Ekologické zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologické zemědělství"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce Ekologické zemědělství Petr Náhlovský 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ekologické zemědělství zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. 1

2 Rád bych poděkoval doc. JUDr. Ing. Milanu Pekárkovi, CSc. za odborné vedení práce, velký dík patří také panu Rolfu Feragenovi z města Røros za trpělivé třítýdenní snášení mých neustálých dotazů, děkuji panu Premu Datovi z Krišnova dvora za jeho čas a ochotu a také panu Rudolfu Kropáčkovi staršímu i mladšímu za ochotné provedení rodinným statkem a také za skvělé biomléko. Velký dík patří Dr. Tore Henriksenovi z Právnické fakulty Univerzity v Tromsø za pomoc při shánění informací o stavu norského ekologického zemědělství. Největší dík však patří mé rodině a přítelkyni Aleně, kteří vždy byli mojí velkou oporou a pomocí ve studiu. 2

3 1.Úvod Role ekologického zemědělství v zemědělské produkci Role ekologického zemědělství ve světě regionální specifika vs. globální trh Role ekologického zemědělství v Evropě Role ekologického zemědělství v České republice Ekologické zemědělství definice, typy, technologie Ekologické zemědělství definice pojmu Definice profesních organizací Definice vědecká Definice zákonná Typy ekologického zemědělství Organické zemědělství Biologické zemědělství (L Agriculture biologique) Organickobiologické zemědělství Biodynamické zemědělství Alternativní směry Makrobiotické zemědělství Veganické zemědělství Zemědělství mazdaznan Technologické postupy v ekologickém zemědělství krátký přehled Právní rámec ekologického zemědělství prameny a právní úprava v nich obsažená Aktuální normy přímo upravující ekologickou produkci Právní úprava ekologického zemědělství v normách komunitárního práva Ekologické zemědělství v primárních normách komunitárního práva Ekologické zemědělství v sekundárních normách komunitárního práva Nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) 2092/ Nařízení Komise(ES) 889/2008 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady(ES) 843/2007 o ekologické produkci a označování ekologických výrobků, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu Nařízení Komise (ES) 1235/2008, týkající se dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí Právní úprava ekologického zemědělství v právním řádu České republiky Ekologické zemědělství a normy ústavního pořádku Zákon č.242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích Ekologické zemědělství a podzákonné normy Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Komparace českých a norských právních podmínek pro ekologickou produkci Právní úprava norského ekologického zemědělství Konkrétní subjekty ekologického zemědělství

4 6.1. Norský bioproducent mléka Český bioproducent mléka Český bioproducent obilovin a mléčných výrobků právnická osoba Závěr Resumé Literatura Přílohy

5 1.Úvod Mezi klíčová odvětví, důležitá pro uskutečňování trvale udržitelného rozvoje, patří i zemědělství. V nedávné minulosti bylo zemědělství státem řízené a centralizovaně plánované, jeho produkce byla zaměřena na splnění plánu a soběstačnost ve výživě obyvatel. Byly zpřetrhány po staletí budované vazby k půdě, nikdo necítil zodpovědnost za to, jakým způsobem půdu obhospodařuje a jak se k ní chová. Používání přírodě nešetrných technologií bylo ospravedlňováno zvyšováním výnosu a potřebou soběstačnosti. Tento pohled na zemědělství ještě stále přetrvává, dnes je však hnacím motorem zisk. Konvenční zemědělství nadále využívá obdobných technologií a uplatňuje nejméně nákladné postupy při nejvyšším výnosu. Ochrana půdy, šetrnost k životnímu prostředí, to jsou položky, které jakoukoliv produkci, a nejen zemědělskou, zdražují. Konvenční zemědělství tedy dodržuje jen takové zásady ochrany půdy a životního prostředí, které přikazuje zákon tedy minimální. V dnešní době se však ve světě rozvíjí odvětví, které podmiňuje zemědělskou produkci zásadami trvale udržitelného rozvoje a také přirozených technologií, na základě přírodních procesů a tradičních zpracování. Toto zemědělství je nazýváno ekologickým, protože využívá vztahy mezi ekosystémy, mezi druhy rostlin a živočichů a další jevy, kterými se právě věda s názvem ekologie zabývá. Ekologické zemědělství je tedy zemědělství, které v prvé řadě tyto vztahy respektuje a podporuje jejich uplatnění v agroekosystému. 1 Je logické, že osoby podnikající v zemědělství mají za cíl zisk, tak také definuje osobu podnikatele obchodní zákoník. 2 Pokud by ekologické zemědělství nebylo podporováno legislativně a bylo pouze zatíženo vyššími nároky na produkci, jistě by tvořilo zlomek zemědělské produkce a těžko by se tomuto odvětví kdokoliv věnoval z jiných důvodů, než z osobního zájmu. Ekologická produkce se totiž do podnikatelské aktivity zemědělské výroby dostává hlavně díky zájmu spotřebitele, který je v dnešní době veden dvěma motivacemi. Jeden důvod, proč zájem o produkty ekologického zemědělství stoupá, je zvýšený zájem o produkty a technologie v souladu s trvale udržitelným rozvojem. V souvislosti s větší osvětou a poměrně diskutovaným společenským tématem ochrany životního prosředí existuje 1 Hlubučková, J. Pojem ekologické zemědělství (citováno ). Dostupný z: 2 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 5

