BŘEZEN ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 MĚSTSKÉ NOVINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BŘEZEN 2008. www.cervenarecice.info ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 MĚSTSKÉ NOVINY"

Transkript

1 ROČNÍK 2. ČÍSLO 2 MĚSTSKÉ NOVINY BŘEZEN Městský úřad Červená Řečice Červená Řečice Tel.: Fax: Úřední hodiny Po Út - Čt Pá Vážení čtenáři městských novin, v následujících řádcích Vám nabízíme výpis z činnosti v Červené Řečici v r. 2007: Zakoupení pozemků na stavební parcely v Červené Řečici za ,- Kč (hrazeno ve 3 ročních splátkách). Podání žádosti na zasíťování I. etapy stavebních parcel (e-on). Oprava chodníků na náměstí dotace z POV ,- Kč. Úpravy na hřbitově v Červené Řečici zeleň. Kácení dřevin Vápenice. Zajišťování veřejně prospěšných prací, obecně prospěšných prací. Zřízení sběrného místa na tříděný odpad u Horního rybníka, rozšíření všech sběrných míst v Červené Řečici o nově tříděnou komoditu bílé sklo - dotace FV ,-Kč. Zpevnění cesty ke kontejneru u hřbitova, vyřezání křovin. Těchoraz oprava kanálu, vyčištění a prořezání stoky u silnice. Těchoraz oprava komunikace z dotace KrÚ, odbor regionálního rozvoje přiznáno ,- Kč. Zpracování Pasportu místních komunikací ve všech obcích dotace z KrÚ- odbor dopravy ,- Kč. Zpracování pasportu dopravního značení. Zakoupení multifunkčního zařízení Xerox pro MěÚ. Provedení dokončovacích prací na rekonstrukci vodovodu chodníky v Milotické ulici. Zřízení geografického informačního systému (GIS) na MěÚ dotace z KrÚ, odbor informatiky ,- Kč. Zřízení kontaktního místa Czech Point na MěÚ, pořízení výpočetní techniky dotace Ministerstva vnitra ,- Kč. Realizace převodů a prodejů pozemků pozemky pro stavbu garáží, stavební parcela, řešení převodů od PF, Kr.Ú, ÚZSVM, Nové zpracování webových stránek města. Zpracování změny č. 1 Regulačního plánu Červené Řečice. Zadání zpracování nové územně plánovací dokumentace (územního plánu) pro všechna katastrální území Ing. arch. M. Maryška. Zpracování projektu na odbahnění Dolního rybníka vydáno stavební povolení. Zaregistrování a vydávání Městských novin. Zpracování a podání žádosti o navrácení statutu Město. Uspořádání oslav při příležitosti udělení statutu Město Červená Řečice ve spolupráci s Římskokatolickou farností p. J.G. Labuda. Uspořádání Mikulášské nadílky s rozsvěcením vánočního stromu, koncert pěveckého sboru Záboj, divadelní představení v Rynárci, Slet čarodějnic, přednášky, besedy, Poskytnutí finančních příspěvků: - na maškarní karneval pro děti 6 500,- Kč- na provoz pojízdné prodejny do místních částí 5 000,- Kč - na činnost Spolku na záchranu památek červenořečických ,-Kč - na opravy objektu TJ Orel ,- Kč - na podnikovou soutěž hokejovému oddílu HC Zmišovice 5 000,- Kč - na provoz Občanskému sdružení LADA na pomoc mentálně postiženým ,- Kč - na provoz dětské ordinace MUDr. Vl. Ladmanovi ,- Kč. Průběžné provádění úklidu, zametání, oprav, údržby,.

