BŘEZEN ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 MĚSTSKÉ NOVINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2008. www.cervenarecice.info ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 MĚSTSKÉ NOVINY"

Transkript

1 ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 MĚSTSKÉ NOVINY BŘEZEN Městský úřad Červená Řečice Červená Řečice Tel.: Fax: Úřední hodiny Po Út - Čt Pá Vážení čtenáři městských novin, v následujících řádcích Vám nabízíme výpis z činnosti v Červené Řečici v r. 2007: Zakoupení pozemků na stavební parcely v Červené Řečici za ,- Kč (hrazeno ve 3 ročních splátkách). Podání žádosti na zasíťování I. etapy stavebních parcel (e-on). Oprava chodníků na náměstí dotace z POV ,- Kč. Úpravy na hřbitově v Červené Řečici zeleň. Kácení dřevin Vápenice. Zajišťování veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací. Zřízení sběrného místa na tříděný odpad u Horního rybníka, rozšíření všech sběrných míst v Červené Řečici o nově tříděnou komoditu bílé sklo - dotace FV ,-Kč. Zpevnění cesty ke kontejneru u hřbitova, vyřezání křovin. Těchoraz oprava kanálu, vyčištění a prořezání stoky u silnice. Těchoraz oprava komunikace z dotace KrÚ, odbor regionálního rozvoje přiznáno ,- Kč. Zpracování Pasportu místních komunikací ve všech obcích dotace z KrÚ- odbor dopravy ,- Kč. Zpracování pasportu dopravního značení. Zakoupení multifunkčního zařízení Xerox pro MěÚ. Provedení dokončovacích prací na rekonstrukci vodovodu chodníky v Milotické ulici. Zřízení geografického informačního systému (GIS) na MěÚ dotace z KrÚ, odbor informatiky ,- Kč. Zřízení kontaktního místa Czech Point na MěÚ, pořízení výpočetní techniky dotace Ministerstva vnitra ,- Kč. Realizace převodů a prodejů pozemků pozemky pro stavbu garáží, stavební parcela, řešení převodů od PF, Kr.Ú, ÚZSVM, Nové zpracování webových stránek města. Zpracování změny č. 1 Regulačního plánu Červené Řečice. Zadání zpracování nové územně plánovací dokumentace (územního plánu) pro všechna katastrální území Ing. arch. M. Maryška. Zpracování projektu na odbahnění Dolního rybníka vydáno stavební povolení. Zaregistrování a vydávání Městských novin. Zpracování a podání žádosti o navrácení statutu Město. Uspořádání oslav při příležitosti udělení statutu Město Červená Řečice ve spolupráci s Římskokatolickou farností p. J.G. Labuda. Uspořádání Mikulášské nadílky s rozsvěcením vánočního stromu, koncert pěveckého sboru Záboj, divadelní představení v Rynárci, Slet čarodějnic, přednášky, besedy, Poskytnutí finančních příspěvků: - na maškarní karneval pro děti 6 500,- Kč- na provoz pojízdné prodejny do místních částí 5 000,- Kč - na činnost Spolku na záchranu památek červenořečických ,-Kč - na opravy objektu TJ Orel ,- Kč - na podnikovou soutěž hokejovému oddílu HC Zmišovice 5 000,- Kč - na provoz Občanskému sdružení LADA na pomoc mentálně postiženým ,- Kč - na provoz dětské ordinace MUDr. Vl. Ladmanovi ,- Kč. Průběžné provádění úklidu, zametání, oprav, údržby,.

