EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ"

Transkript

1 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

2 Obsah Úvod do ekologického zemědělství Co?? Proč?? Jak?? Kdo??...5 Historie EZ Ve světě U nás...6 EZ jako uzavřený cyklus...8 Struktura hospodaření v EZ Převaha TTP Nízký podíl orné půdy Překotný rozvoj trvalých kultur...9 Bioprodukce Produkty ekologického zemědělství Označování produktů EZ Kontrola a certifikace...12 Půda Složení půdy Hodnocení kvality půd...14 Osevní postupy v EZ Význam osevních postupů Pravidla střídání plodin Sestavování osevních postupů...16 Volba plodin a odrůd Výrobní oblasti Náročnost plodin Volba odrůdy Zdraví odrůdy...19 Ochrana rostlin Prevence v agrotechnice Tlumení doprovodných rostlin Ochrana proti škodlivým organismům...21 Výživa a hnojení rostlin v EZ Specifika hnojení v EZ Statková hnojiva Minerální hnojiva...25 Agrotechnika hlavních skupin plodin Obiloviny Okopaniny Luskoviny Pícniny Olejniny...27 Faremní plán...28

3 Úvod do ekologického zemědělství Dobrý den, v rámci tohoto předmětu budete obeznámeni se základy hospodaření podle zásad ekologického zemědělství. Cílem tohoto předmětu je poskytnout Vám podmínky a informace o problematice a tím Vám umožnit udělat si vlastní názor na ekologické zemědělství jako celek i na jednotlivé jeho dílčí části. 1 Co?? Co se skrývá pod názvem ekologické zemědělství případně jeho synonymy jako je organické nebo alternativní zemědělství? Je to systém využívající přírodní logiky EKO - LOGICKÉ. Ve zkratce to zajímá návrat k normálnímu zemědělství. Od 50. let minulého století dochází ke stále vyššímu zprůmyslňování zemědělství a jeho vyšší a vyšší závislosti na chemickém průmyslu (pesticidy, hnojiva ). Ekologické zemědělství nabízí alternativu k tomuto systému a ukazuje, že hospodařit jde i normálně a tedy ekologicky. Je to zemědělství hospodařící na principu uzavřeného koloběhu živin a organické hmoty v systému. Je to zemědělství hospodařící bez pesticidů umělých hnojiv, přidávaných hormonů a ostatních nepřírodních případně nepřírodně podávaných látek. Je to zemědělství s etickým přístupem ke zvířatům. Zvíře je chápáno jako živá bytost a ne pouhý výrobní prostředek. Je to zemědělství prioritě chránící přírodu a krajinu. Je to zemědělství zabývající se přednostně přirozenou půdní úrodností a jejím zvyšováním pomocí organických látek. Je to zemědělství uplatňující především logické a přírodě blízké postupy. Je to zemědělství podporující a zachovávající biodiverzitu stanoviště. Ve zkratce v ekologickém zemědělství nepotřebujete při práci gumové rukavice.

4 2 Proč?? Proč lidé hospodaří ekologicky?? Skupina ekologických zemědělců se dá podle této otázky rozdělit do 3 podskupin které se průběžně prolínají. Jsou to zemědělci, kteřísi tento obor vybrali z důvodů: 1. Ekonomických 2. Ekologických 3. Marketingových Ekonomické důvody: o Vyšší podíl dotací na příjmech zemědělce o Vyšší šance získání subvencí v projektech Programu rozvoje venkova (PRV) Ekologické důvody o Pochopení toho, že současný systém zemědělství je trvale neudržitelný o Produkce zdravých čistých potravin o Produkce nepoškozující a nezatěžující ekosystém Marketingové důvody o Vyšší poptávka po bioproduktech o Menší konkurence v oboru o Snadnější realizace produktů na trhu 3 Jak?? Ekologické hospodářství je striktně hlídaný systém, který je kontrolován a certifikován po celou dobu produkce, zpracování i distribuce bioproduktu nebo biopotraviny. Ekologické zemědělství se řídí následujícími předpisy a normami Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství

5 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008 Metodické pokyny Mze 1 2/09; 1 6/10; 1/12 4 Kdo?? Ekologičtí podnikatelé se zabývají celým spektrem zemědělské produkce a téměř každý zemědělský obor nachází v ekologickém zemědělství vlastní alternativu. Relativně nejvyšší podíl ekozemědělců se zabývá pastevními chovy zvířat a to jak krav bez tržní produkce mléka tak i ovcí a koz. Zvláště v poslední době se stále více obrací pozornost na produkci mléka, jeho zpracování a výrobu mléčných výrobků a to jak z mléka kravského tak i ovčího resp. kozího. V rámci ČR fungují také 4 mlékárny, které odebírají syrové mléko v BIO kvalitě a zpracovávají ho. Relativně malá část zemědělců se zabývá hospodařením na orné půdě a produkcí zrnin pro potravinářské i krmné účely. S tím souvisí i relativně malý počet zemědělců produkujících vepřové i drůbeží maso, které bez krmivové základny tvořené jadrnými krmivy produkovat nelze. Velké možnosti rozvoje jsou i v oboru zelinářském, kde produkce biozeleniny zdaleka neumožňuje pokrýt poptávku. V posledních letech prudce narostl sektor ovocnářský a významně se rozrostly plochy sadů v EZ. Převážně se to však týká extenzivních sadů případně nových výsadeb, kde ale bohužel nemáme jistotu, že budou jednou sloužit k smysluplné produkci ovoce. Také sektor vinařský nachází v EZ své místo a v ČR máme široký výběr tuzemských vín pocházejících z ekologického zemědělství. Z ostatních produkčních sektorů nám v České republice chybí producenti chmele a chovatelé ryb, což je velkou škodou, protože právě tyto odvětví jsou pro české zemědělství typická a přinášejí světový věhlas.

