Ekologické zemědělství 1. Úvod 2. Legislativa EZ, kontrolní a certifikační systém Legislativa EZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologické zemědělství 1. Úvod 2. Legislativa EZ, kontrolní a certifikační systém Legislativa EZ"

Transkript

1 Ekologické zemědělství 1. Úvod Ekologické zemědělství (EZ) představuje pro venkov - možný přístup k řešení problému o strukturální politiky, o agro-ekologie (minimum kontaminace potravního řetězce, welfare hospodářských zvířat, uchovávání ŽP), o ekonomiky (úspora nákladů za hnojiva, pesticidy a další externí vstupy), o sociálního (vytváření pracovních příležitostí a udržení osídlení venkova), - způsob hospodaření, které o dbá na životní prostředí, o zachovává a respektuje přirozený vztah organismy x člověk, o podporuje zemědělskou činnost ke zvířatům, půdě, rostlinám, přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek, - pokrokový způsob hospodaření dle zkušeností předků využívaje přirozené koloběhy a závislosti, což umožňuje produkci vysoce hodnotné a kvalitní potraviny (vyšší pracnost dražší), - součást zemědělské politiky EU (od 1994). EZ vzniká rokem 1990 v součinnosti MZe ČR, Sdružení Libera a Svazu sdružující ekologické farmáře (PRO-BIO). V tomto ohledu - do roku 1993 byly uvolňovány dotace na jeho podporu, pak již nikoliv (stagnace ploch x kvalitativní rozvoj ekologického zemědělství), - v roce 1994 byla zavedena jednotná ochranná známka pro biopotraviny (marketing, zviditelnění pro veřejnost), - v roce 1998 byla finanční podpora obnovena (zvýšení ploch), - probíhá propagace a podpora ekologického zemědělství (mezinárodně), - je v současnosti státem podporováno. 2. Legislativa EZ, kontrolní a certifikační systém Legislativa EZ se řídí - zákonem o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb., stanovující pravidla pro o pěstování rostlin, o chovu HZ, o zpracování, dovoz, vývoz a označování bioproduktů a biopotravin včetně všeobecných požadavků a kontrolních postupů, - zákonem č. 553/2005 Sb., což je novela 242/2000 Sb., který vypouští všechny duplicity evropské legislativy (nařízení Rady EHS 2092/91 o EZ), což přináší zjednodušení této legislativy, - prováděcí vyhláškou MZe č. 16/2006 Sb., která nahrazuje všechny dosud platné prováděcí vyhlášky k zákonu č. 242/2000 Sb. (ruší vyhlášky č. 53/2001 Sb., 263/2003 Sb. a 174/2004 Sb), - EU nařízením č. 834/2007/ES (od ) v oblasti označování biopotravin (povinné označení logem EU včetně informace o původu), což zabezpečuje současné nařízení,

2 - zákonem č. 312/2008, kterým se mj. mění zákon č. 246/192 Sb. o ochraně zvířat proti týrání, - vyhláškou 356/2008 Sb., provádějící zákon 91/1996 Sb., o krmivech, přičemž obsahuje ustanovení směrnic ES o 2008/76/ES o nežádoucích látkách v krmivech, o 2008/4/ES o krmivech určených pro snížení rizika horečky při poporodním ulehnutí, o 2008/38/ES se seznamem určených užití krmiv pro zvláštní účely, o 2008/82/ES o krmivech pro podporu funkce ledvin, - EHS doporučením 2092/91 o označování klasických potravin výrazy ekologický, biologický, eko, bio apod., na které navazuje o Nařízení Rady (ES) 967/2008, kterým se mění nařízení (ES) 834/2007 o ekologické produkci (řeší povinnost používání loga EU pro biopotraviny a povinnost uvádět informace o původu použitých biosurovin na ), o Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (stanovuje prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, nabývá účinnosti k ). Pokud jde o chov hospodářských zvířat, pak s ohledem na legislativu existuje Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS), který tvoří funkční metodiku, která se bude zabývat monitoringem welfare v ekochovech. Podle navržené metodiky se bude monitorovat úroveň welfare na ekologických farmách u všech běžně chovaných druhů hospodářských zvířat v EZ (drůbež, prasata, kozy, ovce, koně, skot dojný a skot bez tržní produkce mléka). 3. Registrace EZ probíhá tak, že - žadatel vypíše žádost a zkontaktuje kontrolní organizaci (KEZ o.p.s., ABCERT GmbH, Biokont CZ), s kterou uzavře smlouvu o kontrole a certifikaci, - organizace provede vstupní kontrolu podniku a vystaví příslušné potvrzení (příloha žádosti o registraci), což se podá na MZe. 4. Podpora EZ se státem vyplácí v rámci HRDP (do 2006) a Programu rozvoje venkova (do 2013) tak, že pro ekologické zemědělce dochází k navýšení plateb o Kč/ha, při hospodaření na orné půdě, s výjimkou pěstování zeleniny nebo speciálních bylin, Kč/ha, při hospodaření na travních porostech, Kč/ha, při pěstování vinic, ovocných sadů nebo chmelnic, Kč/ha, při pěstování zeleniny nebo speciálních bylin na orné půdě. Je nezbytné upozornit, že Program rozvoje venkova musí být ještě definitivně schválen ze strany Evropské komise, která se bude podílet na financování plateb z 80%, zbývajících 20% bude hrazeno ze státního rozpočtu ČR. Pokud se týká dotací v současnosti, pak ministři zemědělství EU se mj. dohodli na krácení dotací pro velké farmy (peníze se přesouvají do rozpočtu státu na rozvoj venkova) tak, že - ti, mající dnes dotaci přes 5000 eur (asi Kč) v přímých podporách budou kráceni o 5%, do roku 2012 o10%,

