Zpravodaj / 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. 106 6 / 2004"

Transkript

1 Zpravodaj / 2004 erven 2004 Obsah: Slovo pedsedy Reprezentace žen v Itálii London Cup.6 Zeister Slot Rozpisy ME juniorek a junior Radotín poádá PVP 13 Veteráni op3t v akci 13 Ligové sout3že Termíny play-off Rozhodnutí STK Rozhodnutí disciplinární komise Hasler Prague Softball Cup. 24 Mládežnická mistrovství a OPENy Finále školních lig..37 >eský pohár kadet. a žák..38 O pohár Novin VysoAiny výsledky.39 Pozvánky na turnaje Firma WORTH nabízí pálky..42 Vavruša sport nabízí...43 Kalendá akcí..44

2 Dámy a pánové, léto je v softballovém kalendái Aas pátelských turnaj., sousted3ní, ale i výjezd. našich reprezentaaních výb3r.. V Aervenci cestují naši junioi a juniorky ke svému ME do Paíže. Zatímco o prvenství našich junior. nikdo nepochybuje, tak v dívaí kategorii je situace vyrovnan3jší. Poslední turnajovou zkouškou našich hráaek je Pražský softballový týden a pak již spolu s juniory hurá do Francie. V srpnu italské Collecchio pivítá podruhé nejmenší kategorii žákyf do 13 let. I zde naše hráaky pomýšlí na mety nejvyšší. Ve stejném Aase pojedou do rakouského Lince hráai a hráaky pod vedením lofského mistra z Mladých Buk. na ME ve slowpitchi. P.vodn3 rekreaaní varianta získává Aím dále tím více milovník. a vzhledem ke spoleaenskosti a nižším tréninkovým potebám bude zejm3 obliba nadále stoupat. To jsou však všechno sportovní akce, které se konají mimo >eskou republiku. Cílem >SA je každoroan3 poádat jednu významnou mezinárodní sout3ž doma, neboj chceme Aeské softballové veejnosti i širšímu publiku pedstavovat softball na vrcholné úrovni. Práv3 v tomto Aase probíhá v KrAi Pražský softballový týden, kde se od úterý 22. Aervna do soboty 26. Aervna pedstavuje šestice ženských tým.. Americký kontinent zastupují univerzitní výb3ry USAAthletes a American Intarnational Sport Tours. Na turnaji se pedstaví i ob3 Aeské reprezentace, piaemž pro juniorky je to poslední test ped nadcházejícím ME v Paíži. Šestici tým. doplní lofský mistr >R a poádající klub SK KrA Altron a obhájce lofského vít3zství Joudrs. Mužský softball bude mít sv.j domácí turnaj od 20. do 24. Aervence, kdy se v kraském údolí odehraje HASLER PRAGUE SOFTBALL CUP. Manažer projektu Filip Kolací práv3 dolapuje pesné složení úaastník.. Hlavní domácí akci >eské softballové asociace v roce 2004 je pedolympijský turnaj žen Prague Softball Cup. Pedolympijský turnaj získal podporu jak Sv3tové softballové federace (ISF), tak pedsedy >OV MUDr. Milana Jiráska, pod jehož patronací se turnaj uskuteaní. Vzhledem k významnosti celé akce pevzal záštitu nad turnajem také primátor hlavního m3sta Prahy, pan Pavel Bém. D3jišt3m ISF Prague Softball Cup 2004 bude ve dnech 29. Aervence až 1. srpna pražský areál SK KrA Altron. Z tým. kvalifikovaných na Olympijské hry se turnaje zúaastní reprezentaaní týmy Kanady a Tchajwanu. Dalšími neolympijskými úaastníky budou národní týmy Holandska a >eské republiky.ve stejný Aas picestuje ke své pražské zastávce další olympijský tým Secko. Sekyn3 pevážn3 amerického p.vodu se budou v Praze pipravovat na Olympijské hry a navážou na sportovní program turnaje sérií zápas. s >eskou reprezentací. Zápasy s eckou reprezentací prob3hnou v kraském areálu od pond3lka do stedy (2. 4. srpna) vždy od 19 hodin. >eská softballová asociace sleduje poadatelstvím této vrcholné akce sv3tové úrovn3 ti hlavní cíle. Prvním je medializace a popularizování softballu jak v oaích široké veejnosti, tak mezi Aleny >SA. Práv3 díky vysoké sportovní úrovni zúaastn3ných tým. m.žeme oaekávat špiakové výkony a sportovní show, která zatím není v Evrop3 píliš b3žná. B3hem turnaje bude pipraveno široké spektrum doprovodných akcí, které mají za úkol ukázat návšt3vník.m krásy pálkovacích her a rovn3ž piblížit veejnosti pravidla, která zprvu vypadají pon3kud nesrozumiteln3. Doufáme tedy, že v kraském údolí vytvoíme prostedí nejen pro hráae a trenéry softballu, ale i pro lidi, kteí se s naším sportem teprve seznamují.pro širokou veejnost bude k dispozici možnost zkusit své št3stí pi odpalování na nadhazovací stroj Ai radarem zjistit rychlost svého hodu. Pro trenéry bude díky pítomnosti ady trenérských kapacit pipraven seminá týkající se pípravy týmu na vrcholnou sportovní událost. Linda Wells, jenž povede na OH ecký tým, v pr.b3hu turnaje povede motivaaní

3 trénink pro hráaky Sportovních center mládeže. Jak je z krátkého nástinu patrné, turnaj bude mimoádn3 atraktivní a to jak po stránce sportovní, tak po stránce spoleaenské. Druhým cílem je poskytnutí prostoru olympijským tým.m k píprav3 na bezesporu nejd.ležit3jší akci letošního roku. Kanada i Tchajwan využijí následn3 tréninkových možností areálu v KrAi a v3me, že na pražský pobyt budou vzpomínat rády. Díky tomu se >SA snaží pesv3dait zástupce evropských Alen. MOV, že softball má své místo na Olympijských hrách a že i v Evrop3 zažívá tato pálkovací hra rozmach a její úrovef i nadále stoupá. V neposlední ad3 se otvírá píležitost pro Aeskou reprezentaci žen, pro kterou je ISF Prague Softball nejd.ležit3jší akcí roku Pro Aeskou reprezentaci je letošní rok i pi nekonání žádné vrcholné akce typu ME Ai MS mimoádn3 atraktivní. V beznu se naše dívky pedstavily na pedolympijském testu v Aténách, poaátkem Aervna hrály tucet zápas. v italském legnanu s reprezentaaními týmy Tchajwanu, Itálie a Holandska a ISF Prague Softball Cup bude nepochybn3 završením nároaného roku. V3me, že tato sezóna pipraví naše hráaky pro hlavní událost roku 2005, kterou je mistrovství Evropy. Gabriel Waage

