Bílá kniha o ekologické odpovědnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bílá kniha o ekologické odpovědnosti"

Transkript

1 Evropská komise (Generální direktoriát pro životní prostředí) Bílá kniha o ekologické odpovědnosti COM(2000) 66 final 9. února 2000 (Výtah) Vypracování této Bílé knihy bylo inspirováno vývojem v poslední době, kdy čelíme případům vážného poškození životního prostředí, ke kterému dochází v důsledku lidské činnosti, a kdy též odhalujeme dříve zanedbávané oblasti. Nejrůznější ekologické katastrofy poškozující život v přírodě a zamořující vodu, zeminu a ovzduší vznášejí otázku, kdo by měl hradit náklady související s nápravou daného stavu. Měl by to být daňový poplatník nebo ten, kdo daný stav zavinil v případech, kdy bylo možno takový subjekt zjistit? Další oblastí jsou vztahy ke geneticky upraveným produktům, neboť veřejnost má vážné obavy, že by mohly mít vliv na naše zdraví nebo negativní dopady na životní prostředí. Tato Bílá kniha vytyčuje strukturu pro budoucí režim ekologické odpovědnosti v EU, který usiluje o zavedení zásady "ať platí znečišťovatel". Daný materiál popisuje klíčové prvky, jichž je třeba pro efektivní a praktické fungování takového režimu. Ten by se měl vztahovat nejen na škody způsobené na zdraví osob a majetku a kontaminaci příslušných míst, ale rovněž na poškozování přírody, a to zejména přírodních zdrojů, které jsou důležité z hlediska zachování biologické diverzity Společenství. Po úvodní části popisující cíl, strukturu, zázemí a institucionální souvislosti této Bílé knihy materiál pokračuje definicí ekologické odpovědnosti, vytvořením režimu ekologické odpovědnosti v rámci ES a popisem jeho očekávaných účinků. Po těchto základních vymezeních následuje další důležitá část, která se zabývá možnými charakteristikami režimu ekologické odpovědnosti v rámci ES, různými možnostmi pro opatření na úrovni Společenství, aplikací principu subsidiarity a proporcionality, a po zhodnocení hospodářského dopadu ekologické odpovědnosti na úrovni ES následují závěry a přílohy. Přílohy jsou tvořeny studií systémů občanské odpovědnosti za nápravu ekologických škod (formou výtahu), ekonomickými aspekty odpovědnosti a společnými systémy kompenzací za nápravu ekologických škod, popisem jednotlivých odpovědností a historickým přehledem spolu se souvislostmi s Luganskou konvencí. Co je ekologická odpovědnost? Cílem ekologické odpovědnosti je přimět toho, kdo způsobil ekologickou škodu (znečišťovatele) k tomu, aby napravil škody, které způsobil. Pokud není stanovena odpovědnost, pak skutečnost, že někdo nedodrží stávající normy a postupy, může mít za následek pouze administrativní či trestní sankce. Pokud však budou předpisy rozšířeny o stanovení odpovědnosti, budou potenciální znečišťovatelé rovněž čelit hrozbě, že budou muset zaplatit za kompenzaci škod, které způsobili.

