ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã. Ohlédnutí za letními prázdninami. (str. 3)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã. Ohlédnutí za letními prázdninami. (str. 3)"

Transkript

1 MIKULÁŠOVICKÝ ZÁŘÍ 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 9 roãník 17 záfií 2007 cena 3,- Kã Nové zázemí má i matefiská kola Ohlédnutí za letními prázdninami Podzimní tipy na v let Mistrovská obhajoba nakonec nevy la (str. 2) (str. 3) (str. 5) (str. 6) Školní družina má nové prostory Do nového školního roku vstoupila mikulášovická základní škola s nově zrekonstruovanými prostory školní družiny. Z bývalého a již nevyužívaného bytu domovníka vznikly nové prostory určené pro zázemí dětí, které družinu využívají. Město tuto investici bez výhrad podpořilo nejen pro zlepšení podmínek školáků, ale také z ekonomických důvodů. Postupné přecházení z provozu dvou budov školy na jednu bezesporu ušetří městu nemalé finanční prostředky. Slavnostní předání prostor se uskutečnilo v první školní den a vedení města, základní školy a zástupci firmy provádějící rekonstrukci si připili symbolicky dětským šampaňským. Nyní už pouze zbývá položit kobercové krytiny, nastěhovat nábytek a děti si mohou užívat krásných nových prostor. T.F. Nové školáky přišel v jejich slavnostní den pozdravit také starosta města Stanislav Hladík. Krátkému přání mnoha úspěchů v nové životní etapě přihlížela rovněž místostarostka Ing. Miluše Trojanová. Mikulášovické děti navštívily Itálii Letos jsme se během hlavních prázdnin vydali s našimi žáky do zahraničí. Místem pobytu se stalo přímořské městečko Rosolino Mare v severní části Itálie. Deset dětí z Mikulášovic strávilo spolu s dospělým Nové zadláždění je nyní i před zdravotním střediskem. doprovodem krásný týden naplněný hlavně koupáním a sluněním. Během pobytu jsme se podívali do Benátek, jeli lodí i trajektem, pochutnali si na výborné italské zmrzlině, navštívili velký trh a aquapark v Chiogii a také poznali nové kamarády ze Základní školy Lenešice, kteří se pobytu zúčastnili spolu s námi. Bylo to moc fajn, škoda jen, že to tak rychle uteklo. D. K. Mikulášovice mají další nové chodníky Letní období v Mikulášovicích se neslo ve znamení nejrůznějších rekonstrukcí a přestaveb. Vedle prací, které probíhaly v základní a mateřské škole, se ve středu města rekonstruovala část chodníků a také místních komunikací. Nový chodník ze zámkové dlažby vyrostl před školou a tělocvičnou, součástí jsou také Vedení města a základní školy si s realizátory rekonstrukce symbolicky připilo dětským sektem. nové bezpečnostní řetězové zábrany před vstupem na silnici. Podél škol a tělocvičny potom vznikl takzvaný zelený bezpečnostní pás, který bude v dalším vegetačním období osázen zelení a bude tak oddělovat chodník od frekventované státní silnice vedoucí do Velkého Šenova. Nově se také vydláždil prostor před zdravotním střediskem a nyní se začalo rekonstruovat parkoviště a vjezd do místní hasičské zbrojnice. Tyto práce provádělo město svépomocí a zajišťovali je pracovníci a brigádníci zaměstnaní městem. Tímto jim také patří poděkování za pěkný kus odvedené práce. T.F.