4 Reprezentace žen hrála na severu Itálie >eský národní tým žen se zúaastnil první Aervnový týden série zápas. v italském Legnanu. Italský tým si pozval v rámci pípravy na Olympijské hry do m3steaka severn3 od Milána krom3 našeho celku ješt3 hráaky Tchajwanu, bronzové medailistky z MS 2002, a svého tradianího rivala Holandsko. Pro Aeský tým se jednalo po beznovém turnaji v Aténách o druhou mezinárodní akci v sezón3, po které by m3l být známý základ týmu pro pražské Mistrovství Evropy Poadatelé rozd3lili dvanáct zápas. pro každé družstvo do dvou turnaj.. V úterý a ve stedu sehrál každý tým Atyi zápasy v rámci turnaje BSC Legnano Amga, od stedy do ned3le probíhal hlavní program, tetí roaník turnaje Citta di Legnano. Dvanáct zápas. v šesti dnech proti soupe.m, z nichž nejslabší bylo Holandsko, bylo nároanou prov3rkou pro všechny hráaky. Úpln3 poprvé se v reprezentaci objevily Zuzana VomáAková, Klára Patlichová, Kateina Hálová a Dina Pfeiferová, pro které byl proto turnaj nároaný o to více. Nyní k výsledk.m. Podailo se nám Atyikrát vyhrát. Všechny ti zápasy s Holandskem a úvodní hru s Itálií. Podrobné popisy zápas. najdete na internetových stránkách v krátké dob3 se tam objeví rovn3ž statistiky hráaek. Pot3šitelné je, že náš tým dokázal hrát výborné zápasy po celou dobu turnaje. Po pekvapení na zaaátku turnaje, kdy jsme Italkám s nadhazovaakami Leslie Malerich a N. Moretto nad3lili dev3t bod., pišly nejlepší výkony v záv3reaných zápasech proti Holandsku (7-0) a v semifinále turnaje proti Tchajwanu (1-3). Samozejm3 nastaly i slabší okamžiky. Dlouhých 29 sm3n se nám nepodailo skórovat, v zápasech, ve kterých se nedailo našim klíaovým hráakám, se naše hra tém3 rozpadla. Našt3stí takových moment. nebylo mnoho. Ne všechny hráaky mají také dostateanou kondici. NadhazovaAky: Eliška Pojerová a Kateina Tesaíková potvrdily výbornou výkonnost, stále se nevyhnou drobným výpadk.m v pr.b3hu zápasu a ob3 se potebují ješt3 vyhrát v podobných zápasech. Elišce urait3 pom.že letošní p.sobení v italské Sérii A, naše liga nemá pro pom3ení výkonnosti nadhazovaae na této úrovni žádnou vypovídací schopnost. Své záv3reané zápasy (Pojerová proti Holandsku, Tesaíková proti Tchajwanu) zvládly skv3le. Linda Rychlá se trápila po zran3ní kotníku se zády a turnaj ji nezastihl v nejlepším rozpoložení, odházela kvalitn3 záv3r úvodního zápasu s Tchajwanem. Michaela Kuchaová, která loni zakonaila sezónu skv3lým výkonem na MS juniorek, se musí ješt3 vyházet. M3la n3kolik p3kných sm3n, ale na kategorii dosp3lých chybí trochu rychlost a stabilní kontrola. N3kolik sm3n odházela i Kateina Hálová. Zadáci: Ob3ma (Jaklová a VomáAková) chybí zkušenosti, pedevším pro debutující Zuzanu VomáAkovou ze SaBaTu byl turnaj velkým soustem. Lenka Jaklová se zlepšovala zápas od zápasu. Ob3 dv3 mají vzhledem ke svému mládí a stabilní výkonnosti v lize ješt3 dost možností ukázat, co v nich je. Vnitní pole: Turnaj m3l sloužit pro vyzkoušení n3kolika variant, pedevším na druhé a tetí met3. Na dvojce, už dlouhá léta kritickém postu pro Aeský ženský tým, situace dopadla celkem dobe. Eliška Pojerová hrála výborn3, do formy se dostávala i Veronika Kopecká a své si odehrála i Kateina Dvoáková, která ovšem v A sestav3 je v souaasné dob3 stále naší nejlepší stední polakou. Na trojce hrála velmi jist3 Markéta Šulcová a patí v souaasné dob3 do základní sestavy, stídala se s Kateinou Hrubou, která zahrála v obran3 n3kolik skv3lých zákrok. v d.ležitý moment, na pálce bylo vid3t, že hraje na podobné úrovni poprvé. Prakticky jistota na spojce je Zuzana Kalinová, pokud hraje bez chyb asi naše nejlepší vnitní polaka schopná se ve všech herních Ainnostech v útoku i obran3 vyrovnat opravdu nejlepším. Když nemá sv.j den, jde ovšem hra celé obrany dol.. Na spojce se objevila i Eliška Pojerová, ta zahraje na reprezentaaní úrovni jakýkoli post ve vnitním poli. Na jedniace hrála Šárka Kopivová, pedvedla n3kolik skv3lých zákrok., v3tšinou se jí i dailo na pálce a dokáže tým

5 podržet v rozhodujících situacích. Klára Patlichová nehrála špatn3, musí si zvyknout na rychlejší hru. Ve vn3jším poli máme stabilní dvojici Kateina Dvoáková a Michaela Šulcová, které potvrdily kvality v útoku i obran3, nejv3tším pozitivním pekvapením turnaje byl výkon mladé Diny Pfeiferové. Lucie Halakucová i Kateina Hálová zahrály v poli standard, na pálce se výrazn3 neprosadily, Lucie m3la navíc v záv3ru turnaje zdravotní problémy. Turnaj byl organizován spíše jako sportovní píprava, bez spoleaenských okras okolo, prakticky celý den týmy strávily cestováním mezi hotelem, restaurací a hišt3m. Oficiální úvody zápas. byly pouze pi veaerních zápasch domácí Itálie a pi záv3reaném dnu play-off. Veškeré náklady spojené s pobytem hradila pozvaným tým.m italská federace. Pokud chcete v3d3t více o he soupe., sledujte naše www stránky, kdo se potebuje dozv3d3t n3jaké podrobn3jší informace nad rámec rozsahu tohoto Alánku, pište na Výsledky: >R Itálie 9:7, 0:6, 0:8 a 1:9 >R Holandsko 1:0, 6:4 a 7:0 >R Tchajwan 0:4, 0:6, 2:9 a 1:3 Kateina Tesaíková P, Technika Brno; Eliška Pojerová P, 2B, SS, DES Caserta, BA.142 (3/21), 6BB, 3RBI; Linda Rychlá, P, Joudrs Praha; Michala Kuchaová, P, KrA Altron; Lenka Jaklová, C, Joudrs Praha, BA.200 (4/20), 2RBI; Zuzana VomáAková, C, SaBaT Praha, BA.090 (1/11); Šárka Kopivová, 1B, Chemie Praha, BA.280 (7/25), 7BB; Klára Patlichová, 1B, LASO Kladno, BA.111 (1/9); Veronika Kopecká, 2B, Trutnov HSM, BA.211 (4/19), 3BB; Markéta Šulcová, 3B, OF, Joudrs Praha, BA.211 (4/19); Kateina Hrubá, 3B, Chemie Praha, BA.154 (2/13); Zuzana Kalinová, SS, Chemie Praha, BA.214 (6/28), 1HR, 5RBI; Kateina Dvoáková, 2B, OF, KrA Altron, BA.294 (10/34); Lucie Halakucová, OF, >echie Praha, BA.250 (2/8); Michaela Šulcová, OF, Chemie Praha BA.230 (6/26), 1HR, 5RBI; Kateina Hálová, OF, P, LASO Kladno, BA.000 (0/11), 1BB; Dina Pfeiferová, OF, Technika Brno, BA.095 (2/21), 5R RealizaAní tým: Kevin Henderson, Marek >ermák, Martin Brummel, Jana Baránková, Petr >ervenka Celkové poadí turnaje : 1. Itálie, 2. Taiwan, 3. >R, 4. Holandsko Nejlepší nadhazovaaka: Jennifer Spediacci (ITA) Nejlepší chytaaka: Natalie Anter (ITA) Nejlepší pálkaka: Daniela Castellani (ITA) NejužiteAn3jší hráaka: Eva Trevisan (ITA) Nejuniverzáln3jší hráaka: Yang Hui Chiu (TAI) Martin Brummel Manažer týmu

