Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders"

Transkript

1 Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Tsjechisch 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam

2 LES hoe jak 2 heet jmenuješ 3 je se 4 ik já 5 mijn moje 6 naam jméno 7 is je 8 woon bydlím 9 in v 10 adres adresa 11 Stationsstraat Nádražní 12 nummer číslo 13 telefoonnummer telefonní číslo 14 jij ty 15 wat jaká 16 jouw tvoje 17 waar kde 18 nationaliteit národnost 19 (ik) ben jsem 20 Duitse Nĕmka LES dag dobrý den 22 meneer pane 23 uw vaše 24 komt (uit) pocházíte 25 u vy 26 uit z 27 Nederland Nizozemska 28 nee ne 29 kom pocházím 30 niet ne 31 Denemarken Dánska 32 woont bydlíte 33 welke kterém 34 stad mĕstĕ 35 vlakbij blízko 36 straat ulici 37 de - 38 nummer číslo 39 telefoon telefonu 40 heb mám [nemám] 41 geen žádný 42 vaste pevný 43 pas krátce 44 wel ale 45 mobiel mobilní LES hij on 47 het van zijn jeho 50 zij ona 51 haar její 52 ook také 53 zijn jeho 54 getrouwd manželé 55 vrouw žena 56 man muž LES familie rodina 58 kijk podívej 59 dit toto 60 een foto fotka 62 het to 63 oude stará 64 tien deseti 65 jaar lety 66 geleden před 67 helemaal uplnĕ 68 links vlevo 69 ziet vidíte 70 vader otec 71 naast vedle 72 staat stojí 73 moeder matka 74 ouders rodiče 75 hebben mají 76 drie tři 77 kinderen dĕti 78 twee dva 79 jongens chlapce 80 en a 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2

3 81 één jedno 82 meisje dĕvče 83 zonen syny 84 dochter dceru 85 jongen chlapec 86 dat to 87 achter za 88 mij mnou 89 broer bratr 90 rechts vpravo 91 zus sestra LES wie kdo 93 oudste nejstarší 94 jongste nejmladší 95 ouder starší 96 dan než 97 kind dítĕ LES wonen bydlí 99 je tvoji 100 ze oni 101 EU-land zemi EU 102 misschien možná 103 ze ona 104 naar do 105 mag může 106 hier sem 107 komen přijet 108 hoop doufám 109 dat že 110 lukt podaří 111 mis schází 112 lieve milou 113 erg moc 114 vorig (jaar) minulý 114a getrouwd vdaná 115 sinds od 116 kort nedávna 117 heeft má 118 dus tedy 119 oom strýc 119 vrouw žena 120 tante teta LES hoe laat (is jak pozdĕ [kolik je hodin] het?) 122 negen devĕt 123 uur hodin 124 half (- tien) půl 125 kwart čtvrt 126 over po 127 voor (vijf - half před tien) 128 vijf pĕt 129 minuten minut LES ochtend ráno 131 s ochtends dopoledne 132 zeven sedm 133 sta op vstávám 134 nog ještĕ 135 vroeg brzy 136 soms nĕkdy 137 eerder dříve 138 om v 139 acht osm 140 neem vezmu 141 bus autobus 142 school školy 143 les vyučování 144 begint začíná 145 pauze přestávka 146 drink piji 147 koffie kávu 148 praat povídám 149 vriendin kamarádkou 150 elf jedenáct 151 we my 152 gaan jdeme 153 weer znovu 154 twaalf dvanáct 155 afgelopen končí 156 middag odpoledne 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 3