6 Historie EZ 1 Ve světě Alternativy průmyslového zemědělství byly patrné už v období od počátku 20. století, kdy byly zaznamenány údaje o poklesu půdní úrodnosti a změnách v ekosystému. Toto souviselo především s rozšířením chemické výroby a rozvojem technologií na výrobu minerálních hnojiv a pesticidů. Tento systém často postrádal princip předběžné opatrnosti, což vedlo k významným ekologickým katastrofám jako DDT a PCB. Zároveň došlo k zvýšení aktivity chorob a škůdců a zároveň i k poklesu kvality potravin a změnu v produkci potravin. Tyto tendence byly postupné a vrcholily v letech 20 století, kdy byl tento trend rozvoje nejrychlejší. Stěžejní body rozvoje alternativního zemědělství jsou následující: Albert Howard britský botanik položil základy organického zemědělství. Klade důraz na organickou hmotu a její zachování v půdě. Propaguje kompostování. 20. léta 20 stol. Rudolf Steiner rakouský myslitel zakladatel biodynamického zemědělství. 20. léta 20 stol. 50. léta 20. století bouřlivý rozvoj industriálního zemědělství ale také jeho odpůrců a formování zásad ekologického zemědělství. Systém kontroly a certifikace. 60. léta 20. stol. Důraz na strukturu půdy, zdraví půdy a půdní život rýčová metoda (Johanes Görbing) IFOAM 1972 vznik mezinárodní organizace slučující svazy ekologických zemědělců celkem přes 750 organizací ze 108 zemí světa. Tato organizace dala základ jednotným pravidlům pro ekologické zemědělství a srovnává všechny přistoupivší organizace na stejný standard. Českou republiku zde zastupuje Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství. 2 U nás Pojem ekologické zemědělství začal být u nás aktuální výrazně později než ve světě a to z toho důvodu, že koncepce ekologického zemědělství se neslučovala s koncepcí socialistického zemědělství. V letech se k nám začínají dostávat první informace a překlady článků o této problematice. V roce 1988 na Moravě odborná skupina pro alternativní zemědělství. K jejím zakladatelům patřilo mimo jiné i ZD Starý Hrozenkov, které je dnes nejstarším ekologicky hospodařícím subjektem v ČR. Do roku 1998 minimální rozvoj výměry EZ. Od tohoto roku díky státním a posléze i evropským dotacím výrazný vzestup až na dnešních více než 3920 zemědělských

7 subjektů obhospodařujících výměru přes 483 tisíc hektarů. V ČR funguje pro podporu ekologických zemědělců také svaz ekologických zemědělců PRO-BIO.

8 EZ jako uzavřený cyklus Ekologické zemědělství je nutno chápat jako uzavřený cyklus živin v systému produkce potravin. Chápání ekologické produkce musí být podřízeno trvalé udržitelnosti tohoto hospodaření na zemědělské půdě. Jedná se o systém, kdy půda jako základní výrobní prostředek hospodáře je využívána k produkci potravin rostlinného původu a krmiv pro hospodářská zvířata, tak aby bylo možno všechny živiny z půdy odebrané do ní zase vrátit. Důraz je kladen na původ doplňovaných živin, který má být místní a přírodě blízký. Takže dusík odvedený z půdy krmivu bude doplňován statkovými krmivy a nikoliv minerálními hnojivy. Rovněž pro zvířata jsou používána přednostně krmiva pocházející z hospodářství a až jako doplněk jsou to jiné vstupy. Cílem ekologického zemědělství není produkce maximální, ale optimální.

9 Struktura hospodaření v EZ 1 Převaha TTP V českém ekologickém zemědělství je jednoznačná převaha ekologických trvalých travních porostů a to z důvodu minimálních rozdílů hospodaření od konvence oproti složitosti hospodaření na orné půdě. Zároveň je zde téměř zachován produkční potenciál půdy a nedochází zde k poklesu výnosů tak rapidně jako v ostatních oblastech. Na těchto pozemcích jsou nejčastější chovy masného skotu, v horších podmínkách pak ovcí a koz. Častá je zde také nízká intenzita produkce stát umožňuje zatížení pouze do 0,2 DJ na ha, což jsou opravdu minimální hodnoty. Obecně je na těchto pozemcích produkováno převáženě seno často nevalné kvality, jehož nezkrmené přebytky dále slouží k různým účelům jako např. spalování. Na trvalých travních porostech je nejčastěji produkováno červené maso. Bohužel však není dostatečně vyvinutý trh s touto komoditou takže bio hovězí, telecí, jehněčí a skopové maso končí na pultech obchodů jako maso konvenční. Převážně zástavová telata a vykrmená jehňata jako finální produkty těchto chovů jsou prodávána do zahraničí a to rovněž bez certifikace BIO. Toto je jen velmi těžko pochopitelné při pohledu na pultové ceny Červeného biomasa, které jsou téměř dvounásobné oproti konvenci. 2 Nízký podíl orné půdy Hospodaření na orné půdě je výrazně lépe dotováno, ale tyto dotace stejně nekrytou rapidní pokles produkce a především náročnost hospodaření na ekologické orné půdě. Orná půda v ekologickém zemědělství zastoupená do 10 % chybí v celém systému produkce potravin rostlinného původu a produkce krmiv. Nedostatek jadrných krmiv je výrazně vidět především v nízkých stavech chovaných prasat a drůbeže. Tato situace způsobuje nedostatečné množství biopotravin rostlinného původu a bio vepřového a drůbežího masa a vajec. Proto jsou ceny těchto komodit výrazně vyšší než stejných konvenčních potravin. Nárůst je u chleba cca 300%, drůbežího masa až 600 %, vepřového masa a vajec jen 200 %. Tyto neskutečné ceny pak odrazují potenciální zákazníky a dělají ekologickému zemědělství špatnou reklamu. 3 Překotný rozvoj trvalých kultur Výměra trvalých kultur výrazně roste až v posledních letech a to z důvodu vysokých státních subvencí a přitom nízké náročnosti podmínek založení. Takto založené sady však často nebudou vhodné