6 The London Cup 2004 Hišt3 celé na tráv3, metová vzdálenost 19, 81 metru, homerunový plot postavený necelých padesát metr. od domácí mety. Tak to byly asi nejv3tší speciality turnaje v anglickém m3steaku Cobham, které je vlastn3 pedm3stím Londýna. >eská reprezentace juniorek startovala na turnaji, který se hrál 5. a 6. Aervna, v rámci pípravy na letní mistrovství Evropy. Na netradianích hištích sehrála šest utkání a nakonec skonaila na 5. míst3. Do turnaje jsme vstoupily povedeným utkáním proti reprezentaanímu výb3ru žen Velké Británie. Po vyrovnaném pr.b3hu rozhodly zápas dv3 chyby. Ty jsme bohužel ud3lali my a soupe po bezchybném výkonu vyhrál 1:0. Druhé vystoupení se nám tolik nepovedlo. Hned v prvním inningu jsme dostali Atyi body a výsledek zápasu se nám do konce obrátit nepodailo. Tým All-Stars Dreammers nás porazil 6:4. Za SpáAe stejn3 jako za repre Velké Británie nadhazovala americká nadhazovaaka. A ona se v týmech, proti kterým jsme hrály, sešla v.bec velice r.znorodá spoleanost. Krom3 AmeriAanek to byly dívky z Jihoafrické republiky, KanaPanky, NovozélanPanky a dokonce i jedna >eška. Na turnaji se totiž sešli úpln3 všichni, kdo softball v Anglii hrají. Ve tetím utkání se nám konean3 podailo vít3zit. V p3kném zápase jsme pokoili hravý a bojovný tým z Nice. Poté jsme si poradili s juniorským výb3rem AngliAanek a pes odevzdané Dánky jsme postoupili do malého finále. Tedy vlastn3 do zápasu o páté místo. V n3m jsme se op3t stetli s Francouzkami z Nice a je zbyteané dodávat, že jsme je op3t zdolali. Celý turnaj se odehrál ve velice p3kném prostedí kampusu American Community school of Cobham, jakési výspy amerického stedního školství na anglickém venkov3. Vše tam bylo velice p3kné a velice americké, tedy velkolepé. Krom3 toho, že tento ústav jist3 nabízí možnosti kvalitního vzd3lání, tak nabízí svým student.m prakticky nekoneané možnosti sportovního nebo kulturního vyžití. Jen škoda, že ta softballová hišt3 tam mají rozm3ry na slow-pitch... Podobný turnaj se ve Velké Británii hrál poprvé, potvrzuje se tím fakt, že britský softball má stoupající tendenci. V posledních letech se totiž AngliAané snaží zvýšit kvalitu hry všemi možnými zp.soby. Krom3 p.sobení amerického kouae Bobbyho Simpsona u ženského reprezentaaního týmu si zvou do zem3 kvalitní americké nadhazovaaky, aby zde házely ligu a umožnily tak pálkakám zvyknout si na dobrý nadhoz. Celý turnaj nakonec vyhrál tým Joudrs Praha posílený o nadhazovaaku Sabatu Jitku Zákorovou a Andreu Dejmalovou z KrAe. Jakub Staík Konené umístní 1 SK Jourds (Czech Republic) 2 GB Women s Team 3 United Nations Fastpitch 4 All-Star Dreamers 5 Czech Under-19 Team (Plate Winner) 6 Nice Cavigal (France) 7 GB Under-19 Team 8 Arhus Aces (Denmark)

7 Naše vystoupení v Zeistu Junio.i R spolu s výb3rem hráa. pracovn3 nazvaným do 23 let se zúaastnili v holandském Zeistu tradianího velmi dobe obsazeného turnaje Zeister Slot Turnaj se uskuteanil ve dnech v novém areálu místního klubu Phoenix Zeist. Hrálo se na dvou travnatých fotbalových hištích. Nové baseballové a softballové hišt3 je v souaasné dob3 ve výstavb3 a v píštím roce bude k dispozici. V letošním roce se turnaje zúaastnila družstva : Reprezentace Holandska a Dánska, Lakenheath (výb3r z USA základen v GB ale s adou holandských hráa. (v3tšinou Aerné pleti), Pinguins (Dánsko), Phoenix Zeist (místní klub) a dva naše výb3ry. P.vodn3 m3la startovat ješt3 reprezentace Velké Británie, která se však krátce ped turnajem odhlásila. Za juniory nastoupili : J. Müller, O. Müller, B.Adamec (HavlíAk.v Brod) M.Hudec, J.Kos, M.Pyszko (Karlovy Vary), V.Svoboda (VS Chomutov), M.Smolík, D.Kramá, Jan Pospíšil, Jií Pospíšil (Spectrum), Š.Eret (SVŠ PlzeF), T.Benda, J.Nezbeda (Most) Trenéi : Petr Novák, Dušan Šnelly, Miroslav Dolejš, Doktor : MUDr. Petr Bartoška Výb3r do 23 let tvoili hráai : J.Mach, J.HniliAka, V.Mudra, M.Kupka, J.Petr, T.Petr (Iuridica) Z.Mateanka, L.Holub (Radotín), M.Jícha, P.ŠtoAek (Spectrum) Z.>erný, J.Urválek (SVŠ PlzeF), J.Mikulec (Chomutov), P.Just (HavlíAk.v Brod) Vedení : Leoš HrabaAka, Dan Pasini. Turnaj se hraje tradian3 systémem každý s každým a následuje podle poatu úaastník. n3jaký druh play-off. Každý tedy sehrál minimáln3 7 celých zápas. b3hem tí dn.. V úvodním zápase nastoupili junioi proti naší 23. A po slušném výkonu zvít3zili 4:1. Za juniory nadhazovali Št3pán Eret a Jaroslav Müller. Oba se plánovan3 stídali ve všech utkáních. Za 23 nadhazoval Zden3k Mateanka. Na 23 byla vid3t menší sehranost a daf 1.zápasu. Junior.m se dailo v obran3. Výsledky zápas. našich celk. : Junioi 23 Lakenheath 3:8 4:12 Holandsko 2:7 5:4 Dánsko 0:3 0:5 Phoenix 12:5 12:4 Penguins 1:11 2:7 V jednotlivých klubech byla k vid3ní celá škála kvalitních hráa.. Dánští Penguins (hráli zde na PVP 2002 na Spectru) m3li ve svém stedu výborného nadhazovaae Martina Holmberga, K oporám patili : Esben Stokholm, Mikkel Bentzen, Mads Sorensen, dále NovozélanPané Fabian Maka a nadhazovaa Sinnot.

