Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU)"

Transkript

1 Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU) Hodnocení rizik a finanční zajištění Zákon o ekologické újmě č. 167/2008 Sb. RNDr. Jindra Oberhelová, Mělník, září 2012

2 Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a případně také finanční zajištění nabývá účinnosti dnem: do konce roku 2012 je povinna většina podniků splnit novou legislativní povinnost spočívající v hodnocení rizik ekologické újmy podle: zákona 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě, nařízení vlády 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a podmínkách finančního zajištění. Po uvedeném datu, bez zabezpečení finančního zajištění, nelze vykonávat provozní činnost!

3 Obsah 1. Základní pojmy 2. Legislativní rámec 3. Povinnosti provozovatele 4. Základníhodnocenírizika (ZHREU) 5. Podrobnéhodnocenírizika (PHREU) 6. Finanční zajištění 7. Výkon státní správy 8. Nabídka služeb GEOtest, a.s.

4 Základní pojmy - Co je ekologická újma? (dle definice v 2 zákona č. 167/2008 Sb.) Nepříznivá, měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo: na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť; na podzemních nebo povrchových vodách včetně léčivých přírodních zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál; na půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj. NETÝKÁ SE OVZDUŠÍ

5 Základní pojmy -Co je ekologická újma? (dle definice v 10 zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí) Ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. Pojmy ekologická škoda a ekologická újma se částečně překrývají, nejsou však totožné. Škodu na produkčních funkcích životního prostředí lze pojmově ztotožnit s obecnou definicí škody podle občanského zákoníku. Škoda na mimoprodukčních funkcích životního prostředí odpovídá pak ekologické újmě podle zákona o předcházení ekologické újmě (ztráta nebo oslabení přirozených funkcí životního prostředí, tj. mimoprodukčních).

6 Škoda? Újma?

7 Ekologická škoda x ekologická újma Odpovědnost za škodu na ŽP Soukromoprávní charakter. Poškozeným je vlastník. Hradí se skutečná škoda a ušlý zisk. Preferuje se peněžní odškodnění. Není vyžadována účelová vázanost prostředků získaných z náhrady škody. Objektem ochrany jsou hmotné složky ŽP, které jsou předmětem vlastnického práva. Škody na mimoprodukčních funkcích ŽP nejsou považovány za poškození věci, náhrada škody za ně nemůže být přiznána. Určována v občanskoprávním řízení. Iniciace řízení poškozeným. Odpovědnost za ekologickou újmu Veřejnoprávní charakter. Poškozeným je stát. Je aplikován systém primární, doplňkové a vyrovnávací nápravy. Preferuje se uvedení do původního stavu. Vše je vázáno ke znovuobnovení původního stavu. Objektem ochrany jsou všechny složky ŽP považované za veřejný statek. Škody na mimoprodukčních funkcích ŽP musí být uvedeny do původního stavu nebo poskytnuta náhrada nebo vyrovnání. Určována ve správním řízení. Iniciace řízení orgánem státní správy nebo na základě podnětu dotčené fyzické nebo právnické osoby.

8 Další základní pojmy Provozovatel právnická nebo fyzická osoba vykonávající stanovenou provozní činnost, kterou lze způsobit ekologickou újmu. Seznam stanovených provozních činností (15)- příloha č. 1 zákona č. 167/2008 Sb.: 1.Zařízení podléhající vydání integrovaného povolení (IPPC), z.č.76/2002 Sb. o integrované prevenci; 2.zařízení pro nakládání s odpady, z.č. 185/2001 Sb. o odpadech 3.vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, z.č. 254/2001 Sb. o vodách; 4.čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních, z.č. 254/2001 Sb.; 5.6.odběr povrchových nebo podzemních vod z. č. 254/2001 Sb., 7.čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie, z.č. 254/2001 Sb.;

9 Další základní pojmy 8. vzdouvání nebo akumulace povrchových vod, z.č. 254/2001 Sb.; 9. zacházení se závadnými látkami, z.č. 254/2001 Sb. a vyhl.č.450/2005 Sb.o nálež. nakládání se ZL a havar.plánů; 10. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky, z.č. 356/2003Sb.o chem. látkách, z.č. 326/2004 Sb. o rostlinnolékař. péči, z.č. 120/2002Sb.o úvádění biocidních l. na trh a z. č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví; 11. přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo dopravou (železniční, silniční, vodní vnitrozemské, námořní, letecké); 12. nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, z.č. 78/2004 Sb.o nakl. s gen.modif. organismy; 13. přeshraniční přeprava odpadů do, z a přes ČR, z.č.185/2001sb.; 14. provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, z.č. 86/2002 Sb. o ovzduší; 15. nakládání s těžebním odpadem, 2006/21/ES.

