VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Liberec, Tyršova l - tel Fakultní škola Fakulty Pedagogické v Liberci VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 20011/2012 Datum zpracování: Podpis: Zpracoval: Mgr. Petr Luksch Předkládá: Mgr. Petr Luksch

2 2 Obsah I. Základní charakteristika školy. 3 II. III. IV. Organizace studia 4 Rámcový popis personálního zabezpečení školy...6 Údaje o počtu žáků..8 V. Výsledky výchovy a vzdělávání..9 VI. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání 11 VII. Spolupráce se sociálními partnery..11 VIII. Zapojení do projektů.. 11 IX. Další aktivity a prezentace školy X. Poradenské služby 13 XI. Řízení školy.16 XII. Další záměry školy, zhodnocení, závěr..17 XIII. Údaje o výsledcích kontrol.19

3 3 Střední škola VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 20011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název a adresa: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Tyršova Liberec tel: fax: Právní forma : IČO : IZO: příspěvková organizace Zřizovatel školy : Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec 1 IČO zřizovatele: Ředitel školy: Mgr. Petr Luksch Cihlářská Liberec 6 Zástupkyně ředitele (statutární): Údaje o školské radě: založena Předseda rady: Milan Šír Ing. Bc. Dagmar Renčínová Všechny druhy a typy školy: Střední odborná škola, denní studium Datum zařazení do rejstříku: od Kapacita školy: 320 žáků

4 4 Část II. Organizace studia Seznam studijních oborů a jejich zaměření Školní rok 20011/ M/004 Textilní výroba a podnikatelství M/001 Oděvnictví M/01 Textilnictví M/01 Oděvnictví Rozhodnutí obory výuky Název Oděvnictví Č.j.OŠMTS-114/07-RSZ Textilní výroba a podnikatelství Č.j / Textilnictví Č.j / Obor Textilní výroba a podnikatelství - 2 třídy Textilnictví 2 třídy Oděvnictví 5 tříd Oděvnictví podle ŠVP 1 třída Změny v organizaci studia nebyly. Oba obory přešly od 1. ročníků na výuku podle schválených Školních vzdělávacích programů.

5 5 Další zpřesnění údajů: Přehled a rozsah nadstandardní péče, kterou škola poskytuje povinné předměty dělené na skupiny ANJ, NEJ, informatika a výpočetní technika, tělesná výchova, praxe, laboratorní cvičení individuální přístup na internet kurzy doplňující učivo /lyžařský, sportovně turistický, / pravidelné konzultační hodiny povinně volitelné předměty - výběr individuální možnost přípravy na přijímací zkoušky na VŠ návštěvy kulturních akcí, zájezdy i zahraniční intenzivní příprava na státní maturitní zkoušky pro zájemce kroužek modelingu a návrhářství účast na sportovních, vědomostních a módních soutěžích (spolupráce s Národní Komorou Módy ČR, o.s.) Podpora žákům a studentům: Výchovné poradenství pro žáky Ubytování a stravování žáků v DM Školní stravování na ZŠ Husova, Liberec Ve škole v provozu o přestávkách bufet Přístup k výpočetní technice i mimo rozvrh /internet/ Žákovská knihovna

6 6 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Celkový stav 20011/2012 Celkový počet pedagogických pracovníků: 22 Přepočteno 19,426 Přehled pedagogických pracovníků: Počet pedagogických pracovníků 22 Z toho: na dobu určitou 0 na dobu neurčitou 22 Počet začínajících učitelů 0 Počet důchodců 1 Mateřská dovolená /rodič. dovolená/ 3 Počet externistů: 0 Počet nepedagogických pracovníků:5 vzdělání praxe hospodářka SŠ 12 školník UŠ 33 3 uklizečky Věková skladba učitelského sboru: /v přepočtených úvazcích/ počet do 30 let let let 51 let důchodový věk důchodový věk celkem celkem , ,426 z toho ženy , ,426

