Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru pro komerční nemovitosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru pro komerční nemovitosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru pro komerční nemovitosti Bakalářská práce Autor: Alena Krausová Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Vladimír Klimeš, CSc. Praha Duben 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tistěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Alena Krausová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala Ing. Vladimíru Klimešovi, CSc. za jeho odborné rady a vstřícný přístup v průběhu mé přípravy bakalářské práce.

4 Anotace Práce je rozdělena do 3 částí teoretické, praktické a analytické. V teoretické části je úvodem vysvětleno základní názvosloví, dále jsou popsány metody pouţívané při ocenění nemovitostí a závěrem analyzována rizika banky spojená s poskytnutím úvěru. V praktické části jsou provedeny dva odhady trţní hodnoty a sice bytové jednotky na Ţiţkově a administrativní budovy v Praze 4. Oba odhady jsou zpracovány s pouţitím metody porovnávací a metody výnosové, u administrativní budovy je navíc jako jistý korektor hodnoty pouţita i metoda nákladová. Ve třetí části je analyzován trh nemovitostí na území Prahy 4 a přilehlého okolí. Annotation This bachelor thesis is separated into 3 parts theoretical, practical and analytical. At the beginning of the theoretical part there is explained the basic terminology, further on I am focusing on the different methods used in commercial property valuation and in the end analysing the risks of a bank related to providing a loan for a commercial property acquisition. In the practical part I have completed two market appraisals one of a flat in Prague 3 Ţiţkov and one of an administrative building in Prague 4 Michle. Both properties are valued by using the comparison and income method - on the administrative building the cost method is also applied as well. In the third part I am analysing the property market in the Prague 4 district and its close surroundings.

5 OBSAH ÚVOD Názvosloví a základní pojmy Hodnota a cena nemovitosti Stavba Nemovitost Příslušenství nemovitosti Budova Pozemek Nebytové prostory Byt Ţivotnost Zastavěná plocha stavby (ZP) Obestavěný prostor stavby (OP) Metody uţívané pro ocenění komerčních nemovitostí Metoda POROVNÁVACÍ Metoda NÁKLADOVÁ (metoda věcné hodnoty) Metoda VÝNOSOVÁ (příjmová) Vývoj míry kapitalizace v době od roku 2000 do Vhodnost nemovitosti k zástavě Vyuţití ceny obvyklé při zajištění úvěru a stanovení zadluţitelné hodnoty Zadluţitelná hodnota ZÁVĚR

6 5. ODHAD TRŢNÍ HODNOTY bytové jednotky administrativní budovy ANALÝZA TRHU Praha Popis lokality Aktuální stav trhu s nemovitostmi Stručné všeobecné shrnutí o současném realitním trhu v ČR Současný trh s nemovitostmi v Praze POZEMKY BUDOVY NÁJMY Celkový marketingový výhled

7 ÚVOD Téma bakalářské práce Pouţití trţního ocenění při zajištění úvěru pro komerční nemovitosti jsem si vybrala z důvodu svého stávajícího působení v komerční sféře trhu nemovitostí, přičemţ v budoucnu bych se oceňování konkrétně komerčních nemovitostí velmi ráda věnovala. V této práci se proto zaměřuji na popis problematiky metod pouţívaných při oceňování komerčních nemovitostí a nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících jejich hodnotu. Cílem práce je pak teoretické vyhodnocení ocenění dle jednotlivých metod, jejich významnosti v trţním ocenění a zejména vyuţití zjištěné ceny obvyklé při zajištění úvěru. V úplném závěru se zabývám problematikou stanovení zadluţitelné / zastavitelné hodnoty v souvislosti s posouzením aktuálních rizik na straně banky, spojených se zajištěním úvěru komerční nemovitostí, se záměrem navrhnout zjednodušenou metodiku pro stanovení zadluţitelné hodnoty s vyuţitím trţní hodnoty administrativního objektu zjištěné v praktické části této práce. 7

8 1. Názvosloví a základní pojmy V této části své práce bych nejprve ráda upřesnila pojmy nejčastěji uţívané v souvislosti s oceňováním nemovitostí Hodnota a cena nemovitosti Hodnota a cena jsou dva odlišné pojmy, které mohou být někdy mylně zaměňovány. Hodnota: Tržní je dle definice IVSC/TEGoVa odhadnutá částka, za kterou by měla být aktiva směněna v den ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím v nestranné transakci po vhodném marketing, kde obě strany jednají na základě znalostí, opatrně a z vlastní vůle. Pojišťovací představuje část hodnoty majetku, která je povaţována za moţnou náhradu v případě poškození nebo zničení majetku podle konkrétní pojišťovací politiky. Účetní vyuţívá se pouze v účetnictví, ze kterého můţeme zjistit např. pořizovací či zůstatkovou hodnotu majetku. Reprodukční zjišťujeme pomocí nákladové metody oceňování majetku; hodnota, za kterou by bylo moţné stejný majetek znovu pořídit. Výnosová zjišťujeme jako součet budoucích příjmů z nemovitosti diskontovaných na současnou hodnotu odhadovaných budoucích výnosů. Porovnávací zjišťujeme porovnáním cen při realizaci prodeje podobných nemovitostí na trhu. Cena: Výchozí reprodukční cena, kterou je nutno vynaloţit na pořízení srovnatelného majetku v okamţiku oceňování. Zjištěná / administrativní zjišťujeme dle administrativního předpisu. 8

