Finanní zpsobilost dopravc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanní zpsobilost dopravc"

Transkript

1 Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy a tahai nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, povinnost prokázat finanní zpsobilost píslušnému dopravnímu úadu za každý kalendání rok nejpozdji do 31. ervence roku následujícího. Finanní zpsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniní dopravy. Prokazování finanní zpsobilosti se nevztahuje na veejnou linkovou dopravu, kterou se zajišuje základní dopravní obslužnost. Nov se tedy stanoví povinnost prokázat píslušnému dopravnímu úadu finanní zpsobilost na rok 2004 i dopravcm provozujícím vnitrostátní silniní dopravu vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti, a to nejpozdji do Finanní zpsobilostí se rozumí schopnost dopravce finann zajistit zahájení a ádné provozování silniní dopravy. Finanní zpsobilost se prokazuje dopravnímu úadu v míst sídla nebo trvalého pobytu žadatele. O splnní finanní zpsobilosti vydá píslušný dopravní úad žadateli písemné potvrzení. Finanní zpsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finanních prostedk, provozním kapitálem a rezervami na 12 msíc provozu a to ve výši K pro jedno vozidlo a K pro každé další vozidlo. Dopravci pedloží úetní výkazy za poslední uzavené úetní období (tj. r. 2003). Potvrzení o finanní zpsobilosti vydaná na rok 2004 platí do 31. ervence roku Vychází se z evidence vozidel nahlášených u dopravního úadu. O potvrzení o prokázání finanní zpsobilosti dopravce, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území Jihoeského kraje, požádá Krajský úad - Jihoeský kraj, odbor dopravy a silniního hospodáství, U Zimního stadionu 1952/2, eské Budjovice. Tiskopisy žádostí o potvrzení o prokázání finanní zpsobilosti jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úad - Jihoeský kraj, odbor dopravy a silniního hospodáství, U Zimního stadionu 1952/2, eské Budjovice, kancelá. 405, nebo ke stažení na webové adrese: (zde jsou k dispozici i nkteré další tiskopisy /nap. žádost o vydání Povolení Spoleenství (Eurolicence)/).

2 I letos poznávací vycházky do okolí Spolek na ochranu šumavské pírody ve Vimperku i v letošním roce pokrauje v píprav a konání poznávacích vycházek do okolí pro své leny a další zájemce. Již se uskutenily dv vycházky a ob za velmi píznivého poasí. První z nich Podlesím Šumavy aneb pšky z Volyn do kyn (na trase Volyn Zechovice Krušlov Nahoany Pedenice kyn) se konala již v dubnu za úasti 35 osob vetn dtí. Rovnž i tentokrát pi první vycházce byly všem pítomným pedány pamtní listy. Další vycházka se uskutenila v nedli 30. kvtna a menší úast nikomu z pítomných nezkazila náladu. Autobusem jsme odjeli do Prachatic, zde už nás oekávaly dva pipravené mikrobusy a následoval pesun na parkovišt pod Libínem. Po absolvování vyhlídky z Libínské rozhledny(kruhový výhled), to byla pší tra pes Libínské Sedlo, Perlovice, Volovice do Záblatí. Prvodcem nám byli manželé Peleškovi, což samo o sob už bylo zárukou naerpání mnoha zajímavých poznatk. Prošli jsme trochu zapomenutým krajem, místy velmi pkných výhled na dominantní Bobík s Boubínem a na heben hraniních hor naší Šumavy. Pekvapením pro nás bylo píjemné pijetí a poskytnuté oberstvení na samot u známých manžel Peleškových. V Záblatí nám byla umožnna prohlídka pkného kostela a také jsme se zastavili ve zdejším pohostinství. Linkový autobus nás dovezl do Prachatic a zde jsme využili hodinku asu k malé prohlídce msta. Pan PhDr. Peleška byl neúnavný a asu nebylo nazbyt. A tak snad zase nkdy píšt... Tší nás, že pi píprav vycházek i jejich konání se setkáváme s ochotou a pochopením. Navracíme se sice ponkud utrmáceni, avšak naplnni zážitky z pobytu v pírod a na erstvém vzduchu. Na závr sdlení, že další vycházky se uskutení a , blíže opt ve VN. A ješt pipojuji verše v dopise od našich pátel, manžel Pfeiferových z Prahy, které Spolek obdržel ješt ped druhou vycházkou, a které jsou vyznáním lásky k našemu kraji. Pedpokládám, že pan PhDr. Pfeifer bude rád za jejich zveejnní a tenám udlají radost. Šumava je jedna, ale krásná. Je to hvzda, která svítí. Kopce plné les, louky plné kvítí. istý vzduch a mysl jasná... Šumava je velká láska. Celý život je nám vrná. Ne pozlátko, ne mysl erná. Žádná faleš, žádná maska. Šumavu musím mít a mám rád. Dokáže vždy na hrát... Karel Krejí