2 Zastupitelstvo města jednalo: Ad 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. ZM vzalo na vědomí. Ad 2. ZM projednalo žádosti o odkoupení městských pozemků: - p. Straka Karel žádost o odprodej městského pozemku, který má v dlouhodobém pronájmu jako zahradu v k.ú. Červená Řečice parc. č. 614/2 - využití nadále jako zahradu. ZM s prodejem pozemku souhlasí a schválilo zveřejnění záměru prodeje. Hlasování: pro 8, proti 5, zdržel 1. Navrhnutá cena 70,-Kč/m2 byla schválena. Hlasování: pro 8, proti 1, zdržel 5. - p. Mareš Antonín a p. Marešová Ludmila: žádost o prodej části městského pozemku vjezd do garáže u rekreačního objektu v k. ú. Popelištná (chatová oblast) parc. č. 727/12. Cena 150,-Kč/m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn, bez připomínek. Prodej pozemku žadateli za splnění daných podmínek v záměru byl schválen Ad 3. ZM schválilo dodatek ke smlouvě o podmínkách svozu a zneškodnění odpadů pro rok Úhrada za rok SOMPO: počet obyvatel města 995 x 558,-Kč za osobu tj ,-Kč. Poplatek za svoz TDO pro občana nebo za rekreační objekt je 500,- Kč. Rozdíl 58,- Kč na osobu a rekreační objekt bude uhrazen z rozpočtu města. Ad 4. ZM schválilo podání žádosti o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Žádost o dotaci bude zpracována na opravu hřbitova oprava oplocení ( tarasu.). Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel 2. Ad 5. ZM schválilo změnu č. 1 RP obce Červená Řečice. ZM vybralo a schválilo zpracovatele nové územně plánovací dokumentace - nového územního plánu pro Červenou Řečici a všechny místní části: Ing. Arch. Milič Maryška. Ad 6. ZM schválilo obnovu svislých dopravních značek v Červené Řečici a místních částech ve dvou etapách s tím, že první etapa obnovy SDZ bude provedena v Červené Řečici v r a druhá etapa proběhne v místních částech dle finančních možností ještě v závěru roku 2008 nebo v r. 2009, tyto práce budou prováděny firmou SOMARO. Ad 7. ZM Projednalo a schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města v roce 2008 Římskokatolické farnosti v Červené Řečici ve výši ,- Kč na opravy kostela Sv. Marie Magdaleny v Červené Řečici. Poskytnuté finanční prostředky budou použity na dofinancování dotace z kraje Vysočina. - ZM schválilo poskytnout maminkám dětí finanční příspěvek ve výši ,-Kč na rok 2008 na pořádání akcí pro děti. Za pořádající maminky Romana Pekárková, Petra Bečková. Ad 8. ZM jednalo o získávání finančních prostředků z Evropských fondů. Do diskuse vstoupil p. Štekl s problémem Dolní rybník a sdělil obavy o poškození majetku občanů, doporučil zpracovatele žádostí o dotace z Evropských fondů. ZM schválilo kontaktovat zpracovatele a projednat s ním možnosti dotací.. Ad 9. ZM jednalo o prioritách města Červená Řečice a místních částí. ZM schválilo, aby každý zastupitel na příštím zasedání předložil svůj návrh na využití prázdných budov - kino, budovy školy. Bylo schváleno v městských novinách vyzvat občany, aby i oni své návrhy na využití městských budov sdělili. Hlasování: pro 14, proti 0 zdržel 0. Ad 10. ZM bylo informováno o situaci kolem výměny silnice Svépravice Popelištná. Dle sdělení majetkového odboru kr. úřadu byla výměna dopravní komisí schválena, Město Červená Řečice čeká na písemné stanovisko z kraje Vysočina a také na vyjádření k navrhované změně na směnu (krajnice ulice směr Křelovice). ZM vzalo na vědomí.