9 Základní definována v cenovém předpisu. Obvyklá cena, za kterou je moţno stejnou nebo srovnatelnou věc v daném čase a místě prodat nebo koupit. Tržní skutečná cena, která vzniká při realizaci koupi a prodeje v určitém čase na konkrétním trhu a měla by odpovídat ceně obvyklé. Pro ujasnění terminologie je nezbytné rozlišovat základní pojmy, především rozdíl mezi pojmy cena a hodnota. Jejich definice je převzata z mezinárodních standardů pro oceňování. Cena je pojem pouţívaný pro částku, která je poţadovaná, nabízená nebo zaplacená za zboţí nebo sluţbu. Je historickým faktem, ať uţ je zveřejněna nebo uchovávána v soukromí. Cena je konkrétní vyjádření určité pevně dané částky, tedy je přesným číslem. Podle zákona č. 526/1990 Sb. je cenou peněţní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboţí nebo vytvořená pro oceňování zboţí, dalšího majetku a majetkových práv k jiným účelům. Hodnota je ekonomický pojem týkající se peněţního vztahu mezi zboţím a sluţbami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není faktem, ale odhadem ohodnocení zboţí a sluţeb v daném čase podle konkrétní definice hodnoty. Nelze tudíţ hovořit o přesném čísle, ale pouze o moţném optimálním rozpětí, o vzájemných srovnatelných relacích či o pravděpodobných limitech v závislosti na tom, z jakých hledisek, za jakých podmínek a k jakému účelu je hodnota zkoumána. Trţní hodnota nemovitostí je většinou definována jako hodnota, jíţ je s největší pravděpodobností moţno dosáhnout v dané době a v konkrétních podmínkách trhu s nemovitostmi mezi dobrovolně a legálně jednajícím kupujícím a prodávajícím s vyloučením působení mimořádných faktorů (prodej v tísni, nekalá soutěţ apod.), tedy bez zřetele na individuální či jiné zájmy, vybočující z běţné praxe. Přitom se 9

10 předpokládá, ţe oběma stranám jsou známa všechna relevantní fakta o předmětu prodeje, jednají tedy se znalostí věci, obezřetně a bez donucení. 1 Podle současných mezinárodních standardů pro oceňování se vţil názor, ţe dřívější pojem "obecná cena nemovitostí", která se dnes nahrazuje pojmem obvyklá cena, odpovídá současnému pojmu "trţní hodnota nemovitostí". To jistě platí tam, kde se s obdobným majetkem obchoduje, a proto tam existuje obvyklá cena. V případě, kdy se v daném místě a čase s obdobným majetkem neobchoduje, a tedy tam neexistuje ani trh s takovým majetkem, nemůţe tam existovat ani obvyklá cena, neboť k obvyklé ceně lze dospět pouze na základě analýzy trhu. Trţní cena čili kupní cena je pevná částka neboli cena, která byla v daném místě a čase za určitou nemovitost skutečně zaplacena. Tuto cenu nelze v ţádném případě předem vypočítat, lze ji pouze dodatečně zjistit z kupní smlouvy. Z výše uvedeného výkladu tedy vyplývá, ţe znalec můţe pouze na základě analýzy trhu odhadnout buď obvyklou cenu, pokud tam existuje trh, nebo se pokusit odhadnout trţní hodnotu nemovitostí, pokud tam trh neexistuje. V ţádném případě však nelze obvyklou cenu ani trţní hodnotu stanovit jako nějaké přesné číslo. Je nutné zdůraznit, ţe kaţdou nemovitost lze prodat jen za tolik, za kolik ji je někdo ochoten koupit, a to bez ohledu na to, jaká hodnota byla sebedokonalejšími vědeckými metodami nebo jejich kombinací s pouţitím aritmetických nebo váţených průměrů stanovena. Trţním oceněním se tedy neurčuje absolutní hodnota nemovitostí, ale interpretuje se chování kupujících na trhu ve vztahu k dané nemovitosti. Jde tedy o subjektivní názor vykonstruovaný na základě dostupných informací k datu zpracování posudku. Proto také platnost takového posudku je omezena jen na krátké časové období max. 6 měsíců. Zjištění kapitálové hodnoty předpokládá shromáţdění mnoha podrobných údajů a formulování úsudku o návratnosti investice jako předehry pro nezbytné matematické výpočty k provedení ocenění, které je však jen přesným zpracováním odhadnutých 1 Ing. Jindřich Kratěna, CSc. 10