2 Aby byl princip ekologické odpovědnosti účinný, je třeba, aby byly splněny následující podmínky: je třeba, aby existoval jeden nebo více zjistitelných původců (znečišťovatelů); je třeba, aby dané škody byly konkrétní a změřitelné; a je třeba vytvořit příčinný řetězec mezi danou škodou a zjištěným znečišťovatelem. Princip odpovědnosti je tedy možno dobře aplikovat v případě škod plynoucích z průmyslových havárií nebo postupného znečišťování způsobeného nebezpečnými látkami či odpady, které se dostávají do životního prostředí ze zjistitelných zdrojů, ale nebude vhodným nástrojem pro řešení odpovědnosti u znečištění, jehož charakter je založen na širokém rozsahu a rozptýlení, kdy je nemožné spojit negativní ekologické dopady s činnostmi určitých jednotlivých původců (příkladem jsou klimatické změny způsobované CO 2, vymírání lesů vlivem kyselých dešťů a znečištění ovzduší vlivem dopravy). Režim ekologické odpovědnosti v rámci ES a jeho očekávané účinky Režim ekologické odpovědnosti je realizačním nástrojem hlavních zásad politiky ochrany životního prostředí načrtnuté ve smlouvě o ES (článek 174(2)). Zejména se jedná o zásadu "ať platí znečišťovatel". Díky tomu má ekologická odpovědnost za následek prevenci poškozování životního prostředí a internalizaci ekologických nákladů. Tato odpovědnost může rovněž vést k podpoře investic do výzkumu a vývoje orientovaného na zlepšování vědomostí a technologií. Důležitým úkolem režimu ekologické odpovědnosti v rámci ES je na rozdíl od převážné většiny současných národních předpisů též otázka krytí škod způsobených na přírodních zdrojích, přinejmenším u těch zdrojů, které jsou již nyní chráněny předpisy ES (směrnice Rady 79/409/EHS - OJ č. L 103, , str. 1, o ochraně volně žijícího ptactva, a směrnice Rady 92/43/EHS - OJ č. L 206, , str. 7, o ochraně přirozených prostředí a volně žijící fauny a flory), a to zejména ve vymezených oblastech sítě Natura Členské státy by měly zajistit nápravu škod způsobených u těchto chráněných přírodních zdrojů v každém případě a zejména v případech, kdy by nebylo možno aplikovat režim odpovědnosti (například pokud není možno zjistit znečišťovatele). Přestože se jedná o oblast ochrany životního prostředí, může tento režim rovněž přispět k vytváření vyrovnaných podmínek na vnitřním trhu. V současné době je stále ještě nejasno v oblasti problémů souvisejících s hospodářskou soutěží na vnitřním trhu, které jsou způsobeny rozdíly v přístupech k ekologické odpovědnosti u jednotlivých členských států. Většina národních režimů se nezabývá náhradou škod na biodiverzitě. Možný dopad může být v takovém případě značný a může vést k narušování hospodářské soutěže mezi firmami sídlícími v různých státech. Možné charakteristické prvky režimu ekologické odpovědnosti v rámci ES Z důvodů právní jistoty a legitimních očekávání by režim ES měl fungovat pouze s budoucí platností a měl by se vztahovat na škody, které vejdou ve známost po vstupu režimu ES v platnost, pokud k danému činu či zanedbání, které měly za následek tyto škody, nedošlo před vstupem režimu v platnost. Otázka řešení znečištění z minulosti by měla být ponechána na členských státech.

