Finanní zpsobilost dopravc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanní zpsobilost dopravc"

Transkript

1 Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy a tahai nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, povinnost prokázat finanní zpsobilost píslušnému dopravnímu úadu za každý kalendání rok nejpozdji do 31. ervence roku následujícího. Finanní zpsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniní dopravy. Prokazování finanní zpsobilosti se nevztahuje na veejnou linkovou dopravu, kterou se zajišuje základní dopravní obslužnost. Nov se tedy stanoví povinnost prokázat píslušnému dopravnímu úadu finanní zpsobilost na rok 2004 i dopravcm provozujícím vnitrostátní silniní dopravu vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti, a to nejpozdji do Finanní zpsobilostí se rozumí schopnost dopravce finann zajistit zahájení a ádné provozování silniní dopravy. Finanní zpsobilost se prokazuje dopravnímu úadu v míst sídla nebo trvalého pobytu žadatele. O splnní finanní zpsobilosti vydá píslušný dopravní úad žadateli písemné potvrzení. Finanní zpsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finanních prostedk, provozním kapitálem a rezervami na 12 msíc provozu a to ve výši K pro jedno vozidlo a K pro každé další vozidlo. Dopravci pedloží úetní výkazy za poslední uzavené úetní období (tj. r. 2003). Potvrzení o finanní zpsobilosti vydaná na rok 2004 platí do 31. ervence roku Vychází se z evidence vozidel nahlášených u dopravního úadu. O potvrzení o prokázání finanní zpsobilosti dopravce, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území Jihoeského kraje, požádá Krajský úad - Jihoeský kraj, odbor dopravy a silniního hospodáství, U Zimního stadionu 1952/2, eské Budjovice. Tiskopisy žádostí o potvrzení o prokázání finanní zpsobilosti jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úad - Jihoeský kraj, odbor dopravy a silniního hospodáství, U Zimního stadionu 1952/2, eské Budjovice, kancelá. 405, nebo ke stažení na webové adrese: (zde jsou k dispozici i nkteré další tiskopisy /nap. žádost o vydání Povolení Spoleenství (Eurolicence)/).

2 I letos poznávací vycházky do okolí Spolek na ochranu šumavské pírody ve Vimperku i v letošním roce pokrauje v píprav a konání poznávacích vycházek do okolí pro své leny a další zájemce. Již se uskutenily dv vycházky a ob za velmi píznivého poasí. První z nich Podlesím Šumavy aneb pšky z Volyn do kyn (na trase Volyn Zechovice Krušlov Nahoany Pedenice kyn) se konala již v dubnu za úasti 35 osob vetn dtí. Rovnž i tentokrát pi první vycházce byly všem pítomným pedány pamtní listy. Další vycházka se uskutenila v nedli 30. kvtna a menší úast nikomu z pítomných nezkazila náladu. Autobusem jsme odjeli do Prachatic, zde už nás oekávaly dva pipravené mikrobusy a následoval pesun na parkovišt pod Libínem. Po absolvování vyhlídky z Libínské rozhledny(kruhový výhled), to byla pší tra pes Libínské Sedlo, Perlovice, Volovice do Záblatí. Prvodcem nám byli manželé Peleškovi, což samo o sob už bylo zárukou naerpání mnoha zajímavých poznatk. Prošli jsme trochu zapomenutým krajem, místy velmi pkných výhled na dominantní Bobík s Boubínem a na heben hraniních hor naší Šumavy. Pekvapením pro nás bylo píjemné pijetí a poskytnuté oberstvení na samot u známých manžel Peleškových. V Záblatí nám byla umožnna prohlídka pkného kostela a také jsme se zastavili ve zdejším pohostinství. Linkový autobus nás dovezl do Prachatic a zde jsme využili hodinku asu k malé prohlídce msta. Pan PhDr. Peleška byl neúnavný a asu nebylo nazbyt. A tak snad zase nkdy píšt... Tší nás, že pi píprav vycházek i jejich konání se setkáváme s ochotou a pochopením. Navracíme se sice ponkud utrmáceni, avšak naplnni zážitky z pobytu v pírod a na erstvém vzduchu. Na závr sdlení, že další vycházky se uskutení a , blíže opt ve VN. A ješt pipojuji verše v dopise od našich pátel, manžel Pfeiferových z Prahy, které Spolek obdržel ješt ped druhou vycházkou, a které jsou vyznáním lásky k našemu kraji. Pedpokládám, že pan PhDr. Pfeifer bude rád za jejich zveejnní a tenám udlají radost. Šumava je jedna, ale krásná. Je to hvzda, která svítí. Kopce plné les, louky plné kvítí. istý vzduch a mysl jasná... Šumava je velká láska. Celý život je nám vrná. Ne pozlátko, ne mysl erná. Žádná faleš, žádná maska. Šumavu musím mít a mám rád. Dokáže vždy na hrát... Karel Krejí

