ČERVEN Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225. Pronájem bytu 3+1 v Údavách. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN 2011. Zprávy z radnice... ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225. Pronájem bytu 3+1 v Údavách. Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení"

Transkript

1 Cena 5 Kè ČERVEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 225 Foto: archiv města První červen je již tradičně svátkem dětí, a my si přejeme, aby byly šťastné. Za celou redakční radu vám, milé děti, přeji k vašemu svátku vše nejlepší, úspěšné završení školního roku a prázdniny plné sluníčka a úsměvů. Také vám přeji, ať již jste kdekoliv, abyste si vždy měly proč říct všude dobře, doma nejlépe. Zdena Lédlová Zprávy z radnice... Pronájem bytu 3+1 v Údavách Město Ždírec nad Doubravou nabízí s platností od pronájem bytu 3+1 o celkové ploše 83 m 2 a obytné ploše 56 m 2 v Údavách čp. 43 v 2. nadzemním podlaží budovy bývalé školy. Písemné žádosti mohou zájemci o byt podávat osobně na podatelně MÚ nebo písemně do Podrobné informace k podmínkám pronájmu podá zájemcům paní Ondráčková, tel Výběrové řízení na poskytnutí prostředků z Fondu rozvoje bydlení Zájemci o poskytnutí půjčky z prostředků FRB mohou podat žádost na městském úřadě do 10. června Informace o podmínkách a pravidlech FRB podá zájemcům paní Ondráčková s paní Brychtovou. Ztráty a nálezy Na městském úřadě je nashromážděna sbírka ztracených klíčů, (pokračování na str. 2)

2 Zprávy z radnice... (pokračování ze str. 1) mobilů a dalších drobností. Postrádáte-li tedy tyto předměty, zeptejte se, zda je náhodou poctivý nálezce neodevzdal na MÚ. Informace o nálezech podává paní Ondráčková. Poruchy veřejného osvětlení Městský úřad žádá obyvatele, aby při jakémkoliv zjištění závady na veřejném osvětlení volali bezplatnou linku správce osvětlení, tj. společnost Citelum , dispečink. Při hlášení poruchy VO uveďte také číslo světelného zdroje, které je uvedeno na štítku na sloupu VO. Zasedání zastupitelstva a rady města Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva města Ve čtvrtek 23. června 2011 se v zasedací místnosti městského úřadu, Školní 500, uskuteční 4. zasedání zastupitelstva města, začátek v hod. Výběr z usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Přítomno: 14 členů zastupitelstva, 20 hostů Zastupitelstvo města: 1. schvaluje závěrečný účet města Ždírec n.d. za rok 2010 v oblasti příjmů a výdajů města v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 2. projednává a schvaluje bez výhrad zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Ždírec nad Doubravou za rok ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení přezkoumání hospodaření města v roce Zastupitelstvo města rozhoduje: 1. město Ždírec n.d. bude v roce 2012 finančně a materiálně podporovat činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ždírec n.d. na úrovni JPO II 2. ukládá městskému úřadu vyčlenit při přípravě rozpočtu města na rok 2012 ve výdajích částku potřebnou pro provoz JPO II. Zastupitelstvo města rozhoduje, že výtěžek z provozu výherních hracích automatů v roce 2010 ve výši Kč bude využit v roce 2011 k provozu, opravám a údržbě sportovišť na území města. Zastupitelstvo města: 1. bere na vědomí bez připomínek výsledek veřejné soutěže č. 1/2011, realizované městem Ždírec nad Doubravou na akci Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou v roce rozhoduje o realizaci akce Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou v roce 2011 dle projektu spol. STAPROM CZ s.r.o. Jeseník a stavebního povolení čj. MŽ/9/2011-2/2011/S-Š. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvěru ve výši 12 mil. Kč od Československé obchodní banky, a.s., na spolufinancování akce Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec nad Doubravou. Zastupitelstvo města rozhoduje o poskytnutí bankovní záruky v termínu do občanskému sdružení Sportovní klub DEKORA Ždírec nad Doubravou, se sídlem ve Ždírci n.d., Ke Stadionu 152, za úvěr ve výši ,00 Kč, který poskytla sportovnímu klubu Česká spořitelna, a.s. Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemku: 1. parc. č o výměře 10 m 2, k.ú. Ždírec n.d. od společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně za kupní cenu dle znaleckého posudku. Náklady na vklad pozemku do katastru hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. 2. parc. č. 343/4 k.ú. Ždírec n.d. za kupní cenu Kč. Náklady na vklad pozemku do katastru hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí prodávající. Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji pozemku: 1. parc. č. 146/7 o výměře 139 m 2 ostatní plocha, k.ú. Ždírec nad Doubravou, kupující Zemědělské a.s. 2 Krucemburk, akciové společnosti, čj. MŽ/389/2011 a stanovuje kupní cenu pozemku 50 Kč/m 2 2. parc. č. 342/169 o výměře 960 m 2, k.ú. Ždírec n.d., ulice V Údolí, určeného pro výstavbu rodinného domu, D. Ondráčkové a J. Šidlákovi a stanovuje kupní cenu pozemků pro výstavbu rodinného domu na 250 Kč/m parc. č. 342/178 o výměře 881 m 2, k.ú. Ždírec n.d., ulice V Údolí, určeného pro výstavbu rodinného domu, J. Půlpánovi a stanovuje kupní cenu pozemků pro výstavbu rodinného domu na 250 Kč/m 2 4. parc. č. 327/5 o výměře 46 m 2, ostatní plocha, k.ú. Údavy kupujícím manželům A. a J. Janovským a stanovuje kupní cenu pozemku na 30 Kč/m 2. Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje o uzavření smlouvy směnné na směnu pozemků ve vlastnictví města Ždírec n.d. p.č. 184/42, 157/4, 155/7 a 441/9 za pozemky a geometricky oddělené části pozemků ve vlastnictví MINIGAL s.r.o. parc. č. 184/40, 184/41, 157/3, 441/1, 441/3, 441/5, 179/1 a 11/1, vše k.ú. Ždírec n.d. 2. stanovuje, že se jedná o rovnocennou směnu pozemků. Zastupitelstvo města: 1. rozhoduje o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej částí pozemků parc. č. 342/166, 343/7, 343/6, 343/16 o výměře do 150 m 2, určených pro výstavbu řadových garáží; budoucí kupní smlouvy uzavře město s manželi Pullmannovými, manželi Hamederovými, P. Jedličkou a M. Janáčkovou, R. Cupalovou, P. Černým a J. Kadlecovou a stanovuje kupní cenu pozemku na 250 Kč/m 2. Zastupitelstvo města: 1. projednává návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 342/1 v k.ú. Ždírec n.d. 2. schvaluje návrh smlouvy předložený budoucím prodávajícím, zejména

