Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU)"

Transkript

1 Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU) Hodnocení rizik a finanční zajištění Zákon o ekologické újmě č. 167/2008 Sb. RNDr. Jindra Oberhelová, Mělník, září 2012

2 Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a případně také finanční zajištění nabývá účinnosti dnem: do konce roku 2012 je povinna většina podniků splnit novou legislativní povinnost spočívající v hodnocení rizik ekologické újmy podle: zákona 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě, nařízení vlády 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a podmínkách finančního zajištění. Po uvedeném datu, bez zabezpečení finančního zajištění, nelze vykonávat provozní činnost!

3 Obsah 1. Základní pojmy 2. Legislativní rámec 3. Povinnosti provozovatele 4. Základníhodnocenírizika (ZHREU) 5. Podrobnéhodnocenírizika (PHREU) 6. Finanční zajištění 7. Výkon státní správy 8. Nabídka služeb GEOtest, a.s.

4 Základní pojmy - Co je ekologická újma? (dle definice v 2 zákona č. 167/2008 Sb.) Nepříznivá, měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo: na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť; na podzemních nebo povrchových vodách včetně léčivých přírodních zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál; na půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj. NETÝKÁ SE OVZDUŠÍ

5 Základní pojmy -Co je ekologická újma? (dle definice v 10 zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí) Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. Pojmy ekologická škoda a ekologická újma se částečně překrývají, nejsou však totožné. Škodu na produkčních funkcích životního prostředí lze pojmově ztotožnit s obecnou definicí škody podle občanského zákoníku. Škoda na mimoprodukčních funkcích životního prostředí odpovídá pak ekologické újmě podle zákona o předcházení ekologické újmě (ztráta nebo oslabení přirozených funkcí životního prostředí, tj. mimoprodukčních).

6 Škoda? Újma?

7 Ekologická škoda x ekologická újma Odpovědnost za škodu na ŽP Soukromoprávní charakter. Poškozeným je vlastník. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk. Preferuje se peněžní odškodnění. Není vyžadována účelová vázanost prostředků získaných z náhrady škody. Objektem ochrany jsou hmotné složky ŽP, které jsou předmětem vlastnického práva. Škody na mimoprodukčních funkcích ŽP nejsou považovány za poškození věci, náhrada škody za ně nemůže být přiznána. Určována v občanskoprávním řízení. Iniciace řízení poškozeným. Odpovědnost za ekologickou újmu Veřejnoprávní charakter. Poškozeným je stát. Je aplikován systém primární, doplňkové a vyrovnávací nápravy. Preferuje se uvedení do původního stavu. Vše je vázáno ke znovuobnovení původního stavu. Objektem ochrany jsou všechny složky ŽP považované za veřejný statek. Škody na mimoprodukčních funkcích ŽP musí být uvedeny do původního stavu nebo poskytnuta náhrada nebo vyrovnání. Určována ve správním řízení. Iniciace řízení orgánem státní správy nebo na základě podnětu dotčené fyzické nebo právnické osoby.

8 Další základní pojmy Provozovatel právnická nebo fyzická osoba vykonávající stanovenou provozní činnost, kterou lze způsobit ekologickou újmu. Seznam stanovených provozních činností (15)- příloha č. 1 zákona č. 167/2008 Sb.: 1.Zařízení podléhající vydání integrovaného povolení (IPPC), z.č.76/2002 Sb. o integrované prevenci; 2.zařízení pro nakládání s odpady, z.č. 185/2001 Sb. o odpadech 3.vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, z.č. 254/2001 Sb. o vodách; 4.čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních, z.č. 254/2001 Sb.; 5.6.odběr povrchových nebo podzemních vod z. č. 254/2001 Sb., 7.čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie, z.č. 254/2001 Sb.;

9 Další základní pojmy 8. vzdouvání nebo akumulace povrchových vod, z.č. 254/2001 Sb.; 9. zacházení se závadnými látkami, z.č. 254/2001 Sb. a vyhl.č.450/2005 Sb.o nálež. nakládání se ZL a havar.plánů; 10. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky, z.č. 356/2003Sb.o chem. látkách, z.č. 326/2004 Sb. o rostlinnolékař. péči, z.č. 120/2002Sb.o úvádění biocidních l. na trh a z. č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví; 11. přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo dopravou (železniční, silniční, vodní vnitrozemské, námořní, letecké); 12. nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, z.č. 78/2004 Sb.o nakl. s gen.modif. organismy; 13. přeshraniční přeprava odpadů do, z a přes ČR, z.č.185/2001sb.; 14. provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, z.č. 86/2002 Sb. o ovzduší; 15. nakládání s těžebním odpadem, 2006/21/ES.