3 - ti, mající dotace vyšší eur ročně (asi 7,5 milionu korun), budou kráceni o 4%, - pro vyrovnání nerovností s farmáři ze starých zemí EU do 2012 získá ČR přes 9 milionů eur (přes 230 milionů Kč - nedostatečné), včetně zrušení kvót na produkci mléka (po 2015). 5. Struktura ploch EZ Struktura půdního fondu EZ ČR Rok Počet podniků Výměra z.p. %podíl ze z.p , , , ,00 Vývoj struktury půdního fondu EZ ČR Plochy (ha) Orná půda TTP Trvalé kultury Ostatní plochy Celkem Rozvoj výroby biopotravin Při jejich vyšší ceně poptávka roste tak, že - je pravidelně nakupovalo o v r % obyvatel, o v r % obyvatel (1,29 miliardy korun), - v r je bude pravidelně nakupovat 25% obyvatel (6,5 miliardy Kč), - každý Čech utrácí za biopotraviny 126 Kč, očekává se růst o 70%/rok), přičemž nejvíce v oblibě jsou o mléčné biovýrobky, o ovoce a zelenina, o ovocné nápoje a džusy, o maso, drůbež a vejce, o dětské jídlo, o biočaj, biokáva, - cca 60 % biopotravin je dováženo. 7. Ekologické podniky a jejich rozvoj tvoří síť, jejímž cílem je podat informace o - vazbě mezi šetrným hospodařením v krajině a druhovou rozmanitostí, - vazbě EZ a krajinným rázem, - možnostech zpracování bioproduktů na farmě s návazností na přímý prodej ze dvora nebo na prodej v místních prodejnách. Jde o farmy/místa, kde lze získat informace/školení o

4 - EZ včetně vysvětlení souvislostí mezi šetrným zemědělským hospodařením a biologickou rozmanitostí a ochranou krajinného rázu, - seznámit se s problematikou produkce a zpracování bioproduktů na farmě při splnění o nadstandardu aktivit v ochraně ŽP a produkci biopotravin, o multifunkčnosti ekologického hospodaření (zájem ekozemědělce pečovat o zemědělskou i nezemědělskou půdu ekofarma je vnímána jako propojený celek, ve kterém mohou být využita opatření pro přírodu i k hospodaření samotnému). Aby byla farma součástí sítě, musejí splňovat tyto základní standardy - ekologický podnik s rostlinnou a živočišnou produkcí, či podnik zaměřený na speciální plodiny (byliny, zelenina, ovoce, vinohrad), - pozemky (nebo část pozemků) ekofarmy jsou na území CHKO nebo NP, - podnik v oblasti EZ navazuje na ochranu přírody (dotace z PRV nebo dotace MŽP), zpracovává bioprodukty (využití PRV- investice do vybavení na zpracování bioproduktů), které zpracovává na biopotraviny, které propaguje o prodejem ze dvora, o historií farmy a povědomí o ní, o vlastní komunikativností, o aktivitami ve vztahu k ostatním ekozemědělcům, veřejnosti (exkurze, semináře), zájemcům. Do sítě modelových ekologických farem, což je součástí projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravinm, se vybírají vzorové podniky, které - zpracovávají vlastní bioprodukty, - prodávají ze dvora nebo v místních prodejnách (např. zdravé výživy), místním školám, domovům důchodců apod., - splňují zásady a požadavky o Všeobecného potravinového práva (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002/ES) a o pravidla Nařízení 852/2004/ES (v rámci tohoto nařízení zejména sedm principů HACCAP systém kritických bodů analýzy rizik), - mají ve zpracování bioproduktů tradici a mohou mít regionální známku. V tomto ohledu ČR přijala Akční plán ČR pro rozvoj EZ do roku 2010, který - je národním strategickým dokumentem pro EZ, - jeho implementace není však dosud systematicky financována, neb jeho zájmová problematika je na rozhraní resortů zemědělství a ŽP. Jeho prioritou je - zlepšit vazbu EZ na ochranu přírody a krajiny, - zdokonalit poradenství, vzdělávání zemědělců, spotřebitelů i ostatních stakeholderů, - že v méně rozvinutých regionech ČR může podpořit nové produkční a zpracovatelské programy a podílet se na ochraně přírody a vytvářet nové pracovní příležitosti. Cíl Akčního plánu ČR pro rozvoj EZ do roku 2010 spočívá v - popularizaci a odbornosti hospodaření na ekologických farmách a posílení jejich vazby na ochranu přírody, rozvoj venkova a zaměstnanost, - zvýšení povědomí zemědělců a obyvatel venkova o horizontálním tématu udržitelného rozvoje a o evropské i národní environmentální a zemědělské legislativě včetně rozvoje venkova,