8 Lakenheath, který na turnaji vedl legendární Earl Hicks, m3l nadhazovaaské eso v botswanském reprezentantovi Tony Moyovi. Zadáci se jim však rozehrávali velmi pomalu, a byla to slabina jejich týmu. Nap. naši junioi získali 8x 1.metu po strike outu. A na catchera získávali i další mety. Další osobnosti : Melwin Brown (bývalý junior Holandska), Angelo Clemencia (vynikající pálka distancovaný v lofském roce holandským svazem), 52 letý nadhazovaa Paya Boekhouder, Carlos Adamus, Marlon Frolijk a americký pam3tník na spojce vynikající J.Gilmore ReprezentaAní tým Holandska, který kauaoval Erwin Viser, na tom není dobe pedevším. nadhazovaasky. JedniAkou byl Erik Zomerdijk. K oporám patil vynikající pálkai Keny Daame (C) a tmavý Julius Veerus (CF), dále Joost Droog (2B), Enio Kwas (OF), Roger Makel (C). Dánsko se opírá o nadhoz stále vynikajícího Jespera Pandura. Sekundoval mu ješt3 Rasmus Soerensen. V dánském celku se objevila i ada mladých hráa., kteí prošli juniorským výb3rem (Brewerton, Terkelsen jr., Hansen, ). Kvalitním pálkaem je 1.meta J.Heller. P3kn3 zahrála i spojka M.Rasmussen. Místní Phoenix na úrovef nestaail. Nebyl posílen žádným kvalitním nadhazovaaem. A proto to m3l tento tým v obran3 velmi t3žké. Naše 23 hrála velmi dobe, když se na nadhozu dailo Jonáši Machovi. Pálkasky vynikal Marek Jícha, který je rychlý a díky ulejvkám, slap.m i dlouhým odpal.m patil k píjemným pekvapením našeho výb3ru Tiadvacítka se rozehrávala postupn3, s pibývajícím Aasem a odehranými inningy se úrovef hry v útoku i obran3 zvyšovala. Tým vedle domácích Phoenix a >R juniorky startoval proti špiakovým evropským tým.m a hráa.m v Evrop3 hrajících. Cenné vít3zství se poaítá mj. s repre NL v pom3ru 5:4, tento duel byl divácky atraktivní až do posledního nadhozu. Tým po základní Aásti skonail na Atvrtém míst3, hned v prvním kole play-off jsme vypadli, kdy jsme se proti repre nadhazovaai Botswany Tonu Moyovi "ani neuprdli". Perfect game mu zkazil až ke konci utkání šjastnou "švihnutou ulejvkou" Marek Jícha, shodou okolností náš nejlepší pálka turnaje (BA=500). Marek se pálkasky neztratil ani v seznamu všech pálka. turnaje, kdy byl hodnocen na pátém míst3. Z dalších našich hráa. se v boxu dailo Janu Urválkovi (BA=400) a Jaroslavu Mikulcovi (BA=308), který se navíc velmi dobe zhostil úlohy kapitána a pomohl cennými radami ostatním hráa.m. V obran3 tým spoléhal na velmi dobrý výkon Jonáše Macha na prkn3. (Leoš HrabaAka)

9 Juniorky a junio.i R se chystají na MEJ Francouzská m3steaka La Thillay a Roissy na severu Paíže (blízko letišt3 Charlese de Gaulla) budou hostit evropský šampionát v kategorii juniorek a junior.. Naše juniorky na posledních dvou mistrovstvích (2002 v Chocni, 2000 v Enschede) obsadily vždy bronzové píaky. Medaili by jist3 d3vaata pála i nyní. Boj o n3 nebude jednoduchý, ale Aeský softball je jist3 kvalitní a bude o medaile tvrd3 bojovat. Oba naše celky absolvovali koncem kv3tna a zaaátkem Aervna pípravné turnaje v zahraniaí juniorky ve Velké Británii, junioi v Holandsku. V3me, že turnaje splnily své a že naše družstva budou na EURO dobe pipravena. Junioi zatím na posledních tech šampionátech vždy pesv3daiv3 získali zlato a zatím nenašli evropskou konkurenci. Favority turnaje budou i nyní. O to budou mít t3žší pozici, vždyj obhajovat je vždy t3žší. V kategorii junior. letos hraje rekordních 7 družstev. Na dalších stránkách uvádíme rozpisy turnaj. juniorek i junior.. Poslední pípravu absolvovali junioi na dvou jednodenních sousted3ních v Praze na Spektru (14. a 28.6.) a pak na dvoudenním srazu v Chomutov3 (5. a 6.7.). Trenéi vybrali celkem 17 hráa. : Jaroslav Müller P 1986 HavlíAk.v Brod Ondej Müller C 1986 HavlíAk.v Brod Bohumír Adamec OF 1986 HavlíAk.v Brod Tomáš Voborník IF, OF 1988 HavlíAk.v Brod Michal Hudec C 1986 Karlovy Vary Jakub Kos IF, OF 1986 Karlovy Vary Michal Pyszko OF 1897 Karlovy Vary Václav Svoboda IF 1985 SC Chomutov Michal Smolík P 1986 Spectrum Praha David Kramá IF, OF 1986 Spectrum Praha Jan Pospíšil IF 1986 Spectrum Praha Jií Pospíšil IF 1986 Spectrum Praha Št3pán Eret 1986 SVŠ PlzeF Jií Nezbeda OF 1987 Painbisters Most Tomáš Petr IF, OF 1988 Iuridica Praha Z následujících 4 hráa. budou ješt3 vybráni dva : Svatopluk Smysl C, IF 1986 Tempo Praha Jan Petr P 1986 Iuridica Praha Vojt3ch Oliva IF, OF 1986 Spectrum Praha Ondej N3mec OF 1986 Painbusters Most Trenéi : Petr Novák, Dušan Šnelly, Miroslav Dolejš, Daniel Pasini

10 Informace STK Ligové sout9že Základní Aást mají v nejvyšší sout3ži dohranou muži. Až na jedno utkání mezi PV a Chemií, které však již o niaem nerozhodne. Družstva se tedy mohou pipravovat na srpnový zaaátek play-off. >tvrtfinálové dvojice tvoí : KrA Altron Slavia VŠ PlzeF Spectrum Praha Iuridica Praha Utkání se hrají : 21.a v Plzni a na Iuridice (KrA?) 28.a V Praze KrAi a na Spectru Hraje se na ti vít3zná utkání. Naši zástupci v evropských pohárech Chomutov a Radotín obsadili první dv3 píaky a vyhnou se tak Atvrtfinálovým duel.m. Chomutov tak nastoupí v Haarlemu (Holandsko) v PMEZ ( ) a pak jej v semifinále Aeká tým, který postoupí ze Atvrtfinále a zárovef byl horší po základní Aásti než druhý postupující Atvrtfinalista. Semifinále se hraje na ti vít3zství ve dnech 18., 19., 25., 26. a 28. záí Radotín hraje doma v Praze Radotín3 PVP ( ) a 18. Nastupuje rovn3ž do prvního semifinále proti lepšímu (v zákl.aásti) postupujícímu ze >F. Chomutov a Radotín poádají své zápasy ve dnech 18.9., 26. a Sedmé a osmé družstvo z tabulky PV Praha a Chemie Praha se stetnou v sérii na 4 vít3zná utkání o udržení v >SL. Poražený ze série pak bude nucen ješt3 hrát baráž na 3 vít3zná utkání s druhým družstvem ze 2.>SL. Odstoupení družstva SK erné piran9 Karlovy Vary z 2.SL muž< Zdravím Vás a touto cestou Vám oznamuji, že SK >erné piran3 K.Vary ukonaují.k. dnešnímu datu ( ) své úainkování v 2.>SLM na základ3 dohody kádru hráa.. Omlouvám se za pípadné problémy, které se díky našemu rozhodnutí nejspíš vyskytnou. Leoš Titl STK pijala tuto zprávu jist3 ne s nadšením - a byla nucena tedy všechny výsledky družstva >P Karlovy Vary anulovat. Tabulka pak bude míti upravenou podobu a rozpis dalších zápas. 2.>SL bude rovn3ž mírn3 upraven. Ve 2.>SL muž. se piostuje boj o 1.>SL. vedoucí Hroši z HavlíAkova Brodu mají jen 3 porážky a mají mírný náskok. Na dalších místech je však situace vyrovnaná a Most, Kunovice i Tempo ješt3 budou bojovat o možnost utkat se v baráži s posledním celkem 1.ligy.

