BŘEZEN ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 MĚSTSKÉ NOVINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2008. www.cervenarecice.info ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 MĚSTSKÉ NOVINY"

Transkript

1 ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 MĚSTSKÉ NOVINY BŘEZEN Městský úřad Červená Řečice Červená Řečice Tel.: Fax: Úřední hodiny Po Út - Čt Pá Vážení čtenáři městských novin, v následujících řádcích Vám nabízíme výpis z činnosti v Červené Řečici v r. 2007: Zakoupení pozemků na stavební parcely v Červené Řečici za ,- Kč (hrazeno ve 3 ročních splátkách). Podání žádosti na zasíťování I. etapy stavebních parcel (e-on). Oprava chodníků na náměstí dotace z POV ,- Kč. Úpravy na hřbitově v Červené Řečici zeleň. Kácení dřevin Vápenice. Zajišťování veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací. Zřízení sběrného místa na tříděný odpad u Horního rybníka, rozšíření všech sběrných míst v Červené Řečici o nově tříděnou komoditu bílé sklo - dotace FV ,-Kč. Zpevnění cesty ke kontejneru u hřbitova, vyřezání křovin. Těchoraz oprava kanálu, vyčištění a prořezání stoky u silnice. Těchoraz oprava komunikace z dotace KrÚ, odbor regionálního rozvoje přiznáno ,- Kč. Zpracování Pasportu místních komunikací ve všech obcích dotace z KrÚ- odbor dopravy ,- Kč. Zpracování pasportu dopravního značení. Zakoupení multifunkčního zařízení Xerox pro MěÚ. Provedení dokončovacích prací na rekonstrukci vodovodu chodníky v Milotické ulici. Zřízení geografického informačního systému (GIS) na MěÚ dotace z KrÚ, odbor informatiky ,- Kč. Zřízení kontaktního místa Czech Point na MěÚ, pořízení výpočetní techniky dotace Ministerstva vnitra ,- Kč. Realizace převodů a prodejů pozemků pozemky pro stavbu garáží, stavební parcela, řešení převodů od PF, Kr.Ú, ÚZSVM, Nové zpracování webových stránek města. Zpracování změny č. 1 Regulačního plánu Červené Řečice. Zadání zpracování nové územně plánovací dokumentace (územního plánu) pro všechna katastrální území Ing. arch. M. Maryška. Zpracování projektu na odbahnění Dolního rybníka vydáno stavební povolení. Zaregistrování a vydávání Městských novin. Zpracování a podání žádosti o navrácení statutu Město. Uspořádání oslav při příležitosti udělení statutu Město Červená Řečice ve spolupráci s Římskokatolickou farností p. J.G. Labuda. Uspořádání Mikulášské nadílky s rozsvěcením vánočního stromu, koncert pěveckého sboru Záboj, divadelní představení v Rynárci, Slet čarodějnic, přednášky, besedy, Poskytnutí finančních příspěvků: - na maškarní karneval pro děti 6 500,- Kč- na provoz pojízdné prodejny do místních částí 5 000,- Kč - na činnost Spolku na záchranu památek červenořečických ,-Kč - na opravy objektu TJ Orel ,- Kč - na podnikovou soutěž hokejovému oddílu HC Zmišovice 5 000,- Kč - na provoz Občanskému sdružení LADA na pomoc mentálně postiženým ,- Kč - na provoz dětské ordinace MUDr. Vl. Ladmanovi ,- Kč. Průběžné provádění úklidu, zametání, oprav, údržby,.