10 k dalšímu smysluplnému hospodaření. Naopak jsou v ekologickém zemědělství kvalitní sady a o jak extenzivní tak i intenzivní založené nebo obnovené především pro produkci kvalitního ovoce určeného pro přímý konzum i zpracování. V intenzivních sadech jsou pěstovány nízké kmenné tvary a odrůdy rezistentní nebo alespoň tolerantní k hlavním chorobám a je zde produkováno kvalitní konzumní ovoce. V extenzivních sadech jsou naopak pěstovány převážně staré odrůdy na vyšších kmenných tvarech a zde získávané ovoce je nejčastěji dále zpracováváno jako sušené, moštované, zavařované, destilované atd.. V oblasti jižní Moravy je významně zastoupena produkce vína z ekologických vinic a to jak bílých tak i modrých odrůd. Doposud chybí ekologická produkce chmele.

11 Bioprodukce 1 Produkty ekologického zemědělství Bioprodukt jedná se o produkt vyrobený a certifikovaný dle podmínek ekologického zemědělství Biopotravina jedná se o potravinu vyrobenou, zpracovanou, certifikovanou a prodávanou dle podmínek platných pro ekologickou produkci. Produkt přechodného období je produkt pocházející z druhého případně i třetího roku přechodného období. Tento produkt je již certifikovatelný. Na rozdíl od toho produkt získaný v prvním roce přechodného období je považován za konvenční. 2 Označování produktů EZ Produkt certifikovaný jako bio musí být na obale viditelně označen logem ekologického zemědělství a kódem kontrolní organizace (CZ BIO 001, nebo 002, nebo 003). Logo musí být na obale umístěno ve správné orientaci a barvě. Loga platná pro Českou republiku a Evropskou unii.

12 3 Kontrola a certifikace 3.1 Kontrolní organizace V České republice jsou certifikovány celkem 3 organizace provádějící kontrolu ekologického zemědělství a to: KEZ o. p. s. se sídlem v Chrudimi Biokont Česká republika se sídlem v Brně Abcert AG se sídlem v Jihlavě 3.2 Certifikace farmy Jednoduchý postup pro certifikaci podniku: 1) Vyberu kontrolní organizaci 2) Požádám o zapsání půdy v uvedené v LPIS do ekologického režimu 3) Požádám o vstupní kontrolu 4) Začíná 1. rok PO produkce konvenční 5) Probíhá placená kontrola od kontrolní organizace spojená s certifikací produktů 6) 2. rok PO (u trvalých kultur případně i 3. rok) certifikuji produkci jako PO 7) Probíhá placená kontrola od kontrolní organizace spojená s certifikací produktů 8) Přeházím do bioprodukce 9) Každoročně probíhá placená kontrola od kontrolní organizace spojená s certifikací produktů 3.3 Přechodné období Orná půda a trvalé travní porosty 2 roky Trvalé kultury 3 roky Důvody?? Vyčištění půdy od reziduí pesticidů, hnojiv a pomocných látek Ozdravení rostlin Ozdravení půdy 3.4 Certifikace produktu Platnost 1 rok Certifikace produktů až od 2. roku PO (bere se v úvahu datum založení porostu a datum registrace pozemku) Certifikát vydává bezplatně kontrolní organizace Certifikát má přílohu s uvedením produktů

13 Půda Půda je základním výrobním prvkem ekologického zemědělství a proto ji musíme zachovat, udržet a zvyšovat její úrodnost a dbát o její zdraví. 4 Složení půdy 4.1 Pevné částice Anorganická část Složení podle matečné horniny. Složení anorganické části půdy ovlivníme jen minimálně. Je dáno přírodou. Ovlivníme pouze skeletovitost a to sběrem nebo drcením kamenů Organická část Hlavní spolutvůrce půdní úrodnosti a sorpční schopnosti půdy. Živá edafon- živé organismy žijící v půdě. Jejich množství kolísá ze zdravím půdy. Významný vliv na půdní strukturu a obsah a formu organické hmoty. Nerozložená biomasa posklizňové zbytky, statková hnojiva Humus humifikovaná organická hmota stabilní v půdě nejdůležitější pro úrodnost půdy a její sorpční schopnost 4.2 Půdní voda půdní roztok V půdním roztoku jsou rozpuštěny živiny, které jsou sem doplňovány ze sorpčního roztoku, hnojiv případě mineralizací. Odtud jsou přijímány kořeny rostlin. 4.3 Půdní vzduch Složení půdního vzduchu je podobné jako u atmosféry s výjimkou obsahu CO 2, který je 10 x vyšší. Na výměně půdního vzduchu je závislá mineralizace živin a půdní život. Problematická výměna vzduchu převážně na slévavých půdách (půdní škraloup) a těžkých jílovitých půdách.

