Ekologické zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologické zemědělství"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce Ekologické zemědělství Petr Náhlovský 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ekologické zemědělství zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. 1

2 Rád bych poděkoval doc. JUDr. Ing. Milanu Pekárkovi, CSc. za odborné vedení práce, velký dík patří také panu Rolfu Feragenovi z města Røros za trpělivé třítýdenní snášení mých neustálých dotazů, děkuji panu Premu Datovi z Krišnova dvora za jeho čas a ochotu a také panu Rudolfu Kropáčkovi staršímu i mladšímu za ochotné provedení rodinným statkem a také za skvělé biomléko. Velký dík patří Dr. Tore Henriksenovi z Právnické fakulty Univerzity v Tromsø za pomoc při shánění informací o stavu norského ekologického zemědělství. Největší dík však patří mé rodině a přítelkyni Aleně, kteří vždy byli mojí velkou oporou a pomocí ve studiu. 2

3 1.Úvod Role ekologického zemědělství v zemědělské produkci Role ekologického zemědělství ve světě regionální specifika vs. globální trh Role ekologického zemědělství v Evropě Role ekologického zemědělství v České republice Ekologické zemědělství definice, typy, technologie Ekologické zemědělství definice pojmu Definice profesních organizací Definice vědecká Definice zákonná Typy ekologického zemědělství Organické zemědělství Biologické zemědělství (L Agriculture biologique) Organickobiologické zemědělství Biodynamické zemědělství Alternativní směry Makrobiotické zemědělství Veganické zemědělství Zemědělství mazdaznan Technologické postupy v ekologickém zemědělství krátký přehled Právní rámec ekologického zemědělství prameny a právní úprava v nich obsažená Aktuální normy přímo upravující ekologickou produkci Právní úprava ekologického zemědělství v normách komunitárního práva Ekologické zemědělství v primárních normách komunitárního práva Ekologické zemědělství v sekundárních normách komunitárního práva Nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) 2092/ Nařízení Komise(ES) 889/2008 kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady(ES) 843/2007 o ekologické produkci a označování ekologických výrobků, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu Nařízení Komise (ES) 1235/2008, týkající se dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí Právní úprava ekologického zemědělství v právním řádu České republiky Ekologické zemědělství a normy ústavního pořádku Zákon č.242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích Ekologické zemědělství a podzákonné normy Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Komparace českých a norských právních podmínek pro ekologickou produkci Právní úprava norského ekologického zemědělství Konkrétní subjekty ekologického zemědělství

4 6.1. Norský bioproducent mléka Český bioproducent mléka Český bioproducent obilovin a mléčných výrobků právnická osoba Závěr Resumé Literatura Přílohy

5 1.Úvod Mezi klíčová odvětví, důležitá pro uskutečňování trvale udržitelného rozvoje, patří i zemědělství. V nedávné minulosti bylo zemědělství státem řízené a centralizovaně plánované, jeho produkce byla zaměřena na splnění plánu a soběstačnost ve výživě obyvatel. Byly zpřetrhány po staletí budované vazby k půdě, nikdo necítil zodpovědnost za to, jakým způsobem půdu obhospodařuje a jak se k ní chová. Používání přírodě nešetrných technologií bylo ospravedlňováno zvyšováním výnosu a potřebou soběstačnosti. Tento pohled na zemědělství ještě stále přetrvává, dnes je však hnacím motorem zisk. Konvenční zemědělství nadále využívá obdobných technologií a uplatňuje nejméně nákladné postupy při nejvyšším výnosu. Ochrana půdy, šetrnost k životnímu prostředí, to jsou položky, které jakoukoliv produkci, a nejen zemědělskou, zdražují. Konvenční zemědělství tedy dodržuje jen takové zásady ochrany půdy a životního prostředí, které přikazuje zákon tedy minimální. V dnešní době se však ve světě rozvíjí odvětví, které podmiňuje zemědělskou produkci zásadami trvale udržitelného rozvoje a také přirozených technologií, na základě přírodních procesů a tradičních zpracování. Toto zemědělství je nazýváno ekologickým, protože využívá vztahy mezi ekosystémy, mezi druhy rostlin a živočichů a další jevy, kterými se právě věda s názvem ekologie zabývá. Ekologické zemědělství je tedy zemědělství, které v prvé řadě tyto vztahy respektuje a podporuje jejich uplatnění v agroekosystému. 1 Je logické, že osoby podnikající v zemědělství mají za cíl zisk, tak také definuje osobu podnikatele obchodní zákoník. 2 Pokud by ekologické zemědělství nebylo podporováno legislativně a bylo pouze zatíženo vyššími nároky na produkci, jistě by tvořilo zlomek zemědělské produkce a těžko by se tomuto odvětví kdokoliv věnoval z jiných důvodů, než z osobního zájmu. Ekologická produkce se totiž do podnikatelské aktivity zemědělské výroby dostává hlavně díky zájmu spotřebitele, který je v dnešní době veden dvěma motivacemi. Jeden důvod, proč zájem o produkty ekologického zemědělství stoupá, je zvýšený zájem o produkty a technologie v souladu s trvale udržitelným rozvojem. V souvislosti s větší osvětou a poměrně diskutovaným společenským tématem ochrany životního prosředí existuje 1 Hlubučková, J. Pojem ekologické zemědělství (citováno ). Dostupný z: 2 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 5