3 Ad 11. MgA. Jedlička Jiří navrhl, aby vždy v závěru roku byl v městských novinách uveden přehled akcí, které se v našem městě a místních částech zrealizovaly. ZM vzalo na vědomí.. Ad 12. MgA Jedlička Jiří vznesl dotaz kdo zakoupil stojany na kola na náměstí a odpadkový koš, který je před radnicí, tento mobiliář města je dle jeho názoru nevkusný a na náměstí se nehodí. Místostarosta odpověděl, že stojany na kola byly zhotoveny v rámci dohody o provedení práce a odpadkový koš byl věnován zdarma. Ad.13. MgA Jedlička Jiří vznesl dotaz, kdy budou odstraněny závady po rekonstrukci vodovodního řadu. Starostka uvedla, že dle dohody všechny opravy včetně asfaltování budou provedeny na jaře roku ZM vzalo na vědomí. Ad.14. Zastupitelé byli informováni, že změnou rozpočtového určení daní bude příjem města o ,- Kč vyšší, ale daňovou úpravou příjmy z některých daní se naopak sníží.. ZM vzalo na vědomí Ad.15. Ing. Lubomír Anděl za společnost Agrosev poděkoval všem zastupitelům a zaměstnancům městského úřadu za dobrou spolupráci. Jednání ZM bylo ukončeno pro občany MěÚ Červená Řečice nabízí občanům zasílat informace, které budou hlášeny rozhlasem, na své ové adresy. Stačí jen poslat svou ovou adresu na osobně na městský úřad a tím bude každý občan zaregistrován do adresáře městského úřadu. Kdo bude zaregistrován, bude mu zasíláno rozhlasové hlášení v písemné podobě. Minulém čísle jsem udal adresu na, kterou nelze posílat své přihlášení tímto se omlouvám. Občané, kteří se z a r e g i s t r o v a l y j s o u s e s l u ž b o u s p o k o j e n i. Městská pláž bagrovat se nebude: Jistě jste mnozí z Vás zjistily, že pokračující práce na odstranění nánosů pokračuje na druhém břehu a je odvážen na pole Zemědělského Družstva Želiv. Pro nás je důležitá informace o výsledku žádosti na na vyčištění nánosu na městské pláži v Červené Řečici. Na naší podanou žádost jsme byly srozuměny dopisem od Povodí Vltavy. Povodí Vltavy, státní podnik jako příslušný správce významného vodního toku Trnava a investor stavební práce akce VD Trnávka odstranění nánosů na konci vzdutí k Vašemu návrhu sděluje, že realizace těchto, víceprací v roce 2008 není možná z těchto důvodů. Stavba podléhá složitému povolovacímu řízení (Krajský úřad Kraje Vysočina) a vzhledem k tomu, že se jedná o jinou lokalitu než je uvedena v projektové dokumentaci stavby VD Trnávka odstranění nánosů na konci vzdutí bylo by nutné celou věc projednat v rámci nového povolovacího řízení( novou PD). Zde je nutné upozornit na složitost projednávání s ohledem dotčení evropsky významné lokality a ptačí oblasti (NATURA 2000, zásah do VDP a krajinného rázu, projednání výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a v neposlední řadě projednání s příslušnými úřady (včetně rozboru sedimentů, zajištění pozemků pro jejich uložení, atd.) S ohledem na termín ukončení stavební akce nemá zhotovitel dostatečnou kapacitu mechanizace pro provedení víceprací. S ohledem na termín povolení, resp. ukončení prací (do konce března 2008), a na skutečnosti námi zmíněné je provedení Vámi požadovaných prací nereálné. Každopádně bychom Vás chtěli ubezpečit, že je nám problematika daného území známa a pokusíme se udělat vše pro to, aby v následujících letech došlo v součinnosti se zlepšením vodohospodářských poměrů také k uspokojení rekreačního využití u vodní plochy v zájmové lokalitě. Ing. Blanka Brožková pověřená řízením závodu Dolní Vltava. Zde jsem Vám vytáhl nejdůležitější fakta z dopisu, který jsme obdržely. Obranec Dušan místostarosta ZM Žádá spoluobčany: Zastupitelstvo města Červená Řečice by rádo oslovilo spoluobčany, aby se podíleli na návrzích na využití městských budov. Jedná se o budovu kina, malé školy čp. 21 velké školy čp.2. Vaše návrhy můžete zasílat meilem na adresu nebo ale i písemnou formou na MěÚ V Červené Řečici. Rádi Vás uvítáme i při osobním setkání. MěÚ Červená Řečice