3 Zasedání zastupitelstva a rady města návrh kupní ceny ve výši Kč a termín uzavření kupní smlouvy do pověřuje radu města dojednáním podrobností budoucí kupní smlouvy 4. pověřuje starostu podpisem smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy. Zastupitelstvo města: 1. vypisuje ve smyslu znění vyhlášky města č. 02/2006 výběrové řízení na čerpání úvěru z Fondu rozvoje bydlení města Ždírec n.d. 2. stanovuje termín pro podání žádostí o čerpání prostředků na Zastupitelstvo města deleguje v souladu s 84, písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění k zastupování města na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. v roce 2011 starostu města Jana Martince. Výběr ze zápisu z 11. schůze rady města, konané Veřejná soutěž č. 3/2011 Rada města: 1) vyhodnocuje nabídky podané uchazeči o zakázku ve veřejné soutěži v rozsahu zakázka malého rozsahu na dílo Parkoviště Školní ulice 2) konstatuje, že v souladu s podmínkami soutěže podala nejnižší cenovou nabídku fa Korejs Zvolánek, nabídnutá cena za dílo vč. DPH Kč 3) stanovuje pořadí na dalších místech: 2. místo: Josef Marek Kč 3. místo: Jan Matějka Kč Uzavření mandátní smlouvy Rada města: 1) rozhoduje o uzavření mandátní smlouvy mezi městem Ždírec n.d. a Jitkou Krupičkovou, kterou město pověřuje mandatáře výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti práce na akci II/345 Ždírec nad Doubravou průtah pro SO 02 chodníky, SO 03 veřejné osvětlení a SO 04 lávka přes Jánský potok a pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy a plné moci pro mandatáře 2) rozhoduje o uzavření mandátní smlouvy mezi městem Ždírec n.d. a Krajskou správou a údržbou silnic kraje Vysočina, kterou město pověřuje mandatáře výkonem činnosti technického dozoru investora na akci II/345 Ždírec nad Doubravou průtah pro SO 02 chodníky, SO 03 veřejné osvětlení a SO 04 lávka přes Jánský potok a pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy a plné moci pro mandatáře 3) rozhoduje o uzavření mandátní smlouvy mezi městem Ždírec n.d. a Jitkou Krupičkovou, kterou město pověřuje mandatáře výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti práce na akci Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec n.d. a pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy a plné moci pro mandatáře. 3 Investice a opravy majetku města A/ Areál pomníku padlých: Rada města projednává přípravu akce Areál pomníku padlých Ždírec n.d. a schvaluje návrh na řešení stavebních úprav areálu předložený spol. Ateliér List. B/ Zateplení a nástavba pavilonů ZŠ a MŠ Ždírec n.d.: 1) rada města projednává informaci o průběhu realizace akce Energetická optimalizace pavilonu ZŠ a MŠ Ždírec n.d. a schvaluje: 1. demolici stávajícího a stavbu nového schodiště u zadního vchodu do areálu ZŠ a MŠ od městského úřadu včetně nového přístřešku 2. úpravu a zateplení skladu sportovního a školního nářadí mezi chodbou a pavilonem č zhotovení nového přístřešku nad vstupem do areálu ZŠ směrem od hřiště 4. provedení venkovních omítek objektu ZŠ a MŠ tenkostěnnou omítkou odolávající plísním a mechům 2) rada města ukládá městskému úřadu předložit radě ke schválení cenovou kalkulaci objednaných prací dle odst. 1., 2., 3. a 4. 3) rada města rozhoduje o objednání prováděcí projektové dokumentace na ocelovou konstrukci nástavby pavilonu mateřské školy dle nabídky projektové firmy 4) rada města rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru projektanta na stavbu Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec n.d. dle předložené nabídky 5) rada města bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo se spol. B&J Holding, a.s. na provedení díla Víceúčelová nástavba pavilonu Mateřské školy Ždírec n.d.. C/ Opravy místních komunikací: 1) Rada města schvaluje objednání oprav místních komunikací v Novém Studenci a Novém Ransku dle nabídky předložené spol. REACOM s.r.o. Třebíč. 2) Rada města schvaluje objednání oprav místních komunikací dle nabídky předložené spol. M SILNICE Havlíčkův Brod. D/ Technická infrastruktura pro 11 RD v ulici V Údolí: Rada města ukládá starostovi vyzvat spol. VČE montáže, a.s. k předložení cenové nabídky na provedení výstavby veřejného osvětlení (prodloužení). E/ Žďárská ulice prodloužení kanalizace: Rada města schvaluje realizaci vystrojení přečerpávací stanice splaškových vod dle nabídky spol. VaK Havlíčkův Brod. F/ Sportoviště Údavy Rada města schvaluje dokončení stavby odvodnění sportoviště Údavy, které provedl Josef Marek v hodnotě 75 tis. Kč vč. DPH. Stavba bude uhrazena z kapitoly tělovýchova. G/ II/345 Ždírec nad Doubravou průtah Rada města bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo se společností Strabag a.s. Pelhřimov na realizaci stavebních objektů SO 02 chodník, SO 03 veřejné osvětlení a SO 04 lávka pro pěší. H/ Školní ulice Rada města ukládá starostovi poptat 3 odborné stavební firmy k podání nabídky na opravu a výměnu veřejného osvětlení ve Školní ulici dle projektu spol. Citelum a.s. Veřejnosprávní kontrola hospodaření ZŠ a MŠ Ždírec n.d. Rada města bere na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly hospodaření Základní školy a Mateřské školy Ždírec nad Doubravou za období od do , provedené městským úřadem a kontrolním výborem zastupitelstva města v souladu s 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky ani neúčelné nebo nehospodárné nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem příspěvkové organizace, tj. městem Ždírec nad Doubravou, ve výši ,00 Kč. (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) Žádost a.s. Česká spořitelna Rada města nesouhlasí se záměrem České spořitelny, a.s. o provedení přístavby závětří k budově městského úřadu dle předložení projektové dokumentace, jelikož přístavba by necitlivě narušila architektonický vzhled budovy. Provoz IC v letních měsících Rada města souhlasí s uzavřením dohody o pracovní činnosti na pracovní výpomoc s 1 pracovnicí informačního centra na období od do v rozsahu dle požadavku vedoucí KZM Ždírec n.d. ze dne Smlouva o převodu majetku ČR Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k majetku České republiky. ČR HZS kraje Vysočina převede městu Ždírec n.d. bezúplatně elektronickou sirénu zabezpečující vyrozumění a varování obyvatel po realizaci projektu Digitální povodňový plán kraje Vysočina. Valné hromady obchodních společností Rada města bere na vědomí: 1) svolání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., která se uskuteční ; město se valné hromady nezúčastní 2) svolání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., která se uskuteční ; město bude zastupovat na valné hromadě starosta 3) informaci starosty o průběhu a usneseních členské schůze LDO Přibyslav, konané Různé Rada města se seznámila: 1) s omezením autobusových spojů na linkách , , a s platností od ; změny JŘ byly projednány a odsouhlaseny dotčenými obcemi 2) se záměrem kraje Vysočina vybudovat Informační systém kvality ovzduší v kraji Vysočina 3) s průběhem vítání občánků, které se uskutečnilo ) s poděkováním p. Jiřího Pátka za gratulaci k narozeninám 5) s průběhem řešení reklamace vad místní komunikace Pilská ulice u spol. EUROVIA. Výběr ze zápisu z 12. schůze rady města, konané Rozpočtové opatření č. 2/2011 Rada města rozhoduje o přijetí rozpočtového opatření č. 2/2011, kterým se zvyšují příjmy města o částku Kč a výdaje města o částku Kč. Poptávkové řízení č. 4/2011 Rada města: 1) vyhodnocuje nabídky podané uchazeči o zakázku na dílo Kancelář starosty a místostarosty 2) konstatuje, že v souladu s podmínkami soutěže podala nejnižší cenovou nabídku fa Pavel Sotona 3) pověřuje starostu dojednáním podmínek smlouvy o dílo s tím, že o zakázce rozhodne rada na 13. schůzi. Zpráva o kontrole ZŠ a MŠ Rada města: 1) projednává a bere na vědomí protokol č.j. ČŠIJ-228/11-J o státní kontrole provedené v ZŠ a MŠ Ždírec n.d. dne Českou školní inspekcí, Inspektorátem v kraji Vysočina 2) ukládá řediteli školy provést nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům dle bodu 6. a 13. protokolu. Investice a opravy majetku města A/ Areál pomníku padlých: Rada města zadává realizaci demolice části zdi pomníku padlých u prodejny Bovys a následnou hrubou stavbu parkoviště dle projektu Atelieru List firmě Jan Matějka. Úhrada bude provedena z kapitoly Místní komunikace. B/ Technická infrastruktura pro 11 RD v ulici V Údolí: Rada města: 1) schvaluje provedení výstavby veřejného osvětlení vč. revize spol. VČE montáže, a.s. dle předložené nabídky za cenu Kč bez DPH. Úhrada bude provedena z kapitoly Komunální služby 2) bere na vědomí získání dotace ve výši Kč od MMR na výstavbu TI pro 11 RD pro rok C/ Školní ulice: Rada města zadává realizaci výměny veřejného osvětlení společnosti Josef Vaníček ELOV Vojnův Městec, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši Kč bez DPH. Úhrada bude provedena z kapitoly Komunální služby. D/ Rekonstrukce areálu ZŠ a MŠ: Rada města schvaluje zadání zakázek sklad a vstupní schodiště dle předložených cenových nabídek. Úhrada bude provedena z kapitoly Školství. E/ Kamerový systém: Rada města schvaluje instalaci serveru pro obsluhu kamerového systému dle nabídky spol. OK COMP v ceně 25 tis. Kč vč. DPH. Úhrada bude provedena z kapitoly Veřejní správa. F/ Rekonstrukce stání pro separaci KO: Rada města schvaluje rekonstrukci stanovišť kontejnerů na odpady v ulici Jižní, Družstevní a místní části Kohoutov v celkové výši 72 tis. Kč vč. DPH. Město získá na akci dotaci ve výši 50 tis. Kč z Fondu ASEKOL. Práce provede Josef Marek, Ždírec n.d. Úhrada bude provedena z kapitoly Sběr a likvidace odpadů. G/ Nákup zařízení: Rada města schvaluje zakoupení přívěsného vozíku s jednostranným hydraulickým sklápěním typ KA 1300R v ceně Kč pro traktor John Deere X748. Úhrada bude provedena z kapitoly Komunální služby. H/ Oprava provozní budovy SK DEKORA: Rada města: 1) schvaluje uzavření smlouvy s krajem Vysočina na poskytnutí příspěvku ve výši Kč z Fondu Vysočiny, grantový program SPOR- TOVIŠTĚ 2011, na opravu budovy a výměnu části oken provozní budovy SK DEKORA, Ke Stadionu 152 2) ukládá starostovi vyzvat 3 odborné firmy k podání nabídky na výměnu oken dle projektu 3) schvaluje dofinancování opravy budovy v rozsahu dle projektu, úhrada bude provedena z kapitoly Tělovýchova. I/ Žďárská ulice: Rada města rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo mezi městem Ždírec n.d. a spol. DMC Havlíčkův Brod s.r.o. na výkon autorského dozoru projektanta stavby II/345 Ždírec n.d. průtah v předloženém znění. J/ Místní komunikace Nové Ransko: Rada města rozhoduje o zadání práce na zpevnění části MK Nové Ransko ve směru na Sobíňov v délce 60 m firmě Jan Matějka. Úhrada bude provedena z kapitoly Komunikace. 4

5 Zasedání zastupitelstva a rady města K/ Oprava místních komunikací: Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností REACOM s.r.o. Třebíč na opravu místních komunikací na Novém Ransku, Novém Studenci, v Údavách a Ždírci n.d. tryskovou metodou dle předložené nabídky. Úhrada bude provedena z kapitoly Komunikace. Přijetí zaměstnance do pracovního poměru Rada města : 1) na základě návrhu starosty rozhoduje o uzavření pracovního poměru s Bc. Liborem Málkem s platností od 1. srpna ) v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 381/2010 Sb. rozhoduje o zařazení Bc. Libora Málka do platové třídy. Organizační řád městského úřadu Rada města: 1) rozhoduje o přijetí Organizačního řádu Městského úřadu Ždírec nad Doubravou, platného od ) ruší Organizační řád Městského úřadu Ždírec nad Doubravou, přijatý radou města Smlouva o budoucí kupní smlouvě Rada města: 1) projednává návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na koupi pozemku parc. 342/1 k.ú. Ždírec n.d. ve smyslu usnesení zastupitelstva města z ) schvaluje text smlouvy a termín podpisu kupní smlouvy do ) pověřuje starostu v souladu s usnesením zastupitelstva města z k podpisu smlouvy dle předloženého návrhu. Dohoda o partnerství Rada města rozhoduje o uzavření dohody o partnerství mezi městem Ždírec nad Doubravou a městem Chotěboř za účelem spolupráce na provozu a monitorování projektu Spisová služba ORP Chotěboř v předloženém znění. Smlouva o spolupráci Rada města rozhoduje o uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Ždírec nad Doubravou a o.p.s. Attavena se sídlem v Českých Budějovicích na společnou realizaci kurzu Senioři komunikují IV v předloženém znění. Pronájem pozemku Rada města rozhoduje o pronájmu části pozemku parc. č. 234/2 o výměře 27,5 m 2 za účelem zřízení parkovacího místa. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s platností od Nájemné je stanoveno ve výši 200 Kč ročně + DPH. Fakturace služeb Rada města rozhoduje o výši spoluúčasti spoluvlastníků obecních domů čp , čp a čp na úhradě pojistného za uvedené objekty. Podíl uživatelů domů na platbě pojistného bude zachován ve výši stanovené radou města Příspěvek na akci VYSOČINA 2011 Rada města se seznámila se žádostí ředitele závodu VYSO- ČINA 2011 Milana Plocka o zařazení města Ždírec n.d. do eta- 5 pových měst závodu, který se bude konat ve dnech srpna Radní souhlasí s tím, aby starosta s místostarostou vyzvali místní firmy a podnikatele k finanční účasti na zajištění závodu. Rada města se k finanční účasti města vyjádří kompletně po provedeném průzkumu možností jednotlivých firem. Grafická úprava Našich novin Rada města projednává požadavek komise rady Redakční rada Našich novin na vyjádření k návrhu grafické úpravy měsíčníku Naše noviny. Rada posoudí vhodnost jednotlivých návrhů v kontextu s cenovým návrhem na jednotlivé varianty tisku. Radní doporučují zadat odborné firmě také celkovou novou grafickou úpravu měsíčníku. Po předložení cenové kalkulace se rada návrhem úpravy NN bude opět zabývat. Jan Martinec Služby města Ždírec n.d. informují... Provoz sběrných zařízení Sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin duben říjen listopad březen Pondělí Středa Pátek Sobota Zodpovědná osoba: Jaromír Janda tel , Ivo Novotný - tel Kompostárna ukládání dřevního odpadu a trávy duben říjen listopad březen Pondělí Středa Čtvrtek Sobota Mimo uvedenou dobu v pondělí, úterý a pátek též od 6.00 do 15.00, po předchozí domluvě na tel a Ukládání výkopové zeminy Na úložiště zeminy po předchozí domluvě na tel a Stavební odpad Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ, tel , a Ing. Bohumír Nikl Na aktuální téma Pro držitele psů Držitel psa, který platí poplatek podle Obecní vyhlášky č. 1/2011, o místním poplatku ze psů, článku 5, bodu 1b a 2b má nárok na 100 ks sáčků na psí exkrementy v roce Jedná se o majitele psů, kteří mají trvalý pobyt v bytových domech ve Ždírci nad Doubravou a jeho místních částech. Sáčky na exkrementy se vydávají v podatelně na MěÚ. Informace podá paní Brychtová, tel