6 významná skupina spotřebitelů, kteří rádi připlatí za výrobky, které podle nich mají šanci změnit neutěšenou vizi budoucnosti na zničené planetě. Mnohem početnější skupina spotřebitelů však ráda připlatí za produkt ekologického zemědělství pro jeho větší kvalitu. Protože konvenční zemědělství preferuje zisk před kvalitou, ošetřuje svoji produkci chemicky proti škůdcům a plevelu, umělými hnojivy a dalšími opatřeními, hledá spotřebitel produkt, který svou kvalitou převyšuje produkt konvenčního zemědělství. Navíc spotřebitel přirozeným technologiím věří. Hlavně zájem spotřebitelů a kupní síla jsou hlavním hnacím motorem pro rozvoj ekologického zemědělství. Protože podnikatelé zaregistrovali zvýšený zájem o ekoprodukty, začali zmíněnou ekoprodukci dodávat na trh. V tu chvíli nastala klíčová role legislativy. Bylo potřeba zajistit určité standardy kvality, nastavit přísné požadavky pro označování výrobků jako ekologických. Legislativa je zaměřena zejména na ochranu spotřebitele, kontroluje každý výrobní krok a dodržování přísných požadavků jak na přírodní výrobu, tak na pozdější zpracování primárního produktu, skladování, převoz a další. Obrazně řečeno, legislativa stanovuje standardy pro certifikovanou ekologickou produkci od vidlí až po vidličku. V dnešní době je ekoprodukce zpracovávána evropskou legislativou a dále vnitrostátními zákonnými i podzákonnými normami. Cílem je, aby výrobky ekologického zemědělství splňovaly poměrně jednotně harmonizovanou normu kvality a tudíž nebyli výrobci ani spotřebitelé znevýhodněni rozdílnou legislativou v jednotlivých členských zemích. Cílem harmonizace je tedy chránit jednotný evropský trh. Zvyšující se zájem o ekoprodukci je dobrou zprávou. Znamená kupní sílu spotřebitelů a jejich vůli připlatit si za kvalitu, dále znamená rozvoj šetrného a životnímu prostředí přátelského odvětví zemědělské produkce, která by měla zlepšit nejen celkový stav, ale i vzhled krajiny. Protože jedním z ekologických požadavků a také požadavků trvale udržitelného rozvoje je spotřeba produktu nedaleko místa výroby (transport přes půl světa je neekologický), je zájem o ekologické produkty dobrou zprávou nejen pro českou, ale i evropskou produkci. Ta dlouhodobě trpí pod konkurenčním tlakem levné avšak výrazně neekologické zemědělské produkce ze zemí mimo Unii, zvláště z Číny. Cílem této práce je učinit stručný náhled na ekologické zemědělství, jeho roli v ekonomice světa, Evropské unie a České republiky. Dále se věnovat zvláště 6

7 legislativě, vztahující se na problematiku ekologického zemědělství, a to jak českou, tak komunitární a podmínkám, které legislativa stanovuje pro ekologickou produkci v České republice. Na základě porovnání legislativních podmínek a skutečné reality trhu s biozemědělskými produkty se v této práci pokusíme zhodnotit, zda legislativa působí jako vhodný a flexibilní nástroj regulace, sloužící k rozvoji odvětví a transparentnosti trhu pro spotřebitele, či zda působí spíše jako negativní a antiliberální element, který administrativně zatěžuje producenty a trh ke škodě spotřebitelů i dodavatelů neúměrně brzdí. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se věnuje také makroekonomickým tématům, spojeným s organickým zemědělstvím ve světě, v Evropě a v České republice, po ní následuje legislativní část, která se zabývá právní úpravou ekologického zemědělství a zákonem stanovených institutů s ekologickým zemědělstvím souvisejících. Poslední praktická část provádí ekonomickou i legislativní komparaci ekologického zemědělství v České republice a v Norském království a dále obsahuje rozbor dvou konkrétních českých a jednoho norského podnikatele v oboru bioprodukce z hlediska technologického, ekonomického i legislativního. Cílem komparace je porovnat přístup České republiky a Norského království k ekologické produkci. Norsko je ke komparaci vybráno hned z několika důvodů. Prvním důvodem je vysoká úroveň ekologické produkce a oblíbenost bioproduktů místním spotřebitelem, která umožňuje Norsku být jednou z vůdčích zemí v přerodu zemědělství na k přírodě šetrné. Druhým důvodem je postavení Norska mimo Evropské společenství. Výběr země, která by měla rozvoj ekologického zemědělství na vysoké úrovni a přesto stála mimo Evropské společenství, je velmi limitovaný a omezuje se v podstatě pouze na Norsko a Švýcarsko. Třetím důvodem je můj téměř roční pobyt v této zemi, při kterém jsem se o praktické i legislativní otázky ekologického zemědělství zajímal. Komparace byla provedena s očekáváním, že legislativní úprava i přístup k bioprodukci je odlišný od komunitární úpravy a přístupu, který známe z Česka. Praktická část bude ukončena závěrem, ve kterém bude zhodnoceno, zda toto očekávání bylo potvrzeno, či nikoliv. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 2. Role ekologického zemědělství v zemědělské produkci V této části se pokusíme shrnout roli ekologického zemědělství pro svět, Evropu a Českou republiku. V současnosti se jedná o minoritní formu zemědělské produkce, dynamický růst bioprodukce zejména v Evropě, s Českou republikou jako jedním z předních propagátorů tohoto trendu, však dává tušit stále významnější postavení ekologického zemědělství a ekologické produkce obecně jak v konkurenčním prostředí, tak pro spotřebitele Role ekologického zemědělství ve světě regionální specifika vs. globální trh Ekologické zemědělství je fenoménem, který vznikl a je ovlivňován na základě mnoha společenských faktorů. Jako součást výrobního procesu produkce potravin a jiných komodit je zejména ovlivňováno trhem. Právě poptávka po ekologických produktech pomáhala nastartovat k přírodě šetrnou zemědělskou výrobu, pomohla ekologickým produktům konkurenčně obstát před levnějším, avšak konvenčně vyprodukovaným zbožím a v neposlední řadě tím způsobila nutnost tento fenomén právně upravit. Správně stanovit podíl ekologického zemědělství na celkové světové produkci je velice obtížným úkolem. Jakkoliv se může organické zemědělství v Evropě zdát být moderním trendem, který nahrazuje zemědělství konvenční a je dalším stupněm vývoje zemědělské produkce, není tomu tak. Je třeba si uvědomit, že konvenční zemědělství, používající umělá hnojiva, genetické modifikace a další vymoženosti vědeckého výzkumu, je praktikováno zhruba od konce průmyslové revoluce, navíc pouze v rozvinutých zemích se stabilizovanou a rozvinutou produkcí. 3 Do té doby bylo zemědělství i v západních státech v podstatě organické, využívající klasické metody hnojení, šlechtění druhů a dalších zemědělských 3 Petr, J., Dlouhý, J. a kol Ekologické zemědělství. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda, 1992 str. 7 8

