EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ"

Transkript

1 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

2 Obsah Úvod do ekologického zemědělství Co?? Proč?? Jak?? Kdo??...5 Historie EZ Ve světě U nás...6 EZ jako uzavřený cyklus...8 Struktura hospodaření v EZ Převaha TTP Nízký podíl orné půdy Překotný rozvoj trvalých kultur...9 Bioprodukce Produkty ekologického zemědělství Označování produktů EZ Kontrola a certifikace...12 Půda Složení půdy Hodnocení kvality půd...14 Osevní postupy v EZ Význam osevních postupů Pravidla střídání plodin Sestavování osevních postupů...16 Volba plodin a odrůd Výrobní oblasti Náročnost plodin Volba odrůdy Zdraví odrůdy...19 Ochrana rostlin Prevence v agrotechnice Tlumení doprovodných rostlin Ochrana proti škodlivým organismům...21 Výživa a hnojení rostlin v EZ Specifika hnojení v EZ Statková hnojiva Minerální hnojiva...25 Agrotechnika hlavních skupin plodin Obiloviny Okopaniny Luskoviny Pícniny Olejniny...27 Faremní plán...28

3 Úvod do ekologického zemědělství Dobrý den, v rámci tohoto předmětu budete obeznámeni se základy hospodaření podle zásad ekologického zemědělství. Cílem tohoto předmětu je poskytnout Vám podmínky a informace o problematice a tím Vám umožnit udělat si vlastní názor na ekologické zemědělství jako celek i na jednotlivé jeho dílčí části. 1 Co?? Co se skrývá pod názvem ekologické zemědělství případně jeho synonymy jako je organické nebo alternativní zemědělství? Je to systém využívající přírodní logiky EKO - LOGICKÉ. Ve zkratce to zajímá návrat k normálnímu zemědělství. Od 50. let minulého století dochází ke stále vyššímu zprůmyslňování zemědělství a jeho vyšší a vyšší závislosti na chemickém průmyslu (pesticidy, hnojiva ). Ekologické zemědělství nabízí alternativu k tomuto systému a ukazuje, že hospodařit jde i normálně a tedy ekologicky. Je to zemědělství hospodařící na principu uzavřeného koloběhu živin a organické hmoty v systému. Je to zemědělství hospodařící bez pesticidů umělých hnojiv, přidávaných hormonů a ostatních nepřírodních případně nepřírodně podávaných látek. Je to zemědělství s etickým přístupem ke zvířatům. Zvíře je chápáno jako živá bytost a ne pouhý výrobní prostředek. Je to zemědělství prioritě chránící přírodu a krajinu. Je to zemědělství zabývající se přednostně přirozenou půdní úrodností a jejím zvyšováním pomocí organických látek. Je to zemědělství uplatňující především logické a přírodě blízké postupy. Je to zemědělství podporující a zachovávající biodiverzitu stanoviště. Ve zkratce v ekologickém zemědělství nepotřebujete při práci gumové rukavice.

4 2 Proč?? Proč lidé hospodaří ekologicky?? Skupina ekologických zemědělců se dá podle této otázky rozdělit do 3 podskupin které se průběžně prolínají. Jsou to zemědělci, kteřísi tento obor vybrali z důvodů: 1. Ekonomických 2. Ekologických 3. Marketingových Ekonomické důvody: o Vyšší podíl dotací na příjmech zemědělce o Vyšší šance získání subvencí v projektech Programu rozvoje venkova (PRV) Ekologické důvody o Pochopení toho, že současný systém zemědělství je trvale neudržitelný o Produkce zdravých čistých potravin o Produkce nepoškozující a nezatěžující ekosystém Marketingové důvody o Vyšší poptávka po bioproduktech o Menší konkurence v oboru o Snadnější realizace produktů na trhu 3 Jak?? Ekologické hospodářství je striktně hlídaný systém, který je kontrolován a certifikován po celou dobu produkce, zpracování i distribuce bioproduktu nebo biopotraviny. Ekologické zemědělství se řídí následujícími předpisy a normami Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

5 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 Metodické pokyny Mze 1 2/09; 1 6/10; 1/12 4 Kdo?? Ekologičtí podnikatelé se zabývají celým spektrem zemědělské produkce a téměř každý zemědělský obor nachází v ekologickém zemědělství vlastní alternativu. Relativně nejvyšší podíl ekozemědělců se zabývá pastevními chovy zvířat a to jak krav bez tržní produkce mléka tak i ovcí a koz. Zvláště v poslední době se stále více obrací pozornost na produkci mléka, jeho zpracování a výrobu mléčných výrobků a to jak z mléka kravského tak i ovčího resp. kozího. V rámci ČR fungují také 4 mlékárny, které odebírají syrové mléko v BIO kvalitě a zpracovávají ho. Relativně malá část zemědělců se zabývá hospodařením na orné půdě a produkcí zrnin pro potravinářské i krmné účely. S tím souvisí i relativně malý počet zemědělců produkujících vepřové i drůbeží maso, které bez krmivové základny tvořené jadrnými krmivy produkovat nelze. Velké možnosti rozvoje jsou i v oboru zelinářském, kde produkce biozeleniny zdaleka neumožňuje pokrýt poptávku. V posledních letech prudce narostl sektor ovocnářský a významně se rozrostly plochy sadů v EZ. Převážně se to však týká extenzivních sadů případně nových výsadeb, kde ale bohužel nemáme jistotu, že budou jednou sloužit k smysluplné produkci ovoce. Také sektor vinařský nachází v EZ své místo a v ČR máme široký výběr tuzemských vín pocházejících z ekologického zemědělství. Z ostatních produkčních sektorů nám v České republice chybí producenti chmele a chovatelé ryb, což je velkou škodou, protože právě tyto odvětví jsou pro české zemědělství typická a přinášejí světový věhlas.