2 Zastupitelstvo města jednalo: Ad 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. ZM vzalo na vědomí. Ad 2. ZM projednalo žádosti o odkoupení městských pozemků: - p. Straka Karel žádost o odprodej městského pozemku, který má v dlouhodobém pronájmu jako zahradu v k.ú. Červená Řečice parc. č. 614/2 - využití nadále jako zahradu. ZM s prodejem pozemku souhlasí a schválilo zveřejnění záměru prodeje. Hlasování: pro 8, proti 5, zdržel 1. Navrhnutá cena 70,-Kč/m2 byla schválena. Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel 5. - p. Mareš Antonín a p. Marešová Ludmila: žádost o prodej části městského pozemku vjezd do garáže u rekreačního objektu v k. ú. Popelištná (chatová oblast) parc. č. 727/12. Cena 150,-Kč/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn, bez připomínek. Prodej pozemku žadateli za splnění daných podmínek v záměru byl schválen Ad 3. ZM schválilo dodatek ke smlouvě o podmínkách svozu a zneškodnění odpadů pro rok Úhrada za rok SOMPO: počet obyvatel města 995 x 558,-Kč za osobu tj ,-Kč. Poplatek za svoz TDO pro občana nebo za rekreační objekt je 500,- Kč. Rozdíl 58,- Kč na osobu a rekreační objekt bude uhrazen z rozpočtu města. Ad 4. ZM schválilo podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Žádost o dotaci bude zpracována na opravu hřbitova oprava oplocení ( tarasu.). Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel 2. Ad 5. ZM schválilo změnu č. 1 RP obce Červená Řečice. ZM vybralo a schválilo zpracovatele nové územně plánovací dokumentace - nového územního plánu pro Červenou Řečici a všechny místní části: Ing. Arch. Milič Maryška. Ad 6. ZM schválilo obnovu svislých dopravních značek v Červené Řečici a místních částech ve dvou etapách s tím, že první etapa obnovy SDZ bude provedena v Červené Řečici v r a druhá etapa proběhne v místních částech dle finančních možností ještě v závěru roku 2008 nebo v r. 2009, tyto práce budou prováděny firmou SOMARO. Ad 7. ZM Projednalo a schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2008 Římskokatolické farnosti v Červené Řečici ve výši ,- Kč na opravy kostela Sv. Marie Magdaleny v Červené Řečici. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na dofinancování dotace z kraje Vysočina. - ZM schválilo poskytnout maminkám dětí finanční příspěvek ve výši ,-Kč na rok 2008 na pořádání akcí pro děti. Za pořádající maminky Romana Pekárková, Petra Bečková. Ad 8. ZM jednalo o získávání finančních prostředků z Evropských fondů. Do diskuse vstoupil p. Štekl s problémem Dolní rybník a sdělil obavy o poškození majetku občanů, doporučil zpracovatele žádostí o dotace z Evropských fondů. ZM schválilo kontaktovat zpracovatele a projednat s ním možnosti dotací.. Ad 9. ZM jednalo o prioritách města Červená Řečice a místních částí. ZM schválilo, aby každý zastupitel na příštím zasedání předložil svůj návrh na využití prázdných budov - kino, budovy školy. Bylo schváleno v městských novinách vyzvat občany, aby i oni své návrhy na využití městských budov sdělili. Hlasování: pro 14, proti 0 zdržel 0. Ad 10. ZM bylo informováno o situaci kolem výměny silnice Svépravice Popelištná. Dle sdělení majetkového odboru kr. úřadu byla výměna dopravní komisí schválena, Město Červená Řečice čeká na písemné stanovisko z kraje Vysočina a také na vyjádření k navrhované změně na směnu (krajnice ulice směr Křelovice). ZM vzalo na vědomí.

