VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Liberec, Tyršova l - tel Fakultní škola Fakulty Pedagogické v Liberci VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 20011/2012 Datum zpracování: Podpis: Zpracoval: Mgr. Petr Luksch Předkládá: Mgr. Petr Luksch

2 2 Obsah I. Základní charakteristika školy. 3 II. III. IV. Organizace studia 4 Rámcový popis personálního zabezpečení školy...6 Údaje o počtu žáků..8 V. Výsledky výchovy a vzdělávání..9 VI. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání 11 VII. Spolupráce se sociálními partnery..11 VIII. Zapojení do projektů.. 11 IX. Další aktivity a prezentace školy X. Poradenské služby 13 XI. Řízení školy.16 XII. Další záměry školy, zhodnocení, závěr..17 XIII. Údaje o výsledcích kontrol.19

3 3 Střední škola VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 20011/2012 Část I. Základní charakteristika školy Název a adresa: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Tyršova Liberec tel: fax: Právní forma : IČO : IZO: příspěvková organizace Zřizovatel školy : Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec 1 IČO zřizovatele: Ředitel školy: Mgr. Petr Luksch Cihlářská Liberec 6 Zástupkyně ředitele (statutární): Údaje o školské radě: založena Předseda rady: Milan Šír Ing. Bc. Dagmar Renčínová Všechny druhy a typy školy: Střední odborná škola, denní studium Datum zařazení do rejstříku: od Kapacita školy: 320 žáků

4 4 Část II. Organizace studia Seznam studijních oborů a jejich zaměření Školní rok 20011/ M/004 Textilní výroba a podnikatelství M/001 Oděvnictví M/01 Textilnictví M/01 Oděvnictví Rozhodnutí obory výuky Název Oděvnictví Č.j.OŠMTS-114/07-RSZ Textilní výroba a podnikatelství Č.j / Textilnictví Č.j / Obor Textilní výroba a podnikatelství - 2 třídy Textilnictví 2 třídy Oděvnictví 5 tříd Oděvnictví podle ŠVP 1 třída Změny v organizaci studia nebyly. Oba obory přešly od 1. ročníků na výuku podle schválených Školních vzdělávacích programů.

5 5 Další zpřesnění údajů: Přehled a rozsah nadstandardní péče, kterou škola poskytuje povinné předměty dělené na skupiny ANJ, NEJ, informatika a výpočetní technika, tělesná výchova, praxe, laboratorní cvičení individuální přístup na internet kurzy doplňující učivo /lyžařský, sportovně turistický, / pravidelné konzultační hodiny povinně volitelné předměty - výběr individuální možnost přípravy na přijímací zkoušky na VŠ návštěvy kulturních akcí, zájezdy i zahraniční intenzivní příprava na státní maturitní zkoušky pro zájemce kroužek modelingu a návrhářství účast na sportovních, vědomostních a módních soutěžích (spolupráce s Národní Komorou Módy ČR, o.s.) Podpora žákům a studentům: Výchovné poradenství pro žáky Ubytování a stravování žáků v DM Školní stravování na ZŠ Husova, Liberec Ve škole v provozu o přestávkách bufet Přístup k výpočetní technice i mimo rozvrh /internet/ Žákovská knihovna

6 6 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Celkový stav 20011/2012 Celkový počet pedagogických pracovníků: 22 Přepočteno 19,426 Přehled pedagogických pracovníků: Počet pedagogických pracovníků 22 Z toho: na dobu určitou 0 na dobu neurčitou 22 Počet začínajících učitelů 0 Počet důchodců 1 Mateřská dovolená /rodič. dovolená/ 3 Počet externistů: 0 Počet nepedagogických pracovníků:5 vzdělání praxe hospodářka SŠ 12 školník UŠ 33 3 uklizečky Věková skladba učitelského sboru: /v přepočtených úvazcích/ počet do 30 let let let 51 let důchodový věk důchodový věk celkem celkem , ,426 z toho ženy , ,426

