Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem Karla Čapka 1147, Jeseník IČ Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Zbořila, advokát, se sídlem Horní náměstí 365/7, Olomouc, IČ: , DIČ: CZ

2 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Rekvalifikace III Řidič z povolání V procesu realizace zadávacího řízení je postupováno dle zásad vyjádřených v ustanovení 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle Metodického pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro zadávání zakázek Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (dále též jen OP LZZ), identifikační číslo MAD 99, zveřejněného na: verze 1.3 účinné od 15. října Název veřejné zakázky Rekvalifikace Řidič z povolání Předmět zakázky služba Kód CPV Druh veřejné zakázky dle její hodnoty ejná zakázka malého rozsahu Druh zadávacího řízení Zadávací postupy podle MP MPSV MAD 99 Hodnota zakázky (bez DPH) ,- Kč Název zadavatele Sídlo zadavatele Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele IČ zadavatele / DIČ zadavatele Kontaktní osoba zadavatele Telefon fax datová schránka Česká republika - Úřad práce v Jeseníku Karla Čapka 1147, Jeseník Ing. Martin Viterna, ředitel Úřadu práce v Jeseníku / CZ Bc. Zdeněk Vrtný, vedoucí odboru trhu práce a poradenství qusad95 Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Název/obchodní firma IČ/DIČ Adresa sídla/místa podnikání Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Zbořila / CZ Horní náměstí 365/7, Olomouc Osoby oprávněné za zadavatele jednat Mgr. Jiří Zbořil, advokát Kontaktní osoba Mgr. Roman Dvorský Telefon, fax, mobil / /

3 Obsah zadávací dokumentace: 1. Základní vymezení předmětu veřejné zakázky Údaje o osobě pověřené zadavatelskými činnostmi Obecné podmínky pro podání nabídky Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Podmínky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky Předpokládaná hodnota zakázky, způsob stanovení nabídkové ceny Doba realizace zakázky Platební podmínky Obchodní podmínky Hodnotící kritéria Způsob hodnocení Pokyny pro zpracování nabídky Forma a označení nabídek, místo a lhůta pro předložení nabídek Definice pojmů, užitých v zadávací dokumentaci: - zadavatel = Úřad práce v Jeseníku - uchazeč (též UOZ) = uchazeč o zaměstnání v evidenci ÚP v Jeseníku ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti - dodavatel = uchazeč podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, který podává nabídku v rámci této veřejné zakázky - ZD = zadávací dokumentace veřejné zakázky - VZ = veřejná zakázka = zakázka - Národní individuální projekt Poradenství a rekvalifikace Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti = NIP PaR - APZ = aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ = Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - zákon o zaměstnanosti = zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - zákon o veřejných zakázkách = zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. - ESF = Evropský sociální fond - EU = Evropská unie - smlouva = Smlouva o realizaci rekvalifikačního kurzu řidič z povolání 3

4 1. Základní vymezení předmětu veřejné zakázky 1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění rekvalifikačního kurzu pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání v oboru Řidič z povolání pro rozšíření řidičského jejich oprávnění skupin C a C+E na skupinu D, případně D+E, s cílem rozvinout jejich kvalifikaci, motivovat je a tím zvýšit jejich zaměstnatelnost. 2. Rekvalifikace je součástí nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, které zadavatel zajišťuje v souladu se zněním ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č.519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 3. Rekvalifikace bude realizována v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), národního individuálního projektu (NIP) Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnanosti a bude financována z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. 2. Údaje o osobě pověřené zadavatelskými činnostmi 1. Jedná se o osobu pověřenou zadavatelem jednat na základě uzavřené smlouvy a v rozsahu odpovídajícím ustanovení 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 2. Dodavatel je povinen veškeré doklady a požadované listiny doručovat této pověřené osobě. Tyto doklady a listiny se považují za doručené dnem, kdy byly doručeny pověřené osobě. Pověřená osoba: Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Zbořila, advokáta se sídlem Horní náměstí 365/7, Olomouc, IČ: , DIČ: CZ Další údaje týkající se pověřené osoby jsou uvedeny na straně 1 zadávací dokumentace. 3. Obecné podmínky pro podání nabídky 1. Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. 2. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 3. Při zpracování nabídky a v průběhu realizace poradenské činnosti má dodavatel informační povinnost dle platného Manuálu pro publicitu OP LZZ Veškeré dokumenty související s podanou nabídkou a s realizací poradenské činnosti musí být označeny v souladu s pravidly vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Dodavatel je povinen zajistit v místě realizace poradenské činnosti umístění loga ESF, EU, OP LZZ a vlajky ČR. Související podklady a manuály jsou dostupné na webových stránkách 4

