Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Rekvalifikace III. Řidič z povolání (řidič)"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Rekvalifikace III Řidič z povolání (řidič) Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika Úřad práce v Jeseníku, se sídlem Karla Čapka 1147, Jeseník IČ Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi: Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Zbořila, advokát, se sídlem Horní náměstí 365/7, Olomouc, IČ: , DIČ: CZ

2 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Rekvalifikace III Řidič z povolání V procesu realizace zadávacího řízení je postupováno dle zásad vyjádřených v ustanovení 6 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podle Metodického pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro zadávání zakázek Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (dále též jen OP LZZ), identifikační číslo MAD 99, zveřejněného na: verze 1.3 účinné od 15. října Název veřejné zakázky Rekvalifikace Řidič z povolání Předmět zakázky služba Kód CPV Druh veřejné zakázky dle její hodnoty ejná zakázka malého rozsahu Druh zadávacího řízení Zadávací postupy podle MP MPSV MAD 99 Hodnota zakázky (bez DPH) ,- Kč Název zadavatele Sídlo zadavatele Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele IČ zadavatele / DIČ zadavatele Kontaktní osoba zadavatele Telefon fax datová schránka Česká republika - Úřad práce v Jeseníku Karla Čapka 1147, Jeseník Ing. Martin Viterna, ředitel Úřadu práce v Jeseníku / CZ Bc. Zdeněk Vrtný, vedoucí odboru trhu práce a poradenství qusad95 Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Název/obchodní firma IČ/DIČ Adresa sídla/místa podnikání Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Zbořila / CZ Horní náměstí 365/7, Olomouc Osoby oprávněné za zadavatele jednat Mgr. Jiří Zbořil, advokát Kontaktní osoba Mgr. Roman Dvorský Telefon, fax, mobil / /

3 Obsah zadávací dokumentace: 1. Základní vymezení předmětu veřejné zakázky Údaje o osobě pověřené zadavatelskými činnostmi Obecné podmínky pro podání nabídky Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Podmínky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky Předpokládaná hodnota zakázky, způsob stanovení nabídkové ceny Doba realizace zakázky Platební podmínky Obchodní podmínky Hodnotící kritéria Způsob hodnocení Pokyny pro zpracování nabídky Forma a označení nabídek, místo a lhůta pro předložení nabídek Definice pojmů, užitých v zadávací dokumentaci: - zadavatel = Úřad práce v Jeseníku - uchazeč (též UOZ) = uchazeč o zaměstnání v evidenci ÚP v Jeseníku ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti - dodavatel = uchazeč podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, který podává nabídku v rámci této veřejné zakázky - ZD = zadávací dokumentace veřejné zakázky - VZ = veřejná zakázka = zakázka - Národní individuální projekt Poradenství a rekvalifikace Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti = NIP PaR - APZ = aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ = Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - zákon o zaměstnanosti = zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - zákon o veřejných zakázkách = zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. - ESF = Evropský sociální fond - EU = Evropská unie - smlouva = Smlouva o realizaci rekvalifikačního kurzu řidič z povolání 3

4 1. Základní vymezení předmětu veřejné zakázky 1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění rekvalifikačního kurzu pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání v oboru Řidič z povolání pro rozšíření řidičského jejich oprávnění skupin C a C+E na skupinu D, případně D+E, s cílem rozvinout jejich kvalifikaci, motivovat je a tím zvýšit jejich zaměstnatelnost. 2. Rekvalifikace je součástí nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, které zadavatel zajišťuje v souladu se zněním ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č.519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 3. Rekvalifikace bude realizována v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), národního individuálního projektu (NIP) Poradenské činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnanosti a bude financována z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. 2. Údaje o osobě pověřené zadavatelskými činnostmi 1. Jedná se o osobu pověřenou zadavatelem jednat na základě uzavřené smlouvy a v rozsahu odpovídajícím ustanovení 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 2. Dodavatel je povinen veškeré doklady a požadované listiny doručovat této pověřené osobě. Tyto doklady a listiny se považují za doručené dnem, kdy byly doručeny pověřené osobě. Pověřená osoba: Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Zbořila, advokáta se sídlem Horní náměstí 365/7, Olomouc, IČ: , DIČ: CZ Další údaje týkající se pověřené osoby jsou uvedeny na straně 1 zadávací dokumentace. 3. Obecné podmínky pro podání nabídky 1. Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. 2. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 3. Při zpracování nabídky a v průběhu realizace poradenské činnosti má dodavatel informační povinnost dle platného Manuálu pro publicitu OP LZZ Veškeré dokumenty související s podanou nabídkou a s realizací poradenské činnosti musí být označeny v souladu s pravidly vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Dodavatel je povinen zajistit v místě realizace poradenské činnosti umístění loga ESF, EU, OP LZZ a vlajky ČR. Související podklady a manuály jsou dostupné na webových stránkách 4