5 - zvýšení kvalifikační úrovně a znalosti venkovského obyvatelstva v oboru šetrného (setrvalého) zemědělství a tím i adaptability pracovní síly obyvatel venkova, - spolupráci s nejdůležitějšími partnery na území ČR, včetně veřejné správy (ÚZPI, Agentura ochrany přírody, Správy chráněných krajinných oblastí, Zemědělské agentury MZe ČR, zemědělské školy, nevládní neziskové organizace, obce, což je koordinováno a monitorováno svazem PRO-BIO) při vytváření sítě informačních a poradenských center pro agroenvironmentální programy, - využití stávající sítě regionálních center (PRO-BIO - Svaz ekologických zemědělců má 10 regionálních center) a připojení a vybavení nových informačních center (v rámci elektronického informačního systému) s odbornými a obecnými informačními materiály (stávající či nové, jako výstupy celostátních aktivit projektu), - zajištění kvalitního poradenství a informací pro zemědělce (Bioinstitut,o.p.s.Olomouc) orientované hlavně na o zlepšení stavu ŽP, o podpoře biodiverzity včetně propagace regionálních biopotravin, o podpoře zaměstnanosti i osob ohrožených sociální exkluzí, apod., - propagaci EZ a biopotravin, - tvorbě nových pracovních míst v info-centrech a zájmovém území. 8. Rozdíly mezi ekologickým a konvenčním chovem Opatření ekologický stáje s venkovními výběhy s možností rytí Ustájení Výběhy Krmiva stelivové ustájení pokud rošty, pak - jejich maximální podíl z podlahy = 50%, - zákaz CHP v trvale uzavřených stájích s klimatizací - nutné přistýlání povinné venkovní výběhy při dodržení minimálních ploch dle 191/2002 KKS složeny dle zákona o krmivech (Nařízení Rady 2092/91, příloha 2), dle které je zakázáno - používat krmiv s chemickou úpravou (extrahované šroty) - do KKS dávati čerstvá objemná krmiva ve formě čerstvé/sušené píce, či siláže - nedávat GMO krmiva Od 2008/2010 je možno zkrmovat 10/5% konvenčních KKS z celkové sušiny/rok, V DFI maximální podíl 25% podíl konvenčních KKS konvenční trvale uzavřené stáje s řízenou klimatizací hlavně bezstelivové celoročtové ustájení výběhy neuplatňovány v KKS je povoleno - zkrmovat chemicky upravené komponenty (SEŠ, E-šroty) - syntetické AMK - GMO-plodiny