14 5 Hodnocení kvality půd Přímo na pozemku rýčová metoda provede se vyrytí půdního bloku a na celistvé půdě se sleduje množství půdních organismů viditelných okem, struktura půdy rozvrstvení půdy, utužení půdy, prokořenění Laboratorní rozbor půdy provede se odběr vzorků sondovací tyčí a následně v laboratoři se provede stanovení obsahu hlavních živin jako jsou N min, P, K, Mg, ph AZP agrochemické zkoušení půd provádí UKZUZ na požádání bezplatně chemický rozbor půdy 1x za 6 let. Odběr vzorků dle metodiky. Výsledky AZP jsou uvedeny na Portálu farmáře v LPIS jako samostatné vrstvy.

15 Osevní postupy v EZ Osevní postupy jsou staré stejně jako pěstování rostlin. U nejprimitivnějších způsobů pěstování byly vyžďářené pozemky obhospodařovány do doby než jejich úrodnost poklesla a byly nechány ladem do přirozené obnovy jejich potenciálu. Tyto postupy jsou dnes již nereálné přímým předchůdcem moderních osevních postupů je tzv. Norfolkský osevní postup založený na střídání plodin v pořadí : 1) Jetel 2) Ozim 3) Okopanina 4) Jař 1 Význam osevních postupů Udržení kvality půdy zabránění únavy půdy různá schopnost rostlin zlepšovat případně zhoršovat půdní strukturu a vyčerpávat živiny. Zlepšující v tomto jsou jeteloviny, luskoviny, některé olejniny Hospodaření s živinami náročnost plodin na přijatelnost živin: náročné - obiloviny (ječmen jarní), nenáročné okopaniny (brambory). schopnost vytahovat živiny ze spodních vrstev půdy hlubokokořenící rostliny jeteloviny, luskoviny, některé olejniny množství posklizňových zbytků v půdě nejvyšší jeteloviny, nejnižší okopaniny Regulace plevelů Hustě seté plodiny a pícniny mají vysokou konkurenční schopnost a pomáhají tlumit plevele. Také vícesečné plodiny mají pozitivní vliv na tlumení plevelů Omezování výskytu ŠO Plodiny s fytosanitárním účinkem hořčice pomáhá likvidovat háďátka

16 2 Pravidla střídání plodin Střídají se plodiny s opačným vlivem na OP širokolisté úzkolisté ozimé jarní zhoršující zlepšující náročné nenáročné mělkokořenící hlubokokořenící po sobě pěstovat nepříbuzné rostliny dodržování optimálních rozestupů při pěstování po sobě pěstování meziplodin 3 Sestavování osevních postupů Základem osevních postupů je model uváděný výše jako Norfolkský osevní postup. Základem osevního postupu je zlepšující víceletá pícnina - jetelovina nebo jetelotráva - struktura půdy, odplevelení, fixace N, pěstuje se na 1 3 roky podle vytrvalosti Následuje zhoršující plodina - hlavní tržní plodina s vysokými nároky na kvalitu půdy a obsah živin nejčastěji ozimá obilovina (v suchých podmínkách a po plodinách odebírajících mnoho vody vojtěška, je nutno zařadit plodinu, která toto riziko eliminuje kukuřice) Zlepšující plodina okopanina hnojená organicky, luskovina, olejnina organicky zlepší strukturu půdy, dodá živiny Zhoršující plodina s podsevem ( ) nejčastěji jarní obilovina Po zhoršující plodině, před zlepšující pl. může být zařazena tzv. doběrná plodina, která umí využít zbytky živin (oves, žito) Důležité je uvažovat tak abychom měli po sklizni jedné plodiny čas na setí následné plodiny.

17 Volba plodin a odrůd 1 Výrobní oblasti Podle úrodnosti, úhrnu srážek, průměrných teplot a půdních podmínek je Česká republika rozdělena do výrobních oblastí Kukuřičná výrobní oblast KVO Řepařská výrobní oblast ŘVO Obilnářská výrobní oblast OVO Bramborářská výrobní oblast BVO Pícninářská výrobní oblast PVO oblast srážky teplota půda celková úrodnost KVO ŘVO OVO BVO PVO nejlepší, nejteplejší, nejvlhčí; 5 nejhorší, nejchladnější, nejsušší

18 2 Náročnost plodin Plodiny musíme vybírat podle výrobní oblasti a podle účelu pěstování tak aby jim optimálně vyhovovaly naše podmínky. Tím zajistíme ideální konkurenční schopnosti plodiny a optimální výnos při daných nákladech OBILOVINY ječmen jar. pšenice ječmen oz. tritikale žito oves LUSKOVINY sója hrách bob lupina peluška vikev JETELOVINY vojtěška jetel luční jetel plazivý jetel zvrhlý OLEJNINY slunečnice mák řepka len hořčice OKOPANINY cukrová řepa brambory krmná řepa tuřín 3 Volba odrůdy Ideálním vodítkem jsou zkoušky odrůd prováděné UKZUZ provádí se v různých výrobních oblastech a na různých úrovních výživy Doplňkové testování v rámci podniku máme možnost na menší ploše otestovat nové odrůdy a srovnat je s naší stávající odrůdou Volíme odrůdu do místních podmínek odrůda, která je výnosná jinde nemusí být vhodná pro nás Odrůda podle úrovně výživy a ošetřování v ekologickém zemědělství volíme méně intenzivní odrůdy, které snáší horší podmínky. Intenzivní odrůda v extenzivních podmínkách výrazně trpí. Odrůda podle budoucího využití pokud chceme produkovat krmnou plodinu vybíráme krmnou odrůdu, většinou bývá výnosnější a odolnější. Plasticita odrůdy schopnost přizpůsobit se vnějším vlivům okolí, snášet změny půdních a klimatických podmínek Zdravotní stav odrůdy citlivost, odolnost, tolerance případně až rezistence k chorobám nebo napadení škůdci. Dostupnost aby se vůbec dala koupit

