EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ"

Transkript

1 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

2 Obsah Úvod do ekologického zemědělství Co?? Proč?? Jak?? Kdo??...5 Historie EZ Ve světě U nás...6 EZ jako uzavřený cyklus...8 Struktura hospodaření v EZ Převaha TTP Nízký podíl orné půdy Překotný rozvoj trvalých kultur...9 Bioprodukce Produkty ekologického zemědělství Označování produktů EZ Kontrola a certifikace...12 Půda Složení půdy Hodnocení kvality půd...14 Osevní postupy v EZ Význam osevních postupů Pravidla střídání plodin Sestavování osevních postupů...16 Volba plodin a odrůd Výrobní oblasti Náročnost plodin Volba odrůdy Zdraví odrůdy...19 Ochrana rostlin Prevence v agrotechnice Tlumení doprovodných rostlin Ochrana proti škodlivým organismům...21 Výživa a hnojení rostlin v EZ Specifika hnojení v EZ Statková hnojiva Minerální hnojiva...25 Agrotechnika hlavních skupin plodin Obiloviny Okopaniny Luskoviny Pícniny Olejniny...27 Faremní plán...28

3 Úvod do ekologického zemědělství Dobrý den, v rámci tohoto předmětu budete obeznámeni se základy hospodaření podle zásad ekologického zemědělství. Cílem tohoto předmětu je poskytnout Vám podmínky a informace o problematice a tím Vám umožnit udělat si vlastní názor na ekologické zemědělství jako celek i na jednotlivé jeho dílčí části. 1 Co?? Co se skrývá pod názvem ekologické zemědělství případně jeho synonymy jako je organické nebo alternativní zemědělství? Je to systém využívající přírodní logiky EKO - LOGICKÉ. Ve zkratce to zajímá návrat k normálnímu zemědělství. Od 50. let minulého století dochází ke stále vyššímu zprůmyslňování zemědělství a jeho vyšší a vyšší závislosti na chemickém průmyslu (pesticidy, hnojiva ). Ekologické zemědělství nabízí alternativu k tomuto systému a ukazuje, že hospodařit jde i normálně a tedy ekologicky. Je to zemědělství hospodařící na principu uzavřeného koloběhu živin a organické hmoty v systému. Je to zemědělství hospodařící bez pesticidů umělých hnojiv, přidávaných hormonů a ostatních nepřírodních případně nepřírodně podávaných látek. Je to zemědělství s etickým přístupem ke zvířatům. Zvíře je chápáno jako živá bytost a ne pouhý výrobní prostředek. Je to zemědělství prioritě chránící přírodu a krajinu. Je to zemědělství zabývající se přednostně přirozenou půdní úrodností a jejím zvyšováním pomocí organických látek. Je to zemědělství uplatňující především logické a přírodě blízké postupy. Je to zemědělství podporující a zachovávající biodiverzitu stanoviště. Ve zkratce v ekologickém zemědělství nepotřebujete při práci gumové rukavice.

4 2 Proč?? Proč lidé hospodaří ekologicky?? Skupina ekologických zemědělců se dá podle této otázky rozdělit do 3 podskupin které se průběžně prolínají. Jsou to zemědělci, kteřísi tento obor vybrali z důvodů: 1. Ekonomických 2. Ekologických 3. Marketingových Ekonomické důvody: o Vyšší podíl dotací na příjmech zemědělce o Vyšší šance získání subvencí v projektech Programu rozvoje venkova (PRV) Ekologické důvody o Pochopení toho, že současný systém zemědělství je trvale neudržitelný o Produkce zdravých čistých potravin o Produkce nepoškozující a nezatěžující ekosystém Marketingové důvody o Vyšší poptávka po bioproduktech o Menší konkurence v oboru o Snadnější realizace produktů na trhu 3 Jak?? Ekologické hospodářství je striktně hlídaný systém, který je kontrolován a certifikován po celou dobu produkce, zpracování i distribuce bioproduktu nebo biopotraviny. Ekologické zemědělství se řídí následujícími předpisy a normami Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

5 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 Metodické pokyny Mze 1 2/09; 1 6/10; 1/12 4 Kdo?? Ekologičtí podnikatelé se zabývají celým spektrem zemědělské produkce a téměř každý zemědělský obor nachází v ekologickém zemědělství vlastní alternativu. Relativně nejvyšší podíl ekozemědělců se zabývá pastevními chovy zvířat a to jak krav bez tržní produkce mléka tak i ovcí a koz. Zvláště v poslední době se stále více obrací pozornost na produkci mléka, jeho zpracování a výrobu mléčných výrobků a to jak z mléka kravského tak i ovčího resp. kozího. V rámci ČR fungují také 4 mlékárny, které odebírají syrové mléko v BIO kvalitě a zpracovávají ho. Relativně malá část zemědělců se zabývá hospodařením na orné půdě a produkcí zrnin pro potravinářské i krmné účely. S tím souvisí i relativně malý počet zemědělců produkujících vepřové i drůbeží maso, které bez krmivové základny tvořené jadrnými krmivy produkovat nelze. Velké možnosti rozvoje jsou i v oboru zelinářském, kde produkce biozeleniny zdaleka neumožňuje pokrýt poptávku. V posledních letech prudce narostl sektor ovocnářský a významně se rozrostly plochy sadů v EZ. Převážně se to však týká extenzivních sadů případně nových výsadeb, kde ale bohužel nemáme jistotu, že budou jednou sloužit k smysluplné produkci ovoce. Také sektor vinařský nachází v EZ své místo a v ČR máme široký výběr tuzemských vín pocházejících z ekologického zemědělství. Z ostatních produkčních sektorů nám v České republice chybí producenti chmele a chovatelé ryb, což je velkou škodou, protože právě tyto odvětví jsou pro české zemědělství typická a přinášejí světový věhlas.

