VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Liberec, Tyršova l - tel Fakultní škola Fakulty Pedagogické v Liberci VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 20011/2012 Datum zpracování: Podpis: Zpracoval: Mgr. Petr Luksch Předkládá: Mgr. Petr Luksch

2 2 Obsah I. Základní charakteristika školy. 3 II. III. IV. Organizace studia 4 Rámcový popis personálního zabezpečení školy...6 Údaje o počtu žáků..8 V. Výsledky výchovy a vzdělávání..9 VI. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání 11 VII. Spolupráce se sociálními partnery..11 VIII. Zapojení do projektů.. 11 IX. Další aktivity a prezentace školy X. Poradenské služby 13 XI. Řízení školy.16 XII. Další záměry školy, zhodnocení, závěr..17 XIII. Údaje o výsledcích kontrol.19

3 3 Střední škola VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 20011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název a adresa: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Tyršova Liberec tel: fax: Právní forma : IČO : IZO: příspěvková organizace Zřizovatel školy : Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec 1 IČO zřizovatele: Ředitel školy: Mgr. Petr Luksch Cihlářská Liberec 6 Zástupkyně ředitele (statutární): Údaje o školské radě: založena Předseda rady: Milan Šír Ing. Bc. Dagmar Renčínová Všechny druhy a typy školy: Střední odborná škola, denní studium Datum zařazení do rejstříku: od Kapacita školy: 320 žáků

4 4 Část II. Organizace studia Seznam studijních oborů a jejich zaměření Školní rok 20011/ M/004 Textilní výroba a podnikatelství M/001 Oděvnictví M/01 Textilnictví M/01 Oděvnictví Rozhodnutí obory výuky Název Oděvnictví Č.j.OŠMTS-114/07-RSZ Textilní výroba a podnikatelství Č.j / Textilnictví Č.j / Obor Textilní výroba a podnikatelství - 2 třídy Textilnictví 2 třídy Oděvnictví 5 tříd Oděvnictví podle ŠVP 1 třída Změny v organizaci studia nebyly. Oba obory přešly od 1. ročníků na výuku podle schválených Školních vzdělávacích programů.

5 5 Další zpřesnění údajů: Přehled a rozsah nadstandardní péče, kterou škola poskytuje povinné předměty dělené na skupiny ANJ, NEJ, informatika a výpočetní technika, tělesná výchova, praxe, laboratorní cvičení individuální přístup na internet kurzy doplňující učivo /lyžařský, sportovně turistický, / pravidelné konzultační hodiny povinně volitelné předměty - výběr individuální možnost přípravy na přijímací zkoušky na VŠ návštěvy kulturních akcí, zájezdy i zahraniční intenzivní příprava na státní maturitní zkoušky pro zájemce kroužek modelingu a návrhářství účast na sportovních, vědomostních a módních soutěžích (spolupráce s Národní Komorou Módy ČR, o.s.) Podpora žákům a studentům: Výchovné poradenství pro žáky Ubytování a stravování žáků v DM Školní stravování na ZŠ Husova, Liberec Ve škole v provozu o přestávkách bufet Přístup k výpočetní technice i mimo rozvrh /internet/ Žákovská knihovna

6 6 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Celkový stav 20011/2012 Celkový počet pedagogických pracovníků: 22 Přepočteno 19,426 Přehled pedagogických pracovníků: Počet pedagogických pracovníků 22 Z toho: na dobu určitou 0 na dobu neurčitou 22 Počet začínajících učitelů 0 Počet důchodců 1 Mateřská dovolená /rodič. dovolená/ 3 Počet externistů: 0 Počet nepedagogických pracovníků:5 vzdělání praxe hospodářka SŠ 12 školník UŠ 33 3 uklizečky Věková skladba učitelského sboru: /v přepočtených úvazcích/ počet do 30 let let let 51 let důchodový věk důchodový věk celkem celkem , ,426 z toho ženy , ,426