4 Třídíme odpad 1. díl Vychází v rámci projektu kraje Vysočina a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. Vážení čtenáři, po několik následujících měsíců se budete na tomto místě téměř každé úterý setkávat se seriálem zaměřeným na třídění odpadů a zpětný odběr elektrozařízení. Seriál vzniká jako součást informační kampaně k projektům Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů v kraji Vysočina a Zpětný odběr elektrozařízení na území kraje Vysočina, jehož hlavními řešiteli jsou spolu s krajem Vysočina autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., a provozovatel systému zpětného odběru elektrozařízení společnost Asekol, s. r. o.. Kraj si vytyčil ve svém plánu odpadového hospodářství nutnost zvýšit výtěžnost odděleného sběru využitelných složek odpadu. Proto se společný projekt zaměřil vedle informační kampaně i na vybavení obcí nádobami na třídění odpadů. V letech byl spolufinancován nákup 2370 nových kontejnerů na tříděný odpad, konstatoval náměstek hejtmana kraje Vysočina Pavel Hájek, zodpovědný za oblast životního prostředí. Motto informační kampaně Má to smysl, třiďte odpad napovídá, že seriál více zaměříme na informace o praktických dopadech třídění odpadů a postupně půjdeme po stopách odpadů od barevných kontejnerů až po nové výrobky. Pro čtenáře jsme připravili i vědomostní soutěž o zajímavé ceny, a proto náš seriál sledujte pozorně. Více informací naleznete na internetových stránkách nebo Těšíme se na vaše náměty, postřehy, připomínky i zkušenosti na ové adrese: cz. Pro zajímavost, průměrný občan Vysočiny v roce 2006 vytřídil 29,8 kg plastů, papíru, skla a nápojových kartonů. Průměr pro ČR je 28,0 kg. Třídíme odpad - 2. díl Druhy odpadů Vychází v rámci projektu kraje Vysočina a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o. Vážení čtenáři, jak již z předešlého dílu víte, pro správné nakládání s odpady je nezbytné jejich třídění. Odpady, které v domácnostech vznikají, se třídí na objemné, využitelné, nebezpečné a směsný komunální odpad. K objemným odpadům patří to, co se do běžné popelnice nebo sídlištního kontejneru nevejde, jako třeba kusy nábytku, podlahové krytiny a podobně, a proto se musí odkládat do velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou přistavovány buď na veřejných prostranstvích nebo ve sběrných dvorech. V žádném případě není možné odkládat objemný odpad vedle popelnic. Většina objemného odpadu se odstraňuje uložením na skládce. Nebezpečné odpady, které v domácnostech vnikají, zejména barvy, oleje, čistící prostředky, léky, baterie, můžete odevzdávat buď při mobilních svozech nebezpečných odpadů nebo ve sběrných dvorech. Staré elektrospotřebiče, jako například lednice, televize, rádia, kulmy, můžete bezplatně odevzdávat v místech zpětného odběru, tedy ve sběrných dvorech a v některých prodejnách elektro. Některé nebezpečné odpady jsou dále předávány k jejich rozebrání a částečné recyklaci, jiné putují do spaloven nebezpečných odpadů, případně jsou uloženy na skládky nebezpečných odpadů. Využitelné odpady jsou ty, kterým se běžně říká tříděný odpad, i když v praxi je vlastně každý odpad tříděný. Běžně můžeme třídit sklo, papír, PET láhve a ostatní plasty, nápojové kartony a kovy. Vytříděné odpady se sbírají prostřednictvím barevných kontejnerů či pytlů, sběrných dvorů a výkupen surovin. Vytříděný odpad se musí upravit podle požadavků konečných zpracovatelů na dotřiďovacích linkách. Tam se odpad dotřídí, slisuje a expeduje k recyklaci. Ostatní odpad, který doma nevytřídíme, pak končí v popelnicích a říká se mu směsný komunální odpad. Pokud bychom všichni správně třídili, neměl by odpad v popelnicích už obsahovat ani nebezpečné ani využitelné složky, protože tento směsný komunální odpad končí bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách

5 odpadu. Základním cílem výše uvedených způsobů nakládání s odpady je co možná nejšetrnější chování k životnímu prostředí a nejvyšší materiálové využití při dosažení nejnižších možných ekonomických nákladů. Nezapomeňte, má to smysl, třiďme odpad na využitelné, nebezpečné, objemné a směsné odpady. Informace mateřské školy: Každé pondělí v době od 10,00 do 11,30 hodin je na škole v provozu Baby klub, který je určen pro hry dětí s rodiči či jinými dospělými osobami. O zápisu dětí do Mateřské školy v Červené Řečici, na nový školní rok 2008/2009, budou rodiče včas informováni prostřednictvím novin, rozhlasu a informačním letáčkem v budově školy. Děti z mateřské školy zvou na den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek Poděkování CEREPA a.s. Červená Řečice, ing. Pour Vladimír děkujeme za sponzorský dar. V loňském roce v listopadu jsme obdrželi různé druhy papírenských potřeb, které jsou denně na naší škole využívány. Ing.Píša L. st. od září 2007 zásobuje naší školní jídelnu bramborami. Za ušetřené peníze můžeme zařazovat do jídelníčku více ovoce, zeleniny, mléčných výrobků. Děkujeme. Manželé Michal a Jana Čechovi děkujeme za sponzorský dar. Za finanční částku jsme nakoupili pomůcky pro výtvarnou a pracovní výchovu. Paní Prchalová Lenka v měsíci prosinci nám p.prchalová Lenka napekla dvě velké krabice překrásných medových perníčků. Perníčky si děti podle své vlastní fantazie ozdobily a odnesly domů. Všem moc děkujeme. Turková V. Místní lidová knihovna v Červené Řečici V nově upravených prostorách budovy bývalé základní školy srdečně zve k návštěvě každého zájemce. Zatím evidujeme kolem 140 stálých čtenářů, ve výpůjční době je též možnost hledat si veškeré dostupné věci na obecním internetu, pracovat dle potřeby na počítači. V posledních letech je velice příznivým ukazatelem to, že se k nám obrací více mladších lidí a dětí hledají si zde knížky do povinné četby té které základní či střední školy, různé zajímavosti z oblastí dějin, vědy techniky i přírody z různých naučných knih a encyklopedií, zvyšuje se zájem o poezii, celkově o čtení knížek. Jsme rádi, že děti více čtou, nejsou jen pasivními konzumenty televize nebo her, vždyť o prospěšnosti četby jsou maminky informovány téměř každým pedagogem svého dítěte. Rádi uvítáme všechny občany a myslím, že výběr knih je poměrně široký z veškerých žánrů. Ke konci roku 2007 byly zakoupeny nové knihy v přibližné hodnotě 4000Kč. Nové knihy jsme vybírali tak, aby byly zastoupeny různé literární žánry. Z naučné literatury zde máme Velký atlas zaniklých civilizací, Sto největších přírodních katastrof, Třetí říše den po dni, Dějiny amerického národa. Čtenáře jistě zaujme i román s válečnou tematikou Nebeští jezdci od Filipa Jánského. Mezi historickými romány jsou zajímavá díla Papežka Jana (věděli jste, že v dějinách církve byla papežem žena, což je historicky dokázáno), Egyptský soudce. S dalšími našimi novinkami vás seznámíme v příštím vydání novin. Několikrát do roka si pro naše čtenáře půjčujeme knihy z fondů pelhřimovské knihovny, jedná se převážně o beletrii, dětskou literaturu. Příští týden máme v plánu tento soubor opět obměnit, bude tedy více novinek pro uspokojení zájmů našich čtenářů. Ještě jednou tedy i přes začínající jarní období a tím i práce na zahrádkách si najděte čas na četbu pro radost, pro poučení a obohacení svých znalostí, odreagování se od starostí všedního dne. Olga Kaňková Knihovna otevřena i ve středu: Městská knihovna rozšířila otevírací dobu o jeden den v týdnu. Jedná se středu, kdy bude otevřeno od h h. Sobota zůstává nezměněna tj. od h h.