2 STRANA 2 DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Upozorňujeme občany, že stále vybíráme platby za psy a nájem pozemků v hotovosti v pokladně MěÚ, kancelář č. 1. Složenky nejsou zasílány! Dále upozorňujeme, že někteří občané stále nemají zaplacen poplatek za svého psa. K dostání jsou již registrační známky pro psy (1 ks za 10,- Kč). Upozorňujeme všechny, kteří si žádají o vystavení 1. občanského průkazu, že nejprve si musí vyžádat podklady na evidenci obyvatel MěÚ v Mikulášovicích. Vezměte s sebou, prosím, rodný list žadatele. O občanský průkaz může žádat rodič nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte nebo občan při dovršení 15 let. Upozorňujeme občany na možnost nahlédnutí do jednotlivých sbírek zákonů na MěÚ Mikulášovice (kancelář č. 1). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je k dispozici Oblastní mapový průvodce (tiskovina, která vás provede rumburským MěÚ a jeho odbory, obsahuje plán města Rumburk a stručný popis okolních měst a obcí). Pod úřední deskou v budově MěÚ Mikulášovice je rovněž k dispozici brožura Pro případ ohrožení. Obchodníci si na městském úřadě mohou zakoupit brožuru Mikulášovice s plánem středu města. Poplatek za pronájem hrobového místa je možné zaplatit v pokladně MěÚ - kancelář č. 1. SBĚRNÝ DVŮR Občané Města Mikulášovice platící za zneškodnění komunálního odpadu zde mohou odevzdat: velkoobjemový odpad z domácností matrace, starý nábytek apod. - kód poplatek za 1 m 3 90,- Kč nebezpečné složky komunálního odpadu vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (chladničky, mrazničky, apod.) - kód , vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, PC monitory, apod.) - kód , zářivky - kód , léky - kód , baterie a akumulátory - kód , barvy - kód , oleje - kód , kyseliny - kód , rozpouštědla - kód , zásady - kód , fotochemikálie - kód bez poplatku pneumatiky - kód poplatek osobní pneu. 18,- Kč nákladní pneu. 12 x 20,0 120,- Kč nákladní pneu. 18 x 22,5 150,- Kč nákladní pneu. 18 x 22,5 4,50 Kč/kg Souhlas k provozování vydal Krajský úřad Ústí nad Labem pod č.j.: /130556/02/ZPZ/PZ-106, ze dne Bližší informace u obsluhy sběrného dvora nebo na MěÚ Mikulášovice. provozní doba úterý hod. sobota hod. Děkujeme všem občanům, kteří již zahájili nebo již řadu let třídí odpad, nezištně tak pomáhají životnímu prostředí. INFORMACE Podobně jako ve škole základní probíhaly o prázdninách rozsáhlé rekonstrukce také v mateřské škole. V obou patrech se kompletně předělávalo sociální zázemí malých školáků. Podle platných hygienických norem se nyní děti mohou bez problému umýt, vyčistit si zuby a nebo se učesat před velkým novým Novým zázemím se mohou pochlubit obě oddělení místní mateřské školy. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Nové zázemí má i mateřská škola zrcadlem. Samozřejmostí je všude omyvatelná dlažba, obklady, nové věšáky, a dokonce sprchový kout. Každé ze dvou oddělení má jinou barevnou dekoraci, a tak se mohou děti z malého oddělení motýlků těšit na přestup do oddělení berušek, kde se učí již předškoláci. Rekonstrukce byla bezesporu velmi náročná jak pro firmu, tak pro personál, který musel vše stihnout do zahájení nového školního roku. Výsledek je však velmi příjemný, a to zejména pro naše nejmenší obyvatele Mikulášovic. T.F. II. ročník soutěžního dne O poklad svatého Jáchyma v Lobendavě Ve středu se v našem ústavu uskutečnil II. ročník soutěžního dne, letos pod názvem O poklad svatého Jáchyma. I když nám v letošním roce počasí moc nepřálo, přesto se na start postavilo všech dvanáct přihlášených družstev. Zavítali k nám uživatelé z ústavů sociální péče a domovů důchodců z Brtníků, Krásné Lípy, České Kamenice, Jiříkova, Lipové, Krásné Lípy - Palmovky. Soutěžilo se v tříčlenných družstvech s doprovodem a na soutěžící byla připravena trasa dlouhá 8 km. Po trase čekalo na závodníky několik záludných úkolů, např. hod částečně naplněnou PET lahví do dálky, ochutnávka ovoce apod. Na účastníky také čekal v lese poustevník, který se však lidí nestranil, ale roz- dával jim dárky. Po celé trase byly rozvěšeny cedulky, na kterých byla popisována historie a pověsti Lobendavy a sousední Horní Poustevny. Po příchodu do cíle závodníci dostali guláš, který uvařily naše paní kuchařky v polní kuchyni. Po kávě a zákusku se začalo soutěžit v rozhodující disciplíně - vyfouknutí míčku v okapovém žlabu a následné chycení na papírový tácek na čas. Tato soutěž velice zamíchala pořadím. Během dne se umoudřilo počasí a sluníčko nám vysušilo trávník na diskotéku pod širým nebem. K poslechu a tanci nám hrála skupina MM TOP music z Děčína. V krátké přestávce proběhlo vyhodnocení. Na 1. místě se umístilo družstvo z ÚSP Č. Kamenice, 2. místo patřilo ÚSP Jiříkov a na 3. skončilo družstvo domácích. Celý soutěžní den se všem moc líbil a byl ukončen s úsměvem na rtech. Již teď se těšíme na další ročník. Chceme tímto poděkovat sponzorům a všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na zorganizování celé této velké akce. Sponzory II. ročníku soutěžního dne byli: Skloluxus Mikulášovice - P. Horák, YUCATANA a.s. - POMI market 001 Mikulášovice, Wene, K. S. Mikulášovice, Vitana, a. s. Byšice, paní Kirchbergerová - pedikérka Vilémov, Dukát - Drahota Jiří Rumburk, Velmar, s. r. o. Ústí n. L., Platon, s. r. o. Šluknov. Za ÚSP Lobendava Jaroslava Špisová pracovník sociální péče Hledáme nûkolik lidí na pozice poradce a kolitel pro zaji tûní zázemí a roz ifiování na ich poboãek. Zab váme se komplexní poradenskou ãinností v oblasti péãe o ãlovûka. POÎADUJEME dobré charakterové vlastnosti a komunikativní schopnosti zájem proniknout do oboru péãe o ãlovûka pozitivní pfiístup, schopnost a ochotu uãit se nové vûci minimálnû 10 hodin ãasu t dnû neklademe si zvlá tní nároky na vzdûlání ãi vûk Pro termín osobního pohovoru volejte NABÍZÍME jistotu uplatnûní formou hlavní nebo vedlej í ãinnosti moïnost ãást práce vykonávat doma perspektivu oboru a ohodnocení na evropské úrovni kompletní rekvalifikaci propojením teorie s praxí volnou pracovní dobu