11 údajů. Kaţdá samostatná nemovitost je jedinečná, i kdyţ co do podoby se od přilehlé nemovitosti nedá odlišit - zaujímá jiné místo a můţe mít i odlišnou cenu ovlivněnou třeba i osobní oblibou. 2 Obvyklou cenou se dle Zákona 151/1997, Sb. O oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosaţena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majektu nebo při poskytování stejné nebo obdobné sluţby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvaţují všechny okolonosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměru prodávajícího nebo kupujícího, ani vliv zvláštní oblyby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo sluţbě vyplývající z osobního vztahu k nim Stavba Stavbou se ve smyslu 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montáţní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, pouţité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel vyuţití a dobu trvání. Dočasnou stavbou je pak stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouţí reklamním účelům, je stavba pro reklamu Nemovitost Dle 119 odst. 2) občanského zákoníku se za nemovitost povaţují pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem Příslušenství nemovitosti Dle 121 Občanského zákoníku jsou příslušenstvími takové věci, které náleţí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly a hlavní věcí trvale uţívány. Příslušenství bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k bytu, aby byly s bytem uţívány. 2 Ing. Jindřich Kratěna, CSc. 11

12 1.5. Budova Budovou je dle 2 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými uţitkovými prostory, s výjimkou hal. Rozhodnutím vlastníka za budovu leze povaţovat rovněţ sekci se samostatným vchodem, pokud je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, ţe můţe plnit samostatně základní funkci budovy Pozemek Pozemkem se dle 27 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hrannicí drţby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu vyuţití pozemků. Stavebním pozemkem je pak dle 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem Nebytové prostory Nebytovými prostory jsou dle 1 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor: a) takové místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu neţ k bydlení, a jimiţ jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, sluţeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dale archivy, garáţe, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov, nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy, b) byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich uţívání k nebytovým účelům. 12

13 1.8. Byt Bytem se rozumí samostatná místnosti nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení. Za vznik bytu je povaţován okamţik, kdy je byt v bytovém domě nebo v domě s byty a nebytovými prostory rozestavěn tak, ţe je jiţ navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešení konstrukcí Ţivotnost a) Technická doba od vzniku stavby do jejího zchátrání a technického zchátrání za předpokladu běţné údrţby. b) Ekonomická je doba od vzniku stavby do okamţiku ztráty ekonomické uţitečnosti a smysluplnosti, tzn. okamţik trvalé ztráty výnosů nebo ztráta vyuţitelnosti změnou vnějších podmínek bez moţnosti jiného vyuţití. c) Morální je doba od vzniku stavby do okamţiku zastarání stavby dispoziční řešení, styl, standard a technologie. d) Právní je doba od vzniku nemovitosti jako věci aţ po zánik nemovitosti jako věci, závisí na mnoţství a rozsahu omezení vlastnických práv k nemovitosti a na kvalitě vlastnictví Zastavěná plocha stavby (ZP) Zastavěnou plochou stavby se dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího lice svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaţí do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají. 3 Ing. Heralová Renáta Oceňování nemovitostí (ČVÚT, 2008) 13

14 1.11. Obestavěný prostor stavby (OP) Obestavěný prostor stavby se dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. vypočte jako součet obestavěného prostoru spodní stavby, vrchní stavby a zastřešení. Obestavěný prostor základů se neuvaţuje. 2. Metody uţívané pro ocenění komerčních nemovitostí V této kapitole bych nejpve ráda podrobněji popsala metody uţívané při oceňování komerčních nemovitostí a jejich související problematiku. Vzhledem k tomu však, ţe podstatou komerčních nemovitostí a tedy jejich ocenění jsou jimi generované potenciální výnosy, které generují, bude větší část věnována problematice výnosového přístupu k oceňování těchto nemovitostí. Vzhledem k podstatě komerčních nemovitostí (jejich výnosy) není v této práce popisována metoda administrativní (ocenění dle prováděcí vyhlášky Zákona č. 151/1997 Sb, o oceňování majetku. Svůj význam má však tato metoda při stanovení majetkových daní (daň z převodu nemovitosti, daň dědická a darovací). Např. u daně z převodu nemovitostí je základem daně sice kupní cena, která ale nesmí být niţší neţ cena administrativní zjištěná dle vyhlášky výše uvedeného zákona. Tuto metodu však nelze pouţít pro trţní ocenění nemovitosti, jelikoţ nikterak nereaguje na momentální stav trhu a je tedy v tomto ohledu velmi statická. Posléze, v další části práce, bude popsáno vyuţití zjištěné ceny obvyklé při zajištění úvěru a nakonec navrţení metodiky pro stanovení zadluţitelné hodnoty. 14

15 2.1. Metoda POROVNÁVACÍ Porovnávací metoda je zaloţena na porovnávání oceňované nemovitosti s nemovitostmi porovnatelných parametrů, které byly prodány za porovnatelných podmínek. Výsledkem této metody je porovnávací hodnota rovnající se ceně podobné nemovitosti dosaţené na volném trhu se zohledněním případných odlišností. Aby byl výsledek optimální, musí být při uplatnění tohoto přístupu splněny čtyři základní podmínky: oceňované a porovnávané nemovitosti musí být skutečně srovnatelné, tzn. musí si být skutečně podobné zejména co do rozsahu, kvality a uţitku, porovnávané ceny musí být poměrně aktuální, porovnávané ceny musí vycházet z dostatečného počtu realizovaných obchodů, případně ze statisticky ošetřeného průměru na základě dostatečné četnosti obchodů, porovnání musí probíhat ve stejných podmínkách co do účastníků obchodu, příslušného segment trhu a rozsahu oblasti, v níţ nemovitost působí. 4 Z výše uvedeného tedy logicky vyplývá, ţe čím vice se výše uvedené podmínky porovnání budou lišit, tím méně výpovídající či nepřesná bude výsledná porovnávací hodnota. Je proto vţdy nutné si vytvořit co moţná nejširší porovnávací základnu, tedy databázi cen realizovaných při obchodech v daném místě a čase realizovaných. Utříděné informace tvořící porovnávací základnu by měly zahrnovat minimálně následující údaje: Identifikace nemovitostí 4 Ing. Zbyněk Zazvonil Oceňování nemovitostí na trţních principech (CEDUK, 2004) 15

