JARNÍ NOVINKY A BESTSELLERY. z nakladatelství Mladá fronta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JARNÍ NOVINKY A BESTSELLERY. z nakladatelství Mladá fronta"

Transkript

1 ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV / Vaše knihkupectví Peter May Výjimeční lidé Výprava do úžasného světa matematiky 299 Kč Karmelitánské nakladatelství a distribuce Objednávkový systém pro knihkupce: RSK30x38_RSK50x52.qxd 8.1 f.kna.cz, První díl série Akta Enzo. Učitel biologie Enzo Macleod se kvůli odvážné sázce pouští do řešení deset let starého případu zmizení geniálního Jacquese Gaillarda, přednášejícího na elitní francouzské vysoké škole, která vzdělává budoucí premiéry a prezidenty. Enzo opustil Skotsko i slibnou kariéru ve forenzních vědách a nemůže si dovolit sázku prohrát Od autora trilogie z ostrova Lewis, jedné z nejlépe hodnocených a nejprodávanějších kriminálních sérií posledních let. ww wrostemesknihou.cz Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. V tomto románu je všechno: indicie, falešné stopy, narušené vztahy, nebezpečné milostné románky a mnoho dalšího. heartlandreviews.com Nakladatelský dům GRADA hostbrno.cz Svět odborné literatury Knihy plné emocí Knížky pro všechny kluky a holky Literatura poznání Nabídka novinek na straně 5

2 JARNÍ NOVINKY A BESTSELLERY z nakladatelství Mladá fronta

3 Knihy, které mají duši Važte si toho, jakým způsobem jste překonali těžkos svého života. Vnímejte své problémy jako zkoušky, které vás mohou dostat dále. Uvědomte si, co od života očekáváte. Důvěřujte, že si zasloužíte dobrou budoucnost. Bestseller, který byl zahrnut mezi 100 mistrovských děl psychoterapie a dočkal se mnoha překladů. brož., 120 s., 199 Kč obchod.portal.cz

4 Vážení a milí čtenáři! Na přelomu května a června jsem viděl tři inscenace jednu operní a dvě činoherní spojené s ruskou klasickou literaturou. Ve všech třech případech se jedná o adaptace slavných románů. S tou operní jsem byl velmi spokojen, s těmi činoherními už méně. Poslední opera Leoše Janáčka Z mrtvého domu podle Dostojevského autobiografických Zápisků foto Mirka Kudrnová z mrtvého domu patří spolu s Výlety pana Broučka a Osudem k Janáčkovým méně populárním dílům. Je to také ve světové operní literatuře titul výjimečný jak po stránce hudební, tak dějové. Ta opera vlastně ani děj nemá, libreto je sledem scén a vyprávění vězňů v sibiřském lágru. Nová inscenace režiséra Daniela Špinara v pražském Národním divadle (premiéry 14. a 16. května; hudební nastudování: Robert Jindra) vzbudila velké diskuse (kdy se takto naposledy psalo a mluvilo o Janáčkovi a o opeře vůbec?), nicméně většina kritiků ji chválí. Také podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co lze v současnosti v Národním divadle vidět a slyšet. Osobitý výklad i scénická vize se nemusí líbit každému, má však svoji logiku, důslednost a působivost. Jedná se o první operní režii D. Špinara a již teď se těším na případné jeho další operní inscenace; zvlášť kdyby se mu splnilo jeho přání režírovat Brittenova Petera Grimese, který u nás bohužel nebyl dlouho uveden V pražském Divadle Na zábradlí měla 22. května premiéru dramatizace slavného románu Borise Pasternaka Doktor Živago. Pod adaptací jsou podepsáni Jan Mikulášek a Dora Viceníková, režíroval Jan Mikulášek. Sama o sobě hlavně scénicky působivá inscenace je však natolik vzdálená duchu i době románové předlohy, že jsem se musel opravdu hodně přemáhat, abych se s tím nějak smířil. Nevyžaduji po inscenátorech přehnanou úctu, ale přece jen jsem nepochopil tu přemíru grotesknosti, ironie, herecké potrhlosti a pitvoření a moderních prvků (hudba i kostýmy), které se dají naroubovat vlastně na jakoukoli látku. V Divadle Na zábradlí se hraje také dramatizace Tolstého Anny Kareniny v režii Daniela Špinara. Ta se mi líbila mnohem víc než Doktor Živago, ačkoli mají obě inscenace leccos společného (posun do moderní doby či jakéhosi bezčasí, moderní taneční hudbu i současné kostýmy, mikrofony, do nichž herci občas mluví, psaní na stěny, v Anně Karenině na papír, v Živagovi na zrcadlové stěny, v Anně Karenině je dokonce DJ), ale Anna Karenina má mnohem lepší dramatizaci (od německého dramatika a režiséra Armina Petrase) a také je méně groteskní a potrhlá ; a navíc má úžasnou Terezu Vilišovou v titulní roli. Ovšem volnost, s jakou inscenátoři někdy zacházejí se slavnými předlohami, je až zarážející. Ještěže v opeře aspoň nemohou zasahovat do hudby a výrazněji ani do libreta MILAN ŠILHAN Číslo 12 / vychází Vydává: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o. s. Šéfredaktor a bibliografie: Milan Šilhan Inzerce: Martina Hostomská, tel.: Adresa redakce a příjem inzerce: Mariánské nám. 190/5, Praha 1, tel./fax: , tel.: , Poštovní adresa: SČKN, P. O. Box 177, Praha 1 Grafický návrh: Tomáš Didunyk Produkce: NLN, s. r. o. Tisk: EUROPRINT a.s., Pod Kotlářkou 3, Praha 5 Distribuce: Pemic, a. s., Beta-Dobrovský, Karmelitánské nakladatelství, Autodoprava Milan Meduna, Postservis. Evidenční číslo MK ČR E ISSN časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře Doporučená cena 2 Kč, 1,25 USD, 1,10 EUR Informace z knižního oboru najdete na knižní novinky 12/2015 Pozvání na výstavu Osvětimské album VPraze v Revoluční ulici č. 5 v Domě fotografie je vystaven soubor jedinečných fotografií, pořízených v roce 1944 v koncentračním táboře. Jsou to zvláštní fotografie na první pohled jsou to fronty lidí, kteří nevědí, co je čeká. Dokumentují maďarské Židy, kteří odcházejí z několika měst na Podkarpatské Rusi, kterou ovšem koncem roku 1938 musela československá vláda odevzdat Německu, a když se tato část bývalého Československa připojila zpět, musela ji nová vláda odevzdat Sovětskému svazu. Soubor vystavených asi 200 fotografií byl prý v koncentračním táboře pořízen během jediného dne, podle jiných svědectví během několika týdnů. Všichni ti, které na fotografiích vidíme, pocházeli z několika měst, především z Mukačeva, a dalších měst na Podkarpatské Rusi, kde žilo hodně Židů (psal o nich krásné povídky Ivan Olbracht). Ti byli transportováni do Osvětimi-Birkenau hlavně v letech a kvůli těmto transportům byla postavena nová vlečka, která na křižovatce určovala, kdo půjde rovnou do plynu a kdo na práce. Ti pak byli deportováni na místa, kde byl tehdejší německý zbrojní průmysl. Je zvláštní, že Osvětimské album nebylo u nás předtím nikdy publikováno. Zajímavé je, jak došlo k jeho nálezu. Lili Jacob, československá občanka, ho nalezla náhodou. Když odcházela z koncentráku, uvědomila si, jakou má dokumentární hodnotu, a když přijela do Prahy, nabídla ho pražskému Židovskému muzeu. To od ní album odkoupilo a Lili se za peníze, které takto získala, vystěhovala do Ameriky. Udělala si ovšem kopie, takže Osvětimské album vešlo v mezinárodní známost. Traduje se, že někteří lidé z Podkarpatské Rusi se dokonce na fotografiích sami poznávali. V našem Židovském muzeu zůstal jeden originál, ostatní jsou kopie. A originální celé Osvětimské album je v současné době uloženo v Jad vašem, tedy v muzeu holokaustu v Jeruzalémě. Je to opravdu jedinečný autentický materiál a člověk si klade otázku, proč se o něm dozvídáme až po více než sedmdesáti letech, kdy se děje na fotografiích zachycené odehrály. Současnou výstavu vytvořil pracovník Židovského muzea v Praze Martin Jelínek, který dodává, že tzv. maďarské transporty, na rozdíl od transportů předchozích, zajížděly do tábora Osvětim-Birkenau přímo po nově vybudované vlečce, která byla dokončena v lednu Prodloužení železniční trati mělo za cíl urychlit proces selekce, dělení na práceschopné a odsouzené k okamžité smrti, stejně jako efektivní třídění zabaveného majetku. Práceschopní byli většinou po krátké době převezeni do táborů v Říši, aby pomohli nálety ohroženému německému vojenskému průmyslu. Ostatní, především staří lidé a ženy s dětmi, byli bezprostředně po příjezdu posláni do plynových komor. V Osvětimi-Birkenau byl takto zavražděn více než milion evropských Židů, z toho minimálně z Podkarpatské Rusi. Z bývalého Československa nacisté zavraždili více než čtvrt milionu Židů. Výstava v Domě fotografie potrvá do 20. září 2015 (úterý neděle 10 až 18 hod). MILENA NYKLOVÁ

5 P R A G M A V Y D Á V Á Alda Sigmundsdóttir MALÁ KNIHA O ISLANëANRCH Island je pro mnoho EvropanÛ velkou záhadou. Tato útlá kniha od rodilé Islanìanky, která strávila velkou ãást svého Ïivota v zahraniãí, odkr vá znaãn poãet specifik tohoto severského národa. Proã jsou Islanìané patní fiidiãi? Jak se staví k cizincûm? Co si pfiedstavují pod pojmem svoboda a jak se seznamují? Odpovûdi najdete v padesáti miniaturních esejích psan ch s humorem, ironií i pochopením. Maria de Lourdes Bravo da Costa Rodrigues GOÁNSKÁ KUCHA KA Goánská kuchynû je neobyãejnou kombinací indické, portugalské a muslimské kultury. Autorka nabízí nejen recepty na lahodná a zdravá jídla, ale téï pohled na historii utváfiení tohoto regionu, jeho obyvatel a kuchynû. Provede vás nepfiebern mi druhy kofiení a doporuãí, k ãemu jsou vhodné. Odhalte dal í dílek svûtové gastronomie! Herb Joiner-Bey, N.D. LÉâIVÁ MOC LNU A LNùNÉHO OLEJE Tato kniha je pro v echny, ktefií chtûjí pomocí pfiírodních prostfiedkû zlep it své zdraví. Lnûn olej podle v zkumû lékafiû pomáhá pfii srdeãních chorobách, astmatu, artritidû, zánûtech, cukrovce, alergiích, koïních problémech a úãinky byly prokázány také u rakovinného bujení. Lnûn olej nemusí b t jen klasicky uïívan m lékem, je také vhodn pfii pfiípravû jídel. Proto je kniha doplnûna více neï stovkou zdrav ch receptû. Rich DeVos ÍKEJTE MI PROSTù RICH Pamûti a Ïivotní lekce zakladatele Amway Legendární americk podnikatel a spoluzakladatel spoleãnosti Amway napsal inspirativní autobiografii mapující jeho dûtství, podnikatelské pokusy, vrcholn úspûch i obtíïe spojené s byznysem. Své ãtenáfie chce povzbudit v zaloïení vlastní firmy a klade dûraz na vzájemnou pomoc místo klasické obchodní rivality. Rodina i víra patfií podle nûj k základním pilífiûm kaïdého úspû ného podnikatele a ãlovûka. Gardner Jameson, Elliott Williams DIETA PRO MU E PIJÍCÍHO PIVO, VÍNO A ALKOHOL JiÏ Ïádné dal í hladovûní a nejnovûj í zaruãenû fungující diety. Star osvûdãen recept hlásá: Hlídejte si poãet sacharidû! Právû ty se totiï pfiemû- Àují na tuky, kvûli kter m tloustnete. S dietou pro v echny muïe, ktefií si chtûjí dopfiát svou sklenku whisky, se nemusíte drasticky omezovat a hladovût. S pfiiloïen mi tabulkami pro vás bude snadné zjistit, jaké potraviny je nejvhodnûj í konzumovat a kter m se máte radûji vyhnout. DOVOLENKÁŘI Straubová Emma Manželé Postsovi se s celou početnou rodinou a přáteli vypraví na Mallorku. Důvodem je pětatřicáté výročí jejich svatby a oslava promoce dcery Sylvie. Slunný ostrov, příroda, pláže a výborné jídlo slibují perfektní únik z hektického Manhattanu. Ale všechno vždy nejde podle plánu: ( Skvělé vynikající zvraty v průběhu Dovolenkáři nabízejí vše, co dovolené, chcete od letního čtení napětí, spád, vhled a inteligenci která měla být tím nejkrásnějším životním zážitkem, vycházejí na světlo stará tajemství, a talent autorky. People) ponížení a křivdy z minulosti Neodolatelný a vzrušující román o tajemství a žárlivosti, které vyplavou na povrch během idylické dovolené. MEČ A DÍVKA Z HERŠTEJNA Mendozová Jindřiška K již známým hlavním hrdinům z knihy Meč pánů z Velhartic, jedenáctiletému Jakubovi Šimkovi a Anežce Buškové, tentokrát přibude Františka z Velhartic. Tato dívka patřila do rodu pánů z Nového Herštejna a byla jednou ze tří dcer Jana z Velhartic, který prý nechal dcery a své poklady zazdít do kulaté věže hradu. Všechny tři údajně zemřely. Ale možná ne Kromě starostí o to, aby svět dobrých a temných sil zůstával i nadále v rovnováze, řeší dětští hrdinové své osobní problémy. Prolíná se tak svět dětský a dospělý, minulost s přítomností a jsme také zasvěceni do prvních lásek, včetně takových, kdy mezi zamilovanými leží několik století věkového rozdílu. Knížka z dobrodružné detektivní série s prvky fantasy vychází z českých reálií s historickou tematikou. 152 stran 199 Kč ANTISTRESOVÉ OMALOVÁNKY PRO DOSPĚLÉ 304 stran 299 Kč Sedmasedmdesát obrázků k vybarvení od výtvarnice a grafičky Jolany Daňkové s doprovodným textem Lenky Tréglové vám přinese mnoho hodin odreagování se od předigitalizovaného světa. Můžete se těšit na květiny, exotická zvířata, tropické motýly a záhadné brouky, pestrobarevné (díky vám) ptáky, tajemné vitráže či meditační mandaly a důmyslné. Omalovánky fungují lépe než antidepresiva nebo alkohol. Navíc odplavují stres bez zdravotních následků. 168 stran 199 Kč V Hodkovičkách 2/20, Praha 4 tel , Knihy plné emocí Knížky pro všechny kluky a holky Literatura poznání W W W. G R A D A. C Z