5 4. Zadavatel neposkytne dodavateli úhradu nákladů spojenou s vypracováním jeho nabídky, ani s účastí v řízení. 5. Dodatečné informace, související s touto veřejnou zakázkou, jsou zadavatelem poskytovány pouze na základě písemného dotazu žádosti dodavatele. Tento dotaz musí být doručen pověřené osobě nejpozději do 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Je přípustné pouze doručení formou u. 6. Žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci bude vyřízena ve lhůtě do 2 pracovních dnů zasláním odpovědi na ovou adresu tazatele. 7. Až do projednání nabídek a definitivního rozhodnutí o vítězném dodavateli bude dodržena mlčenlivost o obsahu nabídek. 8. Kompletní předložené nabídky jednotlivých dodavatelů jsou předmětem desetileté archivace zadavatele a nebudou poskytovány třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů. 9. Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 10. Kritéria veřejné zakázky jsou specifikovány touto zadávací dokumentací. 11. Proces otevírání obálek a posouzení úplnosti podaných nabídek, stejně tak proces následného hodnocení nabídek je neveřejný. 4. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem pro další posouzení a hodnocení nabídky dodavatele. Nabídka, která nesplní kvalifikační požadavky, bude z dalšího hodnocení vyřazena. Dodavatel dokládá své kvalifikační předpoklady pro realizaci veřejné zakázky v rozsahu: A. Základní kvalifikační požadavky: - Trestní bezúhonnost Způsob prokázání: čestné prohlášení - Neexistence daňových nedoplatků v: a) ČR b) případně jiné zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a současně neexistenci nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani Způsob prokázání: čestné prohlášení - Neexistence nedoplatků na : a) pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, b) pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v ČR, v případně jiné zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele Způsob prokázání: čestné prohlášení Výše uvedená požadovaná čestná prohlášení jsou přílohou č. 3 zadávací dokumentace. 5

6 B. Profesní kvalifikační předpoklady: - kopie výpisu z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či z jiné obdobné evidence, v níž je dodavatel zapsán, - kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. C. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady: - Čestné prohlášení o splnění závazku dodavatele uzavřít pojistnou smlouvu pro předmět plnění pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a to ke dni uzavření smlouvy o realizaci veřejné zakázky, nebo o skutečnosti, že dodavatel je již takto pojištěn. Období pro plnění z této pojistné smlouvy je shodné se lhůtou účinnosti smlouvy o realizaci veřejné zakázky (viz příloha č. 3). D. Technické kvalifikační předpoklady - Splnění technických kvalifikačních předpokladů není vyžadováno. Obecné podmínky pro prokázání kvalifikačních předpokladů 1. Způsob předkládání dokladů v nabídce: - dodavatel předkládá doklady v originále, nebo v kopii. 2. Čestná prohlášení jsou předkládána v originále a musí být podepsána osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem dodavatele. 3. Změny v kvalifikaci: - dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle této zadávací dokumentace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, - stejná povinnost se vztahuje na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele o vítězné nabídce možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy; v takovém případě musí dodavatel, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 4. Posouzení kvalifikace: - zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec, - dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. 5. Nesplnění kvalifikace: - dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v důsledku změny v kvalifikaci, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 6

7 5. Podmínky zadavatele pro realizaci veřejné zakázky A Základní 1. O zařazení uchazečů do rekvalifikačního kurzu rozhoduje ÚP v Jeseníku. 2. Hodinová dotace poradenské činnosti - výuky je: min 140 hod. 3. Počet uchazečů zařazených na jednu poradenskou činnost, tj. pro jednotlivý konkrétní kurz bude min 6 max. 12. Počet účastníků konkrétního běhu určuje zadavatel. 4. Vstupním kvalifikačním předpokladem pro účastníka rekvalifikačního kurzu je dosažení věku 21 let a řidičské oprávnění skupiny C, případně C+E. 5. Účastník rekvalifikačního kurzu, který úspěšně absolvuje rekvalifikační kurz a splní všechny zákonné požadavky (zejména zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů), obdrží příslušný řidičský průkaz. 6. Místem realizace je okres Jeseník. - Dodavatel předá ÚP v Jeseníku nejpozději do 14 dnů po ukončení každé poradenské činnosti docházku a seznam účastníků poradenství, dále výkaz absolvované poradenské činnosti. B. Obecné 1. Dodavatel je povinen ve své nabídce specifikovat ten objem části VZ, který má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. V tomto případě je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o uznatelnosti plnění části dodávky prostřednictvím subdodavatele. 2. Dodavatel, uchazeč, který podává nabídku v rámci této veřejné zakázky, nemůže být subdodavatelem jinému uchazeči o tuto veřejnou zakázku. Toto dodavatel dokládá čestným prohlášením (viz příloha č. 3) 3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 4. Zadavatel požaduje, aby veřejná zakázky byla realizována v odpovídajících prostorách, které vyhovují hygienickým, bezpečnostním a požárním předpisům. Je nepřípustné, aby byly realizovány např. v garážích, sklepních prostorách. Prostory zajistí dodavatel. 5. Dodavatel, jehož nabídku vybere zadavatel jako nejvhodnější, stanoví UoZ studijní a výcvikové povinnosti. Prokazatelně je seznámí s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně. Zajistí bezpečnost a ochranu zdraví uchazečů během celé poradenské činnosti. 7

