EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE EFEKTIVITA UPLATNĚNÍ FIKTIVNÍ FIRMY NA SOŠ A SOU Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala: Monika Součková Brno 2006

2 Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené informační zdroje. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům Podpis:... 2

3 Děkuji paní Ing. Pavle Stejskalové a paní Mgr. Zdeně Martínkové za metodickou pomoc, cenné rady a připomínky, které mi poskytly při zpracování této závěrečné práce. Podpis:... 3

4 OBSAH I. Úvod...5 II. Efektivita uplatnění fiktivní firmy na SOŠ a SOU 1. Historie rozvoje fiktivních firem u nás Projekt Fiktivní firma Co je to fiktivní firma Cíl fiktivní firmy Vyučovací metody ve fiktivní firmě Východiska pro hodnocení dobře fungující fiktivní firmy Požadavky kladené na učitele Hledisko ekonomické Hledisko pedagogické a didaktické Zvláštnosti práce žáků Problematika hodnocení a klasifikace žáků CEFIF Jak založit fiktivní firmu Předpoklady pro založení fiktivní firmy Postup založení fiktivní firmy Vnitřní struktura fiktivní firmy Ředitel firmy Sekretariát Právní oddělení Oddělení marketingu Zásobovací oddělení Odbytové oddělení Účtárna Finanční vztahy fiktivní firmy Fiktivní firma a daně Zdravotní pojištění ve fiktivní firmě Sociální pojištění ve fiktivní firmě Veletrhy Mezinárodní kontakty Spolupráce s reálnou firmou Fiktivní firma v praxi, pozorování Fiktivní firma z hlediska zdraví Dotazník č.1 vyhodnocení Dotazník č.2 vyhodnocení Fiktivní firma jako nástroj snižování nezaměstnanosti...50 III. Závěr Resumé Klíčová slova Literatura Seznam příloh Přílohy 4

5 I. ÚVOD Výuková forma fiktivní firma má jako základní úkol věrně simulovat studentům či učňům ekonomických a obchodních oborů středních a vyšších odborných škol v České republice fungování skutečné firmy v podmínkách tržního hospodářství. Základním cílem celého projektu je ucelený tržní systém se všemi pravidly, který dodržují všechny fiktivní firmy, sdružené v tomto systému. Centrem všeho je Centrum fiktivních firem CEFIF, které je součástí NÚOV Praha. Zde je vedena kompletní evidence všech fiktivních firem a funguje zde několik úřadů, které jsou v reálu nejdůležitější pro bezchybné fungování firmy tj. obchodní rejstřík, obchodní soud, finanční úřad, správa sociálního zabezpečení atd. Dále bylo založeno několik institucí, které jsou nutné pro fungování tržního prostředí banky, pojišťovny, zdravotní pojišťovny, celnice (samozřejmě vše fiktivní). Cílem bakalářské práce je zabývat se nejprve analýzou výukové formy fiktivní firma obecně, poté z hlediska efektivity výuky na vzdělávání žáků a z hlediska použitých didaktických metod, poté výzkumem pozorováním v praxi efektivnost této specifické výukové formy ověřit. Pro posouzení kvality a efektivity výuky ve fiktivní firmě byly sestaveny dotazníky pro žáky i učitele - koordinátory fiktivních firem. Součástí pozorování je rovněž zhodnocení fiktivní firmy z hlediska zdraví, což je v současné době důležitý aspekt v nazírání na školy či výukové metody. Součástí práce je zamyšlení nad fiktivní firmou jako nástrojem pro snižování nezaměstnanosti. 5

6 II. Efektivita uplatnění fiktivní firmy na SOŠ a SOU 1. Historie rozvoje fiktivních firem u nás Myšlenka vzdělávat pomocí výukové formy fiktivních firem pronikla do České republiky v první polovině roku 1992, a to díky panu Mgr. Slanařovi, řediteli obchodní akademie ve Vídni. Na aktivu v květnu 1992 se vyučující z některých obchodních akademií v České republice seznámili s výhodami této formy výuky, takže od září 1992 vzniklo prvních 6 firem. V listopadu 1992 pak vzniklo centrum na VŠE. V průběhu prvního školního roku se vytvářely první kontakty mezi těmito několika firmami a vznikaly i firmy další. Pro rozvoj fiktivních firem mělo význam i další setkání vyučujících, které se uskutečnilo ve Svitavách v únoru Ke konci školního roku existence fiktivních firem bylo řádně zaregistrováno 16 firem. Další předpoklady pro rozvoj fiktivních firem vytvořil i liberalizovaný učební plán pro obchodní akademie, který uvádí práci ve fiktivní firmě mezi příklady povinně volitelných předmětů. Po uplynutí dvou školních let existence fiktivních firem v ČR byly zaregistrovány již 102 fiktivní firmy. Jejich počet však dále vzrůstal. Ke konci třetího školního roku existence firem (tedy v květnu 1995) bylo zaregistrováno cca 180 firem, z toho celkem 4 v Polsku. (Rotport 1997) Od roku 2002 působí Centrum fiktivních firem (CEFIF) na Národním ústavu odborného vzdělávání v Praze. NÚOV má v současné době nejlepší pozici pro jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2. Projekt - Fiktivní firma 2.1. Co je to fiktivní firma Fiktivní firma pracuje jako skutečná firma výrobní, obchodní nebo dopravní. Firma se řídí platnými právními předpisy, využívá podklady z hospodářské praxe a její pracovníci uskutečňují všechny základní činnosti : - nákup, prodej, reklama - písemný i telefonický hospodářský styk - fakturace a účtování - činnosti podnikového sekretariátu Fiktivní firma se od skutečného podnikání liší v jediném. Nesměňuje peníze ani zboží, tj. ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz. 6

