Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru pro komerční nemovitosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru pro komerční nemovitosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru pro komerční nemovitosti Bakalářská práce Autor: Alena Krausová Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Vladimír Klimeš, CSc. Praha Duben 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tistěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Alena Krausová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala Ing. Vladimíru Klimešovi, CSc. za jeho odborné rady a vstřícný přístup v průběhu mé přípravy bakalářské práce.

4 Anotace Práce je rozdělena do 3 částí teoretické, praktické a analytické. V teoretické části je úvodem vysvětleno základní názvosloví, dále jsou popsány metody pouţívané při ocenění nemovitostí a závěrem analyzována rizika banky spojená s poskytnutím úvěru. V praktické části jsou provedeny dva odhady trţní hodnoty a sice bytové jednotky na Ţiţkově a administrativní budovy v Praze 4. Oba odhady jsou zpracovány s pouţitím metody porovnávací a metody výnosové, u administrativní budovy je navíc jako jistý korektor hodnoty pouţita i metoda nákladová. Ve třetí části je analyzován trh nemovitostí na území Prahy 4 a přilehlého okolí. Annotation This bachelor thesis is separated into 3 parts theoretical, practical and analytical. At the beginning of the theoretical part there is explained the basic terminology, further on I am focusing on the different methods used in commercial property valuation and in the end analysing the risks of a bank related to providing a loan for a commercial property acquisition. In the practical part I have completed two market appraisals one of a flat in Prague 3 Ţiţkov and one of an administrative building in Prague 4 Michle. Both properties are valued by using the comparison and income method - on the administrative building the cost method is also applied as well. In the third part I am analysing the property market in the Prague 4 district and its close surroundings.

5 OBSAH ÚVOD Názvosloví a základní pojmy Hodnota a cena nemovitosti Stavba Nemovitost Příslušenství nemovitosti Budova Pozemek Nebytové prostory Byt Ţivotnost Zastavěná plocha stavby (ZP) Obestavěný prostor stavby (OP) Metody uţívané pro ocenění komerčních nemovitostí Metoda POROVNÁVACÍ Metoda NÁKLADOVÁ (metoda věcné hodnoty) Metoda VÝNOSOVÁ (příjmová) Vývoj míry kapitalizace v době od roku 2000 do Vhodnost nemovitosti k zástavě Vyuţití ceny obvyklé při zajištění úvěru a stanovení zadluţitelné hodnoty Zadluţitelná hodnota ZÁVĚR

6 5. ODHAD TRŢNÍ HODNOTY bytové jednotky administrativní budovy ANALÝZA TRHU Praha Popis lokality Aktuální stav trhu s nemovitostmi Stručné všeobecné shrnutí o současném realitním trhu v ČR Současný trh s nemovitostmi v Praze POZEMKY BUDOVY NÁJMY Celkový marketingový výhled

7 ÚVOD Téma bakalářské práce Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru pro komerční nemovitosti jsem si vybrala z důvodu svého stávajícího působení v komerční sféře trhu nemovitostí, přičemţ v budoucnu bych se oceňování konkrétně komerčních nemovitostí velmi ráda věnovala. V této práci se proto zaměřuji na popis problematiky metod pouţívaných při oceňování komerčních nemovitostí a nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících jejich hodnotu. Cílem práce je pak teoretické vyhodnocení ocenění dle jednotlivých metod, jejich významnosti v trţním ocenění a zejména vyuţití zjištěné ceny obvyklé při zajištění úvěru. V úplném závěru se zabývám problematikou stanovení zadluţitelné / zastavitelné hodnoty v souvislosti s posouzením aktuálních rizik na straně banky, spojených se zajištěním úvěru komerční nemovitostí, se záměrem navrhnout zjednodušenou metodiku pro stanovení zadluţitelné hodnoty s vyuţitím trţní hodnoty administrativního objektu zjištěné v praktické části této práce. 7

8 1. Názvosloví a základní pojmy V této části své práce bych nejprve ráda upřesnila pojmy nejčastěji uţívané v souvislosti s oceňováním nemovitostí Hodnota a cena nemovitosti Hodnota a cena jsou dva odlišné pojmy, které mohou být někdy mylně zaměňovány. Hodnota: Tržní je dle definice IVSC/TEGoVa odhadnutá částka, za kterou by měla být aktiva směněna v den ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v nestranné transakci po vhodném marketing, kde obě strany jednají na základě znalostí, opatrně a z vlastní vůle. Pojišťovací představuje část hodnoty majetku, která je povaţována za moţnou náhradu v případě poškození nebo zničení majetku podle konkrétní pojišťovací politiky. Účetní vyuţívá se pouze v účetnictví, ze kterého můţeme zjistit např. pořizovací či zůstatkovou hodnotu majetku. Reprodukční zjišťujeme pomocí nákladové metody oceňování majetku; hodnota, za kterou by bylo moţné stejný majetek znovu pořídit. Výnosová zjišťujeme jako součet budoucích příjmů z nemovitosti diskontovaných na současnou hodnotu odhadovaných budoucích výnosů. Porovnávací zjišťujeme porovnáním cen při realizaci prodeje podobných nemovitostí na trhu. Cena: Výchozí reprodukční cena, kterou je nutno vynaloţit na pořízení srovnatelného majetku v okamţiku oceňování. Zjištěná / administrativní zjišťujeme dle administrativního předpisu. 8