7 7 způsobilost pedagogických pracovníků odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem Výchovný poradce Koordinátor informačních a komunikačních technologií Koordinátor školního vzdělávacího programu Školní metodik prevence Koordinátor environmentální výchovy s příslušným vzdělání bez příslušného vzdělání s příslušným vzděláním s příslušným vzděláním bez příslušného vzdělání odchody pracovníků: na konci školního roku - 1 pro nadbytečnost 1 odchod do důchodu 1 rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené Stále trvá mateřská a rodičovská dovolená jedné učitelce Na školu ve školním roce 2011/2012 nenastoupil žádný absolvent. Mzdové podmínky pracovníků uvádí se za kalendářní rok Celkový počet pracovníků Počet pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokované složky mzdy ped. pracovníků Průměrná měsíční výše nenárokované složky mzdy neped. pracovníků a b a b a b a b a b a b 29,43 26,16 24,95 20, a 2009/2010 b 2010/2011 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných Typ výstupu pracovníků Školení pro novou maturitu 6 osvědčení Vzdělávací jazykové programy 3 osvědčení

8 Doplňkové studium kvalifikační 1 Diplom Bc. 8 Metodika online výuky I. 5 osvědčení Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků 1 osvědčení Zpracování digitálních učebních materiálů pro SŠ 3 osvědčení Inovace kurzu pro výchovné poradce 2 osvědčení Právní předpisy ve školství a Kolokvium ředitelů 1 osvědčení Část IV. Údaje o počtu žáků Školní rok 2011/2012 Obory Počet tříd Počet žáků Průměr na tř. Průměr na učitele celkem ,2 11,15 Oděvnictví ,0 - Textil. výroba ,67 - Textilnictví Údaje o přijímacím řízení školní rok 2011/2012 počet Střední škola Počet podaných přihlášek do l. kola přijímacího řízení 70 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení 5 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku po l. kole přijímacího řízení 61 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku po 1. kole přijímacího řízení 2 Celkový počet odvolání po l. kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku po 2. a dalším kole přijímacího řízení 5 Rozhodnutí o nepřijetí do l. ročníku po 2. a dalším kole přijímacího řízení 0 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 14 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 Přestupy z jiných škol 9 Celkem přijatí do 1. ročníku 66

9 9 Údaje o rozhodnutí vydaných ředitelem Rozhodnutí: O přestupu do jiné SŠ 18 O změně oboru vzdělání 14 O přerušení vzdělávání 2 O opakování ročníku 40 O přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 O podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 0 O vyloučení podle 31 ŠZ 0 O zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 O povolení individuálního vzdělávání žáka 0 Celkem 74 Část V. Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky maturitních zkoušek Zkoušky v řádném (jarním) termínu Zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli počet žáků, kteří konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli Opravné zkoušky počet žáků, kteří. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli Výchovná opatření

10 10 počet l. pololetí 2. pololetí pochvala jiná ocenění 0 0 napomenutí 4 0 důtka třídního učitele 17 4 důtka ředitele školy 12 1 snížená známka z chování Přehled prospěchu žáků počet 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním 5 5 prospěl neprospěl nehodnocen 65 0 Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin období celkem na l žáka Z toho neomluvená absence Neomluvená absence na l žáka 1. pololetí , , pololetí , ,21 celkem , ,949 Uplatnění absolventů Obor studia Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Oděvnictví Textilní technologie Celkem V % 44, % 0

11 11 Část VI. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání / celoživotní učení/ Škola zatím neposkytuje samostatné další vzdělávání podle vypracovaných programů. Ve školním roce 2011/2012 začali s výukou podle ŠVP, kde program dalšího vzdělávání bude přizpůsoben. Zatím se využívá pouze možnosti dokončení vzdělání s maturitou pro studenty, kteří v řádném termínu nedokončili školu nebo pro ty, kteří přecházejí na jiný obor. Část VII. Spolupráce se sociálními partnery Byla dohodnuta spolupráce se zaměstnavateli. Škola spolupracuje s TU Liberec, se kterou uzavřela Smlouvu o partnerství a spolupráci. Jedná se o výměnu zkušeností, navazování vzájemné odborné spolupráce směřující ke zlepšení středoškolského studia s ohledem na přípravu k vysokoškolskému studiu. Důvodem je snadnější přechod maturantů na studijní programy Fakulty textilní. Učitelé dělají nábor žáků na Úřadu práce, kam jsou na besedy zváni žáci 9. tříd. Škola má kontakty se ZŠ Libereckého kraje po celý rok, zaměřujeme se nejen na žáky 9. ale i 8. tříd. Postupně se navazovala spolupráce s firmami, které se zabývají obchodní činností v oboru textil. Škola si jejich požadavky na absolventy zařadila do nových ŠVP. Škola má vytvořen scénář možné oboustranné spolupráce se všemi partnery, jednotlivé body byly již zveřejněny v loňské Výroční zprávě. Část VIII. Zapojení do projektů Škola se v letošním roce zapojila do projektu Ověření hodnocení kvality školy. Projekt dále pokračuje ve školním roce 2011/2012. Zahájení projektu EU peníze středním školám, číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/