3 Předmět aplikace daného režimu by se měl zaměřovat jednak na typy škod, na něž se bude vztahovat, a jednak na činnosti, jejichž následkem byly takové škody. Měl by se aplikovat na ekologické škody jako takové a tato Bílá kniha uvádí pod hlavičkou "Ekologické škody" dva různé typy škod: - škody na biodiverzitě; - škody ve formě kontaminace lokalit. Aby byl zajištěn koherentní charakter, je rovněž důležité řešit otázku tradičních škod, jako jsou škody na zdraví a majetku, pokud budou takové škody způsobeny nějakou nebezpečnou činností podle dané definice. Pokud by se příslušný režim ES zabýval pouze krytím ekologických škod, zatímco by odpovědnost za tradiční škody byla ponechána zcela na členských státech, mohlo by to vést k nevyváženým výsledkům. Předmětem téměř všech národních režimů ekologické odpovědnosti je pokrytí činností, které nesou inherentní riziko způsobení škody. Je třeba, aby došlo k propojení s příslušnou legislativou ES o ochraně životního prostředí. V oblasti škod na zdraví nebo majetku a kontaminovaných lokalitách by se jednalo o následující legislativní oblasti: legislativa zabývající se limity pro vypouštění či emise nebezpečných látek do vody nebo vzduchu; legislativa zabývající se nebezpečnými látkami a přípravky za účelem ochrany životního prostředí; legislativa, jejímž cílem je prevence a řízení rizik nehod a znečištění, zejména se jedná o směrnici o IPPC (integrovaná prevence a řízení znečištění); legislativa zabývající se výrobou, manipulací, úpravou, získáváním, recyklací, skladováním, dopravou a likvidací nebezpečných a jiných odpadů, legislativa v oblasti biotechnologií a legislativa zabývající se přepravou nebezpečných látek. Navíc je třeba brát zřetel na činnosti, které nejsou nebezpečné samy o sobě (jako např. manipulace s geneticky upravenými organismy), ale mají za určitých okolností potenciál pro způsobení možného poškození zdraví nebo významných ekologických škod. Důležitým faktorem je rovněž existence specifických předpisů Společenství zabývajících se ochranou biodiverzity (viz výše uvedené směrnice). Bílá kniha se zabývá rovněž typem odpovědnosti, přípustnými obhajovacími prostředky a důkazním břemenem. Při striktní odpovědnosti není nutno dokazovat chybu původce, stačí samotný fakt, že provádění (nebo neprovádění) nějaké činnosti způsobilo příslušnou škodu. I když se na první pohled zdá, že odpovědnost založená na chybě by mohla být ekonomicky efektivnější než striktní odpovědnost, je možno v poslední době u národních a mezinárodních režimů ekologické odpovědnosti pozorovat, že jsou stále častěji založeny na zásadách striktní odpovědnosti. Jedním z důvodů je též obtížnost stanovení a prokázání chyby, kterou by v takových případech musely překonat žalující strany. Dalším důvodem je názor, že ten, kdo provozuje nějakou inherentně nebezpečnou činnost, by měl též nést riziko v případě způsobení škody, a nikoliv oběť nebo společnost jako celek. Co se týče škod na biodiverzitě, měly by být kryty odpovědností bez ohledu na to, zda jsou způsobeny nebezpečnou činností či nikoliv. Bílá kniha však navrhuje, aby se aplikovala odpovědnost založená na chybě namísto striktní odpovědnosti v případech škod, které byly způsobeny jinými než nebezpečnými činnostmi. V případech, že nebude možno prokázat pochybení původce, bude za obnovu nebo kompenzaci škod na biodiverzitě odpovídat stát. Je třeba zajistit konzistenci s dalšími koncepcemi Společenství a příslušnými prováděcími opatřeními. Efektivita režimu odpovědnosti je závislá nejen na základním charakteru režimu, ale též na takových prvcích, jako jsou přípustné prostředky obhajoby a rozdělení důkazního břemene. Je zřejmé, že pozitivní účinky striktní odpovědnosti by tudíž neměly být podkopány připuštěním příliš velkého množství obhajovacích prostředků nebo nemožným důkazním břemenem na žalující straně. Co se týče obhajovacích prostředků, měly by být připuštěny obecně uznávané