4 157 s middags odpoledne 158 thuis domů 159 eet jím 160 bel zavolám 161 vriend kamarádovi 162 of nebo 163 tv televizi 164 doe dĕlám 165 boodschappen nákupy 166 vier čtyři 167 leer učim 168 luister poslouchám 169 tekst text 170 lees čtu 171 maak dĕlám 172 oefening cvičení 173 deel část 174 Nederlandse nizozemských 175 krant novin 176 zes šest 177 eten jídlo 178 maak (- klaar) udĕlám LES avond večer 180 s avonds večer 181 nieuws zprávy 182 ga jdu 183 café kavárny 184 huis domu 185 moe unavený 186 bed postele 187 slaap spim 188 nacht noc 189 s nachts v noci 190 tot do 191 stil ticho 192 donker tma 193 bijna skoro 194 iedereen každý 195 slaapt spí 196 niemand nikdo 197 wakker vzhůru 198 behalve kromĕ 199 mensen lidí 200 die kteří 201 werken pracují 202 wordt licht rozednívá se 203 worden se probouzejí LES maand mĕsíc 205 één jeden 206 maanden mĕsíců 207 weken týdnů 208 dagen dnů 209 januari leden 210 eerste první 211 dan z 212 echt opravdu 213 koud chladno 214 winter zima 215 februari únor 216 maart březen 217 eind koncem 218 lente jaro 219 al už 220 minder ménĕ 220a wel nicménĕ 221 regent prší 222 vaak často 223 er veel hodnĕ 225 wind vítr 226 vanaf od 227 april dubna 228 steeds stále 229 warmer tepleji 230 mei kvĕtnu 231 juni června 232 zomer léto 233 juli červenci 234 augustus srpnu 235 sluiten zavírají 236 scholen školy 237 op na 238 vakantie prázdniny 239 september září 240 alweer znovu 241 herfst podzim 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 4

5 242 zon slunce 243 verdwijnt zmizí 244 oktober říjnu 245 november listopadu 246 december prosinci LES week týden 248 telt má 249 noemen nazýváme 250 werkdagen pracovní dny 251 maandag pndĕlí 252 dinsdag úterý 253 woensdag středa 254 donderdag čtvrtek 255 vrijdag pátek 256 zaterdag sobota 257 zondag nedĕle 258 weekend víkend 259 op který 260 vandaag dnes 261 morgen zítra 262 beginnen začínají 263 lessen lekce 264 keer po 265 tweede druhé 266 lang dlouho 267 duurt trvá 268 meestal vĕtšinou 269 laatste poslední 270 eindigen končíme LES hetzelfde stejné 272 land zemĕ 273 als jako 274 vorige minulého 275 maar ale 276 net zrovna 277 wanneer kdy 278 zag vidĕl 279 hem ho 280 voor na 281 het laatst posledy 282 maar ale 283 gisteren včera 284 bij u 285 geweest byl 286 volgende příští 287 ver daleko 288 elkaar od sebe 289 zien vidíme 290 binnen bĕhem 291 weet ví 292 paar pár LES drinken pití 294 ontbijt snídanĕ 295 brood chleba 296 kaas sýrem 297 jam džemem 298 thee čaj 299 zonder bez 300 suiker cukru 301 melk mlékem 302 lunch obĕd 303 eerst nejdříve 304 kop hrnek 305 soep polévky 306 daarna potom 307 opnieuw znovu 308 vlees masem 309 tijdens bĕhem 310 glas sklenku 311 avondeten večeře 312 warm teplé [jídlo] 313 rijst rýži 314 vis rybou 315 aardappelen brambory 316 natuurlijk pochopitelnĕ 317 groenten zeleninu 318 water vodu 319 wijn víno 320 bier pivo LES per za 322 rond kolem 323 drinkt pije 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 5