10 Další základní pojmy Preventivním opatřením se rozumí opatření přijaté v důsledku události, jednání nebo opomenutí vedoucího k bezprostřední hrozbě ekologické újmy, jehož cílem je předejít takové újmě nebo ji minimalizovat. Nápravným opatřením se rozumí opatření přijaté ke zmírnění dopadů ekologické újmy, jehož cílem je obnovit, ozdravit nebo nahradit poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce anebo poskytnout přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich funkcí. Základním stavem přírodních zdrojů a jejich funkcí se rozumí stav, který existoval v době, kdy došlo k ekologické újmě a jež by existoval, kdyby k ní nedošlo (podle odhadu na základě nejlepších dostupných informací). Primární náprava je obnovení poškozených přírodních zdrojů a jejich funkcí zpět do základního stavu. Doplňková náprava je dtto na náhradní lokalitě (geografické spojení).

11 Další základní pojmy Havárií se rozumí podle 40 č. 254/2001 Sb. vodního zákona: mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod podle 2 odst. e) č. 59/2006 Sb. prevenci závažných havárií, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost (závažný únik, požár nebo výbuch), která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. Nejsou naplněny uvedené znaky pro ekologickou újmu, tj. zejména případy širšího dopadu, nikoli pouze úzce lokální zhoršení, které v širším měřítku ovlivní funkce vod, znečistí půdu a ohrozí biodiverzitu!

12 Legislativní rámec Zákon č. 167/2008 Sb.o předcházení ekologické újmě: zapracovává do českého právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí vsouvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady ztěžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. Přijetí změna některých zákonů (114/1992 Sb.o ochr.přírody a krajiny, 254/2001 Sb., lesního zákona, 164/2001 Sb. o lázních a zřídlech, o ČIŽP atd.) Princip: -PREVENCE -ZNEČIŠTOVATEL PLATÍ -NATURÁLNÍ RESTITUCE Přináší užší pojetí ekologické újmy než zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Předpoklad: povinnost bude mít až 80 tis. subjektů.

13 Legislativní rámec Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Vyhláška 17/2009 Sb. o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě (analýza rizik) Metodický pokyn MŽP pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy z 01/2012. Metodický pokyn MŽP pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy z 04/2012. MP MŽP Hodnocení technologických a provozních rizik 3/ a periodika/vestnik mzp

14 Provozovatel a jeho povinnosti Obecné povinnosti dle zákona č. 167/2008 Sb.: předcházet vzniku ekologické újmy a v případě bezprostředně hrozící ekologické újmy přijímat příslušná preventivní opatření; v případě vzniku ekologické újmy provést příslušná nápravná opatření a nést veškeré náklady. Povinnosti pro provozovatele vybraných činností: Zpracovat ZHREU, případně PHREU pro každé místo provozní činnosti a pro každou činnost dle př. 1; Zpracovat návrh preventivních či nápravných opatření; Přijmout preventivní opatření v případě hrozby vzniku ekologické újmy; Provést nápravná opatření v případě vzniku ekologické újmy; Zabezpečit finanční zajištění k náhradě škod vzniklých potenciální ekologickou újmou (s výjimkami uvedenými dále); Informovat příslušný úřad státní správy o hrozbě či vzniku ekologické újmy. Aktualizovat hodnocení rizik v případě změny provozní činnosti i vyhlášeného chráněného území.

15 Provozovatel a jeho povinnosti Hodnocení rizika vzniku ekologické újmy provádí provozovatel pro každé jednotlivé místo, kde je prováděna některá z provozních činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu. 2 - stupňové hodnocení Základní hodnocení rizik (ZHREU) - indikativní zhodnocení zranitelnosti životního prostředí bodové hodnocení dle MP MŽP. Podrobné hodnocení rizik (PHREU) - rozpracování detailních scénářů vzniku ekologické újmy a jejích důsledků. Výsledkem je finanční vyčíslení nákladů souvisejících s nápravnými a preventivními opatřeními souvisejícími se vznikem ekologické újmy.!!!podrobné mezioborové znalosti!!!