8 6. Dále dodavatel poskytne uchazečům veškeré učební pomůcky, studijní materiály, testy, osobnostní dotazníky. Tyto náklady zahrne dodavatel do kalkulace nákladů poradenské činnosti. 7. Zadavatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly dle předmětu veřejné zakázky si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle dodavatele nebo v místě realizace poradenské činnosti a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací zakázky. Toto právo vzniká podpisem smlouvy (viz příloha č. 2), po dobu její realizace a dále po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky. Lhůta 10 let je započítávána od 1. ledna následujícího roku po roku, v němž byla smlouva o realizaci veřejné zakázky ukončena. Po stejnou dobu má zadavatel i dodavatel povinnost archivovat všechny doklady související s realizací veřejné zakázky. 8. Podmínky pro realizaci veřejné zakázky se řídí Smlouvou a Dohodou o provedení poradenské činnosti v rámci OP LZZ. 6. Předpokládaná hodnota zakázky, způsob stanovení nabídkové ceny 1. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je ,- Kč a odpovídá její maximální ceně. Nabídková cena dodavatele bude hodnocena bez DPH. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo, snížit objem zadávaných služeb v případech: - že neobdrží rozpočet na financování zakázky v dostatečné výši nebo - změny situace na trhu práce, potřebách cílové skupiny uchazečů o zaměstnání nebo - z důvodu nezájmu cílové skupiny uchazečů o tuto aktivitu, a to bez sankcí ze strany dodavatele. 3. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu bez DPH pro zadavatelem stanovený předpokládaný počet uchazečů. Zadavatel požaduje, aby dodavatel dále uvedl cenu za 1 UOZ/kurz bez DPH. Pokud dodavatel není plátcem DPH, uvede tyto ceny dále i s DPH. Nabídková cena bude uvedena na krycím listu v požadované struktuře (viz příloha č. 1). Uváděné ceny budou vyjádřeny v českých korunách. 4. Dodavatel předloží nabízenou cenu a základní informace o struktuře a harmonogramu rekvalifikačního kurzu prostřednictvím předepsaných formulářů, které budou opatřeny logy OP LZZ: Nabídka provedení poradenské činnosti a Kalkulace nákladů poradenské činnosti Formuláře jsou k dispozici na internetové adrese: případně je zadavatel prostřednictvím kontaktní osoby na vyžádání zašle v elektronické podobě na kontaktní osobu dodavatele. 5. Způsob krácení ceny za účastníky, kteří rekvalifikační kurz předčasně ukončí nebo se jej zúčastní jen zčásti, je stanoven následovně: Účtovaná cena = celkové náklady na jednoho účastníka MÍNUS [náklady na jednu hodinu poradenské činnosti KRÁT počet hodin absence účastníka ] Přičemž dle dodavatelem předložené kalkulace jsou náklady na: 8

9 - jednoho účastníka poradenské činnosti řádek č. 12, - jednu hodinu poradenské činnosti řádek č. 14, předepsaného formuláře Kalkulace nákladů poradenské činnosti. Příklad výpočtu: - celková cena za 1 UOZ = 6.000,- Kč - hodinová dotace poradenské činnosti = 30 hod - Uchazeč absolvoval 10 hod, absence tedy činní 20 hod - Výpočet: 6000-[(6000:30)x20]= 2.000,- Kč 7. Doba realizace zakázky 1. Doba trvání zakázky začíná dnem podpisu Smlouvy o realizaci rekvalifikačního kurzu řidič z povolání podle přílohy č. 2 k této ZD (dále též jen Smlouva ) a končí dosažením předpokládaného počtu zařazených uchazečů do jednotlivých poradenských činností nebo dosažením předpokládané hodnoty zakázky nebo Návrh Smlouvy obsahující náležitosti stanovené níže předloží dodavatel spolu se svou nabídkou (viz příloha č. 2). Na základě této smlouvy budou s dodavatelem uzavřeny jednotlivé Dohody o provedení poradenské činnosti v rámci OP LZZ v souladu s ustanovením 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnáni a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikace zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. K datu musí být ukončena realizace veřejné zakázky, přičemž platby musejí být vypořádány (včetně lhůty splatnosti) nejpozději do Platební podmínky 1. Platby bude zadavatel provádět na základě faktur vystavených dodavatelem za plnění poskytnutá na základě jednotlivých Dohod o provedení poradenských činností v rámci OP LZZ. Na faktuře bude zadavatel označen v souladu s touto zadávací dokumentací jako Česká republika Úřad práce v Jeseníku. 2. Dodavatel je oprávněn zadavateli plně fakturovat náklady na poradenskou činnost účastníků, kteří na ni skutečně nastoupí a řádně ji ukončí. V případě, že účastník poradenskou činnost řádně nedokončí, je dodavatel oprávněn fakturovat zadavateli pouze poměrnou část nákladů, vyúčtovaných způsobem uvedeným v bodě 5., kapitola 6 ZD. 3. Dodavatel bude fakturovat celkovou částku za realizovanou poradenskou činnost bezprostředně, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejím ukončení. 4. Lhůta splatnosti faktur je stanovena minimálně 21 kalendářních dnů. Lhůta splatnosti pro poslední faktury nesmí být stanovena po