11 STK SA oznamuje vedoucím družstev 2.SLM STK >SA stanovila náhradní termín pro utkání 3.kola 2.>SL muž. 2004, které nebyly sehrány z d.vodu nepíznivého poaasí. I když byl ponechán dostateaný prostor pro pípadnou dohodu jednotlivých družstev, tak ke shod3 nedošlo. Po zvážení všech okolností a také názor., které od jednotlivých družstev STK >SA obdržela byl stanoven nový termín zápas. A na sobotu , poadatelem utkání je družstvo HavlíAk.v Brod. soutž kolo Datum poadatel íslo as domácí hosté 2.>SLM Havl. Brod :00 Meteor HavlíAk.v Brod 2.>SLM Havl. Brod :00 Most Meteor 2.>SLM Havl. Brod :00 HavlíAk.v Brod Most Na základ3 dohody vedoucích družstev Amasoma Píbram a Tempo Praha schvaluje STK >SA následující náhradní termín nedohraného zápasu 5.kola 2.>SLM Amasoma P.íbram - Tempo Praha. Utkání A bude sehráno ve tvrtek od 18:00 hod. v P.íbrami, poadatelem zápasu je družstvo Amasoma Píbram. STK SA oznamuje vedoucím družstev 2.SLM Po odstoupení družstva KV ze sout3že 2.>SLM dochází k následující situaci. Podle SS z 1.>SLM nikdo pímo nesestupuje do 2>SL, sout3ž bude v roce 2005 naopak dopln3na na poaet 9 družstev v sout3ži. Po odstoupení družstva KV a po ukonaení sout3že se po postupu vít3ze 2.>SLM do 1.>SLM poaet družstev v 2.>SLM sníží ve skuteanosti na 7 družstev. Vzhledem k uvedeným skuteanostem STK rozhodla, že poslední družstvo z 2.>SLM nemusí startovat v kvalifikaci a z.stává v sout3ži 2.>SLM. 1.SL žen Ješt3 double utkání Chemie Kladno doplní tabulku po 22 zápasech. Do konce základní Aásti každé družstvo pak odehraje ješt3 23x double utkání tedy po šesti zápasech. Do play-off postoupí první 4 družstva. Již v této fázi se zdá, že semifinále neunikne družstv.m Chemie, Joudrs, SaBaT a KrA. Ostravská univerzita stále Aeká na první ligové vít3zství. 2.SL žen Družstvo Trutnova si ve vzájemných zápasech se Dvorem Králové vylepšilo bilanci a vede tabulku se Atymi prohrami. Pouhé 4 porážky má i Podolí. Dv.r Králové jich nasbíral již sedm.

12 Radotín po.ádá PVP Krom3 PSC bude kvalitní softball k vid3ní na našich hištích i v záí. V Radotín3 se uskuteaní Pohár vít3z. pohár. muž.. Náš softball bude reprezentovat SK Radotín stíbrný celek lofské nejvyšší sout3že. ÚAastníci turnaje (7 tým.) : Amager Vikings (Dánsko), Raggers Thamen (Holandsko), Deurne Spartans (Belgie), BCF Paris (Francie), Panthers Trnava (Slovensko), Medvednica Zagreb (Chorvatsko), Radotín (>R). A protože radotínští mají turnaj hrát a zárovef jen poádat, žádají dobrovolníky o výpomoc pi poádání turnaje. Jedná se pedevším o pomoc pi zapisování zápas., zpracování statistik, technické pomoci na hišti a v jeho okolí, pomoc pi doprav3 tým., rozhodaích a funkcioná. ESF. Takže kdo chce vid3t kvalitní hru a pomoci k úsp3šné organizaci, m.že kontaktovat Pavla Prachae ). Veteráni op9t v akci TJ Podolí Praha poádá v sobotu po 10. hodin3 dopolední veteránský fast-pitchový turnaj pro družstva i píchozí jednotlivce. Místo : Praha 4 KavAí Hory V3ková kategorie : Muži : 50 let a výše Ženy : 40 let a výše Výjimky možné Tekuté obaerstvení zajišt3no Za poadatele z Podolí srdean3 zvou : Laco >ermák Petr Fašianok Petr Švec

13 Rozhodnutí STK SA STK >SA projednala protest oddílu Joudrs Praha, který byl podán dne v utkání 7. kola 1.>SLŽ A Joudrs Praha - LASO Kladno. Vedoucí družstva Joudrs Praha v souladu se sout3žním ádem složil v okamžiku podání protestu hlavnímu rozhodaímu poplatek 300,- KA. Poadatelem utkání byl oddíl Joudrs Praha, rozhodaími utkání 1.>SLŽ byli pánové P.Sepa (DM) a J.Rendla (M). Výsledek utkání byl 4:6 pro družstvo LASO Kladno. Podklady pro jednání bylo jednak vyjádení vedoucího protestujícího družstva Joudrs Praha p. T.Kusého, ve kterém popsal protestovanou situaci a také hlášení o zápasu s vyjádením rozhodaího P.Sepy, ve kterém popisuje pedm3tnou situaci a d.vody, které vedly k rozhodnutí rozhodaích v dané situaci. Družstvo Joudrs Praha podalo protest b3hem první poloviny 1.sm3ny utkání. NadhazovaAka družstva Joudrs byla v nadhazovacím postavení tj. spojené ruce s míaem, stála na met3 a provolávala povzbující slova na své spoluhráaky a rozhodaí vyhlásil nesprávný nadhoz. Protest byl podán proti rozhodnutí rozhodaího, podle názoru protestujícího družstva rozhodaí nepostupoval v souladu s platnými pravidly softballu. V souvislosti s ešením uvedeného protestu požádala STK >SA o výklad KR >SA, její stanovisko je uvedeno v píloze tohoto rozhodnutí. Po zvážení všech dostupných informací STK >SA konstatuje, že nedošlo k porušení pravidel. Pravidla v kapitole VI. Nadhazování ( 1 a-d - 3 a) se uvádí, že ped zahájením nadhozu musí nadhazovaa zaujmout postavení na nadhazovací met3. Když nadhazovaa zaujme nadhazovací postavení, musí pevn3 stát na obou nohou a musí se ob3ma nohama dotýkat nadhazovací mety. Pouze v tomto postavení, s míaem v jedné ruce nebo v rukavici a rukama rozpojenýma, m.že nadhazovaa pijímat nebo být pipraven pijímat signál od chytaae. Ped zapoaetím nadhozu musí být nadhazovaa s míaem v obou rukou ped t3lem a Aelem k pálkai v naprostém klidu po dobu nejmén3 2 a nejvýše 10 sekund. NadhazovaA nesmí také provést žádný pohyb nesouvisející s nadhozem. NadhazovaAka stála na met3 se spojenýma rukama a v dob3, kdy m3la být 2-10 sekund v naprostém klidu verbáln3 komunikovala s chytaaem a ostatními polai, což rozhodci posoudil jako porušeni pravidel kap.vi, 1 d, e, s d.sledkem nesprávný nadhoz. Protest se zamítá a výsledek utkání platí. V Praze RNDr. Helena Voborníková Pedseda STK >SA Píloha A.1 Výklad KR SA, který se týká protestu družstva Joudrs ze dne Podle vyjádení rozhodaího byla porušena pravidla o nadhazování : Kapitola VI.- NADHAZOVÁNÍ 3. a) NadhazovaA nesmí provést žádný pohyb nesouvisející s nadhozem

