Ekologická ekonomie jako produkt sociálních změn v šedesátých letech 20. století: Metodologická východiska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologická ekonomie jako produkt sociálních změn v šedesátých letech 20. století: Metodologická východiska"

Transkript

1 Ekologická ekonomie jako produkt sociálních změn v šedesátých letech 20. století: Metodologická východiska PAVLA KAČMÁROVÁ * Abstrakt: Ekologická ekonomie představuje jeden z ekonomických přístupů k ochraně životního prostředí, který se v prostředí industriálních zemí Západu rozvíjel od konce šedesátých let 20. století společně s neoklasickou environmentální ekonomií a jehož základní východiska ovlivnila první politiky ochrany životního prostředí tak, jak byla nastavena během sedmdesátých let 20. století a dále. V článku se budu zabývat problematikou tohoto ekonomického přístupu k ochraně životního prostředí, a to s ohledem na jeho ekonomickou a historickou podstatu. Domnívám se, že jsou to právě tzv. dlouhá šedesátá léta (tj. přibližně období let /1973), která s sebou přinesla proměnu stěžejních paradigmat, kdy jedním z nich byl také vztah člověka a přírody. Hlavní pozornost své práce tedy zaměřím na vybrané koncepty, které vysvětlují a přibližují podstatné změny ve zvoleném časovém období; a na metodologická východiska ekologické ekonomie z pohledu jejích teoretiků. Klíčová slova: Ekologická ekonomie, vznik ochrany životního prostředí, neomarxismus, postmaterialismus JEL klasifikace: Q01, Q28, Q57, Q58 * Studentka doktorského studia oboru Hospodářských a politických dějin, Katedra hospodářských dějin, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W. Churchilla 4, Praha 3;

2 1. Úvod Moderní pojetí ochrany životního prostředí lze v industriálních zemích Západu identifikovat přibližně na konci šedesátých, resp. začátku sedmdesátých let 20. století, které považuji za hlavní mezník v tzv. environmentální revoluci, a kterou primárně spojuji se sedmdesátými léty 20. století. Za hlavní vývojový mezník označuji událost konce roku 1973, tedy dopad první ropné krizi na západní část světa. Panika, která byla vyvolána nedostatkem ropy a z ní vyplývajících omezení, vyvolala u široké veřejnosti nárůst zájmu o ekologickou problematiku a otázky ochrany životního prostředí, které během sedmdesátých let 20. století výrazně narůstaly. Výsledkem byl vznik politických stran odvolávajících se na ochranu životního prostředí, jež postupně začaly ovlivňovat podobu hospodářské politiky, jejich cílem byly jiné priority než ekonomický růst - zejména vyšší udržitelnost spotřeby a výroby. Sedmdesátá léta 20. století pak mohu charakterizovat jako proces proměny společnosti od konzumní k tzv. udržitelné, 1 jež se vyznačovala protesty proti výstavbě atomových elektráren, využíváním obnovitelných zdrojů energie, ale také např. zaváděním dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí do praxe aj. 2 Cílem mého článku je vysvětlit metodologická východiska vzniku ekologické ekonomie v průmyslových zemích Západu na konci šedesátých a začátku sedmdesátých let 20. století, kdy za stěžejní období celkově považuji období let 1973 konec sedmdesátých let 20. století, resp. začátek osmdesátých let 20. století. 3 Domnívám se, že environmentální revoluce let sedmdesátých je odrazem událostí tzv. dlouhých šedesátých let (cca /1973), které určily podobu nově vznikající soudobé politice ochrany životního prostředí, jež je, podle mého názoru, produktem ekologické ekonomie. Z tohoto důvodu zaměřím obsah svého článku právě na analýzu období let /1973, přičemž však zdůrazňuji, že hlavní pozornosti se ochraně životního prostředí dostalo až po roce Práce je příspěvkem k oboru environmental history, zabývá se tedy vznikem ochrany životního prostředí na vybraném prostředí 4 s ohledem na jeho ekonomickou podstatu. 1 Tedy takové společnosti, která se od materiální spotřeby v kvantitativním množství orientuje na spotřebu statků recyklovatelných a druhotně využitelných, tj. kvalitativní spotřebu. 2 Myšlenky doby navíc výrazně ovlivnila kniha Římského klubu Limity růstu, jež byla vydána v roce 1972, ale bestsellerem se stala až po událostech roku V SRN např , kdy první vlnu environmentální revoluce spojuji s koncem vlády kancléře Helmuta Schmitta. Více k tomu např. viz Ditt 2003, ; Engels 2006; Hünemörder V případě tohoto článku jsem zvolila komplexní vývoj všech zemí Západu ve stanoveném období, a to i přesto, že jednotlivé industriální země měly svůj specifický vývoj ekonomik. Je však zřejmé, že některé charakteristické vývojové rysy byly pro země Západu shodné tj. hospodářský růst v průběhu padesátých let 20. století, 1