12 12 Část IX. Další aktivity a prezentace školy Harmonizační dny Seminář k Mezinárodnímu trienále Jablonec 2011 Módní trendy příštího období 11. ročník výstavy a veletrhu vzdělávání AMOS 2011 Účast a módní přehlídky na veletrhu vzdělávání EDUCA 2011 Zájezd - předvánoční Drážďany Tematický zájezd do Prahy- Barokní Praha, Židovské muzeum Exkurze do OSAPO Liberec Tematický zájezd Praha Barrandovská studia - kostymérny a Kavčí hory filmové ateliéry Seminář Módní trendy Vědecká knihovna Liberec Beseda Příběhy bezpráví Sychrov pro středoškoláky akce MŠMT Den Otevřených dveří Školní soutěž O nejhezčí vánočně vyzdobenou třídu Soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava Konkurz Ten Designer Roku 2013 jsem já - finále Ples maturantů Účast na akci Perličky českého řemesla Sportovně turistický kurz Soutěž modelů AVANGARDA 2012 Lysá nad Labem Filmové představení Lidice Výstava: Pražské módní salony Uměleckoprůmyslové muzeum Praha Filmové představení Můj vysvlečenej deník Zájezd Jonsdorf Německo Lyžařský kurz Přednáška TUL Den otevřených dveří Olympiáda v českém jazyce Prezentace školy na veřejnosti: Účast na akcích: Květinový den sbírka český Den proti rakovině Sluníčkový den sbírka na dětská oddělení nemocnic Sbírka pro opuštěná zvířata libereckého útulku Dny otevřených dveří při kterých se konají i módní přehlídky Sportovně turistický kurz Módní přehlídky školy: EDUCA - veletrh vzdělávání Liberec Veletrhy vzdělávání Turnov, Jablonec nad Nisou Den otevřených dveří SPŠT Ples SPŠT BAMBIRIÁDA 2012

13 13 Škola spolupracuje s těmito organizacemi: Parlament studentů Školská rada O spolupráci s těmito organizacemi je vedena zvláštní dokumentace. Část X. Poradenské služby Hodnocení minimálního preventivního programu pro šk. rok 2011/2012 Minimální preventivní program se zaměřoval zejména na osobnostní a sociální rozvoj žáků, rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností a prevenci šikany, rasismu, intolerance a antisemitismu. Realizace prevence sociálně patologických jevů respektovala v prvé řadě věk žáků a jejich osobnostní zvláštnosti. V rámci primární prevence specifické, tak i nespecifické byly realizovány aktivity a akce (viz níže), které měly formu poskytování informací (přednášky, besedy, osvětový materiál, videoprojekce), prožitkového programu a pobytových akcí. Některé proběhly v prostorách školy, jiné v zařízeních zabývající se prevencí sociálně patologických jevů apod. Škola dlouhodobě spolupracuje s organizacemi o.p.s. Maják, SVP Čáp, nemocnicí plicním oddělením, společností Člověk v tísni, které se podílely na naplnění minimálního preventivního programu. Garanty většiny akcí byly převážně MP Mgr. Zajíčková či VP Ing. Renčínová. Do realizace programu byli zapojeni třídní učitelé, pedagogové, kteří v rámci třídnických hodin a výuky svých předmětů naplňovali cíle MPP. Na začátku školního roku byli pedagogové seznámeni s doporučením vydaným MŠMT ze dne 16. října 2007, č. j.: / , Doporučené postupy při výskytu sociálně patologických jevů ve škole a právní vymezení jednotlivých případů a Metodickým pokynem MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č. j / , Věstník MŠMT sešit 3/2002. V rámci specifické a nespecifické prevence a ve spolupráci s výše uvedenými institucemi se podařilo zajistit a uskutečnit následující akce: 1. ročníky: - Harmonizační dny - pobytová akce se zážitkovými aktivitami - návštěva Střediska výchovné péče pro děti a mládež Čáp vrstevnický program pro středoškolskou mládež Klima třídy se zážitkovými aktivitami - beseda s pracovnicí hygienické stanice na téma Léčba závislosti na tabáku - Maják, o.p.s. beseda Závislost na drogách - separace odpadu 2. ročníky: - Maják, o.p.s. beseda Partnerské vztahy - v rámci DEJ - problematika antisemitismu - prohlídka Židovského hřbitova v Liberci s průvodním slovem Ley Adamové Památník v Ruprechticích u příležitosti výročí křišťálové noci