14 Výklad : Jedná se pedevším o pohyby, které mohou znesnadnit situaci pálkae. Takto m.že být posouzeno i nevhodné mluvení, pokikování a verbální vlivy. A podle tohoto výkladu rozhodl i rozhodaí. 1 Ped zahájením nadhozu musí nadhazovaa zaujmout postavení na nadhazovací met3 d) Pouze v tomto postavení, s míaem v jedné ruce nebo v rukavici s rukama rozpojenýma, m.že nadhazovaa pijímat nebo být pipraven pijímat signál od chytaae. Výklad : Mluvení m.že být posouzeno, jako Ainnost související se signály a v okamžiku, kdy má nadhazovaa spojené ruce, tato Ainnost není povolena. I proto mluvení v daném okamžiku m.že rozhodaí posoudit jako akt, který do nadhozu nepatí a nadhoz m.že být posouzen jako nesprávný. Miroslav Dolejš Pedseda KR >SA Rozhodnutí Disciplinární komise ze dne Dne jednala Disciplinární komise o pípadu neoprávn3ného startu hráae Miroslava Víška (Iuridica Praha) v utkání Pražského Peboru Muž.. Jednání bylo záhájeno na podn3t STK a vedení PSS. Za DK se jednání úaastnili: Jan Hora, Pavel Sepa. Omluvili se Vojt3ch Albrecht,Daniel Tobola,Vladimír Liss. HráA M. Víšek se z jednání omluvil. Vedoucí družstva Iuridica M. Štulík se ze sportovních d.vod. nemohl z.aastnit avšak celá v3c s ním byla pedem konzultována. Rozhodnutí: Podle platného disciplinárního ádu odstavce 2.3 b) start v jiné sout3ží (nepípustný podle SS) a vzhledem k okolnostem pípadu a pedchozímu chování byl hráai M. Víškovi ud3len trest Zákaz závodní innosti na 2.utkání Dále byl podle platného disciplinárního ádu odstavce 3.5 Falšování dat a jiných údaj., 3.6 Rozhlašování nepravdivých zpráv Ai údaj. a vzhledem k okolnostem pípadu a jednání zástupc. týmu b3hem a po inkrimiovaném zápase ud3len trest oddílu Iuridica Praha Pokuta ve výši 1000 K Provnin3ný hráa již ke dni vykonal Aást trestu ZZ> ve výši 1 zápas. D.vody k tomuto rozhodnutí: Disciplinární komise celou situaci posoudila, porovnala vážnost a charakter provin3ní na základ3 zjišt3ných údaj. a vyjádení a pihlédla i k chování a jednání všech dotyaných. Pokutu je povinen oddíl zaplatit v souladu s pravidly uraenými platným Disciplinárním ádem Proti rozhodnutí se lze odvolat k Pedsednictvu >SA ve lh.tách pesn3 stanovených v DS. Jan Hora pedseda disciplinární komise

15 Rozhodnutí Disciplinární komise ze dne Dne jednala Disciplinární komise o pípadu fyzického stetu hráaek E.Hanusíkové (>echie) a A.Dejmalové (SK KrA Altron) po zápase A >SL žen. Za DK se jednání úaastnili: Daniel Tobola, Vojt3ch Albrecht a Jan Hora (prostednictvím speakerphonu). Omluvili se Vladimír Liss a Pavel Sepa. Ob3 vylouaené hráaky se zúaastnily jednání. Rozhodnutí: Podle platného disciplinárního ádu odstavce 2.7 a) napadení hráae byl ob3ma hráakám ud3len stejný trest Zákaz závodní innosti na 1.utkání D.vody k tomuto rozhodnutí: HráAka E.Hanusíková se ješt3 ped jednáním DK písemn3 omluvila A. Dejmalové, a ta omluvu pijala. Disciplinární komise celou situaci posoudila, porovnala vážnost a charakter provin3ní na základ3 zjišt3ných údaj. a vyjádení. Disciplinární komise nepovažuje pestupky hráaek za vážné provin3ní, ale vzhledem k charakteru Ain. varuje ped dalšími podobnými potyakami a je pipravena v pípad3 opakovaného provin3ní ud3lit tresty vyšší. HráAky se mohou odvolat k Pedsednictvu >SA, a to do 15 dn. ode dne jednání Disciplinární komise ( ). Ud3lený trest je ale teba odpykat v prvním možném zápase 1.>SLŽ. V Praze dne Vojt3ch Albrecht zástupce pedsedy disciplinární komise HASLER PRAGUE SOFTBALL CUP Vzhledem k obtížnosti sehnat kvalitní zahranianí týmy a Aasovému tlaku se poadatelé rozhodli zkrátit turnaj na tídenní. UskuteAní se tedy v termínu : Místo : Areál SK KrA Altron v Praze 4 Turnaj je uaen pro 8 tým.. V souaasné dob3 je jistých 6 družstev : SC Chomutov, KrA Altron, Junioi >R, Radotín, Flags (Holandsko), MASK Pezinok (Slovensko). O zbývající dvou týmech se ješt3 jedná : Aeká se na sestavení dánského výb3ru, jehož základ by m3li tvoit hráai Amageru Vikings. Sestaven by m3l být i výb3r našich dalších ligových celk. (Iuridica, PlzeF, PV, ) Finále je plánováno na sobotu od 21 hodin. Jist3 bude k vid3ní kvalitní mužský softball.

16 Mládežnická mistrovství 30. Aerven byl poslední možný den na pihlášky do podzimních OPEN M-R. Uvádíme tedy seznam p.ihlášených družstev : Mladší žákyn Mladé Buky ( ) 8 tým* KrA Altron, Mladé Buky, Dv.r Králové nad Labem, Kotláka, Panthers Trnava, Ostravská Univerzita, Slovensko, Klackai Kostelec nad Orlicí Starší junioi - Kostelec nad Orlicí ( ) 13 tým* >echie Praha, Karlovy Vary, HavlíAk.v Brod, Klackai Kostelec nad Orlicí, Iuridica Praha, Ostrov, Pouchov HK, Spectrum Praha, SVŠ PlzeF, Tempo Praha, Kostelec Tigers, Most, Kunovice Kadeti Praha (Meteor+Spectrum) ( ) 9 tým* Klackai Kostelec nad Orlicí, Sezimovo Ústí, HavlíAk.v Brod, Ostrov, Podolí, Spectrum Praha, SVŠ PlzeF, Kostelec Tigers, SC Chomutov M-R kadet< se uskuteaní v Praze na hištích Meteoru a Spectra. Seditelem turnaje bude Vladimír Liss. M-R mladších žák< v roce 2005 se uskuteaní patrn3 v Plzni, kde jej bude poádat oddíl Slavia VŠ. Seditelem turnaje bude Filip Jára. ÚAastníci M-R mladších juniorek v termínu v Brn9 : KrA Altron, SK Kotláka, Arrows Ostrava, Spectrum Praha, Joudrs Praha, Ostrov, >echie Praha, SVŠ PlzeF. ÚAastníci M-R kadetek v termínu v Praze - Kri : KrA Altron (vít3z 2003) 1. ze severní Moravy (oblastní pebor kadetek 2004) 1. z východních >ech 2. z východních >ech 1. z Prahy Plus 3 další nejlepší družstva z OPEN poháru >SA ÚAastníci M-R starších juniorek v termínu v Praze Kri : KrA Altron (vít3z 2003) 1. z Prahy (oblastní pebor starších juniorek 2004) 2. z Prahy 1. z jižní Moravy 3. z Prahy Plus 3 další nejlepší družstva z OPEN poháru >SA (Kritéria zde byla upravena z d.vodu neexistence SM oblastního peboru juniorek)

