Zpravodaj / 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. 106 6 / 2004"

Transkript

1 Zpravodaj / 2004 erven 2004 Obsah: Slovo pedsedy Reprezentace žen v Itálii London Cup.6 Zeister Slot Rozpisy ME juniorek a junior Radotín poádá PVP 13 Veteráni op3t v akci 13 Ligové sout3že Termíny play-off Rozhodnutí STK Rozhodnutí disciplinární komise Hasler Prague Softball Cup. 24 Mládežnická mistrovství a OPENy Finále školních lig..37 >eský pohár kadet. a žák..38 O pohár Novin VysoAiny výsledky.39 Pozvánky na turnaje Firma WORTH nabízí pálky..42 Vavruša sport nabízí...43 Kalendá akcí..44

2 Dámy a pánové, léto je v softballovém kalendái Aas pátelských turnaj., sousted3ní, ale i výjezd. našich reprezentaaních výb3r.. V Aervenci cestují naši junioi a juniorky ke svému ME do Paíže. Zatímco o prvenství našich junior. nikdo nepochybuje, tak v dívaí kategorii je situace vyrovnan3jší. Poslední turnajovou zkouškou našich hráaek je Pražský softballový týden a pak již spolu s juniory hurá do Francie. V srpnu italské Collecchio pivítá podruhé nejmenší kategorii žákyf do 13 let. I zde naše hráaky pomýšlí na mety nejvyšší. Ve stejném Aase pojedou do rakouského Lince hráai a hráaky pod vedením lofského mistra z Mladých Buk. na ME ve slowpitchi. P.vodn3 rekreaaní varianta získává Aím dále tím více milovník. a vzhledem ke spoleaenskosti a nižším tréninkovým potebám bude zejm3 obliba nadále stoupat. To jsou však všechno sportovní akce, které se konají mimo >eskou republiku. Cílem >SA je každoroan3 poádat jednu významnou mezinárodní sout3ž doma, neboj chceme Aeské softballové veejnosti i širšímu publiku pedstavovat softball na vrcholné úrovni. Práv3 v tomto Aase probíhá v KrAi Pražský softballový týden, kde se od úterý 22. Aervna do soboty 26. Aervna pedstavuje šestice ženských tým.. Americký kontinent zastupují univerzitní výb3ry USAAthletes a American Intarnational Sport Tours. Na turnaji se pedstaví i ob3 Aeské reprezentace, piaemž pro juniorky je to poslední test ped nadcházejícím ME v Paíži. Šestici tým. doplní lofský mistr >R a poádající klub SK KrA Altron a obhájce lofského vít3zství Joudrs. Mužský softball bude mít sv.j domácí turnaj od 20. do 24. Aervence, kdy se v kraském údolí odehraje HASLER PRAGUE SOFTBALL CUP. Manažer projektu Filip Kolací práv3 dolapuje pesné složení úaastník.. Hlavní domácí akci >eské softballové asociace v roce 2004 je pedolympijský turnaj žen Prague Softball Cup. Pedolympijský turnaj získal podporu jak Sv3tové softballové federace (ISF), tak pedsedy >OV MUDr. Milana Jiráska, pod jehož patronací se turnaj uskuteaní. Vzhledem k významnosti celé akce pevzal záštitu nad turnajem také primátor hlavního m3sta Prahy, pan Pavel Bém. D3jišt3m ISF Prague Softball Cup 2004 bude ve dnech 29. Aervence až 1. srpna pražský areál SK KrA Altron. Z tým. kvalifikovaných na Olympijské hry se turnaje zúaastní reprezentaaní týmy Kanady a Tchajwanu. Dalšími neolympijskými úaastníky budou národní týmy Holandska a >eské republiky.ve stejný Aas picestuje ke své pražské zastávce další olympijský tým Secko. Sekyn3 pevážn3 amerického p.vodu se budou v Praze pipravovat na Olympijské hry a navážou na sportovní program turnaje sérií zápas. s >eskou reprezentací. Zápasy s eckou reprezentací prob3hnou v kraském areálu od pond3lka do stedy (2. 4. srpna) vždy od 19 hodin. >eská softballová asociace sleduje poadatelstvím této vrcholné akce sv3tové úrovn3 ti hlavní cíle. Prvním je medializace a popularizování softballu jak v oaích široké veejnosti, tak mezi Aleny >SA. Práv3 díky vysoké sportovní úrovni zúaastn3ných tým. m.žeme oaekávat špiakové výkony a sportovní show, která zatím není v Evrop3 píliš b3žná. B3hem turnaje bude pipraveno široké spektrum doprovodných akcí, které mají za úkol ukázat návšt3vník.m krásy pálkovacích her a rovn3ž piblížit veejnosti pravidla, která zprvu vypadají pon3kud nesrozumiteln3. Doufáme tedy, že v kraském údolí vytvoíme prostedí nejen pro hráae a trenéry softballu, ale i pro lidi, kteí se s naším sportem teprve seznamují.pro širokou veejnost bude k dispozici možnost zkusit své št3stí pi odpalování na nadhazovací stroj Ai radarem zjistit rychlost svého hodu. Pro trenéry bude díky pítomnosti ady trenérských kapacit pipraven seminá týkající se pípravy týmu na vrcholnou sportovní událost. Linda Wells, jenž povede na OH ecký tým, v pr.b3hu turnaje povede motivaaní

3 trénink pro hráaky Sportovních center mládeže. Jak je z krátkého nástinu patrné, turnaj bude mimoádn3 atraktivní a to jak po stránce sportovní, tak po stránce spoleaenské. Druhým cílem je poskytnutí prostoru olympijským tým.m k píprav3 na bezesporu nejd.ležit3jší akci letošního roku. Kanada i Tchajwan využijí následn3 tréninkových možností areálu v KrAi a v3me, že na pražský pobyt budou vzpomínat rády. Díky tomu se >SA snaží pesv3dait zástupce evropských Alen. MOV, že softball má své místo na Olympijských hrách a že i v Evrop3 zažívá tato pálkovací hra rozmach a její úrovef i nadále stoupá. V neposlední ad3 se otvírá píležitost pro Aeskou reprezentaci žen, pro kterou je ISF Prague Softball nejd.ležit3jší akcí roku Pro Aeskou reprezentaci je letošní rok i pi nekonání žádné vrcholné akce typu ME Ai MS mimoádn3 atraktivní. V beznu se naše dívky pedstavily na pedolympijském testu v Aténách, poaátkem Aervna hrály tucet zápas. v italském legnanu s reprezentaaními týmy Tchajwanu, Itálie a Holandska a ISF Prague Softball Cup bude nepochybn3 završením nároaného roku. V3me, že tato sezóna pipraví naše hráaky pro hlavní událost roku 2005, kterou je mistrovství Evropy. Gabriel Waage

4 Reprezentace žen hrála na severu Itálie >eský národní tým žen se zúaastnil první Aervnový týden série zápas. v italském Legnanu. Italský tým si pozval v rámci pípravy na Olympijské hry do m3steaka severn3 od Milána krom3 našeho celku ješt3 hráaky Tchajwanu, bronzové medailistky z MS 2002, a svého tradianího rivala Holandsko. Pro Aeský tým se jednalo po beznovém turnaji v Aténách o druhou mezinárodní akci v sezón3, po které by m3l být známý základ týmu pro pražské Mistrovství Evropy Poadatelé rozd3lili dvanáct zápas. pro každé družstvo do dvou turnaj.. V úterý a ve stedu sehrál každý tým Atyi zápasy v rámci turnaje BSC Legnano Amga, od stedy do ned3le probíhal hlavní program, tetí roaník turnaje Citta di Legnano. Dvanáct zápas. v šesti dnech proti soupe.m, z nichž nejslabší bylo Holandsko, bylo nároanou prov3rkou pro všechny hráaky. Úpln3 poprvé se v reprezentaci objevily Zuzana VomáAková, Klára Patlichová, Kateina Hálová a Dina Pfeiferová, pro které byl proto turnaj nároaný o to více. Nyní k výsledk.m. Podailo se nám Atyikrát vyhrát. Všechny ti zápasy s Holandskem a úvodní hru s Itálií. Podrobné popisy zápas. najdete na internetových stránkách v krátké dob3 se tam objeví rovn3ž statistiky hráaek. Pot3šitelné je, že náš tým dokázal hrát výborné zápasy po celou dobu turnaje. Po pekvapení na zaaátku turnaje, kdy jsme Italkám s nadhazovaakami Leslie Malerich a N. Moretto nad3lili dev3t bod., pišly nejlepší výkony v záv3reaných zápasech proti Holandsku (7-0) a v semifinále turnaje proti Tchajwanu (1-3). Samozejm3 nastaly i slabší okamžiky. Dlouhých 29 sm3n se nám nepodailo skórovat, v zápasech, ve kterých se nedailo našim klíaovým hráakám, se naše hra tém3 rozpadla. Našt3stí takových moment. nebylo mnoho. Ne všechny hráaky mají také dostateanou kondici. NadhazovaAky: Eliška Pojerová a Kateina Tesaíková potvrdily výbornou výkonnost, stále se nevyhnou drobným výpadk.m v pr.b3hu zápasu a ob3 se potebují ješt3 vyhrát v podobných zápasech. Elišce urait3 pom.že letošní p.sobení v italské Sérii A, naše liga nemá pro pom3ení výkonnosti nadhazovaae na této úrovni žádnou vypovídací schopnost. Své záv3reané zápasy (Pojerová proti Holandsku, Tesaíková proti Tchajwanu) zvládly skv3le. Linda Rychlá se trápila po zran3ní kotníku se zády a turnaj ji nezastihl v nejlepším rozpoložení, odházela kvalitn3 záv3r úvodního zápasu s Tchajwanem. Michaela Kuchaová, která loni zakonaila sezónu skv3lým výkonem na MS juniorek, se musí ješt3 vyházet. M3la n3kolik p3kných sm3n, ale na kategorii dosp3lých chybí trochu rychlost a stabilní kontrola. N3kolik sm3n odházela i Kateina Hálová. Zadáci: Ob3ma (Jaklová a VomáAková) chybí zkušenosti, pedevším pro debutující Zuzanu VomáAkovou ze SaBaTu byl turnaj velkým soustem. Lenka Jaklová se zlepšovala zápas od zápasu. Ob3 dv3 mají vzhledem ke svému mládí a stabilní výkonnosti v lize ješt3 dost možností ukázat, co v nich je. Vnitní pole: Turnaj m3l sloužit pro vyzkoušení n3kolika variant, pedevším na druhé a tetí met3. Na dvojce, už dlouhá léta kritickém postu pro Aeský ženský tým, situace dopadla celkem dobe. Eliška Pojerová hrála výborn3, do formy se dostávala i Veronika Kopecká a své si odehrála i Kateina Dvoáková, která ovšem v A sestav3 je v souaasné dob3 stále naší nejlepší stední polakou. Na trojce hrála velmi jist3 Markéta Šulcová a patí v souaasné dob3 do základní sestavy, stídala se s Kateinou Hrubou, která zahrála v obran3 n3kolik skv3lých zákrok. v d.ležitý moment, na pálce bylo vid3t, že hraje na podobné úrovni poprvé. Prakticky jistota na spojce je Zuzana Kalinová, pokud hraje bez chyb asi naše nejlepší vnitní polaka schopná se ve všech herních Ainnostech v útoku i obran3 vyrovnat opravdu nejlepším. Když nemá sv.j den, jde ovšem hra celé obrany dol.. Na spojce se objevila i Eliška Pojerová, ta zahraje na reprezentaaní úrovni jakýkoli post ve vnitním poli. Na jedniace hrála Šárka Kopivová, pedvedla n3kolik skv3lých zákrok., v3tšinou se jí i dailo na pálce a dokáže tým