6 Abychom nebyli blbí Rozhovor s Ondřejem Hanusem Cena Jiřího Ortena, literární soutěž pro autory do třiceti let, se uděluje již od roku Původně ji organizovalo nakladatelství Mladá fronta, od roku 2009 ji vzal pod svá křídla Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). Cena Jiřího Ortena může pro mladého básníka představovat jednu z možností, jak na sebe upozornit a zároveň jej může potěšit, či lehce motivovat, symbolickou finanční částkou, kterou jako oceněný získá. Podmínky účasti jsou jen dvě: napsat a vydat dílo v českém jazyce a již zmíněný věk. Oceněný může být básník či autor prózy, ale zdá se, že máme více mladých básníků než prozaiků tři roky po sobě totiž byli oceněni právě autoři sbírek poezie (2013 Ondřej Buddeus: rorýsi, 2014 Ondřej Hanus: Výjevy, 2015 Alžběta Stančáková: Co s tím) a třem básníkům patřili i letošní nominace. Možná je to proto, že i když jsou básníci lidé jako my, stvoření živící se pivem a chlebem, občas svými šiframi dokáží napsat výmluvnou zprávu o životě Loňského laureáta ceny, básníka Ondřeje Hanuse (1987), který je současně také literárním redaktorem a vědcem (a shodou okolností i redaktorem básnické sbírky letošní vítězky Alžběty Stančákové viz rozhovor na další straně), jsme proto požádali o rozhovor. Loni jste zvítězil se sbírkou Výjevy (vydal Host). Projevilo se toto ocenění nějak na vaší práci? Třeba zvýšeným zájmem o vaše básně? Jelikož jde o poměrně prestižní ocenění, zvýšení zájmu bylo patrné a okamžité. Člověk získá jakýsi symbolický kapitál a tak trochu se mu pootevřou dveře (i když vlastně nevím kam ). Pokud jde však o psaní jako takové, cena mě paradoxně jaksi zašpuntovala a vracím se k němu až poslední dobou. Koho vy sám tipujete na letošního vítěze? Z dvaceti šesti přihlášených byli tentokrát navrženi opět básníci: Alžběta Michalová se sbírkou Zřetelně nevyprávíš (Fra), Co s tím Alžběty Stančákové (Nakladatelství Petr Štengl) a Vypadáme, že máváme Luboše Svobody (Fra). (pozn. red.: rozhovor vznikal ještě před vyhlášením letošní Ceny Jiřího Ortena) Podle vyjádření organizátorů bylo letošní rozhodování nebývale těsné, takže tipovat si netroufám. Osobně bych ale jako celkovou vítězku nejraději viděl Alžbětu Stančákovou, protože podle mého názoru má ze všech tří nominovaných největší autorský potenciál. Kdo trochu chce, nenajde v její knize jen drzá a drsná gesta, jak se praví ve zdůvodnění nominace, ale i daleko závažnější tóny. Myslím, že do budoucna se od ní dočkáme velkých věcí, ať už v poezii či próze (Stančáková je totiž vzácně obourodá ). Má podle vás smysl pořádat podobné akce jako je Cena Jiřího Ortena? Myslíte literární ceny? Pokud ano, pak to zřejmě smysl má, protože literatuře suplují událostní ráz, který jí z podstaty chybí. Také jí dodávají určitou pravidelnost, každoročnost. A činí ji viditelnou pro jinak slepá média. Jaký je podle vás v současné době zájem o poezii? Podle některých je čím dál těžší najít knihkupectví, kde se poezie vůbec ještě prodává. Čtou ji ještě lidé? To se zeptejte spíše Jiřího Trávníčka Ale pokud mohu soudit z návštěvnosti různých autorských čtení a dalších podobných akcí, pak zřejmě ano. Nikdy to nebyla ani nebude zábava pro masy, protože vyžaduje soustředění a vlastní vklad, nikoli konzumní pasivitu. Ale po introvertních devadesátých a přechodových nultých letech se v posledních letech poezie tak nějak probrala a sama se (alespoň trochu) snaží jít za čtenářem. Vyjadřuje se k současným problémům, proniká do veřejného prostoru, je drzá. Řada mladých lidí ji vnímá jako něco přitažlivého i když o ní mají ze středních škol nutně zkreslené představy a dost se diví, když zjistí, jak také může současná poezie vypadat Proč dnes číst básně? Abychom nebyli blbí. Jaký prostor je podle vás dnes poezii věnován? Kdysi jsme mívali Nedělní chvilky poezie v televizi, poezie se přednášela ve Viole Kde je pro ni místo dnes? Leckde. Po celé republice se pořádají různé literární či přímo básnické akce, festivaly apod. Alespoň v Praze se snad každý týden dá zajít na nějaké autorské čtení (často i na několik za jeden večer). Vycházejí literární časopisy. Existují webové stránky (třeba zrovna Nedělní chvilka poezie). Od loňska je poezie dokonce i na Colours of Ostrava. Kde však poezie (a literatura obecně) citelně chybí, to jsou deníky. Škoda, že pan Babiš více neholduje slovesnému umění. Jak se žije básníkům v Čechách? Přicházejí o iluze nebo přichází svět o ně? Asi jako všude jinde. Přicházet o iluze je dobrá věc a poezie k tomu napomáhá. Na rozdíl od jiných žánrů, např. filmových komedií. Co pro vás znamená poezie? Nebo jinak čím je pro vás poezie? Asi bych měl odvětit: Vším!, leč pravda je taková, že je to zkrátka (pokus o) jiný způsob vidění a chápání světa. Z čeho vzniká chuť psát poezii? Často z různých forem intoxikace, ať už drogami či hormony. Též z určité vnitřní nehotovosti, která se projevuje snahou zacelit se skrze psaní. A nezřídka i jakousi touhou po tom, být vnímán jako básník, což je ale naprostá blbost, protože za to aby se člověk spíš styděl. Jaká by měla dobrá poezie být? ABBA ABBA CDE CDE. SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ (foto: Pavel Hrdlička) 6 knižní novinky 12/2015

7 Rýmy nutné nejsou Rozhovor s Alžbětou Stančákovou Stačí, aby poezie prostě jenom byla, říká na adresu poezie mladá básnířka, studentka bohemistiky, Alžběta Stančáková (1992), která za svou sbírku Co s tím (vydalo Nakladatelství Petr Štengl) získala Cenu Jiřího Ortena Zdá se tak, že se u nás lépe daří mladým básníkům, než prozaikům, neboť stejně jako loni i letos byli nominováni právě oni. Dle odborné poroty byla vaše sbírka vybrána do užší nominace za přesná básnická pozorování, drzá a drsná gesta. Jak byste svou sbírku představila a vůbec charakterizovala vy sama? Těžko představovat vlastní sbírku. Stroze řečeno se jedná o výběr z textů z doby mezi roky 2011 a Navzdory tomu, že je často charakterizována jako básnická sbírka (a je to vlastně označení smysluplné), je polovina obsažených formálně prózou. Jak dlouho vaše knížka vznikala a komu je především určena? Co s tím nevznikalo účelově jako sbírka, texty byly vybrány z konvolutu více desítek textů. V srpnu 2013 se mi ozval Petr Štengl, to bylo poté, co mu někdo z redaktorů Psího vína zaslal na ukázku moje texty. Zeptal se, zda jich nemám víc, což jsem měla. Neměla jsem tehdy peníze na autorský příspěvek, takže jsem si jej odpracovala tím, že jsem pomáhala s korekturami a redakcí textů dalších dvou autorů to byla pro mě zajímavá zkušenost. Na začátku roku 2014 začal Ondřej Hanus vybírat texty do knížky Co s tím. Sbírka vyšla v březnu Přednostně sbírka nikomu určena nebyla. Zpětně si říkám, že možná lidem, kteří jsou mimo literaturu. Hodně vašich básní spíše budí dojem prózy. Neláká vás třeba spíš psaní povídek? Povídky občas píšu. Dvě povídky pak byly publikovány v Dobré adrese v srpnu 2014, další má být otištěna v příští H_aluzi. Chvíli jsem si myslela, že po vydání Co s tím už básně opustím a přejdu cele na prózu, ale nestalo se. O čem má, podle vás, být dnešní poezie? Je nutné, aby se ještě rýmovala? Vzhledem k tradici volného verše se domnívám, že rýmy nutné nejsou; a stručně řečeno asi stačí, aby poezie prostě jenom byla, netřeba nutně hledat nějaké velké téma. Je dnes ještě místo pro poezii, nebo spíš pro porno? Tedy je nutné být drsný či drzý, aby dnes člověk ještě zaujal? Myslím, že chybou by byla jakákoliv snaha zaujmout. Věřím rovněž a domnívám se, že není nutné být drzý nebo drsný. Poezie a porno mohou klidně koexistovat. Jak moc drsně, podle vás, musí básník pít a žít, aby o tom mohl psát? Podle mě vůbec nemusí. Kdy a proč jste vlastně začala s básněním a psaním? Kdy třeba přišel poprvé pocit, že tohle musíte napsat a byla z toho poezie? Text mě intuitivně zajímal od dětství. Ostatně dodnes mám schované (stále funkční) pero, jímž jsem psala v první třídě základní školy. Tím perem jsem psala příběhy do sešitů. Ve 12 letech jsem začala psát to, co jsem tehdy považovala za básně, ale myslím, že poezii jsem zatím žádnou nenapsala, byť se to o mně občas tvrdí. Kdo bývá vaším prvním čtenářem? První čtenáři jsou proměnliví. Často to totiž bývá publikum na autorském čtení, ale to je trochu jiná situace, protože v ní předčítám já jim. Ale i při hlasitém čtení před publikem si člověk o svých textech řadu věcí uvědomí. Jak přichází na svět báseň? Přirozenou cestou V čem nebo v kom nacházíte inspiraci? Co vás nejvíce inspiruje? Na tuto otázku asi nikdy nebudu schopná uspokojivě odpovědět. Člověka může inspirovat vlastně cokoliv, pokud o to stojí. Psát znamená i hodně číst. Co vy sama ráda čtete nebo lépe řečeno koho, jaké máte oblíbené autory, jak v poezii, tak v próze? Oblíbení autoři jsou, obdobně jako první čtenáři, proměnliví. (Skupinu 42 snad můžu zmínit, aniž bych toho posléze litovala.) Redaktorem a editorem vaší oceněné sbírky je shodou okolností loňský oceněný držitel Ceny Jiřího Ortena Ondřej Hanus. Ten vás ještě před vyhlášením výsledků tipoval na vítězku. Jak se vám s ním spolupracovalo? A četla jste jeho sbírku? S Ondřejem Hanusem se mi spolupracovalo dobře. Domnívám se, že je dobrým redaktorem, což se ostatně projevilo i u dalších knih, které redigoval (debut L. Palána, výbor z tvorby M. Ohniska). Oceněnou sbírku (i sbírku předchozí) jsem četla. Jak je vám po vítězství? Měla Cena Jiřího Ortena na něco vliv ve vašem životě? Byla to ve výsledku dobrá zpráva a příjemné vytržení den začal jako každý jiný, pak asi ve tři hodiny jsem se přesunula na Výstaviště a pak na Kavčí hory, kde jsem nikdy nebyla. Nicméně pár týdnů po vyhlášení je předčasné mluvit o změnách. Vítěz Ortenovy ceny je oceněn i finančně získává finanční částku Kč, což je určitě příjemné. Už jste si s vyhranou peněžní částkou nějak poradila? Časem s nimi nejspíš naložím tak, jak lidé s penězi běžně nakládají SOŇA ABRAMOWITZ-FRAŇKOVÁ (foto: M. Šilhan a archiv A. Stančákové) knižní novinky 12/2015 7