6 V Y S O K Á Z V Ě Ř V N Ě J Š Í K O S T R A P L Ž Ů D O M Á C K Y J O S E F Ž E N S K É J M É N O R Y T M I C K Ý P O H Y B K P Í S N I O R G A N I C - K Á S L O U Č E - N I N A Ř E C K É P Í S M E N O P Ř E D L O Ž K A P R O 7. P Á D M L É Č N Ý V Ý R O B E K C H E M I C K Á Z N A Č K A R A D I A T U R E C K Á H O R A V E L K Á K A P S A P Ř I TA K Á N Í N E J V Ě T Š Í P L A N E TA S L U N E Č N Í S O U S TAV Y S M R T Z P Ů S. J E D E M P S Í J M É N O A M E R I C K Ý V Ý R A Z P R O " V Ý TA H " V E L K Ý P L A Z P R O D U K T R É V Y M Í S T O B I T V Y M E Z I H U S I T Y Š PA N Ě L S K Á S E PA R AT I S - T I C K Á O R G A N I Z A C E K O U Z E L N Ý N Á P O J U P R AV E N É M A S O P R A M Á T I Ž E N S K É J M É N O S L O V E N S K Y " J A K " O Z N A Č E N Í P O L O M Ě R U H L A S I T É Z V U K Y Z D R O J I N F O R M A C Í C I T O S L O V C E P O D Á N Í Z U Š L E C H T Ě - N É Ž E L E Z O Ž E N S K É J M É N O Č Á S T T Ě L A TA J E N K A P Ř E D L O Ž K A P R O 3. P Á D Z N. M O L O V É H O A K O R D U C H E M I C K Á Z N A Č K A S Í R Y Ř Í M S K Á Č T Y Ř K A P R O T I K L A D Č Á S T H O R N Í C H C E S T D Ý C H A C Í C H N O Č N Í D R AV E C Ú Z E M Í S P Ř Í R O D O U S PA L O VA C Í J E D N O T K A Z Á P O R A K A D E M I E M Ú Z. U M Ě N Í K O S T Ě N Ý V Ý R Ů S T E K O D C I Z E N Á C H E M I C K Á Z N A Č K A U R A N U L E P I D L O N Á Ř E Č N Ě Ž E N A S O L M I Z A Č N Í S L A B I K A B E Z B A R V Ý N Á T Ě R S P O J K A C H E M I C K Á Z N A Č K A Z L ATA P R I M Á T P Ř E D L O Ž K A P R O 7. P Á D Ž L U T O - H N Ě D Á B A R VA S P O J K A S P O J K A N E U R Č I T Ý A N G L. Č L E N K L A D N Á E L E K T R O D A S P O L E Č E N - S K Á T Ř Í D A P Ř Í K A Z K Z A S TAV E N Í N Á J E M N Ý P O V O Z M U Ž S K É J M É N O P Ř E D L O Ž K A P R O 7. P Á D P Ř E D L O Ž K A P R O 2. P Á D A N G L I C K Y " H V Ě Z D A " N Ě M E C K Y " O N " O B Y D L Í K O S T E L N Í K A Č E S K Á Ř E K A Ú L O H A A N G L I C K Ý Z Á P O R O S L O V E N Í M U Ž E Z K R AT K A T E C H N I C - K Ý C H S L U Ž E B A M E R I C K Ý P O L O O S T R. S L O V E N S K Y " K D E " T Ě L N Í V Ý M Ě Š E K Ř Í M S K Á S E D M I Č K A P O T Ř E B A O R Á Č E D Ř E V Ě N É T Y Č E Z K R AT K A - S O U H L A S N E D O S TA - T E K V Y S O K O Š K O l S K Ý T I T U L P O S C H O D Í PAT Ř Í C Í L I N D Ě C H E M. Z N U H L Í K U O D E Z VA O P E R N Í S K L A D B A Ř i d i č a u t o b u s u a k n ě z z e m ř e l i v e s t e j n ý d e n. P ř i j d o u k e s v a t é m u P e t r o v i a t e n p o š l e ř i d i č e d o n e j v y š š í h o n e b e, z a t í m c o k n ě z e s i n e v š í m á. P o n ě k o l i k a d n e c h t o u ž k n ě z n e v y d r ž í :,, J a k t o, ž e j á, k t e r ý j s e m c e l ý ž i v o t k á z a l o B o h u, m u s í m č e k a t a o b y č e j n ý ř i d i č š e l o k a m ž i t ě d o n e b e? " S v a t ý P e t r o d p o v í :,, K d y ž t y j s i k á z a l, v š i c h n i s p a l i. K d y ž o n ř í d i l, v š i c h n i... v i z t a j e n k u Soutěž o ceny: Na této stránce najdete kazdý výtisk novin soutěž o ceny, kde budou odměněni tři vylosovaní ze správně vyluštěné křížovky. Losování provede vždy hlavní sponzor - Smíšené zboží Jonáš. Výherci z minulého vydání Městských novin: 1. cena: oběd pro dvě osoby v restauraci u Davida pí.jaroslava BÍNOVÁ 2. cena: hokejový kalendář 2008 p.stanislav JEDLIČKA 3. cena: hokejový kalendář 2008 pí. Martina HANKOVÁ SOUTĚŽNÍ KUPON Jméno:... Příjmení:... Adresa: vyplněný kupon vhodˇte do schránky na MěÚ v Červené Řečici do