3 Domnívám se, že v případě tématu vzniku ochrany životního prostředí nelze vynechat také analýzu sociologických a politických faktorů zvoleného období. Práci jsem rozdělila do tří částí, kdy v první definuji stěžejní pojmy z oblasti environmentalismu, představím v krátkosti jednotlivé ekonomické přístupy k ochraně životního prostředí a prezentuji současný pohled na ekologickou ekonomii. V druhé části se zabývám identifikací klíčových změn společnosti v dlouhých šedesátých letech, jež zapříčinily proměnu paradigmatu ve vtahu člověka k přírodě. V poslední, třetí části mé práce posléze přibližuji proměnu hodnot společnosti z pohledu prvních ekonomů ochrany životního prostředí, tedy z pohledu ekologických ekonomů. V práci jsem také zhodnotila celkový přístup ekologické ekonomie k ochraně životního prostředí. 2. Environmentalismus v pojetí ekologické ekonomie Vzhledem k roztříštěnosti pojmu environmentalismus ve společenských vědách považuji za podstatné definovat tento termín dříve, než přistoupím k samotné analýze svého článku. Podle neoklasického environmentálního ekonoma Charlese Kolstada se environmentalismus zabývá vztahy mezi vnějším prostředím, přírodou a společenským vývojem (Kolstad 2000, 1). 5 Vznik environmentalismu lze datovat ke konci šedesátých let 20. století, kdy je jeho raná fáze spojována s učením ekologické ekonomie a neoklasické environmentální ekonomie, které zavedly do praxe nástroje ochrany životního prostředí. Na začátku devadesátých let 20. století se do popředí dostávají dva nové přístupy ochrany životního prostředí institucionální (ekologická) ekonomie a tzv. Free Market Environmentalism (tržní přístup k ochraně životního prostředí). Pro Free Market Environmentalism pak platí, že jeho hlavním konceptem je instituce soukromého vlastnictví, reflektuje tak proliberální hodnoty založené na fungování tržních struktur. 6 Nadále bude pracovat s pojmem environmentalismus jako s plnohodnotnou vědeckou disciplínou, která se snaží dodržovat ekonomické zásady v konceptu ochrany životního prostředí a využívá tak poznatků z oblasti samotné ekologie, ale též sociologie, historie, filozofie ad. Odmítám tedy tvrzení o tom, že environmentalismus babyboom, liberalizace společnosti, demokratizace společnosti, vzrůstající počet mladých a vzdělaných studentů, odklon od klasických rodinných hodnot apod. 5 Tj. zdůrazňuje vazbu mezi ekologickým systémem Země a ekonomickým systémem lidské společnosti, jeho cílem je změna ekonomických a politických mechanismů, které životnímu prostředí škodí (Kolstad 2000, 1) 6 K metodologickým přístupům k ochraně životního prostředí více viz např. Kotíková 2006,

4 nemá s přírodními, ani se společenskými vědami fakticky nic společného a také nesouhlasím s přirovnáním ke komunismu. 7 Co se týče základních teoretických stanovisek ekologické ekonomie, zdůraznila bych zejména skutečnost, že je tento ekonomický přístup k ochraně životního prostředí charakterizován rozšířením zúženého pohledu na životní prostředí neoklasické environmentální ekonomie o poznatky ostatních přírodních a humanitních věd (Luzadis 2010, 1). Podle ekologických ekonomů je nutné přistupovat k ochraně životního prostředí interdisciplinárně, tj. zohlednit stanoviska fyziky, psychologie, ekologie, sociologie, nebo také historie. Stoupenci ekologické ekonomie za stěžejní koncept považují vnitřní hodnotu přírody, jež není vyčíslitelná v penězích (na rozdíl od environmentálních neoklasiků a tržních environmentalistů, Vejchodská 2007, 19-20). Dalším charakteristickým rysem je hodnocení přírody z pohledu ekocentrického (resp. biocentrického), 8 kdy má příroda svou vnitřní hodnotu, tj. takovou hodnotu, která neodráží ani lidské preference, ani se neodvíjí od užitku, který z ní plyne. Tato hodnota vyjadřuje nedotknutelnost přírody, je to právo přírody být zachována v kvalitě a kvantitě, v jaké byla před zásahem člověka (Edward-Jones, Bavies, Hussain 2000, 77). Vzhledem k zaměření mého článku, kdy za hlavní přínos považuji historickou analýzu vzniku environmentalismu, je však nutné hodnotit vymezení tohoto pojmu a samotné ochrany životního prostředí z pohledu soudobé společnosti. Tvrdím, že právě ekologická ekonomie reflektuje společenské postoje šedesátých let 20. století. Mé tvrzení o tom, že ekologická ekonomie ovlivnila podobu prvních politik ochrany životního prostředí, podporuje fakt, že první nástroje ochrany životního prostředí byly do praxe zaváděny na začátku sedmdesátých let 20. století a jako takové byly výsledkem událostí předešlého desetiletí. 9 Tímto se budu zabývat ve třetí části mého článku, kdy představím ekonomický koncept pojetí ekologické ekonomie. Z představených základních východisek ekologické ekonomie bych shrnula, že osobně považuji za výhodu tohoto ekonomického přístupu k ochraně životního prostředí interdisciplinární přístup, jelikož se domnívám, že je do analýzy dopadů vybrané politiky 7 Podle některých autorů je environmentalismus jen ideologií, která odmítá vidět svět, přírodu a lidstvo takové, jaké ve skutečnosti jsou, tedy vidět jejich přirozený evoluční vývoj. Například Klaus 2007, Biocentrismus zastupuje přístup, podle kterého mají veškeré živé organismy na Zemi stejné právo na život, jedno jestli lidský život, nebo život rostlin a živočichů. Ekocentrismus se zaměřuje na zachování ekosystémů. 9 Viz např. v prostředí SRN je vznik Strany zelených Die Grünen datován k roku 1979 a je výsledkem vývoje od roku 1973, kdy rozhodujucí úlohu otázky ochrany životního prostředí sehrály zejména aktivity protiatomového hnutí SRN, na které přímo navázalo ekologické hnutí SRN. Více viz např. Hockenos 2011, 24; Nielson 2006, 207; Breyman 1997, 304; Spiegel Online 48/1973; Zeit Online 52/ aj. 3