5 4. Zadavatel neposkytne dodavateli úhradu nákladů spojenou s vypracováním jeho nabídky, ani s účastí v řízení. 5. Dodatečné informace, související s touto veřejnou zakázkou, jsou zadavatelem poskytovány pouze na základě písemného dotazu žádosti dodavatele. Tento dotaz musí být doručen pověřené osobě nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Je přípustné pouze doručení formou u. 6. Žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci bude vyřízena ve lhůtě do 2 pracovních dnů zasláním odpovědi na ovou adresu tazatele. 7. Až do projednání nabídek a definitivního rozhodnutí o vítězném dodavateli bude dodržena mlčenlivost o obsahu nabídek. 8. Kompletní předložené nabídky jednotlivých dodavatelů jsou předmětem desetileté archivace zadavatele a nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů. 9. Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 10. Kritéria veřejné zakázky jsou specifikovány touto zadávací dokumentací. 11. Proces otevírání obálek a posouzení úplnosti podaných nabídek, stejně tak proces následného hodnocení nabídek je neveřejný. 4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem pro další posouzení a hodnocení nabídky dodavatele. Nabídka, která nesplní kvalifikační požadavky, bude z dalšího hodnocení vyřazena. Dodavatel dokládá své kvalifikační předpoklady pro realizaci veřejné zakázky v rozsahu: A. Základní kvalifikační požadavky: - Trestní bezúhonnost Způsob prokázání: čestné prohlášení - Neexistence daňových nedoplatků v: a) ČR b) případně jiné zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a současně neexistenci nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani Způsob prokázání: čestné prohlášení - Neexistence nedoplatků na : a) pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, b) pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v ČR, v případně jiné zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Způsob prokázání: čestné prohlášení Výše uvedená požadovaná čestná prohlášení jsou přílohou č. 3 zadávací dokumentace. 5

6 B. Profesní kvalifikační předpoklady: - kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či z jiné obdobné evidence, v níž je dodavatel zapsán, - kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. C. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: - Čestné prohlášení o splnění závazku dodavatele uzavřít pojistnou smlouvu pro předmět plnění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a to ke dni uzavření smlouvy o realizaci veřejné zakázky, nebo o skutečnosti, že dodavatel je již takto pojištěn. Období pro plnění z této pojistné smlouvy je shodné se lhůtou účinnosti smlouvy o realizaci veřejné zakázky (viz příloha č. 3). D. Technické kvalifikační předpoklady - Splnění technických kvalifikačních předpokladů není vyžadováno. Obecné podmínky pro prokázání kvalifikačních předpokladů 1. Způsob předkládání dokladů v nabídce: - dodavatel předkládá doklady v originále, nebo v kopii. 2. Čestná prohlášení jsou předkládána v originále a musí být podepsána osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem dodavatele. 3. Změny v kvalifikaci: - dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle této zadávací dokumentace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, - stejná povinnost se vztahuje na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele o vítězné nabídce možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy; v takovém případě musí dodavatel, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 4. Posouzení kvalifikace: - zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec, - dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. 5. Nesplnění kvalifikace: - dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v důsledku změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 6

7 5. Podmínky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky A Základní 1. O zařazení uchazečů do rekvalifikačního kurzu rozhoduje ÚP v Jeseníku. 2. Hodinová dotace poradenské činnosti - výuky je: min 140 hod. 3. Počet uchazečů zařazených na jednu poradenskou činnost, tj. pro jednotlivý konkrétní kurz bude min 6 max. 12. Počet účastníků konkrétního běhu určuje zadavatel. 4. Vstupním kvalifikačním předpokladem pro účastníka rekvalifikačního kurzu je dosažení věku 21 let a řidičské oprávnění skupiny C, případně C+E. 5. Účastník rekvalifikačního kurzu, který úspěšně absolvuje rekvalifikační kurz a splní všechny zákonné požadavky (zejména zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů), obdrží příslušný řidičský průkaz. 6. Místem realizace je okres Jeseník. - Dodavatel předá ÚP v Jeseníku nejpozději do 14 dnů po ukončení každé poradenské činnosti docházku a seznam účastníků poradenství, dále výkaz absolvované poradenské činnosti. B. Obecné 1. Dodavatel je povinen ve své nabídce specifikovat ten objem části VZ, který má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. V tomto případě je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o uznatelnosti plnění části dodávky prostřednictvím subdodavatele. 2. Dodavatel, uchazeč, který podává nabídku v rámci této veřejné zakázky, nemůže být subdodavatelem jinému uchazeči o tuto veřejnou zakázku. Toto dodavatel dokládá čestným prohlášením (viz příloha č. 3) 3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 4. Zadavatel požaduje, aby veřejná zakázky byla realizována v odpovídajících prostorách, které vyhovují hygienickým, bezpečnostním a požárním předpisům. Je nepřípustné, aby byly realizovány např. v garážích, sklepních prostorách. Prostory zajistí dodavatel. 5. Dodavatel, jehož nabídku vybere zadavatel jako nejvhodnější, stanoví UoZ studijní a výcvikové povinnosti. Prokazatelně je seznámí s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně. Zajistí bezpečnost a ochranu zdraví uchazečů během celé poradenské činnosti. 7