2 Zastupitelstvo města jednalo: Ad 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. ZM vzalo na vědomí. Ad 2. ZM projednalo žádosti o odkoupení městských pozemků: - p. Straka Karel žádost o odprodej městského pozemku, který má v dlouhodobém pronájmu jako zahradu v k.ú. Červená Řečice parc. č. 614/2 - využití nadále jako zahradu. ZM s prodejem pozemku souhlasí a schválilo zveřejnění záměru prodeje. Hlasování: pro 8, proti 5, zdržel 1. Navrhnutá cena 70,-Kč/m2 byla schválena. Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel 5. - p. Mareš Antonín a p. Marešová Ludmila: žádost o prodej části městského pozemku vjezd do garáže u rekreačního objektu v k. ú. Popelištná (chatová oblast) parc. č. 727/12. Cena 150,-Kč/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn, bez připomínek. Prodej pozemku žadateli za splnění daných podmínek v záměru byl schválen Ad 3. ZM schválilo dodatek ke smlouvě o podmínkách svozu a zneškodnění odpadů pro rok Úhrada za rok SOMPO: počet obyvatel města 995 x 558,-Kč za osobu tj ,-Kč. Poplatek za svoz TDO pro občana nebo za rekreační objekt je 500,- Kč. Rozdíl 58,- Kč na osobu a rekreační objekt bude uhrazen z rozpočtu města. Ad 4. ZM schválilo podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Žádost o dotaci bude zpracována na opravu hřbitova oprava oplocení ( tarasu.). Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel 2. Ad 5. ZM schválilo změnu č. 1 RP obce Červená Řečice. ZM vybralo a schválilo zpracovatele nové územně plánovací dokumentace - nového územního plánu pro Červenou Řečici a všechny místní části: Ing. Arch. Milič Maryška. Ad 6. ZM schválilo obnovu svislých dopravních značek v Červené Řečici a místních částech ve dvou etapách s tím, že první etapa obnovy SDZ bude provedena v Červené Řečici v r a druhá etapa proběhne v místních částech dle finančních možností ještě v závěru roku 2008 nebo v r. 2009, tyto práce budou prováděny firmou SOMARO. Ad 7. ZM Projednalo a schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2008 Římskokatolické farnosti v Červené Řečici ve výši ,- Kč na opravy kostela Sv. Marie Magdaleny v Červené Řečici. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na dofinancování dotace z kraje Vysočina. - ZM schválilo poskytnout maminkám dětí finanční příspěvek ve výši ,-Kč na rok 2008 na pořádání akcí pro děti. Za pořádající maminky Romana Pekárková, Petra Bečková. Ad 8. ZM jednalo o získávání finančních prostředků z Evropských fondů. Do diskuse vstoupil p. Štekl s problémem Dolní rybník a sdělil obavy o poškození majetku občanů, doporučil zpracovatele žádostí o dotace z Evropských fondů. ZM schválilo kontaktovat zpracovatele a projednat s ním možnosti dotací.. Ad 9. ZM jednalo o prioritách města Červená Řečice a místních částí. ZM schválilo, aby každý zastupitel na příštím zasedání předložil svůj návrh na využití prázdných budov - kino, budovy školy. Bylo schváleno v městských novinách vyzvat občany, aby i oni své návrhy na využití městských budov sdělili. Hlasování: pro 14, proti 0 zdržel 0. Ad 10. ZM bylo informováno o situaci kolem výměny silnice Svépravice Popelištná. Dle sdělení majetkového odboru kr. úřadu byla výměna dopravní komisí schválena, Město Červená Řečice čeká na písemné stanovisko z kraje Vysočina a také na vyjádření k navrhované změně na směnu (krajnice ulice směr Křelovice). ZM vzalo na vědomí.