6 Historie EZ 1 Ve světě Alternativy průmyslového zemědělství byly patrné už v období od počátku 20. století, kdy byly zaznamenány údaje o poklesu půdní úrodnosti a změnách v ekosystému. Toto souviselo především s rozšířením chemické výroby a rozvojem technologií na výrobu minerálních hnojiv a pesticidů. Tento systém často postrádal princip předběžné opatrnosti, což vedlo k významným ekologickým katastrofám jako DDT a PCB. Zároveň došlo k zvýšení aktivity chorob a škůdců a zároveň i k poklesu kvality potravin a změnu v produkci potravin. Tyto tendence byly postupné a vrcholily v letech 20 století, kdy byl tento trend rozvoje nejrychlejší. Stěžejní body rozvoje alternativního zemědělství jsou následující: Albert Howard britský botanik položil základy organického zemědělství. Klade důraz na organickou hmotu a její zachování v půdě. Propaguje kompostování. 20. léta 20 stol. Rudolf Steiner rakouský myslitel zakladatel biodynamického zemědělství. 20. léta 20 stol. 50. léta 20. století bouřlivý rozvoj industriálního zemědělství ale také jeho odpůrců a formování zásad ekologického zemědělství. Systém kontroly a certifikace. 60. léta 20. stol. Důraz na strukturu půdy, zdraví půdy a půdní život rýčová metoda (Johanes Görbing) IFOAM 1972 vznik mezinárodní organizace slučující svazy ekologických zemědělců celkem přes 750 organizací ze 108 zemí světa. Tato organizace dala základ jednotným pravidlům pro ekologické zemědělství a srovnává všechny přistoupivší organizace na stejný standard. Českou republiku zde zastupuje Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství. 2 U nás Pojem ekologické zemědělství začal být u nás aktuální výrazně později než ve světě a to z toho důvodu, že koncepce ekologického zemědělství se neslučovala s koncepcí socialistického zemědělství. V letech se k nám začínají dostávat první informace a překlady článků o této problematice. V roce 1988 na Moravě odborná skupina pro alternativní zemědělství. K jejím zakladatelům patřilo mimo jiné i ZD Starý Hrozenkov, které je dnes nejstarším ekologicky hospodařícím subjektem v ČR. Do roku 1998 minimální rozvoj výměry EZ. Od tohoto roku díky státním a posléze i evropským dotacím výrazný vzestup až na dnešních více než 3920 zemědělských

7 subjektů obhospodařujících výměru přes 483 tisíc hektarů. V ČR funguje pro podporu ekologických zemědělců také svaz ekologických zemědělců PRO-BIO.

8 EZ jako uzavřený cyklus Ekologické zemědělství je nutno chápat jako uzavřený cyklus živin v systému produkce potravin. Chápání ekologické produkce musí být podřízeno trvalé udržitelnosti tohoto hospodaření na zemědělské půdě. Jedná se o systém, kdy půda jako základní výrobní prostředek hospodáře je využívána k produkci potravin rostlinného původu a krmiv pro hospodářská zvířata, tak aby bylo možno všechny živiny z půdy odebrané do ní zase vrátit. Důraz je kladen na původ doplňovaných živin, který má být místní a přírodě blízký. Takže dusík odvedený z půdy krmivu bude doplňován statkovými krmivy a nikoliv minerálními hnojivy. Rovněž pro zvířata jsou používána přednostně krmiva pocházející z hospodářství a až jako doplněk jsou to jiné vstupy. Cílem ekologického zemědělství není produkce maximální, ale optimální.

9 Struktura hospodaření v EZ 1 Převaha TTP V českém ekologickém zemědělství je jednoznačná převaha ekologických trvalých travních porostů a to z důvodu minimálních rozdílů hospodaření od konvence oproti složitosti hospodaření na orné půdě. Zároveň je zde téměř zachován produkční potenciál půdy a nedochází zde k poklesu výnosů tak rapidně jako v ostatních oblastech. Na těchto pozemcích jsou nejčastější chovy masného skotu, v horších podmínkách pak ovcí a koz. Častá je zde také nízká intenzita produkce stát umožňuje zatížení pouze do 0,2 DJ na ha, což jsou opravdu minimální hodnoty. Obecně je na těchto pozemcích produkováno převáženě seno často nevalné kvality, jehož nezkrmené přebytky dále slouží k různým účelům jako např. spalování. Na trvalých travních porostech je nejčastěji produkováno červené maso. Bohužel však není dostatečně vyvinutý trh s touto komoditou takže bio hovězí, telecí, jehněčí a skopové maso končí na pultech obchodů jako maso konvenční. Převážně zástavová telata a vykrmená jehňata jako finální produkty těchto chovů jsou prodávána do zahraničí a to rovněž bez certifikace BIO. Toto je jen velmi těžko pochopitelné při pohledu na pultové ceny Červeného biomasa, které jsou téměř dvounásobné oproti konvenci. 2 Nízký podíl orné půdy Hospodaření na orné půdě je výrazně lépe dotováno, ale tyto dotace stejně nekrytou rapidní pokles produkce a především náročnost hospodaření na ekologické orné půdě. Orná půda v ekologickém zemědělství zastoupená do 10 % chybí v celém systému produkce potravin rostlinného původu a produkce krmiv. Nedostatek jadrných krmiv je výrazně vidět především v nízkých stavech chovaných prasat a drůbeže. Tato situace způsobuje nedostatečné množství biopotravin rostlinného původu a bio vepřového a drůbežího masa a vajec. Proto jsou ceny těchto komodit výrazně vyšší než stejných konvenčních potravin. Nárůst je u chleba cca 300%, drůbežího masa až 600 %, vepřového masa a vajec jen 200 %. Tyto neskutečné ceny pak odrazují potenciální zákazníky a dělají ekologickému zemědělství špatnou reklamu. 3 Překotný rozvoj trvalých kultur Výměra trvalých kultur výrazně roste až v posledních letech a to z důvodu vysokých státních subvencí a přitom nízké náročnosti podmínek založení. Takto založené sady však často nebudou vhodné