6 významná skupina spotřebitelů, kteří rádi připlatí za výrobky, které podle nich mají šanci změnit neutěšenou vizi budoucnosti na zničené planetě. Mnohem početnější skupina spotřebitelů však ráda připlatí za produkt ekologického zemědělství pro jeho větší kvalitu. Protože konvenční zemědělství preferuje zisk před kvalitou, ošetřuje svoji produkci chemicky proti škůdcům a plevelu, umělými hnojivy a dalšími opatřeními, hledá spotřebitel produkt, který svou kvalitou převyšuje produkt konvenčního zemědělství. Navíc spotřebitel přirozeným technologiím věří. Hlavně zájem spotřebitelů a kupní síla jsou hlavním hnacím motorem pro rozvoj ekologického zemědělství. Protože podnikatelé zaregistrovali zvýšený zájem o ekoprodukty, začali zmíněnou ekoprodukci dodávat na trh. V tu chvíli nastala klíčová role legislativy. Bylo potřeba zajistit určité standardy kvality, nastavit přísné požadavky pro označování výrobků jako ekologických. Legislativa je zaměřena zejména na ochranu spotřebitele, kontroluje každý výrobní krok a dodržování přísných požadavků jak na přírodní výrobu, tak na pozdější zpracování primárního produktu, skladování, převoz a další. Obrazně řečeno, legislativa stanovuje standardy pro certifikovanou ekologickou produkci od vidlí až po vidličku. V dnešní době je ekoprodukce zpracovávána evropskou legislativou a dále vnitrostátními zákonnými i podzákonnými normami. Cílem je, aby výrobky ekologického zemědělství splňovaly poměrně jednotně harmonizovanou normu kvality a tudíž nebyli výrobci ani spotřebitelé znevýhodněni rozdílnou legislativou v jednotlivých členských zemích. Cílem harmonizace je tedy chránit jednotný evropský trh. Zvyšující se zájem o ekoprodukci je dobrou zprávou. Znamená kupní sílu spotřebitelů a jejich vůli připlatit si za kvalitu, dále znamená rozvoj šetrného a životnímu prostředí přátelského odvětví zemědělské produkce, která by měla zlepšit nejen celkový stav, ale i vzhled krajiny. Protože jedním z ekologických požadavků a také požadavků trvale udržitelného rozvoje je spotřeba produktu nedaleko místa výroby (transport přes půl světa je neekologický), je zájem o ekologické produkty dobrou zprávou nejen pro českou, ale i evropskou produkci. Ta dlouhodobě trpí pod konkurenčním tlakem levné avšak výrazně neekologické zemědělské produkce ze zemí mimo Unii, zvláště z Číny. Cílem této práce je učinit stručný náhled na ekologické zemědělství, jeho roli v ekonomice světa, Evropské unie a České republiky. Dále se věnovat zvláště 6

7 legislativě, vztahující se na problematiku ekologického zemědělství, a to jak českou, tak komunitární a podmínkám, které legislativa stanovuje pro ekologickou produkci v České republice. Na základě porovnání legislativních podmínek a skutečné reality trhu s biozemědělskými produkty se v této práci pokusíme zhodnotit, zda legislativa působí jako vhodný a flexibilní nástroj regulace, sloužící k rozvoji odvětví a transparentnosti trhu pro spotřebitele, či zda působí spíše jako negativní a antiliberální element, který administrativně zatěžuje producenty a trh ke škodě spotřebitelů i dodavatelů neúměrně brzdí. Práce je rozdělena na teoretickou část, která se věnuje také makroekonomickým tématům, spojeným s organickým zemědělstvím ve světě, v Evropě a v České republice, po ní následuje legislativní část, která se zabývá právní úpravou ekologického zemědělství a zákonem stanovených institutů s ekologickým zemědělstvím souvisejících. Poslední praktická část provádí ekonomickou i legislativní komparaci ekologického zemědělství v České republice a v Norském království a dále obsahuje rozbor dvou konkrétních českých a jednoho norského podnikatele v oboru bioprodukce z hlediska technologického, ekonomického i legislativního. Cílem komparace je porovnat přístup České republiky a Norského království k ekologické produkci. Norsko je ke komparaci vybráno hned z několika důvodů. Prvním důvodem je vysoká úroveň ekologické produkce a oblíbenost bioproduktů místním spotřebitelem, která umožňuje Norsku být jednou z vůdčích zemí v přerodu zemědělství na k přírodě šetrné. Druhým důvodem je postavení Norska mimo Evropské společenství. Výběr země, která by měla rozvoj ekologického zemědělství na vysoké úrovni a přesto stála mimo Evropské společenství, je velmi limitovaný a omezuje se v podstatě pouze na Norsko a Švýcarsko. Třetím důvodem je můj téměř roční pobyt v této zemi, při kterém jsem se o praktické i legislativní otázky ekologického zemědělství zajímal. Komparace byla provedena s očekáváním, že legislativní úprava i přístup k bioprodukci je odlišný od komunitární úpravy a přístupu, který známe z Česka. Praktická část bude ukončena závěrem, ve kterém bude zhodnoceno, zda toto očekávání bylo potvrzeno, či nikoliv. 7

