Zpravodaj / 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. 106 6 / 2004"

Transkript

1 Zpravodaj / 2004 erven 2004 Obsah: Slovo pedsedy Reprezentace žen v Itálii London Cup.6 Zeister Slot Rozpisy ME juniorek a junior Radotín poádá PVP 13 Veteráni op3t v akci 13 Ligové sout3že Termíny play-off Rozhodnutí STK Rozhodnutí disciplinární komise Hasler Prague Softball Cup. 24 Mládežnická mistrovství a OPENy Finále školních lig..37 >eský pohár kadet. a žák..38 O pohár Novin VysoAiny výsledky.39 Pozvánky na turnaje Firma WORTH nabízí pálky..42 Vavruša sport nabízí...43 Kalendá akcí..44

2 Dámy a pánové, léto je v softballovém kalendái Aas pátelských turnaj., sousted3ní, ale i výjezd. našich reprezentaaních výb3r.. V Aervenci cestují naši junioi a juniorky ke svému ME do Paíže. Zatímco o prvenství našich junior. nikdo nepochybuje, tak v dívaí kategorii je situace vyrovnan3jší. Poslední turnajovou zkouškou našich hráaek je Pražský softballový týden a pak již spolu s juniory hurá do Francie. V srpnu italské Collecchio pivítá podruhé nejmenší kategorii žákyf do 13 let. I zde naše hráaky pomýšlí na mety nejvyšší. Ve stejném Aase pojedou do rakouského Lince hráai a hráaky pod vedením lofského mistra z Mladých Buk. na ME ve slowpitchi. P.vodn3 rekreaaní varianta získává Aím dále tím více milovník. a vzhledem ke spoleaenskosti a nižším tréninkovým potebám bude zejm3 obliba nadále stoupat. To jsou však všechno sportovní akce, které se konají mimo >eskou republiku. Cílem >SA je každoroan3 poádat jednu významnou mezinárodní sout3ž doma, neboj chceme Aeské softballové veejnosti i širšímu publiku pedstavovat softball na vrcholné úrovni. Práv3 v tomto Aase probíhá v KrAi Pražský softballový týden, kde se od úterý 22. Aervna do soboty 26. Aervna pedstavuje šestice ženských tým.. Americký kontinent zastupují univerzitní výb3ry USAAthletes a American Intarnational Sport Tours. Na turnaji se pedstaví i ob3 Aeské reprezentace, piaemž pro juniorky je to poslední test ped nadcházejícím ME v Paíži. Šestici tým. doplní lofský mistr >R a poádající klub SK KrA Altron a obhájce lofského vít3zství Joudrs. Mužský softball bude mít sv.j domácí turnaj od 20. do 24. Aervence, kdy se v kraském údolí odehraje HASLER PRAGUE SOFTBALL CUP. Manažer projektu Filip Kolací práv3 dolapuje pesné složení úaastník.. Hlavní domácí akci >eské softballové asociace v roce 2004 je pedolympijský turnaj žen Prague Softball Cup. Pedolympijský turnaj získal podporu jak Sv3tové softballové federace (ISF), tak pedsedy >OV MUDr. Milana Jiráska, pod jehož patronací se turnaj uskuteaní. Vzhledem k významnosti celé akce pevzal záštitu nad turnajem také primátor hlavního m3sta Prahy, pan Pavel Bém. D3jišt3m ISF Prague Softball Cup 2004 bude ve dnech 29. Aervence až 1. srpna pražský areál SK KrA Altron. Z tým. kvalifikovaných na Olympijské hry se turnaje zúaastní reprezentaaní týmy Kanady a Tchajwanu. Dalšími neolympijskými úaastníky budou národní týmy Holandska a >eské republiky.ve stejný Aas picestuje ke své pražské zastávce další olympijský tým Secko. Sekyn3 pevážn3 amerického p.vodu se budou v Praze pipravovat na Olympijské hry a navážou na sportovní program turnaje sérií zápas. s >eskou reprezentací. Zápasy s eckou reprezentací prob3hnou v kraském areálu od pond3lka do stedy (2. 4. srpna) vždy od 19 hodin. >eská softballová asociace sleduje poadatelstvím této vrcholné akce sv3tové úrovn3 ti hlavní cíle. Prvním je medializace a popularizování softballu jak v oaích široké veejnosti, tak mezi Aleny >SA. Práv3 díky vysoké sportovní úrovni zúaastn3ných tým. m.žeme oaekávat špiakové výkony a sportovní show, která zatím není v Evrop3 píliš b3žná. B3hem turnaje bude pipraveno široké spektrum doprovodných akcí, které mají za úkol ukázat návšt3vník.m krásy pálkovacích her a rovn3ž piblížit veejnosti pravidla, která zprvu vypadají pon3kud nesrozumiteln3. Doufáme tedy, že v kraském údolí vytvoíme prostedí nejen pro hráae a trenéry softballu, ale i pro lidi, kteí se s naším sportem teprve seznamují.pro širokou veejnost bude k dispozici možnost zkusit své št3stí pi odpalování na nadhazovací stroj Ai radarem zjistit rychlost svého hodu. Pro trenéry bude díky pítomnosti ady trenérských kapacit pipraven seminá týkající se pípravy týmu na vrcholnou sportovní událost. Linda Wells, jenž povede na OH ecký tým, v pr.b3hu turnaje povede motivaaní

3 trénink pro hráaky Sportovních center mládeže. Jak je z krátkého nástinu patrné, turnaj bude mimoádn3 atraktivní a to jak po stránce sportovní, tak po stránce spoleaenské. Druhým cílem je poskytnutí prostoru olympijským tým.m k píprav3 na bezesporu nejd.ležit3jší akci letošního roku. Kanada i Tchajwan využijí následn3 tréninkových možností areálu v KrAi a v3me, že na pražský pobyt budou vzpomínat rády. Díky tomu se >SA snaží pesv3dait zástupce evropských Alen. MOV, že softball má své místo na Olympijských hrách a že i v Evrop3 zažívá tato pálkovací hra rozmach a její úrovef i nadále stoupá. V neposlední ad3 se otvírá píležitost pro Aeskou reprezentaci žen, pro kterou je ISF Prague Softball nejd.ležit3jší akcí roku Pro Aeskou reprezentaci je letošní rok i pi nekonání žádné vrcholné akce typu ME Ai MS mimoádn3 atraktivní. V beznu se naše dívky pedstavily na pedolympijském testu v Aténách, poaátkem Aervna hrály tucet zápas. v italském legnanu s reprezentaaními týmy Tchajwanu, Itálie a Holandska a ISF Prague Softball Cup bude nepochybn3 završením nároaného roku. V3me, že tato sezóna pipraví naše hráaky pro hlavní událost roku 2005, kterou je mistrovství Evropy. Gabriel Waage