8 6. Dále dodavatel poskytne uchazečům veškeré učební pomůcky, studijní materiály, testy, osobnostní dotazníky. Tyto náklady zahrne dodavatel do kalkulace nákladů poradenské činnosti. 7. Zadavatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly dle předmětu veřejné zakázky si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle dodavatele nebo v místě realizace poradenské činnosti a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací zakázky. Toto právo vzniká podpisem smlouvy (viz příloha č. 2), po dobu její realizace a dále po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky. Lhůta 10 let je započítávána od 1. ledna následujícího roku po roku, v němž byla smlouva o realizaci veřejné zakázky ukončena. Po stejnou dobu má zadavatel i dodavatel povinnost archivovat všechny doklady související s realizací veřejné zakázky. 8. Podmínky pro realizaci veřejné zakázky se řídí Smlouvou a Dohodou o provedení poradenské činnosti v rámci OP LZZ. 6. Předpokládaná hodnota zakázky, způsob stanovení nabídkové ceny 1. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je ,- Kč a odpovídá její maximální ceně. Nabídková cena dodavatele bude hodnocena bez DPH. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo, snížit objem zadávaných služeb v případech: - že neobdrží rozpočet na financování zakázky v dostatečné výši nebo - změny situace na trhu práce, potřebách cílové skupiny uchazečů o zaměstnání nebo - z důvodu nezájmu cílové skupiny uchazečů o tuto aktivitu, a to bez sankcí ze strany dodavatele. 3. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu bez DPH pro zadavatelem stanovený předpokládaný počet uchazečů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel dále uvedl cenu za 1 UOZ/kurz bez DPH. Pokud dodavatel není plátcem DPH, uvede tyto ceny dále i s DPH. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu v požadované struktuře (viz příloha č. 1). Uváděné ceny budou vyjádřeny v českých korunách. 4. Dodavatel předloží nabízenou cenu a základní informace o struktuře a harmonogramu rekvalifikačního kurzu prostřednictvím předepsaných formulářů, které budou opatřeny logy OP LZZ: Nabídka provedení poradenské činnosti a Kalkulace nákladů poradenské činnosti Formuláře jsou k dispozici na internetové adrese: případně je zadavatel prostřednictvím kontaktní osoby na vyžádání zašle v elektronické podobě na kontaktní osobu dodavatele. 5. Způsob krácení ceny za účastníky, kteří rekvalifikační kurz předčasně ukončí nebo se jej zúčastní jen zčásti, je stanoven následovně: Účtovaná cena = celkové náklady na jednoho účastníka MÍNUS [náklady na jednu hodinu poradenské činnosti KRÁT počet hodin absence účastníka ] Přičemž dle dodavatelem předložené kalkulace jsou náklady na: 8

9 - jednoho účastníka poradenské činnosti řádek č. 12, - jednu hodinu poradenské činnosti řádek č. 14, předepsaného formuláře Kalkulace nákladů poradenské činnosti. Příklad výpočtu: - celková cena za 1 UOZ = 6.000,- Kč - hodinová dotace poradenské činnosti = 30 hod - Uchazeč absolvoval 10 hod, absence tedy činní 20 hod - Výpočet: 6000-[(6000:30)x20]= 2.000,- Kč 7. Doba realizace zakázky 1. Doba trvání zakázky začíná dnem podpisu Smlouvy o realizaci rekvalifikačního kurzu řidič z povolání podle přílohy č. 2 k této ZD (dále též jen Smlouva ) a končí dosažením předpokládaného počtu zařazených uchazečů do jednotlivých poradenských činností nebo dosažením předpokládané hodnoty zakázky nebo Návrh Smlouvy obsahující náležitosti stanovené níže předloží dodavatel spolu se svou nabídkou (viz příloha č. 2). Na základě této smlouvy budou s dodavatelem uzavřeny jednotlivé Dohody o provedení poradenské činnosti v rámci OP LZZ v souladu s ustanovením 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnáni a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikace zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. K datu musí být ukončena realizace veřejné zakázky, přičemž platby musejí být vypořádány (včetně lhůty splatnosti) nejpozději do Platební podmínky 1. Platby bude zadavatel provádět na základě faktur vystavených dodavatelem za plnění poskytnutá na základě jednotlivých Dohod o provedení poradenských činností v rámci OP LZZ. Na faktuře bude zadavatel označen v souladu s touto zadávací dokumentací jako Česká republika Úřad práce v Jeseníku. 2. Dodavatel je oprávněn zadavateli plně fakturovat náklady na poradenskou činnost účastníků, kteří na ni skutečně nastoupí a řádně ji ukončí. V případě, že účastník poradenskou činnost řádně nedokončí, je dodavatel oprávněn fakturovat zadavateli pouze poměrnou část nákladů, vyúčtovaných způsobem uvedeným v bodě 5., kapitola 6 ZD. 3. Dodavatel bude fakturovat celkovou částku za realizovanou poradenskou činnost bezprostředně, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejím ukončení. 4. Lhůta splatnosti faktur je stanovena minimálně 21 kalendářních dnů. Lhůta splatnosti pro poslední faktury nesmí být stanovena po

