Ekologické zemědělství 1. Úvod 2. Legislativa EZ, kontrolní a certifikační systém Legislativa EZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologické zemědělství 1. Úvod 2. Legislativa EZ, kontrolní a certifikační systém Legislativa EZ"

Transkript

1 Ekologické zemědělství 1. Úvod Ekologické zemědělství (EZ) představuje pro venkov - možný přístup k řešení problému o strukturální politiky, o agro-ekologie (minimum kontaminace potravního řetězce, welfare hospodářských zvířat, uchovávání ŽP), o ekonomiky (úspora nákladů za hnojiva, pesticidy a další externí vstupy), o sociálního (vytváření pracovních příležitostí a udržení osídlení venkova), - způsob hospodaření, které o dbá na životní prostředí, o zachovává a respektuje přirozený vztah organismy x člověk, o podporuje zemědělskou činnost ke zvířatům, půdě, rostlinám, přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek, - pokrokový způsob hospodaření dle zkušeností předků využívaje přirozené koloběhy a závislosti, což umožňuje produkci vysoce hodnotné a kvalitní potraviny (vyšší pracnost dražší), - součást zemědělské politiky EU (od 1994). EZ vzniká rokem 1990 v součinnosti MZe ČR, Sdružení Libera a Svazu sdružující ekologické farmáře (PRO-BIO). V tomto ohledu - do roku 1993 byly uvolňovány dotace na jeho podporu, pak již nikoliv (stagnace ploch x kvalitativní rozvoj ekologického zemědělství), - v roce 1994 byla zavedena jednotná ochranná známka pro biopotraviny (marketing, zviditelnění pro veřejnost), - v roce 1998 byla finanční podpora obnovena (zvýšení ploch), - probíhá propagace a podpora ekologického zemědělství (mezinárodně), - je v současnosti státem podporováno. 2. Legislativa EZ, kontrolní a certifikační systém Legislativa EZ se řídí - zákonem o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., stanovující pravidla pro o pěstování rostlin, o chovu HZ, o zpracování, dovoz, vývoz a označování bioproduktů a biopotravin včetně všeobecných požadavků a kontrolních postupů, - zákonem č. 553/2005 Sb., což je novela 242/2000 Sb., který vypouští všechny duplicity evropské legislativy (nařízení Rady EHS 2092/91 o EZ), což přináší zjednodušení této legislativy, - prováděcí vyhláškou MZe č. 16/2006 Sb., která nahrazuje všechny dosud platné prováděcí vyhlášky k zákonu č. 242/2000 Sb. (ruší vyhlášky č. 53/2001 Sb., 263/2003 Sb. a 174/2004 Sb), - EU nařízením č. 834/2007/ES (od ) v oblasti označování biopotravin (povinné označení logem EU včetně informace o původu), což zabezpečuje současné nařízení,

2 - zákonem č. 312/2008, kterým se mj. mění zákon č. 246/192 Sb. o ochraně zvířat proti týrání, - vyhláškou 356/2008 Sb., provádějící zákon 91/1996 Sb., o krmivech, přičemž obsahuje ustanovení směrnic ES o 2008/76/ES o nežádoucích látkách v krmivech, o 2008/4/ES o krmivech určených pro snížení rizika horečky při poporodním ulehnutí, o 2008/38/ES se seznamem určených užití krmiv pro zvláštní účely, o 2008/82/ES o krmivech pro podporu funkce ledvin, - EHS doporučením 2092/91 o označování klasických potravin výrazy ekologický, biologický, eko, bio apod., na které navazuje o Nařízení Rady (ES) 967/2008, kterým se mění nařízení (ES) 834/2007 o ekologické produkci (řeší povinnost používání loga EU pro biopotraviny a povinnost uvádět informace o původu použitých biosurovin na ), o Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (stanovuje prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, nabývá účinnosti k ). Pokud jde o chov hospodářských zvířat, pak s ohledem na legislativu existuje Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS), který tvoří funkční metodiku, která se bude zabývat monitoringem welfare v ekochovech. Podle navržené metodiky se bude monitorovat úroveň welfare na ekologických farmách u všech běžně chovaných druhů hospodářských zvířat v EZ (drůbež, prasata, kozy, ovce, koně, skot dojný a skot bez tržní produkce mléka). 3. Registrace EZ probíhá tak, že - žadatel vypíše žádost a zkontaktuje kontrolní organizaci (KEZ o.p.s., ABCERT GmbH, Biokont CZ), s kterou uzavře smlouvu o kontrole a certifikaci, - organizace provede vstupní kontrolu podniku a vystaví příslušné potvrzení (příloha žádosti o registraci), což se podá na MZe. 4. Podpora EZ se státem vyplácí v rámci HRDP (do 2006) a Programu rozvoje venkova (do 2013) tak, že pro ekologické zemědělce dochází k navýšení plateb o Kč/ha, při hospodaření na orné půdě, s výjimkou pěstování zeleniny nebo speciálních bylin, Kč/ha, při hospodaření na travních porostech, Kč/ha, při pěstování vinic, ovocných sadů nebo chmelnic, Kč/ha, při pěstování zeleniny nebo speciálních bylin na orné půdě. Je nezbytné upozornit, že Program rozvoje venkova musí být ještě definitivně schválen ze strany Evropské komise, která se bude podílet na financování plateb z 80%, zbývajících 20% bude hrazeno ze státního rozpočtu ČR. Pokud se týká dotací v současnosti, pak ministři zemědělství EU se mj. dohodli na krácení dotací pro velké farmy (peníze se přesouvají do rozpočtu státu na rozvoj venkova) tak, že - ti, mající dnes dotaci přes 5000 eur (asi Kč) v přímých podporách budou kráceni o 5%, do roku 2012 o10%,