6 Odstav Ustájení Krmení odstavy provádět nejdříve v 6 týdnech, jejich alternativa - rodinný odchov kastrace povolena zákaz kupírování ocásků skupinový kotec s venkovním výběhem, zaroštování podlahy maximálně do 50% minimální vnitřní plocha kotce /1ks - do 50kg 0,8 m 2 - do 85kg 1,1 m 2 - do 110kg 1,3 m 2 minimální venkovní plocha kotce/ks - do 50kg 0,6 m 2 - do 85kg 0,8 m 2 - do 110kg 1,0 m 2 KKS s podílem objemného krmiva v závislosti na fázi výkrmu - odstavy nejdříve ve 3 týdnech - skupiny pro PV a V se vytvářejí hned po odstavu - kastrace je povolena pouze skupinový kotec celorošty minimální plocha kotce /1ks - do 50kg 0,40 m 2 - do 85kg 0,55 m 2 - do 110kg 0,70 m 2 KKS, fázová/multifázová výživa 9. Výživa a krmení prasat v EZ je významným činitelem nákladů a prevence. Náklady na krmení rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu chovu prasat, neb rovněž z % ovlivňují parametry růstu a produkce. Krmiva v EZ představují - zajištění potřeby živin krmivy vypěstovanými na ekologickém statku, - velkou pestrost v zajišťování zdrojů živin, - žádný zdroj syntetických preparátů, - povinnost používat v krmné dávce objemná krmiva. Pro použití krmiv v EZ u prasat nutno dodržet - Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, příloha II. Část C Krmiva a část D Doplňkové látky, určité produkty používané ve výživě zvířat a vedlejší produkty zpracovatelského průmyslu používané do krmiv, - povolený podíl konvenčních krmiv maximálně 15/10 % z celkové zkrmené sušiny/rok/ks, - objemné krmivo využívat z pastvy ve výběhu, pobytu v okraji lesa, - období vegetačního klidu, kdy se podíl objemného krmiva hradí sennou řezankou, sennou drtí, silážovanými krmivy, naklíčeným obilím a naklíčenými luskovinami, - sortiment extrahovaných šrotů jako výlisky, pokrutiny, plná semena olejnin.

7 9.1. Základní krmiva pro prasata představuje - pšenice je v KD do 60 %, bohatá na energii, chutná, snadno stravitelná, - ječmen je klasickým krmivem prasat, může být zkrmován neomezeně, příznivě působí na kvalitu masa, - žito je bohatší na energii než ječmen a oves, do 40 % nezhoršuje chuťové vlastnosti KD (chovná prasata do 20 %), u vytříděného žita hrozí možnost námele, - oves obsahuje mnoho vlákniny, ovlivňuje příznivě kvalitu sádla, do KD maximálně do 30 % (loupaný oves a ovesné vločky jsou dietním krmivem), - triticale je alternativou pro podniky s produkcí krmiva na lehčích půdách (kombinace žita s pšenicí), je bohaté na energii, ve výkrmu lze jej použít neomezeně, - bob je důležitým bílkovinným krmivem vlastních zdrojů s dostatkem LYZ, nikoliv MET+ CYS, některé odrůdy obsahují hořké složky, proto se nedoporučuje na počátek výkrmu, - hrách je dobře stravitelný, chutný, má rovněž nedostatek MET+CYS, pro V do 20 % v KD, - lupina sladká je bohatá na NL, vlákninu, do KD díky hořkosti řadíme do 5 % (nechutenství, průjem, otoky), - pivovarské kvasnice je vysoce hodnotné bílkovinné krmivo s obsahem vitamínů B a různými mineráliemi (P, Fe, Mn, Zn, Co) a díky obsahu MET+CYS slouží jako doplněk KD složené z obilovin a luskovin, zejména pro prasnice a selata, - odstředěné mléko je plnohodnotné bílkovinné krmivo k luskovinám, čerstvé/sušené mléko pak výborným doplňkem KD, - moučka ze zelené píce je zvláště vhodná pro březí prasnice díky vysokému obsahu NL, minerálií, - brambory svou dobrou krmnou hodnotou (obsah škrobu) po paření/silážování tvoří na začátku V 20, ke konci 50 % KD, - kukuřice jako energetický komponent ovlivňuje složení MK sádla, proto v KD do 40 %, kukuřičné siláže pak velmi málo (mnoho vlákniny), CCM pak více, - mrkev vykazuje příznivý vliv na trávení, zvyšuje chuť, karoten se cení, pro prasnice KD = 2 kg, - krmná řepa je vhodné šťavnaté krmivo, pro chovné prasnice KD = 10 kg, pro prasata ve V do KD až 40 % řepy, - jetelotravní směs při včasné sklizni jako čerstvá/seno/siláž představuje dobrý zdroj NL, laciné krmení prasat, zdroj jejich zábavy a přispívá k pocitu sytosti, přičemž do KD lze dáti až do 10 %, - minerálie je třeba do KD přidávat na základě propočtu, vedle Ca, P, Na potřebné Fe, Cu, Zn se dodávají formou kompostové země/drnů Doplňkové látky ve výživě prasat EZ zahrnují o konzervanty, o pojiva, ztekucovací pomocné látky a srážedla. Mezi konzervanty patří organické kyseliny (E), jako kyselina sorbová (200), mravenčí (236), octová (260), mléčná (270), propionová (280), citronová (330). K pojivům a ostatním látkám (E) patří kalcium stearat přírodního původu (470), koloidní kyselina křemičitá (551a), křemenina (551c), sepiolit (553), bentonit (558), kaolinitové jíly (559), přírodní směsy steatitů a chloritu (560), vermikulit (561), sepiolit (562) a perlit (599).