16 Hodnocení rizik vývojový diagram Základní hodnocení rizik 50 bodů Podrobné hodnocení rizik Konec hodnocení Výše odhadované ekologické újmy 20 mil Kč Není nutné finanční zajištění Je nutné finanční zajištění počínaje

17 Provozovatel a jeho povinnosti Výjimky (EMAS, ČSN EN ISO 14000) Provozovatel registrovaný v Programu EMAS nebo provozovatel, který má certifikovaný systém environmentálního řízení uznané podle souboru norem ČSN ISO nebo provozovatel, který prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování či získání certifikace provádí jen ZHREU. Současně se na něj nevztahuje povinnost mít finanční zajištění. Finanční zajištění není povinen zabezpečit také provozovatel, který: vypouští odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky, na základě PHREU prokáže, že může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 mil. Kč, nebo může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady více než 20 mil. Kč, ale je registrován v Programu EMAS, nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení dle řady norem ČSN EN ISO nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace.

18 ZHREU dle NV č. 295/2011 Sb. Provozovatel uvede v 6 základních oddílech (viz ZHREU v příloze prezentace): A.souhrn základních informací o příslušném provozovateli a místě provozní činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno, včetně datové schránky, B.identifikaci a popis provozní činnosti, objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu v místě provozní činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno, a to v souhrnu všech prováděných provozních činností při zohlednění jejich možných vzájemných vlivů, C.popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku ekologické újmy, (včetně vzdáleností k popisovaným objektům a zařízením) v rozsahu potřebném pro hodnocení možných rizik jejího vznik, D.předpokládané situace vzniku ekologické újmy a odhad jejich následků - možné scénáře, E.informace o dřívější havárii nebo ekologické újmě, F.celkový počet dosažených bodů, zpracovatel, podpis.!součástí hodnocení jsou podkladové materiály!

19 ZHREU Ukázka v příloze Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo, identifikační číslo osoby (IČO) a datová schránka příslušného provozovatele GEOtest, a.s.. Sídlo: Šmahova 00, Brno IČO: Datová schránka: a0b0c0 2. Jméno, popřípadě jména, příjmení, telefon a e- mailová adresa statutárního orgánu příslušného provozovatele nebo jeho člena Statutární orgán: generální ředitel: Jan Novák Telefon: Fax: Pořadové číslo provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 kzákonu 6 odběr podzemních vod 4. Název a poloha místa provozní činnosti, pro které se provádí základní hodnocení rizika a jeho identifikace, například provozní zařízení, sklad, mezideponie, odpadní jímka, úložné místo pro nakládání s těžebními odpady, výpustní objekt, objekt nebo zařízení určené pro dočasné skladování nebo nakládku a vykládku během přepravy; souřadnice GPS v libovolném formátu, Sš, Vd vrt H1 GPS: 49 19'9.203"N, 13 43'20.199"E studna SH1 GPS: 49 19'11.335"N, 13 43'2.966"E

20 ZHREU Část B Ukázka v příloze Body Bodové hodnocení Množství chemických látek a směsí umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod body 10 a 11 v příloze č. 1 kzákonu přesahuje pro látky či směsi: a) Vysoce toxické R-26, R-27, R-28, H330, H310, H300 0,5 t 10 0 b) Toxické R-23, R-24, R-25, H331, H311, H301 5 t c) Nebezpečné pro životní prostředí R50, H t 10 0 d) Nebezpečné pro životní prostředí R51, R-52, R-53, R-54, R-55 a R-56, H411, H412, H t 10 0 e) Látky, které při styku s vodou uvolňují toxický plyn R29, EUH029 0,5t 10 0 Množství závadných látek umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod bodem 9 v příloze č. 1 k zákonu přesahuje pro (přehled závadných látek je uveden v příloze č. 1): a) Nebezpečné závadné látky v množství l nebo kg b) Nebezpečné závadné látky v množství 150 l nebo 150 kg 5 5 c) Zvlášť nebezpečné závadné látky v množství 15 l nebo 15 kg 5 5 Provozovatel, který je oprávněn nakládat v místě provozní činnosti s nebezpečnými odpady, vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními: 7. a) s nebezpečnými odpady. 5 0 b) s vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními 5 0 Mezisoučet části B 15