6 Historie EZ 1 Ve světě Alternativy průmyslového zemědělství byly patrné už v období od počátku 20. století, kdy byly zaznamenány údaje o poklesu půdní úrodnosti a změnách v ekosystému. Toto souviselo především s rozšířením chemické výroby a rozvojem technologií na výrobu minerálních hnojiv a pesticidů. Tento systém často postrádal princip předběžné opatrnosti, což vedlo k významným ekologickým katastrofám jako DDT a PCB. Zároveň došlo k zvýšení aktivity chorob a škůdců a zároveň i k poklesu kvality potravin a změnu v produkci potravin. Tyto tendence byly postupné a vrcholily v letech 20 století, kdy byl tento trend rozvoje nejrychlejší. Stěžejní body rozvoje alternativního zemědělství jsou následující: Albert Howard britský botanik položil základy organického zemědělství. Klade důraz na organickou hmotu a její zachování v půdě. Propaguje kompostování. 20. léta 20 stol. Rudolf Steiner rakouský myslitel zakladatel biodynamického zemědělství. 20. léta 20 stol. 50. léta 20. století bouřlivý rozvoj industriálního zemědělství ale také jeho odpůrců a formování zásad ekologického zemědělství. Systém kontroly a certifikace. 60. léta 20. stol. Důraz na strukturu půdy, zdraví půdy a půdní život rýčová metoda (Johanes Görbing) IFOAM 1972 vznik mezinárodní organizace slučující svazy ekologických zemědělců celkem přes 750 organizací ze 108 zemí světa. Tato organizace dala základ jednotným pravidlům pro ekologické zemědělství a srovnává všechny přistoupivší organizace na stejný standard. Českou republiku zde zastupuje Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství. 2 U nás Pojem ekologické zemědělství začal být u nás aktuální výrazně později než ve světě a to z toho důvodu, že koncepce ekologického zemědělství se neslučovala s koncepcí socialistického zemědělství. V letech se k nám začínají dostávat první informace a překlady článků o této problematice. V roce 1988 na Moravě odborná skupina pro alternativní zemědělství. K jejím zakladatelům patřilo mimo jiné i ZD Starý Hrozenkov, které je dnes nejstarším ekologicky hospodařícím subjektem v ČR. Do roku 1998 minimální rozvoj výměry EZ. Od tohoto roku díky státním a posléze i evropským dotacím výrazný vzestup až na dnešních více než 3920 zemědělských

7 subjektů obhospodařujících výměru přes 483 tisíc hektarů. V ČR funguje pro podporu ekologických zemědělců také svaz ekologických zemědělců PRO-BIO.

8 EZ jako uzavřený cyklus Ekologické zemědělství je nutno chápat jako uzavřený cyklus živin v systému produkce potravin. Chápání ekologické produkce musí být podřízeno trvalé udržitelnosti tohoto hospodaření na zemědělské půdě. Jedná se o systém, kdy půda jako základní výrobní prostředek hospodáře je využívána k produkci potravin rostlinného původu a krmiv pro hospodářská zvířata, tak aby bylo možno všechny živiny z půdy odebrané do ní zase vrátit. Důraz je kladen na původ doplňovaných živin, který má být místní a přírodě blízký. Takže dusík odvedený z půdy krmivu bude doplňován statkovými krmivy a nikoliv minerálními hnojivy. Rovněž pro zvířata jsou používána přednostně krmiva pocházející z hospodářství a až jako doplněk jsou to jiné vstupy. Cílem ekologického zemědělství není produkce maximální, ale optimální.