3 Akce Správy NP a CHKO Šumava, které se uskutení v ervenci a v srpnu 2004: DOPROVODY TERÉNNÍ VYCHÁZKY Vycházka s editelem NP a CHKO Šumava Typické druhy rostlin a motýl v terénu. Termín: tvrtek Sraz: Pkná vlaková zastávka as: 9.00 hod. Délka: nenároná trasa cca 10 km (5 6 hodin) Doprovod: editel NP a CHKOŠ Alois Pavlíko Za Šumavským sklástvím, sklái pes Jezero Laka až k prášilským papírnám. Vycházka s vyprávním o vzniku a historii obcí a míst, kterými budeme procházet. Povídání o šumavském skláství, jeho vývoji v této oblasti a prášilských papírnách. Nezapomeneme se zastavit u ledovcového jezera. Termíny: každý uvedený tvrtek 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8.,19.8., Trasa: Nová Hrka Stará Hrka jezero Laka Zlatý stoleek Ždánidla Prášily Sraz: parkovišt na Nové Hrce as: 9.15 hod. Délka: 13 km (cca 5 6 hodin) Doprovod: Lenka Laviková, kontakt: , Boubínský prales Doprovod se strážcem CHKO okolo Boubínského pralesa s pednáškou o historii, skladb lesa, pírodních podmínkách atd. Termíny: každou uvedenou sobotu 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., Sraz: u Boubínského jezírka as: hod. Délka: 4 km (2 hodiny) Pednášející: dobrovolní strážci CHKO Informace o konání akce v informaním stedisku IS Idinna Pila i na tel. ísle nebo Stožecká kaple Poslání NP Šumava, historie Stožecké kaple a strážního hrádku na Stožecké skále. Termín: nedle 4. 7., Sraz. Informaní stedisko Stožec as: hod. Délka: 8 km ( 3 až 4 hodiny) Doprovod: Pavlína Krupková, Dagmar Kozlová Kontakt: Po stopách zaniklých skláských hutí cyklus dvojjazyných doprovázených vycházek Putování za historií zaniklých skláských hutí Hrabcí Hu, Tobiášova hu, Františkov Termíny: úterý 6.7., 20.7.,27.7., 17.8., 31.8., Sraz: 9.30 inforamní stedisko Kvilda (9.45 Zastávka autobusu nmetí turisté) Délka: cca 10 km (4 hodiny) Pednášející: Radka Willmannová, Josef Štemberk (tlumoení do nminy) V pípad nepíznivého poasí náhradní program zajištn v IS Kvilda. Pro organizované skupiny lze tuto vycházku domluvit i v jiný termín (mimo ervence a srpna), nutno objednat telefonicky pedem na tel. ísle:

4 Kvtnaté Louky Botanická vycházka v okolí Kašperských hor. Termín: steda Sraz: ped informaním stediskem Kašperské Hory as: hod. ( 2 3 hodiny) Pednášející: Lenka Procházková Kontakt: Za poznáním soused - 8 tématických vycházek do nmeckého Národního parku Bavorský les 8 tématických vycházek do nmeckého Národního parku Bavorský les peshraniní doprovody návštvník do NP Bavorský les. Termíny: každá prázdninová steda 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., Sraz: ped informaním sted Kvilda as: 8.15 hod. (píjezd mezi hod.) Doprovod: Jana Vylealová S sebou: cestovní pas, 3,50,-Eur, svaina Kontakt: , Botanická vycházka okolí Stožce Hlavní rostlinná spoleenstva Šumavy, jejich historie, vývoj a ochrana. Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Termín: nedle Sraz: IS Stožec as: 9.30 hod. Délka: 5 km (cca 2 3 hodiny) Doprovod: Klára Švejdová, Jan Kozel Kontakt: , Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy Termín: nedle , Sraz: Plešné jezero as: hod. a hod. Délka: 5 km ( 2,5 hodiny) Doprovod: Ludk Švejda, Jan Kozel, Richard Kovaík Kontakt: Historicko - Botanické vycházky Základní informace o historii Kvildy a rozmanitosti rostlin v jejím okolí. Termíny: každé uvedené úterý 13.7., 3.8., 10.8., 24.8., Sraz: IS Kvilda as: hod. Délka: 4 km (3 hodiny) Pednášející: Dana Zývalová Kontakt: V pípad nepíznivého poasí náhradní program zajištn v IS Kvilda. Pro organizované skupiny lze tuto vycházku domluvit i v jiný termín (mimo ervence a srpna), nutno objednat telefonicky pedem na tel. ísle: Schwarzenberský kanál na kole Zajímavosti, historie a souastnost, videoprojekce Termín: nedle , Sraz: IS Stožec s kolem as: 9.30 hod. Délka: 25 km (5 6 hodin) Doprovod: Lucie erná, Vladimír Svoboda Kontakt:

5 Krásná hora Historie Zlaté stezky, osídlení Šumavy, železná opona. Termín: nedle Sraz: D Stožec 8.45 hod., D Nové údolí 9.00 hod. Konec doprovodu: eské Žleby Délka: 10 km (4 5 hodin) Doprovod: Kamil Klusák, Stanislav Haladj Kontakt: Lišejníky a mechorosty na Stožci Druhová skladba na Šumav, jejich rozlišení (mechy, játrovky, hlevíky), výskyt a co prozrazují o prostedí, kde rostou. Termín: nedle Sraz: IS Stožec Konec doprovodu: erný Kíž Délka: 10 km (7 hodin) Doprovod: Zdenk Palice, Jan Vondrák Kontakt: Medvdí stezka Historie lesnictví a velké šelmy na Šumav Termín: nedle Sraz. D Ovesná Konec doprovodu. erný Kíž as: hod. Délka: 13 km ( 6 hodin) Doprovod: Richard Kovaík, Zdenk Nachlinger Kontakt:

6 PEDNÁŠKY, PROMÍTÁNÍ A POVÍDÁNÍ Pehlídka festivalových film Pedvádní vybraných titul ze 3 mezinárodních filmových festival. Filmy s tématikou o životním prostedí, pírodním a kulturním ddictví. Termín: pondlí as: Od hod. Místo: Informaní stedisko Stožec Termín: pondlí as: Od hod. Místo: Informaní stedisko Kašperské Hory Termín: tvrtek 5. srpna 2004 as: Od hod. Místo: Informaní stedisko Kvilda Kontaktní osoba: Vladimír Vlk Pednášky o NP Bavorský les Promítání a povídání o Národním parku Bavorský les a Sklenné Arše Termíny: každé uvedené pondlí 12.7., 26.7., 9.8., as: hod. Místo: IS Kvilda Pednášející: Jana Vylealová Kontakt: Pednáška otevení výstavy výtvarník z Regenu Termín pednášky : pátek od hod. Termín výstavy: od leden 2005 Místo: Infocentrum hraniní nádraží Železná Ruda Pednášející: Annemarie Pletl (tlumoení do eštiny) Kontakt: Karel Klostermann Denní dina, bída, strasti, ale i radosti a šibalství, penášející posluchae do dob dávno minulých. Dech beroucí popis dávné divoiny v míst, kde dnes vzniká nová. Termín: sobota as: od hod. do cca 15 hod. Místo: Myslivna na Bezníku (pšky nebo na kole 7 km z Modravy) Doprovod: Petr Mašek S sebou: boty do terénu, pláštnka Kontakt: , 251(Josef Štemberk) Obrázky z archy Tídenní setkání malí na Bezníku, rozhovory s výtvarnými umlci o vnímání pírody i o jejím uchování v národních parcích. Termín: pátek nedle sobota v hod. - oficiální veejná diskuse s malíi, pijte se podívat kdykoliv v dob pítomnosti malí Místo: Bezník u Sklenné Archy (za nepíznivého poasí v hájemce Bezník) Kontakt: , 217 (Josef Štemberk)