10 Další základní pojmy Preventivním opatřením se rozumí opatření přijaté v důsledku události, jednání nebo opomenutí vedoucího k bezprostřední hrozbě ekologické újmy, jehož cílem je předejít takové újmě nebo ji minimalizovat. Nápravným opatřením se rozumí opatření přijaté ke zmírnění dopadů ekologické újmy, jehož cílem je obnovit, ozdravit nebo nahradit poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce anebo poskytnout přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich funkcí. Základním stavem přírodních zdrojů a jejich funkcí se rozumí stav, který existoval v době, kdy došlo k ekologické újmě a jež by existoval, kdyby k ní nedošlo (podle odhadu na základě nejlepších dostupných informací). Primární náprava je obnovení poškozených přírodních zdrojů a jejich funkcí zpět do základního stavu. Doplňková náprava je dtto na náhradní lokalitě (geografické spojení).

11 Další základní pojmy Havárií se rozumí podle 40 č. 254/2001 Sb. vodního zákona: mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod podle 2 odst. e) č. 59/2006 Sb. prevenci závažných havárií, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost (závažný únik, požár nebo výbuch), která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. Nejsou naplněny uvedené znaky pro ekologickou újmu, tj. zejména případy širšího dopadu, nikoli pouze úzce lokální zhoršení, které v širším měřítku ovlivní funkce vod, znečistí půdu a ohrozí biodiverzitu!

12 Legislativní rámec Zákon č. 167/2008 Sb.o předcházení ekologické újmě: zapracovává do českého právního řádu Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí vsouvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady ztěžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES. Přijetí změna některých zákonů (114/1992 Sb.o ochr.přírody a krajiny, 254/2001 Sb., lesního zákona, 164/2001 Sb. o lázních a zřídlech, o ČIŽP atd.) Princip: -PREVENCE -ZNEČIŠTOVATEL PLATÍ -NATURÁLNÍ RESTITUCE Přináší užší pojetí ekologické újmy než zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Předpoklad: povinnost bude mít až 80 tis. subjektů.

13 Legislativní rámec Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění. Vyhláška 17/2009 Sb. o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě (analýza rizik) Metodický pokyn MŽP pro provádění základního hodnocení rizika ekologické újmy z 01/2012. Metodický pokyn MŽP pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy z 04/2012. MP MŽP Hodnocení technologických a provozních rizik 3/ a periodika/vestnik mzp

14 Provozovatel a jeho povinnosti Obecné povinnosti dle zákona č. 167/2008 Sb.: předcházet vzniku ekologické újmy a v případě bezprostředně hrozící ekologické újmy přijímat příslušná preventivní opatření; v případě vzniku ekologické újmy provést příslušná nápravná opatření a nést veškeré náklady. Povinnosti pro provozovatele vybraných činností: Zpracovat ZHREU, případně PHREU pro každé místo provozní činnosti a pro každou činnost dle př. 1; Zpracovat návrh preventivních či nápravných opatření; Přijmout preventivní opatření v případě hrozby vzniku ekologické újmy; Provést nápravná opatření v případě vzniku ekologické újmy; Zabezpečit finanční zajištění k náhradě škod vzniklých potenciální ekologickou újmou (s výjimkami uvedenými dále); Informovat příslušný úřad státní správy o hrozbě či vzniku ekologické újmy. Aktualizovat hodnocení rizik v případě změny provozní činnosti i vyhlášeného chráněného území.

15 Provozovatel a jeho povinnosti Hodnocení rizika vzniku ekologické újmy provádí provozovatel pro každé jednotlivé místo, kde je prováděna některá z provozních činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu. 2 - stupňové hodnocení Základní hodnocení rizik (ZHREU) - indikativní zhodnocení zranitelnosti životního prostředí bodové hodnocení dle MP MŽP. Podrobné hodnocení rizik (PHREU) - rozpracování detailních scénářů vzniku ekologické újmy a jejích důsledků. Výsledkem je finanční vyčíslení nákladů souvisejících s nápravnými a preventivními opatřeními souvisejícími se vznikem ekologické újmy.!!!podrobné mezioborové znalosti!!!