10 k dalšímu smysluplnému hospodaření. Naopak jsou v ekologickém zemědělství kvalitní sady a o jak extenzivní tak i intenzivní založené nebo obnovené především pro produkci kvalitního ovoce určeného pro přímý konzum i zpracování. V intenzivních sadech jsou pěstovány nízké kmenné tvary a odrůdy rezistentní nebo alespoň tolerantní k hlavním chorobám a je zde produkováno kvalitní konzumní ovoce. V extenzivních sadech jsou naopak pěstovány převážně staré odrůdy na vyšších kmenných tvarech a zde získávané ovoce je nejčastěji dále zpracováváno jako sušené, moštované, zavařované, destilované atd.. V oblasti jižní Moravy je významně zastoupena produkce vína z ekologických vinic a to jak bílých tak i modrých odrůd. Doposud chybí ekologická produkce chmele.

11 Bioprodukce 1 Produkty ekologického zemědělství Bioprodukt jedná se o produkt vyrobený a certifikovaný dle podmínek ekologického zemědělství Biopotravina jedná se o potravinu vyrobenou, zpracovanou, certifikovanou a prodávanou dle podmínek platných pro ekologickou produkci. Produkt přechodného období je produkt pocházející z druhého případně i třetího roku přechodného období. Tento produkt je již certifikovatelný. Na rozdíl od toho produkt získaný v prvním roce přechodného období je považován za konvenční. 2 Označování produktů EZ Produkt certifikovaný jako bio musí být na obale viditelně označen logem ekologického zemědělství a kódem kontrolní organizace (CZ BIO 001, nebo 002, nebo 003). Logo musí být na obale umístěno ve správné orientaci a barvě. Loga platná pro Českou republiku a Evropskou unii.

12 3 Kontrola a certifikace 3.1 Kontrolní organizace V České republice jsou certifikovány celkem 3 organizace provádějící kontrolu ekologického zemědělství a to: KEZ o. p. s. se sídlem v Chrudimi Biokont Česká republika se sídlem v Brně Abcert AG se sídlem v Jihlavě 3.2 Certifikace farmy Jednoduchý postup pro certifikaci podniku: 1) Vyberu kontrolní organizaci 2) Požádám o zapsání půdy v uvedené v LPIS do ekologického režimu 3) Požádám o vstupní kontrolu 4) Začíná 1. rok PO produkce konvenční 5) Probíhá placená kontrola od kontrolní organizace spojená s certifikací produktů 6) 2. rok PO (u trvalých kultur případně i 3. rok) certifikuji produkci jako PO 7) Probíhá placená kontrola od kontrolní organizace spojená s certifikací produktů 8) Přeházím do bioprodukce 9) Každoročně probíhá placená kontrola od kontrolní organizace spojená s certifikací produktů 3.3 Přechodné období Orná půda a trvalé travní porosty 2 roky Trvalé kultury 3 roky Důvody?? Vyčištění půdy od reziduí pesticidů, hnojiv a pomocných látek Ozdravení rostlin Ozdravení půdy 3.4 Certifikace produktu Platnost 1 rok Certifikace produktů až od 2. roku PO (bere se v úvahu datum založení porostu a datum registrace pozemku) Certifikát vydává bezplatně kontrolní organizace Certifikát má přílohu s uvedením produktů

13 Půda Půda je základním výrobním prvkem ekologického zemědělství a proto ji musíme zachovat, udržet a zvyšovat její úrodnost a dbát o její zdraví. 4 Složení půdy 4.1 Pevné částice Anorganická část Složení podle matečné horniny. Složení anorganické části půdy ovlivníme jen minimálně. Je dáno přírodou. Ovlivníme pouze skeletovitost a to sběrem nebo drcením kamenů Organická část Hlavní spolutvůrce půdní úrodnosti a sorpční schopnosti půdy. Živá edafon- živé organismy žijící v půdě. Jejich množství kolísá ze zdravím půdy. Významný vliv na půdní strukturu a obsah a formu organické hmoty. Nerozložená biomasa posklizňové zbytky, statková hnojiva Humus humifikovaná organická hmota stabilní v půdě nejdůležitější pro úrodnost půdy a její sorpční schopnost 4.2 Půdní voda půdní roztok V půdním roztoku jsou rozpuštěny živiny, které jsou sem doplňovány ze sorpčního roztoku, hnojiv případě mineralizací. Odtud jsou přijímány kořeny rostlin. 4.3 Půdní vzduch Složení půdního vzduchu je podobné jako u atmosféry s výjimkou obsahu CO 2, který je 10 x vyšší. Na výměně půdního vzduchu je závislá mineralizace živin a půdní život. Problematická výměna vzduchu převážně na slévavých půdách (půdní škraloup) a těžkých jílovitých půdách.