9 Základní definována v cenovém předpisu. Obvyklá cena, za kterou je moţno stejnou nebo srovnatelnou věc v daném čase a místě prodat nebo koupit. Tržní skutečná cena, která vzniká při realizaci koupi a prodeje v určitém čase na konkrétním trhu a měla by odpovídat ceně obvyklé. Pro ujasnění terminologie je nezbytné rozlišovat základní pojmy, především rozdíl mezi pojmy cena a hodnota. Jejich definice je převzata z mezinárodních standardů pro oceňování. Cena je pojem pouţívaný pro částku, která je poţadovaná, nabízená nebo zaplacená za zboţí nebo sluţbu. Je historickým faktem, ať uţ je zveřejněna nebo uchovávána v soukromí. Cena je konkrétní vyjádření určité pevně dané částky, tedy je přesným číslem. Podle zákona č. 526/1990 Sb. je cenou peněţní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboţí nebo vytvořená pro oceňování zboţí, dalšího majetku a majetkových práv k jiným účelům. Hodnota je ekonomický pojem týkající se peněţního vztahu mezi zboţím a sluţbami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není faktem, ale odhadem ohodnocení zboţí a sluţeb v daném čase podle konkrétní definice hodnoty. Nelze tudíţ hovořit o přesném čísle, ale pouze o moţném optimálním rozpětí, o vzájemných srovnatelných relacích či o pravděpodobných limitech v závislosti na tom, z jakých hledisek, za jakých podmínek a k jakému účelu je hodnota zkoumána. Trţní hodnota nemovitostí je většinou definována jako hodnota, jíţ je s největší pravděpodobností moţno dosáhnout v dané době a v konkrétních podmínkách trhu s nemovitostmi mezi dobrovolně a legálně jednajícím kupujícím a prodávajícím s vyloučením působení mimořádných faktorů (prodej v tísni, nekalá soutěţ apod.), tedy bez zřetele na individuální či jiné zájmy, vybočující z běţné praxe. Přitom se 9

10 předpokládá, ţe oběma stranám jsou známa všechna relevantní fakta o předmětu prodeje, jednají tedy se znalostí věci, obezřetně a bez donucení. 1 Podle současných mezinárodních standardů pro oceňování se vţil názor, ţe dřívější pojem "obecná cena nemovitostí", která se dnes nahrazuje pojmem obvyklá cena, odpovídá současnému pojmu "trţní hodnota nemovitostí". To jistě platí tam, kde se s obdobným majetkem obchoduje, a proto tam existuje obvyklá cena. V případě, kdy se v daném místě a čase s obdobným majetkem neobchoduje, a tedy tam neexistuje ani trh s takovým majetkem, nemůţe tam existovat ani obvyklá cena, neboť k obvyklé ceně lze dospět pouze na základě analýzy trhu. Trţní cena čili kupní cena je pevná částka neboli cena, která byla v daném místě a čase za určitou nemovitost skutečně zaplacena. Tuto cenu nelze v ţádném případě předem vypočítat, lze ji pouze dodatečně zjistit z kupní smlouvy. Z výše uvedeného výkladu tedy vyplývá, ţe znalec můţe pouze na základě analýzy trhu odhadnout buď obvyklou cenu, pokud tam existuje trh, nebo se pokusit odhadnout trţní hodnotu nemovitostí, pokud tam trh neexistuje. V ţádném případě však nelze obvyklou cenu ani trţní hodnotu stanovit jako nějaké přesné číslo. Je nutné zdůraznit, ţe kaţdou nemovitost lze prodat jen za tolik, za kolik ji je někdo ochoten koupit, a to bez ohledu na to, jaká hodnota byla sebedokonalejšími vědeckými metodami nebo jejich kombinací s pouţitím aritmetických nebo váţených průměrů stanovena. Trţním oceněním se tedy neurčuje absolutní hodnota nemovitostí, ale interpretuje se chování kupujících na trhu ve vztahu k dané nemovitosti. Jde tedy o subjektivní názor vykonstruovaný na základě dostupných informací k datu zpracování posudku. Proto také platnost takového posudku je omezena jen na krátké časové období max. 6 měsíců. Zjištění kapitálové hodnoty předpokládá shromáţdění mnoha podrobných údajů a formulování úsudku o návratnosti investice jako předehry pro nezbytné matematické výpočty k provedení ocenění, které je však jen přesným zpracováním odhadnutých 1 Ing. Jindřich Kratěna, CSc. 10

