Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak?"

Transkript

1 Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak? (10)

2 Obsah 1. Co je předmětem zájmu o ekologické výrobky a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod

3 EcoDesign - Definice EcoDesign = Ekologický návrh a konstrukce výrobků EcoDesign - základní filozofie z pohledu prostředí: omezení vlivu na životní prostředí během celého životního cyklu výrobku + návrh a konstrukce stále dokonalejších ekologických výrobků Konec XX. století - nástup manažerů jakosti (TQM) Začátek XXI. století nástup manažerů životního prostředí (EMAS)

4 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklady vlivu na životní prostředí Snižování zásob surovin ve světě Spotřeba energií Spotřeba vody Globální oteplování Úbytek ozonu Smog Kyselé ovzduší Znečisťování ovzduší Vysušování vodních ploch Znečisťování vodních zdrojů Hluk 85 db Záření - EMC.celosvětový problém Vněkterých zemích došlo k tomu, že hlavní ekosystémy, které zabezpečují lidem přežití, jako jsou lesy, systémy pitné vody, pobřežní mořské vody, pastviny a zemědělská půda, stojí těsně před limitem svého vyčerpání. Neudržitelná spotřeba a produkce, krátkodobé ekonomické zájmy, důsledky dané nárůstem obyvatelstva a jeho chudobou, vytváří na tyto ekosystémy obrovský tlak. ze zprávy UN Department of Economic and Social Affairs

5 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Životní cyklus výrobku zahrnuje : Získávání surovin a materiálů Výroba dílů a součástek Montáž výrobků Distribuce a prodej Používání výrobků Servis a oprava výrobků Opakované užívání Konec životního cyklu plus: veškerá doprava!!! (logistika) Marketing Vývoj Výrobku Součástky Materiály DFM Procesy Zařízení Komplexní přístup k posuzování požadavků životního prostředí na výrobky a služby Výroba Jakost a ekologie ~ cena Prodej Trhy Servis Likvidace

6 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS 6 fází (1/6) 1. Fáze životního cyklu: těžba surovin Vliv na prostředí: získávání a současně úbytek surovin Prvotní vliv: těžba a zpracování surovin Cu, Au, získávání pryskyřic atd. Druhotný vliv na životní prostředí - nevhodné technologické postupy a manipulace (používání látek škodlivých lidskému zdraví olovo, benzen, kyanidy, chrom, kadmium, tetrachloridy, trichloretyleny atd.)

7 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (2/6) 2. Fáze životního cyklu : výroba DPS Vliv na prostředí : zpracování materiálů a čistící procesy (v minulosti byly pro čištění užívány freony a různé škodlivé chemikálie) Zmenšování ozónové vrstvy a zhoršování ovzduší Vliv na zdraví vyjádřený zdravotními a ekologickými riziky hygiena práce! (leptání, odmašťování, dopování prvky atd.)

8 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (3/6) 3. Fáze životního cyklu : montáž DPS Vliv na prostředí : znečištění ovzduší Kontrola povolené koncentrace znečistění na pracovišti (NPK) uvedené v Dokumentaci o bezpečnosti práce (hygiena práce) Bezolovnaté pájky, problém je řešen Ale při jaké energetické spotřebě? Co tavidla a čistění? Použití ochranné atmosféry a její spotřeba

9 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (4/6) 4. Fáze životního cyklu : používání DPS I Vliv na prostředí: spotřeba energie a globální oteplování Spotřeba energie, vylučování CO 2 a spotřeba plynu, uhlí nebo olejů CO 2 způsobuje globální oteplování Kyotský protokol zavazuje všechny státy k redukci CO 2

10 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí : Montáž a použití DPS (5/6) 5.Fáze životního cyklu : používání DPS II Vliv na prostředí : elektromagnetické záření a elektromagnetická pole(emc) Nejsou známy skutečné účinky na lidské zdraví Zákazník to chápe jako hlavní problém ale neřeší to

11 Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (6/6) 6. Fáze životního cyklu : likvidace vyřazených DPS Vliv na prostředí : znečištění půdy a vodních zdrojů Únik nebezpečných látek, např. olova, laminátů a celé řady dalších materiálů do půdy a do spodních vod

