Zeleň a veřejná prostranství v centru Prahy: jak zlepšit situaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zeleň a veřejná prostranství v centru Prahy: jak zlepšit situaci"

Transkript

1 Zeleň a veřejná prostranství v centru Prahy: jak zlepšit situaci Ochrana zeleně, informování veřejnosti a role nevládních organizací Zpráva evropského semináře Univerzity Wageningen. Praha, :18:07

2 Ochrana zeleně, informování veřejnosti a role nevládních organizací Zpráva evropského semináře Univerzity Wageningen Praha, 2008

3 Obsah Shrnutí Úvod Metodika Analýza funkcí a služeb ekosystémů Typy veřejné městské zeleně v Praze Služby poskytované zelení Hodnoty Ochrana veřejné městské zeleně Ochrana využití území jako zelené plochy Ochrana stromů Údržba zeleně Účast veřejnosti Význam účasti veřejnosti Účast veřejnosti v procesu rozhodování o veřejné městské zeleni v Praze Monitoring a evaluace Význam monitoringu Právní rámec Existence směrnic Zapojení zainteresovaných osob do monitoringu a evaluace Komunikace Komunikace mezi zainteresovanými stranami Komunikační prostředky Závěr Doporučení Odkazy Příloha I: Dotazníky Příloha II: Rámec pro pozorování služeb ekosystémů Příloha III: Uznání faktu, že zeleň poskytuje statky a regulační a podpůrné služby, a úroveň vzdělání návštěvníků Příloha IV: Původ respondentů Příloha V: Četnost návštěv parku a úroveň příjmu respondentů Příloha VI: Jaký obrázek lidé nejvíce upřednostňují Příloha VII: Nejvíce ceněná činnost Příloha VIII: Výrok: díky tomuto místu se cítím lépe Příloha IX: Ochota platit a socioekonomické proměnné Příloha X: Ochota platit a výroky Příloha XI: Účast v rozhodovacím procesu Příloha XII: Ochota účastnit se rozhodovacího procesu podle městských částí Příloha XIII: Ochota účastnit se rozhodovacího procesu Příloha XIV: Jak lidé znají nevládní organizace Příloha XV: Z jakých médií se lidé dozvídají o rozhodovacích procesech Příloha XVI: Z jakých médií se lidé dozvídají o jiných nevládních organizacích Příloha XVII: Vztah mezi médii a úrovní vzdělání Dílčí zprávy o závěrech výzkumu v jednotlivých městských částech jsou dostupné pouze na webu: 3