5 podržet v rozhodujících situacích. Klára Patlichová nehrála špatn3, musí si zvyknout na rychlejší hru. Ve vn3jším poli máme stabilní dvojici Kateina Dvoáková a Michaela Šulcová, které potvrdily kvality v útoku i obran3, nejv3tším pozitivním pekvapením turnaje byl výkon mladé Diny Pfeiferové. Lucie Halakucová i Kateina Hálová zahrály v poli standard, na pálce se výrazn3 neprosadily, Lucie m3la navíc v záv3ru turnaje zdravotní problémy. Turnaj byl organizován spíše jako sportovní píprava, bez spoleaenských okras okolo, prakticky celý den týmy strávily cestováním mezi hotelem, restaurací a hišt3m. Oficiální úvody zápas. byly pouze pi veaerních zápasch domácí Itálie a pi záv3reaném dnu play-off. Veškeré náklady spojené s pobytem hradila pozvaným tým.m italská federace. Pokud chcete v3d3t více o he soupe., sledujte naše www stránky, kdo se potebuje dozv3d3t n3jaké podrobn3jší informace nad rámec rozsahu tohoto Alánku, pište na Výsledky: >R Itálie 9:7, 0:6, 0:8 a 1:9 >R Holandsko 1:0, 6:4 a 7:0 >R Tchajwan 0:4, 0:6, 2:9 a 1:3 Kateina Tesaíková P, Technika Brno; Eliška Pojerová P, 2B, SS, DES Caserta, BA.142 (3/21), 6BB, 3RBI; Linda Rychlá, P, Joudrs Praha; Michala Kuchaová, P, KrA Altron; Lenka Jaklová, C, Joudrs Praha, BA.200 (4/20), 2RBI; Zuzana VomáAková, C, SaBaT Praha, BA.090 (1/11); Šárka Kopivová, 1B, Chemie Praha, BA.280 (7/25), 7BB; Klára Patlichová, 1B, LASO Kladno, BA.111 (1/9); Veronika Kopecká, 2B, Trutnov HSM, BA.211 (4/19), 3BB; Markéta Šulcová, 3B, OF, Joudrs Praha, BA.211 (4/19); Kateina Hrubá, 3B, Chemie Praha, BA.154 (2/13); Zuzana Kalinová, SS, Chemie Praha, BA.214 (6/28), 1HR, 5RBI; Kateina Dvoáková, 2B, OF, KrA Altron, BA.294 (10/34); Lucie Halakucová, OF, >echie Praha, BA.250 (2/8); Michaela Šulcová, OF, Chemie Praha BA.230 (6/26), 1HR, 5RBI; Kateina Hálová, OF, P, LASO Kladno, BA.000 (0/11), 1BB; Dina Pfeiferová, OF, Technika Brno, BA.095 (2/21), 5R RealizaAní tým: Kevin Henderson, Marek >ermák, Martin Brummel, Jana Baránková, Petr >ervenka Celkové poadí turnaje : 1. Itálie, 2. Taiwan, 3. >R, 4. Holandsko Nejlepší nadhazovaaka: Jennifer Spediacci (ITA) Nejlepší chytaaka: Natalie Anter (ITA) Nejlepší pálkaka: Daniela Castellani (ITA) NejužiteAn3jší hráaka: Eva Trevisan (ITA) Nejuniverzáln3jší hráaka: Yang Hui Chiu (TAI) Martin Brummel Manažer týmu

6 The London Cup 2004 Hišt3 celé na tráv3, metová vzdálenost 19, 81 metru, homerunový plot postavený necelých padesát metr. od domácí mety. Tak to byly asi nejv3tší speciality turnaje v anglickém m3steaku Cobham, které je vlastn3 pedm3stím Londýna. >eská reprezentace juniorek startovala na turnaji, který se hrál 5. a 6. Aervna, v rámci pípravy na letní mistrovství Evropy. Na netradianích hištích sehrála šest utkání a nakonec skonaila na 5. míst3. Do turnaje jsme vstoupily povedeným utkáním proti reprezentaanímu výb3ru žen Velké Británie. Po vyrovnaném pr.b3hu rozhodly zápas dv3 chyby. Ty jsme bohužel ud3lali my a soupe po bezchybném výkonu vyhrál 1:0. Druhé vystoupení se nám tolik nepovedlo. Hned v prvním inningu jsme dostali Atyi body a výsledek zápasu se nám do konce obrátit nepodailo. Tým All-Stars Dreammers nás porazil 6:4. Za SpáAe stejn3 jako za repre Velké Británie nadhazovala americká nadhazovaaka. A ona se v týmech, proti kterým jsme hrály, sešla v.bec velice r.znorodá spoleanost. Krom3 AmeriAanek to byly dívky z Jihoafrické republiky, KanaPanky, NovozélanPanky a dokonce i jedna >eška. Na turnaji se totiž sešli úpln3 všichni, kdo softball v Anglii hrají. Ve tetím utkání se nám konean3 podailo vít3zit. V p3kném zápase jsme pokoili hravý a bojovný tým z Nice. Poté jsme si poradili s juniorským výb3rem AngliAanek a pes odevzdané Dánky jsme postoupili do malého finále. Tedy vlastn3 do zápasu o páté místo. V n3m jsme se op3t stetli s Francouzkami z Nice a je zbyteané dodávat, že jsme je op3t zdolali. Celý turnaj se odehrál ve velice p3kném prostedí kampusu American Community school of Cobham, jakési výspy amerického stedního školství na anglickém venkov3. Vše tam bylo velice p3kné a velice americké, tedy velkolepé. Krom3 toho, že tento ústav jist3 nabízí možnosti kvalitního vzd3lání, tak nabízí svým student.m prakticky nekoneané možnosti sportovního nebo kulturního vyžití. Jen škoda, že ta softballová hišt3 tam mají rozm3ry na slow-pitch... Podobný turnaj se ve Velké Británii hrál poprvé, potvrzuje se tím fakt, že britský softball má stoupající tendenci. V posledních letech se totiž AngliAané snaží zvýšit kvalitu hry všemi možnými zp.soby. Krom3 p.sobení amerického kouae Bobbyho Simpsona u ženského reprezentaaního týmu si zvou do zem3 kvalitní americké nadhazovaaky, aby zde házely ligu a umožnily tak pálkakám zvyknout si na dobrý nadhoz. Celý turnaj nakonec vyhrál tým Joudrs Praha posílený o nadhazovaaku Sabatu Jitku Zákorovou a Andreu Dejmalovou z KrAe. Jakub Staík Konené umístní 1 SK Jourds (Czech Republic) 2 GB Women s Team 3 United Nations Fastpitch 4 All-Star Dreamers 5 Czech Under-19 Team (Plate Winner) 6 Nice Cavigal (France) 7 GB Under-19 Team 8 Arhus Aces (Denmark)