3 Ad 11. MgA. Jedlička Jiří navrhl, aby vždy v závěru roku byl v městských novinách uveden přehled akcí, které se v našem městě a místních částech zrealizovaly. ZM vzalo na vědomí.. Ad 12. MgA Jedlička Jiří vznesl dotaz kdo zakoupil stojany na kola na náměstí a odpadkový koš, který je před radnicí, tento mobiliář města je dle jeho názoru nevkusný a na náměstí se nehodí. Místostarosta odpověděl, že stojany na kola byly zhotoveny v rámci dohody o provedení práce a odpadkový koš byl věnován zdarma. Ad.13. MgA Jedlička Jiří vznesl dotaz, kdy budou odstraněny závady po rekonstrukci vodovodního řadu. Starostka uvedla, že dle dohody všechny opravy včetně asfaltování budou provedeny na jaře roku ZM vzalo na vědomí. Ad.14. Zastupitelé byli informováni, že změnou rozpočtového určení daní bude příjem města o ,- Kč vyšší, ale daňovou úpravou příjmy z některých daní se naopak sníží.. ZM vzalo na vědomí Ad.15. Ing. Lubomír Anděl za společnost Agrosev poděkoval všem zastupitelům a zaměstnancům městského úřadu za dobrou spolupráci. Jednání ZM bylo ukončeno pro občany MěÚ Červená Řečice nabízí občanům zasílat informace, které budou hlášeny rozhlasem, na své ové adresy. Stačí jen poslat svou ovou adresu na osobně na městský úřad a tím bude každý občan zaregistrován do adresáře městského úřadu. Kdo bude zaregistrován, bude mu zasíláno rozhlasové hlášení v písemné podobě. Minulém čísle jsem udal adresu na, kterou nelze posílat své přihlášení tímto se omlouvám. Občané, kteří se z a r e g i s t r o v a l y j s o u s e s l u ž b o u s p o k o j e n i. Městská pláž bagrovat se nebude: Jistě jste mnozí z Vás zjistily, že pokračující práce na odstranění nánosů pokračuje na druhém břehu a je odvážen na pole Zemědělského Družstva Želiv. Pro nás je důležitá informace o výsledku žádosti na na vyčištění nánosu na městské pláži v Červené Řečici. Na naší podanou žádost jsme byly srozuměny dopisem od Povodí Vltavy. Povodí Vltavy, státní podnik jako příslušný správce významného vodního toku Trnava a investor stavební práce akce VD Trnávka odstranění nánosů na konci vzdutí k Vašemu návrhu sděluje, že realizace těchto, víceprací v roce 2008 není možná z těchto důvodů. Stavba podléhá složitému povolovacímu řízení (Krajský úřad Kraje Vysočina) a vzhledem k tomu, že se jedná o jinou lokalitu než je uvedena v projektové dokumentaci stavby VD Trnávka odstranění nánosů na konci vzdutí bylo by nutné celou věc projednat v rámci nového povolovacího řízení( novou PD). Zde je nutné upozornit na složitost projednávání s ohledem dotčení evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000, zásah do VDP a krajinného rázu, projednání výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a v neposlední řadě projednání s příslušnými úřady (včetně rozboru sedimentů, zajištění pozemků pro jejich uložení, atd.) S ohledem na termín ukončení stavební akce nemá zhotovitel dostatečnou kapacitu mechanizace pro provedení víceprací. S ohledem na termín povolení, resp. ukončení prací (do konce března 2008), a na skutečnosti námi zmíněné je provedení Vámi požadovaných prací nereálné. Každopádně bychom Vás chtěli ubezpečit, že je nám problematika daného území známa a pokusíme se udělat vše pro to, aby v následujících letech došlo v součinnosti se zlepšením vodohospodářských poměrů také k uspokojení rekreačního využití u vodní plochy v zájmové lokalitě. Ing. Blanka Brožková pověřená řízením závodu Dolní Vltava. Zde jsem Vám vytáhl nejdůležitější fakta z dopisu, který jsme obdržely. Obranec Dušan místostarosta ZM Žádá spoluobčany: Zastupitelstvo města Červená Řečice by rádo oslovilo spoluobčany, aby se podíleli na návrzích na využití městských budov. Jedná se o budovu kina, malé školy čp. 21 velké školy čp.2. Vaše návrhy můžete zasílat meilem na adresu nebo ale i písemnou formou na MěÚ V Červené Řečici. Rádi Vás uvítáme i při osobním setkání. MěÚ Červená Řečice

4 Třídíme odpad 1. díl Vychází v rámci projektu kraje Vysočina a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. Vážení čtenáři, po několik následujících měsíců se budete na tomto místě téměř každé úterý setkávat se seriálem zaměřeným na třídění odpadů a zpětný odběr elektrozařízení. Seriál vzniká jako součást informační kampaně k projektům Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů v kraji Vysočina a Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina, jehož hlavními řešiteli jsou spolu s krajem Vysočina autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., a provozovatel systému zpětného odběru elektrozařízení společnost Asekol, s. r. o.. Kraj si vytyčil ve svém plánu odpadového hospodářství nutnost zvýšit výtěžnost odděleného sběru využitelných složek odpadu. Proto se společný projekt zaměřil vedle informační kampaně i na vybavení obcí nádobami na třídění odpadů. V letech byl spolufinancován nákup 2370 nových kontejnerů na tříděný odpad, konstatoval náměstek hejtmana kraje Vysočina Pavel Hájek, zodpovědný za oblast životního prostředí. Motto informační kampaně Má to smysl, třiďte odpad napovídá, že seriál více zaměříme na informace o praktických dopadech třídění odpadů a postupně půjdeme po stopách odpadů od barevných kontejnerů až po nové výrobky. Pro čtenáře jsme připravili i vědomostní soutěž o zajímavé ceny, a proto náš seriál sledujte pozorně. Více informací naleznete na internetových stránkách nebo Těšíme se na vaše náměty, postřehy, připomínky i zkušenosti na ové adrese: cz. Pro zajímavost, průměrný občan Vysočiny v roce 2006 vytřídil 29,8 kg plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Průměr pro ČR je 28,0 kg. Třídíme odpad - 2. díl Druhy odpadů Vychází v rámci projektu kraje Vysočina a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. Vážení čtenáři, jak již z předešlého dílu víte, pro správné nakládání s odpady je nezbytné jejich třídění. Odpady, které v domácnostech vznikají, se třídí na objemné, využitelné, nebezpečné a směsný komunální odpad. K objemným odpadům patří to, co se do běžné popelnice nebo sídlištního kontejneru nevejde, jako třeba kusy nábytku, podlahové krytiny a podobně, a proto se musí odkládat do velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou přistavovány buď na veřejných prostranstvích nebo ve sběrných dvorech. V žádném případě není možné odkládat objemný odpad vedle popelnic. Většina objemného odpadu se odstraňuje uložením na skládce. Nebezpečné odpady, které v domácnostech vnikají, zejména barvy, oleje, čistící prostředky, léky, baterie, můžete odevzdávat buď při mobilních svozech nebezpečných odpadů nebo ve sběrných dvorech. Staré elektrospotřebiče, jako například lednice, televize, rádia, kulmy, můžete bezplatně odevzdávat v místech zpětného odběru, tedy ve sběrných dvorech a v některých prodejnách elektro. Některé nebezpečné odpady jsou dále předávány k jejich rozebrání a částečné recyklaci, jiné putují do spaloven nebezpečných odpadů, případně jsou uloženy na skládky nebezpečných odpadů. Využitelné odpady jsou ty, kterým se běžně říká tříděný odpad, i když v praxi je vlastně každý odpad tříděný. Běžně můžeme třídit sklo, papír, PET láhve a ostatní plasty, nápojové kartony a kovy. Vytříděné odpady se sbírají prostřednictvím barevných kontejnerů či pytlů, sběrných dvorů a výkupen surovin. Vytříděný odpad se musí upravit podle požadavků konečných zpracovatelů na dotřiďovacích linkách. Tam se odpad dotřídí, slisuje a expeduje k recyklaci. Ostatní odpad, který doma nevytřídíme, pak končí v popelnicích a říká se mu směsný komunální odpad. Pokud bychom všichni správně třídili, neměl by odpad v popelnicích už obsahovat ani nebezpečné ani využitelné složky, protože tento směsný komunální odpad končí bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách

5 odpadu. Základním cílem výše uvedených způsobů nakládání s odpady je co možná nejšetrnější chování k životnímu prostředí a nejvyšší materiálové využití při dosažení nejnižších možných ekonomických nákladů. Nezapomeňte, má to smysl, třiďme odpad na využitelné, nebezpečné, objemné a směsné odpady. Informace mateřské školy: Každé pondělí v době od 10,00 do 11,30 hodin je na škole v provozu Baby klub, který je určen pro hry dětí s rodiči či jinými dospělými osobami. O zápisu dětí do Mateřské školy v Červené Řečici, na nový školní rok 2008/2009, budou rodiče včas informováni prostřednictvím novin, rozhlasu a informačním letáčkem v budově školy. Děti z mateřské školy zvou na den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek Poděkování CEREPA a.s. Červená Řečice, ing. Pour Vladimír děkujeme za sponzorský dar. V loňském roce v listopadu jsme obdrželi různé druhy papírenských potřeb, které jsou denně na naší škole využívány. Ing.Píša L. st. od září 2007 zásobuje naší školní jídelnu bramborami. Za ušetřené peníze můžeme zařazovat do jídelníčku více ovoce, zeleniny, mléčných výrobků. Děkujeme. Manželé Michal a Jana Čechovi děkujeme za sponzorský dar. Za finanční částku jsme nakoupili pomůcky pro výtvarnou a pracovní výchovu. Paní Prchalová Lenka v měsíci prosinci nám p.prchalová Lenka napekla dvě velké krabice překrásných medových perníčků. Perníčky si děti podle své vlastní fantazie ozdobily a odnesly domů. Všem moc děkujeme. Turková V. Místní lidová knihovna v Červené Řečici V nově upravených prostorách budovy bývalé základní školy srdečně zve k návštěvě každého zájemce. Zatím evidujeme kolem 140 stálých čtenářů, ve výpůjční době je též možnost hledat si veškeré dostupné věci na obecním internetu, pracovat dle potřeby na počítači. V posledních letech je velice příznivým ukazatelem to, že se k nám obrací více mladších lidí a dětí hledají si zde knížky do povinné četby té které základní či střední školy, různé zajímavosti z oblastí dějin, vědy techniky i přírody z různých naučných knih a encyklopedií, zvyšuje se zájem o poezii, celkově o čtení knížek. Jsme rádi, že děti více čtou, nejsou jen pasivními konzumenty televize nebo her, vždyť o prospěšnosti četby jsou maminky informovány téměř každým pedagogem svého dítěte. Rádi uvítáme všechny občany a myslím, že výběr knih je poměrně široký z veškerých žánrů. Ke konci roku 2007 byly zakoupeny nové knihy v přibližné hodnotě 4000Kč. Nové knihy jsme vybírali tak, aby byly zastoupeny různé literární žánry. Z naučné literatury zde máme Velký atlas zaniklých civilizací, Sto největších přírodních katastrof, Třetí říše den po dni, Dějiny amerického národa. Čtenáře jistě zaujme i román s válečnou tematikou Nebeští jezdci od Filipa Jánského. Mezi historickými romány jsou zajímavá díla Papežka Jana (věděli jste, že v dějinách církve byla papežem žena, což je historicky dokázáno), Egyptský soudce. S dalšími našimi novinkami vás seznámíme v příštím vydání novin. Několikrát do roka si pro naše čtenáře půjčujeme knihy z fondů pelhřimovské knihovny, jedná se převážně o beletrii, dětskou literaturu. Příští týden máme v plánu tento soubor opět obměnit, bude tedy více novinek pro uspokojení zájmů našich čtenářů. Ještě jednou tedy i přes začínající jarní období a tím i práce na zahrádkách si najděte čas na četbu pro radost, pro poučení a obohacení svých znalostí, odreagování se od starostí všedního dne. Olga Kaňková Knihovna otevřena i ve středu: Městská knihovna rozšířila otevírací dobu o jeden den v týdnu. Jedná se středu, kdy bude otevřeno od h h. Sobota zůstává nezměněna tj. od h h.

