Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy"

Transkript

1 Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy Ekologie - Ernst Haeckel 1866: věda, zkoumá: "vztahy organismů k okolí a k tvorům, s nimiž žijí pohromadě" další významy od 60. let: problémy životního prostředí i řešení těchto problémů (ekologické: chránící přírodu, týkající se ochrany přírody a životního prostředí ), ekologové : někdy míněni vědci, jindy aktivisté - výsledkem často zmatení pojmů krajinná ekologie - nauka o zákonitostech ekologických pochodů v krajině aplikovaná ekologie -krajinné plánování, čistírenské technologie, ochrana přírody... vědy o životním prostředí (environmental sciences) - ekologie, geologie, geochemie, některé části geografie a biologie (ekologie) apod. ochrana životního prostředí - činnosti, jimiž předcházíme n. zmírňujeme poškozování ŽP, práv. termín ochrana přírody a krajiny - péče o přírodu (v užším smyslu - lesy, druh. rozmanitost...), právní termín životní prostředí(environment - angl., franc...), environmentální: "životně-prostřední" (x indické pojetí "rodiny Země" - vzájemná příbuznost, životnost) James Lovelock: představa, že živá je celá Země (úzké propojení org. a anorg.) ( genetická příbuznost) ekologická (environmentální) výchova - výchova dětí a mládeže k ochraně přírody sociální ekologie, humanitní environmentalistika, ekologie člověka...zhruba totéž, zkoumají ekologické problémy z humanitní nebo z humanitní i přírodovědné perspektivy, problém: psychologie, ekonomie, sociologie : většinou nezahrnují přírodu důležitou součástí sociální ekologie je hledání "trvale udržitelného rozvoje" (ekopolitický pojem) (Zpráva Brundtlandové, komise OSN: Naše společná budoucnost) (analogie s Irokézy) další ekopolitické pojmy: princip předběžné opatrnosti (pokud si nejsem jistý důsledky dané činnosti, raději ji nepovolím, ekologická (environmentální) bezpečnost (environmentální problémy mohou stát ohrozit zevnitř tak, jako ozbrojená agrese zvenčí) Pojmy z oboru ekologie (biologické vědy): nosná kapacita prostředí - schopnost daného prostředí udržet určitý počet individuí jednoho či více druhů společenstvo - všechny živé organismy, obyvající určitý prostor (rostlinné s.,vodní s. apod.).s. je tvořeno populacemi jednotlivých druhů (např. populace zajíců) ekosystém - systém, v němž jsou ve vzájemných vztazích všechna společenstva organismů a jejich prostředí, je schopný autoregulace, sebeobnovování a evoluce. Různý rozměr. nika - role ("zaměstnání" a "bydlení") jedince v ekosystému, nika může být časová, prostorová, potravní. diverzita - rozmanitost druhů ve společenstvu. Diverzita je tím vyšší, čím je větší počet druhů, vet společenstvu zastoupených, a tím vyšší, čim jsou zastoupeny rovnoměrněji. (např. společenstvo, kde je mnoho druhů, ale 99% jedinců patří k jednomu druhu, bude mít nízkou diverzitu) konkurence x spolupráce v přírodě - co převládá záleží na našem pohledu - interpretaci 1

2 ekoton - přechodná zóna mezi mezi dvěma ekosystémy, bohatá na druhy (okraj lesa, okraj rybníka) Pojmy z oblasti teorie systémů: zpětná vazba - v systému prvek 1 ovlivňuje prvek 2 a sám je jím zpětně ovlivňován. záporná z.v. - př.- termostat (při vyšší teplotě sepne relé a topení se vypne, takže se sníží teplota), řada záporných zpětných vazeb existuje v organismech a v ekosystémech. Záporná zpět. vazba stabilizuje. kladná (posilující) zpětná vazba - př. finanční systém: snížení cen akcií vede k snaze je co nejrychleji prodat, což vede k dalšímu snížení jejich ceny, což vede k ještě intenzivnější snaze je prodat, apod. Kladná zpětná vazba destabilizuje. Pozn. pro studium: Tady se obávám, že se budete muset naučit všechno. Věnujte zvláštní pozornost pojmům_záporná a kladná (posilující) zpětná vazba a vymyslete vlastní příklady. Globální problémy (a někt. pozitiva) (přednáška 30.9., část) (zdroje: Worldwatch Institute,1999, Bedřich Moldan, 1994 David Korten, 1996) Globální problémy jsou mnohočetné, propojené, často lze obtížně oddělit sociální od ekologických. Příznaky lze často kvantitativně změřit, ale příčiny bývají komplexní a názory různých lidí (i odborníků) na řešení se mohou lišit v závislosti na jejich hodnotovém systému. Následuje několik problémů, resp. trendů, které slouží jako ilustrace skutečnosti, že naše planeta je ve fázi rychlých změn, z nichž řada je alarmujících. Je obtížné, ale důležité před nimi nezavírat oči. V USA nosí dětí do školy střelnou zbraň, 40 je jich v průměru denně zraněno n. zabito. Od roku 1950 vzrostla spotřeba papíru ve světě více než šestinásobně, ztrojnásobila se spotřeba obilí a vody, spotřeba oceli a fosilních paliv vzrostla čtyřnásobně. Ve Třetím světě poklesla kojenecká úmrtnost a úmrtnost dětí do 5 let o polovinu. Od roku 1945 zemřelo v ozbrojených konfliktech více než 20 milionů lidí, většinou v občanských válkách. 90% obětí ozbrojených konfliktů na konci 20 století jsou civilisté. Od roku 1950 se počet lidí více než zdvojnásobil (Z 2,5 miliard v r na 6 miliard v r ). Stejně tak se zdvojnásobil počet lidí žijících v absolutní chudobě Zhruba čtvrtině všech druhů savců a 13% rostlin hrozí vyhynutí. Množství nadnárodních společností vzrostlo ze v roce 1970 na v roce V posledních 100 letech stoupl obsah CO 2 v atmosféře o 25 %. V l vzrostla svět. ekonomika šestinásobně, vývozy ve stejném období stouply 17x. Každým rokem zmizí 6 miliard hektarů produktivní půdy pod příkrovem pouště. Dvě a půl miliardy lidí trpí nemocemi způsobenými nedostatkem kvalitní vody a hygieny. Lékaři zdolali černé neštovice a obrnu. Ve Třetím světě vzrostla průměrná délka života více než o třetinu v posledních 30 letech. Téměř 14 milionů hektarů tropických pralesů mizí každým rokem. Padesát procent veškerého zlata, které se vytěží v nejbližších dvaceti letech, bude pravděpodobně těženo na území přírodních národů ("původní obyvatelé" - lovci a sběrači, kmenová společenství). 2

3 Chlor. organické látky PCB a DDT byly nalezeny v tělech Inuitů (eskymáků) a polárních medvědů. Denně přejde přes někt. mezinár.hranici thruba 2 miliony lidí - v r to bylo pouhých Japonsko dováží 70% své kukuřice, pšenice, a žita, 95% své sóji a víc než 50% svého dřeva, z toho velkou část z rychle mizejících lesů Bornea (údaj z r. 1996). Mez lety 1961 a 1998 vzrostl počet mezinárodních uprchlíků, kterým poskytuje pomoc OSN, šestnáctkrát - z 1,4 milionu na 22,4 milionu. Celkový počet uprchlíků je dnes vyšší než 56 milionů. 5% ozonové vrstvy nad S. Amerikou, a pravděpodobně globálně, zmizelo mezi lety 1980 a Velká část obilovin - vývozu Třetího světa se v průmyslových zemích spotřebuje jako krmivo pro dobytek. V Thajsku, Šrí Lance a na Filipínách je celkem zhruba 500 tisíc dětských prostitutek. V USA klesla důvěra v 12 hlavních institucí oproti hodnotě z r (100%) na 39% v r Více než polovina dětí v USA vyrůstá v rodině, kde je jenom jeden rodič. Rychle rostou nůžky (rozdíly) mezi bohatými a chudými zeměmi i jednotlivými lidmi. Miliarda lidí má příjem 1 dolar denně. Pozn. pro studium: Přečtěte a promyslete celý text, dejte do souvislosti s vlastní zkušeností. Doplňte o vlastní znalosti. Vyberte a zapamatujte si pět údajů, které považujete za negativní, a jeden pozitivní. Jsou nějaké, u nichž nevíte, kam je zařadit? Ovzduší - ozonová díra a změny klimatu Literatura: Oozonová díra: Děti Země: V zájmu života ochraňujme ozonovou vrstvu, Brno Lippert, E.,(ed.): Ozonová vrstva země, Vesmír, Klimatické změny: Poslední generace 11/97, Hnutí Duha. Houghton,J.: Globálnní oteplování, Academia, Sedmá generace 8/99, 10/2000. Nemešová, I., J.Pretel: Skleníkový efekt a životní prostředí. MŽP a ČHMÚ, Ozonová díra Princip: Od roku 1930 vyráběny halogenované uhlovodíky ((freony) (chladící média, hnací medium v aerosolech, nadouvadla, čisticí prostředky) V roce 1974 vyslovena hypotéza (později potvrzena) že freony pronikají do stratosféry (10-50 km nad Zemí) kde se z nich odštěpují molekuly chlóru a bromu a katalyticky rozkládají ozon. Snižují tak obsah ozonu ve stratosféře. Ozonová vrstva ve stratosféře absorbuje část ultrafialového záření ( nm), které má nepříznivé účinky na život na Zemi (halony - obsahují i brom - hodně agresivní) Ozonová díra (pokles ozonu ve stratosféře): Poprové pozorována začátkem 80. let nad Antarktidou. V r zde v září a v říjnu poklesla koncentrace ozonu na polovinu dlouhodobého průměru. Později naměřen kolísavý úbytek stratosf. ozonu nad Jižní Amerikou a Austrálií a později nad severní hemisférou. Rekordní snížení , dlouhodobé snižování nad hustě obydlenými oblastmi cca 0,5% za rok. Důsledky: U lidí a zvířat poškození zraku, rakovina kůže, snížení imunity. U rostlin včetně mořského fytoplanktonu snížený růst a snížená odolnost vůči škůdcům. Řešení: Zastavení výroby, dovozu, vývozu freonů (náhrada ve výrobě jinými látkami), sběr a recyklace freonů dosud v oběhu. 3

