Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum pro přenos poznatků a technologií UK. Univerzity Karlovy v Praze"

Transkript

1 Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze Doporučený postup s komentářem Duben

2 Obsah: I. Úvod Obsah a cíl tohoto materiálu 4 II. Vysvětlení používaných pojmů 5 III. Obecné schéma komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově 3.1 Přímá spolupráce s komerčními subjekty Poskytování služeb Společný výzkumně-vývojový projekt s komerčním subjektem Přenos poznatků a technologií Prodej monografií, studií a analýz Patentování a prodej patentu či licence nebo know-how Založení spin-off společnosti 13 IV. Zásady správného ošetření duševního vlastnictví vznikajícího při výzkumu a vývoji 4.1 Ochrana duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK 4.2 Ochrana duševního vlastnictví u výzkumných a vývojových projektů financovaných z veřejných finančních zdrojů 4.3 Ochrana duševního vlastnictví při společných výzkumných a vývojových projektech s jinými pracovišti výzkumu a vývoje 4.4 Ochrana duševního vlastnictví při společných výzkumných a vývojových projektech s komerčními subjekty V. Postup při komerčním využití duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK 5.1 Vyplnění a posouzení Oznámení objevu/vynálezu s komerčním potenciálem 5.2 Zpracování a schválení komercializačního projektu Realizace komercializačního projektu Zajištění potřebné právní ochrany duševního vlastnictví Prověření konceptu Prodej patentu či licence Založení spin-off společnosti Založení spin-off společnosti bez majetkové účasti univerzity Založení spin-off společnosti s majetkovou účastí univerzity Další cesty komercializace Ukončení komercializačního projektu 29 VI. Správa technologického portfolia Univerzity Karlovy Správa Portfolia duševního vlastnictví

3 6.1.1 Údržba Portfolia duševního vlastnictví Ochrana duševního vlastnictví proti neautorizovanému zneužití Platby podílů na výnosech autorům patentů či jiných typů duševního vlastnictví 6.2 Správa Portfolia majetkových účastí UK v technologických spin-off společnostech Výkon práv společníka (akcionáře) Administrace majetkových účastí v technologických spin-off společnostech VII. Doporučená literatura 34 VIII. Přílohy 35 Příloha č. 1: Oznámení o objevu / vynálezu 36 Příloha č. 2: Seznam relevantních smluv v Kompendiu vzorových smluv CPPT

4 I. Úvod 1.1 Obsah a cíl tohoto materiálu V tomto materiálu je podrobně popsán postup doporučený fakultám a dalším součástem Univerzity Karlovy v Praze při komercializaci výsledků jejich výzkumu a/nebo vývoje (tzv. inovační nebo technologický transfer ). Jeho cílem je poskytnout akademické obci a všem pracovníkům Univerzity Karlovy v Praze manuál jak postupovat v případě, kdy začnou uvažovat o využití komerčního potenciálu výsledků svého výzkumu a/nebo vývoje. Pro lepší orientaci v problematice přenosu poznatků a technologií je doplněn v kapitole II stručným výkladovým slovníkem základní terminologie. Pro vysvětlení souvislostí doporučovaných postupů jsou nejvýznamnější kapitoly dokumentu, zejména pasáže týkající se patentování a zakládání spin-off společností stručně komentovány (kurzívou). Přílohou č. 1 manuálu je Oznámení o objevu / vynálezu, které hraje centrální roli při zahájení procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje. V různých kapitolách a oddílech tohoto manuálu je zmiňována řada smluv, nezbytných pro právní ošetření různých etap procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Konkrétní podoba každé uzavřené smlouvy musí odpovídat dané konkrétní situaci a je proto jedinečná; přesto jsou si smlouvy používané v obdobných situacích natolik podobné, že je pro většinu případů možno zpracovat vzorové smlouvy. Pro usnadnění používání tohoto manuálu vzniká Kompendium vzorových smluv CPPT UK, které je možné v návaznosti na tento manuál využívat. U smluv citovaných v textu jsou uváděny odkazy na vzorové smlouvy v kompendiu. Přístup ke kompendiu je možno získat přes www stránku CPPT UK ( seznam smluv uvedených v kompendiu je v Příloze č. 2. Adresa CPPT UK je: Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze Ovocný trh 3/ Praha 1 Tel.: (+420) , 452 Fax: (+420) Podrobnější informace viz: 4

5 II. Vysvětlení používaných pojmů Tato kapitola obsahuje abecedně srovnaný výkladový slovníček některých základních pojmů používaných v oblasti interakce mezi akademickou a komerční sférou. Jejich osvojení nejen výrazně usnadní studium následujícího textu, ale vytvoří i nutný základ pro případné studium dalších materiálů zaměřených na oblast přenosu poznatků a technologií. Autor = fyzická osoba, která dílo vytvořila; v případě díla souborného jako celku též fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala. Autorské dílo (dílo) = dílo vědecké, dílo literární, jiné dílo umělecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Autorskými díly jsou např. počítačové programy, sborníky nebo databáze, díla slovesná, hudební, dramatická a hudebně dramatická, choreografická a pantomimická, fotografická, audiovizuální, výtvarná, architektonická, díla užitého umění a kartografická, dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu díla do jiného jazyka. Autorská práva = zahrnují práva k dílům literárním, jiným uměleckým nebo vědeckým. Biotechnologický vynález = vynález, který se týká (1) biologického materiálu, který je izolován ze svého přirozeného prostředí nebo vyráběn technickým postupem, i když se již v přírodě vyskytl, (2) rostlin nebo zvířat, není-li technická proveditelnost vynálezu omezena na určitou odrůdu rostlin nebo plemeno zvířete, nebo (3) mikrobiologického nebo jiného technického postupu a výrobku, jiného, než je rostlinná odrůda nebo zvířecí plemeno, získaného tímto způsobem. CPPT UK = Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy v Praze další součást Univerzity Karlovy poskytující komplexní podporu procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na UK. Duševní vlastnictví = je majetek nehmotné povahy, který je výsledkem procesu lidského myšlení. Lze mezi něj zařadit souhrny více či méně originálních myšlenek, námětů, návodů a řešení, jak měnit či pozměňovat okolní či vnitřní svět člověka. Za duševní vlastnictví však lze považovat jen to, co je jedinečné, neopakovatelné a dostatečně originální. Hodnota duševního vlastnictví závisí zejména na míře jeho následné využitelnosti a přínos pro jedince i společnost a schopnost vyvolání tvorby dalších produktů (materiálního i nemateriálního charakteru). Duševní vlastnictví v jeho právně určené podobě lze směňovat, užívat, ale i ochraňovat. Právní úpravu týkající se duševního vlastnictví lze dělit na dva celky, a to jednak na autorské právo, které 5