6 Na aktuální téma Vítání občánků 2011 V sobotu 30. dubna se po dvacetileté přestávce uskutečnilo opět vítání občánků, tedy přivítání nových občanů našeho města. Vítání se uskutečnilo v nové zasedací síni, kterou lze jednoduše přestavět na hezkou a přívětivou obřadní síň. Na novodobé první vítání občánků byly pozvány rodiny dětí narozených v I. polovině roku Díky dobré přípravě obřadu, kterou organizovaly pracovnice oddělení matriky a evidence obyvatel MÚ a díky chuti a umu dětí základní školy pod vedením paních učitelek Hojné a Horákové lze konstatovat, že vítání občánků bylo důstojné a přitom velice milé. Výborně se svého úkolu obstarat kulturní program zhostily děti základní školy. Další vítání občánků narozených v 2. polovině 2010 se uskuteční letos koncem září. Jan Martinec Rekonstrukce Žďárské ulice Společnost Strabag a.s. zahájila rekonstrukci Žďárské ulice. V I. etapě, která bude probíhat do 8. srpna, bude kompletně dokončena dolní část ulice od kanálu po pomník padlých. Od 9. srpna bude změněno dopravní značení a bude uzavřen horní úsek ulice. Veškeré podrobné informace ke stavbě podá zájemcům stavbyvedoucí spol. Strabag pan Šimeček, tel Jan Martinec Ukončení analogového vysílání Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních večerních hodinách ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT1 Horní Studenec (43. kanál). Jeho vysílání bude od 23. týdne označené piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky), vedle něhož se bude průběžně objevovat také textová lišta s bližšími informacemi. Podle těchto grafických prvků velnutých přímo do obrazu diváci snadno poznají, že přijímají signál z vysílače, jehož vypnutí se blíží. Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT v územní oblasti Jihlava, kam Vaše město patří, zajišťuje vysílač velkého výkonu Jihlava Javořice (33. kanál). Příjem programů ČT v komplikovaných lokalitách umožňuje satelitní digitální vysílání kdekoliv v České republice je bezplatně k dispozici vysílání všech čtyř programů České televize z družice Astra 3A a distribuce ČT HD z družice Astra 3B (pozice 23,5 východně, platformy CS Link a SkyLink). Z družice 6 Astra 3A jsou dostupné i regionální mutace zpravodajských pořadů České televize pro severní a jižní Moravu na ČT1. Více na stránkách internetového speciálu v rubrikách Digitální satelitní vysílání DVB-S a Příjem regionálního vysílání. Podrobnosti o nadcházejícím vypínání analogového zemského vysílání České televize jsou k dispozici v tiskové zprávě Vypínání analogového vysílání ČT: 30. června 9 vysílačů a 174 dokrývačů. Další informace o digitalizaci České televize ve zpravodajství ČT, v teletextu ČT1 od strany 650, na i v Diváckém centru ČT horká linka digitalizace (denně od 7.30 do hodin). Štěpán Janda, redaktor ČESKÁ TELEVIZE, tiskový útvar Adresa: Kavčí hory, Praha 4 Telefon:

7 Na aktuální téma Grantové řízení z Fondu ASEKOL Fond ASEKOL je označení pro finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu společnosti ASEKOL s.r.o., Praha. Posláním a účelem Fondu je finanční nebo materiálová podpora neziskových a veřejně prospěšných projektů týkající se zpětného odběru a recyklace elektrozařízení, jakož i zvýšení celkové efektivity systému zpětného odběru elektrozařízení. Tato podpora je zaměřena zejména na vytváření nových nebo zvýšení počtu stávajících míst zpětného odběru elektrozařízení v konkrétní lokalitě nebo zlepšení jejich dostupnosti pro občany, zkvalitnění stávajících míst zpětného odběru, zvýšení jejich kapacity, jejich rekonstrukce, zlepšení jejich vybavení či za- Co nového na Vysočině Slovo hejtmana Před rokem mě potěšila zpráva, že byla zpřístupněna evidence válečných hrobů umístěných v kraji Vysočina a dále v celé České republice i v zahraničí. Tato evidence zahrnuje nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, ale i pomníky a pamětní desky nebo jiné symboly připomínající válečné události. V kraji Vysočina je nejvíce evidovaných válečných hrobů a pietních míst na Jihlavsku (713), dále pak na Třebíčsku (295), na Havlíčkobrodsku (256), na Žďársku (255) a na Pelhřimovsku (193). Vzpomněl jsem si na to, když jsme začátkem května u mnoha památníků a pomníků i v našem kraji uctívali památku obětí druhé světové války jedné z nejstrašlivějších událostí v historii lidstva. V této souvislosti bych se rád vyjádřil k diskusi nad poválečnými násilnostmi proti civilnímu německému obyvatelstvu například i v našem kraji v Dobroníně. Tyto násilnosti včetně mnoha vražd bezbranných Němců jsou neomluvitelné a jejich iniciátory byli nejednou ti, kteří měli určitý sadismus v sobě a využili příležitosti k jeho vybití. Můj táta se aktivně zúčastnil v Praze květnového povstání proti okupantům, v němž zahynulo mnoho českých vlastenců. Ale zažil taky ty bojovníky, kteří se zapojili až do represí těch bezbranných ve chvílích, kdy už jim nic nehrozilo. A pak si za zásluhy obsadili byty po Němcích a úspěšně se hlásili o odbojářský důchod a výhodná místa ve státních službách. Když to můj otec viděl, obojí odmítl. Často ovšem tyto excesy vznikly také jako výbuch chvíle, nashromážděného hněvu a dlouhodobého života pod tlakem a ve strachu. Je třeba vnímat tyto časové souvislosti. Nebyly to za okupace jen ty viditelné šílené akce jako bylo vyhlazení Lidic. Za více než šest let okupace byli Češi v protektorátu svědky krutého tyranského zacházení s jednotlivci i skupinami svých spoluobčanů, kteří končili v koncentrácích nebo pod katovou sekyrou. To bohužel za mlčení nebo dokonce nadšeného přitakání velké většiny německé komunity. A ještě jen pár dní před koncem války museli čeští občané přihlížet nemilosrdným masakrům, které nevznikly ze zloby a letité křivdy, ale z chladné hlavy a rozpálených samopalů esesáků a nejednou i jejich civilních německých pomahačů. Desítky bezpečení a na vzdělávání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení. Město Ždírec nad Doubravou podalo přihlášku do Grantového řízení v rámci poskytování finančních podpor z Fondu ASEKOL. Spoluúčast při řešení projektu je ve výši 30 % z celkových nákladů projektu. V programu Rekonstrukce projekt Rekonstrukce a rozšíření stání pro separaci odpadů na veřejných místech ve Ždírci nad Doubravou splnil veškeré formální i obsahové náležitosti a projekt je podpořen ve výši ,- Kč. Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávajících míst zpětného odběru v ulici Jižní, v ulici Družstevní a na Kohoutově. Ing. Bohumír Nikl mrtvých z konce války v Třešti nebo Velkém Meziříčí jsou jednou z těch posledních připomínek nesmyslného vraždění. Každá krutá smrt jakéhokoliv nevinného člověka je odsouzeníhodná. Ale je nutné vidět i tyto věci v kontextu doby vyváženě a ne podle dobových tendencí preferovat jen jednu stránku historie. A to ve všech směrech a v každé době. Je nutné, abychom vnímali příčiny a důsledky, souvislosti dějů. Abychom nenahrazovali jedno zjednodušení historie zase zkreslením opačným. A konkrétně je jednoznačné, kdo druhou světovou válku rozpoutal a kdo byl tedy viníkem miliónů zmařených životů. Poválečné útrapy civilních občanů německé národnosti byly někdy zbytečné, mnohdy nespravedlivé, ale byly přímým důsledkem dřívějších fašistických zvěrstev. Už řecká bohyně spravedlnosti Diké držela mimo jiné v levé ruce váhy. Jako symbol nutnosti pečlivého vážení viny a neviny i té rovnováhy pohledů na činy. Nic se nedá hodnotit bez vyváženosti posuzování. Ještě jeden příklad ze současnosti. Příznivci Usáma bin Ládina lkají nad jeho koncem, dokonce se rozhořčují nad způsobem jeho pohřbu. A co ty tisíce nevinných lidí, co šli do práce v newyorských mrakodrapech, jeli vlakem na nádraží v Madridu nebo autobusem v Londýně? I tady jsou ty váhy silně nachýlené na jednu stranu. On si začal, žalují děti. V jejich pojetí spravedlnosti je to důležité. U dospělých je vše trochu složitější, ale i zde hraje prvotní příčina pro další děje podstatnou roli. Pořad bohoslužeb římskokatolické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava Horní Studenec: čtvrtek: neděle: 9.30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek: neděle: 8.00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota: (každý sudý týden) Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny Kostel Navštívení Panny Marie Sobíňov/Sopoty: každá sobota: Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost 7