3 Akce Správy NP a CHKO Šumava, které se uskutení v ervenci a v srpnu 2004: DOPROVODY TERÉNNÍ VYCHÁZKY Vycházka s editelem NP a CHKO Šumava Typické druhy rostlin a motýl v terénu. Termín: tvrtek Sraz: Pkná vlaková zastávka as: 9.00 hod. Délka: nenároná trasa cca 10 km (5 6 hodin) Doprovod: editel NP a CHKOŠ Alois Pavlíko Za Šumavským sklástvím, sklái pes Jezero Laka až k prášilským papírnám. Vycházka s vyprávním o vzniku a historii obcí a míst, kterými budeme procházet. Povídání o šumavském skláství, jeho vývoji v této oblasti a prášilských papírnách. Nezapomeneme se zastavit u ledovcového jezera. Termíny: každý uvedený tvrtek 1.7., 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8., 12.8.,19.8., Trasa: Nová Hrka Stará Hrka jezero Laka Zlatý stoleek Ždánidla Prášily Sraz: parkovišt na Nové Hrce as: 9.15 hod. Délka: 13 km (cca 5 6 hodin) Doprovod: Lenka Laviková, kontakt: , Boubínský prales Doprovod se strážcem CHKO okolo Boubínského pralesa s pednáškou o historii, skladb lesa, pírodních podmínkách atd. Termíny: každou uvedenou sobotu 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8., Sraz: u Boubínského jezírka as: hod. Délka: 4 km (2 hodiny) Pednášející: dobrovolní strážci CHKO Informace o konání akce v informaním stedisku IS Idinna Pila i na tel. ísle nebo Stožecká kaple Poslání NP Šumava, historie Stožecké kaple a strážního hrádku na Stožecké skále. Termín: nedle 4. 7., Sraz. Informaní stedisko Stožec as: hod. Délka: 8 km ( 3 až 4 hodiny) Doprovod: Pavlína Krupková, Dagmar Kozlová Kontakt: Po stopách zaniklých skláských hutí cyklus dvojjazyných doprovázených vycházek Putování za historií zaniklých skláských hutí Hrabcí Hu, Tobiášova hu, Františkov Termíny: úterý 6.7., 20.7.,27.7., 17.8., 31.8., Sraz: 9.30 inforamní stedisko Kvilda (9.45 Zastávka autobusu nmetí turisté) Délka: cca 10 km (4 hodiny) Pednášející: Radka Willmannová, Josef Štemberk (tlumoení do nminy) V pípad nepíznivého poasí náhradní program zajištn v IS Kvilda. Pro organizované skupiny lze tuto vycházku domluvit i v jiný termín (mimo ervence a srpna), nutno objednat telefonicky pedem na tel. ísle:

4 Kvtnaté Louky Botanická vycházka v okolí Kašperských hor. Termín: steda Sraz: ped informaním stediskem Kašperské Hory as: hod. ( 2 3 hodiny) Pednášející: Lenka Procházková Kontakt: Za poznáním soused - 8 tématických vycházek do nmeckého Národního parku Bavorský les 8 tématických vycházek do nmeckého Národního parku Bavorský les peshraniní doprovody návštvník do NP Bavorský les. Termíny: každá prázdninová steda 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., Sraz: ped informaním sted Kvilda as: 8.15 hod. (píjezd mezi hod.) Doprovod: Jana Vylealová S sebou: cestovní pas, 3,50,-Eur, svaina Kontakt: , Botanická vycházka okolí Stožce Hlavní rostlinná spoleenstva Šumavy, jejich historie, vývoj a ochrana. Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Termín: nedle Sraz: IS Stožec as: 9.30 hod. Délka: 5 km (cca 2 3 hodiny) Doprovod: Klára Švejdová, Jan Kozel Kontakt: , Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy Termín: nedle , Sraz: Plešné jezero as: hod. a hod. Délka: 5 km ( 2,5 hodiny) Doprovod: Ludk Švejda, Jan Kozel, Richard Kovaík Kontakt: Historicko - Botanické vycházky Základní informace o historii Kvildy a rozmanitosti rostlin v jejím okolí. Termíny: každé uvedené úterý 13.7., 3.8., 10.8., 24.8., Sraz: IS Kvilda as: hod. Délka: 4 km (3 hodiny) Pednášející: Dana Zývalová Kontakt: V pípad nepíznivého poasí náhradní program zajištn v IS Kvilda. Pro organizované skupiny lze tuto vycházku domluvit i v jiný termín (mimo ervence a srpna), nutno objednat telefonicky pedem na tel. ísle: Schwarzenberský kanál na kole Zajímavosti, historie a souastnost, videoprojekce Termín: nedle , Sraz: IS Stožec s kolem as: 9.30 hod. Délka: 25 km (5 6 hodin) Doprovod: Lucie erná, Vladimír Svoboda Kontakt:

5 Krásná hora Historie Zlaté stezky, osídlení Šumavy, železná opona. Termín: nedle Sraz: D Stožec 8.45 hod., D Nové údolí 9.00 hod. Konec doprovodu: eské Žleby Délka: 10 km (4 5 hodin) Doprovod: Kamil Klusák, Stanislav Haladj Kontakt: Lišejníky a mechorosty na Stožci Druhová skladba na Šumav, jejich rozlišení (mechy, játrovky, hlevíky), výskyt a co prozrazují o prostedí, kde rostou. Termín: nedle Sraz: IS Stožec Konec doprovodu: erný Kíž Délka: 10 km (7 hodin) Doprovod: Zdenk Palice, Jan Vondrák Kontakt: Medvdí stezka Historie lesnictví a velké šelmy na Šumav Termín: nedle Sraz. D Ovesná Konec doprovodu. erný Kíž as: hod. Délka: 13 km ( 6 hodin) Doprovod: Richard Kovaík, Zdenk Nachlinger Kontakt:

6 PEDNÁŠKY, PROMÍTÁNÍ A POVÍDÁNÍ Pehlídka festivalových film Pedvádní vybraných titul ze 3 mezinárodních filmových festival. Filmy s tématikou o životním prostedí, pírodním a kulturním ddictví. Termín: pondlí as: Od hod. Místo: Informaní stedisko Stožec Termín: pondlí as: Od hod. Místo: Informaní stedisko Kašperské Hory Termín: tvrtek 5. srpna 2004 as: Od hod. Místo: Informaní stedisko Kvilda Kontaktní osoba: Vladimír Vlk Pednášky o NP Bavorský les Promítání a povídání o Národním parku Bavorský les a Sklenné Arše Termíny: každé uvedené pondlí 12.7., 26.7., 9.8., as: hod. Místo: IS Kvilda Pednášející: Jana Vylealová Kontakt: Pednáška otevení výstavy výtvarník z Regenu Termín pednášky : pátek od hod. Termín výstavy: od leden 2005 Místo: Infocentrum hraniní nádraží Železná Ruda Pednášející: Annemarie Pletl (tlumoení do eštiny) Kontakt: Karel Klostermann Denní dina, bída, strasti, ale i radosti a šibalství, penášející posluchae do dob dávno minulých. Dech beroucí popis dávné divoiny v míst, kde dnes vzniká nová. Termín: sobota as: od hod. do cca 15 hod. Místo: Myslivna na Bezníku (pšky nebo na kole 7 km z Modravy) Doprovod: Petr Mašek S sebou: boty do terénu, pláštnka Kontakt: , 251(Josef Štemberk) Obrázky z archy Tídenní setkání malí na Bezníku, rozhovory s výtvarnými umlci o vnímání pírody i o jejím uchování v národních parcích. Termín: pátek nedle sobota v hod. - oficiální veejná diskuse s malíi, pijte se podívat kdykoliv v dob pítomnosti malí Místo: Bezník u Sklenné Archy (za nepíznivého poasí v hájemce Bezník) Kontakt: , 217 (Josef Štemberk)

7 AKCE PRO DTI A RODIE Staroeské hry Úastníci si mohou vyzkoušet nap. tluení špak, pohánní obrue, cvrnkání kuliek a nkteré další. Termíny: sobota pondlí as: vždy hod. Místo: ped IS Stožec Kontakt: Klára Švejdová Hrajeme si v pírod Pírodovdná stezka v okolí IS, práce s pírodním materiálem /drobné výrobky z hlíny/. Termín: steda as: v hod. ped IS Stožec Místo: okolí IS Stožec Kontakt: CEV Dípatka (SVIS MŠMT), Helena Klimešová Setkání s Junior Ranger Tvoivá dílna V rámci programu Junior Ranger bude pipraveno hravé a tvoivé dopoledne pro dti. Každý úastník si bude moci vyrobit recyklovaný papír, vyzkoušet si práci s keramickou hlínou, malování na kamínky a další tvoivé aktivity. Na závr vás mladí strážci spolu s profesionálními strážci doprovodí k Chalupské slati, kde Vám poskytnou základní informace o této chránné lokalit. Termín: steda Vk úastník: pro dti od 3 let + rodie i prarodie as: od hod. Místo: ped IS Svinná Lada Kontakt: Martina Kuerová, Marek Aschermann ( , ) Znovu vesele s kaprem Jakubem Vyhlášení literární soutže, pohádka pro dti o kapru Jakubovi formou tvoivé dramatiky. Termín: pondlí Místo: IS Stožec as: zahájení ve hod. - hry, soutže hod. vyhlášení literární soutže hod. - pohádka Kontakt: , (Klára Švejdová) Hledání lesních skítk Spolená pohádková vycházka lesním královstvím. Zatímco dti budou hrát rzné hry, rodie se budou moci dozvdt mnoho zajímavého o šumavském národním parku od profesionálního strážce. Termín: sobota Vk úastník: pro dti od 3 let + rodie i prarodie as: hod. Délka trasy: max. 3 km Sraz:. Zaátek nauné stezky LES za Borovou Ladou S sebou: pevnou obuv, pláštnku, svainu, podložku na sezení, pastelky, šátek na oi Doprovod: Martina Kuerová + strážce NP Pi nepíznivém poasí akce odsunuta na jiný termín. Vždy se informuje o konání akce na tel nebo