14 14 - uctění obětí holocaustu výročí osvobození Osvětimi pobytová akce - účast na projektu Příběhy bezpráví - videoprojekce o pobytu liberecké pamětnice v KT Terezín a Osvětim - v rámci OBN - orientace v trestním, občanském a rodinném právu 3. ročník: - kurz Sport a pobyt v přírodě - pobytová akce se zážitkovými aktivitami - v rámci DEJ - problematika antisemitismus - prohlídka Židovského hřbitova v Liberci s průvodním slovem Ley Adamové Památník v Ruprechticích u příležitosti výročí křišťálové noci - účast na projektu Příběhy bezpráví - videoprojekce o pobytu liberecké pamětnice v KT Terezín a Osvětim - v rámci OBN listina základních práv a svobod - v rámci ZPO obchodní právo, daňové právo - v rámci TECH přednášky Technické univerzity Liberec 4. ročníky - v rámci EKO bankovní produkty na českém trhu přednáška bankovního ústavu - v rámci EST verbální, neverbální komunikace, základy společenského chování Pro všechny ročníky: - soutěže: - v rámci školy - Vánoční výzdoba třídy - účast na sportovních soutěžích florbal 2. místo - Vánoční zpívání přehlídka vánočních koled nastudovaných jednotlivými třídami a pedagogickým sborem - zájezdy: - do Osvětimi - uctění obětí holocaustu výročí osvobození Osvětimi pobytová akce - do Drážďan prohlídka historické části města - návštěva: - divadelních a filmových představení - zařízení zabývající se volnočasovými aktivitami (posilovna, bazén, horolezecká stěna, bowling) Jednotlivé akce byly vyhodnoceny buď formou dotazníku, nebo organizace, které realizovaly výše uvedené akce, vypracovaly závěrečnou zprávu spolu s doporučením, jak dále postupovat. Nepodařilo se realizovat: - návštěva Policie ČR - důvodem bylo těhotenství pracovnice zabývající se prevencí a organizační změny v KŘP LK - návštěva ÚP žáků 4. ročníku důvod: nebyl nalezen vhodný společný termín pro návštěvu Pro potřeby VP, MP a učitelů OBN, ZPO, EKO byly objednány praktické diáře 2010/2011 z Generation Europe, jehož cílem je informovat a chránit mladé spotřebitele témata Právo na bezpečí, Právo na informace, Právo volby, Právo být vyslyšen. Ad2) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Metodička prevence nemusela řešit ve školním roce 2011/2012 žádné případy týkající držení či užívání OPL v areálu školy a nikdo se na ni neobrátil s problémem zneužívání OPL. Konzultační hodiny byly ve čtvrtek od 14:00. Ad3) Odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase. Metodička prevence vytvořila vitrínu s názvy a kontakty sportovních a kulturních organizací, které nabízejí celou škálu možností trávení volného času. Pro žáky ve spolupráci s jinými pedagogy organizovala a realizovala MP zájezdy do zahraničí. V rámci výuky TEV žáci navštívili některá sportovní zařízení (viz výše).