8 Na aktuální téma Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Julie Laštovičková Kalinovo náb. 605, Havl. Brod MUDr. Milana Lánová Na Rozcestí 82, Ždírec n.d MUDr. Milan Bohanes Lánecká 970, Světlá n.s MUDr. Marie Beránková Dobrovského 2023, Havl. Brod Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Lubomír Pecháček Miřetice MUDr. Eva Krejčí Krouna MUDr. Zora Dvořáčková Husova 64, Hlinsko MUDr. Eva Konývková Nádražní 548, Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Znáte své zastupitele? V zářijovém čísle Našich novin v roce 2008 se poprvé objevily odpovědi zastupitelů zvolených v komunálních volbách v roce 2006 na otázky, které jim předložila redakční rada. Chtěli jsme blíže seznámit čtenáře NN i s osmi nově zvolenými zastupiteli. Proto jsme jim v únoru předložili tytéž otázky. Došlé odpovědi Vám nyní předkládáme. ALEŠ BAŽOUT 1. Odkud pocházíte? Pocházím ze Ždírce nad Doubravou. 2. Čím jste chtěl být, kde nyní pracujete? Do 10 let jsem chtěl být zubařem a potom strojním mechanikem. Nyní pracuji jako strojní konstruktér v Robotermu Chotěboř. 3. Povíte nám něco o své rodině? S manželkou Mirkou máme tři děti. Klárku, Adámka a Dominička. 4. Máte nějaké obzvlášť oblíbené místo v našem nejbližším okolí? Terasu na své zahradě, ze které mám krásný výhled na ranecké lesy. 5. Který sport aktivně děláte, a který sledujete v televizi? Rád jezdím na kole a na běžkách, chodím hrát florbal a příležitostně volejbal. Když mám čas, tak v televizi sleduji jakýkoliv sport. 6. Jak si představujete ideální dovolenou, jak odpočíváte? Za ideální považuji aktivně strávenou dovolenou s rodinou v přírodě. Vzhledem k tomu, že mám sedavé zaměstnání, si nejvíce odpočinu při sportu. 7. Ke které knížce se vracíte, které dva filmy se Vám nejvíce líbily? Rád si přečtu knížku od Michala Viewegha. Nemám oblíbený film, ale rád se podívám na Mr. Beana. 8. Co je pro Vás priorita při výchově dětí? Vychovat zdravě sebevědomé, slušné a přátelské osobnosti. 9. Které rady do života by neměly být zapomenuty? Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. 10. Ze kterých věcí ve Vašem městě máte radost a co vám dělá starost? Mám radost z toho, že se naše město rozrůstá a přibývá mladých rodin s dětmi. Přestože chápu důvody kácení vzrostlých stromů na území města, dělá mi starost, jak to tu bude vypadat bez nich, než dostatečně vzrostou nově vysazené. JIŘÍ DOBIÁŠ 1. Odkud pocházíte? Pocházím z Nového Studence. 2. Čím jste chtěl být, kde nyní pracujete? Neměl jsem vysněný cíl, čím bych chtěl někdy být. Jako malý kluk jsem obdivoval práci pilotů dopravních letadel. To mi zůstalo dodnes. Od ledna 1993 pracuji ve firmě Tenez a.s. Chotěboř. 3. Povíte nám něco o své rodině? V roce 1990 jsem se oženil a s mojí paní Ivanou máme dvě dcery Anetu (19) a Kristýnu (15). Bydlíme v Novém Studenci v rodinném domě. 4. Máte nějaké obzvlášť oblíbené místo v našem nejbližším okolí? Konkrétní oblíbené místo nemám. Je jich totiž spousta a mezi nejoblíbenější patří krajina kolem rodné obce. Rád si vyjdu do okolní přírody a jako lovec beze zbraně pozoruji život a změny, které přinášejí roční období Který sport aktivně děláte, a který sledujete v televizi? Od jara do pozdního podzimu provozuji nohejbal na místním sportovišti v Novém Studenci. Účastníme se okolních turnajů a spolu s kamarády pořádáme sportovní akce i u nás. Rád si vyjedu na středně náročnou projížďku na kole. V televizi fandím naší extralize v ledním hokeji, rád se podívám na zajímavé fotbalové utkání a vzhledem k dnešním možnostem rád sleduji extrémní sporty. 6. Jak si představujete ideální dovolenou, jak odpočíváte? Ideální dovolenou si nepředstavuji strávit u moře, ale na některém hezkém místě u nás doma. V minulosti jsme s rodinou vybrali chatu nebo chalupu a strávili jsme tam krásné chvíle. Posledních pár let mi zdravotní stav mých rodičů neumožňuje na delší čas odcestovat. Dovolenou trávím doma a většinou je to dovolená pracovní. Jak odpočívám? To záleží na situaci. Když jsem hodně unavený, nejlepší odpočinek je spánek. V zimě si odpočinu u televize při sledování hezkého filmu. Rád sleduji soutěžní pořady a dokumenty o přírodě. V létě je nejlepším odpočinkem sport. 7. Ke které knížce se vracíte, které dva filmy se Vám nejvíce líbily? Nemám oblíbenou knížku a je pravdou, že už jsem dlouho žádnou nepřečetl. Rád si přečtu zajímavý časopis a hlavně listuji v různých encyklopediích, kde najdete skoro vše, co vás napadne a zajímá.

9 Na aktuální téma Stejně tak jako s knížkou to je i s filmem. Oblíbený film nemám, ale líbí se mi dobrodružné filmy. 8. Co je pro Vás priorita při výchově dětí? Děti by si svých rodičů měly vážit a zároveň by měli být navzájem kamarádi. Své dvě dcery se snažím vychovávat ve slušné a poctivé lidi. 9. Které rady do života by neměly být zapomenuty? Vážit si svého zdraví. 10. Ze kterých věcí ve Vašem městě máte radost a co vám dělá starost? Mám radost z každé nové věci ve svém okolí, která pomůže všem mým spoluobčanům a jako zastupitel se budu snažit, aby těch věcí bylo čím dál víc. Jako občan Studence mám radost z nového sportoviště v Novém Studenci a budu se snažit o jeho další zvelebování. JAN MAREK 1. Odkud pocházíte? Pocházím z nedaleké obce, z Vojnova Městce. 2. Čím jste chtěl být, kde nyní pracujete? Vždy jsem chtěl dělat něco v souvislosti s přírodou. Nyní pracuji jako učitel na ZŠ. 3. Povíte nám něco o své rodině? Jsem ženatý, mám dvě děti, syna (21) a dceru (8) a bydlím v rodinném domku. 4. Máte nějaké obzvlášť oblíbené místo v našem nejbližším okolí? V našem okolí je nepřeberné množství krásných míst, např. údolí Doubravky, Ranská jezírka, atd. 5. Který sport aktivně děláte, a který sledujete v televizi? Aktivně se věnuji nohejbalu, v televizi jako každý chlap sleduji hlavně hokej, fotbal, ale nepohrdnu i jinými sporty. 6. Jak si představujete ideální dovolenou, jak odpočíváte? Ideální dovolenou si představuji v přírodě, poznávání a putování za krásami krajiny. Nejraději odpočívám na zahradě. 7. Ke které knížce se vracíte, které dva filmy se Vám nejvíce líbily? Nejraději mám knihy o přírodě, o světě, encyklopedie. Z filmové tvorby mám nejraději kvalitní české filmy, např. Pelíšky, Kolja, Báječná léta pod psa, z komedií S tebou mě baví svět, nesmím zapomenout na Járu Cimrmana. 8. Co je pro Vás priorita při výchově dětí? Stanovit pravidla a ta potom dodržovat z obou stran. 9. Které rady do života by neměly být zapomenuty? Člověk by neměl zapomínat na žádné rady do života, které kdy dostal, protože se mu mohou někdy hodit. 10. Ze kterých věcí ve Vašem městě máte radost a co vám dělá starost? Mám radost jak se obec rozvíjí po všech stránkách, modernizuje. Obavy mám o zachování aktivit, které se v současné době v obci provozují. Děkujeme všem zastupitelům, kteří na naše otázky odpověděli. Anna Horáková Černobílá kronika Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás seznámila s některými případy trestné činnosti, ke kterým došlo v průběhu měsíce dubna 2011 v teritoriu obvodního oddělení PČR Chotěboř. Krádeže vloupáním Neznámý pachatel v obci Bílek vnikl do domu, který je již 20 let neobyvatelný. Z pokoje v domě odcizil pogumovanou plachtu s laminátovou konstrukcí na karavan a elektrickou pilu. Poškozenému způsobil škodu ve výši Kč. Neznámý pachatel v době od hodin dne do 7.30 hodin dne vnikl po překonání oplocení nebo neuzamčenou bránou na pozemek u rodinného domku ve Ždírci nad Doubravou. Po vypáčení oka visacího zámku petlice u dveří do kůlny na nářadí vnikl dovnitř. Z kůlny odcizil jízdní kolo zn. Author Stratos. Majiteli způsobil škodu ve výši Kč. Sprejerství Neznámý pachatel v době od hodin do hodin na budově obchodního domu Albert v ulici Nad Řekou ve Ždírci nad Doubravou modrým sprejem poškodil boční a zadní stěnu budovy tím, že ji posprejoval různými sprostými nákresy a nápisy v celkové délce 50 metrů. Neznámý pachatel v době od hodin dne do hodin dne ve Ždírci nad Doubravou, v ulici Na Balkáně, u jedné z řadových garáží nezjištěným předmětem rozbil boční drátěné sklo okna, z garáže z parapetu okna odcizil dva autospreje zn. Bodysafe a Bitumen na opravu podvozků automobilů. Těmito spreji pak postříkal boční stranu garáže, u dalších třech garáží v řadě postříkal souvislou čarou garážová vrata včetně omítky, na zadní stěnu další garáže nastříkal obraz obličeje o rozměru 3x2,5 m, na další garáž nastříkal stejným sprejem nápis JACK o rozměru 3x0,8 m. U garáže dalšího poškozeného se pachatel pokusil nezjištěným předmětem páčit dřevěná vrata v okolí zámku, avšak dovnitř garáže se nedostal. Šetření ve věci zanedbání povinné výživy Šestačtyřicetiletý muž z Chotěbořska si neplní svoji vyživovací povinnost na svého nezletilého syna, která mu byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Na výživném dluží celkovou částku ve výši Kč. 9 Jednatřicetiletý muž z Chotěbořska si neplní svoji vyživovací povinnost na svého nezletilého syna, která mu byla stanovena rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě. Na výživném dluží celkovou částku ve výši Kč. Policisté kontrolovali mládež v restauracích Během svátečního víkendu si policisté opět posvítili na mládež v restauracích. V noci z pátku na sobotu kontrolovali restaurační zařízení, bary, herny a podniky s hudební produkcí na Chotěbořsku, Jeníkovsku, Přibyslavsku, ale také v Havlíčkově Brodě a okolí. V neděli v nočních hodinách pak neušli policejní kontrole mladí lidé na Ledečsku a Světelsku. Policejní akce byla zaměřená na dodržování zákazu podávání a prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším osmnácti let. Do uvedené akce bylo nasazeno 46 policistů pořádkové policie z Obvodních oddělení Havlíčkův Brod, Přibyslav, Chotěboř, Golčův Jeníkov, Světlá a Ledeč nad Sázavou, dále pak policisté z dopravního inspektorátu, služby kriminální policie a vyšetřování a psovod se služebním psem. Do akce se rovněž zapojilo šest strážníků městské policie (pokračování na str. 10)