12 Vlivy elektroniky na životní prostředí Typické kritické oblasti Energetická spotřeba domácích/kancelářských přístrojů: > 25% celkové elektrické spotřeby Domácí osvětlení: 17% celkové elektrické spotřeby Elektrická a elektronická zařízení využívají 75% z 1,2 mil. tun speciálního skla produkovaného ročně v EU Krátký životní cyklus výrobků a pomalá inovace Složité opravy a údržba Široká pestrost materiálů složitá recyklace a třídění Všudypřítomná elektronika: elektronika je dnes obsažena ve všech průmyslových oblastech, zejména v materiálově různorodých výrobcích Jedna z cest ke zlepšení - výhody které přináší zelené výrobky Zmenšování rozměrů a hmotnosti výrobků, Miniaturizace, Koncentrace (informací a dat např. MP3 přehrávač), Digitalizace, Přenosné provedení, Energeticky úsporná zařízení, Hodně funkcí za málo peněz, Globalní sítě

13 Zelený výrobek 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky přináší obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod

14 Zelený výrobek Podnikatelské aspekty Konkurence Tlak trhu Veřejné mínění Požadavky zákazníků Bezpečnost zákazníků Zelená se lépe prodává Inovace Úspora nákladů Omezení rizik Motivace zaměstnanců Programy pod záštitou ekologických značek Firemní odpovědnost Masová komunikace Spojení s distribučními řetězci Jakost výrobků Legislativní předpisy Osobní přístup

15 Zelený ekologicky šetrný výrobek Povědomí zákazníků Výsledky studie v Německu (2008): Jste ochotni platit více za ekologicky šetrné produkty? ano 10 spíše ano 53 spíše ne 26 ne Poznámka: Obecně neplatí, že tyto produkty musí být dražší

16 Zelený ekologicky šetrný výrobek Ekologické známky Počet výrobků s udělenou ekologickou známkou v roce 2005 Země Výrobkové Firmy Výrobky skupiny Německo Severské země Španělsko Rakousko Francie Nizozemí Ostatní země EU (reference: Rubik, 2004)

17 Zelený ekologicky šetrný výrobek Agentura pro ekologicky šetrné výrobky Odpovědný a výkonný orgán Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků. Přijímá a vyřizuje přihlášky žadatelů o propůjčení ochranné známky "Ekologicky šetrný výrobek" konkrétním výrobkům a samozřejmě také kontroluje dodržování kritérií a podmínek u držitelů této známky. Je odpovědným a výkonným orgánem programu udělování ekoznačky EU. Poskytuje informace o kritériích ověřovaných pro ekoznačku EU a spolupracuje s European Ecolabelling Board. www:

18 Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelská aktivita: TWINflex Produkt vyvinul: Würth Elektronik PCB realizovaný MicroVia technologií v kombinaci s ohebným materiálem kterým je polyimid Flexibilní provedení a funkce: vhodné pro ohebné spoje s vysokou hustotou a 3D obvody Fólie může být umístěna na homogenní plastický nebo keramický substrát Würth Elektronik Tradiční vícevrstvá PCB TWINflex: oddělený pevný substrát a obvod

19 Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelská aktivita: TWINflex Ohled na životní prostředí TWINflex odděluje mechanické a elektrické funkce běžného PCB Drahé materiály (jako ušlechtilé kovy) mohou být znovu získány Ostatní materiály mohou být lehce demontovány a použity bez další úpravy Snížení nákladů na třídění na konci životního cyklu (příprava pro zavedení WEEE) Použití škodlivých látek během výrobního procesu je výrazně omezeno díky technologii TWINflex

20 Obsah 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod

21 Politika a legislativa EU zaměření: výroba Rámcové normy pro ovzduší Regulace látek poškozujících ozonovou vrstvu Normy týkající se vypouštění emisí... zaměření: výrobek EuP IPP(Integrated Product Policy) RoHS WEEE ELV ELD (Energy Labelling Directive)... zaměření: podnik EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) tradiční end-of-pipe přístup Integrovaný přístup Integrated Pollution Prevention & Control (IPPC)