4 Reprezentace žen hrála na severu Itálie >eský národní tým žen se zúaastnil první Aervnový týden série zápas. v italském Legnanu. Italský tým si pozval v rámci pípravy na Olympijské hry do m3steaka severn3 od Milána krom3 našeho celku ješt3 hráaky Tchajwanu, bronzové medailistky z MS 2002, a svého tradianího rivala Holandsko. Pro Aeský tým se jednalo po beznovém turnaji v Aténách o druhou mezinárodní akci v sezón3, po které by m3l být známý základ týmu pro pražské Mistrovství Evropy Poadatelé rozd3lili dvanáct zápas. pro každé družstvo do dvou turnaj.. V úterý a ve stedu sehrál každý tým Atyi zápasy v rámci turnaje BSC Legnano Amga, od stedy do ned3le probíhal hlavní program, tetí roaník turnaje Citta di Legnano. Dvanáct zápas. v šesti dnech proti soupe.m, z nichž nejslabší bylo Holandsko, bylo nároanou prov3rkou pro všechny hráaky. Úpln3 poprvé se v reprezentaci objevily Zuzana VomáAková, Klára Patlichová, Kateina Hálová a Dina Pfeiferová, pro které byl proto turnaj nároaný o to více. Nyní k výsledk.m. Podailo se nám Atyikrát vyhrát. Všechny ti zápasy s Holandskem a úvodní hru s Itálií. Podrobné popisy zápas. najdete na internetových stránkách v krátké dob3 se tam objeví rovn3ž statistiky hráaek. Pot3šitelné je, že náš tým dokázal hrát výborné zápasy po celou dobu turnaje. Po pekvapení na zaaátku turnaje, kdy jsme Italkám s nadhazovaakami Leslie Malerich a N. Moretto nad3lili dev3t bod., pišly nejlepší výkony v záv3reaných zápasech proti Holandsku (7-0) a v semifinále turnaje proti Tchajwanu (1-3). Samozejm3 nastaly i slabší okamžiky. Dlouhých 29 sm3n se nám nepodailo skórovat, v zápasech, ve kterých se nedailo našim klíaovým hráakám, se naše hra tém3 rozpadla. Našt3stí takových moment. nebylo mnoho. Ne všechny hráaky mají také dostateanou kondici. NadhazovaAky: Eliška Pojerová a Kateina Tesaíková potvrdily výbornou výkonnost, stále se nevyhnou drobným výpadk.m v pr.b3hu zápasu a ob3 se potebují ješt3 vyhrát v podobných zápasech. Elišce urait3 pom.že letošní p.sobení v italské Sérii A, naše liga nemá pro pom3ení výkonnosti nadhazovaae na této úrovni žádnou vypovídací schopnost. Své záv3reané zápasy (Pojerová proti Holandsku, Tesaíková proti Tchajwanu) zvládly skv3le. Linda Rychlá se trápila po zran3ní kotníku se zády a turnaj ji nezastihl v nejlepším rozpoložení, odházela kvalitn3 záv3r úvodního zápasu s Tchajwanem. Michaela Kuchaová, která loni zakonaila sezónu skv3lým výkonem na MS juniorek, se musí ješt3 vyházet. M3la n3kolik p3kných sm3n, ale na kategorii dosp3lých chybí trochu rychlost a stabilní kontrola. N3kolik sm3n odházela i Kateina Hálová. Zadáci: Ob3ma (Jaklová a VomáAková) chybí zkušenosti, pedevším pro debutující Zuzanu VomáAkovou ze SaBaTu byl turnaj velkým soustem. Lenka Jaklová se zlepšovala zápas od zápasu. Ob3 dv3 mají vzhledem ke svému mládí a stabilní výkonnosti v lize ješt3 dost možností ukázat, co v nich je. Vnitní pole: Turnaj m3l sloužit pro vyzkoušení n3kolika variant, pedevším na druhé a tetí met3. Na dvojce, už dlouhá léta kritickém postu pro Aeský ženský tým, situace dopadla celkem dobe. Eliška Pojerová hrála výborn3, do formy se dostávala i Veronika Kopecká a své si odehrála i Kateina Dvoáková, která ovšem v A sestav3 je v souaasné dob3 stále naší nejlepší stední polakou. Na trojce hrála velmi jist3 Markéta Šulcová a patí v souaasné dob3 do základní sestavy, stídala se s Kateinou Hrubou, která zahrála v obran3 n3kolik skv3lých zákrok. v d.ležitý moment, na pálce bylo vid3t, že hraje na podobné úrovni poprvé. Prakticky jistota na spojce je Zuzana Kalinová, pokud hraje bez chyb asi naše nejlepší vnitní polaka schopná se ve všech herních Ainnostech v útoku i obran3 vyrovnat opravdu nejlepším. Když nemá sv.j den, jde ovšem hra celé obrany dol.. Na spojce se objevila i Eliška Pojerová, ta zahraje na reprezentaaní úrovni jakýkoli post ve vnitním poli. Na jedniace hrála Šárka Kopivová, pedvedla n3kolik skv3lých zákrok., v3tšinou se jí i dailo na pálce a dokáže tým

5 podržet v rozhodujících situacích. Klára Patlichová nehrála špatn3, musí si zvyknout na rychlejší hru. Ve vn3jším poli máme stabilní dvojici Kateina Dvoáková a Michaela Šulcová, které potvrdily kvality v útoku i obran3, nejv3tším pozitivním pekvapením turnaje byl výkon mladé Diny Pfeiferové. Lucie Halakucová i Kateina Hálová zahrály v poli standard, na pálce se výrazn3 neprosadily, Lucie m3la navíc v záv3ru turnaje zdravotní problémy. Turnaj byl organizován spíše jako sportovní píprava, bez spoleaenských okras okolo, prakticky celý den týmy strávily cestováním mezi hotelem, restaurací a hišt3m. Oficiální úvody zápas. byly pouze pi veaerních zápasch domácí Itálie a pi záv3reaném dnu play-off. Veškeré náklady spojené s pobytem hradila pozvaným tým.m italská federace. Pokud chcete v3d3t více o he soupe., sledujte naše www stránky, kdo se potebuje dozv3d3t n3jaké podrobn3jší informace nad rámec rozsahu tohoto Alánku, pište na Výsledky: >R Itálie 9:7, 0:6, 0:8 a 1:9 >R Holandsko 1:0, 6:4 a 7:0 >R Tchajwan 0:4, 0:6, 2:9 a 1:3 Kateina Tesaíková P, Technika Brno; Eliška Pojerová P, 2B, SS, DES Caserta, BA.142 (3/21), 6BB, 3RBI; Linda Rychlá, P, Joudrs Praha; Michala Kuchaová, P, KrA Altron; Lenka Jaklová, C, Joudrs Praha, BA.200 (4/20), 2RBI; Zuzana VomáAková, C, SaBaT Praha, BA.090 (1/11); Šárka Kopivová, 1B, Chemie Praha, BA.280 (7/25), 7BB; Klára Patlichová, 1B, LASO Kladno, BA.111 (1/9); Veronika Kopecká, 2B, Trutnov HSM, BA.211 (4/19), 3BB; Markéta Šulcová, 3B, OF, Joudrs Praha, BA.211 (4/19); Kateina Hrubá, 3B, Chemie Praha, BA.154 (2/13); Zuzana Kalinová, SS, Chemie Praha, BA.214 (6/28), 1HR, 5RBI; Kateina Dvoáková, 2B, OF, KrA Altron, BA.294 (10/34); Lucie Halakucová, OF, >echie Praha, BA.250 (2/8); Michaela Šulcová, OF, Chemie Praha BA.230 (6/26), 1HR, 5RBI; Kateina Hálová, OF, P, LASO Kladno, BA.000 (0/11), 1BB; Dina Pfeiferová, OF, Technika Brno, BA.095 (2/21), 5R RealizaAní tým: Kevin Henderson, Marek >ermák, Martin Brummel, Jana Baránková, Petr >ervenka Celkové poadí turnaje : 1. Itálie, 2. Taiwan, 3. >R, 4. Holandsko Nejlepší nadhazovaaka: Jennifer Spediacci (ITA) Nejlepší chytaaka: Natalie Anter (ITA) Nejlepší pálkaka: Daniela Castellani (ITA) NejužiteAn3jší hráaka: Eva Trevisan (ITA) Nejuniverzáln3jší hráaka: Yang Hui Chiu (TAI) Martin Brummel Manažer týmu