4 Shrnutí Praha je městem, ve kterém je hodně veřejné městské zeleně. Nachází se zde rovněž mnoho různých typů zeleně, jako jsou městské parky, památkově chráněné zahrady, ostrovy na Vltavě, zelená náměstí a ulice lemované stromořadími. Jedinečné je to, že se velmi blízko centra města na cházejí přírodní parky a lesy. Zeleň v Praze je však ohrožená v důsledku velkého množství projektů na výstavbu budov a infrastruktury. Na veřejnou městskou zeleň je velmi důležité dbát, protože zeleň jako ekosystém poskytuje lidem řadu služeb. V rozlehlém a hustě osídleném městském území Prahy jsou tyto ekosystémové služby zvláště cenné. Mezi hlavní poskytované služby patří čištění vzduchu, snižování hluku, odvádění dešťové vody, prevence eroze, poskytování stanovišť volně žijícím živočichům a planě rostoucím rostlinám, regulace mikro klimatu a různé kulturní služby. Nejdůležitější kulturní službou pro lidi využívající veřejnou městskou zeleň je rekreace. Jednotlivé typy zeleně poskytují různé služby a v různém rozsahu. Ačkoli menší zelené plochy mají nižší schopnost poskytovat regulační a podpůrné služby než plochy větší, mohou být přesto velmi cenné. Jak vyplývá z naší studie, lidé si uvědomují, že veřejná městská zeleň je velmi důležitá. Uživatelé zeleně ve velké míře chápou a oceňují její regulační a podpůrné služby. Většina respondentů (75 %) by byla ochotná zaplatit za to, aby byla zeleň zachována. Doporučujeme provést podrobnější zhodnocení s cílem zjistit, jaké ekosystémové služby se mohou ztratit v důsledku projektů na novou výstavbu. Zvláštní pozornost by se měla věnovat také skutečnosti, že zeleň je důležitá zejména pro lidi s nižšími příjmy. Zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů týkajících se otázek životního prostředí je ve stále se zvyšující míře jednou z povinností státní správy. Účast veřejnosti je nezbytná také pro zlepšení správy a ochrany veřejné městské zeleně. Pro zapojení veřejnosti do rozhodování o zeleni existuje právní rámec, je však potřeba zlepšit jeho uplatňování. Jako příčiny nízkého zapojení veřejnosti se uvádí minulý režim a nedostatek zájmu veřejnosti o zeleň. Z naší studie nicméně vyplývá, že občané považují zeleň za velmi důležitou a že lidí ochotných zapojit se do rozhodování o ní je více, než kolik se do rozhodování opravdu zapojuje. To může souviset s dostupností informací, vlivem, jaký občané mohou mít, a se složitostí procesu rozhodování. Monitoring a evaluaci veřejné městské zeleně s cílem zlepšit její stav a funkce mohou zainteresované strany provádět dvěma způsoby: monitoring a hodnocení souladu s legislativou a monitoring a hodnocení údržby zeleně. V žádné z městských částí, které jsme navštívili, neexistují jasné směrnice, pokud jde o monitoring a evaluaci. Různé městské části uplatňují různé metody, některé dokonce nepoužívají žádné. Doporučujeme vytvořit jednotné směrnice. Velmi důležitá je dobrá komunikace mezi zainteresovanými stranami během celého procesu posuzování a povolování projektů ovlivňujících veřejnou zeleň. Nicméně komunikace mezi městem na jedné straně a občany, nevládními organizacemi a dalšími subjekty na straně druhé není optimální. To je často způsobeno tím, že se tito hráči navzájem považují za něco, co ohrožuje jejich cíle. Komunikace mezi různými nevládními organizacemi pro zlepšení obrany veřejné zeleně není na dostatečné úrovni. Většina občanů získává informace z hromadných sdělovacích prostředků, nevládní organizace a město však tyto nástroje nevyužívají optimálně. Doporučujeme využívat různá média a sdělovat jimi diferencované zprávy, aby se dostaly k různým cílovým skupinám. Doporučujeme rovněž vytvořit mnohostranné zprostředkovací komise na úrovni městských částí pro zlepšení komunikace a účasti veřejnosti ve věcech zeleně. Nevládním organizacím doporučujeme rozšířit jejich znalosti o nových informačních a komunikačních technologiích. 4

5 1. Úvod Hospodářství České republiky se v současnosti rychle rozvíjí. V důsledku toho dochází v Praze k rozsáhlé výstavbě, jako je stavba městského dálničního okruhu a budování různých kancelářských a obytných čtvrtí. Tato výstavba s sebou nese značný tlak na veřejnou městskou zeleň. Nevládní organizace a občanská sdružení, rovněž však některé orgány státní správy, jsou znepokojeny zvyšujícím se tlakem městské výstavby. Tato zpráva se zabývá stavem a vývojem veřejné zeleně v pěti městských částech Prahy (Praha 1, 3, 4, 6 a 7). Zpráva byla vypracována pro sdružení Arnika. Předkládáme zde doporučení pro sdružení Arnika, jak zlepšit obranu veřejné městské zeleně v Praze a jak zvýšit povědomí veřejnosti v této věci. Tato zpráva je shrnutím pěti dílčích zpráv analyzujících pět městských částí. Jednotlivé dílčí zprávy jsou dostupné na internetu. Zpráva odpovídá na následující výzkumné otázky: 1. Jaké ekosystémové služby poskytuje veřejná městská zeleň v Praze a jak tyto služby jejich uživatelé oceňují? 2. Jaké právní mechanismy a metodiky v Praze existují, pokud jde o veřejnou městskou zeleň, její monitoring a evaluaci, a účast veřejnosti v rozhodování? 3. Do jaké míry spolupracují zainteresované osoby a organizace, a nakolik spolu ve věci veřejné městské zeleně komunikují? K prozkoumání stavu a vývoje zeleně v Praze jsme v každé městské části provedli čtyři typy analýz: analýzu právního rámce a metodik, analýzu zainteresovaných osob a organizací, analýzu služeb ekosystémů a analýzu komunikační strategie. Zpráva se zabývá zejména pěti hlavními tématy: službami ekosystémů, ochranou veřejné městské zeleně, účastí veřejnosti, monitoringem a evaluací stavu zeleně a komunikací mezi zainteresovanými stranami. U každého z těchto témat podrobněji komentujeme nejzajímavější výsledky analýz. V případě účasti veřejnosti a monitoringu a evaluace zeleně se zaměřujeme zvláště na právní rámec a roli zainteresovaných stran. V rámci tématu komunikace rozebíráme hlavně stupeň komunikace mezi různými zainteresovanými osobami a organizacemi. Je zjevné, že poskytování služeb ekosystému do značné míry závisí na velikosti zelené plochy a typu vegetace, která na ní roste. Návštěvníci parků v Praze jsou si obecně dobře vědomi, jaké ekosystémové služby zeleň poskytuje. Většina respondentů na příslušný dotaz odpovídá, že je ochotna přiřadit zachování zeleně určitou peněžní hodnotu. Není nicméně vidět, že by se tento zájem odrážel i v míře účasti veřejnosti v rozhodování o zeleni. Ačkoli pro účast veřejnosti existuje právní rámec, v Praze je hodně prostoru pro zlepšování. Jelikož městské části nemusejí mít regulační plány, ochrana a správa zeleně má různou úroveň a není dobře plánována. Neexistují rovněž směrnice pro monitorování a evaluaci stavu zeleně, což má za následek, že v Praze neprobíhá téměř žádný monitoring ani hodnocení. Ačkoli komunikace mezi různými zainteresovanými stranami je zásadní, v současné době je na nedostatečné úrovni. Nedostatek efektivní komunikace může souviset s problémem nízké účasti veřejnosti. 5