14 5 Hodnocení kvality půd Přímo na pozemku rýčová metoda provede se vyrytí půdního bloku a na celistvé půdě se sleduje množství půdních organismů viditelných okem, struktura půdy rozvrstvení půdy, utužení půdy, prokořenění Laboratorní rozbor půdy provede se odběr vzorků sondovací tyčí a následně v laboratoři se provede stanovení obsahu hlavních živin jako jsou N min, P, K, Mg, ph AZP agrochemické zkoušení půd provádí UKZUZ na požádání bezplatně chemický rozbor půdy 1x za 6 let. Odběr vzorků dle metodiky. Výsledky AZP jsou uvedeny na Portálu farmáře v LPIS jako samostatné vrstvy.

15 Osevní postupy v EZ Osevní postupy jsou staré stejně jako pěstování rostlin. U nejprimitivnějších způsobů pěstování byly vyžďářené pozemky obhospodařovány do doby než jejich úrodnost poklesla a byly nechány ladem do přirozené obnovy jejich potenciálu. Tyto postupy jsou dnes již nereálné přímým předchůdcem moderních osevních postupů je tzv. Norfolkský osevní postup založený na střídání plodin v pořadí : 1) Jetel 2) Ozim 3) Okopanina 4) Jař 1 Význam osevních postupů Udržení kvality půdy zabránění únavy půdy různá schopnost rostlin zlepšovat případně zhoršovat půdní strukturu a vyčerpávat živiny. Zlepšující v tomto jsou jeteloviny, luskoviny, některé olejniny Hospodaření s živinami náročnost plodin na přijatelnost živin: náročné - obiloviny (ječmen jarní), nenáročné okopaniny (brambory). schopnost vytahovat živiny ze spodních vrstev půdy hlubokokořenící rostliny jeteloviny, luskoviny, některé olejniny množství posklizňových zbytků v půdě nejvyšší jeteloviny, nejnižší okopaniny Regulace plevelů Hustě seté plodiny a pícniny mají vysokou konkurenční schopnost a pomáhají tlumit plevele. Také vícesečné plodiny mají pozitivní vliv na tlumení plevelů Omezování výskytu ŠO Plodiny s fytosanitárním účinkem hořčice pomáhá likvidovat háďátka

16 2 Pravidla střídání plodin Střídají se plodiny s opačným vlivem na OP širokolisté úzkolisté ozimé jarní zhoršující zlepšující náročné nenáročné mělkokořenící hlubokokořenící po sobě pěstovat nepříbuzné rostliny dodržování optimálních rozestupů při pěstování po sobě pěstování meziplodin 3 Sestavování osevních postupů Základem osevních postupů je model uváděný výše jako Norfolkský osevní postup. Základem osevního postupu je zlepšující víceletá pícnina - jetelovina nebo jetelotráva - struktura půdy, odplevelení, fixace N, pěstuje se na 1 3 roky podle vytrvalosti Následuje zhoršující plodina - hlavní tržní plodina s vysokými nároky na kvalitu půdy a obsah živin nejčastěji ozimá obilovina (v suchých podmínkách a po plodinách odebírajících mnoho vody vojtěška, je nutno zařadit plodinu, která toto riziko eliminuje kukuřice) Zlepšující plodina okopanina hnojená organicky, luskovina, olejnina organicky zlepší strukturu půdy, dodá živiny Zhoršující plodina s podsevem ( ) nejčastěji jarní obilovina Po zhoršující plodině, před zlepšující pl. může být zařazena tzv. doběrná plodina, která umí využít zbytky živin (oves, žito) Důležité je uvažovat tak abychom měli po sklizni jedné plodiny čas na setí následné plodiny.

17 Volba plodin a odrůd 1 Výrobní oblasti Podle úrodnosti, úhrnu srážek, průměrných teplot a půdních podmínek je Česká republika rozdělena do výrobních oblastí Kukuřičná výrobní oblast KVO Řepařská výrobní oblast ŘVO Obilnářská výrobní oblast OVO Bramborářská výrobní oblast BVO Pícninářská výrobní oblast PVO oblast srážky teplota půda celková úrodnost KVO ŘVO OVO BVO PVO nejlepší, nejteplejší, nejvlhčí; 5 nejhorší, nejchladnější, nejsušší

18 2 Náročnost plodin Plodiny musíme vybírat podle výrobní oblasti a podle účelu pěstování tak aby jim optimálně vyhovovaly naše podmínky. Tím zajistíme ideální konkurenční schopnosti plodiny a optimální výnos při daných nákladech OBILOVINY ječmen jar. pšenice ječmen oz. tritikale žito oves LUSKOVINY sója hrách bob lupina peluška vikev JETELOVINY vojtěška jetel luční jetel plazivý jetel zvrhlý OLEJNINY slunečnice mák řepka len hořčice OKOPANINY cukrová řepa brambory krmná řepa tuřín 3 Volba odrůdy Ideálním vodítkem jsou zkoušky odrůd prováděné UKZUZ provádí se v různých výrobních oblastech a na různých úrovních výživy Doplňkové testování v rámci podniku máme možnost na menší ploše otestovat nové odrůdy a srovnat je s naší stávající odrůdou Volíme odrůdu do místních podmínek odrůda, která je výnosná jinde nemusí být vhodná pro nás Odrůda podle úrovně výživy a ošetřování v ekologickém zemědělství volíme méně intenzivní odrůdy, které snáší horší podmínky. Intenzivní odrůda v extenzivních podmínkách výrazně trpí. Odrůda podle budoucího využití pokud chceme produkovat krmnou plodinu vybíráme krmnou odrůdu, většinou bývá výnosnější a odolnější. Plasticita odrůdy schopnost přizpůsobit se vnějším vlivům okolí, snášet změny půdních a klimatických podmínek Zdravotní stav odrůdy citlivost, odolnost, tolerance případně až rezistence k chorobám nebo napadení škůdci. Dostupnost aby se vůbec dala koupit