10 5. Zadavatel nepřipouští valorizaci nabídkové ceny po celou dobu trvání smlouvy. 6. Podrobné platební podmínky budou sjednány v Dohodě o provedení poradenské činnosti v rámci OP LZZ. 7. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 8. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 9. Obchodní podmínky 1. S dodavatelem vítězné nabídky v rámci této veřejné zakázky zadavatel uzavře Smlouvu. Na základě této Smlouvy budou uzavírány jednotlivé Dohody o provedení poradenské činnosti v rámci OP LZZ, pro každý jednotlivý kurz poradenské činnosti. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo po vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zveřejnit údaje z této nabídky, a to včetně jednotkových cen plnění. 10. Hodnotící kritéria Kritériem pro hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, pro zadavatelem stanovený předpokládaný minimální počet uchazečů zařazených do poradenské činnosti, tj. 12 UoZ. 11. Způsob hodnocení Nabídka dodavatele vybraná zadavatelem jako nejvhodnější, je nabídka dodavatele s nejnižší cenou plnění pro celou zakázku. 12. Pokyny pro zpracování nabídky 1. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. V případě předložení nabídky v cizím jazyce, dodavatel přikládá k této nabídce její úředně ověřený překlad do českého jazyka, a to v celém jejím rozsahu. 2. Všechny dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů, případné fotokopie budou textově i obrazově shodné s originálem (např. úplnost textu, razítek, loga ). 3. Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy. 4. Dodavatel předkládá nabídku v jednom písemném vyhotovení. 10

11 5. Písemná nabídka bude předložena v požadované struktuře, všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou, s dodržením níže uvedeného věcného členění a doložením všech požadovaných příloh zadávací dokumentace. Nabídka, jež nebude obsahovat požadované dokumenty a přílohy bude vyřazena z hodnocení. Zadavatel požaduje, aby každá nabídka měla následnou strukturu: 1. Krycí list (viz příloha č. 1 této ZD). 2. Doložení základních a profesních kvalifikačních požadavků (dle kapitoly 4 této ZD). Dodavatel předloží čestné prohlášení o sjednání pojistné smlouvy (viz příloha č. 3 této ZD) 3. V případě zajištění části zakázky formou subdodávky, v souladu s touto zadávací dokumentací, dodavatel specifikuje rozsah subdodávky. 4. Čestné prohlášení o tom, že dodavatel není současně subdodavatelem v rámci této veřejné zakázky (viz příloha č. 3 této ZD). 5. Úředně ověřená plná moc pro osobu oprávněnou zastupovat dodavatele, pokud je tato určena. 6. Vyplněné a osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či jej zastupovat podepsané formuláře Nabídka zabezpečení poradenské činnosti a Kalkulace nákladů poradenské činnosti. 7. Nabídka dodavatele bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele, nebo osobou dodavatele zastupující. 8. Dodavatel je vázán celým obsahem předložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty. Toto dokládá čestným prohlášením, (viz příloha č. 3 této ZD). Nabídka, jež nebude obsahovat požadované dokumenty a přílohy bude vyřazena z hodnocení. 13. Forma a označení nabídek, místo a lhůta pro předložení nabídek Písemná nabídka musí být doručena prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo osobně či zástupcem v pracovní dny mezi 9.00 hod. a hod, nebo mezi hod. a hod., nejpozději však do středy 11. srpna 2010, hod. na adresu: Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Zbořila, Horní náměstí 365/7, Olomouc. 11

12 Obálka musí být následovně řádně zabezpečena před neoprávněnou manipulací: razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné jej zastupovat umístěném přes uzavření obálky. V pozdějším termínu doručené nabídky, obálky, jež nebudou zabezpečeny a označeny uvedeným způsobem, nebudou předmětem hodnocení. Obálku označte výrazným nápisem: NEOTEVÍRAT VZ Rekvalifikace III - Řidič z povolání" dále na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o nezařazení podané nabídky do hodnocení Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky, nevrátit podané nabídky. V Jeseníku dne Ing. Martin Viterna ředitel ÚP v Jeseníku v.r. 12

13 Příloha č. 1 Krycí list nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Rekvalifikace III - Řidič" Tento Kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek 1. Obchodní firma / název / jméno a příjmení dodavatele 2. Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu dodavatele 3. Adresa pro poštovní styk , telefon 4. Právní forma dodavatele 5. IČ dodavatele / bylo li přiděleno 6. Jméno a funkce statutárního orgánu 7. Jméno kontaktní osoby dodavatele 8. Nabídková cena za celou část zakázky v Kč 9. Nabídková cena za 1 UoZ celkem v Kč 10. Místo realizace poradenské činnosti** Bez DPH Bez DPH S DPH* S DPH* 11. Datum a razítko 12. Podpis oprávněné osoby dodavatele * cena s DPH je uváděna, pokud dodavatel není plátcem DPH ** Místem realizace je vždy Jeseník 13