6 2. Metodika Otázky týkající se veřejné městské zeleně jsou různorodé a komplexní. Z toho důvodu je nutná rozsáhlá analýza. Pro získání relevantních informací, pokrývajících všechny možné aspekty, jsme použili tři způsoby sběru dat: dotazníkové šetření, pozorování a rozhovory. Velkou pozornost jsme věnovali výběru míst, na kterých jsme prováděli pozorování a kde jsme rozdávali dotazníky, tak, aby v rámci každé městské části byla pokryta většina typů zeleně, s cílem zhodnotit poskytování ekosystémových služeb. Příklad dotazníku je uveden v příloze I. V každé městské části jsme místním obyvatelům rozdali padesát dotazníků, k dispozici bylo rovněž deset dotazníků v angličtině pro návštěvníky, kteří neumí česky. Cílem výzkumu bylo získat základní informace o lidech, kteří navštěvují veřejnou zeleň, o tom, jak lidé zeleň využívají, jak si jí cení a jak vnímají služby, které zeleň poskytuje. Zahrnuty sem byly rovněž otázky související s účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech, jakož i s komunikačními strategiemi nevládních organizací, včetně sdružení Arnika. Ke shromáždění informací o službách ekosystémů jsme použili kontrolní soupis pro pozorování. V zelených plochách jsme pozorovali činnosti návštěvníků a dávali jsme je do souvislosti s různými aspekty kulturních služeb, jako je rekreace, sociální vztahy, umělecká inspirace, představa krajiny atd. Jelikož jsme se nezajímali pouze o činnosti samotné, ale rovněž o jejich četnost, navštívili jsme každé z vybraných míst nejméně třikrát, vždy na dobu jedné hodiny, v různých částech dne a v různých dnech v týdnu, včetně víkendu. Při zkoumání regulačních a podpůrných služeb a poskytování statků jsme nepozorovali pouze zeleň uvedenou v kapitole 3.1, ale v každé městské části jsme pozorovali i zeleň v některých ulicích. Použili jsme sadu kritérií, abychom na základě pozorování zjistili, jaké služby zeleň poskytuje (viz příloha II). Použitá kritéria se týkala snižování hluku, funkce stanoviště pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny, prevence eroze, odvádění dešťové vody, čištění vzduchu a regulace mikroklimatu. Otázkou bylo, zda vybraná místa a ulice mohou tyto služby poskytovat a pokud ano, tak do jaké míry. Rozhovory jsme připravili a prováděli na dvou úrovních: na úrovni městské části a na odborné úrovni. Na úrovni městské části jsme hovořili s lidmi ze stavebních odborů, odborů regionálního rozvoje a odborů dopravy a životního prostředí, se zástupci politických stran zvolených do zastupitelstev a také s lidmi z nevládních environmentálních organizací, které se zabývají místními problémy. Na druhé straně jsme se rovněž ptali odborníků z různých oblastí na jejich názor na otázky týkající se veřejné zeleně obecně a konkrétněji na situaci v Praze. Vytvořili jsme seznam témat, aby rozhovory měly danou strukturu, což usnadnilo shromáždění informací. Kromě velmi konkrétních informací jsme získali rovněž celkový přehled o situaci. 6