6 V Y S O K Á Z V Ě Ř V N Ě J Š Í K O S T R A P L Ž Ů D O M Á C K Y J O S E F Ž E N S K É J M É N O R Y T M I C K Ý P O H Y B K P Í S N I O R G A N I C - K Á S L O U Č E - N I N A Ř E C K É P Í S M E N O P Ř E D L O Ž K A P R O 7. P Á D M L É Č N Ý V Ý R O B E K C H E M I C K Á Z N A Č K A R A D I A T U R E C K Á H O R A V E L K Á K A P S A P Ř I TA K Á N Í N E J V Ě T Š Í P L A N E TA S L U N E Č N Í S O U S TAV Y S M R T Z P Ů S. J E D E M P S Í J M É N O A M E R I C K Ý V Ý R A Z P R O " V Ý TA H " V E L K Ý P L A Z P R O D U K T R É V Y M Í S T O B I T V Y M E Z I H U S I T Y Š PA N Ě L S K Á S E PA R AT I S - T I C K Á O R G A N I Z A C E K O U Z E L N Ý N Á P O J U P R AV E N É M A S O P R A M Á T I Ž E N S K É J M É N O S L O V E N S K Y " J A K " O Z N A Č E N Í P O L O M Ě R U H L A S I T É Z V U K Y Z D R O J I N F O R M A C Í C I T O S L O V C E P O D Á N Í Z U Š L E C H T Ě - N É Ž E L E Z O Ž E N S K É J M É N O Č Á S T T Ě L A TA J E N K A P Ř E D L O Ž K A P R O 3. P Á D Z N. M O L O V É H O A K O R D U C H E M I C K Á Z N A Č K A S Í R Y Ř Í M S K Á Č T Y Ř K A P R O T I K L A D Č Á S T H O R N Í C H C E S T D Ý C H A C Í C H N O Č N Í D R AV E C Ú Z E M Í S P Ř Í R O D O U S PA L O VA C Í J E D N O T K A Z Á P O R A K A D E M I E M Ú Z. U M Ě N Í K O S T Ě N Ý V Ý R Ů S T E K O D C I Z E N Á C H E M I C K Á Z N A Č K A U R A N U L E P I D L O N Á Ř E Č N Ě Ž E N A S O L M I Z A Č N Í S L A B I K A B E Z B A R V Ý N Á T Ě R S P O J K A C H E M I C K Á Z N A Č K A Z L ATA P R I M Á T P Ř E D L O Ž K A P R O 7. P Á D Ž L U T O - H N Ě D Á B A R VA S P O J K A S P O J K A N E U R Č I T Ý A N G L. Č L E N K L A D N Á E L E K T R O D A S P O L E Č E N - S K Á T Ř Í D A P Ř Í K A Z K Z A S TAV E N Í N Á J E M N Ý P O V O Z M U Ž S K É J M É N O P Ř E D L O Ž K A P R O 7. P Á D P Ř E D L O Ž K A P R O 2. P Á D A N G L I C K Y " H V Ě Z D A " N Ě M E C K Y " O N " O B Y D L Í K O S T E L N Í K A Č E S K Á Ř E K A Ú L O H A A N G L I C K Ý Z Á P O R O S L O V E N Í M U Ž E Z K R AT K A T E C H N I C - K Ý C H S L U Ž E B A M E R I C K Ý P O L O O S T R. S L O V E N S K Y " K D E " T Ě L N Í V Ý M Ě Š E K Ř Í M S K Á S E D M I Č K A P O T Ř E B A O R Á Č E D Ř E V Ě N É T Y Č E Z K R AT K A - S O U H L A S N E D O S TA - T E K V Y S O K O Š K O l S K Ý T I T U L P O S C H O D Í PAT Ř Í C Í L I N D Ě C H E M. Z N U H L Í K U O D E Z VA O P E R N Í S K L A D B A Ř i d i č a u t o b u s u a k n ě z z e m ř e l i v e s t e j n ý d e n. P ř i j d o u k e s v a t é m u P e t r o v i a t e n p o š l e ř i d i č e d o n e j v y š š í h o n e b e, z a t í m c o k n ě z e s i n e v š í m á. P o n ě k o l i k a d n e c h t o u ž k n ě z n e v y d r ž í :,, J a k t o, ž e j á, k t e r ý j s e m c e l ý ž i v o t k á z a l o B o h u, m u s í m č e k a t a o b y č e j n ý ř i d i č š e l o k a m ž i t ě d o n e b e? " S v a t ý P e t r o d p o v í :,, K d y ž t y j s i k á z a l, v š i c h n i s p a l i. K d y ž o n ř í d i l, v š i c h n i... v i z t a j e n k u Soutěž o ceny: Na této stránce najdete kazdý výtisk novin soutěž o ceny, kde budou odměněni tři vylosovaní ze správně vyluštěné křížovky. Losování provede vždy hlavní sponzor - Smíšené zboží Jonáš. Výherci z minulého vydání Městských novin: 1. cena: oběd pro dvě osoby v restauraci u Davida pí.jaroslava BÍNOVÁ 2. cena: hokejový kalendář 2008 p.stanislav JEDLIČKA 3. cena: hokejový kalendář 2008 pí. Martina HANKOVÁ SOUTĚŽNÍ KUPON Jméno:... Příjmení:... Adresa: vyplněný kupon vhodˇte do schránky na MěÚ v Červené Řečici do