22 Politika a legislativa EU zaměření: výrobek zaměření: podnik Integrovaná politika pro výrobky specifické předpisy EcoDesign EuP Směrnice týkající se energií Požadovaná nařízení Již existující směrnice energetické účinnosti El. odpad: WEEE Zakázané materiály: RoHS (automobilový průmysl: ELV) Management životního prostředí: EMAS CE

23 Směrnice EuP Souhrn "Energy using Products (EuP)" -směrnice je jeden ze základních dokumentů pro konstrukci nových výrobků budoucnosti Sjednocuje zákony EU v souladu s označením CE Výrobky v EU označované jako ekologické mají předpoklad splnit i požadavky EuP Directive of the European Parliament and of the Council On establishing a framework for the setting of Eco-design requirements for Energy-Using Products and amending Council Directive 92/42/EEC/* COM/2003/0453 final - COD 2003/0172 */

24 Směrnice EuP Filozofie EuP v souladu s Integrated Product Policy Cíl: optimalizace životního cyklu celého výrobku Perspektiva: vyvážení účinků výrobku na životní prostředí v různých fázích životního cyklu

25 Směrnice EuP Shrnutí cílů Integrace otázek životního prostředí do návrhu a vývoje Nastavení požadavků na ekologii výrobků Povinnost vykazovat některý z následujících dokumentů: V systému managementu životního prostředí (EuP příloha V) V řízení interního auditu (EuP příloha IV) EMAS (EU Environmental Management Audit Scheme) ISO A další systémy řízení (vyhovující požadavkům v příloze V) Neovlivnit nepříznivě Výkon výrobku Bezpečnost používání Zájem a spokojenost spotřebitelů

26 Směrnice EuP Hlediska ekologického návrhu otázky životního prostředí Spotřeba materiálů, energií a jiných zdrojů Emise produktů do vzduchu, vody nebo půdy Znečištění pomocí fyzikálních jevů jako je hluk, vibrace, záření, elektromagnetické pole Tvorba odpadů Možnosti znovu použití, recyklace a obnovení materiálů a/nebo energií Hlediska ekologického návrhu parametry, např.: Hmotnost a objem výrobku Použití recyklovaných materiálů Spotřeba energií během životního cyklu Použití nebezpečných látek Množství a druhy spotřebních materiálů potřebných pro správné používání a údržbu Využití použitých součástí

27 Směrnice EuP v detailu Volba a způsob výběru parametrů Měření je vhodné provést u výrobků, které: Představuje významný objem prodeje a obchodu na domácím trhu Představuje významný vliv na životní prostředí Umožňuje dosažení dalšího zlepšení Ostatní hlediska (provedení výrobků, zdraví & bezpečnost, vliv na zákazníky, konkurence, náročnost výroby) musí být brány rovněž v úvahu

28 Směrnice EuP v detailu Nástroje pro sledování životního prostředí Hodnocení životního cyklu pro klíčové kategorie/výrobky Souhrn vlivů na životní prostředí Identifikace stěžejních faktorů životního prostředí Třídící nástroje Zaměřit na klíčové oblasti životního prostředí Vybrat vhodné nástroje pro kvantitativní vyjádření statistické metody Odhadnout vliv navrhovaných opatření na klíčové oblasti životního prostředí Sledovat životní cyklus! EuP speciálně nevyžaduje LCA - ale eco-profil!

29 RoHS v detailu RoHS je zaměřena na výběr materiálů! Členské státy musí zaručit, že od , že nebudou elektrické a elektronické společnosti uvádět na trh výrobky obsahující Olovo Rtuť Kadmium Šestimocný chróm Polybrombifenyl (PBB) Polybromdifenylether (PBDE)...a další vybrané látky s negativním dopadem na životní prostředí

30 RoHS v detailu RoHS čl. 2: Rozsah (Příloha I A WEEE) Velká a malá domácí zařízení IT a telekomunikační přístroje Spotřební elektronika Světelné zdroje Elektrické a elektronické nářadí Hračky, vybavení pro sport a volný čas Automatizovaná technika