9 postupů, dnes známých spíše z organického zemědělství. Představa, že ekologické zemědělství je pouze doménou západní Evropy, USA a států Commonwealthu, tedy ekonomicky nejúspěšnějších států světa, je tedy mylná. Při studiu statistických údajů o světové bioprodukci zjišťujeme, že velkými bioproducenty jsou i státy rozvojové, například z regionu Latinské Ameriky. Jedním ze států s nějvětší výměrou půdy využívané k ekologické produkci je například i Čína, která je přitom tradičně kritizována pro odmítavý přístup k ochraně životního prostředí. 4 Tuto situaci způsobuje fakt, že mnohé regiony se ve vývoji zemědělské produkce nedostaly na úroveň konvenčního zemědělství (výraz konvenční je v tomto kontextu zavádějící, protože je aplikovatelný pouze z pohledu státu, kde vedle sebe působí konvenční a organické zemědělství, používejme ho tedy spíše jako odborný termín). Producenti v těchto regionech nejsou natolik ekonomicky silní, aby mohli přejít na konvenční zemědělskou výrobu a zůstávají u tradičních technologií a postupů, které lze nazvat organickými. Pokud se tedy zamyslíme nad pohnutkami, které jednotlivé producenty vedou k organické produkci, zjistíme, že ač všechny ovlivňuje trh, mohou se pohnutky výrazně lišit region od regionu. Zatímco produkce evropského biozemědělce je dražší než produkce jeho kolegy, využívajícího konvenční postup, v případě čínského malozemědělce z vnitrozemské zemědělské oblasti to může být zcela opačně. Evropský biozemědělec nabízí své produkty jako alternativu ke konvenčním produktům a zaciluje svou výrobu na environmentálně uvědomělého spotřebitele, který je ochoten si připlatit za jednak k přírodě šetrný a dále také výrazně kvalitnější produkt, než ten vyprodukovaný konvenčním zemědělcem. V případě čínského malozemědělce organičnost jeho produkce znamená, že je kvantitativně schopen dodávat pouze na lokální trh a není schopen konkurovat velkým producentům, využívajícím vesměs konvenční metody, kteří zásobují rozvinuté a bohaté přímořské aglomerace. Dokud fungovaly jednotlivé trhy odděleně, řídily se tržní vztahy regionálními specifiky. V dnešní době jsme však stále častěji svědky prolínání trhů a konfliktů specifik v souvislosti s vytvářením globálního trhu. Z důvodů nedostatečné legislativy je tedy možné obchodovat s bioprodukcí takovým způsobem, aby podnikatel nakupoval produkty v oblasti třetího světa za velmi nízkou cenu od 4 International Federation of Organic Agricultural Movements, The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends 2006 str. 24 9

10 producenta, který za tuto cenu nabízí produkt právě z toho důvodu, že ho vyrábí pouze organicky. Kupující poté organicky vypěstovanou komoditu prodává v rozvinutém regionu, kde je spotřebitel ochoten zaplatit mnohonásobně vyšší cenu, právě pro organičnost produktu. Typicky se to týká hlavně zemědělských produktů tradičně dovážených, jako je čaj, káva či kakao. 5 Protože však existují spotřebitelé, kteří požadují nejen ekologickou šetrnost, ale i sociální spravedlivost a férovost výrobku, vznikl systém Fair Trade, který na základě labelování výrobků, kterému se budeme věnovat níže, dokáže pro spotřebitele odlišit výrobek, který byl nejen organicky vypěstován, ale i odkoupen a dovezen s důrazem na ekonomický a sociální rozvoj regionu původu. Fair Trade (česky Spravedlivý obchod) je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí. Fair Trade podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální a ekologické rozměry. V současnosti je do něj zapojeno téměř 1,5 milionu pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Cílem Fair Trade je dát šanci lidem v rozvojových zemích vymanit se vlastními silami z chudoby a žít důstojný život. 6 Tento systém ochrany bioproducenta z ekonomicky slabého regionu vychází pouze z aktivit neziskové soukromé sféry (NGO), není nijak mezinárodně právně garantován a je čistě na spotřebiteli, zda má zájem takto označené výrobky podporovat. V současnosti existuje ekonomický propletenec dodavatelských firem celé Evropy, které dodávají na jednotlivé trhy členských států výrobky označené logem Fair Trade. Na našem trhu má prakticky monopolní postavení společnost Fair Trade Centrum s.r.o., která je napojena na obdobnou rakouskou společnost a mezi její dodavatele patří velkoodběratelé fairtradeových komodit domicilovaní v západní Evropě. 7 Je možné, že až se tento přístup dostane více do spotřebitelského povědomí a stane se standardem požadovat toto označení na výrobcích, zareagují i mezinárodní instituce či profesní sdružení, případně dojde ke vzniku mezinárodních smluv, tuto problematiku závazně upravujících. 5 Evropská komise. Bipotraviny z dovozu. (citováno ). Dostupné z: ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic/imported-food_cs 6 Společnost pro Fair Trade (Citováno ). Dostupné z: 7 Na pomoc třetímu světu: Fair Trade Centrum. Ekologie a společnost, 1/2009, str