8 TEORETICKÁ ČÁST 2. Role ekologického zemědělství v zemědělské produkci V této části se pokusíme shrnout roli ekologického zemědělství pro svět, Evropu a Českou republiku. V současnosti se jedná o minoritní formu zemědělské produkce, dynamický růst bioprodukce zejména v Evropě, s Českou republikou jako jedním z předních propagátorů tohoto trendu, však dává tušit stále významnější postavení ekologického zemědělství a ekologické produkce obecně jak v konkurenčním prostředí, tak pro spotřebitele Role ekologického zemědělství ve světě regionální specifika vs. globální trh Ekologické zemědělství je fenoménem, který vznikl a je ovlivňován na základě mnoha společenských faktorů. Jako součást výrobního procesu produkce potravin a jiných komodit je zejména ovlivňováno trhem. Právě poptávka po ekologických produktech pomáhala nastartovat k přírodě šetrnou zemědělskou výrobu, pomohla ekologickým produktům konkurenčně obstát před levnějším, avšak konvenčně vyprodukovaným zbožím a v neposlední řadě tím způsobila nutnost tento fenomén právně upravit. Správně stanovit podíl ekologického zemědělství na celkové světové produkci je velice obtížným úkolem. Jakkoliv se může organické zemědělství v Evropě zdát být moderním trendem, který nahrazuje zemědělství konvenční a je dalším stupněm vývoje zemědělské produkce, není tomu tak. Je třeba si uvědomit, že konvenční zemědělství, používající umělá hnojiva, genetické modifikace a další vymoženosti vědeckého výzkumu, je praktikováno zhruba od konce průmyslové revoluce, navíc pouze v rozvinutých zemích se stabilizovanou a rozvinutou produkcí. 3 Do té doby bylo zemědělství i v západních státech v podstatě organické, využívající klasické metody hnojení, šlechtění druhů a dalších zemědělských 3 Petr, J., Dlouhý, J. a kol Ekologické zemědělství. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda, 1992 str. 7 8

9 postupů, dnes známých spíše z organického zemědělství. Představa, že ekologické zemědělství je pouze doménou západní Evropy, USA a států Commonwealthu, tedy ekonomicky nejúspěšnějších států světa, je tedy mylná. Při studiu statistických údajů o světové bioprodukci zjišťujeme, že velkými bioproducenty jsou i státy rozvojové, například z regionu Latinské Ameriky. Jedním ze států s nějvětší výměrou půdy využívané k ekologické produkci je například i Čína, která je přitom tradičně kritizována pro odmítavý přístup k ochraně životního prostředí. 4 Tuto situaci způsobuje fakt, že mnohé regiony se ve vývoji zemědělské produkce nedostaly na úroveň konvenčního zemědělství (výraz konvenční je v tomto kontextu zavádějící, protože je aplikovatelný pouze z pohledu státu, kde vedle sebe působí konvenční a organické zemědělství, používejme ho tedy spíše jako odborný termín). Producenti v těchto regionech nejsou natolik ekonomicky silní, aby mohli přejít na konvenční zemědělskou výrobu a zůstávají u tradičních technologií a postupů, které lze nazvat organickými. Pokud se tedy zamyslíme nad pohnutkami, které jednotlivé producenty vedou k organické produkci, zjistíme, že ač všechny ovlivňuje trh, mohou se pohnutky výrazně lišit region od regionu. Zatímco produkce evropského biozemědělce je dražší než produkce jeho kolegy, využívajícího konvenční postup, v případě čínského malozemědělce z vnitrozemské zemědělské oblasti to může být zcela opačně. Evropský biozemědělec nabízí své produkty jako alternativu ke konvenčním produktům a zaciluje svou výrobu na environmentálně uvědomělého spotřebitele, který je ochoten si připlatit za jednak k přírodě šetrný a dále také výrazně kvalitnější produkt, než ten vyprodukovaný konvenčním zemědělcem. V případě čínského malozemědělce organičnost jeho produkce znamená, že je kvantitativně schopen dodávat pouze na lokální trh a není schopen konkurovat velkým producentům, využívajícím vesměs konvenční metody, kteří zásobují rozvinuté a bohaté přímořské aglomerace. Dokud fungovaly jednotlivé trhy odděleně, řídily se tržní vztahy regionálními specifiky. V dnešní době jsme však stále častěji svědky prolínání trhů a konfliktů specifik v souvislosti s vytvářením globálního trhu. Z důvodů nedostatečné legislativy je tedy možné obchodovat s bioprodukcí takovým způsobem, aby podnikatel nakupoval produkty v oblasti třetího světa za velmi nízkou cenu od 4 International Federation of Organic Agricultural Movements, The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends 2006 str. 24 9