7 Naše vystoupení v Zeistu Junio.i R spolu s výb3rem hráa. pracovn3 nazvaným do 23 let se zúaastnili v holandském Zeistu tradianího velmi dobe obsazeného turnaje Zeister Slot Turnaj se uskuteanil ve dnech v novém areálu místního klubu Phoenix Zeist. Hrálo se na dvou travnatých fotbalových hištích. Nové baseballové a softballové hišt3 je v souaasné dob3 ve výstavb3 a v píštím roce bude k dispozici. V letošním roce se turnaje zúaastnila družstva : Reprezentace Holandska a Dánska, Lakenheath (výb3r z USA základen v GB ale s adou holandských hráa. (v3tšinou Aerné pleti), Pinguins (Dánsko), Phoenix Zeist (místní klub) a dva naše výb3ry. P.vodn3 m3la startovat ješt3 reprezentace Velké Británie, která se však krátce ped turnajem odhlásila. Za juniory nastoupili : J. Müller, O. Müller, B.Adamec (HavlíAk.v Brod) M.Hudec, J.Kos, M.Pyszko (Karlovy Vary), V.Svoboda (VS Chomutov), M.Smolík, D.Kramá, Jan Pospíšil, Jií Pospíšil (Spectrum), Š.Eret (SVŠ PlzeF), T.Benda, J.Nezbeda (Most) Trenéi : Petr Novák, Dušan Šnelly, Miroslav Dolejš, Doktor : MUDr. Petr Bartoška Výb3r do 23 let tvoili hráai : J.Mach, J.HniliAka, V.Mudra, M.Kupka, J.Petr, T.Petr (Iuridica) Z.Mateanka, L.Holub (Radotín), M.Jícha, P.ŠtoAek (Spectrum) Z.>erný, J.Urválek (SVŠ PlzeF), J.Mikulec (Chomutov), P.Just (HavlíAk.v Brod) Vedení : Leoš HrabaAka, Dan Pasini. Turnaj se hraje tradian3 systémem každý s každým a následuje podle poatu úaastník. n3jaký druh play-off. Každý tedy sehrál minimáln3 7 celých zápas. b3hem tí dn.. V úvodním zápase nastoupili junioi proti naší 23. A po slušném výkonu zvít3zili 4:1. Za juniory nadhazovali Št3pán Eret a Jaroslav Müller. Oba se plánovan3 stídali ve všech utkáních. Za 23 nadhazoval Zden3k Mateanka. Na 23 byla vid3t menší sehranost a daf 1.zápasu. Junior.m se dailo v obran3. Výsledky zápas. našich celk. : Junioi 23 Lakenheath 3:8 4:12 Holandsko 2:7 5:4 Dánsko 0:3 0:5 Phoenix 12:5 12:4 Penguins 1:11 2:7 V jednotlivých klubech byla k vid3ní celá škála kvalitních hráa.. Dánští Penguins (hráli zde na PVP 2002 na Spectru) m3li ve svém stedu výborného nadhazovaae Martina Holmberga, K oporám patili : Esben Stokholm, Mikkel Bentzen, Mads Sorensen, dále NovozélanPané Fabian Maka a nadhazovaa Sinnot.

8 Lakenheath, který na turnaji vedl legendární Earl Hicks, m3l nadhazovaaské eso v botswanském reprezentantovi Tony Moyovi. Zadáci se jim však rozehrávali velmi pomalu, a byla to slabina jejich týmu. Nap. naši junioi získali 8x 1.metu po strike outu. A na catchera získávali i další mety. Další osobnosti : Melwin Brown (bývalý junior Holandska), Angelo Clemencia (vynikající pálka distancovaný v lofském roce holandským svazem), 52 letý nadhazovaa Paya Boekhouder, Carlos Adamus, Marlon Frolijk a americký pam3tník na spojce vynikající J.Gilmore ReprezentaAní tým Holandska, který kauaoval Erwin Viser, na tom není dobe pedevším. nadhazovaasky. JedniAkou byl Erik Zomerdijk. K oporám patil vynikající pálkai Keny Daame (C) a tmavý Julius Veerus (CF), dále Joost Droog (2B), Enio Kwas (OF), Roger Makel (C). Dánsko se opírá o nadhoz stále vynikajícího Jespera Pandura. Sekundoval mu ješt3 Rasmus Soerensen. V dánském celku se objevila i ada mladých hráa., kteí prošli juniorským výb3rem (Brewerton, Terkelsen jr., Hansen, ). Kvalitním pálkaem je 1.meta J.Heller. P3kn3 zahrála i spojka M.Rasmussen. Místní Phoenix na úrovef nestaail. Nebyl posílen žádným kvalitním nadhazovaaem. A proto to m3l tento tým v obran3 velmi t3žké. Naše 23 hrála velmi dobe, když se na nadhozu dailo Jonáši Machovi. Pálkasky vynikal Marek Jícha, který je rychlý a díky ulejvkám, slap.m i dlouhým odpal.m patil k píjemným pekvapením našeho výb3ru Tiadvacítka se rozehrávala postupn3, s pibývajícím Aasem a odehranými inningy se úrovef hry v útoku i obran3 zvyšovala. Tým vedle domácích Phoenix a >R juniorky startoval proti špiakovým evropským tým.m a hráa.m v Evrop3 hrajících. Cenné vít3zství se poaítá mj. s repre NL v pom3ru 5:4, tento duel byl divácky atraktivní až do posledního nadhozu. Tým po základní Aásti skonail na Atvrtém míst3, hned v prvním kole play-off jsme vypadli, kdy jsme se proti repre nadhazovaai Botswany Tonu Moyovi "ani neuprdli". Perfect game mu zkazil až ke konci utkání šjastnou "švihnutou ulejvkou" Marek Jícha, shodou okolností náš nejlepší pálka turnaje (BA=500). Marek se pálkasky neztratil ani v seznamu všech pálka. turnaje, kdy byl hodnocen na pátém míst3. Z dalších našich hráa. se v boxu dailo Janu Urválkovi (BA=400) a Jaroslavu Mikulcovi (BA=308), který se navíc velmi dobe zhostil úlohy kapitána a pomohl cennými radami ostatním hráa.m. V obran3 tým spoléhal na velmi dobrý výkon Jonáše Macha na prkn3. (Leoš HrabaAka)

9 Juniorky a junio.i R se chystají na MEJ Francouzská m3steaka La Thillay a Roissy na severu Paíže (blízko letišt3 Charlese de Gaulla) budou hostit evropský šampionát v kategorii juniorek a junior.. Naše juniorky na posledních dvou mistrovstvích (2002 v Chocni, 2000 v Enschede) obsadily vždy bronzové píaky. Medaili by jist3 d3vaata pála i nyní. Boj o n3 nebude jednoduchý, ale Aeský softball je jist3 kvalitní a bude o medaile tvrd3 bojovat. Oba naše celky absolvovali koncem kv3tna a zaaátkem Aervna pípravné turnaje v zahraniaí juniorky ve Velké Británii, junioi v Holandsku. V3me, že turnaje splnily své a že naše družstva budou na EURO dobe pipravena. Junioi zatím na posledních tech šampionátech vždy pesv3daiv3 získali zlato a zatím nenašli evropskou konkurenci. Favority turnaje budou i nyní. O to budou mít t3žší pozici, vždyj obhajovat je vždy t3žší. V kategorii junior. letos hraje rekordních 7 družstev. Na dalších stránkách uvádíme rozpisy turnaj. juniorek i junior.. Poslední pípravu absolvovali junioi na dvou jednodenních sousted3ních v Praze na Spektru (14. a 28.6.) a pak na dvoudenním srazu v Chomutov3 (5. a 6.7.). Trenéi vybrali celkem 17 hráa. : Jaroslav Müller P 1986 HavlíAk.v Brod Ondej Müller C 1986 HavlíAk.v Brod Bohumír Adamec OF 1986 HavlíAk.v Brod Tomáš Voborník IF, OF 1988 HavlíAk.v Brod Michal Hudec C 1986 Karlovy Vary Jakub Kos IF, OF 1986 Karlovy Vary Michal Pyszko OF 1897 Karlovy Vary Václav Svoboda IF 1985 SC Chomutov Michal Smolík P 1986 Spectrum Praha David Kramá IF, OF 1986 Spectrum Praha Jan Pospíšil IF 1986 Spectrum Praha Jií Pospíšil IF 1986 Spectrum Praha Št3pán Eret 1986 SVŠ PlzeF Jií Nezbeda OF 1987 Painbisters Most Tomáš Petr IF, OF 1988 Iuridica Praha Z následujících 4 hráa. budou ješt3 vybráni dva : Svatopluk Smysl C, IF 1986 Tempo Praha Jan Petr P 1986 Iuridica Praha Vojt3ch Oliva IF, OF 1986 Spectrum Praha Ondej N3mec OF 1986 Painbusters Most Trenéi : Petr Novák, Dušan Šnelly, Miroslav Dolejš, Daniel Pasini

10 Informace STK Ligové sout9že Základní Aást mají v nejvyšší sout3ži dohranou muži. Až na jedno utkání mezi PV a Chemií, které však již o niaem nerozhodne. Družstva se tedy mohou pipravovat na srpnový zaaátek play-off. >tvrtfinálové dvojice tvoí : KrA Altron Slavia VŠ PlzeF Spectrum Praha Iuridica Praha Utkání se hrají : 21.a v Plzni a na Iuridice (KrA?) 28.a V Praze KrAi a na Spectru Hraje se na ti vít3zná utkání. Naši zástupci v evropských pohárech Chomutov a Radotín obsadili první dv3 píaky a vyhnou se tak Atvrtfinálovým duel.m. Chomutov tak nastoupí v Haarlemu (Holandsko) v PMEZ ( ) a pak jej v semifinále Aeká tým, který postoupí ze Atvrtfinále a zárovef byl horší po základní Aásti než druhý postupující Atvrtfinalista. Semifinále se hraje na ti vít3zství ve dnech 18., 19., 25., 26. a 28. záí Radotín hraje doma v Praze Radotín3 PVP ( ) a 18. Nastupuje rovn3ž do prvního semifinále proti lepšímu (v zákl.aásti) postupujícímu ze >F. Chomutov a Radotín poádají své zápasy ve dnech 18.9., 26. a Sedmé a osmé družstvo z tabulky PV Praha a Chemie Praha se stetnou v sérii na 4 vít3zná utkání o udržení v >SL. Poražený ze série pak bude nucen ješt3 hrát baráž na 3 vít3zná utkání s druhým družstvem ze 2.>SL. Odstoupení družstva SK erné piran9 Karlovy Vary z 2.SL muž< Zdravím Vás a touto cestou Vám oznamuji, že SK >erné piran3 K.Vary ukonaují.k. dnešnímu datu ( ) své úainkování v 2.>SLM na základ3 dohody kádru hráa.. Omlouvám se za pípadné problémy, které se díky našemu rozhodnutí nejspíš vyskytnou. Leoš Titl STK pijala tuto zprávu jist3 ne s nadšením - a byla nucena tedy všechny výsledky družstva >P Karlovy Vary anulovat. Tabulka pak bude míti upravenou podobu a rozpis dalších zápas. 2.>SL bude rovn3ž mírn3 upraven. Ve 2.>SL muž. se piostuje boj o 1.>SL. vedoucí Hroši z HavlíAkova Brodu mají jen 3 porážky a mají mírný náskok. Na dalších místech je však situace vyrovnaná a Most, Kunovice i Tempo ješt3 budou bojovat o možnost utkat se v baráži s posledním celkem 1.ligy.