8 Pokud se jedná o jejich použití, pak - stopové prvky použitelné v ekologických chovech jsou přesně vymezeny, - pro monogastry je možné krmit i syntetické vitamíny shodné s přírodními, - enzymy a mikroorganismy musí být schválené dle směrnice 70/524/EHS, - kyselinu mravenčí, octovou, mléčnou a propionovou je možné pro silážování užít pouze v případě, že povětrnostní podmínky dovolují průběh odpovídajícího kvasného procesu, - jediným antioxidantem je E 306, tedy extrakt bohatý na přírodní tokoferol, - přípravky pro silážování jsou (od 2004) enzymy, kvasinky a bakterie dle směrnice 1837/2003 o přídavných látkách ve výživě zvířat Vedlejší produkty zpracovatelského průmyslu používané jako krmivo jsou produkty k silážování, jako - mořská sůl, kamenná sůl, syrovátka, cukr, melasa z cukrové řepy, obilná mouka a melasy, - enzymy, kvasinky, bakterie, kyseliny mléčná, octová, mravenčí, propionová. 10. Výživa jednotlivých kategorií prasat v podmínkách EZ Selata a běhouni Krmení těchto kategorií se řídí určitými pravidly, které vycházejí z praktik minulosti. Ty představují mj. - přirozené krmení mateřským mlékem po dobu minimálně 6 týdnů, - již od konce 1.týdne po porodu se přidává příkrm (pražený ječmen), - doporučuje se rodinný odchov selat (možnost společného pobytu mláďat z více vrhů), - od 2. týdne věku cíleně přidávat další krmiva (kašovité, suchá směs obilnin), - dostatek kvalitní čisté vody, - po 3. týdnu věku se podávají šťavnatá krmiva, - místo profylaktické injekční aplikace Feridextranu do podestýlky přimíchat kompost nebo zem z travních drnů. Složení antianemické směsi pro selata Substance Množství (%) Červená hlína 50 Krmný vápenec 9 Rašelina 30 Senná moučka 10 Modrá a zelená skalice + 1 byliny, drcený kmín a fenykl Příklad krmiv pro selata Komponent krmiva (%) Směs Ječmen 12 8,5 32 Oves - 8,5 - Pšenice Žito Obilí Bob Hrách

9 Luskoviny Pivovarské kvasnice Mléčná náhražka Minerální směs Hodnoty krmiva (g/kg) ME (MJ) (12,6) 12,7 12,7 12,6 NL (g) (195) LYZ (g) (10,6) 9 10,1 10,1 CYS + MET (g) (6,5) 4,8 4,5 4,8 Odstav selat se děje postupně, tedy - krmíme toutéž formu KD, kterou prasata znají dosud, - změny provádíme opatrně, - podáváme objemné krmivo, které o nutí běhouny žvýkat (ukájí žvýkací reflex) o zklidňuje a snižuje agresivitu (hraní), o rozvíjí makroskopické a mikroskopické struktury GIT, o pozitivně ovlivňuje zdravotní stav. Příklad krmiv pro prasata v PV a V pro letní období (v kg/ks/den) Druh krmiva Živá hmotnost (kg) Zelené krmivo 0, Ovesný šrot 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 Ječmenný šrot 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 Pařené brambory 0,3 0,5 0,7 1 1 Hrách, lupina, bob (směs) 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 Senové drolky, moučka 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 Odstředěné mléko 0,5 0,5 0,5 Minerální přísada 0,03 0,05 0,07 0,08 0,1 Příklad krmiv pro prasata v PV a V pro zimní období (v kg/ks/den) Druh krmiva Živá hmotnost (kg) Krmná řepa Ovesný šrot 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 Ječmenný šrot 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 Pařené brambory 0,3 0,5 0,7 1 1 Hrách, lupina, bob (směs) 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 Senové drolky, moučka 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 Odstředěné mléko 0,5 0,5 0,5 Minerální přísada 0,03 0,05 0,07 0,08 0,1