6 The London Cup 2004 Hišt3 celé na tráv3, metová vzdálenost 19, 81 metru, homerunový plot postavený necelých padesát metr. od domácí mety. Tak to byly asi nejv3tší speciality turnaje v anglickém m3steaku Cobham, které je vlastn3 pedm3stím Londýna. >eská reprezentace juniorek startovala na turnaji, který se hrál 5. a 6. Aervna, v rámci pípravy na letní mistrovství Evropy. Na netradianích hištích sehrála šest utkání a nakonec skonaila na 5. míst3. Do turnaje jsme vstoupily povedeným utkáním proti reprezentaanímu výb3ru žen Velké Británie. Po vyrovnaném pr.b3hu rozhodly zápas dv3 chyby. Ty jsme bohužel ud3lali my a soupe po bezchybném výkonu vyhrál 1:0. Druhé vystoupení se nám tolik nepovedlo. Hned v prvním inningu jsme dostali Atyi body a výsledek zápasu se nám do konce obrátit nepodailo. Tým All-Stars Dreammers nás porazil 6:4. Za SpáAe stejn3 jako za repre Velké Británie nadhazovala americká nadhazovaaka. A ona se v týmech, proti kterým jsme hrály, sešla v.bec velice r.znorodá spoleanost. Krom3 AmeriAanek to byly dívky z Jihoafrické republiky, KanaPanky, NovozélanPanky a dokonce i jedna >eška. Na turnaji se totiž sešli úpln3 všichni, kdo softball v Anglii hrají. Ve tetím utkání se nám konean3 podailo vít3zit. V p3kném zápase jsme pokoili hravý a bojovný tým z Nice. Poté jsme si poradili s juniorským výb3rem AngliAanek a pes odevzdané Dánky jsme postoupili do malého finále. Tedy vlastn3 do zápasu o páté místo. V n3m jsme se op3t stetli s Francouzkami z Nice a je zbyteané dodávat, že jsme je op3t zdolali. Celý turnaj se odehrál ve velice p3kném prostedí kampusu American Community school of Cobham, jakési výspy amerického stedního školství na anglickém venkov3. Vše tam bylo velice p3kné a velice americké, tedy velkolepé. Krom3 toho, že tento ústav jist3 nabízí možnosti kvalitního vzd3lání, tak nabízí svým student.m prakticky nekoneané možnosti sportovního nebo kulturního vyžití. Jen škoda, že ta softballová hišt3 tam mají rozm3ry na slow-pitch... Podobný turnaj se ve Velké Británii hrál poprvé, potvrzuje se tím fakt, že britský softball má stoupající tendenci. V posledních letech se totiž AngliAané snaží zvýšit kvalitu hry všemi možnými zp.soby. Krom3 p.sobení amerického kouae Bobbyho Simpsona u ženského reprezentaaního týmu si zvou do zem3 kvalitní americké nadhazovaaky, aby zde házely ligu a umožnily tak pálkakám zvyknout si na dobrý nadhoz. Celý turnaj nakonec vyhrál tým Joudrs Praha posílený o nadhazovaaku Sabatu Jitku Zákorovou a Andreu Dejmalovou z KrAe. Jakub Staík Konené umístní 1 SK Jourds (Czech Republic) 2 GB Women s Team 3 United Nations Fastpitch 4 All-Star Dreamers 5 Czech Under-19 Team (Plate Winner) 6 Nice Cavigal (France) 7 GB Under-19 Team 8 Arhus Aces (Denmark)

7 Naše vystoupení v Zeistu Junio.i R spolu s výb3rem hráa. pracovn3 nazvaným do 23 let se zúaastnili v holandském Zeistu tradianího velmi dobe obsazeného turnaje Zeister Slot Turnaj se uskuteanil ve dnech v novém areálu místního klubu Phoenix Zeist. Hrálo se na dvou travnatých fotbalových hištích. Nové baseballové a softballové hišt3 je v souaasné dob3 ve výstavb3 a v píštím roce bude k dispozici. V letošním roce se turnaje zúaastnila družstva : Reprezentace Holandska a Dánska, Lakenheath (výb3r z USA základen v GB ale s adou holandských hráa. (v3tšinou Aerné pleti), Pinguins (Dánsko), Phoenix Zeist (místní klub) a dva naše výb3ry. P.vodn3 m3la startovat ješt3 reprezentace Velké Británie, která se však krátce ped turnajem odhlásila. Za juniory nastoupili : J. Müller, O. Müller, B.Adamec (HavlíAk.v Brod) M.Hudec, J.Kos, M.Pyszko (Karlovy Vary), V.Svoboda (VS Chomutov), M.Smolík, D.Kramá, Jan Pospíšil, Jií Pospíšil (Spectrum), Š.Eret (SVŠ PlzeF), T.Benda, J.Nezbeda (Most) Trenéi : Petr Novák, Dušan Šnelly, Miroslav Dolejš, Doktor : MUDr. Petr Bartoška Výb3r do 23 let tvoili hráai : J.Mach, J.HniliAka, V.Mudra, M.Kupka, J.Petr, T.Petr (Iuridica) Z.Mateanka, L.Holub (Radotín), M.Jícha, P.ŠtoAek (Spectrum) Z.>erný, J.Urválek (SVŠ PlzeF), J.Mikulec (Chomutov), P.Just (HavlíAk.v Brod) Vedení : Leoš HrabaAka, Dan Pasini. Turnaj se hraje tradian3 systémem každý s každým a následuje podle poatu úaastník. n3jaký druh play-off. Každý tedy sehrál minimáln3 7 celých zápas. b3hem tí dn.. V úvodním zápase nastoupili junioi proti naší 23. A po slušném výkonu zvít3zili 4:1. Za juniory nadhazovali Št3pán Eret a Jaroslav Müller. Oba se plánovan3 stídali ve všech utkáních. Za 23 nadhazoval Zden3k Mateanka. Na 23 byla vid3t menší sehranost a daf 1.zápasu. Junior.m se dailo v obran3. Výsledky zápas. našich celk. : Junioi 23 Lakenheath 3:8 4:12 Holandsko 2:7 5:4 Dánsko 0:3 0:5 Phoenix 12:5 12:4 Penguins 1:11 2:7 V jednotlivých klubech byla k vid3ní celá škála kvalitních hráa.. Dánští Penguins (hráli zde na PVP 2002 na Spectru) m3li ve svém stedu výborného nadhazovaae Martina Holmberga, K oporám patili : Esben Stokholm, Mikkel Bentzen, Mads Sorensen, dále NovozélanPané Fabian Maka a nadhazovaa Sinnot.

8 Lakenheath, který na turnaji vedl legendární Earl Hicks, m3l nadhazovaaské eso v botswanském reprezentantovi Tony Moyovi. Zadáci se jim však rozehrávali velmi pomalu, a byla to slabina jejich týmu. Nap. naši junioi získali 8x 1.metu po strike outu. A na catchera získávali i další mety. Další osobnosti : Melwin Brown (bývalý junior Holandska), Angelo Clemencia (vynikající pálka distancovaný v lofském roce holandským svazem), 52 letý nadhazovaa Paya Boekhouder, Carlos Adamus, Marlon Frolijk a americký pam3tník na spojce vynikající J.Gilmore ReprezentaAní tým Holandska, který kauaoval Erwin Viser, na tom není dobe pedevším. nadhazovaasky. JedniAkou byl Erik Zomerdijk. K oporám patil vynikající pálkai Keny Daame (C) a tmavý Julius Veerus (CF), dále Joost Droog (2B), Enio Kwas (OF), Roger Makel (C). Dánsko se opírá o nadhoz stále vynikajícího Jespera Pandura. Sekundoval mu ješt3 Rasmus Soerensen. V dánském celku se objevila i ada mladých hráa., kteí prošli juniorským výb3rem (Brewerton, Terkelsen jr., Hansen, ). Kvalitním pálkaem je 1.meta J.Heller. P3kn3 zahrála i spojka M.Rasmussen. Místní Phoenix na úrovef nestaail. Nebyl posílen žádným kvalitním nadhazovaaem. A proto to m3l tento tým v obran3 velmi t3žké. Naše 23 hrála velmi dobe, když se na nadhozu dailo Jonáši Machovi. Pálkasky vynikal Marek Jícha, který je rychlý a díky ulejvkám, slap.m i dlouhým odpal.m patil k píjemným pekvapením našeho výb3ru Tiadvacítka se rozehrávala postupn3, s pibývajícím Aasem a odehranými inningy se úrovef hry v útoku i obran3 zvyšovala. Tým vedle domácích Phoenix a >R juniorky startoval proti špiakovým evropským tým.m a hráa.m v Evrop3 hrajících. Cenné vít3zství se poaítá mj. s repre NL v pom3ru 5:4, tento duel byl divácky atraktivní až do posledního nadhozu. Tým po základní Aásti skonail na Atvrtém míst3, hned v prvním kole play-off jsme vypadli, kdy jsme se proti repre nadhazovaai Botswany Tonu Moyovi "ani neuprdli". Perfect game mu zkazil až ke konci utkání šjastnou "švihnutou ulejvkou" Marek Jícha, shodou okolností náš nejlepší pálka turnaje (BA=500). Marek se pálkasky neztratil ani v seznamu všech pálka. turnaje, kdy byl hodnocen na pátém míst3. Z dalších našich hráa. se v boxu dailo Janu Urválkovi (BA=400) a Jaroslavu Mikulcovi (BA=308), který se navíc velmi dobe zhostil úlohy kapitána a pomohl cennými radami ostatním hráa.m. V obran3 tým spoléhal na velmi dobrý výkon Jonáše Macha na prkn3. (Leoš HrabaAka)