10 Černobílá kronika (pokračování ze str. 9) Sloupek pamětníků Neznámá historie Válka o dědictví rakouské a sedmiletá válka V roce 1740 zemřel rakouský císař Karel VI. Na rakouský trůn nastoupila jeho dcera Marie Terezie, vzdělaná a energická žena. Toto dědictví neuznával bavorský kurfiřt Karel Albrecht, který si dělal nárok na habsburský trůn; byl totiž synovcem Josefa I. Uzavřel sice dohodu s Francií, ale zatím z jeho strany nehrozilo Marii Terezii nebezpečí. Situace se ale podstatně změnila koncem roku 1740, kdy do středoevropských záležitostí prudce zasáhl pruský král Fridrich II. Veliký. Jeho vojska obsadila Slezko, tím vzplála válka o dědictví rakouské. Do války ihned vstoupilo Bavorsko a Francie. Na konci roku vpadla bavorsko-francouzská vojska do Čech a v prosinci se nechal bavorský kurfiřt v Praze prohlásit českým králem. O několik dní později mu zde holdovalo na čtyři sta příslušníků české šlechty, z jejichž řad jmenoval českou vládu. Sám potom odjel do Bavorska, kde se prohlásil císařem Karlem VII. Rozhodující moc předal v Čechách francouzskému vojenskému velení, to jí však udrželo pouze rok. V prosinci 1741 se opět Praha ocitla v habsburských rukách. Marie Terezie na rozdíl od svého předka zaujala k české šlechtě smířlivější postoj, padly sice nějaké rozsudky smrti, ale žádný nebyl vykonán. Potud historie. Vraťme se však do našeho kraje a přečtěme si, jak tuto dobu zaznamenal krucemburský primas Jan Daněk. Pruská vojska se valila v roce 1741 do východních Čech, saská postupovala na Moravu, kdežto francouzská obsadila západní a střední Čechy a postupovala na Prahu. Ani Krucemburk a okolí nebyly ušetřeny válečným útrapám. Nejprve do něj vstoupilo tisíc vojáků císařských, kterým velel generál Balety. Ti zde zůstali devět dnů, všude jich bylo plno. Sotva odtud odešli, již od Chlumu přicházeli další. Bylo jich dalších 800 mužů, regiment lubměřský. Ti zde byli tři dny. Za další dny přimašírovali saští vojáci. Byly jich dva regimenty, velel jim generál Polenz. Bydlel na faře a jeho sloužící ve škole. Druhým velitelem byl generál major Arnem, ten se ubytoval v Panské hospodě. To bylo lidu a koní po zahradách, oves a seno po stodolách brali, všude hořely ohně, dobytek jak panský tak i sousedům brali. Piva a vína byl nedostatek, neboť v Panském pivovaru bylo plno vojáků. Všechno co jsme schovali a nebo zakopali, všechno nám vojáci pobrali. V té době sem přišli i vojáci francouzští. Byli tu přes noc, ztratil se jim však kůň, který se později ve Vojnově Městci nalezl. Skrze toho koně jsme musel já, primas Jan Daniel, s těmi Francouzi jít. Naštěstí mne dostihl Vojtěch Kalita s nalezeným koněm, a proto mne francouzský generál propustil. Taková to byla zlá doba a nikdo nemohl nikomu pomoci. V té době utekl správce borovský a všechno tam zanechal, také i rychtář borovský utekl ze svého domu. Obdobně byl postižen i Vojnův Městec, také tam byli vojáci. Ondřej Janáček z Krucemburku utrpěl od vojska také velkou škodu. Vojáci mu vzali čtrnáct kusů hovězího dobytka a jiné věci. Také krucemburský farář byl od vojska poškozen. Kdo v té době málo měl, málo ztratil, podruh jako soused. Přišel rok 1741, po novém roce bylo málo sněhu, lidé ze strachu, že jim vojsko všechno sebere, začali sít ovsy a ječmen do 10 a pracovníci OSPODu. Během dvou dnů policisté zkontrolovali 51 provozoven a 460 osob. Kontrolou policistů neprošla pouze jediná 15letá dívka z Havlíčkobrodska, u které policisté naměřili 0,28 promile alkoholu v dechu. Věc byla vyřešena na místě blokovou pokutou a je dále vedena jako přestupek. pprap. Marie Perková, vrchní asistent zoraných polí. Do toho napadl sníh a zůstal ležet na polích až do Velikonoc. Lidé pak museli obilí přisívat, neboť neklíčilo, a tak došlo k tomu, že byla veliká neúroda. Vojsko odtáhlo odtud a z našeho panství až v pondělí na ostatky. Z Borové, kde saské vojsko mělo ležení, a také od Přibyslavi a z okolních vesnic táhlo na Moravu, kde chtělo dobýt Brno. To trvalo tři dny, neboť pochodovali třemi silnicemi nebo cestami přes Ransko, Hlubokou a k Radostínu a směrem na Polničku. Z Borové táhli na Velkou Losenici směrem ke Žďáru, a také od Přibyslavi na Nové Dvory. Cestou nějaké boje císařští vojáci s nimi svedli. Brna a Špilberku se vojáci báli, že by jich zde mnoho padlo. Ustoupili proto k Velkému Meziříčí, ale tu však jakási nemoc mezi nimi vypukla, zřejmě mor, takže jich tu na čtyři tisíce zemřelo. Na Moravě získali velké zásoby masa, obilí a vína, a také peněz, jak tu loupili. Lidé jim museli dát povozy a koně. Vojsko poté se obrátilo a vracelo se zpět do Čech, přes Bystré a Poličku. Zde se s ním spojily pruské oddíly, které měly obsazeny Moravu až po Znojmo na uherské hranice. Společně pak postupovali přes Litomyšl až k Pardubicím, zde měli svoje ležení po tři týdny. Saské vojsko se pak vracelo zpět domů s bohatým lupem, který vzalo na Moravě. Prusové, kterých bylo asi pět tisíc mužů, zůstali až do svatodušních svátků mezi Chrudimí, Pardubicemi a Hradcem Králové. V tu dobu do našeho kraje přitáhlo vojsko rakouské v počtu vojáků. Vojsko si udělalo ležení mezi Žďárem a Klášterem. Co se však stalo horšího, vojáci začali rekvírovat zásoby krmení pro koně, dostali se až do Krucemburku a brali vše, až na to, co lidé dobře ukryli, a to jim pak zůstalo. Vojsko odtáhlo přes Velkou Losenici, Račín, Borovou směrem na Chotěboř. Bitva se pak strhla mezi rakouskou armádou a pruskými vojsky mezi Chotusicemi a Novými Dvory u Čáslavi. Trvala pět hodin. Chotusice lotrinští husaři zapálili. V té bitvě padlo osm tisíc rakouských vojáků a deset tisíc vojáků pruských. Rakouští vojáci se stáhli k Německému Brodu, před tím uzavřeli s pruskými vojáky příměří na dobu čtyř týdnů. Prusové potom odtáhli na Kutnou Horu, v červnu bylo uzavřeno další příměří a Prusové se pomalu stahovali domu do Slezska. Rakouská armáda postupovala do Německého Brodu k Písku, kde byly francouzské armády v síle patnácti tisíc vojáků. Ti se však obávali velkého počtu vojáků rakouské armády a stáhli se do Prahy, kde se opevnili. Pokusili se pak prorazit, ale to se jim nepodařilo, a proto se vrátili zpět do Prahy, kde byli obklíčeni. V obklíčení zkusili velkého hladu, a také mnoho jich tam zemřelo na morovou nákazu. Žádali proto o příměří a z Prahy a království českého odešli. Rakousko v této válce přišlo o Kladsko, většinu Slezska a část italských provincií. Císařovna Marie Terezie dosáhla však toho, že její manžel František Lotrinský byl prohlášen císařem. Trvalého míru však docíleno nebylo. Přišla pak sedmiletá válka v letech a s ní opět velká bída na obyvatelstvo, jak je zaznamenáno. Nejen peníze, ale i seno se dávat muselo. Toto se muselo dávat vojsku jdoucímu přes Krucemburk. Ostatní se muselo vozit do vojenských skladů v Trutnově, Jaroměři, Hradci Králové, Pardubicích, Kolíně a Čáslavi a dalších místech. Válka pak nevrátila Rakousku území, které ztratilo ve válce předchozí. Pavel Vomela

11 Naše škola Základní škola Ždírec n.d. Volejbal V úterý 19. dubna se vydalo 9 chlapců z 8.B a 9.A hájit barvy naší školy do okresního kola ve volejbalu. Opět se po několika letech našli chlapci, kteří mají chuť si nejen zahrát volejbal o tělocviku, ale také ve chvílích volna trénovat. V Havlíčkově Brodě se sjelo 5 družstev, 3 přihlášené brodské školy soutěž vzdaly. I toto číslo ukazuje, že volejbal na školách upadá. Hrál se systém každý s každým. Úvodní zápas se ZŠ Smetanova hráli chlapci opatrně a zvítězili až v prodloužení 2:1 na sety. Se ZŠ Lánecká se nám dařilo a oba sety jsme vyhráli. Tím však jakoby nás štěstí opustilo a ulétlo jinam. Po pauze nás čekal soupeř jeden z nejlepších: ZŠ Maleč. Ač jsme bojovali ze všech sil, oba sety jsme prohráli s těsným rozdílem 2 a 5 bodů na sety 0:2. Na závěr jsme hráli s favoritem soutěže ZŠ Štoky. Přestože jsme na ně herně měli, udělali chlapci několik chyb při podání a právě tyto body nám nakonec chyběly. Zápas jsme prohráli 0:2. Při konečném součtu všech bodů se na nás usmálo opět štěstí a my obsadili krásné 3. místo za ZŠ Maleč a vítězem ZŠ Štoky. Je to pro naši školu obrovský úspěch! Chlapci hráli výborně, s velkou obětavostí, vyznačovali se semknutostí týmu a vzorným sportovním chováním. Při mnohých zákrocích hlavou a nohou nevěřili ostatní svým očím. A kteří chlapci nám udělali takovou radost? David Dvořák, Lukáš Malínský, Petr Fajt, Radim Fousek a Aleš Culek (všichni 9.A), Tomáš Štěrba, Marek Klátil, Jaroslav Sýkora a Radim Badura (všichni 8.B). Máme výborný základ chlapeckého družstva pro příští rok, tak doufám, že se najdou ještě další chlapci, které volejbal bude bavit a budou zase nadále hájit barvy naší školy. Martina Hojná Vybíjená v Havlíčkově Brodě Dne se v Havlíčkově Brodě konalo okresní finále Preventan cup pro žáky tříd. Účastnilo se celkem 20 družstev. Naši školu reprezentovali žáci: Jan Stejskal, Lukáš Málek, Lukáš Bříza, Ondřej Pospíšil, Martin Křikava, Richard Job a Kristýna Tlustá všichni z 5.B a Ludvík Málek, Roman Málek, Jan Navrátil, Jan Adámek a Miloš Havel z 5.A. Kapitáni všech družstev si nejprve rozlosovali základní skupiny, kde se hrálo systémem každý s každým. V této skupině jsme prohráli se ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou dívky. První prohraný zápas nás ale neodradil, v dalších jsme zabojovali a stále se zlepšovali. V naší skupině jsme poté remízovali se ZŠ Nová Ves a vyhráli nad ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou chlapci a ZŠ Nuselská. Ze základní skupiny jsme postoupili do čtvrtfinále. Tam jsme své síly změřili se ZŠ a MŠ Lučice a s menším počtem vybitých hráčů jsme zvítězili. V semifi- Blahopřejeme vítězům okresního kola. 11 nále jsme se utkali se ZŠ a MŠ Wolkerova, kde o našem osudu rozhodla náhlá smrt (při remíze vyhrává družstvo, které jako první vybije jednoho z protihráčů). Tento zápas byl velmi vyrovnaný, ale štěstí bylo na naší straně, a tak jsme se mohli radovat a bojovat o první místo. Zvítězili jsme a postoupili jsme do finále. Naším soupeřem byla ZŠ V Sadech. Hráči už byli vyčerpaní, ale sebrali všechny zbylé síly a vybojovali krásné první místo a zároveň postup do krajského kola. Všichni naši žáci si zaslouží obrovskou pochvalu, jak za chování na hřišti, tak za hru samotnou. Monika Konůpková Dopravní soutěž Ve středu 27. dubna jsme uspořádali školní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů BESIP. Žáci měli možnost soutěžit ve dvou kategoriích, v první kategorii 5.-6 třídy se zúčastnili pouze žáci pátých ročníků, v druhé kategorii tříd mile překvapili žáci osmého ročníku. Každý cyklista vypracoval písemný test z pravidel silničního provozu, ústně zodpověděl otázky na praktickém modelu dopravního hřiště a otázky z okruhu první pomoci. Na podzim byla možnost vyzkoušet si v dopravní soutěži jízdu zručnosti. Které vítězné týmy pojedou 17. května do oblastního kola? Za první kategorie postupují: Michaela Titzová a Tereza Korejtková, obě 5.B, a Jan Adámek a Roman Málek, oba 5.A. Za druhou kategorii postupují: Michaela Culková a Anna Coufalová, Václav Málek a Tomáš Štěrba, všichni 8.B. Vítěze čeká v oblastním kole ve Světlé nad Sázavou test z pravidel silničního provozu elektronickou formou, jízda na kole po dopravním hřišti, jízda zručnosti a zásady poskytování první pomoci. Přejeme jim mnoho úspěchů. Hana Adamová