9 Struktura hospodaření v EZ 1 Převaha TTP V českém ekologickém zemědělství je jednoznačná převaha ekologických trvalých travních porostů a to z důvodu minimálních rozdílů hospodaření od konvence oproti složitosti hospodaření na orné půdě. Zároveň je zde téměř zachován produkční potenciál půdy a nedochází zde k poklesu výnosů tak rapidně jako v ostatních oblastech. Na těchto pozemcích jsou nejčastější chovy masného skotu, v horších podmínkách pak ovcí a koz. Častá je zde také nízká intenzita produkce stát umožňuje zatížení pouze do 0,2 DJ na ha, což jsou opravdu minimální hodnoty. Obecně je na těchto pozemcích produkováno převáženě seno často nevalné kvality, jehož nezkrmené přebytky dále slouží k různým účelům jako např. spalování. Na trvalých travních porostech je nejčastěji produkováno červené maso. Bohužel však není dostatečně vyvinutý trh s touto komoditou takže bio hovězí, telecí, jehněčí a skopové maso končí na pultech obchodů jako maso konvenční. Převážně zástavová telata a vykrmená jehňata jako finální produkty těchto chovů jsou prodávána do zahraničí a to rovněž bez certifikace BIO. Toto je jen velmi těžko pochopitelné při pohledu na pultové ceny Červeného biomasa, které jsou téměř dvounásobné oproti konvenci. 2 Nízký podíl orné půdy Hospodaření na orné půdě je výrazně lépe dotováno, ale tyto dotace stejně nekrytou rapidní pokles produkce a především náročnost hospodaření na ekologické orné půdě. Orná půda v ekologickém zemědělství zastoupená do 10 % chybí v celém systému produkce potravin rostlinného původu a produkce krmiv. Nedostatek jadrných krmiv je výrazně vidět především v nízkých stavech chovaných prasat a drůbeže. Tato situace způsobuje nedostatečné množství biopotravin rostlinného původu a bio vepřového a drůbežího masa a vajec. Proto jsou ceny těchto komodit výrazně vyšší než stejných konvenčních potravin. Nárůst je u chleba cca 300%, drůbežího masa až 600 %, vepřového masa a vajec jen 200 %. Tyto neskutečné ceny pak odrazují potenciální zákazníky a dělají ekologickému zemědělství špatnou reklamu. 3 Překotný rozvoj trvalých kultur Výměra trvalých kultur výrazně roste až v posledních letech a to z důvodu vysokých státních subvencí a přitom nízké náročnosti podmínek založení. Takto založené sady však často nebudou vhodné

10 k dalšímu smysluplnému hospodaření. Naopak jsou v ekologickém zemědělství kvalitní sady a o jak extenzivní tak i intenzivní založené nebo obnovené především pro produkci kvalitního ovoce určeného pro přímý konzum i zpracování. V intenzivních sadech jsou pěstovány nízké kmenné tvary a odrůdy rezistentní nebo alespoň tolerantní k hlavním chorobám a je zde produkováno kvalitní konzumní ovoce. V extenzivních sadech jsou naopak pěstovány převážně staré odrůdy na vyšších kmenných tvarech a zde získávané ovoce je nejčastěji dále zpracováváno jako sušené, moštované, zavařované, destilované atd.. V oblasti jižní Moravy je významně zastoupena produkce vína z ekologických vinic a to jak bílých tak i modrých odrůd. Doposud chybí ekologická produkce chmele.

11 Bioprodukce 1 Produkty ekologického zemědělství Bioprodukt jedná se o produkt vyrobený a certifikovaný dle podmínek ekologického zemědělství Biopotravina jedná se o potravinu vyrobenou, zpracovanou, certifikovanou a prodávanou dle podmínek platných pro ekologickou produkci. Produkt přechodného období je produkt pocházející z druhého případně i třetího roku přechodného období. Tento produkt je již certifikovatelný. Na rozdíl od toho produkt získaný v prvním roce přechodného období je považován za konvenční. 2 Označování produktů EZ Produkt certifikovaný jako bio musí být na obale viditelně označen logem ekologického zemědělství a kódem kontrolní organizace (CZ BIO 001, nebo 002, nebo 003). Logo musí být na obale umístěno ve správné orientaci a barvě. Loga platná pro Českou republiku a Evropskou unii.

12 3 Kontrola a certifikace 3.1 Kontrolní organizace V České republice jsou certifikovány celkem 3 organizace provádějící kontrolu ekologického zemědělství a to: KEZ o. p. s. se sídlem v Chrudimi Biokont Česká republika se sídlem v Brně Abcert AG se sídlem v Jihlavě 3.2 Certifikace farmy Jednoduchý postup pro certifikaci podniku: 1) Vyberu kontrolní organizaci 2) Požádám o zapsání půdy v uvedené v LPIS do ekologického režimu 3) Požádám o vstupní kontrolu 4) Začíná 1. rok PO produkce konvenční 5) Probíhá placená kontrola od kontrolní organizace spojená s certifikací produktů 6) 2. rok PO (u trvalých kultur případně i 3. rok) certifikuji produkci jako PO 7) Probíhá placená kontrola od kontrolní organizace spojená s certifikací produktů 8) Přeházím do bioprodukce 9) Každoročně probíhá placená kontrola od kontrolní organizace spojená s certifikací produktů 3.3 Přechodné období Orná půda a trvalé travní porosty 2 roky Trvalé kultury 3 roky Důvody?? Vyčištění půdy od reziduí pesticidů, hnojiv a pomocných látek Ozdravení rostlin Ozdravení půdy 3.4 Certifikace produktu Platnost 1 rok Certifikace produktů až od 2. roku PO (bere se v úvahu datum založení porostu a datum registrace pozemku) Certifikát vydává bezplatně kontrolní organizace Certifikát má přílohu s uvedením produktů