9 Juniorky a junio.i R se chystají na MEJ Francouzská m3steaka La Thillay a Roissy na severu Paíže (blízko letišt3 Charlese de Gaulla) budou hostit evropský šampionát v kategorii juniorek a junior.. Naše juniorky na posledních dvou mistrovstvích (2002 v Chocni, 2000 v Enschede) obsadily vždy bronzové píaky. Medaili by jist3 d3vaata pála i nyní. Boj o n3 nebude jednoduchý, ale Aeský softball je jist3 kvalitní a bude o medaile tvrd3 bojovat. Oba naše celky absolvovali koncem kv3tna a zaaátkem Aervna pípravné turnaje v zahraniaí juniorky ve Velké Británii, junioi v Holandsku. V3me, že turnaje splnily své a že naše družstva budou na EURO dobe pipravena. Junioi zatím na posledních tech šampionátech vždy pesv3daiv3 získali zlato a zatím nenašli evropskou konkurenci. Favority turnaje budou i nyní. O to budou mít t3žší pozici, vždyj obhajovat je vždy t3žší. V kategorii junior. letos hraje rekordních 7 družstev. Na dalších stránkách uvádíme rozpisy turnaj. juniorek i junior.. Poslední pípravu absolvovali junioi na dvou jednodenních sousted3ních v Praze na Spektru (14. a 28.6.) a pak na dvoudenním srazu v Chomutov3 (5. a 6.7.). Trenéi vybrali celkem 17 hráa. : Jaroslav Müller P 1986 HavlíAk.v Brod Ondej Müller C 1986 HavlíAk.v Brod Bohumír Adamec OF 1986 HavlíAk.v Brod Tomáš Voborník IF, OF 1988 HavlíAk.v Brod Michal Hudec C 1986 Karlovy Vary Jakub Kos IF, OF 1986 Karlovy Vary Michal Pyszko OF 1897 Karlovy Vary Václav Svoboda IF 1985 SC Chomutov Michal Smolík P 1986 Spectrum Praha David Kramá IF, OF 1986 Spectrum Praha Jan Pospíšil IF 1986 Spectrum Praha Jií Pospíšil IF 1986 Spectrum Praha Št3pán Eret 1986 SVŠ PlzeF Jií Nezbeda OF 1987 Painbisters Most Tomáš Petr IF, OF 1988 Iuridica Praha Z následujících 4 hráa. budou ješt3 vybráni dva : Svatopluk Smysl C, IF 1986 Tempo Praha Jan Petr P 1986 Iuridica Praha Vojt3ch Oliva IF, OF 1986 Spectrum Praha Ondej N3mec OF 1986 Painbusters Most Trenéi : Petr Novák, Dušan Šnelly, Miroslav Dolejš, Daniel Pasini

10 Informace STK Ligové sout9že Základní Aást mají v nejvyšší sout3ži dohranou muži. Až na jedno utkání mezi PV a Chemií, které však již o niaem nerozhodne. Družstva se tedy mohou pipravovat na srpnový zaaátek play-off. >tvrtfinálové dvojice tvoí : KrA Altron Slavia VŠ PlzeF Spectrum Praha Iuridica Praha Utkání se hrají : 21.a v Plzni a na Iuridice (KrA?) 28.a V Praze KrAi a na Spectru Hraje se na ti vít3zná utkání. Naši zástupci v evropských pohárech Chomutov a Radotín obsadili první dv3 píaky a vyhnou se tak Atvrtfinálovým duel.m. Chomutov tak nastoupí v Haarlemu (Holandsko) v PMEZ ( ) a pak jej v semifinále Aeká tým, který postoupí ze Atvrtfinále a zárovef byl horší po základní Aásti než druhý postupující Atvrtfinalista. Semifinále se hraje na ti vít3zství ve dnech 18., 19., 25., 26. a 28. záí Radotín hraje doma v Praze Radotín3 PVP ( ) a 18. Nastupuje rovn3ž do prvního semifinále proti lepšímu (v zákl.aásti) postupujícímu ze >F. Chomutov a Radotín poádají své zápasy ve dnech 18.9., 26. a Sedmé a osmé družstvo z tabulky PV Praha a Chemie Praha se stetnou v sérii na 4 vít3zná utkání o udržení v >SL. Poražený ze série pak bude nucen ješt3 hrát baráž na 3 vít3zná utkání s druhým družstvem ze 2.>SL. Odstoupení družstva SK erné piran9 Karlovy Vary z 2.SL muž< Zdravím Vás a touto cestou Vám oznamuji, že SK >erné piran3 K.Vary ukonaují.k. dnešnímu datu ( ) své úainkování v 2.>SLM na základ3 dohody kádru hráa.. Omlouvám se za pípadné problémy, které se díky našemu rozhodnutí nejspíš vyskytnou. Leoš Titl STK pijala tuto zprávu jist3 ne s nadšením - a byla nucena tedy všechny výsledky družstva >P Karlovy Vary anulovat. Tabulka pak bude míti upravenou podobu a rozpis dalších zápas. 2.>SL bude rovn3ž mírn3 upraven. Ve 2.>SL muž. se piostuje boj o 1.>SL. vedoucí Hroši z HavlíAkova Brodu mají jen 3 porážky a mají mírný náskok. Na dalších místech je však situace vyrovnaná a Most, Kunovice i Tempo ješt3 budou bojovat o možnost utkat se v baráži s posledním celkem 1.ligy.

11 STK SA oznamuje vedoucím družstev 2.SLM STK >SA stanovila náhradní termín pro utkání 3.kola 2.>SL muž. 2004, které nebyly sehrány z d.vodu nepíznivého poaasí. I když byl ponechán dostateaný prostor pro pípadnou dohodu jednotlivých družstev, tak ke shod3 nedošlo. Po zvážení všech okolností a také názor., které od jednotlivých družstev STK >SA obdržela byl stanoven nový termín zápas. A na sobotu , poadatelem utkání je družstvo HavlíAk.v Brod. soutž kolo Datum poadatel íslo as domácí hosté 2.>SLM Havl. Brod :00 Meteor HavlíAk.v Brod 2.>SLM Havl. Brod :00 Most Meteor 2.>SLM Havl. Brod :00 HavlíAk.v Brod Most Na základ3 dohody vedoucích družstev Amasoma Píbram a Tempo Praha schvaluje STK >SA následující náhradní termín nedohraného zápasu 5.kola 2.>SLM Amasoma P.íbram - Tempo Praha. Utkání A bude sehráno ve tvrtek od 18:00 hod. v P.íbrami, poadatelem zápasu je družstvo Amasoma Píbram. STK SA oznamuje vedoucím družstev 2.SLM Po odstoupení družstva KV ze sout3že 2.>SLM dochází k následující situaci. Podle SS z 1.>SLM nikdo pímo nesestupuje do 2>SL, sout3ž bude v roce 2005 naopak dopln3na na poaet 9 družstev v sout3ži. Po odstoupení družstva KV a po ukonaení sout3že se po postupu vít3ze 2.>SLM do 1.>SLM poaet družstev v 2.>SLM sníží ve skuteanosti na 7 družstev. Vzhledem k uvedeným skuteanostem STK rozhodla, že poslední družstvo z 2.>SLM nemusí startovat v kvalifikaci a z.stává v sout3ži 2.>SLM. 1.SL žen Ješt3 double utkání Chemie Kladno doplní tabulku po 22 zápasech. Do konce základní Aásti každé družstvo pak odehraje ješt3 23x double utkání tedy po šesti zápasech. Do play-off postoupí první 4 družstva. Již v této fázi se zdá, že semifinále neunikne družstv.m Chemie, Joudrs, SaBaT a KrA. Ostravská univerzita stále Aeká na první ligové vít3zství. 2.SL žen Družstvo Trutnova si ve vzájemných zápasech se Dvorem Králové vylepšilo bilanci a vede tabulku se Atymi prohrami. Pouhé 4 porážky má i Podolí. Dv.r Králové jich nasbíral již sedm.