11 STK SA oznamuje vedoucím družstev 2.SLM STK >SA stanovila náhradní termín pro utkání 3.kola 2.>SL muž. 2004, které nebyly sehrány z d.vodu nepíznivého poaasí. I když byl ponechán dostateaný prostor pro pípadnou dohodu jednotlivých družstev, tak ke shod3 nedošlo. Po zvážení všech okolností a také názor., které od jednotlivých družstev STK >SA obdržela byl stanoven nový termín zápas. A na sobotu , poadatelem utkání je družstvo HavlíAk.v Brod. soutž kolo Datum poadatel íslo as domácí hosté 2.>SLM Havl. Brod :00 Meteor HavlíAk.v Brod 2.>SLM Havl. Brod :00 Most Meteor 2.>SLM Havl. Brod :00 HavlíAk.v Brod Most Na základ3 dohody vedoucích družstev Amasoma Píbram a Tempo Praha schvaluje STK >SA následující náhradní termín nedohraného zápasu 5.kola 2.>SLM Amasoma P.íbram - Tempo Praha. Utkání A bude sehráno ve tvrtek od 18:00 hod. v P.íbrami, poadatelem zápasu je družstvo Amasoma Píbram. STK SA oznamuje vedoucím družstev 2.SLM Po odstoupení družstva KV ze sout3že 2.>SLM dochází k následující situaci. Podle SS z 1.>SLM nikdo pímo nesestupuje do 2>SL, sout3ž bude v roce 2005 naopak dopln3na na poaet 9 družstev v sout3ži. Po odstoupení družstva KV a po ukonaení sout3že se po postupu vít3ze 2.>SLM do 1.>SLM poaet družstev v 2.>SLM sníží ve skuteanosti na 7 družstev. Vzhledem k uvedeným skuteanostem STK rozhodla, že poslední družstvo z 2.>SLM nemusí startovat v kvalifikaci a z.stává v sout3ži 2.>SLM. 1.SL žen Ješt3 double utkání Chemie Kladno doplní tabulku po 22 zápasech. Do konce základní Aásti každé družstvo pak odehraje ješt3 23x double utkání tedy po šesti zápasech. Do play-off postoupí první 4 družstva. Již v této fázi se zdá, že semifinále neunikne družstv.m Chemie, Joudrs, SaBaT a KrA. Ostravská univerzita stále Aeká na první ligové vít3zství. 2.SL žen Družstvo Trutnova si ve vzájemných zápasech se Dvorem Králové vylepšilo bilanci a vede tabulku se Atymi prohrami. Pouhé 4 porážky má i Podolí. Dv.r Králové jich nasbíral již sedm.

12 Radotín po.ádá PVP Krom3 PSC bude kvalitní softball k vid3ní na našich hištích i v záí. V Radotín3 se uskuteaní Pohár vít3z. pohár. muž.. Náš softball bude reprezentovat SK Radotín stíbrný celek lofské nejvyšší sout3že. ÚAastníci turnaje (7 tým.) : Amager Vikings (Dánsko), Raggers Thamen (Holandsko), Deurne Spartans (Belgie), BCF Paris (Francie), Panthers Trnava (Slovensko), Medvednica Zagreb (Chorvatsko), Radotín (>R). A protože radotínští mají turnaj hrát a zárovef jen poádat, žádají dobrovolníky o výpomoc pi poádání turnaje. Jedná se pedevším o pomoc pi zapisování zápas., zpracování statistik, technické pomoci na hišti a v jeho okolí, pomoc pi doprav3 tým., rozhodaích a funkcioná. ESF. Takže kdo chce vid3t kvalitní hru a pomoci k úsp3šné organizaci, m.že kontaktovat Pavla Prachae ). Veteráni op9t v akci TJ Podolí Praha poádá v sobotu po 10. hodin3 dopolední veteránský fast-pitchový turnaj pro družstva i píchozí jednotlivce. Místo : Praha 4 KavAí Hory V3ková kategorie : Muži : 50 let a výše Ženy : 40 let a výše Výjimky možné Tekuté obaerstvení zajišt3no Za poadatele z Podolí srdean3 zvou : Laco >ermák Petr Fašianok Petr Švec

13 Rozhodnutí STK SA STK >SA projednala protest oddílu Joudrs Praha, který byl podán dne v utkání 7. kola 1.>SLŽ A Joudrs Praha - LASO Kladno. Vedoucí družstva Joudrs Praha v souladu se sout3žním ádem složil v okamžiku podání protestu hlavnímu rozhodaímu poplatek 300,- KA. Poadatelem utkání byl oddíl Joudrs Praha, rozhodaími utkání 1.>SLŽ byli pánové P.Sepa (DM) a J.Rendla (M). Výsledek utkání byl 4:6 pro družstvo LASO Kladno. Podklady pro jednání bylo jednak vyjádení vedoucího protestujícího družstva Joudrs Praha p. T.Kusého, ve kterém popsal protestovanou situaci a také hlášení o zápasu s vyjádením rozhodaího P.Sepy, ve kterém popisuje pedm3tnou situaci a d.vody, které vedly k rozhodnutí rozhodaích v dané situaci. Družstvo Joudrs Praha podalo protest b3hem první poloviny 1.sm3ny utkání. NadhazovaAka družstva Joudrs byla v nadhazovacím postavení tj. spojené ruce s míaem, stála na met3 a provolávala povzbující slova na své spoluhráaky a rozhodaí vyhlásil nesprávný nadhoz. Protest byl podán proti rozhodnutí rozhodaího, podle názoru protestujícího družstva rozhodaí nepostupoval v souladu s platnými pravidly softballu. V souvislosti s ešením uvedeného protestu požádala STK >SA o výklad KR >SA, její stanovisko je uvedeno v píloze tohoto rozhodnutí. Po zvážení všech dostupných informací STK >SA konstatuje, že nedošlo k porušení pravidel. Pravidla v kapitole VI. Nadhazování ( 1 a-d - 3 a) se uvádí, že ped zahájením nadhozu musí nadhazovaa zaujmout postavení na nadhazovací met3. Když nadhazovaa zaujme nadhazovací postavení, musí pevn3 stát na obou nohou a musí se ob3ma nohama dotýkat nadhazovací mety. Pouze v tomto postavení, s míaem v jedné ruce nebo v rukavici a rukama rozpojenýma, m.že nadhazovaa pijímat nebo být pipraven pijímat signál od chytaae. Ped zapoaetím nadhozu musí být nadhazovaa s míaem v obou rukou ped t3lem a Aelem k pálkai v naprostém klidu po dobu nejmén3 2 a nejvýše 10 sekund. NadhazovaA nesmí také provést žádný pohyb nesouvisející s nadhozem. NadhazovaAka stála na met3 se spojenýma rukama a v dob3, kdy m3la být 2-10 sekund v naprostém klidu verbáln3 komunikovala s chytaaem a ostatními polai, což rozhodci posoudil jako porušeni pravidel kap.vi, 1 d, e, s d.sledkem nesprávný nadhoz. Protest se zamítá a výsledek utkání platí. V Praze RNDr. Helena Voborníková Pedseda STK >SA Píloha A.1 Výklad KR SA, který se týká protestu družstva Joudrs ze dne Podle vyjádení rozhodaího byla porušena pravidla o nadhazování : Kapitola VI.- NADHAZOVÁNÍ 3. a) NadhazovaA nesmí provést žádný pohyb nesouvisející s nadhozem

14 Výklad : Jedná se pedevším o pohyby, které mohou znesnadnit situaci pálkae. Takto m.že být posouzeno i nevhodné mluvení, pokikování a verbální vlivy. A podle tohoto výkladu rozhodl i rozhodaí. 1 Ped zahájením nadhozu musí nadhazovaa zaujmout postavení na nadhazovací met3 d) Pouze v tomto postavení, s míaem v jedné ruce nebo v rukavici s rukama rozpojenýma, m.že nadhazovaa pijímat nebo být pipraven pijímat signál od chytaae. Výklad : Mluvení m.že být posouzeno, jako Ainnost související se signály a v okamžiku, kdy má nadhazovaa spojené ruce, tato Ainnost není povolena. I proto mluvení v daném okamžiku m.že rozhodaí posoudit jako akt, který do nadhozu nepatí a nadhoz m.že být posouzen jako nesprávný. Miroslav Dolejš Pedseda KR >SA Rozhodnutí Disciplinární komise ze dne Dne jednala Disciplinární komise o pípadu neoprávn3ného startu hráae Miroslava Víška (Iuridica Praha) v utkání Pražského Peboru Muž.. Jednání bylo záhájeno na podn3t STK a vedení PSS. Za DK se jednání úaastnili: Jan Hora, Pavel Sepa. Omluvili se Vojt3ch Albrecht,Daniel Tobola,Vladimír Liss. HráA M. Víšek se z jednání omluvil. Vedoucí družstva Iuridica M. Štulík se ze sportovních d.vod. nemohl z.aastnit avšak celá v3c s ním byla pedem konzultována. Rozhodnutí: Podle platného disciplinárního ádu odstavce 2.3 b) start v jiné sout3ží (nepípustný podle SS) a vzhledem k okolnostem pípadu a pedchozímu chování byl hráai M. Víškovi ud3len trest Zákaz závodní innosti na 2.utkání Dále byl podle platného disciplinárního ádu odstavce 3.5 Falšování dat a jiných údaj., 3.6 Rozhlašování nepravdivých zpráv Ai údaj. a vzhledem k okolnostem pípadu a jednání zástupc. týmu b3hem a po inkrimiovaném zápase ud3len trest oddílu Iuridica Praha Pokuta ve výši 1000 K Provnin3ný hráa již ke dni vykonal Aást trestu ZZ> ve výši 1 zápas. D.vody k tomuto rozhodnutí: Disciplinární komise celou situaci posoudila, porovnala vážnost a charakter provin3ní na základ3 zjišt3ných údaj. a vyjádení a pihlédla i k chování a jednání všech dotyaných. Pokutu je povinen oddíl zaplatit v souladu s pravidly uraenými platným Disciplinárním ádem Proti rozhodnutí se lze odvolat k Pedsednictvu >SA ve lh.tách pesn3 stanovených v DS. Jan Hora pedseda disciplinární komise