13 Půda Půda je základním výrobním prvkem ekologického zemědělství a proto ji musíme zachovat, udržet a zvyšovat její úrodnost a dbát o její zdraví. 4 Složení půdy 4.1 Pevné částice Anorganická část Složení podle matečné horniny. Složení anorganické části půdy ovlivníme jen minimálně. Je dáno přírodou. Ovlivníme pouze skeletovitost a to sběrem nebo drcením kamenů Organická část Hlavní spolutvůrce půdní úrodnosti a sorpční schopnosti půdy. Živá edafon- živé organismy žijící v půdě. Jejich množství kolísá ze zdravím půdy. Významný vliv na půdní strukturu a obsah a formu organické hmoty. Nerozložená biomasa posklizňové zbytky, statková hnojiva Humus humifikovaná organická hmota stabilní v půdě nejdůležitější pro úrodnost půdy a její sorpční schopnost 4.2 Půdní voda půdní roztok V půdním roztoku jsou rozpuštěny živiny, které jsou sem doplňovány ze sorpčního roztoku, hnojiv případě mineralizací. Odtud jsou přijímány kořeny rostlin. 4.3 Půdní vzduch Složení půdního vzduchu je podobné jako u atmosféry s výjimkou obsahu CO 2, který je 10 x vyšší. Na výměně půdního vzduchu je závislá mineralizace živin a půdní život. Problematická výměna vzduchu převážně na slévavých půdách (půdní škraloup) a těžkých jílovitých půdách.

14 5 Hodnocení kvality půd Přímo na pozemku rýčová metoda provede se vyrytí půdního bloku a na celistvé půdě se sleduje množství půdních organismů viditelných okem, struktura půdy rozvrstvení půdy, utužení půdy, prokořenění Laboratorní rozbor půdy provede se odběr vzorků sondovací tyčí a následně v laboratoři se provede stanovení obsahu hlavních živin jako jsou N min, P, K, Mg, ph AZP agrochemické zkoušení půd provádí UKZUZ na požádání bezplatně chemický rozbor půdy 1x za 6 let. Odběr vzorků dle metodiky. Výsledky AZP jsou uvedeny na Portálu farmáře v LPIS jako samostatné vrstvy.

15 Osevní postupy v EZ Osevní postupy jsou staré stejně jako pěstování rostlin. U nejprimitivnějších způsobů pěstování byly vyžďářené pozemky obhospodařovány do doby než jejich úrodnost poklesla a byly nechány ladem do přirozené obnovy jejich potenciálu. Tyto postupy jsou dnes již nereálné přímým předchůdcem moderních osevních postupů je tzv. Norfolkský osevní postup založený na střídání plodin v pořadí : 1) Jetel 2) Ozim 3) Okopanina 4) Jař 1 Význam osevních postupů Udržení kvality půdy zabránění únavy půdy různá schopnost rostlin zlepšovat případně zhoršovat půdní strukturu a vyčerpávat živiny. Zlepšující v tomto jsou jeteloviny, luskoviny, některé olejniny Hospodaření s živinami náročnost plodin na přijatelnost živin: náročné - obiloviny (ječmen jarní), nenáročné okopaniny (brambory). schopnost vytahovat živiny ze spodních vrstev půdy hlubokokořenící rostliny jeteloviny, luskoviny, některé olejniny množství posklizňových zbytků v půdě nejvyšší jeteloviny, nejnižší okopaniny Regulace plevelů Hustě seté plodiny a pícniny mají vysokou konkurenční schopnost a pomáhají tlumit plevele. Také vícesečné plodiny mají pozitivní vliv na tlumení plevelů Omezování výskytu ŠO Plodiny s fytosanitárním účinkem hořčice pomáhá likvidovat háďátka

16 2 Pravidla střídání plodin Střídají se plodiny s opačným vlivem na OP širokolisté úzkolisté ozimé jarní zhoršující zlepšující náročné nenáročné mělkokořenící hlubokokořenící po sobě pěstovat nepříbuzné rostliny dodržování optimálních rozestupů při pěstování po sobě pěstování meziplodin 3 Sestavování osevních postupů Základem osevních postupů je model uváděný výše jako Norfolkský osevní postup. Základem osevního postupu je zlepšující víceletá pícnina - jetelovina nebo jetelotráva - struktura půdy, odplevelení, fixace N, pěstuje se na 1 3 roky podle vytrvalosti Následuje zhoršující plodina - hlavní tržní plodina s vysokými nároky na kvalitu půdy a obsah živin nejčastěji ozimá obilovina (v suchých podmínkách a po plodinách odebírajících mnoho vody vojtěška, je nutno zařadit plodinu, která toto riziko eliminuje kukuřice) Zlepšující plodina okopanina hnojená organicky, luskovina, olejnina organicky zlepší strukturu půdy, dodá živiny Zhoršující plodina s podsevem ( ) nejčastěji jarní obilovina Po zhoršující plodině, před zlepšující pl. může být zařazena tzv. doběrná plodina, která umí využít zbytky živin (oves, žito) Důležité je uvažovat tak abychom měli po sklizni jedné plodiny čas na setí následné plodiny.