10 10.2. Výkrm prasat Výživa a krmení této kategorie prasat směřuje k produkci masa pro výrobu velmi kvalitních a trvanlivých produktů. V tomto smyslu se obecně používá a dodržuje - pestrá kombinovaná KD složená z čerstvých či konzervovaných objemných krmiv, okopanin, k nimž se přidává suchá luskoobilní směs, cereálie, případně syrovátka či jiné vedlejší produkty mlékárenského půmyslu, - KD bilancovaná na denní přírůstky g (vyšší růst by negativně ovlivňoval kvalitu masa), - denní potřeba živin během střední fáze výkrmu na úrovni 28 MJ ME a 350 g NL při příjmu 3 kg jádra s přídavkem 1-2 kg zeleného krmení, dní před porážkou zákaz krmiv negativně ovlivňující kvalitu bioproduktu (kukuřice - horší konzistence tuku, apod.), - při výkrmu libových prasat do kg, v intervalu o kg krmit KD obsahující 17,5 % NL, 10,5 g LYZ, 12,2 MJ ME/kg, o kg krmit KD obsahující 16 % NL při konverzi 3,5kg a spotřebě jádra 3,25-3,75 q/ks (vyšší podíl objemných krmiv snižuje spotřebu jádra, zlepšuje pocit sytosti). Pro kategorii prasat ve výkrmu se v EZ nejvíce uplatňují způsoby krmení - obilovinami a luskovinami na zrno (nejčastější způsob), kde nutno dbát o doplnění KD AMK z pivovarských kvasnic nebo sušeného odstředěného mléka, o výběrem odrůd minimalizovat obsah hořkých látek, při pečlivém dosoušení lze uplatnit i více než 30% luskovin, Příklady KD pro prasata ve V Komponenty KD - Směs 1 35 % pšenice 13 % oves 20 % žito 15 % bob 10 % hrách 3,5 % sušené mléko 3,5 % minerálie Komponenty KD - Směs 2 33 % pšenice 40 % ječmen 20 % bob 3,5 % pivovarské kvasnice 3,5 % minerální přísada Výživná hodnota 1 kg KD 12,7 MJ ME 148 g NL 7,6 g LYZ ADG g Výživná hodnota 1 kg KD 12,48 MJ ME 148 g NL 7,17 g LYZ ADG g - kombinované s bramborami (pařené silážované), které lze uplatnit již od 30kg, přičemž o jako doplněk k bramborám se přidává - 1 kg jádra, jde-li o brambory s vysokým obsahem škrobu, - 1,5 kg jádra, jde-li o odpadní konzumní brambory, o zvyšující potřeba živin se kryje množstvím podávaných brambor,

11 o obsah LYZ se doplňuje zařazením bobu/hrachu, MET a CYS sušeným mlékem/pivovarskými kvasnicemi, Příklad doplňku KD pro prasata při výkrmu bramborami ve V Komponenty KD - Směs 1 25 % bob 25 % hrách 10 % pivovarské kvasnice 4 % minerální přísada 1 % kyselý uhličitan vápenatý Výživná hodnota 1 kg KD 12,4 MJ ME 220 g NL 13,5 g LYZ 6 g MET + CYS ADG 600g (při spotřebě 130 kg doplňkového krmiva a kg brambor) Krmná dávka pro kombinovaný výkrm bramborami Komponenty KD Výživná hodnota 1 kg KD 50 % brambory 15 % pšenice 5 % žito 12,15 MJ ME 4,5 % oves 152 g NL 15 % bob 7,8 g LYZ 8 % hrách ADG 600g 2,5 % minerální přísada - kombinované s řepou a bramborami, kdy se při % sušiny komponentů zkrmí 450 kg řepy a 180 kg brambor/ks a jako doplněk se k nim přidává 1,5 kg jádra/ks/den. Příklad používaných KS na bázi brambor pro prasata ve V Komponent krmiva Směs (%) 1 2 Oves/ječmen Bob 50 - Krmný hrách - 50 Lněné pokrutiny - 10 Travní moučka 10 - Pivovarské kvasnice - 10 Suš.odstř.mléko 15 - Minerální směs 4 4 Hodnoty krmiva (g/kg) ME (MJ) 11,9 12,4 NL (g) LYZ (g) 15 13,5 CYS + MET (g) 6 8 Ca (g) P (g) Výživa prasnic Prakticky u všech kategorií prasnic se při ustájení a krmení v EZ dodržuje pastva, která má pozitivní vliv na plodnost a zdraví. Dodržují se zásady, že