14 Příloha č. 2 SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍHO KURZU ŘIDIČ Z POVOLÁNÍ Česká republika - Úřad práce v Jeseníku se sídlem K. Čapka 1147/10, Jeseník IČ jednající ředitelem Ing. Martinem Viternou Smluvní strany na straně jedné jako zadavatel (dále též jen zadavatel ) Obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení: se sídlem/místem podnikání: jednající (zastoupený): IČ: DIČ: Zapsaný v: na straně druhé jako dodavatel (dále též jen dodavatel ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu: I. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o realizaci následujícího rekvalifikačního kurzu Rekvalifikace III Řidič z povolání. 2. Tato smlouva obsahuje obecné podmínky pro realizaci jednotlivých rekvalifikačních kurzů a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace na základě výzvy ze strany zadavatele. 3. Tyto Dohody o provedení rekvalifikace budou uzavírány v souladu s ustanovením 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. II. Předmět smlouvy 1. Dodavatel se zavazuje zajišťovat pro zadavatele realizaci rekvalifikačního kurz uvedeného v článku I. této smlouvy podle jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace uzavřených na základě požadavků a potřeb zadavatele v souladu s touto smlouvou, přičemž: 14

15 A. pro realizaci rekvalifikačního kurzu (čl. I. bod 1 ) Rekvalifikace III řidič z povolání se sjednávají následující podmínky plnění: - základní kvalifikační předpoklady účastníka pro zařazení do rekvalifikačního kurzu jsou následující: dosažení věku 21 let a řidičské oprávnění pro skupinu C, případně C+E. - celkový rozsah rekvalifikačního kurzu činí, doplní dodavatel hodin, z toho teoretická příprava doplní dodavatel hodin praktická příprava doplní dodavatel hodin ověření získaných znalostí a dovedností doplní dodavatel hodin - místem konání rekvalifikačního kurzu je: doplní dodavatel - způsob ověření získaných znalostí a dovedností je následující: doplní dodavatel - výstupní doklad je následující: doplní dodavatel - minimální počet účastníků kurzu činí: doplní dodavatel - maximální délka trvání kurzu činí: doplní dodavatel - cena rekvalifikačního kurzu na jednu osobu činí: doplní dodavatel bez DPH 2. Dodavatel se dále zavazuje: a) realizovat konkrétní rekvalifikační kurz(y) v plném rozsahu za podmínek sjednaných v předchozím odstavci, b) stanovit účastníkům rekvalifikačního kurzu studijní a výcvikové povinnosti, prokazatelně je seznámit s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k rekvalifikaci, zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví během celé rekvalifikace, vybavit účastníky rekvalifikace nezbytnými ochrannými pracovními prostředky či pomůckami, pokud to obsahová náplň praktické přípravy vyžaduje, c) v průběhu rekvalifikace zajistit prokazatelnou denní evidenci docházky účastníků rekvalifikace a obsahu prováděné rekvalifikace minimálně v rozsahu: datum, téma, hodina začátku a konce, počet hodin, jméno osoby provádějící přípravu či ověření získaných znalostí a dovedností, d) neprodleně písemně, nejpozději do 8 kalendářních dnů, informovat zadavatele, pokud: - účastník rekvalifikačního kurzu nenastoupí na rekvalifikaci, - účastník rekvalifikačního kurzu neplní stanovené studijní a výcvikové povinnosti, - účastník rekvalifikačního kurzu porušuje předpisy či řády rekvalifikačního zařízení, - nastanou další závažné skutečnosti, zejména překážky v rekvalifikaci, které ztíží či znemožní pokračování rekvalifikace, - se účastník nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností. e) poslední pracovní den kalendářního měsíce, pokud rekvalifikace probíhá, informovat zadavatele o přítomnosti účastníků rekvalifikačního kurzu, f) předložit zadavateli písemný návrh na vypovězení Dohody o rekvalifikaci s účastníkem rekvalifikačního kurzu, který neplní studijní a výcvikové povinnosti nebo porušuje předpisy rekvalifikačního zařízení, 15