21 ZHREU Kontrolní body Dle NV č. 295/2011 Sb. Př. 3 (státní kontrola dle z. č. 552/1991 Sb.) Druh provozní činnosti příslušného provozovatele, vydaná oprávnění, povolení kprovozní činnosti Identifikace všech provozních činností a objektů (provozovny) s NCHL, odpady, závadnými látkami, jejich množství, charakteristiky Identifikace všech složek životního prostředí, na kterých může vzniknout ekologická újma, kontrola vzdáleností!! Identifikace všech možných scénářů, které mohou vést ke vzniku ekologické újmy a jejich reálnost vzhledem k definovaným vzdálenostem a nebezpečným látkám 5 Reálné hodnocení možných scénářů 6 Dřívější havárie a ekologické újmy

22 PHREU dle NV č. 295/2011 Sb. A. Souhrn obecných a obchodních informací o příslušném provozovateli a místě provozní činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno, B. vyhodnocený celkový počet bodů dosažených v ZHREU, se zdůvodněním C. identifikace a popis místa provozní činnosti, objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu, grafické plány v měřítku 1:1000, popis činností souvisejících s manipulací, nakládkou přepravou, přehled a množství NCHL rozčleněný dle kategorií podle R a H vět, popis měření regulace v hodnoceném místě provozní činnosti, pro kterou je zpracovávané hodnocení rizika, a to v souhrnu všech prováděných činností při zohlednění jejich možných vzájemných vlivů, D. popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti, popis chráněných druhů, přírodních stanovišť, včetně plánů v měřítku 1:5000), klimatické charakteristiky, geologické vč. stabilitních poměrů a hydrogeologické poměry, vodohospodářské objekty, topografické a morfologické poměry a demografie oblasti, autorizace dle z.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a odborně způsobilé osoby dle o geol.pracích z.č. 62/1988 Sb. MŽP

23 PHREU dle NV č. 295/2011 Sb. E. stanovení scénáře ekologické újmy a popis preventivních opatření provozovatele, kvantitativní analýza vrstev ochrany (LOPA) Layer of Protection Analysis, pravděpodobnost reprezentativních scénářů, přehled monitorovacích a detekčních systémů apod. F. stanovení cílů nápravných opatření k odstranění ekologické újmy včetně finančního vyčíslení, cílem je vyloučení závažného rizika na lidské zdraví, volně žijících živočiších,volně rostoucích rostlinách, vodách primární náprava - obnova do základního stavu doplňková náprava - poskytnout podobnou úroveň jako základní stav např. na náhradní lokalitě vyrovnávací náprava - vyrovnat přechodné ztráty na poškozené nebo náhradní lokalitě zhodnocení vhodnosti, účelnosti a proveditelnosti nápravných opatření včetně finančního ocenění dle Příloh č. 1 a č. 2 MP MŽP pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy z 04/2012 (orientační náklady na sanace) a zhodnocení míry nejistot, nejasností a doporučení ke snížení nejistot.

24 PHREU Kontrolní body Dle NV č. 295/2011 Sb. Př. 3 (státní kontrola dle z. č. 552/1991 Sb.) Druh provozní činnosti příslušného provozovatele, vydaná oprávnění, povolení k provozní činnosti Identifikace všech provozních činností a objektů (provozovny) s NCHL, odpady, závadnými látkami, jejich množství, charakteristiky Grafické zobrazení odpovídá skutečné situaci u provozovatele AKTUALIZACE Identifikace a grafické vyjádření všech složek životního prostředí, na kterých může vzniknout ekologická újma, kontrola vzdáleností!! 5 Popis sledovaných charakteristik ŽP 6 Dřívější havárie a ekologické újmy povodeň, požár 7 Reálné hodnocení možných scénářů, včetně vzdáleností!!