11 údajů. Kaţdá samostatná nemovitost je jedinečná, i kdyţ co do podoby se od přilehlé nemovitosti nedá odlišit - zaujímá jiné místo a můţe mít i odlišnou cenu ovlivněnou třeba i osobní oblibou. 2 Obvyklou cenou se dle Zákona 151/1997, Sb. O oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosaţena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majektu nebo při poskytování stejné nebo obdobné sluţby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvaţují všechny okolonosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměru prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní oblyby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo sluţbě vyplývající z osobního vztahu k nim Stavba Stavbou se ve smyslu 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montáţní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, pouţité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel vyuţití a dobu trvání. Dočasnou stavbou je pak stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouţí reklamním účelům, je stavba pro reklamu Nemovitost Dle 119 odst. 2) občanského zákoníku se za nemovitost povaţují pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem Příslušenství nemovitosti Dle 121 Občanského zákoníku jsou příslušenstvími takové věci, které náleţí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly a hlavní věcí trvale uţívány. Příslušenství bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k bytu, aby byly s bytem uţívány. 2 Ing. Jindřich Kratěna, CSc. 11

12 1.5. Budova Budovou je dle 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými uţitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu leze povaţovat rovněţ sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, ţe můţe plnit samostatně základní funkci budovy Pozemek Pozemkem se dle 27 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hrannicí drţby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu vyuţití pozemků. Stavebním pozemkem je pak dle 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem Nebytové prostory Nebytovými prostory jsou dle 1 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor: a) takové místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu neţ k bydlení, a jimiţ jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, sluţeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dale archivy, garáţe, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov, nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy, b) byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich uţívání k nebytovým účelům. 12

13 1.8. Byt Bytem se rozumí samostatná místnosti nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Za vznik bytu je povaţován okamţik, kdy je byt v bytovém domě nebo v domě s byty a nebytovými prostory rozestavěn tak, ţe je jiţ navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešení konstrukcí Ţivotnost a) Technická doba od vzniku stavby do jejího zchátrání a technického zchátrání za předpokladu běţné údrţby. b) Ekonomická je doba od vzniku stavby do okamţiku ztráty ekonomické uţitečnosti a smysluplnosti, tzn. okamţik trvalé ztráty výnosů nebo ztráta vyuţitelnosti změnou vnějších podmínek bez moţnosti jiného vyuţití. c) Morální je doba od vzniku stavby do okamţiku zastarání stavby dispoziční řešení, styl, standard a technologie. d) Právní je doba od vzniku nemovitosti jako věci aţ po zánik nemovitosti jako věci, závisí na mnoţství a rozsahu omezení vlastnických práv k nemovitosti a na kvalitě vlastnictví Zastavěná plocha stavby (ZP) Zastavěnou plochou stavby se dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího lice svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaţí do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají. 3 Ing. Heralová Renáta Oceňování nemovitostí (ČVÚT, 2008) 13

14 1.11. Obestavěný prostor stavby (OP) Obestavěný prostor stavby se dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvaţuje. 2. Metody uţívané pro ocenění komerčních nemovitostí V této kapitole bych nejpve ráda podrobněji popsala metody uţívané při oceňování komerčních nemovitostí a jejich související problematiku. Vzhledem k tomu však, ţe podstatou komerčních nemovitostí a tedy jejich ocenění jsou jimi generované potenciální výnosy, které generují, bude větší část věnována problematice výnosového přístupu k oceňování těchto nemovitostí. Vzhledem k podstatě komerčních nemovitostí (jejich výnosy) není v této práce popisována metoda administrativní (ocenění dle prováděcí vyhlášky Zákona č. 151/1997 Sb, o oceňování majetku. Svůj význam má však tato metoda při stanovení majetkových daní (daň z převodu nemovitosti, daň dědická a darovací). Např. u daně z převodu nemovitostí je základem daně sice kupní cena, která ale nesmí být niţší neţ cena administrativní zjištěná dle vyhlášky výše uvedeného zákona. Tuto metodu však nelze pouţít pro trţní ocenění nemovitosti, jelikoţ nikterak nereaguje na momentální stav trhu a je tedy v tomto ohledu velmi statická. Posléze, v další části práce, bude popsáno vyuţití zjištěné ceny obvyklé při zajištění úvěru a nakonec navrţení metodiky pro stanovení zadluţitelné hodnoty. 14