16 g) po ukončení rekvalifikačního kurzu zaslat zadavateli bez zbytečného odkladu závěrečný protokol, který bude minimálně obsahovat: seznam účastníků rekvalifikačního kurzu, kteří úspěšně ukončili rekvalifikaci, včetně čísel vydaných dokladů o jejím absolvování a vzoru dokladu, a informaci o absolvované části rekvalifikačního kurzu účastníky, kteří rekvalifikaci nedokončili nebo ukončili neúspěšně, h) umožnit zadavateli kontrolu dodržování sjednaných podmínek pro rekvalifikaci, včetně účasti na ověření získaných znalostí a dovedností, i) používat osobní údaje o účastnících rekvalifikačního kurzu poskytnuté zadavatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 3. Zadavatel se zavazuje provést výběr účastníků konkrétního rekvalifikačního kurzu v souladu se základními kvalifikačními předpoklady stanovenými v článku II. bodě 1. této smlouvy. Toto ujednání nemění nic na skutečnosti, že o zařazení uchazeče do rekvalifikačního kurzu rozhoduje zadavatel. III. Podmínky uzavírání dohod o provedení rekvalifikace 1. Konkrétní rekvalifikační kurzy budou realizovány v souladu s touto smlouvou na základě jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace, které stanoví konkrétní počet účastníků rekvalifikačního kurzu, termín zahájení a ukončení rekvalifikačního kurzu a celkovou cenu rekvalifikačního kurzu, přičemž budou vycházet z obecných podmínek této smlouvy a obecně závazných právních předpisů. Přílohou těchto Dohod o provedení rekvalifikace bude jmenný seznam účastníků rekvalifikace. Závazný text těchto Dohod stanoví v souladu s právní úpravou a s touto smlouvou zadavatel. 2. Zadavatel má právo kdykoli v době plnění dle této smlouvy zaslat dodavateli výzvu k realizaci konkrétního rekvalifikačního kurzu uvedeného v článku I. této smlouvy a určit při každé výzvě konkrétní počet účastníků kurzu za podmínky dodržení alespoň minimálního počtu účastníků uvedeného v článku II. bodě 1. této smlouvy pro každý konkrétní rekvalifikační kurz. Výzva k uzavření Dohody o provedení rekvalifikace musí být zadavatelem učiněna písemně. Dodavatel je povinen neprodleně po obdržení písemné výzvy zadavatele uzavřít příslušnou Dohodu o provedení rekvalifikace a zahájit rekvalifikační kurz ve lhůtě: nejdříve 15. kalendářní den a nejpozději 25. kalendářní den po písemné výzvě zadavatelem. 3. Zadavatel si vyhrazuje realizaci odběrního práva. Odběrní právo, tj. možnost čerpat plnění ze strany dodavatele podle této smlouvy i nad finanční rámec nabídnutý dodavatelem v zadávacím řízení, a to až do výše, kterou zadavatel zadal pro tuto část veřejné zakázky v zadávací dokumentaci, a to za stejných podmínek uvedených v této smlouvě. Zadavatel si rovněž vyhrazuje realizaci odběrního práva i nad finanční rámec stanovený zadavatelem v zadávacím řízení, a to až do výše 30% ceny stanovené v zadávacím řízení a za stejných podmínek sjednaných v této smlouvě, nebude-li tento postup odporovat zákonu o veřejných zakázkách či jiným právním předpisům. 4. Ostatní ujednání této smlouvy platí v případě realizace odběrního práva obdobně. 16

17 IV. Cena, termín plnění 1. Výše uvedené rekvalifikační kurzy budou realizovány v konkrétních termínech sjednaných v jednotlivých Dohodách o provedení rekvalifikace. Zadavatel uhradí dodavateli ceny rekvalifikačních kurzů stanovené v jednotlivých dohodách o provedení rekvalifikace v závislosti na počtu účastníků konkrétního rekvalifikačního kurzu a výši ceny za jednoho účastníka kurzu uvedené v článku II. bodě 1. této smlouvy pro konkrétní typ rekvalifikačního kurzu. 2. Dodavatel 8 kalendářních dnů před realizaci prvního rekvalifikačního kurzu, daného typu, předloží zadavateli vyplněný formulář Nabídka zabezpečení rekvalifikace a Kalkulace nákladů. Formuláře budou obsahovat údaje shodné s podanou nabídkou a s údaji v této smlouvě. Každý formulář bude podán s logy vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Formuláře budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. 3. Dodavatel je oprávněn zadavateli plně fakturovat náklady na rekvalifikaci účastníků rekvalifikace, kteří do rekvalifikace skutečně nastoupí a řádně ji ukončí. V případě, že účastník rekvalifikace rekvalifikaci řádně nedokončí, je dodavatel oprávněn fakturovat zadavateli pouze poměrnou část nákladů vyčíslenou následujícím způsobem: účtovaná cena = celkové náklady na jednoho účastníka rekvalifikace MÍNUS [(celkové náklady na jednoho účastníka rekvalifikace DĚLENO hodinová dotace na kurz) KRÁT počet hodin absence účastníka rekvalifikace] 4. Dodavatel bude fakturovat celkovou částku za jednotlivě realizovaný kurz bezprostředně, nejpozději do 14 kalendářních dnů po jeho ukončení. Dodavatel je oprávněn fakturovat svá plnění, která řádně ukončil, nejpozději do 7. října Lhůta splatnosti faktur bude stanovena minimálně 21 kalendářních dnů po prokazatelném doručení zadavateli. 6. Dodavatel je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce než náležely ( 108 odst. 4 písm. i) zák. č. 435/2004 Sb.). Vrácení bude provedeno ve lhůtě a způsobem stanoveným ve výzvě zadavatele. V. Podmínky spolupráce Dodavatel bere na vědomí, že je jako dodavatel služeb hrazených z veřejných finančních prostředků osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 2, písm.e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a souvisejících právních předpisů. VI. Doba platnosti smlouvy 1. Doba účinnosti této smlouvy začíná dnem jejího podpisu a končí dosažením předpokládaného minimálního počtu zařazených uchazečů do jednotlivých rekvalifikací nebo dosažením nabídkové ceny pro danou část zakázky nebo dosažením předpokládané hodnoty zakázky nebo 17