7 Podle Rotporta (1997) fiktivní firma pracuje s originálními podklady s praxe, s fiktivním zbožím a fiktivními penězi Cíl fiktivní firmy Práce ve fiktivní firmě má budoucím absolventům středoškolsky kvalifikovaným ekonomům přitažlivou formou napomoci získat zejména tyto dovednosti : - umět transformovat získané nové vědomosti na dovednosti - aplikovat teoretické vědomosti při řešení praktických úloh v jednotlivých oddělení firmy - učit se samostatnosti a pocitu zodpovědnosti za vlastní práci - učit se schopnosti orientovat se v hospodářské praxi a pohotově reagovat - prostřednictvím komunikace se zahraničními firmami rozvíjet jazykové znalosti - umět dobře komunikovat v mateřském a cizích jazycích, spolupracovat a prezentovat výsledky - aktivně a tvořivě přistupovat k řešení problémů Výhody podle Rotporta (1997) Snaha o maximální přiblížení se reálné praxi. Žáci plní konkrétní role, mění se vztahy mezi nimi a učitelem. Fiktivní firma umožňuje srovnání úrovně znalostí mezi jednotlivými školami, vytváří u žáků pocit odpovědnosti za dobré jméno školy. Nevýhody podle Rotporta (1997) Fiktivní firma neumožňuje systematické procvičení všech složek učiva. Ve firmě jsou prováděny pouze ty činnosti, které jsou vyvolány okolím. Učitel prakticky nemá možnost ovlivnit výběr řešených problémů Vyučovací metody ve fiktivní firmě Podle Stejskalové a Čadílka (2001) je práce ve fiktivní firmě určitou specifickou organizační formou vyučování, a má specifické postavení mezi vyučovacími předměty na střední škole. Jde o předmět, který má nenásilnou formou spojovat teoretické poznatky žáků s jejich budoucí praxí, jde o praktickou 7

8 aplikaci již dříve získaných teoretických poznatků, která může být charakterizována jako skupinové vyučování. Svým charakterem zapadá do koncepce problémového vyučování a učení. Ve výuce se spojují teoretické vědomosti žáků s ekonomickou praxí, vytváří se a upevňuje řada praktických dovedností, které jsou pro budoucí uplatnění absolventů nezbytné. Předem můžeme vyloučit všechny monologické vyučovací metody, které používáme při podávání nového učiva. Při případné nutnosti doplnění teoretických poznatků žáků můžeme doporučit - rozhovor pozor na výrazný vstup vyučujícího do práce fiktivní firmy, může působit do jisté míry rušivě. Žáky lze pouze upozornit na existující problém, kterého si sami ne vždy musí uvědomit a zaměřit je na vhodnou literaturu v níž mohou najít podklady pro jeho řešení - práce s odbornou literaturou - samostatné studium zákonů, předpisů, směrnic, při které si žáci zvykají na základní metodu - získávání nových poznatků samostatné nalézání cesty vedoucí k vyřešení problému - inscenační metoda hlavní metoda vyučování ve fiktivní firmě Tato metoda je řazena mezi aktivizující vyučovací metody - dlouhodobé zařazení žáka do určité konkrétní role, funkce, praktické situace, v níž musí řešit různorodé problémy. Základem je dokonalé splynutí s touto rolí. Důležitá je motivace žáků pro vykonávání dané funkce - motivace může být spojena se snahou o úspěch ve firmě, snahou o co nejlepší výsledky, a tím se lépe připravit pro své budoucí povolání. Obě tyto stránky motivace se pak projeví v zájmu žáka o kvalitní výkon v určité funkci firmy Východiska pro hodnocení dobře fungující fiktivní firmy Podle Rotporta 1996 rozvoj fiktivních firem vyvolává nutnost zaměřit se na zvýšení kvality jejich práce. S tím je spojena i otázka jejího hodnocení. Můžeme uvést několik základních východisek : pro hodnocení práce fiktivních firem by neměl být v první řadě rozhodující jejich hospodářský výsledek. Podmínky hospodaření fiktivních firem jsou značně odlišné od reality a je velmi snadné volit různé formy dosažení zisku, 8