3 Ad 11. MgA. Jedlička Jiří navrhl, aby vždy v závěru roku byl v městských novinách uveden přehled akcí, které se v našem městě a místních částech zrealizovaly. ZM vzalo na vědomí.. Ad 12. MgA Jedlička Jiří vznesl dotaz kdo zakoupil stojany na kola na náměstí a odpadkový koš, který je před radnicí, tento mobiliář města je dle jeho názoru nevkusný a na náměstí se nehodí. Místostarosta odpověděl, že stojany na kola byly zhotoveny v rámci dohody o provedení práce a odpadkový koš byl věnován zdarma. Ad.13. MgA Jedlička Jiří vznesl dotaz, kdy budou odstraněny závady po rekonstrukci vodovodního řadu. Starostka uvedla, že dle dohody všechny opravy včetně asfaltování budou provedeny na jaře roku ZM vzalo na vědomí. Ad.14. Zastupitelé byli informováni, že změnou rozpočtového určení daní bude příjem města o ,- Kč vyšší, ale daňovou úpravou příjmy z některých daní se naopak sníží.. ZM vzalo na vědomí Ad.15. Ing. Lubomír Anděl za společnost Agrosev poděkoval všem zastupitelům a zaměstnancům městského úřadu za dobrou spolupráci. Jednání ZM bylo ukončeno pro občany MěÚ Červená Řečice nabízí občanům zasílat informace, které budou hlášeny rozhlasem, na své ové adresy. Stačí jen poslat svou ovou adresu na osobně na městský úřad a tím bude každý občan zaregistrován do adresáře městského úřadu. Kdo bude zaregistrován, bude mu zasíláno rozhlasové hlášení v písemné podobě. Minulém čísle jsem udal adresu na, kterou nelze posílat své přihlášení tímto se omlouvám. Občané, kteří se z a r e g i s t r o v a l y j s o u s e s l u ž b o u s p o k o j e n i. Městská pláž bagrovat se nebude: Jistě jste mnozí z Vás zjistily, že pokračující práce na odstranění nánosů pokračuje na druhém břehu a je odvážen na pole Zemědělského Družstva Želiv. Pro nás je důležitá informace o výsledku žádosti na na vyčištění nánosu na městské pláži v Červené Řečici. Na naší podanou žádost jsme byly srozuměny dopisem od Povodí Vltavy. Povodí Vltavy, státní podnik jako příslušný správce významného vodního toku Trnava a investor stavební práce akce VD Trnávka odstranění nánosů na konci vzdutí k Vašemu návrhu sděluje, že realizace těchto, víceprací v roce 2008 není možná z těchto důvodů. Stavba podléhá složitému povolovacímu řízení (Krajský úřad Kraje Vysočina) a vzhledem k tomu, že se jedná o jinou lokalitu než je uvedena v projektové dokumentaci stavby VD Trnávka odstranění nánosů na konci vzdutí bylo by nutné celou věc projednat v rámci nového povolovacího řízení( novou PD). Zde je nutné upozornit na složitost projednávání s ohledem dotčení evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000, zásah do VDP a krajinného rázu, projednání výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a v neposlední řadě projednání s příslušnými úřady (včetně rozboru sedimentů, zajištění pozemků pro jejich uložení, atd.) S ohledem na termín ukončení stavební akce nemá zhotovitel dostatečnou kapacitu mechanizace pro provedení víceprací. S ohledem na termín povolení, resp. ukončení prací (do konce března 2008), a na skutečnosti námi zmíněné je provedení Vámi požadovaných prací nereálné. Každopádně bychom Vás chtěli ubezpečit, že je nám problematika daného území známa a pokusíme se udělat vše pro to, aby v následujících letech došlo v součinnosti se zlepšením vodohospodářských poměrů také k uspokojení rekreačního využití u vodní plochy v zájmové lokalitě. Ing. Blanka Brožková pověřená řízením závodu Dolní Vltava. Zde jsem Vám vytáhl nejdůležitější fakta z dopisu, který jsme obdržely. Obranec Dušan místostarosta ZM Žádá spoluobčany: Zastupitelstvo města Červená Řečice by rádo oslovilo spoluobčany, aby se podíleli na návrzích na využití městských budov. Jedná se o budovu kina, malé školy čp. 21 velké školy čp.2. Vaše návrhy můžete zasílat meilem na adresu nebo ale i písemnou formou na MěÚ V Červené Řečici. Rádi Vás uvítáme i při osobním setkání. MěÚ Červená Řečice