31 RoHS v detailu RoHS čl. 2: Rozsah (Příloha I a WEEE) Vyjímky: Zdravotnická zařízení Monitorovací a řídící přístroje Rozměrné nepřenosné průmyslové zařízení Elektrické a elektronické výrobky uvedené na trh před Náhradní součástky pro opravu

32 WEEE Řeší kontrolu odpadů a likvidaci výrobků Stanovuje recyklační kvóty Skutečnosti a předpoklady Množství elektrotechnického odpadu: přes 7 milionů tun v EU za rok Trend: růst 3 až 5% ročně Míra sběru, zpracování a obnovení je doposud nízká Zpracování je často náročné WEEE zahrnuje především: Těžké kovy, problematické chemikálie Vzácné materiály jako drahé kovy, měď, cín

33 WEEE v detailu Příloha I A: Rozsah Velká a malá domácí zařízení IT a telekomunikační přístroje Spotřební elektronika Světelné zdroje Elektrické a elektronické nářadí Hračky, vybavení pro sport a volný čas Automatizační technika

34 WEEE v detailu Zapojené strany Pouze distributor nebo výrobce je zavázán dodržovat požadavky uvedené ve WEEE směrnicích Pravidla nejsou přímo závazná pro dílčí dodavatele ale dbejte požadavků, které budou vzneseny od dodavatelského řetězce a vašich zákazníků!

35 WEEE v detailu Vysvětlení Obnova (Příloha IIB nařízení 75/442/EEC) Znovu použití (Článek 3) Recyklace (článek 3): přepracování původních i jiných cílů, s vyloučením energetické obnovy (Materialová recyklace) Energetická obnova ( tepelné recyklace ) Užití WEEE nebo jejich části ke znovupoužití Procesy úprav jsou popsány v nařízení 75/442/ EEC

36 WEEE v detailu Míry pro sběr, obnovu a recyklaci Tříděný sběr 4 kg na obyvatele za rok Velké domácí zařízení, automatizační technika 80 hm.-% zpracovatelných 75 hm.-% znovu použití*, recyklace ICT, spotřební elektronika 75 hm.-% zpracovatelných 65 hm.-% znovu použití*, recyklace Ostatní Malé domácnosti, světelná zařízení, elektrické a elektronické přístroje (bez rozměrných nepřenosných průmyslových přístrojů), hračky, vybavení pro volný čas a sport, monitorovací a řídící technika 70 hm.-% zpracovatelných 50 hm.-% znovu použití*/recyklace *K nebudou započítávány znovu použité el. zařízení

37 WEEE v detailu Odpovědnost výrobců WEEE z pohledu domácností : Výrobci zdarma nainstalují systém pro sběr koncovým uživatelům, vytvoření veřejných sběrných bodů Výrobci přejímají náklady na znovu užití, recyklaci a likvidaci Je možný Individuální nebo hromadný systém sběru Distributoři mohou dobrovolně (zdarma) odebírat odložené zboží WEEE z pohledu ostatních : Výrobce musí zajistit vhodné řešení pro sběr výrobků od zákazníků z průmyslového sektoru po ukončení jejich funkce Výrobce odpovídá za sběr, znovu použití, recyklaci, likvidaci

38 WEEE v detailu Informace o výrobcích pro recyklátory Výrobci musí poskytnout informace o znovu použití a zpracování pro každý nový typ elektrotechnického výrobku uvedený na trh, a to nejpozději do jednoho roku od uvedení na trh Pokud je třeba provádět třídění, zpracování nebo recyklaci s pomocí zařízení, je třeba dále uvádět: rozdílné části a materiály pro třídění, umístění nebezpečných látek a přípravků

39 Management životního prostředí Standardy řízení životního prostředí ISO EU Environmental Management and Audit Scheme (EMAS), , Aktuální požadavky EuP

40 Management životního prostředí Existuje propojení systému řízení životního prostředí s ekologickým návrhem Nákladová strategie Krok 1: Rozdělte vaše výrobní náklady, určete náklady živ. prostředí energie chemikálie voda ostatní zdroje Krok 2: - Definujte klíčové otázky -Určete řízení hlavních nákladů % nákladů na energie % nákladů na chemikálie % nákladů na vodu... Krok 3: Zlepšete výrobu, snižte výrobní náklady, řiďte klíčové otázky, (testujte)