11 2.2. Role ekologického zemědělství v Evropě Environmentální ochrana a udržitelný rozvoj patří k hlavním prioritám Evropské integrace. Jedním z důležitých témat, jimž se orgány Evropského společenství a jiné profesní či zájmové instituce věnují, je ekologické zemědělství. V roce 2004 vypracovala Komise ES Evropský akční plán pro organické potraviny a zemědělství, přijatý usnesením vlády ČR č. 236/2004. Jedná se o dokument, který má za cíl posílit společný postup pro rozvoj organického zemědělství a harmonizovat legislativu za účelem ochrany společného trhu s produkty ekologického zemědělství. Tento dokument přinesl změnu v několika oblastech. Zejména se soustřeďuje na rozvoj informovanosti o trhu s organickými potravinami, zefektivnění veřejné podpory organického zemědělství a dále na zlepšování a posilování norem Společenství pro organické zemědělství a na zlepšení a posílení norem a kontrolních požadavků na finanční a legislativní podporu organického zemědělství v rámci prvního pilíře zemědělské politiky ES, zejména formou přímých plateb a opatření na podporu cen. Cílem tohoto plánu je mimo jiné zlepšit povědomí o ekologickém zemědělství, podnítit veřejnou podporu prostřednictvím rozvoje venkova, zlepšit normy produkce a posílit výzkum. Plán reaguje na prudký nárůst počtu ekologicky hospodařících farmářů a vysokou poptávku spotřebitelů v posledních několika letech. 8 Komise stanovila v tomto dokumentu také 21 kroků, které je podle ní důležité vykonat, aby byly naplněny cíle, stanovené v úvodu dokumentu. 9 Je nesporné, že Evropská unie je jedním z vůdčích elementů v rozvoji a vývoji ekologického zemědělství ve světě. V roce 2006 měla Evropa nejvyšší poměr organicky obhospodařované půdy ke konvenčně obhospodařované ve světě. 3,4 % zemědělské půdy byly obhospodařovány organicky, což představovalo 21,8 % světové organicky obhospodařované půdy, a na trhu působilo 140,000 bioproducentů. 10 Na základě Akčního plánu dochází k rozvoji ekologického zemědělství a trhu s bio produkty. V roce 2007 byla téměř 4 % zemědělské půdy v Evropské unii obhospodařovávána organicky. Na trhu s biovýrobky působilo téměř 8 Evropská komise. Evropský akční plán (citováno ). Dostupné z: 9 Sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu: Evropský akční plán pro organické potraviny a zemědělství z (citováno ). Dostupné z eur-lex.europa.eu 10 International Federation of Organic Agricultural Movements, The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends 2006 str

12 190,000 producentů. 11 Z dalších statistických údajů vyplývá, že velkou část organicky obhospodařované zemědělské půdy tvoří pastviny, v roce 2005 to bylo přes 70 % organicky obhospodařované půdy. To umožňuje růst počtu biocertifikovaných (organicky chovaných) zvířat. V roce 2003 bylo 2,5 % zvířat chováno s biocertifikací, v roce 2007 se počet biocertifikovaných zvířat v chovech blížil 5 % z celkového počtu. 12 Od prvního ledna 2009 je předsednickou zemí Evropské unie Česká republika. Mezi priority, které si česká vláda stanovila pro své předsednické období, patří i několik priorit v oblasti ochrany životního prostředí a podpory udržitelného rozvoje. Mezi priority, stanovené Ministerstvem životního prostředí, patří i podpora udržitelné spotřeby a výroby. V době svého předsedniství se Česká republika zaměří v souladu s Evropským akčním plánem pro organické potraviny a zemědělství na rozvoj trhu a produkce, zejména podporou systému ekologického označování výrobků, podporou informovanosti spotřebitelů označováním organizací uplatňujících environmentální přístupy a dalšímy aktivitami. Mimo jiné české předsednictví vynaloží maximální úsilí, aby na 17. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj v květnu 2009 v New Yorku byla přijata účinná politická rozhodnutí k integrovanému prosazování udržitelného rozvoje v takových důležitých oblastech, jako jsou zemědělství, rozvoj venkova, ochrana půdy Role ekologického zemědělství v České republice Z deseti členských zemí Evropské unie, které se připojily k evropské integraci v roce 2004, je Česká republika vůdčím státem v rozvoji organického zemědělství a zvyšování bioprodukce. I když většina zemědělských prognóz před vstupem České republiky do EU předpokládala propad v souvislosti se špatně vyjednanými 11 Organic (including in-conversion) Agricultural Land and Farms in the European Union (EU 27) (citováno ). Dsotupné z: 12 Eurostat: Different Organic Farming Patterns in EU (citováno ). Dostupné z: epp.eurostat.ec.europa.eu 13 Enviromentální priority českého předsednictví. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, únor 2009 str. 2 12