7 AKCE PRO DTI A RODIE Staroeské hry Úastníci si mohou vyzkoušet nap. tluení špak, pohánní obrue, cvrnkání kuliek a nkteré další. Termíny: sobota pondlí as: vždy hod. Místo: ped IS Stožec Kontakt: Klára Švejdová Hrajeme si v pírod Pírodovdná stezka v okolí IS, práce s pírodním materiálem /drobné výrobky z hlíny/. Termín: steda as: v hod. ped IS Stožec Místo: okolí IS Stožec Kontakt: CEV Dípatka (SVIS MŠMT), Helena Klimešová Setkání s Junior Ranger Tvoivá dílna V rámci programu Junior Ranger bude pipraveno hravé a tvoivé dopoledne pro dti. Každý úastník si bude moci vyrobit recyklovaný papír, vyzkoušet si práci s keramickou hlínou, malování na kamínky a další tvoivé aktivity. Na závr vás mladí strážci spolu s profesionálními strážci doprovodí k Chalupské slati, kde Vám poskytnou základní informace o této chránné lokalit. Termín: steda Vk úastník: pro dti od 3 let + rodie i prarodie as: od hod. Místo: ped IS Svinná Lada Kontakt: Martina Kuerová, Marek Aschermann ( , ) Znovu vesele s kaprem Jakubem Vyhlášení literární soutže, pohádka pro dti o kapru Jakubovi formou tvoivé dramatiky. Termín: pondlí Místo: IS Stožec as: zahájení ve hod. - hry, soutže hod. vyhlášení literární soutže hod. - pohádka Kontakt: , (Klára Švejdová) Hledání lesních skítk Spolená pohádková vycházka lesním královstvím. Zatímco dti budou hrát rzné hry, rodie se budou moci dozvdt mnoho zajímavého o šumavském národním parku od profesionálního strážce. Termín: sobota Vk úastník: pro dti od 3 let + rodie i prarodie as: hod. Délka trasy: max. 3 km Sraz:. Zaátek nauné stezky LES za Borovou Ladou S sebou: pevnou obuv, pláštnku, svainu, podložku na sezení, pastelky, šátek na oi Doprovod: Martina Kuerová + strážce NP Pi nepíznivém poasí akce odsunuta na jiný termín. Vždy se informuje o konání akce na tel nebo

8 OSTATNÍ AKCE: V srdci divoiny Uvítání Sklenné Archy na Bezníku, otevení galerie Archa pírody, pedítání z knihy Karla Klostermanna Sklái v eštin a nmin, rozšíená výstava Karla Klostermanna-spisovatele Šumavy Termín: sobota as: hod spolené putování z Modravy na Bezník zahájení oficiálního programu ukonení programu Místo: Bezník u Modravy Pednášející: malíi a fotografové z regionu národních park, pedítající ze spolku Karla Klostermanna Hudební doprovod: dtský folklórní soubor Šumavánek (Sokol Klatovy) Pro lidi s omezením pohybu pojede autobus: tam: 10.30, hod. zpt: 15.00, hod. Netopýí noc Seznámení se s životem našich netopýr, ukázka výzkumných metod vetn noního odchytu. Termín: sobota as: cca hod. (pesný as bude upesnn, délka celého programu cca 5 hodin) Sraz: Informaní stedisko Kašperské Hory Místo programu: 1. ást IS KH 2. ást Amalino údolí Pednášející: Ludk Bufka Kontakt: V pípad nepíznivého poasí bude program omezen na pednášku v IS Kašperské Hory. Inspirace divoinou Setkání ezbá z regionu Šumavy a Bavorského lesa možnost návštvy ezbá. Termín: pondlí sobota Místo: Bezník u Modravy, hájenka Bezník as: kdykoliv v dob setkání Po nás potopa? Uvítání Sklenné Archy slovem i písnikou na vrcholu Poledníku, na nejvyšším bod plavby. Termín: sobota as: hod. Setkání na parkovišti Slunená u Prášil, výstup na vrchol po ervené trase 8 km hod. Zaátek oficiálního programu u rozhledny Poledník, slovem i písnikou o duchovním rozmru archy hod. Zpátení cesta 7 km Místo: vrchol hory Poledník Pednášející: duchovní správce farnosti Kašperské Hory Vavinec Skýpala a vysokoškolský pedagog Ivan Rynda

9 Koncerty Jako hlavní program k propagaci pouti sklenné archy regionem Národního parku Šumava bude mladými instrumentalisty proveden cyklus orchestrálních koncert HUDBA SPOJUJE: V neopakovatelné atmosfée šumavských kostel zazní díla Bacha, Händela, Vivaldiho, Bedny, Stamice, Bruknera a dalších mistr. Pátek od hod. - Svatý Tomáš - kostel sv. Tomáše Nedle od hod. - Kašperské Hory - kostel sv. Markéty Pátek od hod. - Pední Výto - kostel sv. Filipa a Jakuba Sobota od hod. - Srní - kostel Nejsvtjší trojice Pátek od hod. - Stachy - kostel Navštívení Panny Marie Uinkují: The Baarova Orchestra Lenka Baarova flétna Orchestra Jan Niederle - dirigent Setkávání v kapli Cyklus odpoledních koncert v rámci týdne letních interpretaních kurs žes Termín: od ( bude upesnno na tel. ísle: ) Místo: Zámecká kaple Vimperk Ukázky plavení díví Termín: nedle Místo: Ježová as: hod. Ukázka plavení díví Termín: nedle Místo: Jelení Vrchy as: hod Ukázka plavení díví Termín: steda Místo: Ježová as: hod. Ukázka plavení díví Termín: nedle Kulturní osa plavební kanál Místo: Ržový vrch as: od hod. Kulturní poad s hudbou a pohádkami Místo: Ježová as: hod. Ukázka plavení díví