7 KAMENICTVÍ Severa Karel K eme nická Pelh imov tel.: Po-Pá: h v V NABÍDCE VV NOVÉ TVAROVÉ TYPY POMNÍKU POMNÍK P ijímáme zakázky na v robu a montá : Pomník,rám a krycích desek na hroby (z p írodních i um l ch materiál ) Zhotovení základ pod pomníky V robu schod,parapet,obklad Prodej h bitovních dopl k (svítilny,vázy,k í ky v b r dle katalogu) P ípisy a opravy nápis ZAVOLEJTE ZAKÁZKU P IJEDEME SJEDNAT OSOBN Kdo pronajme byt 1+1 s příslušenstvím nebo v podnájmu 1+ příslušenství v Červené Řečici tel.: Jednota Orel Červená Řečice taneční kurzy pro dospělé všech věkových kategorií, kteří rádi tančí nebo to tak trochu pozapomněli 6 lekcí po dvou vyučovacích hodinách pod vedením tanečních mistrů Jiřího a Marcely Černých (Taneční škola TREND) zahájení (neděle) v 19:00 v tělocvičně jednoty Orel Červená Řečice rozsah výuky tance kolové (polka, valčík) * tance standardní (waltz, foxtrot, tango) tance latinskoamerické (cha cha, rumba) * tance džezové (jive, blues) tance country cena kurzu pro taneční pár Kč zápis do kurzů každou sobotu od 19:00 do 21:00 hod. v tělocvičně OREL Červená Řečice další informace a zápis po telefonu další informace a zápis po telefonu - na telefonních číslech: , více informací také na:

8 VADÍ VÁM TO TAKY??? LSPP stomatologická / Sobota MUDr. Pešek Josef Pacov, Ant. Sovy / Neděle MUDr. Podhorská Jitka Pelhřimov, Nádražní / Sobota MUDr. Povolný Mojmír Žirovnice, Havlíčkovo náměstí / Neděle MUDr. Rous Pavel Zubní středisko, Červená Řečice / Pondělí MUDr. Šimanovská Simona Pelhřimov, Humpolecká / Sobota MUDr. Fridrichová Lenka Horní Cerekev, Březinova / Neděle MUDr. Tománková Jarmila Pelhřimov, III. ZŠ Pražská / Sobota MUDr. Truhlářová Magdalena Poliklinika Humpolec / Neděle MUDr. Vášová Hana Pacov, Žižkova / Sobota MUDr. Vladyková Ludmila Pacov, Žižkova / Neděle MUDr. Zoulová Jana Poliklinika Humpolec