15 Rozhodnutí Disciplinární komise ze dne Dne jednala Disciplinární komise o pípadu fyzického stetu hráaek E.Hanusíkové (>echie) a A.Dejmalové (SK KrA Altron) po zápase A >SL žen. Za DK se jednání úaastnili: Daniel Tobola, Vojt3ch Albrecht a Jan Hora (prostednictvím speakerphonu). Omluvili se Vladimír Liss a Pavel Sepa. Ob3 vylouaené hráaky se zúaastnily jednání. Rozhodnutí: Podle platného disciplinárního ádu odstavce 2.7 a) napadení hráae byl ob3ma hráakám ud3len stejný trest Zákaz závodní innosti na 1.utkání D.vody k tomuto rozhodnutí: HráAka E.Hanusíková se ješt3 ped jednáním DK písemn3 omluvila A. Dejmalové, a ta omluvu pijala. Disciplinární komise celou situaci posoudila, porovnala vážnost a charakter provin3ní na základ3 zjišt3ných údaj. a vyjádení. Disciplinární komise nepovažuje pestupky hráaek za vážné provin3ní, ale vzhledem k charakteru Ain. varuje ped dalšími podobnými potyakami a je pipravena v pípad3 opakovaného provin3ní ud3lit tresty vyšší. HráAky se mohou odvolat k Pedsednictvu >SA, a to do 15 dn. ode dne jednání Disciplinární komise ( ). Ud3lený trest je ale teba odpykat v prvním možném zápase 1.>SLŽ. V Praze dne Vojt3ch Albrecht zástupce pedsedy disciplinární komise HASLER PRAGUE SOFTBALL CUP Vzhledem k obtížnosti sehnat kvalitní zahranianí týmy a Aasovému tlaku se poadatelé rozhodli zkrátit turnaj na tídenní. UskuteAní se tedy v termínu : Místo : Areál SK KrA Altron v Praze 4 Turnaj je uaen pro 8 tým.. V souaasné dob3 je jistých 6 družstev : SC Chomutov, KrA Altron, Junioi >R, Radotín, Flags (Holandsko), MASK Pezinok (Slovensko). O zbývající dvou týmech se ješt3 jedná : Aeká se na sestavení dánského výb3ru, jehož základ by m3li tvoit hráai Amageru Vikings. Sestaven by m3l být i výb3r našich dalších ligových celk. (Iuridica, PlzeF, PV, ) Finále je plánováno na sobotu od 21 hodin. Jist3 bude k vid3ní kvalitní mužský softball.

16 Mládežnická mistrovství 30. Aerven byl poslední možný den na pihlášky do podzimních OPEN M-R. Uvádíme tedy seznam p.ihlášených družstev : Mladší žákyn Mladé Buky ( ) 8 tým* KrA Altron, Mladé Buky, Dv.r Králové nad Labem, Kotláka, Panthers Trnava, Ostravská Univerzita, Slovensko, Klackai Kostelec nad Orlicí Starší junioi - Kostelec nad Orlicí ( ) 13 tým* >echie Praha, Karlovy Vary, HavlíAk.v Brod, Klackai Kostelec nad Orlicí, Iuridica Praha, Ostrov, Pouchov HK, Spectrum Praha, SVŠ PlzeF, Tempo Praha, Kostelec Tigers, Most, Kunovice Kadeti Praha (Meteor+Spectrum) ( ) 9 tým* Klackai Kostelec nad Orlicí, Sezimovo Ústí, HavlíAk.v Brod, Ostrov, Podolí, Spectrum Praha, SVŠ PlzeF, Kostelec Tigers, SC Chomutov M-R kadet< se uskuteaní v Praze na hištích Meteoru a Spectra. Seditelem turnaje bude Vladimír Liss. M-R mladších žák< v roce 2005 se uskuteaní patrn3 v Plzni, kde jej bude poádat oddíl Slavia VŠ. Seditelem turnaje bude Filip Jára. ÚAastníci M-R mladších juniorek v termínu v Brn9 : KrA Altron, SK Kotláka, Arrows Ostrava, Spectrum Praha, Joudrs Praha, Ostrov, >echie Praha, SVŠ PlzeF. ÚAastníci M-R kadetek v termínu v Praze - Kri : KrA Altron (vít3z 2003) 1. ze severní Moravy (oblastní pebor kadetek 2004) 1. z východních >ech 2. z východních >ech 1. z Prahy Plus 3 další nejlepší družstva z OPEN poháru >SA ÚAastníci M-R starších juniorek v termínu v Praze Kri : KrA Altron (vít3z 2003) 1. z Prahy (oblastní pebor starších juniorek 2004) 2. z Prahy 1. z jižní Moravy 3. z Prahy Plus 3 další nejlepší družstva z OPEN poháru >SA (Kritéria zde byla upravena z d.vodu neexistence SM oblastního peboru juniorek)

17 Mistrovství R v tee-ballu První mistrovství >R v T-ballu v Jindichov3 Hradci komplikoval neustálý déšj. >tvrteaní a páteaní bouky zatopily softballové hišt3 tak, že bylo zcela nehratelné a b3hem páteaní noci se na n3m prohán3ly p3kn3 kaaenky:-) Záchranou alternativou bylo pemístit mistrovství na pilehlé vojenské cviaišt3, kde se mohlo celé mistrovství odehrát. Pro déšj bylo n3kolikrát perušeno, ale nakonec se uskuteanila všechny utkání v plném rozsahu. Za partizánské podmínky se všem zúaastn3ným organizátoi omlouvají. Našt3stí ale zvít3zila chuj hrát, tak se pežily i neustále propršené dresy. Ve dvou AtyAlenných skupinách se utkal každý s každým. Ze souboje vít3z. skupin postoupila pímo do finále pes Brno Kotláka. Brno neusp3lo ani v oprav3 a penechalo tak cestu do finále KrAi. Ve finále se projevila na KrAi únava z jednoho ned3lního zápasu navíc a Kotláka otoaila v druhé polovin3 utkání skóre ve sv.j prosp3ch a po 7 sm3nách zvít3zila 15:12. Petr Kadlec Mistrovství eské republiky mladších junior< 2004 Ve dnech prob3hlo v areálu hišt3 Pod strání v Kostelci nad Orlicí M->R mladších junior.. Poadatelem byl místní softbalový klub SK Kostelec Tigers, editelem turnaje byl pedseda Tigers Petr Novotný, komisaem Aleš Andr a vedoucím rozhodaích UIC Bob Roll. Mistrovství se zúaastnilo celkem 10 tým., které byly rozd3leny do dvou skupin. Celkem bylo na 2 hištích odehráno 27 utkání. K favorit.m turnaje tradian3 patily týmy Hroch. HavlíAkova Brodu a Spectra Praha, které potvrdily roli favorit., vyhrály své skupiny a nakonec se utkaly také ve finále. Ostatní týmy byly na slušné úrovni a pedvád3ly velmi p3kné a vyrovnané výkony. O tetí místo tak mohl bojovat kdokoliv z t3chto zbylých družstev. Proti pedchozím Mistrovstvím v3tšina tým. postrádala výrazné osobnosti z ad pálka. i nadhazovaa.. Vyjímkou byly výkony n3kterých hráa. HavlíAkova Brodu a Spectra Praha. Na druhou stranu družstva pedvád3la vyrovnanou a hlavn3 kolektivní hru. ÚroveF nadhazovaa. sledoval po celu dobu turnaje Leoš HrabaAka. Z jeho zprávy vyplynulo, že úrovef nadhazovaa. se proti ostatním roaník.m posunula mírn3 sm3rem dol. a na turnaji chyb3ly výrazn3jší nadhazovaaské osobnosti. V rychlostech nadhoz. se nad 100 km/hod dostali pouze nadhazovaai HavlíAkova Brodu a Spectra Praha. Poadatelé m3li obavu z pedpov3dí poaasí, které je i hráae nakonec více pozlobilo až ve finále, jinak se mraana Kostelci úsp3šn3 vyhnula. Zajímavostí turnaje byly hned 3 zran3né nosy /zlomené/, hráai byli odvezeni a ošeteni na pohotovosti v Rychnov3 nad Kn3žnou. Ve skupin3 A byl jednoznaaným favoritem tým Hroch. z HavlíAkova Brodu. Družstvo Hroch. dovolilo svým soupe.m ve 4 zápasech pouze 2 body, které jim nad3lilo místní družstvo Kostelec Tigers, které ve vzájemném duelu vedlo v první sm3n3 ješt3 2 : 0, nakonec ale vysoko podlehlo 2 : 18.