10 VÝSTAVY Nejstarší fotografie Šumavy od Pavla Scheuflera Výstava fotografií, která probíhá od ledna do Termín: od ledna do Místo: Infocentrum hraniní nádraží Železná Ruda Výstava Medvídci a medvdi Termín: Vernisáž: 1.5. od hod. Místo: Vimperk zámek, muzeum Výstava Ze starých kalendá Termín: Vernisáž: 1.5. od hod. Místo: Vimperk zámek, muzeum Výstava Karel Kupka obrazy Šumava v obraze. Termín: Vernisáž: 1.5. od hod. Místo: Vimperk zámek, muzeum Stožecká univerzita 3. vku Výstava rukodlných prací oban Stožec a okolí Termín: Místo: Kinosál Obecního úadu as: vernisáž od hod. V ostatní dny hod. Kontakt: IS Stožec Výstava Vra Kubík Kdolská obrazy Šumava v obraze. Termín: Místo: Vimperk zámek, muzeum

11 Sportovní úspch žákyn ZvŠ Vimperk Msíc kvten a erven jsou již tradin ve znamení sportovních her mládeže. Okresní kolo SHM žák ZvŠ se konalo v Prachaticích. Z družstva žák ZvŠ Vimperk se nejlépe umístila žákyn 8.p.r. Hana Váchová. Porazila své žíchovecké, volarské a prachatické soupeky ve všech disciplinách (bh 60m a 800m, skok daleký, hod krik. míkem). Pro své vynikající sportovní výkony se stala lenkou prachatického družstva starších žáky reprezentujících naši oblast v krajském kole ve Strakonicích Zde se Hance zdánliv nevydail bh na 800m (5.místo). V ostatních disciplinách byla opt vynikající (bh 60m a skok daleký 1.místo, hod krik. míkem 2. místo). Nejlepší odmnou bylo její lenství v družstvu dívek, které reprezentovaly náš kraj na celostátním finále SHM konaném v Tebíi. I zde, pi vyhlašování výsledk zaznlo její jméno celkem 3x, a to pi vyhlašování bhu na 60m - 2.místo, stejné místo obsadila i v celkovém poadí dívek a bronzovou medaili si odvezla za celkové umístní kraje. Velice jí blahopejeme a dkujeme za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i našeho msta. Mgr.Jaroslava Kotlíková ed. ZvŠ Vimperk

12 Oprava zveejnné zprávy o innosti Odboru vnitních vcí Mstského úadu ve Vimperku Ve Vimperských novinách. 6/2004 byl uveejnn lánek pod názvem: Zpráva o innosti jednotlivých odbor Mstského úadu za rok Bohužel data v lánku uvedená za Odbor vnitních vcí Mstského úadu ve Vimperku jsou nepesná, protože zahrnují data pouze za jedno pracovišt zpracovávající pedmtné agendy. Z tohoto dvodu níže uvádím vybrané ásti textu lánku, kde došlo k uvedení chybných údaj a žádám o zveejnní opravy. Obanských prkaz bylo vydáno celkem oproti uveejnným 669 obanských prkaz. Cestovních doklad bylo v roce 2003 vydáno celkem oproti uveejnným 266 cestovních doklad. Bylo pijato celkem 352 oznámení o ztrát (odcizení, poškození, zniení) obanských prkaz a 113 oznámení o ztrát (odcizení, poškození, zniení) cestovních doklad. Dále bylo vydáno celkem 473 potvrzení o obanském prkazu oproti uveejnným 182 potvrzeních o obanském prkazu. Dále došlo pravdpodobn k tiskové chyb v oblasti pestupk, kde bylo evidováno v roce 2003 celkem 230 pestupk oproti uveejnným 23 pestupkm. Ing. Jana Schererová, vedoucí odboru vnitních vcí

13 Podkování patí Mstské policii Vimperk, která jako každoron spolehliv spolupracovala s odborem školství, kultury a CR pi organizaci stánkového prodeje a píprav atrakcí, a pispla tak k zajištní prbhu Vimperské pouti v parku u Volyky. Za odbor školství, kultury a CR Kateina Kantoíková