19 4 Zdraví odrůdy Zdravotní stav a schopnost udržet si zdravý růst je zásadní protože máme jen minimum přímých možností regulace ŠO. Zdravotní stav a citlivost k nejčastějším chorobám je sledováno při testování odrůd UKZUZ. Citlivost odrůda je snadno napadána Tolerance rostlina dané odrůdy nemoc získá, ale nemá příznaky (může sloužit jako rezervoár nemoci Rezistence rostlina dané odrůdy je k onemocnění úplně odolná

20 Ochrana rostlin 1 Prevence v agrotechnice Preventivní opatření v ochraně rostlin je na v ekologickém zemědělství na prvním místě. Musíme být schopni alespoň částečně předvídat a tím i moci reagovat na problémy v agrotechnice dříve než se stanou. Řešíme příčinu a nikoliv důsledek Tato skutečnost je ještě podtržena tím, že přímé metody regulace jsou v EZ velmi omezené. Jsou omezeny pesticidy, které v konvenčním zemědělství jsou schopny mírnit chyby v agrotechnice. 2 Tlumení doprovodných rostlin Doprovodná rostlina = konvenční plevel. Ne každý plevel musí v konečném důsledku opravdu škodit. Je nutno si uvědomit, že v ekologickém zemědělství nejde o eliminaci, ale o tlumení. 2.1 Preventivní metody Osevní postup odplevelování pomocí střídání plodin s možností meziřádkové kultivace a pícnin s vysokou konkurenční schopností Zpracování půdy správně provedená orba, správně provedená PPP zaručí mechanickou likvidaci plevelů v různých fázích růstu Volba plodiny a odrůdy na zaplevelené pozemky volíme plodiny případně odrůdy s vyšší konkurenční schopností vzrůst, šířka listů, hustota porostu, odnožovací schopnost Volba optimální technologie - technologie zpracování půdy, setí, ošetřování během vegetace, sklizně Výživa a hnojení kvalita a zralost hnojiv používáme pouze dostatečně vyzrálý hnůj i kompost aby nedošlo k rozsemeňování plevelů spolu hnojivem. 2.2 Přímé metody Jedná se o přímé zásahy proti doprovodným rostlinám Mechanické Plošná kultivace provádění zásahů základního a předseťového zpracování půdy v termínech, kdy plevele nejvíce oslabujeme.

21 Plošná kultivace během vegetace u úzkořádkových plodin prutové brány, u brambor síťové brány Meziřádková kultivace plečkování plodin setých do širších řádků (řepa, řepka, mák, kukuřice, slunečnice ), hrůbkování brambor Ruční regulace okopávka motyka speciální plodiny, zelenina, vinná réva Zakrývání netkaná textilie, fólie zakrytí zabraňuje růstu plevelů Mulčování (nastýlání) zakrytí půdy neumožní růstu plevelů, musí se doplňovat během vegetace, nebezpečí namnožení hrabošů Chemické Není v ekologickém systému možné Termické Termické plečky (plamenné plečky) využívá se plamene (propan butanový hořák) používá se u plodin s dužnatými listy (cibule), dochází k denaturaci bílkovin a poškození buněčných struktur tenkolistých plevelů, optimální zasažení je tehdy když jsou po stisknutí na listech patrné otisky prstů Biologické Využití bioagens biologicky účinné látky např. houby intenzivní výzkum životního cyklu rzi vonné (Puccinia punctiformis) na pcháči osetu houba systematicky napadající listy pcháče. 3 Ochrana proti škodlivým organismům 3.1 Preventivní metody Osevní postup ochrana proti ŠO pomocí střídání plodin tak, aby plodiny na kterých se vyskytují stejní škůdci nebyly pěstovány po sobě nebo na vedlejších pozemcích Zpracování půdy správně provedená orba, správně provedená PPP zaručí mechanickou likvidaci škůdců přezimujících v zemi nebo posklizňových zbytcích, zapravení posklizňových zbytků snižuje riziko přenosu chorob Volba plodiny a odrůdy plodiny citlivé na stejné ŠO nepěstovat po sobě ani na přilehlých pozemcích, plodiny citlivé na houbové choroby nepěstovat ve vlhkých lokalitách, vybírat přednostně odolné odrůdy Volba optimální technologie technologie zpracování půdy, setí, ošetřování během vegetace, sklizně

22 Výživa a hnojení přehnojení rostliny jsou citlivější napadení ŠO jemnější buněčná stěna a chutnější buněčná šťáva Využití přirozeného antagonismu pěstování podplodin, které odpuzují škůdce hlavní plodiny, pěstování kvetoucích pásů pro přilákání dravých druhů 3.2 Přímé metody Jedná se o přímé zásahy proti škodlivým organismům Mechanické Setřepávání setřepávání nedospělých stádií škůdců s omezenou možností pohybu z rostlin, pomocí setřepavačů Sběr sbírají se vývojová stádia škůdců z rostlin, časově velmi náročné Zakrývání zakrývání netkanou textilií, nebo síťovinou zabránění dospělců klást vajíčka na plodinu, omezení doby, kdy je list mokrý a tím náchylný na infekci houbovou chorobou Chemické V ekologickém zemědělství je umožněno bránit se houbovým chorobám v omezené míře pomocí jednoduchých chemických látek jako jsou elementární síra a sloučeniny mědi (nejčastěji CuSo 4 ) Biologické Využití bioagens, které fungují na principech parasitismu a predace. Jako bioagens se používají různé skupiny organismů. Houby Pythium oligandrum Polyversum mořidlo, postřik parazitická houba používaná proti houbovým chorobám Hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita Nemaslug likvidace slimáků Hmyz, roztoči Trichogramma Trichoplus parazitická vosička proti motýlům zavíječ Bakterie Bacillus thuringiensis Biobit bakterie používaná proti motýlům obaleč

