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Nizozemí Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes zprostředkovatelny práce nizozemských služeb zaměstnanosti Arbeidsbureau, Jobcentres nebo Topcentres

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. ZDT24001FA CS Návod k použití 2 Myčka nádobí NL Gebruiksaanwijzing 17 Afwasautomaat ET Kasutusjuhend 33 Nõudepesumasin BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Tento návod si pečlivě přečtěte

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Základní škola Gutha Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí 517 41 http://www.zskostelec.cz/ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu EUF 2010 20 pod názvem Moderní výuka českého jazyka

Více

Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Vereniging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur. Ne Be

Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Vereniging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur. Ne Be Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury Ne Be Ročník / Jaargang: X. Číslo / Nummer: 3 Rok / Jaar: 2008 Vydává / Uitgever (MK ČR E 17882): NE-BE Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi 19. 9. 2014 21. 9. 2014 chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_19_06_Věta jednoduchá, souvětí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_19_06_Věta jednoduchá, souvětí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Renata Fencová Název: VY_32_INOVACE_19_06_Věta jednoduchá, souvětí Téma: Věta jednoduchá, souvětí Vzdělávací

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. De donkere kamer van Damokles - vertaling van de roman naar het Tsjechisch

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. De donkere kamer van Damokles - vertaling van de roman naar het Tsjechisch Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Nizozemský jazyk a literatura Romana Štrudlová De donkere kamer van Damokles - vertaling van de roman naar het

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem

1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1. Schopna zavolat pomoc, i telefonem 1 1. PROHLÉDNĚTE SI OBRÁZKY A KTERÉ TÍSŇOVÉ LINKY K NIM PATŘÍ. ZAPAMATUJTE SI JE. 155 158 150 1 2. PŘIŘAĎTE TELEFONNÍ ČÍSLO KE SPRÁVNÉMU OBRÁZKU 155 158 150 2 3. VYTOČTE

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

TCO REFERENCE: CM1 CODIC:

TCO REFERENCE: CM1 CODIC: TCO MARQUE: OKOIA REFERENCE: CODIC: 44872 MANUEL D' Input: 0-0 VAC 50/60HZ 0.3A MAX Never use the r to the heart region of persons fitted with a pacemaker. Always consult a doctor before using the r on

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi.

PS 2 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Přítomný čas průběhový - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já se dívám na televizi. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas průběhový - oznamovací věty Cvičení: Já se dívám na televizi. 8 9 I am watching TV.

Více

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK

FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK FLANDRY V ČESKÉ REPUBLICE VLAANDEREN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK Informace Vlámského zastoupení Info van de Vlaamse Vertegenwoordiging 1/2008 Cena pro Ingrid Ledent Úspěch Guida Thyse na Festivalu krátkých

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 371 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 2.3.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA/MRAZNIÈKA CZ NL PL Obsah Instalace, 2 Umístìní a zapojení CZ Èesky Nederlands, 13 Polski, 25 Popis zaøízení, 3-4 Celkový pohled Ovládací panel Uvedení do provozu

Více

2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky. 3. Vracení peněz při nákupu, hotovost, peníze na účtu

2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky. 3. Vracení peněz při nákupu, hotovost, peníze na účtu Kurz Hospodaření s penězi Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Jitka Zimová Obsah kurzu: 1. Poznávání mincí a bankovek, skládání částky 2. Ceny zboží - přehled, příjmy a výdaje, skládání částky 3. Vracení

Více

Lekce 13 Můj den, denní režim

Lekce 13 Můj den, denní režim Lekce 13 Můj den, denní režim 13.1 Struktury V kolik hodin vstáváš? Kdy máš čas? Obědvám v jednu hodinu. Končíme v poledne. V pondělí a ve středu se učím česky. Jdu do třídy. Učím se česky ve třídě. Odpoledne

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Vaše hudba + naše nadšení

Vaše hudba + naše nadšení Vaše hudba + naše nadšení What Hi-Fi? Sound and Vision doporučuje Podle předního časopisu What Hi-Fi? Sound & Vision je pro stereofonní y Sirocco S30 dokonalou volbou elektronika značky Cambridge Audio

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Heslo pro sklerotika Analýza semestrální práce z Y36PDA

Heslo pro sklerotika Analýza semestrální práce z Y36PDA České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Softwarové technologie a management Heslo pro sklerotika Akademický rok 2009/2010 Jiří Mašek masekji4@fel.cvut.cz Obsah I. Zadání...3 II. Popis

Více