5 ochrany životního prostředí nutné zahrnout i poznatky ostatních společenských a přírodních věd. 10 Přes výše zmíněné přednosti však musím konstatovat, že ekologická ekonomie se vyznačuje převažujícími zápory. Nejzásadnějším nedostatkem, kterého se dopouštějí prakticky všichni ekologičtí ekonomové, je skutečnost, že se pomocí různých nástrojů ochrany životního prostředí snaží hrubě zasahovat do svobody jednotlivce (Sheeran 2006, 34). Hlavním důvodem těchto závěrů je skutečnost, že ekologičtí ekonomové vycházejí ze základních předpokladů ekologie, tedy že člověk je pouze součástí přírody a ekosystémů, není jim nadřazený a jako takový nemá právo narušovat původní přírodní rozdělení. 3. Klíčové změny vývoje společnosti v,,dlouhých šedesátých letech Dlouhá šedesátá léta představují období vývoje společnosti, která jsou datována přibližně od konce padesátých let 20. století do roku 1968, tedy do období, kdy vrcholilo studentské povstání, resp. do roku 1973, kdy svět zasáhla první ropná krize. Tato léta jsou charakteristická obdobím kulturní proměny společnosti, jejích hodnot a celkově tedy proměnou do té doby všeobecně přijímaných paradigmat z oblasti veřejného i soukromého života. Jaké vývojové mezníky historie soudobé společnosti předcházely této proměně a v čem lze spatřovat jejich zásadní význam pro změnu v přístupu k ochraně životního prostředí? Jeden fenomén měly všechny země vyznačující se fungováním tržních struktur 11 společný za svůj prudký hospodářský růst vděčily především liberalizaci svých ekonomiky, často po vzoru USA. Tato orientace na USA je nazývána jako vlna amerikanizace a je definována transferem hodnot, institucí, kultury, rozhodovacích strategií, organizačních struktur, symbolů a norem, které se ze spojených států postupně rozšířily do ostatních zemí (Kipping, Kudo, Schröter 2003, 247). Amerikanizace, či snad lépe vlna liberalizace, se dotkla všech sfér 10 Např. si nemyslím, že je korektní hodnotit první přijaté zákony na ochranu životního prostředí na začátku sedmdesátých let 20. století bez přímé vazby na jasně,,levicový vývoj šedesátých let 20. století, který z dlouhodobého pohledu považuji za výsledek poválečného vývoje. V případě SRN se jedná o zákony Benzinbleigesetz (Zákon o využívání bezolovnatého benzínu) a Fluglärmgesetz (Zákon o omezování hluku z letadel) z roku 1971, Tierschutzgesetz (Zákon na ochranu zvířat) z roku 1972 a následoval Abfallbeseitigungsgesetz (Zákon o likvidaci odpadů) z roku 1974, které prokazují vazbu na zvyšující se ekologické povědomí občanů Západního Německa a reflektují jejich levicové postoje, mimo jiné také vycházejí z vlády Willyho Brandta, který prosazoval technokratické řízení politiky. Tj. podle mého názoru je naprosto zásadní zahrnout do hodnocení historickou analýzu pozadí přijetí zákonů ochrany životního prostředí a sociologickou analýzu společnosti. 11 Vlna amerikanizace a konzumerismu však byla viditelná také v zemích pod socialistickou sférou vlivu, avšak v omezené podobě. V tomto smyslu lze hovořit o tzv. pseudokonzumní společnosti Východu. 4