10 5. Zadavatel nepřipouští valorizaci nabídkové ceny po celou dobu trvání smlouvy. 6. Podrobné platební podmínky budou sjednány v Dohodě o provedení poradenské činnosti v rámci OP LZZ. 7. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 8. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 9. Obchodní podmínky 1. S dodavatelem vítězné nabídky v rámci této veřejné zakázky zadavatel uzavře Smlouvu. Na základě této Smlouvy budou uzavírány jednotlivé Dohody o provedení poradenské činnosti v rámci OP LZZ, pro každý jednotlivý kurz poradenské činnosti. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo po vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zveřejnit údaje z této nabídky, a to včetně jednotkových cen plnění. 10. Hodnotící kritéria Kritériem pro hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, pro zadavatelem stanovený předpokládaný minimální počet uchazečů zařazených do poradenské činnosti, tj. 12 UoZ. 11. Způsob hodnocení Nabídka dodavatele vybraná zadavatelem jako nejvhodnější, je nabídka dodavatele s nejnižší cenou plnění pro celou zakázku. 12. Pokyny pro zpracování nabídky 1. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. V případě předložení nabídky v cizím jazyce, dodavatel přikládá k této nabídce její úředně ověřený překlad do českého jazyka, a to v celém jejím rozsahu. 2. Všechny dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů, případné fotokopie budou textově i obrazově shodné s originálem (např. úplnost textu, razítek, loga ). 3. Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy. 4. Dodavatel předkládá nabídku v jednom písemném vyhotovení. 10

11 5. Písemná nabídka bude předložena v požadované struktuře, všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou, s dodržením níže uvedeného věcného členění a doložením všech požadovaných příloh zadávací dokumentace. Nabídka, jež nebude obsahovat požadované dokumenty a přílohy bude vyřazena z hodnocení. Zadavatel požaduje, aby každá nabídka měla následnou strukturu: 1. Krycí list (viz příloha č. 1 této ZD). 2. Doložení základních a profesních kvalifikačních požadavků (dle kapitoly 4 této ZD). Dodavatel předloží čestné prohlášení o sjednání pojistné smlouvy (viz příloha č. 3 této ZD) 3. V případě zajištění části zakázky formou subdodávky, v souladu s touto zadávací dokumentací, dodavatel specifikuje rozsah subdodávky. 4. Čestné prohlášení o tom, že dodavatel není současně subdodavatelem v rámci této veřejné zakázky (viz příloha č. 3 této ZD). 5. Úředně ověřená plná moc pro osobu oprávněnou zastupovat dodavatele, pokud je tato určena. 6. Vyplněné a osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele či jej zastupovat podepsané formuláře Nabídka zabezpečení poradenské činnosti a Kalkulace nákladů poradenské činnosti. 7. Nabídka dodavatele bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele, nebo osobou dodavatele zastupující. 8. Dodavatel je vázán celým obsahem předložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty. Toto dokládá čestným prohlášením, (viz příloha č. 3 této ZD). Nabídka, jež nebude obsahovat požadované dokumenty a přílohy bude vyřazena z hodnocení. 13. Forma a označení nabídek, místo a lhůta pro předložení nabídek Písemná nabídka musí být doručena prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo osobně či zástupcem v pracovní dny mezi 9.00 hod. a hod, nebo mezi hod. a hod., nejpozději však do středy 11. srpna 2010, hod. na adresu: Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Zbořila, Horní náměstí 365/7, Olomouc. 11