13 podmínkami v rámci Kodaňského summitu v roce 2002, ekologické zemědělství je na u nás na vzestupu. Zatímco konvenční zemědělci se s problémy a nedostatečnou konkurenceschopností potýkají, mají čeští bioproducenti spotřebitelskou základnu a potřebný odbyt. Příčinou je správná tržní strategie. V roce 2002 napsal v rámci své kritiky výsledků kodaňského summitu tehdejší předseda rozpočtového výboru Parlamentu ČR a stínový ministr financí Vlastimil Tlustý toto: Co tedy doporučit českým zemědělcům za reakce na tento vývoj událostí? Český zemědělec nebude výrobcem potravin a surovin pro EU, tato alternativa je v současné době málo pravděpodobná. Avšak může být dodavatelem specialit a pochoutek. Uvedu jeden případ, který je zábavný: všechny přebytky mléka v Irsku jsou z trhu odstraňovány v Bailey s. Druhé doporučení je pokusit se o program, kampaň, ve které by čeští spotřebitelé byli vedeni k preferenci české potraviny a českých produktů. 14 Producenti, kteří byli schopni se připojit do kampaní BIO či klasa dnes pro svou produkci nacházejí odbyt, výroba specialit, jakými ekologická produkce na trhu bezesporu je, se stala trendem a jejich výroba roste. Stav konvenčního zemědělství však zdaleka tak optimisticky nevypadá. Financování ekologického zemědělství probíhá od počátku devadesátých let, kdy u nás začalo ekologické zemědělství vznikat. Od roku byli ekologičtí zemědělci financováni na základě výměry organicky obhospodařované půdy. V důsledku toho došlo k nárůstu ploch na ha, což v té době představovalo 0,4 % zemědělského půdního fondu. V letech 1993 na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství došlo k ukončení dotací, což mělo za následek stagnaci v růstu organicky obhospodařovaných ploch, avšak mělo pozitivní vliv na kvalitativní rozvoj ekologického zemědělství. V roce 1998 se dotace na plochu obnovily a došlo k dynamickému rozvoji, který způsobil, že v roce 2005 již tvořila organicky obhospodařovaná půda 6% celkové výměry zemědělských ploch. Od přijetí Evropského akčního plánu pro organické potraviny a zemědělství usnesením vlády v roce 2004 došlo ke změně financování podniků působících v ekologickém zemědělství. Financování se uskutečňuje v rámci finančních programů pro rozvoj venkova. V letech byli ekologičtí zemědělci financováni v rámci programu Horizontální plán pro rozvoj venkova, od roku 2007 se jedná o Program 14 Tlustý, V. Úskalí společné zemědělské politiky. in Sborník textů Budoucnost českého zemědělství, č. 22/2003, CEP Praha, 2003, str

14 rozvoje venkova V současnosti je financování zaměřeno na platby ekologickým zemědělcům za půdu, převedenou do systému ekologického zemědělství. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 však řeší financování dalších doprovodných témat, jako je propagace bioproduktů, financování vývoje přírodě šetrné zemědělské produkce, vzdělávání odborníků a pracovníků v oboru bioprodukce, vztah ekologického zemědělství a animal welfare (tzv. pohody zvířat ) a dalších témat. 16 Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 byl schválen vládou v roce 2004 a reagoval na neutěšený stav ekologického zemědělství v České republice. Apeloval na zvetšování výměr ekologicky obhospodařované zemědělské půdy a zejména byl zaměřen na podporu trhu s místními ekologickými výrobky. Z několika údajů vyplývá, že cíle Akčního plánu se alespoň částečně podařilo splnit. V dokumentu je uvedeno, že v roce 2004 tvořila celková zemědělská půda v ekologickém režimu 6 % zemědělských půd. Z výsledků k vyplývá 17, že v současnosti se výměra ekologicky obhospodařovaných půd blíží 8 %, ekologicky obhospodařované orné půdy tvoří dokonce 10 % orných půd na území ČR. Počet ekologicky hospodařících podniků byl k , což představuje meziroční růst 33 %. Výrazně stoupl i počet dalších zpracovatelů a bioproducentů sekundárního sektoru zemědělské výroby, v současné době je jich přes 400. Tento slibný vývoj je dle odborníků důsledkem dvou faktorů. Za prvé přispívá k rozvoji bioprodukce zejména zvýšení a stabilizace státní podpory v rámci Programu rozvoje venkova, která je vyplácena každoročně v závislosti na rozloze ekologicky obhospodařovaných ploch. Druhým faktorem je velký nárůst spotřebitelského zájmu o domácí biovýrobky, který souvisí s podporou informovanosti spotřebitelů, a v neposlední řadě i se stoupající kupní silou spotřebitelů v České republice. Obrovský rozvoj zažilo zvláště odvětví ekologického vinařství a zpracování vinné révy, který zaznamenal meziroční růst o 250%. Tento růst však pravděpodobně nebude mít trvalý charakter a je dáván spíše do souvislosti s evropskou politikou vinařství, která stanovila status quo pro tvorbu nových vinic, čímž podpořila 15 Situační zpráva ke strategii udržitelného rozvoje ČR. Ministerstvo životního prostředí, 2007 str Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku Ministerstvo zemědělství 17 Výsledky a závěry převzaty z článku Současný stav ekologického zemědělství. Ekologie a společnost, 1/2009, str.3 14