8 OSTATNÍ AKCE: V srdci divoiny Uvítání Sklenné Archy na Bezníku, otevení galerie Archa pírody, pedítání z knihy Karla Klostermanna Sklái v eštin a nmin, rozšíená výstava Karla Klostermanna-spisovatele Šumavy Termín: sobota as: hod spolené putování z Modravy na Bezník zahájení oficiálního programu ukonení programu Místo: Bezník u Modravy Pednášející: malíi a fotografové z regionu národních park, pedítající ze spolku Karla Klostermanna Hudební doprovod: dtský folklórní soubor Šumavánek (Sokol Klatovy) Pro lidi s omezením pohybu pojede autobus: tam: 10.30, hod. zpt: 15.00, hod. Netopýí noc Seznámení se s životem našich netopýr, ukázka výzkumných metod vetn noního odchytu. Termín: sobota as: cca hod. (pesný as bude upesnn, délka celého programu cca 5 hodin) Sraz: Informaní stedisko Kašperské Hory Místo programu: 1. ást IS KH 2. ást Amalino údolí Pednášející: Ludk Bufka Kontakt: V pípad nepíznivého poasí bude program omezen na pednášku v IS Kašperské Hory. Inspirace divoinou Setkání ezbá z regionu Šumavy a Bavorského lesa možnost návštvy ezbá. Termín: pondlí sobota Místo: Bezník u Modravy, hájenka Bezník as: kdykoliv v dob setkání Po nás potopa? Uvítání Sklenné Archy slovem i písnikou na vrcholu Poledníku, na nejvyšším bod plavby. Termín: sobota as: hod. Setkání na parkovišti Slunená u Prášil, výstup na vrchol po ervené trase 8 km hod. Zaátek oficiálního programu u rozhledny Poledník, slovem i písnikou o duchovním rozmru archy hod. Zpátení cesta 7 km Místo: vrchol hory Poledník Pednášející: duchovní správce farnosti Kašperské Hory Vavinec Skýpala a vysokoškolský pedagog Ivan Rynda

9 Koncerty Jako hlavní program k propagaci pouti sklenné archy regionem Národního parku Šumava bude mladými instrumentalisty proveden cyklus orchestrálních koncert HUDBA SPOJUJE: V neopakovatelné atmosfée šumavských kostel zazní díla Bacha, Händela, Vivaldiho, Bedny, Stamice, Bruknera a dalších mistr. Pátek od hod. - Svatý Tomáš - kostel sv. Tomáše Nedle od hod. - Kašperské Hory - kostel sv. Markéty Pátek od hod. - Pední Výto - kostel sv. Filipa a Jakuba Sobota od hod. - Srní - kostel Nejsvtjší trojice Pátek od hod. - Stachy - kostel Navštívení Panny Marie Uinkují: The Baarova Orchestra Lenka Baarova flétna Orchestra Jan Niederle - dirigent Setkávání v kapli Cyklus odpoledních koncert v rámci týdne letních interpretaních kurs žes Termín: od ( bude upesnno na tel. ísle: ) Místo: Zámecká kaple Vimperk Ukázky plavení díví Termín: nedle Místo: Ježová as: hod. Ukázka plavení díví Termín: nedle Místo: Jelení Vrchy as: hod Ukázka plavení díví Termín: steda Místo: Ježová as: hod. Ukázka plavení díví Termín: nedle Kulturní osa plavební kanál Místo: Ržový vrch as: od hod. Kulturní poad s hudbou a pohádkami Místo: Ježová as: hod. Ukázka plavení díví

10 VÝSTAVY Nejstarší fotografie Šumavy od Pavla Scheuflera Výstava fotografií, která probíhá od ledna do Termín: od ledna do Místo: Infocentrum hraniní nádraží Železná Ruda Výstava Medvídci a medvdi Termín: Vernisáž: 1.5. od hod. Místo: Vimperk zámek, muzeum Výstava Ze starých kalendá Termín: Vernisáž: 1.5. od hod. Místo: Vimperk zámek, muzeum Výstava Karel Kupka obrazy Šumava v obraze. Termín: Vernisáž: 1.5. od hod. Místo: Vimperk zámek, muzeum Stožecká univerzita 3. vku Výstava rukodlných prací oban Stožec a okolí Termín: Místo: Kinosál Obecního úadu as: vernisáž od hod. V ostatní dny hod. Kontakt: IS Stožec Výstava Vra Kubík Kdolská obrazy Šumava v obraze. Termín: Místo: Vimperk zámek, muzeum