4 prostředky, jako je vyšší moc, přispění žalující strany ke vzniku škody nebo její souhlas a zásahy třetích stran (kdy například k nějaké škodě dojde činností prováděnou po povinném příkazu vydaném státním orgánem). Důkazní břemeno by nemělo spočívat v plném rozsahu na žalující straně (je třeba později přesně definovat), neboť v případech z oblasti ekologie může mít žalující strana mnohem těžší a odpůrce mnohem lehčí pozici při prokazování skutečností týkajících se příčinného řetězce či jeho neexistence. V rámci režimu ekologické odpovědnosti ES by měla nést odpovědnost ta osoba (nebo ty osoby), která provádí řízení nějaké činnosti (na kterou se vztahuje definice), která způsobí příslušnou škodu (většinou provozovatel). V případě, kdy činnost provádí právnická osoba, bude příslušná odpovědnost spočívat na této právnické osobě a nikoliv na vedoucích pracovnících či jiných zaměstnancích, kteří případně byli zapojeni do této činnosti. Rovněž je nutno stanovit minimální prahovou hodnotu, od které se bude aplikovat tento režim v případě škod na biodiverzitě. V rámci tohoto režimu by měly být kryty pouze významné škody. Pokud jde o kontaminaci lokalit, je třeba, aby režim Společenství usiloval o zavedení příslušných zásad ("ať platí znečišťovatel", zásad prevence a obezřetnosti) pro nové kontaminace a na určité úrovni harmonizace s ohledem na příslušné normy a cíle při likvidaci škod. Kontaminované lokality zahrnují půdu, povrchové vody a podzemní vody. V případech, kdy bude součástí nějaké kontaminované lokality též určitá oblast chráněná v rámci legislativy pro ochranu biodiverzity, měl by se na tu oblast vztahovat vedle režimu pro kontaminované lokality též režim pro poškození biodiverzity. To by mohlo znamenat, že je nutno provést obnovu přírodního zdroje po dekontaminaci dané lokality. Definice tradičních škod, zejména škod na zdraví osob a majetkových škod a případně též hospodářských ztrát by měla zůstat v rámci jurisdikce členských států. Pro tradiční škody by režim ES neměl zavádět termín "významné škody". Dále je třeba stanovit vztah režimu ekologické odpovědnosti a směrnice o odpovědnosti za výrobky (směrnice Rady 85/374/EHS o sbližování zákonů, nařízení a administrativních ustanovení členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (OJ č. L 210, , str. 29) ve znění směrnice 1999/34/ES (OJ č. L 141, , str. 20)), neboť tato směrnice nepokrývá ekologické škody. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i rostoucí počet mezinárodních úmluv a protokolů, které se zabývají (ekologickou) odpovědností v několika oblastech. Jedná se například o škody způsobené jadernými činnostmi a škody v oblasti ropných znečištění mořského pobřeží, atd. Všechny tyto úmluvy a konvence jsou založeny na striktní, ale omezené odpovědnosti a na koncepci druhé kompenzační vazby. V případě ropného znečištění je touto druhou vazbou určitý fond, do něhož společně přispívají ropné společnosti dovozních států a z něhož se provádí kompenzace (rovněž do určitého limitu) odpovědností přesahujících odpovědnost vlastníků plavidel. Pro zajištění cílů režimu ekologické odpovědnosti je nutno mít k dispozici možnost pojištění. Dostupnost pojištění omezuje rizika, jimž budou společnosti vystaveny, a měla by přispět k omezení obcházení ekologické odpovědnosti přes přenášení nebezpečných činností na menší spřízněné firmy. Je pravděpodobné, že bude docházet k postupnému rozvoji a nárůstu možností pojištění ekologických rizik a zejména škod způsobených na přírodních zdrojích. Pojistitelnost ekologických rizik je podstatným prvkem pro finanční zajištění, ale je do značné míry závislá na právní jistotě a transparentnosti, které bude nabízet režim odpovědnosti. Různé možnosti pro činnosti Společenství

