Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU)"

Transkript

1 Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU) Hodnocení rizik a finanční zajištění Zákon o ekologické újmě č. 167/2008 Sb. RNDr. Jindra Oberhelová, Mělník, září 2012

2 Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a případně také finanční zajištění nabývá účinnosti dnem: do konce roku 2012 je povinna většina podniků splnit novou legislativní povinnost spočívající v hodnocení rizik ekologické újmy podle: zákona 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě, nařízení vlády 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a podmínkách finančního zajištění. Po uvedeném datu, bez zabezpečení finančního zajištění, nelze vykonávat provozní činnost!

3 Obsah 1. Základní pojmy 2. Legislativní rámec 3. Povinnosti provozovatele 4. Základníhodnocenírizika (ZHREU) 5. Podrobnéhodnocenírizika (PHREU) 6. Finanční zajištění 7. Výkon státní správy 8. Nabídka služeb GEOtest, a.s.

4 Základní pojmy - Co je ekologická újma? (dle definice v 2 zákona č. 167/2008 Sb.) Nepříznivá, měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo: na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť; na podzemních nebo povrchových vodách včetně léčivých přírodních zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál; na půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj. NETÝKÁ SE OVZDUŠÍ

5 Základní pojmy -Co je ekologická újma? (dle definice v 10 zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí) Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. Pojmy ekologická škoda a ekologická újma se částečně překrývají, nejsou však totožné. Škodu na produkčních funkcích životního prostředí lze pojmově ztotožnit s obecnou definicí škody podle občanského zákoníku. Škoda na mimoprodukčních funkcích životního prostředí odpovídá pak ekologické újmě podle zákona o předcházení ekologické újmě (ztráta nebo oslabení přirozených funkcí životního prostředí, tj. mimoprodukčních).

6 Škoda? Újma?

7 Ekologická škoda x ekologická újma Odpovědnost za škodu na ŽP Soukromoprávní charakter. Poškozeným je vlastník. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk. Preferuje se peněžní odškodnění. Není vyžadována účelová vázanost prostředků získaných z náhrady škody. Objektem ochrany jsou hmotné složky ŽP, které jsou předmětem vlastnického práva. Škody na mimoprodukčních funkcích ŽP nejsou považovány za poškození věci, náhrada škody za ně nemůže být přiznána. Určována v občanskoprávním řízení. Iniciace řízení poškozeným. Odpovědnost za ekologickou újmu Veřejnoprávní charakter. Poškozeným je stát. Je aplikován systém primární, doplňkové a vyrovnávací nápravy. Preferuje se uvedení do původního stavu. Vše je vázáno ke znovuobnovení původního stavu. Objektem ochrany jsou všechny složky ŽP považované za veřejný statek. Škody na mimoprodukčních funkcích ŽP musí být uvedeny do původního stavu nebo poskytnuta náhrada nebo vyrovnání. Určována ve správním řízení. Iniciace řízení orgánem státní správy nebo na základě podnětu dotčené fyzické nebo právnické osoby.

8 Další základní pojmy Provozovatel právnická nebo fyzická osoba vykonávající stanovenou provozní činnost, kterou lze způsobit ekologickou újmu. Seznam stanovených provozních činností (15)- příloha č. 1 zákona č. 167/2008 Sb.: 1.Zařízení podléhající vydání integrovaného povolení (IPPC), z.č.76/2002 Sb. o integrované prevenci; 2.zařízení pro nakládání s odpady, z.č. 185/2001 Sb. o odpadech 3.vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, z.č. 254/2001 Sb. o vodách; 4.čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních, z.č. 254/2001 Sb.; 5.6.odběr povrchových nebo podzemních vod z. č. 254/2001 Sb., 7.čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie, z.č. 254/2001 Sb.;

9 Další základní pojmy 8. vzdouvání nebo akumulace povrchových vod, z.č. 254/2001 Sb.; 9. zacházení se závadnými látkami, z.č. 254/2001 Sb. a vyhl.č.450/2005 Sb.o nálež. nakládání se ZL a havar.plánů; 10. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky, z.č. 356/2003Sb.o chem. látkách, z.č. 326/2004 Sb. o rostlinnolékař. péči, z.č. 120/2002Sb.o úvádění biocidních l. na trh a z. č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví; 11. přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo dopravou (železniční, silniční, vodní vnitrozemské, námořní, letecké); 12. nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, z.č. 78/2004 Sb.o nakl. s gen.modif. organismy; 13. přeshraniční přeprava odpadů do, z a přes ČR, z.č.185/2001sb.; 14. provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, z.č. 86/2002 Sb. o ovzduší; 15. nakládání s těžebním odpadem, 2006/21/ES.

