9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.]"

Transkript

1 9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.] zpnavn o posouzrni A HoDNocrrui Nneiorr Podle g 80 zskona E. L37 2OOO Sb., o veiejn'ich zak5zk6ch, v platn6m zneni (d5le jen,,zyz*) 1. Veiejn6zakilzl<a N5ze veiejne zak1zky:,,pr0zkumn6 pr5ce a zpracovsni anal'fry rizik ohroieni prameni5te Nov6 Hrady, okres Usti nad Orlici" - zaditvina v r5mci zjednodusen6ho podlimitniho ifzeni dle $ 25 a 5 38 AIZ na z5klad6 vw k pod5ni nabidek ze dne Identifikaini 6daje o zadavateli N6zev zadavatele SirClo zadavatele IC osoba opr5vn6n6 jednat jm6nem zadavatele MEsto Proset Prcset 18, Prcsei u Skutie oo27074r Jan Mach6tek, starosta 3. Seznam posuzovanfch nabidek disto nabidky Obchodnifirma Sidlo Ic Datum pod6ni dodavatele nabidky Cas pod5ni nabidky 1 Mega a.s. Praha 9, Drahobejlova L452154, PSd tL 13:18 2 DEKONTA, a.s. Dietovice LOg, Stehelieves 2s LL 8:58 3 AECOM CZ s.r.o. Praha 7, TrojskS 92" PSi L1 9: AQUATEST a.s. Priha 5, Geologick6 4, Psi 152 oo Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim III, PiSt'ovy 820, PSC Lr 10: Lr 10:56 4. Seznam nabidek, kter6 byly hodnotici komisi ze zadsvaciho fizeni vyfazeny 7e zadlvaciho ifzenl byly vyiazeny nabfdky nssledujicir,:h uchazed& :

2 I o uchazeie 6. I - byl vylouien v souladu s 5 76 odst. I AlZ. Zadavatel stanovil v bode 3 Zadfivaci dokumentace terminy zahsjeni a ukondeni pln6ni veiejn6 zakizky, a to n6sledovne. 1. Termin zah5jeni plneni veiejn6 zak5zky: do 15 dn0 ode dne uzavieni smlouvy a 2. Termin ukonieni plneni zak5zky: nejpozd6ji do Uchazed v tl5nku 4. sv6ho n5vrhu smlouvy o dilo na str. 92 sv6 nabidky stanovil, ie se,zhotovitel zavazuje splnit iiidnd zdvazek zalozeni touto smlouvou v ndsledujicich terminech: o o zahdjeni plnini: po podepsdni smlouvy ukonieni ptninf: za 6 mdsicfr od piediini mrsta objednatelem"' S ohledem na skuteinost, Ze zaditvaciizeni nebylo skondeno nejpozd6ji do konce biezna 2011 tak, aby byl uchazed schopen dodrzetermin ukondeni plneni zaklzky stanoven'i ve sv6m n5vrhu'smiouvy (tj. za 6 meshe od pied5ni mista objednatelem), posoudila "hodnotici komise toto jako nesplneni zad5vacich podminek a nabidku dle $ 76 odst. I ZIZ vyiadila. uchazeee t. 3 - byl vylouden v souladu s S 6O odst. 1 An, jelikoz neprok5zal splneni z5kladnirch, profesnich a technick'ich krralifikadnich piedpoklad0. Zadavatel