12 Obálka musí být následovně řádně zabezpečena před neoprávněnou manipulací: razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné jej zastupovat umístěném přes uzavření obálky. V pozdějším termínu doručené nabídky, obálky, jež nebudou zabezpečeny a označeny uvedeným způsobem, nebudou předmětem hodnocení. Obálku označte výrazným nápisem: NEOTEVÍRAT VZ Rekvalifikace III - Řidič z povolání" dále na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o nezařazení podané nabídky do hodnocení Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu, odmítnout všechny předložené nabídky, nevrátit podané nabídky. V Jeseníku dne Ing. Martin Viterna ředitel ÚP v Jeseníku v.r. 12

13 Příloha č. 1 Krycí list nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Rekvalifikace III - Řidič" Tento Kompletně vyplněný krycí list musí být umístěn v úvodu nabídky uchazeče. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek 1. Obchodní firma / název / jméno a příjmení dodavatele 2. Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu dodavatele 3. Adresa pro poštovní styk , telefon 4. Právní forma dodavatele 5. IČ dodavatele / bylo li přiděleno 6. Jméno a funkce statutárního orgánu 7. Jméno kontaktní osoby dodavatele 8. Nabídková cena za celou část zakázky v Kč 9. Nabídková cena za 1 UoZ celkem v Kč 10. Místo realizace poradenské činnosti** Bez DPH Bez DPH S DPH* S DPH* 11. Datum a razítko 12. Podpis oprávněné osoby dodavatele * cena s DPH je uváděna, pokud dodavatel není plátcem DPH ** Místem realizace je vždy Jeseník 13

14 Příloha č. 2 SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍHO KURZU ŘIDIČ Z POVOLÁNÍ Česká republika - Úřad práce v Jeseníku se sídlem K. Čapka 1147/10, Jeseník IČ jednající ředitelem Ing. Martinem Viternou Smluvní strany na straně jedné jako zadavatel (dále též jen zadavatel ) Obchodní firma, název, nebo jméno a příjmení: se sídlem/místem podnikání: jednající (zastoupený): IČ: DIČ: Zapsaný v: na straně druhé jako dodavatel (dále též jen dodavatel ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu: I. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o realizaci následujícího rekvalifikačního kurzu Rekvalifikace III Řidič z povolání. 2. Tato smlouva obsahuje obecné podmínky pro realizaci jednotlivých rekvalifikačních kurzů a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace na základě výzvy ze strany zadavatele. 3. Tyto Dohody o provedení rekvalifikace budou uzavírány v souladu s ustanovením 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. II. Předmět smlouvy 1. Dodavatel se zavazuje zajišťovat pro zadavatele realizaci rekvalifikačního kurz uvedeného v článku I. této smlouvy podle jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace uzavřených na základě požadavků a potřeb zadavatele v souladu s touto smlouvou, přičemž: 14

15 A. pro realizaci rekvalifikačního kurzu (čl. I. bod 1 ) Rekvalifikace III řidič z povolání se sjednávají následující podmínky plnění: - základní kvalifikační předpoklady účastníka pro zařazení do rekvalifikačního kurzu jsou následující: dosažení věku 21 let a řidičské oprávnění pro skupinu C, případně C+E. - celkový rozsah rekvalifikačního kurzu činí, doplní dodavatel hodin, z toho teoretická příprava doplní dodavatel hodin praktická příprava doplní dodavatel hodin ověření získaných znalostí a dovedností doplní dodavatel hodin - místem konání rekvalifikačního kurzu je: doplní dodavatel - způsob ověření získaných znalostí a dovedností je následující: doplní dodavatel - výstupní doklad je následující: doplní dodavatel - minimální počet účastníků kurzu činí: doplní dodavatel - maximální délka trvání kurzu činí: doplní dodavatel - cena rekvalifikačního kurzu na jednu osobu činí: doplní dodavatel bez DPH 2. Dodavatel se dále zavazuje: a) realizovat konkrétní rekvalifikační kurz(y) v plném rozsahu za podmínek sjednaných v předchozím odstavci, b) stanovit účastníkům rekvalifikačního kurzu studijní a výcvikové povinnosti, prokazatelně je seznámit s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k rekvalifikaci, zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví během celé rekvalifikace, vybavit účastníky rekvalifikace nezbytnými ochrannými pracovními prostředky či pomůckami, pokud to obsahová náplň praktické přípravy vyžaduje, c) v průběhu rekvalifikace zajistit prokazatelnou denní evidenci docházky účastníků rekvalifikace a obsahu prováděné rekvalifikace minimálně v rozsahu: datum, téma, hodina začátku a konce, počet hodin, jméno osoby provádějící přípravu či ověření získaných znalostí a dovedností, d) neprodleně písemně, nejpozději do 8 kalendářních dnů, informovat zadavatele, pokud: - účastník rekvalifikačního kurzu nenastoupí na rekvalifikaci, - účastník rekvalifikačního kurzu neplní stanovené studijní a výcvikové povinnosti, - účastník rekvalifikačního kurzu porušuje předpisy či řády rekvalifikačního zařízení, - nastanou další závažné skutečnosti, zejména překážky v rekvalifikaci, které ztíží či znemožní pokračování rekvalifikace, - se účastník nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností. e) poslední pracovní den kalendářního měsíce, pokud rekvalifikace probíhá, informovat zadavatele o přítomnosti účastníků rekvalifikačního kurzu, f) předložit zadavateli písemný návrh na vypovězení Dohody o rekvalifikaci s účastníkem rekvalifikačního kurzu, který neplní studijní a výcvikové povinnosti nebo porušuje předpisy rekvalifikačního zařízení, 15