4 Legislativa: 1987 Montrealský protokol - dohoda o snížení a ukončení výroby. Signatářské země nebudou obchodovat (s freony) se zeměmi, které nepodepsaly. Vytvořen fond na pomoc rozvoj. zemím. Dodatky 1990,92,95,97 - zpřísňují původní dohodu. ČR - první zákon v r (nevyhovující), nový zákon v r Kladná role ekologických organizací (Hnutí Duha, Děti Země, STUŽ) Současný stav: Průmyslové země ukončily výrobu freonů v r (EU již 1994). Náhrady: propan-butan, amoniak, voda, kys. citronová. Rozvojové zzemě by měly ukončit produkci do r V letech vzrostla jejich produkce o třetinu. Problémy: - pašování ( v r až pětina freonů pašovaná) - prodej starých technologií ve třetím světě - dlouhověkost freonů - stovky let ve stratosféře (návrat do pův. st. až v polovině 21. století) některé "měkké" látky poškozující ozon. vrstvu (freony HCFC, pesticid metylbromid) se dosud smějí vyrábět - freony jako skleníkové plyny (včetně HCFC) Změny klimatu ("skleníkový efekt", globální oteplování) Princip: Skleníkový efekt je přirozený jev, kdy vodní pára, oxid uhličitý a další plyny v atmosféře zachycují část energie slunce ve formě infračerveného (tepelného) záření, čímž dochází k ohřívání zemského povrchu. Emise produkované lidskou činností významně zvyšují koncentraci plynů, způsobujících skleníkový efekt. Důsledky: Podle zpráv IPCC se předpokládá zvýšování průměrné globální teploty (o 1,5 až 6 a půl stupně C v nejbližších 100 letech), nerovnoměrně (hlavně mírné pásmo a póly). Očekává se zvyšování hladin oceánů (až o 1 metr v roce 2100) z důvodů teplotní expanze vody a tání ledovců. Nižší srážky v Indii, S Africe, JV Asii. Nárůst pouští. Extrémnější počasí (větrné bouře, tornáda). Nepravidelný nástup ročních období. Změna rozložení pásem lesa, tundry, stepi na Zemi. Zvýšený výskyt parazitárních onemocnění (migrace parazitů do mír. pásma). Skleníkové plyny: Patří sem zejména oxid uhličitý (vznik spalováním fosilních paliv a odlesňováním), freony (zdroje viz Ozonová díra), metan (rýžová pole, trávcí pochody -dobytek), oxid dusný N 2 O (spalování biomasy, fosilních paliv, um. hnojiva). Nejvýznamější s. p. je oxid uhličitý (dnes v atmosf. 0,036%). Spalováním fos. paliv do atmosféry ho ročně přichází 6 miliard tun, z toho lesy a oceány polovinu absorbují. Mezinárodní instituce a dohody: Zprávy IPCC ( Intergovernmental Panel on Climate Change - Mezinárodní panel pro klimatické změny, ustanovený OSN) v r. 1992,1995, V r na konferenci v Riu podepsána Rámcová dohoda o klim. změnách. Tato dohoda není konkrétní. Konkretizace: V Kjótu (Japonsko) 1997: průmyslové země slíbily snížit emise do let alespoň o 5,2% oproti roku ČR: snížení o 8%. Kjótský protokol zatím nevstoupil v platnost, chybí ratifikace 33 zemí. V listopadu konference v Haagu, snažila se schválit prováděcí pravidla, skončila nezdarem. Řešení: - odstranění dotací těžby a spotř. fosilních paliv (dosud celosv. 200 miliard dol./rok) - odstranění dotací na stavbu silnic (USA 121 miliard dol. ročně) - změna daňové politiky - zdanění fosilní energie (omezení jiných daní) - minimální kritéria efektivnosti pro auta aj. spotřebiče - skromnější živ. styl - změny měst. plánování (kompaktnější města, podp. veřejné dopravy apod.) - obnovitelné zdroje energie: podpora výzkumu, daňové úlevy, výhodné půjčky, garance přístupu do rozvodných sítí, dotace cen obn. energie) 4

5 - vše, co souvisí se zalesňováním a omezením kácení. - emisní obchodování (boh. země zaplatí tech. opatření chudým) ATD. Problémy: - nejistota předpovědi (komplexnost systému, zpětné vazby) - odpor průmyslové lobby (země exportující ropu, doly, elektrárny, energetické, silničářské, automobilové lobby.) - přesun energeticky náročnějších výrob do třetího světa Aktuální stav: Ohřívání planety: Od roku 1860 se průměrné teploty atmosféry zvýšily o 0,6% Šest nejteplejších let připadá na 90. léta. Rok 1998 nejteplejší za celé období Polární tání: Kry Severního led. oceánu se od 50. let ztenčily o 42 %. Grónský pevninský ledovec ztrácí 51 km3 ročně. Jeho úplné roztání by vedlo ke zvýšení hladiny moře o 7 metrů. Vysoký přísun sladké vody do oceánu by mohl vést k rychlému ochlazení severoatlantické oblasti. Pozn. pro studium: Pokuste se vybrat, co považujete za podstatné. 5 Projděte znovu globální problémy a hledejte souvislosti s problémy ovzduší. Mizející lesy a pralesy (přednáška 7.10., ) Literatura: Porrit, J.: Zachraňme Zemi, Gordonová,A.Suzuki,D.: Jde o přežití Problém: Na naší planetě velmi rychle mizí lesy. Pevniny jsou pokryty lesem z 25% (oproti 32% v r. 1950), z toho pouze polovina jsou původní lesní ekosystémy-pralesy. Nejrychleji jsou ničeny tropické pralesy. Od poloviny 20. století jsme přišli o zhruba polovinu všech tropických pralesů na Zemi. Většina pralesů Afriky je vykácena, v 9O.l.je obrovským tempem ničen prales Malajsie. V Asii zmizela mezi l třetina tropických lesů. V r.1975 byla Amazonie prakticky nedotčena, dnes je jí vypáleno 15%. Rychlost odlesňování se během 80. let zdvojnásobila - dnes jsou pralesy mýceny tempem km 2 za rok. Silně ohroženy i poslední pralesy mírného a subpolárního pásma - sibiřská tajga a lesy Kanady - např.známý případ Clayquot Sound - a severozápadních USA. V průmyslových zemích navíc l. ohroženy tzv. kyselými dešti a přízemním ozonem- důsledek spalování fosilních paliv. Tyto lesy jsou často monokulturní (nepůvodní druhy), což zvyšuje jejich zranitelnost. Důsledky: - Větrná a vodní půdní eroze, povodně, zanášení údolních nádrží, sesuvy půdy. (např. podhůří Himalájí) - Pokles srážek, sucha, ztráta možnosti místních lidí používat les jako zdroj dřeva, plodin, píce apod (třetí svět) - Rychlá ztráta úrodnosti pralesní půdy (např. Amazonie) - Mizející genofond (pralesy jsou domovem 70-90% všech druhů) - Mizí zároveň možná léčiva a planí příbuzní zem. plodin. - Genocida domorodých obyvatel, mizení jejich kultur (Amazonie, Malajsie, Afrika apod.) - Zvyšování globálního oteplování, možný další negativní vliv na světové klima (změna větrného proudění a srážkového režimu) Příčiny: - těžba dřeva - vlády dotují - proměna pralesa v ornou půdu nebo pastviny (Brazilie - splácení zahraničního dluhu vývozem soji nebo hovězího masa) -projekty silnic či velkých údolních nádrží v pralese. Silnice často umožní vstup do pralesa chudým bezzemkům (Brazilie-Rondonie) Po několika letech půda ztrácí úrodnost a kolonizátoři pronikají hlouběji do pralesa. Údolní nádrže: zaplavení, otevř. osídlení, zadlužení vlád) -těžba surovin (ropa v Ekvádoru, kovy v Západní Papui) -putující zemědělství. Rolnící vytlačeni ze svých pozemků nebo bezzemci klučí prales, pronikají hloub, když vyklučená část ztratí úrodnost. Řešení: -majetková práva -právo využívat les by měli mít místní lidé, kteří jsou na něm existenčně závislí.( V 3. světě přešlo během 150 let 80% trop. lesů do rukou vlád. úředníků)