v bod Wzvy stanovil, Ze uchazed prokazuje zskladni kvalifikadni piedpoklady (d6le jen IKP) dle $ 53 odst. I pism. a) ai l) ZYZ zptsobem dle $ 52 odst. ZZVZ, tj. irfeatbzenim iestnetro prohl65eni, pfidemz z obsahu tohoto destn6ho prohl65enl musi b'it ziejme, Ze dodavatel spliluje piislusn6 ZKP, popy. zp0sobem dle $ 53 odst. 2 pis1. a) az d) Zy2, popi. dle g 125 a nilsl.zyzrnipisem ze seznamu kvalifikovan'fch dodavatel0, popi' dle S l3i a n6sl.2vz ptatnym certifikdtem vydan'fm akreditovanou osobou v r6mci syst6mu cetifikovan'ich dodavatelfi, a to v rozsahu 0daj& v n6m uveden'fch. l. V r6mci prok5zsni spln6ni ZKP dle $ 53 odst. I pism. d) An uchaze dolozil destn6 prohlsseni o tom, 2e',vfrii jeho majetku neprobihd insolvenini iheni v ndmi bylo vyddno rozhodnuti o ipadku nebo insolvenini ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek ieposaiule k ihradd neaaan insolveniniho iheni nebo nebyt konkurs zruien proto, ie maletek byt zceta nepostaiujici dte zdkona 182/2006 Sb., o ipadku a zpfisobech jeho ieieni zdkon), ve zneni pozddjirch piedpisl, nebo zavedena nucend spriiva podle zvlii;tn bh prdvn ich piedpis 0". S ohledem na skutednost, Ze uchazed udinil prohl6seni v r5mci prokszdni vise citovan6ho ZKP k jin6mu dasov6mu obdobi, nez ke kter6mu pozaduje udinit toto destn6 prohl6senl dikce AlZ, Uyt hodnotici komisi dle 5 59 odst. 4 AIZvyntiln k obiasneni laralifikace v tom smyslu' zda uchazei spliuie ZKP dle 6 53 odst. I pism. d Z\fZ. 2. K prok6z5ni spln[ni prcfesniho kvalifikaeniho piedpokladu dle $ 54 pism, qan zadavatel poiadoval v bodu 5.2. Vf,uy, aby uchazeii piedlozili doklady osvediujici odbornou zpfisobilost dodavatele nebo osoby, jejimi prostiednicwim odbornou zp0sobilost zabezpeiuje, a to:. Osv[ddeni t12p o odborn6 zp0sobilosti projektovat prov5d6t a vyhodnocovat geologick6 prsce v oborech: hydrogeologie, geologick6 pr5ce - sanace, o Certifik5t manazera vzorkov5ni odpad0, o CeftifikSt manazera vzorkov5ni pozemnich vod,. Osv6ddeni o akreditaci analytick6 laboratoie. Uchazed AECOM CZ s.r,o, v rdmci prokilzitni splndni tohoto profesniho larallfikadniho piedpokladu ptedlozil ve w6 nabircce Ceftifik6t manazera vzorkovsni odpadfl ud6len'i Ing. Yvon6 Tylov6.. 2 nabi6ky vsak nevypl'foalo v jak6m uztahu je tato qsoba k uchazedi, a jak je tedy zajist6na jeji 0dast na prokazov5ni splneni kvalifikace a na pln6nlveiejn6 akinky.