7 7 způsobilost pedagogických pracovníků odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem Výchovný poradce Koordinátor informačních a komunikačních technologií Koordinátor školního vzdělávacího programu Školní metodik prevence Koordinátor environmentální výchovy s příslušným vzdělání bez příslušného vzdělání s příslušným vzděláním s příslušným vzděláním bez příslušného vzdělání odchody pracovníků: na konci školního roku - 1 pro nadbytečnost 1 odchod do důchodu 1 rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené Stále trvá mateřská a rodičovská dovolená jedné učitelce Na školu ve školním roce 2011/2012 nenastoupil žádný absolvent. Mzdové podmínky pracovníků uvádí se za kalendářní rok Celkový počet pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokované složky mzdy ped. pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokované složky mzdy neped. pracovníků a b a b a b a b a b a b 29,43 26,16 24,95 20, a 2009/2010 b 2010/2011 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných Typ výstupu pracovníků Školení pro novou maturitu 6 osvědčení Vzdělávací jazykové programy 3 osvědčení

8 Doplňkové studium kvalifikační 1 Diplom Bc. 8 Metodika online výuky I. 5 osvědčení Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků 1 osvědčení Zpracování digitálních učebních materiálů pro SŠ 3 osvědčení Inovace kurzu pro výchovné poradce 2 osvědčení Právní předpisy ve školství a Kolokvium ředitelů 1 osvědčení Část IV. Údaje o počtu žáků Školní rok 2011/2012 Obory Počet tříd Počet žáků Průměr na tř. Průměr na učitele celkem ,2 11,15 Oděvnictví ,0 - Textil. výroba ,67 - Textilnictví Údaje o přijímacím řízení školní rok 2011/2012 počet Střední škola Počet podaných přihlášek do l. kola přijímacího řízení 70 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení 5 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku po l. kole přijímacího řízení 61 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku po 1. kole přijímacího řízení 2 Celkový počet odvolání po l. kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku po 2. a dalším kole přijímacího řízení 5 Rozhodnutí o nepřijetí do l. ročníku po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 14 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Přestupy z jiných škol 9 Celkem přijatí do 1. ročníku 66

9 9 Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelem Rozhodnutí: O přestupu do jiné SŠ 18 O změně oboru vzdělání 14 O přerušení vzdělávání 2 O opakování ročníku 40 O přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 O podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 O vyloučení podle 31 ŠZ 0 O zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 O povolení individuálního vzdělávání žáka 0 Celkem 74 Část V. Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky maturitních zkoušek Zkoušky v řádném (jarním) termínu Zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli počet žáků, kteří konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli Opravné zkoušky počet žáků, kteří. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli Výchovná opatření

10 10 počet l. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0 0 napomenutí 4 0 důtka třídního učitele 17 4 důtka ředitele školy 12 1 snížená známka z chování Přehled prospěchu žáků počet 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním 5 5 prospěl neprospěl nehodnocen 65 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin období celkem na l žáka Z toho neomluvená absence Neomluvená absence na l žáka 1. pololetí , , pololetí , ,21 celkem , ,949 Uplatnění absolventů Obor studia Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Oděvnictví Textilní technologie Celkem V % 44, % 0

11 11 Část VI. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání / celoživotní učení/ Škola zatím neposkytuje samostatné další vzdělávání podle vypracovaných programů. Ve školním roce 2011/2012 začali s výukou podle ŠVP, kde program dalšího vzdělávání bude přizpůsoben. Zatím se využívá pouze možnosti dokončení vzdělání s maturitou pro studenty, kteří v řádném termínu nedokončili školu nebo pro ty, kteří přecházejí na jiný obor. Část VII. Spolupráce se sociálními partnery Byla dohodnuta spolupráce se zaměstnavateli. Škola spolupracuje s TU Liberec, se kterou uzavřela Smlouvu o partnerství a spolupráci. Jedná se o výměnu zkušeností, navazování vzájemné odborné spolupráce směřující ke zlepšení středoškolského studia s ohledem na přípravu k vysokoškolskému studiu. Důvodem je snadnější přechod maturantů na studijní programy Fakulty textilní. Učitelé dělají nábor žáků na Úřadu práce, kam jsou na besedy zváni žáci 9. tříd. Škola má kontakty se ZŠ Libereckého kraje po celý rok, zaměřujeme se nejen na žáky 9. ale i 8. tříd. Postupně se navazovala spolupráce s firmami, které se zabývají obchodní činností v oboru textil. Škola si jejich požadavky na absolventy zařadila do nových ŠVP. Škola má vytvořen scénář možné oboustranné spolupráce se všemi partnery, jednotlivé body byly již zveřejněny v loňské Výroční zprávě. Část VIII. Zapojení do projektů Škola se v letošním roce zapojila do projektu Ověření hodnocení kvality školy. Projekt dále pokračuje ve školním roce 2011/2012. Zahájení projektu EU peníze středním školám, číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/