6 -cena dřeva -dřevěné výrobky jsou příliš levné. Je třeba přestat dotovat těžbu dřeva, nasadit daně na pralesní dřevo. -zamezení srůstu těžařských firem a vládních struktur (Borneo) -pozemková reforma (Brazilie) -mapování, demarkace domor. území -bojkot výrobků z trop. dřeva na Západě -odpuštění dluhů zemím třetího světa atd. Pozn. pro studium: Pokuste se vybrat, co považujete za podstatné. Projděte znovu globální problémy a hledejte souvislosti s problémy lesů. Oceány Lit.: Zpracováno podle Weber, P.: Abandoned seas, Worldwatch Institute, 1993,French, H.: Vanishing Borders, 2000 Oceán - podobnost pralesům : 1. vysoká diverzita druhů 2. vliv na globální klima: - tlumí sezonní výkyvy - mořské proudy - oteplují nebo ochlazují pevninu (např. Golfský proud Z Evropu - ohrožen glob. oteplováním) - tzv. biologická pumpa - cca 10% fytoplanktonu klesá ke dnu nerozloženo - zachycení části uhlíku z atmosf. - v oceánech vázáno 20x víc C než v pevninských ekosystémech Hlavní problémy: 1. Znečištění: živiny - z kanaliz. splašků, zemědělství, z atmosféry - spal. fosil. paliv (N,P) důsledek: tzv. vodní květ - nadměrný rozvoj moř. řas (rozklad - vyčerpání kyslíku hubí ostatní moř. organismy) půdní částice - půdní eroze těžbou, bagrování, lesnictví, zemědělství důsledek: kalí vodu, brání fotosyntéze v hloubce, dusí ryby, nositeli toxických látek a živin toxiny- PCB, DDT, těžké kovy - zdrojem jsou herbicidy, pesticidy, průsak ze skládek důsledek: kontaminace potravy, mohou se hromadit v tucích, v potrav. řetězci, dlouhodobé působení ropa - cca polovina z automobilů, průmyslu, strojů na pevnině, cca třetina z běžného provozu cisternových lodí, pouze 13% z havárií cistern. lodí plasty - rybář.sítě, odpad z lodí, odpad z pevniny důsledek: zraňují moř. živočichy (zamotají se nebo považují za potravu), dlouhodobé působení (pomalý rozklad) další znečištění: cizí druhy organismů ( šíření v balastu lodí), patogenní mikroorganismy, radioaktivní izotopy, tepelné a hlukové znečištění Za cca tři čtvrtiny znečištění je odpovědná lidská činnost na pevnině 2. Poškození pobřeží: Pobřežní zóny - nejcennější (hojnost potravy, místo rozmnožování moř. živočichů) a nejvíce ohrožené. Na pobřeží migrují ročně desítky milionů lidí z vnitrozemí, více než polovina svět. populace žije do 100 km od moře. Města - stavební činnnost a znečištění, venkov rybí a garnátové farmy. Likvidace mangrovových mokřadů, korálů, ústí řek, pobřež. lagun, slaných mokřadů. Polovina znečištění pobřežních zón pochází z vnitrozemí. 3. Problém rybolovu a vel. savců Průmyslový rybolov úlovek 5 milionů tun ryb (dotace vlád) více než 80 milionů tun ryb Důsledky - vyhynutí někt. druhů (atlant. šedá velryba), v 90. letech krach úlovku několika druhů ryb (treska a další). Masová nezaměstnanost rybářů (Kanada), přesun flotil EU k africkému pobřeží. Konflikt místních tradičních rybářů (převl. místní spotřeba) a půmysl. flotil - na vývoz. Rybolov ohrožuje savce (sítě berou vše) - želvy, delfíny. Velká část ulovených ryb - potrava ryb v rybích farmách (lososi) a potrava zvířecích miláčků (granule). Problém mezinárodních obchodních dohod (WTO) - mohou zpochybnit zákony zemí na ochranu přírody (např. zákon v USA zakazující dovoz tuňáků, jejichž lov zahrnoval zabíjení delfínů, byl v rámci mezinárodních dohod GATT prohlášen za nelegální) 6

7 4. Dopad globálního oteplování Ohrožení života korálových útesů (pokles biodiverzity, dopad na zaměstnanost, ohrožení pobřeží, které útesy chránily), ohroženy mořské proudy, ovlivňující klima. Řešení: Mezinár. smlouvy (velryby, driftové sítě, výsostné vody km od břehu). Přestat s dotacemi vlád na průmysl. rybolov (90. léta - vlády hradí 43% nákladů daň. úlevami apod.). Decentralizace vlastnictví na pobřeží (Filipíny - osvědčilo se). Celk. změna živ. stylu, přechod na obnovitelné zdroje, zalesňování, přechod na biozemědělství...změna majetk. poměrů ve 3. světě... Situace u nás (řeky): V 90. letech se snížilo znečištění řek (stavba čistíren), ale trvá. Problém eutrofizace (znečištění živinami - N ze zemědělství, P z měst. splašků a prac. prášků). Dusičnany z polí ve studních. Dva pohl. na povodně: "technokratický" (hráze a regulace) a "ekologický" ( zvýšení přiroz.schopnosti krajiny zadržet vodu) Pozn. pro studium: Pokuste se vybrat, co považujete za podstatné. Projděte znovu globální problémy. Najdete nějakou, třeba skrytou souvislost s touto kapitolou? Kolonialismus a přírodní národy (přednáška , ) Pozadí současného rozporu průmyslové země/země třetího světa - historické jednání koloniálních mocností: - 1. Vyvlastňování občin ( pastviny, lesy, i orná půda), nahrazováno plantážemi na - export, těžbou surovin a dřeva) - Občina pozemky nejsou ve státním ani soukromém vlastnictví, o jejich využití rozhoduje společenství na základě tradice a aktuálních potřeb. Trvalá udržitelnost a spravedlnost. Rovnováha moci. Podmínkou je existenční závislost členů na společenství a ekosystému. 2. Násilná likvidace místní výroby (zákaz výroby lnu v Irsku, ochromení indické výroby bavlny). Odbyt pro zboží průmyslových zemí. 3. Zavedení daní ( (Súdán daň z domácnosti, zvířat, úrody) nutnost prodeje plodin nebo muži si musí hledat placenou práci mimo společenství - důsledky: pro průmyslové země domorodá prac. síla a odbyt pro výrobky. Pro místní: rozpad občiny (založená na samozásobitelství) a tradičních společenských vazeb, pokles prestiže žen (nepřímo vede ke zvyšování porodnosti) 4. Problematická role křesťanské církve a morálky - rozpad tradičních metod regulace porodnosti Přírodní národy - lovci a sběrači (tzv. čtvrtý svět) Příběh Indiánů Anupiak z Arktidy Přírodní - lovci a sběrači (x tradiční zemědělci) Primitivní??? (pojem přírodní národy - Josef Čapek) Náboženství - Zemi oživuje posvátná síla, vše na Zemi je projevem této síly (Matka Země) - Není androcentrické (příběh Anupiaků) (člověk není středem a vrcholem) - Není oddělené od života (náboženství = "způsob, jakým žijeme") - Chybí ostrá hranice mezi lidmi a zvířaty - duše zvířat - nutnost úcty (Čevongové z Malajsie - zákaz posměchu!) - Chybí představa pokroku - naopak cykličnost vývoje (Čevongové - Země 7) Technika, věda, vztah ke světu - Přiměřená (vhodná) technologie (kožený kajak) 7