23 Výživa a hnojení rostlin v EZ 1 Specifika hnojení v EZ Důraz na stabilní půdu s vysokým obsahem organické hmoty a přirozenou zásobou živin živiny nejsou doplňovány rychlorozpustnými hnojivy, které jsou v půdě labilní, ale statkovými a pomalu rozpustnými hnojivy, které jsou stabilnější, postupně mineralizací uvolňují živiny do půdy. Část živin je postupně zapracována do humusové složky půdy a tím zvyšuje sorpční schopnost půdy. Maximální využití statkových hnojiv podle strategie koloběhu živin v rámci farmy musí být všechna produkovaná statková hnojiva využita na farmě. Zákaz použití chemicky upravených hnojiv - předpisy nedovolují používat chemicky upravené minerální hnojiva do této skupiny patří většina N hnojiv, superfosfáty, amofos, draselné soli, ale i pálené vápno, vícesložková hnojiva. Vyrovnaná bilance živin v půdě hnojení přírodními minerálními hnojivy jen za předpokladu, že v půdě je nedostatek dané živiny. 2 Statková hnojiva 2.1 Chlévský hnůj Jedná se o základní statkové hnojivo obsahující přes 20 % organických látek a cca 0,5 2 % N. používá se k hnojení okopanin, olejnin, některých obilovin (žito, tritikale, oves) a dalších. Hnůj je po aplikaci vždy nutno zapravit do půdy a to v co nejkratším časovém termínu (velké ztráty dusíku volatilizací čpavku). Hloubku zapravení volíme v závislosti na půdním druhu, kdy u lehčích půd zapravujeme hlouběji. Dávkování t/ha 2.2 Kejda Hnojivo se snadno uvolnitelnými živinami. Vhodné i k aplikaci během vegetace. Aplikace optimálně pomocí hadicového nebo jiného aplikátoru, aby nedošlo k potřísnění rostlin, případně aby došlo k zapravení do půdy. Kvalita kejdy závisí na množství technologické a srážkové vody, která ji ředí. Dávkování m 3 /ha

24 2.3 Močůvka Kapalné hnojivo s rychle uvolnitelnými živinami. Kvalita závisí na množství technologické a srážkové vody, která ji ředí. Využívaná také během vegetace. Typické NK hnojivo je nutno při časté aplikaci doplňovat P. Dávkování m 3 /ha 2.4 Separát Tuhá frakce po separaci kejdy. Využití stejné jako u hnoje. Dávkování t/ha 2.5 Fugát Kapalní frakce po separaci kejdy. Využití stejné jako u močůvky, je však živinově vyrovnaný. 2.6 Digestát Zbytek po výrobě bioplynu v BPS. 2.7 Sláma Ideální je zapravovat do půdy jemně řezanou a rozptýlenou na plochu. U slámy obilovin poměr C : N : 1. pro optimální rozklad nutno doplnit na : 1. Doplnit nízký obsah N pomocí kejdy nebo močůvky. V případě nedoplnění dusíku ke slámě dochází k vychytávání a blokování dusíku v rozkládající se slámě a k retardaci růstu následné plodiny, která trpí nedostatkem N. 2.8 Zelené hnojení Pro zelené hnojení se využívají plodiny s rychlým růstem, mohutným vzrůstem, snadnou agrotechnikou a levným osivem. Ideální jsou: pohanka, hořčice, svazenka, vikve, peluška Produkuje organickou hmotu obohacuje půdu o organickou hmotu a ukládá v ní volné živiny, které by jinak byly ohroženy vyplavením. Pomáhá fixovat dusík (bobovité) ideální, vikve případně peluška. Měly by na pozemku zůstat co nejdéle fixace je závislá na čase. Zabraňuje uniku živin zadržuje v sobě živiny. Pomáhá vyzvedávat živiny z hlubších vrstev převážně živiny s mohutnějším kořenovým systémem. Zabraňuje růstu plevelů působí konkurenčně a svým vzrůstem brání v dopadu slunečních paprsků. Zlepšuje půdní strukturu - prokořeňování Vhodně střídá plodiny (přerušuje obilní sledy) vhodné použít mezi dvě obiloviny jako nouzovou variantu střídání plodin.