7 3. Analýza funkcí a služeb ekosystémů Typy veřejné městské zeleně v Praze Když se náhodný pozorovatel prochází po ulicích Prahy nebo pozoruje toto město z některého z jeho vyvýšených míst, může mít dojem, že Praha je velmi zelené město. Ve městě je opravdu mnoho zeleně, včetně přírodních parků, lesů, městských parků, kulturních památek, ostrovů na Vltavě, zelených náměstí rozptýlených po celém městě a ulic lemovaných stromy. Kromě zelených ulic jsou nejběžnějším typem veřejné městské zeleně parky uvnitř města, které se nacházejí ve všech městských částech, jimiž se zabývala naše studie. Jsou obvykle veliké, od 6 hektarů (Parukářka v Praze 3) po více než 86 hektarů (Stromovka v Praze 7). Ve všech se nachází podobná vegetace a mají podobný krajinný pokryv, jsou v nich trávníky, keře a stromy, a obvykle je v nich vybavení pro rekreaci, jako jsou lavičky a dětská hřiště, v některých případech také restaurace (Centrální park v Praze 4). Parukářka Ve všech zkoumaných městských částech je rovněž několik zelených náměstí a prostranství, jako Komenského náměstí (Praha 3), Vítězné náměstí (Praha 6) či parku u Rudolfina (Praha 1). Obecně jsou si tyto prostory z estetického hlediska vzájemně podobné. Přítomnost parků a zelených míst nicméně není překvapující, jelikož většina městských oblastí v Evropě tyto typy veřejné městské zeleně obsahuje. Co je na Praze tak zvláštní, je různorodost a bohatost těchto typů zeleně Michelský les a tudíž různých ekosystémů které se nacházejí v jinak hustě osídleném území. V Praze 6, která je situována na okraji města a je řidčeji osídlená než zbývající městské části, kterými jsme se zabývali, se nachází dokonce přírodní rezervace. Divoká Šárka je velkým přírodním územím, ve kterém se nachází velmi různorodá vegetace, včetně travních ploch, hustého lesa a vegetace s více rostlinnými patry trávou, keři a stromy. Je poměrně zajímavé, že v Praze 4 se rozkládají dva lesy, ačkoli se tato městská část nachází v srdci města. Jedním z nich je Michelský les, což je velké přírodní území se smíšenou vegetací (rostou v něm listnaté i jehličnaté stromy), bez jakýchkoli umělých staveb. Oba lesy jsou bohaté z hlediska biodiverzity. Michelský les poskytuje stanoviště hadům, ptákům a rybám, zatímco v lese Kavčí Hory se vyskytují některé významné druhy lišejníků. Kulturní památky se soustřeďují na území Prahy 1, tedy centrum města, a sousedních městských částí. Zelené plochy, které se zde nacházejí, jsou cíli turistů, jelikož se jedná o zpravidla o součást historické památky (např. Břevnovský klášter v Praze 6) nebo je z nich krásný pohled na město, jako na Kampě v Praze 1, kde se spojuje krása krajiny s možnostmi rekreace. Kromě toho status kulturní památky zajišťuje těmto zeleným plochám ochranu (úmluva UNESCO) a jsou zde formálně zakázány všechny formy negativního zasahování. Na Vltavě je několik ostrovů, které jsou většinou zelenými plochami, přesněji řečeno jsou podobné městským parkům. Je na nich podobná vegetace tráva, keře a stromy, ale rovněž vybavení jako lavičky a hřiště. 7