18 30. září K datu 30. září 2010 musí být ukončena realizace všech rekvalifikací, přičemž platby jakož i ostatní závazky musejí být vypořádány do 31. října Tato smlouva může být dále ukončena: a) písemnou dohodou obou stran, b) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší podstatným způsobem některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazným právním předpisem. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 3. Zadavatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu v jednoměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli, 4. Dodavatel je oprávněn předčasně ukončit smlouvu pouze v případech předvídaných právními předpisy, kterými se řídí tato smlouva. VII. Závěrečná ustanovení 1. Otázky v této smlouvě nebo dílčích Dohodách o provedení rekvalifikace neupravené nebo upravené jen částečně se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními. 2. Obě strany se zavazují, že během plnění této smlouvy i po jejím ukončení budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním této smlouvy. 3. Smluvní strany mají povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu, z něhož je zakázka hrazena. 4. Rekvalifikační kurzy jsou realizovány v rámci národního individuálního projektu a proto má dodavatel informační povinnost dle platného Manuálu pro publicitu OP LZZ Veškeré dokumenty související s realizací těchto rekvalifikačních kurzů musí být označeny v souladu s pravidly vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Dodavatel je povinen zajistit v místě realizace rekvalifikací umístění loga ESF, EU, OP LZZ a vlajky ČR. Související podklady a manuály jsou dostupné na stranách 5. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží dodavatel a jedno zadavatel. 6. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto smlouvou. 7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 8. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem; smlouva nebyla sepsána v tísni ani pod nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a není jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu tuto smlouvu obě smluvní strany potvrzují svými podpisy. 18

19 V dne.2010 V dne Za dodavatele Za zadavatele 19

20 Příloha č. 3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu REKVALIFIKACE III Řidič z povolání Já, níže podepsaná osoba, oprávněná jednat jménem uchazeče, jež podává nabídku v rámci veřejné zakázky malého rozsahu REKVALIFIKACE III Řidič z povolání, prokazuji splnění části podmínek podle zadávací dokumentace tímto čestným prohlášením. Čestně prohlašuji, že uchazeč: - je trestně bezúhonný podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - není subdodavatelem jinému uchazeči, který předkládá nabídku v rámci této veřejné zakázky. - je vázán celým obsahem přiložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty. - doloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a to v případě, že uchazeč bud vybrán k realizaci zakázky v tomto zadávacím řízení. Originál pojistné smlouvy, nebo její úředně ověřenou kopii se uchazeč zavazuje doložit před podpisem smlouvy, a to nejpozději 10 kalendářních dnů od obdržení vyrozumění o výběru nabídky v tomto zadávacím řízení. - bere na vědomí, že nedoložení pojistné smlouvy, nebo její doložení v jiném, než předepsaném termínu bude považováno za nesplnění ekonomických a finančních kritérií. Zadavatel si pro tento případ vyhrazuje právo odmítnout podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem. Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. V dne... podpis oprávněné osoby 20

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ

RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ !~ ť ~ IMP1 ~ OPERAČNÍPROGRAM PODPORUJEME ~j~ý 1 ŠVI LIDSKÉ ZDROJE VAŠI RUDOUCNOST A ZAMESTNANOST www.e5fcr.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA S VÍCE ÚČASTNÍKY O REALIZACI PORADENSKÝCH ČINNOSTÍ uzavřená podle ustanovení

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA Číslo výzvy : ÚP BR/Por/008/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Poradenské činnosti BILANČNÍ DIAGNOSTIKA Výzva je vydána v

Více

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách

V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Číslo výzvy : ÚP BR/Por/010/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy pracovník v sociálních službách Výzva

Více

Kontaktní osoba zadavatele PhDr. Alena Vajnerová, vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikací

Kontaktní osoba zadavatele PhDr. Alena Vajnerová, vedoucí oddělení poradenství a rekvalifikací VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU v rámci Národního individuálního projektu "Poradenství a rekvalifikace" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I

SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I SMLOUVA na administraci zajištění pracovníků projektu Se sousedy k vzdělávání I uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní

Více

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost.

Smlouva o dílo. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti společnost. Příloha č.2 Smlouva o dílo na dílčí plnění zakázky grantového projektu ESF, reg.č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/. název projektu: Systematické vzdělávání zaměstnanců Futaba Czech, s.r.o., k posílení konkurenceschopnosti

Více

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele.

Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka: Zadávací řízení na dodavatele Kurzu Základy podnikání a dalších služeb pro začínající podnikatele. Zadavatel Název žadatele: Mateřské centrum Bělásek (dále jen MC) Právní

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu ustanovení 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OPS/115618/Kle/10 POČET LISTŮ DOPISU: 5 VYŘIZUJE: Bc. Kleinbauerová TEL: 596 803 344 FAX:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO ZAMĚSTNANCE SPOLEČNOSTI O.K. TEXTIL, S.R.O. 1. Identifikace zadavatele název zadavatele: O.K. TEXTIL, s.r.o. adresa sídla:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.

v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35. Výběr dodavatele vzdělávacích služeb pro zajištění zakázky s názvem Vzdělávání v MONIT plus v rámci projektu Efektivní vzdělávání a podpora lidských zdrojů společnosti MONIT plus, s.r.o. registrační číslo

Více

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka

Název zadavatele: Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912. Osoba oprávněná jednat Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 397718-2/ČJ-2015-0000VZ-V

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 397718-2/ČJ-2015-0000VZ-V VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu KŘP hl. m. Prahy - Legerova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU. Využijme zkušeností v Plzeňském kraji