15 obrovský nárůst vinařských pozemků do doby, než zmíněná evropská legislativa nabyla účinnosti. Lze očekávat, že tento vzestup bude v následujících letech pokračovat s tím, jak roste poptávka po tržních plodinách v biokvalitě a zejména pak se zvýšenou potřebou pěstování krmiv a osiv ekologického původu. 18 Hlavním odvětvím ekologické produkce v České republice však nadále zůstává hospodaření na travních porostech v horských a podhorských oblastech (např v Jeseníkách se jedná o 25 % veškeré zemědělské činnosti 19 ) se zaměřením na údržbu krajiny a chov masného skotu. Tento typ zemědělství nadále tvoří 82 % veškeré zemědělsky obhospodařované půdy a je snaha o podporu jiných typů zemědělské produkce v rámci rovnováhy. I přes některé dílčí nedostatky se daří Akční plán plnit natolik, že Česká republika má v odvětví ekologického zemědělství jedny z nejlepších výsledků v Evropské unii a jednoznačně nejlepší výsledky ze zemí mimo evropskou patnáctku. 18 Současný stav ekologického zemědělství. Ekologie a společnost, 1/2009, str Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku Ministerstvo zemědělství str. 7 15

16 3. Ekologické zemědělství definice, typy, technologie V následující částí provedeme stručný náhled na definici ekologického zemědělství, pokusíme se vymezit tento pojem z několika pohledů, dále stručně pojednáme o jednotlivých směrech a jednotlivých technologiích, které toto zemědělské výrobní odvětví specifikují. Zákonná úprava specifikuje pouze minimální technologické standardy, které jsou nutné pro certifkovanou bioprodukci. Nastavuje určitou laťku bioprodukce, mnohé biozemědělské směry však v přírodě šetrném přístupu daleko překračují požadovaný standard. Přežití těchto specifických producentů tedy závisí výhradně na zájmu spotřebitele, pokud by neexistoval spotřebitel se speciálním požadavkem na specifickou bioprodukci (např. makrobiotik), težko by tito specializovaní producenti mohli konkurovat jiným zemědělcům, kteří splňují pouze minimální zákonem požadovanou úroveň nutnou pro certifikaci. Přestože se zákon jednotlivým typům ekologické produkce nevěnuje, pro úplnost zde uvádíme krátký výčet hlavních technologických směrů i alternativních přístupů, které jsou na trhu stále populárnější Ekologické zemědělství definice pojmu Ekologické zemědělství je takový způsob zemědělství, který je založen na šetrném přístupu k přírodě, krajině a půdě. Je náročnější na čas a pracovní sílu, a dále je rizikovější a náchylnější na škodu přírodními vlivy (z důvodů nepoužívání GMO produktů, pesticidů, herbicidů a dalších umělých látek, běžně používaných v konvenční produkci). Je založeno na respektování přírodních systémů a cyklů, na ohleduplném a etickém zacházení se zvířaty (tzv. animal welfare) a na zákazu používání jakýchkoliv syntetických hnojiv. Ekologické zemědělství používá výhradně hnojiv organických, tj. vzniklých přirozeně, jako je chlévská mrva, či rašelina. Cílem tohoto způsobu hospodaření je snížení nebezpečných látek v potravinách na minimum. Abychom stanovili a definovali pojem ekologické zemědělství, je potřeba seznámit se s oficiálními či vědeckými definicemi tohoto pojmu. 16

17 Definice profesních organizací IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements) je mezinárodní organizací, zastřešující světová profesní sdružení ekologických zemědělců. Valné shromáždění IFOAM na svém zasedání ve městě Vignola v Itálii v červnu roku 2008 schválilo tuto verzi definice ekologického zemědělství: Organické zemědělství je výrobní systém, který udržuje zdravý stav půd, ekosystémů a lidí. Vychází z přírodních procesů, biodiverzity a přirozených cyklů, adaptovaných na místní podmínky, spíše než z užívání vstupů s opačným efektem. Organické zemědělství kombinuje tradice, vylepšování a vědecké poznatky aby prospělo sdílenému životnímu prostředí a prosadilo dobré vztahy a dobrou kvalitu života všech zúčastněných. 20 (pozn.: přeloženo autorem, česká verze je neoficiální) Jedná se o jednu z nejobecnějších definic, jejímž účelem je definovat základy organického zemědělství na celosvětové úrovni, především v oblastech, kde neexistuje nějaké zákonné vymezení tohoto pojmu a odvětví. Ve vyspělých státech světa, kde je ekologické zemědělství rozvíjeno jako alternativa k majoritní konvenční produkci se většinou setkáme s vysokou úrovní právní úpravy odvětví, sloužící zejména k nastavení minimálního standardu bioprodukce a tím k ochraně spotřebitele. Ekologické zemědělství je přesně definovaný způsob zemědělství, upravený zákonem a podzákonnými normami za účelem zajišťění standardu kvality pro spotřebitele a zajištění úrovně šetrnosti výroby ke krajině. Je založeno na pěstování a produkci potravin optimálního množství a odpovídající kvality za využití praktik trvale udržitelného rozvoje. Cílem je zamezení používání agrochemie a jejích dopadů na životní prostředí a škod na krajině. 21 Svaz ekologických zemědělců ČR uvádí další definici, která spíše poukazuje na používání (či nepoužívání) technologií a zemědělských postupů: Ekologické zemědělství je hospodaření s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jedná se o velmi pokrokový způsob hospodaření, které staví na tisíciletých zkušenostech našich předků a bere ohled na přirozené koloběhy a 20 IFOAM. Definition of Organic Agriculture (citováno ). Dostupné z: 21 Jihomoravské inovační centrum. Ekologické zemědělství a potraviny (citováno ). Dostupné z: 17