8 Jelikož městské oblasti trpí obvykle problémy, jako jsou dopravní zácpy, znečištění ovzduší, přelidnění a nedostatek veřejných rekreačních ploch, má vysoký počet a různorodost pražských ekosystémů významné důsledky pro rozsah služeb, které zeleň poskytuje, pro hodnotu zeleně a konečně pro celkovou kvalitu života ve městě, jak vyplývá z následujících kapitol Služby poskytované zelení Služby ekosystémů je široký termín označující přínosy, které lidské populace získávají z ekosystémů (Bolund et al., 1999). V Miléniovém hodnocení ekosystémů jsou identifikovány čtyři kategorie služeb ekosystémů: Poskytování statků: tato kategorie označuje produkty, které ekosystémy poskytují, jako jsou potraviny nebo pitná voda (to nicméně není relevantní pro zeleň v Praze); Regulační služby: přínosy získané regulací ekosystémových procesů, jako je čištění vzduchu nebo regulace klimatu; Kulturní služby: nemateriální přínosy poskytované ekosystémy, mimo jiné včetně rekreace a náboženské hodnoty; Podpůrné služby: jsou základem všech ostatních služeb ekosystémů, jelikož zahrnují všechny služby nutné pro fungování ekosystémů, jako je tvorba půdy nebo koloběh živin. Analýzou regulačních a podpůrných služeb lze získat jasný a srozumitelný obraz funkcí ekosystémů, které poskytují různé typy veřejné zeleně v Praze, tato analýza však rovněž upozorňuje na některé důležité rozdíly mezi nimi. Z výsledků vyplývá, že zatímco rozdíly v úrovni služeb ekosystémů poskytovaných zelení nejsou ve skutečnosti relevantní, relevantní je typologie zeleně při poskytování různých služeb. Proto jsme ze všech pozorovaných ploch zeleně vybrali v každé kategorii jeden příklad. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1. Tabulka 1 ilustruje, že každá kategorie zeleně plní funkce ekosystémů na jiné úrovni. Služby poskytují výborně lesy a přírodní rezervace, mimo jiné v důsledku jejich velké rozlohy, velmi různorodých typů vegetace (např. Divoká Šárka) a vysoké biodiverzity (např. Michelský les). Rovněž městské parky, z nichž můžeme jako dobrý příklad uvést Stromovku, poskytují mnoho ze zkoumaných funkcí na uspokojivé úrovni, ale v menším rozsahu. V městských parcích obvykle nerostou stromy tak hustě jako v lesích a přírodních rezervacích, protože v nich jsou trávníky, na kterých mohou lidé ležet nebo si hrát. To ovlivňuje např. schopnost těchto zelených ploch snižovat hluk. Míra poskytování služeb do velké míry závisí na rozloze dané zelené plochy a typu vegetace, která na ní roste, jelikož přírodní procesy mohou snáze probíhat ve velkých parcích. Proto není překvapivé, že malé parky a zelená náměstí plní pouze některé z funkcí, jelikož v těchto územích je hustota stromů a keřů omezená. Úroveň poskytovaných služeb je ještě nižší, podíváme li se na ulice lemované stromy: například zeleň v Milešovské ulici přispívá pouze částečně ke snižování hluku, čištění vzduchu a regulaci mikroklimatu. Je nicméně třeba brát v úvahu, že v hustě osídlených městských oblastech přispívá i ta nejmenší zelení poskytovaná služba významně k celkové kvalitě životního prostředí a tudíž kvalitě života. Například ulice lemovaná stromy nemusí významně přispívat k celkové kvalitě životního prostředí v městské části, nicméně lidem žijícím u frekventované ulice řada stromů před jejich okny významně zlepšuje jejich životní podmínky, protože funguje jako bariéra pro hluk a prach a poskytuje stín v horkých obdobích roku. Podobně zelená prostranství a náměstí, která poskytují regulační a podpůrné služby pouze okrajově, poskytují důležité příležitosti pro odpočinek a rekreaci obyvatelům, jak dokládají následující odstavce. Většina nehmotných služeb získávaných z ekosystémů patří do kategorie služeb kulturních. Městské ekosystémy jsou schop né jich poskytovat široké spektrum, jako například estetické hodnoty, kulturní dědictví, duchovní a náboženské hodnoty, inspirace a možnost vyjádření, poznání, pocit náležitosti k místu, turistika, rekreace, a klid a soulad pro lidi (Miléniové hodnocení ekosystémů Millennium Ecosystem Assessment, 2005; de Groot, 2002). Typy poskytovaných kulturních služeb se mohou lišit podle toho, o jaký typ zelené plochy se jedná. Například park u Rudolfina v Praze 1 s výhledem na Pražský hrad je důležitý z kulturního hlediska návštěvníci si sem přicházejí odpočinout a podívat se na krásnou krajinu (obrázek 1). Naproti tomu Divoká Šárka je přednostně využívána pro rekreaci a podporu sociálních vztahů, jak je znázorněno na obrázku 2. Z toho vyplývá, že různé plochy zeleně v Praze poskytují různé kulturní služby a že účel, proč je lidé navštěvují a činnosti, které v nich provádějí, se liší v závislosti na typu dané zelené plochy. Z pozorování zeleně na území pěti městských částí Prahy vyplývá, že zeleň poskytuje prostor pro provádění různých 8