7 7 způsobilost pedagogických pracovníků odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem Výchovný poradce Koordinátor informačních a komunikačních technologií Koordinátor školního vzdělávacího programu Školní metodik prevence Koordinátor environmentální výchovy s příslušným vzdělání bez příslušného vzdělání s příslušným vzděláním s příslušným vzděláním bez příslušného vzdělání odchody pracovníků: na konci školního roku - 1 pro nadbytečnost 1 odchod do důchodu 1 rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené Stále trvá mateřská a rodičovská dovolená jedné učitelce Na školu ve školním roce 2011/2012 nenastoupil žádný absolvent. Mzdové podmínky pracovníků uvádí se za kalendářní rok Celkový počet pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokované složky mzdy ped. pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokované složky mzdy neped. pracovníků a b a b a b a b a b a b 29,43 26,16 24,95 20, a 2009/2010 b 2010/2011 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných Typ výstupu pracovníků Školení pro novou maturitu 6 osvědčení Vzdělávací jazykové programy 3 osvědčení

8 Doplňkové studium kvalifikační 1 Diplom Bc. 8 Metodika online výuky I. 5 osvědčení Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků 1 osvědčení Zpracování digitálních učebních materiálů pro SŠ 3 osvědčení Inovace kurzu pro výchovné poradce 2 osvědčení Právní předpisy ve školství a Kolokvium ředitelů 1 osvědčení Část IV. Údaje o počtu žáků Školní rok 2011/2012 Obory Počet tříd Počet žáků Průměr na tř. Průměr na učitele celkem ,2 11,15 Oděvnictví ,0 - Textil. výroba ,67 - Textilnictví Údaje o přijímacím řízení školní rok 2011/2012 počet Střední škola Počet podaných přihlášek do l. kola přijímacího řízení 70 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení 5 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku po l. kole přijímacího řízení 61 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku po 1. kole přijímacího řízení 2 Celkový počet odvolání po l. kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku po 2. a dalším kole přijímacího řízení 5 Rozhodnutí o nepřijetí do l. ročníku po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 14 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Přestupy z jiných škol 9 Celkem přijatí do 1. ročníku 66

9 9 Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelem Rozhodnutí: O přestupu do jiné SŠ 18 O změně oboru vzdělání 14 O přerušení vzdělávání 2 O opakování ročníku 40 O přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 O podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 O vyloučení podle 31 ŠZ 0 O zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 O povolení individuálního vzdělávání žáka 0 Celkem 74 Část V. Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky maturitních zkoušek Zkoušky v řádném (jarním) termínu Zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli počet žáků, kteří konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli Opravné zkoušky počet žáků, kteří. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli Výchovná opatření

10 10 počet l. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0 0 napomenutí 4 0 důtka třídního učitele 17 4 důtka ředitele školy 12 1 snížená známka z chování Přehled prospěchu žáků počet 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním 5 5 prospěl neprospěl nehodnocen 65 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin období celkem na l žáka Z toho neomluvená absence Neomluvená absence na l žáka 1. pololetí , , pololetí , ,21 celkem , ,949 Uplatnění absolventů Obor studia Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Oděvnictví Textilní technologie Celkem V % 44, % 0

11 11 Část VI. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání / celoživotní učení/ Škola zatím neposkytuje samostatné další vzdělávání podle vypracovaných programů. Ve školním roce 2011/2012 začali s výukou podle ŠVP, kde program dalšího vzdělávání bude přizpůsoben. Zatím se využívá pouze možnosti dokončení vzdělání s maturitou pro studenty, kteří v řádném termínu nedokončili školu nebo pro ty, kteří přecházejí na jiný obor. Část VII. Spolupráce se sociálními partnery Byla dohodnuta spolupráce se zaměstnavateli. Škola spolupracuje s TU Liberec, se kterou uzavřela Smlouvu o partnerství a spolupráci. Jedná se o výměnu zkušeností, navazování vzájemné odborné spolupráce směřující ke zlepšení středoškolského studia s ohledem na přípravu k vysokoškolskému studiu. Důvodem je snadnější přechod maturantů na studijní programy Fakulty textilní. Učitelé dělají nábor žáků na Úřadu práce, kam jsou na besedy zváni žáci 9. tříd. Škola má kontakty se ZŠ Libereckého kraje po celý rok, zaměřujeme se nejen na žáky 9. ale i 8. tříd. Postupně se navazovala spolupráce s firmami, které se zabývají obchodní činností v oboru textil. Škola si jejich požadavky na absolventy zařadila do nových ŠVP. Škola má vytvořen scénář možné oboustranné spolupráce se všemi partnery, jednotlivé body byly již zveřejněny v loňské Výroční zprávě. Část VIII. Zapojení do projektů Škola se v letošním roce zapojila do projektu Ověření hodnocení kvality školy. Projekt dále pokračuje ve školním roce 2011/2012. Zahájení projektu EU peníze středním školám, číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/