7 KAMENICTVÍ Severa Karel K eme nická Pelh imov tel.: Po-Pá: h v V NABÍDCE VV NOVÉ TVAROVÉ TYPY POMNÍKU POMNÍK P ijímáme zakázky na v robu a montá : Pomník,rám a krycích desek na hroby (z p írodních i um l ch materiál ) Zhotovení základ pod pomníky V robu schod,parapet,obklad Prodej h bitovních dopl k (svítilny,vázy,k í ky v b r dle katalogu) P ípisy a opravy nápis ZAVOLEJTE ZAKÁZKU P IJEDEME SJEDNAT OSOBN Kdo pronajme byt 1+1 s příslušenstvím nebo v podnájmu 1+ příslušenství v Červené Řečici tel.: Jednota Orel Červená Řečice taneční kurzy pro dospělé všech věkových kategorií, kteří rádi tančí nebo to tak trochu pozapomněli 6 lekcí po dvou vyučovacích hodinách pod vedením tanečních mistrů Jiřího a Marcely Černých (Taneční škola TREND) zahájení (neděle) v 19:00 v tělocvičně jednoty Orel Červená Řečice rozsah výuky tance kolové (polka, valčík) * tance standardní (waltz, foxtrot, tango) tance latinskoamerické (cha cha, rumba) * tance džezové (jive, blues) tance country cena kurzu pro taneční pár Kč zápis do kurzů každou sobotu od 19:00 do 21:00 hod. v tělocvičně OREL Červená Řečice další informace a zápis po telefonu další informace a zápis po telefonu - na telefonních číslech: , více informací také na:

8 VADÍ VÁM TO TAKY??? LSPP stomatologická / Sobota MUDr. Pešek Josef Pacov, Ant. Sovy / Neděle MUDr. Podhorská Jitka Pelhřimov, Nádražní / Sobota MUDr. Povolný Mojmír Žirovnice, Havlíčkovo náměstí / Neděle MUDr. Rous Pavel Zubní středisko, Červená Řečice / Pondělí MUDr. Šimanovská Simona Pelhřimov, Humpolecká / Sobota MUDr. Fridrichová Lenka Horní Cerekev, Březinova / Neděle MUDr. Tománková Jarmila Pelhřimov, III. ZŠ Pražská / Sobota MUDr. Truhlářová Magdalena Poliklinika Humpolec / Neděle MUDr. Vášová Hana Pacov, Žižkova / Sobota MUDr. Vladyková Ludmila Pacov, Žižkova / Neděle MUDr. Zoulová Jana Poliklinika Humpolec