3 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE STRANA 3 Turistické výlety již neodmyslitelně patří k náplni mikulášovického tábora. Prodám chalupu v dolních Mikulášovicích. Zděná dvoupatrová budova se zahradou. Tel.: PÒJâKY úvûry pro kaïdého peníze do 48 hodin telefon SPOLEâENSKÁ KRONIKA V MùSÍCI ZÁ Í OSLAVILI SVÁ ÎIVOTNÍ JUBILEA paní Helena Kfienková paní RÛÏena Brynychová paní Anna Mokrej ová paní ZdeÀka Nováková pan Josef Mäsiar G R A T U L U J E M E 26. ročník Cukrová buchta - tour 2007 VYŠLO V NĚMECKÉM TISKU - VOLNÝ PŘEKLAD ČÁSTI REPORTÁŽE Trasy turistického pochodu byly dlouhé 12, 16, a 26 km a vedly přes kontroly vybavené razítky. Více jak třetina výletníků šla nejdelší trasu dlouhou 26 km. Pro jednoho z účastníků z Neustadtu byla i nejdelší trasa krátká, a tak zvolil nejprve dvanáctikilometrovou a pak obešel ještě tu nejdelší. V cíli byl vedle diplomu k dostání oblíbený cukrový koláč, všichni účastníci mluvili v cíli o dobrém značení tras. Na rozhledně Tanečnici o ně bylo dobře postaráno sebnitzkým Tanzplan clubem, který měl vše dobře Ohlédnutí za letními prázdninami zorganizováno, včetně občerstvení již od 8.00 hodin ráno. Pod věží byl i stánek se suvenýry, kde byla možnost si také zapůjčit dalekohled na pokoukání z rozhledny. Díky všem, kteří se na letošním 26. ročníku podíleli. překlad Petr Horák Cyklistický závod Tour de Zeleňák už se v našem kraji stal velkou sportovní tradicí a my máme tu čest, že tento závod projíždí i mikulášovickými ulicemi. Letošní ročník byl opět něčím zvláštní, a to hlavně pro diváky, kteří mohli na náměstí pozdravit a zatleskat nejen závodníkům snažícím se o co nejlepší výsledek. Skutečnou lahůdkou však byl průjezd sportsmena na historickém bicyklu. Fotografii (pro ty, kteří tento zážitek nemohli sledovat v přímém přenosu) pořídil začínající fotograf Ondřej Plešinger. Každý rok pořádá naše škola letní tábor. Ani ten letošní nebyl výjimkou, pouze místo jsme tentokrát změnili. Naším domovem se od 4. do 17. srpna stala chata Zvonice v Kořenově. Padesát čtyři dětí v šesti oddílech (Indiáni, Vlčice, Křižáci, Mafiáni, Hajzlíci a Kameni) prožilo spolu se svými vedoucími třináct pěkných dnů v krásné krajině na rozmezí Jizerských hor a Krkonoš. Pro nudu nebylo na táboře místo. Podnikli jsme mnoho výletů. Navštívili jsme sklárnu a bobovou dráhu v Harrachově, město Tanvald, bazén v Jablonci nad Nisou, Boskovské jeskyně, rozhlednu Štěpánku. Koupali jsme se v Mumlavských vodopádech a v řece Jizeře. Opět se batikovalo, střílelo ze vzduchovky i z luku a ani horolezectví jsme nevynechali. Mezi tím jsme drhali náramky, zpívali, trhali borůvky a závodili v různých disciplinách. Zpestřením našeho pobytu na Zvonici byly dva koncerty písničkáře Františka Nedvěda mladšího. Ty byly opravdovým zážitkem nejen pro děti, ale i pro našeho zpívajícího hosta. Chtěla bych tímto článkem poděkovat všem našim sponzorům. MěÚ Mikulášovice, Stap Vilémov, Tratec Velký Šenov, Korekta Mikulášovice, dr. Corn a p. Krejsa umožnili svými příspěvky uspořádat pro naše děti řadu akcí, které bychom si jinak nemohli dovolit. Doufám, že nám svou přízeň zachovají i nadále. Můj největší dík patří všem vedoucím a praktikantům. Bez Vás by to opravdu nešlo! Tak zase za rok. D. Kalousková Perfektně připravená dekorace stolů atmosféru tohoto významného dne jenom podtrhla. Poděkování Restauraci U Vladařů Tímto bychom chtěli poděkovat manželům Vladařovým za přípravu a zajištění svatební hostiny našeho syna a vytvoření zábavného programu, který byl dokonale připraven ke spokojenosti všech svatebčanů. Další úspěšné podnikání přeje rodina Tomešova. LIPOVSK BLE Í TRH LIPOVÁ - H I Tù SK SKLOLUXUS LIPOVÁ KaÏdá druhá sobota v mûsíci od 9 hod / Nákup a prodej v eho moïného i nemoïného zboïí - burza. Obãerstvení zaji tûno. TrÏní místo 10 Kã. Info na tel.: ORDINACE DĚTSKÉHO LÉKAŘE MUDr. MARCELA ČERMÁKOVÁ Dolní Poustevna pondělí hod. tel.: poradna hod. čtvrtek hod. sestra středa, pátek hod. Vilémov čtvrtek hod. tel.: poradna hod. mob.: sestra úterý hod. Akutní případy mimo ordinaci ošetří lékaři dětského oddělení Lužické nemocnice Rumburk.