25 PHREU Kontrolní body Hodnocení rizika na lidské zdraví dle MP MŽP Hodnocení technologických a provozních rizik 3/2007 Existence technických a organizačních preventivních opatření ke sledování možného vzniku újmy Reálnost navržených preventivní a nápravná opatření, včetně reálného ocenění Použitá metoda hodnocení rizika obsahuje dostatečnou dokumentaci

26 Finanční zajištění Jde o zajištění preventivních a nápravných opatření. Provozovatelé, kteří na základě podrobného hodnocení rizik mohou způsobit provozní činností (příloha 1 zákona č. 167/2008 Sb.) ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než 20 mil. Kč a nemá ČSN EN ISO nebo registrován v EMAS. Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který: na základě hodnocení rizik prokáže, že může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 mil. Kč, může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady více než 20 mil. Kč, ale je registrován v Programu EMAS, má certifikovaný systém environmentálního řízení dle řady norem ČSN EN ISO 14000, prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace.

27 Finanční zajištění Zabezpečení finančního zajištění k náhradě nákladů (nápravných opatření) na odstranění možné ekologické újmy: rozšíření stávajícího pojištění odpovědnosti, sjednání speciálního pojištění, kumulace pojistných, bankovních produktů a jiných produktů. EU běžné pojištění x ČR novinka Např.: Odhad nákladů na odstranění následků škody z ekol. újmy 50 mil Kč je roční pojistné 250 tis. Kč. Pojištění závažné ekologické havárie x pojištění proti ekologické újmě

28 Finanční zajištění Kontrolní body Pro posouzení obsahu dokumentu nebo smlouvy o finančním zajištění dle Př.3 a 4 NV 295/2011 Sb. 1 Identifikace pojištění nebo jiného finančního zajištění 2 3 Zabezpečení finančního zajištění pro činnost dle hodnocení rizika Typ ekologické újmy dle zabezpečení finančního zajištění (půda voda, chráněné druhy rostlin živočichů ) 4 Vyloučené typy ekologické újmy a provozních činností (např. úmysl) 5 6 Územní rozsah pokrytí finančního zabezpečení (např. národní, sousední státy) Výše finančního zajištění odpovídá vyčíslené ceně nápravných opatření v podrobném hodnocení rizika

29 Výkon státní správy Vypracování ZHREU v roce 2012 je zásadní impuls, který spustí vpříštím roce určitě kontrolní činnost se všemi následky (Info ČIŽP). Správním orgánem rozhodujícím v 1. stupni jsou: Česká inspekce životního prostředí, Správy národních parků, Správy chráněných krajinných oblastí, Správy vojenských újezdů (případná rozhodnutí o uložení preventivních nebo nápravných opatření, rozhodnutí o náhradě nákladů a o uložení pokuty). Vrchní dozor a odvolací orgán Inspekce MŽP

30 Výkon státní správy Provozovatel se dle odst z. č. 167/2008 Sb. dopustí správního deliktu tím, že: a)neprovede preventivní opatření, b)nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy, c)neprovede veškerá proveditelná nápravná opatření po vzniku ekologické újmy, d)nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech vzniku ekologické újmy nebo okolnostech nasvědčujících jejímu vzniku, e)vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu bez zabezpečení finančního zajištění. Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e) se uloží pokuta do 1 mil. Kč, podle odstavce 1 písm. a) nebo c) se uloží pokuta do 5 mil. Kč. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem SFŽP České republiky.

31 Nabídka služeb GEOtest, a.s. Základní a podrobné hodnocení rizika ekologické újmy: - obecné, geologické, hydrogeologické, klimatické hodnocení, biologická, ekologická a fyzikálně technická část, - zajištění případných průzkumů, AR dle vyhlášky č. 17/2009 Sb. (půda), - scénáře možného vzniku ekologické újmy, kvantifikace dopadů, - mapové podklady, modelace dopadů na životní prostředí, - návrh nápravných a preventivních opatření.

32 Nabídka služeb GEOtest, a.s. Zpracování ekonomických dopadů ekologické újmy. Zpracování žádosti o integrované povolení. Zpracování havarijních plánů, provozních řádů. Zajištění komunikace se státní správou Spolupráce při zavedení EMS, EMAS.

33 Nabídka služeb GEOtest, a.s. Proč? Kompletní portfolio environmentálních služeb. Rozsáhlé know-how (od 90. tých let SEZ) a tým zkušených odborníků a specialistů Zajištění souladu s legislativou životního prostředí složkové zákony. Eliminaci rizika ekologické újmy s návrhem preventivních opatření. Snížení nákladů na finanční zajištění s návrhem vhodných preventivních opatření Zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Získání nestranných a objektivních informací.