15 2.1. Metoda POROVNÁVACÍ Porovnávací metoda je zaloţena na porovnávání oceňované nemovitosti s nemovitostmi porovnatelných parametrů, které byly prodány za porovnatelných podmínek. Výsledkem této metody je porovnávací hodnota rovnající se ceně podobné nemovitosti dosaţené na volném trhu se zohledněním případných odlišností. Aby byl výsledek optimální, musí být při uplatnění tohoto přístupu splněny čtyři základní podmínky: oceňované a porovnávané nemovitosti musí být skutečně srovnatelné, tzn. musí si být skutečně podobné zejména co do rozsahu, kvality a uţitku, porovnávané ceny musí být poměrně aktuální, porovnávané ceny musí vycházet z dostatečného počtu realizovaných obchodů, případně ze statisticky ošetřeného průměru na základě dostatečné četnosti obchodů, porovnání musí probíhat ve stejných podmínkách co do účastníků obchodu, příslušného segment trhu a rozsahu oblasti, v níţ nemovitost působí. 4 Z výše uvedeného tedy logicky vyplývá, ţe čím vice se výše uvedené podmínky porovnání budou lišit, tím méně výpovídající či nepřesná bude výsledná porovnávací hodnota. Je proto vţdy nutné si vytvořit co moţná nejširší porovnávací základnu, tedy databázi cen realizovaných při obchodech v daném místě a čase realizovaných. Utříděné informace tvořící porovnávací základnu by měly zahrnovat minimálně následující údaje: Identifikace nemovitostí 4 Ing. Zbyněk Zazvonil Oceňování nemovitostí na trţních principech (CEDUK, 2004) 15

16 adresa druh obchodovaných nemovitostí a segment trhu datum prodeje realizovaná cena Upřesňující charakteristiky velikost pozemků počet, parametry, rozsah, stáří a stav staveb vybavení staveb a pozemků poloha a infrastruktura vyuţitelnost nemovitostí podmínky transferu stav trhu. Tak, aby výsledná porovnávací hodnota co nejvíce reflektovala realitu, je potřeba zohlednit případné odlišnosti porovnávaných nemovitostí. Tyto odlišnosti jsou zejména: časový odstup v porovnání odlišné technicko-objemové parametry technické / materiální opotřebení morální zastarání odlišné vybavení rozdílné polohy nemovitostí rozdílné moţnosti způsobu vyuţití rozdílný stupeň reálné prodejnosti rozdílné podmínky financování Vyjmenované odlišnosti, které mohou být zásadní při stanovení hodnoty nemovitosti, pouţíváme proto různé korekční koeficienty, kterými násobíme průměrnou obchodovanou cenou, a tím výslednou hodnotu upravujeme (sniţujeme či zvyšujeme) tak, aby co nejvíce reflektovala reálný trh. 16

17 Základní pouţívané korekční činitelé jsou: Kinf = tzv. inflační koeficient, který zohledňuje časový odstup obchodu (vhodnější tento koeficient vyuţívat co nejméně a raději k porovnání pouţít nemovitosti prodávané ve zhruba stejném časovém období). Kinf = 1+i/100, kde i je nárust inflace v % k současnosti vůči porovnávané cenové bázi. Kpar = koeficient zohleňující rozdílné plošné či objemové parametry (m2, m3). Kfop = koeficient fyzického / materiálního opotřebení Kfop = 1 + (Ss/Žs) (S/Ž), kde Ss je stáří porovnávaného standardu, S je stáří oceňované stavby, Žs je ţivotnost porovnávaného standard a Ž je ţivotnost oceňované stavby. Kmop = koeficient morálního opotřebení, který vychází z ekonomické ţivostnosti stavby tedy u staveb posuzovaných převáţně z hlediska výnosu z doby, po kterou lze výnos skutečně očekávat. Kzav = koeficient zohlednějící závady vyskytující se na porovnávaných nemovitostech a předpokládané náklady na jejich odstranění, u pozemků tento koeficient zohledňuje případnou kontaminaci půdy, výskyt radonu, nevhodné podloţí pro zakládání stavby či zvýšenou hladinu spodní vody. Kpol = polohový koeficient, který uvaţuje např. následující faktory ovlivňující hodnotu nemovitosti: demografické poměry, klimatické podmínky, akustické podmínky (např. hlučná doprava či letiště v blízkosti oceňované stavby), dopravní spojení, sociální podmínky, terénní podmínky, urbanistické uspořádání, ţivotní prostředí, turistický ruch, občanská vybavenost, stupeň rozvoje území, a řadu dalších. 17