9 NÁVŠTĚVA LONDÝNA Vím, že ne všechny naše spoluobčany zajímají zápisy ze zasedání zastupitelstva a městské rady, ale očekávají, že naše noviny ukážou i na běžný život našich občanů. Tímto bych chtěl zavést novou rubriku cestuji a poznávám Česko a Evropu. Budu rád, když půjdeme i dál do celého světa. Dnes Vám zprostředkuji pocity Ladislava Chvalkovského a Romana Kváše na návštěvě v Londýně u kamaráda Josefa Hanka, který zde pracuje. Po debatě s nimi jsem nabyl dojmu, že jsou unešeni svými zážitky. Jak z pobytu a prohlídky tohoto krásného města, tak i návštěvou fotbalového utkání mezi místními Tottenhamem a jako by tomu náhoda nahrála s naším mužstvem Slavia Praha. Během 5-ti denní návštěvy jsme stihli prohlédnout ty nejznámější památky. Londýn patří k nejvíce navštěvovaným městům na světě. Turistické atrakce se nalézají převážně v centrálním Londýně. Patří mezi ně historická City; West End a jeho proslulá kina, bary, kluby, obchody a restaurace; Westminster s Westminsterským opatstvím, Buckinghamským palácem, Clarence House atd. Dále je to Science Museum, Přírodopisné muzeum, Britské muzeum, Národní galerie, Tate Gallery, mosty London Bridge, Tower Bridge, hvězdárna v Greenwichi a další zajímavosti. Tolik několik postřehů z naší návštěvy a tím by jsme rádi i poděkovali Pepíkovi, že nás ubytoval a po celý pobyt se o nás dobře postaral, měli jsme všechny informace z tohoto krásného města z první ruky.

10 Jaký byl Vladimír Menšík. V roce 1975 jsem dostal pozvánku na setkání autorů televizních Bakalářů na Kavčí Hory. Prohlídka nové budovy byla zajímavá a následovala beseda, kterou vedla paní Pospíšilová. Zúčastnil se pan Dietl s manželkou a režisér Dudek. Bohužel, omluvila pana Menšíka.V půli besedy jako když se v sále rozsvítí. Doslova jako uragán tam vpadl Vladimír Menšík. Měl na sobě zelenou rubášku a mohutný knír, takže vypadal jako pravý mužík a hned spustil vodopád slov. Říkal, že natáčí ruskou inscenaci, mají chvíli pauzu a tak jim utekl. Bylo vidět, že už mu není dobře, protože špatně dýchal a neustále sahal po sklence minerálky, chlebíčků se ani nedotkl. To mu však nebránilo předvést, jaký byl úžasný vypravěč. Snad půl hodiny nezastavil pusu a byly to historky, které jsme neznali. Nejpůvabnější byla, když vyprávěl, že jeho známý to jednou přehnal v hospodě a protože měl ostřejší ženu, nechtěl, aby ho viděla. Proto čekal před domem a teprve po čtvrt hodině, kdy jeho žena zhasla, se vplíží do bytu. Na chodbě nerozsvítil a potmě zašoupl do koupelny. Tam ale byla natažená šňůra a na ní prádlo. Když rozsvítil, zjistil, že šlápl na podprsenku a protože se nezul a venku bylo bláto, podprsenka byla silně znečištěna. Snažil se to napravit a začal věc doličnou prát. Mýdlo, horká voda, kartáč, znova mýdlo, ale výsledek žalostný. Voda se jaksi podprsenky nechtěla chytat. Vzdal to tedy a podprsenku pověsil mezi prádlo a vplížil se do ložnice. Manželka se naštěstí neprobudila. Ráno vstal brzo a šel se podívat na výsledek velkého nočního prádla. Když zjistil, že to bylo k ničemu, kajícně se probudivší se manželce přiznal. Ta se ale místo nadávek rozesmála Bodejť bys to vypral, já tou podprsenkou voskovala parkety a zapomněla jsem ji vyhodit a nechala ji ležet v koupelně. Vladimíra Menšíka prostě nejde popsat. A jak se herec nečekaně v sále objevil, v půli věty se podíval na hodiny, rozloučil se a za potlesku zmizel. Dostali jsme sice pěkné album s vlastnoručně podepsanými fotografiemi předních herců, ale ze setkání s panem Menšíkem jsem měl snad větší radost a kdykoli prohlížím fotografie, nebo vidím či slyším tohoto skvělého vypravěče, vždy si na tu půlhodinku vzpomenu. FrS. maškarní průvod Mateřské školky