10 Další základní pojmy Preventivním opatřením se rozumí opatření přijaté v důsledku události, jednání nebo opomenutí vedoucího k bezprostřední hrozbě ekologické újmy, jehož cílem je předejít takové újmě nebo ji minimalizovat. Nápravným opatřením se rozumí opatření přijaté ke zmírnění dopadů ekologické újmy, jehož cílem je obnovit, ozdravit nebo nahradit poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce anebo poskytnout přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich funkcí. Základním stavem přírodních zdrojů a jejich funkcí se rozumí stav, který existoval v době, kdy došlo k ekologické újmě a jež by existoval, kdyby k ní nedošlo (podle odhadu na základě nejlepších dostupných informací). Primární náprava je obnovení poškozených přírodních zdrojů a jejich funkcí zpět do základního stavu. Doplňková náprava je dtto na náhradní lokalitě (geografické spojení).

11 Další základní pojmy Havárií se rozumí podle 40 č. 254/2001 Sb. vodního zákona: mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod podle 2 odst. e) č. 59/2006 Sb. prevenci závažných havárií, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost (závažný únik, požár nebo výbuch), která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. Nejsou naplněny uvedené znaky pro ekologickou újmu, tj. zejména případy širšího dopadu, nikoli pouze úzce lokální zhoršení, které v širším měřítku ovlivní funkce vod, znečistí půdu a ohrozí biodiverzitu!

12 Legislativní rámec Zákon č. 167/2008 Sb.o předcházení ekologické újmě: zapracovává do českého právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí vsouvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady ztěžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. Přijetí změna některých zákonů (114/1992 Sb.o ochr.přírody a krajiny, 254/2001 Sb., lesního zákona, 164/2001 Sb. o lázních a zřídlech, o ČIŽP atd.) Princip: -PREVENCE -ZNEČIŠTOVATEL PLATÍ -NATURÁLNÍ RESTITUCE Přináší užší pojetí ekologické újmy než zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Předpoklad: povinnost bude mít až 80 tis. subjektů.

13 Legislativní rámec Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Vyhláška 17/2009 Sb. o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě (analýza rizik) Metodický pokyn MŽP pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy z 01/2012. Metodický pokyn MŽP pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy z 04/2012. MP MŽP Hodnocení technologických a provozních rizik 3/ a periodika/vestnik mzp

14 Provozovatel a jeho povinnosti Obecné povinnosti dle zákona č. 167/2008 Sb.: předcházet vzniku ekologické újmy a v případě bezprostředně hrozící ekologické újmy přijímat příslušná preventivní opatření; v případě vzniku ekologické újmy provést příslušná nápravná opatření a nést veškeré náklady. Povinnosti pro provozovatele vybraných činností: Zpracovat ZHREU, případně PHREU pro každé místo provozní činnosti a pro každou činnost dle př. 1; Zpracovat návrh preventivních či nápravných opatření; Přijmout preventivní opatření v případě hrozby vzniku ekologické újmy; Provést nápravná opatření v případě vzniku ekologické újmy; Zabezpečit finanční zajištění k náhradě škod vzniklých potenciální ekologickou újmou (s výjimkami uvedenými dále); Informovat příslušný úřad státní správy o hrozbě či vzniku ekologické újmy. Aktualizovat hodnocení rizik v případě změny provozní činnosti i vyhlášeného chráněného území.

15 Provozovatel a jeho povinnosti Hodnocení rizika vzniku ekologické újmy provádí provozovatel pro každé jednotlivé místo, kde je prováděna některá z provozních činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu. 2 - stupňové hodnocení Základní hodnocení rizik (ZHREU) - indikativní zhodnocení zranitelnosti životního prostředí bodové hodnocení dle MP MŽP. Podrobné hodnocení rizik (PHREU) - rozpracování detailních scénářů vzniku ekologické újmy a jejích důsledků. Výsledkem je finanční vyčíslení nákladů souvisejících s nápravnými a preventivními opatřeními souvisejícími se vznikem ekologické újmy.!!!podrobné mezioborové znalosti!!!