17 Mistrovství R v tee-ballu První mistrovství >R v T-ballu v Jindichov3 Hradci komplikoval neustálý déšj. >tvrteaní a páteaní bouky zatopily softballové hišt3 tak, že bylo zcela nehratelné a b3hem páteaní noci se na n3m prohán3ly p3kn3 kaaenky:-) Záchranou alternativou bylo pemístit mistrovství na pilehlé vojenské cviaišt3, kde se mohlo celé mistrovství odehrát. Pro déšj bylo n3kolikrát perušeno, ale nakonec se uskuteanila všechny utkání v plném rozsahu. Za partizánské podmínky se všem zúaastn3ným organizátoi omlouvají. Našt3stí ale zvít3zila chuj hrát, tak se pežily i neustále propršené dresy. Ve dvou AtyAlenných skupinách se utkal každý s každým. Ze souboje vít3z. skupin postoupila pímo do finále pes Brno Kotláka. Brno neusp3lo ani v oprav3 a penechalo tak cestu do finále KrAi. Ve finále se projevila na KrAi únava z jednoho ned3lního zápasu navíc a Kotláka otoaila v druhé polovin3 utkání skóre ve sv.j prosp3ch a po 7 sm3nách zvít3zila 15:12. Petr Kadlec Mistrovství eské republiky mladších junior< 2004 Ve dnech prob3hlo v areálu hišt3 Pod strání v Kostelci nad Orlicí M->R mladších junior.. Poadatelem byl místní softbalový klub SK Kostelec Tigers, editelem turnaje byl pedseda Tigers Petr Novotný, komisaem Aleš Andr a vedoucím rozhodaích UIC Bob Roll. Mistrovství se zúaastnilo celkem 10 tým., které byly rozd3leny do dvou skupin. Celkem bylo na 2 hištích odehráno 27 utkání. K favorit.m turnaje tradian3 patily týmy Hroch. HavlíAkova Brodu a Spectra Praha, které potvrdily roli favorit., vyhrály své skupiny a nakonec se utkaly také ve finále. Ostatní týmy byly na slušné úrovni a pedvád3ly velmi p3kné a vyrovnané výkony. O tetí místo tak mohl bojovat kdokoliv z t3chto zbylých družstev. Proti pedchozím Mistrovstvím v3tšina tým. postrádala výrazné osobnosti z ad pálka. i nadhazovaa.. Vyjímkou byly výkony n3kterých hráa. HavlíAkova Brodu a Spectra Praha. Na druhou stranu družstva pedvád3la vyrovnanou a hlavn3 kolektivní hru. ÚroveF nadhazovaa. sledoval po celu dobu turnaje Leoš HrabaAka. Z jeho zprávy vyplynulo, že úrovef nadhazovaa. se proti ostatním roaník.m posunula mírn3 sm3rem dol. a na turnaji chyb3ly výrazn3jší nadhazovaaské osobnosti. V rychlostech nadhoz. se nad 100 km/hod dostali pouze nadhazovaai HavlíAkova Brodu a Spectra Praha. Poadatelé m3li obavu z pedpov3dí poaasí, které je i hráae nakonec více pozlobilo až ve finále, jinak se mraana Kostelci úsp3šn3 vyhnula. Zajímavostí turnaje byly hned 3 zran3né nosy /zlomené/, hráai byli odvezeni a ošeteni na pohotovosti v Rychnov3 nad Kn3žnou. Ve skupin3 A byl jednoznaaným favoritem tým Hroch. z HavlíAkova Brodu. Družstvo Hroch. dovolilo svým soupe.m ve 4 zápasech pouze 2 body, které jim nad3lilo místní družstvo Kostelec Tigers, které ve vzájemném duelu vedlo v první sm3n3 ješt3 2 : 0, nakonec ale vysoko podlehlo 2 : 18.

18 Tabulky základních ástí Výsledky skupiny A Hroši Iuridica Tigers Pardubice Tempo Body Skóre Poadí Hroši 12 : 0 18 : 2 15 : 0 17 : : 2 1 Iuridica 0 : 12 7 : 25 5 : 10 3 : :64 5 Tigers 2 : : 7 8 : 11 6 : :45 4 Pardubice 0 : : 5 11 : 8 4 : :41 3 Tempo 0 : : 3 9 : 6 13 : :30 2 Skupina B byla vyrovnan3jší, do boj. zde zasáhlo i Slovensko, které nakonec skonailo na posledním míst3. První místo obsadilo družstvo Spectra Praha s celkovým skórem 47 : 16. Výsledky skupiny B Spectrum PlzeF Ledenice Klackai Slovensko Body Skóre Poadí Spectrum 19 : 6 5 : 2 16 : 6 7 : :16 1 PlzeF 6 : 19 11: 7 10 : : :52 3 Ledenice 2 : 5 7 : 11 2 : 9 8 : :31 4 Klackai 6 : : 10 9 : 2 8 : :35 2 Slovensko 2 : 7 10 : 20 6 : 8 7 : :43 5 Play-off M-R mladších junior<: 1A - 1B Hroši Havlík<v Brod - Spectrum Praha 10 : 0 2A - 2B Tempo Praha - Klacka.i Kostelec 19 : 20 3A - 3B Delta Pardubice - Slávia VŠ PlzeM 16 : 6 4A - 4B Tigers Kostelec - Žraloci Ledenice 3 : 7 5A - 5B Iuridica Praha - Slovensko 1 : 4 P-21 - V-22 Spectrum Praha - Klacka.i Kostelec 13 : 3 Finále V-21 : V-25 Hroši Havlík<v Brod - Spectrum Praha 7 : 1 V ned3lních zápasech se nejprve stetli o pímý postup do finále vít3zové ze skupin. Družstvo HavlíAkova Brodu v tomto zápase pesv3daiv3 porazilo Spectrum Praha rozdílem 10 : 0 ve 4. sm3n3. NejdramatiAt3jším a zárovef nejdelším zápasem Mistrovství byl souboj druhých ze skupin. Teprve v prodloužení zde vyhráli místní Klackai Kostelec nad Tempem Praha 20 : 19. Klacka.m pak už nezbyla síla do dalšího boje se Spectrem o druhého finalistu. Spectrum zápas bez problém. vyhrálo 13 : 3 a mohlo si tak zopakovat zápas s HavlíAkovým Brodem.

19 Finále bylo pln3 v rukou hráa. družstva Hroch. HavlíAkova Brodu, kteí zasloužen3 zvít3zili 7 : 1, na jejich vít3zství se velkou m3rou podílel nejlepší nadhazovaa Mistrovství Rostislav Adamec a také lepší a vyrovnaná hra pálka.. Celkové po.adí Mistrovství R mladších junior<: 1. Hroši Havlík<v Brod Individuální ocen9ní: 2. Spectrum Praha 3. SK Klacka.i Kostelec nejlepší nadhazova: Rostislav Adamec 4. Tempo Praha Hroši Havlík<v Brod 5. Delta Pardubice 6. Slávia VŠ PlzeM nejlepší pálka.: Ond.ej Maleek 7. Žraloci Ledenice Spectrum Praha 8. SK Kostelec Tigers 9. Slovensko nejužiten9jší hrá: Tomáš Voborník 10. Iuridica Praha Hroši Havlík<v Brod Mistrem eské republiky v kategorii mladších junior< pro rok 2004 jsou Hroši Havlík< Brod. Mistrovství >R mladších junior. statistiky zpracoval p.edseda SK Kostelec Tigers /.editel turnaje/ Petr Novotný Nadhoz srovnání statistik nejlepších nadhazovaa. jednotlivých tým.: Jméno: tým IP R BFP BB SO H ERA Adamec HB ,91 Vlach HB ,00 MaleAek Sp 18 2/ ,50 Dudáš SK 23 2/ ,44 Fibiger PA 18 1/ ,11 Humaj Tempo 18 1/ ,02 Škarda Ledenice 12 2/ ,39 Procházka Klackai 20 1/ ,05 BeAvá PlzeF ,60 Voda Tigers 11 1/ ,97 Šrámek Iuridica 11 1/ ,29 Pálkai byli vybráni hlavn3 na základ3 BA, OBA a SA, polai hlavn3 podle poatu zásah. v poli a FA.