10 producenta, který za tuto cenu nabízí produkt právě z toho důvodu, že ho vyrábí pouze organicky. Kupující poté organicky vypěstovanou komoditu prodává v rozvinutém regionu, kde je spotřebitel ochoten zaplatit mnohonásobně vyšší cenu, právě pro organičnost produktu. Typicky se to týká hlavně zemědělských produktů tradičně dovážených, jako je čaj, káva či kakao. 5 Protože však existují spotřebitelé, kteří požadují nejen ekologickou šetrnost, ale i sociální spravedlivost a férovost výrobku, vznikl systém Fair Trade, který na základě labelování výrobků, kterému se budeme věnovat níže, dokáže pro spotřebitele odlišit výrobek, který byl nejen organicky vypěstován, ale i odkoupen a dovezen s důrazem na ekonomický a sociální rozvoj regionu původu. Fair Trade (česky Spravedlivý obchod) je způsob obchodu s drobnými pěstiteli z rozvojových zemí. Fair Trade podporuje férovější přístup k mezinárodnímu obchodu a klade důraz na jeho sociální a ekologické rozměry. V současnosti je do něj zapojeno téměř 1,5 milionu pěstitelů, zemědělských pracovníků a řemeslníků v 58 zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Cílem Fair Trade je dát šanci lidem v rozvojových zemích vymanit se vlastními silami z chudoby a žít důstojný život. 6 Tento systém ochrany bioproducenta z ekonomicky slabého regionu vychází pouze z aktivit neziskové soukromé sféry (NGO), není nijak mezinárodně právně garantován a je čistě na spotřebiteli, zda má zájem takto označené výrobky podporovat. V současnosti existuje ekonomický propletenec dodavatelských firem celé Evropy, které dodávají na jednotlivé trhy členských států výrobky označené logem Fair Trade. Na našem trhu má prakticky monopolní postavení společnost Fair Trade Centrum s.r.o., která je napojena na obdobnou rakouskou společnost a mezi její dodavatele patří velkoodběratelé fairtradeových komodit domicilovaní v západní Evropě. 7 Je možné, že až se tento přístup dostane více do spotřebitelského povědomí a stane se standardem požadovat toto označení na výrobcích, zareagují i mezinárodní instituce či profesní sdružení, případně dojde ke vzniku mezinárodních smluv, tuto problematiku závazně upravujících. 5 Evropská komise. Bipotraviny z dovozu. (citováno ). Dostupné z: ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-organic/imported-food_cs 6 Společnost pro Fair Trade (Citováno ). Dostupné z: 7 Na pomoc třetímu světu: Fair Trade Centrum. Ekologie a společnost, 1/2009, str

11 2.2. Role ekologického zemědělství v Evropě Environmentální ochrana a udržitelný rozvoj patří k hlavním prioritám Evropské integrace. Jedním z důležitých témat, jimž se orgány Evropského společenství a jiné profesní či zájmové instituce věnují, je ekologické zemědělství. V roce 2004 vypracovala Komise ES Evropský akční plán pro organické potraviny a zemědělství, přijatý usnesením vlády ČR č. 236/2004. Jedná se o dokument, který má za cíl posílit společný postup pro rozvoj organického zemědělství a harmonizovat legislativu za účelem ochrany společného trhu s produkty ekologického zemědělství. Tento dokument přinesl změnu v několika oblastech. Zejména se soustřeďuje na rozvoj informovanosti o trhu s organickými potravinami, zefektivnění veřejné podpory organického zemědělství a dále na zlepšování a posilování norem Společenství pro organické zemědělství a na zlepšení a posílení norem a kontrolních požadavků na finanční a legislativní podporu organického zemědělství v rámci prvního pilíře zemědělské politiky ES, zejména formou přímých plateb a opatření na podporu cen. Cílem tohoto plánu je mimo jiné zlepšit povědomí o ekologickém zemědělství, podnítit veřejnou podporu prostřednictvím rozvoje venkova, zlepšit normy produkce a posílit výzkum. Plán reaguje na prudký nárůst počtu ekologicky hospodařících farmářů a vysokou poptávku spotřebitelů v posledních několika letech. 8 Komise stanovila v tomto dokumentu také 21 kroků, které je podle ní důležité vykonat, aby byly naplněny cíle, stanovené v úvodu dokumentu. 9 Je nesporné, že Evropská unie je jedním z vůdčích elementů v rozvoji a vývoji ekologického zemědělství ve světě. V roce 2006 měla Evropa nejvyšší poměr organicky obhospodařované půdy ke konvenčně obhospodařované ve světě. 3,4 % zemědělské půdy byly obhospodařovány organicky, což představovalo 21,8 % světové organicky obhospodařované půdy, a na trhu působilo 140,000 bioproducentů. 10 Na základě Akčního plánu dochází k rozvoji ekologického zemědělství a trhu s bio produkty. V roce 2007 byla téměř 4 % zemědělské půdy v Evropské unii obhospodařovávána organicky. Na trhu s biovýrobky působilo téměř 8 Evropská komise. Evropský akční plán (citováno ). Dostupné z: 9 Sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu: Evropský akční plán pro organické potraviny a zemědělství z (citováno ). Dostupné z eur-lex.europa.eu 10 International Federation of Organic Agricultural Movements, The World of Organic Agriculture, Statistics and Emerging Trends 2006 str