8 Čtení na prázdniny PRÁZDNINY PRO NIKOLU Tyhle prázdniny třináctiletá Nikola pochopí spoustu věcí třeba že kdeco je jinak, než se zdá, že není jediná, kdo nemá život lehký, a že krása není až tak důležitá ČARODĚJKY A SNY O KONÍCH série Holky v sedlech Čtvrté pokračování příběhů pro holky, co milují koně MÍSTO ČINU: NATÁČENÍ série Tři holky na stopě Od chvíle, kdy Marie dostala nabídku na roli v komparsu, tráví Kim, Franzi a Marie každou volnou chvilku na natáčení. A když se natáčí detektivka, nenechá na sebe nový případ pro detektivní klub dlouho čekat LETNÍ LÁSKY série Tři holky na stopě Tři kamarádky jedou na proslulý Rock Camp. Znamená to dva týdny zpěvu, tance, letního fl irtování. Jenže sotva dorazí do tábora, začnou se dít podivné věci. Kim, Franzi a Marie vlastně nemají skoro žádný čas na nový případ, protože všechny tři vězí až po uši v letních láskách... POBŘEŽNÍ PIRÁTI série Trojka na stopě, komiks Kluci z detektivního klubu Trojka na stopě najdou tajemnou mapu a dobrodružství začíná... SOLO NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ šesté pokračování Příběhů copaté Tilly Tilly už pomáhala na statku skoro rok a naučila se toho spoustu o ponících a ježdění. A všechno to doslova milovala. Nejvíc ze všeho se ale těšila na svoje první závody VČELAŘENÍ PRO KLUKY A HOLKY Včelaření je radost je snadné i pro děti KONTAKT: Vydavatelství Víkend, J. Seiferta 369, Líbeznice, tel.: , e mail: Národní knihovna České republiky Klementinum Praha 1 Objednávky publikací: NK ČR, Vydavatelské oddělení Sodomkova Praha 10 Knihovna knihovnická revue Roč. 26, 2015, č. 1 Recenzovanou část otevírá studie E. Bratkové a H. Kučerové z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, jež navazuje na příspěvek autorek v čísle minulém a uvádí nás do problematiky metadatového popisu systémů organizace znalostí. Druhým recenzovaným příspěvkem je článek autorek P. Vávrové, T. Kašťákové, J. Neoralové, K. Boumové a T. Sazamové z Odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČR, pojednávající o péči o tzv. novodobé knihovní fondy, především o rozsáhlou a z hlediska použitých materiálů pestrou kolekci knih vzniklých v 19. století. Nerecenzované příspěvky, tj. rubriku Knihovny a informace doma a ve světě, uvádí stať J. Havlové z Knihovnického institutu NK ČR o terminologické databázi TDKIV a terminografické práci. Druhým příspěvkem je článek P. Vávrové z Národní knihovny ČR a Libora Jůna z FAMU, v němž autoři popisují počátky česko-kubánské spolupráce při ochraně fotografického kulturního dědictví. Základy této spolupráce byly položeny při pracovních cestách českých odborníků na Kubu v průběhu roku Recenze představuje publikaci P. Rankova Znalostní pracovník v informační společnosti, vydanou Ústavem informatiky Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě. Číslo uzavírají Novinky zahraniční knihovnické literatury, čerpající tentokrát z francouzského a ruského knihovnického tisku. Národní knihovna ČR, Praha 2015, 88 stran, cena 200 Kč ISSN Jan Hus. Problém přijmout svobodu U příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa, pořádá Národní knihovna ČR výstavu, která čerpá z fondů Oddělení rukopisů a starých tisků. Jejím cílem je poukázat na místo a význam výrazné osobnosti reformního hnutí v rámci českých středověkých dějin. Galerie Klementinum Výstavní sál (vstup od Mariánského náměstí, vchod B2) Otevřeno denně mimo pondělí, hod. Jan Hus. Problém přijmout svobodu Zdeněk Uhlíř Kulaté, 600. husovské výročí chce nejen výstavou, ale i publikací připomenout Národní knihovna ČR. Autor Z. Uhlíř se zamýšlí nad faktem, že ačkoli M. Jan Hus je světově známou osobností českých dějin, není v širším historickém rámci přijímán jednoznačně. Dokládá mnohost různých interpretací Husova života a díla a vede k poznání, že není ani osobou uzavřenou v minulosti, ani postavou z čítankových příběhů, ale epochálním činitelem, který je i dnes živý, protože povzbuzuje ke stále novým pohledům a výkladům. Národní knihovna ČR, Praha 2015, 1. vydání, 88 stran, cena 95 Kč ISBN

9 Dětská radost mezi knížkami Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha i letos přinesl mladým čtenářům řadu zajímavých pořadů, setkání a kreativních dílen. Svými aktivitami tradičně přispěla také kampaň na podporu četby knih Rosteme s knihou, která přináší soutěže a inspiraci v průběhu celého roku. Hned dvě literární soutěže pro děti a mládež pořádané společností Svět knihy vyvrcholily v pátek během veletržního programu. V literární soutěži pro mladé tvůrčí talenty s názvem Kniha v hlavní roli se celkem sešlo přes dva a půl tisíce příspěvků. V každé ze třech věkových kategorií vybrala odborná porota 10 nejzdařilejších příběhů, ve kterých vystupuje kniha. Úspěšní autoři byli pozváni na páteční slavnostní vyhlášení, kde se dozvěděli konečné výsledky soutěže, a poslechli si vítězné práce v podání herce Lukáše Hejlíka a jeho kolegyně Věrky Hollé. Oceněné příběhy žáků a studentů jsou dostupné na Odměnou pro vítěze byly samozřejmě knihy, ale také hry, diáře nebo vstupenky do pražské ZOO a diplom kampaně (na snímku vítězka 3. kategorie Magdaléna Nešněrová ze střední školy v Novém Boru). Po poledni se rozpoutal lítý boj, přesněji Souboj čtenářů, ve kterém je nutné prokázat T K S O A X L T R X A B T opravdu vynikající znalosti knih, z jejichž obsahu dostávají žáci 6. tříd záludné otázky. Do letošního ročníku soutěže se zapojilo 69 třídních kolektivů z celé republiky. Do finále se probojovalo pět nejlepších týmů, které vzešli z dubnového online kola, ale i poražení si účast v projektu užili, jak dokládají slova paní učitelky Jany Sovišové ze ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98: Nikdy by mě nenapadlo, že budou děti s takovým nadšením číst. Z vybraných titulů jsem znala jen jeden, i já už jsem přečetla dva další, byly vybrány perfektně. Polovina třídy už přečetla alespoň dvě knihy. Pořád je nosí s sebou, místo mluvnice chodíme číst do čítárny, kde opravdu čtou celou hodinu, a mrzí je, když zazvoní. Chtěla bych vám moc poděkovat za výběr knih a vůbec za výborný nápad. Ve finálovém veletržním live kole pod dohledem odborné poroty pokládala moderátorka náročné otázky, na které však soutěžící téměř bez zaváhání odpovídali. Souboj to byl velmi těsný a napínavý s nabitou atmosférou. V mezičase, kdy porota hodnotila odpovědi jednotlivých soutěžních týmů, měli žáci navíc možnost se setkat a povídat si se spisovatelkou Veronikou Válkovou, jejíž titul byl jedním ze soutěžních. Nakonec štěstí přálo opět těm nejpřipravenějším, tedy žákům z Gymnázia a OA v Orlové (na fotografii). Soutěže a další projekty pořádá kampaň Rosteme s knihou celoročně. Na webových stránkách právě probíhá jednoduchá kvízová soutěž o tři balíčky dobrodružných knih. Kromě zábavy najdou děti na webu tipy na zajímavé knížky, rodiče se zde mohou inspirovat odbornými články a třeba kalendářem akcí, ve kterém najdou program pro společné rodinné chvíle s knížkami křty, čtení, besedy, workshopy, výstavy, pořady v knihovnách JANA CHALUPOVÁ a BARBORA PAVLOVSKÁ G Z S HX R BA SOUBOJ CTENÁRU D I knižní novinky 12/2015 9

10 OFTIS Ústí nad Orlicí J. Nygrina 336, Ústí nad Orlicí, Tel.: , , NÁKUP SE SLEVOU Radim Dušek: Rok 1989 v dokumentech Komunistické strany Československa, okresního výboru Ústí nad Orlicí Právě vychází tato kniha, která dokládá názory a činy vládnoucí, mocné a všehoschopné politické strany. Popisuje politickou činnost KSČ na okrese Ústí nad Orlicí výlučně na základě dokumentů předsednictva a pléna okresního výboru KSČ. Zajímavým doplněním jsou dálnopisy Ústředního výboru KSČ, ukázky článků okresních novin Jiskry Orlicka, fotografie ze soudního procesu Stárek-Vojtková, faksimile dopisů, letáků, prohlášení a výzev. Několik set stran textu nabízí čtenáři výlučně autentická fakta k poznávání a otevření cesty především k vlastnímu hodnocení posledního roku totalitního režimu. Kniha je věnována k poctě politickým vězňům a jejich rodinám. ISBN , rozměr mm, 848 stran, vázaná, příloha dobových fotomateriálů, cena: 419 Kč Martin Šebela: Obchody a živnosti v České Třebové Výroba a prodej potravinářského zboží 1. a 2. V této nové řadě publikací předkládáme téma bývalých živnostníků, obchodníků a drobných řemeslníků, kteří měli určující podíl na tvářnosti města Česká Třebová a způsobu života jeho občanů. Je zde zachyceno, jaké měli jeho obyvatelé zhruba od poloviny 19. do poloviny 20. stol. možnosti k uspokojování svých potřeb v oblasti obchodu a služeb. Publikace se soustřeďují na drobné místní živnosti a jejich majitele. Někteří živnostníci působili současně v několika oborech. Vedle hostince provozovali např. řeznictví nebo společně s pekařstvím otevřeli i krupařství či potravinářský obchod. Proto se s jejich jmény a firmami setkáme opakovaně. Paleta oborů působnosti českotřebovských živnostníků je natolik široká, že není technicky možné všechny obory a jejich provozovatele představit v jediném svazku. Tyto právě předkládané proto zahrnují pouze tzv. živnosti a obchody potravní, tedy ty, zabývající se výrobou či prodejem potravinářského sortimentu. Ostatní řemesla a živnosti by se měly stát náplní dalších pokračování. Rozsáhlý text je doplněn velkým množstvím dobových fotomateriálů. ISBN , rozměr mm, 368 stran, brožovaná, cena: 279 Kč ISBN , rozměr mm, 400 stran, brožovaná, cena: 279 Kč Jan Stejskal: Ztracený obraz Co je to domov? Kde jsme vlastně doma a jaký to má pro nás význam? Odpovědi na tyto otázky hledají hlavní postavy této povídky. Setkávají se v ní Václav a bývalý emigrant Jiří, aby společně pátrali po obraze rodného města, který je symbolem a připomínkou mizejícího světa jejich dětství. I když příběh a jeho postavy jsou autorovou fikcí, vzpomínky všech mají svůj původ ve skutečnosti. Ve vyprávění tak ožívají některé chrudimské postavičky a události z minulého století, o nichž se v městských kronikách nedočteme. Dva přátelé tak procházejí Chrudimí i okolím dnešních dnů a srovnávají s dobou před několika desítkami let, kdy se začal odvíjet počátek tohoto příběhu. ISBN , rozměr mm, 128 stran, brožovaná, barevné i černobílé ilustrace, cena: 119 Kč Ivan Vičar Tsunami Nový původní český román z aktuálního prostředí. Úspěšný a schopný podnikatel v reklamě, a jeho vztahy k jiným lidem, vztahy k rodině a k ženám. A zároveň nesnášenlivost k odlišnému a paralelní příběhy kolegů i přátel... A tím vším pořádně promíchá TSUNAMI obrovská vlna, která všechno mění. Poutavě psaný příběh a strhující děj zaručí čtenáři příjemný zážitek. Kniha je autorovou sedmou publikací a je proložena i tématickými ilustracemi. 10 knižní novinky 12/2015