6 324 bord talíř 325 vervolgens potom 326 tenslotte nakonec 327 in plaats van namísto 328 markt trh 328a waarom proč 328b omdat protože 329 daar tam 330 zo tak 331 duur drahá LES dorst žízeň 333 zullen půjdeme 334 ja ano 335 laten pojďme 336 tegenover naproti 337 o aha 338 dat ta 339 kerk kostelu 340 sterke silné 341 zwart černé 342 beetje trochu 343 erbij k tomu 344 druk živo 345 alle všechny 346 andere ostatní 347 cafés kavárny 347a zijn otevřeny 348 open jsou--nejsou 349 enige jediná 350 kun mužeš 351 iets nĕco 352 dat to 353 mogelijk možná 354 waarover o čem 355 praten mluvíte 356 jullie vy 357 gesprekken rozhovory 358 sport sportu 359 vooral hlavnĕ 360 voetbal fotbalu 361 vrouwen ženy 362 eigenlijk vlastnĕ LES mevrouw paní 364 station nádraží 365 loopt půjdete 366 rechtdoor rovnĕ 367 neemt vezmete 368 aan na 369 die té 370 lopen pĕšky 371 ongeveer přibližnĕ 372 kwartier čtvrt hodiny 373 deze této 374 kant stranĕ 375 weg cesty 376 die ten 377 vertrekt odjíždí 378 om po 379 bedoelt míníte 380 bedoel míním 381 elke každých 382 vijftien patnáct 383 langs tu 384 dan tedy 385 loop jdu pĕšky 386 liever radĕji 387 anders jinak 388 moet musim 389 wachten čekat 390 dank u wel dĕkuji vám 391 graag gedaan rádo se stalo LES tram tramvaj 393 gaat jede 394 heen tam 395 buurt okolí 396 kunt můžete 397 het beste nejlépe 398 lijn linku 399 nemen vzít 400 stopt staví 401 op na 402 hoek rohu 403 halte zastávce 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 6

7 404 staan stojí 405 op (wacht -) na 406 vóór vepředu 408 stap (- uit) vystoupim 409 vraagt zeptejte se 410 aan (vraagt -) conducteur průvodčího LES bezoek (op -) návštĕvu 413 vrienden přátel 414 ze oni 415 toe (naar tam toe) 416 auto autem 417 trein vlakem 418 te příliž 419 overal všude 420 intercity rychlík 421 nergens nikde 422 tussen není 423 overstappen přestoupit 424 welk kterého 425 perron peronu 426 schermen obrazovky 427 ingang vchodu 428 hal hale 429 informatie informace 430 daarop na nich 431 vertraging zpoždění 432 tijden časy 433 daarop na tom LES werkt pracujete 435 hebt máte 436 werk práci 437 baan zamĕstnání 438 werkloos nezaměstnaný 439 waarvan z čeho 440 leeft žijete 441 toch přece 442 geld peníze 443 nodig zapotřebí 444 gemeente obec 445 geeft dává 446 uitkering podporu 447 hoeft nemusite 448 te doen dĕlat 450 wilt chcete 451 zoek hledám 452 probeer zkouším 453 vinden najít 454 trouwens ostatnĕ 455 zodra hned jak 456 gevonden najdu LES supermarkt supermarktu 458 afdeling oddĕlení 459 groente zeleniny 460 verkoop prodávám 461 fruit ovoce 462 leg pokládám 463 juiste správné 464 plaats místo 465 lijkt zdá 466 me mi 467 leuk hezký 468 lekker příjemě 469 om kolem 470 centrum centru 471 parttime poloviční úvazek 472 volle plný 473 hele celý 474 hoeveel kolik 475 verdien vydĕláváš 476 als jestli 477 vragen zeptat 478 euro euro 479 netto čistého 480 dat wil zeggen to znamená 481 meer víc 482 krijg dostanu 483 door kvuli 484 belasting danim 485 premie pojistce 486 verzekeringen pojištění 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 7