6 soukromého i veřejného života. V industriálních zemích Západu fungoval právní stát s prvky tržního hospodářství, které se stalo tzv. protikomunistickou kotvou, jako reakce na socialistické znárodňování v zemích Východu. Demokracie byla jedinou možnou formou společnosti, stát musel být neutrální a především měl minimálně zasahovat do veřejného dění. Otázka svobody slova a občanské rovnosti se stala základní politickou premisou. V soukromém životě se vlna amerikanizace ukázala jako impuls proměny hodnot, jež potvrdila vzestup konzumní společnost. Ta je přirovnávána k růstu životního stylu, který se vyznačuje orientací na zábavu, individualismem, úpadkem významu starší generace a pracující třídy ve prospěch mladé a vzdělané generace. Hlavními rysy jsou materialismus a nadměrný konzum, kdy spotřební společnost svým chováním nezohledňuje zachování zdravého životního prostředí a nadměrně čerpá přírodní zdroje (Trentmann 2009, 107). Wolfrum definuje konzumní společnost jako epochální proměnu v dějinách lidstva, jež označuje vývoj od nedostatku k nadbytku, od chudoby k vysoké životní úrovni, od práce k volnému času, od produkce ke spotřebě, kromě toho v sobě zahrnuje také silné tendence,,společnosti ve stylu použij a zahoď (Wolfrum 2008, 208). Základním znakem zkoumané doby se tedy stala spotřeba bez limitů. Proměna poválečné (většinou konzervativní) společnosti ve společnost konzumní byla pozorovatelná ve změně životního stylu, módního vkusu a oblékání, odklonu od tradičních hudebních národních skupin k britským Beatles či americkým Rolling Stones, ve změně postavení ženy (tzv. ženská otázka), odklonu od tradičního pojetí rodinného života, rozmachu vzdělání, veřejného vystupování, až po celkovou liberalizaci společnosti. Dalším důsledkem růstu významu konzumní společnosti bylo oslabení role státu na úkor ostatních nevládních organizací (tzv. NGOs) a národa jako celku ve prospěch role jednotlivce, který se nově začal zajímat o nadnárodní problémy, tj. o globální problémy. Přes nepopiratelné pozitivní stránky s sebou ale amerikanizace přinesla i negativa. Největší vlna odporu proti americkému imperialismu se začala zvedat po začátku války ve Vietnamu v roce 1964, ačkoliv patrné náznaky byly viditelné již dříve v souvislosti s demonstracemi proti jadernému zbrojení, ve kterém hlavní význam měly USA (Nehring 2005, ). Dalším z problémů se stala degradace přírody a krajiny a neúměrné čerpání přírodních zdrojů. Fungování společnosti bylo založeno na nadměrné spotřebě naprosto všeho, což se odrazilo ve zvyšování množství odpadů, ve znečištění ovzduší (vůbec poprvé se začalo mluvit o znečištění ovzduší způsobeném stacionárními zdroji a o spojitosti emisí CO 2 5

7 s klimatickými změnami, Winiwater, Knoll 2007, ), ve znečištění povrchových a podzemních vod z chemikálií, které začaly být nově používány ve výrobě. 12 Nejvýznamnější proměnou šedesátých let 20. století však byla jednoznačně skutečnost, že hlavní slovo převzala mladá generace. Západní společnost se stala mladou civilizací, a to nejen díky vysoké porodnosti, ale také díky vysoké migraci všech mladých z ostatních rozvojových zemí, či ze zemí Východu. S do té doby naprosto ojedinělým novorozeneckým přírůstkem druhé poloviny padesátých let 20. století souvisí vzdělanostní expanze. Nejen, že dorůstala první vlna babyboomu, ale také starší studenti si uvědomili, že ve společnosti už nepanuje základní premisa rodiny, ale že došlo k proměně hodnot. Poslední důležitou socioekonomickou změnou, která nastala v průběhu dlouhých šedesátých let 20. století a která podle mého názoru také přispěla k proměně paradigmatu člověk - příroda, byla další vlna vědecko-technické revoluce, jež primárně vycházela ze vzdělanostní expanze. Do výroby byly zaváděny nejnovější technologie zpracovatelského i výrobního průmyslu, začal se využívat počítač, rádio bylo nahrazeno televizí, která lidem poskytla vizuální představy o skutečnostech, o kterých do té doby nevěděli (viz např. realistické záběry z Vietnamu ad., či autentické pohledy na znečištěné lesy a ovzduší v industriálním Porýní a Porúří, Judt 2008, ). Mohu shrnout, že šedesátá léta 20. století znamenala zásadní vývojový mezník v dějinách společnosti, jelikož přinesla obrat v uznávání všeobecně přijímaných pravidel, jež najednou mohly být napadnutelné a rekonstruovatelné. 13 Proměna ve vztahu člověka k přírodě se projevila zejména v akceptování ekologických pravidel a jejich implementace do hospodářských politik ekonomických celků. Na lidského jedince se přestalo nahlížet jako na nadřazený subjekt přírodě, který ji může využívat k uspokojování svých potřeb. 12 Např. markantní úhyn ryb v Rýně v roce 1969 označovaný jako,,největší katastrofa na Rýně ad. (Hünemörder 2004, 84, 85). 13 Proměnou hodnost společnosti se zabývá např. sociolog Ronald Inglehart, který na začátku sedmdesátých let 20. století vysledoval nový fenomén, který definoval jako postmaterialismus. Podle Ingleharta dosáhla fáze modernizace svého vrcholu na začátku šedesátých let 20. století a od druhé poloviny šedesátých let dochází k obratu, Inglehart tento trend nazval jako počátek postmoderních hodnot (Inglehart 1997, 75). Postmodernismus je charakterizován jako změna hodnot od materialismu k postmaterialismu, jež Inglehart vysvětluje pomocí teorie upokojování potřeb, se kterou Maslow vystoupil již v roce 1948 (více viz Maslow 1948, ; Maslow 1954, ). Dle mého názoru není korektní spojení postmateriálních hodnot s pojmem postmodernismus. Inglehart tvrdí, že v modernizaci lze spatřovat takový rozvoj společnosti, kdy díky ekonomickému růstu (a dalším faktorům) dosáhne ekonomika hospodářských,,limitů růstu a obrátí své hodnoty k jiným altruistickým, či také ekologickým cílům. Nesouhlasím s Inglehartem, že tohoto vrcholu dosáhl Západ v průběhu šedesátých let 20. století, resp. si vůbec nemyslím, že jakéhokoliv podobně nadefinovaného vrcholu ekonomiky lze vůbec někdy dosáhnout. Především je také nutné zmínit, že nebýt stále se zvětšujícího růstu světových ekonomik, nikdy by se postmateriální hodnoty nemohly projevit, a to jednoduše proto, že by si je společnost nemohla dovolit uspokojovat. 6