8 - Znalosti i moudrost se přenáší příběhy a klade důraz na odpovědnost (Austrálie - červ. klokan) (x naše věda - bez hodnot) - Přesné znalosti přírody (Kungové-Kalahari-zvířata) Společenské uspořádání - Konsensus, demokracie (více náčelníků - podle oboru) (Velký závazný zákon Irokézské konfederace podklad pro Ústavu USA. Role žen) - Různé formy tradiční antikoncepce Ekonomické uspořádání - Samozásobitelství, výměna darů (peníze nehrají důležitou roli), občiny - Mechanismy přerozdělování (Kungové, SZ Amerika) - Vynalézavé a promyšlené využívání místních "zdrojů" (Kajapó - lesní zahrady) Historicky vztah euroamerické civilizace a přír. národů: genocida, "kulturní genocida" (internátní výchova dětí), nezáměrná genocida - nakažlivé nemoci Současná situace - př. národy většinou nemají svůj stát - integrace x problémy (analogie: Romové) - nálepka primitivismu - nebezpečí turistiky - využívání zdrojů nadnárodními společnostmi - genocida pokračuje - souvislost s ničením zdrojů (např. těžba ropy v ekvádorské Amazonii) - přírodní národy se brání, snaží se proniknout do legislativy, do médií. Někdy úspěchy - demarkace indiánských území v Brazílii a dalších jihoamerických zemí. Pomoc některých západních organizací, např. Survival v Británii a další. Zajímavá literatura čj: M. Cravenová: Slyšel jsem sovu zavolat své jméno. F. Carter: Škola malého stromu, Odvedu vás do Sierra Madre. M. Shostaková: Nisa, dcera!kungů. McLuhanová,T.C.: Dotknout se Země Třetí svět: Dva pohledy na rozvoj (přednáška , ) Situace: Prohlubující se rozpor: Tzv. Vyspělé státy (OECD mimo Turecko a Mexiko) - země Severu Tzv. Rozvojové země (G 77 a Čína), asi 130 zemí - země Jihu Rozdíly: země Severu: ukončena migrace do měst (dnes 76%ve městech), vyšší konzum (Evropan zkonzumuje 20x víc zdrojů, než Afričan), stabilizovaná populace, bohatství, vysoké emise země Jihu: probíhá migrace do měst ( %, %), nižší konzum, v části zemí vysoký populační růst (Etiopie, Pákistán, Nigérie), chudoba, nízké, ale rostoucí emise. Rozdíl bohatství x chudoba se prohlubuje (18. stol. příjmy v Indii 2x tak vysoké, jako v Evropě, bohaté země 15x bohatší, než chudé, 1990 bohaté země 33x bohatší) Řešení: Dva odlišné pohledy (názvy obou pohledů nejsou běžně používané, jde o zjednodušení v zájmu názornosti, ve skutečnosti mohou existovat různé přechody mezi oběma pohledy) 1. Teorie mnohem většího koláče: 1987 Komise pro životní prostředí a rozvoj (OSN) vydala zprávu Naše společná budoucnost (Zpráva Brundtlandové - zde mj. prvně použit pojem trvale udržitelný rozvoj). Chudobu chápe jako hlavní příčinu ekologických problémů. Řešení vidí v ekonomickém růstu, v 5x až 10x zvýšení průmyslové výroby. Tím by zmizela chudoba a s ní ekologické problémy. Tento přístup často upřednostňuje technologická řešení. 8

9 Ad populace: teorie demografického přechodu: Nejprve byla vysoká porodnost a vysoká úmrtnost, s poklesem úmrtnosti vlivem léků a lepší výživy klesá úmrtnost a je stále vysoká porodnost, porodnost poklesne se zvýšením životní úrovně chudých zemí na úroveň zemí bohatých. Hlad a chudoba jsou důsledkem přelidnění. Nutnost dostupnosti antikoncepce. Lit. U nás: např. Bedřich Moldan: Příroda a civilizace (a další) Zahr. publikace organizace Worldwatch 2. Teorie přerozdělení koláče a snížení přejídání: Argumenty proti předchozímu:: 5 10x zvýšení průmyslové výroby země nesnese (film Naše společná budoucnost?). Existují dva druhy chudoby: skromnost, schopnost vyuužít místní zdroje v tradičním společenství ta přírodě neškodí. Druhý druh chudoby (bída) je způsoben rovojem vyvlastňováním, koncentrací půdy ve stále méně rukou.. Migrace do měst je způsobována tímto jevem ekonomické a politické příčiny. Rozvrat tradičních společenství (občiny) a s nimi trvale udržitelných vzorců chování. Ad populace: Přelidnění je gumový pojem (např. Evropské společenství 6x víc obyvatel, než Sahel v Africe). Populační růst je způsoben vykořeněním z tradičních společenství a tím zánikem dřívějších forem kontroly porodnosti (celibát, mnohomužství, dlouhé období kojení, apod.). Hlavní příčinu ekol. problémů vidí v nadměrném konzumu Severu a zbídačení Jihu, který způsobuje. Ŕešení vidí ve změně systému hodnot Severu, (skromnost), v podpoře místní výroby pro místní spotřebu, v politicko-ekonomických změnách (pozemk. reformy, změny daňového systému, podpora místního hospodaření) apod. Lit. Helena Norberg-Hodge: Dávné budoucnosti Zahr. kol: Whose Common Future Čí společná budoucnost? Ekologie a ekonomie (přednáška a ) Ekonomie - má velký podíl na vzniku ekologické krize Je kritizována za: l. příliš vysokou abstraktnost: abstraktní model člověka: homo economicus abstraktní model přírody: půda, případně zdroje 2. matematizaci, jednotkou jsou peníze. To, co nelze změřit, neexistuje 3. věří v nevyčerpatelnost zdrojů, zdroje jsou zadarmo 4. teorie je zastaralá, např. - již neexistuje volný trh, v podmínkách mobility kapitálu neplatí teorie komparativní výhody (zdůvodnění volného trhu) Problém vztahu ekonomie a ekologie se snaží řešit environmentální ekonomie (= ekonomie životního prostředí) - snaží se vyčíslit hodnotu přírody, snaha o tzv. vyčíslování negativních externalit (x problémy - lze vyčíslit hodnotu lidského života?) metoda: ochota platit, ochota strpět (Kolik jste ochoten zaplatit, abyste strpěl ve svém městě spalovnu? Kolik jste ochotna zaplatit, aby byl zachován deštný prales? Od 3 c na 1 dolar na metr!) 70. léta - prosazuje se tzv. nová nebo ekologické ekonomie - je radikálnější: "ne vše lze vyčíslit, je třeba ekonomii změnit od základů", ale jde spíše o komentář, než o ucelenou novou teorii Ekologický ekonom E.F. Schumacher - kniha Malé je milé (vyšlo původně 1972, v ČR v r. 2000) kritizuje do hloubky ekonomickou teorii, vychází z buddhismu i křesťanských a etických hodnot. Navazuje na myšlenky Johna Ruskina, M. Gándhího, Karla Polanyi. "stálé rozšiřování potřeb je opakem moudrosti, protože vede k existenciální úzkosti (závislost na vzdálených zdrojích) a k válečným konfliktům (o zdroje)" "je třeba vnést do našeho konání nenásilí vůči lidem i přírodě (buddhistická hodnota), čerpání neobnovitelných zdrojů je násilím vůči přírodě" 9

10 "práce není nutné zlo, prací člověk překonává egocentrismus, rozvíjí schopnosti, proto je nadměrná specializace pracovních úkonů i nezaměstnanost" - doporučuje místní výrobu a spotřebu - je to šetrnější přístup k přírodě a vede k nezávislosti lidí Velký problém současnosti- ekologický, ekonomický i sociální: Většinu peněz tvoří banky když půjčují peníze na úrok (do středověku bylo zakázáno jako lichva) To vede ke stále většímu množství peněz v oběhu. To opět vede k: l. Nutnosti vyrábět stále více zboží a služeb a tedy růstu hrubého domácího produktu - HDP. Tento růst je z hlediska životního prostředí problematický - měníme přírodu v produkty a ty pak vyhazujeme. HDP je jako indikátor blahobytu problematický: zahrnuje např. i náklady na likvidaci ekologických havárií, léčení alergií, policii, věznice, nebo nahrazování přirozených zdrojů (voda) umělými ("Dobrá voda"). Zharnuje i likvidaci přírodního kapitálu (lesy, ner. bohatství, půda) 2. Spekulaci na burzách - to vede k nestabilitě světových finančních systémů a k odrtženosti peněz od skutečných potřeb (pouze 5% finančních transakcí v londýnské City zahrnuje zboží) 3. Tlak velkých firem na nové investice (dálnice, zábavní parky, spalovny...) Kapitál proudí do bohatších oblastí, kde jsou větší úroky - marginalizace ostatních. toto platí i mezinárodně - kapitál proudí tam, kde je větší zisk, t.j.menší náklady sociální a ekologické! Tzv. závod ke dnu. Alternativní ekonomické modely a návrhy řešení změnou systému: Model ekonomiky jako třípatrového dortu: dolní patro - služby přírody, střední: tzv. neformální ekonomika: neplacená práce (péče o děti, o staré lidi, zahradu, sousedská výpomoc apod.), samozásobitelství, horní : (nejmenší, stojí na ostatních: peněžní ekonomika). Rozpad dolních pater vede ke zvýšení HND, ale snížení kvality života. Některé možné změny systému: l. změna daňového zatížení: (přechod z kapitálově a energeticky náročné ekonomiky na ekonomiku náročnou na práci). To může znamenat: snížení daně z přidané hodnoty, daně ze mzdy, daně ze zisku zvýšení nebo zavedení: daně ze spotřeby fosilní energie, z vlastnictví půdy, z výroby a vlastnictví automobilů. Lze uvažovat o zdanění reklamy (podporuje konzum), pesticidů ( škodí živ. prostředí) apod. Odstranění dotací (včetně skrytých dotací) likvidace přírodního kapitálu (internalizace externalit) 2. právní kontrola nadnárodních firem 3. podpora místního podnikání, bezúročných systémů půjček, přechod na nerůstovou ekonomiku 4. změna hodnocení ekonomik formou HND 5. zdanění převodu peněz z jedné měny do druhé 6. změna ekonomické teorie atd. Otázka moci - politika, ekonomie a životní prostředí (přednáška a ) ekonomická moc x politická moc, srůst politické a ekonomické moci Země průmyslové: Evropský kulatý stůl průmyslníků ERT (sdružení nadnárodních společností- viz dále) - vliv na politiku EU. Podpora voleb. kampaní politiků firmami a následné ústupky. Třetí svět: korupce. Často chybí demokratická kontrola využití prostředků. Příklad z Filipin: - diktátor Marcos :ekonomická podpora přátel výměnou za politickou podporu. Jaderná elektrárna v Bataanu: zakázku dostala firma Westinghouse výměnou za provizi. V seismické zoně, nefunguje, Filipíny splácí dluhy. 10