8 LES gemakkelijk jednoduché 488 moeilijk tĕžké 489 ogenblik okamžiku 490 Nederlands holandsky 491 kent neumí 492 vindt nenajde 493 in elk geval v každém případĕ 494 daarom proto 495 bezig zabýváš 496 leren učenim 497 inderdaad skutečnĕ 498 zeer velmi 499 belangrijk důležitá 500 ken umíš 501 nu teď 502 voer (- een vedu gesprek) 503 klein malý 504 gesprek rozhovor 505 buiten mimo 506 iedere každý 507 aantal počet 508 nieuwe nových 509 woorden slov 510 moeten musíte 511 hard tĕžce 512 zeker jistĕ 513 manier způsobem 514 snel rychle 515 vind najdeš LES kost stojí 517 prijs cena 518 bedrag částku 519 betalen platit 520 alstublieft prosím 521 krijgt dostanete 522 terug zpĕt 523 ober pane vrchní 524 mogen můžeme 525 wij my 526 rekening účet 527 willen chceme 528 betaalt platí 529 betaal platíš 530 portemonnee peněženku 531 vergeten zapomnĕl 532 pinpas platební kartou 533 kan mohu 534 pinnen platit kartou 535 ja hoor ano 536 momentje okamžik 537 pincode pinkód 538 intoetsen zadat 539 groene zelené 540 knop tlačítko 541 drukken stisknout 542 oké v pořádku 543 betaald zaplatil LES gas plyn 545 licht svĕtlo 546 huur nájem 547 telefoon- telefonní účet rekening 548 eens jednou 549 energiebedrijf energetický podnik 550 betaling platba 551 gebeurt stane 552 automatisch automaticky 553 machtiging zmocnĕní 554 af (gaat... -) z 555 zelf sám 556 niets nic 557 bedrijf podniku 558 internet internet 559 website webovou stránku 560 bank banky 561 inloggen přihlásit se 562 vult (-... in) vyplníš 563 rekeningnummer číslo účtu 564 zelfs dokonce 565 zetten napsat 566 handtekening podpis 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 8

9 LES contant hotové 568 munten mince 569 biljetten papírové 570 bijvoorbeeld například 571 eurocent eurocentů 572 kleine malé 573 dingen vĕci 574 weinig málo 575 altijd pokaždé 576 gepast přesný obnos 577 biljet bankovku 578 teveel víc 579 men človĕk 580 kleiner drobné 581 zoekt hledáš 582 probeert snažíš 583 alleen jenom 584 heel hodnĕ LES ligt leží 586 West-Europa západní Evropĕ 587 noord severu 588 zuid jih 589 kilometer kilometrů 590 oost východu 591 groter vĕtší 593 verdeeld rozdĕlen 594 provincies provincií 595 liggen leží 596 noorden severu 597 zuiden jihu 598 westen západĕ 599 gebied oblasti 600 helft polovina 601 Nederlanders Nizozemců 602 grootste nejvĕtší 603 steden mĕsta 604 dichte hustým 605 bevolking osídlením 606 oosten východĕ 607 bijzondere zvláštní 608 er tam 609 vroeger dříve 610 was byla 611 zee moře 612 God Bůh 613 maakte vytvořil 614 wereld svĕt 615 vormden stvořili 616 tenminste alespoň 617 sommigen nĕkteří 618 Nederlandse Nizozemské Antily Antillen 619 paspoort pas LES vlak placatá 621 betekent znamená 622 bergen hory 623 slechts pouze 624 berg hora 625 meter metrů 626 hoog vysoká 627 gevolg důsledek 628 kunnen mohou 629 plaats místo 630 makkelijk jednoduše 631 bereiken dosažitelné 632 gebruiken využíváme 633 onder andere mimo jiné 634 o.a. (= onder mimo jiné andere) 635 zoveel tolik 636 dichtste nejhustĕjší 637 hoger vyšší LES laag nízká 639 dezelfde stejné 640 hoogte výšce 641 rivieren řeky 642 meren jezera 643 grote velké 644 stukken kusy 644a zelfs dokonce 645 lager níž 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 9