11

12

13

14

15 Z novinek k titulů 12 SPOLEČENSKÉ VĚDY; OSVĚTA DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA CHURCHILL, Winston S. Druhá světová válka Z angl. přel. Z. Hron, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 3. vyd., 4152 s., váz Kč Dokumenty shromážděné v těchto svazcích poskytují přehled nesmírně závažných událostí, jak je ve své době viděl člověk, který nesl hlavní tíhu odpovědnosti za válku a politiku Britského impéria i dominií. 6 svazků v krabici. ISBN FILOZOFIE STARÝ, Rudolf Pozdní sběr. Hermeneutické črty Dolní Břežany: Sagittarius, 2015, Jungiana, 1. vyd., 292 s., váz. 320 Kč Příležitostné úvahy o nejrůznějších existenciálních tématech se zaměřením na jejich výklad. ISBN HISTORIE BRENNER, Christiane Mezi Východem a Západem. České politické rozpravy Z něm. přel. B. Pscheidtová, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 528 s., váz. 498 Kč Autorka zkoumá krátké, avšak politicky i společensky významné období mezi koncem 2. světové války a převzetím moci komunisty v únoru Ony tři dlouhé roky nepojímá jako jednoznačný zápas mezi demokracií a totalitarismem. ISBN HOLLAND, Tom Ve stínu meče. Zápas o celosvětovou říši a konec starého světa Praha: Dokořán, 2015, 1. vyd., 432 s., váz. 499 Kč Autor se ponořil do historie oblasti Blízkého východu a Palestiny, kde má kořeny nejen evropská civilizace, ale i křesťanství, islám a judaismus. Jakou roli sehrála tato tři hlavní světová náboženství v boji o světovou nadvládu? ISBN JIRÁK, Jan Dřewňovská pivovarská chasa aneb pivovary a pivovárky okresu Tachov Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2015, 1. vyd., 224 s., váz. 440 Kč Kniha popisuje historii pivovarnictví na území Tachovska a Stříbrska v rozsahu současného okresu Tachov. V úvodní kapitole je zpracována tematika církevních klášterních pivovarů. Text je řešen formou katalogu (více než 70 pivovarů). ISBN MÁDROVÁ, Kamila Pedagogové ve službách trůnu Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., 240 s., brož. 239 Kč Kniha sleduje životní osudy učitelů, kteří docházeli na dvůr císařské a arcivévodské rodiny. Popisuje, jak vnímali své vznešené svěřence a jaké výhody, ale i těžkosti jim tato dvorská služba přinášela. ISBN PROCHÁZKA, Zdeněk Milavče, kapitoly z dějin obce Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2015, 1. vyd., 96 s., váz. 280 Kč Publikace je podrobnou monografií dějin i současnosti obce položené na okrese Domažlice v Plzeňském kraji. Historie osídlení krajiny je zde pradávná, sahá až do mladší doby bronzové. Fotografie a reprodukce historických materiálů. ISBN Zrození občana. Antologie dokumentů z Francouzské revoluce Edit. D. Tinková. Z franc. přel. K. Jirsová, J. Růžička, D. Tinková, E. Tinková, Praha: Academia, 2015, Europa, 1. vyd., 486 s., váz. 450 Kč Antologie přináší v českém překladu vesměs poprvé několik desítek textů z Francouzské revoluce. Texty se vztahují k různým oblastem a oborům poznamenaným revolučním vývojem a ke konkrétním historickým událostem. ISBN MOTIVAČNÍ PŘÍRUČKY KNIGHT, Sue NLP v praxi. Neurolingvistické programování jako cesta k osobní jedinečnosti Praha: Management Press, 2015, 2. vyd., 372 s., brož. 519 Kč Přední světová konzultantka a trenérka názorně ukazuje, jak ve stále méně předvídatelném prostředí využít principů NLP v práci i v osobním životě. ISBN LIPTON, Bruce H. Líbánkový efekt Umění vytvořit nebe na zemi Olomouc: Anag, 2015, 1. vyd., 152 s., váz. 279 Kč Líbánkový efekt: stav blaženosti, vášně, energie a zdraví vyvěrající z obrovské lásky. Kniha popisuje, jak líbánkový efekt prožíváme, a důvody, proč se tak brzy vytrácí. ISBN McKEOWN, Greg Esencialismus. Jak dělat správně správné věci. Zaměřte se na to podstatné Praha: Management Press, 2015, 1. vyd., 216 s., brož. 399 Kč Kniha je populárně psanou příručkou racionalizace manažerského myšlení a jednání. Je použitelná pro každého člověka, který chce zlepšit své rozhodovací procesy, šetřit svůj čas, lépe se soustředit na hlavní úkoly a zvládnout je kvalitně. ISBN ORLITA, Vlastimil Jak získat vysněnou práci Brno: BizBooks, 2015, 1. vyd., 120 s., brož. 169 Kč Úspěch, kariéru, spokojenost i životní štěstí máte ve vlastních rukou! Pokud chcete mít vysněnou práci, je potřeba si ji nejdříve vysnít. Mít svůj sen. Sen sám o sobě ale nestačí. Svému snu musíte také věřit a být ochotni za ním jít, a to i přes překážky... ISBN URY, William Jak dosáhnout souhlasu aneb Jak nebýt sám sobě úhlavním nepřítelem Praha: Management Press, 2015, 1. vyd., 160 s., brož. 299 Kč Přistupujte k řešení konfliktů tak, že nejdříve vyřešíte konflikt sami se sebou. Autor vtělil své poznatky do postupu sestávajícího ze šesti kroků (např. Vytvořte a rozvíjejte svoji vnitřní BATNU, Dávejte a dostávejte, Změňte kontext). ISBN NUMIZMATIKA FROUZ, Pavel Sbíráme mince a bankovky. Praktická příručka nejen pro začínající sběratele Praha: Dokořán, 2015, 2. přeprac. vyd., 224 s., váz. 249 Kč Kniha pro začínající i pokročilé sběratele mincí a bankovek. Nejedná se o vysokoškolskou učebnici numizmatiky ani o specializovaný katalog, ale o praktickou příručku popisující sbírání mincí a bankovek a vše, co s mincemi a obecně s platidly souvisí. ISBN OSOBNOSTI SOUKUP, Pavel Jan Hus. Život a smrt kazatele Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., 232 s., váz. 249 Kč Když se Janu Husovi blížila čtyřicítka, zdál se být na vrcholu slávy a vlivu. Známý kazatel v Betlémské kapli a bakalář svaté teologie se těšil podpoře královského dvora i přátelství pražského arcibiskupa. Brzy ale přišly potíže... ISBN PRAGENSIE MUDROVÁ, Ivana Prahou s otevřenýma očima V. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., 224 s., váz. 259 Kč Již popáté se vydáváme na podivuhodnou pouť českou metropolí. A stále je co objevovat: tichá zákoutí, opomíjená umělecká díla i moderní výtvory, které našly své uplatnění teprve nedávno. Z malebného centra pak nově zamíříme i do odlehlejších lokalit. ISBN PRÁVO KINDL, Milan Právo nemovitostí Praha: C. H. Beck, 2015, Právní praxe, 1. vyd., 504 s., váz. 890 Kč Publikace reaguje na celou řadu zcela zásadních změn, které nový občanský zákoník vnesl prakticky do všech právních vztahů, týkajících se nemovitých věcí. ISBN LATA, Jan; PAVLÍK, Jiří Přehled judikatury ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 1. vyd., 412 s., váz. 495 Kč Přehled judikatury je fakticky prvním zpracováním rozhodovací činnosti soudů ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců. Autoři jej pojali jako výběr nejdůležitějších rozhodnutí jak tuzemských, tak evropských soudů. ISBN NOVÁKOVÁ ECKERT, Petra Veřejné zakázky v prostředí v. v. i. Praha: Academia, 2015, v. v. i., 1. vyd., 228 s., brož. 250 Kč Publikace popisuje problematiku veřejných zakázek a je určena zvláště pro veřejné zadavatele veřejných zakázek, kterými zde jsou veřejné výzkumné instituce. ISBN PETR, Bohuslav a kol. Zákon o myslivosti. Komentář Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 1. vyd., 300 s., váz. 629 Kč Současný zákon přinesl moderní definici myslivosti a nezabývá se pouze právem na chov a lov zvěře, ale akcentuje rovněž ochranu zvěře a význam spolkové činnosti směřující k udržení a rozvoji mysliveckých tradic a zvyků. ISBN WIPPLINGEROVÁ, Miloslava; ZAHRADNÍKOVÁ, Radka; SPURNÁ, Kristýna Zvláštní řízení soudní Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 1. vyd., 236 s., váz. 430 Kč Jádrem monografie je podrobný výklad obecné části zákona č. 292/2013 Sb. a následně pak pojednání o jednotlivých řízeních upravených v tomto zákoně. Zpracování těchto jednotlivých řízení se neomezuje pouze na procesní stránku. ISBN PŘÍRUČKY ŠEJVL, Jaroslav Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 1. vyd., 88 s., váz. 145 Kč Publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. s povinností obce zajistit pohřbení v případě, že není jiná osoba, která by pohřeb sjednala. ISBN ŠKOLSTVÍ PÁNKOVÁ, Markéta; KASPER, Tomáš; KASPEROVÁ, Dana a kol. Meziválečná školská reforma v Československu Praha: Academia, 2015, Historie, 1. vyd., 328 s., váz. 350 Kč Monografie je výsledkem obecně pedagogického a historicko-pedagogického výzkumu k tématu tzv. příhodovské reformy. Pozornost je věnována rovněž otázkám reformy na Slovensku. ISBN VĚŠTBY; HOROSKOPY KRUMLOVSKÁ, Olga Horoskopy 2016 Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 312 s., váz. 299 Kč Autorka rozebírá jednotlivá znamení podle dekanů rozděluje předpovědi na 36 základních oblastí a podle postavení planet v roce 2016 stanoví kvalitu času a vývoj událostí, které mohou zrozenci jednotlivých období očekávat. ISBN ŽIVOTNÍ STYL SMART, Ralph Žijme naplno Z angl. přel. B. Ježková, Infinite Waters Publishing, 2014, 1. vyd., 120 s., váz. Kniha pohlíží na ty stránky života, které ovlivňují nás všechny: vztahy, univerzální kontrola mysli, posuzování, deprese, radost, strach a láska. Nabízí řešení, jak se osvobodit, jak žít v harmonii s vesmírem a jak nám opět navrátit naši pravou hodnotu. ISBN MATEMATICKÉ A PŘÍRODNÍ VĚDY BIOLOGIE SAPP, Jan Genesis: evoluce biologie Praha: Academia, 2015, Galileo, 1. vyd., 534 s., váz. 450 Kč Proč se historie biologického výzkumu ubírala právě těmi cestami, jimiž se ubírala? Popis zrodu a vývoje evoluční teorie od Lamarcka po Darwina. Vývoj buněk a počátky vývojové biologie. Rozvoj genetiky a její splynutí s evolučním myšlením ad. ISBN SÝKORA, Viktor Neviditelný lidský svět Praha: Academia, 2015, 1. vyd., 234 s., váz. 550 Kč Většinu informací o světě získáváme pomocí zraku, který má však svá omezení. Jak bude vypadat náš svět, jestliže se podíváme pod povrch, využijeme jiné než viditelné světlo anebo se podíváme opravdu zblízka? ISBN TECHNICKÉ VĚDY PROGRAMOVÁNÍ HALVORSON, Michael Microsoft Visual Basic. Krok za krokem Brno: Computer Press, 2015, 1. vyd., 648 s., brož. 699 Kč Naučte se rychle vyvíjet programy pro Windows a vytvářejte působivé aplikace pro tento moderní operační systém. Příručka je osvědčeným zdrojem informací díky prověřenému výkladu krokovými postupy. ISBN STANEK, William R. Microsoft Windows Server 2012 Kapesní rádce administrátora Brno: Computer Press, 2015, 1. vyd., 736 s., brož. 890 Kč Jste administrátory a hledáte příručku, která by vám pomohla s každodenní správou Windows Serveru 2012 a pracovních stanic? Toužíte po přímočarých, efektivních a rychlých řešeních? Autor nabízí efektivní postupy, tipy a praktické rady. ISBN knižní novinky 12/