12 12 Část IX. Další aktivity a prezentace školy Harmonizační dny Seminář k Mezinárodnímu trienále Jablonec 2011 Módní trendy příštího období 11. ročník výstavy a veletrhu vzdělávání AMOS 2011 Účast a módní přehlídky na veletrhu vzdělávání EDUCA 2011 Zájezd - předvánoční Drážďany Tematický zájezd do Prahy- Barokní Praha, Židovské muzeum Exkurze do OSAPO Liberec Tematický zájezd Praha Barrandovská studia - kostymérny a Kavčí hory filmové ateliéry Seminář Módní trendy Vědecká knihovna Liberec Beseda Příběhy bezpráví Sychrov pro středoškoláky akce MŠMT Den Otevřených dveří Školní soutěž O nejhezčí vánočně vyzdobenou třídu Soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava Konkurz Ten Designer Roku 2013 jsem já - finále Ples maturantů Účast na akci Perličky českého řemesla Sportovně turistický kurz Soutěž modelů AVANGARDA 2012 Lysá nad Labem Filmové představení Lidice Výstava: Pražské módní salony Uměleckoprůmyslové muzeum Praha Filmové představení Můj vysvlečenej deník Zájezd Jonsdorf Německo Lyžařský kurz Přednáška TUL Den otevřených dveří Olympiáda v českém jazyce Prezentace školy na veřejnosti: Účast na akcích: Květinový den sbírka český Den proti rakovině Sluníčkový den sbírka na dětská oddělení nemocnic Sbírka pro opuštěná zvířata libereckého útulku Dny otevřených dveří při kterých se konají i módní přehlídky Sportovně turistický kurz Módní přehlídky školy: EDUCA - veletrh vzdělávání Liberec Veletrhy vzdělávání Turnov, Jablonec nad Nisou Den otevřených dveří SPŠT Ples SPŠT BAMBIRIÁDA 2012

13 13 Škola spolupracuje s těmito organizacemi: Parlament studentů Školská rada O spolupráci s těmito organizacemi je vedena zvláštní dokumentace. Část X. Poradenské služby Hodnocení minimálního preventivního programu pro šk. rok 2011/2012 Minimální preventivní program se zaměřoval zejména na osobnostní a sociální rozvoj žáků, rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností a prevenci šikany, rasismu, intolerance a antisemitismu. Realizace prevence sociálně patologických jevů respektovala v prvé řadě věk žáků a jejich osobnostní zvláštnosti. V rámci primární prevence specifické, tak i nespecifické byly realizovány aktivity a akce (viz níže), které měly formu poskytování informací (přednášky, besedy, osvětový materiál, videoprojekce), prožitkového programu a pobytových akcí. Některé proběhly v prostorách školy, jiné v zařízeních zabývající se prevencí sociálně patologických jevů apod. Škola dlouhodobě spolupracuje s organizacemi o.p.s. Maják, SVP Čáp, nemocnicí plicním oddělením, společností Člověk v tísni, které se podílely na naplnění minimálního preventivního programu. Garanty většiny akcí byly převážně MP Mgr. Zajíčková či VP Ing. Renčínová. Do realizace programu byli zapojeni třídní učitelé, pedagogové, kteří v rámci třídnických hodin a výuky svých předmětů naplňovali cíle MPP. Na začátku školního roku byli pedagogové seznámeni s doporučením vydaným MŠMT ze dne 16. října 2007, č. j.: / , Doporučené postupy při výskytu sociálně patologických jevů ve škole a právní vymezení jednotlivých případů a Metodickým pokynem MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / , Věstník MŠMT sešit 3/2002. V rámci specifické a nespecifické prevence a ve spolupráci s výše uvedenými institucemi se podařilo zajistit a uskutečnit následující akce: 1. ročníky: - Harmonizační dny - pobytová akce se zážitkovými aktivitami - návštěva Střediska výchovné péče pro děti a mládež Čáp vrstevnický program pro středoškolskou mládež Klima třídy se zážitkovými aktivitami - beseda s pracovnicí hygienické stanice na téma Léčba závislosti na tabáku - Maják, o.p.s. beseda Závislost na drogách - separace odpadu 2. ročníky: - Maják, o.p.s. beseda Partnerské vztahy - v rámci DEJ - problematika antisemitismu - prohlídka Židovského hřbitova v Liberci s průvodním slovem Ley Adamové Památník v Ruprechticích u příležitosti výročí křišťálové noci