8 Výše jsem představila základní vývojové trendy, které formovaly dlouhá šedesátá léta a bez kterých by revoluční závěr šedesátých let a následný,,proekologický vývoj sedmdesátých let 20. století nikdy nemohl nastat. Z tohoto důvodu považuji proměnu vztahu člověka k přírodě za jeden z četných produktů historického napadnutí paradigmat kulturních, ekonomických i politických ve zkoumaném období. 4. Ekologická ekonomie jako produkt,,dlouhých šedesátých let? Vzhledem ke skutečnosti, že jsem výše představila hlavní vývojové změny ve sledovaných dlouhých šedesátých letech, jež přinesly proměnu ve vztahu člověka k přírodě a umožnily tak rychlý vývoj této problematiky v sedmdesátých letech 20. století, považuji nyní za vhodné přistoupit k hlavnímu cíli mého článku, tedy vysvětlit metodologickou podstatu ekologické ekonomie z pohledu jejích autorů, tedy soudobý pohled na ochranu životního prostředí. Zaměřím se zejména na konkrétní východiska vybraných ekologických ekonomů, o kterých se domnívám, že nejvíce přispěli k definování úlohy ekonomie v ochraně životního prostředí v podání ekologické ekonomie a jejichž práce implicitně ovlivnily podobu jednotlivých politik ochrany životního prostředí v průmyslových zemích Západu v sedmdesátých letech 20. století, resp. později. Klasické ekonomické paradigma staví na pracích Adama Smithe, Thomase Malthuse, Davida Ricarda a Johna Stuarta Milla. Všichni uvedení se zabývali fungováním tržních struktur a tím, jestli je trh schopný zajistit efektivní alokaci omezených zdrojů. Prvním teoretikem ekonomické souvislosti růstu obyvatelstva a omezeného stavu přírodních zdrojů byl Thomas R. Malthus, který ve své Eseji o principu populace (An Essay on the Principle of Population) z roku 1798 popisuje jeho vize o tom, co čeká lidstvo v budoucnosti (více viz Malthus, 1998). 14 Za druhého nejvýznamnějšího předchůdce ekonomů, zabývajících se ochranou životního prostředí, považuji Davida Ricarda. Ricardův hlavní přínos pro vznik 14 Proti tradičnímu pohledu na dílo Thomase R. Malthuse vystupuje např. ekonom Lukáš Kovanda. Tvrdí, že zmíněný autor již od počátku podával svou populační teorii coby podmíněnou. Vždy zmiňoval endogenní prozíravost, kdy s růstem ekonomiky může dojít k zesílení sebekontroly plození potomků, která bude pozitivně ovlivněna výší důchodu na obyvatele. Tato prozíravost je pak charakteristická tím, že růst mezd ovlivní změnu preferencí spotřebitelů, kteří budou stále více dávat přednost luxusní spotřebě před rozšiřováním rodiny. Kovanda pak shrnuje jeho studii Malthusova díla konstatováním, že s dalšími vydáními Eseje (vyšlo jich celkem šest za Malthusova života) sílí zdůrazňování právě těchto,,vnitřních kontrolním mechanismů populačního růstu, zejména tedy morální sebekontroly. Podle Kovandy Malthus dokonce zmiňuje institut soukromého vlastnictví, které zajistí hospodářský růst a bohatnutí společnosti a implicitně pak ovlivní výši porodnosti (Kovanda 2010, 71-73). 7