3 - ti, mající dotace vyšší eur ročně (asi 7,5 milionu korun), budou kráceni o 4%, - pro vyrovnání nerovností s farmáři ze starých zemí EU do 2012 získá ČR přes 9 milionů eur (přes 230 milionů Kč - nedostatečné), včetně zrušení kvót na produkci mléka (po 2015). 5. Struktura ploch EZ Struktura půdního fondu EZ ČR Rok Počet podniků Výměra z.p. %podíl ze z.p , , , ,00 Vývoj struktury půdního fondu EZ ČR Plochy (ha) Orná půda TTP Trvalé kultury Ostatní plochy Celkem Rozvoj výroby biopotravin Při jejich vyšší ceně poptávka roste tak, že - je pravidelně nakupovalo o v r % obyvatel, o v r % obyvatel (1,29 miliardy korun), - v r je bude pravidelně nakupovat 25% obyvatel (6,5 miliardy Kč), - každý Čech utrácí za biopotraviny 126 Kč, očekává se růst o 70%/rok), přičemž nejvíce v oblibě jsou o mléčné biovýrobky, o ovoce a zelenina, o ovocné nápoje a džusy, o maso, drůbež a vejce, o dětské jídlo, o biočaj, biokáva, - cca 60 % biopotravin je dováženo. 7. Ekologické podniky a jejich rozvoj tvoří síť, jejímž cílem je podat informace o - vazbě mezi šetrným hospodařením v krajině a druhovou rozmanitostí, - vazbě EZ a krajinným rázem, - možnostech zpracování bioproduktů na farmě s návazností na přímý prodej ze dvora nebo na prodej v místních prodejnách. Jde o farmy/místa, kde lze získat informace/školení o

4 - EZ včetně vysvětlení souvislostí mezi šetrným zemědělským hospodařením a biologickou rozmanitostí a ochranou krajinného rázu, - seznámit se s problematikou produkce a zpracování bioproduktů na farmě při splnění o nadstandardu aktivit v ochraně ŽP a produkci biopotravin, o multifunkčnosti ekologického hospodaření (zájem ekozemědělce pečovat o zemědělskou i nezemědělskou půdu ekofarma je vnímána jako propojený celek, ve kterém mohou být využita opatření pro přírodu i k hospodaření samotnému). Aby byla farma součástí sítě, musejí splňovat tyto základní standardy - ekologický podnik s rostlinnou a živočišnou produkcí, či podnik zaměřený na speciální plodiny (byliny, zelenina, ovoce, vinohrad), - pozemky (nebo část pozemků) ekofarmy jsou na území CHKO nebo NP, - podnik v oblasti EZ navazuje na ochranu přírody (dotace z PRV nebo dotace MŽP), zpracovává bioprodukty (využití PRV- investice do vybavení na zpracování bioproduktů), které zpracovává na biopotraviny, které propaguje o prodejem ze dvora, o historií farmy a povědomí o ní, o vlastní komunikativností, o aktivitami ve vztahu k ostatním ekozemědělcům, veřejnosti (exkurze, semináře), zájemcům. Do sítě modelových ekologických farem, což je součástí projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravinm, se vybírají vzorové podniky, které - zpracovávají vlastní bioprodukty, - prodávají ze dvora nebo v místních prodejnách (např. zdravé výživy), místním školám, domovům důchodců apod., - splňují zásady a požadavky o Všeobecného potravinového práva (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002/ES) a o pravidla Nařízení 852/2004/ES (v rámci tohoto nařízení zejména sedm principů HACCAP systém kritických bodů analýzy rizik), - mají ve zpracování bioproduktů tradici a mohou mít regionální známku. V tomto ohledu ČR přijala Akční plán ČR pro rozvoj EZ do roku 2010, který - je národním strategickým dokumentem pro EZ, - jeho implementace není však dosud systematicky financována, neb jeho zájmová problematika je na rozhraní resortů zemědělství a ŽP. Jeho prioritou je - zlepšit vazbu EZ na ochranu přírody a krajiny, - zdokonalit poradenství, vzdělávání zemědělců, spotřebitelů i ostatních stakeholderů, - že v méně rozvinutých regionech ČR může podpořit nové produkční a zpracovatelské programy a podílet se na ochraně přírody a vytvářet nové pracovní příležitosti. Cíl Akčního plánu ČR pro rozvoj EZ do roku 2010 spočívá v - popularizaci a odbornosti hospodaření na ekologických farmách a posílení jejich vazby na ochranu přírody, rozvoj venkova a zaměstnanost, - zvýšení povědomí zemědělců a obyvatel venkova o horizontálním tématu udržitelného rozvoje a o evropské i národní environmentální a zemědělské legislativě včetně rozvoje venkova,