9 Tabulka 1: Regulační a podpůrné služby, které poskytuje veřejná městská zeleň v Praze. Služby ekosystémů Druh zeleně Lesy Přírodní parky Lokalita a městská část, kde se nachází Čištění vzduchu Snižování hluku Odvádění (zadržování) dešťové vody Prevence eroze Funkce stanoviště Regulace mikroklimatu Michelský les 4 Divoká Šárka 6 Městské parky Stromovka 7 Malé parky Náměstí Ulice Kulturní památky Rudolfinum 1 Ondříčkova 3 Milešovská 3 Břevnovský klášter /- ++ +/- +/- +/ /- +/ X? X +/- X /- +/- +/- X +/ /- -- +/- ++ Vysvětlivky: ++ služba poskytována ve velké míře +/- služba poskytována částečně -- služba není v tomto místě poskytována? nepozorováno x v tomto případě není relevantní činností, jako je odpočinek, procházky, čtení, sportování, jídlo a pití nebo poslouchání hudby. Nejběžnější činností v pražské zeleni je tedy rekreace, nicméně lidé nenavštěvují zeleň pouze pro tento účel pro některé lidi je zeleň důležitá rovněž pro činnosti jako je modlení, dívání se do krajiny, setkávání s jinými lidmi, studijní návštěvy zeleně a malování, jak vyplývá z níže uvedeného obrázku 3. Obrázek 1: Činnosti v parku u Rudolfina, Praha 1 6% jiné 6% fotografování 6% čtení 29% procházky 16% sezení na lavičce 20% pozorování krajiny 17% povídání 9

10 Obrázek 2: Činnosti v Divoké Šárce, Praha 6 1% jiné 1% čtení 2% jídlo, pití 2% hry dětí 3% sezení na lavičce 4% venčení psa 5% procházky s dítětem 43% procházky 10% ležení v trávě 13% běhání, sportování 16% povídání Obrázek 3: Činnosti prováděné ve veřejné zeleni (souhrn pozorování za celou Prahu) 16% procházky 19% odpočinek 1% modlení 2% malování 2% studijní návštěvy 2% poslouchání hudby 3% opalování 3% jídlo/pití 3% piknik 4% venčení psa 4% ostatní 5% čtení 5% sportování 11% pozorování krásné krajiny 9% setkávání se s lidmi 11% pobyt na čerstvém vzduchu 10

11 3.3. Hodnoty Poskytování služeb ekosystémů s sebou nese pojem hodnoty, jak kvalitativní tak kvantitativní: městské ekosystémy mají hodnotu, protože poskytují obyvatelům města důležité služby. Pojem hodnoty úzce souvisí s tím, jak lidé tyto služby vnímají, jelikož zboží a služby mají hodnotu pouze tehdy, pokud ji lidé uznávají. Předtím, než se pokusíme odhadnout hodnotu, jakou má veřejná zeleň pro její návštěvníky, je důležité dozvědět se, co návštěvníci vědí o službách ekosystémů, a zda tyto služby uznávají. Jako součást dotazníkového šetření jsme návštěvníkům zeleně předložili různé výroky týkající se různých služeb ekosystémů a zeptali jsme se jich, zda s výroky souhlasí nebo ne. Je zajímavé, že velká část lidí zná a oceňuje ekosystémové funkce spadající do kategorií regulačních a podpůrných funkcí, a to bez ohledu na úroveň vzdělání respondentů (viz příloha 3), jak je znázorněno na obrázku 4. Obrázek 4: Jak návštěvníci zeleně uznávají její funkce poskytování statků, regulační a podpůrné služby 100% 90% 80% 70% 60% 50% bez odpovědi nesouhlasím souhlasím 40% 30% 20% 10% Výroky 4 5 Výroky: 1. Myslím, že by zde tato zelená plocha měla zůstat, protože snižuje úroveň hluku pro sousední budovy. 2. Myslím, že by zde tato zelená plocha měla zůstat, protože způsobuje, že vzduch ve městě je čistší. 3. Myslím, že by zde tato zelená plocha měla zůstat, protože v létě ochlazuje město. 4. Myslím, že by zde tato zelená plocha měla zůstat, protože dešťová voda vsakuje do půdy a neodtéká do kanalizace. 5. Myslím, že by zde tato zelená plocha měla zůstat, protože zde mají úkryt zvířata. 11

