EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ"

Transkript

1 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

2 Obsah Úvod do ekologického zemědělství Co?? Proč?? Jak?? Kdo??...5 Historie EZ Ve světě U nás...6 EZ jako uzavřený cyklus...8 Struktura hospodaření v EZ Převaha TTP Nízký podíl orné půdy Překotný rozvoj trvalých kultur...9 Bioprodukce Produkty ekologického zemědělství Označování produktů EZ Kontrola a certifikace...12 Půda Složení půdy Hodnocení kvality půd...14 Osevní postupy v EZ Význam osevních postupů Pravidla střídání plodin Sestavování osevních postupů...16 Volba plodin a odrůd Výrobní oblasti Náročnost plodin Volba odrůdy Zdraví odrůdy...19 Ochrana rostlin Prevence v agrotechnice Tlumení doprovodných rostlin Ochrana proti škodlivým organismům...21 Výživa a hnojení rostlin v EZ Specifika hnojení v EZ Statková hnojiva Minerální hnojiva...25 Agrotechnika hlavních skupin plodin Obiloviny Okopaniny Luskoviny Pícniny Olejniny...27 Faremní plán...28

3 Úvod do ekologického zemědělství Dobrý den, v rámci tohoto předmětu budete obeznámeni se základy hospodaření podle zásad ekologického zemědělství. Cílem tohoto předmětu je poskytnout Vám podmínky a informace o problematice a tím Vám umožnit udělat si vlastní názor na ekologické zemědělství jako celek i na jednotlivé jeho dílčí části. 1 Co?? Co se skrývá pod názvem ekologické zemědělství případně jeho synonymy jako je organické nebo alternativní zemědělství? Je to systém využívající přírodní logiky EKO - LOGICKÉ. Ve zkratce to zajímá návrat k normálnímu zemědělství. Od 50. let minulého století dochází ke stále vyššímu zprůmyslňování zemědělství a jeho vyšší a vyšší závislosti na chemickém průmyslu (pesticidy, hnojiva ). Ekologické zemědělství nabízí alternativu k tomuto systému a ukazuje, že hospodařit jde i normálně a tedy ekologicky. Je to zemědělství hospodařící na principu uzavřeného koloběhu živin a organické hmoty v systému. Je to zemědělství hospodařící bez pesticidů umělých hnojiv, přidávaných hormonů a ostatních nepřírodních případně nepřírodně podávaných látek. Je to zemědělství s etickým přístupem ke zvířatům. Zvíře je chápáno jako živá bytost a ne pouhý výrobní prostředek. Je to zemědělství prioritě chránící přírodu a krajinu. Je to zemědělství zabývající se přednostně přirozenou půdní úrodností a jejím zvyšováním pomocí organických látek. Je to zemědělství uplatňující především logické a přírodě blízké postupy. Je to zemědělství podporující a zachovávající biodiverzitu stanoviště. Ve zkratce v ekologickém zemědělství nepotřebujete při práci gumové rukavice.

4 2 Proč?? Proč lidé hospodaří ekologicky?? Skupina ekologických zemědělců se dá podle této otázky rozdělit do 3 podskupin které se průběžně prolínají. Jsou to zemědělci, kteřísi tento obor vybrali z důvodů: 1. Ekonomických 2. Ekologických 3. Marketingových Ekonomické důvody: o Vyšší podíl dotací na příjmech zemědělce o Vyšší šance získání subvencí v projektech Programu rozvoje venkova (PRV) Ekologické důvody o Pochopení toho, že současný systém zemědělství je trvale neudržitelný o Produkce zdravých čistých potravin o Produkce nepoškozující a nezatěžující ekosystém Marketingové důvody o Vyšší poptávka po bioproduktech o Menší konkurence v oboru o Snadnější realizace produktů na trhu 3 Jak?? Ekologické hospodářství je striktně hlídaný systém, který je kontrolován a certifikován po celou dobu produkce, zpracování i distribuce bioproduktu nebo biopotraviny. Ekologické zemědělství se řídí následujícími předpisy a normami Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