41 Obsah 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod

42 Co je Eco-Design? Vliv návrhové fáze výrobku na životní prostředí a na náklady během výroby a používání (životního cyklu) Spotřeba energií a zpracování materiálů během výroby, doprava, používání a likvidace působí na životní prostředí Přibližně 80% všech vlivů na životní prostředí spojených s výrobou je předurčeno již během návrhu výrobku Zahrnutí environmentálních hledisek již ve fázi návrhu výrobku je efektivním přístupem ke zlepšení výrobků

43 Co je Eco-Design? Proč se zaměřit na návrh výrobku?, vliv na životní prostředí Míra stanovení nákladů a dopadů na životní prostředí Vliv na živ. prostředí Náklady na životní cyklus placené zákazníkem (odpovědnost výrobce za likvidaci) Výrobní náklady x Myšlenka Návrh x Prototyp Výroba 1. série x Zavedená výroba Doba životnosti výrobku Konec života výrobku I když návrh výrobku je čistý proces, určuje převážnou část dopadu na životní prostředí!

44 Co je Eco-Design? Proč se zaměřit na návrh výrobku? EcoDesign Čistá výroba Připravenost zákazníků aplikace WEEE, vliv na životní prostředí ~80% x Myšlenka Návrh x Prototyp Výroba 1. série x Zavedená výroba Doba životnosti výrobku Konec života výrobku

45 První cvičení v ekologickém návrhu První a základní krok: Jaké jsou závažné vlivy Vašeho výrobku na životní prostředí? Představme si celou dobu jeho života: Váš výrobek Vám napoví klíčové problémy! Tyto Vás přivedou k vytvoření náhledu na působení na životní prostředí. Jaký je Váš výrobek? (nebo: jaký výrobek dodáváte/prodáváte?) Hlavní účel / použití Předpokládaná doba života Typ uživatele (B2B, B2C?) Rozměry

46 První cvičení v Eco-Designu Příklad: Osobní počítač Často používaný výrobek ( stále požadovaný ) Velmi komplexní, nejvíce je elektroniky B2C Průměrná životnost 3-5 let Hlediska životního prostředí Energetická účinnost otázka hardware a software! Výroba má pravděpodobně hlavní podíl Opravitelné Recyklovatelné

47 Typický životní cyklus výrobku Osobní počítač Výrobní proces: přibližně 535 kwh Doprava: 50 kwh (hlavní dodavatelské řetězce!) Výroba elektroniky: IC: PCB: Pasivní prvky Konstrukční díly / různý spotřební materiál: Motorky, větráky Skladování

48 Typický životní cyklus výrobku Osobní počítač Fáze používání Záleží na době života, použitých modelech, spotřebě energie v úsporném módu, stand-by režimu Například: Průměrně používané Pentium IV PC má životnost po dobu čtyř let Celkem zhruba kwh* *Poznámka: je započítána také primární energie

49 Typický životní cyklus výrobku Osobní počítač Konec života Předpoklad: bude využita recyklace a obnova druhotných surovin (zejména oceli, mědi, drahých kovů, hliníku) Kalkulace: úspory z náhrady primárních materiálů Celkem zhruba 70 kwh Proč je tato hodnota energie podstatně menší, než energie potřebná pro výrobu? Logistika při recyklaci, ale ještě navíc: Náročnou výrobu IO nelze nahradit

50 Typický životní cyklus výrobku Osobní počítač Školení Primární spotřeba energie Velký vliv má školitel využijte vašeho vlivu na používání výrobku! Zlepšení ve výrobě je vždy důležité! Výroba Používání Recyklace Nespoléhejte se na samotnou recyklaci jako na hlavní aktivitu v oblasti eco-designu