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ORGANIZACI A ZAJIŠTĚNÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ V RÁMCI PROJEKTU. Využijme zkušeností v Plzeňském kraji Název projektu: Registrační číslo projektu: Místo realizace projektu: Oblast podpory: Prioritní osa: Využijme zkušeností v Plzeňském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00009 Plzeňský kraj 4.2a.1 Posílení aktivních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013

Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR FONDŮ EU Zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na nákup služeb s názvem Posílení administrativní kapacity OPPA a OPPK 2010-2013 zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:,,TISK A PUBLICITA PROJEKTU,, pro projekt: Marketingová opatření partnerských měst Annaberg-Buchholz a Chomutov ČÍSLO

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen veřejná zakázka ) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zadávací dokumentace k projektu VFN v Praze: Zvýšení konkurenceschopnosti VFN Praha prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšováním adaptability zaměstnanců na strukturální změnyvfn v Praze v rámci:

Více

Příloha č. 3 Návrh Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikace Rekvalifikační kurzy v oblasti výpočetní techniky

Příloha č. 3 Návrh Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikace Rekvalifikační kurzy v oblasti výpočetní techniky Příloha č. 3 Návrh Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikace Rekvalifikační kurzy v oblasti výpočetní techniky kterou v souladu s 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění uzavřeli:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k projektu firmy Schwan-STABILO ČR, s.r.o. Budování podniku světové třídy v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Semináře a kurzy měkkých dovedností Název projektu: Rozvoj pracovních dovedností zaměstnanců

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ EVROPSKÁ UNIE ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE J. HEYROVSKÉHO AV ČR, v.v.i. CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ VŘ//2009 V Praze dne 2. února 2009 Oznámení o zahájení zadávacího řízení výzva

Více

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky.

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení: na služby Vzdělávání v MoroSystems, vyhlášené dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7 Zadavatel: MoroSystems, s.r.o., se sídlem Nová 147/14,

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

pt l!le Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Služba

pt l!le Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Služba fff evropský sociáíru W' fond v ČR EVROPSKA UNIE ~ pt l!le OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Výběrové

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

1. Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele sortimentu kancelářských potřeb, doplňků a. 2. Druh zakázky: zakázka na dodávku.

1. Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele sortimentu kancelářských potřeb, doplňků a. 2. Druh zakázky: zakázka na dodávku. Zadavatel : Dům zahraničních služeb MŠMT se sídlem : Senovážné nám. 26, 110 10 Praha 1 Zast. : Ing. Ivou Tatarkovou, ředitelkou IČ : 61386839 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle

Více

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO. Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO Obnova zeleně - městský park v Chomutově 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Sídlem: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891 Bankovní spojení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, směrnice Ministerstva školství, mládeže

Více

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Odborná publikace Průmysl cestovního ruchu pro projekt OP RLZ - MMR Odborná školení

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby. Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Zabezpečení vzdělávání v orgánech Jihomoravského kraje Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ NA MZDOVÉ NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ NA MZDOVÉ NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKŮ NA MZDOVÉ NÁKLADY ZAMĚSTNAVATELE k projektu SÍDLIŠTĚ příležitost pro mladé nezaměstnané z Janova CZ.1.04/3.3.05/96.00178 Uzavřená mezi: realizátorem projektu: LIBUŠE, spolek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Zadávací dokumentace zakázky. Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy. 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. Zadávací dokumentace zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy 21.2.2011 PAS Zábřeh na Moravě a.s. 1. Název zakázky Vzdělávání firmy PAS Zábřeh na Moravě a.s. vzdělávací kurzy

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úklidové služby v objektech Úřadu vlády České republiky DLE 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 99/2013 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

OPVK/2014 - Dodávka dataprojektorů V. etapa

OPVK/2014 - Dodávka dataprojektorů V. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město

na provedení auditu národních projektů Úřadu práce Brno - město ČR Úřad práce Brno město Křenová 25/27 659 59 Brno Výzva více zájemcům k podání nabídky v Brně 4. 6. 2008 Česká republika - Úřad práce Brno-město jako zadavatel Vás tímto oslovuje k podání nabídky na provedení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASEKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zadávací dokumentace Dodávka ovoce, zeleniny a loupaných brambor Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na dodávky zadané mimo režim zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Předmět

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem Poskytování sociální služby chráněné

Více

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva )

Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) Smlouva o poskytnutí služby užívání okruhu na trase CESNET (Zikova 1903/4, Praha 6) Národní muzeum (Vinohradská 1, Praha 1) (dále jen smlouva ) uzavřená ve smyslu ustanovení dle 1746 odst. 2 zákona č.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti LUCIS, s.r.o. Údaje o zadavateli: Název: LUCIS, s.r.o. Sídlo zadavatele: Nová 147/14, Popůvky 664 41 IČO: 25570731

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ. Kontaktní osoba. Telefon 734 522 683 Fax E-mail Kontaktní osoba Martin Jandík Telefon 734 522 683 Fax E-mail jandik@iss-cheb.cz Datum 16.05.2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA PROJEKT DODÁVKA AUTOMATIZAČNÍHO SYSTÉMU VČETNĚ UČEBNÍCH PLÁNŮ dle ustanovení 44

Více