25 2.9 Kompost Stabilní hnojivo nejvyšší kvality - vhodné pro zeleninu, okopaniny, speciální plodiny, ale i pro obiloviny a další. Vzniká za přístupu vzduchu kompostováním organické hmoty za přidání zeminy jako očkovací látky přístupu vzduchu se dociluje překopáváním. Možno aplikovat i během vegetace bez zapravení do půdy postupnou mineralizací se uvolňují živiny, které přijímá rostlina. Drahá výroba použití pouze pro výběrové plodiny Zužitkování odpadu rostlinného, živočišného původu i drcené dřevní hmoty Dávkování t/ha 2.10 Výroba kompostu Nejčastěji v pásových hromadách Navrstvení materiálů Překopávání 1 2 x Samovolné zahřátí na cca 45 C (max. 60 C ) Případné zavlažování (kejda, močůvka, voda) Zrání cca 3 4 měsíce Vermikompost Kompostování za pomocí červeného kalifornského hybrida žížal Eisenia foetida 3 Minerální hnojiva Možnost používat pouze přírodní hnojiva bez chemické úpravy N chilský ledek, guano, rohová moučka drahá hnojiva používaná spíše ojediněle v zahradnictví. Pro polní výrobu moc drahá. P jemně mleté fosfáty, guano, kostní moučky u mletého fosfátu pozor na jemnost mletí (čím jemnější tím lepší) a pozor na obsah Cd. K síran draselný, dřevěný popel Ca mletý vápenec Mg dolomitický vápenec, dolomit

26 Agrotechnika hlavních skupin plodin 1 Obiloviny Do 50 % osevního postupu zhoršující plodiny Hlavní tržní plodiny produkce potravin i krmiv Mělce kořenící odčerpávají hlavně P a N, špatně konkurují plevelům Vhodná předplodina- okopaniny XX, jeteloviny, luskoviny Pěstované samostatně i ve směsích s luskovinou (citlivá sklizeň) nutno správně volit kombinaci plodin, aby alespoň částečně dozrávaly spolu. Potřebují ideální podmínky pěstování (2. trať) Regenerační hnojení u ozimů nahradit hnojením močůvkou, kejdou, fugátem nebo prutováním zvýšení mineralizace v povrchové vrstvě půdy Ošetřování během vegetace prutování 2x 3x až do fáze sloupkování. 2 Okopaniny Hnojeny statkovými hnojivy XX plná dávka hnoje nebo kompostu Mechanické potlačování plevelů a provzdušňování půdy- -během vegetace 3 6 zásahů do uzavření řádků Náročné na živiny (1. trať), odčerpávají velké množství K Pěstování 1x za 4 roky kvůli škůdcům a chorobám U brambor nutná prostorová izolace od ostatních nebo loňských brambor. Ideální odrůdy méně citlivé na napadení mandelinkou i plísní bramborovou. V České republice chybí zpracovatel cukrové řepy nejbližší Rakousko. Podíl okopanin velmi nízký, pěstují se, ale i méně známé jako tuřín nebo vodnice 3 Luskoviny Vhodné pěstovat % osevního postupu vyšší podíl zvyšuje riziko chorob V čisté kultuře případně ve směsi s obilovinami. U čistosevů může být problém s poléháním a to zejména u vikví, pelušky a listových hrachů. Výrazně odolnější jsou semileafles hrachy, lupina, bob. Vhodné využití i jako meziplodiny

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel.

PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem. Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová tel. PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. Staré Město pod Sněžníkem Ing. Hutař Martin Ing. Šárka Kobzová probio@probio.cz, tel. 583301952 Význam luskovin v ekologickém zemědělství Rostlinné druhy z čeledě bobovité

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Výživářské pokusy s organickými vstupy

Výživářské pokusy s organickými vstupy Výživářské pokusy s organickými vstupy Michaela Smatanová Půda a organická hmota Význam a zdroje organické hmoty a kontrola jejich kvality 26. 1. 2016, Brno 1 Hlavní zdroje organické hmoty pro hnojení

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV. IV. Platné znění části vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn *** 7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

Více

Hnojiva a technika hnojení. Roman Rozsypal

Hnojiva a technika hnojení. Roman Rozsypal Hnojiva a technika hnojení Roman Rozsypal Půda s čím pracuje zemědělec Příklad: 1 ha hlinité černozemě Hloubka ornice 0,25 m Objemová hmotnost 1,35 t.ha -1 Celková hmotnost ornice 3375 t.ha -1 Obsah organické

Více

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška

Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Faktory udržitelné půdní úrodnosti Habilitační přednáška Petr Škarpa Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin 9. 3. 2015 Struktura habilitační přednášky: I. Odborná část Úvod, půdní

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Zásady střídání plodin a osevní postupy

Zásady střídání plodin a osevní postupy Zásady střídání plodin a osevní postupy Jan Křen a Lubomír Neudert Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Co je digestát Digestát je fermentační zbytek po anaerobní digesci vstupních materiálů při výrobě bioplynu v bioplynové

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa.

ŘEPA CUKROVKA. Řepa cukrovka. Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa. ŘEPA CUKROVKA Význam: výroba cukru (technická cukrovka) - má 14 16% sacharidů krmivářství - řízky, melasa Biologie řepy: Rostlina dvouletá 1 rok tvoří jen hmotu, 2 rok kvete a má semena Dvouděložné Stavba

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III

KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III KRITÉRIA HODNOCENÍ ZÁSOBENOSTI ORNÉ PŮDY DLE MEHLICH III Hnojení P, K, Mg Aplikace fosforečných hnojiv bývá realizována zpravidla současně s hnojivy draselnými a hořečnatými prostřednictvím směsí jednosložkových

Více

Půda a půdní úrodnost. Roman Rozsypal

Půda a půdní úrodnost. Roman Rozsypal Půda a půdní úrodnost Roman Rozsypal Půda z pohledu farmáře Vznik půdy (historie- půdní druh a půdní typ) - nelze ovlivnit Půdní úrodnost - současnost (a budoucnost) lze řídit Délka životních cyklů

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Struktura prezentace Hlavní trendy hospodaření v ČR a jejich projevy Potenciální

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv

AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv AZZP, výživářské pokusy a význam hnojiv Miroslav Florián Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Lidstvo, produkce potravin a půda Světová populace přes 7 miliard Produkce potravin roste Výměra

