Usnesení. z 2. jedniní zastupitelsh a obce JindÍichovice konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 2. jedniní zastupitelsh a obce JindÍichovice konaného dne 28.02.2008"

Transkript

1 Usnesení z 2. jedniní zastupitelsh a obce JindÍichovice konaného dne Zastupitelsfi'o obce schvaluje v1íazení usnesení zastupitelstla obce ò.: ,1108,2108,,3/08,.1/08, 6108,7108,8/08,9/08' 10/08' 11/08' 12108' 13/08' 1,1/08' l5/08, 16/08, l7108, l8/08, 19/08, 20/08, lll07 úkol trl-ó - termín do úkol tn'ó - termín do úkol tn'ó - termín do l2ll07 úkol tn'ó - termín do /08 úkol tn'ó - termín do Zastupitelstvo obec: I. schyaluie: Lrsnes.22//08 Rozbor hospodaíení za rok 2007,,Svazek mést a obcí Kraslicka". - piijmy celkem ,72 Kó - r'1,daje celkem ,.+5 Kò - zùstatek na úótu Kò ke dni Ltsnes.23/08 Senisní smlouru a piilohu ò. 1 s firmou Geo Data, s.r.o.! sc sidlcm Nódraini 93, Sokolov. PÍedmètem smlouvy je: - sprór' a údrzba poóítaòù a poòitaòove síté v sídle odbèratele - pravidelnó údrzba softu'arovych a hardrvarovych produktu dodanfch dodavatelem - dodavatcl sc zavazuje nar.5tívit odbèratele pravidelné min. dvakót mésíòné Lrsnes.24/0I Nabídku a smlour,u o dílo od firmy Geo Data, s.r.o., se sídlem NódraZní 93, 3560l Sokolov na: MISYS - pasport invcntarizacc pozemkù ve vy5i ,-- Kò vòetné DPH. MISYS - pasport nàjemni smlouvy na pozemky ve ú5i ,-- Kò \'óetnò DPH. MISYS - pasport hibitova ve vúsi ,-- Kò vòetné DPH Usnes.25/08 Smlouru o dílo Ò. 03/2008 s panem Petrem Ontkem, Seifèrtova 1841, Sokolov. PÍedmétem smlouvy je projektor'é dokumcntace stavby,,odvodnèní pozemkú p.ò. 20/33 a p.ó. 20i36 v k.ú. \4ezihorskó". Cena za zhotovení píedmétu smlouvy òiní ,-- Kò. Zhotovitel není plitcem DPH. Dóle dle nabídky ò. 06/2008 vy5kopisné a polohopisné zaméiení zójrnového územi òini cca 7.000,-- Kó pro v!ée uvedenou star.bu. Usnes.26/08 Vrótit òistku ve vysi Kó. kterou uhradili manzelé Petr a Zoja OboÉovi dne za pozemek p,ò. 57/18 o v1lmèie m2, v k.ú. N4ezihorskri nebot' na tento pozemek nebyl k datu platby vp'ó5cn zrímòr o prodeji a ZO na svém zasedóní ani neschr.'àlilo prodej, óímz nebyl dodrzen zókon o obcích. VySe uvedenà òóstka bude r.'rócena postovni poukézkou na adresu tn'aleho bydli5té rnanzelú Oboùovich - Zór'odu n-rím , Karlovy Vary - Staró Role, 360 I 7 Karlovy Vary.

2 Usnes.27/08 Prnn 4 im w nnzerrlri - k.ú. Nlezihorski - st.p.ó m2, Jiií Kíil. Pralskà 21, Karlovy Vary (zómór v1.v'èsen od 20, do ) - k.ú. Hradeckó - p.ó.31i m2, Herbert DoleZal. Hradeckó 166, Kraslice (zamór vp'èéen od do ) Lrsnes.28/08 Prodeje pozernku: - k.ú..iindíichovice v KruÉnj'ch horóch - p.ò. 89i l1 980 m2, (100,- Kòi'm2); dle GP Ò t2006, Radek a Lucie Kraténovi, Sídlistè 633, Rotava (zómòr v1'r,'èsen od do ) - p.ò. 301/2-581 m2, (100,-- Kò,'m2); p.ò. 3233/3-19 m2, (100,-- Kò/m2); dle GP é Jan Sr'astn1'. Jindiichovice 64. j58 01 Kraslice - (zómèr vpò5cn od do ) - k.ú. Nlezihorskó - p.ò. I m2, ( 35,- Kò/m2), JUDr. Jana Bodlàkovó, Kodanskó 40, Praha 10: Mgr. Ludèk Némec, Tatrovice 42,35735 Chodov - velikost obou podílú bude li - (zrirnèr vyvésen od do ) Usnes.29/08 Zémér pronójmú pozemku: - k.ú. Mezihorskà - st.p.è m2. st.p.ó m2 - k.ú..iindíichovice y Kru5nlch horóch - p.ó.3214t1-824 m2 Usnes.30/08 Zémér prodeje pozemku: - k.ú. Mezihorskó - st.p.ò. 87 3l m2 - p.ó. 12i1.101 m2; dle GP ò / p.ó.42t m2; dle GP ó p.ó. I152i53-5 m2l dle cp ó / p.ó m2; dle GP ó / p.é. 1152i47187 n'2: dle GP ò , p.ó. 1152i5238 m2; dle cp ó p.ó. I m2; d\e cp ò / p.ó m2; dle GP ò p.ò m2;dle cp ò / k.ú. JindÍichovice v Kruínjch horich - p.ó m2 - p.ò. 280/1 487 m2 - p.ó m2 - p.ó m2 - p.ò. 280i2-157 m2 Usnes.3l/08 ZmSení nrijemní smlouvy: - k.ú. Hradeckí - p.ò. 34/ m2. sml. ó. 2007/18. De Diana Boro Markéta, Hradeckó 174 E, Kraslice - vlastní Zódost (nedoilo k podpisu nójemní smlouvy)