16 ZDRAVOTNICTVÍ ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA BEY, Herb Joiner Léčivá moc lnu a lněného oleje Praha: Pragma, 2015, 1. vyd., 216 s., brož. 180 Kč Tato kniha je pro všechny, kteří chtějí pomocí přírodních prostředků zlepšit své zdraví. Lněný olej podle výzkumů lékařů pomáhá při srdečních chorobách, astmatu, artritidě, zánětech, cukrovce, alergiích, kožních problémech ad. ISBN JENNER, Otmar Spirituální medicína. Léčení silou ducha Praha: Pavel Dobrovský BETA, 2015, 1. vyd., 312 s., váz. 299 Kč Máte-li pocit, že klasická medicína v mnohém selhává, neléčí příčiny, ale jen potlačuje symptomy, nabízí autor alternativu. V úvodu do spirituální neboli duchovní medicíny popisuje nemoc jako blokádu naší životní energie. ISBN KLASICKÁ MEDICÍNA BRDIČKA, Radim; DIDDEN, William Genetika v klinické praxi II. Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 192 s., váz. 300 Kč Cílem publikace je nabídnout čtenáři současný pohled na možnosti, které nabízí současná diagnostika v různých oblastech naší genetické výbavy, tak aby se medicína mohla snažit odvrátit důsledky toho, že náš genom není dokonalý. ISBN KUBÁČKOVÁ, Kateřina a kol. Vzácné nádory v onkologii Praha: Mladá fronta, 2015, Aeskulap, 1. vyd., 336 s., váz. 490 Kč Svým pojetím první publikace na toto téma na našem trhu poskytuje aktuální pohled na vzácná onkologická onemocnění, s nimiž se lékaři mohou ve své praxi setkat. Vzácné nádory představují jednu pětinu všech zhoubných nádorů. ISBN KUCHAŘKY RODRIGUES, Maria de Lourdes Bravo da Costa Goánská kuchařka. Jídlo, ingredience, vaření Z angl. přel. V. Faktor, Praha: Pragma, 2015, 1. vyd., 160 s., brož. 168 Kč Goánská kuchyně je neobyčejnou kombinací indické, portugalské a muslimské kultury. Autorka nabízí nejen recepty na lahodná a zdravá jídla, ale též pohled na historii utváření tohoto regionu, jeho obyvatel a kuchyně. ISBN ŽIVOTOSPRÁVA CHOPRA, Deepak Po čem skutečně hladovíme Praha: Pavel Dobrovský BETA, 2015, 1. vyd., 352 s., váz. 269 Kč Po čem skutečně hladovíme? Po jídle? Po lásce? Po sebeuspokojení? Po klidu? Příběh nadváhy v naší společnosti je příběhem o chybějícím naplnění. Můžeme počítat kalorie či sledovat diety, ale tím přebytečná kila trvale neodstraníme. ISBN UHRIN, Roman 77 inspirací pro zdravý život Praha: Vyšehrad, 2015, Zdraví a životní styl, 1. vyd., 184 s., brož. 298 Kč R. Uhrin, bývalý šéfkuchař pražského řetězce Country Life, ve své nové knize sepsal své nejoblíbenější recepty na chutná a každému dostupná jídla. Jednoduchá a rychlá úprava receptů, informace o léčebných účincích použitých potravin ad. ISBN WILSONOVÁ, Sarah Sladký život bez cukru. Osmitýdenní detoxikační program a kuchařka Praha: Pavel Dobrovský BETA, 2015, 1. vyd., 214 s., váz. 299 Kč Jedna z nejpozoruhodnějších populárně-naučných knih o zdravé výživě poslední doby. Zčásti příručka paleostravy, zčásti osobní příběh s řadou zasvěcených informací o metabolizmu cukru i o poruchách, jež cukr v organismu vyvolává. ISBN UMĚNÍ; HUDBA PAMÁTKY KUČA, Karel Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky Praha: Academia, 2015, Průvodce, 1. vyd., 684 s., váz. 695 Kč První publikace, která mapuje všechny dřevěné i polodřevěné kostely, kaple a zvonice kostelních areálů v ČR. Celkem se takových staveb u nás dochovalo 330. Kromě dobře známých staveb se v literatuře některé objevují poprvé. ISBN UČEBNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLY OBČANSKÁ NAUKA HAVLÍNOVÁ, Ivana; MÜLLER, Oldřich Občanská výchova 6 Metodická příručka Ilustr. L. Urbánek, Praha: Albra (SPL Práce), 2015, 1. vyd., 72 s., brož. 199 Kč Metodická příručka doplňuje učebnici a pracovní sešit Občanská výchova pro 6. ročník nové ediční řady pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií. Je určena pedagogům pro přehlednou orientaci ve výuce občanské výchovy podle koncepce této nové učebnice. ISBN HAVLÍNOVÁ, Ivana; MÜLLER, Oldřich Občanská výchova 6 Pracovní sešit Ilustr. L. Urbánek, Praha: Albra (SPL Práce), 2015, 1. vyd., 80 s., brož. 79 Kč Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice Občanská výchova pro 6. ročník nové ediční řady učebnic pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií. Obsahuje úkoly a otázky, které se vztahují k učivu dané učebnice. ISBN VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich; HAVLÍNOVÁ, Ivana Občanská výchova 6 Ilustr. L. Urbánek, Praha: Albra (SPL Práce), 2015, 1. vyd., 120 s., brož. 149 Kč Učebnice občanské výchovy pro 6. ročník nové ediční řady pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií vychází z koncepce oblíbených učebnic M. Valenty. Její stěžejní linii tvoří didaktizované příběhy propojené v seriál. Schvalovací doložka MŠMT. ISBN SPORT A TĚLOVÝCHOVA TURISTICKÉ PRŮVODCE Zlatou cestou od A do Z. An der goldenen Strasse von A bis Z Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2015, 1. vyd., 144 s., brož. Podrobný turistický průvodce po území Tachovska, které spadá pod MAS Zlatá cesta a příslušné území partnerských měst v sousední Horní Falci. Kniha je doplněna barevnými fotografiemi a mapami. Je vydána v česko- -německé verzi. ISBN JAZYKOVĚDA; LITERÁRNÍ VĚDY JAZYKOVÉ PŘÍRUČKY ÉDITIONS LAROUSSE Začínáme s ruštinou. Éditions Larousse Brno: Edika, 2015, 1. vyd., 48 s., brož. 249 Kč Seznamte se zábavnou formou s ruským jazykem a písmem a objevte tuto různorodou kulturu. Naučte se základní slova a výrazy. Obohaťte si slovní zásobu pomocí cvičení a zábavných her. Nacvičte si psaní písmen v azbuce. ISBN LITERÁRNÍ HISTORIE ENGELBRECHT, Wilken a kol. Dějiny nizozemské a vlámské literatury Praha: Academia, 2015, Literární řada, 1. vyd., 634 s., váz. 595 Kč Nizozemština, jazyk, kterým mluví Nizozemci a Vlámové, je s více než 25 miliony mateřských mluvčích třetím nejvíce zastoupeným germánským jazykem. Dílo představuje přehled dějin nizozemské a vlámské literatury od počátku až do současnosti. ISBN KRÁSNÁ LITERATURA AUTOBIOGRAFIE HAWKINGOVÁ, Jane Cesta do nekonečna: Můj život se Stephenem. Knižní předloha filmového hitu Teorie všeho Praha: XYZ, 2015, 1. vyd., 496 s., váz. 399 Kč Jane Hawkingová je první žena patrně nejznámějšího vědce současnosti Stephena Hawkinga. V knize popisuje jejich společný život, jak se pokoušela sladit péči o svého manžela s potřebami rozrůstající rodiny ad. ISBN SUÁREZ, Luis Přes čáru. Můj příběh Z angl. přel. P. Kotouš, Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd., 296 s., váz. 299 Kč V knize hovoří L. Suárez upřímně o své bohaté kariéře, o cestě chudého malého kluka do nejvěhlasnějších klubů světa a o svém nekompromisním přístupu ke hře, který někdy vede k nepřípustným zkratům. ISBN CESTOPISY MARTINEC, Milan Kolosální cesta ke Koloseu a další cyklocesty po Evropě Plzeň: Cykloknihy, 2015, 1. vyd., 304 s., váz. 299 Kč Druhá kniha M. Martince pojednává o jeho dalších čtyřech velkých výpravách na kole, které uskutečnil v průběhu posledních čtyř let: do Moldavska, na Kurskou kosu, na Britské ostrovy a na Maltu. ISBN DETEKTIVKY; KRIMI CROSS, Neil Posedlost Z angl. přel. M. Knápková, Brno: Moba, 2015, Světový bestseller, 1. vyd., 408 s., váz. 299 Kč Případ sériového vraha ničí osobní i profesionální vztahy šéfdetektiva inspektora Johna Luthera neobyčejného, cholerického, geniálního detektiva, žene jej do propasti za zlobou, pomstou, zcela na druhou stranu zákona... ISBN ENGER, Thomas Horká půda Ze švéd. přel. A. Týnská, Brno: Moba, 2015, Severská krimi, 1. vyd., 360 s., váz. 329 Kč Hluboko ve švédských lesích je v první den podzimních honů zastřelen starší muž. A nejde o náhodný výstřel. Ve stejnou dobu měla Hedda Hellbergová odjet na tři týdny do Itálie, aby se tam vzpamatovala ze smrti svého otce. Do hotelu ale nedorazí... ISBN SUTTON, William Lawless a ďábel z Euston Square Z angl. přel. S. Pavlíček, Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 416 s., váz. 349 Kč Detektivní příběh z viktoriánské Anglie ve stylu Jacka Rozparovače. Londýn Nováček u Scotland Yardu seržant Campbell Lawless řeší případ na první pohled banální sabotáže, k níž dojde na stavbě nádraží Euston Station... ISBN HISTORICKÉ ROMÁNY KOUBKOVÁ, Zuzana Ztracený templářský poklad Brno: Moba, 2015, Historický román, 1. vyd., 240 s., váz. 249 Kč Píše se rok 1317 a do Uhříněvsi přijíždí bratr Zdislav z rytířského řádu johanitů, aby se ujal správy řádových statků. Jeho jmenování uhříněvským správcem je poněkud překvapivé, protože vždy nebýval johanitou, původně totiž vstoupil do řádu templářů... ISBN VONDRUŠKA, Vlastimil Strážce boleslavského mysteria. Hříšní lidé Království českého Brno: Moba, 2015, Historické krimi romány, 3. vyd., 288 s., váz. 299 Kč V tvrzi nedaleko boleslavského hradu zemře po dlouhé nemoci její majitel rytíř Záboj. Za panošem Ottou přijede vyděšená Zábojova schovanka, protože má podezření, že jejího pěstouna někdo před smrtí mučil... ISBN VONDRUŠKA, Vlastimil Vražda v ambitu. Hříšní lidé Království českého Brno: Moba, 2015, Historické krimi romány, 3. vyd., 268 s., váz. 299 Kč Tři příběhy z poloviny 13. století se vracejí do doby mládí Oldřicha z Chlumu. Vyprávějí o tajemné vraždě, jíž byl svědkem za studií v Magdeburku, o příchodu na Pražský hrad a jmenování královským prokurátorem i o vyšetřování záhadné vraždy... ISBN VONDRUŠKA, Vlastimil Zločin na Bezdězu. Hříšní lidé Království českého Brno: Moba, 2015, Historické krimi romány, 1. vyd., 288 s., váz. 299 Kč Jubilejní dvacátý příběh královského prokurátora a správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu se odehrává přímo na Bezdězu a v hlubokých lesích, které ho obklopují. I když případ zpočátku vypadá jasně, rychle se komplikuje... ISBN WORTH, Sandra Růže z Yorku Koruna osudu. Historický román z období války růží Z angl. přel. J. Hromadová, Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 202 s., váz. 279 Kč Anglie 15. století zůstává nebezpečným místem. Pokračují války růží a o osudu lidí rozhodují vášně nemnoha vyvolených. Po smrti krále Eduarda IV. se na dvoře prolezlém intrikami snaží uchvátit moc nenáviděná a proradná královna Elizabeth Woodvilleová... ISBN HORORY DARK, Jason Ve spárech ďábla Z něm. přel. M. Küchler, Brno: Moba, 2015, John Sinclair, 1. vyd., 50 s., brož. 44 Kč Alexa a Mara skončily v tajných chodbách tváří v tvář chlípnému zabijákovi Orlockovi. Dílem náhody se jim podaří utéct, jenže co pak? John a Suko se mezitím musí rozdělit a pokusit se zneškodnit Orlocka i jeho spojence... ISBN knižní novinky 12/2015