11 nadnárodní společnosti velké společnosti, registrované v jedné zemi, ale působí ve více zemích. Obtížně legislativně ovlivintelné. Př. McDonalds, Westinghouse, Nestlé, Procter a Gamble. Příjmy těchto zemí jsou srovnatelné s HND jednotlivých zemí. (Např. firma Cargill - 60% svět. obchodu s obilím, obrat v r = HND Pákistánu) ovlivňují politické rozhodování prostřednictvím osob. kontaktů a tím, že kontrolují trhy. př. agrochemický průmysl, solární x jaderná energie (solární je svou podstatou decentralisovaná) přispívají k likvidaci drobných podnikatelů př. supermarkety těží suroviny v zemích s levnější prac. sílou a dalšími náklady př. těžba vápence firmou Heidelberger Zement v Čechách, stoupl vývoz cementu z ČR 23x poškození místních trvale udržitelných výrobních procesů př. nahrazení vratných lahví obaly Tetra Pak (švýcarská nn firma) ve V. Evropě. vývoz odpadů vývoz podřadných technologií Př. spalovny v ČR začátkem devadesátých let, výbuch metylkyanidu v továrně na pesticidy v indickém Bhopálu, 1984, USA firma Union Carbide, tisíce mrtvých, desítky tisíc trvale postižených. Často orientace na chudé a málo osídlené oblasti. Světová banka a Mezinárodní měnový fond Založeny v r na mezinárodní konferenci v Bretton Woods (USA). Půjčky zemím třetího světa Obě instituce jsou kritizovány za: nedemokratické rozhodování Banka není odpovědná OSN, vládám, ani míst. společenstvím. Systém: "jeden dolar, jeden hlas" - zaručuje větší slovo rozvinutým zemím ( USA 17%, Japonsko 7%, Německo 5%) nevhodné projekty Banka půjčuje peníze na rozvoj energetické a dopravní infrastruktury (velké vodní a tepelné elektrárny, stavba silnic) Příklady: Dálnice přes brazilský stát Rondonia (půl miliardy dolarů) počátkem 80. let vedl k destrukci pralesa a místních kultur kolonizátory. Série údolních nádrží v údolí indické řeky Narmada a jejích 41 přítoků. Protesty proti stavbě nádrže Sardar Sarovar (stát Gujarat) vedla banku k ustoupení od projektu (1993).Indická vláda však pokračovala ve stavbě. Projekt tzv.ekologickho obhospodařování slovenských lesů (1994) počítal s půjčkou 90 milionů dolarů na počítače, silnice, aut a motorové pily s katalyzátory. Podařilo se zastavit. Příčiny: prospěch nn firmám ( a tím i západním vládám) - banka pod tlakem půjčit co nejvíc peněz - proto velké projekty. Navíc snadnější papírování a preferují i zákazníci - elity třetího světa (provize) zadlužení třetího světa a strukturální úpravy Historie: dluhy 3. světa rostly v 70. letech, v roce 1982 nastala dlužní krize. Svět. banka a Mezinár. měn. fond začaly zemím 3. světa půjčovat s cílem pomoci spácet dluhy komerčním bankám. Tím se prohlubuje dluh třetího světa, protože složený úrok roste exponenciálně. Zároveň: požadavky strukturálních úprav: (cíl:vyrovnaný rozpočet, ekon. oživení, vyjít z dluhů) - devalvace měny, snížení soc. výdajů, odstraň dotací, privatizace, tržní vztahy Důsledky ekonomické: - dluhy rostou: čistý tok peněz z J na S 418 miliard dolarů - ekvivalent 6 Marshallových plánů - oživení ekonomiky většinou neproběhlo Důsledky sociální: -zvýšení bídy, hladu, podvýživy, k oj. úmrtnost, epidemie (cholera - Peru, mor - Indie) Důsledky ekologické: - vlády exploatací svého přír. bohatství splácí úroky z dluhů (vede k vyvlastňování obyvatel - sociální důsledky) Světová obchodní organizace (WTO) vznik 1995, po osmi letech rozhovorů (předchůdce: GATT - všeobecné dohody o tarifech a obchodu). 135 čl. zemí. Sleduje doodržování mezinár. obchodních dohod, ale obviňována z nedemokratičnosti (v případě sporů rozhodují 3 osoby za 11

12 zavřenými dveřmi). Snaha odstranit bariéry mezinár. obchodu problematická z hlediska ekologického (doprava, balení zboží). Za bariéry může být považována i sociální a ekologická legislativa čl. států (např. zákon na ochr. ohrožených druhů v USA - snaha zabránit dovozu rybích konzerv, pokud rybolov ohrožoval delfíny. WTO odmítla legitimnost zákona.). Masové protesty začínají koncem 90. let: Seattle, USA lidí, 2000 nevl. organizací (1999) Technika a životní prostředí - některé souvislosti (přednáška zčásti 2.12., ) Bezproblémový náhled na techniku: člověk se osvobozuje od namáhavé fyzické práce zvyšuje se produktivita práce využívá výsledky vědeckého bádání ve prospěch lidstva Bezproblémový náhled na techniku postupně zpochybňován: fyzická práce může být chápána i jako pozitivní problém nezaměstnanosti (Panžáb, Záp. Evropa), spotřeba fosilních paliv blahobyt není pro všechny, na úkor přírody a 3. světa Automobil - některé negativní důsledky pro přírodu: emise (NO X, uhlovodíky, CO,CO 2, druhotně ozón) těžba, doprava, skladování a rafinace ropy, doprava a skladování benzinu výroba automobilů - spotř. energie a surovin stavba infrastruktury (silnice, parkoviště, garáže atd.) : zábor plochy, ničení přiroz. stanovišť - některé negativní důsledky pro člověka: zdravotní: důsledky emisí a hluku, nehodovost sociální: zřeďování osídlení, destrukce místních vazeb, zločinnost psychologické:omezení dětských her, větší náročnost výchovy dětí, stres chodců politické: závislost na ropě (válka USA x Irák 91) Člověk a technika dnes Helena Norberg-Hodge: čím víc technických vymožeností, tím méně času (paradox) Jerry Mander: technika není hodnotově a politicky neutrální: př. nukleární technika vyžaduje kontrolu centralizovanými vojenskými, vládními, finanč. systémy. (x solární zdroje - decentralizace) "Ekologická technika": Řešení "na konci trubky" (odlučovače, čistírny) problematické Lepší: čistá produkce (žádné odpady při výrobě) Ekologické značky, ekologické výrobky: problém recyklovatelnosti. Analýzy "od kolébky do hrobu" Jestli je výrobek ekologický, záleží na kontextu (je v místě čistírna? Pak míň vadí fosfor v pracích prášcích. Když na skládce není přísun vzduchu, rozložitelná hmota se nerozkládá) Přiměřená technika (sociální i environmentální hledisko - E.F.Schumacher, 1973): -malá měřítka -srozumitelnost, snadná sestavitelnost a obsluha -nezávislost na centrálních, vzdálených, neobnovitelných zdrojích energie B. Moldan: technika příznivá životnímu prostředí: - podstatně menší spotřeba energie - snižování materiálové náročnosti - trvanlivost a opravitelnost Faktor trvalé udržitelnosti: využívání místních zdrojů (vede k omezení dopravy) (Zprac. dle J. Mander, H. Norberg-Hodge, E.F.Schumacher, B.Moldan, viz též Keller,J.: Naše cesta do prvohor - sociologické aj. aspekty automobilismu ) 12