16 Hodnocení rizik vývojový diagram Základní hodnocení rizik 50 bodů Podrobné hodnocení rizik Konec hodnocení Výše odhadované ekologické újmy 20 mil Kč Není nutné finanční zajištění Je nutné finanční zajištění počínaje

17 Provozovatel a jeho povinnosti Výjimky (EMAS, ČSN EN ISO 14000) Provozovatel registrovaný v Programu EMAS nebo provozovatel, který má certifikovaný systém environmentálního řízení uznané podle souboru norem ČSN ISO nebo provozovatel, který prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování či získání certifikace provádí jen ZHREU. Současně se na něj nevztahuje povinnost mít finanční zajištění. Finanční zajištění není povinen zabezpečit také provozovatel, který: vypouští odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky, na základě PHREU prokáže, že může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 mil. Kč, nebo může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady více než 20 mil. Kč, ale je registrován v Programu EMAS, nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení dle řady norem ČSN EN ISO nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace.

18 ZHREU dle NV č. 295/2011 Sb. Provozovatel uvede v 6 základních oddílech (viz ZHREU v příloze prezentace): A.souhrn základních informací o příslušném provozovateli a místě provozní činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno, včetně datové schránky, B.identifikaci a popis provozní činnosti, objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu v místě provozní činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno, a to v souhrnu všech prováděných provozních činností při zohlednění jejich možných vzájemných vlivů, C.popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku ekologické újmy, (včetně vzdáleností k popisovaným objektům a zařízením) v rozsahu potřebném pro hodnocení možných rizik jejího vznik, D.předpokládané situace vzniku ekologické újmy a odhad jejich následků - možné scénáře, E.informace o dřívější havárii nebo ekologické újmě, F.celkový počet dosažených bodů, zpracovatel, podpis.!součástí hodnocení jsou podkladové materiály!

19 ZHREU Ukázka v příloze Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo, identifikační číslo osoby (IČO) a datová schránka příslušného provozovatele GEOtest, a.s.. Sídlo: Šmahova 00, Brno IČO: Datová schránka: a0b0c0 2. Jméno, popřípadě jména, příjmení, telefon a e- mailová adresa statutárního orgánu příslušného provozovatele nebo jeho člena Statutární orgán: generální ředitel: Jan Novák Telefon: Fax: Pořadové číslo provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 kzákonu 6 odběr podzemních vod 4. Název a poloha místa provozní činnosti, pro které se provádí základní hodnocení rizika a jeho identifikace, například provozní zařízení, sklad, mezideponie, odpadní jímka, úložné místo pro nakládání s těžebními odpady, výpustní objekt, objekt nebo zařízení určené pro dočasné skladování nebo nakládku a vykládku během přepravy; souřadnice GPS v libovolném formátu, Sš, Vd vrt H1 GPS: 49 19'9.203"N, 13 43'20.199"E studna SH1 GPS: 49 19'11.335"N, 13 43'2.966"E

20 ZHREU Část B Ukázka v příloze Body Bodové hodnocení Množství chemických látek a směsí umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod body 10 a 11 v příloze č. 1 kzákonu přesahuje pro látky či směsi: a) Vysoce toxické R-26, R-27, R-28, H330, H310, H300 0,5 t 10 0 b) Toxické R-23, R-24, R-25, H331, H311, H301 5 t c) Nebezpečné pro životní prostředí R50, H t 10 0 d) Nebezpečné pro životní prostředí R51, R-52, R-53, R-54, R-55 a R-56, H411, H412, H t 10 0 e) Látky, které při styku s vodou uvolňují toxický plyn R29, EUH029 0,5t 10 0 Množství závadných látek umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod bodem 9 v příloze č. 1 k zákonu přesahuje pro (přehled závadných látek je uveden v příloze č. 1): a) Nebezpečné závadné látky v množství l nebo kg b) Nebezpečné závadné látky v množství 150 l nebo 150 kg 5 5 c) Zvlášť nebezpečné závadné látky v množství 15 l nebo 15 kg 5 5 Provozovatel, který je oprávněn nakládat v místě provozní činnosti s nebezpečnými odpady, vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními: 7. a) s nebezpečnými odpady. 5 0 b) s vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními 5 0 Mezisoučet části B 15