18 závislosti. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny. Rozvíjí se již několik desetiletí a od r je součástí zemědělské politiky EU Definice vědecká S obdobnou definicí ekologického zemědělství se setkáme i v odborných publikacích, ať již zaměřených na ekonomické aspekty ekologické produkce, či na technologickou stránku biovýroby. Zemědělští vědci například definují ekologické zemědělství takto: Ekologické zemědělství lze definovat jako vyvážený agroekosystém trvalého charakteru, který se zakládá nejvyšší možnou měrou na lokálních a obnovitelných zdrojích. Ekologické zemědělství vychází z holistického pojetí ekologických, ekonomických a sociálních aspektů zemědělské produkce, a to jak z lokální, tak i globální perspektivy. V ekologickém zemědělství je příroda chápána jako jednotný celek se svou vlastní vnitřní hodnotou. Člověk má morální povinnost a odpovědnost provozovat zemědělství takovým způsobem, aby se kulturní krajina stala harmonickou částí přírody. 23 Více komplexní a filozofický pohled na ekologické zemědělství uvádí zemědělský vědec a ekolog působící v Indii, M.G. Jackson, v knize The Ecological Village, ve které aplikuje organické postupy na indické zemědělství a kde také označuje indickou zelenou revoluci sedmdesátých let za původce současného neutěšeného stavu životního prostředí v Indii, přestože ji zastánci intenzivního zemědělství považují za velký úspěch (i on sám byl kdysi pionýrem zelené revoluce, jak o sobě uvádí). Jackson definuje přírodní farmaření (jak ve své knize nazývá organické zemědělství) takto: Přírodní farmaření se snaží o pochopení přírodních procesů a jejich usměrňování tak, aby splnily naše oprávněné požadavky. Zaměřujeme se na skupinu procesů jako na celek, zaměřujeme se tedy spíše na systém. Tyto systémy, řekněme ekosystémy, mohou být považovány za živé entity, které mohou být úspěšně zvládnutelné pouze respektováním jejich přirozených limitů a pouze pokud se snažíme dlouhodobě udržet jejich dobrý zdravotní stav. Obecně řečeno, znamená to adaptovat se na lokální ekosystém spíše, než manipulovat 22 Svaz ekologických zemědělců ČR. Co je ekologické zemědělství? (citováno ). Dostupné z: 23 Petr, J., Dlouhý, J. a kol. Ekologické zemědělství. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda,, str

19 jednotlivými procesy uvnitř něho. Přizpůsobujeme se přírodě spíše, než abych jí dominovali. Poznání systému a jejich využívání se nejlépe provádí vstupem do ekosystému, tím, že se cítíme být jeho součástí, raději než analyzovat ho zvenčí Definice zákonná Jak vyplývá z jednotlivých definic, uvedených výše, dá se vymezit pojem ekologické zemědělství z několika různých stran. Ať již se jedná o definice profesních sdružení, tedy praktiků a lidí v ekologické produkci pracujících, či definice vědecké, sepsané teoretiky na základě vědeckých pozorování, shodují se tyto definice v důrazu na změnu přístupu k zemědělské produkci, v důrazu na adaptaci lidí na lokální přírodní podmínky a v nutnosti pohlížet na přírodu a její zdroje jinak, než jsme doposud pohlíželi, zejména uvědomit si vyčerpatelnost zdrojů a nutnost udržitelného rozvoje. Proti nim stojí definice legislativní, sloužící pouze k vymezení oblasti dopadu té které konkrétní úpravy. Neobrací se na odpovědnost lidstva za životní prostředí ani neobhajuje důvody vzniku ekologické produkce. Je čistě vyústěním nutné zákonné reakce na existenci ekologického zemědělství, stanovuje hranice, ve kterých požaduje norma po adresátech určitý typ chování. Jedná se o závaznou definici. Závaznou definici ekologického zemědělství poskytuje zákon. Vnitrostátní právní norma, zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství v platném znění, neposkytuje definici pojmu ekologické zemědělství a upravuje pouze některé jiné pojmy s ekologickým zemědělstvím spojené. V 1 však odkazuje na komunitární normy s přímou účinností, na které tento zákon svou úpravou navazuje. Definice ekologického zemědělství je tedy upravena závazně na komunitární úrovni, což je pravděpodobně za účelem unifikace podmínek evropských bioproducentů a za účelem ochrany standardu certifikovaného zboží, dodávaného na společný trh tak, aby nedocházelo ke klamání spotřebitele. Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství v platném znění ve svém 1 odkazuje na několik přímo účinných komunitárních norem sekundární legislativy, definice ekologického zemědělství je však obsažena pouze v Nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) 2092/91, účinném od 24 Jackson, M. The Ecological Village. Goa: Other India Press, 2005, str