12 - je počítáno s plochou m 2 /ks (závisí na intenzitě spásání, kvalitě půdy, klimatu a zásobování vodou), - část denní KD musí tvořit objemná krmiva v různé podobě (zelené krmivo, pastva), - čerstvá mladá tráva je výborným zdrojem NL a vlákniny, pročež o staré i mladé prasnice mohou spotřebovat denně kg trávy, o běhouni cca 9 kg, - v zimním období do 2/3 březosti se podává o konzervované objemné krmivo (kvalitní seno, senné drolky, řezanka, siláže, senáže), o okopaniny - především krmná mrkev, krmná řepa, topinambury, vodnice, v menší míře i brambory, - vysokobřezím a kojícím prasnicím se podává o koncentrované krmivo, přídavek tuku (150 g/den) se přidává 2 týdny před porodem a 10 dní po porodu, o menší podíl objemných krmiv, je nutné však zkrmit 5-6 kg sušiny/den, dodat 25l vody/den, - účinky objemného krmiva na zdravotní stav selat se průběžně sleduje, - po odstavu je nutno přidáním plnohodnotné živočišné bílkoviny 2-4. den po odstavu podpořit nový ovulační cyklus prasnice (flushing) podáváním mléka (2-3 l/den) či 4-5 vařených vajec (vysoký obsah sirných AMK), - po zapuštění nutno dodržet restrikci KD po dobu 1 cyklu, a dále nepřekrmovat do dní, - luskoviny (hrách, lupina, bob, příp. jiné) v KD je vhodné uplatnit ve směsi, - přítomnost kvalitního sena (jetelotrávy, vojtěška, luční seno) vcelku/siláži je nutná (nasycenost/nl). Příklad krmení prasnic v různém RC (v kg/ks/den) o hmotnosti (kg) Druh krmiva RC (dny) kojení odstav Krmná řepa Ovesný šrot 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 Ječmenný šrot 0, ,5 1 Otruby pšeničné 0,5 0,7 0,7 1 1 Hrách, lupina, bob 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 Senové drolky, moučka 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 Odstředěné mléko Minerální přísada 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 Příklad KD prasnice s 10 selaty v létě a v zimě Komponent krmiva KD (%) Léto Zima Čerstvá jetelotráva 22 -

13 Senná moučka - 8 Bob 20 - Hrách - 30 Pšenice Ječmen - 40 Oves 10 - Sušené pivovarské kvasnice 5 4 Objemová složka KD může být i krmná řepa, kombinace krmná řepa a krmná mrkev (3:1), v létě místo krmné řepy se zařazuje buď 4-5 kg zelené vojtěšky či jetelotrávy. Pastva má vždy přednost.

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce

Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce Tab. : 73 Obsah živin v 1 kg sušiny krmiva pro přežvýkavce oř. DIE a. íce 1 Bob mladý 5,75 5,65 99,60 136,10 13,3 4,1 217 200 120 2 Bob v květu 6,06 5,97 94,80 113,10 12,4 3,3 180 224 170 3 Hrách setý,

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4.

Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov Zvířat. Vypracoval: Bc. Ivana Kadeřábková. Materiál: VY32_INOVACE_260 Datum: 5.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1.2.3. Téma: Chov

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Josef Sklenář. Biofarma Sasov. Sasov 2, 586 01 Jihlava

Josef Sklenář. Biofarma Sasov. Sasov 2, 586 01 Jihlava Josef Sklenář Biofarma Sasov Sasov 2, 586 01 Jihlava květen 2011 Umístění Biofarmy Sasov Historie Josef Sklenář založil farmu v roce 1991 v areálu Školního statku Střední zemědělské školy v Jihlavě - od

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport OS65 /OS20 Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport Použití: sport, dostihy; intenzivní zátěž; koně se svalovými problémy Vlastnosti: pomáha při vytváření svalové hmoty a

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Využitelnost fosforu a požadavky prasat

Využitelnost fosforu a požadavky prasat Využitelnost P a požadavky prasat. Pig Nutr., 12/2 Využitelnost fosforu a požadavky prasat Fosfor je klíčovým prvkem v těle zvířete. Je druhým nejrozšířenějším prvkem v organizmu s podílem cca 1 %. Z tohoto

Více

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 Ministerstvo zemědělství II. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 1. Úvod Ekologické zemědělství (EZ) má za sebou již 20 let svého rozvoje. Za tu dobu jeho vývoj pokročil

Více

Ekologické zemědělství Welfare zvířat

Ekologické zemědělství Welfare zvířat 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Ekologické zemědělství Welfare zvířat Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Nyní více. selenu. z lásky ke koním

Nyní více. selenu. z lásky ke koním Nyní více selenu z lásky ke koním Standard Energys Standard (granule): Toto krmivo má vysoký podíl melasy, která slouží jako pohotový zdroj energie podporující rychlou regeneraci organismu a zchutňuje