10 646 rijk bohatý 647 aan (rijk -) na [bohatý-] 648 gebrek nouze 649 om z 650 reden důvodu 651 grond zemĕ 652 gebruik využitý 653 bang bojíte se 654 hoge vysoké 655 dijken hráze 656 beschermen chrání 657 lage nízkou 658 houden zadržují (- tegen) 659 tegen - (houden -) 660 slecht špatného 661 weer počasí 662 ontstaat vznikne 663 gevaar nebezpečí 664 toen tehdy 665 liep byla LES dokter lékař 667 huisarts praktický lékař 668 spreekuur ordinační hodiny 669 telefonisch telefonicky 670 afspraak schůzku 671 maken udĕlat 672 ziek nemocný 673 bent jseš 674 om (- te) aby 675 zorg postarej se 676 ervoor o to 677 wacht čekej 678 tot až LES oog oko 680 nek šíje 681 hand ruka 682 borst prsa 683 hart srdce 684 neus nos 685 hals krk 686 vinger prst 687 been noha 688 knie koleno 689 mond ústa 690 schouder rameno 691 rug záda 692 voet noha 693 pols zápĕstí 694 oor ucho 695 arm paže 696 buik břicho 697 gebeld zavolal 698 teen prst u nohy 699 koorts horečka 700 pijn bolesti 701 keel krku 702 een dag of drie asi tři dny 703 even trochu 704 onderzoeken prohlédnout 705 voelen prohmatat 706 kijken podívat se 707 griep chřipku 708 flinke pořádnou 709 blijft zůstaňte 710 voorlopig prozatím 711 recept recept 711a man muž 712 hiermee s tímto 713 apotheek lékárny 714 haalt vyzvedne 715 medicijn lék 716 helpt pomůže 717 tegen proti LES hun jejich 719 last potíž 720 vreemd divné 721 nou no 722 oorzaken důvody 723 problemen problémů 724 bekend známý 725 zitten sedí 726 verkeerd špatnĕ 727 fietst jezdí na kole 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 10

11 728 tegenwoordig teď 729 doe (- aan) dĕláš 730 voldoende dostatečnĕ 731 aan (doe -) regelmatig pravidelnĕ 733 sporten sportovat 734 kans šanci 735 ziekte nemoc 736 leef žiješ 737 wél přece 738 gezond zdravĕ 739 word budeš[onemocníš] LES koop nakoupim 741 alles vše 742 want protože 743 hoewel ačkoli 744 sluit zavírá 745 terwijl zatímco 746 goed dobře 747 korting slevou LES lijst seznam 749 schrijf napíšu 750 stuk kus 751 papier papíru 752 voorkom předejdu 753 vergeet zapomenu 754 kilo kila 755 fles láhev 756 olie oleje 757 witte bílé 758 broden chleby 759 eieren vajíček 760 frisdrank šťávu 761 enz atd 762 anderhalve kilo a půl (=1,5) 763 paprika paprik 764 gekocht koupila 765 rode červenou 766 gele žlutou 767 verschillende různé 768 kleuren barvy 769 houden (- van) máme rádi 770 kopen koupíme 771 kleren oblečení 772 schoenen boty 773 zulke takové 774 groot velkém 775 warenhuis obchodním domĕ 776 betere lepší 777 kwaliteit kvalitu 778 goede dobrou LES ligt eraan to záleží 780 verschillend různé 781 appels jablka 782 waren ne-byly 783 soort druh 784 harde tvrdá 785 lekkerder chutnější 786 genoeg stačí 787 duurder dražší 788 goedkoper levnější 789 prijzen ceny 790 veranderen mĕní 791 liggen vast jsou pevné 792 winkel obchod 793 eens jednou 794 vergelijken porovnám 795 voordeliger lacinejší LES postkantoor pošta 797 brief dopis 798 versturen odeslat 799 postzegels známky 800 zware tĕžký 801 wegen zváží 802 weegt váží 803 en zaslat em 804 makkelijker jednodušší 805 verkopen prodat 806 krijgen dostat 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 11