6 je reprezentováno autorským zákonem, a práva průmyslového vlastnictví, jež jsou zakotvena ve více dílčích právních předpisech. Duševní vlastnictví chráněné obchodním zákoníkem = duševní vlastnictví, které nelze chránit zápisem do určitého rejstříku a současně není ani autorským dílem, zahrnuje nezapsaná označení, obchodní tajemství, důvěrné informace a know-how. Chráněná odrůda rostlin = odrůda, na níž se dle zákona vztahují udělená ochranná práva. Inovace = implementace nového nebo podstatně zlepšeného produktu či služby, procesu, nové metody marketingu, nové metody organizace obchodní praxe, organizace práce nebo externích vztahů. Inovační transfer = (též technologický transfer) transfer (přenos) znalostí a technologií získaných v akademické sféře do komerční sféry s cílem jejich komerčního využití. Know-how = soubor poznatků, dovedností, zkušeností a zběhlostí výrobní, technické, provozní, obchodní, vědecké, výzkumné nebo jiné povahy, které nejsou všeobecně známé nebo dostupné, jsou podstatné a popsatelné (lze je písemně zachytit). Komercializace (komerční využití) duševního vlastnictví = finanční zhodnocení duševního vlastnictví např. prostřednictvím licenčních smluv, prodejem duševního vlastnictví, podílu na spin-off společnosti apod. Komercializační projekt = projekt zaměřený na realizaci komerčního využití určitého konkrétního duševního vlastnictví univerzity. KTO ( Knowledge Transfer Office ) = kancelář přenosu znalostí (obvykle synonymum TTO ( Technology Transfer Office ) Kancelář přenosu technologií )) oddělení ve výzkumné instituci, které je odpovědné za management transferu nových objevů, vynálezů, inovací a procesů vzniklých jako výsledek výzkumu a vývoje této instituce (případně ve spolupráci s dalšími obdobnými institucemi) do komerčního prostředí s cílem jejich komerčního využití. Náklady na komerční využití duševního vlastnictví = veškeré náklady spojené se zhodnocením tržního potenciálu duševního vlastnictví (např. průzkum trhu, odměny externích odborníků), náklady spojené s ochranou duševního vlastnictví (patentové poplatky, odměny patentových zástupců atp.) nebo např. náklady spojené s prodejem licencí (právní služby aj.). NGO (non-profit, non-governmental organization) = nezisková nevládní organizace. Ochrana předmětů průmyslového vlastnictví = je realizována zápisem (a udržováním) patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, topografií polovodičových výrobků nebo odrůd rostlin do rejstříku příslušného úřadu (v ČR u Úřadu průmyslového vlastnictví). 6

7 Ochranná známka = jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. OOV = strukturované oznámení o objevu / vynálezu (formulář). Patent = ochranný dokument, který se uděluje na vynálezy. Majitel patentu má výlučné právo chráněný vynález využívat, poskytovat souhlas k využívání jiným osobám (např. licencí) a má i právo převést patent na jinou osobu. Prověření konceptu = postup, kterým se testuje reálnost záměru komercializace určitého duševního vlastnictví. Zahrnuje zejména vývoj a testování prototypu, tržní analýzu, vývoj a testování obchodního modelu, získávání nezbytných certifikátů a licencí, případně i pilotní projekt komercializace v omezeném rozsahu. Průmyslové vlastnictví = výsledky duševní činnosti, které jsou nové a průmyslově (hospodářsky) využitelné. Jde o vynálezy, technická řešení chráněná užitným vzorem, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, odrůdy rostlin, biotechnologické vynálezy, ochranné známky. Průmyslový vzor = vzhled výrobku nebo jeho části spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Přenos poznatků a technologií = technologický transfer = inovační transfer. Původce = jakákoliv fyzická osoba v pracovním poměru nebo jiném obdobném pracovněprávním vztahu, která se podílela na vytvoření předmětu duševního vlastnictví (tj. v případě univerzity zaměstnanec - akademický i neakademický pracovník i student, ale také např. hostující profesor, hostující odborný asistent nebo jiná osoba, která dočasně pracuje nebo provádí výzkum na univerzitě). Spin-off společnost = (též spin-out) je podnikatelská právnická osoba (zpravidla s.r.o. nebo a.s.) založená za účelem využití a rozvoje duševního vlastnictví univerzity až do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu. Duševní vlastnictví (většinou výsledek výzkumu) je firmě poskytnuto prostřednictvím licenční smlouvy nebo prodejem. Univerzita může ale také nemusí získat v spin-off majetkový podíl, společnost se naopak může s univerzitou dohodnout na využívání jejich laboratoří či poskytování služeb. Na činnosti firmy se obvykle podílejí i původci příslušného duševního vlastnictví. Většinou jde o malé a střední firmy, které obvykle nedisponují dostatečnými prostředky pro realizaci vlastních investičních záměrů a proto nabízejí možnost vstupu investora do firmy. Spin-out společnost = spin-off společnost. 7