12 12 Část IX. Další aktivity a prezentace školy Harmonizační dny Seminář k Mezinárodnímu trienále Jablonec 2011 Módní trendy příštího období 11. ročník výstavy a veletrhu vzdělávání AMOS 2011 Účast a módní přehlídky na veletrhu vzdělávání EDUCA 2011 Zájezd - předvánoční Drážďany Tematický zájezd do Prahy- Barokní Praha, Židovské muzeum Exkurze do OSAPO Liberec Tematický zájezd Praha Barrandovská studia - kostymérny a Kavčí hory filmové ateliéry Seminář Módní trendy Vědecká knihovna Liberec Beseda Příběhy bezpráví Sychrov pro středoškoláky akce MŠMT Den Otevřených dveří Školní soutěž O nejhezčí vánočně vyzdobenou třídu Soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava Konkurz Ten Designer Roku 2013 jsem já - finále Ples maturantů Účast na akci Perličky českého řemesla Sportovně turistický kurz Soutěž modelů AVANGARDA 2012 Lysá nad Labem Filmové představení Lidice Výstava: Pražské módní salony Uměleckoprůmyslové muzeum Praha Filmové představení Můj vysvlečenej deník Zájezd Jonsdorf Německo Lyžařský kurz Přednáška TUL Den otevřených dveří Olympiáda v českém jazyce Prezentace školy na veřejnosti: Účast na akcích: Květinový den sbírka český Den proti rakovině Sluníčkový den sbírka na dětská oddělení nemocnic Sbírka pro opuštěná zvířata libereckého útulku Dny otevřených dveří při kterých se konají i módní přehlídky Sportovně turistický kurz Módní přehlídky školy: EDUCA - veletrh vzdělávání Liberec Veletrhy vzdělávání Turnov, Jablonec nad Nisou Den otevřených dveří SPŠT Ples SPŠT BAMBIRIÁDA 2012

13 13 Škola spolupracuje s těmito organizacemi: Parlament studentů Školská rada O spolupráci s těmito organizacemi je vedena zvláštní dokumentace. Část X. Poradenské služby Hodnocení minimálního preventivního programu pro šk. rok 2011/2012 Minimální preventivní program se zaměřoval zejména na osobnostní a sociální rozvoj žáků, rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností a prevenci šikany, rasismu, intolerance a antisemitismu. Realizace prevence sociálně patologických jevů respektovala v prvé řadě věk žáků a jejich osobnostní zvláštnosti. V rámci primární prevence specifické, tak i nespecifické byly realizovány aktivity a akce (viz níže), které měly formu poskytování informací (přednášky, besedy, osvětový materiál, videoprojekce), prožitkového programu a pobytových akcí. Některé proběhly v prostorách školy, jiné v zařízeních zabývající se prevencí sociálně patologických jevů apod. Škola dlouhodobě spolupracuje s organizacemi o.p.s. Maják, SVP Čáp, nemocnicí plicním oddělením, společností Člověk v tísni, které se podílely na naplnění minimálního preventivního programu. Garanty většiny akcí byly převážně MP Mgr. Zajíčková či VP Ing. Renčínová. Do realizace programu byli zapojeni třídní učitelé, pedagogové, kteří v rámci třídnických hodin a výuky svých předmětů naplňovali cíle MPP. Na začátku školního roku byli pedagogové seznámeni s doporučením vydaným MŠMT ze dne 16. října 2007, č. j.: / , Doporučené postupy při výskytu sociálně patologických jevů ve škole a právní vymezení jednotlivých případů a Metodickým pokynem MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / , Věstník MŠMT sešit 3/2002. V rámci specifické a nespecifické prevence a ve spolupráci s výše uvedenými institucemi se podařilo zajistit a uskutečnit následující akce: 1. ročníky: - Harmonizační dny - pobytová akce se zážitkovými aktivitami - návštěva Střediska výchovné péče pro děti a mládež Čáp vrstevnický program pro středoškolskou mládež Klima třídy se zážitkovými aktivitami - beseda s pracovnicí hygienické stanice na téma Léčba závislosti na tabáku - Maják, o.p.s. beseda Závislost na drogách - separace odpadu 2. ročníky: - Maják, o.p.s. beseda Partnerské vztahy - v rámci DEJ - problematika antisemitismu - prohlídka Židovského hřbitova v Liberci s průvodním slovem Ley Adamové Památník v Ruprechticích u příležitosti výročí křišťálové noci