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Ekologické zemědělství. Změny české legislativy

Ekologické zemědělství. Změny české legislativy Ekologické zemědělství Změny české legislativy Novela zákona č. 242/2000 Sb. Zákon č. 344/2011, kterým se mění dosavadní zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství nabývá platnosti 1.1.2012 Novela

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno

Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi. Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Systém kontroly a monitoringu mykotoxinů v krmivářské praxi Miroslav Florián ředitel Sekce úředníkontroly ÚKZÚZ Brno Mykotoxiny v krmivech Mykotoxiny jsou nejvíce produkovány rody mikroskopických hub Aspergillus,

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce,

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r.o., J. Hory 67, 272 64 Kladno PLATNOST OD: 26.6.205 SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz Batelov Podnik: DV Batelov Družstvo vlastníků v Batelově hospodaří na 300 ha zemědělské půdy v jihlavském okresu, kraji Vysočina. Na farmě v současnosti chovají 350 holštýnských krav, dojí se jich asi

Více

Biomléko důležitá biokomodita

Biomléko důležitá biokomodita Biomléko důležitá biokomodita České ekologické zemědělství (EZ) pomalu, ale jistě začíná zkvalitňovat svoji produkci a přibývají i odbytově zaměřené projekty. Tak je to i s produkcí biomléka. Jedná se

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015

Státní zemědělský intervenční fond. Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Státní zemědělský intervenční fond Skalský Dvůr 2. 11. 2015 Obsah prezentace Jednotná žádost 2015 Program rozvoje venkova (PRV) 2014 2020 - projektová opatření Celostátní síť pro venkov (CSV) Jednotná

Více

Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny

Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny Ekologické zemědělství a biopotraviny Otázky a odpovědi pro ekoporadny OBSAH Ekologické zemědělství Úvodní informace...4 Kdy a proč vzniklo ekologické zemědělství?...4 Jaké jsou hlavní přínosy ekologického

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů

Odebrané vzorky. Celkem zatím Nevyhovuje. 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů VZORKY krmiv 2013 Odebrané vzorky Celkem zatím Nevyhovuje 1655 133 tj. 8 % Stanovení: Jakostních znaků Bezpečnostních ukazatelů Živočišné tkáně (PAP) Nežádoucí látky Kontaminace kokcidiostatiky, léčivy

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Ročenka. Ekologické zemědělství v České republice

Ročenka. Ekologické zemědělství v České republice Ročenka 2010 Ekologické zemědělství v České republice Ročenka EZ v ČR 2010 byla vydána ve spolupráci těchto organizací: Ministerstvo zemědělství ČR Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústřední kontrolní

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata Dr. Edmund Mathies 2 Enzymatický systém Cukr Kys. mléčná 1,2- Propandiol Kys. mléčná Kys. octová Rozklad polysacharidů Potlačení clostridií Stravitelnost

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Složení výrobků pekárenského provozu

Složení výrobků pekárenského provozu Číslo a název výrobku Hmotnost Minimální 1111 Chléb konzumní kmínový 1 1112 Chléb řemeslný 1 1297 Chléb víkendový 2 1137 Chléb konzumní kmínový bal. 1 1170 Chléb konzumní kmínový krájený a bal. 1 1162

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář

Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41-51-H/01 Zemědělec farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Odborný výcvik Ročník: 1. Téma: Chov

Více

Obor Agropodnikání 15 tématických celků

Obor Agropodnikání 15 tématických celků Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Obor Agropodnikání 15 tématických celků A/ Pěstování rostlin B/ Chov zvířat

Více

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc.

Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování. doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Mlýnské výrobky a těstoviny ve školním stravování doc. Ing. Marie Hrušková, CSc. Cereální výrobky podle Zákona o potravinách 110/1997 Vyhláška MZe ČR 333/97 Sb. Obsah Rozdělení cereálních výrobků Mlýnské

Více

II. Metodické vysvětlivky

II. Metodické vysvětlivky II. Metodické vysvětlivky Referenční období pro Strukturální šetření v zemědělství 2013 u ukazatelů stavového charakteru bylo vztaženo k datu 30. 9. 2013. Veličiny týkající se využití pracovní síly v zemědělství

Více

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA

Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA Kompek spol. s r.o., J. Hory 671, 272 64 Kladno SOUHRNNÁ SPECIFIKACE VÝROBKŮ PEKÁRNA PLATNOST OD: 20.11.2013 Výrobky neobsahují suroviny z GMO (geneticky modifikovaných organismů), suroviny nebyly ošetřeny

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více