8 Technologický transfer = (též inovační transfer) transfer (přenos) znalostí a technologií získaných v akademické sféře do komerční sféry s cílem jejich komerčního využití. Topografie polovodičových výrobků = série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí, které však nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné. Tímto pojmem se označují rovněž části topografie, které jsou využitelné samostatně, jakož i na zobrazení sloužící k výrobě topografie. TTI ( Technology Transfer Institution ) = subjekt zaměřený na management transferu nových objevů, vynálezů, inovací a procesů vzniklých jako výsledek výzkumu a vývoje realizovaného na akademických institucích do komerčního prostředí s cílem jejich komerčního využití. Je často regionálně orientovaný a napojený na podnikatelský inkubátor. Jeho speciálním případem je KTO, resp. TTO. TTO ( Technology Transfer Office ) = kancelář přenosu technologií - obvykle synonymum KTO Kancelář přenosu znalostí. Na Univerzitě Karlově je to CPPT, jako další součást univerzity. Užitný vzor = forma ochrany pro technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Užitný vzor představuje nižší úroveň ochrany než patent. Vynález = technické řešení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti, je průmyslově využitelné a chránitelné patentem nebo užitným vzorem. Zlepšovací návrh = technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, s nímž má zlepšovatel právo nakládat. 8

9 III. Obecné schéma komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově Proces komercializace výsledků výzkumu a vývoje může probíhat dvěma různými cestami přímou spoluprací s komerčními subjekty, cestou transferu poznatků a technologií do komerční oblasti, z nichž každá se ještě rozpadá na podvarianty. Přehled všech možných variant ukazuje následující schéma: Prodej monografií, studií a analýz Přenos poznatků a technologií Patentování a prodej patentu či licence nebo know-how Komercializace výsledků výzkumu a vývoje Založení spin-off společnosti Přímá spolupráce s komerčními subjekty Poskytování služeb a konzultace a výzkum na zakázku Společné výzkumněvývojové projekty s komerčními subjekty Z tohoto schématu vychází i doporučený postup při komercializaci výsledků výzkumu a vývoje dosažených na fakultách a dalších součástech Univerzity Karlovy popsaný v následujících kapitolách tohoto manuálu. 9

10 3.1 Přímá spolupráce s komerčními subjekty Přímá spolupráce s komerčními subjekty může mít dvě formy: poskytování služeb, konzultace a/nebo výzkum na zakázku, společný výzkumně-vývojový projekt s komerčním subjektem Poskytování služeb, konzultace a/nebo výzkum na zakázku Poskytování služeb ve většině případů představuje činnost spadající pod tzv. vedlejší činnost a vztahují se proto na ně příslušné postupy a předpisy UK resp. jejích jednotlivých fakult a dalších součástí UK. V relativně řídkých případech, kdy poskytování služeb má takový charakter, že se vymyká z tzv. vedlejší činnosti, se postupuje v souladu s paragrafem kapitoly V. Konzultace nebo výzkum na zakázku nejsou zahrnuty do tohoto dokumentu, neboť se na ně vztahují předpisy a zaběhnuté postupy UK (resp. jejích fakult a dalších součástí) pro tzv. vedlejší činnost. Komentář: Takovým případem může být např. založení centra služeb přímo při fakultě nebo dalšími pracovišti univerzity v situaci, kdy z těch či oněch důvodů není výhodné nebo vhodné zakládat komerční subjekt napojený na danou fakultu či pracoviště. Takové centrum potom působí v rámci fakulty či dalšího pracoviště, ale jeho účetnictví musí být odděleno tak, aby finanční toky byly zcela transparentní. Příkladem této varianty může být centrum založené pro poskytování služeb nevládním neziskovým organizacím ( NGO ) na neziskové bázi. Jak ukazují zkušenosti zahraničních univerzit, mají konzultace a výzkum na zakázku velký potenciál, např. u některých univerzit ve Velké Británii činí příjmy z těchto aktivit až 50% veškerých příjmů získaných z komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Výhodou této cesty je také její relativní snadnost týmy fakult a dalších pracovišť univerzity zpravidla nezačínají při nabídce konzultací a výzkumu na zakázku na zelené louce, nýbrž mohou čerpat z kontaktů a zkušeností získaných v minulosti Společný výzkumně-vývojový projekt s komerčním subjektem Spolupráce na výzkumně vývojovém projektu fakult a/nebo dalších součástí Univerzity Karlovy by měla probíhat na základě Smlouvy o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu (vzorová smlouva je zahrnuta v kompendiu vzorových smluv). Vzhledem ke značné specifičnosti témat výzkumně-vývojové spolupráce mají Smlouvy o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu velmi rozdílný rozsah i obsah. Minimálně musí tato smlouva specifikovat: účastníky spolupráce za UK, vnější strany zúčastněné v projektu, cíle a očekávané výstupy spolupráce, vklady jednotlivých stran do spolupráce, závazky jednotlivých stran při spolupráci, rozdělení hrazení nákladů na výzkum a vývoj, jakým způsobem bude projekt řízen a účetně evidován, nároky smluvních stran na využití vzniklého duševního vlastnictví, 10