13 Právo a životní prostředí Ústava, listina základních práv a svobod - hodnotová a polit. východiska celého práv. řádu. Např: Jednotlivec smí vše, co se nezakazuje, státní organy mohou vykonávat moc jen v mezích zákona "Zelené" články listiny: Lidská práva související s životním prostředím. Např. "Každý má právo na příznivé živ. prostředí" Konkretizace dalšími právními normami, jinak pouze prokalamce - fráze. Ostatní zákony Při přípravě a schvalování - tlak veřejnosti (zákon o ozonové vrstvě), tlak firem (zákon o odpadech, snahy nahradit právní normu tzv. dobrovolnou dohodou - problematické ) Zákony vycházejí ve sbírce zákonů (plus existují komentovaná vydání zákonů a soubory) Soukromé x veřejné právo právo se dělí na dvě oblasti předmět soukromého práva - soukromé zájmy (např. vlastnické právo k věcem) - vztah mezi dvěma rovnoprávnými subjekty - domáhat se může jen ten, jehož právo bylo porušeno, podáním žaloby (ale nemusí -záleží na něm) - spadá sem např. občanský zákoník předmět veřejného práva - veřejné statky (např. životní prostředí), hájí veřejný zájem - existuje nadřazený subjekt - stát, zastoupený orgány státní správy (např. soud, Česká inspekce živ. prostředí, obce pověřené výkonem státní správy) - správní řízení zahajují orgány státní správy (jsou povinny) - spadá sem oblast správního práva Něco může být předmětem veřejného i soukromého práva: Např. soused znečistil odpadními látkami můj pozemek --- soukromoprávní vztah x jeho odpadní látky přesahují limity, povolené veřejnoprávní normou - musí zasáhnout orgán státní správy (zahájí správní řízení) ---zde již veřejné právo Do správního práva spadají např.tzv.zákony složkové - upravují ochranu různých složek prostředí. Např. zákon o vodách (73), lesní zákon (95), o ochraně zemědělského půd. fondu (92)., o ochraně přírody a krajiny (114/92) plus řada dalších a zákony horizontální (průřezové): zákon 123/ 1998 Sb. O právu na informace o životním prostředí (stanoví, které informace o ŽP jsou org. státní správy povinny poskytovat občanům, do kdy, apod.), Zákon o posuzování vlivů na živ. prostředí (EIA), zákony související se stavbami a územním plánováním. Hmotné x procesní právo každé právní odvětví (např. občanské právo, soukromé právo) se dělí na dvě oblasti právo hmotné (upravuje konkrétní pravidla chování) právo procesní - upravuje způsob uplatňování práv a povinností, vyplývající z hmotného práva (např. který orgán odpovídá, jaké sankce, kdo může být účastník řízení. - důležitý je správní řád ale procesní právo i v jednotlivých hmotných zákonech - jinak jsou bezzubé (chybí sankce) 13

14 Jak může občan hájit pomocí legislativy životní prostředí? Sám jako občan nebo prostřednictvím občanského sdružení : 1. žaloba - soukromoprávní vztah (jen mezi občany) 2. podnět - k zahájení správního řízení 3. stížnost (vyhl. 150/58) může podat občan správnímu orgánu, ten musí odpovědět. 4. petice (zákon 85/90) podává občan nebo petiční výbor ve veřejném zájmu 5. vstup do správního řízení podle zákona 114/92 o ochraně přírody (obč. sdružení) 6. účast na procesu EIA - posuzování vlivů na živ. prostředí anglicky environmental impact assessment - větší stavba, koncepce apod. ( např. spalovna) musí být zhodonocena (dokumentace a posudek) z hlediska vlivu na ŽP. Vyjadřuje se i veřejnost. Občanské sdružení, které se vyjádří, se stává automaticky členem řízení, tj. zvou ho na jednání, jeho připomínky se zapisují apod. 7. trestní oznámení (v případě, že jde o třestní čin - např. podezření z činu obecního ohrožení) 8. ústavní stížnost - pokud jsem byl zkrácen ve svých právech - např. odmítnut jako účastník řízení a další. ( plus:mimoprávní: demonstrace, dopisy redakcím, politikům, bulletiny, letáky, brožury atd.) (Zprac. dle: Černý P. a kol. : Budeme je žalovat? Vydal Ekologický právní servis, Brno, Kužvart, P.: Právo na informace o životním prostředí - koment. zákon 123/98, EPS1998 Role slaďování s legislativou EU- evropské standardy jsou většinou lepší (čistota vzduchu, regulace chem. látek, čistota řek.) Není ale jasné, nakolik přísnější hygienické normy postihnou lokální producenty a obchody, letní dětské tábory apod. Poradenství vě věci ekologických kauz: Ekologický právní servis: Kostnická 1324, Tábor, tel , (Též Calla, kontakt viz úvodní text pro studenty) Poznámka ke studiu: není třeba se učit čísla právních norem, zákony včetně čísel se mění. Zkuste pochopit zejména hlavní rozlišení v rámci typů zákonů, přemýšlejte o tom, jaké má občan konkrétní možnosti při hájení přírody a nevynechte určitě pojem EIA - posuzování vlivů na životní prostředí. Ekologické hnutí - permakultura -ekologická výchova - ekologicko-ekonomické alternativy (přednášky , a a ) Ekologické hnutí ve světě hlavní znak: rozmanitost USA: rozmach hnutí od 70. let. V roce 1970 první Den Země (každoroční oslava Země ) "právo vědět", hnutí protí jaderným elektrárnám (zvítězilo - "internalizace externalit"), místní (tzv. grassroots - kořínky trávy) skupiny proti skládkám toxických odpadů. Ekofeminismus. Propojení se sociální oblastí (boj x Světová obch. organizace, Svět. banka apod. - spojení s obránci demokracie a s odbory- strach o pracovní místa a sociální standarty) Evropa: Nejdále jsou severské země, Holandsko, Dánsko. Holandsko - obava ze záplav v případě glob. oteplování. Británie v 90. letech - masívní hnutí proti dálnicím- ovlivnilo politiku vlády. Na západě - vznik velkých ekologických organizací - např. Greenpeace, Přátelé Země - mezinárodní dosah, partneři při mezinárodních jednáních. Odbočky i u nás - Hnutí Duha je součást Přátel Země. Třetí svět: Hnutí vychází z vlastních kořenů - víra (např. Indie hinduismus, džinismus - nenásilí i vůči přírodě, "rodina Země"). Často polarizace: místní lidé x vláda n. nadnárodní společnosti. V Indii hnutí Čipko - proti kácení zbytků lesů v podhůří Himalájí - sesuvy půdy a ohrožení samozásobitelství. Odpor proti stavbám údolních nádrží. Přírodní národy - odpor x "rozvoj". Např. pralesní Indiáni v Amazonii (Ašuárové v Ekvádoru - odpor x těžba ropy v pralese). Ekologické hnutí u nás 1. Historie Tis - Svaz pro ochranu přírody a krajiny dnešek Český svaz ochránců přírody (ČSOP) (plus ilegální, resp. "nepovolená" hnutí - Zpráva Charty 77, Ekologický bulletin)