16 adresa druh obchodovaných nemovitostí a segment trhu datum prodeje realizovaná cena Upřesňující charakteristiky velikost pozemků počet, parametry, rozsah, stáří a stav staveb vybavení staveb a pozemků poloha a infrastruktura vyuţitelnost nemovitostí podmínky transferu stav trhu. Tak, aby výsledná porovnávací hodnota co nejvíce reflektovala realitu, je potřeba zohlednit případné odlišnosti porovnávaných nemovitostí. Tyto odlišnosti jsou zejména: časový odstup v porovnání odlišné technicko-objemové parametry technické / materiální opotřebení morální zastarání odlišné vybavení rozdílné polohy nemovitostí rozdílné moţnosti způsobu vyuţití rozdílný stupeň reálné prodejnosti rozdílné podmínky financování Vyjmenované odlišnosti, které mohou být zásadní při stanovení hodnoty nemovitosti, pouţíváme proto různé korekční koeficienty, kterými násobíme průměrnou obchodovanou cenou, a tím výslednou hodnotu upravujeme (sniţujeme či zvyšujeme) tak, aby co nejvíce reflektovala reálný trh. 16

17 Základní pouţívané korekční činitelé jsou: Kinf = tzv. inflační koeficient, který zohledňuje časový odstup obchodu (vhodnější tento koeficient vyuţívat co nejméně a raději k porovnání pouţít nemovitosti prodávané ve zhruba stejném časovém období). Kinf = 1+i/100, kde i je nárust inflace v % k současnosti vůči porovnávané cenové bázi. Kpar = koeficient zohleňující rozdílné plošné či objemové parametry (m2, m3). Kfop = koeficient fyzického / materiálního opotřebení Kfop = 1 + (Ss/Žs) (S/Ž), kde Ss je stáří porovnávaného standardu, S je stáří oceňované stavby, Žs je ţivotnost porovnávaného standard a Ž je ţivotnost oceňované stavby. Kmop = koeficient morálního opotřebení, který vychází z ekonomické ţivostnosti stavby tedy u staveb posuzovaných převáţně z hlediska výnosu z doby, po kterou lze výnos skutečně očekávat. Kzav = koeficient zohlednějící závady vyskytující se na porovnávaných nemovitostech a předpokládané náklady na jejich odstranění, u pozemků tento koeficient zohledňuje případnou kontaminaci půdy, výskyt radonu, nevhodné podloţí pro zakládání stavby či zvýšenou hladinu spodní vody. Kpol = polohový koeficient, který uvaţuje např. následující faktory ovlivňující hodnotu nemovitosti: demografické poměry, klimatické podmínky, akustické podmínky (např. hlučná doprava či letiště v blízkosti oceňované stavby), dopravní spojení, sociální podmínky, terénní podmínky, urbanistické uspořádání, ţivotní prostředí, turistický ruch, občanská vybavenost, stupeň rozvoje území, a řadu dalších. 17

18 Kvyb = koeficient vybavení - u staveb porovnáváme následující standardy: střešní krytiny, obklady, podlahy, vnější a vnitřní povrchové úpravy, výplně otvorů (dveře, okna), hydroizolace, tepelná izolace, rozvody elektro, plynu a kanalizace, vytápěni, VZT, zařizovací předměty, MaR, výtahy, garáţe, parkování, bezpečnostní systémy (EZS, EPS, CCTV) - u pozemků pak porovnáváme moţnosti napojení na inţenýrské sítě a jejich kapacitu (pitná voda, uţitková voda, splašková a dešťová kanalizace, plyn, elektro, telekomunikace, zdroje vody, ţumpy, septiky, lapoly, přípojky vrchem či v zemi apod.). Kvyu = koeficient vyuţitelnosti, který zohledňuje obvyklé vyuţití porovnávaných nemovitostí. Krpr = koeficient reálné prodejnosti, který reflektuje skutečnou situaci na daném konkrétním trhu nemovitostí, konkurenceschopnost nemovitostí, budoucí trendy, formy financování, vývoj úrokové miry a celkovou ekonomickou situaci a další. Kzpc = koeficient zpeněţitelnosti zohledňující likviditu nemovitostí. 5 5 Ing. Zbyněk Zazvonil Oceňování nemovitostí na trţních principech (CEDUK, 2004) 18