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

Projektování přechodného období

Projektování přechodného období Projektování přechodného období Definice a účel přechodného období Přechodným obdobím se podle zákona o ekologickém zemědělství rozumí období, v průběhu kterého se uskutečňuje přeměna zemědělského hospodaření

Více

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko e-mail: badalikova@vupt.cz Zubří 6. března 2013 V posledních dvaceti letech došlo v ČR k podstatným

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu

9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu 9 Ověření agrochemických účinků kalů z výroby bioplynu (tekuté složky digestátu) pro aplikaci na půdu V letech 2005 a 2006 byly získány pro VÚRV Praha od spoluřešitelské organizace VÚZT Praha vzorky kalů

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa,

Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, Odrůdové zkušebnictví ÚKZÚZ Lípa, 12.7.2012 Daniel Jurečka Radmila Šafaříková a kol. > 600.000 41.565 85.000 Odrůd v registru genových zdrojů (PGRFA) Odrůd v katalozích EU Počet zkušebních parcel ÚKZÚZ

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Nabídka platí od 1. 6. 2016 do vyčerpání zásob ROSTLINNÁ VÝROBA Doporučené technologické postupy

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin Tab. : 9 Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin 1 Pšenice ozimá 812944,0 793472,0 785491,0 805779,0 746002,0 788422,0 25,70 30,83 30,92 32,03 29,68 31,53 4,9600 5,3300 5,0800 5,7800 4,3400

Více

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně

J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Hospodaření zemědělce v krajině a voda J a n L e š t i n a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně lestina@vurv.cz tel. 737 233 955 www.vurv.cz ZEMĚDĚLSTVÍ A VODA Zemědělská výroba má biologický

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073 Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy MVDr. Jaroslav Palásek, Ing. Radomil Hradil, Josef Abrle

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu

Název směsi Doporučená obnova Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu Název směsi Doporučená obnova Složení směsi Zemědělské travní směsi luční a na ornou půdu LOUKA raná LOUKA pozdní LUČNÍ SMĚS do sucha LUČNÍ SMĚS standard (bez jetele) ZATRAVŇOVACÍ SMĚS Srha laločnatá Ovsík

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ) KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Témata konzultací

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Využití BRO v zemědělství.

Využití BRO v zemědělství. Využití BRO v zemědělství. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Strategický cíl MZe z pohledu zachování úrodnosti půduplatňování výstupů

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

EKONOMIKA ÚHRADY ORGANICKÉ HMOTY V PŮDĚ Ing. Pavel Kovaříček, CSc., VÚZT,v.v.i. Praha 6

EKONOMIKA ÚHRADY ORGANICKÉ HMOTY V PŮDĚ Ing. Pavel Kovaříček, CSc., VÚZT,v.v.i. Praha 6 EKONOMIKA ÚHRADY ORGANICKÉ HMOTY V PŮDĚ Ing. Pavel Kovaříček, CSc., VÚZT,v.v.i. Praha 6 Vyrovnaná bilance a doplňování organické hmoty do půdy je půdoochranným opatřením významným zejména v zemědělských

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

Jméno:... Akademický rok:...

Jméno:... Akademický rok:... P R O J E K T H N O J E N Í Jméno:... Akademický rok:... I. Zadání projektu č.:... Hon Výměra Půdní podmínky AZP (ppm) N min na Výnos č. ha jaře v t/ha BPEJ půdní půdní druh ph KCl P K ornici typ 1 2 3

Více

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Letní škola Hostětín 2014 Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Kořeny Kořeny jsou podzemní orgány, které zajišťují zásobování rostlin vodou a v ní obsaženými minerálními látkami, případně organickými

Více

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT DDM RADOVÁNEK Kaznějov a kolektiv 2 Pracovní list č. 1 Ekologicky šetrné zemědělství Pracovní list č. 1 (Ekologicky šetrné zemědělství) TÉMA: Ekologicky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: Zemědělec farmář H/01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ Polní lyzimetry Praktický význam výše zmíněného spočívá zejména v tom, že: Lyzimetry poskytují detailní informace o vodním režimu včetně bilance rozpuštěných chemických látek v půdním profilu v rozdílných

Více

PRV DOTACE PODZIM 2016

PRV DOTACE PODZIM 2016 PRV DOTACE PODZIM 2016 NA SPECIÁLNÍ PŮDOOCHRANÉ TECHNOLOGIE STRIPTILL PÁSOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY pro řepku, kukuřici, slunečnici a cukrovku Dotace z Mze na půdoochranné technologie Je v jednání podpora na

Více

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo

TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo TO-Natural nitrogen K, organické hnojivo Výrobce: TONAK a.s., Zborovská 823, 741 01 Nový Jičín Číslo registrace: 4284 Chemické a fyzikální vlastnosti: Vlastnost: Hodnota: vlhkost v % max. 10,0 % spalitelné

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství Novinky v Cross Compliance a přímých platbách Ministerstvo zemědělství Jednotná žádost 2016 Opatření Počet žádostí Rok 2015 Rok 2016 Výměra Počet žádostí Výměra SAPS 29 031 3 542 548,31 29 649 3 542 354,71

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Agrotechnika cibulové zeleniny

Agrotechnika cibulové zeleniny Pěstování zeleniny v ekologické produkci Agrotechnika cibulové zeleniny mechanizace a ochrana jsou součástí dalších prezentací Doc. Ing. Kristína Petříková, CSc. 24.9.2015 CIBULOVÁ ZELENINA CIBULE KUCHYŇSKÁ

Více