17 Volba plodin a odrůd 1 Výrobní oblasti Podle úrodnosti, úhrnu srážek, průměrných teplot a půdních podmínek je Česká republika rozdělena do výrobních oblastí Kukuřičná výrobní oblast KVO Řepařská výrobní oblast ŘVO Obilnářská výrobní oblast OVO Bramborářská výrobní oblast BVO Pícninářská výrobní oblast PVO oblast srážky teplota půda celková úrodnost KVO ŘVO OVO BVO PVO nejlepší, nejteplejší, nejvlhčí; 5 nejhorší, nejchladnější, nejsušší

18 2 Náročnost plodin Plodiny musíme vybírat podle výrobní oblasti a podle účelu pěstování tak aby jim optimálně vyhovovaly naše podmínky. Tím zajistíme ideální konkurenční schopnosti plodiny a optimální výnos při daných nákladech OBILOVINY ječmen jar. pšenice ječmen oz. tritikale žito oves LUSKOVINY sója hrách bob lupina peluška vikev JETELOVINY vojtěška jetel luční jetel plazivý jetel zvrhlý OLEJNINY slunečnice mák řepka len hořčice OKOPANINY cukrová řepa brambory krmná řepa tuřín 3 Volba odrůdy Ideálním vodítkem jsou zkoušky odrůd prováděné UKZUZ provádí se v různých výrobních oblastech a na různých úrovních výživy Doplňkové testování v rámci podniku máme možnost na menší ploše otestovat nové odrůdy a srovnat je s naší stávající odrůdou Volíme odrůdu do místních podmínek odrůda, která je výnosná jinde nemusí být vhodná pro nás Odrůda podle úrovně výživy a ošetřování v ekologickém zemědělství volíme méně intenzivní odrůdy, které snáší horší podmínky. Intenzivní odrůda v extenzivních podmínkách výrazně trpí. Odrůda podle budoucího využití pokud chceme produkovat krmnou plodinu vybíráme krmnou odrůdu, většinou bývá výnosnější a odolnější. Plasticita odrůdy schopnost přizpůsobit se vnějším vlivům okolí, snášet změny půdních a klimatických podmínek Zdravotní stav odrůdy citlivost, odolnost, tolerance případně až rezistence k chorobám nebo napadení škůdci. Dostupnost aby se vůbec dala koupit

19 4 Zdraví odrůdy Zdravotní stav a schopnost udržet si zdravý růst je zásadní protože máme jen minimum přímých možností regulace ŠO. Zdravotní stav a citlivost k nejčastějším chorobám je sledováno při testování odrůd UKZUZ. Citlivost odrůda je snadno napadána Tolerance rostlina dané odrůdy nemoc získá, ale nemá příznaky (může sloužit jako rezervoár nemoci Rezistence rostlina dané odrůdy je k onemocnění úplně odolná

20 Ochrana rostlin 1 Prevence v agrotechnice Preventivní opatření v ochraně rostlin je na v ekologickém zemědělství na prvním místě. Musíme být schopni alespoň částečně předvídat a tím i moci reagovat na problémy v agrotechnice dříve než se stanou. Řešíme příčinu a nikoliv důsledek Tato skutečnost je ještě podtržena tím, že přímé metody regulace jsou v EZ velmi omezené. Jsou omezeny pesticidy, které v konvenčním zemědělství jsou schopny mírnit chyby v agrotechnice. 2 Tlumení doprovodných rostlin Doprovodná rostlina = konvenční plevel. Ne každý plevel musí v konečném důsledku opravdu škodit. Je nutno si uvědomit, že v ekologickém zemědělství nejde o eliminaci, ale o tlumení. 2.1 Preventivní metody Osevní postup odplevelování pomocí střídání plodin s možností meziřádkové kultivace a pícnin s vysokou konkurenční schopností Zpracování půdy správně provedená orba, správně provedená PPP zaručí mechanickou likvidaci plevelů v různých fázích růstu Volba plodiny a odrůdy na zaplevelené pozemky volíme plodiny případně odrůdy s vyšší konkurenční schopností vzrůst, šířka listů, hustota porostu, odnožovací schopnost Volba optimální technologie - technologie zpracování půdy, setí, ošetřování během vegetace, sklizně Výživa a hnojení kvalita a zralost hnojiv používáme pouze dostatečně vyzrálý hnůj i kompost aby nedošlo k rozsemeňování plevelů spolu hnojivem. 2.2 Přímé metody Jedná se o přímé zásahy proti doprovodným rostlinám Mechanické Plošná kultivace provádění zásahů základního a předseťového zpracování půdy v termínech, kdy plevele nejvíce oslabujeme.