12 Abychom získali představu o významu a nepřímo o hodnotě parků pro jejich návštěvníky, zkoumali jsme rovněž četnost, s jakou lidé veřejnou zeleň navštěvují. Na základě těchto informací je možné pochopit, jakou roli hrají parky v životě občanů Prahy, jelikož většina respondentů žije v tomto městě (viz příloha IV). Z našeho šetření vyplývá, že 24 % respondentů navštěvuje park každý den a 30 % z nich navštěvuje park jednou týdně. Na základě těchto výsledků je možné tvrdit, že parky hrají důležitou roli v každodenním životě významné části (54 %) jejich návštěvníků. Je rovněž důležité uvést, že největší část návštěvníků zelených ploch (34 %) patří do skupiny lidí s nižšími příjmy, tedy s příjmy nižšími než Kč (viz příloha V). Pro další prozkoumání toho, co návštěvníci zeleně upřednostňují a co je zajímá, jsme jim předložili 6 obrázků znázorňujících různé druhy veřejných prostranství a požádali jsme je, aby obrázky seřadili podle toho, které z nich se jim nejvíc líbí. Obrázky znázorňující zelená prostranství upřednostňovalo 48 % respondentů (viz příloha VI). Jak uvádějí Bolund a Hunhammar (1999), v městských oblastech je rekreace nejvýše hodnocenou kulturní službou. Podobně i v naší studii, když jsme požádali lidi, aby vybrali nejdůležitější činnost, kterou provádějí v zeleni, nebo nejdůležitější hodnotu zeleně, uvedlo 42 % respondentů rekreaci (viz příloha VII). Zároveň 94 % respondentů souhlasilo s výrokem, že díky zeleni se cítí lépe. To svědčí o skutečnosti, že lidé si cení zeleně nejen pro účely rekreace, ale rovněž, že mají k zeleni pozitivní citový vztah (viz příloha VIII). Kromě toho může mít zeleň příznivý psychologický vliv na lidskou mysl a může přispívat k celkové pohodě. Pokusili jsme se odhadnout peněžní hodnotu zelených ploch. V rámci dotazníkového šetření jsme se návštěvníků zeptali, kolik by byli městu ochotni každý měsíc platit za to, že bude zelená plocha zachována. Výsledky jsou uvedeny na obrázku 5. Zatímco 22 % respondentů nebylo vůbec ochotných platit za zachování veřejné zelené plochy, velká většina (75 % návštěvníků) připisuje zeleným plochám peněžní hodnotu: 33 % lidí je ochotných platit 1 až 50 Kč měsíčně, 27 % od Obrázek 5: Ochota občanů měsíčně platit městu za zachování veřejné městské zeleně 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 0 Kč 1-50 Kč Kč > Kč 500 nezodpovězeno 12

13 51 do 100 Kč, 11 % respondentů by platilo 101 až 500 Kč a malá část, 4 %, respondentů je ochotných platit dokonce více než 500 Kč měsíčně. Tyto údaje jasně svědčí o tom, že návštěvníci mají zájem na zachování zelených ploch, a do určité míry tento zájem kvantifikují. Obzvláště zajímavé je, že částka, kterou respondenti uváděli, nesouvisí s žádnou ze socioekonomických proměnných, jako je výše příjmu, dosažené vzdělání nebo zaměstnání, jak dokládá lineární regresní analýza v příloze IX. Stejnou analýzou jsme prozkoumali rovněž vztah mezi ochotou platit a uznáváním ekosystémových služeb (viz příloha X), ani mezi těmito proměnnými jsme však nenalezli žádnou korelaci. Můžeme z toho učinit závěr, že ochota platit, kterou návštěvníci uvádějí, je spíše vyjádřením vnitřní a osobní hodnoty, kterou každý z respondentů připisuje městské zeleni. 13