18 Tabulky základních ástí Výsledky skupiny A Hroši Iuridica Tigers Pardubice Tempo Body Skóre Poadí Hroši 12 : 0 18 : 2 15 : 0 17 : : 2 1 Iuridica 0 : 12 7 : 25 5 : 10 3 : :64 5 Tigers 2 : : 7 8 : 11 6 : :45 4 Pardubice 0 : : 5 11 : 8 4 : :41 3 Tempo 0 : : 3 9 : 6 13 : :30 2 Skupina B byla vyrovnan3jší, do boj. zde zasáhlo i Slovensko, které nakonec skonailo na posledním míst3. První místo obsadilo družstvo Spectra Praha s celkovým skórem 47 : 16. Výsledky skupiny B Spectrum PlzeF Ledenice Klackai Slovensko Body Skóre Poadí Spectrum 19 : 6 5 : 2 16 : 6 7 : :16 1 PlzeF 6 : 19 11: 7 10 : : :52 3 Ledenice 2 : 5 7 : 11 2 : 9 8 : :31 4 Klackai 6 : : 10 9 : 2 8 : :35 2 Slovensko 2 : 7 10 : 20 6 : 8 7 : :43 5 Play-off M-R mladších junior<: 1A - 1B Hroši Havlík<v Brod - Spectrum Praha 10 : 0 2A - 2B Tempo Praha - Klacka.i Kostelec 19 : 20 3A - 3B Delta Pardubice - Slávia VŠ PlzeM 16 : 6 4A - 4B Tigers Kostelec - Žraloci Ledenice 3 : 7 5A - 5B Iuridica Praha - Slovensko 1 : 4 P-21 - V-22 Spectrum Praha - Klacka.i Kostelec 13 : 3 Finále V-21 : V-25 Hroši Havlík<v Brod - Spectrum Praha 7 : 1 V ned3lních zápasech se nejprve stetli o pímý postup do finále vít3zové ze skupin. Družstvo HavlíAkova Brodu v tomto zápase pesv3daiv3 porazilo Spectrum Praha rozdílem 10 : 0 ve 4. sm3n3. NejdramatiAt3jším a zárovef nejdelším zápasem Mistrovství byl souboj druhých ze skupin. Teprve v prodloužení zde vyhráli místní Klackai Kostelec nad Tempem Praha 20 : 19. Klacka.m pak už nezbyla síla do dalšího boje se Spectrem o druhého finalistu. Spectrum zápas bez problém. vyhrálo 13 : 3 a mohlo si tak zopakovat zápas s HavlíAkovým Brodem.

19 Finále bylo pln3 v rukou hráa. družstva Hroch. HavlíAkova Brodu, kteí zasloužen3 zvít3zili 7 : 1, na jejich vít3zství se velkou m3rou podílel nejlepší nadhazovaa Mistrovství Rostislav Adamec a také lepší a vyrovnaná hra pálka.. Celkové po.adí Mistrovství R mladších junior<: 1. Hroši Havlík<v Brod Individuální ocen9ní: 2. Spectrum Praha 3. SK Klacka.i Kostelec nejlepší nadhazova: Rostislav Adamec 4. Tempo Praha Hroši Havlík<v Brod 5. Delta Pardubice 6. Slávia VŠ PlzeM nejlepší pálka.: Ond.ej Maleek 7. Žraloci Ledenice Spectrum Praha 8. SK Kostelec Tigers 9. Slovensko nejužiten9jší hrá: Tomáš Voborník 10. Iuridica Praha Hroši Havlík<v Brod Mistrem eské republiky v kategorii mladších junior< pro rok 2004 jsou Hroši Havlík< Brod. Mistrovství >R mladších junior. statistiky zpracoval p.edseda SK Kostelec Tigers /.editel turnaje/ Petr Novotný Nadhoz srovnání statistik nejlepších nadhazovaa. jednotlivých tým.: Jméno: tým IP R BFP BB SO H ERA Adamec HB ,91 Vlach HB ,00 MaleAek Sp 18 2/ ,50 Dudáš SK 23 2/ ,44 Fibiger PA 18 1/ ,11 Humaj Tempo 18 1/ ,02 Škarda Ledenice 12 2/ ,39 Procházka Klackai 20 1/ ,05 BeAvá PlzeF ,60 Voda Tigers 11 1/ ,97 Šrámek Iuridica 11 1/ ,29 Pálkai byli vybráni hlavn3 na základ3 BA, OBA a SA, polai hlavn3 podle poatu zásah. v poli a FA.

20 Pálka z každého týmu vybráni dva nejlepší pálkai pro srovnání: Jméno tým AB H HR R RBI BB SB TB BA OBA SA Všeteka HB ,545 0,615 0,545 Jelínek HB ,647 0,667 1,000 MaleAek Spectrum ,375 0,500 0,875 Boil Spectrum ,600 0,625 0,667 Fecko SK ,375 0,643 0,375 Kopecký SK ,571 0,667 0,571 Fibiger Pardubice ,500 0,643 0,500 TuAek J. Pardubice ,363 0,500 0,818 Rylich Tempo ,455 0,647 0,455 Chasák Tempo ,455 0,647 0,545 Bušta Ledenice ,500 0,643 0,600 Bureš Ledenice ,333 0,500 0,333 Procházka Klackai ,556 0,600 0,889 Dohnal Klackai ,500 0,571 0,667 Hamerník PlzeF ,417 0,563 0,583 Jarausch PlzeF ,400 0,500 0,400 Sejbal Tigers ,500 0,667 1,000 Voda Tigers ,500 0,769 0,500 Pokora Iuridica ,250 0,700 0,750 Šrámek Iuridica ,500 0,600 0,750 Pole z každého týmu vybráni dva nejlepší polai pro srovnání: Jméno tým PO A E INN FA % VšeteAka Havl.Brod Jelínek Havl.Brod MaleAek Spectrum Stavinoha Spectrum Fecko Slovensko /3 100 Kopecký Slovensko /3 91 TuAek J. Pardubice Švandrlík Pardubice Rylich Tempo /3 93 Rozehnal Tempo /3 100 Cukr Pavel Ledenice Tomandl Ledenice Rojek Klackai Procházka Klackai /3 94 BeAvá PlzeF Hamerník PlzeF Šeda Tigers /3 100 Vosáhlo Tigers /3 94 Holstein Iuridica Šrámek Iuridica Seditel turnaje Petr Novotný

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

Termínová listina Snails Kunovice pro rok 2010 Verze

Termínová listina Snails Kunovice pro rok 2010 Verze Termínová listina Snails Kunovice pro rok 2010 Verze 10.3.2010 MUŽI "A" MUŽI "B" ŽENY KADETI PŘÍPRAVKA ŠKOLSKÁ LIGA HŘIŠTĚ OSTATNÍ AKCE pá 1.1.10 so 2.1.10 ne 3.1.10 po 4.1.10 nadhoz, trénink nadhoz, trénink

Více

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim

PROPOZICE. Divize Zábhlice A. eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL. 7.roník 2006 podzim PROPOZICE eské Amatérské Bowlingové Ligy ABL 7.roník 2006 podzim Divize Zábhlice A Praha, 12.9. 2006 Základní pravidla 1. Poadatel soutže Bowling Magazín R SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30,

Více

DOPLNĚNÍ PRAVIDEL, ROZPIS A ORGANIZACE HALOVÉHO TURNAJE ŽEN UNIVERZITA INDOOR CUP

DOPLNĚNÍ PRAVIDEL, ROZPIS A ORGANIZACE HALOVÉHO TURNAJE ŽEN UNIVERZITA INDOOR CUP DOPLNĚNÍ PRAVIDEL, ROZPIS A ORGANIZACE HALOVÉHO TURNAJE ŽEN UNIVERZITA INDOOR CUP ORGANIZAČNÍ INFORMACE 1/2 MÍSTO / Brno, sportovní hala VUT Palackého vrch TERMÍN / 7-8.3.2009, začátek turnaje v sobotu

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

Zpravodaj. 105 4-5 / 2004

Zpravodaj. 105 4-5 / 2004 Zpravodaj. 105 4-5 / 2004 Kvten 2004 Obsah: Reprezentaní akce... 2-3 Termíny akcí.... 4 Ligové sout#že... 5-9 Informace STK. 10-11 Schválená hostování a p/estupy...11-15 Rozhodnutí STK..16-18 Rozhodnutí

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2009-2012 Dotační politika

Více

Zpravodaj č.126 11, 12 / 2006

Zpravodaj č.126 11, 12 / 2006 Zpravodaj č.126 11, 12 / 2006 Listopad, Prosinec 2006 Obsah: Parlament ČSA.... 2-4 Příprava reprezentace žen.. 5 Příprava juniorů 5-6 Ligové soutěže..7-8 Nové věkové hranice v ligách 9 Struktura mládežnických

Více

Zpravodaj č.115 5, 6 / 2005

Zpravodaj č.115 5, 6 / 2005 Zpravodaj č.115 5, 6 / 2005 Květen, Červen 2005 Obsah: Slovo předsedy......2 Rozpis ME žen.. 3 Junioři do Kanady.4 ME mužů rozpis..... 5 Ženy ČR v Legnanu.6-7 Rozpis ME kadetek v Moskvě..8 Ligové soutěže

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013)

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013) Soutěžní řád PBS 2014 (Listopad 2013) Termíny 31.1.2014 termín pro odevzdání přihlášek do soutěží PBS 2014 31.3.2014 termín pro zaplacení startovného za účast týmů v soutěžích PBS 2014 31.3.2014 termín

Více

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup

Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Ústí nad Labem vyhrálo kvalifikaci v Kadani a je prvním finalistou turnaje E.ON Junior Cup Malí fotbalisté FK Ústí nad Labem ovládli první kvalifikaci turnaje E.ON Junior Cup. Během 10 zápasů inkasovali