15 15 Poradenské služby ve školním roce 2011/12 Nejčastější problém ve školním roce 2011/12 - záškoláctví, kdy žáci opakovaně nechodí do školy a rodiče tento stav tolerují a jeho absence omlouvají, aby neúčast ve škole zlegalizovali. Pro zamezení záškoláctví je nutné tento jev podchytit co nejdříve. Z uvedených důvodů je tedy nezbytné, poskytnout všem žákům a jejich rodičům, zejména 1.ročníkům, hned zpočátku objektivní a pravdivé informace o obsahu a organizaci studia i o jeho požadavcích, o jeho profesionálním vyústění, o problémech, které se na konkrétní škole mohou u studentů vyskytovat a proč, i o tom, jak jim je možno předcházet a jak je možné je řešit. Proto v měsíci září je pořádána informativní schůzka Výchovného poradce a třídního učitele pro rodiče žáků 1. ročníků. Hlavní podíl práce výchovného poradce spočíval v prevenci výukových problémů žáků, ve včasném vyhledávání těch žáků, u nichž lze na základě dosavadních informací určité nesnáze předpokládat a poskytnout jim odbornou pomoc. U složitějších případů byla nutná spolupráce se specializovanými pracovišti. Na základě těchto skutečností je na škole každoročně pořádán program Harmonizačních dnů pro studenty 1. ročníků. Kurz pro každou třídu je připraven v rozsahu 2 dnů. Jejich organizátorem a realizátorem je za podpory vedení školy, výchovný poradce, protidrogový koordinátor a třídní učitel. Kurz probíhá v chráněné oblasti Jizerských hor. Studenti formou zážitkových her, psychosociálních tréninků a osobní zkušenosti jsou podpořeni ve formování hodnotového systému v různých oblastech života: rizikové faktory dospívajících, akceptace odlišnosti každého jednotlivce, komunikace při respektování této odlišnosti. Režimový prvek je podpořen strukturou programu, důrazem na osobní zodpovědnost (dodržováním např. časového harmonogramu) a odpovědný přístup k životu pro vytváření dospělých struktur. Týmové hry vytváří dobrý předpoklad pro stmelení kolektivu, pro zdravou soutěživost a úspěch ve školních soutěžích, které škola v průběhu roku pro studenty připravuje. Zkušenosti ukazují, že celkový výsledný efekt se dostavuje postupně a to úspěšným překonáváním stresových situací spojených s množstvím učiva, s nároky kladenými na přípravu na výuku, navázáním nových přátelství a vztahů. Zajištěním zpětné vazby mezi organizátory a účastníky této akce formou závěrečného dotazníku je patrné, že jsou s pořádáním této akce velmi spokojeni, neboť jim společné zážitky, sblížení a nalezení nových kamarádů pomáhají překonat počáteční obavy z neznámého. Škola si plně uvědomuje, že sociální klima školní třídy zásadním způsobem ovlivňuje motivaci studentů a jejich postoj k učení a ke školní práci. Student, který se cítí ve své třídě dobře, lépe pracuje a jeho poruchy chování (záškoláctví, vandalismus, šikana) se minimalizují. Dobré klima třídy přispívá k utváření zdravého životního stylu. Cílem kurzu je přispět k vytváření podmínek pro vzájemnou a systémovou spolupráci mezi studenty, zlepšení komunikace mezi studenty i pedagogy. Vzhledem k tomu, že snahou vedení je, aby se této akce zúčastnil i třídní učitel, dochází během kurzu k většímu sblížení a vzájemnému poznání mezi třídním učitelem a žáky. Další činností výchovného poradce v roce 2011/12 bylo řešení konfliktů v rodinách, které vzniklo nesprávnou komunikací. Výsledkem bylo například zhoršení prospěchu žáků ve škole a došlo i k odchodu z domova např. k partnerovi (pokud rodiče zakazují dítěti vztah s partnerem). V některých případech důvodem ke konfliktu byl rozvod rodičů. Psychické reakce dospívajících na rozvod rodičů bývají často skryté, ale velice vážné. V průběhu školního roku výchovný poradce společně s vedením školy také řešil konflikt mezi žákem a učitelem, který také byl vyústěním nepřesné komunikace. Výchovný poradce pracuje se žáky, u kterých byla diagnostikována porucha učení. Na začátku školního roku opakovaně seznamuje všechny učitele s metodickým pokynem k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování, s přístupy, povinnostmi a hodnocením z programu vyplývajících. V průběhu měsíce září výchovný poradce také vypracovává a aktualizuje seznamy žáků s diagnostikovanou poruchou učení nebo chování. Výchovný poradce v průběhu školního roku, až na základě informací od ostatních pedagogů (vzhledem k studijním problémům jednotlivých žáků), po konzultaci s pracovníky PPP- obvykle