21 Plošná kultivace během vegetace u úzkořádkových plodin prutové brány, u brambor síťové brány Meziřádková kultivace plečkování plodin setých do širších řádků (řepa, řepka, mák, kukuřice, slunečnice ), hrůbkování brambor Ruční regulace okopávka motyka speciální plodiny, zelenina, vinná réva Zakrývání netkaná textilie, fólie zakrytí zabraňuje růstu plevelů Mulčování (nastýlání) zakrytí půdy neumožní růstu plevelů, musí se doplňovat během vegetace, nebezpečí namnožení hrabošů Chemické Není v ekologickém systému možné Termické Termické plečky (plamenné plečky) využívá se plamene (propan butanový hořák) používá se u plodin s dužnatými listy (cibule), dochází k denaturaci bílkovin a poškození buněčných struktur tenkolistých plevelů, optimální zasažení je tehdy když jsou po stisknutí na listech patrné otisky prstů Biologické Využití bioagens biologicky účinné látky např. houby intenzivní výzkum životního cyklu rzi vonné (Puccinia punctiformis) na pcháči osetu houba systematicky napadající listy pcháče. 3 Ochrana proti škodlivým organismům 3.1 Preventivní metody Osevní postup ochrana proti ŠO pomocí střídání plodin tak, aby plodiny na kterých se vyskytují stejní škůdci nebyly pěstovány po sobě nebo na vedlejších pozemcích Zpracování půdy správně provedená orba, správně provedená PPP zaručí mechanickou likvidaci škůdců přezimujících v zemi nebo posklizňových zbytcích, zapravení posklizňových zbytků snižuje riziko přenosu chorob Volba plodiny a odrůdy plodiny citlivé na stejné ŠO nepěstovat po sobě ani na přilehlých pozemcích, plodiny citlivé na houbové choroby nepěstovat ve vlhkých lokalitách, vybírat přednostně odolné odrůdy Volba optimální technologie technologie zpracování půdy, setí, ošetřování během vegetace, sklizně

22 Výživa a hnojení přehnojení rostliny jsou citlivější napadení ŠO jemnější buněčná stěna a chutnější buněčná šťáva Využití přirozeného antagonismu pěstování podplodin, které odpuzují škůdce hlavní plodiny, pěstování kvetoucích pásů pro přilákání dravých druhů 3.2 Přímé metody Jedná se o přímé zásahy proti škodlivým organismům Mechanické Setřepávání setřepávání nedospělých stádií škůdců s omezenou možností pohybu z rostlin, pomocí setřepavačů Sběr sbírají se vývojová stádia škůdců z rostlin, časově velmi náročné Zakrývání zakrývání netkanou textilií, nebo síťovinou zabránění dospělců klást vajíčka na plodinu, omezení doby, kdy je list mokrý a tím náchylný na infekci houbovou chorobou Chemické V ekologickém zemědělství je umožněno bránit se houbovým chorobám v omezené míře pomocí jednoduchých chemických látek jako jsou elementární síra a sloučeniny mědi (nejčastěji CuSo 4 ) Biologické Využití bioagens, které fungují na principech parasitismu a predace. Jako bioagens se používají různé skupiny organismů. Houby Pythium oligandrum Polyversum mořidlo, postřik parazitická houba používaná proti houbovým chorobám Hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita Nemaslug likvidace slimáků Hmyz, roztoči Trichogramma Trichoplus parazitická vosička proti motýlům zavíječ Bakterie Bacillus thuringiensis Biobit bakterie používaná proti motýlům obaleč

23 Výživa a hnojení rostlin v EZ 1 Specifika hnojení v EZ Důraz na stabilní půdu s vysokým obsahem organické hmoty a přirozenou zásobou živin živiny nejsou doplňovány rychlorozpustnými hnojivy, které jsou v půdě labilní, ale statkovými a pomalu rozpustnými hnojivy, které jsou stabilnější, postupně mineralizací uvolňují živiny do půdy. Část živin je postupně zapracována do humusové složky půdy a tím zvyšuje sorpční schopnost půdy. Maximální využití statkových hnojiv podle strategie koloběhu živin v rámci farmy musí být všechna produkovaná statková hnojiva využita na farmě. Zákaz použití chemicky upravených hnojiv - předpisy nedovolují používat chemicky upravené minerální hnojiva do této skupiny patří většina N hnojiv, superfosfáty, amofos, draselné soli, ale i pálené vápno, vícesložková hnojiva. Vyrovnaná bilance živin v půdě hnojení přírodními minerálními hnojivy jen za předpokladu, že v půdě je nedostatek dané živiny. 2 Statková hnojiva 2.1 Chlévský hnůj Jedná se o základní statkové hnojivo obsahující přes 20 % organických látek a cca 0,5 2 % N. používá se k hnojení okopanin, olejnin, některých obilovin (žito, tritikale, oves) a dalších. Hnůj je po aplikaci vždy nutno zapravit do půdy a to v co nejkratším časovém termínu (velké ztráty dusíku volatilizací čpavku). Hloubku zapravení volíme v závislosti na půdním druhu, kdy u lehčích půd zapravujeme hlouběji. Dávkování t/ha 2.2 Kejda Hnojivo se snadno uvolnitelnými živinami. Vhodné i k aplikaci během vegetace. Aplikace optimálně pomocí hadicového nebo jiného aplikátoru, aby nedošlo k potřísnění rostlin, případně aby došlo k zapravení do půdy. Kvalita kejdy závisí na množství technologické a srážkové vody, která ji ředí. Dávkování m 3 /ha