17 KORESPONDENCE SYROVÁTKA, Vladimír Dadakorespondence Praha: Dokořán, 2015, 1. vyd., 120 s., váz. 198 Kč Jádrem knihy V. Syrovátky jsou dopisy, které adresoval významným úřadům a institucím. Autor v nich předkládá s naprosto vážnou tváří nejrůznější kuriózní stížnosti, žádá odpovědi na paradoxní otázky či navrhuje nejrůznější zlepšení či doporučení. ISBN LITERATURA FAKTU BRADLEY, Stanley Záhady a taje Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 302 s., váz. 249 Kč Většinu lidí od nepaměti zajímá a přitahuje tajemno a záhady. Podle mé teorie znamená tajemno něco doposud nevyřešeného, nevyjasněného. Proto i mne láká tajemno, ale jinak než ostatní, rád hledám reálné vysvětlení... ISBN ROSSITER, Mike Špion, který změnil svět. Klaus Fuchs a tajemství atomové bomby Z angl. přel. P. Kolmačka, Praha: Vyšehrad, 2015, Moderní dějiny, 1. vyd., 320 s., váz. 328 Kč Pravdivý a strhující příběh špiona, který prodal tajemství výroby atomové bomby Sovětům. Jeho špionáž urychlila počátek studené války a dala vznik světu, který po celou jednu generaci žil ve stínu vzájemného nukleárního zastrašování světových velmocí. ISBN SIGMUNDSDÓTTIR, Alda Malá kniha o Islanďanech Z angl. přel. J. Kleňha, Praha: Pragma, 2015, 1. vyd., 128 s., brož. 140 Kč Island je pro mnoho Evropanů velkou záhadou. Kniha od rodilé Islanďanky odkrývá značný počet specifik tohoto severského národa. Proč jsou Islanďané špatní řidiči? Jak se staví k cizincům? Co si představují pod pojmem svoboda a jak se seznamují? ISBN VELKOVÁ, Radka; FRÖHLICH, Jiří Lidé od vody. Plavecké historky z Vltavy a Otavy Písek: J & M, 2015, 2. vyd., 232 s., váz. 270 Kč Čtenáři se v knize seznámí s historií voroplavby v Čechách od jejích počátků. Nechybí popis specifického nářadí i výstroje, kterou voraři používali, zachycen je plavecký folklór. Faktické údaje doplňuje autentické vyprávění starých vorařů. ISBN NOVELY CIMICKÝ, Jan Zakázaná oblast Praha: Šulc Švarc, 2015, 1. vyd., 112 s., brož. 249 Kč Autor v novele vypráví o osudových okamžicích při autonehodách. Pro účastníky havárie a jejich blízké jsou to kritické chvíle, o kterých se těžko mluví. Jsou spojené s překonáváním těžkých zranění i psychických traumat. ISBN POEZIE LUTKA, Petr Ta kytára je můj kříž Ilustr. J. Jirousová, Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 334 s., váz. 300 Kč Kniha přináší úplný soubor všech křesťanských písňových textů Petra M. Lutky, jež začal psát a zpívat v polovině 80. let. Lutka navazuje na bohatou tradici české katolické písně, kterou rozvíjí nezaměnitelným způsobem. ISBN ŠÓTECU Podoben mraku život plyne Z japon. přel. Z. Švarcová, Z. Gerych, Praha: Vyšehrad, 2015, Verše, 1. vyd., 88 s., váz. 168 Kč Šótecu ( ) byl posledním významným představitelem básnické formy tanka. Výbor je uspořádán do 4 oddílů podle ročních období. Typické motivy japonské poetiky se v básních spojují s motivy marnosti a pomíjivosti vlastními buddhistické životní cestě. ISBN POPULÁRNĚ NAUČNÁ SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic doma. Rodinný život po francouzsku aneb Jak udržet chic sebe i svůj domov Ilustr. M. Pavlová. Z angl. přel. H. Hartlová, Praha: Mladá fronta, 2015, 1. vyd., 208 s., váz. 279 Kč Knížka je uspořádána podle radostí, které můžeme objevovat v průběhu všedního dne. Překypuje nápady, nabízí seznamy skladeb, recepty, kosmetické tipy a další užitečné rady, které pomohou zdánlivě nesnesitelný den postavit na hlavu... ISBN POVÍDKY HAKL, Emil Konec světa Ilustr. P. Růt, Praha: Argo, 2015, 2. vyd., 264 s., váz. 298 Kč Někteří tvrdí, že jde o Haklovu nejlepší knihu, jiní soudí, že je přehlídkou autorova literárního epigonství. Ať tak či onak, povídkový soubor Konec světa je už beznadějně rozebrán, a tak přichází ke slovu druhé vydání s několika drobnými autorskými zásahy. ISBN PROCHÁZKA, Dušan Povídky z pobřeží, ostrovů a jiných míst paní Evropy, Povídky z ostrovů a pobřeží paní Evropy. Čtení pro potěšení, na cestu a volný čas Ilustr. R. Janoštík-Renda, Brno: Littera, 2015, Obrazy z cest, 1. vyd., 58 s., brož. 119 Kč Autor napsal dalších 15 příběhů, které si může člověk přečíst ráno cestou do práce, večer před usnutím. Nejsou to žádné hrdinské eposy, ani legrace k potrhání, ale jednoduché příběhy, které můžete zažít i vy. ISBN PRÓZA ČEJKA, Jaroslav Prosranej život Praha: Novela bohemica, 2015, Vlny, 1. vyd., 188 s., váz. 249 Kč Chronickou nemocí IBS (irritable bowel syndrom) trpí v menší či větší míře až 15 % populace. Žít se syndromem dráždivého tračníku je velký handicap, a když se jejímu nositeli v životě téměř nic nedaří, tak co je to za žití? ISBN GEORGE, Dan Poselství náčelníka Dana George Ilustr. H. Himschall. Z angl. přel. B. Ježková, Praha: Klika, 2014, 1. vyd., 132 s., váz. Odkaz skutečného indiánského náčelníka D. George, filmového adoptivního otce D. Hoffmanna z filmu Malý velký muž. Autor typickým indiánským poetickým stylem předává světu své poselství a tím i vnímání moderního světa očima svého národa. ISBN PŘÍBĚHY KUBEŠOVÁ, Blanka Kapky štěstí a naděje Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 272 s., váz. 279 Kč Byl pátek, 1. září 1939, 15 po čtvrté hodině ranní a vypukla 2. světová válka... Šokující příběhy čtyř židovských dívek a jejich nejbližších z doby německé okupace v Polsku vznikly na základě faktů a skutečných vzpomínek jedné z nich. ISBN PUBLICISTIKA REJŽEK, Jan Jak tohle vůbec můžete otisknout! Hudební publicistika Předml. J. Černý, Praha: Galén, 2015, 1. vyd., 888 s., váz. 690 Kč Souborné vydání hudebních kritik, recenzí a rozhovorů J. Rejžka mapuje na zásadní období jeho hudební publicistiky, tedy léta 1974 až Knihu doplňují autentické ukázky z dobové korespondence od fanoušků osobností populární hudby. ISBN ROMANTIKA ANDRÉE, Michaela Tři přání malého srdíčka Z něm. přel. H. Smolaková, Brno: Moba, 2015, Dětská sestra Angelika, 2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč Sestra Angelika a osamělá malá pacientka... ISBN BERGEN, Gitta Princezna srdcí Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno: Moba, 2015, Šlechtické romance, 1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč Mladá a okouzlující prodavačka květin Patricie Sommerfeldová žije spokojeným životem. Jednoho dne však obdrží z advokátní kanceláře neočekávaný dopis, který jí od základů změní život... ISBN BIRKNER-MAHLEROVÁ, Frieda Co z té holky bude! Z něm. přel. L. Lacinová, Brno: Moba, 2015, FBM, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč Srdce si nenechá poroučet... ISBN COURTHS-MAHLEROVÁ, Hedwiga Láska vítězná Z něm. přel. Z. Schönová, Brno: Moba, 2015, HCM, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč Gabriela Gosseggová a Heinz Römer se tajně milují. Jelikož jsou oba chudí, nemohou se vzít. Aby rodině ulevila, provdá se Gábi za bohatého muže. Ačkoli Heinz je nucen se posléze rovněž oženit ne z lásky, v závěru jsou všichni zúčastnění šťastní... ISBN HALBERGOVÁ, Isa Mé srdce ti nepatří Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno: Moba, 2015, Zlatá růže, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč Tak takhle vypadá ráj? Vera se usmála. Ráj není možné najít prostřednictvím inzerátu a také tam nepracují sekretářky. Přesto právě tak to vypadalo v panském domě Grotesandů, který jako venkovský zámeček ležel uprostřed krásné zahrady... ISBN MERTENS, Marlen Poselství lásky Z něm. přel. E. Osinová, Brno: Moba, 2015, Zámecké lásky, 1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč Když Barbara Winterová dorazila na sídlo knížete von Merlingen, nebe bylo zamračené a na zem dopadaly první kapky. Při vystupování z auta si chtě nechtě vzpomněla na malou nehodu, která se jí přihodila dnes odpoledne... ISBN Nový život Mary S. Z něm. přel. M. Křížová, Brno: Moba, 2015, Dr. Stefan Frank, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč Mara Sternová je herecká hvězda, miláček televizních diváků. Režiséři se o ni perou, aby ji získali pro svůj film. Je na vrcholu své kariéry. Pak se však v jediném okamžiku celý život této krásné a žádané ženy náhle změní... ISBN SEEBERG, Katja Nepravý princ Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno: Moba, 2015, Večery pod lampou, 1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč Pouhou náhodou se setkají dávné přítelkyně Charlotte a Dorothee. Společně vymyslí plán, jak nenápadně dát dohromady svá vnoučata Bernharda a Mirandu. Jejich plán se nakonec skutečně zdaří, ačkoli o tom ani jeden ze zúčastněných neví... ISBN STEPHAN, Sabine Zapomenutý slib lásky Z něm. přel. E. Chromiaková, Brno: Moba, 2015, Večery pod lampou, 1. vyd., 64 s., brož. 39 Kč Mladá koncipientka Sybille von Weihenborn stojí před těžkým rozhodnutím. Její přítel Jörg ji požádal o ruku. Sybille si však není jistá, zda si vůbec dokáže představit život po jeho boku. Proto odjíždí na víkend do rodinné vilky v Itálii... ISBN ROMÁNY CRONENBERG, David Konzumárium Z angl. přel. R. Tschorn, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 280 s., váz. 298 Kč Manželé Hana a Nathan Mathovi jsou investigativní novináři a dělají obskurní případy. Hana chce získat interview od věhlasného francouzského filozofa, který je podezřelý z vraždy své manželky, již měl po smrti rozřezat a zčásti zkonzumovat. ISBN CRUZ, Afonso Kokoschkova loutka Z portug. přel. M. Havlíková, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 244 s., váz. 269 Kč Román, odměněný Cenou Evropské unie za literaturu, je originální výpovědí o životě člověka a jeho údělu. Osudy postav jsou líčeny v duchu netradiční poetiky, zachycující vše z co nejvíce možných perspektiv. ISBN DILLONOVÁ, Lucy Na sto kusů Praha: Pavel Dobrovský BETA, 2015, 1. vyd., 512 s., váz. 399 Kč Inspirativní příběh o ztrátě, lásce, odpuštění a hledání toho, co je v životě důležité. Gina Bellamyová se musí vypořádat s mnoha těžkými situacemi, čelí zákeřné chorobě i rozpadu manželství. Zůstane sama a začíná znovu v malém bytě... ISBN ECO, Umberto Foucaultovo kyvadlo. Nové, aktualizované vydání Z ital. přel. Z. Frýbort, A. Charvátová, Praha: Argo, 2015, zde a takto 1. vyd., 672 s., váz. 498 Kč Foucaultovo kyvadlo, obvykle vnímané jako symbol rozumového poznání, se v Ecově románu stává hrůzným nástrojem, který nelítostně ukončí to, co mělo být pouhým žertem. Román je napínavým příběhem odhalování rozsáhlého spiknutí. ISBN GUENASSIA, Jean-Michel Stoprocentní riziko Z franc. přel. H. Beguivinová, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 136 s., váz. 198 Kč V životě jsou ti dobří a ti zlí. A pak ti ostatní. Baptiste Dupré je atypický člověk. Obvyklé morální zásady mu nic moc neříkají, je svobodný a bez skrupulí, je to hráč. Nic ho nevystihuje lépe než hra, adrenalin, pokerové riskování... ISBN ILČI, Ha Republika Užupis Z korej. přel. T. Horák, Praha: Argo, 2015, Současná světová próza, 1. vyd., 196 s., váz. 198 Kč Román o hledání ztracené vlasti a marné snaze vrátit se do krajiny mládí. Hlavní hrdina přijíždí z dalekého exilu pohřbít otcovy ostatky do rodné země, která údajně získala znovu samostatnost. Jeho poslání ovšem od samého počátku naráží na bariéry... ISBN LEŠEM, Ron Jestli je ráj Z hebrej. přel. D. Hron, Praha: Garamond, 2015, 1. vyd., 344 s., váz. 348 Kč Brilantní román o jednotce izraelské armády strážící pevnost Beaufort v jiholibanonském bezpečnostním pásmu. Není to román oslavující válku či hrdinství v boji, ale svědectví o kamarádství, mladistvé touze po dobrodružství, o sebeobětování a zranitelnosti lidské duše. ISBN ŠAFRÁNKOVÁ, Daniela Anísa Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 212 s., váz. 228 Kč Anísa, mladá, poněkud naivní a značně se nudící, ovšem přímočará Američanka, je postava, kolem které se obtáčejí nitky příběhů dalších hrdinů mnohovrstevnatého minirománu. Anísa stojí v jejich centru jako osa... ISBN WURMOVÁ, Monika Slzy prodaných dívek Z něm. přel. P. Červený, Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 406 s., váz. 299 Kč knižní novinky 12/