14 14 - uctění obětí holocaustu výročí osvobození Osvětimi pobytová akce - účast na projektu Příběhy bezpráví - videoprojekce o pobytu liberecké pamětnice v KT Terezín a Osvětim - v rámci OBN - orientace v trestním, občanském a rodinném právu 3. ročník: - kurz Sport a pobyt v přírodě - pobytová akce se zážitkovými aktivitami - v rámci DEJ - problematika antisemitismus - prohlídka Židovského hřbitova v Liberci s průvodním slovem Ley Adamové Památník v Ruprechticích u příležitosti výročí křišťálové noci - účast na projektu Příběhy bezpráví - videoprojekce o pobytu liberecké pamětnice v KT Terezín a Osvětim - v rámci OBN listina základních práv a svobod - v rámci ZPO obchodní právo, daňové právo - v rámci TECH přednášky Technické univerzity Liberec 4. ročníky - v rámci EKO bankovní produkty na českém trhu přednáška bankovního ústavu - v rámci EST verbální, neverbální komunikace, základy společenského chování Pro všechny ročníky: - soutěže: - v rámci školy - Vánoční výzdoba třídy - účast na sportovních soutěžích florbal 2. místo - Vánoční zpívání přehlídka vánočních koled nastudovaných jednotlivými třídami a pedagogickým sborem - zájezdy: - do Osvětimi - uctění obětí holocaustu výročí osvobození Osvětimi pobytová akce - do Drážďan prohlídka historické části města - návštěva: - divadelních a filmových představení - zařízení zabývající se volnočasovými aktivitami (posilovna, bazén, horolezecká stěna, bowling) Jednotlivé akce byly vyhodnoceny buď formou dotazníku, nebo organizace, které realizovaly výše uvedené akce, vypracovaly závěrečnou zprávu spolu s doporučením, jak dále postupovat. Nepodařilo se realizovat: - návštěva Policie ČR - důvodem bylo těhotenství pracovnice zabývající se prevencí a organizační změny v KŘP LK - návštěva ÚP žáků 4. ročníku důvod: nebyl nalezen vhodný společný termín pro návštěvu Pro potřeby VP, MP a učitelů OBN, ZPO, EKO byly objednány praktické diáře 2010/2011 z Generation Europe, jehož cílem je informovat a chránit mladé spotřebitele témata Právo na bezpečí, Právo na informace, Právo volby, Právo být vyslyšen. Ad2) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Metodička prevence nemusela řešit ve školním roce 2011/2012 žádné případy týkající držení či užívání OPL v areálu školy a nikdo se na ni neobrátil s problémem zneužívání OPL. Konzultační hodiny byly ve čtvrtek od 14:00. Ad3) Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase. Metodička prevence vytvořila vitrínu s názvy a kontakty sportovních a kulturních organizací, které nabízejí celou škálu možností trávení volného času. Pro žáky ve spolupráci s jinými pedagogy organizovala a realizovala MP zájezdy do zahraničí. V rámci výuky TEV žáci navštívili některá sportovní zařízení (viz výše).