24 2.3 Močůvka Kapalné hnojivo s rychle uvolnitelnými živinami. Kvalita závisí na množství technologické a srážkové vody, která ji ředí. Využívaná také během vegetace. Typické NK hnojivo je nutno při časté aplikaci doplňovat P. Dávkování m 3 /ha 2.4 Separát Tuhá frakce po separaci kejdy. Využití stejné jako u hnoje. Dávkování t/ha 2.5 Fugát Kapalní frakce po separaci kejdy. Využití stejné jako u močůvky, je však živinově vyrovnaný. 2.6 Digestát Zbytek po výrobě bioplynu v BPS. 2.7 Sláma Ideální je zapravovat do půdy jemně řezanou a rozptýlenou na plochu. U slámy obilovin poměr C : N : 1. pro optimální rozklad nutno doplnit na : 1. Doplnit nízký obsah N pomocí kejdy nebo močůvky. V případě nedoplnění dusíku ke slámě dochází k vychytávání a blokování dusíku v rozkládající se slámě a k retardaci růstu následné plodiny, která trpí nedostatkem N. 2.8 Zelené hnojení Pro zelené hnojení se využívají plodiny s rychlým růstem, mohutným vzrůstem, snadnou agrotechnikou a levným osivem. Ideální jsou: pohanka, hořčice, svazenka, vikve, peluška Produkuje organickou hmotu obohacuje půdu o organickou hmotu a ukládá v ní volné živiny, které by jinak byly ohroženy vyplavením. Pomáhá fixovat dusík (bobovité) ideální, vikve případně peluška. Měly by na pozemku zůstat co nejdéle fixace je závislá na čase. Zabraňuje uniku živin zadržuje v sobě živiny. Pomáhá vyzvedávat živiny z hlubších vrstev převážně živiny s mohutnějším kořenovým systémem. Zabraňuje růstu plevelů působí konkurenčně a svým vzrůstem brání v dopadu slunečních paprsků. Zlepšuje půdní strukturu - prokořeňování Vhodně střídá plodiny (přerušuje obilní sledy) vhodné použít mezi dvě obiloviny jako nouzovou variantu střídání plodin.

25 2.9 Kompost Stabilní hnojivo nejvyšší kvality - vhodné pro zeleninu, okopaniny, speciální plodiny, ale i pro obiloviny a další. Vzniká za přístupu vzduchu kompostováním organické hmoty za přidání zeminy jako očkovací látky přístupu vzduchu se dociluje překopáváním. Možno aplikovat i během vegetace bez zapravení do půdy postupnou mineralizací se uvolňují živiny, které přijímá rostlina. Drahá výroba použití pouze pro výběrové plodiny Zužitkování odpadu rostlinného, živočišného původu i drcené dřevní hmoty Dávkování t/ha 2.10 Výroba kompostu Nejčastěji v pásových hromadách Navrstvení materiálů Překopávání 1 2 x Samovolné zahřátí na cca 45 C (max. 60 C ) Případné zavlažování (kejda, močůvka, voda) Zrání cca 3 4 měsíce Vermikompost Kompostování za pomocí červeného kalifornského hybrida žížal Eisenia foetida 3 Minerální hnojiva Možnost používat pouze přírodní hnojiva bez chemické úpravy N chilský ledek, guano, rohová moučka drahá hnojiva používaná spíše ojediněle v zahradnictví. Pro polní výrobu moc drahá. P jemně mleté fosfáty, guano, kostní moučky u mletého fosfátu pozor na jemnost mletí (čím jemnější tím lepší) a pozor na obsah Cd. K síran draselný, dřevěný popel Ca mletý vápenec Mg dolomitický vápenec, dolomit