16 Hodnocení rizik vývojový diagram Základní hodnocení rizik 50 bodů Podrobné hodnocení rizik Konec hodnocení Výše odhadované ekologické újmy 20 mil Kč Není nutné finanční zajištění Je nutné finanční zajištění počínaje

17 Provozovatel a jeho povinnosti Výjimky (EMAS, ČSN EN ISO 14000) Provozovatel registrovaný v Programu EMAS nebo provozovatel, který má certifikovaný systém environmentálního řízení uznané podle souboru norem ČSN ISO nebo provozovatel, který prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování či získání certifikace provádí jen ZHREU. Současně se na něj nevztahuje povinnost mít finanční zajištění. Finanční zajištění není povinen zabezpečit také provozovatel, který: vypouští odpadní vody, které neobsahují nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky, na základě PHREU prokáže, že může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 mil. Kč, nebo může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady více než 20 mil. Kč, ale je registrován v Programu EMAS, nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení dle řady norem ČSN EN ISO nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace.

18 ZHREU dle NV č. 295/2011 Sb. Provozovatel uvede v 6 základních oddílech (viz ZHREU v příloze prezentace): A.souhrn základních informací o příslušném provozovateli a místě provozní činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno, včetně datové schránky, B.identifikaci a popis provozní činnosti, objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu v místě provozní činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno, a to v souhrnu všech prováděných provozních činností při zohlednění jejich možných vzájemných vlivů, C.popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti z hlediska možnosti vzniku ekologické újmy, (včetně vzdáleností k popisovaným objektům a zařízením) v rozsahu potřebném pro hodnocení možných rizik jejího vznik, D.předpokládané situace vzniku ekologické újmy a odhad jejich následků - možné scénáře, E.informace o dřívější havárii nebo ekologické újmě, F.celkový počet dosažených bodů, zpracovatel, podpis.!součástí hodnocení jsou podkladové materiály!

19 ZHREU Ukázka v příloze Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo, identifikační číslo osoby (IČO) a datová schránka příslušného provozovatele GEOtest, a.s.. Sídlo: Šmahova 00, Brno IČO: Datová schránka: a0b0c0 2. Jméno, popřípadě jména, příjmení, telefon a e- mailová adresa statutárního orgánu příslušného provozovatele nebo jeho člena Statutární orgán: generální ředitel: Jan Novák Telefon: Fax: Pořadové číslo provozní činnosti uvedené v příloze č. 1 kzákonu 6 odběr podzemních vod 4. Název a poloha místa provozní činnosti, pro které se provádí základní hodnocení rizika a jeho identifikace, například provozní zařízení, sklad, mezideponie, odpadní jímka, úložné místo pro nakládání s těžebními odpady, výpustní objekt, objekt nebo zařízení určené pro dočasné skladování nebo nakládku a vykládku během přepravy; souřadnice GPS v libovolném formátu, Sš, Vd vrt H1 GPS: 49 19'9.203"N, 13 43'20.199"E studna SH1 GPS: 49 19'11.335"N, 13 43'2.966"E

20 ZHREU Část B Ukázka v příloze Body Bodové hodnocení Množství chemických látek a směsí umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod body 10 a 11 v příloze č. 1 kzákonu přesahuje pro látky či směsi: a) Vysoce toxické R-26, R-27, R-28, H330, H310, H300 0,5 t 10 0 b) Toxické R-23, R-24, R-25, H331, H311, H301 5 t c) Nebezpečné pro životní prostředí R50, H t 10 0 d) Nebezpečné pro životní prostředí R51, R-52, R-53, R-54, R-55 a R-56, H411, H412, H t 10 0 e) Látky, které při styku s vodou uvolňují toxický plyn R29, EUH029 0,5t 10 0 Množství závadných látek umístěných v místě provozní činnosti uvedené pod bodem 9 v příloze č. 1 k zákonu přesahuje pro (přehled závadných látek je uveden v příloze č. 1): a) Nebezpečné závadné látky v množství l nebo kg b) Nebezpečné závadné látky v množství 150 l nebo 150 kg 5 5 c) Zvlášť nebezpečné závadné látky v množství 15 l nebo 15 kg 5 5 Provozovatel, který je oprávněn nakládat v místě provozní činnosti s nebezpečnými odpady, vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními: 7. a) s nebezpečnými odpady. 5 0 b) s vybranými výrobky, vybranými odpady nebo vybranými zařízeními 5 0 Mezisoučet části B 15

21 ZHREU Kontrolní body Dle NV č. 295/2011 Sb. Př. 3 (státní kontrola dle z. č. 552/1991 Sb.) Druh provozní činnosti příslušného provozovatele, vydaná oprávnění, povolení kprovozní činnosti Identifikace všech provozních činností a objektů (provozovny) s NCHL, odpady, závadnými látkami, jejich množství, charakteristiky Identifikace všech složek životního prostředí, na kterých může vzniknout ekologická újma, kontrola vzdáleností!! Identifikace všech možných scénářů, které mohou vést ke vzniku ekologické újmy a jejich reálnost vzhledem k definovaným vzdálenostem a nebezpečným látkám 5 Reálné hodnocení možných scénářů 6 Dřívější havárie a ekologické újmy