4 STRANA 4 HISTORIE MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Rodové znaky v Mikulá ovicích V roce 1694 byly zahájeny práce na rozšíření původního renesančního kostela z let Rozšíření kostela bylo realizováno z podnětu tehdejší majitelky lipovského panství Marie Markéty Slavatové ( ), roz. z Trautsonu, tehdy již vdovy po Janu Jiřím Jáchymovi Slavatovi ( ), dcery Jana Františka z Trautsonu, hraběte z Falkenštejna ( ) a jeho druhé manželky Kristýny Alžběty, hraběnky z Mansfeldu ( ). Nad hlavním portálem kostela po dokončení přestavby se tak objevil alianční znak Slavata-Trautson. Jako štítonoši jsou po obou stranách umístěni sedící medvědi. Pro odpověď na otázku, proč je znak Slavatů spojen se znakem pánů z Hradce a proč medvědi, se musíme vrátit o nějaký čas zpět. Po smrti Jáchyma Oldřicha v roce 1604 vymřel mocný rod pánů z Hradce po meči a dědičkou se stala jeho sestra Lucie Otýlie ( ). Ta se v roce 1602 vdala za Viléma Slavatu ( ) z Chlumu a Košumberka, který měl bohatý politický život avroce 1628 to dotáhl na nejvyššího kancléře Českého králoství. Podle listiny císaře Matyáše II. ( ) ze dne si Vilém Slavata mohl přidat ke svému znaku (3 zlaté pruhy v modrém poli) znak vymřelého rodu pánů z Hradce. Majestátem ze dne vyhověl císař Ferdinand II. ( ) žádosti Viléma, aby se směl nazývat vladařem domu hradeckého a aby směl ke svému znaku připojit po obou stranách štítu medvědy, které měli ve svém znaku páni z Rožmberka. Proč medvědi? Za 1. rožmberského vladaře Oldřicha II. ( ) se zrodila myšlenka o původu Rožmberků (Vítkovců) z proslulého knížecího rodu italských Orsiniů (Ursinů), jehož počátky sahají až do doby římské. Prapředek Vítkovců, tedy i pánů z Hradce, odešel prý v 6. nebo až v 10. století z Říma a usadil se v jižních Čechách. Tato legenda byla znovu připomenuta za doby 11. rožmberského vladaře Viléma ( ), kdy ve velkém erbu v roce 1556 po uzavření procesu s knížaty z Plavna, kde se rád oháněl svým římským původem, se objevili dva černí medvědi převzatí z erbu Orsiniů jako štítonoši (ursus = medvěd), snad chtěl tak zdůraznit domnělý knížecí původ. Poslední polepšení slavatovského znaku bylo potvrzeno listinou vydanou císařem Ferdinandem III. ( ) ze dne s tím, že do středu znaku byl umístěn štítek s iniciálou F III ve břevnu. Ale zpět ke znaku Slavatů na mikulášovickém kostele. Popis je uváděn včetně původního vybarvení. Alianční znaky můžete nalézt na místním kostele sv. Mikuláše a také ve štítě farní budovy. V pravé (heraldicky) modré polovině štítu jsou tři zlatá břevna. Levá polovina štítu je čtvrcena a obsahuje erb pánů z Hradce. V prvním poli je zelený věnec posázený 6 zlatými růžičkami, druhé pole je děleno zlatě a červeně, ve třetím modrém poli je korunované stylizované písmeno M na způsob bílé lilie. Ve čtvrtém modrém poli je zlatá kotva. Znak je se srdečním červeným štítkem, kde ve stříbrném břevnu je černá iniciála F III. V modré patě štítku je zlatá pětilistá růže (rodový erb pánů z Hradce). Na štítku je císařská koruna. Vnuk Viléma Slavaty Jan Jiří Jáchym se v roce 1663 oženil s Marií Markétou z Trautsonu ( ), dcerou Jana Františka z Trautsonu, hraběte z Falkenštejna ( ) a jeho druhé manželky Kristiny Alžběty, hraběnky z Mansfeldu ( ). Po smrti bezdětného Jana Jiřího Jáchyma Slavaty panství Lipovou získala jeho nejmladší dcera Marie Anežka ( ). Ta se v roce 1693 provdala za Františka Viléma Salm- Reifferscheidta ( ). Smrtí Marie Anežky v roce 1718 definitivně zanikl rod Slavatů. Levý štít je trautsonovský. Štít je čtvrcený s modrým srdečním štítkem, ve kterém leží dolů otevřená podkova (rodový erb). V prvním zlatém poli je černý dvouhlavý císařský orel s nimby, císařskou korunou a fimbiemi nad ním a zlatým písmenem R na prsou (polepšení znaku císařem Rudolfem II.). Ve druhém červeném poli se stříbrným břevnem je zelená skála, na které stojí sokol. Ve třetím stříbrném poli stojí na černém návrší černý kohout s červenou zbrojí. Ve čtvrtém zlatém poli je uťatá přední polovina černého kozoroha, vyrůstající z červených plamenů. V letech byla realizována stavba nového barokního kostela. Nad hlavním portálem byl umístěn nový alianční znak Salm-Reifferscheidtů-Ditrichštejnů. Starý alianční znak Slavatů-Trautsonů byl rozdělen a jednotlivé části umístěny nad bočními portály průčelí kostela. Stavba nového barokního kostela proběhla za majitele lipovského panství hraběte Leopolda Antonína Salma-Reifferscheidta ( ) a od roku 1747 jeho třetí manželky Marie Karoliny z Ditrichštejna ( 1790). Alianční znak Salm-Reifferscheidtů-Ditrichštejnů je složen ze dvou barokních kartuší s oválnými znakovými poli. Ty jsou drženy z obou stran lvi s vyobrazenými vojenskými trofejemi. Štít Salm-Reiffersheidtů je čtvrcený. První pole je svisle dělené, v pravé části (heraldicky) jsou ve stříbrném poli dvě červené ryby a čtyři modré rovnoramenné kříže, v levé části ve stříbrném poli je červený štítek převýšený modrým turnajovým límcem ve stříbrném poli. Ve druhém červeném poli jsou stříbrná krátká břevna, přes ně je umístěn stříbrný, doleva otočený lev. Ve třetím zlatém poli je doprava otočený stříbrný lev a vposledním čtvrtém zlatém poli jsou čtyři červená břevna a přes ně je opět umístěn doleva otočený stříbrný lev. Znak je se srdečním stříbrným štítkem se třemi červenými kosočtverci. Štít Ditrichštejnů je pokosem dělený zlatě a červeně. Na něm jsou dva stříbrné vinařské nože se zlatými rukojeťmi. Znak Salm-Reifferscheidtů najdeme i v trojúhelníkovém štítě domu čp. 10. Dům byl postaven po roce 1842 jako nová fara, kdy při velkém požáru v Mikulášovicích shořela původní, která stála na místě dnešního čp. 7. Znak je položen na nachovém plášti a doplněn řádovou dekorací. Spolek historie