26 Agrotechnika hlavních skupin plodin 1 Obiloviny Do 50 % osevního postupu zhoršující plodiny Hlavní tržní plodiny produkce potravin i krmiv Mělce kořenící odčerpávají hlavně P a N, špatně konkurují plevelům Vhodná předplodina- okopaniny XX, jeteloviny, luskoviny Pěstované samostatně i ve směsích s luskovinou (citlivá sklizeň) nutno správně volit kombinaci plodin, aby alespoň částečně dozrávaly spolu. Potřebují ideální podmínky pěstování (2. trať) Regenerační hnojení u ozimů nahradit hnojením močůvkou, kejdou, fugátem nebo prutováním zvýšení mineralizace v povrchové vrstvě půdy Ošetřování během vegetace prutování 2x 3x až do fáze sloupkování. 2 Okopaniny Hnojeny statkovými hnojivy XX plná dávka hnoje nebo kompostu Mechanické potlačování plevelů a provzdušňování půdy- -během vegetace 3 6 zásahů do uzavření řádků Náročné na živiny (1. trať), odčerpávají velké množství K Pěstování 1x za 4 roky kvůli škůdcům a chorobám U brambor nutná prostorová izolace od ostatních nebo loňských brambor. Ideální odrůdy méně citlivé na napadení mandelinkou i plísní bramborovou. V České republice chybí zpracovatel cukrové řepy nejbližší Rakousko. Podíl okopanin velmi nízký, pěstují se, ale i méně známé jako tuřín nebo vodnice 3 Luskoviny Vhodné pěstovat % osevního postupu vyšší podíl zvyšuje riziko chorob V čisté kultuře případně ve směsi s obilovinami. U čistosevů může být problém s poléháním a to zejména u vikví, pelušky a listových hrachů. Výrazně odolnější jsou semileafles hrachy, lupina, bob. Vhodné využití i jako meziplodiny

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

Základy ekologického zemědělství

Základy ekologického zemědělství Základy ekologického zemědělství Podle nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 s příklady Jan Dvorský a Jiří Urban 2. aktualizované vydání 1 ÚKZÚZ, 2014 ISBN 978-80-7401-098-9

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství

Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství Specifika výživy rostlin v systému ekologického zemědělství Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Ústav agrochemie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, ryant@mendelu.cz

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Charakteristika biofarem a jejich produktů ve Zlínském kraji. Jaroslav Petrůsek

Charakteristika biofarem a jejich produktů ve Zlínském kraji. Jaroslav Petrůsek Charakteristika biofarem a jejich produktů ve Zlínském kraji Jaroslav Petrůsek Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Teoretická část bakalářské práce pojednává celkově o chodu v ekologickém zemědělství. Zahrnuje

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

Ekologické zemûdûlství

Ekologické zemûdûlství Jifií Urban, Bofiivoj arapatka a kolektiv Ekologické zemûdûlství uãebnice pro koly i praxi I. díl Základy ekologického zemûdûlství, agroenvironmentální aspekty a pûstování rostlin MÎP Praha 2003 2 Ekologické

Více

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY Bořivoj Šarapatka Tomáš Zídek PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLCE 2005 Poděkování Děkujeme Ing. Jaroslavu Pražanovi, pracovníkovi

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Ekologické zemědělství zdroj bezpečných krmiv a potravin Ing. Petr Homolka, Ph.D. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. Ing. Jiří Urban Praha, prosinec 2005 Výzkumný ústav živočišné výroby

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ METODICKÉ POKYNY PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Metodický pokyn č. 1/2012 (specifi cká pravidla pro registraci subjektů do systému ekologického zemědělství, přechodné období, zkracování a prodlužování

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

28 Ekologické zemědělství

28 Ekologické zemědělství 28 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 29 2 Historie a současnost EZ, jeho metody, EZ v České republice 2.1 Poãátky ekologického zemûdûlství ve stfiední a západní Evropû Počátky vzniku ekologického

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

AGRO - ENVI - INFO PODYJSKÉ LISTÍ. Zemědělství v Národním parku Podyjí. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM

AGRO - ENVI - INFO PODYJSKÉ LISTÍ. Zemědělství v Národním parku Podyjí. Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM PODYJSKÉ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ LISTÍ PODYJSKÉ LISTÍ ROČNÍK 7 4 2006 SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou poslední letošní číslo našeho časopisu. Toto vydání

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc.

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více

ALTERNATIVNÍ SMĚRY V ZEMĚDĚLSTVÍ JEJICH PŘÍNOS PRO JEDNOTLIVCE, OBEC, KRAJINU ÚVOD DO PERMAKULTURY.

ALTERNATIVNÍ SMĚRY V ZEMĚDĚLSTVÍ JEJICH PŘÍNOS PRO JEDNOTLIVCE, OBEC, KRAJINU ÚVOD DO PERMAKULTURY. NÁZEV SEMINÁŘE: ALTERNATIVNÍ SMĚRY V ZEMĚDĚLSTVÍ JEJICH PŘÍNOS PRO JEDNOTLIVCE, OBEC, KRAJINU Lektoruje: Alena Malíková - poradkyně v oblasti Ekologického zemědělství, iniciátorka hnutí Podporujte svého

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Metodická příručka pro zemědělské podniky Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Aplikace metodiky čistší produkce v zemědělství Centrum čistší produkce Brno Úvod

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE. II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN ZEMĚDĚLSKÉ STROJE II. díl STROJE PRO OCHRANU A HNOJENÍ ROSTLIN Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Začínáme s praxí již ve škole na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více