19 2.2. Metoda NÁKLADOVÁ (metoda věcné hodnoty) Tento přístup má na stanovení trţní hodnoty komerčních nemovitostí, jejichţ podstatou je generování výnosů, logicky vliv nejmenší, a proto níţe jen stručně popíši základní pohledy na tento způsob ocenění. Jak jiţ název napovídá, jedná se o metodu zaloţenou na stanovení hodnoty nemovitosti na základě porovnání reprodukčních nákladů stavby s porovnatelnými technikými a funkčními vlastnostmi se stavbou oceňovanou. Analýza věcné hodnoty spočívá v: - popisu (nálezu) majetku - vlastní analýza zjištění reprodukční ceny, kvality - předpoklad dalšího vývoje odhad ţivostnosti stavby. Hodnota zjišťovaná nákladovou metodou = věcná hodnota (opotřebení + funkční nedostatky + ekonomické nedostatky) Ekonomické nedostatky by při ocenění nemovitosti měly vyjádřit poměr mezi věcnou hodnotou majetku a trţní hodnotou ve vyhlášce toto reflektuje uvedený koeficient prodejnosti. Je zřejmé, ţe výsledná hodnota nemovitosti zjišťovaná za pomocí nákladové metody je v souvislosti s trţními podmínkami daleko méně vypovídající neţ hodnota zjišťovaná metodou porovnávací. Na druhou stranu má však tato metoda své významné opodstatnění např. při oceňování novostaveb a dale pak zejména v pojišťovnictví, kdy je nutné stanovit pojistnou hodnotu nemovitosti jako takové, coţ lze pouze za pomocí zjištění reprodukční hodnoty bez ohledu na podmínky trhu (= hodnota, za kterou by bylo moţné stejný majetek znovu pořídit). 19

20 Částečné výstupy nákladové metody jsou však téţ často dobře vyuţitelné i při zpracování ocenění příjmovou či porovnávací metodou - analýza věcné hodnoty je např. uţitečná při zjištění ţivotnosti budovy, jejího opotřebení a souvisejících investičních nákladů, které samozřejmě do jisté miry ovlivňují trţní hodnotu nemovitosti Metoda VÝNOSOVÁ (příjmová) Tento přístup oceňování je zaloţen na principu očekávaných výnosů generovaných oceňovanou nemovitostí, přičemţ výnosová hodnota je většinou vztahována na nemovitosti jako celek, tj na stavbu i pozemek dohromady. Vzhledem k charakteru komerčních nemovitostí, tedy jejich schopnosti generovat výnos, je tato metoda při jejich oceňování nejzásadnější a při závěrečné analyze je jí proto přisuzována největší váha. Výnosová hodnota nemovitosti se rovná součtu všech očekávaných budoucích výnosů, plynoucích z pronájmu nemovitosti, přepočtených na současnou hodnotu peněz. Výnosové metody oceňování zahrnují metody zaloţené na: 1. diskontování volného peněţního toku (DCF), 2. přímé kapitalizaci výnosů. Diskontování volného peněţního toku (DCF - discounted cashflow) Diskontací výnosů rozumíme proces transformace všech budoucích očekávaných výnosů z nemovitosti do přítomnosti a jejich přepočtení na současnou hodnotu peněz. Tato metoda vychází z principů sloţeného úročení. Základním pojmem je tedy úrok výnos či odměna za zapůjčení peněz, který bývá obvykle vyjadřován jako dohodnutý podíl z vypůjčené částky splatný za dohodnuté období. Odhadnuté očekávané výnosy z nemovitostí v budoucnu jsou v podstatě očekávaná budoucí hodnota prospěchu z investice v podobě výnosů, které je nutno v rámci 20

21 objektivizace výsledku převést do současnosti. Úroková míra je v tomto procesu totoţná s diskontní mírou, v níţ jsou reflektována měřítka výnosnosti do nemovitosti vloţených prostředků. Diskontní míra vyjadřuje míru nejistoty vyjádření současné hodnoty pomocí budoucích (nejistých) příjmů. Vztah pro výnosovou hodnotu je pak obecně vyjádřen rovnicí 6 : PV = FV / q n, kde PV Současná hodnota (Present value) FV Budoucí hodnota (Future value) 1 / q n - Diskontní míra Diskontní míru pak ovlivňují zejména následující faktory: druh nemovitosti poloha nemovitosti trţní riziko (stabilita trhu s nemovit., politická stabilita, odhad inflace, kupní síla / poptávka po nemovitostech) ţivotnost nemovitosti struktura kapitálu 6 Ing. Zbyněk Zazvonil Výnosová hodnota nenovitostí 21

22 Pro určení diskontní metod existuje mnoho metod např.: a) porovnání obvyklé výnosnosti daného typu nemovitostí b) výpočet z trţní ceny nemovitostí c) výpočet pomocí stavebnicového modelu d) stanovení reálné kapitalizační míry na základě nominální úrokové míry e) výpočet pomocí sazby úroků z hypotéčních úvěrů 7 Vzhledem k náročnosti určení diskontní míry, která zohledňuje mnoho faktorů najednou, je metoda výpočtu současné výnosové hodnoty diskontováním výnosů všeobecně povaţována za celkem sloţitý proces, přičemţ výsledná hodnota je poměrně nejistá (zohledňování odhadovaných budoucích výnosů a rizik, které v případě oceňované nemovitosti nemusí nakonec vůbec nastat). Přímá kapitalizace výnosů Proces přepočtení budoucích výnosů na současnou hodnotu se nazývá kapitalizací výnosů. Forma úrokové miry, kterou převádíme očekávané budoucí výnosy na současnou hodnotu, je míra kapitalizace. Kapitalizační míra je v zásadě míra zhodnocení investovaného kapitálu, zaloţena na poměru reálných ročních výnosů plynoucích z nemovitosti a skutečně realizované prodejní ceny nemovitosti, vyjádřena v %: Míra kapitalizace (%) = (čistý roční výnos z nemovitosti / prodejní cena) x 100 Při určování trţní hodnoty pomocí míry kapitalizace je potřeba mít zejména dostatek údajů o realizovaných prodejních cenách podobných nemovitostí a jejich čistém provozním příjmu, coţ samozřejmě není vţdy jednoduché, zejména v odlehlých lokalitách. Při shromáţdění dostatečné datové základny je však moţné stanovit průměrnou kapitalizační míru a aplikovat ji při ocenění podobných nemovitostí. 7 Ing. Zbyněk Zazvonil Výnosová hodnota nenovitostí 22