12 Radotín po.ádá PVP Krom3 PSC bude kvalitní softball k vid3ní na našich hištích i v záí. V Radotín3 se uskuteaní Pohár vít3z. pohár. muž.. Náš softball bude reprezentovat SK Radotín stíbrný celek lofské nejvyšší sout3že. ÚAastníci turnaje (7 tým.) : Amager Vikings (Dánsko), Raggers Thamen (Holandsko), Deurne Spartans (Belgie), BCF Paris (Francie), Panthers Trnava (Slovensko), Medvednica Zagreb (Chorvatsko), Radotín (>R). A protože radotínští mají turnaj hrát a zárovef jen poádat, žádají dobrovolníky o výpomoc pi poádání turnaje. Jedná se pedevším o pomoc pi zapisování zápas., zpracování statistik, technické pomoci na hišti a v jeho okolí, pomoc pi doprav3 tým., rozhodaích a funkcioná. ESF. Takže kdo chce vid3t kvalitní hru a pomoci k úsp3šné organizaci, m.že kontaktovat Pavla Prachae ). Veteráni op9t v akci TJ Podolí Praha poádá v sobotu po 10. hodin3 dopolední veteránský fast-pitchový turnaj pro družstva i píchozí jednotlivce. Místo : Praha 4 KavAí Hory V3ková kategorie : Muži : 50 let a výše Ženy : 40 let a výše Výjimky možné Tekuté obaerstvení zajišt3no Za poadatele z Podolí srdean3 zvou : Laco >ermák Petr Fašianok Petr Švec

13 Rozhodnutí STK SA STK >SA projednala protest oddílu Joudrs Praha, který byl podán dne v utkání 7. kola 1.>SLŽ A Joudrs Praha - LASO Kladno. Vedoucí družstva Joudrs Praha v souladu se sout3žním ádem složil v okamžiku podání protestu hlavnímu rozhodaímu poplatek 300,- KA. Poadatelem utkání byl oddíl Joudrs Praha, rozhodaími utkání 1.>SLŽ byli pánové P.Sepa (DM) a J.Rendla (M). Výsledek utkání byl 4:6 pro družstvo LASO Kladno. Podklady pro jednání bylo jednak vyjádení vedoucího protestujícího družstva Joudrs Praha p. T.Kusého, ve kterém popsal protestovanou situaci a také hlášení o zápasu s vyjádením rozhodaího P.Sepy, ve kterém popisuje pedm3tnou situaci a d.vody, které vedly k rozhodnutí rozhodaích v dané situaci. Družstvo Joudrs Praha podalo protest b3hem první poloviny 1.sm3ny utkání. NadhazovaAka družstva Joudrs byla v nadhazovacím postavení tj. spojené ruce s míaem, stála na met3 a provolávala povzbující slova na své spoluhráaky a rozhodaí vyhlásil nesprávný nadhoz. Protest byl podán proti rozhodnutí rozhodaího, podle názoru protestujícího družstva rozhodaí nepostupoval v souladu s platnými pravidly softballu. V souvislosti s ešením uvedeného protestu požádala STK >SA o výklad KR >SA, její stanovisko je uvedeno v píloze tohoto rozhodnutí. Po zvážení všech dostupných informací STK >SA konstatuje, že nedošlo k porušení pravidel. Pravidla v kapitole VI. Nadhazování ( 1 a-d - 3 a) se uvádí, že ped zahájením nadhozu musí nadhazovaa zaujmout postavení na nadhazovací met3. Když nadhazovaa zaujme nadhazovací postavení, musí pevn3 stát na obou nohou a musí se ob3ma nohama dotýkat nadhazovací mety. Pouze v tomto postavení, s míaem v jedné ruce nebo v rukavici a rukama rozpojenýma, m.že nadhazovaa pijímat nebo být pipraven pijímat signál od chytaae. Ped zapoaetím nadhozu musí být nadhazovaa s míaem v obou rukou ped t3lem a Aelem k pálkai v naprostém klidu po dobu nejmén3 2 a nejvýše 10 sekund. NadhazovaA nesmí také provést žádný pohyb nesouvisející s nadhozem. NadhazovaAka stála na met3 se spojenýma rukama a v dob3, kdy m3la být 2-10 sekund v naprostém klidu verbáln3 komunikovala s chytaaem a ostatními polai, což rozhodci posoudil jako porušeni pravidel kap.vi, 1 d, e, s d.sledkem nesprávný nadhoz. Protest se zamítá a výsledek utkání platí. V Praze RNDr. Helena Voborníková Pedseda STK >SA Píloha A.1 Výklad KR SA, který se týká protestu družstva Joudrs ze dne Podle vyjádení rozhodaího byla porušena pravidla o nadhazování : Kapitola VI.- NADHAZOVÁNÍ 3. a) NadhazovaA nesmí provést žádný pohyb nesouvisející s nadhozem

14 Výklad : Jedná se pedevším o pohyby, které mohou znesnadnit situaci pálkae. Takto m.že být posouzeno i nevhodné mluvení, pokikování a verbální vlivy. A podle tohoto výkladu rozhodl i rozhodaí. 1 Ped zahájením nadhozu musí nadhazovaa zaujmout postavení na nadhazovací met3 d) Pouze v tomto postavení, s míaem v jedné ruce nebo v rukavici s rukama rozpojenýma, m.že nadhazovaa pijímat nebo být pipraven pijímat signál od chytaae. Výklad : Mluvení m.že být posouzeno, jako Ainnost související se signály a v okamžiku, kdy má nadhazovaa spojené ruce, tato Ainnost není povolena. I proto mluvení v daném okamžiku m.že rozhodaí posoudit jako akt, který do nadhozu nepatí a nadhoz m.že být posouzen jako nesprávný. Miroslav Dolejš Pedseda KR >SA Rozhodnutí Disciplinární komise ze dne Dne jednala Disciplinární komise o pípadu neoprávn3ného startu hráae Miroslava Víška (Iuridica Praha) v utkání Pražského Peboru Muž.. Jednání bylo záhájeno na podn3t STK a vedení PSS. Za DK se jednání úaastnili: Jan Hora, Pavel Sepa. Omluvili se Vojt3ch Albrecht,Daniel Tobola,Vladimír Liss. HráA M. Víšek se z jednání omluvil. Vedoucí družstva Iuridica M. Štulík se ze sportovních d.vod. nemohl z.aastnit avšak celá v3c s ním byla pedem konzultována. Rozhodnutí: Podle platného disciplinárního ádu odstavce 2.3 b) start v jiné sout3ží (nepípustný podle SS) a vzhledem k okolnostem pípadu a pedchozímu chování byl hráai M. Víškovi ud3len trest Zákaz závodní innosti na 2.utkání Dále byl podle platného disciplinárního ádu odstavce 3.5 Falšování dat a jiných údaj., 3.6 Rozhlašování nepravdivých zpráv Ai údaj. a vzhledem k okolnostem pípadu a jednání zástupc. týmu b3hem a po inkrimiovaném zápase ud3len trest oddílu Iuridica Praha Pokuta ve výši 1000 K Provnin3ný hráa již ke dni vykonal Aást trestu ZZ> ve výši 1 zápas. D.vody k tomuto rozhodnutí: Disciplinární komise celou situaci posoudila, porovnala vážnost a charakter provin3ní na základ3 zjišt3ných údaj. a vyjádení a pihlédla i k chování a jednání všech dotyaných. Pokutu je povinen oddíl zaplatit v souladu s pravidly uraenými platným Disciplinárním ádem Proti rozhodnutí se lze odvolat k Pedsednictvu >SA ve lh.tách pesn3 stanovených v DS. Jan Hora pedseda disciplinární komise