5 MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ SPORT - KULTURA STRANA 5 PODZIMNÍ TIPY NA V LET Dnešní výlet bude mezi starými turisty určitě mnohokrát prověřený, ale kvůli těm druhým - méně aktivním a taky s ohledem na výletníky z větší dálky by neměl v naší nabídce chybět. Začneme ale tentokrát trochu ze široka. Asi neprávem a jenom díky šikovnosti svých radních si Krásná Lípa přivlastnila titul brána či centrum Českého Švýcarska. Tento náš nádherný kus země má ale přirozenou vesničku svou střediskovou. Je jí samozřejmě a logicky obec Jiřetín, ležící na rozmezí Lužických hor a Českosaského Švýcarska, a je i jakousi vstupní branou do oblasti Labských pískovců, ve které leží i Mikulášovice. Procházky Vám zpříjemní také pohled do kraje nebo na zajímavé stavby. První zmínka o Jiřetíně pochází z roku V tomto roce začala výstavba městečka Sankt Georgenthal, o což se přičinil měrou značnou majitel tehdejšího Tolštejnského panství Jiří ze Šlejnic. Městečko žilo z plátenictví a textilní výroby, nepatrně z těžby stříbra, později z opracování polodrahokamů, mělo i svůj vlastní pivovar. V pozdějších letech je známé spíš jako bašta turistů a sídlo chalupářů a rekreačních středisek. Místní i lufťáci obec zvelebují a přičinili se tak v roce 1998 o zisk titulu Vesnice roku. Díky dalším aktivitám místních lidí, kteří chtěli posílit zájem turistů o tuto oblast, vznikl projekt se založením Tolštejnského panství, jehož součástí je mapa panství či možnost zapojit se do hry související s cestováním po širokém okolí včetně části na německé straně hranice za použití speciálního vandrovního pasu. Zajímavých míst pro výletníka je přímo v Jiřetíně hned několik. Pojďme si je krátce připomenout. Tolštejn Zřícenina hradu z roku 1337, jenž se původně nazýval Dohlensteinem či Kavčí skálou. V jeho držení se vystřídali Vartenberkové, Páni z Dubé, Šlejnicové a další páni. Byl vybudován na ochranu obchodních cest z Čech do Lužice. Sloužil tak až do třicetileté války, kdy byl Švédy vypálen a později už nebyl obnoven. Jedlová hora Na jejím vrcholu (asi 3 km chůze z centra Jiřetína) stojí kamenná rozhledna. Její stavbu měl na svědomí v roce 1891 horský spolek pro nejsevernější Čechy. Výška samotné rozhledny je 23 m, vrchol Jedlové hory je 774 m nad mořem a je z ní nádherný výhled do blízkého i širokého okolí (Luž, Pěnkavčí vrch, Ještěd). Na Jedlové najdeme i pomník spisovatele Friedricha Schillera. Stříbrná štola Je památkou na těžbu stříbra v Jiřetíně, se kterou se zde začalo v roce Nachází se na okraji obce směrem na Horní Podluží v těsné blízkosti silnice. Z původní 640 m dlouhé sloje je dnes veřejnosti zpřístupněno 360 m. Tuto štolu založil v roce 1781 Jan z Edenburku. Více informací lze získat v muzeu v bývalé faře nebo při procházce hornickou naučnou stezkou v údolí řeky Milířky. Křížová hora Zrenovované poutní místo složené z Getsemanské zahrady (sochy tří spících apoštolů - sv. Petra, Jakuba, Jana a modlícího se Ježíše), sochy Ecce homo (znázorňující sedícího Ježíše s trnovou korunou), sochy Panny Marie a z křížové cesty, která končí na vrcholu nad obcí ve výšce 563 m u kaple. Místo je spojené s legendou o zjevení spasitele na kříži sedmi bratrům, vybízející je k návratu z nuceného exodu v době protireformace. Vrátí se nejmladší z nich. Nemocný na nohy nechá vystavět na úpatí hory dřevěný kříž a po modlitbách u něj se uzdraví. O výstavbu tohoto poutního místa se zasloužil místní farář Gottfried Liessner. Areál byl vysvěcen 17. září Kostel Nejsvětější trojice Byl vysvěcen v roce Většina zařízení pochází z 18. století. Dva oltářní obrazy (Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Páně) jsou dílem jiřetínského rodáka Josefa Birnbauma. Kazatelnu se zpovědnicí, která stávala pod ní, vyrobil v roce 1829 stolař Jakob Worm z Horního Podluží. Ostatní zajímavosti Obdivuhodná je i celá řada podstávkových domů rozesetých po okolí. K využití se nabízí letní i zimní sportovní areál s fotbalovým hřištěm, tenisovými kurty, bazénem, plážovými kurty na volejbal i kopanou, 60metrovou atletickou dráhou, minigolfovým hřištěm s 18 jamkami, tělocvičnou, v zimě pak s dvěma lyžařskými vleky 800 a 1200 m dlouhými, či běžeckými tratěmi. Jiřetín se nám tak nabízí ke krátkým, ale i celodenním výletům či pobytům s možnými výjezdy z Mikulášovic vzdálených od místa činu pouhých asi 24 km. Petr Horák Pozvánka na přespolní běh Minulý rok se v Mikulášovicích obnovila tradice podzimního běhu na počest kulatého výročí města. Závod se tedy pravidelně každý rok poběží v některém z volných podzimních termínů. Pro letošní rok se technického zajištění stejně jako v roce 2006 ujal místní turistický oddíl mládeže ve spolupráci s městem Mikulášovice. Pro závodníky školou povinné byl stanoven termín pátek 2. listopadu, veřejnost si pak může vyzkoušet svojí kondici den poté v sobotu 3. listopadu, kdy zároveň proběhne první kolo krajského poháru Ústeckého kraje v turistickém závodě. Obě soutěže se uskuteční v areálu městského koupaliště. t.f. ŘÍJEN 2007 KINO STŘELNICE RUMBURK Divoké vlny nedûle v a hod. Animovaná komedie o tuãàácích a jednom velkém surfafiském závodu. Ml. pfiístupno. Hezké sny ãtvrtek v hod. Hodnû nezávislá, pfievelice jemná romantická komedie. Ml. pfiístupno. Prolhaná Ketty pátek v hod. Fra ka Divadelní spoleãnosti HÁTA Praha. V hlavní roli M. Boãanová nebo M. Men íková. Pro abonenty a vefiejnost. Oldies - Discorevue s hosty sobota od do hod. Strip pro dámy i pány. DJ S. Jí a (rumbursk rodák). Harry Potter a FénixÛv fiád sobota v hod. Pát rok studia v Bradavicích je ve znamení v razné zmûny, a to nejen pro Harryho. Jednotka pfiíli rychlého nasazení úter v hod. Anglická krimikomedie s neodolateln m britsk m humorem, svérázn mi postaviãkami a neãekanû originální zápletkou. Tajnosti stfieda v hod. Jeden den v Ïivotû Ïeny, která znovu hledá smysl Ïivota ve své minulosti. Doma je doma ãtvrtek v a hod. Pásmo krátk ch filmû pro dûti. Planeta teror sobota v hod. Dav potrhan ch lidí z mûsta zaplavuje ãekárnu nemocnice. DŮM KULTURY RUMBURK KINO DUKLA ŠLUKNOV Irina Palm ãtvrtek v hod. Pfiíbûh padesátileté Maggie. Ml. pfiístupno od 15 let. Kofiení Ïivota nedûle v hod. C. Zeta-Jones a A. Eckhart v romanci o lásce a jídle. Ml. pfiístupno od 12 let. Shrek tfietí stfieda v 9.30 a hod. Viktorky nedûle od do hod. Odpoledne s populární dámskou dechovkou. Velk sál DK. Karaoke na Stfielnici pátek a sobota ve hod. Vlastní interpretace písní náv tûvníkû dle vlastního v bûru s texty na TV. Dj M. Vlãek. Divoké vlny úter v hod. Hrdinou filmu je mlad tuãàák skalní Cody Maverick, zaãínající surfafi, kter se chystá na úãast ve svém prvním profesionálním závodu. Bestiáfi stfieda v hod. Pfiíbûh emancipované Ïeny, která se pokou í vyfie it citovou krizi ryze muïsk m pfiístupem. Divoãáci ãtvrtek v hod. Co kdybyste mohli podniknout v let, kter by zmûnil vá obyãejn Ïivot v divoké a nespoutané dobrodruïství? Co takhle motorkáfisk v let napfiíã Amerikou? Pusinky sobota v hod. Iska, Karolína a Vendula se po maturitû vydávají na cestu bez cíle, dûleïité je putování samo.