23 V případě, ţe nelze stanovit kapitalizační míru, je moţné pouţít hypotetickou kapitalizační míru jako součet několika trţních faktorů, kterými jsou: 8 Bezriziková úroková míra tu zjistíme např. ze statistických údajů zveřejňovaných statistickými úřady či centrální bankou, Inflační míra inflace reálnou hodnotu kapitálu sniţuje, avšak pokud z nájemních smluv zjistíme, ţe jsou aplikovány inflační doloţky (nájemné je kaţdoročně upravováno o inflaci), tento faktor bude logicky roven 0, Míra rizika nemovitosti jsou všeobecně vnímány za méně rizikové investice, avšak i přesto jsou s nimi určitá rizika spojena - např.: o technická poţár, zřícení budovy o ekonomická hospodářská krize, výpadek nájemného o politická změny zákonů, válka, apod. Míra rizika je stanovována jako poměr bezrizikové úrokové miry a skutečných výnosů z nemovitosti. Míra ekonomické životnosti tj. doba, po kterou je nemovitost schopna generovat zisk. Výše popisovaná teorie výpočtu kapitalizační míry je však zaloţena na předpokladu, ţe celková kapitalizační míra je součet několika dílčích faktorů. 8 Ing. Zbyněk Zazvonil Výnosová hodnota nenovitostí 23

24 Výnos z nemovitosti V souvislosti s postupem odhadu trţní ceny nemovitosti výnosovou metodou je nutné objasnit a rozlišit pojmy potenciální hrubý výnos x efektivní hrubý výnos x čistý provozní výnos, přičemţ: Potenciální hrubý výnos je výnos z nájemného, které lze u oceňované nemovitosti očekávat za určité časové období, přičemţ tento výnos není poníţen ani o provozní náklady a zároveň není uvaţováno s jakýmkoliv výpadkem nájemného, Efektivní hrubý výnos je potenciální hrubý výnos, který je poníţen o předpokládané riziko výpadku nájemného (toto záleţí na kvalitě a délce uzavřených nájemních smluv), Čistý provozní výnos je předpokládaný efektivní výnos z oceňované nemovitosti poníţený o provozní náklady, které většinou nese majitel nemovitosti (není vţdy pravidlem), např.: Daň z nemovitosti Pojištění nemovitosti majetku & odpovědnosti Provize právní sluţby, účetní sluţby, úřední úkony, projekční činnost, sluţby realitných agentů při hledání nových nájemců Obnovovací náklady předpokládané náklady na výměnu technologií (např. VZT jednotky, kompresory chlazení, EPS, CCTV a EZS technologie, výtahové komponenty či celé výtahové systémy) a stavebních komponentů např. výměny střešní krytiny, podlahové krytiny, oken, dveří, povrchů chodníků, vozovek, parking Rezervy na úpravu dispozic a základní vybavení (většinou malba, nové koberce) volných prostor pro případného nového nájemce (tzv. fit-out náklady ) Podíl neobsazených prostor na celkových provozních nákladech přenášených na nájemce nemovitosti v případě neobsazenosti se % z celkových nákladů na sluţby přenáší automaticky na majitele objektu, jinými slovy není tento podíl na nákladech na koho přenést. Pronájem pozemku v případě, ţe budova stojí na pozemku jiného vlastníka 24

25 Bývá běţnou praxí na trhu, ţe následující náklady pokrývají v rámci úhrady sluţeb nájemci budov, ale můţe se stát, ţe i na těchto nákladech se z jakýchkoliv důvodů podílí i majitel objektu (závazek z nájemní smlouvy, apod.): Dodávky médií (elektřina, voda, plyn, teplo) Běţná údrţba a opravy Revize, servisy (prováděné dle zákonných předpisů) Čištění a úklid Odvoz a likvidace odpadů Ostraha, recepce Náklady na běţnou údrţbu a opravy technologií VZT, EPS, EZS, výtahů Vývoj míry kapitalizace v době od roku 2000 do 2010 V přehledu dále v této kapitole jsou seřazeny dle let zjištěné kapitalizační míry realizovaných prodejů některých komerčních nemovitostí v Praze 4 od roku 2000 do 2010, tedy před a v průběhu ekonomické krize, která začala ovlivňovat ceny všech nemovitostí, nejen komerčních, zhruba od konce roku 2008 (zdroj CB Richard Ellis, Passerinvest Group). Pro upřesnění ještě uvádím, ţe nemovitosti uvedené v příloze jsou všechny stejného typu a sice administrativní budovy třídy A a míra kapitalizace je kalkulována na základě realizovaných prodejů a skutečného nájemného. Údaje o prodejní ceně nemovitostí a výši nájemného však z důvodu zachování obchodního tajemství nelze uvést. Administrativní objekty třídy A reprezentují budovy nejvyšší kvality na svém trhu. Jsou všeobecně nejlépe vypadající budovy, kterou jsou zároveň postaveny za pouţití nejkvalitnějších stavebních materiálů. Budovy třídy A jsou profesionálně řízeny a spravovány, jsou umístěny na vhodných místech a dopravně velmi dobře dostupné. 25