18 Zdánlivě klidný život chudé dívky Malayi z filipínského města Manila převrátí naruby spleť tvrdých ran, které jí uštědří osud: otec alkoholik ji prodává mafii, která obchoduje s bílým masem, a to jen několik dní potom, co ji brutálně znásilní její obdivovatel... ISBN ROMÁNY PRO ŽENY KRAUSOVÁ, Karin Sukničkář Praha: Motto, 2015, 1. vyd., 224 s., brož. 199 Kč Advokát Filip má manželku ve svém věku, dospělé dcery, standardní domácí zázemí, dobrou práci, ale zdá se mu to málo. Potřebuje totiž vzrušení. Chce zůstat mladý a tvrdí, že nejlépe si rozumí s dívkami, které právě dokončily vysokou školu. ISBN SCI-FI; FANTASY THURNER, Michael Marcus Boj o salkrit Z něm. přel. F. Ryčl, Brno: Moba, 2015, Perry Rhodan, 1. vyd., 64 s., brož. 60 Kč Jak vidno, získáním salkritu problémy neskončily, ale naopak začaly. Na území Charontů se blíží nepřátelé, kteří jsou v mnohonásobné přesile a snaží se vzácný prvek ukrást. Kempo dle očekávání nezíská podporu Charonského sboru... ISBN ŠPIONÁŽNÍ ROMÁNY GRADY, James Poslední dny Kondora Praha: XYZ, 2015, 1. vyd., 320 s., váz. 299 Kč Román o amerických tajných službách s Kondorem v hlavní roli. ISBN THRILLERY PRESTON, Douglas; CHILD, Lincoln Ztracený ostrov Z angl. přel. J. Kordíková, Praha: BB/art, 2015, 1. vyd., 328 s., váz. 299 Kč Gideon Crew je špičkový vědec a král zlodějů, dobře však ví, že jeho život brzy skončí. Když ho jeho záhadný zaměstnavatel Eli Glinn pověří podivným úkolem, nemá důvod ho odmítnout. Gideon má ukrást list ze vzácného Evangeliáře z Kellsu... ISBN RIDDLE, A. G. Atlantský gen Z angl. přel. D. Orlando, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 440 s., brož. 398 Kč Lidstvo před lety málem vymřelo. Přežili jsme, ale nikdo netušil jak. Až do této chvíle. Schyluje se k odpočítávání do další fáze vývoje člověka a lidstvo už tentokrát přežít nemusí. Immariové umějí zachovat tajemství... ISBN VZPOMÍNKY BOBÁK, František Zlínská jitra Praha: Academia, 2015, Paměť, 1. vyd., 338 s., váz. 350 Kč Soubor úvah, vzpomínek a drobných povídek zlínského publicisty F. Bobáka ( ). Působil jako středoškolský profesor, ale v době komunistického režimu nesměl dlouho ve školství pracovat. ISBN WESTERNY HAYES, Rex Pomsta v Montaně Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba, 2015, Western-Bestseller, 1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč Nejprve přepadení vlaku, pak střelba a smrt jeho nejvěrnějšího. Poté, co Emmet Call vše toto přečkal, čekala ho ještě jedna rána. Lidé ho nepřijímali tak, jak si představoval. Vlastně se k němu chovali nenávistně. A za vším, jak se zdálo, stál jeho bratr... ISBN KIRBY, John Prokletá země Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba, 2015, Colorado Western, 2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč Bílý poručík armády rebelů a černý seržant unionistů nenáviděli jeden druhého z hloubi srdce. V prokleté zemi Apačů však měli jedinou šanci bojovat bok po boku. ISBN KIRBY, John V cizí roli Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba, 2015, Colorado Western, 2. vyd., 50 s., brož. 39 Kč Byl jsem vážně drsný chlápek, to už s sebou neslo mé povolání. Tentokrát toho však bylo i na mě moc. Hnala se za mnou trestná výprava, a už mě málem měli, jenomže Já jsem nebyl ten, za koho mě považovali! ISBN MURPHY, Bill Tajná mise Z něm. přel. M. Pavka, Brno: Moba, 2015, Western-Bestseller, 1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč Martha a Lee Danner měli hezký dům a žili by si spokojeně, kdyby nebylo trablů s Portem Baldwinem. Ne náhodou se ti dva ocitli na společné cestě za hranice, do Mexika, kam měli dovézt hromadu peněz na podporu mexického prezidenta... ISBN SCOTT, William Den odplaty Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba, 2015, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč Tasil jsem remington. Zbraně spustily. Výstřely se slily v jediné mocné zadunění, které se valilo městem jako hřmění hromu. Ležel jsem na zemi. Kulky banditů, kteří mi vnutili tento boj, hvízdly nade mnou... ISBN SCOTT, William Do posledního dechu Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba, 2015, Rodokaps, 1. vyd., 50 s., brož. 39 Kč Vzduch v saloonu se dal krájet. Kolem lamp nad stoly vířila oblaka namodralého dýmu. U jednoho ze stolů seděli Waren Bridges a Lester Morgan. Byli to hledaní bandité lupiči, násilníci, vrazi... ISBN UNGER, G. F. Bridget Malloneová Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba, 2015, GFU, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč Šerif Jim Mallone musel jen velmi nerad osvobodit bankovního lupiče, jehož kumpáni zajali jeho dceru. Protože bandité nedodrželi slovo a unikli i se svou rukojmí, vydává se Jim po jejich stopách ISBN UNGER, G. F. Geronimova cesta Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba, 2015, GFU, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč Geronimo, velký náčelník Apačů, který vše obětoval pro svůj lid, musel s hrstkou svých nejvěrnějších odolávat několik let obrovské přesile vojáků a armádních zvědů. Jeho statečnost a lstivost se brzy staly legendou ISBN UNGER, G. F. Legenda Walla-Walla Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba, 2015, GFU, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč Indiáni kmene Nimipu si vyprávějí legendu o Iltswetix, strašlivé obludě z dávných časů, kterou přemohl kojot, jenž vyrval její srdce. Na tuto legendu si vzpomněl náčelník Valící se hrom, když jeho území obsadila armáda... ISBN UNGER, G. F. Pronásledovaný Z něm. přel. T. Butala, Brno: Moba, 2015, GFU, 2. vyd., 64 s., brož. 39 Kč Když se otec a bratr Revy McKenziové dozvěděli, že Reva čeká s mladým kovbojem Jessem Willowem dítě, rozhodli se Jesseho zabít. Jesse tak musel uprchnout. Ještě předtím však Revě přísahal, že se vrátí jako ctihodný a úspěšný muž... ISBN UNGER, G. F. Rytíři stezky Z něm. přel. M. Veselý, Brno: Moba, 2015, GFU nejlepší westerny, 1. vyd., 80 s., brož. Plni naděje se po válce vrátili do kraje Brazos. Těšili se na shledání se svým rančerem, kterého měli rádi jako otce. Návrat domů se však pro ně stal novou pohromou. Když vjeli na dvůr ranče, byl dům obklíčen modrokabátníky... ISBN LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ DOBRODRUŽSTVÍ KINNEY, Jeff Výlet za všechny peníze. Deník malého poseroutky 9 Z angl. přel. V. Volhejnová, Praha: CooBoo, 2015, 1. vyd., 218 s., váz. 229 Kč Rodinný výlet by měla být veliká legrace pokud samozřejmě nejste Heffleyovi. Cesta začala slibně, ale pak přišlo hned několik špatných odboček. A nic z toho úplně nesplňuje Gregovu představu o pěkně stráveném čase... ISBN STRAŽISTSKÝ, Jožka Alí Bába a jeho syn fotbalista jedeme do Milána Ilustr. H. Císařová, Brno: Knihař, 2015, 1. vyd., 68 s., brož. 50 Kč Volné pokračování vyprávění z malého českého městyse Lukavce u Pelhřimova. FK Lukavec konečně jede světě div se do toho jeho Milána! Klukovská fotbalová dobrodružství pokračují vyprávěním, za které by se nemusel stydět ani baron Prášil. ISBN POHÁDKY HLOUCHA, Joe Pohádky slunného východu Praha: Pragma, 2015, 1. vyd., 62 s., brož. 140 Kč Reprint původního vydání pohádek slavného japanologa a cestovatele J. Hlouchy. Ten na svých cestách po Japonsku a Číně sesbíral tradiční asijské pohádky a spolu s ilustracemi je uspořádal do výboru Pohádky slunného východu. ISBN PŠENIČKOVÁ-SLAVÍKOVÁ, Zdena O malém tučňáčkovi a jiné pohádky Ilustr. Z. Študlarová, Praha: Brána, 2015, 1. vyd., 128 s., váz. 289 Kč Příběh o malém popleteném tučňáčkovi, který se neustále ztrácí, ale vždy najde cestu domů k mamince, a nejen o něm. Krom toho vás pobaví pohádka o pošetilém Platýzovi nebo o bojácném tuleníkovi. ISBN POPULÁRNĚ NAUČNÁ BAHBOUH, Radvan The Story of the Colours Ilustr. J. Bičovská. Do angl. přel. M. Clarke, Praha: Dar Ibn Rushd, 2015, 1. vyd., 48 s., váz. 275 Kč Barvy můžeme zkoumat z hlediska fyzikálních zákonitostí stejně jako z hlediska jejich psychologického působení. Pohádka je vhodná nejen pro děti, ale i pro dospělé. V angličtině. ISBN SCHRÖTTER, Josef Pozor, přijíždí vlak. Zabezpečení a řízení dopravy na železnici Ilustr. a fot. J. Bouda, Brno: CPress, 2015, 1. vyd., 144 s., váz. 249 Kč Zajímavý popis technických zařízení používaných při zabezpečení a řízení železniční dopravy, doplněný barevnými fotografiemi a ilustracemi známého akademického malíře, železničního signalisty J. Boudy. ISBN PRO DĚTI BINAR, Ivan Kráva a dědeček Ilustr. E. Sýkorová-Pekárková, Praha: Meander, 2015, 1. vyd., 25 s., váz. 198 Kč Mladá kráva Stračena je tak zklamaná! Nevzali ji na výlet pořádaný pro hovězí omladinu, proto se rozhodne uprchnout z rodné pastviny. Ukáže se však, že to bylo dobře, protože neskočila na jatkách, ale zabloudila do zahrady k dědečkovi Josefovi... ISBN FISCHEROVÁ, Daniela Tetovaná teta Ilustr. J. Plachý, Praha: Meander, 2015, 1. vyd., 80 s., váz. 268 Kč Sbírka nonsensových básniček určená dětem od předškolního věku, ale také jejich dospělým! Je chytrá, hravá, vtipná a začíná od velmi jednoduchých útvarů od nonsensových her s jazykem až k poněkud náročnějším básním. ISBN STANČÍK, Petr Jezevec Chrujda staví nejdřív urychlovač a pak zase pomalič Ilustr. L. Dvořáková, Praha: Meander, 2015, 1. vyd., 24 s., váz. 198 Kč Pokračování dobrodružství jezevce Chrujdy a jeho přátel z lesa Habřince. Chrujda se tentokrát pustí do vynalézání a spolu s kamarádkou, vozíčkářkou sůvičkou Stáňou, sestrojí tajemný urychlovač. Do přístroje ale omylem vleze hlemýžď... ISBN STRÁNSKÝ, Jiří Povídačky pro Klárku Ilustr. M. Forman, Praha: Meander, 2015, 1. vyd., 104 s., váz. 298 Kč Když psal J. Stránský z vězení dopisy své malé dceři Klárce, hráli spolu hru, ve které byl námořním kapitánem na zaoceánské lodi. Ale plavby takových lodí trvají mnohdy i rok, proto i děti námořníků musí přečkat nějaké to stejskání... ISBN PRO DÍVKY WILSONOVÁ, Jacqueline Sladké časy Z angl. přel. D. Feltová, Praha: BB/ art, 2015, 1. vyd., 360 s., váz. 269 Kč Opal Plumsteadová možná není žádná krasavice, ale zato je velmi inteligentní. Je stipendistkou na soukromé střední škole a sní o studiu na univerzitě. Její sny se však náhle rozplynou, když jejího otce zavřou do vězení... ISBN PRO MLÁDEŽ ZUSAK, Markus Smečka rváčů Z angl. přel. D. Křesťanová, Praha: Argo, 2015, 1. vyd., 152 s., váz. 198 Kč Bratři Ruben a Cameron žijí na okraji doslova. Na okraji Sydney, na okraji blahobytu. Ve světě psích závodů, bídy a nezaměstnanosti. Ve světě věčného zápasu. Celý život se rvou, spolu a za sebe... Volné pokračování románu Roky pod psa. ISBN PŘÍBĚHY SMITH, Jim Barry Trappney a příšernej víkend Ilustr. J. Smith, Praha: Albatros, 2015, 1. vyd., 248 s., váz. 199 Kč Nejlepší kamarád Bumba zlobí. Nechce hrát hry, které ho dřív bavily, a radši si čte knihy s brýlatou Nancy. Barry (nebo Smolíček, jak mu říká maminka) si připadá odstrčený. A to je pozval na víkend do jejich karavanu... ISBN SCI-FI; FANTASY STUART, S. D. Povstání Herobrina 3 Den Plížilů Brno: Computer Press, 2015, 2. vyd., 80 s., brož. 129 Kč Série Dobrodružství Minecraftu nyní pokračuje pod názvem Povstání Herobrina! Sledujte další osudy dvojčat Joshe a Andrého a jejich kamarádky Suzy, kteří se ocitli uprostřed Minecraftu. ISBN STUART, S. D. Povstání Herobrina 4 Pozor, draci! Brno: Computer Press, 2015, 2. vyd., 80 s., brož. 129 Kč Ve 4. dílu Dobrodružství Minecraftu budou Josh, André a Suzy objevovat své superhrdinské schopnosti a čelit zatím největšímu nebezpečí. Po cestě 18 knižní novinky 12/2015