6 STRANA 6 SPORT MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Mistrovská obhajoba nakonec nevyšla Po mírném výsledkovém zklamání z MČR štafet se mikulášovičtí běžci pustili do intenzivního tréninku, který se jim bezesporu vyplatil. Běžecké úseky v kopcích kolem rozhledny Tanečnice a trénink azimutových úseků připravil všechny tři české reprezentanty na výbornou. Mezinárodní mistrovství se letos běželo ve velmi drsném terénu v údolí řeky Střely nedaleko Kralovic u Plzně. Čeští organizátoři si dali práci a připravili nesmírně náročný závod, který předčil co do obtížnosti i loňský extrém ze Ke své v pořadí již čtvrté obhajobě mistrovského titulu v turistickém závodě štafet nastoupili místní běžci, aby tak zúročili celoroční výsledky v soutěžích jednotlivců. Přesto, že právě při závodech jednotlivců jim sezona vyšla přímo skvěle, nedokázali v kolektivním závodě štafet dosáhnou výše než na stříbrnou medaili. Druhé místo je bezesporu perfektní, nicméně všichni členové favorizované štafety zůstali za očekáváním. Na více než 16kilometrové trati je od zisku zlata dělily dvě minuty a šest sekund. jméno pořadí trestné minuty absolutní na úseku pořadí Tomáš Le Van 2. místo 2 trestné min. 7. místo Jakub Bendžela 5. místo 3 trestné min. 12. místo Tomáš Fúsek 1. místo 0 trestných min. 1. místo Velký fotbalový svátek zažil celý region, když se v sousedním Vilémově v rámci 2. kola poháru ČMFS hrálo utkání mezi SK Stap Tratec Vilémov a prvoligovými Teplicemi. Zápas obra s Goliášem byl do 30. minuty vyrovnaným soubojem, pak už přišla na řadu zkušenost ligového týmu. Nezapomenutelným zážitkem však byl zejména nástup obou mužstev na hrací plochu. Všechny aktéry utkání doprovodili na hřiště ti nejmenší fotbalisté z Vilémova a také z Mikulášovic. Vilémovské děti přivedly na trávník své borce v zelenobílých dresech a mikulášovické doprovodily teplický tým v tradiční žluto-modré kombinaci. Mikulášovice mají mezinárodního mistra v turistickém závodě slovenských Košic. Právě tento terén nejlépe sedl závodníkům z Mikulášovic, a ti prokázali, že patří k evropské špičce v tomto sportu. Od prvních minut po startu závodu se držel v čele ambiciózní Jakub Bendžela a dlouho figuroval v průběžných výsledcích na prvním místě a navíc s nulovou penalizací. Celkově ho dokázal předstihnout už jenom nejzkušenější závodník Tomáš Fúsek, který běžel o necelé dvě minuty rychleji a také neobdržel žádnou penalizaci. A tak mohly Mikulášovice slavit titul mezinárodního mistra a stříbro v elitní kategorii mužů. Oba tyto výsledky ještě podtrhnul úspěch staršího dorostence Tomáše Le Vana, který si přivezl také stříbrnou medaili. V těchto dnech čeká oddíl už pouze jeden mistrovský závod v Ostravě, a to smíšených dvojic. Poté krátká regenerace členů české reprezentace a již se rozjede seriál krajských závodů příští sezony. První krajský postupový závod se poběží v Mikulášovicích již v sobotu 2. listopadu. ške Medailisté letošního mistrovství ČR ve štafetách (1. Kralovice, 2. Mikulášovice, 3. Kralupy nad Vltavou). Z Benešova si odvezli plný počet bodů Mikulášovickému fotbalovému áčku se po letech podařilo přehrát nevyspitatelný tým Benešova nad Ploučnicí. Tvrdý a obávaný soupeř a ještě navíc na vlastním hřišti, tak to byla častá slova našich fotbalistů těsně před odjezdem na soupeřovu horkou půdu. Nakonec sehráli velmi pěkný zápas a přivezli tři body za vítězství 5:2. Méně se dařilo druhý den našim dorostencům, kteří stejného soupeře hostili na vlastním hřišti. V úvodu utkání sice vedli 1:0, ale soupeřovo vyrovnání přišlo za pár minut. Do přestávky hosté ještě přidali vedoucí branku a náš tým už neměl sil utkání otočit. Konečný stav byl nakonec v opačném gardu než úspěch dospělých. t.f. O dramatické okamžiky nebyla v zápase dorostu nouze. Slavnostní vyhlášení výsledků se odehrálo za zvuku státních hymen na náměstí v Kralovicích. Ceny předával starosta města, zástupci pořadatelů a sponzorů. MIKULÁŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Vydavatel - Mûsto Mikulá ovice adresa redakce - MûÚ Mikulá ovice, Mikulá ovice 1007, tel IâO: MK âr E redakãní rada - Stanislav Hladík, Tomá Fúsek, Jana Doutnáãová sazba - Tomá Fúsek grafické zpracování M. Rein, Rumburk, tel tisk - Petr ÎiÏlavsk, romiprint, Rumburk vychází 1x mûsíãnû uzávûrka je vïdy 15. v mûsíci

ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté

ZPRAVODAJ. ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã. Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté MIKULÁŠOVICKÝ KVĚTEN 2007 ZPRAVODAJ ãíslo 5 roãník 17 kvûten 2007 cena 3,- Kã Den matek se slavil ve Slovanském domû Severní stopou se lo jiï po jednatfiicáté Více jak 700 úãastníkû pfiilákal 28. roãník

Více

ZPRAVODAJ. ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã. PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení

ZPRAVODAJ. ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã. PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení MIKULÁŠOVICKÝ LISTOPAD 2009 ZPRAVODAJ ãíslo 10 roãník 19 listopad 2009 cena 3,- Kã Pravidla pro pohyb psû na vefiejném prostranství PfieÏije na e Ïeleznice své 125. v roãí? dokonãení Tip na v let: Napfiíã

Více

ZPRAVODAJ. číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč. Recitaãní soutûï na základní kole. (str. 4)

ZPRAVODAJ. číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč. Recitaãní soutûï na základní kole. (str. 4) MIKULÁŠOVICKÝ DUBEN 2009 ZPRAVODAJ číslo 4 ročník 19 duben 2009 cena 3,- Kč LyÏafisk v cvik Z aneb zimní radovánky Recitaãní soutûï na základní kole Co je nového v Ulitû? Florbalisti naãali druhou pûlku

Více

Opět jsme si to společně užili

Opět jsme si to společně užili číslo 5 ročník 22 květen 2012 ZDARMA Mistrovství České republiky Turistický závod jednotlivců 16.6.2012 Fotozprávy - Den země str. 4 Opět jsme si to společně užili Druhý ročník Retro Prvního máje se setkal

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã

roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã roãník 23, ãíslo kvûten 2014 cena 12 Kã 5 V květnovém čísle: Příspěvkový program Oprava Podstávkového domu Běh Císařským údolím Společnou Cestou Ostrov Života Volejbalové přátelství Příloha: Toulání časem