4 Třídíme odpad 1. díl Vychází v rámci projektu kraje Vysočina a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. Vážení čtenáři, po několik následujících měsíců se budete na tomto místě téměř každé úterý setkávat se seriálem zaměřeným na třídění odpadů a zpětný odběr elektrozařízení. Seriál vzniká jako součást informační kampaně k projektům Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů v kraji Vysočina a Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina, jehož hlavními řešiteli jsou spolu s krajem Vysočina autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., a provozovatel systému zpětného odběru elektrozařízení společnost Asekol, s. r. o.. Kraj si vytyčil ve svém plánu odpadového hospodářství nutnost zvýšit výtěžnost odděleného sběru využitelných složek odpadu. Proto se společný projekt zaměřil vedle informační kampaně i na vybavení obcí nádobami na třídění odpadů. V letech byl spolufinancován nákup 2370 nových kontejnerů na tříděný odpad, konstatoval náměstek hejtmana kraje Vysočina Pavel Hájek, zodpovědný za oblast životního prostředí. Motto informační kampaně Má to smysl, třiďte odpad napovídá, že seriál více zaměříme na informace o praktických dopadech třídění odpadů a postupně půjdeme po stopách odpadů od barevných kontejnerů až po nové výrobky. Pro čtenáře jsme připravili i vědomostní soutěž o zajímavé ceny, a proto náš seriál sledujte pozorně. Více informací naleznete na internetových stránkách nebo Těšíme se na vaše náměty, postřehy, připomínky i zkušenosti na ové adrese: cz. Pro zajímavost, průměrný občan Vysočiny v roce 2006 vytřídil 29,8 kg plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Průměr pro ČR je 28,0 kg. Třídíme odpad - 2. díl Druhy odpadů Vychází v rámci projektu kraje Vysočina a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. Vážení čtenáři, jak již z předešlého dílu víte, pro správné nakládání s odpady je nezbytné jejich třídění. Odpady, které v domácnostech vznikají, se třídí na objemné, využitelné, nebezpečné a směsný komunální odpad. K objemným odpadům patří to, co se do běžné popelnice nebo sídlištního kontejneru nevejde, jako třeba kusy nábytku, podlahové krytiny a podobně, a proto se musí odkládat do velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou přistavovány buď na veřejných prostranstvích nebo ve sběrných dvorech. V žádném případě není možné odkládat objemný odpad vedle popelnic. Většina objemného odpadu se odstraňuje uložením na skládce. Nebezpečné odpady, které v domácnostech vnikají, zejména barvy, oleje, čistící prostředky, léky, baterie, můžete odevzdávat buď při mobilních svozech nebezpečných odpadů nebo ve sběrných dvorech. Staré elektrospotřebiče, jako například lednice, televize, rádia, kulmy, můžete bezplatně odevzdávat v místech zpětného odběru, tedy ve sběrných dvorech a v některých prodejnách elektro. Některé nebezpečné odpady jsou dále předávány k jejich rozebrání a částečné recyklaci, jiné putují do spaloven nebezpečných odpadů, případně jsou uloženy na skládky nebezpečných odpadů. Využitelné odpady jsou ty, kterým se běžně říká tříděný odpad, i když v praxi je vlastně každý odpad tříděný. Běžně můžeme třídit sklo, papír, PET láhve a ostatní plasty, nápojové kartony a kovy. Vytříděné odpady se sbírají prostřednictvím barevných kontejnerů či pytlů, sběrných dvorů a výkupen surovin. Vytříděný odpad se musí upravit podle požadavků konečných zpracovatelů na dotřiďovacích linkách. Tam se odpad dotřídí, slisuje a expeduje k recyklaci. Ostatní odpad, který doma nevytřídíme, pak končí v popelnicích a říká se mu směsný komunální odpad. Pokud bychom všichni správně třídili, neměl by odpad v popelnicích už obsahovat ani nebezpečné ani využitelné složky, protože tento směsný komunální odpad končí bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách

5 odpadu. Základním cílem výše uvedených způsobů nakládání s odpady je co možná nejšetrnější chování k životnímu prostředí a nejvyšší materiálové využití při dosažení nejnižších možných ekonomických nákladů. Nezapomeňte, má to smysl, třiďme odpad na využitelné, nebezpečné, objemné a směsné odpady. Informace mateřské školy: Každé pondělí v době od 10,00 do 11,30 hodin je na škole v provozu Baby klub, který je určen pro hry dětí s rodiči či jinými dospělými osobami. O zápisu dětí do Mateřské školy v Červené Řečici, na nový školní rok 2008/2009, budou rodiče včas informováni prostřednictvím novin, rozhlasu a informačním letáčkem v budově školy. Děti z mateřské školy zvou na den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek Poděkování CEREPA a.s. Červená Řečice, ing. Pour Vladimír děkujeme za sponzorský dar. V loňském roce v listopadu jsme obdrželi různé druhy papírenských potřeb, které jsou denně na naší škole využívány. Ing.Píša L. st. od září 2007 zásobuje naší školní jídelnu bramborami. Za ušetřené peníze můžeme zařazovat do jídelníčku více ovoce, zeleniny, mléčných výrobků. Děkujeme. Manželé Michal a Jana Čechovi děkujeme za sponzorský dar. Za finanční částku jsme nakoupili pomůcky pro výtvarnou a pracovní výchovu. Paní Prchalová Lenka v měsíci prosinci nám p.prchalová Lenka napekla dvě velké krabice překrásných medových perníčků. Perníčky si děti podle své vlastní fantazie ozdobily a odnesly domů. Všem moc děkujeme. Turková V. Místní lidová knihovna v Červené Řečici V nově upravených prostorách budovy bývalé základní školy srdečně zve k návštěvě každého zájemce. Zatím evidujeme kolem 140 stálých čtenářů, ve výpůjční době je též možnost hledat si veškeré dostupné věci na obecním internetu, pracovat dle potřeby na počítači. V posledních letech je velice příznivým ukazatelem to, že se k nám obrací více mladších lidí a dětí hledají si zde knížky do povinné četby té které základní či střední školy, různé zajímavosti z oblastí dějin, vědy techniky i přírody z různých naučných knih a encyklopedií, zvyšuje se zájem o poezii, celkově o čtení knížek. Jsme rádi, že děti více čtou, nejsou jen pasivními konzumenty televize nebo her, vždyť o prospěšnosti četby jsou maminky informovány téměř každým pedagogem svého dítěte. Rádi uvítáme všechny občany a myslím, že výběr knih je poměrně široký z veškerých žánrů. Ke konci roku 2007 byly zakoupeny nové knihy v přibližné hodnotě 4000Kč. Nové knihy jsme vybírali tak, aby byly zastoupeny různé literární žánry. Z naučné literatury zde máme Velký atlas zaniklých civilizací, Sto největších přírodních katastrof, Třetí říše den po dni, Dějiny amerického národa. Čtenáře jistě zaujme i román s válečnou tematikou Nebeští jezdci od Filipa Jánského. Mezi historickými romány jsou zajímavá díla Papežka Jana (věděli jste, že v dějinách církve byla papežem žena, což je historicky dokázáno), Egyptský soudce. S dalšími našimi novinkami vás seznámíme v příštím vydání novin. Několikrát do roka si pro naše čtenáře půjčujeme knihy z fondů pelhřimovské knihovny, jedná se převážně o beletrii, dětskou literaturu. Příští týden máme v plánu tento soubor opět obměnit, bude tedy více novinek pro uspokojení zájmů našich čtenářů. Ještě jednou tedy i přes začínající jarní období a tím i práce na zahrádkách si najděte čas na četbu pro radost, pro poučení a obohacení svých znalostí, odreagování se od starostí všedního dne. Olga Kaňková Knihovna otevřena i ve středu: Městská knihovna rozšířila otevírací dobu o jeden den v týdnu. Jedná se středu, kdy bude otevřeno od h h. Sobota zůstává nezměněna tj. od h h.