5 - zvýšení kvalifikační úrovně a znalosti venkovského obyvatelstva v oboru šetrného (setrvalého) zemědělství a tím i adaptability pracovní síly obyvatel venkova, - spolupráci s nejdůležitějšími partnery na území ČR, včetně veřejné správy (ÚZPI, Agentura ochrany přírody, Správy chráněných krajinných oblastí, Zemědělské agentury MZe ČR, zemědělské školy, nevládní neziskové organizace, obce, což je koordinováno a monitorováno svazem PRO-BIO) při vytváření sítě informačních a poradenských center pro agroenvironmentální programy, - využití stávající sítě regionálních center (PRO-BIO - Svaz ekologických zemědělců má 10 regionálních center) a připojení a vybavení nových informačních center (v rámci elektronického informačního systému) s odbornými a obecnými informačními materiály (stávající či nové, jako výstupy celostátních aktivit projektu), - zajištění kvalitního poradenství a informací pro zemědělce (Bioinstitut,o.p.s.Olomouc) orientované hlavně na o zlepšení stavu ŽP, o podpoře biodiverzity včetně propagace regionálních biopotravin, o podpoře zaměstnanosti i osob ohrožených sociální exkluzí, apod., - propagaci EZ a biopotravin, - tvorbě nových pracovních míst v info-centrech a zájmovém území. 8. Rozdíly mezi ekologickým a konvenčním chovem Opatření ekologický stáje s venkovními výběhy s možností rytí Ustájení Výběhy Krmiva stelivové ustájení pokud rošty, pak - jejich maximální podíl z podlahy = 50%, - zákaz CHP v trvale uzavřených stájích s klimatizací - nutné přistýlání povinné venkovní výběhy při dodržení minimálních ploch dle 191/2002 KKS složeny dle zákona o krmivech (Nařízení Rady 2092/91, příloha 2), dle které je zakázáno - používat krmiv s chemickou úpravou (extrahované šroty) - do KKS dávati čerstvá objemná krmiva ve formě čerstvé/sušené píce, či siláže - nedávat GMO krmiva Od 2008/2010 je možno zkrmovat 10/5% konvenčních KKS z celkové sušiny/rok, V DFI maximální podíl 25% podíl konvenčních KKS konvenční trvale uzavřené stáje s řízenou klimatizací hlavně bezstelivové celoročtové ustájení výběhy neuplatňovány v KKS je povoleno - zkrmovat chemicky upravené komponenty (SEŠ, E-šroty) - syntetické AMK - GMO-plodiny