14 14 - uctění obětí holocaustu výročí osvobození Osvětimi pobytová akce - účast na projektu Příběhy bezpráví - videoprojekce o pobytu liberecké pamětnice v KT Terezín a Osvětim - v rámci OBN - orientace v trestním, občanském a rodinném právu 3. ročník: - kurz Sport a pobyt v přírodě - pobytová akce se zážitkovými aktivitami - v rámci DEJ - problematika antisemitismus - prohlídka Židovského hřbitova v Liberci s průvodním slovem Ley Adamové Památník v Ruprechticích u příležitosti výročí křišťálové noci - účast na projektu Příběhy bezpráví - videoprojekce o pobytu liberecké pamětnice v KT Terezín a Osvětim - v rámci OBN listina základních práv a svobod - v rámci ZPO obchodní právo, daňové právo - v rámci TECH přednášky Technické univerzity Liberec 4. ročníky - v rámci EKO bankovní produkty na českém trhu přednáška bankovního ústavu - v rámci EST verbální, neverbální komunikace, základy společenského chování Pro všechny ročníky: - soutěže: - v rámci školy - Vánoční výzdoba třídy - účast na sportovních soutěžích florbal 2. místo - Vánoční zpívání přehlídka vánočních koled nastudovaných jednotlivými třídami a pedagogickým sborem - zájezdy: - do Osvětimi - uctění obětí holocaustu výročí osvobození Osvětimi pobytová akce - do Drážďan prohlídka historické části města - návštěva: - divadelních a filmových představení - zařízení zabývající se volnočasovými aktivitami (posilovna, bazén, horolezecká stěna, bowling) Jednotlivé akce byly vyhodnoceny buď formou dotazníku, nebo organizace, které realizovaly výše uvedené akce, vypracovaly závěrečnou zprávu spolu s doporučením, jak dále postupovat. Nepodařilo se realizovat: - návštěva Policie ČR - důvodem bylo těhotenství pracovnice zabývající se prevencí a organizační změny v KŘP LK - návštěva ÚP žáků 4. ročníku důvod: nebyl nalezen vhodný společný termín pro návštěvu Pro potřeby VP, MP a učitelů OBN, ZPO, EKO byly objednány praktické diáře 2010/2011 z Generation Europe, jehož cílem je informovat a chránit mladé spotřebitele témata Právo na bezpečí, Právo na informace, Právo volby, Právo být vyslyšen. Ad2) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Metodička prevence nemusela řešit ve školním roce 2011/2012 žádné případy týkající držení či užívání OPL v areálu školy a nikdo se na ni neobrátil s problémem zneužívání OPL. Konzultační hodiny byly ve čtvrtek od 14:00. Ad3) Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase. Metodička prevence vytvořila vitrínu s názvy a kontakty sportovních a kulturních organizací, které nabízejí celou škálu možností trávení volného času. Pro žáky ve spolupráci s jinými pedagogy organizovala a realizovala MP zájezdy do zahraničí. V rámci výuky TEV žáci navštívili některá sportovní zařízení (viz výše).