15 15 Poradenské služby ve školním roce 2011/12 Nejčastější problém ve školním roce 2011/12 - záškoláctví, kdy žáci opakovaně nechodí do školy a rodiče tento stav tolerují a jeho absence omlouvají, aby neúčast ve škole zlegalizovali. Pro zamezení záškoláctví je nutné tento jev podchytit co nejdříve. Z uvedených důvodů je tedy nezbytné, poskytnout všem žákům a jejich rodičům, zejména 1.ročníkům, hned zpočátku objektivní a pravdivé informace o obsahu a organizaci studia i o jeho požadavcích, o jeho profesionálním vyústění, o problémech, které se na konkrétní škole mohou u studentů vyskytovat a proč, i o tom, jak jim je možno předcházet a jak je možné je řešit. Proto v měsíci září je pořádána informativní schůzka Výchovného poradce a třídního učitele pro rodiče žáků 1. ročníků. Hlavní podíl práce výchovného poradce spočíval v prevenci výukových problémů žáků, ve včasném vyhledávání těch žáků, u nichž lze na základě dosavadních informací určité nesnáze předpokládat a poskytnout jim odbornou pomoc. U složitějších případů byla nutná spolupráce se specializovanými pracovišti. Na základě těchto skutečností je na škole každoročně pořádán program Harmonizačních dnů pro studenty 1. ročníků. Kurz pro každou třídu je připraven v rozsahu 2 dnů. Jejich organizátorem a realizátorem je za podpory vedení školy, výchovný poradce, protidrogový koordinátor a třídní učitel. Kurz probíhá v chráněné oblasti Jizerských hor. Studenti formou zážitkových her, psychosociálních tréninků a osobní zkušenosti jsou podpořeni ve formování hodnotového systému v různých oblastech života: rizikové faktory dospívajících, akceptace odlišnosti každého jednotlivce, komunikace při respektování této odlišnosti. Režimový prvek je podpořen strukturou programu, důrazem na osobní zodpovědnost (dodržováním např. časového harmonogramu) a odpovědný přístup k životu pro vytváření dospělých struktur. Týmové hry vytváří dobrý předpoklad pro stmelení kolektivu, pro zdravou soutěživost a úspěch ve školních soutěžích, které škola v průběhu roku pro studenty připravuje. Zkušenosti ukazují, že celkový výsledný efekt se dostavuje postupně a to úspěšným překonáváním stresových situací spojených s množstvím učiva, s nároky kladenými na přípravu na výuku, navázáním nových přátelství a vztahů. Zajištěním zpětné vazby mezi organizátory a účastníky této akce formou závěrečného dotazníku je patrné, že jsou s pořádáním této akce velmi spokojeni, neboť jim společné zážitky, sblížení a nalezení nových kamarádů pomáhají překonat počáteční obavy z neznámého. Škola si plně uvědomuje, že sociální klima školní třídy zásadním způsobem ovlivňuje motivaci studentů a jejich postoj k učení a ke školní práci. Student, který se cítí ve své třídě dobře, lépe pracuje a jeho poruchy chování (záškoláctví, vandalismus, šikana) se minimalizují. Dobré klima třídy přispívá k utváření zdravého životního stylu. Cílem kurzu je přispět k vytváření podmínek pro vzájemnou a systémovou spolupráci mezi studenty, zlepšení komunikace mezi studenty i pedagogy. Vzhledem k tomu, že snahou vedení je, aby se této akce zúčastnil i třídní učitel, dochází během kurzu k většímu sblížení a vzájemnému poznání mezi třídním učitelem a žáky. Další činností výchovného poradce v roce 2011/12 bylo řešení konfliktů v rodinách, které vzniklo nesprávnou komunikací. Výsledkem bylo například zhoršení prospěchu žáků ve škole a došlo i k odchodu z domova např. k partnerovi (pokud rodiče zakazují dítěti vztah s partnerem). V některých případech důvodem ke konfliktu byl rozvod rodičů. Psychické reakce dospívajících na rozvod rodičů bývají často skryté, ale velice vážné. V průběhu školního roku výchovný poradce společně s vedením školy také řešil konflikt mezi žákem a učitelem, který také byl vyústěním nepřesné komunikace. Výchovný poradce pracuje se žáky, u kterých byla diagnostikována porucha učení. Na začátku školního roku opakovaně seznamuje všechny učitele s metodickým pokynem k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování, s přístupy, povinnostmi a hodnocením z programu vyplývajících. V průběhu měsíce září výchovný poradce také vypracovává a aktualizuje seznamy žáků s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování. Výchovný poradce v průběhu školního roku, až na základě informací od ostatních pedagogů (vzhledem k studijním problémům jednotlivých žáků), po konzultaci s pracovníky PPP- obvykle