11 dobu trvání a etapy projektu, rozdělení aktiv získaných v průběhu projektu mezi smluvní strany po jeho ukončení. Vzorovou smlouvu uvedenou v kompendiu je nutno chápat spíše jako inspiraci než jako vzor, který je nutno přesně sledovat. Uzavírání Smluv o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu je plně v kompetenci jednotlivých fakult nebo dalších součástí UK, které postupují v souladu se svými vnitřními předpisy. Management příslušného výzkumně-vývojového projektu bude zajišťován v souladu s uzavřenou smlouvou. Komentář: Spolupráce na výzkumně vývojovém projektu představuje cestu považovanou v současné době za nejperspektivnější a nejvýhodnější pro akademická pracoviště. Žádoucí je zejména spolupráce s velkými (často nadnárodními společnostmi), které mohou do společného výzkumu a vývoje alokovat značné finanční prostředky. Na rozdíl od prodeje patentů či licencí nebo zakládání spin-off společností (viz dále) je však přístup k finančním zdrojům pro akademická pracoviště mnohem rychlejší finanční plnění přichází v bezprostřední návaznosti na realizaci výzkumných a vývojových aktivit, nebo ji dokonce předchází. Je důležité podtrhnout rozdíl mezi výzkumem na zakázku a spoluprací na společném výzkumně-vývojovém projektu. Výzkum na zakázku se zpravidla používá u relativně dílčích, poměrně přesně specifikovaných výzkumných a vývojových úkolů, jejichž výstup lze již v okamžiku zadání poměrně přesně předvídat. Realizuje se na základě smluvního vztahu, kde jedna strana (komerční zadavatel) zadává cíle výzkumných a vývojových aktivit (realizovaných akademickým pracovištěm), výsledky výzkumu a vývoje odebírá, platí za ně a je tudíž také jediným vlastníkem vzniklého duševního vlastnictví. Společné výzkumně-vývojové projekty se zaměřují zpravidla na relativně rozsáhlé a náročné cíle, často zahrnují i nezanedbatelný podíl základního výzkumu. Jejich očekávané výsledky jsou specifikovány spíše rámcově a často upřesňovány v průběhu realizace projektu. I když komerční partner zpravidla nese dominantní část nákladů, ani vklad akademického pracoviště (byť převážně ve formě in kind ) není malý. Velmi často i komerční partner vkládá nefinanční vklad (např. přístup ke svému duševnímu vlastnictví). Na vlastnictví duševního vlastnictví vzniklého v průběhu realizace projektu se podílejí obě strany. Právě z důvodů obecnějšího zadání cílů spolupráce a tudíž obtížnější předvídatelnosti výsledků projektu je kvalitní smluvní zabezpečení alfou omegou této cesty spolupráce akademických a komerčních subjektů. Nevýhodou společných výzkumně-vývojových projektů je poměrná obtížnost jejich získávání i řízení. Spolupráce na projektu velkého rozsahu v intenzitě nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci klade na akademické pracoviště nároky, které - vzhledem k rozdílnému mentálnímu nastavení, vnímání časového aspektu a administrativním zvyklostem akademické a komerční sféry je často obtížné splnit. Vytvoření podmínek pro splnění těchto nároků vyžaduje budování dlouhodobých kontaktů a vztahů s komerčními subjekty, které je mentálně a časově náročné, i osvojení přístupů a dovedností, která dosud nejsou na akademických pracovištích v ČR (ale často i ve světě) vždy běžná. Zkušenosti renomovaných univerzit ve vyspělých zemích EU a nakonec i některých vysokých škol v ČR však ukazují, že úsilí vložené do vytvoření dlouhodobých vztahů s významnými komerčními subjekty a do získání nezbytných přístupů pro úspěšnou spolupráci s nimi se vyplatí. 3.2 Přenos poznatků a technologií 11

12 Druhou variantou komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově je přenos získaných poznatků a vyvinutých technologií do komerční sféry (tzv. technologický transfer). Tento přenos může mít tři formy: prodej monografií a analýz, patentování a prodej patentů či licencí nebo know-how, založení spin-off společnosti Prodej monografií, studií a analýz Prodej monografií a analýz představuje klasickou cestu komercializace výsledků výzkumu a vývoje využívanou zejména ve společenských vědách. Ochrana duševního vlastnictví a další postup jeho komerčního využití se v těchto případech řídí autorským právem a vnitřními předpisy jednotlivých fakult a dalších součástí UK. Komentář: Tato cesta vychází z klasického modelu otevřené vědy a je pro všechny vědecké týmy naprosto běžná. I zde se však v poslední době objevují určité nové prvky: například místo monografií či studií distribuovaných v klasické papírové formě se stále více využívá formy digitálních médií či distribuce pomocí Internetu. Stále více se také setkáváme s monotématickými řadami, kdy jednorázová aktivita publikace souhrnu určitých vědeckých poznatků k danému datu se nahrazuje aktivitou systematickou rozloženou v delším časovém období. Rovněž tak jsme v řadě oblastí svědky i výrazného posunu (směrem vzhůru) v cenové hladině, na které jsou vytvořené analýzy distribuovány Patentování a prodej patentu či licence nebo know-how Patentování a následný prodej patentu či licence, případně prodej nespecifického know-how, představuje jednu z hlavních cest naplňování tzv. třetí mise univerzity. Doporučený postup v takovém případě poskytuje kapitola V. tohoto materiálu. V tomto případě je zcela na rozhodnutí fakulty či další součásti UK, ze které pochází autor či autorský tým komercializovaných výsledků výzkumu a/nebo vývoje, zda se rozhodnou pro komercializaci vlastními silami či využijí spolupráce s CPPT UK. Komentář: Cesta patentování výsledků výzkumu a vývoje a následného prodeje patentu či licence představuje klasický, tzv. lineární model spolupráce univerzity s komerční sférou. Tento model byl vyvinut a v průběhu několika desítek let významně rozvinut zejména ve Spojených státech, kde stále tvoří velmi významnou složku komercializačních aktivit vysokých škol. Postupně tento model s různými výsledky převzaly i univerzity evropské. Výhodou patentování a následného prodeje patentu či licence je jejich relativní jednoduchost. TTO nebo KTO univerzit ve vyspělých zemích si již zpravidla osvojily nezbytné postupy a dovednosti, vědečtí pracovníci jsou proto komercializačním procesem zatěžováni jen minimálně. Uvedená cesta má však také určité a zdaleka ne zanedbatelné problémy. Prvním z nich je skutečnost, že ne všechny výsledky výzkumu a vývoje lze patentovat. Patentové právo je navíc v různých vyspělých zemích různé, což komplikuje regionální aspekt patentové ochrany (např. dosud neexistuje jednotný evropský patent!). Z hlediska původce a předkladatele žádosti o patentovou ochranu je poměrně nepříjemná relativně dlouhá doba, po kterou patentové řízení probíhá u mezinárodních patentů se typicky jedná o 12