9 které by se v praxi použít nedaly. jedním východiskem pro hodnocení by měla být pestrost činností fiktivní firmy, kterými se budou žáci zabývat (kontakty s řadou různých firem, různé formy nabídky zboží, účast na veletrzích a další aktivity spojené s firmou) četnost i pestrost zahraničních kontaktů ( mj. i ve vztahu k počtu zemí, s nimiž firma obchoduje nebo počtu používaných jazyků) na mezinárodní úrovni budou fiktivní firmy posuzovány podle mezinárodně platných kvalitativních kritérií. Příprava ve fiktivních firmách různých zemí nemůže být zcela stejná, ale měla by být vzájemně srovnatelná a zaměřená na širší spektrum činností. Mezinárodně srovnatelné standardy umožňují větší mobilitu absolventů, kteří prošli fiktivními firmami a tím zvyšují i jejich šance na trhu práce. Pro úplnost Rotport (1997) uvádí další faktory, které mohou způsobit nižší kvalitu práce ve fiktivních firmách. Jde zejména o tyto nedostatky: nereálně vysoká výše základního jmění příliš velký počet společníků. zejména stav, kdy všichni žáci jsou společníky a firma tedy nemá prakticky žádné zaměstnance vymýšlení údajů o jednotlivých účastnících zapojených do fiktivní firmy (zejména uvádění smyšlených titulů nebo údajů o rodinném stavu a vyživovaných osobách 3. Požadavky kladené na učitele Práce žáků ve fiktivní firmě předpokládá změnu charakteru práce učitele, který výuku ve firmě vede a klade na něj nové nároky. Učitel si musí uvědomit roli, kterou v daném předmětu plní a najít správný vztah k žákům. V první řadě je třeba si uvědomit, že ve fiktivní firmě již nejde o tradiční frontální vyučování. Učitel přechází od podávání učiva k řízení samostatné práce žáků. K výrazné změně při tom dochází i u charakteru obsahu učiva. Klesá podíl teoretických otázek a vzrůstá rozsah učiva konkrétního, prakticky orientovaného. Učitel si musí uvědomit, že by sám neměl přímo ve firmě pracovat. Žák potřebuje v tomto předmětu učitele jako poradce či koordinátora, který stojí mimo firmu. Zároveň učitel potřebuje žáky, kteří budou ve firmě pracovat a tím se starat 9

10 o její výsledky a o její dobré jméno. Úspěšnost práce dané fiktivní firmy tedy závisí jak na dobré práci učitele, tak i žáků. Z hlediska dokumentaci firmy může učitel figurovat jako společník dané obchodní společnosti (tím se zajistí kontinuita firmy při střídání žáků). Ze stejných důvodů by mohl být i jedním z jednatelů (např. ve spol. s r. o.). I zde je však vhodné, když je jednatelem i některý žák, který jako jednatel bude řešit otázky běžného provozu firmy. Vyučující, který má vést práci žáků ve fiktivní firmě, by měl být zkušený (jak z hlediska pedagogických zkušeností, tak z hlediska praktických ekonomických vědomosti a dovednosti). Měl by to být člověk, který má zájem o hledání nových vyučovacích metod, který má zájem o co nejlepší přípravu svých žáků pro praxi. Celý systém práce ve fiktivní firmě mimoto vyžaduje, aby učitel znal co nejlépe jednotlivé žáky, jejich vědomosti, dovednosti, ale i povahové vlastnosti. Jedině tak může žáky vhodně motivovat a organizovat jejich práci a zároveň objektivně a spravedlivě hodnotit a klasifikovat jejich výsledky. Velmi významná je správná motivace žáků. Žáci by se měli na práci ve firmě těšit, měli by získat k firmě osobní vztah a měli by mít i radost z ekonomických výsledků své firmy (i když jsou pouze fiktivní). Nezbytným předpokladem k tomu je právě aktivní vyučující, který o svém zájmu o věc dokáže přesvědčit své žáky a který je pro ně přirozenou autoritou Požadavky na učitele z hlediska odborných ekonomických vědomostí a dovedností - vědomosti z oblasti konkrétní zákonné úpravy jednotlivých ekonomických činností - dovednost zpracovat jednotlivé podnikové agendy - vědomosti z oblasti organizace podnikových činností v podniku střední velikosti - vědomosti (příp. dovednosti) nezbytné pro jednání s institucemi ( Živnostenský úřad, Finanční úřad apod.) - dovednost práce s prostředky výpočetní a organizační techniky - vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomického softwaru - vědomosti a dovednosti z oblasti platebního styku jak vnitrostátního, tak i mezinárodního 10