5 V průběhu vývoje přístupu k ekologické odpovědnosti byla zvažována řada různých možností a nástrojů. Mezi nejdůležitější z nich patří: přistoupení Společenství k Luganské konvenci; režim orientovaný pouze na škody přesahující hranice státu; působení členských států, které by se řídilo doporučením Společenství; samostatná směrnice Společenství; odpovědnost vztahující se na celý sektor, zejména v oblasti biotechnologií, kdy by mělo dojít k vložení ustanovení o ekologické odpovědnosti do stávajících směrnic v této oblasti. Zásada subsidiarity a proporcionality Členské státy používají nejrůznější nástroje pro realizaci svých předpisů a oblasti ekologické odpovědnosti. Některé z nich se orientují více na správní či veřejné právo, zatímco jiné používají ve velké míře občanskoprávní kontext. V menším či větším rozsahu pak používají kombinaci obou těchto přístupů. Režim ES by se měl zaměřovat na pevné stanovení cílů a výsledků, ale členské státy samy by si měly volit cesty a nástroje k jejich dosažení. V souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality by režim ES - založený na článku 175 Smlouvy o ES - mohl být rámcovým režimem obsahujícím podstatné minimální požadavky, které by bylo nutno doplnit dalšími prvky na základě praktických zkušeností s aplikací v počátečním období. Celkový hospodářský dopad ekologické odpovědnosti na úrovni ES Dostupné údaje o celkovém dopadu ekologické regulace na průmyslovou konkurenceschopnost říkají, že není nutno se obávat žádného výraznějšího negativního dopadu. K dispozici jsou rovněž určité údaje o dopadech režimů ekologické odpovědnosti ve Spojených státech a v několika členských státech, přestože nejsou k dispozici žádné celkové ukazatele týkající se nákladů na odstraňování škod na přírodních zdrojích (v případě USA). Co se týče malých a středně velkých podniků (SME), je třeba říci, že často způsobují více ekologických škod, než by se vzhledem k jejich velikosti očekávalo, což může být způsobeno nedostatkem zdrojů. Z tohoto hlediska by u těchto podniků mohl být dopad výraznější. Nežádoucí vedlejší jevy, jako je například nárůst podílu škod způsobených SME, by bylo možno zmírnit cílenějším využíváním národních podpůrných mechanismů nebo mechanismů ES zaměřených na zavádění ekologicky přívětivějších procesů v SME. Navrhovaný přístup k odpovědnosti zajišťuje ochranu ekonomickým subjektům ve finančním sektoru, které by neměly nést ručení, pokud nemají provozní odpovědnost. Z tohoto důvodu jsou nežádoucí negativní dopady na tento sektor nepravděpodobné. Za předpokladu, že bude zajištěna právní jistota vzhledem k odpovědnosti a transparentnosti, měl by být dopad zejména na pojišťovnictví v dlouhodobějším horizontu pozitivní, neboť se získá praxe s prací v daném režimu a bude tak vytvořen nový trh pro nové produkty pojišťoven. Důležitou otázkou je rovněž vliv ekologické odpovědnosti na zaměstnanost. Dostupný výzkum zaměřený na celkový dopad ekologické regulace v oblasti zaměstnanosti říká, že v určitých odvětvích může dojít k vytváření či likvidaci pracovních míst, ale celková

6 zaměstnanost nebude systematicky nikterak dotčena. Je však zřejmé, že určité negativní dopady se mohou vytvářet s tím, jak podniky budou realizovat přesun ze škodlivějších činností a procesů na ekologicky přívětivější. Na druhou stranu bude růst oblast prevence a příležitost by měla tedy vznikat u těch odvětví a podniků, které budou používat čisté technologie. Rovněž oblast pojišťovnictví by měla přinést nové pracovní příležitosti. Klíčovým koncepčním prvkem je udržitelný rozvoj, který bude brát v úvahu vyrovnaným způsobem ekonomické, sociální a ekologické aspekty. Závěry Tato Bílá kniha usiluje o zhodnocení různých možností pro opatření Společenství v oblasti ekologické odpovědnosti. Na základě analýzy vytyčené v této Bílé knize Komise považuje za nejvhodnější možnost vytvoření rámcové směrnice o ekologické odpovědnosti zavádějící striktní odpovědnost - spolu s prostředky pro případnou obhajobu - v oblasti tradičních škod (zejména v případě škod na zdraví a majetku) a ekologických škod (kontaminace lokalit a poškození biodiverzity v oblastech Natura 2000), které budou způsobeny nebezpečnými činnostmi, jež jsou regulovány v rámci ES, a odpovědnosti založené na chybách či opomenutích v případě škod vznikajících na biodiverzitě v důsledku činností, které nejsou nebezpečné. Tento přístup by zajišťoval nejúčinnější prostředky pro realizaci ekologických zásad smlouvy o ES, zejména zásady "ať platí znečišťovatel".