22 PHREU dle NV č. 295/2011 Sb. A. Souhrn obecných a obchodních informací o příslušném provozovateli a místě provozní činnosti, pro které je hodnocení rizika prováděno, B. vyhodnocený celkový počet bodů dosažených v ZHREU, se zdůvodněním C. identifikace a popis místa provozní činnosti, objektů nebo zařízení s uvedením druhu a množství v nich umístěných látek nebo jiných materiálů, které mohou způsobit ekologickou újmu, grafické plány v měřítku 1:1000, popis činností souvisejících s manipulací, nakládkou přepravou, přehled a množství NCHL rozčleněný dle kategorií podle R a H vět, popis měření regulace v hodnoceném místě provozní činnosti, pro kterou je zpracovávané hodnocení rizika, a to v souhrnu všech prováděných činností při zohlednění jejich možných vzájemných vlivů, D. popis životního prostředí v okolí hodnoceného místa provozní činnosti, popis chráněných druhů, přírodních stanovišť, včetně plánů v měřítku 1:5000), klimatické charakteristiky, geologické vč. stabilitních poměrů a hydrogeologické poměry, vodohospodářské objekty, topografické a morfologické poměry a demografie oblasti, autorizace dle z.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a odborně způsobilé osoby dle o geol.pracích z.č. 62/1988 Sb. MŽP

23 PHREU dle NV č. 295/2011 Sb. E. stanovení scénáře ekologické újmy a popis preventivních opatření provozovatele, kvantitativní analýza vrstev ochrany (LOPA) Layer of Protection Analysis, pravděpodobnost reprezentativních scénářů, přehled monitorovacích a detekčních systémů apod. F. stanovení cílů nápravných opatření k odstranění ekologické újmy včetně finančního vyčíslení, cílem je vyloučení závažného rizika na lidské zdraví, volně žijících živočiších,volně rostoucích rostlinách, vodách primární náprava - obnova do základního stavu doplňková náprava - poskytnout podobnou úroveň jako základní stav např. na náhradní lokalitě vyrovnávací náprava - vyrovnat přechodné ztráty na poškozené nebo náhradní lokalitě zhodnocení vhodnosti, účelnosti a proveditelnosti nápravných opatření včetně finančního ocenění dle Příloh č. 1 a č. 2 MP MŽP pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy z 04/2012 (orientační náklady na sanace) a zhodnocení míry nejistot, nejasností a doporučení ke snížení nejistot.

24 PHREU Kontrolní body Dle NV č. 295/2011 Sb. Př. 3 (státní kontrola dle z. č. 552/1991 Sb.) Druh provozní činnosti příslušného provozovatele, vydaná oprávnění, povolení k provozní činnosti Identifikace všech provozních činností a objektů (provozovny) s NCHL, odpady, závadnými látkami, jejich množství, charakteristiky Grafické zobrazení odpovídá skutečné situaci u provozovatele AKTUALIZACE Identifikace a grafické vyjádření všech složek životního prostředí, na kterých může vzniknout ekologická újma, kontrola vzdáleností!! 5 Popis sledovaných charakteristik ŽP 6 Dřívější havárie a ekologické újmy povodeň, požár 7 Reálné hodnocení možných scénářů, včetně vzdáleností!!

25 PHREU Kontrolní body Hodnocení rizika na lidské zdraví dle MP MŽP Hodnocení technologických a provozních rizik 3/2007 Existence technických a organizačních preventivních opatření ke sledování možného vzniku újmy Reálnost navržených preventivní a nápravná opatření, včetně reálného ocenění Použitá metoda hodnocení rizika obsahuje dostatečnou dokumentaci

26 Finanční zajištění Jde o zajištění preventivních a nápravných opatření. Provozovatelé, kteří na základě podrobného hodnocení rizik mohou způsobit provozní činností (příloha 1 zákona č. 167/2008 Sb.) ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady vyšší než 20 mil. Kč a nemá ČSN EN ISO nebo registrován v EMAS. Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který: na základě hodnocení rizik prokáže, že může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 mil. Kč, může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady více než 20 mil. Kč, ale je registrován v Programu EMAS, má certifikovaný systém environmentálního řízení dle řady norem ČSN EN ISO 14000, prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace.