11 Ve všech těchto oblastech musí jít o vědomosti a dovednosti větší hloubky než u vyučujícího odpovídajícího teoretického předmětu. např. v oblasti právní úpravy jednotlivých obchodních společností vyučující podnikové ekonomiky vcelku vystačí s konstatováním, společnost s ručením omezením vzniká zápisem do obchodního rejstříku na základě uzavřené společenské smlouvy. vyučující právní nauky musí znát jednotlivé náležitosti takovéto společenské smlouvy. Znalosti vyučujícího ve fiktivní firmě musí jít z hlediska praktického do větší hloubky musí být totiž schopen takovouto smlouvu pro konkrétní podmínky firmy sepsat. Zároveň musí být schopen zajistit i zápis firmy do obchodního rejstříku včetně bezchybného zpracování návrhu na zápis. Obdobně se budou lišit i požadavky na znalosti jednotlivých podnikových agend. Vyučující v předmětu práce ve fiktivní firmě nevystačí s pouhým výčtem těchto agend a jejich popisem. Jeho znalosti musí být takové, aby mohl posoudit vhodnou formu vedení určité agendy, aby znal potřebné formuláře používané v praxi a uměl žákům ve vedení těchto agend pomoci.půjde li např. o vedení skladové evidence, nepostačí mu pouhé konstatování, že tato evidence se vede zpravidla na skladních kartách. Pro práci ve fiktivní firmě musí mít naprosto konkrétní představu o obsahu a formě skladní karty, o technice zápisu na skladní kartu apod. Podobně jako u vědomostí potřebných např. pro sepsání společenské smlouvy je nezbytné, aby se vyučující vyznal i v písemnostech, souvisejících s jednáním s institucemi. Jde např. o vědomosti o obsahu takovýchto písemností ( např. Přihlášky plátce daně nebo Žádosti o koncesi). Při tom nestačí pouze vědomosti o obsahu těchto písemností, ale nezbytná je i dovednost takovéto písemnosti sestavit, případně vyplnit odpovídající formuláře Požadavky na učitele z hlediska pedagogického a didaktického - dovednost organizovat práci při specifické formě skupinového vyučování - dovednost vést kolektiv žáků tak, aby jeho vedení bylo nenásilné a žáci měli pocit, že si svoji práci organizují sami - schopnost týmové práce - dovednost vést žáky při řešení problémů, umět problémy předvídat, případně nenásilně záměrně vytvářet - samostatnost rozhodování 11

12 - schopnost inovace ve vyučování, tvořivý přístup k práci - vědomí zodpovědnosti za výsledky své práce - dovednost motivovat žáky pro co nejlepší plnění úkolů ve firmě, vytvářet zájem o tuto práci - angažovanost ve vyučovacím procesu - mít radost z práce s žáky - dovednost hodnotit a klasifikovat práci žáků v těchto dosud nepříliš obvyklých vyučovacích situacích Vyučovací hodina v předmětu práce ve fiktivní firmě je mnohem různorodější z hlediska obsahu i vyučovacích metod než vyučovací hodiny libovolného jiného vyučovacího předmětu. Základem vyučování je samostatná práce žáků rozdělených do několika skupin se zcela rozdílnou náplní činnosti. Při tom náplň práce každé skupiny vychází z momentální situace, v níž se daná fiktivní firma nachází. V určitých obdobích jsou některá oddělení fiktivní firmy přetížena, jiná jsou dočasně nevytížena. Vyučující musí předem s touto možností počítat. Musí si dobře rozmyslet jak zaměstná případné žáky z toho oddělení, kde nebude žádná aktuální práce. K tomu je nutné, aby měl vlastní konkrétní představu o možné náplni práce všech oddělení. Jeho příprava na vyučovací hodinu však vychází ze značně neplných výchozích informací. Vyučující nemůže předvídat, jaká korespondence přijde, jaké problémy v ní budou obsaženy. Nemůže ani předpokládat, zda se dostaví všichni žáci, ani jak budou při řešení svých úkolů rychlí. Při tom neúplné obsazení některého oddělení nebo menší rychlost při řešení jeho problému může výrazně ovlivnit práci oddělení dalších. I při podrobné přípravě bude vždy vyučující při organizaci vyučování ve fiktivní firmě improvizovat. S tím úzce souvisí i nové postavení učitele při výuce v tomto předmětu. Vyučující nemůže ponechat práci žáků zcela náhodě a živelnosti. Na druhé straně však žáci neměli jeho řídící zásahy vůbec uvědomovat. Fiktivní firma má svého ředitele z řad žáků, má svou vlastní řídící strukturu obdobnou jako firmy reálné. Na všech řídících stupních působí žáci. Učitel by měl stát vždy pokud možno mimo tyto struktury. V tom právě spočívá jeho specificky obtížná práce při řízení práce žáků měl by řídit, aniž by byl viděn. Zkušenosti z práce fiktivních firem ukazují, že právě zde je jedno z největších úskalí pro práci vyučujícího. Na jedné straně se můžeme setkat s učiteli, kteří 12