12 Naše škola Mc Donald s Cup školní kolo Ve dnech 19. a 20. dubna 2011 proběhly fotbalové zápasy školního kola turnaje žáků 1. stupně ZŠ. V úterních utkáních celkově zvítězili žáci 3. tříd, druzí se umístili žáci 2. ročníků a třetí místo obsadilo družstvo prvňáků. Výsledky zápasů: 1. tř. 2. tř. 1:4 3. tř. 2. tř. 5:0 3. tř. 1. tř. 11:0 Nejlepší hráči: Klára Bažoutová, Jakub Pospíšil, Jiří Pavlíček, Jakub Filippi Středeční zápasy skončily vítězstvím družstva 5.B, druhé místo obsadila třída 5.A a jako třetí se umístili žáci 4.A. Výsledky zápasů: 5.A 5.B 0:2 5.B 4.A 4:0 5.A 4.A 3:2 Nejlepší hráči: Jan Stejskal, Adam Rybáček, Lukáš Bříza Poděkování a pochvala za nasazení a herní výkony patří všem hráčům i rozhodčímu Lukáši Dočekalovi ze 6.A. Mnoho úspěchů přejeme všem postupujícím do okresního kola tohoto turnaje. Ivana Chytilová Družstvo 4.A. Družstvo 5.A. Družstvo 5.B. Všichni hráči. Běh parkem Budoucnost v Havlíčkově Brodě V úterý se naši žáci zúčastnili Běhu parkem Budoucnost v Havlíčkově Brodě. Ačkoliv kalendář ukazoval květnové jarní datum, počasí odpovídalo spíše konci zimy. Bylo velice chladno a po celou dobu závodu vytrvale pršelo. Přesto všichni běžci reprezentovali naši školu velice dobře a doběhli do cíle, za to jim patří velké poděkování a obdiv. Naši odvážní běžci. 12

13 Naše škola Zvláštní ocenění však zasluhuje výkon Dominika Mašíka, který skončil v kategorii ročníku 1999 na 3. místě a Michaely Culkové, která v nejstarší kategorii dívek obsadila krásné 2. místo a nebýt pádu na kluzké trati, určitě by vyhrála. Všem žákům ještě jednou moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy v opravdu extrémních podmínkách. Renata Jarošová Michaela Culková. Dominik Mašík. Mc Donald s Cup okresní kolo Dne 4. května se žáci ročníků zúčastnili okresního kola turnaje v malé kopané Mc Donald s Cup. Turnaje se celkem zúčastnilo 12 družstev. Naši hráli ve skupině se ZŠ Chotěboř Smetanova, ZŠ Havlíčkův Brod Wolkerova a se ZŠ Havlíčkův Brod Nuselská. I když ani jednou neprohráli (1 krát remizovali), kvůli horšímu skóre skončili ve skupině na 2. místě a čekaly je už jen zápasy o 4. místo. Zde ani jednou nezaváhali a porazili ZŠ Přibyslav a ZŠ Štoky a skončili tedy na konečném 4. místě. Chtěla bych všem žákům poděkovat za předvedené výkony (v pěti zápasech dostali jen jedinou branku) a samozřejmě také za vzornou reprezentaci školy. Za naši školu hráli: Klára Bažoutová, Michal Bílek, Antonín Lemberk, Jan Borovica, Jakub Pospíšil, Radek Klement, Jan Voják, Jiří Pavlíček, Denny Gassler, David Procházka a Jiří Burdun. Soňa Voralová Ve čtvrtek 5. května se v Havlíčkově Brodě konalo okresní kolo turnaje Mc Donald s Cup v malé kopané. Naši školu reprezentovalo dvanáctičlenné družstvo žáků 4. a 5. tříd ve složení: Matyáš Coufal, Matěj Hejduk, Václav Pavlíček, Adam Rybáček (4.A), Jan Adámek, Ludvík Málek, Roman Málek, Jan Navrátil (5.A), Lukáš Bříza, Lukáš Málek, Ondřej Pospíšil a Jan Stejskal (5.B). Turnaje se zúčastnilo 17 družstev. V naší skupině byla spolu s námi ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou, ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod a ZŠ Lípa. První zápas jsme hráli se Světlou a s přehledem jsme vyhráli 6:2 (branky Pospíšil 2, Bříza 2, Hejduk, Navrátil), v dalších dvou zápasech se nám však přestalo dařit, a přestože se chlapci snažili, se ZŠ Wolkerova jsme prohráli 3:0 a s Lípou 10:1 (branka Bříza). Ve skupině jsme tedy obsadili 3. místo. Do dalších bojů postupovala družstva na prvních dvou místech. I když jsme se neumístili, patří hráčům poděkování za bojovnost a vzornou reprezentaci školy. Gabriela Glosrová Mladší fotbalisté v Havlíčkově Brodě. Soutěžíme v zeměpisných znalostech V pondělí 9. května proběhla na naší škole zeměpisná olympiáda dvojic žáků 8. a 9. ročníku. Celkově se zúčastnilo 12 dvojic, které mohly získat maximálně 43 bodů. Soutěžící letos řešili úkoly bez použití atlasu, takže se museli spoléhat pouze na své vědomosti. Výsledné pořadí: V této velmi vyrovnané soutěži se na místě se shodným počtem 26 bodů umístily tyto dvojice: Denisa Knobová s Lucií Pochopovou z 8.A a Vojtěch Pilař s Josefem Junem z 9.A místo se shodným počtem 30 bodů obsadili David Láznička s Lukášem Plíhalem z 8.A a Václav Málek s Tomášem Štěrbou z 8.B. Všem účastníkům děkujeme za jejich zájem a předvedené výkony a vítězům gratulujeme. Škoda, že z 24 soutěžících byli pouze dva žáci z 9. ročníku. Zdeněk Drápalík O návštěvě Prahy píší žáci IV.A: Výlet do Prahy Na výlet do Prahy jsme jeli vlakem. Od rána pršelo, byla zima, ale prohlídku Prahy jsme si užili. Z hlavního nádraží jsme šli na Václavské náměstí, kde je socha svatého Václava na koni. Viděli jsme budovu Národního muzea. Pokračovali jsme na Staroměstské 13 (pokračování na str. 14)

14 Naše škola (pokračování ze str. 13) náměstí. V deset hodin jsme pozorovali orloj na Staroměstské radnici. Přes Karlův most, Malostranské náměstí a Nerudovou ulicí jsme došli na Pražský hrad. Viděli jsme i výměnu stráží. Navštívili jsme Muzeum hraček. V prvním patře byla zvířátka, roboti, auta, lodě a překrásní medvídci. Ve druhém patře byly figurky a vesmírné lodě Star Wars. Byly tam i panenky, děvčatům se moc líbily. Z Muzea hraček jsme šli pěšky na Petřín. Bohužel byla velká mlha, a proto jsme nemohli na Petřínskou rozhlednu, ale pobavili jsme se v zrcadlovém bludišti. Byla to veliká zábava. Pak jsme sjeli lanovkou k mostu Legií a tramvají jsme jeli zpět na hlavní nádraží, kde jsme nastoupili do rychlíku. Všichni jsme se šťastně vrátili domů. Václav Pavlíček Výsledky březnového sběru papíru Pořadí tříd podle množství odevzdaných kg na žáka: 1. 3.B 29,10 kg/žáka 581,90 kg celkem 2. 2.A 27,21 516, B 24, A 23,46 586, B 21,71 412, A 17, A 17, B 14,23 270, B 14,13 254, A 9,90 158, A 9, A 5,69 108, A 3,03 51, A 0 0 CELKEM sebraného papíru: 4 220,50 kg Celkové výsledky sběru papíru jaro 2011: 1. 2.A průměr na žáka 119,49 kg 2. 3.B 95,64 kg 3. 4.A 74,23 kg 4. 1.B 73,45 kg 5. 2.B 70,44 kg 6. 5.B 63,87 kg 7. 5.A 62,32 kg 8. 1.A 61,29 kg 9. 8.B 56,33 kg A 54,87 kg A 35,90 kg A 28,17 kg A 17,66 kg A 1,74 kg CELKEM: ,40 kg, průměr na žáka 55,95 kg Nejlepší jednotlivci jaro 2011: 1. Petr Truhlář 3.B 553 kg 2. Klára Andrýsková 4.A 522 kg 3. Veronika Musilová 5.B 436 kg 4. Tereza Glancová 8.B 361 kg 5. Patrik Provazník 1.B 315 kg 6. Adam Rybáček 4.A 310 kg 7. Ondřej Bradáč 5.A 294 kg 8. Simona Marková 2.B 270 kg 9. Denny Gassler 2.B 259 kg 10. Sabina Brabcová 3.A 250 kg Renata Jarošová, Markéta Zrzavá, Josef Remeš, Jan Marek Dne jsme byli v Praze. Jeli jsme vlakem. Prše lo, ale nám to nevadilo. Z hlavního nádraží jsme šli na Václavské náměstí. Došli jsme na Staroměstském náměstí, kde jsme viděli orloj s dvanácti apoštoly. Prohlédli jsme si i místo popravy dvaceti sedmi českých pánů a když jsme došli ke Karlovu mostu, dívali jsme se na věž, na které po deset let hlavy popravených visely. Na Pražském hradě jsme viděli střídání stráží. Kolem chrámu sv. Víta jsme prošli až k Muzeu hraček. Zde jsou hračky od nejstarších až po nové. Pak nás čekala cesta na Petřín. Šli jsme do zrcadlového bludiště. Moc jsme se nasmáli, protože v zrcadlech jsme byli malí, velcí, tlustí nebo tencí. Dolů z Petřína jsme se svezli lanovkou, což se nám moc líbilo. Nakonec jsme jeli tramvají až na nádraží a těšili jsme se domů. Veronika Břízová Na Karlově mostě. Před bludištěm. 14 U Hradu.