7 Příloha 1 Studie systémů občanské odpovědnosti pro nápravu ekologických škod Studie se zabývá systémy právní odpovědnosti 19 různých zemí vzhledem k ekologickým škodám. Studuje se stav, který existoval k prosinci 1995, a příslušná studie je členěna na oblast občanskoprávní odpovědnosti, správní a trestní odpovědnosti a zaměřuje se rovněž na opatření orientovaná na nápravu škod. Dále studie zkoumá, jak se v jednotlivých zemích řeší situace, kdy je znečišťovatel v platební neschopnosti nebo kdy jej není možno zjistit. Příloha 2 Ekonomické aspekty odpovědnosti a společné kompenzační systémy pro nápravu ekologických škod Tato studie se zabývá ekonomickými důsledky systémů ekologické odpovědnosti a zkoumá ekonomické nástroje, které by v této oblasti měla EU využívat. Studie zkoumá použití systémů ekologické odpovědnosti s alternativními druhy nástrojů, jako jsou například regulační a hospodářské nástroje a jejich vliv na efektivitu, prevenci, nápravu, technický rozvoj, atd. Studie rozebírá též různé úrovně ekologických škod a příslušných nákladů. Podrobně se zkoumá též dopad systému ekologické odpovědnosti v oblasti hospodářství a konkurenceschopnosti. Tyto otázky jsou řešeny pro různé subjekty (velké podniky, malé a středně velké podniky, pojišťovny, banky, kompenzační fondy, atd.). Klíčovým zjištěním studie je konstatování, že není k dispozici dostatečný objem dat v oblasti nákladů a přínosů, aby bylo možno provést podrobnou analýzu silných a slabých stránek systému ekologické odpovědnosti. Je zřejmé, že velikost nekompenzovaných ekologických škod je vysoce nejistá, ale je třeba ji brát v úvahu a uvažovat systém ekologické odpovědnosti též jako doplňkový nástroj k jiným koncepcím. Studie ve svém závěru uvádí silné a slabé stránky systému z ekonomického hlediska a též oblasti neurčitostí. Příloha 3 Odpovědnost za ekologické škody a zhodnocení ekologických škod Výtah ze studie uvádí shrnutí současného stavu v oblasti ekologických škod, ručení, ochrany přírodních zdrojů v závislosti na vlastnictví, otázku možných prahů a celkové zhodnocení opatření pro nápravu vzniklých škod. Pro kompenzace se jako jedna z možných strategií navrhuje strategie kompenzačních fondů. Příloha 4 Odpovědnost za kontaminované lokality Studie, jejíž výtah je přílohou Bílé knihy, usiluje o harmonizaci v rámci ES zaměřenou na definici pojmu "kontaminovaná lokalita" (včetně půdy, povrchových a podzemních vod), stanovení minimálních norem (standardů) při čištění kontaminovaného místa, příslušných cílů a povinností, které budou rozhodujícími faktory při určování rozsahu odpovědnosti a nákladů. Studie se též zabývá procedurálními otázkami a uvádí hierarchii odpovědných osob stanovenou příslušným systémem. Důraz při vytváření systému ekologické odpovědnosti je kladen na subsidiaritu.