6 Odstav Ustájení Krmení odstavy provádět nejdříve v 6 týdnech, jejich alternativa - rodinný odchov kastrace povolena zákaz kupírování ocásků skupinový kotec s venkovním výběhem, zaroštování podlahy maximálně do 50% minimální vnitřní plocha kotce /1ks - do 50kg 0,8 m 2 - do 85kg 1,1 m 2 - do 110kg 1,3 m 2 minimální venkovní plocha kotce/ks - do 50kg 0,6 m 2 - do 85kg 0,8 m 2 - do 110kg 1,0 m 2 KKS s podílem objemného krmiva v závislosti na fázi výkrmu - odstavy nejdříve ve 3 týdnech - skupiny pro PV a V se vytvářejí hned po odstavu - kastrace je povolena pouze skupinový kotec celorošty minimální plocha kotce /1ks - do 50kg 0,40 m 2 - do 85kg 0,55 m 2 - do 110kg 0,70 m 2 KKS, fázová/multifázová výživa 9. Výživa a krmení prasat v EZ je významným činitelem nákladů a prevence. Náklady na krmení rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu chovu prasat, neb rovněž z % ovlivňují parametry růstu a produkce. Krmiva v EZ představují - zajištění potřeby živin krmivy vypěstovanými na ekologickém statku, - velkou pestrost v zajišťování zdrojů živin, - žádný zdroj syntetických preparátů, - povinnost používat v krmné dávce objemná krmiva. Pro použití krmiv v EZ u prasat nutno dodržet - Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, příloha II. Část C Krmiva a část D Doplňkové látky, určité produkty používané ve výživě zvířat a vedlejší produkty zpracovatelského průmyslu používané do krmiv, - povolený podíl konvenčních krmiv maximálně 15/10 % z celkové zkrmené sušiny/rok/ks, - objemné krmivo využívat z pastvy ve výběhu, pobytu v okraji lesa, - období vegetačního klidu, kdy se podíl objemného krmiva hradí sennou řezankou, sennou drtí, silážovanými krmivy, naklíčeným obilím a naklíčenými luskovinami, - sortiment extrahovaných šrotů jako výlisky, pokrutiny, plná semena olejnin.

7 9.1. Základní krmiva pro prasata představuje - pšenice je v KD do 60 %, bohatá na energii, chutná, snadno stravitelná, - ječmen je klasickým krmivem prasat, může být zkrmován neomezeně, příznivě působí na kvalitu masa, - žito je bohatší na energii než ječmen a oves, do 40 % nezhoršuje chuťové vlastnosti KD (chovná prasata do 20 %), u vytříděného žita hrozí možnost námele, - oves obsahuje mnoho vlákniny, ovlivňuje příznivě kvalitu sádla, do KD maximálně do 30 % (loupaný oves a ovesné vločky jsou dietním krmivem), - triticale je alternativou pro podniky s produkcí krmiva na lehčích půdách (kombinace žita s pšenicí), je bohaté na energii, ve výkrmu lze jej použít neomezeně, - bob je důležitým bílkovinným krmivem vlastních zdrojů s dostatkem LYZ, nikoliv MET+ CYS, některé odrůdy obsahují hořké složky, proto se nedoporučuje na počátek výkrmu, - hrách je dobře stravitelný, chutný, má rovněž nedostatek MET+CYS, pro V do 20 % v KD, - lupina sladká je bohatá na NL, vlákninu, do KD díky hořkosti řadíme do 5 % (nechutenství, průjem, otoky), - pivovarské kvasnice je vysoce hodnotné bílkovinné krmivo s obsahem vitamínů B a různými mineráliemi (P, Fe, Mn, Zn, Co) a díky obsahu MET+CYS slouží jako doplněk KD složené z obilovin a luskovin, zejména pro prasnice a selata, - odstředěné mléko je plnohodnotné bílkovinné krmivo k luskovinám, čerstvé/sušené mléko pak výborným doplňkem KD, - moučka ze zelené píce je zvláště vhodná pro březí prasnice díky vysokému obsahu NL, minerálií, - brambory svou dobrou krmnou hodnotou (obsah škrobu) po paření/silážování tvoří na začátku V 20, ke konci 50 % KD, - kukuřice jako energetický komponent ovlivňuje složení MK sádla, proto v KD do 40 %, kukuřičné siláže pak velmi málo (mnoho vlákniny), CCM pak více, - mrkev vykazuje příznivý vliv na trávení, zvyšuje chuť, karoten se cení, pro prasnice KD = 2 kg, - krmná řepa je vhodné šťavnaté krmivo, pro chovné prasnice KD = 10 kg, pro prasata ve V do KD až 40 % řepy, - jetelotravní směs při včasné sklizni jako čerstvá/seno/siláž představuje dobrý zdroj NL, laciné krmení prasat, zdroj jejich zábavy a přispívá k pocitu sytosti, přičemž do KD lze dáti až do 10 %, - minerálie je třeba do KD přidávat na základě propočtu, vedle Ca, P, Na potřebné Fe, Cu, Zn se dodávají formou kompostové země/drnů Doplňkové látky ve výživě prasat EZ zahrnují o konzervanty, o pojiva, ztekucovací pomocné látky a srážedla. Mezi konzervanty patří organické kyseliny (E), jako kyselina sorbová (200), mravenčí (236), octová (260), mléčná (270), propionová (280), citronová (330). K pojivům a ostatním látkám (E) patří kalcium stearat přírodního původu (470), koloidní kyselina křemičitá (551a), křemenina (551c), sepiolit (553), bentonit (558), kaolinitové jíly (559), přírodní směsy steatitů a chloritu (560), vermikulit (561), sepiolit (562) a perlit (599).