13 rok až dva, ale může se jednat i o dobu několikanásobně delší. Jako velmi nepříjemný aspekt celé agendy ochrany průmyslového vlastnictví je vědeckými pracovníky zpravidla vnímána její právní dimenze, zahrnující i následnou ochranu proti narušení patentových práv včetně případných vleklých a nákladných soudních sporů. Z obecného hlediska komercializace výsledků výzkumu a vývoje je jako největší slabina tohoto lineárního modelu vnímána relativně slabá zpětná vazba mezi autory duševního vlastnictví (akademickými pracovišti) a jeho uživateli (subjekty komerční sféry). V důsledku této skutečnosti je ve světě patentově chráněno mnohem větší množství poznatků než je pak nakonec skutečně komerčně využito. Jinými slovy - množství výzkumných a vývojových aktivit vede k patentování výsledků, které komerční sférou nejsou shledány jako zajímavé a využitelné. To pak v konečném součtu významně snižuje efektivitu procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Stále častěji se proto prostý lineární model nahrazuje jinými modely (společné výzkumně vývojové projekty, zakládání spin-off společností), kde ochrana a převod duševního vlastnictví hraje rovněž významnou, leč ne tak dominantní roli Založení spin-off společnosti Založení spin-off společnosti představuje další z hlavních cest naplňování komercializačních aktivit realizovaných v rámci třetí role univerzity. Spin-off společnost může být založena ve dvou základních variantách bez majetkové účasti univerzity, s majetkovou účastí univerzity. Doporučený postup pro zakládání spin-off společnosti poskytuje rovněž kapitola V. tohoto manuálu. Doporučený postup pro první případ je popsán v paragrafu , pro druhý případ v paragrafu Případ, kdy je spin-off společnost zakládána s majetkovou účastí univerzity, je také jediný případ, kdy je spolupráce fakulty (fakult) či další součásti (součástí), ze které pochází autor či autorský tým komercializovaných výsledků výzkumu a/nebo vývoje, s CPPT UK povinná. Komentář: Zakládání spin-off společnosti představuje organizačně, administrativně i mentálně zdaleka nejnáročnější cestu komercializace výsledků výzkumu a vývoje. Tato cesta se bohužel patrně také v důsledku řady atraktivních až spektakulárních úspěchů zejména v oblasti informačních technologií - stala v posledním období určitou módou. Řada vedoucích a členů výzkumných a vývojových týmů touží po vlastní spin-off firmě, aniž by si přesně uvědomovala nároky, které její založení a další úspěšný rozvoj na její zakladatele a manažery klade. Představa obecně vžitá v akademické obci o důvodech zakládání spin-off společností není totiž vždy zcela správná. Podle dalšího vývoje společnosti můžeme totiž klasifikovat nejméně čtyři velmi rozdílné typy spin-off společností: 1. Spin-off pravý společnost založená s cílem využít výsledků výzkumu a vývoje k vybudování rostoucí a expanzivní technologické firmy, jejíž vizí je dlouhodobé vysoce ziskové podnikání a získání co největšího podílu na relevantním trhu. 2. Spin-off účetní jednotka společnost založená za cílem transparentního provozování obchodních aktivit, které by fakulta nebo další součást univerzity provozovala stejně, ale z různých důvodů je nemůže provozovat pod svou hlavičkou. 3. Spin-off jako substitut prodeje duševního vlastnictví společnost založená s cílem poskytnout právní rámec pro integraci a prodej duševního vlastnictví, jehož část zpravidla nelze chránit autorskou či průmyslovou ochranou. 13

14 4. Spin-off jako podpora životního stylu společnost založená s cílem zajišťovat svým majitelům dodatkové příjmy, aniž by od nich vyžadovala časově náročnou péči, a tak napomáhat udržení jejich životního stylu. I když většina zakládaných spin-off společností skončí nakonec jako typ 4 a i spin-off společnosti typů 2 a 3 mají někdy svůj dobrý smysl, jediná správná motivace pro založení spin-off společnosti je snaha o založení spin-off společnosti typu 1. Jak je podrobněji popsáno v komentářích ke kapitole V., je proto záměr založení spin-off společnosti velmi kriticky analyzovat a zvážit pečlivě i všechny alternativní cesty komercializace daných výsledků výzkumu a vývoje. V každém případě však platí, že pokud se výzkumný tým ke komercializaci výsledků svého výzkumu a vývoje cestou založení spin-off společnosti rozhodne, měl by v maximální míře využít spolupráce s odborníky v oblasti ekonomiky, financí, komerčního práva, marketingu a managementu a to nejen při jejím zakládání, ale hlavně při jejím dalším rozvoji. Dokladem tohoto tvrzení je i často citovaná statistika: zatímco z 10 spin-off společností založených akademickými pracovníky bez asistence příslušných odborníků přežijí pět let 2, při využití této spolupráce jich přežije 8. Pro pracovníky fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy nabízí Centrum pro přenos poznatků a technologií UK zprostředkování potřebných kontaktů na všechny nezbytné potřebné odborníky ze sítě prověřených expertů, kterou vytvořilo a dále intenzívně rozvíjí. Na druhé straně je nutno zdůraznit, že cesta založení spin-off společnosti (hovoříme nyní již pouze o typu 1 z klasifikace uvedené výše) je jedinou cestou komercializace výsledků výzkumu a vývoje, kdy nejen autoři komercializovaných výsledků, ale i jejich fakulty a pracoviště a nakonec i celá univerzita mohou získat skutečně velké peníze a značnou mezinárodní prestiž. Náročnost využití této cesty komercializace i riziko neúspěchu, které také není radno podceňovat, jsou tak vyváženy nadějí finančního i morálního ocenění v míře, které ostatní cesty komercializace výsledků výzkumu a vývoje mohou přinést jen stěží. 14