34 Děkuji za pozornost tel GEOtest, a.s. Šmahova 1244/ Brno Pracoviště Praha Jeseniova 837/ Praha 3 RNDr. Jindra Oberhelová, Mělník, září 2012

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

Základní hodnocení rizika společnosti Příklad

Základní hodnocení rizika společnosti Příklad Základní rizika společnosti Příklad 1. 2. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo, identifikační číslo osoby (IČO) a datová schránka příslušného provozovatele Jméno, popřípadě

Více

Základní hodnocení rizik

Základní hodnocení rizik Základní rizik Část A 1. 2. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo identifikační číslo osoby (IČO) a datová schránka příslušného provozovatele Jméno, popřípadě jména, příjmení,

Více

Legislativa Základní pojmy ČIŽP x Provozovatel Finanční zajištění EÚ a složková legislativa Případová studie

Legislativa Základní pojmy ČIŽP x Provozovatel Finanční zajištění EÚ a složková legislativa Případová studie Uplatňování zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě z pohledu ČIŽP Milena Drašťáková 10.2.2009 EKOMONITOR Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 1 Osnova Legislativa Základní pojmy ČIŽP

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA EKOLOGICKÁ ÚJMA PODLE ZÁKONA Č. 167/2008 SB. O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA EKOLOGICKÁ ÚJMA PODLE ZÁKONA Č. 167/2008 SB. O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA EKOLOGICKÁ ÚJMA PODLE ZÁKONA Č. 167/2008 SB. O PŘEDCHÁZENÍ EKOLOGICKÉ ÚJMĚ A O JEJÍ NÁPRAVĚ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy ( 2 zákona č. 167/2008 Sb.) 3.0 Základní povinnosti

Více

Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku

Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku Základní hodnocení ekologických rizik v zem.podniku 2013 Legislativa Zákon č.167/2008 Sb. (Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů) NV č.295/2011 Sb. Metodický pokyn

Více

Základní hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb.

Základní hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb. Základní hodnocení rizik ekologické újmy podle zákona č. 167/8 Sb. a nařízení vlády č. 9/11 Sb. Obchodní firma Adresa IČ Datová schránka Jméno a příjmení Telefon Email ABC s.r.o Provozní činnosti dle přílohy

Více

Finanční podpora technologií na aplikaci statkových hnojiv

Finanční podpora technologií na aplikaci statkových hnojiv Finanční podpora technologií na aplikaci statkových hnojiv Operační program Životní prostředí BRNO 15. 5. 2012 Ing. Dana Pykalová Agroteam CZ, s. r. o. Oblast podpory - záměr 2.2.d Podpora technických

Více

ZÁKON O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ ZEJMÉNA VE VZTAHU KE

ZÁKON O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ ZEJMÉNA VE VZTAHU KE ZÁKON O EKOLOGICKÉ ÚJMĚ ZEJMÉNA VE VZTAHU KE KONTAMINOVANÝM MÍSTŮM A PROBLEMATIKA FINANČNÍHO ZAJIŠTĚNÍ RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo životního prostředí Seminář Řešení ekologických zátěží a kontaminovaných

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 140 144 ISSN 1335-0285 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

Více

Část G Ekologická újma

Část G Ekologická újma Část G Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod 1 2. Základní pojmy...3 3. Obecné povinnosti...7

Více

Část G Ekologická újma

Část G Ekologická újma Část G Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod 1 2. Základní pojmy...3 3. Obecné povinnosti...7

Více

Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně.

Provozní činnost může být prováděna příležitostně, dočasně nebo kontinuálně. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy Postup při vyplňování přílohy č. 1 k nařízení

Více

Havárie a ekologická újma na vodách. Právní aspekty problematiky

Havárie a ekologická újma na vodách. Právní aspekty problematiky Havárie a ekologická újma na vodách Právní aspekty problematiky Hradec Králové 7.11.2012 Havárie Vymezení pojmu podle vodního zákona a judikatury I. Typy havárií II. Havárie jako stav III. Havárie jako

Více

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů JUDr. Ondřej Vícha Ministerstvo životního prostředí, legislativní odbor Ministerstvo životního prostředí