12 190,000 producentů. 11 Z dalších statistických údajů vyplývá, že velkou část organicky obhospodařované zemědělské půdy tvoří pastviny, v roce 2005 to bylo přes 70 % organicky obhospodařované půdy. To umožňuje růst počtu biocertifikovaných (organicky chovaných) zvířat. V roce 2003 bylo 2,5 % zvířat chováno s biocertifikací, v roce 2007 se počet biocertifikovaných zvířat v chovech blížil 5 % z celkového počtu. 12 Od prvního ledna 2009 je předsednickou zemí Evropské unie Česká republika. Mezi priority, které si česká vláda stanovila pro své předsednické období, patří i několik priorit v oblasti ochrany životního prostředí a podpory udržitelného rozvoje. Mezi priority, stanovené Ministerstvem životního prostředí, patří i podpora udržitelné spotřeby a výroby. V době svého předsedniství se Česká republika zaměří v souladu s Evropským akčním plánem pro organické potraviny a zemědělství na rozvoj trhu a produkce, zejména podporou systému ekologického označování výrobků, podporou informovanosti spotřebitelů označováním organizací uplatňujících environmentální přístupy a dalšímy aktivitami. Mimo jiné české předsednictví vynaloží maximální úsilí, aby na 17. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj v květnu 2009 v New Yorku byla přijata účinná politická rozhodnutí k integrovanému prosazování udržitelného rozvoje v takových důležitých oblastech, jako jsou zemědělství, rozvoj venkova, ochrana půdy Role ekologického zemědělství v České republice Z deseti členských zemí Evropské unie, které se připojily k evropské integraci v roce 2004, je Česká republika vůdčím státem v rozvoji organického zemědělství a zvyšování bioprodukce. I když většina zemědělských prognóz před vstupem České republiky do EU předpokládala propad v souvislosti se špatně vyjednanými 11 Organic (including in-conversion) Agricultural Land and Farms in the European Union (EU 27) (citováno ). Dsotupné z: 12 Eurostat: Different Organic Farming Patterns in EU (citováno ). Dostupné z: epp.eurostat.ec.europa.eu 13 Enviromentální priority českého předsednictví. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, únor 2009 str. 2 12

13 podmínkami v rámci Kodaňského summitu v roce 2002, ekologické zemědělství je na u nás na vzestupu. Zatímco konvenční zemědělci se s problémy a nedostatečnou konkurenceschopností potýkají, mají čeští bioproducenti spotřebitelskou základnu a potřebný odbyt. Příčinou je správná tržní strategie. V roce 2002 napsal v rámci své kritiky výsledků kodaňského summitu tehdejší předseda rozpočtového výboru Parlamentu ČR a stínový ministr financí Vlastimil Tlustý toto: Co tedy doporučit českým zemědělcům za reakce na tento vývoj událostí? Český zemědělec nebude výrobcem potravin a surovin pro EU, tato alternativa je v současné době málo pravděpodobná. Avšak může být dodavatelem specialit a pochoutek. Uvedu jeden případ, který je zábavný: všechny přebytky mléka v Irsku jsou z trhu odstraňovány v Bailey s. Druhé doporučení je pokusit se o program, kampaň, ve které by čeští spotřebitelé byli vedeni k preferenci české potraviny a českých produktů. 14 Producenti, kteří byli schopni se připojit do kampaní BIO či klasa dnes pro svou produkci nacházejí odbyt, výroba specialit, jakými ekologická produkce na trhu bezesporu je, se stala trendem a jejich výroba roste. Stav konvenčního zemědělství však zdaleka tak optimisticky nevypadá. Financování ekologického zemědělství probíhá od počátku devadesátých let, kdy u nás začalo ekologické zemědělství vznikat. Od roku byli ekologičtí zemědělci financováni na základě výměry organicky obhospodařované půdy. V důsledku toho došlo k nárůstu ploch na ha, což v té době představovalo 0,4 % zemědělského půdního fondu. V letech 1993 na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství došlo k ukončení dotací, což mělo za následek stagnaci v růstu organicky obhospodařovaných ploch, avšak mělo pozitivní vliv na kvalitativní rozvoj ekologického zemědělství. V roce 1998 se dotace na plochu obnovily a došlo k dynamickému rozvoji, který způsobil, že v roce 2005 již tvořila organicky obhospodařovaná půda 6% celkové výměry zemědělských ploch. Od přijetí Evropského akčního plánu pro organické potraviny a zemědělství usnesením vlády v roce 2004 došlo ke změně financování podniků působících v ekologickém zemědělství. Financování se uskutečňuje v rámci finančních programů pro rozvoj venkova. V letech byli ekologičtí zemědělci financováni v rámci programu Horizontální plán pro rozvoj venkova, od roku 2007 se jedná o Program 14 Tlustý, V. Úskalí společné zemědělské politiky. in Sborník textů Budoucnost českého zemědělství, č. 22/2003, CEP Praha, 2003, str