15 IV. Zásady správného ošetření duševního vlastnictví vznikajícího při výzkumu a vývoji Výstupem výzkumných a/nebo vývojových aktivit fakult a dalších součástí UK jsou kromě jiného - poznatky a technologie, které mohou mít v řadě případů potenciál komerčního využití. Tyto poznatky a technologie se stávají v okamžiku svého vzniku nehmotným statkem, který je možno obchodovat a který je též nutno chránit proti odcizení či zneužití. Z hlediska právního se tento nehmotný statek stává duševním vlastnictvím. Rozeznáváme řadu různých typů duševního vlastnictví, pro ochranu výsledků výzkumu a vývoje má největší význam ochrana autorská a ochrana průmyslového vlastnictví (patenty, průmyslové vzory apod.). Komentář: Podle českého práva může být autorem nebo původcem duševního vlastnictví vždy pouze fyzická osoba; tento přístup je uznáván i v právu mezinárodním. Jinou otázkou je právo na využití daného duševního vlastnictví, které záleží na konkrétní situaci, ve které dané duševní vlastnictví vzniklo. Autorská ochrana duševního vlastnictví je v ČR specifikována zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (tzv. autorský zákon ) a zahrnuje zejména ochranu děl literárních, uměleckých a vědeckých. Krom publikací pod ni spadá v určitých případech také softwar. Průmyslovou ochranu specifikuje zejména zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích ve znění zákonů č. 116/2000 Sb. a č. 207/2000 Sb. (tzv. patentový zákon ), dále pak zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. (tzv. zákon o užitných vzorech ), a na ně navazující specifické zákony č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků a zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. (tzv. známkový zákon ). Pokud využíváme pro ochranu duševního vlastnictví autorského práva, potom vzniklé duševní vlastnictví označujeme zpravidla jako dílo a původce duševního vlastnictví označujeme jako autora, zatímco v případě využití průmyslové ochrany hovoříme zpravidla o vynálezu a o jeho autorovi prostě jako o původci. Zatímco ochrana autorská se již dále nečlení, v ochraně průmyslové můžeme kromě ochrany patentové využít ještě ochrany průmyslového či užitného vzoru, ochrany známkové a také speciálních typů ochrany pro polovodičové prvky, biotechnologické vynálezy (modifikované rostliny či mikroorganizmy). Rozhodnutí, zda bude dané duševní vlastnictví chráněno podle práva autorského či práva průmyslového, nemusí být triviální otázkou. Zejména v oblasti ochrany vytvořených programů dalších SW nástrojů, kde je do určité míry možno využít obou přístupů, představuje tato otázka poměrně značný problém (navíc umocněný různými přístupy k tomuto problému v legislativě EU a USA). Ve velké většině případů však již podstata a charakter oblasti poznání, ve které se dané duševní vlastnictví získává, dostatečně definuje relevantní cestu právní ochrany. Rozhodnutí, jaký typ ochrany zvolit v oblasti ochrany práva průmyslového může být poměrně složité a závislé na řadě faktorů (čas, požadované regionální pokrytí, náklady), ne vždy je nejvhodnější volbou ochrana patentová. Pokud má být toto rozhodnutí učiněno kvalifikovaně, je spolupráce s příslušnými odborníky nezbytná (např. s patentovými zástupci, komerčními právníky, ekonomickými a finančními poradci). 15

16 Pro úplnost podotkněme, že některé typy duševního vlastnictví (např. léčebné postupy či obchodní modely) nelze (minimálně podle českého práva) chránit žádným způsobem. Pravidla pro přiřazování vlastnictví, resp. práva využití duševního vlastnictví těchto nehmotných statků autorům, resp. původcům a jiným subjektům (např. instituci nebo institucím, které financovaly výzkum a vývoj k danému nehmotnému statku vedoucí) upravuje v ČR i v EU řada zákonů a úmluv. Otázkám ochrany duševního vlastnictví je nutno věnovat pozornost již dávno předtím, než příslušný nehmotný statek skutečně vznikne - prakticky již od fáze plánování výzkumu a/nebo vývoje, které mají k jeho vzniku vést. V rámci základních legislativních norem regulujících nakládání s duševním vlastnictvím různých typů jsou pro přiřazení duševního vlastnictví k nehmotným statkům, které jsou výsledkem výzkumu a/nebo vývoje, rozhodující zejména tři základní faktory: a. Kde (na kterých pracovištích či ve kterých výzkumných týmech) probíhal výzkum a/nebo vývoj, jehož výsledkem je předmětné duševní vlastnictví. b. Z jakých zdrojů byl tento výzkum a/nebo vývoj financován. c. Jaká existují další právní omezení pro ochranu a využití předmětného duševního vlastnictví. Poměrně jednoduchá situace nastává, pokud se na realizaci a financování výzkumných a/nebo vývojových aktivit podílí pouze jedna nebo více fakult či dalších součástí UK. Této otázce je věnován oddíl 4.1. tohoto materiálu. Složitější je častá situace, kdy je daný výzkum a vývoj financován z veřejných zdrojů prostřednictvím některého z grantů udílených na podporu vědy, výzkumu a vývoje. Této otázce je věnován oddíl 4.2. tohoto materiálu. Ještě složitější je situace, kdy je předmětného duševního vlastnictví dosaženo při výzkumu a/nebo vývoji realizovaném ve spolupráci s dalšími právnickými osobami mimo UK. Může se jednat buď opět o pracoviště výzkumu a vývoje (této otázce je věnován oddíl. 4.3) nebo o komerční subjekty (tím se zabývá oddíl 4.4.). 4.1 Ochrana duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK V případě, kdy nehmotné statky, o jejichž komerčním využití se uvažuje, vznikly pouze jako výsledek výzkumu a vývoje realizovaného na jedné fakultě či další součásti UK, případně jako výsledek spolupráce několika fakult či dalších součástí UK, je nezbytnou podmínkou pro ochranu duševního vlastnictví stanovení pracovníků UK, kteří se na dosažení tohoto výsledku podíleli, a jejich podílu na aktivitách k němu vedoucích. Pro tento účel by měli všichni pracovníci, kteří přispěli svým intelektuálním vkladem k vytvoření daného nehmotného statku sepsat Smlouvu o sdílení autorství 16