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

roãník 19, ãíslo ãervenec, srpen 2010

roãník 19, ãíslo ãervenec, srpen 2010 roãník 19, ãíslo ãervenec, srpen 2010 7 8 cena 12 Kã Hrádecká malá kopaná = hrádecké malé narozeniny Letos mi je 38. V době, kdy v Hrádku nad Nisou začala malá kopaná, jsem nastupoval do 3. třídy základní

Více

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč

měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč měsíčník pro občany města Nové Paky a okolí - ACHÁT MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ - ČERVENEC/SRPEN 2012 - číslo 7, 8-15,-Kč Foto: Zdeněk Kudrnáč Z obsahu čísla: Zprávy z městského úřadu *

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Zahradní slavnost opět zabodovala

Zahradní slavnost opět zabodovala číslo 6 ročník 22 červen 2012 ZDARMA Tour de Feminin mezinárodní etapový závod v cyklistice žen V Mikulášovicích 5. července 2012 od 14.50 do 15.10 hodin Světová cyklistická esa v generálce před londýnskou

Více

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH

Zdravá výživa v Krabičkách - Naše firma veselytalir nově nabízí. P r o d e j s l e p i č e k VÁNOČNÍ TRHY V DRÁŽĎANECH 4 Fotbal ve výsledcích Víkend 3. - 4.9. Mladší a starší přípravka měly ještě volno, starší žáci vyhráli v domácím utkání s Markvarticema 11-1, ale muži prohráli 3-0 v Chuderově. Víkend 10. -11. 9. Mladší

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT I VE VARNSDORFU - str. 2

EVROPSKÝ DEN BEZ AUT I VE VARNSDORFU - str. 2 EVROPSKÝ DEN BEZ AUT I VE VARNSDORFU - str. 2 Číslo 17 ZÁŘÍ 2007 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY REGULOVANÉ NÁJMY OPĚT POROSTOU Nájemníci v obecních a soukromých bytech mohou od ledna očekávat opět

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy.

ralupský Samotné zahájení zaznělo Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011. www.mestok ralupy. K www.mestok ralupy.cz ralupský Z pravodajčervenec-srpen Měsíčník města Kralupy nad Vltavou / 2011 15,- Kč DNY KRALU P ohlédnutí Ve dnech 8. 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít

Desáté Zámecké slavnosti si určitě nenechte ujít Vybíráme z obsahu: Autokros po 40 letech ve Šluknově končí 2 Slovo starostky - náměstí 3 60. výročí firmy Topos, a. s. 10, 11 Výběrové řízení 15 Lesnická škola 17 První turnaj TS Beach Cup 19 CENA 5 Kč

Více

Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV. říjen / listopad

Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV. říjen / listopad 2010 říjen / listopad Světový pohár ve skocích na lyžích 10. - 12. 12. 2010 světový pohár v letech na lyžích 7. - 9. 1. 2011 Spotřebovanou vodu ze Souše vyčistí rekonstruovaná ČOV Po více než roční práci

Více

O POHÁR IZS HASIČSKÁ EXHIBICE Z CELÉHO OKRESU ZÁŘÍ 2012 BOROVSKÉ LISTY. ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

O POHÁR IZS HASIČSKÁ EXHIBICE Z CELÉHO OKRESU ZÁŘÍ 2012 BOROVSKÉ LISTY. ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2012 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1 0

Více

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané,

Zpravodaj města Cvikova. Vážení spoluobčané, Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj únor 2010 města Cvikova Ročník 38 ÚNOR 2010 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, protože se zima ukázala v plné síle a napadlo dostatek sněhu, nemůžu se nezmínit o tom, že město

Více

oční optika registrovaný optometrista statut zdravotnického zařízení MĚSTO DĚČÍN Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

oční optika registrovaný optometrista statut zdravotnického zařízení MĚSTO DĚČÍN Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín MĚSTO DĚČÍN www.zpravodajdecin.com Z PRAVODAJ Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín Kulový blesk a kachna o Letné str.2 Bývalé letní kino Bažantnice čeká na využití str.3 V Děčíně

Více

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012

Hlas Loštic. Podzim, také čas výlovu rybníků. (foto J. Glöckner) hlas loš tic podzim 2012 hlas loš tic podzim 2012 Hlas Loštic podzim 2012 Podzim, také čas výlovu rybníků 1 (foto J. Glöckner) podzim 2012 Zprávy z radnice hlas loš tic Vážení spoluobčané, v minulém vydání Hlasu Loštic jsem vás

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více

Upozornění. Připomínka

Upozornění. Připomínka MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK IX LISTOPAD 2009 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Tak letos jsme oslavili dvacet let od pádu zdi. Bývalý německý ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher připomenul, že

Více

Mikulášovický Advent přilákal stovky lidí.

Mikulášovický Advent přilákal stovky lidí. číslo 12 ročník 21 prosinec 2011 ZDARMA 27.12. turnaj ve stolním tenise tělocvična více na str. 7 Tradiční akce v předvečer zahájení adventu spojená na většině míst regionu především se slavnostním rozsvícením

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186.

BESEDNÍK. Vernisáž výstav: Hlučínsko očima malíře Gerharda Zuga a 90 let kopané v Kravařích. ČERVENec - srpen 2011 číslo 186. noviny města kravaře BESEDNÍK ČERVENec - srpen 2011 číslo 186 Pivní slavnosti str. 7 Zájezdy důchodců str. 12 Pozvánka na Kravařský odpust str. 20 Vážení občané, zimu a jaro máme za sebou a nastal čas

Více