15 15 Poradenské služby ve školním roce 2011/12 Nejčastější problém ve školním roce 2011/12 - záškoláctví, kdy žáci opakovaně nechodí do školy a rodiče tento stav tolerují a jeho absence omlouvají, aby neúčast ve škole zlegalizovali. Pro zamezení záškoláctví je nutné tento jev podchytit co nejdříve. Z uvedených důvodů je tedy nezbytné, poskytnout všem žákům a jejich rodičům, zejména 1.ročníkům, hned zpočátku objektivní a pravdivé informace o obsahu a organizaci studia i o jeho požadavcích, o jeho profesionálním vyústění, o problémech, které se na konkrétní škole mohou u studentů vyskytovat a proč, i o tom, jak jim je možno předcházet a jak je možné je řešit. Proto v měsíci září je pořádána informativní schůzka Výchovného poradce a třídního učitele pro rodiče žáků 1. ročníků. Hlavní podíl práce výchovného poradce spočíval v prevenci výukových problémů žáků, ve včasném vyhledávání těch žáků, u nichž lze na základě dosavadních informací určité nesnáze předpokládat a poskytnout jim odbornou pomoc. U složitějších případů byla nutná spolupráce se specializovanými pracovišti. Na základě těchto skutečností je na škole každoročně pořádán program Harmonizačních dnů pro studenty 1. ročníků. Kurz pro každou třídu je připraven v rozsahu 2 dnů. Jejich organizátorem a realizátorem je za podpory vedení školy, výchovný poradce, protidrogový koordinátor a třídní učitel. Kurz probíhá v chráněné oblasti Jizerských hor. Studenti formou zážitkových her, psychosociálních tréninků a osobní zkušenosti jsou podpořeni ve formování hodnotového systému v různých oblastech života: rizikové faktory dospívajících, akceptace odlišnosti každého jednotlivce, komunikace při respektování této odlišnosti. Režimový prvek je podpořen strukturou programu, důrazem na osobní zodpovědnost (dodržováním např. časového harmonogramu) a odpovědný přístup k životu pro vytváření dospělých struktur. Týmové hry vytváří dobrý předpoklad pro stmelení kolektivu, pro zdravou soutěživost a úspěch ve školních soutěžích, které škola v průběhu roku pro studenty připravuje. Zkušenosti ukazují, že celkový výsledný efekt se dostavuje postupně a to úspěšným překonáváním stresových situací spojených s množstvím učiva, s nároky kladenými na přípravu na výuku, navázáním nových přátelství a vztahů. Zajištěním zpětné vazby mezi organizátory a účastníky této akce formou závěrečného dotazníku je patrné, že jsou s pořádáním této akce velmi spokojeni, neboť jim společné zážitky, sblížení a nalezení nových kamarádů pomáhají překonat počáteční obavy z neznámého. Škola si plně uvědomuje, že sociální klima školní třídy zásadním způsobem ovlivňuje motivaci studentů a jejich postoj k učení a ke školní práci. Student, který se cítí ve své třídě dobře, lépe pracuje a jeho poruchy chování (záškoláctví, vandalismus, šikana) se minimalizují. Dobré klima třídy přispívá k utváření zdravého životního stylu. Cílem kurzu je přispět k vytváření podmínek pro vzájemnou a systémovou spolupráci mezi studenty, zlepšení komunikace mezi studenty i pedagogy. Vzhledem k tomu, že snahou vedení je, aby se této akce zúčastnil i třídní učitel, dochází během kurzu k většímu sblížení a vzájemnému poznání mezi třídním učitelem a žáky. Další činností výchovného poradce v roce 2011/12 bylo řešení konfliktů v rodinách, které vzniklo nesprávnou komunikací. Výsledkem bylo například zhoršení prospěchu žáků ve škole a došlo i k odchodu z domova např. k partnerovi (pokud rodiče zakazují dítěti vztah s partnerem). V některých případech důvodem ke konfliktu byl rozvod rodičů. Psychické reakce dospívajících na rozvod rodičů bývají často skryté, ale velice vážné. V průběhu školního roku výchovný poradce společně s vedením školy také řešil konflikt mezi žákem a učitelem, který také byl vyústěním nepřesné komunikace. Výchovný poradce pracuje se žáky, u kterých byla diagnostikována porucha učení. Na začátku školního roku opakovaně seznamuje všechny učitele s metodickým pokynem k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování, s přístupy, povinnostmi a hodnocením z programu vyplývajících. V průběhu měsíce září výchovný poradce také vypracovává a aktualizuje seznamy žáků s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování. Výchovný poradce v průběhu školního roku, až na základě informací od ostatních pedagogů (vzhledem k studijním problémům jednotlivých žáků), po konzultaci s pracovníky PPP- obvykle