17 v případě, kdy v úvahu připadá ochrana duševního vlastnictví podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.) či Smlouvu o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví v případě, kdy v úvahu připadá ochrana duševního vlastnictví podle zákona patentového (zákon č. 207/2000 Sb.) (vzorové smlouvy viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK) specifikující členy autorského nebo původcovského týmu, jejich podíly a jejich reprezentanta (případně reprezentanty), který je bude při všech jednáních o ochraně duševního vlastnictví zastupovat. Ten pak bude dále postupovat v souladu s postupem popsaným v kapitole V. 4.2 Ochrana duševního vlastnictví u výzkumných a vývojových projektů financovaných z veřejných finančních zdrojů Pokud byl výzkum a vývoj vedoucí k vytvoření nehmotných statků financován z veřejných zdrojů cestou grantu od některé domácí či zahraniční grantové agentury, může být právo autorů k nakládání se vzniklými nehmotnými statky omezeno smluvní dokumentací zakotvující podmínky čerpání těchto finančních zdrojů. V takovém případě je proto nutno kromě uzavření Smlouvy o sdílení autorství či Smlouvy o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví (viz předchozí oddíl 4.1) provést ještě revizi smluvní dokumentace (včetně standardních podmínek příslušné grantové agentury) všech finančních zdrojů, které byly pro financování výzkumu a vývoje vedoucího k danému nehmotnému statku využity a sepsat omezení pro nakládání s duševním vlastnictvím, která z této dokumentace vyplývají, do Oznámení o objevu/vynálezu (viz kapitola V., oddíl 5.1 a Příloha č.1). 4.3 Ochrana duševního vlastnictví při společných výzkumných a vývojových projektech s jinými pracovišti výzkumu a vývoje Pokud nehmotný statek, o jehož duševní vlastnictví se jedná, vznikl na základě společného výzkumu či vývoje více pracovišť výzkumu a vývoje financovanými převážně z veřejných zdrojů, je nutno vyjasnit ještě jejich vzájemný vztah a podíly na dosaženém výsledku. Spolupracující pracoviště mohou mít rovněž financování z veřejných zdrojů, které pro ně stanoví určitá omezení pro využití duševního vlastnictví. V optimálním případě by měla být již při zahájení společného výzkumu mezi všemi zúčastněnými pracovišti uzavřena Smlouva o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví (vzorová smlouva viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK), která může být případně součástí širší Smlouvy o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK). Pokud tato smlouva uzavřena nebyla, je nutno při úvahách o komercializaci vytvořených nehmotných statků podrobně 17

18 zmapovat podíly všech zúčastněných organizací a jejich závazky či omezení při nakládání s duševním vlastnictvím. V souladu s těmito skutečnostmi se pak může ukázat účelným zahrnout do Smlouvy o sdílení autorství či Smlouvy o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví i pracovníky vně Univerzity Karlovy. V souladu se zjištěnými omezeními je pak nutno postupovat při jednáních podle kapitoly V. 4.4 Ochrana duševního vlastnictví při společných výzkumných a vývojových projektech s komerčními subjekty Pokud vzniknou nehmotné statky v rámci výzkumu, který je financován nebo spolufinancován soukromými subjekty, je právní vymezení využití duševního vlastnictví obligatorní. Tzv. výzkum na zakázku (zahrnující i konzultace) nebo společné výzkumné a vývojové projekty jsou zpravidla kvalitně smluvně ošetřeny. Jednotlivé případy jsou však tak unikátní a rozdílné, že zde nelze vždy použít vzorových smluv. V každém případě, stejně jako v případě předchozím, je nutno všechna omezení a závazky přijaté pro nakládání s duševním vlastnictvím podrobně zmapovat. Ve většině případů tohoto typu při výzkumu na zakázku nebo projektu ve spolupráci s privátním subjektem zajišťuje komercializaci získaného knowhow již tento subjekt; pokud tomu tak není, postupuje zástupce autorského týmu opět podle postupu popsaného v kapitole V. Jednu z variant smluv mezi výzkumnými a vývojovými pracovišti a komerčními subjekty ukazuje Smlouva o spolupráci na výzkumně-vývojovém projektu (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK). Logicky nejsložitější variantou je spolupráce více pracovišť výzkumu a vývoje s více komerčními subjekty financovaná jak z veřejných tak i z privátních zdrojů. Projekty tohoto typu by měly být přiměřeně právně ošetřeny tak, aby cesta komercializace jejich výsledků byla již od počátku stanovena. Pokud tomu tak není, je nutno příslušné smlouvy uzavřít dodatečně a dále postupovat rovněž podle doporučení v kapitole V. 18

19 V. Postup při komerčním využití duševního vlastnictví vzniklého na fakultách a dalších součástech UK Následující doporučený postup při komerčním využití duševního vlastnictví se soustřeďuje zejména na procesy patentování a prodeje patentů a licencí a na zakládání spin-off společností, které mají počáteční fáze společné. Oba začínají vyplněním tzv. Oznámení objevu/vynálezu (OOV - viz Příloha č.1) a jeho předložením vedení fakulty nebo další součásti univerzity (viz oddíl 5.1). Další postup komerčního využití deklarovaných poznatků probíhá realizací tzv. komercializačního projektu, postupu doporučenému pro jeho zpracování a schválení je věnován oddíl 5.2. V jeho průběhu musí vedení fakulty či další součásti univerzity rozhodnout, zda bude komercializační projekt realizovat ve vlastní režii, či s využitím Centra pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK). Vlastní realizaci komercializačního projektu je věnován oddíl 5.3. a jeho zakončení oddíl 5.4. této kapitoly. 5.1 Vyplnění a posouzení Oznámení o objevu/vynálezu s komerčním potenciálem Pokud se pracovníci fakult nebo dalších součástí Univerzity Karlovy rozhodnou komercializovat některý z výstupů svého výzkumu a vývoje, postupují v následujících krocích: 1. Ujasní si, zda financování výzkumu a vývoje, který vedl k dosažení výsledků, o jejichž komercializaci se uvažuje, a případná další právní omezení vztahující se ke vzniklému duševnímu vlastnictví umožňují komercializaci v režii Univerzity Karlovy. 2. Pokud odpověď na předchozí otázku je kladná, vyplní Oznámení o objevu/vynálezu (OOV - viz Příloha č. 1). Jeho součástí by měla být i specifikace statutu vzniklého duševního vlastnictví a její přílohou by měla být Smlouva o sdílení autorství nebo Smlouva o podílu na původu průmyslového duševního vlastnictví uzavřená mezi spoluautory objevu/vynálezu (fyzickými osobami), případně Smlouva o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví uzavřená mezi institucemi, které se na realizaci výzkumně-vývojového projektu podílely. 3. V případě, že OOV předkládají pouze pracovníci jedné fakulty či další součásti UK, předloží vyplněné OOV vedení příslušné fakulty či součásti UK. To do tří měsíců rozhodne o tom, zda UK, reprezentovaná danou fakultou či další součástí UK, má o tento námět zájem. 4. V případě kladného rozhodnutí rozhodne příslušný děkan či ředitel (po dohodě s předkladateli OOV) také o tom, zda komercializace bude realizována v režii dané fakulty či další součásti UK či zda bude 19