16 g) po ukončení rekvalifikačního kurzu zaslat zadavateli bez zbytečného odkladu závěrečný protokol, který bude minimálně obsahovat: seznam účastníků rekvalifikačního kurzu, kteří úspěšně ukončili rekvalifikaci, včetně čísel vydaných dokladů o jejím absolvování a vzoru dokladu, a informaci o absolvované části rekvalifikačního kurzu účastníky, kteří rekvalifikaci nedokončili nebo ukončili neúspěšně, h) umožnit zadavateli kontrolu dodržování sjednaných podmínek pro rekvalifikaci, včetně účasti na ověření získaných znalostí a dovedností, i) používat osobní údaje o účastnících rekvalifikačního kurzu poskytnuté zadavatelem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 3. Zadavatel se zavazuje provést výběr účastníků konkrétního rekvalifikačního kurzu v souladu se základními kvalifikačními předpoklady stanovenými v článku II. bodě 1. této smlouvy. Toto ujednání nemění nic na skutečnosti, že o zařazení uchazeče do rekvalifikačního kurzu rozhoduje zadavatel. III. Podmínky uzavírání dohod o provedení rekvalifikace 1. Konkrétní rekvalifikační kurzy budou realizovány v souladu s touto smlouvou na základě jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace, které stanoví konkrétní počet účastníků rekvalifikačního kurzu, termín zahájení a ukončení rekvalifikačního kurzu a celkovou cenu rekvalifikačního kurzu, přičemž budou vycházet z obecných podmínek této smlouvy a obecně závazných právních předpisů. Přílohou těchto Dohod o provedení rekvalifikace bude jmenný seznam účastníků rekvalifikace. Závazný text těchto Dohod stanoví v souladu s právní úpravou a s touto smlouvou zadavatel. 2. Zadavatel má právo kdykoli v době plnění dle této smlouvy zaslat dodavateli výzvu k realizaci konkrétního rekvalifikačního kurzu uvedeného v článku I. této smlouvy a určit při každé výzvě konkrétní počet účastníků kurzu za podmínky dodržení alespoň minimálního počtu účastníků uvedeného v článku II. bodě 1. této smlouvy pro každý konkrétní rekvalifikační kurz. Výzva k uzavření Dohody o provedení rekvalifikace musí být zadavatelem učiněna písemně. Dodavatel je povinen neprodleně po obdržení písemné výzvy zadavatele uzavřít příslušnou Dohodu o provedení rekvalifikace a zahájit rekvalifikační kurz ve lhůtě: nejdříve 15. kalendářní den a nejpozději 25. kalendářní den po písemné výzvě zadavatelem. 3. Zadavatel si vyhrazuje realizaci odběrního práva. Odběrní právo, tj. možnost čerpat plnění ze strany dodavatele podle této smlouvy i nad finanční rámec nabídnutý dodavatelem v zadávacím řízení, a to až do výše, kterou zadavatel zadal pro tuto část veřejné zakázky v zadávací dokumentaci, a to za stejných podmínek uvedených v této smlouvě. Zadavatel si rovněž vyhrazuje realizaci odběrního práva i nad finanční rámec stanovený zadavatelem v zadávacím řízení, a to až do výše 30% ceny stanovené v zadávacím řízení a za stejných podmínek sjednaných v této smlouvě, nebude-li tento postup odporovat zákonu o veřejných zakázkách či jiným právním předpisům. 4. Ostatní ujednání této smlouvy platí v případě realizace odběrního práva obdobně. 16