9 environmentalismu lze spatřovat ve vůbec prvním definování udržitelného stavu (Steady State) ekonomie v tzv. mzdovém modelu, kterého se později chopili ekologičtí ekonomové (podrobněji viz Ricardo 1934, 58). Posledním klasickým ekonomem, který který ovlivnil celkově společenské dění ve zkoumaných šedesátých a sedmdesátých letech 20. století, je Karl Marx. Do teorie ekonomického pojetí ochrany životního prostředí vstoupil díky soudobému znovuobjevení jeho raných spisů v podání členů New Left (Nové levice) Theodora W. Adorna, Maxe Horkheimera, Herberta Marcuseho aj. Upřesňuji však, že centrem zájmu klasického marxismu byla utlačovaná dělnická třída, neomarxismus přebírá některé zásadní myšlenky marxismu a orientuje se na,,utlačované sociální skupiny (tj. např. etnické menšiny a národy Třetího světa ad.), na kritiku individualismu a konzumní společnosti (tj. např. globální témata jako znečištění životního prostředí, více viz Marcuse 1991 aj.) a na kritiku imperialismu USA (zejména válka ve Vietnamu). 15 Na klasická ekonomická východiska navazují ekonomové šedesátých let, kteří buď explicitně (např. Herman E. Daly, Římský klub), či implicitně (Kenneth E. Boulding) do svých prací zařazují ochranu životního prostředí, jež se stala základními metodologickými východisky ekologické ekonomie. Vyzdvihla bych zejména práci Kennetha E. Bouldinga, kterého osobně považuji za autora termínu,,udržitelnost, resp. trvale udržitelný rozvoj, Hermana E. Dalyho, jež navazuje na práci Bouldinga v průběhu sedmdesátých let 20. století a první publikaci Římského klubu Limity růstu. Kenneth E. Boulding vymezil historii ochrany životního prostředí svým článkem The Economics of The Coming Spaceship Earth z roku 1966, ve kterém vyvrátil do té doby platné premisy o neomezených zásobách přírodních zdrojů. 16 Podle Bouldinga musí být striktně rozlišován tzv. otevřený a uzavřený systém (open & closed system). V uzavřeném systému jsou propojeny všechny vstupy a výstupy, neexistují žádné vstupy z venku (tj. z přírody) a žádné výstupy ven (tj. do přírody), jelikož žádný prostor okolo ekonomiky státu neexistuje, byl zcela pohlcen hospodářskou aktivitou a spotřební společností (Boulding 1966, 4). Závěrem Bouldingovy práce je konstatování, že výstup (podle samotného autora měřený jako HNP) musí být z obavy před přechodem k uzavřenému systému Země raději minimalizován než maximalizován, jelikož podle jeho názoru je spousta problémů spojených s degradací přírody a přečerpáváním přírodních zdrojů výsledkem selhání cenového systému. Jako řešení 15 Neomarxismus Západu šedesátých let 20. století tak nesmí být spojován s marxismem Východu (tj. s komunismem leninismem, s komunismem stalinismem, ani s jeho umírněnějšími verzemi po smrti Stalina). 16 Např. další ekologický ekonom Victor tvrdí, že Boulding svým článkem o vesmírné lodi ovlivnil celé dosavadní odborné diskuse o pojetí ochrany přírody ad. (Victor 2010, 237). 8

10 navrhuje zavedení daní, které povedou k internalizaci externalit ve smyslu Pigouviánského efektu (Boulding 1966, 4). Tvrdím, že Boulding svou,,ekonomií vesmírné lodi podnítil boom vzniku podobných teorií, tj. podle mého názoru právě on stojí za vznikem ekologické ekonomie. Širokou (odbornou i laickou) veřejností je za nejvýznamnějšího představitele tohoto ekonomického směru ochrany životního prostředí považován Herman E. Daly. Domnívám se, že Daly ale spíše rozvíjí premisy položené již Malthusem, Ricardem, Bouldingem a Hardinem (Hardin 1968, ). Proto jeho návrhy (až na výjimky) nepovažuji za originální, přesto uznávám jeho nepopiratelný přínos v oboru ekologické ekonomie. Hlavním výstupem Bouldingovy práce je definování teorie tzv. Steady State ekonomie (udržitelného stavu ekonomie), která ovšem musí být prvotně přisouzena Ricardovi, jak jsem vysvětlila v předešlé části. Steady State udržitelný stav Daly rozšiřuje charakteristikou, která představuje přechod od kvantitativního růstu k růstu kvalitativnímu tj. orientace na kvalitu, například na výrobky a služby dlouhodobé spotřeby, což je opět jen reformulace Bouldingovy ekonomie vesmírné lodi. Co konkrétně tedy představuje Dalyho Steady State verze ekonomie? Je to takový stav, kdy se ekonomika daného státu nachází v bodě, ve kterém nedochází k žádnému technologickému pokroku, růst populace je konstantní a produkt je udržován na nízké úrovni tak, že fyzická produkce statků je vyrovnána s fyzickým opotřebením kapitálu, a taktéž je vyrovnána porodnost a úmrtnost (Daly 1972, 946; Daly 1974, 151; Daly, Farley 2003, 55). Jako většina ekologických ekonomů i Daly naráží na základní nedostatek svých modelů zásoba přírodních zdrojů je sice dána a konstantní, ale ani dnes, tj. o více než třicet let od publikování jeho článku, nejsou přesné stavy známy a neustále se nacházejí nová naleziště. Také musí být zohledněn fakt, že technologické inovace snižují požadavky na těžbu nerostných surovin, které jsou stále méně intenzivně využívány. Prvotně by podle Dalyho mělo docházet k vládním zásahům do společenského života, avšak tak, aby byla co nejméně narušena osobní svoboda. Je také nutné zaměřit se na udržitelnost současného stavu raději, než se pokusit hledat optimum, které může být během tohoto hledání překročeno (Daly 1974, 163). K tomuto by podle něj bylo nutné zavést vhodné instituce pro stabilizaci porodnosti, Např. Hardin již v roce 1968 ve svém článku o Tragédii obecní pastviny diskutuje možnost omezení znečištění ovzduší. Podle Hardina je základní problém v tom, že ženy mají svobodné právo rodit tolik dětí, kolik budou chtít. Ovzduší totiž představuje (stejně jako půda) volný zdroj, kterému hrozí,,tragédie obecní pastviny v podobě přečerpání při neexistenci soukromých práv. Autor se domnívá, že svoboda dýchat čerstvý vzduch přivede k devastaci celou populaci (Hardin 1968, ). 9