21 ZHREU Kontrolní body Dle NV č. 295/2011 Sb. Př. 3 (státní kontrola dle z. č. 552/1991 Sb.) Druh provozní činnosti příslušného provozovatele, vydaná oprávnění, povolení kprovozní činnosti Identifikace všech provozních činností a objektů (provozovny) s NCHL, odpady, závadnými látkami, jejich množství, charakteristiky Identifikace všech složek životního prostředí, na kterých může vzniknout ekologická újma, kontrola vzdáleností!! Identifikace všech možných scénářů, které mohou vést ke vzniku ekologické újmy a jejich reálnost vzhledem k definovaným vzdálenostem a nebezpečným látkám 5 Reálné hodnocení možných scénářů 6 Dřívější havárie a ekologické újmy

22 PHREU dle NV č. 295/2011 Sb. A. Souhrn obecných a obchodních informací o příslušném provozovateli a místě provozní činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno, B. vyhodnocený celkový počet bodů dosažených v ZHREU, se zdůvodněním C. identifikace a popis místa provozní činnosti, objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu, grafické plány v měřítku 1:1000, popis činností souvisejících s manipulací, nakládkou přepravou, přehled a množství NCHL rozčleněný dle kategorií podle R a H vět, popis měření regulace v hodnoceném místě provozní činnosti, pro kterou je zpracovávané hodnocení rizika, a to v souhrnu všech prováděných činností při zohlednění jejich možných vzájemných vlivů, D. popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti, popis chráněných druhů, přírodních stanovišť, včetně plánů v měřítku 1:5000), klimatické charakteristiky, geologické vč. stabilitních poměrů a hydrogeologické poměry, vodohospodářské objekty, topografické a morfologické poměry a demografie oblasti, autorizace dle z.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a odborně způsobilé osoby dle o geol.pracích z.č. 62/1988 Sb. MŽP

23 PHREU dle NV č. 295/2011 Sb. E. stanovení scénáře ekologické újmy a popis preventivních opatření provozovatele, kvantitativní analýza vrstev ochrany (LOPA) Layer of Protection Analysis, pravděpodobnost reprezentativních scénářů, přehled monitorovacích a detekčních systémů apod. F. stanovení cílů nápravných opatření k odstranění ekologické újmy včetně finančního vyčíslení, cílem je vyloučení závažného rizika na lidské zdraví, volně žijících živočiších,volně rostoucích rostlinách, vodách primární náprava - obnova do základního stavu doplňková náprava - poskytnout podobnou úroveň jako základní stav např. na náhradní lokalitě vyrovnávací náprava - vyrovnat přechodné ztráty na poškozené nebo náhradní lokalitě zhodnocení vhodnosti, účelnosti a proveditelnosti nápravných opatření včetně finančního ocenění dle Příloh č. 1 a č. 2 MP MŽP pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy z 04/2012 (orientační náklady na sanace) a zhodnocení míry nejistot, nejasností a doporučení ke snížení nejistot.

24 PHREU Kontrolní body Dle NV č. 295/2011 Sb. Př. 3 (státní kontrola dle z. č. 552/1991 Sb.) Druh provozní činnosti příslušného provozovatele, vydaná oprávnění, povolení k provozní činnosti Identifikace všech provozních činností a objektů (provozovny) s NCHL, odpady, závadnými látkami, jejich množství, charakteristiky Grafické zobrazení odpovídá skutečné situaci u provozovatele AKTUALIZACE Identifikace a grafické vyjádření všech složek životního prostředí, na kterých může vzniknout ekologická újma, kontrola vzdáleností!! 5 Popis sledovaných charakteristik ŽP 6 Dřívější havárie a ekologické újmy povodeň, požár 7 Reálné hodnocení možných scénářů, včetně vzdáleností!!