16 16 doporučí vyšetření žáka v PPP v Liberci. U nezletilých žáků konzultuje celou záležitost se zákonným zástupcem žáka. Kvalitní a účelné nápravy je dosaženo pouze tehdy, funguje li spolupráce mezi školou, rodinou a PPP. Výchovný poradce velmi často musí vyvracet mylné představy rodičů, že SVPU vede k úlevám rovnajícím se téměř osvobození z výuky vyučovacího předmětu. Škola uplatňuje podpůrný výukový program a individuální přístup k žákům, u kterých se objevily tyto potíže, včetně možnosti užití kompenzačních pomůcek (kalkulátor, počítač apod.). Za obsah a realizaci podpůrného výukového programu odpovídá učitel příslušného vyučovacího předmětu, který obvykle vše konzultuje s výchovným poradcem. Vzhledem k tomu, že počet diagnostikovaných žáků na střední škole je v minimálním počtu, lze celkem s úspěchem ve třídě uplatňovat individuální přístup. Ve školním roce 2011/12 práce výchovného poradce spočívala také v individuální pomoci žákům, při volbě dalšího studia na VOŠ či VŠ. Dle evidence VP se v tomto roce rozhodlo pro další studium 71% žáků 4. ročníků. Jednalo se převážně o navazující studium na TU v Liberci. Část XI. Řízení školy Realizace hlavních úkolů stanovených školou Určení učitelé se účastnili školení pro státní maturitu. Rozvíjí a zlepšuje se činnost metodických a předmětových komisí, které přispívají ke zlepšení výukových programů a práce učitelů, tyto komise jsou zapojeny i do sebehodnocení školy a Byla dokončena práce na ŠVP oboru Oděvnictví, který se vyučuje od příštího školního roku Vzdělávací činnost je na solidní úrovni, učitelé se snaží o posun od klasických výukových metod k efektivnějším metodám práce, které by posílily rozvoj kompletních dovedností na podporu byla zakoupena interaktivní tabule a zrekonstruovány 2 odborné učebny ve kterých jsou instalovány počítače a projektory. Škola se zapojila do projektu EU peníze středním školám číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/ Snahou je získat další finanční prostředky pro nákup výpočetní techniky V průběhu roku se ve výuce uplatňovaly plány metodik práce: Plán výchovného poradenství Úvod do světa práce Ochrana člověka za mimořádných situací Minimální preventivní program Jednotlivé prvky byly začleněny do učebních plánů Byl kladen důraz na využití Internetu jako média pro získávání informací Vedení školy se snažilo posilovat vytváření dobré atmosféry mezi pracovníky školy - vyhodnocení dotazníku na klima školy. Jednotlivé body budou akceptovány ředitelem školy a v příštím roce bude provedena kontrola a srovnání. Kontrolní a hospitační činnost byla zaměřena na činnost pedagogickou, metodickou a odbornou.

17 17 Svým přístupem a konzultacemi se učitelé snaží zvýšit úspěšnost studentů v jednotlivých ročnících a připravovat soustavně část studentů na studium VŠ nebo VOŠ. Stejně intenzivně pracujeme i se žáky nastupujícími do 1. ročníků. Ve spolupráci se zaměstnavateli a Úřadem práce bude škola vytvářet podmínky pro zaměstnatelnost absolventů a pomáhat při výběru a zajišťování zaměstnání. Jsou pořádány přednášky, které studenty seznamují a připravují na zaměstnání. Tato činnost je rozepsána i v příloze Koncepce školy na základě vytváření ŠVP programů. Škola je průběžně podle finančních možností vybavována výpočetní technikou a dalšími prvky pro modernizování vzdělávacího procesu. Část XII. Další záměry školy, zhodnocení, závěr Vzdělávací, výchovné a investiční záměry Škola se ve školním roce 2011/2012 zúčastnila projektu Pilotní ověřování hodnocení kvality školy, které se skládalo z dotazníkového a auditního šetření mezi žáky, pedagogy, vedením školy, nepedagogičtí zaměstnanci, rodiči a absolventy. Hodnoceny byly tyto oblasti: - podmínky ke vzdělávání - průběh vzdělávání - podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání - výsledky vzdělávání žáků a studentů, uplatnění studentů na trhu práce - řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Podmínky ke vzdělání: Silné stránky: rodiče jsou spokojeni se způsobem komunikace se školou absolventi se ve škole cítí dobře a mají dobré pracovní návyky Zlepšit by se podle žáků mohla zlepšit čistota prostor. Tady se musí vzít v úvahu omezený počet Uklizeček a také samotný přístup některých žáků ke školnímu prostředí. Průběh vzdělávání: Silné stránky: žáci hodnotí kladně připravenost učitelů na hodinu, v Klasifikačním řádu jsou stanovena pravidla hodnocení rodiče akceptují řešení kázeňských problémů a hodnotí ustanovení školního řádu jako přiměřené Slabé stránky: Slabá morálka, disciplína žáků a jejich aktivita při vyučování. Podpora školy žákům.. Silné stránky: vztahy žáků s učiteli jsou dobré rodičům jsou poskytovány potřebné informace o škole a výuce Slabé stránky: škola nabízí malé sportovní vyžití podle učitelů mají rodiče malý zájem o chování a prospěch svých dětí Výsledky vzdělávání Silné stránky: absolventi hodnotí jako dobrou přípravu pro praxi Slabé stránky: výkony žáků jsou hodnoceny jako nižší, než by mohli dosáhnout rodiče nejsou zcela spokojeni se studijními výsledky svých dětí