14 i MUZEUM Zámek Vimperk Oteveno: kvten - íjen 9 16 hodin Stálé expozice : PÍRODA, KNIHTISK, SKLÁSTVÍ, D JINY M STA Výstavy: Medvídci a medvdi Ze starých kalendá Karel Kupka - do 31. ervence obrazy Vra Kubík Kdolská od 2. srpna do 31. íjna obrazy Vstupné: Dosplí - 20,- K Dchodci,, ZTP, studenti a dti od 6 let - 10,- K Pozvánka na prodejní výstavu: Malí od eky Otavy Vnímat atmosféru krajiny a nalézat v ní rovnováhu pírody a lidského díla, objevovat v pohledech do kraje nálady a promny to jsou výsady citlivého pozorovatele. Zachytit tyto kvality vlastními výrazovými prostedky a zprostedkovat tak sdlení ostatním to dokáže umlec. Práv schopnost vnímat a umlecky pojednat námty jsou atributy tvorby akademického malíe Mgr. Karla Kupky. Optimismus a poetika prolíná veškerý výtvarný projev malíe jeho oleje, akvarely, kombinované techniky i kresby nesou pee jeho životní filosofie. Námty Kupkovy tvorby jsou krajiny, zátiší, kytice, pírodní motivy a ilustrace. Muzeum ve Vimperku Vás zve na prodejní výstavu obraz akademického malíe Karla Kupky, která potrvá jen do konce ervence.. Pozvánka na výstavu Medvídci a medvdi Medvídci slaví už víc než 100 let a sbratelé medvídk jsou po celém svt. Už na poátku 20. století si medvídky poizovali i dosplí lidé, byl to rodinný pítel a neobešla se bez nho ani anglická královna. Už jste nkdy vidli 190 medvídk pohromad? Do konce íjna máte píležitost tuto medvdí spolenost vidt v muzeu, jsou zde vystaveni medvídci z rzných materiál, rzných velikostí, tvar a barev.

15 Upozornní provozovatelm malých stacionárních zdroj zneišování ovzduší v obci Vimperk MÚ Vimperk, odbor ŽP upozoruje provozovatele malých stacionárních zdroj zneišování ovzduší kterými jsou právnické osoby a osoby fyzické podnikající, že dle 12 odst.1 písm.f) zákona.86/2002 Sb., zákona o ochran ovzduší v platném znní jsou povinni zajišovat prostednictvím oprávnné osoby mení úinnosti spalování, mení množství vypouštných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdroj provozovaných pi podnikatelské innosti provozovatele, a to nejmén jedenkrát za 2 roky, a odstraovat zjištné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdroj spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15kW a u zdroj spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11kW; za oprávnnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnní v oboru kominictví. Tato povinnost platí od Novela zákona.86/2002 Sb pod.92/2004 Sb. platná od rozšiuje povinnosti výše jmenovaných provozovatel malých stacionárních zdroj v 12 odst.1 o písm.g), kterým se ukládá povinnost oznámit obecnímu úadu provedení povinného mení a kontroly podle písmene f) a jejich výsledky do 30 dn od data uskutenní /tj.odboru ŽP MÚ Vimperk/. Ivan Prokop odbor ŽP MÚ Vimperk

16 MSTSKÉ INFORMANÍ STEDISKO nám. Svobody 8, Vimperk Otevírací doba: Po Pá 9:00 17:00 hod. So Ne 9:00 12:00, 12:30 16:00 prodej map, suvenýr, prvodc internet pro veejnost kopírování, vázání inzertní služba informace o historických a kulturních památkách informace o pírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy informace o autobusových a vlakových spojích možnosti ubytování a stravování informace o umístní firem, organizací a služeb informace o názvech ulic v našem mst zajišování provozu Minimuzea Zlaté stezky ve sklepení pod mstským informaním stediskem píjem dotaz i pes SMS zprávy Kontakt: tel.: , fax: webové stránky:

17 Služby ve Vimperku Knihovna Mstská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpjní doba pro dosplé: Po, t 10 11:30 hod., 12:30 18 hod. st 12:30 16 hod. Výpjní doba pro dti: Po, st 12:30 16 hod., Út 12:30 17 hod. Internet: Ve výpjních hodinách pro dosplé. ajovna U Zvonu Domov mládeže, Námstí 44, Vimperk út pá hod so ne hod Výbr kvalitních aj a káv k posezení a koupi Muzeum Zámek Vimperk Oteveno kvten íjen hod Galerie u Šaška pedsálí MKS Vimperk Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: St 8, t so 18 hod. Ne 8:30, 18 hod.