51 Kdo je to ekologický návrhář Stěžejní body ekologického návrhu ve firmě Výroba. Zvyšuje efektivnost Nákup-logistika. Redukuje variabilitu zásob, omezuje nebezpečné materiály Marketing. Zelené výrobky se prodávají lépe Výzkum a vývoj. Vytváří nové výrobky, přináší inovaci Životní prostředí, zdraví & bezpečnost (EHS). Zlepšení výrob a pracovních podmínek Management jakosti. Jakostní výrobky namísto nespolehlivých, nešetrných Zlepšování a inovace výrobku je interdisciplinární záležitost. Může vycházet z různých oblastí (nemusí to být právě EHS manager)

52 Jak dělat EcoDesign? Jednotlivé fáze procesu vývoje výrobku Odezva / Pokračování Fáze 1: Plánování Fáze 2: Určení koncepce Fáze 3: Detailní návrh Fáze 4: Tvorba prototypů/testování Fáze 5: Uvedení na trh Klesající vliv na životní prostředí Fáze 6: Zhodnocení výrobku (zdroj: ISO/TR 14062:2002)

53 Materiálová deklarace Od materiálové deklarace k eco-designu Oblast zájmu : spotřeba primární energie jako klíčový faktor poznámka: nezahrnuje materiálové ztráty během výroby Materiál Měrná spotřeba primární energie MJ/kg Měď (Cu)... Objem ve výrobku g Část, funkce Spotřeba primární energie na výrobek MJ Polypropylen Určete... kritická místa!......

54 Materiálová deklarace Příklad: Montáž PCB Materiál Spotřeba primární energie MJ/kg Množství ve výrobku % Část, funkce Spotřeba energie na kg výrobku MJ Zlato (Au) ,05 úpravy, kontakty 78,5 Křemí (Si) ,05 IC 4,5 Epoxid substrát 58,8 Cín (Sn) 240 3,5 úpravy, pájka 8,4 Stříbro (Ag) ,15 úpravy, lepidla 5,4 Nikl (Ni) 300 0,5 úpravy 1,5 Olovo (Pb) 74 2 úpravy, pájka 1,5 Měď (Cu) vodiče 11,3

55 Materiálová shoda Od materiálové deklarace k eco-designu Oblast zájmu : toxicita jako klíčový faktor Materiál Hodnoty potenciálního znečištění (Toxic Potential Indicator) TPI/mg Množství ve výrobku g Část, funkce TPI na výrobek Měď (Cu) Polypropylen Určete... kritická místa!

56 Materiálová shoda Od materiálové deklarace k eco-designu podklad: toxicita jako klíčový faktor příklad Toxic Potential Indicator vyvinut Fraunhoferovým institutem zaměřen na toxické látky myšlenka: vytvořit srovnání toxicity různých materiálů materiálů, určit velikost potenciální nebezpečnosti a poskytnout jednoduše dostupná data

57 Jak dělat EcoDesign? Ukazatel úrovně toxicity Základem je správné třídění (bývá uvedeno v technických dokumentech materiálů týkajících se bezpečnosti) R-fáze Povolená pracovní koncentrace (Zákon č. 309/1991 Sb., Zákon č. 211/1994 Sb. o ochraně ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování Zákon č. 86/1995 Sb. o ochraně ozonové vrstvy Země ) Klasifikace znečištění vody (Ochrana vod Zákon č. 11/1955 Sb.,Vyhláška č.55/1966 Sb. Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách, Nařízení vlády č. 17/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod ) Seznam nebezpečných látek (R-fráze) Povolená pracovní koncentrace (MAK) Pohled na numerickou stupnici a seskupení Klasifikace znečištění vody (WGK) TPI/jednotka množství 100 Poměr ekologických materiálů (bodů na jednotku množství) 0

58 Jak dělat EcoDesign? Ukazatel úrovně toxicity případová studie Vyzkoušejte! TPI kalkulačka /75_toolbox/index.html a kde najdete klasifikaci nebezpečných materiálů? Například zde:

59 Jak dělat EcoDesign? Ukazatel úrovně toxicity Závažnost a standardy Výpočet hodnoty TPI pro konkrétní materiály Nejmenší nebezpečí: 0 Největší nebezpečí: 100 Materiál CAS*-číslo. TPI [mg -1 ] Al ,7 Cd ,0 Cu ,6 Fe Hg ,5 Ni ,5 Pb ,8 PVC 0,5** Sn ,2 Zn ,6 *Chemical Abstracts Service ** poznámka: PVC je samo o sobě neškodné, ale měkčené výrobky a jejich spalování může způsobit těžké škody