12 807 papieren doklady 808 daarvoor k tomu 809 storten složit 810 overmaken poukázat 811 eigen vlastní 812 opnemen vyzvednout 813 pakje balíček 814 versturen poslat 815 terecht přídíme LES helpen pomoct 817 berichtje zprávičku 818 pakketje balíček 819 moment moment 820 openen otevřít 821 minimaal minimálnĕ 822 salaris plat 823 formulier formulář 824 aanvragen zažádat 825 invullen vyplnit 826 klaar hotov LES begrijp nerozumim 828 beantwoordt zodpovíte 829 enkele nĕkolik 830 algemene všeobecných 831 uzelf vás 832 personen osoby 833 bankpas bankovní pas 834 sparen spořit 835 speciale speciální 836 persoonlijke osobní 837 gegevens údaje 838 achternaam přijmení 839 voornamen jméno 840 geslacht pohlaví 841 huisnummer domovní číslo 842 postcode smĕrovací číslo 843 woonplaats místo pobytu 844 even (-kijken) okamžik 845 kijken podívat 846 ingevuld vyplnil 847 bericht zprávu 848 orde (in -) vpořádku 849 via via 850 zo n takový 851 gratis zdarma 852 fijn fajn 853 tot ziens na shledanou LES lopend pĕšky 855 fiets kole 856 tas tašku 857 mee (neem -) sebou 858 bakker pekaři 859 slager řezníkovi 860 draag nosim[ne] 861 aardig pĕknĕ 862 vol plná LES metro metro 864 wijk čtvrti 865 nieuw nová 866 gedeelte část 867 straks za chvíli 868 afstand vzdálenost 869 mooi hezké 870 rijden jízdy LES vliegtuig letadlo 872 ons naše 873 vertrek odletem 874 aanwezig přítomni 875 bovendien navíc 876 parkeren parkovat 877 probleem problém 878 vanuit z 879 nooit nikdy 880 later pozdĕji 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 12

13 881 komen dorazíme (-... aan) 882 aan ( dorazíme komen... -) 883 sneller rychleji LES kaartje jízdenku 885 OV-chipkaart jízdenka na hromadnou dopravu 886 kaart jízdenku 887 vertel povĕz 888 als volgt následovnĕ 889 stapt nastoupíš 890 inchecken nahlásit 891 automaat automatu 892 houdt podržíš 893 uitchecken odhlásit 894 hoe (-... hoe) čím 895 verder dál 896 reist cestuješ 897 los jednotlivě 898 loket přepážky LES huurhuis pronájem 901 zoon syn 902 studeert studuje 903 kamers podnájmu 904 onze naše 905 flat bytovce 906 oma babičku 907 oud stará LES kamerflat pokojový byt kamerflats pokojové byty 910 lift výtahem 911 omhoog nahoru 912 verdiepingen poschodí 913 derde třetím 914 woning byt 915 door skrz 916 deur dveře 917 woonkamer obýváku 918 badkamer koupelna 919 slaapkamer ložnice 920 slaapkamers ložnice 921 keuken kuchyň 922 balkon balkon LES zij oni 924 beneden dole 925 1e (= eerste) prvnim 926 etage patře 927 trap schodech 928 samen společnĕ 929 net stejně 930 huren najímáme 931 kamer pokoj LES zit chodí 933 basisschool základní školu 934 groep skupinĕ 935 zitten sedí 936 oudsten nejstarší 937 kleinsten nejmladší 938 spelen si hrají 939 zingen zpívají 940 tekenen kreslí 941 oudere starší 942 leerlingen žáci 943 lezen číst 944 schrijven psát 945 rekenen počítat 946 woensdagmiddag středu odpoledne 947 vrij volno 948 brengt dovede 949 zusje sestřička 950 crêche jeslí 951 halen vyzvedneme 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 13