20 Pálka z každého týmu vybráni dva nejlepší pálkai pro srovnání: Jméno tým AB H HR R RBI BB SB TB BA OBA SA Všeteka HB ,545 0,615 0,545 Jelínek HB ,647 0,667 1,000 MaleAek Spectrum ,375 0,500 0,875 Boil Spectrum ,600 0,625 0,667 Fecko SK ,375 0,643 0,375 Kopecký SK ,571 0,667 0,571 Fibiger Pardubice ,500 0,643 0,500 TuAek J. Pardubice ,363 0,500 0,818 Rylich Tempo ,455 0,647 0,455 Chasák Tempo ,455 0,647 0,545 Bušta Ledenice ,500 0,643 0,600 Bureš Ledenice ,333 0,500 0,333 Procházka Klackai ,556 0,600 0,889 Dohnal Klackai ,500 0,571 0,667 Hamerník PlzeF ,417 0,563 0,583 Jarausch PlzeF ,400 0,500 0,400 Sejbal Tigers ,500 0,667 1,000 Voda Tigers ,500 0,769 0,500 Pokora Iuridica ,250 0,700 0,750 Šrámek Iuridica ,500 0,600 0,750 Pole z každého týmu vybráni dva nejlepší polai pro srovnání: Jméno tým PO A E INN FA % VšeteAka Havl.Brod Jelínek Havl.Brod MaleAek Spectrum Stavinoha Spectrum Fecko Slovensko /3 100 Kopecký Slovensko /3 91 TuAek J. Pardubice Švandrlík Pardubice Rylich Tempo /3 93 Rozehnal Tempo /3 100 Cukr Pavel Ledenice Tomandl Ledenice Rojek Klackai Procházka Klackai /3 94 BeAvá PlzeF Hamerník PlzeF Šeda Tigers /3 100 Vosáhlo Tigers /3 94 Holstein Iuridica Šrámek Iuridica Seditel turnaje Petr Novotný

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1

ZPRAVODAJ. Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008. Oficiální softballové sportovišt na OH 2008 1 ZPRAVODAJ Olympijské hry se louí se softballem ína - Peking 8.-24.8.2008 Oficiální piktogram softballu na OH 2008 Podkladová fotografie pro piktogram softballu Oficiální softballové sportovišt na OH 2008

Více

ZPRAVODAJ. Softballové oddíly své názvy měnit nemusí. Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace

ZPRAVODAJ. Softballové oddíly své názvy měnit nemusí. Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace ZPRAVODAJ Číslo 137, ročník 2008/02 Informační bulletin České softballové asociace Dámy a pánové, pozvolna odchází zima a s tím se blíží i nadcházející sezóna. Soutěže jsou v zásadě připraveny. MČR mládeže

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

PRAVODAJ. 03 2015 červen. Sporty na OH Superpohár 2015 Baseball v TV. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.cz

PRAVODAJ. 03 2015 červen. Sporty na OH Superpohár 2015 Baseball v TV. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.cz ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.cz PRAVODAJ 03 2015 červen Sporty na OH Superpohár 2015 Baseball v TV zdroj: fotobanka ČBA Česká baseballová asociace Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 tel./fax +420242

Více

PRAVODAJ. 01 2014 únor. Praha byla hlavním městem baseballu Baseball Czech Rozpis ME mužů. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.

PRAVODAJ. 01 2014 únor. Praha byla hlavním městem baseballu Baseball Czech Rozpis ME mužů. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.cz PRAVODAJ 01 2014 únor Praha byla hlavním městem baseballu Baseball Czech Rozpis ME mužů autor: Tomáš Svoboda, www.smot.cz Česká baseballová asociace Zátopkova

Více

PRAVODAJ. 03 2014 květen. Rozhovor s Mikem Griffinem Superpohár 2014 Rozpis PBT 2014. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.cz

PRAVODAJ. 03 2014 květen. Rozhovor s Mikem Griffinem Superpohár 2014 Rozpis PBT 2014. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.cz ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.cz PRAVODAJ 03 2014 květen Rozhovor s Mikem Griffinem Superpohár 2014 Rozpis PBT 2014 zdroj: fotobanka ČBA, www.janpirgl.net Česká baseballová asociace Zátopkova

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

6 9.7.2009. Kadetská reprezentace ZPRAVODAJ 2

6 9.7.2009. Kadetská reprezentace ZPRAVODAJ 2 ZPRAVODAJ Kadetská reprezentace...2 Žákovská reprezentace...3 Envoy Coach...4 Mistrovství světa...4 ME 2010 ve Stuttgartu...5 Reklama Wilson...6 Domácí soutěže...7 Pražský baseballový týden...7 Mládežnické

Více

8+9 6.10.2009 ZPRAVODAJ

8+9 6.10.2009 ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ Baseballová sezóna je téměř u konce...2 ME juniorů...2 MS AA...2 Mistrovství světa...3 (výsledky, doping, postřehy Petra Ditricha, Lucie Čubíkové a Davida Kulhánka) Reklama Wilson...10 Domácí

Více

Výklad pravidel... str. 6 Ligové soutěže... str. 7-9 Divizní soutěže... str. 10-11 Champions League... str. 11 Pohár ČKA... str.

Výklad pravidel... str. 6 Ligové soutěže... str. 7-9 Divizní soutěže... str. 10-11 Champions League... str. 11 Pohár ČKA... str. 3/08 17. duben 2008 Zleva: H. Vrecková, T. Stursová, M. Semelová, P. Hendrych, L. Prkna, D. Laušman, D. Křížová, H. Prokšová, K. Doubková, M. Schejbal, L. Urban a P. Cahlík V Olomouci rekord nepadl Dvanáctý

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

28.11.2012 ZPRAVODAJ

28.11.2012 ZPRAVODAJ 8 28.11.2012 ZPRAVODAJ Informace ze sekretariátu... 2 Mládežnické soutěže... 2 Reprezentace a mezinárodní akce 2013... 2 Žákovská reprezentace... 3 Kadetská reprezentace... 4 Tomáš Svoboda, trenér kadetské

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Hokejový Vajgar hledá ztracenou důvěru čtěte

Hokejový Vajgar hledá ztracenou důvěru čtěte 9-2006 /ročník II. 16,- Kč Sportovní měsíčník Jindřichohradecka Basketbalisté jako noc a den Matyášová sbírá světové medaile Nová rubrika: kultura čtěte na straně 9 čtěte na straně 11 Nohejbalisté Cepu

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

Nabídková soutěž s Fortunou o tréninkovou jednotku s hráči Sparty zná svého výherce!

Nabídková soutěž s Fortunou o tréninkovou jednotku s hráči Sparty zná svého výherce! Nabídková soutěž s Fortunou o tréninkovou jednotku s hráči Sparty zná svého výherce! Hned dvě velké a radostné události se staly v životě třináctiletého žáčka Slavoje Podolí Milana Worsche. Nejen že úspěšně

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Turnaj pod hradem. Rabí se vydařil. Fancluby. Sparta, do toho 13/08 33

Turnaj pod hradem. Rabí se vydařil. Fancluby. Sparta, do toho 13/08 33 Fancluby Turnaj pod hradem INZERCE Rabí se vydařil Pod vedením předsedy pobočky sparťanského fanclubu Horažďovice Rabí Radka Sedláčka se uskutečnil v sobotu 28. 6. 2008 v Rabí sparťanský turnaj v malé

Více

Termíny akcí v roce 2004

Termíny akcí v roce 2004 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce 2004 6. 3. 2004 4. Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) 6. 3. 2004

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

Obsah. partneři TK Sparta Praha. Tenis mě opět baví rozhovor s Ivanem Lendlem 4. Sparta Prague Open 2012 7

Obsah. partneři TK Sparta Praha. Tenis mě opět baví rozhovor s Ivanem Lendlem 4. Sparta Prague Open 2012 7 1 21/2012 tenisová Sparta partneři TK Sparta Praha Vážení příznivci tenisové Sparty, velice mě těší, že jste si udělali čas na další číslo sparťanského bulletinu. Zima byla opravdu nabitá úspěchy našich

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Sportovní gymnázium. Táborská 28, 326 00 Plzeň ROČENKA

Sportovní gymnázium. Táborská 28, 326 00 Plzeň ROČENKA Sportovní gymnázium Táborská 28, 326 00 Plzeň ROČENKA ROČENKA Sportovní gymnázium Ročenka SG byla vydána díky poskytnutému reklamnímu plnění Varga, Vacík & Partners advokátní kancelář s.r.o. Karolina Egersdorfová,

Více