16 16 doporučí vyšetření žáka v PPP v Liberci. U nezletilých žáků konzultuje celou záležitost se zákonným zástupcem žáka. Kvalitní a účelné nápravy je dosaženo pouze tehdy, funguje li spolupráce mezi školou, rodinou a PPP. Výchovný poradce velmi často musí vyvracet mylné představy rodičů, že SVPU vede k úlevám rovnajícím se téměř osvobození z výuky vyučovacího předmětu. Škola uplatňuje podpůrný výukový program a individuální přístup k žákům, u kterých se objevily tyto potíže, včetně možnosti užití kompenzačních pomůcek (kalkulátor, počítač apod.). Za obsah a realizaci podpůrného výukového programu odpovídá učitel příslušného vyučovacího předmětu, který obvykle vše konzultuje s výchovným poradcem. Vzhledem k tomu, že počet diagnostikovaných žáků na střední škole je v minimálním počtu, lze celkem s úspěchem ve třídě uplatňovat individuální přístup. Ve školním roce 2011/12 práce výchovného poradce spočívala také v individuální pomoci žákům, při volbě dalšího studia na VOŠ či VŠ. Dle evidence VP se v tomto roce rozhodlo pro další studium 71% žáků 4. ročníků. Jednalo se převážně o navazující studium na TU v Liberci. Část XI. Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou Určení učitelé se účastnili školení pro státní maturitu. Rozvíjí a zlepšuje se činnost metodických a předmětových komisí, které přispívají ke zlepšení výukových programů a práce učitelů, tyto komise jsou zapojeny i do sebehodnocení školy a Byla dokončena práce na ŠVP oboru Oděvnictví, který se vyučuje od příštího školního roku Vzdělávací činnost je na solidní úrovni, učitelé se snaží o posun od klasických výukových metod k efektivnějším metodám práce, které by posílily rozvoj kompletních dovedností na podporu byla zakoupena interaktivní tabule a zrekonstruovány 2 odborné učebny ve kterých jsou instalovány počítače a projektory. Škola se zapojila do projektu EU peníze středním školám číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Snahou je získat další finanční prostředky pro nákup výpočetní techniky V průběhu roku se ve výuce uplatňovaly plány metodik práce: Plán výchovného poradenství Úvod do světa práce Ochrana člověka za mimořádných situací Minimální preventivní program Jednotlivé prvky byly začleněny do učebních plánů Byl kladen důraz na využití Internetu jako média pro získávání informací Vedení školy se snažilo posilovat vytváření dobré atmosféry mezi pracovníky školy - vyhodnocení dotazníku na klima školy. Jednotlivé body budou akceptovány ředitelem školy a v příštím roce bude provedena kontrola a srovnání. Kontrolní a hospitační činnost byla zaměřena na činnost pedagogickou, metodickou a odbornou.

17 17 Svým přístupem a konzultacemi se učitelé snaží zvýšit úspěšnost studentů v jednotlivých ročnících a připravovat soustavně část studentů na studium VŠ nebo VOŠ. Stejně intenzivně pracujeme i se žáky nastupujícími do 1. ročníků. Ve spolupráci se zaměstnavateli a Úřadem práce bude škola vytvářet podmínky pro zaměstnatelnost absolventů a pomáhat při výběru a zajišťování zaměstnání. Jsou pořádány přednášky, které studenty seznamují a připravují na zaměstnání. Tato činnost je rozepsána i v příloze Koncepce školy na základě vytváření ŠVP programů. Škola je průběžně podle finančních možností vybavována výpočetní technikou a dalšími prvky pro modernizování vzdělávacího procesu. Část XII. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Vzdělávací, výchovné a investiční záměry Škola se ve školním roce 2011/2012 zúčastnila projektu Pilotní ověřování hodnocení kvality školy, které se skládalo z dotazníkového a auditního šetření mezi žáky, pedagogy, vedením školy, nepedagogičtí zaměstnanci, rodiči a absolventy. Hodnoceny byly tyto oblasti: - podmínky ke vzdělávání - průběh vzdělávání - podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání - výsledky vzdělávání žáků a studentů, uplatnění studentů na trhu práce - řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Podmínky ke vzdělání: Silné stránky: rodiče jsou spokojeni se způsobem komunikace se školou absolventi se ve škole cítí dobře a mají dobré pracovní návyky Zlepšit by se podle žáků mohla zlepšit čistota prostor. Tady se musí vzít v úvahu omezený počet Uklizeček a také samotný přístup některých žáků ke školnímu prostředí. Průběh vzdělávání: Silné stránky: žáci hodnotí kladně připravenost učitelů na hodinu, v Klasifikačním řádu jsou stanovena pravidla hodnocení rodiče akceptují řešení kázeňských problémů a hodnotí ustanovení školního řádu jako přiměřené Slabé stránky: Slabá morálka, disciplína žáků a jejich aktivita při vyučování. Podpora školy žákům.. Silné stránky: vztahy žáků s učiteli jsou dobré rodičům jsou poskytovány potřebné informace o škole a výuce Slabé stránky: škola nabízí malé sportovní vyžití podle učitelů mají rodiče malý zájem o chování a prospěch svých dětí Výsledky vzdělávání Silné stránky: absolventi hodnotí jako dobrou přípravu pro praxi Slabé stránky: výkony žáků jsou hodnoceny jako nižší, než by mohli dosáhnout rodiče nejsou zcela spokojeni se studijními výsledky svých dětí