18 KS Slovo života elakovského 345, Vimperk Modlitební setkání každé pondlí od 18:30 hod. Biblické vyuování každý tvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba každou nedli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.: Tanec Disco Calypso 1. Máje Fitness centrum FITKO + Solárium Ergoline Nad Stadionem budova Telecomu Provozní doba: Po pá hod., ne hod.. Solárium, masáže Ludmila Kortanová + rehabilitaní práce Jiráskova 278 Provozní doba: Po pá 9 21 hod., So, ne dle dohody tel.: , Solárium R + R Pivovarská Vimperk Kosmetika Po t: 8 19 hod., Pá ne: dle dohody Klostermannova 367, Vimperk Tel.:

19 Cviení pro pohodu se sportovní agenturou JH-SPORT každou stedu od 19:30 hod. tlocvina II. ZŠ, Smetanova ul. 405, VIMPERK kurz zaíná 10. záí 2003 pod vedením Mgr. Jaroslavy Hrdinkové - KALANETIKA - Pilatesova metoda - Zdravotní cviení Tel.: Cviení s Vendulkou Út t 20-21:00 hod. v malé tlocvin na II. ZŠ eká Vás: posilování, protahování, aerobní cviení, relaxace Cena 20 K za 1 hodinu Stedisko jógy Po zaáteníci St pokroilí 20 21:30 hod :30 hod Krizové a kontaktní centrum ul. 1. máje 74, Vimperk pátek tel.:

20 Studenti se na Šumav opt uili filmaským tajm Od 2. do 6. ervna 2004 probhl druhý roník mezinárodního filmaského workshopu pro mládež, poádaný Mstem Vimperk a Natur- und Tierfilm e.v., Neuschönau jako jedna z doprovodných aktivit mezinárodního filmového festivalu NaturVision. Pt jihoeských stedoškolák Lenka z Volar, Štpánka ze Strakonic, Václav z erné v Pošumaví, František ze Stach a Matj z Vimperka spolu s partnery z Nmecka po roce opt nakukovali pod pokliku filmaského umní. Pro zajímavost - loský studentský film Cesta vzhru, který vznikl na loském workshopu, zvítzil v regionálním kole filmové soutže Jufinale v nmeckém Vilsbiburgu a v nejbližších dnech bude bojovat ve finále v Bavorsku. Mladí filmai tak okusili první vavíny své loské práce. Velká ást Evropy Šumavu nevyjímaje v dob letošního workshopu procházela mnohadenním obdobím deš a mnozí Jihoeši urit vzpomnli na neblahý povodový rok Hladiny ek se povážliv zvedaly, Husinecká pehradní nádrž byla plná tém po okraj, potoky a potky se mnily v dravé toky, prost pod širým nebem bylo mokro až moc. A práv tou dobou se naši statení mladí filmai pod vedením zkušených lektor pokoušeli na Šumav natoit filmy na téma Vlk. Vzhledem k tomu, že loský roník workshopu probíhal v okolí obce Dobrá tedy na eské stran Šumavy, rozhodli se organizátoi letos filmaskou dílnu penést na druhou stranu hranice - do nmeckého Waldhäuseru v Národním parku Bavorský les. V blízkém lesním ZOO parku bylo totiž možno filmovat rzná divoce žijící zvíata, mimo jiné práv i vlky. Na letošní workshop se všichni velmi tšili, ale že to vzhledem k nepízni poasí nemli vbec jednoduché, vyplývá ze zápisk jedné z úastnic Lenky Orálkové, která je studentkou Gymnázia v Prachaticích. Zde vyjímáme z jejích zápisk: První den po píjezdu do Waldhäuseru jsme vzhledem k deštivému poasí vymýšleli námty na natáení. Nakonec jsme se rozhodli pro dv verze film o vlcích. První verze mla být natoená jako drama. Vlk je šílený zabiják, monstrum, možná ani ne vlk, spíš vlkodlak. Druhá verze bude seriózní dokument o vlcích. Bhem porady se k nám pidala i jediná nmecká lenka naší skupiny Martina. Krom této nmecké úastnice s námi veškerý program absolvovala i Anna, pracovnice Správy Národního parku Bavorský les, která byla souasn i naší prvodkyní. Ve stedu veer jsme tak mli hotové pibližné scénáe obou film a vymyšlené otázky do ankety o vlcích. Druhý den jsme se rozdlili do dvou štáb. Jeden pod vedením režiséra Mariána Poláka vytváel animace, druhý v ele s režisérem T Martinem Doruškou odjel do Neuschönau natáet anketu. Chtli jsme znát názor lidí na to, co si myslí o návratu vlk na Šumavu, ale zárove jsme je i prosili, aby si vymysleli njaké horory o vlcích. Nkteí byli opravdu ochotní a vymýšleli strašidelné píbhy... Dokonce se nám poštstilo udlat rozhovor se starostou obce - panem Heinzem Wolfem. Odpoledne, ve chvílích, kdy déš nebyl tak prudký, jsme se konen vypravili toit do ZOO parku (Tierfreigelände) v Neuschönau a mj. natoili i nádherné zábry hrajících si medvd. Také jsme pemlouvali turisty, aby nám povdli svj názor na vlky. Po veei jsme mli vzácnou návštvu - pána s vycvieným vlákem - synem komisae Rexe, s kterými jsme natoili nkolik zábr u táborového ohn.