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2073/113/12 dodatek č. II ODBORNÝ POSUDEK č. 2073/113/12 dodatek č. II o obvyklé ceně nemovitosti st.p.č. 951 v katastrálním území Hradištko pod Medníkem a obci Hradištko, okres Praha - západ ke dni 22.2.2013 Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6171-153/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 283/1, parc.

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6361-342/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/100 na pozemku parc. č. 2155/6, obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 o obvyklé ceně ideální 1/3 nemovitosti - pozemku parc. č. 924/4 zahrada zapsané na listu vlastnictví č. 541 v katastrálním území Horní Lipová, obec Lipová-lázně Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 O obvyklé ceně podílu 1/175 nemovitosti - pozemků parc.č. 152/1, 228/28, 488/2, 732/2, 738/11 v katastrálním území Ves Rudoltice, obec Slezské Rudoltice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

Znalecký posudek č. 5339-096/14

Znalecký posudek č. 5339-096/14 Znalecký posudek č. 5339-096/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 345/2, ve druhém nadzemním podlaţí bytového domu v ulici Dukelských hrdinů č.p. 345, v obci Praha, na pozemku parc. č.

Více

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09

Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 Ocenění nemovitostí č. 4029-40/09 o ceně zjištěné a obvyklé k bytu č. 17 v domě čp. 2391 včetně spoluvlastnických podílů k pozemku pč. 6268 a společným částem domu - zapsáno v LV č. 7388 obce Brno kú.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

Znalecký posudek č. 5307-064-01/14

Znalecký posudek č. 5307-064-01/14 Znalecký posudek č. 5307-064-01/14 O obvyklé ceně nemovité věci - rodinného domu č.p. 378, v obci Podlesí, na pozemku parc. č. 1049/3 a pozemků parc. č. 1049/3 a parc. č. 1049/1, katastrální území Podlesí

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3864 v katastrálním území Lukavice v Čechách, obec Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV č. 442.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2469/109/14 dodatek č. I

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2469/109/14 dodatek č. I ODBORNÝ POSUDEK č. 2469/109/14 dodatek č. I o obvyklé ceně nemovité věci objektu bydlení č.p. 213 na p.č. 569 a pozemků p.č. 569 a p.č. 570 v katastrálním území Opočno pod Orlickými horami a obci Opočno,

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 741/211/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 741/211/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 62/9, v budově č.p. 62, bytový dům, na pozemku č. parc. St. 192, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2676/123/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2676/123/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2676/123/15 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku p.č. 375/44, zapsaného na LV č. 19 v katastrálním území Němčí a obci Podlesí, okres Ústí nad Orlicí Objednatel odborného posudku: JUDr.

Více

Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011

Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011 Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011 O ceně obvyklé rodinného domku č.p. 83 na pozemku p.č. st. 60 s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Hředle dle LV 148 Objednatel posudku: Účel posudku: Vydra Libor

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2709/33/16

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2709/33/16 ODBORNÝ POSUDEK č. 2709/33/16 o obvyklé ceně pozemku p.č. 466/1 zapsaného na LV číslo 116 v k.ú. a obci Chrastavec, okres Svitavy Objednatel odborného posudku: JUDr. Ivana Kozáková, soudní exekutor Exekutorského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5787-169/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 11/24 na pozemcích parc. č. 1021/15 a parc. č. 1117, v obci Oleška, katastrální území Brník, zapsaných

Více

Oceňování nemovitostí. Ekonomika a managment

Oceňování nemovitostí. Ekonomika a managment Oceňování nemovitostí Ekonomika a managment Obvyklá cena cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, případně obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby, v obvyklém obchodním

Více

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2033/32, v obci Beroun, katastrální území Beroun, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2386/22 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2386/22 o obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1559/51 v domě čp. 1559 postaveném na pozemku parc.č. 73/3 včetně podílu na společných částech domu bez spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 Č. j: 789/2015-A ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1446-51/2015 o ceně bytové jednotky č. 1466/11 (zapsané na listu vlastnictví č. 8620), umístěné v budově č.p. 1465, 1466, 1467 (zapsané na listu

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1887/17/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Bytová jednotka č. 4 v bytovém domu č.p. 81 se všemi součástmi

Více

Znalecký posudek č /17

Znalecký posudek č /17 Znalecký posudek č. 6598-138/17 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na bytové jednotce č. 114/6, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici U staré školy č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 160 EX 6123/ číslo 1297/28