15 Naše škola Výstava na Ostrově Od úterý 3. května 2011 do neděle 8. května 2011 byla veřejnosti přístupná výstava dětských výtvarných prací v prostorách KD Ostrov v Havlíčkově Brodě. Naše škola se již několikátý rok této akce účastní. Výtvarné práce na výstavu vytvořili žáci výtvarného kroužku na prvním i druhém stupni, dále žáci 3.A a školní klub. Zvolili jsme společné téma na motivy knihy O. Sekory: Knížka Ferdy Mravence. Byly oceněny práce výtvarného kroužku na prvním stupni mozaika brouků a výtvarný kroužek na druhém stupni prostorová práce Ferdy Mravence a Berušky. Marcela Vomelová a Ivana Uchytilová Já to dokážu V pátek 13. května 2011 žáci 1. a 2. stupně naší školy pokračovali ve druhé části projektu Já to dokážu, jehož první část se uskutečnila na podzim letošního školního roku. Žáci se znovu zaměřili na vztahy ve třídním kolektivu, na nebezpečí šikany. V rámci projektu žáci diskutovali o nebezpečí kouření, alkoholu, užívání drog, o nemoci AIDS, o zneužívání a týrání dětí a kriminalitě mládeže a mladistvých v komunitním kruhu, ve skupinkách nebo ve dvojicích opět sehráli scénky a vytvářeli plakáty. Součástí projektu byla i soutěž o nejlepší a nejzajímavější leporelo vztahující se k danému tématu. Žáci se do všech aktivit zapojovali se zájmem, nebáli se vyjádřit svůj názor a podělit se o vlastní zkušenost k danému problému. Markéta Zrzavá Školní akademie Letošní školní akademie, v pořadí jednadvacátá měla název Cestujeme strojem času. Vystoupení byla velmi zdařilá, kostýmy i rekvizity obdivuhodné. Všechna tři představení byla hojně navštívená. Tradičně se se základní školou rozloučili žáci 9. třídy. Akademii ve fotografiích vám přiblížíme v tomto a příštím čísle Našich novin. (pokračování fotografií na str. 16) Úvod. 15

16 Naše škola 1.A. 1.B. 2.B. 3.A. 3.B. 4.A. 5.A B.

17 Naše škola Městská policie ve školní družině a školním klubu Dne nás opět po roce navštívila Městská policie Chotěboř i se svým milým pejskem Broučkem. Nejprve si povídali s žáky 1. a 2. tříd o tom, jak se mají chovat k volně pobíhajícím zvířátkům, a potom se strážníci s dětmi ze školního klubu a školní družiny III. vydali do ulic Ždírce nad Doubravou hledat různé přestupky. A že se jich našlo! Auta zaparkovaná v protisměru, sloupy veřejného osvětlení polepené reklamou, grafity na stěnách domů a samozřejmě mnoho odpadků volně poházených i vedle odpadkových košů. Velmi přínosná byla diskuse o kybergroomingu. Jedná se o nejzávažnější formu kybernetické kriminality. Kybergrooming využívá dětskou důvěřivost, zvídavost a touhu po navázání přátelství přes sociální sítě a internetové programy, kde agresor může lstivě získat osobní údaje dítěte a donutit jej i k osobní schůzce. Děti byly velmi aktivní a do diskuse vnášely své poznatky a zkušenosti ze sociálních sítí. Proto apelujeme na rodiče, aby si více všímali svých dětí, s kým si chatují. Nikdy nevíš, kdo je na druhém konci... Na závěr besedy byly děti odměněny plackou s fotografii vlkodava Broučka a logem Městské policie Chotěboř. Dana Pleskačová Děti pozorně poslouchaly. Děti z klubu se strážníky a Broučkem. Mateřská škola Ždírec n.d. DEN MATEK je jistě krásným a významným svátkem, během kterého děkují všechny děti (bez rozdílu věku) svým maminkám za jejich lásku a za spoustu dalších věcí, které dokážou jen naše mámy. Nebylo tomu jinak ani v naší mateřské škole. Děti si pro maminky připravily pásma básní, písní, tanečků apod. Nejedné mamince, či babičce, ukápla slza dojetí nad výkony svých dětí. Fotoaparáty a kamery pracovaly naplno. A jak ještě maminkám poděkovaly? Velkou pusou, objetím a vlastnoručně vyrobeným dárkem věnovaným od srdíčka. Další akce: přijelo divadlo Úsměv s pohádkou Hrnečku vař žáci 3.A pod vedením paní učitelky Benešové nám předvedli představení, se kterým pak vystoupili na školní akademii. Druhý den s vlastnoručně vyrobenými loutkami, zahráli dětem divadélko. Musíme je moc pochválit. Pozornost školkových dětí byla opravdu vysoká, jako kdyby hráli profesionálové. Paní učitelka Laušmanová ze ZUŠ si v MŠ udělala talentový průzkum pro hudební školu pan Petráš pobavil naše děti v kabaretu byl zahájen plavecký výcvik v Hlinsku v Čechách jsme si nemohli nechat ujít přípravy na pouť v Krucemburku. Jiřina Novotná 17

18 Naše škola Děti z mateřské školy sportují Dne 7. května proběhla na školním hřišti tradiční soutěž, ve které se v sedmi disciplínách utkaly děti z různých měst a obcí v několika věkových kategoriích. Z naší mateřské školy se zúčastnili Nelinka Ptáčníková, Barunka Plevová, Tinka Dočekalová a Péťa Prokš. Nelinka získala první místo v nejmladší kategorii a skvěle se umístili i další žáčci naší MŠ každý dostal sladkou odměnu za výbornou snahu při sportování. Letos se soutěžící sešli v opravdu hojném počtu a už jen díky krásnému počasí si sedmiboj všichni velice užili. Zuzana Bažoutová Sedmiboj. Mateřská škola Horní Studenec Tvořivé odpoledne Dne proběhlo v MŠ tvořivé odpoledne. Nyní jsme pracovali s pedigem a přišlo 6 maminek a 2 babičky. Ze začátku byly obavy, ale oplétaná vajíčka se stala zdařilým dílem a určitě zdobila domácnosti o letošních Velikonocích. Jana Dočekalová Noční pochod za skřítky Uplynul celý rok a nastal páteční večer V se začaly sjíždět děti do MŠ v Horním Studenci a netrpělivě čekaly na noční pochod za skřítky. Letos se zúčastnilo 17 dětí, z toho bylo 5 školáků, kteří se této akce chtěli také účastnit. Při hledání pokladu nás překvapili 2 skřítci a v dětech byla najednou malá dušička. Jakmile našly poklad, už honem pospíchaly do MŠ, aby byly pryč od lesa a mohly se uklidnit. V MŠ všichni zalehli do připravených spacáků a spokojeně spali až do rána. Ve všech dětech tento noční výlet určitě zanechal nějaký zážitek. Ráno dostal každý medaili za statečnost, rozdělili si sladký poklad a se spokojenou tváří odcházeli domů. Za pomoc při této akci chci poděkovat paní Polívkové, paní Malé a paní Sklenářové. Jana Dočekalová Sportovní okénko Z ODDÍLU KOPANÉ... MLADŠÍ ŽÁCI SK Dekora Ždírec n.d. FC Chotěboř 5:4 (1:3) Branky: Křivohlavý 3x, Veselský 2x Sestava: Málek, Dostál, Dočekal, Křivohlavý, Bílek, Culek M., Pospíšil, Culek L., Šedivý, Navrátil, Plíhal, Losenický, Veselský, Klement SK Dekora Ždírec n.d. Bystřice n.p. 1:4 (0:3) Branky: Culek L. Sestava: Málek, Dostál, Dočekal, Křivohlavý, Bílek, Culek M., Pospíšil, Culek L., Šedivý, Navrátil, Plíhal, Veselský, Klement Telč SK Dekora Ždírec n.d. 5:3 (4:1) Branky: Veselský 2x, Klement Sestava: Málek, Dostál, Dočekal, Bílek, Culek M., Pospíšil, Culek L., Šedivý, Klement, Plíhal, Veselský, Losenický

19 Sportovní okénko SK Dekora Ždírec n.d. Kamenice n.l. 0:6 (0:4) Sestava: Málek, Dostál, Dočekal, Křivohlavý, Kučera, Culek M., Pospíšil, Culek L., Šedivý, Losenický, Plíhal, Veselský, Klement, Bříza Jiří Veselský STARŠÍ ŽÁCI SK Dekora Ždírec n.d. FC Chotěboř 1:2 (1:0) Branky: Dvořák Sestava: Fousek, Culková, Pelikán, Dvořák, Machovec, Siebenburger, Křivohlavý, Kučera, Vomela M., Vomela R., Beran, Sýkora, Fajt, Pecina SK Dekora Ždírec n.d. Bystřice n.p. 0:4 (0:1) Sestava: Fousek, Culková, Pelikán, Machovec, Říha, Křivohlavý, Kučera, Vomela M., Vomela R., Beran, Sýkora, Fajt, Pecina, Slezák Telč SK Dekora Ždírec n.d. 2:1 (1:1) Branka: Klement Sestava: Fousek, Culková, Pelikán, Dvořák, Vomela R., Sýkora, Beran, Vomela M. Machovec, Slezák, Klement, Dočekal, Dostál, Culek M., Culek L., Bílek SK Dekora Ždírec n.d. Kamenice n.l. 0:6 (0:3) Sestava: Fousek, Culková, Kučera, Machovec, Křivohlavý, Vomela M., Vomela R., Beran, Sýkora, Fajt, Dvořák, Slezák, Kučera D., Culek L, Culek M. Miroslav Švanda STARŠÍ PŘÍPRAVKA SK Dekora Přibyslav 9:4 (4:1) Střelci branek: Bříza 3x, Stejskal 2x, Soukup 2x, Navrátil 2x Sestava: Bříza, Navrátil, Soukup, Veselský, Hejduk, Stejskal, Rybáček, Pecina, Lemberk, Musil Ani ve druhém zápase jara jsme se nesešli v plné sestavě. Přesto šel celý tým od první minuty za jediným cílem vítězstvím. Bojovnost, nasazení a touha po vítězství to jsou hlavní přednosti tohoto týmu SK Dekora Havlíčkův Brod B 10:3 (4:1) Střelci branek: Bříza 3x, Veselský 2x, Rybáček 2x, Navrátil, Soukup, 1 branka vlastní Sestava: Bříza, Navrátil, Rybáček, Veselský, Hejduk, Stejskal, Soukup, Lemberk, Musil Ve třetím utkání jara jsme na domácím hřišti přivítali tým, který nás na podzim porazil. Zpočátku bylo utkání vyrovnané. Postupně však náš tým získával převahu, která se projevila i na celkovém skóre. Pochvalu za přístup k utkání si zaslouží všichni hráči SK Dekora Lípa 8:0 (4:0) Střelci branek: Veselský 2x, Hejduk2x, Stejskal, Soukup, Navrátil, Bříza Sestava: Lemberk, Veselský, Stejskal, Navrátil, Soukup, Hejduk, Rybáček, Pavlíček, Bříza, Pecina Po celé utkání jsme měli převahu, kterou se nám bohužel nepodařilo více promítnout do celkového skóre. Většinu utkání jsme odehráli na polovině soupeře a útočili do plných, což některým hráčům dělalo problémy. Proto se na trénincích více zaměříme na pohyb hráčů bez míče a zpřesnění přihrávek SK Dekora Světlá n.s. B 13:2 (5:0) Střelci branek: Pospíšil 5x, Rybáček 3x, Bříza 2x, Veselský 2x, Stejskal Sestava: Lemberk, Veselský, Stejskal, Rybáček, Soukup, Bříza, Pecina, Musil, Pospíšil, Bažoutová V zápase jsme měli jasnou převahu a tentokrát se to podařilo promítnout i do celkového výsledku. Pochvalu si za podaný výkon zaslouží celé mužstvo. Vyzvednout bychom přesto chtěli dva hráče, a to Kláru Bažoutovou a Jakuba Pospíšila, které jsme povolali z mladší přípravky. Přesto, že to bylo jejich první utkání v této kategorii, oba do týmu zapadli. Jakub navíc vstřelil 5 gólů! Gratulujeme! Antonín Lemberk, Pavel Hejduk B MUŽSTVO SK Dekora B Lukavec 4:2 (3:1) Branky: Mikulecký, Klimeš P., Klement 2x Sestava: Tomášek Doležal, Kysilko (70. Beran), Bílek, Polánský Klimeš P., Jan Matějka (46. Klimeš M.), Jiří Matějka, Mikulecký Máša, Klement (78. Havelka P.) Sobotní domácí zápas ždíreckého béčka se vyvíjel od začátku příznivě. Po brankách Mikuleckého a Klementa vedli domácí po dvaceti minutách hry již 2:0. Lukavečtí sice následně snížili, ale klid do ždíreckých řad vnesl ještě před koncem poločasu mladý P. Klimeš. Po změně stran tlak domácích pokračoval a Klement vedení ještě navýšil. Závěr zápasu hosté poněkud zdramatizovali snižující brankou, ale hráči béčka si již vítězství nenechali vzít a důležitý souboj v boji o záchranu zvládli. Trenér Veselský chválí vedle střelců branek celé mužstvo Kožlí SK Dekora B 4:1 (3:1) Branka: Klement Sestava: Tomášek Polánský, Doležal (20. Málek), Pleva, Havelka Novotný, Matějka, Mikulecký (58. Zahradník), Klimeš Máša, Klement Utkání ždíreckého béčka na půdě favorizovaného Kožlí začalo pro hosty nadmíru špatně. Po kritické pětiminutovce v úvodu zápasu, kdy Dekora třikrát inkasovala, spadly akcie Dekory na minimum. Do přestávky sice hosté dokázali snížit zásluhou Klementa, ale optická převaha v úvodu druhé půle již gól nepřinesla. Naopak domácí svůj náskok ještě zvýšili. V závěru utkání mohl ještě upravit skóre Klement, ale jeho sólo gólem neskončilo. Béčko tak odjelo ze vzdáleného Kožlí s prázdnou SK Dekora B Horní Cerekev 0:4 (0:2) Sestava: Semelka Doležal, Havelka, Klupka (65. Beran), Polánský Klimeš (70. Mikulecký), Matějka, Kučera, Málek Máša (61. Zahradník), Klement Začátek zápasu přinesl šance oběma týmům. Na jedné straně musel likvidovat nebezpečnou hlavičku hostí Semelka, na straně druhé neuspěl ve své šanci Máša. Ve 13. minutě se hostům podařilo z nenápadné akce otevřít skóre. Zatímco následné šance ždíreckých Klementa a Klimeše gólem neskončili, Semelka musel na konci poločasu opět lovit míč z brány. Po změně stran hosté z Cerekve ještě umocnili svojí převahu a přidali další dva góly. To už hráči domácích nejspíše přemýšleli nad příštím zápasem v Tisu Tis SK Dekora B 2:1 (2:1) Branka: Blažek L. Sestava: Tomášek Doležal, Blažek T., Havelka (68. Be- (pokračování na str. 20)