14 rozvoje venkova V současnosti je financování zaměřeno na platby ekologickým zemědělcům za půdu, převedenou do systému ekologického zemědělství. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 však řeší financování dalších doprovodných témat, jako je propagace bioproduktů, financování vývoje přírodě šetrné zemědělské produkce, vzdělávání odborníků a pracovníků v oboru bioprodukce, vztah ekologického zemědělství a animal welfare (tzv. pohody zvířat ) a dalších témat. 16 Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 byl schválen vládou v roce 2004 a reagoval na neutěšený stav ekologického zemědělství v České republice. Apeloval na zvetšování výměr ekologicky obhospodařované zemědělské půdy a zejména byl zaměřen na podporu trhu s místními ekologickými výrobky. Z několika údajů vyplývá, že cíle Akčního plánu se alespoň částečně podařilo splnit. V dokumentu je uvedeno, že v roce 2004 tvořila celková zemědělská půda v ekologickém režimu 6 % zemědělských půd. Z výsledků k vyplývá 17, že v současnosti se výměra ekologicky obhospodařovaných půd blíží 8 %, ekologicky obhospodařované orné půdy tvoří dokonce 10 % orných půd na území ČR. Počet ekologicky hospodařících podniků byl k , což představuje meziroční růst 33 %. Výrazně stoupl i počet dalších zpracovatelů a bioproducentů sekundárního sektoru zemědělské výroby, v současné době je jich přes 400. Tento slibný vývoj je dle odborníků důsledkem dvou faktorů. Za prvé přispívá k rozvoji bioprodukce zejména zvýšení a stabilizace státní podpory v rámci Programu rozvoje venkova, která je vyplácena každoročně v závislosti na rozloze ekologicky obhospodařovaných ploch. Druhým faktorem je velký nárůst spotřebitelského zájmu o domácí biovýrobky, který souvisí s podporou informovanosti spotřebitelů, a v neposlední řadě i se stoupající kupní silou spotřebitelů v České republice. Obrovský rozvoj zažilo zvláště odvětví ekologického vinařství a zpracování vinné révy, který zaznamenal meziroční růst o 250%. Tento růst však pravděpodobně nebude mít trvalý charakter a je dáván spíše do souvislosti s evropskou politikou vinařství, která stanovila status quo pro tvorbu nových vinic, čímž podpořila 15 Situační zpráva ke strategii udržitelného rozvoje ČR. Ministerstvo životního prostředí, 2007 str Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku Ministerstvo zemědělství 17 Výsledky a závěry převzaty z článku Současný stav ekologického zemědělství. Ekologie a společnost, 1/2009, str.3 14

15 obrovský nárůst vinařských pozemků do doby, než zmíněná evropská legislativa nabyla účinnosti. Lze očekávat, že tento vzestup bude v následujících letech pokračovat s tím, jak roste poptávka po tržních plodinách v biokvalitě a zejména pak se zvýšenou potřebou pěstování krmiv a osiv ekologického původu. 18 Hlavním odvětvím ekologické produkce v České republice však nadále zůstává hospodaření na travních porostech v horských a podhorských oblastech (např v Jeseníkách se jedná o 25 % veškeré zemědělské činnosti 19 ) se zaměřením na údržbu krajiny a chov masného skotu. Tento typ zemědělství nadále tvoří 82 % veškeré zemědělsky obhospodařované půdy a je snaha o podporu jiných typů zemědělské produkce v rámci rovnováhy. I přes některé dílčí nedostatky se daří Akční plán plnit natolik, že Česká republika má v odvětví ekologického zemědělství jedny z nejlepších výsledků v Evropské unii a jednoznačně nejlepší výsledky ze zemí mimo evropskou patnáctku. 18 Současný stav ekologického zemědělství. Ekologie a společnost, 1/2009, str Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku Ministerstvo zemědělství str. 7 15

16 3. Ekologické zemědělství definice, typy, technologie V následující částí provedeme stručný náhled na definici ekologického zemědělství, pokusíme se vymezit tento pojem z několika pohledů, dále stručně pojednáme o jednotlivých směrech a jednotlivých technologiích, které toto zemědělské výrobní odvětví specifikují. Zákonná úprava specifikuje pouze minimální technologické standardy, které jsou nutné pro certifkovanou bioprodukci. Nastavuje určitou laťku bioprodukce, mnohé biozemědělské směry však v přírodě šetrném přístupu daleko překračují požadovaný standard. Přežití těchto specifických producentů tedy závisí výhradně na zájmu spotřebitele, pokud by neexistoval spotřebitel se speciálním požadavkem na specifickou bioprodukci (např. makrobiotik), težko by tito specializovaní producenti mohli konkurovat jiným zemědělcům, kteří splňují pouze minimální zákonem požadovanou úroveň nutnou pro certifikaci. Přestože se zákon jednotlivým typům ekologické produkce nevěnuje, pro úplnost zde uvádíme krátký výčet hlavních technologických směrů i alternativních přístupů, které jsou na trhu stále populárnější Ekologické zemědělství definice pojmu Ekologické zemědělství je takový způsob zemědělství, který je založen na šetrném přístupu k přírodě, krajině a půdě. Je náročnější na čas a pracovní sílu, a dále je rizikovější a náchylnější na škodu přírodními vlivy (z důvodů nepoužívání GMO produktů, pesticidů, herbicidů a dalších umělých látek, běžně používaných v konvenční produkci). Je založeno na respektování přírodních systémů a cyklů, na ohleduplném a etickém zacházení se zvířaty (tzv. animal welfare) a na zákazu používání jakýchkoliv syntetických hnojiv. Ekologické zemědělství používá výhradně hnojiv organických, tj. vzniklých přirozeně, jako je chlévská mrva, či rašelina. Cílem tohoto způsobu hospodaření je snížení nebezpečných látek v potravinách na minimum. Abychom stanovili a definovali pojem ekologické zemědělství, je potřeba seznámit se s oficiálními či vědeckými definicemi tohoto pojmu. 16