19 4 Zdraví odrůdy Zdravotní stav a schopnost udržet si zdravý růst je zásadní protože máme jen minimum přímých možností regulace ŠO. Zdravotní stav a citlivost k nejčastějším chorobám je sledováno při testování odrůd UKZUZ. Citlivost odrůda je snadno napadána Tolerance rostlina dané odrůdy nemoc získá, ale nemá příznaky (může sloužit jako rezervoár nemoci Rezistence rostlina dané odrůdy je k onemocnění úplně odolná

20 Ochrana rostlin 1 Prevence v agrotechnice Preventivní opatření v ochraně rostlin je na v ekologickém zemědělství na prvním místě. Musíme být schopni alespoň částečně předvídat a tím i moci reagovat na problémy v agrotechnice dříve než se stanou. Řešíme příčinu a nikoliv důsledek Tato skutečnost je ještě podtržena tím, že přímé metody regulace jsou v EZ velmi omezené. Jsou omezeny pesticidy, které v konvenčním zemědělství jsou schopny mírnit chyby v agrotechnice. 2 Tlumení doprovodných rostlin Doprovodná rostlina = konvenční plevel. Ne každý plevel musí v konečném důsledku opravdu škodit. Je nutno si uvědomit, že v ekologickém zemědělství nejde o eliminaci, ale o tlumení. 2.1 Preventivní metody Osevní postup odplevelování pomocí střídání plodin s možností meziřádkové kultivace a pícnin s vysokou konkurenční schopností Zpracování půdy správně provedená orba, správně provedená PPP zaručí mechanickou likvidaci plevelů v různých fázích růstu Volba plodiny a odrůdy na zaplevelené pozemky volíme plodiny případně odrůdy s vyšší konkurenční schopností vzrůst, šířka listů, hustota porostu, odnožovací schopnost Volba optimální technologie - technologie zpracování půdy, setí, ošetřování během vegetace, sklizně Výživa a hnojení kvalita a zralost hnojiv používáme pouze dostatečně vyzrálý hnůj i kompost aby nedošlo k rozsemeňování plevelů spolu hnojivem. 2.2 Přímé metody Jedná se o přímé zásahy proti doprovodným rostlinám Mechanické Plošná kultivace provádění zásahů základního a předseťového zpracování půdy v termínech, kdy plevele nejvíce oslabujeme.

21 Plošná kultivace během vegetace u úzkořádkových plodin prutové brány, u brambor síťové brány Meziřádková kultivace plečkování plodin setých do širších řádků (řepa, řepka, mák, kukuřice, slunečnice ), hrůbkování brambor Ruční regulace okopávka motyka speciální plodiny, zelenina, vinná réva Zakrývání netkaná textilie, fólie zakrytí zabraňuje růstu plevelů Mulčování (nastýlání) zakrytí půdy neumožní růstu plevelů, musí se doplňovat během vegetace, nebezpečí namnožení hrabošů Chemické Není v ekologickém systému možné Termické Termické plečky (plamenné plečky) využívá se plamene (propan butanový hořák) používá se u plodin s dužnatými listy (cibule), dochází k denaturaci bílkovin a poškození buněčných struktur tenkolistých plevelů, optimální zasažení je tehdy když jsou po stisknutí na listech patrné otisky prstů Biologické Využití bioagens biologicky účinné látky např. houby intenzivní výzkum životního cyklu rzi vonné (Puccinia punctiformis) na pcháči osetu houba systematicky napadající listy pcháče. 3 Ochrana proti škodlivým organismům 3.1 Preventivní metody Osevní postup ochrana proti ŠO pomocí střídání plodin tak, aby plodiny na kterých se vyskytují stejní škůdci nebyly pěstovány po sobě nebo na vedlejších pozemcích Zpracování půdy správně provedená orba, správně provedená PPP zaručí mechanickou likvidaci škůdců přezimujících v zemi nebo posklizňových zbytcích, zapravení posklizňových zbytků snižuje riziko přenosu chorob Volba plodiny a odrůdy plodiny citlivé na stejné ŠO nepěstovat po sobě ani na přilehlých pozemcích, plodiny citlivé na houbové choroby nepěstovat ve vlhkých lokalitách, vybírat přednostně odolné odrůdy Volba optimální technologie technologie zpracování půdy, setí, ošetřování během vegetace, sklizně

22 Výživa a hnojení přehnojení rostliny jsou citlivější napadení ŠO jemnější buněčná stěna a chutnější buněčná šťáva Využití přirozeného antagonismu pěstování podplodin, které odpuzují škůdce hlavní plodiny, pěstování kvetoucích pásů pro přilákání dravých druhů 3.2 Přímé metody Jedná se o přímé zásahy proti škodlivým organismům Mechanické Setřepávání setřepávání nedospělých stádií škůdců s omezenou možností pohybu z rostlin, pomocí setřepavačů Sběr sbírají se vývojová stádia škůdců z rostlin, časově velmi náročné Zakrývání zakrývání netkanou textilií, nebo síťovinou zabránění dospělců klást vajíčka na plodinu, omezení doby, kdy je list mokrý a tím náchylný na infekci houbovou chorobou Chemické V ekologickém zemědělství je umožněno bránit se houbovým chorobám v omezené míře pomocí jednoduchých chemických látek jako jsou elementární síra a sloučeniny mědi (nejčastěji CuSo 4 ) Biologické Využití bioagens, které fungují na principech parasitismu a predace. Jako bioagens se používají různé skupiny organismů. Houby Pythium oligandrum Polyversum mořidlo, postřik parazitická houba používaná proti houbovým chorobám Hlístice Phasmarhabditis hermaphrodita Nemaslug likvidace slimáků Hmyz, roztoči Trichogramma Trichoplus parazitická vosička proti motýlům zavíječ Bakterie Bacillus thuringiensis Biobit bakterie používaná proti motýlům obaleč