5 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 Metodické pokyny Mze 1 2/09; 1 6/10; 1/12 4 Kdo?? Ekologičtí podnikatelé se zabývají celým spektrem zemědělské produkce a téměř každý zemědělský obor nachází v ekologickém zemědělství vlastní alternativu. Relativně nejvyšší podíl ekozemědělců se zabývá pastevními chovy zvířat a to jak krav bez tržní produkce mléka tak i ovcí a koz. Zvláště v poslední době se stále více obrací pozornost na produkci mléka, jeho zpracování a výrobu mléčných výrobků a to jak z mléka kravského tak i ovčího resp. kozího. V rámci ČR fungují také 4 mlékárny, které odebírají syrové mléko v BIO kvalitě a zpracovávají ho. Relativně malá část zemědělců se zabývá hospodařením na orné půdě a produkcí zrnin pro potravinářské i krmné účely. S tím souvisí i relativně malý počet zemědělců produkujících vepřové i drůbeží maso, které bez krmivové základny tvořené jadrnými krmivy produkovat nelze. Velké možnosti rozvoje jsou i v oboru zelinářském, kde produkce biozeleniny zdaleka neumožňuje pokrýt poptávku. V posledních letech prudce narostl sektor ovocnářský a významně se rozrostly plochy sadů v EZ. Převážně se to však týká extenzivních sadů případně nových výsadeb, kde ale bohužel nemáme jistotu, že budou jednou sloužit k smysluplné produkci ovoce. Také sektor vinařský nachází v EZ své místo a v ČR máme široký výběr tuzemských vín pocházejících z ekologického zemědělství. Z ostatních produkčních sektorů nám v České republice chybí producenti chmele a chovatelé ryb, což je velkou škodou, protože právě tyto odvětví jsou pro české zemědělství typická a přinášejí světový věhlas.

6 Historie EZ 1 Ve světě Alternativy průmyslového zemědělství byly patrné už v období od počátku 20. století, kdy byly zaznamenány údaje o poklesu půdní úrodnosti a změnách v ekosystému. Toto souviselo především s rozšířením chemické výroby a rozvojem technologií na výrobu minerálních hnojiv a pesticidů. Tento systém často postrádal princip předběžné opatrnosti, což vedlo k významným ekologickým katastrofám jako DDT a PCB. Zároveň došlo k zvýšení aktivity chorob a škůdců a zároveň i k poklesu kvality potravin a změnu v produkci potravin. Tyto tendence byly postupné a vrcholily v letech 20 století, kdy byl tento trend rozvoje nejrychlejší. Stěžejní body rozvoje alternativního zemědělství jsou následující: Albert Howard britský botanik položil základy organického zemědělství. Klade důraz na organickou hmotu a její zachování v půdě. Propaguje kompostování. 20. léta 20 stol. Rudolf Steiner rakouský myslitel zakladatel biodynamického zemědělství. 20. léta 20 stol. 50. léta 20. století bouřlivý rozvoj industriálního zemědělství ale také jeho odpůrců a formování zásad ekologického zemědělství. Systém kontroly a certifikace. 60. léta 20. stol. Důraz na strukturu půdy, zdraví půdy a půdní život rýčová metoda (Johanes Görbing) IFOAM 1972 vznik mezinárodní organizace slučující svazy ekologických zemědělců celkem přes 750 organizací ze 108 zemí světa. Tato organizace dala základ jednotným pravidlům pro ekologické zemědělství a srovnává všechny přistoupivší organizace na stejný standard. Českou republiku zde zastupuje Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství. 2 U nás Pojem ekologické zemědělství začal být u nás aktuální výrazně později než ve světě a to z toho důvodu, že koncepce ekologického zemědělství se neslučovala s koncepcí socialistického zemědělství. V letech se k nám začínají dostávat první informace a překlady článků o této problematice. V roce 1988 na Moravě odborná skupina pro alternativní zemědělství. K jejím zakladatelům patřilo mimo jiné i ZD Starý Hrozenkov, které je dnes nejstarším ekologicky hospodařícím subjektem v ČR. Do roku 1998 minimální rozvoj výměry EZ. Od tohoto roku díky státním a posléze i evropským dotacím výrazný vzestup až na dnešních více než 3920 zemědělských

7 subjektů obhospodařujících výměru přes 483 tisíc hektarů. V ČR funguje pro podporu ekologických zemědělců také svaz ekologických zemědělců PRO-BIO.

8 EZ jako uzavřený cyklus Ekologické zemědělství je nutno chápat jako uzavřený cyklus živin v systému produkce potravin. Chápání ekologické produkce musí být podřízeno trvalé udržitelnosti tohoto hospodaření na zemědělské půdě. Jedná se o systém, kdy půda jako základní výrobní prostředek hospodáře je využívána k produkci potravin rostlinného původu a krmiv pro hospodářská zvířata, tak aby bylo možno všechny živiny z půdy odebrané do ní zase vrátit. Důraz je kladen na původ doplňovaných živin, který má být místní a přírodě blízký. Takže dusík odvedený z půdy krmivu bude doplňován statkovými krmivy a nikoliv minerálními hnojivy. Rovněž pro zvířata jsou používána přednostně krmiva pocházející z hospodářství a až jako doplněk jsou to jiné vstupy. Cílem ekologického zemědělství není produkce maximální, ale optimální.