60 Jak dělat EcoDesign? Třídící nástroje správná volba Která hlediska hodnotit? Ve vztahu s vaším podnikáním / strategií ekologického návrhu Hodnotit a zlepšovat se pravděpodobně nebude pouze toto jediné hledisko Které nástroje vyhovují vašim požadavkům Jaké nástroje jsou na trhu? Vytvoříte si vlastní nástroje nebo budete potřebovat pomoc s vývojem metodologie? Na jakém základě potřebuji aplikovat nástroje? např. externí databáze, seznamy a analýzy materiálů

61 Nástroje EcoDesignu Legislativa (Zákony, Normy, Limity) Zákon o životním prostředí Zákon o vodách Zákon o ochraně ovzduší Zákon o ochraně veřejného zdraví Zákon o odpadech Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích Zákon o technických požadavcích na výrobky Zákon o ochraně veřejného zdraví

62 Nástroje EcoDesignu Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích (356/2003 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Klasifikace látek ( S - věty ) Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a chemickými přípravky S - věty S 24 S 24/25 S 26 S 28 S 62 zamezte styku s kůží zamezte styku s kůží a očima při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc při styku s kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

63 Nástroje EcoDesignu Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích (356/2003 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Klasifikace látek ( R - věty ) Standardní věty označující specifickou rizikovost nebezpečných látek a přípravků R 22 R 36/38 R 52/53 zdraví škodlivý při požití dráždí oči a kůži škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí R - věty R 65 R 66 zdraví škodlivy: při požití může vyvolat poškození plic opakovaná expozice může vyvolat vysušení nebo popraskání kůže

64 Nástroje EcoDesignu HMIS (Hazardous Materials Identification System) Vyjadřuje index nebezpečnosti hodnocených látek Indexy hodnotí tři vlastnosti vybrané látky: - Zdraví - Hořlavost - Reaktivitu HMIS uvádí kódy PPE (Personal Protection Equipment) PPI (Personal Protection Index) INDEX RIZIKO nevýznamné nepatrné střední vážné kritické

65 Nástroje EcoDesignu WGK - Wassergefahrdungsklasse (WHC Water Hazard Class) Parametr WGK hodnotí tři druhy možného znečištění vodních zdrojů - Fyzikální - Chemické - Biologické WGK nwg WGK 1 WGK 2 WGK 3 látka vodu neznečišťuje látka slabě znečišťující vodu látka znečišťující vodů látka silně znečišťující vodu

66 MET matice MATERIAL ENERGY TOXICITY MET matice MET matrix worksheet Výroba a dodávka materiálů a součástí Kompletní montáž Spotřeba MATERIÁLU M potřebné materiály a součásti nákup surových materiálů pomocné materiály/součásti doprava Distribuce zákazníkům hromadné a prodejní balení druh, jeho spotřebované Používání výrobku množství materiály pro provoz Konec života výrobku užití surových a pomocných likvidace materiálů pro úpravu Spotřeba ENERGIE E spotřeba energie při těžbě surovin transport spotřeba energie při výrobním procesu spotřeba energie při balení, transportu energetická spotřeba během provozu spotřeba energie na demontáž a recyklaci Toxické emise T toxické dopady vzniklé při těžbě surových materiálů toxický odpoad nepoužitelné odpady odpad při balení a dopravě odpad výměných části a spotřební materiál toxický odpoad recyklace, skládka

67 Výsledky aplikace EcoDesignu STANDARDIZACE KLASIFIKACE LÁTEK RECYKLOVATELNOST JEDNOTNÉ ZNAČENÍ MATERIÁLŮ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY REACH