18 Kvyb = koeficient vybavení - u staveb porovnáváme následující standardy: střešní krytiny, obklady, podlahy, vnější a vnitřní povrchové úpravy, výplně otvorů (dveře, okna), hydroizolace, tepelná izolace, rozvody elektro, plynu a kanalizace, vytápěni, VZT, zařizovací předměty, MaR, výtahy, garáţe, parkování, bezpečnostní systémy (EZS, EPS, CCTV) - u pozemků pak porovnáváme moţnosti napojení na inţenýrské sítě a jejich kapacitu (pitná voda, uţitková voda, splašková a dešťová kanalizace, plyn, elektro, telekomunikace, zdroje vody, ţumpy, septiky, lapoly, přípojky vrchem či v zemi apod.). Kvyu = koeficient vyuţitelnosti, který zohledňuje obvyklé vyuţití porovnávaných nemovitostí. Krpr = koeficient reálné prodejnosti, který reflektuje skutečnou situaci na daném konkrétním trhu nemovitostí, konkurenceschopnost nemovitostí, budoucí trendy, formy financování, vývoj úrokové miry a celkovou ekonomickou situaci a další. Kzpc = koeficient zpeněţitelnosti zohledňující likviditu nemovitostí. 5 5 Ing. Zbyněk Zazvonil Oceňování nemovitostí na trţních principech (CEDUK, 2004) 18

19 2.2. Metoda NÁKLADOVÁ (metoda věcné hodnoty) Tento přístup má na stanovení trţní hodnoty komerčních nemovitostí, jejichţ podstatou je generování výnosů, logicky vliv nejmenší, a proto níţe jen stručně popíši základní pohledy na tento způsob ocenění. Jak jiţ název napovídá, jedná se o metodu zaloţenou na stanovení hodnoty nemovitosti na základě porovnání reprodukčních nákladů stavby s porovnatelnými technikými a funkčními vlastnostmi se stavbou oceňovanou. Analýza věcné hodnoty spočívá v: - popisu (nálezu) majetku - vlastní analýza zjištění reprodukční ceny, kvality - předpoklad dalšího vývoje odhad ţivostnosti stavby. Hodnota zjišťovaná nákladovou metodou = věcná hodnota (opotřebení + funkční nedostatky + ekonomické nedostatky) Ekonomické nedostatky by při ocenění nemovitosti měly vyjádřit poměr mezi věcnou hodnotou majetku a trţní hodnotou ve vyhlášce toto reflektuje uvedený koeficient prodejnosti. Je zřejmé, ţe výsledná hodnota nemovitosti zjišťovaná za pomocí nákladové metody je v souvislosti s trţními podmínkami daleko méně vypovídající neţ hodnota zjišťovaná metodou porovnávací. Na druhou stranu má však tato metoda své významné opodstatnění např. při oceňování novostaveb a dale pak zejména v pojišťovnictví, kdy je nutné stanovit pojistnou hodnotu nemovitosti jako takové, coţ lze pouze za pomocí zjištění reprodukční hodnoty bez ohledu na podmínky trhu (= hodnota, za kterou by bylo moţné stejný majetek znovu pořídit). 19

20 Částečné výstupy nákladové metody jsou však téţ často dobře vyuţitelné i při zpracování ocenění příjmovou či porovnávací metodou - analýza věcné hodnoty je např. uţitečná při zjištění ţivotnosti budovy, jejího opotřebení a souvisejících investičních nákladů, které samozřejmě do jisté miry ovlivňují trţní hodnotu nemovitosti Metoda VÝNOSOVÁ (příjmová) Tento přístup oceňování je zaloţen na principu očekávaných výnosů generovaných oceňovanou nemovitostí, přičemţ výnosová hodnota je většinou vztahována na nemovitosti jako celek, tj na stavbu i pozemek dohromady. Vzhledem k charakteru komerčních nemovitostí, tedy jejich schopnosti generovat výnos, je tato metoda při jejich oceňování nejzásadnější a při závěrečné analyze je jí proto přisuzována největší váha. Výnosová hodnota nemovitosti se rovná součtu všech očekávaných budoucích výnosů, plynoucích z pronájmu nemovitosti, přepočtených na současnou hodnotu peněz. Výnosové metody oceňování zahrnují metody zaloţené na: 1. diskontování volného peněţního toku (DCF), 2. přímé kapitalizaci výnosů. Diskontování volného peněţního toku (DCF - discounted cashflow) Diskontací výnosů rozumíme proces transformace všech budoucích očekávaných výnosů z nemovitosti do přítomnosti a jejich přepočtení na současnou hodnotu peněz. Tato metoda vychází z principů sloţeného úročení. Základním pojmem je tedy úrok výnos či odměna za zapůjčení peněz, který bývá obvykle vyjadřován jako dohodnutý podíl z vypůjčené částky splatný za dohodnuté období. Odhadnuté očekávané výnosy z nemovitostí v budoucnu jsou v podstatě očekávaná budoucí hodnota prospěchu z investice v podobě výnosů, které je nutno v rámci 20