16 16 doporučí vyšetření žáka v PPP v Liberci. U nezletilých žáků konzultuje celou záležitost se zákonným zástupcem žáka. Kvalitní a účelné nápravy je dosaženo pouze tehdy, funguje li spolupráce mezi školou, rodinou a PPP. Výchovný poradce velmi často musí vyvracet mylné představy rodičů, že SVPU vede k úlevám rovnajícím se téměř osvobození z výuky vyučovacího předmětu. Škola uplatňuje podpůrný výukový program a individuální přístup k žákům, u kterých se objevily tyto potíže, včetně možnosti užití kompenzačních pomůcek (kalkulátor, počítač apod.). Za obsah a realizaci podpůrného výukového programu odpovídá učitel příslušného vyučovacího předmětu, který obvykle vše konzultuje s výchovným poradcem. Vzhledem k tomu, že počet diagnostikovaných žáků na střední škole je v minimálním počtu, lze celkem s úspěchem ve třídě uplatňovat individuální přístup. Ve školním roce 2011/12 práce výchovného poradce spočívala také v individuální pomoci žákům, při volbě dalšího studia na VOŠ či VŠ. Dle evidence VP se v tomto roce rozhodlo pro další studium 71% žáků 4. ročníků. Jednalo se převážně o navazující studium na TU v Liberci. Část XI. Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou Určení učitelé se účastnili školení pro státní maturitu. Rozvíjí a zlepšuje se činnost metodických a předmětových komisí, které přispívají ke zlepšení výukových programů a práce učitelů, tyto komise jsou zapojeny i do sebehodnocení školy a Byla dokončena práce na ŠVP oboru Oděvnictví, který se vyučuje od příštího školního roku Vzdělávací činnost je na solidní úrovni, učitelé se snaží o posun od klasických výukových metod k efektivnějším metodám práce, které by posílily rozvoj kompletních dovedností na podporu byla zakoupena interaktivní tabule a zrekonstruovány 2 odborné učebny ve kterých jsou instalovány počítače a projektory. Škola se zapojila do projektu EU peníze středním školám číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Snahou je získat další finanční prostředky pro nákup výpočetní techniky V průběhu roku se ve výuce uplatňovaly plány metodik práce: Plán výchovného poradenství Úvod do světa práce Ochrana člověka za mimořádných situací Minimální preventivní program Jednotlivé prvky byly začleněny do učebních plánů Byl kladen důraz na využití Internetu jako média pro získávání informací Vedení školy se snažilo posilovat vytváření dobré atmosféry mezi pracovníky školy - vyhodnocení dotazníku na klima školy. Jednotlivé body budou akceptovány ředitelem školy a v příštím roce bude provedena kontrola a srovnání. Kontrolní a hospitační činnost byla zaměřena na činnost pedagogickou, metodickou a odbornou.

17 17 Svým přístupem a konzultacemi se učitelé snaží zvýšit úspěšnost studentů v jednotlivých ročnících a připravovat soustavně část studentů na studium VŠ nebo VOŠ. Stejně intenzivně pracujeme i se žáky nastupujícími do 1. ročníků. Ve spolupráci se zaměstnavateli a Úřadem práce bude škola vytvářet podmínky pro zaměstnatelnost absolventů a pomáhat při výběru a zajišťování zaměstnání. Jsou pořádány přednášky, které studenty seznamují a připravují na zaměstnání. Tato činnost je rozepsána i v příloze Koncepce školy na základě vytváření ŠVP programů. Škola je průběžně podle finančních možností vybavována výpočetní technikou a dalšími prvky pro modernizování vzdělávacího procesu. Část XII. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Vzdělávací, výchovné a investiční záměry Škola se ve školním roce 2011/2012 zúčastnila projektu Pilotní ověřování hodnocení kvality školy, které se skládalo z dotazníkového a auditního šetření mezi žáky, pedagogy, vedením školy, nepedagogičtí zaměstnanci, rodiči a absolventy. Hodnoceny byly tyto oblasti: - podmínky ke vzdělávání - průběh vzdělávání - podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání - výsledky vzdělávání žáků a studentů, uplatnění studentů na trhu práce - řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Podmínky ke vzdělání: Silné stránky: rodiče jsou spokojeni se způsobem komunikace se školou absolventi se ve škole cítí dobře a mají dobré pracovní návyky Zlepšit by se podle žáků mohla zlepšit čistota prostor. Tady se musí vzít v úvahu omezený počet Uklizeček a také samotný přístup některých žáků ke školnímu prostředí. Průběh vzdělávání: Silné stránky: žáci hodnotí kladně připravenost učitelů na hodinu, v Klasifikačním řádu jsou stanovena pravidla hodnocení rodiče akceptují řešení kázeňských problémů a hodnotí ustanovení školního řádu jako přiměřené Slabé stránky: Slabá morálka, disciplína žáků a jejich aktivita při vyučování. Podpora školy žákům.. Silné stránky: vztahy žáků s učiteli jsou dobré rodičům jsou poskytovány potřebné informace o škole a výuce Slabé stránky: škola nabízí malé sportovní vyžití podle učitelů mají rodiče malý zájem o chování a prospěch svých dětí Výsledky vzdělávání Silné stránky: absolventi hodnotí jako dobrou přípravu pro praxi Slabé stránky: výkony žáků jsou hodnoceny jako nižší, než by mohli dosáhnout rodiče nejsou zcela spokojeni se studijními výsledky svých dětí