9 NÁVŠTĚVA LONDÝNA Vím, že ne všechny naše spoluobčany zajímají zápisy ze zasedání zastupitelstva a městské rady, ale očekávají, že naše noviny ukážou i na běžný život našich občanů. Tímto bych chtěl zavést novou rubriku cestuji a poznávám Česko a Evropu. Budu rád, když půjdeme i dál do celého světa. Dnes Vám zprostředkuji pocity Ladislava Chvalkovského a Romana Kváše na návštěvě v Londýně u kamaráda Josefa Hanka, který zde pracuje. Po debatě s nimi jsem nabyl dojmu, že jsou unešeni svými zážitky. Jak z pobytu a prohlídky tohoto krásného města, tak i návštěvou fotbalového utkání mezi místními Tottenhamem a jako by tomu náhoda nahrála s naším mužstvem Slavia Praha. Během 5-ti denní návštěvy jsme stihli prohlédnout ty nejznámější památky. Londýn patří k nejvíce navštěvovaným městům na světě. Turistické atrakce se nalézají převážně v centrálním Londýně. Patří mezi ně historická City; West End a jeho proslulá kina, bary, kluby, obchody a restaurace; Westminster s Westminsterským opatstvím, Buckinghamským palácem, Clarence House atd. Dále je to Science Museum, Přírodopisné muzeum, Britské muzeum, Národní galerie, Tate Gallery, mosty London Bridge, Tower Bridge, hvězdárna v Greenwichi a další zajímavosti. Tolik několik postřehů z naší návštěvy a tím by jsme rádi i poděkovali Pepíkovi, že nás ubytoval a po celý pobyt se o nás dobře postaral, měli jsme všechny informace z tohoto krásného města z první ruky.

10 Jaký byl Vladimír Menšík. V roce 1975 jsem dostal pozvánku na setkání autorů televizních Bakalářů na Kavčí Hory. Prohlídka nové budovy byla zajímavá a následovala beseda, kterou vedla paní Pospíšilová. Zúčastnil se pan Dietl s manželkou a režisér Dudek. Bohužel, omluvila pana Menšíka.V půli besedy jako když se v sále rozsvítí. Doslova jako uragán tam vpadl Vladimír Menšík. Měl na sobě zelenou rubášku a mohutný knír, takže vypadal jako pravý mužík a hned spustil vodopád slov. Říkal, že natáčí ruskou inscenaci, mají chvíli pauzu a tak jim utekl. Bylo vidět, že už mu není dobře, protože špatně dýchal a neustále sahal po sklence minerálky, chlebíčků se ani nedotkl. To mu však nebránilo předvést, jaký byl úžasný vypravěč. Snad půl hodiny nezastavil pusu a byly to historky, které jsme neznali. Nejpůvabnější byla, když vyprávěl, že jeho známý to jednou přehnal v hospodě a protože měl ostřejší ženu, nechtěl, aby ho viděla. Proto čekal před domem a teprve po čtvrt hodině, kdy jeho žena zhasla, se vplíží do bytu. Na chodbě nerozsvítil a potmě zašoupl do koupelny. Tam ale byla natažená šňůra a na ní prádlo. Když rozsvítil, zjistil, že šlápl na podprsenku a protože se nezul a venku bylo bláto, podprsenka byla silně znečištěna. Snažil se to napravit a začal věc doličnou prát. Mýdlo, horká voda, kartáč, znova mýdlo, ale výsledek žalostný. Voda se jaksi podprsenky nechtěla chytat. Vzdal to tedy a podprsenku pověsil mezi prádlo a vplížil se do ložnice. Manželka se naštěstí neprobudila. Ráno vstal brzo a šel se podívat na výsledek velkého nočního prádla. Když zjistil, že to bylo k ničemu, kajícně se probudivší se manželce přiznal. Ta se ale místo nadávek rozesmála Bodejť bys to vypral, já tou podprsenkou voskovala parkety a zapomněla jsem ji vyhodit a nechala ji ležet v koupelně. Vladimíra Menšíka prostě nejde popsat. A jak se herec nečekaně v sále objevil, v půli věty se podíval na hodiny, rozloučil se a za potlesku zmizel. Dostali jsme sice pěkné album s vlastnoručně podepsanými fotografiemi předních herců, ale ze setkání s panem Menšíkem jsem měl snad větší radost a kdykoli prohlížím fotografie, nebo vidím či slyším tohoto skvělého vypravěče, vždy si na tu půlhodinku vzpomenu. FrS. maškarní průvod Mateřské školky