23 Výživa a hnojení rostlin v EZ 1 Specifika hnojení v EZ Důraz na stabilní půdu s vysokým obsahem organické hmoty a přirozenou zásobou živin živiny nejsou doplňovány rychlorozpustnými hnojivy, které jsou v půdě labilní, ale statkovými a pomalu rozpustnými hnojivy, které jsou stabilnější, postupně mineralizací uvolňují živiny do půdy. Část živin je postupně zapracována do humusové složky půdy a tím zvyšuje sorpční schopnost půdy. Maximální využití statkových hnojiv podle strategie koloběhu živin v rámci farmy musí být všechna produkovaná statková hnojiva využita na farmě. Zákaz použití chemicky upravených hnojiv - předpisy nedovolují používat chemicky upravené minerální hnojiva do této skupiny patří většina N hnojiv, superfosfáty, amofos, draselné soli, ale i pálené vápno, vícesložková hnojiva. Vyrovnaná bilance živin v půdě hnojení přírodními minerálními hnojivy jen za předpokladu, že v půdě je nedostatek dané živiny. 2 Statková hnojiva 2.1 Chlévský hnůj Jedná se o základní statkové hnojivo obsahující přes 20 % organických látek a cca 0,5 2 % N. používá se k hnojení okopanin, olejnin, některých obilovin (žito, tritikale, oves) a dalších. Hnůj je po aplikaci vždy nutno zapravit do půdy a to v co nejkratším časovém termínu (velké ztráty dusíku volatilizací čpavku). Hloubku zapravení volíme v závislosti na půdním druhu, kdy u lehčích půd zapravujeme hlouběji. Dávkování t/ha 2.2 Kejda Hnojivo se snadno uvolnitelnými živinami. Vhodné i k aplikaci během vegetace. Aplikace optimálně pomocí hadicového nebo jiného aplikátoru, aby nedošlo k potřísnění rostlin, případně aby došlo k zapravení do půdy. Kvalita kejdy závisí na množství technologické a srážkové vody, která ji ředí. Dávkování m 3 /ha

24 2.3 Močůvka Kapalné hnojivo s rychle uvolnitelnými živinami. Kvalita závisí na množství technologické a srážkové vody, která ji ředí. Využívaná také během vegetace. Typické NK hnojivo je nutno při časté aplikaci doplňovat P. Dávkování m 3 /ha 2.4 Separát Tuhá frakce po separaci kejdy. Využití stejné jako u hnoje. Dávkování t/ha 2.5 Fugát Kapalní frakce po separaci kejdy. Využití stejné jako u močůvky, je však živinově vyrovnaný. 2.6 Digestát Zbytek po výrobě bioplynu v BPS. 2.7 Sláma Ideální je zapravovat do půdy jemně řezanou a rozptýlenou na plochu. U slámy obilovin poměr C : N : 1. pro optimální rozklad nutno doplnit na : 1. Doplnit nízký obsah N pomocí kejdy nebo močůvky. V případě nedoplnění dusíku ke slámě dochází k vychytávání a blokování dusíku v rozkládající se slámě a k retardaci růstu následné plodiny, která trpí nedostatkem N. 2.8 Zelené hnojení Pro zelené hnojení se využívají plodiny s rychlým růstem, mohutným vzrůstem, snadnou agrotechnikou a levným osivem. Ideální jsou: pohanka, hořčice, svazenka, vikve, peluška Produkuje organickou hmotu obohacuje půdu o organickou hmotu a ukládá v ní volné živiny, které by jinak byly ohroženy vyplavením. Pomáhá fixovat dusík (bobovité) ideální, vikve případně peluška. Měly by na pozemku zůstat co nejdéle fixace je závislá na čase. Zabraňuje uniku živin zadržuje v sobě živiny. Pomáhá vyzvedávat živiny z hlubších vrstev převážně živiny s mohutnějším kořenovým systémem. Zabraňuje růstu plevelů působí konkurenčně a svým vzrůstem brání v dopadu slunečních paprsků. Zlepšuje půdní strukturu - prokořeňování Vhodně střídá plodiny (přerušuje obilní sledy) vhodné použít mezi dvě obiloviny jako nouzovou variantu střídání plodin.

25 2.9 Kompost Stabilní hnojivo nejvyšší kvality - vhodné pro zeleninu, okopaniny, speciální plodiny, ale i pro obiloviny a další. Vzniká za přístupu vzduchu kompostováním organické hmoty za přidání zeminy jako očkovací látky přístupu vzduchu se dociluje překopáváním. Možno aplikovat i během vegetace bez zapravení do půdy postupnou mineralizací se uvolňují živiny, které přijímá rostlina. Drahá výroba použití pouze pro výběrové plodiny Zužitkování odpadu rostlinného, živočišného původu i drcené dřevní hmoty Dávkování t/ha 2.10 Výroba kompostu Nejčastěji v pásových hromadách Navrstvení materiálů Překopávání 1 2 x Samovolné zahřátí na cca 45 C (max. 60 C ) Případné zavlažování (kejda, močůvka, voda) Zrání cca 3 4 měsíce Vermikompost Kompostování za pomocí červeného kalifornského hybrida žížal Eisenia foetida 3 Minerální hnojiva Možnost používat pouze přírodní hnojiva bez chemické úpravy N chilský ledek, guano, rohová moučka drahá hnojiva používaná spíše ojediněle v zahradnictví. Pro polní výrobu moc drahá. P jemně mleté fosfáty, guano, kostní moučky u mletého fosfátu pozor na jemnost mletí (čím jemnější tím lepší) a pozor na obsah Cd. K síran draselný, dřevěný popel Ca mletý vápenec Mg dolomitický vápenec, dolomit