ZNALECKÝ POSUDEK 160 EX 6123/ číslo 1297/28 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1297/28 160 EX 6123/12-44 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 2805/5 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Slovany 2805/8, 276

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/4699/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/4699/2017 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/4699/2017 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 101 se st. p.č. 131 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 163/2 zahrada včetně příslušenství v k.ú. Lískovec, obci Koryčany Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 333/2015-A ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1420 25/2015 o ceně bytové jednotky č. 236/4 ( na LV č. 8545), umístěné v budově č.p. 236 stojící na pozemku parc.č. 18/1, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4641/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4641/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4641/16 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 844/123, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Hlubočepy, Hlavní město Praha. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Vlastník: Veronika Koristková, Boţkova 552/19, Karviná-Ráj podíl 1/1

Vlastník: Veronika Koristková, Boţkova 552/19, Karviná-Ráj podíl 1/1 Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1239 / 2010 Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : bytová jednotka č. 552/14

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2696/20/16

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2696/20/16 ODBORNÝ POSUDEK č. 2696/20/16 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku p.č. 96/9 v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové a obci Dětřichov u Moravské Třebové, okres Svitavy Objednatel odborného posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 505/2012

Znalecký posudek č. 505/2012 Znalecký posudek č. 505/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1463/154 (104) v objektu čp. 1463, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 239-2979/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 603/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 603/5 a 616/6 v k.ú. Horní Suchá, obec Horní Suchá, okr. Karviná. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/2015. O ceně pozemků parc. č. 517/8, 520/5 a 521/4 v k.ú. Svinařov u Kladna, obec Svinařov, okr. Kladno.

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/2015. O ceně pozemků parc. č. 517/8, 520/5 a 521/4 v k.ú. Svinařov u Kladna, obec Svinařov, okr. Kladno. - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 108/2015 O ceně pozemků parc. č. 517/8, 520/5 a 521/4 v k.ú. Svinařov u Kladna, obec Svinařov, okr. Kladno. Objednatel znaleckého posudku: Eurodražby.CZ a.s., Čimická 780/61,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Bohuslav Štencl. oceňování nemovitého majetku. č. 5013 23/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Bohuslav Štencl. oceňování nemovitého majetku. č. 5013 23/2010 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5013 23/2010 zjištění tržní ceny nemovitosti - pozemku p.č. 926 zahrady, LV č. 4260, v obci Klobouky u Brna, k.ú. Klobouky u Brna,

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p Hradec Králové 3. Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí

JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p Hradec Králové 3. Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí ocenění 1/2 ideálního spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech - lesní parcele číslo 259/1 a 281 s trvalým lesním porostem, v katastrálním území Lískovec u Nedvědice, obci Ujčov, kraj Vysočina. Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 185-3230/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 622/093/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 622/093/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 3581/6, v budově č.p. 3580, 3581, 3595 na pozemcích č. parc. 337, 338, 339 vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3254/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku parc.č. 315 v k.ú. Brušperk, obec Brušperk, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 490/2012

Znalecký posudek č. 490/2012 Znalecký posudek č. 490/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1415/9 v objektu čp. 1415, ulice Taškenstká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2306/120/13

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2306/120/13 ODBORNÝ POSUDEK č. 2306/120/13 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovitosti pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr ( PK ), vše zapsané na LV č. 160, včetně všech součástí a příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

Znalecký posudek č. 5081-245/13

Znalecký posudek č. 5081-245/13 Znalecký posudek č. 5081-245/13 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 649, v obci Mníšek pod Brdy, na pozemku parc. č. 392 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemků parc. č. 224/4 - orná půda,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2016 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3090 v katastrálním území Těšetice u Znojma, obec Těšetice, okres Znojmo, zapsáno na LV č. 32. Postup při

Více

Znalecký posudek č. 5941-323-01/15

Znalecký posudek č. 5941-323-01/15 Znalecký posudek č. 5941-323-01/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. p. 2008/6 v budově č. p. 2008 na pozemku parc. č. 671/2, v obci Praha, katastrální území Libeň, zapsané u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14

ZNALECKY POSUDEK. č. 4329/14 EX 2334/13-318 ZNALECKY POSUDEK č. 4329/14 0 ceně nemovitých věcí: Bytu č. 455/28, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Letňany, hl. m. Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2354/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2354/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2354/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1192/13 v objektu čp. 1192/18, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /13

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2021-32/13 NEMOVITOSTI: Pozemky parc.č. 1236/7, parc.č. 2347/6, oba k.ú. Horšovský Týn, obec Horšovský Týn, okres Domažlice, kraj Plzeňský Vlastník pozemků: Česká republika, právo

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2672/119/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2672/119/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2672/119/15 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku p.č.st. 165 jehož součástí je rodinný dům č.p. 101 a pozemků p.č. 723/1 a p.č. 723/2, zapsaných na LV č. 1671 v katastrálním území Bítouchov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2694/18/16

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2694/18/16 ODBORNÝ POSUDEK č. 2694/18/16 o obvyklé ceně ideálních 5/32 nemovitých věcí pozemku p.č.st. 221 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 38 a pozemku p.č. 334 v katastrálním území a obci Žichlínek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-3747/13 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc.č. 622/11 v k.ú. Černotín, obec Černotín, okres Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více