9 Struktura hospodaření v EZ 1 Převaha TTP V českém ekologickém zemědělství je jednoznačná převaha ekologických trvalých travních porostů a to z důvodu minimálních rozdílů hospodaření od konvence oproti složitosti hospodaření na orné půdě. Zároveň je zde téměř zachován produkční potenciál půdy a nedochází zde k poklesu výnosů tak rapidně jako v ostatních oblastech. Na těchto pozemcích jsou nejčastější chovy masného skotu, v horších podmínkách pak ovcí a koz. Častá je zde také nízká intenzita produkce stát umožňuje zatížení pouze do 0,2 DJ na ha, což jsou opravdu minimální hodnoty. Obecně je na těchto pozemcích produkováno převáženě seno často nevalné kvality, jehož nezkrmené přebytky dále slouží k různým účelům jako např. spalování. Na trvalých travních porostech je nejčastěji produkováno červené maso. Bohužel však není dostatečně vyvinutý trh s touto komoditou takže bio hovězí, telecí, jehněčí a skopové maso končí na pultech obchodů jako maso konvenční. Převážně zástavová telata a vykrmená jehňata jako finální produkty těchto chovů jsou prodávána do zahraničí a to rovněž bez certifikace BIO. Toto je jen velmi těžko pochopitelné při pohledu na pultové ceny Červeného biomasa, které jsou téměř dvounásobné oproti konvenci. 2 Nízký podíl orné půdy Hospodaření na orné půdě je výrazně lépe dotováno, ale tyto dotace stejně nekrytou rapidní pokles produkce a především náročnost hospodaření na ekologické orné půdě. Orná půda v ekologickém zemědělství zastoupená do 10 % chybí v celém systému produkce potravin rostlinného původu a produkce krmiv. Nedostatek jadrných krmiv je výrazně vidět především v nízkých stavech chovaných prasat a drůbeže. Tato situace způsobuje nedostatečné množství biopotravin rostlinného původu a bio vepřového a drůbežího masa a vajec. Proto jsou ceny těchto komodit výrazně vyšší než stejných konvenčních potravin. Nárůst je u chleba cca 300%, drůbežího masa až 600 %, vepřového masa a vajec jen 200 %. Tyto neskutečné ceny pak odrazují potenciální zákazníky a dělají ekologickému zemědělství špatnou reklamu. 3 Překotný rozvoj trvalých kultur Výměra trvalých kultur výrazně roste až v posledních letech a to z důvodu vysokých státních subvencí a přitom nízké náročnosti podmínek založení. Takto založené sady však často nebudou vhodné

10 k dalšímu smysluplnému hospodaření. Naopak jsou v ekologickém zemědělství kvalitní sady a o jak extenzivní tak i intenzivní založené nebo obnovené především pro produkci kvalitního ovoce určeného pro přímý konzum i zpracování. V intenzivních sadech jsou pěstovány nízké kmenné tvary a odrůdy rezistentní nebo alespoň tolerantní k hlavním chorobám a je zde produkováno kvalitní konzumní ovoce. V extenzivních sadech jsou naopak pěstovány převážně staré odrůdy na vyšších kmenných tvarech a zde získávané ovoce je nejčastěji dále zpracováváno jako sušené, moštované, zavařované, destilované atd.. V oblasti jižní Moravy je významně zastoupena produkce vína z ekologických vinic a to jak bílých tak i modrých odrůd. Doposud chybí ekologická produkce chmele.

11 Bioprodukce 1 Produkty ekologického zemědělství Bioprodukt jedná se o produkt vyrobený a certifikovaný dle podmínek ekologického zemědělství Biopotravina jedná se o potravinu vyrobenou, zpracovanou, certifikovanou a prodávanou dle podmínek platných pro ekologickou produkci. Produkt přechodného období je produkt pocházející z druhého případně i třetího roku přechodného období. Tento produkt je již certifikovatelný. Na rozdíl od toho produkt získaný v prvním roce přechodného období je považován za konvenční. 2 Označování produktů EZ Produkt certifikovaný jako bio musí být na obale viditelně označen logem ekologického zemědělství a kódem kontrolní organizace (CZ BIO 001, nebo 002, nebo 003). Logo musí být na obale umístěno ve správné orientaci a barvě. Loga platná pro Českou republiku a Evropskou unii.

12 3 Kontrola a certifikace 3.1 Kontrolní organizace V České republice jsou certifikovány celkem 3 organizace provádějící kontrolu ekologického zemědělství a to: KEZ o. p. s. se sídlem v Chrudimi Biokont Česká republika se sídlem v Brně Abcert AG se sídlem v Jihlavě 3.2 Certifikace farmy Jednoduchý postup pro certifikaci podniku: 1) Vyberu kontrolní organizaci 2) Požádám o zapsání půdy v uvedené v LPIS do ekologického režimu 3) Požádám o vstupní kontrolu 4) Začíná 1. rok PO produkce konvenční 5) Probíhá placená kontrola od kontrolní organizace spojená s certifikací produktů 6) 2. rok PO (u trvalých kultur případně i 3. rok) certifikuji produkci jako PO 7) Probíhá placená kontrola od kontrolní organizace spojená s certifikací produktů 8) Přeházím do bioprodukce 9) Každoročně probíhá placená kontrola od kontrolní organizace spojená s certifikací produktů 3.3 Přechodné období Orná půda a trvalé travní porosty 2 roky Trvalé kultury 3 roky Důvody?? Vyčištění půdy od reziduí pesticidů, hnojiv a pomocných látek Ozdravení rostlin Ozdravení půdy 3.4 Certifikace produktu Platnost 1 rok Certifikace produktů až od 2. roku PO (bere se v úvahu datum založení porostu a datum registrace pozemku) Certifikát vydává bezplatně kontrolní organizace Certifikát má přílohu s uvedením produktů