13 podrobně a detailně sami připraví celý průběh vyučování, vyřeší prakticky všechny hlavní problémy a přemění je na řadu drobných zcela konkrétních činností, které pak sami přidělí konkrétním žákům. To pak snižuje samostatnost a aktivitu žáků, zmenšuje i jejich motivaci pro práci ve firmě a snižuje jejich pocit zodpovědnosti. Na druhé straně se můžeme setkat s učiteli, kteří vlastně do vyučování v průběhu celé vyučovací doby vůbec nezasahují. Ponechávají veškeré rozhodování na žácích, nekontrolují jejich činnost ani jejich výsledky. To často vede k nerovnoměrnému vytížení žáků. Některé nedostatky v práci se neustále opakují, protože žáky na chybu nikdo neupozorní, firmu opouštějí opakovaně nekvalitní písemnosti. Správné vedení žáků pracujících ve firmě, je velmi úzce závislé na další schopnosti učitele. Tou je schopnost týmové práce. Obecně můžeme říci, že učitel, který sám umí dobře pracovat v týmu svých pracovníků, má vlastní praktické zkušenosti, může lépe řídit žáky. Jeho osobní zkušenosti mu umožňují vyvarovat se ve vlastní práci těch chyb, které mohou práci týmu narušit. Dokáže také včas takové vlastnosti rozpoznat u jednotlivých žáků a usměrnit tak spolupráci mezi žáky. Pokud není učitel sám schopen rozdělit úkoly mezi další spolupracovníky a ponechat jim zodpovědnost za jejich splnění, pokud má pocit, že musí vše udělat sám, bude těžko schopen posoudit vhodnost přístupu ředitele firmy z řad žáků Je dosti pravděpodobné, že ho povede k příliš detailní kontrole všech činností jeho podřízených a ke snaze udělat si všechno sám, protože na nikoho není spolehnutí. Práce ve fiktivní firmě je určitou specifickou formou problémového vyučování. Je tedy pochopitelné, že učitel tohoto předmětu musí být schopen využívat základní principy problémového vyučování. Jeho schopnost předvídat problémy musí vycházet z jeho dobrých ekonomických znalostí ( jak teoretických, tak praktických). Z didaktického hlediska je však nutné, aby učitel dokázal žákům pomoci při přesné formulaci problému, aby jim případně pomohl rozdělit problém na jednodušší dílčí problémy a nenásilnou formou je vedl při jejich řešení. Nesmí zapomínat ani na nezbytné zobecnění poznatků, které žáci získají při řešení konkrétního problému Jedině tak může dovést žáky k tomu, aby další podobné problémy již řešili jednodušším způsobem, případně aby si vytvořili i určitý algoritmus pro řešení těchto problémů. 13

14 Dobře vést problémově orientovaný vyučovací proces může pouze učitel. který je schopen samostatného rozhodování. Jde o vlastnost, kterou chce vychovat u svých žáků a musí jim tedy být sám příkladem. Zdálo by se, že učitel nebude muset rozhodovat praktické ekonomické situace fiktivní firmy, protože k tomu jsou určeni ve firmě vedoucí pracovníci z řad žáků. Toto zadání klame, protože učitel musí počítat vždy s tím, že daný problém přesáhne možnosti žáků a bude muset tedy do vyučování zasáhnout. V tomto okamžiku budou od něj žáci zcela pochopitelně očekávat, že se okamžitě rozhodne, a že jeho rozhodnutí bude správné. Nerozhodný učitel, který by v tomto okamžiku nedokázal žákům poradit, by s největší pravděpodobností ztrácel svoji autoritu. Dobrý vedoucí fiktivní firmy nemůže být svázán požadavky a zásadami tradičního vyučování. Má-li vést žáky k samostatnému řešení problémů, musí si uvědomit své změněné postavení ve vyučovacím procesu. Musí být učitelem tvořivým se smyslem pro inovace ve vyučovacím procesu. Sama existence fiktivní firmy je významnou inovací vyučování. Požadavek inovace ve vyučovaní nemusí být automaticky splněn u každého dobrého vyučujícího ekonomických předmětů. Můžeme se proto setkat s učiteli ekonomy, kteří nemají zájem fiktivní firmu vést a nedají se k jejímu vedení přesvědčit. Je to dáno tím, že si uvědomují náročnost nové vyučovací formy na tvořivý přístup učitele a podvědomě mají obavy. Dosavadní zkušenosti ukazují, že schopnost tvořivého přístupu učitele a jeho zájem o inovace vyučujícího procesu nesouvisí ani s věkem, ani s léty učitelské praxe. Zájem o inovace a tvořivý přístup učitele úzce souvisí s pocitem zodpovědnosti za výsledky jeho práce. Tato vazba je zcela pochopitelná. Učitel, který si je vědom zodpovědnosti za výsledky své práce. tj. za znalosti žáků a za jejich uplatnění v praxi bude k vyučovacímu procesu přistupovat tvořivě, bude hledat nové vyučovací metody a nové přístupy k vyučování. Inovace a tvořivý přístup mají však smysl pouze při zlepšování výsledků jeho práce. Učitel si musí uvědomovat, že v takto prakticky orientovaném vyučování musí být jeho ekonomické znalosti dostatečně podrobné, že musí sledovat všechny změny v předpisech. Musí si být vědom důsledků, které by mohlo mít pro žáky vyučování neodpovídající po obsahové stránce současné praxi. Významnou úlohu při realizaci vyučování prostřednictvím fiktivní firmy hraje motivace žáků. Práce ve fiktivní firmě je velmi závislá na iniciativním přístupu 14