18 18 Úroveň výsledků práce školy: Silné stránky: pedagogové jsou na škole spokojeni rodiče jsou spokojeni se školou, na které jejich děti studují rodiče doporučují školu svým známým Slabé stránky: podle učitelů si žáci málo váží toho, že na škole mohou studovat rozvoj a údržba výpočetní techniky Dále mezi silné stránky školy patří: dobře dostupná poloha školy pověst tradice školy a zkušenosti dobrá atmosféra školy dobře udržovaná budova bez větších problémů slušná úroveň vybavení školy ochota převážné části učitelského sboru ke změnám univerzálnost většího počtu učitelů konzultační individuální pomoc pro žáky mimo vyučování pokles věkového průměru učitelů dobrá spolupráce s většinou učitelů na řešení úkolů školy rozvoj a údržba výpočetní techniky Příležitosti: Slabé stránky: další vzdělávání učitelů jedinečnost školy ŠVP propagace školy spolupráce s rodiči, absolventy a sociálními partnery úspěšnost absolventů malý zájem rodičů- rostoucí počet žáků, kteří se nechtějí vzdělávat omezené finanční zdroje na rozvoj úroveň uchazečů o studium klesající zájem podporovaný možností kdykoliv si vybrat jinou školu nepřipravenost některých učitelů pracovat s moderními technologiemi Hrozby: demografický vývoj legislativa nedostatek motivace žáků nekoncepčnost státu v řízení školství- časté změny odchod odborníků ze školství nízké ohodnocení práce ztráta motivace učitelů nedostatek investičních prostředků Se zjištěnými skutečnostmi bude škola nadále pracovat a ověřovat si výsledky a bude z nich vycházet při stanovování cílů na příští rok. Do odstranění některých nepříznivých skutečností bude zapojen i žákovský parlament. V projektu je i zanesena možnost srovnávání výsledků s jinými školami Cíl: zvyšování kvality výuky a zlepšování celkové úrovně školy Spolupráce s Radou školy probíhá pravidelně na svolaných schůzkách, Rada je informována o dění a problémech, které také pomáhá řešit.

19 19 S rodiči škola spolupracuje zatím spíše na úrovni konzultací s jednotlivci, týká se hlavně chování a prospěchu žáků. Do dalšího školního roku si škola stanovila některé priority, které se týkají spolupráce se sociálními partnery, přehodnocení propagace školy /větší účinnost/, zajištění větší možnosti pronájmů, rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s ÚP a přehodnocení financí do konce letošního kalendářního roku tak, aby škola neskončila ve ztrátě vzhledem k letošní náročné topné sezoně. Škola se také nevzdává plánu pro zajištění prostupnosti studijního oboru Oděvnictví na přesunutí a zavedení oboru šička, švadlena v oděvní výrobě. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Část XIII. Údaje o výsledcích kontrol Inspekční zpráva č. j. ČŠIL-639/11 -L příloha č. 1 Veřejnosprávní kontrola hospodaření za období 2010 do data zahájení kontroly Protokol OK-18/11 na KULK Kontrolní oddělení Přijatá opatření o odstranění zjištěných nedostatků příloha č. 2 Školská rada vzala na vědomí a schválila dne: Podpis předsedy ŠR:... Podpisy členů ŠR:...

20 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2020 Dne 30. 9. 2016 vypracoval Mgr. Jiří Daněk, školní metodik prevence Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, telefon: 485 110 096, fax: 485 113 230, e-mail: luksch@spstliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více