Úvod do ekologie. J. Frouz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do ekologie. J. Frouz"

Transkript

1 Úvod do ekologie J. Frouz

2 Jak to bude probíhat Konzultace Po nebo po domluvě Až 20 bodů za aktivitu Shrnutí za každým blokem ptejte se! Udělejte si prosím cedulky Zbytek test a eventuální pohovor Zváštní pozornost věnujte věcem s vlaječkou

3 Co je to Ekologie? ekologie : Oikos = dům, domácnost Logos = věda, vědění stejný základ economie Nomos = zákony, zákonitosti Ecology = Economics of nature Ernest Heinrich Haeckel (1866, 1869): The body of knowledge concerning the economy of nature theinvestigation of the total relationship of the animal both to its organic environment; including, above all, its friendly and inimical relations with those animals and plants with which it comes directly or indirectly into contact in a world ecology is the study of those complex interrelations referred to by Darwin as the conditions for struggle for existence.

4 Ekologie je věda, která se zabývá interakcemi živých organismů a jejich prostředí. Otevřené samoorganizované termodynamické systémy Jejich funkcí je přeměna hmoty a energie, regulovaně využívají hmotu a energii, k udržování své fyzické struktury, k růstu a rozmnožování. Jsou integrovány v toku hmoty a energie výstup z jednoho kompartmentu je vstupem pro jiný kompartment. Skládají se z částí které jsou hierarchicky organizovány vyměňují hmotu a energii přes polopropustné membrány, pomocí specializovaných proteinů, ve vodném roztoku

5 Ekologie je věda, která se zabývá interakcemi živých organismů a jejich prostředí. Soubor prvků které nejsou části živých systémů ale jsou s nimi v úzkém kontaktu (vzduch, voda, horniny, půda etc.) Soubor podmínek biotických a abiotických, kterým je organismus vystaven(teplota, radiace ) Můžeme hovořit o abiotických (neživých a biotických živých (ostatní organismy) složkách prostředí.

6 Ekologie je věda, která se zabývá interakcemi živých organismů a jejich prostředí. Proces objevování, zvětšování a prohlubování lidského porozumění a znalosti o tom jak okolní svět funguje. (ne doktrína, náboženství, trademark, etc.) Filozofické tričko, matematické auto, chemická směrnice, fyzikální sklo a jiné (ne) ekologické výrobky

7 Fungování ostatních živých systémů a prostředí, které je podporuje je klíčové pro existenci lidské společnosti koupíme ekosystémy země, platíme na dřevo, kolik si řeknete Přínos služeb ekosystémů 33 trilionů (33*10 12 ) US$ ročně Světový národní produkt 18 trilionů Constanza R., et al., The value of the world's ecosystem services and natural capital Nature 387,

8 Organismus a prostředí země jako prostředí pro život Přítomnost vody Tepelné rozmezí, které umožňuje existenci vody v kapalném stavu a zároveň fázové přechody vody Existence prvků nutných pro život Přísun energie ve formě slunečního záření Částečné odclonění ionizujícího záření

9 Ozonová vrstva

10 Skleníkový efekt Skleníkové plyny CO 2 Metan Vodní pára

11 Skleníkový efekt cyklus uhlíku a desková tektonika CO 2 je uvolňován vulkanickou činností v důsledku deskové tektoniky a spotřebováván na zvětrávání Jestliže se vulkanicky uvolní více CO 2 stoupne koncentrace CO2 v atmosféře a tím i teplota Nárůst teploty podpoří zvětrávání a tím odběr CO 2 z atmosféry. Úbytek CO 2 vede k ochlazení zpomalí se chemické procesy tedy i zvětrávání.

12 Organismy

13 Organismy Polopropustné membrány Metabolismus katalisován specializovanými proteiny Udržují svou tělní organizaci na úkor energie a zdrojů z okolního prostředí. Reprodukují se produkují sobě podobné jedince na základě informace o struktuře proteinů uchované v DNA

14 Darwinova teorie o vniku druhů 1) jedinci téhož druhu jsou variabilní 2) alespoň část této proměnlivosti je dědičná 3) druhy mají velkou nadprodukci potomstva, za ideálních podmínek by většina druhů rychle osídlila celou zeměkouli nestane se to proto že jen malá část populace je reprodukčně úspěšná 4) Různí jedinci zanechávají různé množství potomstva 5) Počet potomků které jedince zanechá závisí na interakci mezi jeho vlastnostmi a okolním prostředím