15 žáků, který však nevznikne sám od sebe. Záleží na vyučujícím, který má dokázat žáky k samostatnosti a iniciativě správně motivovat. Schopnost motivace je významná při jakékoliv formě vyučování. U práce ve fiktivní firmě je tato schopnost učitele významná dvojnásob. Motivovanost žáků bude záviset na motivovanosti učitele. Žáci musí neustále cítit, že jejich učitel má o chod firmy a o její výsledky osobní zájem, že ho práce v předmětu baví. jedině tak může strhnout své žáky, motivovat je ke snaze pracovat ve firmě co nejlépe. Motivovanost žáků se projeví např. i tím, že jsou ochotni v případě potřeby pracovat ve firmě i mimo stanovený čas. Motivováni mohou být žáci fiktivní formou ( ekonomickými výsledky své práce, platy a odměnami, podíly na zisku ) nebo reálně (účastí na veletrhu fiktivních firem, návštěvou zahraniční firmy s příspěvkem sponzora). Pro některé žáky může být motivací i pestrost a četnost písemných zahraničních ekonomických vztahů. Konečnou motivací může být i snaha vyzkoušet si prakticky vše, co budou po absolvování školy potřebovat pro své dobré uplatnění. Schopnost motivovat žáky souvisí s angažovaností učitele, tj. učitel musí přistupovat k práci aktivně. Vedení firmy je časově náročné, neomezuje se pouze na určené vyučovací hodiny. Příprava na vyučování je obtížnější, časově náročnější než u klasických vyučovacích hodin. Hlavním zdrojem angažovanosti má být radost práce s žáky. Výsledky žáků, jejich zájem o práci a v průběhu výuky patrné výsledky ve firmě budou učiteli hlavní odměnou. Celý systém práce ve fiktivní firmě vyžaduje, aby učitel znal co nejlépe žáky, jejich vědomosti, dovednosti, ale i povahové vlastnosti, jedině tak může žáky motivovat a organizovat jejich práci, zároveň výsledky spravedlivě a objektivně hodnotit a klasifikovat. 4. Zvláštnosti práce žáků Práce ve fiktivní firmě je specifickou organizační formou vyučování, je charakterizována jako skupinové vyučování a svým charakterem zapadá do koncepce problémového vyučování a učení. Základem je nepřímé řízení vyučovacího procesu prostřednictvím specificky vytvořených skupin, v jejichž čele je vždy nějaký žák ředitel. Učitel je při tom v pozadí a do vlastní činnosti zasahuje pouze tehdy, když si příslušná skupina, resp. její vedoucí neví s daným problémem rady. V dobře fungující firmě by měli mít žáci rozhodující úlohu i při 15

16 plánování své činnosti, při rozdělování úkolů mezi jednotlivé skupiny i při hodnocení splněných úkolů. Celý průběh vyučování je charakterizován vytvářením problémových situací, které jsou shodné s problémy v činnosti reálné firmy. Jednotliví žáci (v závislosti na svém funkčním zařazení) se snaží o přesnou charakteristiku daného problému, hledají cesty k jeho řešení, rozdělují problémy na problémy dílčí a výsledky řešení dílčích problémů pak opět spojují do celkového řešení. Úloha učitele spočívá převážně v zobecňování a shrnutí poznatků, k nimž žáci v průběhu samostatné činnosti došli. V průběhu práce ve fiktivní firmě dochází ke spojování teoretických vědomostí žáků s ekonomickou praxí, dochází k vytváření a upevňování řády praktických vědomostí. Specifické rysy v práci žáků ve fiktivní firmě ve srovnání s jejich prací v ostatních ekonomických předmětech : Větší samostatnost žáků v průběhu celého vyučovacího procesu. Jednotliví žáci jsou nuceni na vymezeném úseku pracovat samostatně, přijímat konkrétní rozhodnutí a zodpovídat tak za vzniklé důsledky. K tomu přispívá i systém organizace práce v tomto předmětu, kdy jednotliví žáci jsou pověřeni výkonem určité konkrétní podnikové funkce (počínaje ředitelem příslušného podnik u až k poslednímu řadovému pracovníkovi). Výrazně větší iniciativa žáků při vyhledávání jednotlivých problémů, které je třeba vyřešit a dílčích činností, které je nutné provést. Bez iniciativy každého žáka je prakticky chod firmy téměř nemožný. Není ani příliš vhodné, aby iniciativa žáka byla nahrazována iniciativou učitele. Dále je tu požadavek na schopnost týmového řešení úkolů a týmové práce. Každý žák by měl být veden k tomu, aby pro svůj kolektiv udělal vše, co je schopen udělat. Systém práce vyžaduje, aby žáci sami zhodnotili, zda se všichni zapojují do práce jak nejlépe mohou, či zda se mezi nimi vyskytují jednotlivci, kteří se jen vezou nebo se snaží své schopnosti prosadit vždy pouze individuálně. Vedle schopnosti dělit se o práci je také důležitá schopnost dělit se o své úspěchy. Obě tyto stránky jsou důležité, protože chceme u žáků posuzovat schopnost týmové práce. Tato schopnost je typický rys práce ve fiktivní firmě a je jedním z jeho zásadních cílů. Vytváří se tak jedna z vlastností nezbytných pro praktické uplatnění budoucích absolventů. 16