8 Pokud se jedná o jejich použití, pak - stopové prvky použitelné v ekologických chovech jsou přesně vymezeny, - pro monogastry je možné krmit i syntetické vitamíny shodné s přírodními, - enzymy a mikroorganismy musí být schválené dle směrnice 70/524/EHS, - kyselinu mravenčí, octovou, mléčnou a propionovou je možné pro silážování užít pouze v případě, že povětrnostní podmínky dovolují průběh odpovídajícího kvasného procesu, - jediným antioxidantem je E 306, tedy extrakt bohatý na přírodní tokoferol, - přípravky pro silážování jsou (od 2004) enzymy, kvasinky a bakterie dle směrnice 1837/2003 o přídavných látkách ve výživě zvířat Vedlejší produkty zpracovatelského průmyslu používané jako krmivo jsou produkty k silážování, jako - mořská sůl, kamenná sůl, syrovátka, cukr, melasa z cukrové řepy, obilná mouka a melasy, - enzymy, kvasinky, bakterie, kyseliny mléčná, octová, mravenčí, propionová. 10. Výživa jednotlivých kategorií prasat v podmínkách EZ Selata a běhouni Krmení těchto kategorií se řídí určitými pravidly, které vycházejí z praktik minulosti. Ty představují mj. - přirozené krmení mateřským mlékem po dobu minimálně 6 týdnů, - již od konce 1.týdne po porodu se přidává příkrm (pražený ječmen), - doporučuje se rodinný odchov selat (možnost společného pobytu mláďat z více vrhů), - od 2. týdne věku cíleně přidávat další krmiva (kašovité, suchá směs obilnin), - dostatek kvalitní čisté vody, - po 3. týdnu věku se podávají šťavnatá krmiva, - místo profylaktické injekční aplikace Feridextranu do podestýlky přimíchat kompost nebo zem z travních drnů. Složení antianemické směsi pro selata Substance Množství (%) Červená hlína 50 Krmný vápenec 9 Rašelina 30 Senná moučka 10 Modrá a zelená skalice + 1 byliny, drcený kmín a fenykl Příklad krmiv pro selata Komponent krmiva (%) Směs Ječmen 12 8,5 32 Oves - 8,5 - Pšenice Žito Obilí Bob Hrách

9 Luskoviny Pivovarské kvasnice Mléčná náhražka Minerální směs Hodnoty krmiva (g/kg) ME (MJ) (12,6) 12,7 12,7 12,6 NL (g) (195) LYZ (g) (10,6) 9 10,1 10,1 CYS + MET (g) (6,5) 4,8 4,5 4,8 Odstav selat se děje postupně, tedy - krmíme toutéž formu KD, kterou prasata znají dosud, - změny provádíme opatrně, - podáváme objemné krmivo, které o nutí běhouny žvýkat (ukájí žvýkací reflex) o zklidňuje a snižuje agresivitu (hraní), o rozvíjí makroskopické a mikroskopické struktury GIT, o pozitivně ovlivňuje zdravotní stav. Příklad krmiv pro prasata v PV a V pro letní období (v kg/ks/den) Druh krmiva Živá hmotnost (kg) Zelené krmivo 0, Ovesný šrot 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 Ječmenný šrot 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 Pařené brambory 0,3 0,5 0,7 1 1 Hrách, lupina, bob (směs) 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 Senové drolky, moučka 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 Odstředěné mléko 0,5 0,5 0,5 Minerální přísada 0,03 0,05 0,07 0,08 0,1 Příklad krmiv pro prasata v PV a V pro zimní období (v kg/ks/den) Druh krmiva Živá hmotnost (kg) Krmná řepa Ovesný šrot 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 Ječmenný šrot 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 Pařené brambory 0,3 0,5 0,7 1 1 Hrách, lupina, bob (směs) 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 Senové drolky, moučka 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 Odstředěné mléko 0,5 0,5 0,5 Minerální přísada 0,03 0,05 0,07 0,08 0,1