20 (čl. 27/2a a čl. 58 od ). Tato norma však neoperuje s pojmem ekologické zemědělství, přestože v předchozí, touto normou zrušené úpravě (Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin), bylo pojmu ekologické zemědělství použito. V nové komunitární úpravě se používá pojem ekologická produkce, čímž chtěl možná zákonodárce upozornit na fakt, že bioprodukt musí splňovat přísná zákonem stanovená kritéria nejen jako produkt zemědělské prvovýroby, ale také při dalším zpracování, například mléčných výrobků či jiných certifikovaných biovýrobků. Článek 2 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 tedy definuje ekologickou produkci, která v sobě obsahuje i pojem ekologické zemědělství takto: čl. 2 /a : ekologickou produkcí se rozumí používání způsobů produkce slučitelných s pravidly stanovenými tímto nařízením ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce. Tato definice stanovuje, jaké produkty, technologie a postupy se dají podřadit pod tuto komunitární normu a pod pojem ekologická produkce, poskytuje tedy jakýsi legislativní rámec pojmu ekologická produkce. Stanovuje tedy, že obsah normy, tj. práva a povinnosti adresátů normy, samy definují, co lze považovat za ekologickou produkci a co nikoliv. V preambuli Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 však najdeme ještě jednu právně závaznou definici pojmu ekologická produkce, která nevyužívá legislativní techniky odkazu sama na sebe. Tato definice stojí v preambuli hned na prvním místě, takže se lze domnívat, že tuto definici považoval zákonodárce za klíčovou k pochopení postavení ekologické produkce v systému evropské zemědělské či potravinářské produkce. Definice v preambuli dává důraz na jak spotřební a tržní roli ekologické produkce, tak i na společenské výhody a podporu veřejných zájmů, například produkce v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, či rozvoj venkova. Tato definice zní takto: Ekologická produkce je celkový systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který spojuje osvědčené environmentální postupy, vysokou úroveň bologické rozmanitosti, ochranu přírodních zdrojů, uplatňování přísných norem pro dobré životní podmínky zvířat a způsob produkce v souladu s požadavky určitých spotřebitelů, kteří upřednostňují podukty získané za použití přírodních látek a procesů. Ekologický způsob produkce tak plní dvojí společenskou roli, když na straně jedné zajišťuje zvláštní trh odpovídající na spotřebitelskou poptávku po ekologických produktech a na straně druhé přináší veřejné statky přispívající k ochraně životního prostředí a dobrým životním 20

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Alternativní zemědělství

Alternativní zemědělství Jméno autora Název práce Anotace práce Pavlína Emlarová Alternativní zemědělství V úvodu práce autorka stručně vysvětluje pojem alternativní zemědělství a popisuje jeho jednotlivé druhy. Dále vytyčuje

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073 Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy MVDr. Jaroslav Palásek, Ing. Radomil Hradil, Josef Abrle

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ 3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Aktualizovaný klasifikační systém zemědělských podniků EU přináší nový pohled na strukturu českého zemědělství. Základní informaci

Více

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015

Česká Skalice, Vila Čerych února 2015 Česká Skalice, Vila Čerych 16. 17. února 2015 Bioinstitut,o.p.s. Bioinstitut, o.p.s. Olomouc Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Ondřejova 489/13, 779 00 Olomouc - Chválkovice;

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

Luskoviny a zemědělské systémy

Luskoviny a zemědělské systémy Luskoviny a zemědělské systémy chytíme příležitost za pačesy? Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Témata prezentace luskoviny nenahraditelné zdroje bílkovinných potravin a krmiv

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ IV. ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Cílem předkládaného

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 20.3.2015 2013/0433(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro mezinárodní obchod pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/1. Pozměňovací návrh. Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas za skupinu S&D 27.4.2015 B8-0360/1 1 Bod odůvodnění C a (nový) Ca. vzhledem k tomu, že téma milánského Expa 2015, které je zaměřeno především na potraviny, zahrnuje rovněž rybolov, jenž stejně jako zemědělství s problematikou

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

Operační skupina ORLICKO

Operační skupina ORLICKO Členy operační skupiny ORLICKO se stalo pět právnických osob a jeden SHR zakladatelé Klastru. Obhospodařuji 4 451 ha zemědělské půdy, z toho 1 903 ha trvalých travních porostů, které jsou předmětem inovačního

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) www.ukzuz.cz Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) Konference k problematice pesticidů Praha, 19. května 2016 Ministerstvo zemědělství ČR 5/20/2016 1

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 25. 27. května 2011, Bratislava, Slovensko vrcholný orgán Úmluvy, který rozhoduje o základních procedurálních,

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K

SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K SPOLEČNÝ TRH A JEHO VÝVOJ K JEDNOTNÉMU VNITŘNÍMU TRHU PREZENTACE VŠFS 2015 ČLÁNEK 2 SES Základní cíle Společenství zahrnují Společný trh a hospodářskou a měnovou unii harmonický, vyvážený a udržitelný

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.7.2016 COM(2016) 438 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU o uplatňování právního rámce pro výrobky v hotovém balení:

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/29. Pozměňovací návrh. Marco Zullo, Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D Amato za skupinu EFDD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Bod odůvodnění B B. vzhledem k tomu, že téma výstavy Expo Milano 2015 je příležitostí k úvahám a diskusi o různých přístupech k řešení paradoxů globalizovaného světa, kde na jedné

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství III. Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství Preambule Smluvní strany, přesvědčeny o zvláštní povaze rostlinných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, jejich

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Integrovaná ochrana rostlin z pohledu legislativy MENDEL INFO 2014 13. února 2014

Integrovaná ochrana rostlin z pohledu legislativy MENDEL INFO 2014 13. února 2014 Integrovaná ochrana rostlin z pohledu legislativy MENDEL INFO 2014 13. února 2014 1 osnova Pesticidní právní balíček EU + udržitelné používání pesticidů Legislativní podklady pro IOR v EU a v ČR Národní

Více

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu Jana Dudová Pojem životní prostředí Životní prostředí - realita světa ( jeho části), která svými vlastnostmi umožňuje

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více