17 Zapojení fiktivních firem do trhu jak v národním i mezinárodním měřítku klade důraz na vyjadřovací schopnosti žáků. Jde o schopnost přesně vyjádřit myšlenku a vyjádřit svůj názor před spolužáky, ale i před jinými lidmi (např. z jiných fiktivních firem). Specifickým požadavkem je schopnost argumentovat a obhajovat vlastní názor. Schopnost komunikovat jak v mateřském jazyce, tak v cizích jazycích není jen předpoklad pro řádný chod firmy, ale je to důležitý výchovně vzdělávací cíl, k němuž má výuka v daném předmětu vést. Dalším výchovným cílem fiktivní firmy je schopnost ovládat prostředky výpočetní a organizační techniky. Žáci běžně musí pracovat s počítačem,s tiskárnami a kopírkami. Nejde při tom jenom o pouhé provedení práce, ale o získání poměrně rozsáhlých praktických dovedností. Jde zde o trvalé dovednosti, protože se k nim žáci propracovali sami svojí vlastní činností. Důležitá je spolupráce žáků ve skupině tak, aby tyto dovednosti získali všichni žáci. Ti, kteří již určité dovednosti mají, se snaží naučit je i zbývající žáky ve skupině. Není vhodné nechávat většinu činnosti pouze na žácích, kteří si jisté dovednosti již osvojili, i kdyby tento postup byl rychlejší. Není totiž vhodná úzká specializace žáka na dílčí činnosti. Ta by sice vedla k okamžitému zrychlení práce firmy, ale neplní svůj účel v oblasti vzdělávací. Proto může dojít v průběhu roku ve fiktivní firmě ke střídání žáků v jednotlivých úsecích firmy. Žáci tak získají možnost naučit se a poznat více činností. 5. Problematika hodnocení a klasifikace žáků Speciální forma práce vyžaduje i změnu ve způsobu hodnocení. Přitom nové přístupy k hodnocení nemusí být vždy v protikladu k dosavadním, které jsou používány v ostatních předmětech. Zdá se nezbytné, aby - v podmínkách fiktivních firem na středních školách - bylo toto nové hodnocení v souladu s požadavky klasifikačního řádu. U fiktivní firmy je rozhodujícím činitelem při hodnocení učitel. To však v žádném případě neznamená, že by do hodnocení neměli zasahovat žáci sami. Vlastní hodnocení a hodnocení spolužáky (spolupracovníky a nadřízenými ve fiktivní firmě) by v tomto předmětu mohlo hrát významnou roli. Je totiž projevem již výše zmíněného změněného vztahu mezi učitelem a žákem v tomto předmětu 17

18 a projevem zvýšené samostatnosti žáků během práce ve firmě. Zároveň se tím přibližujeme i ekonomické praxi v této otázce. Důležitou otázkou je i to, zda hodnotit každého jednotlivce zvlášť nebo skupinu, v níž žák pracoval a jakou formu má hodnocení mít - zda použít klasickou stupnici známek, slovní hodnocení či pracovní posudek. Dosavadní hodnocení žáků ve fiktivních firmách na středních školách v České republice můžeme ve stručnosti charakterizovat takto: Základní formou hodnocení je klasické hodnocení známkami. Jeho základem jsou dílčí hodnocení vybraných složek, z nichž se skládá činnost žáků ve fiktivní firmě (sociální vztahy ve firmě, organizační předpoklady, výsledky práce, úroveň dokumentace, schopnost prezentace výsledků apod.). Do jednotlivých hodnocených oblastí se promítá jak hodnocení výsledků celého oddělení fiktivní firmy (např. sekretariátů, účtárny, obchodního oddělení), tak i přínos hodnoceného žáka k těmto výsledkům. Vedle výsledné známky na vysvědčení můžeme použít i hodnocení práce každého žáka v podobě určitého pracovního posudku. Toto písemné hodnocení může být předáno žákům na konci jejich práce ve firmě. Žák ho pak může předložit svému budoucímu zaměstnavateli jako doklad o získaných speciálních znalostech. 6. CEFIF Všechny potřebné vnější předpoklady pro řádnou činnost fiktivních firem v České republice zajišťuje Centrum fiktivních firem ČR (CEFIF). Centrum poskytuje vznikajícím firmám potřebné informace a umožňuje jim zapojení do trhu fiktivních firem jak v ČR tak i v zahraničí ( s využitím kontaktů s obdobnými centry v dalších evropských zemích). Organizační struktura CEFIF 1 Zaměstnanci : Ing. Lukáš Hula vedoucí CEFIF) Dana Batelková (asistentka) 1 informace čerpány z 18