11 pro udržitelnost produktu na takové úrovni, která nepřekročí ekologické limity a pro vyrovnání nerovnosti v redistribuci bohatství. Ráda bych doplnila, že v ekonomickém přístupu ekologické ekonomie k ochraně životního prostředí hraje rozhodující úlohu zejména znatelná skepse z budoucnosti a nedůvěra ve fungování tržních struktur. Ačkoliv jsem vyzdvihla přínos Bouldinga a Dalyho, nemohu opomenout také roli členů Římského klubu a jejich první publikace Limitů růstu, ve kterých je tato skepse z budoucnosti nejvíce viditelná. Popularita Římského klubu stoupala především po prvním ropném šoku v roce Tato první publikace Římského klubu představuje jeden z nejlepších důkazů technokracie doby totiž mapuje situaci začátku sedmdesátých let 20. století v pěti oblastech, které jsou propojeny do jednoho celku a jejichž možný vývoj je namodelován do roku Cílem Limitů bylo upozornit na limitovanost kapitalistického pojetí státu blahobytu, a to prostřednictvím konečného stavu přírodních zdrojů, kdy v omezeném světě není možný neomezený růst (Meadows 1972, 75). Považuji za nutné shrnout, že ačkoliv nejradikálnější doporučení, jak zabránil prolomení,,limitů růstu, jsou právě produkty Římského klubu (viz např. Ehrlich 1968 aj.), přesto autoři nikdy netvrdili, že stanovené závěry Limitů jsou správné - často své čtenáře vyzývají k diskuzi a doufají, že jejich první krok na cestě k ochraně životního prostředí bude motivovat další experty, kteří možná objeví lepší přístupy a zdokonalí jejich modely. Limity růstu ani celý Římský klub podle mého názoru nesmí být kritizován za to, že se pokusil jako první o něco, o co se dnes snaží spousta světových organizací, tedy poskytnout určitou představu o tom, co lze v budoucnu očekávat v kontextu se stavem životním prostředím. V čem však spatřuji zásadní problém, je snaha některých členů Římského klubu zasahovat do osobních svobod a omezovat fungování tržních struktur. Proč tedy závěry Římského klubu našly popularitu až po ropné krizi? Vysvětlení podle mého názoru spočívá v tom, že do konce roku 1973 panovala ve společnosti nevídaná euforie z možnosti naplánovat veškerý ekonomický (i sociální) rozvoj, který nepřipouštěl žádné katastrofické scénáře typů prolomení limitů růstu a konec společnosti blahobytu. Když tuto vlnu nadšení pro státní plánování přerušila ropná krize, staly se také Limity růstu bestsellerem, a to především na Západě. Jako by Římský klub přesně předpověděl to, co mělo za necelý rok přijít. Hlavní symboliku Limitů růstu spatřuji v tom, že se nakonec staly symbolem environmentální revoluce a učinily z ochrany životního prostředí plnohodnotný společenský problém. 10

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra institucionální ekonomie Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Disertační

Více

OTÁZKA MOŽNÝCH MEZÍ EKONOMICKÉHO RŮSTU

OTÁZKA MOŽNÝCH MEZÍ EKONOMICKÉHO RŮSTU Obsah Úvod 1. Definice ekonomického růstu 1.1. Měření růstu- HDP a jeho alternativy 2. Zdroje ekonomického růstu 2.1. Lidské zdroje 2.2. Přírodní zdroje 2.3. Kapitálové zdroje 3. Obavy z mezí ekonomického

Více

K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje

K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje STATI K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje BEDŘICH MOLDAN * Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, Praha On the Harmony Between Environmental Protection

Více

Občan a občanská společnost

Občan a občanská společnost MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA OBČANSKÉ VÝCHOVY Občan a občanská společnost Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. Vypracovala: Tereza Tkáčová

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends

Více

Udržitelný rozvoj a jeho aplikace v podmínkách ČR. výzva nebo hrozba pro národní hospodářství?