Více

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín

Hráno 17. ledna. Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci. Tradiční fotbalové turnaje žactva pořádané OFS Olomouc v hale gymnázia Hejčín Hráno 17. ledna Seriál turnajů OFS zahájili starší žáci, odstartovala kategorie starších žáků. Do prvního turnaje nastoupili chlapci Litovle, Horky, Černovíra a Nových Sadů a Nemilan. Novosadští dokonce

Více

Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále

Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále - 2 - PROPOZICE TURNAJE: Turnaje se z 4 8 skupin po 5 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým Z každé skupiny postupují 2 nejlepší týmy a 8 Lucky Loser do mezikola (24 tým ). V mezikole

Více

Zpravodaj č.123 5,6 / 2006

Zpravodaj č.123 5,6 / 2006 Zpravodaj č.123 5,6 / 2006 Květen, Červen 2006 Obsah: Slovo předsedy.2 Zeister Slot výsledky... 3 ME juniorů, ME žákyň rozpisy...4 Mezinárodní akce v ČR 5-6 Ligové soutěže.. 6-16 Pohár ČSA - pavouk..17

Více

Termínovka na sezónu extraliga juniorů 1. kolo Praha, Bohnice. brigáda na hřišti 10:30 12:30. Radotín X Starý psi

Termínovka na sezónu extraliga juniorů 1. kolo Praha, Bohnice. brigáda na hřišti 10:30 12:30. Radotín X Starý psi SK Pegas, o.s. st 1 čt 2 pá 3 so 4 ne 5 Akce Místo Pozn Akce Místo Pozn Akce Místo Pozn Akce Místo Pozn Akce Místo Pozn 14 1. kolo Praha, Bohnice duben po 6 út 7 st 8 čt 9 pá 10 so 11 ne 12 po 13 út 14

Více

Česká softballová asociace

Česká softballová asociace Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6 tel/fax: 233 356 441 http://, e-mail: softball@cstv.cz Zpravodaj č. 159 Červen Ročník 2010 IČ: 485 465 42 Bankovní spojení: GE Money

Více

Zápis z jednání P ČSA ze dne 22.12.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov)

Zápis z jednání P ČSA ze dne 22.12.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov) Zápis z jednání P ČSA ze dne 22.12.2015 (Kancelář ČSA, Praha Strahov) Přítomní členové P ČSA: Gabriel Waage, Tomáš Kusý, Dušan Šnelly, Vojtěch Albrecht Přítomní hosté: Rostislav Milata, Jan Hora (od 16:00)

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

SOFTBALL PARDUBICE. horní øada zleva: Jakub Jehlièka, Radek Goláò, Marek Hamáš, Petr Madro, Pavel Kožený, Pavel Mach, Zdenìk Petrásek,

SOFTBALL PARDUBICE. horní øada zleva: Jakub Jehlièka, Radek Goláò, Marek Hamáš, Petr Madro, Pavel Kožený, Pavel Mach, Zdenìk Petrásek, SOFTBALL PARDUBICE 2005 fastpitch horní øada zleva: Jakub Jehlièka, Radek Goláò, Marek Hamáš, Petr Madro, Pavel Kožený, Pavel Mach, Zdenìk Petrásek, Miroslav Laboš, Jiøí Štìdrý, Roman Mroviec dolní øada

Více

Komentář k plnění rozpočtu 2015 po jednotlivých položkách:

Komentář k plnění rozpočtu 2015 po jednotlivých položkách: Komentář k plnění rozpočtu 2015 po jednotlivých položkách: K rozpočtu obecně: Celkové náklady: Celkové příjmy: Rozdíl: 15.492.242,- Kč 16.322.952,- Kč + 830.710,- Kč Aktiva k 31.12.2015: Zůstatek na účtech:

Více

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 Důvod Rozvoj členské základny baseballu v České Republice prostřednictvím nejvíce rostoucí kategorie mládeže do 10ti let. Umožnění zapojení škol do soutěže pomocí

Více

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999

Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Hodnotící zpráva klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov pro rok 1999 Sportovní innost klubu zápasu ASK VALZAP Chomutov byla v roce 1999 zajišována ve všech vkových a hmotnostních kategoriích. Závodníci klubu

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá v rámci péče o lidské zdroje projekt vzdělávání trenérských

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 (upraveno

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

SK JOUDRS PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ / 2009

SK JOUDRS PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ / 2009 SK JOUDRS PRAHA NABÍDKA PARTNERSTVÍ / 2009 KDO JSOU JOUDRS 02 představení SK Joudrs Praha je softballový klub, který patří mezi špičku nejen v České republice, ale i v Evropě. V současné době hledá partnera

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz TJ SOKOL NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MUŽI OP-II HODNOCENÍ SEZÓNY 2002/2003 HODNOCENÍ Příprava Sezóna 2002/2003 začala podobně jako v loňském roce. Hráči se sešli v tělocvičně až v září. Mužstvo se letos nezúčastnilo

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěže Předseda

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE PRO EXTRALIGY a 2. ČSL 2011 Vydala Sportovně technická komise ČSA STK ČSA 2 SŘ ČSL 2011 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěžní řád Soutěžní řád pro Extraligu a 2. ČSL

Více

Dotační politika ČSA

Dotační politika ČSA Dotační politika ČSA 2016-2018 Dotační politika ČSA 2016 2018 byla projednána na výjezdním jednání Předsednictva ČSA dne 31. srpna 2015 a schválena Předsednictvem ČSA dne 21. září 2015. V tomto znění platí

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL

PROPOZICE. České Amatérské Bowlingové Ligy ABL PROPOZICE České Amatérské Bowlingové Ligy ABL 10.ročník jaro 2009 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel : 608-862698, E-mail : info@bowlingweb.cz

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

PROPOZICE eské Amatérské bowlingové ligy ABL 15. ro ník podzim 2014

PROPOZICE eské Amatérské bowlingové ligy ABL 15. ro ník podzim 2014 PROPOZICE České Amatérské bowlingové ligy ABL 15. ročník podzim 2014 1. Pořadatel soutěže SILVER LANE PRODUCTION s.r.o. Cukrovarnická 30, 162 00 Praha 6 Ořechovka Tel.: +420 608 862 698, e-mail: info@bowlingweb.cz

Více

Česká softballová asociace

Česká softballová asociace Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://, E-mail: softball@cstv.cz Zpravodaj č. 154 Leden Ročník 2010 Obsah čísla: Úvodník Předsedy ČSA Gabriela Waage

Více

- 2 - Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále

- 2 - Zápas o 3. místo na turnaji: Poraženi v semifinále Finále: i semifinále - 2 - PROPOZICE TURNAJE: Turnaje se z 3 5 skupin po 6 týmech Utkání ve skupinách budou hrána systémem každý s každým Z každé skupiny postupují prvni dva týmy a 2 Lucky Loser do mezikola (12 tým ). V mezikole

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Česká softballová asociace

Česká softballová asociace Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 6 tel/fax: 233 356 441 http://, e-mail: softball@cstv.cz Zpravodaj č. 162 Říjen Ročník 2010 IČ: 485 465 42 Bankovní spojení: GE Money Bank,

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE SOUTĚŽNÍ ŘÁD CELOSTÁTNÍCH SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 Celostátní soutěže mládeže Celostátními soutěžemi mládeže jsou jednak Mistrovství republiky (dále jen MR) jednotlivých kategorií

Více

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky.

Hodnocení ročníku. Níže naleznete všechny výsledky. Hodnocení ročníku V pátek 11. 11. 2016 se v hale základní školy konal již 6. ročník tohoto turnaje žáků a žákyň základních škol. V letošním ročníku jsme evidovali celkem osm základních škol, které reprezentovaly

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2016 Pohár města Česká Lípa 24. 25. 9. 2016 2-denní turnaj pro děti narozené r. 2009 a mladší Hokejový turnaj 2016 - Česká Lípa - r. 2009

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12

FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 FORMÁT SOUTĚŽÍ MUŽŮ OD SEZÓNY 2011-12 Sportovní úsek ČSRU OBSAH 1. ÚVOD 3 2. LIGA V SEZÓNĚ 2011-12.4 2.1. Extraliga v 8 4 2.2. 1. liga v 6..5 2.3. Oblastní přebor 6 3. LIGA OD SEZÓNY 2012-13.7 3.1. Extraliga

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA Z.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2017 Pohár města Česká Lípa 16. 17. 9. 2017 2-denní turnaj pro děti narozené r. 2009 a mladší Hokejový turnaj 2017 - Česká Lípa - r. 2009

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

Zpravodaj č.127 1 / 2007

Zpravodaj č.127 1 / 2007 Zpravodaj č.127 1 / 2007 Leden 2007 Obsah: Slovo předsedy 2 Reprezentační akce 2007..3 Parlament ČSA......4 Parlament PSS...5 Zápis z jednání STK....6-8 Pohár ČSA 9 Přestupní řád....10-11 Mládežnická MČR

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

SK Joudrs Praha synonymum úspěchu a evropská špička

SK Joudrs Praha synonymum úspěchu a evropská špička Věděli jste, že je Česko softballovou velmocí? Softball, pálkovací hra podobná baseballu, není pro Čechy již jen exotickým sportem známým z amerických filmů. Naopak, v posledních letech sklízí na evropské

Více

!"" # $!% &'#( )!"" # $!% * +"!,+ %!