6 V Y S O K Á Z V Ě Ř V N Ě J Š Í K O S T R A P L Ž Ů D O M Á C K Y J O S E F Ž E N S K É J M É N O R Y T M I C K Ý P O H Y B K P Í S N I O R G A N I C - K Á S L O U Č E - N I N A Ř E C K É P Í S M E N O P Ř E D L O Ž K A P R O 7. P Á D M L É Č N Ý V Ý R O B E K C H E M I C K Á Z N A Č K A R A D I A T U R E C K Á H O R A V E L K Á K A P S A P Ř I TA K Á N Í N E J V Ě T Š Í P L A N E TA S L U N E Č N Í S O U S TAV Y S M R T Z P Ů S. J E D E M P S Í J M É N O A M E R I C K Ý V Ý R A Z P R O " V Ý TA H " V E L K Ý P L A Z P R O D U K T R É V Y M Í S T O B I T V Y M E Z I H U S I T Y Š PA N Ě L S K Á S E PA R AT I S - T I C K Á O R G A N I Z A C E K O U Z E L N Ý N Á P O J U P R AV E N É M A S O P R A M Á T I Ž E N S K É J M É N O S L O V E N S K Y " J A K " O Z N A Č E N Í P O L O M Ě R U H L A S I T É Z V U K Y Z D R O J I N F O R M A C Í C I T O S L O V C E P O D Á N Í Z U Š L E C H T Ě - N É Ž E L E Z O Ž E N S K É J M É N O Č Á S T T Ě L A TA J E N K A P Ř E D L O Ž K A P R O 3. P Á D Z N. M O L O V É H O A K O R D U C H E M I C K Á Z N A Č K A S Í R Y Ř Í M S K Á Č T Y Ř K A P R O T I K L A D Č Á S T H O R N Í C H C E S T D Ý C H A C Í C H N O Č N Í D R AV E C Ú Z E M Í S P Ř Í R O D O U S PA L O VA C Í J E D N O T K A Z Á P O R A K A D E M I E M Ú Z. U M Ě N Í K O S T Ě N Ý V Ý R Ů S T E K O D C I Z E N Á C H E M I C K Á Z N A Č K A U R A N U L E P I D L O N Á Ř E Č N Ě Ž E N A S O L M I Z A Č N Í S L A B I K A B E Z B A R V Ý N Á T Ě R S P O J K A C H E M I C K Á Z N A Č K A Z L ATA P R I M Á T P Ř E D L O Ž K A P R O 7. P Á D Ž L U T O - H N Ě D Á B A R VA S P O J K A S P O J K A N E U R Č I T Ý A N G L. Č L E N K L A D N Á E L E K T R O D A S P O L E Č E N - S K Á T Ř Í D A P Ř Í K A Z K Z A S TAV E N Í N Á J E M N Ý P O V O Z M U Ž S K É J M É N O P Ř E D L O Ž K A P R O 7. P Á D P Ř E D L O Ž K A P R O 2. P Á D A N G L I C K Y " H V Ě Z D A " N Ě M E C K Y " O N " O B Y D L Í K O S T E L N Í K A Č E S K Á Ř E K A Ú L O H A A N G L I C K Ý Z Á P O R O S L O V E N Í M U Ž E Z K R AT K A T E C H N I C - K Ý C H S L U Ž E B A M E R I C K Ý P O L O O S T R. S L O V E N S K Y " K D E " T Ě L N Í V Ý M Ě Š E K Ř Í M S K Á S E D M I Č K A P O T Ř E B A O R Á Č E D Ř E V Ě N É T Y Č E Z K R AT K A - S O U H L A S N E D O S TA - T E K V Y S O K O Š K O l S K Ý T I T U L P O S C H O D Í PAT Ř Í C Í L I N D Ě C H E M. Z N U H L Í K U O D E Z VA O P E R N Í S K L A D B A Ř i d i č a u t o b u s u a k n ě z z e m ř e l i v e s t e j n ý d e n. P ř i j d o u k e s v a t é m u P e t r o v i a t e n p o š l e ř i d i č e d o n e j v y š š í h o n e b e, z a t í m c o k n ě z e s i n e v š í m á. P o n ě k o l i k a d n e c h t o u ž k n ě z n e v y d r ž í :,, J a k t o, ž e j á, k t e r ý j s e m c e l ý ž i v o t k á z a l o B o h u, m u s í m č e k a t a o b y č e j n ý ř i d i č š e l o k a m ž i t ě d o n e b e? " S v a t ý P e t r o d p o v í :,, K d y ž t y j s i k á z a l, v š i c h n i s p a l i. K d y ž o n ř í d i l, v š i c h n i... v i z t a j e n k u Soutěž o ceny: Na této stránce najdete kazdý výtisk novin soutěž o ceny, kde budou odměněni tři vylosovaní ze správně vyluštěné křížovky. Losování provede vždy hlavní sponzor - Smíšené zboží Jonáš. Výherci z minulého vydání Městských novin: 1. cena: oběd pro dvě osoby v restauraci u Davida pí.jaroslava BÍNOVÁ 2. cena: hokejový kalendář 2008 p.stanislav JEDLIČKA 3. cena: hokejový kalendář 2008 pí. Martina HANKOVÁ SOUTĚŽNÍ KUPON Jméno:... Příjmení:... Adresa: vyplněný kupon vhodˇte do schránky na MěÚ v Červené Řečici do