21 objektivizace výsledku převést do současnosti. Úroková míra je v tomto procesu totoţná s diskontní mírou, v níţ jsou reflektována měřítka výnosnosti do nemovitosti vloţených prostředků. Diskontní míra vyjadřuje míru nejistoty vyjádření současné hodnoty pomocí budoucích (nejistých) příjmů. Vztah pro výnosovou hodnotu je pak obecně vyjádřen rovnicí 6 : PV = FV / q n, kde PV Současná hodnota (Present value) FV Budoucí hodnota (Future value) 1 / q n - Diskontní míra Diskontní míru pak ovlivňují zejména následující faktory: druh nemovitosti poloha nemovitosti trţní riziko (stabilita trhu s nemovit., politická stabilita, odhad inflace, kupní síla / poptávka po nemovitostech) ţivotnost nemovitosti struktura kapitálu 6 Ing. Zbyněk Zazvonil Výnosová hodnota nenovitostí 21

22 Pro určení diskontní metod existuje mnoho metod např.: a) porovnání obvyklé výnosnosti daného typu nemovitostí b) výpočet z trţní ceny nemovitostí c) výpočet pomocí stavebnicového modelu d) stanovení reálné kapitalizační míry na základě nominální úrokové míry e) výpočet pomocí sazby úroků z hypotéčních úvěrů 7 Vzhledem k náročnosti určení diskontní míry, která zohledňuje mnoho faktorů najednou, je metoda výpočtu současné výnosové hodnoty diskontováním výnosů všeobecně povaţována za celkem sloţitý proces, přičemţ výsledná hodnota je poměrně nejistá (zohledňování odhadovaných budoucích výnosů a rizik, které v případě oceňované nemovitosti nemusí nakonec vůbec nastat). Přímá kapitalizace výnosů Proces přepočtení budoucích výnosů na současnou hodnotu se nazývá kapitalizací výnosů. Forma úrokové miry, kterou převádíme očekávané budoucí výnosy na současnou hodnotu, je míra kapitalizace. Kapitalizační míra je v zásadě míra zhodnocení investovaného kapitálu, zaloţena na poměru reálných ročních výnosů plynoucích z nemovitosti a skutečně realizované prodejní ceny nemovitosti, vyjádřena v %: Míra kapitalizace (%) = (čistý roční výnos z nemovitosti / prodejní cena) x 100 Při určování trţní hodnoty pomocí míry kapitalizace je potřeba mít zejména dostatek údajů o realizovaných prodejních cenách podobných nemovitostí a jejich čistém provozním příjmu, coţ samozřejmě není vţdy jednoduché, zejména v odlehlých lokalitách. Při shromáţdění dostatečné datové základny je však moţné stanovit průměrnou kapitalizační míru a aplikovat ji při ocenění podobných nemovitostí. 7 Ing. Zbyněk Zazvonil Výnosová hodnota nenovitostí 22

23 V případě, ţe nelze stanovit kapitalizační míru, je moţné pouţít hypotetickou kapitalizační míru jako součet několika trţních faktorů, kterými jsou: 8 Bezriziková úroková míra tu zjistíme např. ze statistických údajů zveřejňovaných statistickými úřady či centrální bankou, Inflační míra inflace reálnou hodnotu kapitálu sniţuje, avšak pokud z nájemních smluv zjistíme, ţe jsou aplikovány inflační doloţky (nájemné je kaţdoročně upravováno o inflaci), tento faktor bude logicky roven 0, Míra rizika nemovitosti jsou všeobecně vnímány za méně rizikové investice, avšak i přesto jsou s nimi určitá rizika spojena - např.: o technická poţár, zřícení budovy o ekonomická hospodářská krize, výpadek nájemného o politická změny zákonů, válka, apod. Míra rizika je stanovována jako poměr bezrizikové úrokové miry a skutečných výnosů z nemovitosti. Míra ekonomické životnosti tj. doba, po kterou je nemovitost schopna generovat zisk. Výše popisovaná teorie výpočtu kapitalizační míry je však zaloţena na předpokladu, ţe celková kapitalizační míra je součet několika dílčích faktorů. 8 Ing. Zbyněk Zazvonil Výnosová hodnota nenovitostí 23