13 Půda Půda je základním výrobním prvkem ekologického zemědělství a proto ji musíme zachovat, udržet a zvyšovat její úrodnost a dbát o její zdraví. 4 Složení půdy 4.1 Pevné částice Anorganická část Složení podle matečné horniny. Složení anorganické části půdy ovlivníme jen minimálně. Je dáno přírodou. Ovlivníme pouze skeletovitost a to sběrem nebo drcením kamenů Organická část Hlavní spolutvůrce půdní úrodnosti a sorpční schopnosti půdy. Živá edafon- živé organismy žijící v půdě. Jejich množství kolísá ze zdravím půdy. Významný vliv na půdní strukturu a obsah a formu organické hmoty. Nerozložená biomasa posklizňové zbytky, statková hnojiva Humus humifikovaná organická hmota stabilní v půdě nejdůležitější pro úrodnost půdy a její sorpční schopnost 4.2 Půdní voda půdní roztok V půdním roztoku jsou rozpuštěny živiny, které jsou sem doplňovány ze sorpčního roztoku, hnojiv případě mineralizací. Odtud jsou přijímány kořeny rostlin. 4.3 Půdní vzduch Složení půdního vzduchu je podobné jako u atmosféry s výjimkou obsahu CO 2, který je 10 x vyšší. Na výměně půdního vzduchu je závislá mineralizace živin a půdní život. Problematická výměna vzduchu převážně na slévavých půdách (půdní škraloup) a těžkých jílovitých půdách.

14 5 Hodnocení kvality půd Přímo na pozemku rýčová metoda provede se vyrytí půdního bloku a na celistvé půdě se sleduje množství půdních organismů viditelných okem, struktura půdy rozvrstvení půdy, utužení půdy, prokořenění Laboratorní rozbor půdy provede se odběr vzorků sondovací tyčí a následně v laboratoři se provede stanovení obsahu hlavních živin jako jsou N min, P, K, Mg, ph AZP agrochemické zkoušení půd provádí UKZUZ na požádání bezplatně chemický rozbor půdy 1x za 6 let. Odběr vzorků dle metodiky. Výsledky AZP jsou uvedeny na Portálu farmáře v LPIS jako samostatné vrstvy.

15 Osevní postupy v EZ Osevní postupy jsou staré stejně jako pěstování rostlin. U nejprimitivnějších způsobů pěstování byly vyžďářené pozemky obhospodařovány do doby než jejich úrodnost poklesla a byly nechány ladem do přirozené obnovy jejich potenciálu. Tyto postupy jsou dnes již nereálné přímým předchůdcem moderních osevních postupů je tzv. Norfolkský osevní postup založený na střídání plodin v pořadí : 1) Jetel 2) Ozim 3) Okopanina 4) Jař 1 Význam osevních postupů Udržení kvality půdy zabránění únavy půdy různá schopnost rostlin zlepšovat případně zhoršovat půdní strukturu a vyčerpávat živiny. Zlepšující v tomto jsou jeteloviny, luskoviny, některé olejniny Hospodaření s živinami náročnost plodin na přijatelnost živin: náročné - obiloviny (ječmen jarní), nenáročné okopaniny (brambory). schopnost vytahovat živiny ze spodních vrstev půdy hlubokokořenící rostliny jeteloviny, luskoviny, některé olejniny množství posklizňových zbytků v půdě nejvyšší jeteloviny, nejnižší okopaniny Regulace plevelů Hustě seté plodiny a pícniny mají vysokou konkurenční schopnost a pomáhají tlumit plevele. Také vícesečné plodiny mají pozitivní vliv na tlumení plevelů Omezování výskytu ŠO Plodiny s fytosanitárním účinkem hořčice pomáhá likvidovat háďátka