15 Rozhodnutí Disciplinární komise ze dne Dne jednala Disciplinární komise o pípadu fyzického stetu hráaek E.Hanusíkové (>echie) a A.Dejmalové (SK KrA Altron) po zápase A >SL žen. Za DK se jednání úaastnili: Daniel Tobola, Vojt3ch Albrecht a Jan Hora (prostednictvím speakerphonu). Omluvili se Vladimír Liss a Pavel Sepa. Ob3 vylouaené hráaky se zúaastnily jednání. Rozhodnutí: Podle platného disciplinárního ádu odstavce 2.7 a) napadení hráae byl ob3ma hráakám ud3len stejný trest Zákaz závodní innosti na 1.utkání D.vody k tomuto rozhodnutí: HráAka E.Hanusíková se ješt3 ped jednáním DK písemn3 omluvila A. Dejmalové, a ta omluvu pijala. Disciplinární komise celou situaci posoudila, porovnala vážnost a charakter provin3ní na základ3 zjišt3ných údaj. a vyjádení. Disciplinární komise nepovažuje pestupky hráaek za vážné provin3ní, ale vzhledem k charakteru Ain. varuje ped dalšími podobnými potyakami a je pipravena v pípad3 opakovaného provin3ní ud3lit tresty vyšší. HráAky se mohou odvolat k Pedsednictvu >SA, a to do 15 dn. ode dne jednání Disciplinární komise ( ). Ud3lený trest je ale teba odpykat v prvním možném zápase 1.>SLŽ. V Praze dne Vojt3ch Albrecht zástupce pedsedy disciplinární komise HASLER PRAGUE SOFTBALL CUP Vzhledem k obtížnosti sehnat kvalitní zahranianí týmy a Aasovému tlaku se poadatelé rozhodli zkrátit turnaj na tídenní. UskuteAní se tedy v termínu : Místo : Areál SK KrA Altron v Praze 4 Turnaj je uaen pro 8 tým.. V souaasné dob3 je jistých 6 družstev : SC Chomutov, KrA Altron, Junioi >R, Radotín, Flags (Holandsko), MASK Pezinok (Slovensko). O zbývající dvou týmech se ješt3 jedná : Aeká se na sestavení dánského výb3ru, jehož základ by m3li tvoit hráai Amageru Vikings. Sestaven by m3l být i výb3r našich dalších ligových celk. (Iuridica, PlzeF, PV, ) Finále je plánováno na sobotu od 21 hodin. Jist3 bude k vid3ní kvalitní mužský softball.

16 Mládežnická mistrovství 30. Aerven byl poslední možný den na pihlášky do podzimních OPEN M-R. Uvádíme tedy seznam p.ihlášených družstev : Mladší žákyn Mladé Buky ( ) 8 tým* KrA Altron, Mladé Buky, Dv.r Králové nad Labem, Kotláka, Panthers Trnava, Ostravská Univerzita, Slovensko, Klackai Kostelec nad Orlicí Starší junioi - Kostelec nad Orlicí ( ) 13 tým* >echie Praha, Karlovy Vary, HavlíAk.v Brod, Klackai Kostelec nad Orlicí, Iuridica Praha, Ostrov, Pouchov HK, Spectrum Praha, SVŠ PlzeF, Tempo Praha, Kostelec Tigers, Most, Kunovice Kadeti Praha (Meteor+Spectrum) ( ) 9 tým* Klackai Kostelec nad Orlicí, Sezimovo Ústí, HavlíAk.v Brod, Ostrov, Podolí, Spectrum Praha, SVŠ PlzeF, Kostelec Tigers, SC Chomutov M-R kadet< se uskuteaní v Praze na hištích Meteoru a Spectra. Seditelem turnaje bude Vladimír Liss. M-R mladších žák< v roce 2005 se uskuteaní patrn3 v Plzni, kde jej bude poádat oddíl Slavia VŠ. Seditelem turnaje bude Filip Jára. ÚAastníci M-R mladších juniorek v termínu v Brn9 : KrA Altron, SK Kotláka, Arrows Ostrava, Spectrum Praha, Joudrs Praha, Ostrov, >echie Praha, SVŠ PlzeF. ÚAastníci M-R kadetek v termínu v Praze - Kri : KrA Altron (vít3z 2003) 1. ze severní Moravy (oblastní pebor kadetek 2004) 1. z východních >ech 2. z východních >ech 1. z Prahy Plus 3 další nejlepší družstva z OPEN poháru >SA ÚAastníci M-R starších juniorek v termínu v Praze Kri : KrA Altron (vít3z 2003) 1. z Prahy (oblastní pebor starších juniorek 2004) 2. z Prahy 1. z jižní Moravy 3. z Prahy Plus 3 další nejlepší družstva z OPEN poháru >SA (Kritéria zde byla upravena z d.vodu neexistence SM oblastního peboru juniorek)

17 Mistrovství R v tee-ballu První mistrovství >R v T-ballu v Jindichov3 Hradci komplikoval neustálý déšj. >tvrteaní a páteaní bouky zatopily softballové hišt3 tak, že bylo zcela nehratelné a b3hem páteaní noci se na n3m prohán3ly p3kn3 kaaenky:-) Záchranou alternativou bylo pemístit mistrovství na pilehlé vojenské cviaišt3, kde se mohlo celé mistrovství odehrát. Pro déšj bylo n3kolikrát perušeno, ale nakonec se uskuteanila všechny utkání v plném rozsahu. Za partizánské podmínky se všem zúaastn3ným organizátoi omlouvají. Našt3stí ale zvít3zila chuj hrát, tak se pežily i neustále propršené dresy. Ve dvou AtyAlenných skupinách se utkal každý s každým. Ze souboje vít3z. skupin postoupila pímo do finále pes Brno Kotláka. Brno neusp3lo ani v oprav3 a penechalo tak cestu do finále KrAi. Ve finále se projevila na KrAi únava z jednoho ned3lního zápasu navíc a Kotláka otoaila v druhé polovin3 utkání skóre ve sv.j prosp3ch a po 7 sm3nách zvít3zila 15:12. Petr Kadlec Mistrovství eské republiky mladších junior< 2004 Ve dnech prob3hlo v areálu hišt3 Pod strání v Kostelci nad Orlicí M->R mladších junior.. Poadatelem byl místní softbalový klub SK Kostelec Tigers, editelem turnaje byl pedseda Tigers Petr Novotný, komisaem Aleš Andr a vedoucím rozhodaích UIC Bob Roll. Mistrovství se zúaastnilo celkem 10 tým., které byly rozd3leny do dvou skupin. Celkem bylo na 2 hištích odehráno 27 utkání. K favorit.m turnaje tradian3 patily týmy Hroch. HavlíAkova Brodu a Spectra Praha, které potvrdily roli favorit., vyhrály své skupiny a nakonec se utkaly také ve finále. Ostatní týmy byly na slušné úrovni a pedvád3ly velmi p3kné a vyrovnané výkony. O tetí místo tak mohl bojovat kdokoliv z t3chto zbylých družstev. Proti pedchozím Mistrovstvím v3tšina tým. postrádala výrazné osobnosti z ad pálka. i nadhazovaa.. Vyjímkou byly výkony n3kterých hráa. HavlíAkova Brodu a Spectra Praha. Na druhou stranu družstva pedvád3la vyrovnanou a hlavn3 kolektivní hru. ÚroveF nadhazovaa. sledoval po celu dobu turnaje Leoš HrabaAka. Z jeho zprávy vyplynulo, že úrovef nadhazovaa. se proti ostatním roaník.m posunula mírn3 sm3rem dol. a na turnaji chyb3ly výrazn3jší nadhazovaaské osobnosti. V rychlostech nadhoz. se nad 100 km/hod dostali pouze nadhazovaai HavlíAkova Brodu a Spectra Praha. Poadatelé m3li obavu z pedpov3dí poaasí, které je i hráae nakonec více pozlobilo až ve finále, jinak se mraana Kostelci úsp3šn3 vyhnula. Zajímavostí turnaje byly hned 3 zran3né nosy /zlomené/, hráai byli odvezeni a ošeteni na pohotovosti v Rychnov3 nad Kn3žnou. Ve skupin3 A byl jednoznaaným favoritem tým Hroch. z HavlíAkova Brodu. Družstvo Hroch. dovolilo svým soupe.m ve 4 zápasech pouze 2 body, které jim nad3lilo místní družstvo Kostelec Tigers, které ve vzájemném duelu vedlo v první sm3n3 ješt3 2 : 0, nakonec ale vysoko podlehlo 2 : 18.