24 Výnos z nemovitosti V souvislosti s postupem odhadu trţní ceny nemovitosti výnosovou metodou je nutné objasnit a rozlišit pojmy potenciální hrubý výnos x efektivní hrubý výnos x čistý provozní výnos, přičemţ: Potenciální hrubý výnos je výnos z nájemného, které lze u oceňované nemovitosti očekávat za určité časové období, přičemţ tento výnos není poníţen ani o provozní náklady a zároveň není uvaţováno s jakýmkoliv výpadkem nájemného, Efektivní hrubý výnos je potenciální hrubý výnos, který je poníţen o předpokládané riziko výpadku nájemného (toto záleţí na kvalitě a délce uzavřených nájemních smluv), Čistý provozní výnos je předpokládaný efektivní výnos z oceňované nemovitosti poníţený o provozní náklady, které většinou nese majitel nemovitosti (není vţdy pravidlem), např.: Daň z nemovitosti Pojištění nemovitosti majetku & odpovědnosti Provize právní sluţby, účetní sluţby, úřední úkony, projekční činnost, sluţby realitných agentů při hledání nových nájemců Obnovovací náklady předpokládané náklady na výměnu technologií (např. VZT jednotky, kompresory chlazení, EPS, CCTV a EZS technologie, výtahové komponenty či celé výtahové systémy) a stavebních komponentů např. výměny střešní krytiny, podlahové krytiny, oken, dveří, povrchů chodníků, vozovek, parking Rezervy na úpravu dispozic a základní vybavení (většinou malba, nové koberce) volných prostor pro případného nového nájemce (tzv. fit-out náklady ) Podíl neobsazených prostor na celkových provozních nákladech přenášených na nájemce nemovitosti v případě neobsazenosti se % z celkových nákladů na sluţby přenáší automaticky na majitele objektu, jinými slovy není tento podíl na nákladech na koho přenést. Pronájem pozemku v případě, ţe budova stojí na pozemku jiného vlastníka 24

25 Bývá běţnou praxí na trhu, ţe následující náklady pokrývají v rámci úhrady sluţeb nájemci budov, ale můţe se stát, ţe i na těchto nákladech se z jakýchkoliv důvodů podílí i majitel objektu (závazek z nájemní smlouvy, apod.): Dodávky médií (elektřina, voda, plyn, teplo) Běţná údrţba a opravy Revize, servisy (prováděné dle zákonných předpisů) Čištění a úklid Odvoz a likvidace odpadů Ostraha, recepce Náklady na běţnou údrţbu a opravy technologií VZT, EPS, EZS, výtahů Vývoj míry kapitalizace v době od roku 2000 do 2010 V přehledu dále v této kapitole jsou seřazeny dle let zjištěné kapitalizační míry realizovaných prodejů některých komerčních nemovitostí v Praze 4 od roku 2000 do 2010, tedy před a v průběhu ekonomické krize, která začala ovlivňovat ceny všech nemovitostí, nejen komerčních, zhruba od konce roku 2008 (zdroj CB Richard Ellis, Passerinvest Group). Pro upřesnění ještě uvádím, ţe nemovitosti uvedené v příloze jsou všechny stejného typu a sice administrativní budovy třídy A a míra kapitalizace je kalkulována na základě realizovaných prodejů a skutečného nájemného. Údaje o prodejní ceně nemovitostí a výši nájemného však z důvodu zachování obchodního tajemství nelze uvést. Administrativní objekty třídy A reprezentují budovy nejvyšší kvality na svém trhu. Jsou všeobecně nejlépe vypadající budovy, kterou jsou zároveň postaveny za pouţití nejkvalitnějších stavebních materiálů. Budovy třídy A jsou profesionálně řízeny a spravovány, jsou umístěny na vhodných místech a dopravně velmi dobře dostupné. 25

Znalecký posudek č. 5339-096/14

Znalecký posudek č. 5339-096/14 Znalecký posudek č. 5339-096/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 345/2, ve druhém nadzemním podlaţí bytového domu v ulici Dukelských hrdinů č.p. 345, v obci Praha, na pozemku parc. č.

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU

OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH OCENĚNÍ BYTOVÉHO DOMU... 1 OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POPISNÉ INFORMACE... 5 POPIS LOKALITY...