16 2 Pravidla střídání plodin Střídají se plodiny s opačným vlivem na OP širokolisté úzkolisté ozimé jarní zhoršující zlepšující náročné nenáročné mělkokořenící hlubokokořenící po sobě pěstovat nepříbuzné rostliny dodržování optimálních rozestupů při pěstování po sobě pěstování meziplodin 3 Sestavování osevních postupů Základem osevních postupů je model uváděný výše jako Norfolkský osevní postup. Základem osevního postupu je zlepšující víceletá pícnina - jetelovina nebo jetelotráva - struktura půdy, odplevelení, fixace N, pěstuje se na 1 3 roky podle vytrvalosti Následuje zhoršující plodina - hlavní tržní plodina s vysokými nároky na kvalitu půdy a obsah živin nejčastěji ozimá obilovina (v suchých podmínkách a po plodinách odebírajících mnoho vody vojtěška, je nutno zařadit plodinu, která toto riziko eliminuje kukuřice) Zlepšující plodina okopanina hnojená organicky, luskovina, olejnina organicky zlepší strukturu půdy, dodá živiny Zhoršující plodina s podsevem ( ) nejčastěji jarní obilovina Po zhoršující plodině, před zlepšující pl. může být zařazena tzv. doběrná plodina, která umí využít zbytky živin (oves, žito) Důležité je uvažovat tak abychom měli po sklizni jedné plodiny čas na setí následné plodiny.

17 Volba plodin a odrůd 1 Výrobní oblasti Podle úrodnosti, úhrnu srážek, průměrných teplot a půdních podmínek je Česká republika rozdělena do výrobních oblastí Kukuřičná výrobní oblast KVO Řepařská výrobní oblast ŘVO Obilnářská výrobní oblast OVO Bramborářská výrobní oblast BVO Pícninářská výrobní oblast PVO oblast srážky teplota půda celková úrodnost KVO ŘVO OVO BVO PVO nejlepší, nejteplejší, nejvlhčí; 5 nejhorší, nejchladnější, nejsušší

18 2 Náročnost plodin Plodiny musíme vybírat podle výrobní oblasti a podle účelu pěstování tak aby jim optimálně vyhovovaly naše podmínky. Tím zajistíme ideální konkurenční schopnosti plodiny a optimální výnos při daných nákladech OBILOVINY ječmen jar. pšenice ječmen oz. tritikale žito oves LUSKOVINY sója hrách bob lupina peluška vikev JETELOVINY vojtěška jetel luční jetel plazivý jetel zvrhlý OLEJNINY slunečnice mák řepka len hořčice OKOPANINY cukrová řepa brambory krmná řepa tuřín 3 Volba odrůdy Ideálním vodítkem jsou zkoušky odrůd prováděné UKZUZ provádí se v různých výrobních oblastech a na různých úrovních výživy Doplňkové testování v rámci podniku máme možnost na menší ploše otestovat nové odrůdy a srovnat je s naší stávající odrůdou Volíme odrůdu do místních podmínek odrůda, která je výnosná jinde nemusí být vhodná pro nás Odrůda podle úrovně výživy a ošetřování v ekologickém zemědělství volíme méně intenzivní odrůdy, které snáší horší podmínky. Intenzivní odrůda v extenzivních podmínkách výrazně trpí. Odrůda podle budoucího využití pokud chceme produkovat krmnou plodinu vybíráme krmnou odrůdu, většinou bývá výnosnější a odolnější. Plasticita odrůdy schopnost přizpůsobit se vnějším vlivům okolí, snášet změny půdních a klimatických podmínek Zdravotní stav odrůdy citlivost, odolnost, tolerance případně až rezistence k chorobám nebo napadení škůdci. Dostupnost aby se vůbec dala koupit

19 4 Zdraví odrůdy Zdravotní stav a schopnost udržet si zdravý růst je zásadní protože máme jen minimum přímých možností regulace ŠO. Zdravotní stav a citlivost k nejčastějším chorobám je sledováno při testování odrůd UKZUZ. Citlivost odrůda je snadno napadána Tolerance rostlina dané odrůdy nemoc získá, ale nemá příznaky (může sloužit jako rezervoár nemoci Rezistence rostlina dané odrůdy je k onemocnění úplně odolná

20 Ochrana rostlin 1 Prevence v agrotechnice Preventivní opatření v ochraně rostlin je na v ekologickém zemědělství na prvním místě. Musíme být schopni alespoň částečně předvídat a tím i moci reagovat na problémy v agrotechnice dříve než se stanou. Řešíme příčinu a nikoliv důsledek Tato skutečnost je ještě podtržena tím, že přímé metody regulace jsou v EZ velmi omezené. Jsou omezeny pesticidy, které v konvenčním zemědělství jsou schopny mírnit chyby v agrotechnice. 2 Tlumení doprovodných rostlin Doprovodná rostlina = konvenční plevel. Ne každý plevel musí v konečném důsledku opravdu škodit. Je nutno si uvědomit, že v ekologickém zemědělství nejde o eliminaci, ale o tlumení. 2.1 Preventivní metody Osevní postup odplevelování pomocí střídání plodin s možností meziřádkové kultivace a pícnin s vysokou konkurenční schopností Zpracování půdy správně provedená orba, správně provedená PPP zaručí mechanickou likvidaci plevelů v různých fázích růstu Volba plodiny a odrůdy na zaplevelené pozemky volíme plodiny případně odrůdy s vyšší konkurenční schopností vzrůst, šířka listů, hustota porostu, odnožovací schopnost Volba optimální technologie - technologie zpracování půdy, setí, ošetřování během vegetace, sklizně Výživa a hnojení kvalita a zralost hnojiv používáme pouze dostatečně vyzrálý hnůj i kompost aby nedošlo k rozsemeňování plevelů spolu hnojivem. 2.2 Přímé metody Jedná se o přímé zásahy proti doprovodným rostlinám Mechanické Plošná kultivace provádění zásahů základního a předseťového zpracování půdy v termínech, kdy plevele nejvíce oslabujeme.