19 Kontakt na CEFIF Od 1. ledna 2002 je CEFIF součástí Národního ústavu odborného vzdělávání. Adresa : Národní ústav odborného vzdělávání Weilova 1271 Praha 10 telefon: CEFIF má v současné době tato oddělení: Informační středisko: - poskytuje potřebné informace pro začínající firmy - vydává Obchodní věstník, v němž oznamuje všechny nově registrované firmy - plní funkci centrální pošty pro fiktivní firmy - zabezpečuje kontakt CEFIF s fiktivními firmami i s obdobnými centry v zahraničí Živnostenský úřad : Živnostenský úřad CEFIF vydává v souladu se živnostenským zákonem (Zákon č. 455/1991 Sb.) živnostenská oprávnění. K tomu používá upravené formuláře živnostenských listů a koncesních listin. Potřebné formuláře a rozdělení živností naleznete v sekci downloads. Obchodní soud: - vede obchodní rejstřík s náležitostmi podle obchodního zákoníku (Zákon č. 513/1991 Sb.) - přiděluje firmám IČO Banka FIBA Banka CEFIF (s označením FIBA Praha a směrovým kódem 9999) původně sloužila k provádění všech peněžních převodů mezi našimi fiktivními firmami. Vzhledem k velkému nárůstu počtu firem vznikly postupně další fiktivní banky, které od září 1994 převzaly veškerou agendu běžných účtů pro fiktivní firmy. FIBA Praha působí jako centrální banka a zároveň vede devizové účty těm firmám, které o to projeví zájem. 19

20 Finanční úřad: Finanční úřad CEFIF zabezpečuje, aby jednotlivé fiktivní firmy svou činnost také zdaňovaly podle platných daňových předpisů. Korespondenční dodavatel Korespondenční dodavatel CEFIF zajišťuje na základě objednávek fiktivních firem dodávky těch druhů materiálu, případně zařízení, které nedodávají již existující fiktivní firmy. Korespondenční dodavatel CEFIF nezpracovává svůj vlastní katalog. Vyřizuje pouze konkrétní objednávky s uvedenou cenou za 1 kus (bez DPH). Objednávka musí mít samozřejmě potřebné náležitosti - IČO, číslo účtu a přesnou adresu objednávající organizace. Podle Rotporta (1996) korespondenční dodavatel působí jako velkoobchod. U zboží, které je přímo určeno k prodeji ve fiktivní firmě dodává většinou nejméně po 10 kusech od 1 druhu. Některé firmy však vyžadují velmi časté dodávky malého množství (prakticky podle okamžitého přání svých odběratelů). Tento přístup není příliš vhodný z hlediska smyslu fungování fiktivních firem. Žáci pracující ve firmě si musí vytvářet přiměřené zásoby. Adresa korespondenčního dodavatele je stejná jako u ostatních oddělení CEFIF: Celní úřad v současné době nepůsobí. Zdravotní pojišťovna ZDRAFIK K placení zdravotního pojištění jsou povinny přihlásit se všechny fiktivní firmy u zdravotní pojišťovny ZDRAFIK. Zdravotní pojišťovna ZDRAFIK používá obdobné postupy i formuláře jako Všeobecná zdravotní pojišťovna. Správa sociálního zabezpečení Patří k nejmladším oddělením CEFIFu. Svou činnost zahájila od října Správa používá pro svou činnost upravené formuláře, které si každá fiktivní firma může od ní vyžádat. Ve své činnosti se maximálně snaží postupovat obdobně jako reálné správy sociálního zabezpečení ( včetně výpočtů a výplaty nemocenských dávek pro pracovníky fiktivních firem, které se přihlásily jako malé organizace (do 25 zaměstnanců). (Rotport 1996) Kvůli rostoucí počtu firem byl vytvořen systém pro rozvoj kontaktů mezi firmami, který je právě důležitý i pro rozvoj mezinárodních kontaktů firem. K tomu slouží adresáře firem u nás i v dalších zemích. 20

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software Metodické listy pro kombinované studium předmětu Zimní semestr - 3 konzultace: 1) 1) Využití počítačů v účetnictví 2) Založení nové účetní jednotky v účetním programu 2) 3) Agendy v účetním softwaru všeobecně

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa Registrační číslo Úřadu práce ČR: SÚPM zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Jak si založit živnost?

Jak si založit živnost? Jak si založit živnost? Návštěva (centrální registrační místo) CRM a vyplnění JRF (jednotný registrační formulář Dále doložit: -výpis zrejstříku trestů ČR (nesmí být starší 3 měsíců, není-li přiložen kžádosti,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více