Více

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ INTERKATIVNÍHO FORMULÁŘE K ZÁKLADNÍMU HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ INTERKATIVNÍHO FORMULÁŘE K ZÁKLADNÍMU HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY NÁVOD NA VYPLNĚNÍ INTERKATIVNÍHO FORMULÁŘE K ZÁKLADNÍMU HODNOCENÍ RIZIK EKOLOGICKÉ ÚJMY 1 Návod pro provozovny, které NEDISPONUJÍ zpracovaným a schváleným havarijním plánem. 2 Návod pro provozovny, které

Více

Ekologická újma: hodnocení rizik a finanční zajištění. RNDr. Helena Kameníčková, ČIŽP Oblastní inspektorát Ostrava Brno červen 2012

Ekologická újma: hodnocení rizik a finanční zajištění. RNDr. Helena Kameníčková, ČIŽP Oblastní inspektorát Ostrava Brno červen 2012 Ekologická újma: hodnocení rizik a finanční zajištění RNDr. Helena Kameníčková, ČIŽP Oblastní inspektorát Ostrava Brno červen 2012 Program semináře ČIŽP jako orgán státní správy I. Ekologická újma obecně,

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Obecné principy hodnocení rizik

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Obecné principy hodnocení rizik Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy Postup při vyplňování přílohy č. 1 k nařízení

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu na životním prostředí

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu na životním prostředí Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu na životním prostředí I. POVINNÉ POJIŠTĚNÍ DLE ZÁK. Č. 59/ 2006 Sb. ( dříve zákon č. 353/ 1999 Sb.) II. DOBROVOLNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ A) za škodu na životním prostředí

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů č. 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 227/2009 Sb. (k 1.7.2010) vkládá nový 16a 281/2009

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne

Více

Částka 53. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

Částka 53. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Strana 2210 Sbírka zákonů č. 167 / 2008 167 ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2011 o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické

Více

167/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

167/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze

Více

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech

Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a její nápravě a návrh novely zákona o odpadech Libor Dvořák ředitel legislativního odboru Ministerstvo životního prostředí Libor_Dvorak@env.cz Návrh zákona o

Více

Terminologie, základní pojmy

Terminologie, základní pojmy Terminologie, základní pojmy Přednáška (3/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení

256/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. května o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Úvodní ustanovení 256/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. května 2006 o podrobnostech systému prevence závažných havárií Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 7 odst. 2, 9 odst. 5, 11 odst. 5, 17 odst. 5, 19 odst. 5 a

Více

VYHL. O ZJIŠŤOVÁNÍ A NÁPRAVĚ EKOLOGICKÉ ÚJMY NA PŮDĚ. RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí ČR odbor ekologických škod

VYHL. O ZJIŠŤOVÁNÍ A NÁPRAVĚ EKOLOGICKÉ ÚJMY NA PŮDĚ. RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí ČR odbor ekologických škod VYHL. O ZJIŠŤOVÁNÍ A NÁPRAVĚ EKOLOGICKÉ ÚJMY NA PŮDĚ RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí ČR odbor ekologických škod OBSAH Postavení MŢP/OEŠ Definice, obecná ustanovení Vyhl. č. 17/2009

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 REJSTŘÍK PRÁVNÍCH

Více

Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února o posuzování vlivů na životní prostředí (a další zákony týkající se ŽP)

Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února o posuzování vlivů na životní prostředí (a další zákony týkající se ŽP) Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí (a další zákony týkající se ŽP) Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Výchozí začlenění zákona Územní plánování zákon

Více

Legislativní požadavky související s předcházením ekologické újmy a s její nápravou. JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.

Legislativní požadavky související s předcházením ekologické újmy a s její nápravou. JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. Legislativní požadavky související s předcházením ekologické újmy a s její nápravou JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. Seminář Ekologická újma EKOMONITOR 26.10.2012, Hradec Králové Směrnice EP a Rady 2004/35/ES

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

5. Údaje o místu stavby a nakládání s vodami Název obce... Název katastrálního území... Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí...