18 18 Úroveň výsledků práce školy: Silné stránky: pedagogové jsou na škole spokojeni rodiče jsou spokojeni se školou, na které jejich děti studují rodiče doporučují školu svým známým Slabé stránky: podle učitelů si žáci málo váží toho, že na škole mohou studovat rozvoj a údržba výpočetní techniky Dále mezi silné stránky školy patří: dobře dostupná poloha školy pověst tradice školy a zkušenosti dobrá atmosféra školy dobře udržovaná budova bez větších problémů slušná úroveň vybavení školy ochota převážné části učitelského sboru ke změnám univerzálnost většího počtu učitelů konzultační individuální pomoc pro žáky mimo vyučování pokles věkového průměru učitelů dobrá spolupráce s většinou učitelů na řešení úkolů školy rozvoj a údržba výpočetní techniky Příležitosti: Slabé stránky: další vzdělávání učitelů jedinečnost školy ŠVP propagace školy spolupráce s rodiči, absolventy a sociálními partnery úspěšnost absolventů malý zájem rodičů- rostoucí počet žáků, kteří se nechtějí vzdělávat omezené finanční zdroje na rozvoj úroveň uchazečů o studium klesající zájem podporovaný možností kdykoliv si vybrat jinou školu nepřipravenost některých učitelů pracovat s moderními technologiemi Hrozby: demografický vývoj legislativa nedostatek motivace žáků nekoncepčnost státu v řízení školství- časté změny odchod odborníků ze školství nízké ohodnocení práce ztráta motivace učitelů nedostatek investičních prostředků Se zjištěnými skutečnostmi bude škola nadále pracovat a ověřovat si výsledky a bude z nich vycházet při stanovování cílů na příští rok. Do odstranění některých nepříznivých skutečností bude zapojen i žákovský parlament. V projektu je i zanesena možnost srovnávání výsledků s jinými školami Cíl: zvyšování kvality výuky a zlepšování celkové úrovně školy Spolupráce s Radou školy probíhá pravidelně na svolaných schůzkách, Rada je informována o dění a problémech, které také pomáhá řešit.

19 19 S rodiči škola spolupracuje zatím spíše na úrovni konzultací s jednotlivci, týká se hlavně chování a prospěchu žáků. Do dalšího školního roku si škola stanovila některé priority, které se týkají spolupráce se sociálními partnery, přehodnocení propagace školy /větší účinnost/, zajištění větší možnosti pronájmů, rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s ÚP a přehodnocení financí do konce letošního kalendářního roku tak, aby škola neskončila ve ztrátě vzhledem k letošní náročné topné sezoně. Škola se také nevzdává plánu pro zajištění prostupnosti studijního oboru Oděvnictví na přesunutí a zavedení oboru šička, švadlena v oděvní výrobě. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Část XIII. Údaje o výsledcích kontrol Inspekční zpráva č. j. ČŠIL-639/11 -L příloha č. 1 Veřejnosprávní kontrola hospodaření za období 2010 do data zahájení kontroly Protokol OK-18/11 na KULK Kontrolní oddělení Přijatá opatření o odstranění zjištěných nedostatků příloha č. 2 Školská rada vzala na vědomí a schválila dne: Podpis předsedy ŠR:... Podpisy členů ŠR:...

20 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, 481 321232, 481 324323, e-mail: jana.rulcova@sups.info www.sups.info VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz, www.skola-lomnice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace adresa: Lužická 920/7, 460 01 Liberec, telefon: 485 110 677, e-mail: stastny.zsms@seznam.cz, webové

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ A STŘEDNÍ ŠKOLA, NOVÝ BOR, WOLKEROVA 316, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Adresa: Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor Telefon: 487 712 211 info@glassschool.cz www.glassschool.cz VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více