19 do města Silverrock musí totiž projít bájným dračím teritoriem... ISBN HUDEBNINY JANÁČEK, Leoš Taras Bulba. Rapsodie pro orchestr kapesní partitura Předml. J. Zahrádka, Praha: Bärenreiter Praha, 2015, TP 536, 1. vyd., 116 s., brož. 350 Kč Taras Bulba patří do početné skupiny kompozic, pro něž Janáček čerpal námět v ruské literatuře. Skladbu dokončil v roce 1915, premiéru měla v Brně v roce 1921, poté Janáček dílo revidoval. Nové vydání zpřístupňuje edici z roku ISMN SUK, Josef Smyčcový kvartet č. 2 op. 31. Dvoje housle, viola, violoncello hlasy Edit. Z. Nouza, Praha: Bärenreiter Praha, 2015, BA 9536, 1. vyd., 70 s., brož. 400 Kč Autor tematického katalogu Sukových skladeb Z. Nouza připravil urtextovou edici díla. Vyhodnotil tištěné party, které obsahují cenné interpretační doplňky, opis partitury s autografními korekturami, který sloužil jako tisková předloha, a další prameny včetně skic. ISMN SUK, Josef Smyčcový kvartet č. 2 op. 31. Kapesní partitura Edit. Z. Nouza, Praha: Bärenreiter Praha, 2015, TP 536, 1. vyd., 88 s., brož. 320 Kč Jednovětý Smyčcový kvartet č. 2 psal J. Suk na vrcholu sil. Kvartet, dokončený v červnu 1911 v Křečovicích, je náročnou, harmonicky a motivicky proměnlivou půlhodinovou skladbou, která ve své době působila téměř avantgardně. ISMN ŠEVČÍK, Otakar Výměny poloh a průprava ke cvičení stupnic op. 8 Praha: Bärenreiter Praha, 2015, BA 9557, 1. vyd., 36 s., brož. 125 Kč Výměny poloh představují elementární technický problém houslové hry. Zvládnutí této techniky však nepřináší pouze čistě technický efekt. Obohacuje zásadním způsobem výrazové interpretační možnosti a otevírá prostor k jejich individuálnímu využití. ISMN VYSOKOŠKOLSKÁ SKRIPTA; UČEBNICE SBORNÍKY Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2015 Plzeň: Západočeská univerzita, 2015, 1. vyd., CD Sborník příspěvků ze Soutěžní přehlídky studentských a doktorských prací Fakulty strojní ZČU z dubna ISBN STUDIE KRIŠTUF, Petr; ZÍKOVÁ, Tereza a kol. Výzkum krajiny. Vybrané antropologické a archeologické metody Plzeň: Západočeská univerzita, 2015, 1. vyd., 127 s., brož. Odborná kolektivní monografie se snaží představit vybrané metodologické postupy, které se aktuálně využívají v antropologii a archeologii při studiu krajiny. ISBN VÝROČNÍ ZPRÁVY Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni za rok 2014 Plzeň: Západočeská univerzita, 2015, 1. vyd., 129 s., brož. Výroční zpráva. ISBN Tituly v bibliografii Knižních novinek jsou čerpány z internetové databáze Databáze poskytuje nejaktuálnější informace o vycházející knižní produkci. Do tištěné verze jsou zařazovány tituly těch nakladatelů, kteří se SČKN podepsali smlouvu o plnění nabídkové povinnosti vůči knihovnám. Záznam o vydané knize uveřejněný v bibliografii Knižních novinek, které se prostřednictvím knihkupectví dostávají ke čtenářům, můžete doplnit barevnou reprodukcí obálky za zvýhodněnou cenu 500 Kč. K uvedené ceně se účtuje 21 % DPH. jak v 21. století vybudovat úspěšnou f Jak funguje Google kniha POVINNÉ ČTENÍ PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE V BUDOUCNOSTI ÚSPĚŠNĚ VÉST FIRMU knižní LET novinky 12/2015 vychází také jako e-kniha 19

20 TiTuly ve výhradní distribuci vázaná, 4158 stran, Kč vázaná, 192 stran, 299 Kč vázaná, 408 stran, 299 Kč vjázaná, 224 stran, 299 Kč vázaná, 224 stran, 299 Kč vázaná, 176 stran, 249 Kč vázaná, 552 stran, 399 Kč vázaná, 184 stran, 279 Kč vázaná, 140 stran, 199 Kč brožovaná, 48 stran, 99 Kč brožovaná, 96 stran, 79 Kč brožovaná, 96 stran, 79 Kč K dostání u vašeho knihkupce nebo na Ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže v platném znění upozorňujeme, že ceny zde uvedené mají charakter obecné informace a jsou pro knihkupectví nezávazné.

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová

Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/18_Literatura 17. 19. století Téma: Lumírovci, J. Vrchlický, J. Zeyer Číslo

Více

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií:

Vážení přátelé, Vzdělávací akce jsou rozděleny do následujících kategorií: NABÍDKA PROGRAMŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ROK 2015/2016 KONTAKTY: Lucie Strbačková, DiS. lstrbackova@mvk.cz tel.: 575 755 142 tel.: 575 755 151 Mgr. Jana Machalová jmachalova@mvk.cz tel.: 575 755 143 tel.: 575

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII. ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo 6 Souboj čtenářů Naše šesté třídy a dalších 68 třídních kolektivů z celé České republiky se letos zapojilo do Soutěže

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1

Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Podpora čtenářství ve škole Základní škola Liberec, Lesní 575/12, 460 01, Liberec 1 Inspirací k sepsání tohoto článku o příkladu dobré praxe mi byl článek ze dne 4. října 2011 uveřejněný v celostátním

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař

Obsah Úvodem Část I. Základy mykologie Část II. Praktický houbař Obsah Úvodem.................................... 7 Část I. Základy mykologie pro praktické houbaře........... 11 Charakteristika hub........................... 12 Tělo.......................................

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika Výběr z nových knih 9/2014 pedagogika 1. 111 nápadů pro celý školní rok : nápadník aktivit, her a rad od prvního školního dne až po předání vysvědčení / Sabine Herzig, Anke Lange- Wandling ; [překlad Jana

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016

Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Nabídka pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016 Vážení přátelé, Nabízíme vám přehled akcí, které Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm připravila pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015 2016.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_58 Karel Hynek Mácha - Máj Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: září 2013 Ročník: 2., popř. 3. a 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa OA

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku

Jarní divadelní předplatné 2014. Hlava v písku Jarní divadelní předplatné 2014 Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Pondělí 27. ledna 2014 v 19.00 hodin Hlava v písku o milostném příběhu, který dojal celé Maďarsko. Hra líčí

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která podává

Více

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat.

Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Jarní divadelní předplatné 2015 Divadelní představení můžete navštívit i jednotlivě. Vstupenky si můžete již rezervovat. Divadelní představení, první předplatitelské i pro veřejnost Středa 14. ledna 2015

Více

Seznam materiálů k Mediální výchově

Seznam materiálů k Mediální výchově Mediální výchova Rozumět médiím Pospíšil, J., Závodná, S.L. Mičienka, M., Jirák, J. Seznam materiálů k Mediální výchově Publikace které se zabývají problematikou Mediální výchovy Médiím nelze uniknout.

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE

1001 tipů a triků pro Windows 98. Active Server Pages pro úplné začátečníky. Dokonalý WEBDESIGN. Učebnice pro pokročilé HARDWARE P01 1001 tipů a triků pro Windows 98 P02 Active Server Pages pro úplné začátečníky 60,- Kč NE P03 Kompletní průvodce CSS Kaskádové styly 100,- Kč NE P04 Dokonalý WEBDESIGN 120,- Kč NE P05 Učebnice pro

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Osobnost - základní informace Metodický list

Osobnost - základní informace Metodický list Osobnost - základní informace Metodický list významy slova osobnost (témata k diskusi) délka vývoje osobnosti, složky osobnosti (práce u tabule s učitelem) Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. Neorealismus SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ Neorealismus Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia měli

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova NABÍDKA TEMATICKÝCH BESED PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 1. POPRVÉ V KNIHOVNĚ: Individuální informační lekce, která

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více