15 2. Od roku svoboda: vzniká nový typ organizace -tzv. nevládní nezisková organizace NNO (nebo NGO: non-government organisation). Neziskový princip: organizace by měla splňovat dvě podmínky - a/ pracovat v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, charity, ž.. prostředí apod., b/ získané prostředky investovat zpět do činnosti organizace - rozdíl od principu podnikatelského. Zisk pro vlastní potřebu není cílem činnosti organizace. Cílem je činnost, konkretizovaná ve stanovách - dělí se na: občanská sdružení (demokratický princip rozhodování o vedení, dobrovolný princip, např. ČSOP), obecně prospěšné společnosti (profesionální organizace, např. Rosa v Českých Budějovicích), nadace (poskytují prostředky na činnost). nevládní neziskové organizace - synonyma: 1. třetí sektor (další dva sektory: vládní organizace - např. okresní úřad, a ziskové organizace - např. obch. společnosti), 2. občanská společnost. Ekologické NNO - velmi rozmanitá činnost - poradny - osvěta, ekologická výchova, lobbying (snaha změnit právní normy ve prospěch ochrany přírody), ekologická výchova a další. Ekologicko-ekonomické systémy Alternativní ekonomické systémy a přístupy: 1. obcházejí světový obchodní systém, který je ekologicky neudržitelný (příliš velký objem dopravy, balení zboží, reklama, skladování apod.), snaží se obejít bez velkých nadnárodních společností 2. podporují místní výrobu a místní spotřebu -využívání místních zdrojů, včetně práce místních lidí, boj proti nezaměstnanosti 3. snaží se vrátit morální hledisko do tržní ekonomiky 4. často vznikají spontánně, sdola, mívají zcela neformální strukturu 5. vznik převážně v průmyslových zemích 6. vedle ekologického (podpora místní ekonomiky) mívají i význam sociální (tvorba společnství) a ekonomický. Příklady: Systémy místní měny - LETS. Princip: Skupina lidí vytvoří vlastní "měnu" (nazve ji např. "žaludy") a za ni si směňuje své vlastní služby a výrobky. Dlužníci neplatí úroky. Skupina má většinou několik desítek až stovek lidí, kteří se přitom nepřestávají podílet n využívání státní měny. Biokluby neboli prodej ze dvora (angl. CSA - Community supported agriculture). Princip: farmář (nejčastěji pěstitel zeleniny) dodává plodiny přímo stabilní skupině předplatitelů. Někdy farmu vlastní skupina, která podporuje farmáře a odebírá jeho výrobky. "Alternativní banky" - banky JAK v Dánsku - půjčují bez úroku, banka Grameen v Bangladéši - drobné půjčky chudým, vzájemné ručení ve skupinkách po pětí. Etické investování - fondy, zajišťují, že peníze investovány eticky z hlediska přírody i člověka 3d Permakultura Ucelený myšlenkový a praktický systém přístupu k přírodě, vznikl v r v Austrálii. Snaha o trvalou udržitelnost. Aplikace zejména na zahradu a bydlení. Inspirace přírodními zákonitostmi a procesy, lidovou tradicí a tradicí přírodních národů. Vyzužívá i vhodnou moderní technologii, např. solární. Některé principy permakultury: 1. Začít u sebe a v nejbližším okolí: Namísto negativního přístupu (kritizování) začít, byť v malém měřítku, něco dělat pro trvalou udržitelnost. V zahradě začít nejblíž domu a postupně postupovat dále. 2. Maximalizace okrajového efektu: V přírodě jsou rozhraní dvou ekosystémů vždy rozmanitější a produktivnější, než ekosytémy samotné. Snažít se toto aplikovat v zahradě - více rozhraní, keře, menší a rozmanitější záhony, smíšené kultury. 3. Princip uzavřeného cyklu: V přírodě je většina cyklů (živiny, prvky) uzavřená a mnoho z nich je místních. V permakultuře snaha o uzavřené cykly (místní čištění a znovuvyužívání tzv. šedé vody, kompostovací záchody - zdokonalená verze tzv. kadibudky) 4. Princip niky: V přírodě koexistuje mnoho druhů díky tomu, že využívají totéž prostředí v jinou dobu, jiným způsobem, v jiném patře vegetace. Permakultura se snaží pozemek rozčlenit prostorově (stromy, byliny, keře pro maximální využití prostoru a světla) a využívat ho po celý rok. 5. Princip minimálního zasahování: Permakultura se snaží vyhnout spirále zasahování - situaci, kdy jeden zásah do systému vede k nutnosti dalších. Optimum - nezasahovat vůbec. Pak v pořadí žádoucnosti: biologický, mechanický, chemický (chemický - nejhorší) 6. Diverzita prvků: Snaha obejít se bez monokultur - příznivé pro přírodu i menší šance pro tzv. škůdce. Souvisí s bodem Vícečetnost funkcí: Snaha, aby každý z prvků měl v systému více funkcí. Např. živý plot zároveň větrolam, jedlé plody, kachny: vejce, peří, vyzobávání škůdců - plžů. 3e Ekologická (environmentální) výchova 15

16 Používá se většinou k označení vzdělávání a výchovy dětí (na rozdíl od osvěty, poradenství - pro dospělé). Více definic - neujasněný pojem. V nejširším smyslu jde o výchovu k celistvosti, integrované osobnosti (jen taková dokáže ocenit, pochopit, vážit si přírody). Diskuse, zda pojmout úzce (např. jako samostatný předmět - "ekologie", "ekologická výchova") nebo mezioborově (prolíná všemi předměty). Nosné předměty u nás: občanská výchova, přírodověda, zeměpis. Ekologická výchova často využívá netradiční formy, které kompenzují jednostrannost školní výuky simulační hry: zaměřené na pochopení určitého rozhodovacího procesu, děti se účastní aktivně v rolích. Podporuje vcítění, schopnost diskuse a kompromisu. tvořivá dramatika,, dramatická výchova: děti si hrají na situaci a vžívají se i do různých složek přírody. Podporuje sebevyjádření, obraznost, možnost vyjádřit své pocity. smyslové vnímíní přírody: nesoutěživé hry v přírodě, zaměřené na vnímání a procítění přírody. globální výchova: využívá některé z předchozích, cílem je umožnit pochopit globální vztahy (důraz na čtyři dimenze: čas, prostor, problémová dimenze a vnitřní dimenze - pochopení sebe sama, ujasnění a kultivace vlastních názoru a pocitů). Autoři: Aleš Máchal, Graham Pike, Selby, Reinhard Witt, Joseph Cornell, Eva Machková, atd. Centra ekologické výchovy: speciální druh NNO, orientují se na práci s dětmi - nabízejí výukové programy pro školy (třída přijde do centra a mí zajištěný program), kursy pro učitele apod. U nás např. Dům ekologické výchovy v Brně - Lipka, Dřípatka v Prachaticích, Alcedo ve Vsetíně, Toulcův Dvůr v Praze a další. Aktuální postoj ministerstva školství: V metodickém pokynu z prosince 2001 doporučuje, aby každá škola vypracovala komplexní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, který by odrážel místní podmínky a který by zahrnoval spolupráci s dalšími subjekty (obec, centra ekologické výchovy). Pozn. ke studiu: Zde se opět pokuste vybrat to podstatné, určitě nevynechte typy neziskových organizací u nás. Doporučená literatura k dalšímu studiu a přemýšlení Carter, Forest: Škola Malého stromu. Kalich, Praha, Román amerického autora z r. 1973, který mohou číst děti i dospělí, popisuje svět lidí a přírody, jak ho vidí chlapec Malý strom, jeho indiánská babička a skotský děda v Apalačských horách v prvních desetiletích dvacátého století. Gordonová Anita, David Suzuki: Jde o přežití. Baroko a Fox, Čtivě psaná kniha kanadských autorů popisuje globální problémy a shrnuje jejich sociální a ekonomický kontext. Keller, Jan. Všechny knihy od tohoto moravského sociologia stojí za to, ovšem pozor: Naše cesta do provohor o vztahu společnosti k automobilům je navzdory atraktivnímu tématu asi nejslabší, Až na dno blahobytu popisuje problémy, ale nikoliv řešení a působí proto silně depresívně. Autorův polemický vyhrocený (ironický) styl každému nevyhovuje. Kniha Šok z ekologie dává problémy životního prostředí do vztahu s politikou (socialismus, liberalismus, konzervatismus), Hodnoty pro budoucnost je o sociologickém výzkumu, který hledá příčiny, proč lidi nedokáží dostatečně pružně reagovat na ekologickou krizi. Kohák Erazim: Zelená svatozář, Slon, Praha,1998 (nove vydání 2000). Kapitoly z ekologické etiky, přehled nových směrů ekologického myšlení, úvahy o vztahu ke zvířatům a vegetariánství, o vztahu církve a živ. prostředí. kol.: Téma pro 21. století - Kulturní krajina aneb proč ji chránit? MŽP, Praha, Populárně psaný sborník na téma české krajiny z řady hledisek: přírodovědného, legislativního, kulturního, historického, ekonomického... kol.: Závod s časem - texty z morální ekologie, MŽP, Praha, Výňatky z díla předních zahraničních myslitelů v oblasti sociální nenbo morální ekologie (Schweitzer, Naess, Kohák, Skolimowski, Carsonová a další.) Librová, Hana : Pestří a zelení. Veronica, Alternativní proudy myšlení o turistice, automobilismu, náboženství jako jeden z kořenů ekologické krize a výsledky sociologické sondy do života lidí žijících dobrovolně skromným životem. Lovelock James: Gaia - živoucí planeta. Mladá fronta, Praha, Překlad knihy anglického geochemika, která populární formou popisuje mechanismy autoregulace Země, která sama "usiluje" o zlepšení podmínek života. Odborně náročnější čtení, vhodné spíš pro přírodovědce. Máchal Aleš: Špetka dobromysli.ekocentrum Brno, Čtivá a mile psaná knižka o ekologické výchově - práci s dětmi v teorii i praxi, ve škole i mimo školu. Autor je ředitel Domu ekologické výchovy Lipka v Brně. Srovnatelné a přímo pro pedagogcké studenty určený je i Průvodce praktickou ekologickou výchovou od stejného autora. Mělo by být v knihovně Pedagogociké fakulty. 16