14 LES na po 953 kiest vybere 954 opleiding vzdĕlání 955 keuze výbĕr 956 toets zkouška 957 bepaalt určí 958 resultaat výsledek 959 kiezen výbĕru 960 sommige nĕkteré 961 direkt rovnou 962 beroep povolání 963 beroepsonderwijs učilištĕ 964 vmbo střední učilištĕ 965 anderen jiní 966 algemeen všeobecné 967 onderwijs vzdĕlání 968 havo vyšší všeobecné vzdĕlání 969 vwo středoškolské akademické vzdĕlání 970 opleidingen vzdĕlání 971 volg sleduji [navštĕvuji] 972 klas třídĕ 973 politieschool policejní školu 974 politieagent policistou LES zorgt voor stará o 990 woningen bytů 991 cultuur kulturu 992 hulp pomoc 993 sportclubs sportovní kluby 994 afval odpadky 995 allemaal všichni 996 gemeentelijke obecní 997 belastingen danĕ 998 politie policie 999 brandweer požárníci 1000 horen (- bij) patří 1001 burgemeester starosta 1002 daarvan toho 1003 hoofd hlava 1004 samen (- met) společnĕ 1005 wethouders radními 1006 bestuurt spravuje 1007 gemeenteraad obecní [mĕstská] rada 1008 parlement parlament 1009 raad radu LES bedoelen míníme 976 bepaald určité 977 dorp vesnice 978 dorpen vesnice 979 bestuur správa 980 trouwen brát 981 gekregen dostal 982 iemand nĕkdo 983 overleden zemřel 984 inwoners obyvatelé 985 weten vĕdĕt 986 allerlei všelijaké 986a informatie informace 987 huurwoning byt k pronajmutí 988 waarvoor kvůli čemu 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 14

focus 2012 mountainbike

focus 2012 mountainbike focus 2012 mountainbike www.focus-bikes.com 2012 Gewoon onafscheidelijk. Jednoduše nerozdělitelní. Razendsnelle afdalingen, smalle single trails en materiaalslagen tijdens de downhill professioneel wielrennen

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR)

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA pro trvalý pobyt v ČR (úroveň A1 podle SERR) ÚVODEM Máte v ruce brožuru, která Vám pomůže připravit se na zkoušku z češtiny. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří Vaše dovednosti poslechové 1, psaní a čtení. Po písemné části

Více

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty ČEŠTINA Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty Úroveň A2 Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině Podporováno programem Celoživotního vzdělávání Evropské unie Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP

Více

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů Katalog pobytových služeb z hlediska klientů ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje Zpracoval:

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce

Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire. Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Front Cover Vítáme vás v Oxfordshire Průvodce zákony, zvyky a službami pro mezinárodní návštěvníky, pracovníky a přistěhovalce Contents Page Obsah Obsah Uvítání Pobyt ve Spojeném království - Přehled -

Více

From Blog to Book. TWOGETHER.CZ

From Blog to Book. TWOGETHER.CZ From Blog to Book. TWOGETHER.CZ 2 Contents 1 2012 9 1.1 July.............................................. 10 About (2012-07-18 20:35)................................... 11 2 2013 13 2.1 August............................................

Více

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo

Příběhy Třetí sféry: Temní mágové. Jakub Jiří Rýdlo Příběhy Třetí sféry: Temní mágové Jakub Jiří Rýdlo úvod Toto je teprve moje druhá knížka, tak možná bude obsahovat ještě relativně dost chyb a překlepů. Co je ale hlavní, pokusím se o skutečně kvalitní

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1 Lekce 1 Str. 7/cv. 1 Učitel vyzve studenty, aby si představili, že žena na fotografii je jejich nová kolegyně. Na co by se jí zeptali a jak by otázku formulovali? Studenti doplňují otázky ve cvičení 1.

Více

04/2009. Zpr vy z farnosti

04/2009. Zpr vy z farnosti Zpr vy z farnosti 04/2009 Římskokatolická farnost, Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV, 412 531 582 e-mail: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz, web: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ strana 2 Úmysly Apoštolátu modlitby

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

Začátek redaktorem. Markéta Malá

Začátek redaktorem. Markéta Malá První pocity z prvního dne ve škole byli velmi dobré. Všimla jsem si výmalby některých z tříd. Překvapila mě změna vzhledu u některých z žáků. Dále jsem si všimla televize umístěné v přízemí. Velkou změnou

Více

CESTA JIŽNÍ AMERIKOU BRAZÍLIE

CESTA JIŽNÍ AMERIKOU BRAZÍLIE BRAZÍLIE Brazílie je pátou nejlidnatější zemí na světě má 184 mil. obyvatel, z toho ¾ žijí na jižním pobřeží země. Rozloha je přes 8,5 mil. km2, tudíž je také pátou největší zemí na světě (po Rusku, Kanadě,