17 Definice profesních organizací IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movements) je mezinárodní organizací, zastřešující světová profesní sdružení ekologických zemědělců. Valné shromáždění IFOAM na svém zasedání ve městě Vignola v Itálii v červnu roku 2008 schválilo tuto verzi definice ekologického zemědělství: Organické zemědělství je výrobní systém, který udržuje zdravý stav půd, ekosystémů a lidí. Vychází z přírodních procesů, biodiverzity a přirozených cyklů, adaptovaných na místní podmínky, spíše než z užívání vstupů s opačným efektem. Organické zemědělství kombinuje tradice, vylepšování a vědecké poznatky aby prospělo sdílenému životnímu prostředí a prosadilo dobré vztahy a dobrou kvalitu života všech zúčastněných. 20 (pozn.: přeloženo autorem, česká verze je neoficiální) Jedná se o jednu z nejobecnějších definic, jejímž účelem je definovat základy organického zemědělství na celosvětové úrovni, především v oblastech, kde neexistuje nějaké zákonné vymezení tohoto pojmu a odvětví. Ve vyspělých státech světa, kde je ekologické zemědělství rozvíjeno jako alternativa k majoritní konvenční produkci se většinou setkáme s vysokou úrovní právní úpravy odvětví, sloužící zejména k nastavení minimálního standardu bioprodukce a tím k ochraně spotřebitele. Ekologické zemědělství je přesně definovaný způsob zemědělství, upravený zákonem a podzákonnými normami za účelem zajišťění standardu kvality pro spotřebitele a zajištění úrovně šetrnosti výroby ke krajině. Je založeno na pěstování a produkci potravin optimálního množství a odpovídající kvality za využití praktik trvale udržitelného rozvoje. Cílem je zamezení používání agrochemie a jejích dopadů na životní prostředí a škod na krajině. 21 Svaz ekologických zemědělců ČR uvádí další definici, která spíše poukazuje na používání (či nepoužívání) technologií a zemědělských postupů: Ekologické zemědělství je hospodaření s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jedná se o velmi pokrokový způsob hospodaření, které staví na tisíciletých zkušenostech našich předků a bere ohled na přirozené koloběhy a 20 IFOAM. Definition of Organic Agriculture (citováno ). Dostupné z: 21 Jihomoravské inovační centrum. Ekologické zemědělství a potraviny (citováno ). Dostupné z: 17

18 závislosti. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny. Rozvíjí se již několik desetiletí a od r je součástí zemědělské politiky EU Definice vědecká S obdobnou definicí ekologického zemědělství se setkáme i v odborných publikacích, ať již zaměřených na ekonomické aspekty ekologické produkce, či na technologickou stránku biovýroby. Zemědělští vědci například definují ekologické zemědělství takto: Ekologické zemědělství lze definovat jako vyvážený agroekosystém trvalého charakteru, který se zakládá nejvyšší možnou měrou na lokálních a obnovitelných zdrojích. Ekologické zemědělství vychází z holistického pojetí ekologických, ekonomických a sociálních aspektů zemědělské produkce, a to jak z lokální, tak i globální perspektivy. V ekologickém zemědělství je příroda chápána jako jednotný celek se svou vlastní vnitřní hodnotou. Člověk má morální povinnost a odpovědnost provozovat zemědělství takovým způsobem, aby se kulturní krajina stala harmonickou částí přírody. 23 Více komplexní a filozofický pohled na ekologické zemědělství uvádí zemědělský vědec a ekolog působící v Indii, M.G. Jackson, v knize The Ecological Village, ve které aplikuje organické postupy na indické zemědělství a kde také označuje indickou zelenou revoluci sedmdesátých let za původce současného neutěšeného stavu životního prostředí v Indii, přestože ji zastánci intenzivního zemědělství považují za velký úspěch (i on sám byl kdysi pionýrem zelené revoluce, jak o sobě uvádí). Jackson definuje přírodní farmaření (jak ve své knize nazývá organické zemědělství) takto: Přírodní farmaření se snaží o pochopení přírodních procesů a jejich usměrňování tak, aby splnily naše oprávněné požadavky. Zaměřujeme se na skupinu procesů jako na celek, zaměřujeme se tedy spíše na systém. Tyto systémy, řekněme ekosystémy, mohou být považovány za živé entity, které mohou být úspěšně zvládnutelné pouze respektováním jejich přirozených limitů a pouze pokud se snažíme dlouhodobě udržet jejich dobrý zdravotní stav. Obecně řečeno, znamená to adaptovat se na lokální ekosystém spíše, než manipulovat 22 Svaz ekologických zemědělců ČR. Co je ekologické zemědělství? (citováno ). Dostupné z: 23 Petr, J., Dlouhý, J. a kol. Ekologické zemědělství. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda,, str