20 využito spolupráce s CPPT UK. Pokud komercializace výsledků výzkumu a vývoje směřuje k založení spin-off společnosti s majetkovou účastí UK, je spolupráce s CPPT UK povinná. 5. V případě, že OOV předkládají pracovníci více fakult či pracovišť UK, zajistí si předkladatelé vyjádření vedení všech zúčastněných fakult či dalších součástí univerzity, kteří toto poskytnou do dvou měsíců. OOV spolu s těmito vyjádřeními potom předloží cestou svých děkanů či ředitelů k vyjádření vedení UK, které do dalšího měsíce s přihlédnutím ke stanoviskům příslušných děkanů či ředitelů a po dohodě s nimi - rozhodne, zda UK má o tento námět zájem. 6. V případě kladného rozhodnutí se vedení zúčastněných fakult a/nebo dalších součástí UK písemně dohodnou, zda komercializaci realizují a. společně, b. jedna fakulta nebo další součást UK jejich jménem, c. s využitím spolupráce s CPPT UK. 7. Pokud komercializace výsledků výzkumu a vývoje směřuje k založení spin-off společnosti s majetkovou účastí UK, je povinná alternativa 6. c. 8. V případě, že do tří měsíců od předložení OOV nedostanou jeho předkladatelé odpověď, resp. dostanou negativní stanovisko, mohou s danými nehmotnými statky naložit podle vlastní úvahy (a ve vlastní režii). 9. V případě pozitivního vyjádření podle bodů 3. či 5. a pokud příslušní děkani či ředitelé (případně vedení UK) rozhodnou podle bodů 4. či 6., že při komercializaci bude využito spolupráce s CPPT UK či pokud komercializace směřuje k založení spin-off společnosti s majetkovou účastí UK, spojí se zástupce týmu předkládajícího OOV s CPPT UK a předloží mu OOV k posouzení. Na jeho základě (a po případných dalších konzultacích s jeho předkladateli) pracovníci CPPT UK zpracují v souladu s vnitřními metodickými směrnicemi CPPT UK Předběžné posouzení komerčního potenciálu objevu/vynálezu a s jeho závěry seznámí předkladatele OOV a jeho fakultu (fakulty) či další součást (součásti) UK. V případě pozitivního stanoviska musí toto posouzení zahrnovat rovněž doporučení optimální cesty komercializace a odhad transakčních nákladů na komercializaci daného objevu či vynálezu. 10. V případě, že fakulta (či fakulty) a/nebo další součást (či součásti) univerzity souhlasí se závěry předběžného posouzení, informují o tom CPPT UK. To jim následně předloží k podpisu Smlouvu o spolupráci při tvorbě a využití duševního vlastnictví (viz Kompendium vzorových smluv CPPT UK). Tato smlouva musí zohledňovat všechna omezení na nakládání s předmětným duševním vlastnictvím, která v rámci vytváření podkladových nehmotných statků vznikla, obsahovat jako povinnou součást vyjasnění otázky výše a pokrytí transakčních nákladů spojených s komercializací, zejména otázku 20

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci

Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci Návrh směrnice Zakládání SPIN-OFF společností na Univerzitě Palackého v Olomouci zpracoval: Ing. Jiří Herinek, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého (VTP UP) Směrnice vznikla za účelem podpory transferu

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií Jiří Mošna Centrum transferu biomedicínských technologií Potenciální přilepšení. Jak maximálně vytěžit výzkumné výsledky Porozumění Vašim zajímavým právům a neopomenutelným povinnostem Nové informační

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení

Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení Architektonické dílo a autorský zákon výběr klíčových ustanovení JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. advokát a společník Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. odborný asistent Ústavu autorského práva,

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.3 (2007) Ivo Telec, 2006

Více

Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech

Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř. 6; za dotace ostatních kapitol

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2

Obsah. Předmluvy. 1. KAPITOLA Úvod 1. 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Předmluvy V 1. KAPITOLA Úvod 1 2. KAPITOLA Základní terminologie 2 Právo duševního vlastnictví 2 Autorské právo (copyright) a software 3 Právo průmyslového vlastnictví 3 Vynález 4 Dodatkové ochranné osvědčení

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.1 (2006) Ivo Telec, 2006

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít!

Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! SYMPOZIUM Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu Sychrov18.-20. května 2011 Vynález nestačí chránit je třeba jej i využít! Kamil Krč Mendelova univerzita v Brně 1 Přednášející Kamil Krč, MBA Jihomoravské

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 Poskytovatel: alevia s.r.o. Partyzánská 487/15 312 00 Plzeň Kontaktní e-mail: ales.vlk@alevia.cz Partner: Prostředí výzkumu, vývoje a inovací

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V PROJEKTECH EU Miloslav Špunda Anotace Příspěvek se zabývá problematikou duševního vlastnictví ve vědeckovýzkumných projektech se speciálním zaměřením na projekty EU. Probírá

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY

LICENČNÍ SMLOUVA I. ÚČEL SMLOUVY LICENČNÍ SMLOUVA k předmětům chráněným právem duševního vlastnictví, zejména autorským právem a právem průmyslového vlastnictví, uzavřená dle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ipr Intellectual Property Rights) K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochrana před odcizením či zneužitím vlastního průmyslového (duševního) vlastnictví

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ YOUR LOGO STÁTN. Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA Page 2 DALŠÍ SYSTÉMY RESORTU A STÁTU JIM, ADIS, ZÁKLADNÍ REGISTRY STÁTN TNÍ POKLADNA Page

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část

Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část program PROSPERITA Výzva II 1. část 1. Způsobilé výdaje pro program INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ (PROVOZNÍ) Zakládání a rozvoj VTP Zakládání a rozvoj CTT Zakládání

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Transfer technologií firma

Transfer technologií firma Transfer technologií Spin-off firma očima CleverTechnologies,, s.r.o. R. Fiala, K. Hána, H J. Kašpar, P. Smrčka O čem to bude? Transfer technologií - vymezení pojmů - proč transferovat - mýty a pověry

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více