27 Finanční zajištění Zabezpečení finančního zajištění k náhradě nákladů (nápravných opatření) na odstranění možné ekologické újmy: rozšíření stávajícího pojištění odpovědnosti, sjednání speciálního pojištění, kumulace pojistných, bankovních produktů a jiných produktů. EU běžné pojištění x ČR novinka Např.: Odhad nákladů na odstranění následků škody z ekol. újmy 50 mil Kč je roční pojistné 250 tis. Kč. Pojištění závažné ekologické havárie x pojištění proti ekologické újmě

28 Finanční zajištění Kontrolní body Pro posouzení obsahu dokumentu nebo smlouvy o finančním zajištění dle Př.3 a 4 NV 295/2011 Sb. 1 Identifikace pojištění nebo jiného finančního zajištění 2 3 Zabezpečení finančního zajištění pro činnost dle hodnocení rizika Typ ekologické újmy dle zabezpečení finančního zajištění (půda voda, chráněné druhy rostlin živočichů ) 4 Vyloučené typy ekologické újmy a provozních činností (např. úmysl) 5 6 Územní rozsah pokrytí finančního zabezpečení (např. národní, sousední státy) Výše finančního zajištění odpovídá vyčíslené ceně nápravných opatření v podrobném hodnocení rizika

29 Výkon státní správy Vypracování ZHREU v roce 2012 je zásadní impuls, který spustí vpříštím roce určitě kontrolní činnost se všemi následky (Info ČIŽP). Správním orgánem rozhodujícím v 1. stupni jsou: Česká inspekce životního prostředí, Správy národních parků, Správy chráněných krajinných oblastí, Správy vojenských újezdů (případná rozhodnutí o uložení preventivních nebo nápravných opatření, rozhodnutí o náhradě nákladů a o uložení pokuty). Vrchní dozor a odvolací orgán Inspekce MŽP

30 Výkon státní správy Provozovatel se dle odst z. č. 167/2008 Sb. dopustí správního deliktu tím, že: a)neprovede preventivní opatření, b)nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech bezprostřední hrozby ekologické újmy, c)neprovede veškerá proveditelná nápravná opatření po vzniku ekologické újmy, d)nesdělí příslušnému orgánu informace o všech důležitých okolnostech vzniku ekologické újmy nebo okolnostech nasvědčujících jejímu vzniku, e)vykonává provozní činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu bez zabezpečení finančního zajištění. Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e) se uloží pokuta do 1 mil. Kč, podle odstavce 1 písm. a) nebo c) se uloží pokuta do 5 mil. Kč. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem SFŽP České republiky.

31 Nabídka služeb GEOtest, a.s. Základní a podrobné hodnocení rizika ekologické újmy: - obecné, geologické, hydrogeologické, klimatické hodnocení, biologická, ekologická a fyzikálně technická část, - zajištění případných průzkumů, AR dle vyhlášky č. 17/2009 Sb. (půda), - scénáře možného vzniku ekologické újmy, kvantifikace dopadů, - mapové podklady, modelace dopadů na životní prostředí, - návrh nápravných a preventivních opatření.

32 Nabídka služeb GEOtest, a.s. Zpracování ekonomických dopadů ekologické újmy. Zpracování žádosti o integrované povolení. Zpracování havarijních plánů, provozních řádů. Zajištění komunikace se státní správou Spolupráce při zavedení EMS, EMAS.

33 Nabídka služeb GEOtest, a.s. Proč? Kompletní portfolio environmentálních služeb. Rozsáhlé know-how (od 90. tých let SEZ) a tým zkušených odborníků a specialistů Zajištění souladu s legislativou životního prostředí složkové zákony. Eliminaci rizika ekologické újmy s návrhem preventivních opatření. Snížení nákladů na finanční zajištění s návrhem vhodných preventivních opatření Zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Získání nestranných a objektivních informací.

34 Děkuji za pozornost tel GEOtest, a.s. Šmahova 1244/ Brno Pracoviště Praha Jeseniova 837/ Praha 3 RNDr. Jindra Oberhelová, Mělník, září 2012

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon,

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Management environmentu ve vzdělávání

Management environmentu ve vzdělávání Management environmentu ve vzdělávání Autor: Milan 1.4.2011 1 Obsah Úvod... 2 Problematika environmentu, definice EMS... 3 Ochrana životního prostředí... 3 Právní požadavky na životní prostředí.... 3 Systém

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 31 Sbírka zákonů č. 85 / 2012 Strana 979 85 ZÁKON ze dne 7. února 2012 o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Úvodní ustanovení Díl 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více