18 18 Úroveň výsledků práce školy: Silné stránky: pedagogové jsou na škole spokojeni rodiče jsou spokojeni se školou, na které jejich děti studují rodiče doporučují školu svým známým Slabé stránky: podle učitelů si žáci málo váží toho, že na škole mohou studovat rozvoj a údržba výpočetní techniky Dále mezi silné stránky školy patří: dobře dostupná poloha školy pověst tradice školy a zkušenosti dobrá atmosféra školy dobře udržovaná budova bez větších problémů slušná úroveň vybavení školy ochota převážné části učitelského sboru ke změnám univerzálnost většího počtu učitelů konzultační individuální pomoc pro žáky mimo vyučování pokles věkového průměru učitelů dobrá spolupráce s většinou učitelů na řešení úkolů školy rozvoj a údržba výpočetní techniky Příležitosti: Slabé stránky: další vzdělávání učitelů jedinečnost školy ŠVP propagace školy spolupráce s rodiči, absolventy a sociálními partnery úspěšnost absolventů malý zájem rodičů- rostoucí počet žáků, kteří se nechtějí vzdělávat omezené finanční zdroje na rozvoj úroveň uchazečů o studium klesající zájem podporovaný možností kdykoliv si vybrat jinou školu nepřipravenost některých učitelů pracovat s moderními technologiemi Hrozby: demografický vývoj legislativa nedostatek motivace žáků nekoncepčnost státu v řízení školství- časté změny odchod odborníků ze školství nízké ohodnocení práce ztráta motivace učitelů nedostatek investičních prostředků Se zjištěnými skutečnostmi bude škola nadále pracovat a ověřovat si výsledky a bude z nich vycházet při stanovování cílů na příští rok. Do odstranění některých nepříznivých skutečností bude zapojen i žákovský parlament. V projektu je i zanesena možnost srovnávání výsledků s jinými školami Cíl: zvyšování kvality výuky a zlepšování celkové úrovně školy Spolupráce s Radou školy probíhá pravidelně na svolaných schůzkách, Rada je informována o dění a problémech, které také pomáhá řešit.

19 19 S rodiči škola spolupracuje zatím spíše na úrovni konzultací s jednotlivci, týká se hlavně chování a prospěchu žáků. Do dalšího školního roku si škola stanovila některé priority, které se týkají spolupráce se sociálními partnery, přehodnocení propagace školy /větší účinnost/, zajištění větší možnosti pronájmů, rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s ÚP a přehodnocení financí do konce letošního kalendářního roku tak, aby škola neskončila ve ztrátě vzhledem k letošní náročné topné sezoně. Škola se také nevzdává plánu pro zajištění prostupnosti studijního oboru Oděvnictví na přesunutí a zavedení oboru šička, švadlena v oděvní výrobě. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Část XIII. Údaje o výsledcích kontrol Inspekční zpráva č. j. ČŠIL-639/11 -L příloha č. 1 Veřejnosprávní kontrola hospodaření za období 2010 do data zahájení kontroly Protokol OK-18/11 na KULK Kontrolní oddělení Přijatá opatření o odstranění zjištěných nedostatků příloha č. 2 Školská rada vzala na vědomí a schválila dne: Podpis předsedy ŠR:... Podpisy členů ŠR:...

20 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 vychází ze

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více