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

USA 2006 www.cz-milka.net

USA 2006 www.cz-milka.net USA 2006 www.cz-milka.net - 0 - Začátek aneb co se dělo roku 2005 Kdy poprvé zazněla věta Pojedeme do Ameriky, to už dávno nevím Určitě to muselo být někdy na jaře roku 2005, kdy se americké příbuzenstvo

Více

SES TEN 4U Rádce pro mladé lidi v obtížných životních situacích

SES TEN 4U Rádce pro mladé lidi v obtížných životních situacích SES TEN 4U Rádce pro mladé lidi v obtížných životních situacích SES TEN 4U Drogy a alkohol Problémy s penězi Práce Kam jít?.. Jsem na ulici Někdo mi ubližuje Není mi dobře na duši Sex a rizika Prostituce,

Více

3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ 3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Co jste hasiči, co jste dělali HASIČŮM JSEM OBĚTOVAL VŠE CYKLISTIKA JE MŮJ KŮŇ CESTA DO INDIE JAKO SPLNĚNÝ SEN 2úvodník 2 Člověk mnoho vydrží, má-li cíl Tož demokracii

Více

Cestopisy od Fictionp

Cestopisy od Fictionp TURECKO 2003 Turecko - Pamukkale den první: středa, 24.září 2003, Teplice, Cz ujeto: 1460 km Letos jsem si vymyslel cestu po Turecku s batohem na zádech. Ráno vstávám jako obvykle, v 6 hodin. V klídku

Více

ČEŠTINA KOLEM NÁS Modul č. 2

ČEŠTINA KOLEM NÁS Modul č. 2 Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ČEŠTINA KOLEM NÁS Modul č. 2 Mgr. Martin Punčochář www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz Projekt je realizován ve spolupráci: Europa Concept CZ, Koněvova

Více

Solná jeskyně Sedlčany

Solná jeskyně Sedlčany Číslo 8/Ročník 23 22/2/2012 Cena 13 Kč Ke skrýši zloděje, který měl vykrást více než desítku chat, dovedly policisty stopy. Možná mu tím zachránili život Solná jeskyně Sedlčany Nádražní 903 - dárkové vstupenky

Více

Vítejte na Železnorudsku

Vítejte na Železnorudsku Vítejte na Železnorudsku Waldmünchen Rötz Bodenwöhr Furth im Wald Nittenau Roding Cham REGEN 40 km NATURPARK OBERER BAYER. WALD Viechtach Kötzting Teisnach Železná Ruda Bayer. Eisenstein Bodenmais Železná

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více

Mexiko, Belize a Guatemala 2011

Mexiko, Belize a Guatemala 2011 , pn265@email.cz, 28057477 ICQ Mexiko, Belize a Guatemala 2011 Den 1 Středa 26. 10. 2011, 9 C, Třebívlice CZ Přes den jsem v práci a po návratu balím poslední věci na cestu. Autobus mi jede až večer a

Více

,63; )0410%" &/ 4 1&/ ;* S P R ÁV N Á V O L B A

,63; )0410% &/ 4 1&/ ;* S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ HOSPODAŘENÍ S PENĚZI Autoři - Mgr.Jitka Zimová, Mgr. Michaela Mikulajová, Jan Hamák, Jana Plíšková Poděkování patří Doc. PhDr. Marii Černé, CSc. za výstižné připomínky k celému textu.

Více

Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé slovo.

Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé slovo. Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé slovo. Jan Michalík, 1998 Úvod aneb proč vznikla Dobrý večer. V šatně vědecké knihovny v Olomouci sedí opět stejná paní. Věk - neurčitý. Důchodový však jistý. Je příjemná

Více

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

PRVOUKA 3. Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 PRVOUKA 3 Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Měl bych znát : 1. - orientaci ve svém okolí a okolí školy, nejkratší cestu do školy 2. - svoji rodinu, blízké

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více