26 Agrotechnika hlavních skupin plodin 1 Obiloviny Do 50 % osevního postupu zhoršující plodiny Hlavní tržní plodiny produkce potravin i krmiv Mělce kořenící odčerpávají hlavně P a N, špatně konkurují plevelům Vhodná předplodina- okopaniny XX, jeteloviny, luskoviny Pěstované samostatně i ve směsích s luskovinou (citlivá sklizeň) nutno správně volit kombinaci plodin, aby alespoň částečně dozrávaly spolu. Potřebují ideální podmínky pěstování (2. trať) Regenerační hnojení u ozimů nahradit hnojením močůvkou, kejdou, fugátem nebo prutováním zvýšení mineralizace v povrchové vrstvě půdy Ošetřování během vegetace prutování 2x 3x až do fáze sloupkování. 2 Okopaniny Hnojeny statkovými hnojivy XX plná dávka hnoje nebo kompostu Mechanické potlačování plevelů a provzdušňování půdy- -během vegetace 3 6 zásahů do uzavření řádků Náročné na živiny (1. trať), odčerpávají velké množství K Pěstování 1x za 4 roky kvůli škůdcům a chorobám U brambor nutná prostorová izolace od ostatních nebo loňských brambor. Ideální odrůdy méně citlivé na napadení mandelinkou i plísní bramborovou. V České republice chybí zpracovatel cukrové řepy nejbližší Rakousko. Podíl okopanin velmi nízký, pěstují se, ale i méně známé jako tuřín nebo vodnice 3 Luskoviny Vhodné pěstovat % osevního postupu vyšší podíl zvyšuje riziko chorob V čisté kultuře případně ve směsi s obilovinami. U čistosevů může být problém s poléháním a to zejména u vikví, pelušky a listových hrachů. Výrazně odolnější jsou semileafles hrachy, lupina, bob. Vhodné využití i jako meziplodiny

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Hnojiva a technika hnojení. Roman Rozsypal

Hnojiva a technika hnojení. Roman Rozsypal Hnojiva a technika hnojení Roman Rozsypal Půda s čím pracuje zemědělec Příklad: 1 ha hlinité černozemě Hloubka ornice 0,25 m Objemová hmotnost 1,35 t.ha -1 Celková hmotnost ornice 3375 t.ha -1 Obsah organické

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Zásady střídání plodin a osevní postupy

Zásady střídání plodin a osevní postupy Zásady střídání plodin a osevní postupy Jan Křen a Lubomír Neudert Ústav agrosystémů a bioklimatologie AF MENDELU Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno

Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost. Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Trendy v současném zemědělství ČR a jejich možný dopad na půdní úrodnost Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly ÚKZÚZ Brno Struktura prezentace Hlavní trendy hospodaření v ČR a jejich projevy Potenciální

Více

Projektování přechodného období

Projektování přechodného období Projektování přechodného období Definice a účel přechodného období Přechodným obdobím se podle zákona o ekologickém zemědělství rozumí období, v průběhu kterého se uskutečňuje přeměna zemědělského hospodaření

Více

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko e-mail: badalikova@vupt.cz Zubří 6. března 2013 V posledních dvaceti letech došlo v ČR k podstatným

Více

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová

Pozvánka na pole. Pokusy na výživářské bázi Lípa POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST. Michaela Smatanová www.ukzuz.cz Pozvánka na pole Pokusy na výživářské bázi Lípa Michaela Smatanová POLNÍ DEN ÚKZÚZ 2015 PŮDA A JEJÍ ÚRODNOST Přínosy výživářských pokusů: informace o dlouhodobém vlivu organických a minerálních

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku

11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku 11. Zásobení rostlin živinami a korekce nedostatku = kapitola,,jak poznáme nedostatek které živiny a jak a čím hnojíme - Diagnostika nedostatku: o Vizuální o Chemická analýza biomasy o Histologické a biochemické

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu

Brambory. Brambory. Význam. Potravina cca 80 kg osoba / rok. průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu. příznivě působí v osevním postupu Brambory Význam Potravina cca 80 kg osoba / rok průmyslová surovina - výrobu škrobu, výroba lihu příznivě působí v osevním postupu krmivo pro hospodářská zvířata dnes jen odpad z konzumních brambor Biologie

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Číslo materiálu 19. Bc. Lenka Radová. Vytvořeno dne Název školy Název projektu Číslo projektu Číslo šablony Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0977 VY_32_inovace_ZZV19 Číslo materiálu 19

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

OBECNÁ FYTOTECHNIKA BLOK: VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ Ing. Jindřich ČERNÝ, Ph.D. FAPPZ (FAKULTA AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ) KATEDRA AGROCHEMIE A VÝŽIVY ROSTLIN MÍSTNOST Č. 330 Témata konzultací

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe

Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Integrovaná ochrana rostlin a praxe Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o.,

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073 Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy MVDr. Jaroslav Palásek, Ing. Radomil Hradil, Josef Abrle

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT DDM RADOVÁNEK Kaznějov a kolektiv 2 Pracovní list č. 1 Ekologicky šetrné zemědělství Pracovní list č. 1 (Ekologicky šetrné zemědělství) TÉMA: Ekologicky

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Využití BRO v zemědělství.