11 Sportovní úspch žákyn ZvŠ Vimperk Msíc kvten a erven jsou již tradin ve znamení sportovních her mládeže. Okresní kolo SHM žák ZvŠ se konalo v Prachaticích. Z družstva žák ZvŠ Vimperk se nejlépe umístila žákyn 8.p.r. Hana Váchová. Porazila své žíchovecké, volarské a prachatické soupeky ve všech disciplinách (bh 60m a 800m, skok daleký, hod krik. míkem). Pro své vynikající sportovní výkony se stala lenkou prachatického družstva starších žáky reprezentujících naši oblast v krajském kole ve Strakonicích Zde se Hance zdánliv nevydail bh na 800m (5.místo). V ostatních disciplinách byla opt vynikající (bh 60m a skok daleký 1.místo, hod krik. míkem 2. místo). Nejlepší odmnou bylo její lenství v družstvu dívek, které reprezentovaly náš kraj na celostátním finále SHM konaném v Tebíi. I zde, pi vyhlašování výsledk zaznlo její jméno celkem 3x, a to pi vyhlašování bhu na 60m - 2.místo, stejné místo obsadila i v celkovém poadí dívek a bronzovou medaili si odvezla za celkové umístní kraje. Velice jí blahopejeme a dkujeme za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i našeho msta. Mgr.Jaroslava Kotlíková ed. ZvŠ Vimperk

12 Oprava zveejnné zprávy o innosti Odboru vnitních vcí Mstského úadu ve Vimperku Ve Vimperských novinách. 6/2004 byl uveejnn lánek pod názvem: Zpráva o innosti jednotlivých odbor Mstského úadu za rok Bohužel data v lánku uvedená za Odbor vnitních vcí Mstského úadu ve Vimperku jsou nepesná, protože zahrnují data pouze za jedno pracovišt zpracovávající pedmtné agendy. Z tohoto dvodu níže uvádím vybrané ásti textu lánku, kde došlo k uvedení chybných údaj a žádám o zveejnní opravy. Obanských prkaz bylo vydáno celkem oproti uveejnným 669 obanských prkaz. Cestovních doklad bylo v roce 2003 vydáno celkem oproti uveejnným 266 cestovních doklad. Bylo pijato celkem 352 oznámení o ztrát (odcizení, poškození, zniení) obanských prkaz a 113 oznámení o ztrát (odcizení, poškození, zniení) cestovních doklad. Dále bylo vydáno celkem 473 potvrzení o obanském prkazu oproti uveejnným 182 potvrzeních o obanském prkazu. Dále došlo pravdpodobn k tiskové chyb v oblasti pestupk, kde bylo evidováno v roce 2003 celkem 230 pestupk oproti uveejnným 23 pestupkm. Ing. Jana Schererová, vedoucí odboru vnitních vcí

13 Podkování patí Mstské policii Vimperk, která jako každoron spolehliv spolupracovala s odborem školství, kultury a CR pi organizaci stánkového prodeje a píprav atrakcí, a pispla tak k zajištní prbhu Vimperské pouti v parku u Volyky. Za odbor školství, kultury a CR Kateina Kantoíková

14 i MUZEUM Zámek Vimperk Oteveno: kvten - íjen 9 16 hodin Stálé expozice : PÍRODA, KNIHTISK, SKLÁSTVÍ, D JINY M STA Výstavy: Medvídci a medvdi Ze starých kalendá Karel Kupka - do 31. ervence obrazy Vra Kubík Kdolská od 2. srpna do 31. íjna obrazy Vstupné: Dosplí - 20,- K Dchodci,, ZTP, studenti a dti od 6 let - 10,- K Pozvánka na prodejní výstavu: Malí od eky Otavy Vnímat atmosféru krajiny a nalézat v ní rovnováhu pírody a lidského díla, objevovat v pohledech do kraje nálady a promny to jsou výsady citlivého pozorovatele. Zachytit tyto kvality vlastními výrazovými prostedky a zprostedkovat tak sdlení ostatním to dokáže umlec. Práv schopnost vnímat a umlecky pojednat námty jsou atributy tvorby akademického malíe Mgr. Karla Kupky. Optimismus a poetika prolíná veškerý výtvarný projev malíe jeho oleje, akvarely, kombinované techniky i kresby nesou pee jeho životní filosofie. Námty Kupkovy tvorby jsou krajiny, zátiší, kytice, pírodní motivy a ilustrace. Muzeum ve Vimperku Vás zve na prodejní výstavu obraz akademického malíe Karla Kupky, která potrvá jen do konce ervence.. Pozvánka na výstavu Medvídci a medvdi Medvídci slaví už víc než 100 let a sbratelé medvídk jsou po celém svt. Už na poátku 20. století si medvídky poizovali i dosplí lidé, byl to rodinný pítel a neobešla se bez nho ani anglická královna. Už jste nkdy vidli 190 medvídk pohromad? Do konce íjna máte píležitost tuto medvdí spolenost vidt v muzeu, jsou zde vystaveni medvídci z rzných materiál, rzných velikostí, tvar a barev.