20 Sportovní okénko (pokračování ze str. 19) ran), Polánský Blažek L., Matějka Jiří, Matějka Jan, Málek (46. Mikulecký) Klement (85. Chalupa), Bílek Začátek utkání hosté ze Ždírce absolutně nezvládli a hned po několika minutách inkasovali. Po půlhodině hry domácí svůj náskok ještě zvýšili. Oba góly padly po prohraných osobních soubojích a nedůrazu v malém vápně. Před koncem poločasu se ždíreckým podařilo snížit díky pěkné střele L. Blažka. Po výměně stran si hosté vytvořili územní převahu a po chytrém lobu Jana Matějky byli velmi blízko vyrovnání. Obraně Tisu se však závar před vlastní bránou podařilo uhasit a hubený výsledek tak uhájit. Hráči béčka přijeli z Tisu s prázdnou, přesto však nechali na hřišti maximum. Jakub Mikulecký DOROST SK Dekora Ledeč n.s. 2:0 (1:0) Branky: Pátek P. 2x Sestava: Vymetal Pátek L., Beran, Novák D., Kratochvil Dvořák (Ondráček M.), Tlustý, Pátek P., Kolář (Fousek) Cimpl (Ondráček L.), Malínský D. V tomto kvalitním utkání se dorostenci těžko prosazovali proti bojovnému a dobře hrajícímu soupeři. Stínem tohoto utkání bylo vulgární chování a povzbuzování hostujícího fanouška, který hostující hráče v závěru vyburcoval k nečisté hře. Výsledkem byly dva nepěkné zákroky po kterých Dvořák D. a Pátek P. utkání nedohráli Radostín n.o. SK Dekora 1:4 (0:2) Branky: Klimeš P. 2x, Ondráček M. 1x, Malínský L. 1x Sestava: Vymetal Pátek L., Beran, Novák D., Kratochvil Klimeš P., Tlustý, Pátek P., Kolář (Ondráček M.) Malínský L. (Ondráček L.), Cimpl (Fousek) Dorostencům Dekory se ze začátku utkání nedařilo prosadit na malém hřišti soupeře. Po prvním gólu v síti soupeře ale přišly pěkné fotbalové akce a góly SK Dekora Tis 17:0 (7:0) Branky: Malínský D. 5x, Beran 3x, Tlustý 3x, Pátek P. 2x, Malínský L. 1x, Cimpl 1x, Vymetal 1x, Ondráček L. 1x Sestava: Vymetal Pátek L., Beran, Novák D., Kratochvil Klimeš (Ondráček M.), Tlustý, Pátek P., Kolář Cimpl (Malínský L.), Malínský D. (Ondráček L.) V tomto utkání s oslabeným soupeřem, který přijel pouze v devíti, byl výsledek utkání jen otázkou konečného skóre, které mohlo být při lepší koncovce výrazně vyšší Počátky SK Dekora 3:1 (1:1) Branka: Cimpl L. Sestava: Vymetal Pátek L., Beran, Novák D., Kratochvil Malínský L., Tlustý, Pátek P., Kolář (Ondráček M.) Cimpl, Malínský D. V utkání hraném v Žirovnici nejhorší předvedená hra dorostenců v jarní části, která přinesla první prohru v soutěži po 18 utkáních. Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav) 1. V. Beranov :25 53 (23) 2. Ždírec n.d :25 50 (20) 3. Luka n. J :32 42 (9) 4. Radostín n.o :33 39 (6) 5. Ledeč n.s :47 36 (6) 6. Počátky :40 29 ( 4) 7. Lípa :43 29 ( 4) 8. Měřín :48 28 ( 2) 9. Přibyslav :56 26 ( 4) 10. Bohdalov :63 25 ( 8) 11. Tis :69 24 ( 6) 12. Světlá n.s :83 23 ( 7) 13. Štoky : ( 20) 14. Speřice :67 7 ( 26) Pavel Pátek A MUŽSTVO SK Ždírec n. D A Žirovnice 1:2 (0:1 vlastní) Sestava: Rezničenko, Kysilko, Klupka, Sysel (54. Blažek T.), Pleva Klimeš, Smejkal, Kučera (58. Čalkovský), Sobotka Kolouch, Novotný (85. Pátek) Herálec SK Ždírec n.d.,, A 2:0 (0:0) Sestava: Rezničenko Pleva, Čalkovský (48. Klimeš), Klupka, Kysilko Kučera (79. Pátek) Sobotka, Smejkal, Blažek L. Kolouch, Novotný Rozhodčí Pojezný, diváků 200, ŽK 1: Velká Bíteš SK Ždírec n.d.,, A 5:2 (3:0) Sestava: Rezničenko (85. Vymetal) Pleva, Klupka, Sysel, Kysilko Blažek L. (46. Pátek), Sobotka, Smejkal, Klimeš (74. Čalkovský) Kolouch, Novotný Diváků 100, ŽK 2:2 Na lavičce ještě připraven: Blažek T. Chyběli: Mareš, Kučera (zranění) Stará Říše SK Ždírec n.d.,, A 2:1(0:1) Sestava: Rezničenko Pleva, Sysel (60. Blažek T.), Klupka, Kysilko Pátek, Smejkal, Sobotka, Blažek L. (85. Zahradník) Novotný, Kolouch (75. Klimeš) Rozhodčí Straka, diváků 100, ŽK 2:3 Vlastislav Legát 20 ASPV... KONALO SE... SRAZ ČARODĚJNIC A JEJICH NOC I v letošním roce pořádal SDH Ždírec n.d. pálení čarodějnic. V sobotu 30. dubna 2011 se slétli čarodějnice i čarodějníci na hasičském cvičišti a již kolem hodiny se bylo čeho bát. Stroje typu koště byly tak silné, že vzaly do vleku i velký mrak, který nám uštědřil průtrž mračen. Déšť byl vytrvalý, a také se nemile ochladilo. Je to už každoroční tradice, že v den čarodějnic je nejhorší počasí. A teď už je nejvyšší čas vysvětlit, proč se článek o čarodějnicích objevil právě v rubrice ASPV. Cvičitelé měli v úmyslu postarat se o zábavu pro děti, a tak postavili dráhu plnou záludných nástrah. Déšť byl ten, který celý plán překazil, a tak se nám akce trochu zvrtla. Přesto všechno si všechny děti alespoň trochu zařádily a byly obdarovány přívěskem a sladkostí. Poté následovalo zapálení ohně a i když počasí bylo nevlídné, zábava pokračovala. Všem hasičům patří dík za dobře zajištěnou akci, hudebníkům za příjemný doprovod a jistě jste si všimli malého stánku se sušeným ovocem a ořechy, ve kterém byla zodpovědnou osobou pí Jaroslava Korečková a pomáhala jí pí Jana Uchytilová. I jim děkujeme za účast. Přes všechny úskalí se dá považovat akce za příjemnou a úspěšnou. Tak tedy zase příští rok na shledanou. Dana Vavroušková

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013.

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249. 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení pře zkoumání hospodaření města v roce 2013. www.zdirec.cz Cena 5 Kè ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XXIII. ČÍSLO 249 Začíná měsíc vinobraní, červených jeřabin a děti opět usednou do školních lavic. Čas bezstarostných her je v nenávratnu a nové povinnosti nastaly

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE...

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... NASE NOVINY 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... ČISTÁ VYSOČINA 2014 Do VI. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2014 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

L É T O budiž pochváleno!

L É T O budiž pochváleno! ÈÍSLO 117 ZÁØÍ 2001 CENA 2, Kè L É T O budiž pochváleno! Ano, budiž pochváleno za těch alespoň několik slunných dní, kdy se nám teplota vyšplhala na 30 st. Srpen je vždy vrcholem léta, září je už jen loučení

Více

měsíčník města červen 2011 cena 10 Kč

měsíčník města červen 2011 cena 10 Kč měsíčník města červen 2011 cena 10 Kč Rekonstrukce viaduktu v Lánecké ulici, stav 22. května (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Zasedání zastupitelstva str. 2 Z historie............

Více

Čas kvetoucích luk a strání

Čas kvetoucích luk a strání www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 170 Čas kvetoucích luk a strání Blankytně modré nebe, svěží vánek, chuť čerstvě natrhaných třešní. Léto! Už aby bylo a dovolená k tomu, nebo alespoň

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč měsíčník města květen 2014 cena 10 Kč Na nové cyklostezce mezi Mariadolem a Smrčnou (foto: Jiří Víšek) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 15 Školství... str. 17 strana 1 Kultura...str. 20

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Jarní. Světelský zpravodaj

Jarní. Světelský zpravodaj Jarní strana 1 Světelský zpravodaj Slovo úvodem Vážení čtenáři, zima se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci a nás čeká období teplejších a prosluněných dnů. Doba, v níž řada z nás podniká v rámci svých

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče V pondělí 7. února zasedala rada města na své 57. schůzi. Radní se podrobně seznámili s návrhem na odpis pohledávek, který je pravidelně

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války Duben před sedmdesáti lety tedy rok 1945, kdy ještě trvala nelítostná druhá světová válka vyvolaná fašistickým a hitlerovským Německem, která stála milióny lidských životů, přivodila nesčetné materiální

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více