Využití BRO v zemědělství. Využití BRO v zemědělství. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Strategický cíl MZe z pohledu zachování úrodnosti půduplatňování výstupů

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů

Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání porostů jarního ječmene z pohledu dlouhodobých pokusů Zakládání kvalitních porostů jarního ječmene je jedním z rozhodujících faktorů podílejících se na tvorbě výnosů. Rozdílné systémy hospodaření

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu

Letní škola Hostětín 2014. Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Letní škola Hostětín 2014 Jan Hladký Vliv kořenového systému na půdu Kořeny Kořeny jsou podzemní orgány, které zajišťují zásobování rostlin vodou a v ní obsaženými minerálními látkami, případně organickými

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Agrotechnika cibulové zeleniny

Agrotechnika cibulové zeleniny Pěstování zeleniny v ekologické produkci Agrotechnika cibulové zeleniny mechanizace a ochrana jsou součástí dalších prezentací Doc. Ing. Kristína Petříková, CSc. 24.9.2015 CIBULOVÁ ZELENINA CIBULE KUCHYŇSKÁ

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů

Kritické body při produkci osiv / obilovin. Sy tém HACCP. Kateřina Pazderů Kritické body při produkci osiv / obilovin Sy tém HACCP Kateřina Pazderů HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Principy: 1. Analýza rizik 2. Identifikace kritických bodů 3. Definování kritických

Více

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině travní porosty na orné půdě (pícní + semenářské) jetelovinotrávy na orné půdě LOUKY (TTP se sečným využitím) PASTVINY (TTP

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o.

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. Setkání s půdou na ekologickém hospodářství Tvrdkovská zemědělská farma, spol. s r.o. 27. října 2015, Tvrdkov Jaroslav Stránský Naše farma 1 110 ha zemědělské půdy v režimu EZ (od. r 1993) 265 ha orná

Více

Hodina 23-24 Lesní školkařství

Hodina 23-24 Lesní školkařství Hodina 23-24 Lesní školkařství Hodina 23.-24. Opakování - lesní semenářství, stav, perspektivy a zakládání lesních školek Téma: LESNÍ ŠKOLKAŘSTVÍ Provoz lesních školek: příprava půdy a substrátů, hnojení,

Více

Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny

Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny OBSAH Ekologické zemědělství Úvodní informace...4 Kdy a proč vzniklo ekologické zemědělství?...4 Jaké jsou hlavní přínosy ekologického

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I

Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny ječmen setý I Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník: druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ. www.vupt.cz Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko 2015 2015 NABÍDKA TRAVNÍCH A JETELOVINOTRAVNÍCH SMĚSÍ Směsi luční, pastevní, na ornou půdu, pro koně i pro kozy, do sadu i vinohradu, směsi vhodné pro

Více

Doporučené zásady sestavení osevních postupů

Doporučené zásady sestavení osevních postupů Doporučené zásady sestavení osevních postupů výběr plodin a jejich zastoupení v OP musí akceptovat stanovištní podmínky struktura plodin musí umožňovat střídání plodin obohacující půdu o organickou hmotu

Více

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací

Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Tab. č.: 149 Spotřeba nafty a lidské práce v RV dle pracovních operací Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] Nafta [l/měr.j.] Lh [h/měr.j.] 1 Podmítka (talířovým podmítačem) 4,90

Více

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech České Budějovice, 29.10.2008 Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Legislativa a požadavky na dotace Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Vyhláška

Více

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Strana 1366 Sbírka zákonů č.108 / 2008 108 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

Zásady výživy a hnojení plodin. o Hnojení polních plodin o Hnojení zeleniny a ovoce

Zásady výživy a hnojení plodin. o Hnojení polních plodin o Hnojení zeleniny a ovoce Zásady výživy a hnojení plodin. o Hnojení polních plodin o Hnojení zeleniny a ovoce Hnojíme p du Využíváme AZP Hnojení P, K a Mg Respektujeme p dní druh pop. ph V p ípad optimálních vlastností m žeme hnojit

Více

Pole hospodářské rostliny, zvířata

Pole hospodářské rostliny, zvířata Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pole

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura

půdy na vodostálost Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Degradace půdy Půdní struktura Vliv různr zného zpracování půdy na vodostálost půdních agregátů Ing. Jaroslava Bartlová, Ph.D. Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko e-mail: bartlova@vupt.cz

Více

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA PESTICIDY Rostliny potřebují ke svému růstu a vývoji řadu prvků Nezbytné prvky jsou: C N P K Ca Mg S Fe Stopové prvky, součástí rostlinných enzymů: B Zn Cu Co Mn Mo Hnojiva Směsi pro

Více

Připravované změny v nitrátové směrnici

Připravované změny v nitrátové směrnici Připravované změny v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů ( nitrátová směrnice ) Implementace nitrátové směrnice

Více

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka Zemědělství v roce 2015 Milan Berka Nařízení vlády 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Podmínky navržené v PRV se

Více

Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství

Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství Výživa trvalých travních porostů v podmínkách ekologického zemědělství Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ekologické zemědělství je popisováno jako zvláštní druh

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

BIHOP K + Vysoký obsah Zn

BIHOP K + Vysoký obsah Zn BIHOP K + Vysoký obsah Zn Roztok stopových prvků, hořčíku a draslíku s kolagenními aminokyselinami Regenerační a antistresový účinek Rozsah a způsob použití: BIHOP K + je kapalný přípravek pro foliární

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více