3 Usnes.32/08 Zàdost obce o bezúplatny pievod zemédólskeho pozemk-u podle $ 5 odst. I písm. a, b zékona Ò. 95 Iaqq Sb.. r'e zneni pozdèjsich picdpisù. od PF CR. - k.ú. Mezihorskú - p.ò. 685/1 - k.ú. Louònó - óàst p.ò. 4.19,'6. óóst p.ó òóst p.ò. 4,+9/5 - k.ú, Pou5t' - p.ó. 56, óast p.ò. 448i 1 - k.ú. Hój u JindÉichovic - óàst p.ò. 7/1 Usnes.33/08 Smlouru o dílo a piilohu ò. I s firmou Ing. Pavcl Melichar, Hory 9, Olor'í. Specifikace a cena díla: - úklid klestu bez pólení Kó/m3 - úklid klestu i pólení 4,{,-- Kòim3 - próce s JMP 120,-- Kò,hodina - ruòní sadba - jamky ,-- Kò/1000 ks - ruóní sadba 5tèrbino'"'à 1.200,- Kò/1000 ks - cl.rernické o5etíení proti klikorohu bor. 500,-- Kò/1000 ks ' oíínàní 700,-- Kò/1000 ks - natèry 335,-- Kòi 1000 ks Ltsnes.34/08 Por'éiuje starostku obce paní Annu Polívkovou k podóní nér'rhu k uzalicní nójemni smlouvy na p.c. 161,2. trvaly travni porost, \rk.ú. Staró. obcc Jindfichovice. Zúòastnit se prezence napf CR, územní pracoviitè Sokolov, NódraZní 11, Sokolov dne v 8.00 hodin. ZO schvaluje vy5i nójmu do Kè/rok. LIs n e s.3 5/0 I Vydríni heraldického odznaku obce Jindfichovice v poòtu 50 kusú vlastním niíkladem sbèratele dle $ 5 zókona ò Sb. Sbèratelem je pan Daniel Jahn. RabÈtejnsk^ 49, Plzei. Usnes.36/08 Dodatek ò. 1 k scn'isní smlour'è ò. 02/2005 s firmou ALVA Computer s.r.o.! se sídlem Staré niíméstí 137, Sokolov. PÍedmétern dodatku je ukonòení plnèní píedmòtu smlouqr dohodou obou stran ke dni Usnes,37/08 Dodatek è. 1 ke smlour'è o dílo s panem lng. Romanem Rundcm, Sokolovskó 1579, Sokolov. PÍedmétem dodatku je ukonòení plnéni piedrrètu smlouvy dohodou obou stran ke dni Usnes,38/08 Ilmístèní reklamní tabule na pozemku p.ó. 3226i1 v k.ú. Jindiichovice v KruSnych horóch panu Robertu Meixnerovi,]àmeckit r,inóma", Cankovskó 829i'8,36005 K. Vary - Rybàie - za pìíspévck obci vc vysi Kó,/rok. VeSkeré piíspévky z reklamních tabulí (poutaóú) umístènych na vsech katastrólních územních obce Jindiichovice budou pouzity napi. na údrzbu veiejné zelenè v obci nebo na akce pro déti a opravy dètského hii5té. Piispévek bude uhrazen vzdy do kazdoroòné s tím, Ze bude sepsàna s Zadatelem dohoda o pfispèvku. (Reklamní tabule bude pied osazením schr'ólena stavebním úiadem.)

4 II. bere na r'édomí Usnes.39/08 Kontrolní vj,bor piedlozí do plón kontrolní òinnosti na 1. pololetí roku III. ukìódó starostovi obce: Usnes.22/08 Vzít na vèdomi. Usnes,23/08 Podepsat smlour,u - do Usnes.24/08 PoZódat o smlour'u - do 1.{ Usnes.25/08 Podepsat smlouru - do Usnes.26/08 Odeslat po5tovní poukiízkou peníze do Usnes.27/08 Sepsat níj emní smlouvy na pronój em pozemkù do Lrsnes.28/08 Sepsat kupní smlouvy na prodej pozemlcú do Lisnes.29/08 \ry\,ésit zómér pronójmù pozemlru - do Lrs n e s.3 0/08 V\a'ésit zómér prodeje pozcmkú do LIsnes.3l/08 ZruÉit nójemní smlouru - do Usnes.32/08 ZaL\dat o bezúplatny pievod do Usnes.33/08 Podepsat snlour.u o dílo do Usnes.34/08 Zúòastnit se prezence dne v 8,00 hodin. Usnes.35/08 Odeslat sdèlení - do Usnes.36/08 Zalozit dodatek ò. 1. Usnes.37/08 ZaloZit dodatek ò. 1. Usnes.38/08 Vy'hotovit dohodu do Usnes.39/08 Vzít na r'édomi.

5 / r\"\ ' \ r-\n\tnînoj \ Ama Polívkovii slarostka r. / l1/- /...v... Irena Lechanovà místostarosta Ol éiovatelé usnescní: Sarava rrtnllsek Plaub Joscf

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Staré Křečany, dne 29. června 2014 U S N E S E N Í ------------------------- ze 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 1 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing.

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Jaroslav Nechanický, Jan Nosek,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Miroslava Havrdová - zapisovatelka

Miroslava Havrdová - zapisovatelka - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 123. jednání Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 1 Z Á P I S z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program:

Ing. Pavel místostarosta pí Žiláková. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 140. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více