21 V pátek se poasí bohužel OPT nezlepšilo, tudíž natáení východu slunce a podobných zábr nemlo smysl. Práci jsme ten den zaali opt v ZOO parku, protože jsme vdli, že v 10 hod. bude krmení vlk a mli jsme domluveno, že 2 odvážní jedinci z naší party mžou jet do ohrady. Ostatní zatím natáeli vlky z druhé strany plotu. Vzhledem k tomu, že vlci už mli hlad, bhali po celém výbhu a byli dobe vidt. Odpoledne jsme dotváeli filmové animace. Pozdji se ást naší skupiny vydala natáet noní zábry vlk. V sobotu jsme ve stižn zaali filmy dávat dohromady. Déš nepestával... Veer jsme nahráli komentáe, které vymyslela Štpka. Fanda s Lenkou potom dotoili rzné zvuky, jako vrení, muchání, funní, vytí, což vbec nebylo tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pozd veer jsme si potom prohlédli naše neúplné výtvory a šli spát. Na poslední den nám zbylo, jak tomu obyejn bývá, spousta práce. Po snídani jsme se pustili do závreného stíhání, pidávání zvuk, vybírání muziky Lenka s Martinou mly ješt jeden velký úkol - peložit vybrané výpovdi z anket a napsat pekladové titulky. Musím íct, že není vždy úpln jednoduché vybrat jen to nejdležitjší a ješt to napsat,,hezky esky" nebo hezky nmecky... Nakonec se odpoledne do filmu ješt nahrály namluvené komentáe a vložily všechny titulky. Bylo hotovo, alespo se to tak zdálo. Pi konené projekci se však ukázaly ješt nkteré chyby, muselo se opravovat a filmy jsme si pro jistotu pustili znovu. Z obou film jsme pak nahráli jednu nmeckou a jednu eskou verzi na kazety. Potom už zbývalo jen vyklidit stižnu, odnést poítae a další techniku do auta, rozlouit se s nmeckými hostiteli a rozjet se do svých domov... Zde vyprávní Lenky koní a nám nezbývá než úastníkm tohoto propršeného workshopu popát, aby se jejich 2 filmy Vlk, pítel lovka a Vlk: chcete m? líbily a usply stejn dobe, jako ten loský. A kde mžete spatit tyto filmy o vlcích Vy? No pece na podzim ve Vimperku! Oba filmy ze studentského workshopu budou totiž promítány bhem festivalu NaturVision jak ve Freyungu, tak posléze i od do v Mstském kulturním stedisku ve Vimperku, kde by mla probhnout i diskuze tvrc a lektor s žáky a studenty místních škol. Na tyto akce Vás již dnes srden zveme! Hana Šimková Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Vimperk a Lenka Orálková - Gymnázium Prachatice

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 -

Povídky. Vladimír Lorenz - 1 - Povídky Vladimír Lorenz - 1 - Obsah: Povídky...1 Nkolik slov úvodem....2 Povídka o houbách...3 Návštva píbuzných...4 Pes celé msto...6 Radhoš&....7 Dovolená....8 Ne*ekaný dar....11 Stará tešn...11 Nová

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005

Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 Hlavní odborné akce poádané SKIP v roce 2005 1. Právní minimum pro editele knihoven Cílem projektu je zvýšit informovanost, resp. vzdlání editel veejných knihoven (obecní, mstské, event. krajské) s právní

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi

O b s a h : kap.i. Nadace LF. kap. II. Nadaní innost. kap.iii. Hospodaení nadace. kap.iv. Dárci a sponzoi O b s a h : kap.i. Nadace LF 1. Orgány nadace 2. Nadaní jmní 3. Správa prostedk NIF kap. II. Nadaní innost 1. Systém nadaní innosti 2. Nadaní program pro rok 2004 3. Poskytnuté nadaní píspvky: Literární

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více