21 Plošná kultivace během vegetace u úzkořádkových plodin prutové brány, u brambor síťové brány Meziřádková kultivace plečkování plodin setých do širších řádků (řepa, řepka, mák, kukuřice, slunečnice ), hrůbkování brambor Ruční regulace okopávka motyka speciální plodiny, zelenina, vinná réva Zakrývání netkaná textilie, fólie zakrytí zabraňuje růstu plevelů Mulčování (nastýlání) zakrytí půdy neumožní růstu plevelů, musí se doplňovat během vegetace, nebezpečí namnožení hrabošů Chemické Není v ekologickém systému možné Termické Termické plečky (plamenné plečky) využívá se plamene (propan butanový hořák) používá se u plodin s dužnatými listy (cibule), dochází k denaturaci bílkovin a poškození buněčných struktur tenkolistých plevelů, optimální zasažení je tehdy když jsou po stisknutí na listech patrné otisky prstů Biologické Využití bioagens biologicky účinné látky např. houby intenzivní výzkum životního cyklu rzi vonné (Puccinia punctiformis) na pcháči osetu houba systematicky napadající listy pcháče. 3 Ochrana proti škodlivým organismům 3.1 Preventivní metody Osevní postup ochrana proti ŠO pomocí střídání plodin tak, aby plodiny na kterých se vyskytují stejní škůdci nebyly pěstovány po sobě nebo na vedlejších pozemcích Zpracování půdy správně provedená orba, správně provedená PPP zaručí mechanickou likvidaci škůdců přezimujících v zemi nebo posklizňových zbytcích, zapravení posklizňových zbytků snižuje riziko přenosu chorob Volba plodiny a odrůdy plodiny citlivé na stejné ŠO nepěstovat po sobě ani na přilehlých pozemcích, plodiny citlivé na houbové choroby nepěstovat ve vlhkých lokalitách, vybírat přednostně odolné odrůdy Volba optimální technologie technologie zpracování půdy, setí, ošetřování během vegetace, sklizně

22 Výživa a hnojení přehnojení rostliny jsou citlivější napadení ŠO jemnější buněčná stěna a chutnější buněčná šťáva Využití přirozeného antagonismu pěstování podplodin, které odpuzují škůdce hlavní plodiny, pěstování kvetoucích pásů pro přilákání dravých druhů 3.2 Přímé metody Jedná se o přímé zásahy proti škodlivým organismům Mechanické Setřepávání setřepávání nedospělých stádií škůdců s omezenou možností pohybu z rostlin, pomocí setřepavačů Sběr sbírají se vývojová stádia škůdců z rostlin, časově velmi náročné Zakrývání zakrývání netkanou textilií, nebo síťovinou zabránění dospělců klást vajíčka na plodinu, omezení doby, kdy je list mokrý a tím náchylný na infekci houbovou chorobou Chemické V ekologickém zemědělství je umožněno bránit se houbovým chorobám v omezené míře pomocí jednoduchých chemických látek jako jsou elementární síra a sloučeniny mědi (nejčastěji CuSo 4 ) Biologické Využití bioagens, které fungují na principech parasitismu a predace. Jako bioagens se používají různé skupiny organismů. Houby Pythium oligandrum Polyversum mořidlo, postřik parazitická houba používaná proti houbovým chorobám Hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita Nemaslug likvidace slimáků Hmyz, roztoči Trichogramma Trichoplus parazitická vosička proti motýlům zavíječ Bakterie Bacillus thuringiensis Biobit bakterie používaná proti motýlům obaleč