19 jednotlivými procesy uvnitř něho. Přizpůsobujeme se přírodě spíše, než abych jí dominovali. Poznání systému a jejich využívání se nejlépe provádí vstupem do ekosystému, tím, že se cítíme být jeho součástí, raději než analyzovat ho zvenčí Definice zákonná Jak vyplývá z jednotlivých definic, uvedených výše, dá se vymezit pojem ekologické zemědělství z několika různých stran. Ať již se jedná o definice profesních sdružení, tedy praktiků a lidí v ekologické produkci pracujících, či definice vědecké, sepsané teoretiky na základě vědeckých pozorování, shodují se tyto definice v důrazu na změnu přístupu k zemědělské produkci, v důrazu na adaptaci lidí na lokální přírodní podmínky a v nutnosti pohlížet na přírodu a její zdroje jinak, než jsme doposud pohlíželi, zejména uvědomit si vyčerpatelnost zdrojů a nutnost udržitelného rozvoje. Proti nim stojí definice legislativní, sloužící pouze k vymezení oblasti dopadu té které konkrétní úpravy. Neobrací se na odpovědnost lidstva za životní prostředí ani neobhajuje důvody vzniku ekologické produkce. Je čistě vyústěním nutné zákonné reakce na existenci ekologického zemědělství, stanovuje hranice, ve kterých požaduje norma po adresátech určitý typ chování. Jedná se o závaznou definici. Závaznou definici ekologického zemědělství poskytuje zákon. Vnitrostátní právní norma, zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství v platném znění, neposkytuje definici pojmu ekologické zemědělství a upravuje pouze některé jiné pojmy s ekologickým zemědělstvím spojené. V 1 však odkazuje na komunitární normy s přímou účinností, na které tento zákon svou úpravou navazuje. Definice ekologického zemědělství je tedy upravena závazně na komunitární úrovni, což je pravděpodobně za účelem unifikace podmínek evropských bioproducentů a za účelem ochrany standardu certifikovaného zboží, dodávaného na společný trh tak, aby nedocházelo ke klamání spotřebitele. Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství v platném znění ve svém 1 odkazuje na několik přímo účinných komunitárních norem sekundární legislativy, definice ekologického zemědělství je však obsažena pouze v Nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) 2092/91, účinném od 24 Jackson, M. The Ecological Village. Goa: Other India Press, 2005, str

20 (čl. 27/2a a čl. 58 od ). Tato norma však neoperuje s pojmem ekologické zemědělství, přestože v předchozí, touto normou zrušené úpravě (Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin), bylo pojmu ekologické zemědělství použito. V nové komunitární úpravě se používá pojem ekologická produkce, čímž chtěl možná zákonodárce upozornit na fakt, že bioprodukt musí splňovat přísná zákonem stanovená kritéria nejen jako produkt zemědělské prvovýroby, ale také při dalším zpracování, například mléčných výrobků či jiných certifikovaných biovýrobků. Článek 2 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 tedy definuje ekologickou produkci, která v sobě obsahuje i pojem ekologické zemědělství takto: čl. 2 /a : ekologickou produkcí se rozumí používání způsobů produkce slučitelných s pravidly stanovenými tímto nařízením ve všech fázích produkce, přípravy a distribuce. Tato definice stanovuje, jaké produkty, technologie a postupy se dají podřadit pod tuto komunitární normu a pod pojem ekologická produkce, poskytuje tedy jakýsi legislativní rámec pojmu ekologická produkce. Stanovuje tedy, že obsah normy, tj. práva a povinnosti adresátů normy, samy definují, co lze považovat za ekologickou produkci a co nikoliv. V preambuli Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 však najdeme ještě jednu právně závaznou definici pojmu ekologická produkce, která nevyužívá legislativní techniky odkazu sama na sebe. Tato definice stojí v preambuli hned na prvním místě, takže se lze domnívat, že tuto definici považoval zákonodárce za klíčovou k pochopení postavení ekologické produkce v systému evropské zemědělské či potravinářské produkce. Definice v preambuli dává důraz na jak spotřební a tržní roli ekologické produkce, tak i na společenské výhody a podporu veřejných zájmů, například produkce v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje, či rozvoj venkova. Tato definice zní takto: Ekologická produkce je celkový systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který spojuje osvědčené environmentální postupy, vysokou úroveň bologické rozmanitosti, ochranu přírodních zdrojů, uplatňování přísných norem pro dobré životní podmínky zvířat a způsob produkce v souladu s požadavky určitých spotřebitelů, kteří upřednostňují podukty získané za použití přírodních látek a procesů. Ekologický způsob produkce tak plní dvojí společenskou roli, když na straně jedné zajišťuje zvláštní trh odpovídající na spotřebitelskou poptávku po ekologických produktech a na straně druhé přináší veřejné statky přispívající k ochraně životního prostředí a dobrým životním 20

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy

Miroslav Kravka a kol. dřevin. pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd. Plantáže. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských půd Miroslav Kravka a kol. Metody vhodné pro malé a střední provozy Plantáže dřevin pro biomasu, vánoční stromky a zalesňování zemědělských

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

DUM č. 16 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země

DUM č. 16 v sadě. 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země projekt GML Brno Docens DUM č. 16 v sadě 19. Ze-1 Fyzická a sociekonomická geografie Země Autor: Lukáš Plachý Datum: 18.06.2013 Ročník: 1C, 2AF, 2BF Anotace DUMu: Zemědělství: formy, vlastnictví, způsoby

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření Stanislav Čurda DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ RESPONDENTI: OBCE ZPRACOVATELÉ ZEMĚDĚLCI ŠETŘENÍ V RÁMCI ČR PŘÍPADOVÁ STUDIE

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 9. ročník Základní

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více