Udržitelný rozvoj a jeho aplikace v podmínkách ČR. výzva nebo hrozba pro národní hospodářství? Udržitelný rozvoj a jeho aplikace v podmínkách ČR výzva nebo hrozba pro národní hospodářství? JIŘÍ LOUDA * Abstrakt: Koncept udržitelného rozvoje se stal téměř každodenní součástí dnešní doby. A to nejen

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Trvale udržitelný rozvoj Sborník textů Marek Loužek (ed.) Libor Ambrozek, Mojmír Hampl, René Hladík Ivan Brezina, Martin Říman, Petr Mach Marek Loužek, Václav Klaus č.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA ENVIRONMENTÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ A OCHRANY PROSTŘEDÍ Úskalí koncepce trvale udržitelného rozvoje zemědělství (vliv zemědělské výroby

Více

VÝVOJ A STRUKTURA NĚMECKÝCH ZELENÝCH

VÝVOJ A STRUKTURA NĚMECKÝCH ZELENÝCH VÝVOJ A STRUKTURA NĚMECKÝCH ZELENÝCH Tomáš Lindner student 5. ročníku politologie na FSV Praha, mr.lindner@centrum.cz 1. Úvod Západoevropské stranické systémy se zdály být ještě v 60. letech minulého století

Více

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák

Informační politika Základní východiska a souč Základní východiska a sou asnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák Informační politika Základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích Rudolf Vlasák 1 ÚVOD Bylo by tendenční uvažovat o způsobu ovlivňování procesů komunikace poznatků ve společnosti jejími správními

Více

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie)

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie) Univerzita Pardubice F a k u l t a e k o n o m i c k o s p r á v n í Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie) Výzkumný úkol VaV 320/02/01 Alternativní

Více

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce:

Více

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky

Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Skripta: 5HP324 Kondiční kurz z praktické hospodářské politiky Vedoucí autorizovaného kolektivu: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. Autoři: Bábík Filip, Broulím Jaroslav, Cihlářová Petra, Čech Bohuslav, Červenková

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více

Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína

Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká faktulta Katedra geografie Pavel MACHALA Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 9. Ekonomika podniku. Ing. Petr Očko, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 9. Ekonomika podniku. Ing. Petr Očko, Ph.D. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 9 Ekonomika podniku Ekonomika podniku v éře informační společnosti Ing.

Více

Diskuse EKONOMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ROZCESTÍ*

Diskuse EKONOMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ROZCESTÍ* Diskuse EKONOMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ROZCESTÍ* Jiřina Jílková, 1 Lenka Slavíková, 2 Vysoká škola ekonomická v Praze Úvod Neoklasická environmentální ekonomie, ekologická ekonomie a tržní přístupy k

Více

SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012

SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ. PhDr. Zdeněk Pospíšil. EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012 SOCIOLOGICKO EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ PhDr. Zdeněk Pospíšil EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 2012 Výukový materiál vznikal v letech 2009 2012 jako součást projektu Není pozdě komplexní environmentální vzdělávání na

Více

Populační teorie Thomase Malthuse

Populační teorie Thomase Malthuse ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY ISSN 1211-0442 6/2014 University of Economics Prague Populační teorie Thomase Malthuse e Marek Loužek Abstract The paper is concerned with the population theory of Thomas

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

Bc. Ivana Přidalová REZIDENČNÍ MOBILITA OBYVATEL PRAHY SE ZAMĚŘENÍM NA ETNICKÉ MENŠINY

Bc. Ivana Přidalová REZIDENČNÍ MOBILITA OBYVATEL PRAHY SE ZAMĚŘENÍM NA ETNICKÉ MENŠINY Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Studijní program: Geografie Studijní obor: Sociální geografie a regionální rozvoj Bc. Ivana Přidalová

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Etické jednání a společenská odpovědnost

Etické jednání a společenská odpovědnost SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Etické jednání a společenská odpovědnost distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo leden 2013 Etické jednání a společenská odpovědnost

Více

Teoretické přístupy k odpadům

Teoretické přístupy k odpadům Teoretické přístupy k odpadům Lenka Čamrová More science and more technology are not going to get us out of the present ecological crisis untill we find a new religion, or rethink our old one. 1 Lynn White

Více

Systémové alternativy kapitalismu

Systémové alternativy kapitalismu 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata z politicko-ekonomického cyklu Pražské školy alternativ Pražská škola alternativ Sborník 02 03 Systémové alternativy kapitalismu...a další témata

Více

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1 Obrázky na obálku (přebal) 2 3 4 5 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst

Více