17 IV. Cena, termín plnění 1. Výše uvedené rekvalifikační kurzy budou realizovány v konkrétních termínech sjednaných v jednotlivých Dohodách o provedení rekvalifikace. Zadavatel uhradí dodavateli ceny rekvalifikačních kurzů stanovené v jednotlivých dohodách o provedení rekvalifikace v závislosti na počtu účastníků konkrétního rekvalifikačního kurzu a výši ceny za jednoho účastníka kurzu uvedené v článku II. bodě 1. této smlouvy pro konkrétní typ rekvalifikačního kurzu. 2. Dodavatel 8 kalendářních dnů před realizaci prvního rekvalifikačního kurzu, daného typu, předloží zadavateli vyplněný formulář Nabídka zabezpečení rekvalifikace a Kalkulace nákladů. Formuláře budou obsahovat údaje shodné s podanou nabídkou a s údaji v této smlouvě. Každý formulář bude podán s logy vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Formuláře budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. 3. Dodavatel je oprávněn zadavateli plně fakturovat náklady na rekvalifikaci účastníků rekvalifikace, kteří do rekvalifikace skutečně nastoupí a řádně ji ukončí. V případě, že účastník rekvalifikace rekvalifikaci řádně nedokončí, je dodavatel oprávněn fakturovat zadavateli pouze poměrnou část nákladů vyčíslenou následujícím způsobem: účtovaná cena = celkové náklady na jednoho účastníka rekvalifikace MÍNUS [(celkové náklady na jednoho účastníka rekvalifikace DĚLENO hodinová dotace na kurz) KRÁT počet hodin absence účastníka rekvalifikace] 4. Dodavatel bude fakturovat celkovou částku za jednotlivě realizovaný kurz bezprostředně, nejpozději do 14 kalendářních dnů po jeho ukončení. Dodavatel je oprávněn fakturovat svá plnění, která řádně ukončil, nejpozději do 7. října Lhůta splatnosti faktur bude stanovena minimálně 21 kalendářních dnů po prokazatelném doručení zadavateli. 6. Dodavatel je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce než náležely ( 108 odst. 4 písm. i) zák. č. 435/2004 Sb.). Vrácení bude provedeno ve lhůtě a způsobem stanoveným ve výzvě zadavatele. V. Podmínky spolupráce Dodavatel bere na vědomí, že je jako dodavatel služeb hrazených z veřejných finančních prostředků osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 2, písm.e), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a souvisejících právních předpisů. VI. Doba platnosti smlouvy 1. Doba účinnosti této smlouvy začíná dnem jejího podpisu a končí dosažením předpokládaného minimálního počtu zařazených uchazečů do jednotlivých rekvalifikací nebo dosažením nabídkové ceny pro danou část zakázky nebo dosažením předpokládané hodnoty zakázky nebo 17

18 30. září K datu 30. září 2010 musí být ukončena realizace všech rekvalifikací, přičemž platby jakož i ostatní závazky musejí být vypořádány do 31. října Tato smlouva může být dále ukončena: a) písemnou dohodou obou stran, b) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší podstatným způsobem některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazným právním předpisem. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 3. Zadavatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu v jednoměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli, 4. Dodavatel je oprávněn předčasně ukončit smlouvu pouze v případech předvídaných právními předpisy, kterými se řídí tato smlouva. VII. Závěrečná ustanovení 1. Otázky v této smlouvě nebo dílčích Dohodách o provedení rekvalifikace neupravené nebo upravené jen částečně se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními. 2. Obě strany se zavazují, že během plnění této smlouvy i po jejím ukončení budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním této smlouvy. 3. Smluvní strany mají povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu, z něhož je zakázka hrazena. 4. Rekvalifikační kurzy jsou realizovány v rámci národního individuálního projektu a proto má dodavatel informační povinnost dle platného Manuálu pro publicitu OP LZZ Veškeré dokumenty související s realizací těchto rekvalifikačních kurzů musí být označeny v souladu s pravidly vizuální identity ESF v ČR a OP LZZ. Dodavatel je povinen zajistit v místě realizace rekvalifikací umístění loga ESF, EU, OP LZZ a vlajky ČR. Související podklady a manuály jsou dostupné na stranách 5. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží dodavatel a jedno zadavatel. 6. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Písemnou formu musí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto smlouvou. 7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 8. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem; smlouva nebyla sepsána v tísni ani pod nátlakem, vyjadřuje svobodnou vůli obou smluvních stran a není jednostranně nevýhodná pro žádnou smluvní stranu. Na důkaz svého souhlasu tuto smlouvu obě smluvní strany potvrzují svými podpisy. 18

19 V dne.2010 V dne Za dodavatele Za zadavatele 19

20 Příloha č. 3 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu REKVALIFIKACE III Řidič z povolání Já, níže podepsaná osoba, oprávněná jednat jménem uchazeče, jež podává nabídku v rámci veřejné zakázky malého rozsahu REKVALIFIKACE III Řidič z povolání, prokazuji splnění části podmínek podle zadávací dokumentace tímto čestným prohlášením. Čestně prohlašuji, že uchazeč: - je trestně bezúhonný podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, - není subdodavatelem jinému uchazeči, který předkládá nabídku v rámci této veřejné zakázky. - je vázán celým obsahem přiložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty. - doloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě a to v případě, že uchazeč bud vybrán k realizaci zakázky v tomto zadávacím řízení. Originál pojistné smlouvy, nebo její úředně ověřenou kopii se uchazeč zavazuje doložit před podpisem smlouvy, a to nejpozději 10 kalendářních dnů od obdržení vyrozumění o výběru nabídky v tomto zadávacím řízení. - bere na vědomí, že nedoložení pojistné smlouvy, nebo její doložení v jiném, než předepsaném termínu bude považováno za nesplnění ekonomických a finančních kritérií. Zadavatel si pro tento případ vyhrazuje právo odmítnout podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem. Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. V dne... podpis oprávněné osoby 20