23 Výživa a hnojení rostlin v EZ 1 Specifika hnojení v EZ Důraz na stabilní půdu s vysokým obsahem organické hmoty a přirozenou zásobou živin živiny nejsou doplňovány rychlorozpustnými hnojivy, které jsou v půdě labilní, ale statkovými a pomalu rozpustnými hnojivy, které jsou stabilnější, postupně mineralizací uvolňují živiny do půdy. Část živin je postupně zapracována do humusové složky půdy a tím zvyšuje sorpční schopnost půdy. Maximální využití statkových hnojiv podle strategie koloběhu živin v rámci farmy musí být všechna produkovaná statková hnojiva využita na farmě. Zákaz použití chemicky upravených hnojiv - předpisy nedovolují používat chemicky upravené minerální hnojiva do této skupiny patří většina N hnojiv, superfosfáty, amofos, draselné soli, ale i pálené vápno, vícesložková hnojiva. Vyrovnaná bilance živin v půdě hnojení přírodními minerálními hnojivy jen za předpokladu, že v půdě je nedostatek dané živiny. 2 Statková hnojiva 2.1 Chlévský hnůj Jedná se o základní statkové hnojivo obsahující přes 20 % organických látek a cca 0,5 2 % N. používá se k hnojení okopanin, olejnin, některých obilovin (žito, tritikale, oves) a dalších. Hnůj je po aplikaci vždy nutno zapravit do půdy a to v co nejkratším časovém termínu (velké ztráty dusíku volatilizací čpavku). Hloubku zapravení volíme v závislosti na půdním druhu, kdy u lehčích půd zapravujeme hlouběji. Dávkování t/ha 2.2 Kejda Hnojivo se snadno uvolnitelnými živinami. Vhodné i k aplikaci během vegetace. Aplikace optimálně pomocí hadicového nebo jiného aplikátoru, aby nedošlo k potřísnění rostlin, případně aby došlo k zapravení do půdy. Kvalita kejdy závisí na množství technologické a srážkové vody, která ji ředí. Dávkování m 3 /ha

24 2.3 Močůvka Kapalné hnojivo s rychle uvolnitelnými živinami. Kvalita závisí na množství technologické a srážkové vody, která ji ředí. Využívaná také během vegetace. Typické NK hnojivo je nutno při časté aplikaci doplňovat P. Dávkování m 3 /ha 2.4 Separát Tuhá frakce po separaci kejdy. Využití stejné jako u hnoje. Dávkování t/ha 2.5 Fugát Kapalní frakce po separaci kejdy. Využití stejné jako u močůvky, je však živinově vyrovnaný. 2.6 Digestát Zbytek po výrobě bioplynu v BPS. 2.7 Sláma Ideální je zapravovat do půdy jemně řezanou a rozptýlenou na plochu. U slámy obilovin poměr C : N : 1. pro optimální rozklad nutno doplnit na : 1. Doplnit nízký obsah N pomocí kejdy nebo močůvky. V případě nedoplnění dusíku ke slámě dochází k vychytávání a blokování dusíku v rozkládající se slámě a k retardaci růstu následné plodiny, která trpí nedostatkem N. 2.8 Zelené hnojení Pro zelené hnojení se využívají plodiny s rychlým růstem, mohutným vzrůstem, snadnou agrotechnikou a levným osivem. Ideální jsou: pohanka, hořčice, svazenka, vikve, peluška Produkuje organickou hmotu obohacuje půdu o organickou hmotu a ukládá v ní volné živiny, které by jinak byly ohroženy vyplavením. Pomáhá fixovat dusík (bobovité) ideální, vikve případně peluška. Měly by na pozemku zůstat co nejdéle fixace je závislá na čase. Zabraňuje uniku živin zadržuje v sobě živiny. Pomáhá vyzvedávat živiny z hlubších vrstev převážně živiny s mohutnějším kořenovým systémem. Zabraňuje růstu plevelů působí konkurenčně a svým vzrůstem brání v dopadu slunečních paprsků. Zlepšuje půdní strukturu - prokořeňování Vhodně střídá plodiny (přerušuje obilní sledy) vhodné použít mezi dvě obiloviny jako nouzovou variantu střídání plodin.

25 2.9 Kompost Stabilní hnojivo nejvyšší kvality - vhodné pro zeleninu, okopaniny, speciální plodiny, ale i pro obiloviny a další. Vzniká za přístupu vzduchu kompostováním organické hmoty za přidání zeminy jako očkovací látky přístupu vzduchu se dociluje překopáváním. Možno aplikovat i během vegetace bez zapravení do půdy postupnou mineralizací se uvolňují živiny, které přijímá rostlina. Drahá výroba použití pouze pro výběrové plodiny Zužitkování odpadu rostlinného, živočišného původu i drcené dřevní hmoty Dávkování t/ha 2.10 Výroba kompostu Nejčastěji v pásových hromadách Navrstvení materiálů Překopávání 1 2 x Samovolné zahřátí na cca 45 C (max. 60 C ) Případné zavlažování (kejda, močůvka, voda) Zrání cca 3 4 měsíce Vermikompost Kompostování za pomocí červeného kalifornského hybrida žížal Eisenia foetida 3 Minerální hnojiva Možnost používat pouze přírodní hnojiva bez chemické úpravy N chilský ledek, guano, rohová moučka drahá hnojiva používaná spíše ojediněle v zahradnictví. Pro polní výrobu moc drahá. P jemně mleté fosfáty, guano, kostní moučky u mletého fosfátu pozor na jemnost mletí (čím jemnější tím lepší) a pozor na obsah Cd. K síran draselný, dřevěný popel Ca mletý vápenec Mg dolomitický vápenec, dolomit