11

12 Kamenní svědci II. Kaplička před domem č.p. 153 Je to pozdně renesanční památka postavena r Pamatuje jistě mnoho. Já však chci upozornit na události za posledních 70 let. I za těchto let zde prošly dějiny. V roce 1939 v březnu tudy projížděly motorizované oddíly německé armády. Rodiče je sledovali z okna, schováni za záclonou. V té době jsem byla příliš malá, ale během války jsem německé vojáky vídala. Co mě však velmi zaujalo, byly skupinky chlapců, po celý rok oblečené jen v bílých podkolenkách, černých krátkých kalhotách a hnědých halenách s různými odznaky. Tito chlapci jezdili s vozíkem k místnímu pekaři pro chleba. Asi správně tušíte, že to byli příslušníci hitlerijungen, kteří v této době byli ubytováni v želivském klášteře, daleko od svých rodin. Stále mi vrtalo hlavou, proč jsou tak málo oblečeni. Mnohem později jsem pochopila, že byli otužováni, aby byli lépe připraveni na východní frontu a příslovečnou ruskou zimu. V květnu roku 1945 ujížděly německé oddíly opačným směrem. Tehdy bylo velmi nebezpečné se jim postavit do cesty. Každý kdo to zkusil, většinou zaplatil vlastním životem. Po skončení války bylo všechno jiné. Počátkem září, před želivskou poutí procházela kolem kapličky procesí. Mnohý unavený poutník se před kapličkou pokřižoval. Uvnitř kapličky byla krásná soška sv. Jana, vyřezávána z lipového dřeva. Později ji zloději ukradli a už nikdy jsme ji neviděli. Kolem kapličky chodili denně po celý školní rok žáci ze Želiva, kteří navštěvovali zdejší, na tu dobu novou, měšťanku. Nikdy nezapomněli zastrčit sirku do zvonku u vilky, která byla tehdy posledním stavením na levé straně. Pak se schovali a čekali, až někdo z obyvatel vyběhne a bude za nimi láteřit. Účastníci těchto bohatýrských kousků žijí ještě dnes a když se sejdou, rádi vzpomínají. Nedovedu si představit dnešní děti, že by denně podstupovaly tuto cestu ve sněhu, dešti, větru a blátě. Od vybudování nového hřbitova je kaplička svědkem ještě jedné smutné události. Kolem kapličky směřují již více než čtyřicet let pohřby na tento hřbitov. Také jedna přirozená součást života. A slovo kapličky, tohoto kamenného svědka: Každý tam musí, bohatý i chudý, mocný i žebrák. A já dodávám, že je to jediná spravedlivá věc na tomto podivném světě. Kr. Městské noviny - Vydává: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ , IČ , Evidenční číslo: MK ČR E 17448, Distribuce: tiskne MěÚ Červená Řečice, občasník: vychází 6 12 za rok, č. 2/2008 vychází

PO - PA 13:24 13:45 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 08:50 09:05 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 07:27 07:45

PO - PA 13:24 13:45 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 08:50 09:05 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 07:27 07:45 ČERVENÁ ŘEČICE -> PELHŘIMOV Den Čas odjezdu Čas příjezdu PO - PA 04:41 05:03 PO - SO 04:55 05:10 PO - PA 04:57 05:18 SO 05:20 05:40 NE 06:03 06:18 PO - PA 06:24 06:45 PO - PA 06:33 06:45 PO - PA 07:12

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Starostův sloupek. Změny ve vyhlášce o místním poplatku. Cena Města Kaplice za rok 2005. ročník X ZDARMA číslo 1 / leden 2006

Starostův sloupek. Změny ve vyhlášce o místním poplatku. Cena Města Kaplice za rok 2005. ročník X ZDARMA číslo 1 / leden 2006 ročník X ZDARMA číslo 1 / leden 2006 Starostův sloupek Své místo v prosincovém kalendáři již pevně zaujalo vyhodnocení našich spoluobčanů, kteří v příslušném kalendářním roce výrazně přispěli nebo přispívají

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

mšenské Potvrdila to mluvčí české pobočky Kalendář akcí Jarní koncert bohužel bez diváků

mšenské Potvrdila to mluvčí české pobočky Kalendář akcí Jarní koncert bohužel bez diváků mšenské n o v i n yročník XXI 4/2015 Cena 10 Kč www.mseno.eu Dobrovolníci vysázeli na Mšensku tisíce jedliček CENNÁ POMOC LESŮM Kokořínsko Většina lidí, kteří se rozhodli pomoci přírodě vysazením mladých

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj?

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA. Proč Přerovský zpravodaj? P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. ZDARMA 2006 1 Proč Přerovský zpravodaj? Petr Vilgus Vážení čtenáři. Držíte v rukou první číslo Přerovského zpravodaje. Možná vás

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

VÝBĚR ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ ZE STATISTICKÉ ROČENKY PARDUBICKÉHO KRAJE Všechny údaje jsou zpracovány k 31. 12. 2007 pro Pardubický kraj

VÝBĚR ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ ZE STATISTICKÉ ROČENKY PARDUBICKÉHO KRAJE Všechny údaje jsou zpracovány k 31. 12. 2007 pro Pardubický kraj ! Zprávy z radnice VÝBĚR ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ ZE STATISTICKÉ ROČENKY PARDUBICKÉHO KRAJE Všechny údaje jsou zpracovány k 31. 12. 2007 pro Pardubický kraj Obyvatelstvo: K 31. 12. 2007 žilo na území Pardubického

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více