10 10.2. Výkrm prasat Výživa a krmení této kategorie prasat směřuje k produkci masa pro výrobu velmi kvalitních a trvanlivých produktů. V tomto smyslu se obecně používá a dodržuje - pestrá kombinovaná KD složená z čerstvých či konzervovaných objemných krmiv, okopanin, k nimž se přidává suchá luskoobilní směs, cereálie, případně syrovátka či jiné vedlejší produkty mlékárenského půmyslu, - KD bilancovaná na denní přírůstky g (vyšší růst by negativně ovlivňoval kvalitu masa), - denní potřeba živin během střední fáze výkrmu na úrovni 28 MJ ME a 350 g NL při příjmu 3 kg jádra s přídavkem 1-2 kg zeleného krmení, dní před porážkou zákaz krmiv negativně ovlivňující kvalitu bioproduktu (kukuřice - horší konzistence tuku, apod.), - při výkrmu libových prasat do kg, v intervalu o kg krmit KD obsahující 17,5 % NL, 10,5 g LYZ, 12,2 MJ ME/kg, o kg krmit KD obsahující 16 % NL při konverzi 3,5kg a spotřebě jádra 3,25-3,75 q/ks (vyšší podíl objemných krmiv snižuje spotřebu jádra, zlepšuje pocit sytosti). Pro kategorii prasat ve výkrmu se v EZ nejvíce uplatňují způsoby krmení - obilovinami a luskovinami na zrno (nejčastější způsob), kde nutno dbát o doplnění KD AMK z pivovarských kvasnic nebo sušeného odstředěného mléka, o výběrem odrůd minimalizovat obsah hořkých látek, při pečlivém dosoušení lze uplatnit i více než 30% luskovin, Příklady KD pro prasata ve V Komponenty KD - Směs 1 35 % pšenice 13 % oves 20 % žito 15 % bob 10 % hrách 3,5 % sušené mléko 3,5 % minerálie Komponenty KD - Směs 2 33 % pšenice 40 % ječmen 20 % bob 3,5 % pivovarské kvasnice 3,5 % minerální přísada Výživná hodnota 1 kg KD 12,7 MJ ME 148 g NL 7,6 g LYZ ADG g Výživná hodnota 1 kg KD 12,48 MJ ME 148 g NL 7,17 g LYZ ADG g - kombinované s bramborami (pařené silážované), které lze uplatnit již od 30kg, přičemž o jako doplněk k bramborám se přidává - 1 kg jádra, jde-li o brambory s vysokým obsahem škrobu, - 1,5 kg jádra, jde-li o odpadní konzumní brambory, o zvyšující potřeba živin se kryje množstvím podávaných brambor,

11 o obsah LYZ se doplňuje zařazením bobu/hrachu, MET a CYS sušeným mlékem/pivovarskými kvasnicemi, Příklad doplňku KD pro prasata při výkrmu bramborami ve V Komponenty KD - Směs 1 25 % bob 25 % hrách 10 % pivovarské kvasnice 4 % minerální přísada 1 % kyselý uhličitan vápenatý Výživná hodnota 1 kg KD 12,4 MJ ME 220 g NL 13,5 g LYZ 6 g MET + CYS ADG 600g (při spotřebě 130 kg doplňkového krmiva a kg brambor) Krmná dávka pro kombinovaný výkrm bramborami Komponenty KD Výživná hodnota 1 kg KD 50 % brambory 15 % pšenice 5 % žito 12,15 MJ ME 4,5 % oves 152 g NL 15 % bob 7,8 g LYZ 8 % hrách ADG 600g 2,5 % minerální přísada - kombinované s řepou a bramborami, kdy se při % sušiny komponentů zkrmí 450 kg řepy a 180 kg brambor/ks a jako doplněk se k nim přidává 1,5 kg jádra/ks/den. Příklad používaných KS na bázi brambor pro prasata ve V Komponent krmiva Směs (%) 1 2 Oves/ječmen Bob 50 - Krmný hrách - 50 Lněné pokrutiny - 10 Travní moučka 10 - Pivovarské kvasnice - 10 Suš.odstř.mléko 15 - Minerální směs 4 4 Hodnoty krmiva (g/kg) ME (MJ) 11,9 12,4 NL (g) LYZ (g) 15 13,5 CYS + MET (g) 6 8 Ca (g) P (g) Výživa prasnic Prakticky u všech kategorií prasnic se při ustájení a krmení v EZ dodržuje pastva, která má pozitivní vliv na plodnost a zdraví. Dodržují se zásady, že