11

12 Kamenní svědci II. Kaplička před domem č.p. 153 Je to pozdně renesanční památka postavena r Pamatuje jistě mnoho. Já však chci upozornit na události za posledních 70 let. I za těchto let zde prošly dějiny. V roce 1939 v březnu tudy projížděly motorizované oddíly německé armády. Rodiče je sledovali z okna, schováni za záclonou. V té době jsem byla příliš malá, ale během války jsem německé vojáky vídala. Co mě však velmi zaujalo, byly skupinky chlapců, po celý rok oblečené jen v bílých podkolenkách, černých krátkých kalhotách a hnědých halenách s různými odznaky. Tito chlapci jezdili s vozíkem k místnímu pekaři pro chleba. Asi správně tušíte, že to byli příslušníci hitlerijungen, kteří v této době byli ubytováni v želivském klášteře, daleko od svých rodin. Stále mi vrtalo hlavou, proč jsou tak málo oblečeni. Mnohem později jsem pochopila, že byli otužováni, aby byli lépe připraveni na východní frontu a příslovečnou ruskou zimu. V květnu roku 1945 ujížděly německé oddíly opačným směrem. Tehdy bylo velmi nebezpečné se jim postavit do cesty. Každý kdo to zkusil, většinou zaplatil vlastním životem. Po skončení války bylo všechno jiné. Počátkem září, před želivskou poutí procházela kolem kapličky procesí. Mnohý unavený poutník se před kapličkou pokřižoval. Uvnitř kapličky byla krásná soška sv. Jana, vyřezávána z lipového dřeva. Později ji zloději ukradli a už nikdy jsme ji neviděli. Kolem kapličky chodili denně po celý školní rok žáci ze Želiva, kteří navštěvovali zdejší, na tu dobu novou, měšťanku. Nikdy nezapomněli zastrčit sirku do zvonku u vilky, která byla tehdy posledním stavením na levé straně. Pak se schovali a čekali, až někdo z obyvatel vyběhne a bude za nimi láteřit. Účastníci těchto bohatýrských kousků žijí ještě dnes a když se sejdou, rádi vzpomínají. Nedovedu si představit dnešní děti, že by denně podstupovaly tuto cestu ve sněhu, dešti, větru a blátě. Od vybudování nového hřbitova je kaplička svědkem ještě jedné smutné události. Kolem kapličky směřují již více než čtyřicet let pohřby na tento hřbitov. Také jedna přirozená součást života. A slovo kapličky, tohoto kamenného svědka: Každý tam musí, bohatý i chudý, mocný i žebrák. A já dodávám, že je to jediná spravedlivá věc na tomto podivném světě. Kr. Městské noviny - Vydává: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ , IČ , Evidenční číslo: MK ČR E 17448, Distribuce: tiskne MěÚ Červená Řečice, občasník: vychází 6 12 za rok, č. 2/2008 vychází

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem Obec Sedlice Sedlice 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Zastupitelstvo obce Sedlice Obecně závazná vyhláška Obce Sedlice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC SVÉPRAVICE. Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015

OBEC SVÉPRAVICE. Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015 OBEC SVÉPRAVICE Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Město Zbýšov. Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008,

Město Zbýšov. Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008, Město Zbýšov Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS PECKA Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pecka

Více

OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015

OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015 OBEC ZLECHOV Zastupitelstvo obce Zlechov Obecně závazná vyhláška obce Zlechov č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC VELEHRAD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC VELEHRAD Obecně závazná vyhláška obce č. 03/2011 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC PŘEDMÍŘ. č. 2/2015

OBEC PŘEDMÍŘ. č. 2/2015 OBEC PŘEDMÍŘ Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Zpracoval: Ing. Marek Němec Dne: Dne: Usnesení č.

Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Zpracoval: Ing. Marek Němec Dne: Dne: Usnesení č. Obec Víska u Jevíčka 1 Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Víska u Jevíčka

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 14 / ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne

Zápis č. 14 / ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Zápis č. 14 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 19. 2. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni: p.

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBEC MALÁ HRAŠTICE. Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice. č. 1/2015,

OBEC MALÁ HRAŠTICE. Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice. č. 1/2015, OBEC MALÁ HRAŠTICE Obecně závazná vyhláška obce Malá Hraštice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín 788 14 Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor Město Bor Obecně závazná vyhláška Města Bor č. /.., o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015,

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více