68 Příklady aplikace EcoDesignu čistící proces EKOLOGIE Zákon o životním prostředí (17/1992 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Zákon o vodách (254/2001 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Zákon o ochraně ovzduší (86/2002 Sb. ) a jeho prováděcí předpisy Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech (185/2001 Sb. ) a jeho prováděcí předpisy vyřazení DPS ze zařízení, dodáván identifikační list odpadu nebezpečné složky odstraněné z vyzařených zařízení (nebezpečný odpad) jiné složky ostraněné z vyzařených zařízení neuvedené pod číslem (ostatní odpad) Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích (356/2003 Sb.) a jeho prováděcí předpisy BEZPEČNOST ZAŘÍZENÍ Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) a jeho prováděcí předpisy prováděcí předpisy: - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (17/2003 Sb.) - Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobu z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (616/2006 Sb.) - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení (24/2003 Sb.) podrobně rozebráno HYGIENA PRÁCE Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) a jeho prováděcí předpisy - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky zdraví při práci (361/2007 Sb.) a další hygienické předpisy Výběr legislativních norem a zákonů

69 Příklady aplikace EcoDesignu čistící proces S - věty S 24 S 24/25 S 26 S 28 S 62 zamezte styku s kůží zamezte styku s kůží a očima při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc při styku s kůži okamžitě omyjte velkým množstvím vody při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení R 22 R 36/38 zdraví škodlivý při požití dráždí oči a kůži R - věty R 52/53 R 65 R 66 škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí zdraví škodlivy: při požití může vyvolat poškození plic opakovaná expozice může vyvolat vysušení nebo popraskání kůže Výběr důležitých údajů datasheet (materiály)

70 Příklady aplikace EcoDesignu čistící proces Klasifikace čistících prostředků pomocí zvolených nástrojů Roztok VIGON A 200 VIGON A 300 VIGON SC 200 VIGON SC 202 VIGON US ZESTRON FA + HMIS R věty - označující specifickou S věty - standartní pokyny WGK Z - H - R rizikovost pro bezpečné nakládání R 36/38 R 52/53 S24/25 S 26 S R 36/38 R 52/53 R 65 R 66 S 24 S R 36/38 R 52/53 S 24/25 S 26 S R 22 R 36/38 Komplexní hodnocení z hlediska ekologické zátěže životního prostředí Následné vyhodnocení s pomocí TPI kalkulátoru

71 LCA Rozšířený přístup: Life Cycle Assessment Ukázkový vliv výběrových metod: eco-indikátor Vyvinul PRé Consultants a kol. Filozofie: dosáhnout hodnocení životního cyklu výrobku Zatížení životního prostředí materiálů z cradle-to-gate, normalizováno v millipointech ( single-indicator-score ) Inventura všech procesních toků během doby života výrobku Výsledky inventury Zdroje Půda a Země Emise Ničící model těchto toků Zničené zdroje Zničené ekosystémy Zničené lidské zdraví Závažnost poškozených kategorií indikátor

72 LCA Typický eco-indikátor 99 hodnot Data pro surový materiál, nezpracovaný! Materiál Měď (Cu), 0% Obnov. Olovo (Pb), 50Obnov. Zinek (Zn), 0% Obnov. Nikl (Ni), 0% Obnov. Platina (Pt), 0% Obnov. Hliník (Al), 0% Obnov. Hliník (Al), 100% Obnov. Chrom (Cr), 0% Obnov. Ocel, 20% Obnov. ABS PVC (pružný) Eco-indikátor 99 [millipoint/kg] Hlídejte si vzácné kovy! Dbejte na recyklování! poznámka: nezahrnuje konec života! (zdroj: The Eco-Indicator 99, Manual for Designers,

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

TNI 01 0964. TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010. Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE ICS 01.120;13.020.01 Březen 2010 Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů TNI 01 0964 idt CEN Guide 4:2008 idt ISO Guide 64:2008 Guide for addressing

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Pohled do historie. Počátky elektrotechnické výroby. funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí

Pohled do historie. Počátky elektrotechnické výroby. funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí Ekologie a průmysl Pohled do historie Počátky elektrotechnické výroby funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí 10 Pohled do historie Padesátá léta minulého století

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU

Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Metodická příručka pro zemědělské podniky Ekonomicky efektivní zemědělská výroba s ekologickými efekty v podmínkách EU Aplikace metodiky čistší produkce v zemědělství Centrum čistší produkce Brno Úvod

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více