12 - je počítáno s plochou m 2 /ks (závisí na intenzitě spásání, kvalitě půdy, klimatu a zásobování vodou), - část denní KD musí tvořit objemná krmiva v různé podobě (zelené krmivo, pastva), - čerstvá mladá tráva je výborným zdrojem NL a vlákniny, pročež o staré i mladé prasnice mohou spotřebovat denně kg trávy, o běhouni cca 9 kg, - v zimním období do 2/3 březosti se podává o konzervované objemné krmivo (kvalitní seno, senné drolky, řezanka, siláže, senáže), o okopaniny - především krmná mrkev, krmná řepa, topinambury, vodnice, v menší míře i brambory, - vysokobřezím a kojícím prasnicím se podává o koncentrované krmivo, přídavek tuku (150 g/den) se přidává 2 týdny před porodem a 10 dní po porodu, o menší podíl objemných krmiv, je nutné však zkrmit 5-6 kg sušiny/den, dodat 25l vody/den, - účinky objemného krmiva na zdravotní stav selat se průběžně sleduje, - po odstavu je nutno přidáním plnohodnotné živočišné bílkoviny 2-4. den po odstavu podpořit nový ovulační cyklus prasnice (flushing) podáváním mléka (2-3 l/den) či 4-5 vařených vajec (vysoký obsah sirných AMK), - po zapuštění nutno dodržet restrikci KD po dobu 1 cyklu, a dále nepřekrmovat do dní, - luskoviny (hrách, lupina, bob, příp. jiné) v KD je vhodné uplatnit ve směsi, - přítomnost kvalitního sena (jetelotrávy, vojtěška, luční seno) vcelku/siláži je nutná (nasycenost/nl). Příklad krmení prasnic v různém RC (v kg/ks/den) o hmotnosti (kg) Druh krmiva RC (dny) kojení odstav Krmná řepa Ovesný šrot 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 Ječmenný šrot 0, ,5 1 Otruby pšeničné 0,5 0,7 0,7 1 1 Hrách, lupina, bob 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 Senové drolky, moučka 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 Odstředěné mléko Minerální přísada 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 Příklad KD prasnice s 10 selaty v létě a v zimě Komponent krmiva KD (%) Léto Zima Čerstvá jetelotráva 22 -

13 Senná moučka - 8 Bob 20 - Hrách - 30 Pšenice Ječmen - 40 Oves 10 - Sušené pivovarské kvasnice 5 4 Objemová složka KD může být i krmná řepa, kombinace krmná řepa a krmná mrkev (3:1), v létě místo krmné řepy se zařazuje buď 4-5 kg zelené vojtěšky či jetelotrávy. Pastva má vždy přednost.

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD 6.1 ÚPRAVY KRMIV = soubor technologických postupů, kterými se zlepšuje příjem krmiva, jeho stravitelnost, výživná hodnota nebo se odstraňují účinky nežádoucích látek v krmivech a)fyzikální praní okopaniny

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství CHOV PRASAT

Chov zvířat v ekologickém zemědělství CHOV PRASAT Chov zvířat v ekologickém zemědělství CHOV PRASAT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd 1. Pravidla pro chov prasat v ekologickém zemědělství 1. Nařízení

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

Josef Sklenář. Biofarma Sasov. Sasov 2, 586 01 Jihlava

Josef Sklenář. Biofarma Sasov. Sasov 2, 586 01 Jihlava Josef Sklenář Biofarma Sasov Sasov 2, 586 01 Jihlava květen 2011 Umístění Biofarmy Sasov Historie Josef Sklenář založil farmu v roce 1991 v areálu Školního statku Střední zemědělské školy v Jihlavě - od

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

Výroba a odbyt biopotravin v ČR

Výroba a odbyt biopotravin v ČR Výroba a odbyt biopotravin v ČR Ing. Andrea Hrabalová Cyklus seminářů PK ČR (leden - únor 2015) Zdroj dat: Ústav zemědělské ekonomiky a informací Obsah Základní data o ekologickém zemědělství (EZ) Vývoj

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

Komponenty Ceny v Kč / Původní KD Návrh 1 Návrh 2

Komponenty Ceny v Kč / Původní KD Návrh 1 Návrh 2 Krmení krav jak lze ušetřit? V současné době jsme opět svědky turbulence ve vývoji ceny syrového kravského mléka a to směrem dolů. Situace tak trochu začíná připomínat období let 2008 2009, kdy jsme si

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

KRMIVA PRO KONĚ MEMBER OF ROYAL DE HEUS

KRMIVA PRO KONĚ MEMBER OF ROYAL DE HEUS KRMIV PRO KONĚ MMBR OF ROYL D HUS RLX Granulované krmivo pro koně v nízké zátěži Krmivo určeno především pro koně v nízké zátěži, pro hobby a provozní koně. Vhodná náhrada za oves u hůře zvladatelných