25 PHREU Kontrolní body Hodnocení rizika na lidské zdraví dle MP MŽP Hodnocení technologických a provozních rizik 3/2007 Existence technických a organizačních preventivních opatření ke sledování možného vzniku újmy Reálnost navržených preventivní a nápravná opatření, včetně reálného ocenění Použitá metoda hodnocení rizika obsahuje dostatečnou dokumentaci

26 Finanční zajištění Jde o zajištění preventivních a nápravných opatření. Provozovatelé, kteří na základě podrobného hodnocení rizik mohou způsobit provozní činností (příloha 1 zákona č. 167/2008 Sb.) ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než 20 mil. Kč a nemá ČSN EN ISO nebo registrován v EMAS. Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který: na základě hodnocení rizik prokáže, že může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 mil. Kč, může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady více než 20 mil. Kč, ale je registrován v Programu EMAS, má certifikovaný systém environmentálního řízení dle řady norem ČSN EN ISO 14000, prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace.

27 Finanční zajištění Zabezpečení finančního zajištění k náhradě nákladů (nápravných opatření) na odstranění možné ekologické újmy: rozšíření stávajícího pojištění odpovědnosti, sjednání speciálního pojištění, kumulace pojistných, bankovních produktů a jiných produktů. EU běžné pojištění x ČR novinka Např.: Odhad nákladů na odstranění následků škody z ekol. újmy 50 mil Kč je roční pojistné 250 tis. Kč. Pojištění závažné ekologické havárie x pojištění proti ekologické újmě

28 Finanční zajištění Kontrolní body Pro posouzení obsahu dokumentu nebo smlouvy o finančním zajištění dle Př.3 a 4 NV 295/2011 Sb. 1 Identifikace pojištění nebo jiného finančního zajištění 2 3 Zabezpečení finančního zajištění pro činnost dle hodnocení rizika Typ ekologické újmy dle zabezpečení finančního zajištění (půda voda, chráněné druhy rostlin živočichů ) 4 Vyloučené typy ekologické újmy a provozních činností (např. úmysl) 5 6 Územní rozsah pokrytí finančního zabezpečení (např. národní, sousední státy) Výše finančního zajištění odpovídá vyčíslené ceně nápravných opatření v podrobném hodnocení rizika

29 Výkon státní správy Vypracování ZHREU v roce 2012 je zásadní impuls, který spustí vpříštím roce určitě kontrolní činnost se všemi následky (Info ČIŽP). Správním orgánem rozhodujícím v 1. stupni jsou: Česká inspekce životního prostředí, Správy národních parků, Správy chráněných krajinných oblastí, Správy vojenských újezdů (případná rozhodnutí o uložení preventivních nebo nápravných opatření, rozhodnutí o náhradě nákladů a o uložení pokuty). Vrchní dozor a odvolací orgán Inspekce MŽP

30 Výkon státní správy Provozovatel se dle odst z. č. 167/2008 Sb. dopustí správního deliktu tím, že: a)neprovede preventivní opatření, b)nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy, c)neprovede veškerá proveditelná nápravná opatření po vzniku ekologické újmy, d)nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech vzniku ekologické újmy nebo okolnostech nasvědčujících jejímu vzniku, e)vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu bez zabezpečení finančního zajištění. Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e) se uloží pokuta do 1 mil. Kč, podle odstavce 1 písm. a) nebo c) se uloží pokuta do 5 mil. Kč. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem SFŽP České republiky.

31 Nabídka služeb GEOtest, a.s. Základní a podrobné hodnocení rizika ekologické újmy: - obecné, geologické, hydrogeologické, klimatické hodnocení, biologická, ekologická a fyzikálně technická část, - zajištění případných průzkumů, AR dle vyhlášky č. 17/2009 Sb. (půda), - scénáře možného vzniku ekologické újmy, kvantifikace dopadů, - mapové podklady, modelace dopadů na životní prostředí, - návrh nápravných a preventivních opatření.

32 Nabídka služeb GEOtest, a.s. Zpracování ekonomických dopadů ekologické újmy. Zpracování žádosti o integrované povolení. Zpracování havarijních plánů, provozních řádů. Zajištění komunikace se státní správou Spolupráce při zavedení EMS, EMAS.