5. Údaje o místu stavby a nakládání s vodami Název obce... Název katastrálního území... Parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí... Odbor životního prostředí a zemědělství tel.č. 572 615 266 (268) ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU

Více

Ekologická újma a inspekce jako příslušný orgán. Petra Valouchová odbor právní České inspekce životního prostředí

Ekologická újma a inspekce jako příslušný orgán. Petra Valouchová odbor právní České inspekce životního prostředí Ekologická újma a inspekce jako příslušný orgán Petra Valouchová odbor právní České inspekce životního prostředí valouchova@cizp.cz Osnova: Přehled orgánů příslušných dle zákona o ekologické újmě Základní

Více

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování A. Akumulace odpadní vody v bezodtokové jímce V případě, že chcete odpadní vody akumulovat v bezodtokové jímce, týká se Vás zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán www.envigroup.cz info@envigroup.cz 1 Oblasti Prevence závažných havárií: Zákon č. 224/2015 Sb., o

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Základní přístupy k podrobnému hodnocení rizika

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Základní přístupy k podrobnému hodnocení rizika Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy Postup při provádění podrobného hodnocení rizika

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA

216/2011 Sb. VYHLÁŠKA 216/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. července 2011 o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl Ministerstvo zemědělství stanoví podle 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami

Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Zákonný základ nakládání se závadnými látkami Praha 25. října 2011 Závadné látky ( 39) závadná látka = jakákoliv látka, resp. cokoliv ohrožující jakost vod 39 odst. 1: Závadné látky jsou látky, které nejsou

Více

Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí (a další zákony týkající se ŽP)

Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí (a další zákony týkající se ŽP) Zákon č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí (a další zákony týkající se ŽP) Ústí nad Labem 4/2015 Ing. Jaromír Vachta Výchozí začlenění zákona Územní plánování zákon

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

A. POPIS OBLASTI POVODÍ

A. POPIS OBLASTI POVODÍ A. POPIS OBLASTI POVODÍ A.1. Všeobecný popis oblasti povodí Moravy A.1.1. Vymezení oblasti povodí Moravy A.1.1.1. Hranice oblasti povodí A.1.1.2. Výškové poměry v území A.1.2. Geomorfologické poměry A.1.3.

Více

Havárie a ekologická újma na vodách Právní aspekty problematiky

Havárie a ekologická újma na vodách Právní aspekty problematiky Havárie a ekologická újma na vodách Právní aspekty problematiky 7.11.2012, Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr Užitečné semináře Zdeněk Horáček, Ambruz & Dark / Deloitte Legal Program semináře Obecné

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Pojištění environmentálních rizik. Denis Vrána

Pojištění environmentálních rizik. Denis Vrána 1 6.prosince 2011, Praha Pojištění environmentálních rizik Denis Vrána 2 OBSAH > Legislativní úvod > Řešení Chartis > Případy škod Legislativní úvod 4 Legislativa Občanský zákoník 140/1961 Sb. 415: každý

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Změny pro léta 2016-2017 Chemické látky a směsi Nařízení (ES) 1278/2008 CLP plně účinné od 1.června 2015 zbývá poslední

Více

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. --- Základy bezpečnostní politiky --- Základy bezpečnostní politiky --- Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Sjednocení terminologie 1) Nebezpečí 2) Ohrožení x hrozba 3) Riziko Nebezpečí Nebezpečí

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a),

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií. MUDr. Marie Adámková

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií. MUDr. Marie Adámková Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií MUDr. Marie Adámková Změny pro léta 2016-2017 Chemické látky a směsi Nařízení (ES) 1278/2008 CLP plně účinné od 1.června

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě

P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA. č. /2008 Sb., o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě P r a c o v n í n á v r h VYHLÁŠKA č. /2008 Sb., ze dne o podrobnostech zjišťování a nápravy ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii. Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii

Seznam příloh. Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii. Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii Seznam příloh Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii I Příloha č. 1 - Seznam nahrazovaných povolení Zákon č. 25/2001 Sb., o vodách a

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodický list číslo 1 Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, LexisNexis cz, 2007 Damohorský a kol.:, C.H. Beck, Praha 2003 Kružíková, Adamová, Komárek:

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Blansko odbor životního prostředí nám. Republiky 1 678 01 Blansko ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U

B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 2016 č. 11 Harmonogram opatření k realizaci Koncepce environmentální bezpečnosti, a to na období

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 435/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona]

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] Odbor životního prostředí a zemědělství tel.č. 572 615 266 (268) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona]

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Blansko odbor životního prostředí nám. Republiky 1 678 01 Blansko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více