14 4. Ochrana veřejné městské zeleně 4.1. Ochrana využití území jako zelené plochy V zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1192 Sb. je paragraf o zvláště chráněných územích. Kategorie zvláště chráněných území jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. Také zeleň ve městě, která je prohlášena za některou z kategorií zvláště chráněných území, požívá ochranu podle tohoto zákona. Pro změny využití pozemků ve zvláště chráněných územích je nutný speciální povolovací postup a zpravidla také posouzení podle evropské legislativy (Směrnice o stanovištích Natura 2000). Praha má od roku 1999 Strategický plán, který je vizí ekonomického, strategického a územního rozvoje města. Strategický plán lze považovat za vodítko pro změny využití území a pro územní plán. Jedním z deklarovaných úkolů Strategického plánu je zachovat charakter Prahy, přičemž tuto ideu mají dále rozvíjet plány na místní úrovni, zejména plány regulační. Městské části Prahy musí respektovat Strategický plán Prahy, je to však obtížně vynutitelné v praxi. Vytvoření regulačních plánů totiž není povinné, závazné je pouze dodržování územního plánu. Ochranu zeleně, která nespadá do kategorie zvláště chráněných území, zakotvuje Územní plán Prahy a (dosud nepřijaté) Zásady územního rozvoje (ZÚR). Na úrovni městských částí by měly být vytvářeny regulační plány v souladu se ZÚR a územním plánem tak, aby byla možná detailnější regulace rozvoje jednotlivých území. V ZÚR i v územním plánu je zakotvena ochrana některých velkých zelených ploch. V důsledku toho je obtížné změnit funkci nejvýznamnějších zelených území, aniž by se provádělo rozsáhlé posuzování. Menší plochy zeleně však územní plán ani ZÚR dostatečně nechrání. Zelené plochy jsou ohroženy zejména v místech, která jsou přitažlivá pro developery, kteří mohou usilovat o vydání povolení k výstavbě, případně také o dílčí změny územního plánu (což se v praxi velmi často děje). Pokud jde o regulační plány, schválen byl pouze jediný pro malé území v Praze 1. Pro drtivou většinu území Prahy však žádná podobná regulační opatření neplatí. Městské části mají v kompetenci údržbu a financování zeleně na svém území (s výjimkou vybraných velkých celků a stromořadí spravovaných magistrátem), přičemž cílem by mělo být zabránit snižování kvality zeleně. Některé městské části pro své území zpracovávají vlastní strategické plány, které nicméně nemají oporu v zákoně a nejsou právně vynutitelné. Jde prakticky pouze o deklaraci politického úmyslu vedení dané městské části. Praha 6 přijala strategický plán, jehož prioritami v oblasti zeleně jsou parky, ulice lemované stromy a zelené pásy. Zájmem radnice je údajně nalézt rovnováhu mezi ochranou zeleně a stavebním rozvojem. Mezi zvláště chráněná území podle zákona o ochraně přírody a krajiny na území Prahy 6 patří Divoká Šárka a obora Hvězda, přičemž tato území jsou v péči magistrátu. Také některé další městské části mají vlastní strategické plány, jež zpravidla nějakou formou pojednávají ochranu veřejné zeleně. Praha 4 nechala mimo to vypracovat pasport zeleně, který obsahuje informace o jednotlivých parcích (druh rostlin, počet laviček a další údaje). V zásadě platí, že o většině ploch zeleně rozhodují úředníci městských částí, kteří mají pro svůj postup poměrně hodně flexibility. Zdá se, že městské části i magistrát formálně kladou důraz na jak na kvalitativní, tak i kvantitativní ochranu veřejné zeleně. Nicméně konkrétní projekty realizované v různých částech města jsou s tímto cílem v přímém rozporu. Patrné je to na příkladu tunelu Blanka, který zasahuje do Letenských sadů a Stromovky, i na dalších projektech. Ke skutečně 14

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018

Jaká bude Praha? Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Jaká bude Praha? Soubor doporučení Arniky pro kandidáty do Zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2014 Deset klíčů k udržitelnému plánování a rozvoji města 2014 2018 Vydání této publikace

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích

Tvorba zisku při ochraně přírody. Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích : Příručka pro spolupráci firem a nevládních organizací ve visegradských zemích Text Veronika Kiss (CEEweb for Biodiversity)

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství

StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství Městské prostory cesta k městu uzpůsobenému pro život StRatEGiE tvorby VEřEJNÝCh prostranství jako součást projektu UrbSpace The author: Prof. Richard Stiles, Institute for Urban Design and Landscape Architecture,

Více

Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti

Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti Hospodaření s vodou v Praze: hledání cest k udržitelnosti Pitná voda, povodně a řešení kanalizace v moderním velkoměstě Zpráva evropského semináře Univerzity Wageningen. Praha, 2010 Pitná voda, povodně

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území

Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Model minimální kapacity sítě sociálních služeb na daném modelovém území Obsah Úvod... 5 1. Vyhodnocení poznatků získaných v předchozích etapách řešení projektu.. 6 1.1 Poznatky získané v rámci analýzy

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu

Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Překlad dokumentu: EU Physical Activity Guidelines Pokyny EU pro pohybovou aktivitu Doporučená politická opatření na podporu zdraví upevňujících pohybových aktivit Schváleno pracovní skupinou Sport a zdraví

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více