18 Tabulky základních ástí Výsledky skupiny A Hroši Iuridica Tigers Pardubice Tempo Body Skóre Poadí Hroši 12 : 0 18 : 2 15 : 0 17 : : 2 1 Iuridica 0 : 12 7 : 25 5 : 10 3 : :64 5 Tigers 2 : : 7 8 : 11 6 : :45 4 Pardubice 0 : : 5 11 : 8 4 : :41 3 Tempo 0 : : 3 9 : 6 13 : :30 2 Skupina B byla vyrovnan3jší, do boj. zde zasáhlo i Slovensko, které nakonec skonailo na posledním míst3. První místo obsadilo družstvo Spectra Praha s celkovým skórem 47 : 16. Výsledky skupiny B Spectrum PlzeF Ledenice Klackai Slovensko Body Skóre Poadí Spectrum 19 : 6 5 : 2 16 : 6 7 : :16 1 PlzeF 6 : 19 11: 7 10 : : :52 3 Ledenice 2 : 5 7 : 11 2 : 9 8 : :31 4 Klackai 6 : : 10 9 : 2 8 : :35 2 Slovensko 2 : 7 10 : 20 6 : 8 7 : :43 5 Play-off M-R mladších junior<: 1A - 1B Hroši Havlík<v Brod - Spectrum Praha 10 : 0 2A - 2B Tempo Praha - Klacka.i Kostelec 19 : 20 3A - 3B Delta Pardubice - Slávia VŠ PlzeM 16 : 6 4A - 4B Tigers Kostelec - Žraloci Ledenice 3 : 7 5A - 5B Iuridica Praha - Slovensko 1 : 4 P-21 - V-22 Spectrum Praha - Klacka.i Kostelec 13 : 3 Finále V-21 : V-25 Hroši Havlík<v Brod - Spectrum Praha 7 : 1 V ned3lních zápasech se nejprve stetli o pímý postup do finále vít3zové ze skupin. Družstvo HavlíAkova Brodu v tomto zápase pesv3daiv3 porazilo Spectrum Praha rozdílem 10 : 0 ve 4. sm3n3. NejdramatiAt3jším a zárovef nejdelším zápasem Mistrovství byl souboj druhých ze skupin. Teprve v prodloužení zde vyhráli místní Klackai Kostelec nad Tempem Praha 20 : 19. Klacka.m pak už nezbyla síla do dalšího boje se Spectrem o druhého finalistu. Spectrum zápas bez problém. vyhrálo 13 : 3 a mohlo si tak zopakovat zápas s HavlíAkovým Brodem.

19 Finále bylo pln3 v rukou hráa. družstva Hroch. HavlíAkova Brodu, kteí zasloužen3 zvít3zili 7 : 1, na jejich vít3zství se velkou m3rou podílel nejlepší nadhazovaa Mistrovství Rostislav Adamec a také lepší a vyrovnaná hra pálka.. Celkové po.adí Mistrovství R mladších junior<: 1. Hroši Havlík<v Brod Individuální ocen9ní: 2. Spectrum Praha 3. SK Klacka.i Kostelec nejlepší nadhazova: Rostislav Adamec 4. Tempo Praha Hroši Havlík<v Brod 5. Delta Pardubice 6. Slávia VŠ PlzeM nejlepší pálka.: Ond.ej Maleek 7. Žraloci Ledenice Spectrum Praha 8. SK Kostelec Tigers 9. Slovensko nejužiten9jší hrá: Tomáš Voborník 10. Iuridica Praha Hroši Havlík<v Brod Mistrem eské republiky v kategorii mladších junior< pro rok 2004 jsou Hroši Havlík< Brod. Mistrovství >R mladších junior. statistiky zpracoval p.edseda SK Kostelec Tigers /.editel turnaje/ Petr Novotný Nadhoz srovnání statistik nejlepších nadhazovaa. jednotlivých tým.: Jméno: tým IP R BFP BB SO H ERA Adamec HB ,91 Vlach HB ,00 MaleAek Sp 18 2/ ,50 Dudáš SK 23 2/ ,44 Fibiger PA 18 1/ ,11 Humaj Tempo 18 1/ ,02 Škarda Ledenice 12 2/ ,39 Procházka Klackai 20 1/ ,05 BeAvá PlzeF ,60 Voda Tigers 11 1/ ,97 Šrámek Iuridica 11 1/ ,29 Pálkai byli vybráni hlavn3 na základ3 BA, OBA a SA, polai hlavn3 podle poatu zásah. v poli a FA.

20 Pálka z každého týmu vybráni dva nejlepší pálkai pro srovnání: Jméno tým AB H HR R RBI BB SB TB BA OBA SA Všeteka HB ,545 0,615 0,545 Jelínek HB ,647 0,667 1,000 MaleAek Spectrum ,375 0,500 0,875 Boil Spectrum ,600 0,625 0,667 Fecko SK ,375 0,643 0,375 Kopecký SK ,571 0,667 0,571 Fibiger Pardubice ,500 0,643 0,500 TuAek J. Pardubice ,363 0,500 0,818 Rylich Tempo ,455 0,647 0,455 Chasák Tempo ,455 0,647 0,545 Bušta Ledenice ,500 0,643 0,600 Bureš Ledenice ,333 0,500 0,333 Procházka Klackai ,556 0,600 0,889 Dohnal Klackai ,500 0,571 0,667 Hamerník PlzeF ,417 0,563 0,583 Jarausch PlzeF ,400 0,500 0,400 Sejbal Tigers ,500 0,667 1,000 Voda Tigers ,500 0,769 0,500 Pokora Iuridica ,250 0,700 0,750 Šrámek Iuridica ,500 0,600 0,750 Pole z každého týmu vybráni dva nejlepší polai pro srovnání: Jméno tým PO A E INN FA % VšeteAka Havl.Brod Jelínek Havl.Brod MaleAek Spectrum Stavinoha Spectrum Fecko Slovensko /3 100 Kopecký Slovensko /3 91 TuAek J. Pardubice Švandrlík Pardubice Rylich Tempo /3 93 Rozehnal Tempo /3 100 Cukr Pavel Ledenice Tomandl Ledenice Rojek Klackai Procházka Klackai /3 94 BeAvá PlzeF Hamerník PlzeF Šeda Tigers /3 100 Vosáhlo Tigers /3 94 Holstein Iuridica Šrámek Iuridica Seditel turnaje Petr Novotný