8 Příloha 5 Historie a shrnutí Luganské konvence Mandát týkající se přípravy konvence Rady Evropy o občanské odpovědnosti za škody vznikající z činností nebezpečných pro životní prostředí obdržela Komise v březnu 1992 a příslušná konvence byla signatářskými stranami podepisována od června Cílem konvence je zajistit odpovídající kompenzaci za škody vznikající z činností nebezpečných pro životní prostředí. Konvence rovněž uvádí opatření pro prevenci škod a obnovu životního prostředí. Koncepce škod se vztahuje na narušování životního prostředí, škody způsobené na zdraví osob a majetku a náklady na preventivní opatření. Škody mohou být důsledkem jednorázové činnosti nebo soustavného znečišťování. Konvence též zavádí režim striktní odpovědnosti (provozovatele). Termín "nebezpečná činnost" se týká profesionální činnosti zabývající se nebezpečnými látkami, geneticky upravenými organismy nebo mikroorganismy a rovněž se vztahuje na provozování zařízení pro likvidaci odpadů nebo jejich skládek. Do dnešní doby konvenci podepsalo devět zemí, z nichž šest jsou členské státy (Řecko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko a Finsko), a Kypr, Island a Lichtenštejnsko. V některých zemích probíhají ratifikační jednání.

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 11. 7. 2012 2011/0282(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 18 34 Návrh stanoviska Tamás Deutsch (PE489.357v02) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů JUDr. Ondřej Vícha Ministerstvo životního prostředí, legislativní odbor Ministerstvo životního prostředí

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu Jana Dudová Pojem životní prostředí Životní prostředí - realita světa ( jeho části), která svými vlastnostmi umožňuje

Více

RIA k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu

RIA k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu RIA k transpozici směrnice o platebních službách na vnitřním trhu Ing. Dušan Hradil Analýzy a rozvoj finančního trhu Ministerstvo financí ČR seminář Dobrá praxe RIA - 1. června 2009 Agenda Výchozí situace

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Činnost EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě

Činnost EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě P7_TA(200)0352 Činnost EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 200 o činnosti EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy v Evropě Evropský

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodický list číslo 1 Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, LexisNexis cz, 2007 Damohorský a kol.:, C.H. Beck, Praha 2003 Kružíková, Adamová, Komárek:

Více

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ZÁKON č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Principy ochrany životního prostředí

Principy ochrany životního prostředí Principy ochrany životního prostředí a její právní úpravy Filip Dienstbier Principy a jejich role v právu pojem princip, zásada pravidlo chování preskriptivnost, normativnost vůdčí ideje, výchozí myšlenky

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

seminář hotel Populus,Praha

seminář hotel Populus,Praha Legislativa ES v oblasti odpovědnosti za ekologickou újmu směrnice 2004/35/ES MGR. LIBOR DVOŘÁK Ministerstvo ţivotního prostředí ředitel legislativního odboru 267122889 libor_dvorak@env.cz Obsah prezentace

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 47637/ENV/15 V Praze dne 13. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat.

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. I. Životní prostředí a jeho složky Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. Uveďte, jak jsou v platné právní úpravě vyjádřeny (jakými právními

Více

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Libor Dvořák ředitel legislativního odboru Ministerstvo životního prostředí Libor_Dvorak@env.cz Návrh zákona o

Více

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79 Předmluva 13 1 Definice biologie ochrany přírody 15 Podstata a původ biologie ochrany přírody 17 Filozofické základy biologie ochrany přírody 19 Význam biologie ochrany přírody 22 Mezioborový přístup -

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu na životním prostředí

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu na životním prostředí Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu na životním prostředí I. POVINNÉ POJIŠTĚNÍ DLE ZÁK. Č. 59/ 2006 Sb. ( dříve zákon č. 353/ 1999 Sb.) II. DOBROVOLNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ A) za škodu na životním prostředí

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text Autor Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 9. PRÁVNÍ

Více

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI

1. část. Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI 1. část Ekologické daňové reformy (EDR) Mikael Skou Andersen, NERI Šest členských států Evropské unie zavedlo daňovou reformu, která přesouvá daňové břemeno ze zdanění práce k zdanění energie náročné na

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 Otázky a odpovědi část 3 Odbor integrované prevence a IRZ, Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2010. Obsah 1 Obaly od agrochemikálií