15 Upozornní provozovatelm malých stacionárních zdroj zneišování ovzduší v obci Vimperk MÚ Vimperk, odbor ŽP upozoruje provozovatele malých stacionárních zdroj zneišování ovzduší kterými jsou právnické osoby a osoby fyzické podnikající, že dle 12 odst.1 písm.f) zákona.86/2002 Sb., zákona o ochran ovzduší v platném znní jsou povinni zajišovat prostednictvím oprávnné osoby mení úinnosti spalování, mení množství vypouštných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdroj provozovaných pi podnikatelské innosti provozovatele, a to nejmén jedenkrát za 2 roky, a odstraovat zjištné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdroj spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15kW a u zdroj spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11kW; za oprávnnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnní v oboru kominictví. Tato povinnost platí od Novela zákona.86/2002 Sb pod.92/2004 Sb. platná od rozšiuje povinnosti výše jmenovaných provozovatel malých stacionárních zdroj v 12 odst.1 o písm.g), kterým se ukládá povinnost oznámit obecnímu úadu provedení povinného mení a kontroly podle písmene f) a jejich výsledky do 30 dn od data uskutenní /tj.odboru ŽP MÚ Vimperk/. Ivan Prokop odbor ŽP MÚ Vimperk

16 MSTSKÉ INFORMANÍ STEDISKO nám. Svobody 8, Vimperk Otevírací doba: Po Pá 9:00 17:00 hod. So Ne 9:00 12:00, 12:30 16:00 prodej map, suvenýr, prvodc internet pro veejnost kopírování, vázání inzertní služba informace o historických a kulturních památkách informace o pírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy informace o autobusových a vlakových spojích možnosti ubytování a stravování informace o umístní firem, organizací a služeb informace o názvech ulic v našem mst zajišování provozu Minimuzea Zlaté stezky ve sklepení pod mstským informaním stediskem píjem dotaz i pes SMS zprávy Kontakt: tel.: , fax: webové stránky:

17 Služby ve Vimperku Knihovna Mstská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpjní doba pro dosplé: Po, t 10 11:30 hod., 12:30 18 hod. st 12:30 16 hod. Výpjní doba pro dti: Po, st 12:30 16 hod., Út 12:30 17 hod. Internet: Ve výpjních hodinách pro dosplé. ajovna U Zvonu Domov mládeže, Námstí 44, Vimperk út pá hod so ne hod Výbr kvalitních aj a káv k posezení a koupi Muzeum Zámek Vimperk Oteveno kvten íjen hod Galerie u Šaška pedsálí MKS Vimperk Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: St 8, t so 18 hod. Ne 8:30, 18 hod.

18 KS Slovo života elakovského 345, Vimperk Modlitební setkání každé pondlí od 18:30 hod. Biblické vyuování každý tvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba každou nedli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.: Tanec Disco Calypso 1. Máje Fitness centrum FITKO + Solárium Ergoline Nad Stadionem budova Telecomu Provozní doba: Po pá hod., ne hod.. Solárium, masáže Ludmila Kortanová + rehabilitaní práce Jiráskova 278 Provozní doba: Po pá 9 21 hod., So, ne dle dohody tel.: , Solárium R + R Pivovarská Vimperk Kosmetika Po t: 8 19 hod., Pá ne: dle dohody Klostermannova 367, Vimperk Tel.:

19 Cviení pro pohodu se sportovní agenturou JH-SPORT každou stedu od 19:30 hod. tlocvina II. ZŠ, Smetanova ul. 405, VIMPERK kurz zaíná 10. záí 2003 pod vedením Mgr. Jaroslavy Hrdinkové - KALANETIKA - Pilatesova metoda - Zdravotní cviení Tel.: Cviení s Vendulkou Út t 20-21:00 hod. v malé tlocvin na II. ZŠ eká Vás: posilování, protahování, aerobní cviení, relaxace Cena 20 K za 1 hodinu Stedisko jógy Po zaáteníci St pokroilí 20 21:30 hod :30 hod Krizové a kontaktní centrum ul. 1. máje 74, Vimperk pátek tel.:

20 Studenti se na Šumav opt uili filmaským tajm Od 2. do 6. ervna 2004 probhl druhý roník mezinárodního filmaského workshopu pro mládež, poádaný Mstem Vimperk a Natur- und Tierfilm e.v., Neuschönau jako jedna z doprovodných aktivit mezinárodního filmového festivalu NaturVision. Pt jihoeských stedoškolák Lenka z Volar, Štpánka ze Strakonic, Václav z erné v Pošumaví, František ze Stach a Matj z Vimperka spolu s partnery z Nmecka po roce opt nakukovali pod pokliku filmaského umní. Pro zajímavost - loský studentský film Cesta vzhru, který vznikl na loském workshopu, zvítzil v regionálním kole filmové soutže Jufinale v nmeckém Vilsbiburgu a v nejbližších dnech bude bojovat ve finále v Bavorsku. Mladí filmai tak okusili první vavíny své loské práce. Velká ást Evropy Šumavu nevyjímaje v dob letošního workshopu procházela mnohadenním obdobím deš a mnozí Jihoeši urit vzpomnli na neblahý povodový rok Hladiny ek se povážliv zvedaly, Husinecká pehradní nádrž byla plná tém po okraj, potoky a potky se mnily v dravé toky, prost pod širým nebem bylo mokro až moc. A práv tou dobou se naši statení mladí filmai pod vedením zkušených lektor pokoušeli na Šumav natoit filmy na téma Vlk. Vzhledem k tomu, že loský roník workshopu probíhal v okolí obce Dobrá tedy na eské stran Šumavy, rozhodli se organizátoi letos filmaskou dílnu penést na druhou stranu hranice - do nmeckého Waldhäuseru v Národním parku Bavorský les. V blízkém lesním ZOO parku bylo totiž možno filmovat rzná divoce žijící zvíata, mimo jiné práv i vlky. Na letošní workshop se všichni velmi tšili, ale že to vzhledem k nepízni poasí nemli vbec jednoduché, vyplývá ze zápisk jedné z úastnic Lenky Orálkové, která je studentkou Gymnázia v Prachaticích. Zde vyjímáme z jejích zápisk: První den po píjezdu do Waldhäuseru jsme vzhledem k deštivému poasí vymýšleli námty na natáení. Nakonec jsme se rozhodli pro dv verze film o vlcích. První verze mla být natoená jako drama. Vlk je šílený zabiják, monstrum, možná ani ne vlk, spíš vlkodlak. Druhá verze bude seriózní dokument o vlcích. Bhem porady se k nám pidala i jediná nmecká lenka naší skupiny Martina. Krom této nmecké úastnice s námi veškerý program absolvovala i Anna, pracovnice Správy Národního parku Bavorský les, která byla souasn i naší prvodkyní. Ve stedu veer jsme tak mli hotové pibližné scénáe obou film a vymyšlené otázky do ankety o vlcích. Druhý den jsme se rozdlili do dvou štáb. Jeden pod vedením režiséra Mariána Poláka vytváel animace, druhý v ele s režisérem T Martinem Doruškou odjel do Neuschönau natáet anketu. Chtli jsme znát názor lidí na to, co si myslí o návratu vlk na Šumavu, ale zárove jsme je i prosili, aby si vymysleli njaké horory o vlcích. Nkteí byli opravdu ochotní a vymýšleli strašidelné píbhy... Dokonce se nám poštstilo udlat rozhovor se starostou obce - panem Heinzem Wolfem. Odpoledne, ve chvílích, kdy déš nebyl tak prudký, jsme se konen vypravili toit do ZOO parku (Tierfreigelände) v Neuschönau a mj. natoili i nádherné zábry hrajících si medvd. Také jsme pemlouvali turisty, aby nám povdli svj názor na vlky. Po veei jsme mli vzácnou návštvu - pána s vycvieným vlákem - synem komisae Rexe, s kterými jsme natoili nkolik zábr u táborového ohn.