15 Reakce organismů na podmínky prostředí Jedinec Výnos a přežití jetele odebraného v sousedství jednotlivých druhů travin po přenesení sousedství jednotlivých druhů trav (mateřský druh je tučně) Populace více různých jedinců výběr jedinců nejlépe adaptovaných na lokální podmínky Cynosurus Lolium Trifolium repens Holcus Agrostis TURKINGTON, R. & J.L. HARPER The growth, distribution and neighbour relationships of Trifolium repens in a permanent pasture. IV. Fine scale biotic differentiation. Journal of Ecology 67:

16 Reakce organismů na podmínky prostředí Druhy Ale adaptace jsou Ovlivněny fylogenetickou historií

17 Reakce organismů na podmínky prostředí Evoluce vybírá nejlepší z přítomných Podmínky se neustále mění Biotické interakce se mění také (ještě rychleji) Biston betularia Byl by dnes Tyranosaurus úspěšný? těžko říct Lees DR, Creed ER Industrial melanism in Biston betularia: the role of selective predation. Journal of Animal Ecology 44: Clarke CA, Mani GS, Wynne G Evolution in reverse: clean air and the peppered moth. Biological Journal of the Linnean Society 26:

18 Reakce organismů na podmínky prostředí Řešení podobných problémů vede často ale ne vždy k podobným řešením konvergence

19 Organismy a prostředí shrnutí Ekologie je věda o interakcích mezi organizmy (i navzájem) a jejich prostředím Země poskytuje unikátní prostředí pro život (energie, voda, potřebné prvky, přiměřená teplota, clonění) Abiotické prostředí země je komplexní a má řadu autoregulačních mechanismů (zpravidla však jsou tyto mechanismy efektivní v geologickém čase) Organismy se mohou adaptovat na prostředí a na interakce s jinými organismy Prostředí se mění a i ostatní organismy se zdokonalují a proto nobody is perfect

20 Prostředí a zdroje Zdroje je vše co organismus využívá Prostředí je okolí organismu, které ovlivňuje jeho život Jedna věc např. voda může být zároveň zdrojem i protředím závisí na kontextu

21 Teplota resistentní adaptace adaptace na extrémní teploty kapacitní adaptace adaptace na život mimo tepelné optimum Polypedilum vanderplancki Aptenodytes patagonicus

22 40 Endotermové (homoiotemní) teplota těla oc Ektotetmové (poikiotermní) ještěři 10 ježura 5 kočka venkonvní teplota oc

23 Endotermní živočichové regulují tělesnou teplotu vytvářením tepla ve vlastním těle enzymatické reakce probíhají nezávisle na vnějších vlivech možnost vytvářet zásoby kondenzované energie (tuků) a rychle je uvolňovat a tím být aktivní i za méně příznivých podmínek ale za cenu větší energetické náročnosti Ektotermní živočichové závislý na vnějších zdrojích tepla Ektotermové potřebují méně energie a méně vody díky nižší evapotranspiraci ale doba denní aktivity je limitovaná, nízká aerobní aktivita limituje období vysoké energetické aktivity. naopak entotermové mají širší období aktivity, enzymy pracují blízko optimální teploty ale věší energetické spotřeba. Savec a o stejné velikosti a dietě má asi 17x větší spotřebu energie a vody. Pomalejší metabolistmus také znamená delší dobu života v porovnání se stejně velkými endotermy. (želvy z Galapág 175+let)

24 Tepelná bilance organismů B = RB +P + KT + S + MT B = T*c (c=tepelná kapacita J/g K) c vody 4.18 kj/(kg.k) RB radiační bilance = dopadající záření odraz vyzařování P vedení tepla přes okolní tělesa (významná ve vodě a v půdě) K ztráty tepla proděním konvencí a turbulencí s okolním vzduchem S skupenské teplo (výpar, kondensace tání tuhnutí 2.25 kj/g S MT RB kj/kg) pocení, u rostlin transpirace K MT metabolické teplo P

25 Trichechus manatus Ztráty tepla vedením jsou ve vodě velmi významné, například manatee, vyžadují teplotu vody nad 19 o C. Proto každoroční migrace z moře do řek na podzim přezimování v pramenech a jarní migrace zpět do moře.