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková

Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy Mgr. Pavla Bejčková 1 Co se dozvíte Zákon o ochraně ovzduší a jeho

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií. MUDr. Marie Adámková

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií. MUDr. Marie Adámková Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií MUDr. Marie Adámková Změny pro léta 2016-2017 Chemické látky a směsi Nařízení (ES) 1278/2008 CLP plně účinné od 1.června

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

ZÁKON O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ ZEJMÉNA VE VZTAHU KE

ZÁKON O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ ZEJMÉNA VE VZTAHU KE ZÁKON O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ ZEJMÉNA VE VZTAHU KE KONTAMINOVANÝM MÍSTŮM A PROBLEMATIKA FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo životního prostředí Seminář Řešení ekologických zátěží a kontaminovaných

Více

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu

N_KA Kontrola a audit. Václav Kupec. - zopakování látky. - praktický příklad. - ukončení předmětu N_KA Kontrola a audit - zopakování látky - praktický příklad - ukončení předmětu Václav Kupec 12 Ekologický audit Outsourcing při řízení firmy XII. Blok 12.1 Ekologický audit -důvody I když se může jevit

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2015 COM(2015) 152 final 2015/0077 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ohledně přijetí rozhodnutí Smíšeného výboru EU-ESVO pro společný

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ IV. ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Cílem předkládaného

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2016 SWD(2016) 56 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných

Více

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ TEZE PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příslušná zmocňovací ustanovení

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické nástroje - poplatky a daně Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2017 COM(2017) 666 final 2017/0300 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EU- Švýcarsko, pokud jde o technickou

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Lotyšsku CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA EKOLOGICKÁ ÚJMA PODLE ZÁKONA Č. 167/2008 SB. O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA EKOLOGICKÁ ÚJMA PODLE ZÁKONA Č. 167/2008 SB. O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA EKOLOGICKÁ ÚJMA PODLE ZÁKONA Č. 167/2008 SB. O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy ( 2 zákona č. 167/2008 Sb.) 3.0 Základní povinnosti

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) 9094/16 AGRI 274 AGRIFIN 57 AGRIORG 41 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 2783 final Předmět:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU

Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Současné výzvy v oblasti regulace a dohledu nad finančním trhem v EU Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovnírady ČNB Strategie Evropa 2020: novévýzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU 22. září2010

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.4.2015 COM(2015) 146 final 2015/0071 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v Mezinárodní námořní organizaci během 68. zasedání

Více

Stanovisko Výboru regionů:

Stanovisko Výboru regionů: Stanovisko Výboru regionů: ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě posilování kvalitních služeb v přístavech Společenství: jeden z klíčů pro evropskou dopravu a Návrh na směrnici Evropského parlamentu

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST Mgr. Tomáš Chalupa ministr životního prostředí 21. ledna 2012, Hradec Králové ODS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Je životní prostředí skutečnou

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP1 Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.) mechanismus 5 implementovaných

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.10.2013 COM(2013) 693 final 2013/0333 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Unie zaujmout v rámci správního výboru Evropské hospodářské komise Organizace spojených

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Legislativa Základní pojmy ČIŽP x Provozovatel Finanční zajištění EÚ a složková legislativa Případová studie

Legislativa Základní pojmy ČIŽP x Provozovatel Finanční zajištění EÚ a složková legislativa Případová studie Uplatňování zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě z pohledu ČIŽP Milena Drašťáková 10.2.2009 EKOMONITOR Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 1 Osnova Legislativa Základní pojmy ČIŽP

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Zkušenosti ČIŽP s dozorem nad nakládáním se stavebními odpady

Zkušenosti ČIŽP s dozorem nad nakládáním se stavebními odpady Zkušenosti ČIŽP s dozorem nad nakládáním se stavebními odpady (+ příklady z praxe) 10.6.2008, Praha Ing. Petr Havelka vedoucí odboru odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství Obsah prezentace Představení

Více