17 Máchal, Aleš a kol.: Desatero domácí ekologie. Rezekvítek, Brno, 2000, rozšířené vydání. Praktická, informativní a střízlivá kniha zkušených autorů o tom, jak postupovat na cestě ke skromnému životu. Zajímavé pro ty, kteřé uvažují, jak mohu na planete žít šetrněji a jaké mají jejich vlastní aktivity globální důsledkdy. Mander, Jerry: Čtyři důvody pro zrušení televize. Doplněk, Brno, Klasická kniha amerického autora z r. 1973, která podrobně rozebírá vliv televize na naši psychiku, společnost a ekonomiku. Hodně buřičský přístup! Papoušek, Jiří: Hovory o ekologii - Cesty k trvale udržitelnému Česku. Portál, Praha, Aktuální rozhovory s osobnostmi - M.Bursík, J. Jílková, J.Keller, H. Librová, V.Mezřický, B.Moldan, J.Patočka. Postman, Neil: Ubavit se k smrti Český překlad čtivé knihy amerického autora z r. 1985, která v historickém kontextu rozebírá vliv televize na veřejnou diskusi v USA a dochází k pozoruhodným závěrům. Pro ty, koho zajímají média a je ochoten o nich netradičně přemýšlet. Pohnerová, Marta: Duchovní a smyslová výchova, I. díl. Fantisk, Polička, Pozoruhodně graficky pojatá kniha propojuje výtvarnou výchovu s výchovou k vnímání přírody - něco mezi poezií, metafyzikou a prakt. metodikou. Schumacher, E.F.: Malé je milé. Doplněk, Brno, Kniha britského ekonoma původně vyšla v r a je považována za "bibli" ekologické ekonomie. Ukazuje, že klasická ekonomie vychází z nesprávných hodnot. Seymour, John, Herbert Girardet: Zelená planeta. Ekologický program pro každého. Mladá fronta, Praha, Podobně jako Desatero domácí ekologie nabízí i tato kniha cesty, jak šetřit přírodu i vlastní zdraví v běžném životě. Storch, David, Stanislav Mihulka, S: Úvod do současné ekologie. Portál, Praha, Spíše než o ekologii jde o vývojovou biogeografii - proč jsou na světe rozšířené rostlinné a živočišné druhy tak, a ne jinak, jak je to s konkurencí a spoluprácí v přírodě, jak se druhy adaptují na změněné podmínky a jak vznikají druhy nové. Čtivá knížka s mnoha konkrétními příklady. Thoreau, H.D.: Walden aneb život v lesích. Odeon, Kniha známého amerického filosofa z poloviny 19. století, v níž popisuje dva roky strávené ve vlastnoručně postasveném srubu v americké divočině. Whitefield Patrick: Permakultura v kostce. Synergie, Praha, První přiblížení permakultury-myšlenkového směru, který hledá cesty, jak chránit přírodu v běžném životě - doma, na zahradě, v malých společenstvích. Worldwatch Institute: Stav světa na přelomu tisíciletí. Hynek, Praha, Deset kapitol, mapujících stav světa v oblasti energetiky, lesů, oceánů, biodiverzity, konfliktů apod. od renomované americké neziskové organizace. 17

18 18

19 19

20 20

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru Globální problémy - příčiny primární postupná dominance člověka jako druhu, jeho nadvláda nad predátory, oslabení přirozených

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Teorie ke kursu sociální ekologie (sylabus přednášek) ZS 2003/2004. Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy

Teorie ke kursu sociální ekologie (sylabus přednášek) ZS 2003/2004. Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy Teorie ke kursu sociální ekologie (sylabus přednášek) ZS 2003/2004 Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy Ekologie - Ernst Haeckel 1866: věda, zkoumá: "vztahy organismů k okolí a k tvorům,

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů

Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů Problém č.1 Kácení tropických deštných pralesů Je to jeden z nejvýznamnějších a nejstarších ekosystémů na planetě Zemi, který se vyskytuje v trvale vlhkém a teplém podnebí. Vysvětli pojem Ekosystém. Je

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodický list číslo 1 Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, LexisNexis cz, 2007 Damohorský a kol.:, C.H. Beck, Praha 2003 Kružíková, Adamová, Komárek:

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 chemického složení

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

ends/pictures/f10_1.gif

ends/pictures/f10_1.gif GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Půdní degradace, odlesňování a eroze biodiverzity Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 OSNOVA Klíčové pojmy 1. PŮDNÍ DEGRADACE Půda základní charakteristika Člověk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz

Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz Otázka: Struktura, diverzita, únosnost a potenciál krajiny, krajinný ráz Předmět: Biologie Přidal(a): Králová Struktura krajiny rozdělujeme podle 2 hledisek na: a) prvotní struktura krajiny (makrostruktura)

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Životní prostředí - úvod do problematiky

Životní prostředí - úvod do problematiky Životní prostředí - úvod do problematiky Jan Kopp Katedra geografie ZČU v Plzni Obsah Terminologie Vztah člověka a životního prostředí Hodnocení životního prostředí Integrované pojetí EV Nástroje ochrany

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s.

Představení tématu. Viktor Třebický CI2, o. p. s. Představení tématu Viktor Třebický CI2, o. p. s. CI2, o.p.s. http://www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz http://adaptace.ci2.co.cz/ Kateřinská 26, Praha 2 1 CI2, o.p.s. www.ci2.co.cz indikatory.ci2.co.cz

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Dotazník s ekologickou tématikou

Dotazník s ekologickou tématikou Dotazník s ekologickou tématikou Autor: Naďa Kuhnová 7.O Ve dch 5.- 9. 3. 2007 proběhl na gymnáziu Dr. J. Pekaře výzkum formou dotazníků s ekologickou tématikou. Tázáno bylo celkem 156 lidí, z toho 149

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy.

Vysvětlí strukturu vesmíru. Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu a porovná planety sluneční soustavy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Zeměpis (Z) Školní výstupy Učivo (pojmy) 6 Z F Vysvětlí strukturu vesmíru. vesmír 6 Z F Vyjmenuje, která tělesa tvoří sluneční soustavu

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Domácí úkol Třebenice za 20 let.

Domácí úkol Třebenice za 20 let. Domácí úkol Třebenice za 20 let. Před setkáním 15. října si prosím promyslete: jaké chceme Třebenice za 20 let? 1. Jak mají vypadat? (nové plochy / plochy přestaveb co na nich bude, jaká kriteria pro umístění?)

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Přírodopis Společenstva organismů a populace

Přírodopis Společenstva organismů a populace Přírodopis Společenstva organismů a populace Anotace: Tato prezentace slouží jako učební materiál pro seznámení s pojmy společenstvo organismů, biodiverzita a populace. U pojmů jsou uvedeny konkrétní příklady,na

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m

Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, m Přednáška č. 4 Pěstitelství, základy ekologie, pedologie a fenologie Země Podmínky působící na organismy: abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus biotické - vlivy ostatních živých organismů

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace

SSOS_ZE_2.10 Degradace půdy, prezentace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity SSOS_ZE_2.10 Degradace

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Základy obecné ekologie

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny. SKLENÍKOVÝ EFEKT: SKUTEČNOST NEBO VÝMYSL? Živé věci potřebují k přežití energii. Energie, která udržuje život na Zemi, přichází

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

věda zkoumající vzájemné vztahy mezi organismy a vztahy organismů k prostředí základní biologická disciplína využívá poznatků dalších věd - chemie, fyzika, geografie, sociologie rozdělení ekologie podle

Více

Modul 02 Přírodovědné předměty

Modul 02 Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty hmota i energie nevznikají,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Biomonitoring proces při kterém sledujeme charakteristiku prostředí sledování zpětných vazeb v prostředí Hodnocení výsledků bývá obtížné Význam biologického monitorování živé zdroje jsou vyčerpávány č

Více

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11

Obsah. Předmluva 9. Úvodem 11 Obsah Předmluva 9 Úvodem 11 1 Základy ekologie 14 1.1 Historie ekologie 14 1.2 Organismus a prostředí 14 1.2.1 Život a jeho vlastnosti 14 1.2.2 Autotrofní a heterotrofní organismy 15 1.2.3 Přizpůsobení

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Modrá kniha biodiverzita

Modrá kniha biodiverzita Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Modrá kniha biodiverzita Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.36 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš Hruzík

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro bakalářský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro bakalářský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro bakalářský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Ekonomické a politické aspekty rozvojové a humanitární pomoci (KGG/SZZAP) 1. Humanitární pomoc definice,

Více

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo zhodnotí postavení Země ve vesmíru a srovnává podstatné vlastnosti Země s ostatními tělesy sluneční

Více

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty

Environmentální výchova. -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Environmentální výchova -Vymezení pojmu -Institucionální a personální zabezpečení -Legislativa a dokumenty Vymezení pojmů Výchova a vzdělávání zaměřená na životní prostředí 90. léta - pojem ekologická,

Více

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010 OSNOVA Klíčové pojmy 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Definice problému Přírodní zdroje znečištění Antropogenní

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Lesní ekosystémy v globálním kontextu

Lesní ekosystémy v globálním kontextu Lesní ekosystémy v globálním kontextu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpoctem CR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Základní údaj e o lesích Zeme Lesy na Zemi 41 mil.

Více

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_01_03 Voda Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Chemie

Více