26 Metabolické teplo významné při náročné svalové činnosti u sociálních organismů nebo ektoternů žijících v agregacích může vést k udržování specifického mikroklimatu někdy s malou závislostí na okolním prostředí (mravenci, včely termiti, ale i larvy dvoukřídlých) Frouz J., 2000 The effect of nest moisture on daily temperature regime in the nest of Formica polyctena wood ants. Insectes Sociaux 47:

27 Kdy je lepší být ektoterm a kdy endoterm 2 krychle a=1cm a=10cm a a Povrch Objem Produkce metabolického tepla závisí spíše na objemu zatímco ztráty spíše na povrchu. Proto pro malé organismy je výhodnější ektotermie Pro velké endotermie

28 Bergmanovo a Allenovo pravidlo (Odocoileus virginiaus) Vulpes lagopus Směrem k pólům vzrůstá velikost živočichů a zmenšují se jejich tělní výrůstky Vulpes zerda

29 Závislost rychlosti vývoje vývoje na teplotě vývoj hmyzu souvisí s růstem produkcí biomasy

30 Aklimace po dlouhodobém pobytu v chladu se respirace zvyšuje. Chladově adaptované organismy mají větší účinnost trávících enzymů

31 nasycené S teplotou s mění tekutost membrán, kompenzováno složením masných kyselin nenasycené

32 Phytoseiulus persimilis Tetranychus urticae Teplota může ovlivnit interakce mezi druhy Force D.C Effect of temperature on biological control of two spotted spider mites by Phytoseiulus persimilis. J. Econ. Entomol. 60: Skirvin J. D, Felton D.S The effect of temperature on the functional response of Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) J.Experimental and Applied Acarology. 31: 37 49

33 Teplotní bilance závisí na konkrétním prostředí, ve kterém se živočich nachází, organismus tedy může částečně ovlivňovat teplotu volbou prostředí, přitom je třeba vzít v potaz že variabilita v jednotlivých prostředích může být značná a to i v situacích které se jeví z našeho pohledu homogenní. Dlusskij G.M.1981 Muravji pustin i polupustin.. Nauka Moskow

34 Ztráty tepla ovlivňuje poloha těla

35 Přežívání extrémních teplot Zmrznutí porušení membrán Přehřátí denaturace bílkovin Přežít lze Tvorbou specialosovaných stádií (semena) nebo cryptobiosou Mrznutí cryoprotektivní látky (glykogen, manitol) Behaviorálně migrace úkryty Letální teploty často omezují výskyt druhů Teplo navíc ovlivňuje ostatní faktory třeba dostupnost potravy hybernace migrace u endotermů Operophtera brumata 30 o C

36 Teplo a teplota shrnutí Letální podmínky mohou omezovat výskyt, pak stačí ojedinělý výskyt, důležitá je tedy minimální (maximální teplota) Teplota není všude stejná často v jedné oblasti různě teple lokality a i na jednom místě lze najít různě teplá mikrostanoviště. Častěji omezují výskyt druhů suboptimální teploty které ovlivňují rychlost růstu, vývoje etc. Vliv suboptimálních teplot často ovlivněn biotickými interakcemi, roste pomaleji než ten druhý. Teplota působí i nepřímo omezením zdrojů Živočichové endotermní větší nezávislost na teplotě větší náročnost na energii opak platí pro ektotermy

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA ENVIRONMENTÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ A OCHRANY PROSTŘEDÍ Úskalí koncepce trvale udržitelného rozvoje zemědělství (vliv zemědělské výroby

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební TRADIČNÍ & ADAPTIVNÍ MODEL TEPELNÉ POHODY Disertační práce 2001 Ing. Lada Centnerová České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební TRADIČNÍ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 ÚVOD Vážení přátelé, máme zde třetí ročník seminářů Lesník 21.století. Nosná myšlenka letošního semináře je: Lesník musí vědět, jak svým hospodařením zajistit žádoucí

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Průvodce výrobou a využitím bioplynu

Průvodce výrobou a využitím bioplynu České sdružení pro biomasu Průvodce výrobou a využitím bioplynu Publikace je zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení

EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1. Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení EVOLUČNÍ BIOLOGIE 1 Úvod do evoluční biologie. Vývoj evolučního myšlení Evoluční biologie věda o evoluci, mapující historický vývoj organismů, jejich vlastností a adaptací (přizpůsobení), pracuje s delšími

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV TEORIE Ing. arch. Irena Šáchová BIONIKA V ARCHITEKTUŘE (STROM JAKO INSPIRAČNÍ ZDROJ) BIONICS IN ARCHITECTURE (TREE AS THE SOURCE OF INSPIRATION)

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Behaviorální a fyziologické aspekty exploračního chování myši domácí (Mus musculus) Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více