Více

Znalecký posudek č. 5307-064-01/14

Znalecký posudek č. 5307-064-01/14 Znalecký posudek č. 5307-064-01/14 O obvyklé ceně nemovité věci - rodinného domu č.p. 378, v obci Podlesí, na pozemku parc. č. 1049/3 a pozemků parc. č. 1049/3 a parc. č. 1049/1, katastrální území Podlesí

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Oceňování nemovitostí. Ekonomika a managment

Oceňování nemovitostí. Ekonomika a managment Oceňování nemovitostí Ekonomika a managment Obvyklá cena cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, případně obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby, v obvyklém obchodním

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Oceňování nemovitostí Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví heralova@fsv.cvut.cz B 416 Cíl kurzu 1. Seznámit se s teorií a obecnou metodikou základních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2494/134/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2494/134/14 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 689/215 včetně podílu na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Milovice a obci Milovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Oceňování nemovitostí Výnosová metoda

Oceňování nemovitostí Výnosová metoda Návrat stavařek ke kvalifikaci - nemovitosti a realitní trh CZ.2.17/2.1.00/37242 Oceňování nemovitostí Výnosová metoda Princip Výnosy z nemovitostí Současná hodnota výnosů Výnosová a kapitalizační míra

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2832/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 706/4 v objektu čp. 706/5, ulice Rybalkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2663/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 938/529 v objektu čp. 938, Pod Harfou, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4854-060 / 11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 4854-060 / 11 odhad obvyklé ceny nemovitosti - bytové jednotky č. 208/7 v 5.NP budovy čp. 208 a 209, se stavební parcelou č. 47/2, 47/3 a p.p.č 45, s příslušenstvím, vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2024/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2024/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2024/2012 O ceně nemovitosti - bytu č. 1004/2 o velikosti 1+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 1000, č.p. 1001, č.p. 1002, č.p. 1003, č.p. 1004 část obce Studánka, postavené

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2370/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2370/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2370/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 801/2 v objektu čp. 801/6, ulice Kišiněvská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/6723/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2382/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1406/59 v objektu čp. 1406/5, ulice Baškirská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek číslo 4537-27/15

Znalecký posudek číslo 4537-27/15 Znalecký posudek číslo 4537-27/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 1777 Lípa Katastrální území: Lípa nad Dřevnicí Okres: Zlín O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 Okres:Bruntál Obec :Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK č.3244/363/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1561/4 v osobním vlastnictví v domě č.p.1561 v ulici Horní v Bruntále, okres Bruntál, včetně spoluvlastnického

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2378/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2378/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2378/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 771/1 v objektu čp. 771/66, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 Okres:Rokycany Obec :Rokycany ZNALECKÝ POSUDEK č.3197/316/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.667/1 v osobním vlastnictví v domě č.p.667 v ulici Čechova v Rokycanech, okres Rokycany, včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 150/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, byt č. 1231/2 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Rychnov nad Kněžnou, obec Rychnov nad Kněžnou, k.ú. Rychnov nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2427/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2427/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2427/2014 O ceně nemovitostí - pozemku evidovaného jako st.p.č. 2124 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 103 m 2, jehoţ součástí je stavba občanské vybavenosti Zelené Předměstí, č.p.

Více

Ocenění nemovitostí č. 214-3771-2013

Ocenění nemovitostí č. 214-3771-2013 Ocenění nemovitostí č. 214-3771-2013 O ceně obvyklé objektu č.e. 1 s příslušenstvím a pozemky jak je vedeno na LV 134 pro k.ú. Chloumek u Kasejovic a obec Kasejovice v okrese Plzeň jih Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 5780/ 119/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5780/ 119/2015 O ceně administrativní a ceně obvyklé nemovitých věcí: - spoluvlastnického podílu 613/44400 k pozemku p.č.st. 427 - bytové jednotky č. 1179/24 v bytovém domě č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013

ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013 ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena rodinného domu čp. 245, ulice K parku, okres Praha - východ, obec Nupaky, včetně příslušenství a pozemku parcelní číslo 253 a 81/463 na katastrálním

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI 03/2015 Předmětem ocenění je stanovení návrhu ceny obvyklé areálu Státního archivu, který je situován v katastrálním území Žlutice, obec Žlutice, okres Karlovy Vary. Objednatel: Státní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1261-533/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny panelové bytové jednotky

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1349 / 8 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu Exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7440 NEMOVITÁ VĚC: Garáž č. 910/262 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vysočany Adresa nemovité věci: Paříkova 910, 19000 Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 Okres:Zlín Obec :Zlín ZNALECKÝ POSUDEK č.3286/42/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.727/21 v osobním vlastnictví v domě č.p.727 v ulici Tyršova ve Zlíně, okres Zlín, včetně spoluvlastnického podílu

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 Okres:Zlín Obec :Otrokovice ZNALECKÝ POSUDEK č.3285/41/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI bytu č.1251/37 v osobním vlastnictví v domě č.p.1251 v ulici Hlavní v Otrokovicích, okres Zlín, včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více