33 Nabídka služeb GEOtest, a.s. Proč? Kompletní portfolio environmentálních služeb. Rozsáhlé know-how (od 90. tých let SEZ) a tým zkušených odborníků a specialistů Zajištění souladu s legislativou životního prostředí složkové zákony. Eliminaci rizika ekologické újmy s návrhem preventivních opatření. Snížení nákladů na finanční zajištění s návrhem vhodných preventivních opatření Zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Získání nestranných a objektivních informací.

34 Děkuji za pozornost tel GEOtest, a.s. Šmahova 1244/ Brno Pracoviště Praha Jeseniova 837/ Praha 3 RNDr. Jindra Oberhelová, Mělník, září 2012

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 140 144 ISSN 1335-0285 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

Více

Část G Ekologická újma

Část G Ekologická újma Část G Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod 1 2. Základní pojmy...3 3. Obecné povinnosti...7

Více

Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně.

Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy Postup při vyplňování přílohy č. 1 k nařízení

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Obecné principy hodnocení rizik

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Obecné principy hodnocení rizik Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy Postup při vyplňování přílohy č. 1 k nařízení

Více

ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů č. 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 227/2009 Sb. (k 1.7.2010) vkládá nový 16a 281/2009

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze

Více

167/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

167/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto

Více

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Libor Dvořák ředitel legislativního odboru Ministerstvo životního prostředí Libor_Dvorak@env.cz Návrh zákona o

Více

Pojištění environmentálních rizik. Denis Vrána

Pojištění environmentálních rizik. Denis Vrána 1 6.prosince 2011, Praha Pojištění environmentálních rizik Denis Vrána 2 OBSAH > Legislativní úvod > Řešení Chartis > Případy škod Legislativní úvod 4 Legislativa Občanský zákoník 140/1961 Sb. 415: každý

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 8 NÁZEV OPATŘENÍ Staré ekologické zátěže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Stará ekologická zátěž (environmentální, ekologická závada, kontaminované místo),

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon,

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Praha: 22.12.2014 Číslo jednací: 158911/2014/KUSK Spisová značka: SZ_158911/2014/KUSK Vyřizuje/Linka: Ing. Lukáš Soukenka/830 Značka: OŽP/So ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM

PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM PŘÍNOS MŽP K INOVATIVNÍM TECHNOLOGIÍM RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí Odbor environmentálních rizik a ekologických škod Konference Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU. Milena Veverková

PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU. Milena Veverková PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU Milena Veverková UNIVERZA-SoP, s.r.o. listopad 2013 Stávající právní úprava v ČR je pro nakládání se stavebními odpady zastoupena

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 3. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 3. Vrty pro tepelná čerpadla Do 1.8. 2010 se vrty pro tepelná čerpadla systému země x voda i voda x voda považovala za vodní díla a pro jejich provádění bylo zapotřebí

Více

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI Příloha E2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě/objednávce uvedená osoba se zavazuje při plnění závazků v TAMERO. sledovat aktuální stav předpisů souvisejících s náplní jeho činností

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ HORNÍ ODRY 2016 2021 NÁVRH VII. EKONOMICKÉ ÚDAJE Textová část Pořizovatel: Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava 701 26 Ve spolupráci s: Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Příloha č. 3 Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 UNIPETROL RPA

Příloha č. 3 Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 UNIPETROL RPA UNIPETROL RPA Bezpečnost (Bezpečnost práce, ochrana zdraví, požární ochrana, prevence závažné havárie, přeprava nebezpečných věcí, ochrana areálu) a ochrana životního prostředí Podmínky objednatele pro

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení

Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení Pracovní seminář Nelegální sklady chemických látek právní předpisy, zkušenosti, řešení NEZÁKONNÉ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A MOŢNÉ ŘEŠENÍ Z POHLEDU MINISTERSTVA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Leoš KŘENEK odbor odpadů

Více

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP )

Rozhodnutí. 4. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 4. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZPZ 691/2015 Hab Rozhodnutí Krajský úřad

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Evidenční číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), Smluvní strany

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Rok uvést příslušný

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 7074/ZP/2015 - Po 31.03.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 86536/2013. Michal Fryš/564 602 504 30. 12. 2013 OZP 2186/2013 Fr KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014 ŽPZE-MJ ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 26. srpna 2014 Ing. Miroslava Janáčková KUZL 42879/2014 KUSP 42879/2014

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více