7 KAMENICTVÍ Severa Karel K eme nická Pelh imov tel.: Po-Pá: h v V NABÍDCE VV NOVÉ TVAROVÉ TYPY POMNÍKU POMNÍK P ijímáme zakázky na v robu a montá : Pomník,rám a krycích desek na hroby (z p írodních i um l ch materiál ) Zhotovení základ pod pomníky V robu schod,parapet,obklad Prodej h bitovních dopl k (svítilny,vázy,k í ky v b r dle katalogu) P ípisy a opravy nápis ZAVOLEJTE ZAKÁZKU P IJEDEME SJEDNAT OSOBN Kdo pronajme byt 1+1 s příslušenstvím nebo v podnájmu 1+ příslušenství v Červené Řečici tel.: Jednota Orel Červená Řečice taneční kurzy pro dospělé všech věkových kategorií, kteří rádi tančí nebo to tak trochu pozapomněli 6 lekcí po dvou vyučovacích hodinách pod vedením tanečních mistrů Jiřího a Marcely Černých (Taneční škola TREND) zahájení (neděle) v 19:00 v tělocvičně jednoty Orel Červená Řečice rozsah výuky tance kolové (polka, valčík) * tance standardní (waltz, foxtrot, tango) tance latinskoamerické (cha cha, rumba) * tance džezové (jive, blues) tance country cena kurzu pro taneční pár Kč zápis do kurzů každou sobotu od 19:00 do 21:00 hod. v tělocvičně OREL Červená Řečice další informace a zápis po telefonu další informace a zápis po telefonu - na telefonních číslech: , více informací také na:

8 VADÍ VÁM TO TAKY??? LSPP stomatologická / Sobota MUDr. Pešek Josef Pacov, Ant. Sovy / Neděle MUDr. Podhorská Jitka Pelhřimov, Nádražní / Sobota MUDr. Povolný Mojmír Žirovnice, Havlíčkovo náměstí / Neděle MUDr. Rous Pavel Zubní středisko, Červená Řečice / Pondělí MUDr. Šimanovská Simona Pelhřimov, Humpolecká / Sobota MUDr. Fridrichová Lenka Horní Cerekev, Březinova / Neděle MUDr. Tománková Jarmila Pelhřimov, III. ZŠ Pražská / Sobota MUDr. Truhlářová Magdalena Poliklinika Humpolec / Neděle MUDr. Vášová Hana Pacov, Žižkova / Sobota MUDr. Vladyková Ludmila Pacov, Žižkova / Neděle MUDr. Zoulová Jana Poliklinika Humpolec

9 NÁVŠTĚVA LONDÝNA Vím, že ne všechny naše spoluobčany zajímají zápisy ze zasedání zastupitelstva a městské rady, ale očekávají, že naše noviny ukážou i na běžný život našich občanů. Tímto bych chtěl zavést novou rubriku cestuji a poznávám Česko a Evropu. Budu rád, když půjdeme i dál do celého světa. Dnes Vám zprostředkuji pocity Ladislava Chvalkovského a Romana Kváše na návštěvě v Londýně u kamaráda Josefa Hanka, který zde pracuje. Po debatě s nimi jsem nabyl dojmu, že jsou unešeni svými zážitky. Jak z pobytu a prohlídky tohoto krásného města, tak i návštěvou fotbalového utkání mezi místními Tottenhamem a jako by tomu náhoda nahrála s naším mužstvem Slavia Praha. Během 5-ti denní návštěvy jsme stihli prohlédnout ty nejznámější památky. Londýn patří k nejvíce navštěvovaným městům na světě. Turistické atrakce se nalézají převážně v centrálním Londýně. Patří mezi ně historická City; West End a jeho proslulá kina, bary, kluby, obchody a restaurace; Westminster s Westminsterským opatstvím, Buckinghamským palácem, Clarence House atd. Dále je to Science Museum, Přírodopisné muzeum, Britské muzeum, Národní galerie, Tate Gallery, mosty London Bridge, Tower Bridge, hvězdárna v Greenwichi a další zajímavosti. Tolik několik postřehů z naší návštěvy a tím by jsme rádi i poděkovali Pepíkovi, že nás ubytoval a po celý pobyt se o nás dobře postaral, měli jsme všechny informace z tohoto krásného města z první ruky.

10 Jaký byl Vladimír Menšík. V roce 1975 jsem dostal pozvánku na setkání autorů televizních Bakalářů na Kavčí Hory. Prohlídka nové budovy byla zajímavá a následovala beseda, kterou vedla paní Pospíšilová. Zúčastnil se pan Dietl s manželkou a režisér Dudek. Bohužel, omluvila pana Menšíka.V půli besedy jako když se v sále rozsvítí. Doslova jako uragán tam vpadl Vladimír Menšík. Měl na sobě zelenou rubášku a mohutný knír, takže vypadal jako pravý mužík a hned spustil vodopád slov. Říkal, že natáčí ruskou inscenaci, mají chvíli pauzu a tak jim utekl. Bylo vidět, že už mu není dobře, protože špatně dýchal a neustále sahal po sklence minerálky, chlebíčků se ani nedotkl. To mu však nebránilo předvést, jaký byl úžasný vypravěč. Snad půl hodiny nezastavil pusu a byly to historky, které jsme neznali. Nejpůvabnější byla, když vyprávěl, že jeho známý to jednou přehnal v hospodě a protože měl ostřejší ženu, nechtěl, aby ho viděla. Proto čekal před domem a teprve po čtvrt hodině, kdy jeho žena zhasla, se vplíží do bytu. Na chodbě nerozsvítil a potmě zašoupl do koupelny. Tam ale byla natažená šňůra a na ní prádlo. Když rozsvítil, zjistil, že šlápl na podprsenku a protože se nezul a venku bylo bláto, podprsenka byla silně znečištěna. Snažil se to napravit a začal věc doličnou prát. Mýdlo, horká voda, kartáč, znova mýdlo, ale výsledek žalostný. Voda se jaksi podprsenky nechtěla chytat. Vzdal to tedy a podprsenku pověsil mezi prádlo a vplížil se do ložnice. Manželka se naštěstí neprobudila. Ráno vstal brzo a šel se podívat na výsledek velkého nočního prádla. Když zjistil, že to bylo k ničemu, kajícně se probudivší se manželce přiznal. Ta se ale místo nadávek rozesmála Bodejť bys to vypral, já tou podprsenkou voskovala parkety a zapomněla jsem ji vyhodit a nechala ji ležet v koupelně. Vladimíra Menšíka prostě nejde popsat. A jak se herec nečekaně v sále objevil, v půli věty se podíval na hodiny, rozloučil se a za potlesku zmizel. Dostali jsme sice pěkné album s vlastnoručně podepsanými fotografiemi předních herců, ale ze setkání s panem Menšíkem jsem měl snad větší radost a kdykoli prohlížím fotografie, nebo vidím či slyším tohoto skvělého vypravěče, vždy si na tu půlhodinku vzpomenu. FrS. maškarní průvod Mateřské školky