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn Č.j. 10015/2010-18030 Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás zaujal Sano koncept výživy dojnic. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Základní ukazatele agrárního sektoru ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport OS65 /OS20 Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport Použití: sport, dostihy; intenzivní zátěž; koně se svalovými problémy Vlastnosti: pomáha při vytváření svalové hmoty a

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV o ekologickém zemědělství,

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Využitelnost fosforu a požadavky prasat

Využitelnost fosforu a požadavky prasat Využitelnost P a požadavky prasat. Pig Nutr., 12/2 Využitelnost fosforu a požadavky prasat Fosfor je klíčovým prvkem v těle zvířete. Je druhým nejrozšířenějším prvkem v organizmu s podílem cca 1 %. Z tohoto

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV. IV. Platné znění části vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn *** 7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

Více

Půdní úrodnost, výživa a hnojení

Půdní úrodnost, výživa a hnojení Půdní úrodnost, výživa a hnojení Faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin Přírodní faktory ovlivňující růst a vývoj rostlin významně ovlivňují úspěch či neúspěch budoucí rostlinné produkce. Ovlivňují se

Více

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů Opakovací okruhy z ekonomických předmětů obor: Agropodnikání zaměření: Zahradní a krajinářské úpravy, Chov koní, Využití a prodej zemědělské techniky třída: 4. B, 5. DS 1. Hospodářský a výrobní proces

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Seznam příloh Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Příloha 2. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro smíšený hospodářský systém... 5 Příloha 3. Dotazník...

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Počet podniků v souboru 98 230 54 34 416 Počet

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy chovných prasnic zaujal. Na následujících stránkách najdete

Více

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství

Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP. Ministerstvo zemědělství Možnosti podpor pro pěstitele luskovin a zpracovatele luštěnin v rámci SZP Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 2015 sazby Kč/ha: SAPS 3 543 Greening 1 943 Mladý zemědělec 885 2

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření Výrobní zaměření:

Více

Akční plány pro EZ. Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Akční plány pro EZ. Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Akční plány pro EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd http://bioinstitut.cz/cz/ekologicke-zemedelstvi/akcni-plan

Více

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství

Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Zemědělská půda v ČR z pohledu statistiky zaostřeno na ekologické zemědělství Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ 12.-13. října 2017, konference Pro půdu pro život, Příbor Zemědělská půda v ČR Zemědělská

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Nyní více. selenu. z lásky ke koním

Nyní více. selenu. z lásky ke koním Nyní více selenu z lásky ke koním Standard Energys Standard (granule): Toto krmivo má vysoký podíl melasy, která slouží jako pohotový zdroj energie podporující rychlou regeneraci organismu a zchutňuje

Více

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 Ministerstvo zemědělství II. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 1. Úvod Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje. Za tu dobu jeho vývoj pokročil

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd ZÁKLADNÍ UKAZATELE AGRÁRNÍHO SEKTORU ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny)

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) 1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) Statkové hnojivo Dusík (N) Fosfor (P 2 O 5 ) Průměrný obsah sušiny

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ NABÍDKA ODBORNÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH KNIŽNÍCH TITULŮ ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ Nabídka platí od 1. 6. 2016 do vyčerpání zásob ROSTLINNÁ VÝROBA Doporučené technologické postupy

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Ekologické zemědělství Welfare zvířat

Ekologické zemědělství Welfare zvířat 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Ekologické zemědělství Welfare zvířat Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Chov zvířat v ekologickém zemědělství PŘECHODNÉ OBDOBÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd PŘECHOD NA EZ Přechodné období = období ve kterém dochází

Více

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Mykotoxiny v krmivech Mykotoxiny jsou nejvíce produkovány rody mikroskopických hub Aspergillus,

Více

Zástavový skot a býci SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOTU

Zástavový skot a býci SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOTU Zástavový skot a býci SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOTU VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás zaujal koncept výživy zástavového skotu a býků od společnosti Sano. Na následujících

Více

Ekologické zemědělství. Změny české legislativy

Ekologické zemědělství. Změny české legislativy Ekologické zemědělství Změny české legislativy Novela zákona č. 242/2000 Sb. Zákon č. 344/2011, kterým se mění dosavadní zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství nabývá platnosti 1.1.2012 Novela

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce,

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o., J. Hory 67, 272 64 Kladno PLATNOST OD: 26.6.205 SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více