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Školení zaměstnanců OKD, HBZS, a.s v oblasti likvidace ekologických havárií a nakládání a manipulace s ostatními

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro podlimitní výběrové řízení na nákup služeb. Název zakázky: Rekvalifikační kurzy v rámci projektu S Krakonošem proti krizi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00086 Podmínky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

v rámci Národních individuálních projektů Poradenství a rekvalifikace, VPP pro zakázku Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače Číslo výzvy: ÚPFM/OTP/002/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Výroba a tisk reprezentačních materiálů a propagačních předmětů pro účely prezentace ČR v rámci Zadavatel veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu. služby KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor veřejných zakázek Č.J.: KRPA-77026-3/ČJ-2015-0000VZ-V Počet listů: 6 Přílohy: 5/5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Počet listů: 6 odbor veřejných zakázek Počet příloh: 0 č.j. KRPA- 303758-2/ČJ-2015-0000VZ-H VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Zpracování dvojstupňové projektové dokumentace k výstavbě skladové haly OMTZ

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Vzdělávání zaměstnanců SEPETNÁ v.o.s. pro zvýšení jejich adaptability Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. služba

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zadávací dokumentace A) Zakázka: Název zakázky: Realizace vzdělávacích a rozvojových

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp.

Výběrové řízení pro zakázku kurzů IT dovedností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. 353 109 529, 724 227 386, leona.prenkova@pupp. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení IT dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy Vary a.s.

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Počet účastníků Jazyk Místo Jazyková úroveň 6 anglický Malta B2 Termín 3.10.2015-18.10.2015 a 17.10.2015-1.11.2015 Max nabídková

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.20/02.0037 Název projektu: Nebojme se cizích řečí Název

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB Příloha č. 2 Návrh smlouvy SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB uzavřená mezi těmito smluvními stranami Dodavatel: místo podnikání: adresa kanceláře: IČ: DIČ: telefon: e-mail: bankovní spojení: číslo účtu: a Objednatel:

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Nákup užitkového automobilu

Nákup užitkového automobilu Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví vyzývá v souladu s ustanovením 18 odst.3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách k podání nabídky na výběr

Více

Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů

Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na dodávku reklamních předmětů Zadavatel NÁZEV: Ministerstvo práce a sociálních věcí SÍDLO: Na Poříčním Právu 1, Praha 2 IČ: 00551023 ZASTOUPENÝ: Mgr. Martin Žárský

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 Výzva k podání nabídky na Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 pro projekt Modernizace a změna užívání dílen na víceúčelový

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti DEKTRADE a.s. v roce 2011 Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01752 Název zakázky: Výběrové řízení na dodavatele ubytování,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

M OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. evropský SOCiální fond v ČR EVROPSKA UNIE M" OPERA(N[ PROGRAM LIDSKE ZDROJE Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky: 9939 Název zakázky:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky v rámci výběrového řízení na služby Název veřejné zakázky: Název: IČ/DIČ: Doprava žáků SOŠ SE Velešín Zadavatel Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín,

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 03/1.1/30/05 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.05

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

Smlouva o dílo č. uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů

Smlouva o dílo č. uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů Příloha č.3 Registrační číslo Projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0015 Název Projektu: PRO(EU)ROPE Profesní rozvoj pedagogů Datum zahájení realizace dílčí srpen 2013 Datum ukončení realizace dílčí červen 2014

Více

Gym. Karla Sladkovského, P3 rek. služebního bytu a učebny Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8. v y z ý v á

Gym. Karla Sladkovského, P3 rek. služebního bytu a učebny Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovské náměstí 8. v y z ý v á GYMNÁZIUM, KARLA SLADKOVSKÉHO PRAHA 3, SLADKOVSKÉHO NÁMĚSTÍ 8 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na stavební zakázku malého rozsahu podle odstavce 3, 12 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Chceme se učit, abychom zůstali konkurencí Nákup služeb Datum

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací

Výpočet hodnoty ukazatele WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu zadanou v souladu s Metodickým pokynu pro zadávání zakázek D9 ve verzi 1.3 ze dne 15.10.2009 vydaného ŘO OP LZZ Název zakázky: Výpočet hodnoty ukazatele

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více