11

12 Kamenní svědci II. Kaplička před domem č.p. 153 Je to pozdně renesanční památka postavena r Pamatuje jistě mnoho. Já však chci upozornit na události za posledních 70 let. I za těchto let zde prošly dějiny. V roce 1939 v březnu tudy projížděly motorizované oddíly německé armády. Rodiče je sledovali z okna, schováni za záclonou. V té době jsem byla příliš malá, ale během války jsem německé vojáky vídala. Co mě však velmi zaujalo, byly skupinky chlapců, po celý rok oblečené jen v bílých podkolenkách, černých krátkých kalhotách a hnědých halenách s různými odznaky. Tito chlapci jezdili s vozíkem k místnímu pekaři pro chleba. Asi správně tušíte, že to byli příslušníci hitlerijungen, kteří v této době byli ubytováni v želivském klášteře, daleko od svých rodin. Stále mi vrtalo hlavou, proč jsou tak málo oblečeni. Mnohem později jsem pochopila, že byli otužováni, aby byli lépe připraveni na východní frontu a příslovečnou ruskou zimu. V květnu roku 1945 ujížděly německé oddíly opačným směrem. Tehdy bylo velmi nebezpečné se jim postavit do cesty. Každý kdo to zkusil, většinou zaplatil vlastním životem. Po skončení války bylo všechno jiné. Počátkem září, před želivskou poutí procházela kolem kapličky procesí. Mnohý unavený poutník se před kapličkou pokřižoval. Uvnitř kapličky byla krásná soška sv. Jana, vyřezávána z lipového dřeva. Později ji zloději ukradli a už nikdy jsme ji neviděli. Kolem kapličky chodili denně po celý školní rok žáci ze Želiva, kteří navštěvovali zdejší, na tu dobu novou, měšťanku. Nikdy nezapomněli zastrčit sirku do zvonku u vilky, která byla tehdy posledním stavením na levé straně. Pak se schovali a čekali, až někdo z obyvatel vyběhne a bude za nimi láteřit. Účastníci těchto bohatýrských kousků žijí ještě dnes a když se sejdou, rádi vzpomínají. Nedovedu si představit dnešní děti, že by denně podstupovaly tuto cestu ve sněhu, dešti, větru a blátě. Od vybudování nového hřbitova je kaplička svědkem ještě jedné smutné události. Kolem kapličky směřují již více než čtyřicet let pohřby na tento hřbitov. Také jedna přirozená součást života. A slovo kapličky, tohoto kamenného svědka: Každý tam musí, bohatý i chudý, mocný i žebrák. A já dodávám, že je to jediná spravedlivá věc na tomto podivném světě. Kr. Městské noviny - Vydává: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ , IČ , Evidenční číslo: MK ČR E 17448, Distribuce: tiskne MěÚ Červená Řečice, občasník: vychází 6 12 za rok, č. 2/2008 vychází

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 9. června 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák, V. Kocourek. Host: M.

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

případně poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK)

případně poštou na adresu naší společnosti k rukám Kateřiny Hamouzové (na obálku napište DOTAZNÍK) Návod na vyplnění Dotazníku o nakládání s komunálním odpadem v obci, se zaměřením na tříděný sběr za rok 2013 Dotazník je přílohou č. 2 smlouvy mezi obcí a společností EKO-KOM, a.s. Proto musí být řádně

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více