! # $!% &'#( )! # $!% * +!,+ %! !""#$!% &'#()!""#$!% *+"!,+%! Termínový kalendá soutží VV NS v roce 203 dodatek. $,' Dlouhodobé a jednorázové soutže 203...2. Celkový pehled soutží...2.2 Termíny a místa konání MS/ME, a MR...4 2 Ostatní

Více

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana Východočeský tenisový svaz vedoucí soutěží VČTS BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner projektu A. Všeobecná ustanovení

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY

SÁLOVÁ KOMISE ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY CZECH CYCLING FEDERATION FEDERATION TCHEQUE DE CYCLISME Nad Hliníkem 4/1186, 150 00 Praha 5 Motol http://www.ceskysvazcyklistiky.cz Phone: 252 219 006 Fax: 252 210 373 IČO: 49626281

Více

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 0 9 - Memoriál Zdeňka Kocmana

BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 0 9 - Memoriál Zdeňka Kocmana Východočeský tenisový svaz vedoucí soutěží VČTS BABYTENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 0 9 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner projektu A. Všeobecná ustanovení

Více

KVALIFIKACE REGIONU EVROPA - AFRIKA července 2016 areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

KVALIFIKACE REGIONU EVROPA - AFRIKA července 2016 areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika KVALIFIKACE REGIONU EVROPA - AFRIKA 5. 8. července 2016 areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika www.joudrs.cz Hlavní pořadatel Pořadatelé: Prestižní turnaj Little League poprvé v ČR Little

Více

Fotbal Vás naučí strašně moc, jste v kolektivu, komunikujete, pracujete na stejných úkolech, řešíte problémy, krize. Zlepšujete se, sdílíte radost i

Fotbal Vás naučí strašně moc, jste v kolektivu, komunikujete, pracujete na stejných úkolech, řešíte problémy, krize. Zlepšujete se, sdílíte radost i Fotbal Vás naučí strašně moc, jste v kolektivu, komunikujete, pracujete na stejných úkolech, řešíte problémy, krize. Zlepšujete se, sdílíte radost i smutek, chápete sílu týmu, sílu přátelství. Učíte se

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v neděli 9.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Junior Teplice,

Více

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST

TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE. oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE. Met Life Cup. tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 5. ROČNÍKU HALOVÉHO TURNAJE Met Life Cup tentokrát určeného pro MLADŠÍ DOROST (hráči narození v roce 1997 a mladší) SOBOTA 14. PROSINCE 2013,

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Zápis z jednání Disciplinární komise České softbalové asociace ze dne

Zápis z jednání Disciplinární komise České softbalové asociace ze dne Sp.zn.: 2/13 Zápis z jednání Disciplinární komise České softbalové asociace ze dne 24.5.2013 Přítomni: Mgr. Daniel Tobola předseda DK ČSA, Mgr. Jan Fuchs, RNDr. Vladimír Liss, Ing. Svatopluk Smysl členové

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 I.LIGA MUŽI Řízení soutěží: Pořadatel soutěží: soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím svého STK jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Více

Mistrovství ČR 2014 a finále Poháru ČKA

Mistrovství ČR 2014 a finále Poháru ČKA Mistrovství ČR 2014 a finále Poháru ČKA Místa a termíny konání semifinále Muži Ženy Senioři Seniorky Místa a termíny konání finále Místo Termín Účastníci Ubytování Pořad Dobřany (CB) Kosmonosy (KK) Kroměříž

Více

METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU

METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU METODIKA PRO ZAVEDENÍ TURNAJE DO OFICIÁLNÍHO ŽEBŘÍČKU ČESKÉHO SNOOKERU OBSAH Podmínky pro zavedení turnaje do žebříčku... 2 Postup pro zavedení turnaje do žebříčku... 2 Propozice turnaje... 2 Povinné odstavce...

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014 Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti - 2013/2014 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů ČBaS.

Více

Zápis ze schůze vedoucích mládežnických družstev 21. 11. 2015, Praha Strahov

Zápis ze schůze vedoucích mládežnických družstev 21. 11. 2015, Praha Strahov Zápis ze schůze vedoucích mládežnických družstev 21. 11. 2015, Praha Strahov Přítomní ČSA: Gabriel Waage (Předseda), Vojtěch Albrecht (Výkonný ředitel) a Pavel Podhájecký (Sekretář) Přítomní STK LM: Jiří

Více

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 Krajská STK (Praha + Stř.Čechy) Romana Loskotová Souběžná I.č.26 158 00 Praha 5 tel.: 608 246 878 e-mail: stk@badmintonpraha.eu Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 2. Regionální liga Praha

Více

Zpravodaj. 100 10 / 2003

Zpravodaj. 100 10 / 2003 Zpravodaj. 100 10 / 2003 íjen 2003 Obsah: Slovo pedsedy...2 MS juniorek v ín...3-9 MS muž# 2004.... 10-11 OH Atény.... 11-13 Termíny akcí..13 SL komentáe, výsledky, tabulky.13-19 Statistiky 1.SL žen a

Více

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS

Český tenisový svaz. 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS. 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS Český tenisový svaz 1. Pravidla pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 1.1. Pravidla minitenisu 1.2. Pravidla babytenisu 2. Soutěžní řád pro kategorie MINITENIS a BABYTENIS 2.1. Společná ustanovení pro soutěže

Více

Upřesňující technické normy 2014-2015

Upřesňující technické normy 2014-2015 Upřesňující technické normy 2014-2015 1. Startují : MŽ - startují hráči dvouročníku 2003-2004 (dívky navíc i ročník 2002) - do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2005 (po splnění čl.219

Více

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží MINITENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

Mistrovství ČR starší žákyně 2009/2010

Mistrovství ČR starší žákyně 2009/2010 Mistrovství ČR starší žákyně 2009/2010 Místo: Sokol Horní Počernice,Praha-9 Termín: 23. 25. 4. 2010 Účastníci: Basket Slovanka Praha Gaubová Zuzana-95 Bulíčková Klára-95 Procházková Andrea-95 Fryšová Veronika-95

Více

Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú /0600

Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú /0600 Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 70 Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú. 1716905504/0600 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky sezóny 2015/2016

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

Hodnocení oblastního Gala Cupu juniorek 17. května 2009, areál BVC Pňov Předhradí

Hodnocení oblastního Gala Cupu juniorek 17. května 2009, areál BVC Pňov Předhradí Hodnocení oblastního Gala Cupu juniorek 17. května 2009, areál BVC Pňov Předhradí V neděli 17. května pořádal BVC Pňov Předhradí úvodní turnaj sezóny 2009 pro juniorky z Čech. Byl jím oblastní Gala Cup

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

12. ledna 2013 Zimní ligový turnaj mladších žáků (01 a 02) Zimní turnaj mužů. 13. ledna 2013 Zimní ligový turnaj starší přípravky (03 a 04)

12. ledna 2013 Zimní ligový turnaj mladších žáků (01 a 02) Zimní turnaj mužů. 13. ledna 2013 Zimní ligový turnaj starší přípravky (03 a 04) 12. ledna 2013 Zimní ligový turnaj mladších žáků (01 a 02) Zimní turnaj mužů 13. ledna 2013 Zimní ligový turnaj starší přípravky (03 a 04) Zimní ligový turnaj mládeže Počet: Startovné: Hrací plocha: Hrací

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli halový fotbalový turnaj pro hráče narozené a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli halový fotbalový turnaj pro hráče narozené a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 30.11.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2007 a mladší Účastníci turnaje: Jablonec A,B,C, FA Petra Voříška Děčín, FC Hradec Králové, FK Mladá Boleslav,

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 BŘEZEN 4. VC v hodu břemenem 7. Veřejný závod na dráze 24. M ČR v přespolním běhu všech kategorií Střelské Hoštice M ČR v chůzi na 50 km mužů Dudince 1. kolo chůze extraliga mužů

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE. DUBEN / KVĚTEN 2007 (vyšlo v květnu 2007)

ZPRAVODAJ ČESKÉ SOFTBALLOVÉ ASOCIACE. DUBEN / KVĚTEN 2007 (vyšlo v květnu 2007) Obsah: ZPRAVODAJ ČEÉ SOFTALLOVÉ ASOCIACE DUEN / KVĚTEN 2007 (vyšlo v květnu 2007) Strana: Slovo předsedy ČSA 2 Informace trenéra národního týmu žen 2 Realizační tým národního družstva žen 2 Nominace reprezentace

Více

Český volejbalový svaz. ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK ČVS č. 01 /

Český volejbalový svaz. ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK ČVS č. 01 / ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK ČVS č. 01 / 2016-17 Extraliga mužů - ut. č. 1 České Budějovice - start hráče bez průkazu, pokuta 500,- Kč - zaplaceno - ut. č. 3 Liberec - start hráče bez průkazu, pokuta 500,- Kč - zaplaceno

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

GRASSROOTS PROJEKTY ÚSTECKÉHO KFS

GRASSROOTS PROJEKTY ÚSTECKÉHO KFS GRASSROOTS PROJEKTY ÚSTECKÉHO KFS Jan Štefko 1. Krajská Grassroots konference Brankářská škola ÚKFS Zahájila činnost v srpnu 2015, činnost je financována z nadačního fondu ÚKFS Brankářskou školu ÚKFS organizuje

Více

PUTOVNÍ POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA ZLÍNA TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI R A MLADŠÍ. HC PSG ZLÍN, z. s. ZS - LUĎKA ČAJKY ZS - PSG ARÉNA

PUTOVNÍ POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA ZLÍNA TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI R A MLADŠÍ. HC PSG ZLÍN, z. s. ZS - LUĎKA ČAJKY ZS - PSG ARÉNA PUTOVNÍ POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA ZLÍNA TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI R. 2004 A MLADŠÍ HC PSG ZLÍN, z. s. 12. - 14. 8. 2016 ZS - LUĎKA ČAJKY ZS - PSG ARÉNA MÍSTO KONÁNÍ: zimní stadion Luďka Čajky a PSG aréna DATUM

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více