21 V pátek se poasí bohužel OPT nezlepšilo, tudíž natáení východu slunce a podobných zábr nemlo smysl. Práci jsme ten den zaali opt v ZOO parku, protože jsme vdli, že v 10 hod. bude krmení vlk a mli jsme domluveno, že 2 odvážní jedinci z naší party mžou jet do ohrady. Ostatní zatím natáeli vlky z druhé strany plotu. Vzhledem k tomu, že vlci už mli hlad, bhali po celém výbhu a byli dobe vidt. Odpoledne jsme dotváeli filmové animace. Pozdji se ást naší skupiny vydala natáet noní zábry vlk. V sobotu jsme ve stižn zaali filmy dávat dohromady. Déš nepestával... Veer jsme nahráli komentáe, které vymyslela Štpka. Fanda s Lenkou potom dotoili rzné zvuky, jako vrení, muchání, funní, vytí, což vbec nebylo tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pozd veer jsme si potom prohlédli naše neúplné výtvory a šli spát. Na poslední den nám zbylo, jak tomu obyejn bývá, spousta práce. Po snídani jsme se pustili do závreného stíhání, pidávání zvuk, vybírání muziky Lenka s Martinou mly ješt jeden velký úkol - peložit vybrané výpovdi z anket a napsat pekladové titulky. Musím íct, že není vždy úpln jednoduché vybrat jen to nejdležitjší a ješt to napsat,,hezky esky" nebo hezky nmecky... Nakonec se odpoledne do filmu ješt nahrály namluvené komentáe a vložily všechny titulky. Bylo hotovo, alespo se to tak zdálo. Pi konené projekci se však ukázaly ješt nkteré chyby, muselo se opravovat a filmy jsme si pro jistotu pustili znovu. Z obou film jsme pak nahráli jednu nmeckou a jednu eskou verzi na kazety. Potom už zbývalo jen vyklidit stižnu, odnést poítae a další techniku do auta, rozlouit se s nmeckými hostiteli a rozjet se do svých domov... Zde vyprávní Lenky koní a nám nezbývá než úastníkm tohoto propršeného workshopu popát, aby se jejich 2 filmy Vlk, pítel lovka a Vlk: chcete m? líbily a usply stejn dobe, jako ten loský. A kde mžete spatit tyto filmy o vlcích Vy? No pece na podzim ve Vimperku! Oba filmy ze studentského workshopu budou totiž promítány bhem festivalu NaturVision jak ve Freyungu, tak posléze i od do v Mstském kulturním stedisku ve Vimperku, kde by mla probhnout i diskuze tvrc a lektor s žáky a studenty místních škol. Na tyto akce Vás již dnes srden zveme! Hana Šimková Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Vimperk a Lenka Orálková - Gymnázium Prachatice

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Dobrovolný svazek obcí severního Písecka a obec Kestřany vás zvou na cyklistickou akci NEDĚLE 4. 10. 2015 POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Po stopách husitské historie < Prezentace účastníků

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 1. 3. 2010 v kancelái

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007 Propozice Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007 Poádá : kynologický klub Beclav dne 14.4.2007 na fotbalovém hišti TJ Sokol Hlohovec Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

.. strana 2 !"#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! &" 213#(,2$. 2

.. strana 2 !#$%&'(&)*+'%&,#'(&),-'%. /!0 1! & 213#(,2$. 2 Vážená paní editelko, pane editeli, dovolujeme si Vám pedstavit ucelenou nabídku školních výlet na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Pro dti jsme pipravili nkolik zábavných program:.. strana

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998 SLEZSKÝ 20 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1998 4. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Bílovec 18. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Orlová 25. 4.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Botas Vysoina cup 2006

Botas Vysoina cup 2006 Vítáme Vás na trnáctém roníku vícedenních závod Botas Vysoina Cup 2006. Letošní Botas je situován opt do typicky vysoinského terénu. Doufáme, že si všichni pijdete na své a budete spokojeni. Poadatelé

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra)

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru íní (Lutra lutra) 24.10.2008 K. Poledníková 1, L. Poledník 1, V. Hlavá 2, J. Maštera 2, T. Mináriková 2, D. Rešl 2, L. Tomášková 2, J. Šíma 3, A. Toman 4,1,

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE

AGENTURA SUMMIT PARDUBICE AGENTURA SUMMIT PARDUBICE ve spolupráci s Komorou patentových zástupc eské republiky, Brno, a Krajskou hospodáskou komorou Pardubického kraje dovolují si Vás pozvat na jarní konferenci OCHRANA PRMYSLOVÉHO

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 27.06.2006 Usnesení. 617 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19. 06. 2006. Usnesení. 618 Rada msta rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu. 2

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.01.2007 Usnesení. 19 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 8. 1. 2007. Usnesení. 20 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2010 Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák - svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o.

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven.

Termín dalšího zasedání bude uveejnn na internetových stránkách Obce Maletín a na úední desce. V dob mezi svátky bude obecní úad pro veejnost uzaven. Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 14. 12. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 17, prosinec 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 2011 Zastupitelstvo

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO,

NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OKRESE VSETÍN NA PRAHU NOVÉHO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ EVROPSKÉ UNIE Konference pro NNO, 30.10.2006, Vsetín HODNOCENÍ AKCE Na konferenci se telefonicky a e-mailem pihlásilo

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma

Další významné ocen ní pro naši školu Škola udržitelného rozvoje Ekologie ve škole i doma Další významné ocenní pro naši školu U píležitosti dekády OSN Vzdlání pro udržitelný rozvoj byl naší škole udlen titul Škola udržitelného rozvoje. Získali jsme I. stupe, což je nejvyšší ocenní za aktivity

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Zápis ze 7. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne od 17,00 hodin na OÚ, p. 196 pošta.

Zápis ze 7. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne od 17,00 hodin na OÚ, p. 196 pošta. Zápis ze 7. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice ze dne 19.9.2005 od 17,00 hodin na OÚ, p. 196 pošta. Program: 1. Program. 2. Schválení programu. 3. ÚPD souborné stanovisko p. Štim. 4.

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více