26 Agrotechnika hlavních skupin plodin 1 Obiloviny Do 50 % osevního postupu zhoršující plodiny Hlavní tržní plodiny produkce potravin i krmiv Mělce kořenící odčerpávají hlavně P a N, špatně konkurují plevelům Vhodná předplodina- okopaniny XX, jeteloviny, luskoviny Pěstované samostatně i ve směsích s luskovinou (citlivá sklizeň) nutno správně volit kombinaci plodin, aby alespoň částečně dozrávaly spolu. Potřebují ideální podmínky pěstování (2. trať) Regenerační hnojení u ozimů nahradit hnojením močůvkou, kejdou, fugátem nebo prutováním zvýšení mineralizace v povrchové vrstvě půdy Ošetřování během vegetace prutování 2x 3x až do fáze sloupkování. 2 Okopaniny Hnojeny statkovými hnojivy XX plná dávka hnoje nebo kompostu Mechanické potlačování plevelů a provzdušňování půdy- -během vegetace 3 6 zásahů do uzavření řádků Náročné na živiny (1. trať), odčerpávají velké množství K Pěstování 1x za 4 roky kvůli škůdcům a chorobám U brambor nutná prostorová izolace od ostatních nebo loňských brambor. Ideální odrůdy méně citlivé na napadení mandelinkou i plísní bramborovou. V České republice chybí zpracovatel cukrové řepy nejbližší Rakousko. Podíl okopanin velmi nízký, pěstují se, ale i méně známé jako tuřín nebo vodnice 3 Luskoviny Vhodné pěstovat % osevního postupu vyšší podíl zvyšuje riziko chorob V čisté kultuře případně ve směsi s obilovinami. U čistosevů může být problém s poléháním a to zejména u vikví, pelušky a listových hrachů. Výrazně odolnější jsou semileafles hrachy, lupina, bob. Vhodné využití i jako meziplodiny

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

*Průkopníci ekologického zemědělství

*Průkopníci ekologického zemědělství * *Průkopníci ekologického zemědělství * Podněty půdní biologie * Statkář Albrecht Thaer humus je podmínkou života * Charles Darwin žížaly jsou předchůdcem pluhu * Richard Bloeck půda se činnosti mikroorganismů

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Funkce půdy Produkční funkce půdy fixace rostlin výživa rostlin (voda, živiny) Kulturní

Více

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2011 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, opět po roce se vám do rukou dostává ročenka

Více

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2012 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, konkrétní situaci v oblasti ekologického zemědělství

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Hnojiva, minerální a organická hnojiva

Hnojiva, minerální a organická hnojiva Hnojiva, minerální a organická hnojiva o Rozd lení hnojiv o Význam a rozd lení minerálních hnojiv o Jednosložková minerální hnojiva o Vícesložková minerální hnojiva o Význam a rozd lení organických hnojiv

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY

PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY PROJEKT KOPŘIVNICE MĚSTO, KTERÉ PODPORUJE SVÉ SEDLÁKY ČLOVĚK V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ Pěstuje a chová Rostliny Odrůda, podmínky růstu Zvířata Plemena, welfare Hospodaří a ovlivňuje Půdu a vodu Úrodnost Ochrana

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Asociace pro rozvoj regionů o.s. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Filozofie Filozofie ekologického zemědělství vychází z toho, že kvalita prvoproduktů a potravin na naše zdraví jsou v přímé úměře. Z tohoto důvodu

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 5. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN 2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN S účinností od 4.4.2008 byla novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (č. novely 108/2008 Sb.) vyhlášena revize akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Kompostárna STRÁŽNICE - 19/2013

Kompostárna STRÁŽNICE - 19/2013 Kompostárna STRÁŽNICE - 19/2013 Sídlo Provozovatel kraj okresní město kontakty adresa Městský úřad ve Strážnici Jihomoravský Hodonín E-mail: jaromír.michalek@straznice-mesto.cz; www.straznice-mesto.cz

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI Milan Vach, Miloslav Javůrek Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009 Metodika vznikla za finanční podpory

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Sekce úřední kontroly STRUKTURA PLODIN A VÝNOSY NA POZOROVACÍCH PLOCHÁCH BAZÁLNÍHO MONITORINGU PŮD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1993 2011 Zpracoval: Schválila:

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá?

Často kladené otázky. Co je to půda? Z čeho se půda skládá? Jak půdy vznikají? Je pravda, že půda je neobnovitelný zdroj? Proč je půda důležitá? Často kladené otázky Co je to půda? Půda je tenká vrstva matérie na povrchu Země. Je to přírodní zdroj, který se skládá ze zvětralých hornin, organických materiálů, vzduchu a vody. Vzhledem k tomu, že

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více