Zpravodaj. 105 4-5 / 2004

Zpravodaj. 105 4-5 / 2004 Zpravodaj. 105 4-5 / 2004 Kvten 2004 Obsah: Reprezentaní akce... 2-3 Termíny akcí.... 4 Ligové sout#že... 5-9 Informace STK. 10-11 Schválená hostování a p/estupy...11-15 Rozhodnutí STK..16-18 Rozhodnutí

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

ESKO ZNÁ SOFTBALLOVÉ MISTRY

ESKO ZNÁ SOFTBALLOVÉ MISTRY ZPRAVODAJ ESKO ZNÁ SOFTBALLOVÉ MISTRY 2008 Mistrem republiky v kategorii žen se staly hráky Kre Altron. Mistrem republiky v softballu muž je Sportclub 80 Chomutov Beavers. 1 Co najdete v tomto ísle Slovo

Více

Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále

Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále - 2 - PROPOZICE TURNAJE: Turnaje se z 4 8 skupin po 5 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým Z každé skupiny postupují 2 nejlepší týmy a 8 Lucky Loser do mezikola (24 tým ). V mezikole

Více

Česká softballová asociace

Česká softballová asociace Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 6, tel: 233 356 441 http://, E-mail: softball@cstv.cz Zpravodaj č. 152 Červen Ročník 2009 Obsah čísla: Úvodník předsedy ČSA Gabriela Waage

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 Důvod Rozvoj členské základny baseballu v České Republice prostřednictvím nejvíce rostoucí kategorie mládeže do 10ti let. Umožnění zapojení škol do soutěže pomocí

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

Česká softballová asociace

Česká softballová asociace Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://, E-mail: softball@cstv.cz Zpravodaj č. 147 Leden Ročník 2009 Obsah čísla: Úvodník Předsedy ČSA Gabriela Waage

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Zpravodaj č.119 11-12 / 2005

Zpravodaj č.119 11-12 / 2005 Zpravodaj č.119 11-12 / 2005 Listopad, Prosinec 2005 Obsah: Slovo předsedy..2-3 Program SCM juniorů. 4-5 Pozvánka na turnaj do Francie... 5 Zpráva z kongresu ISF.. 6-7 Trenérská klinika NFCA. 7 Drobné

Více

Vedení České softballové asociace 2008 Czech Softball Association management 2008

Vedení České softballové asociace 2008 Czech Softball Association management 2008 ROČENKA 2008 Vedení České softballové asociace 2008 Czech Softball Association management 2008 Aleš Hrabě Čestný předseda ČSA / CSA Honorary President Předsednictvo ČSA / CSA Executive Board Mgr. Gabriel

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o

Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o Turnaj očima Hlavního organizátora Petra Fuksy: Melé o pořadí na 13. -24. místě se postaralo o rekord UBULODROMU.Sobota 8.2. - Melé a dohrávky o pořadí na 13. -24. místě. Na neděli 8. 2. byly naplánovány,

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK

HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK HODNOCENÍ ME ŽEN 7 S 2015 MICHAL OUŘEDNÍK 17.6.2015 Na Mistrovství Evropy žen v sedmičkovém ragby bylo nominováno 12 reprezentantek: Barbora Bendová (RC JIMI Vyškov) Pavlína Čuprová (RC JIMI Vyškov) Klára

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU V ROCE 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU V ROCE 2010 Baseball and softball club Hluboká nad Vltavou ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU V ROCE 2010 ÚVOD Baseball and softball club Hluboká nad Vltavou se věnuje baseballu a softballu již 16 let. Ve své historii si připsal

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky Coca-Cola Cup 2015/2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Cup Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services, n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Little League Softball pro kategorie dívek Major a Junior v ČR 2015

Little League Softball pro kategorie dívek Major a Junior v ČR 2015 Little League Softball pro kategorie dívek Major a Junior v ČR 2015 Česká softballová asociace ve spolupráci s mezinárodní organizaci Little League International připravila nové pojetí soutěží Little League

Více

CZECH OPEN 15. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE. Vítězové soutěží jednotlivců budou pozváni na Winmau World Masters 2009.

CZECH OPEN 15. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE. Vítězové soutěží jednotlivců budou pozváni na Winmau World Masters 2009. ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE ŘÁDNÝ ČLEN WORLD DARTS FEDERATION (WDF) WORLD WORLD DARTS FEDERATION 15. CZECH Mezinárodní šipkový turnaj OPEN WDF kategorie 3, BDO kategorie B, Zuiderduin Masters Pátek 6. listopadu

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

p.e.m.a. S.K. P.E.M.A. Opava OPAVA Sportovní klub skpema@atlas.cz +420 724 474 818

p.e.m.a. S.K. P.E.M.A. Opava OPAVA Sportovní klub skpema@atlas.cz +420 724 474 818 S.K. P.E.M.A. Opava Vše co potřebujete o našem klubu vědět, co vám spolupráce s námi může přinést Sportovní klub p.e.m.a. OPAVA Úvod: Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura

Více

Zpravodaj č.111 1 / 2005

Zpravodaj č.111 1 / 2005 Zpravodaj č.111 1 / 2005 Leden 2005 Obsah: Slovo předsedy....2-3 Kongres ESF.....3 Parlament ČSA 4-5 Číselník oddílů..6 Registrace na rok 2005..7 Reprezentační družstva 8-9 Termínová listina ČSA..10-11

Více

Obsah a) Úvod. 2 b) Ženy A. 5 c) Dorostenky, Ženy B. 9 d) Kadetky. 15 e) Žákyně. 22 f) Legenda ke statistikám. 23

Obsah a) Úvod. 2 b) Ženy A. 5 c) Dorostenky, Ženy B. 9 d) Kadetky. 15 e) Žákyně. 22 f) Legenda ke statistikám. 23 ROČENKA 2005 Obsah a) Úvod. 2 b) Ženy A. 5 c) Dorostenky, Ženy B. 9 d) Kadetky. 15 e) Žákyně. 22 f) Legenda ke statistikám. 23 1 A) Úvod SK Joudrs Praha - sezóna 2005 77 registrovaných členů Tým: Ženy

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

ZPRAVODAJ. Softballové oddíly své názvy měnit nemusí. Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace

ZPRAVODAJ. Softballové oddíly své názvy měnit nemusí. Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace ZPRAVODAJ Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace Dámy a pánové, pozvolna odchází zima a s tím se blíží i nadcházející sezóna. Soutěže jsou v zásadě připraveny. MČR mládeže

Více

juniorský maraton Věrnostní program pro pedagogy www.runczech.com/jmc

juniorský maraton Věrnostní program pro pedagogy www.runczech.com/jmc Věrnostní program pro pedagogy juniorský maraton 2015 30. 3. Plzeň 31. 3. České Budějovice 7. 4. Karlovy Vary 8. 4. Ústí nad Labem 9. 4. Pardubice & Hradec Králové 13. 4. Brno 14. 4. Zlín 15. 4. Olomouc

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

Tým kadetek 92/93 - ME kadetek 10. místo Tým juniorek 92/93

Tým kadetek 92/93 - ME kadetek 10. místo Tým juniorek 92/93 Jméno a příjmení: Marie Toufarová Datum narození: 19.6.1992 Číslo dresu: 1 Začínala s volejbalem: 10 letech, v oddíle VK Královo Pole Brno Oddíl / trenér: VK Královo Pole Brno, Aleš Novák dětská olympiáda

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

REKLAMA A SPONZORING NA SERVERU www.sportovniaerobik.cz

REKLAMA A SPONZORING NA SERVERU www.sportovniaerobik.cz -1- REKLAMA A SPONZORING NA SERVERU www.sportovniaerobik.cz Dobrý den, teší nás Váš zájem o umístní reklamy na našem serveru nebo využití pímého sponzoringu Sportovního Aerobiku. Víme, že si z naší rozsáhlé

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í

Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í turnaj top12 mužů a žen 6. 7. prosince 2011 Kongresový sál Park Hotelu Plzeň 6. 12. od 10:00 zápasy

Více

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více