3 S ohledem na rnfie uveden6 byl uchazed hodnotici komise v;rzv6n k dolozeni destn6no prohlssenl ze Ker6ho bude vypl'fvat v r6mci jak6ho uztahu se Ing. Tylov6 podili na prokazov5ni spln6ni laralifikace a na plneni veiejn6 zakszky (tj. jako zam6shanec uchazede, popi. subdodavatele..) 3. K proksz6ni spln6ni technick6ho laralifikaeniho piedpokladu dle g 56 odst. 2 pism. a)an zadaratel pozadoval v bodu t{fizrn1, aby uchazedi piedloiili seznam viznamn'fch sluzeb poskytnudch uchazedem v poslednich 3 letech s uvedenim jejich rozsahu a doby pos$1tnuti. Obsahem seznamu pak musi b'it reference min, o 5 (peti) zak6zk6ch, jejichz piedmetem bylo provedeni anal'izy rizik (popi, aktualizovanl analyzy rizik), piidemi ztoho minim5lne I (iedna) zaklzka musi b'it v hodnot6 pievysujici 2,5 mil. Kd bez DPH a minimslne 2 (dve) aklzlol v hodnot6 pievysujil,ci 1 mil. Ki bez DPH a f fiedna) zak6zka, jejimz piedm6tem bylo vyhodnoceni procesfi piirozend atenuace v hodnot6 Q5 mil. Ki bez DPH. Piilohou tohoto seznamu musi b'it: 1. osv6ddeni vydan6 a podepsan6 veiejn'fm zadavatelem, pokud byly sluzby pos$rtovsny veiejn6mu zadavateli, nebo 2. osveddeni vydan6 jinou osobou, pokud byly sluiby poskytov5ny jin6 osob6 nez veiejn6mu zadavateli, nebo 3. destn6 prohl6seni dodavatele, pokud byly sluiby pos$1tov6ny jin6 osob6 nez veiejn6mu zadavateli a neni.-li soudasn6 mozn6 osv6ddeni podle bodu 2 od t6to osoby zislatz d0vodu spodlvajitcich na jeji stran6. Uchazet ve w6 nabiicce piedlozil destn6 prohliiseni ze dne tL, v n6mz jsou uvedeny sluzby spliujicf shora weden6 minim6lni pozadavky zadavatele. PiiloienS owedieni objednatel0 Gak u 2 sluzeb neodpovftcajf ridaj0m uveden'im v piedlozen6m seznamu. Konk6tn6 jde o gto rozpryl. v osv6ddeni objednatele spol. Jihodesk6 dievabk6 zfvdy, a.s. je uvedena celkovs cena sluieb 8 mil. Kd (nikoliv L3,2mil.,jak uchazef w6div seznamu sluzeb), piiiemz anal'iza rizik dosdhla fin. objemu toliko 1 mil. Kd bez DPH,. z ow6ddeni objednatele MikoChem LKT spol s r.o. nevyplyttl, ie by 5lo o sluzby jejichz piedmetem bylo vyhodnoceni proces8 piirozen6 atenuace. S ohledem na ufse uveden6 byl uchazed ve smyslu 5 59 odst. 4 AIZ vya6n hodnotici komisi k dolozeni osv6ddenf objednatelfi, ze Kenfch bude vypl'fvat ie uchazed real2oval 1 zak5zku v hodnot6 pievysujirci 2"5 mil. Ki bez DPH a L zakizku jejimi piedmetem bylo vyhodnoceni proces8 piirozen6 atenuace v hodnot6 0,5 mil. KE bez DPH. S ohledem na skutednost, Ze uchazet w6 objasn6ni v zadavatelem stanoven6 lhfite nedorudil, dospela hodnotici komise k zsv6ru, Ze uchazede neprokszal spln6ni kvalifikace v pln6m rozsahu (viz. vise) a vyiadila nabfrcku uchazede. uchazet 6. 4: nabircka uchazede byla pii posouzeni nabircek dle $ 76 odst. 6 Z\Z hodnotitci komisivyiazena zadavatel rozhodl o vyloudeni uchazede z ridasti v zad6vacim Yueni. Zadavatel v bod Obchodnich podminek stanovil, ie pokud ve smlouv6 neni uveden jin'f termin, je zhotovitel povinen prov6st dilo nejpozdeji ve lh8te do , dle Harmonogramu praci spojen'ich se zpracov5nim anal'izy rizika, ktenf je nedilnou soud5sti Wpyacovan6ho Projektu realizace prfizkumn'fch pracl a analyz rizik jako podklad pro Z6dost do OPZP. Uchazed ve sv6m n5vrhu smlouvy v bodi 2.2. stanovil, ie se,sjednan{ doba plndni prodlouzi v piipadd, Ze zhotovitel v dflsledku prodleni objednatele nemohl iiidnd prouiiddt Dilo a takd v piipad6, ie objednatel neposffine zhotoviteli iiidnd a vhs souiinnost, ke kterd se touto smlouvou zau6zal. Souiinnosti se rozumi i iiidnd a vhsnd placeni ceny dila a jeho i6sti" ProdlouZeni sjednan6 doby pln6ni by mohlo mlt pro zadavatele fat5lni d0sledky a to piedeviim v tom, ie by mu nemusela b'it pos$rtnuta piislibens dotace.

4 4 Zadavatel v bod n5vrhu smlouvy uvedl, Ze,,V piipadd prodleni objednatele s thradou ceny dila nebo jeho iiistile objednatel povinen zaplatit zhotoviteli iroky z prodleni ve vyli_ dle naiheni vtddy 3. H2/Igi4 Sb., v ptatn1m zndni a to z piisluind faktury z nezaplacen dtsw vietnd DpH'za kafld, den prodteni od data splatnosti. Kromd irokfr z prodleniie zhotovitel oprdvndn pozadovat i nihradu uznikl6 ikodf'. Zadavatel stanovil obchodni podminky pro pln6ni veiejn6 zaklzky v piiloze d. t Zad6vacf dokumentace. V bod6 4 Zad6vaci dokumentace je stanoveno, ie vesker6 uveden6 obchodni podminky jsou zadavatelem stanoveny jako minim6lnl a z5jemci tak mohou ve sv6m n5vrhu smlouvy nabidnout zadavateli obchodni podminky vihodn6jsi. pokud z6jemce nezaiadi do sv6ho n5vrhu smlouvy minim6lni obchodni podminky stanoven6 zadavatelem di piipadn6 z5jemcem navrzen6 obchodni podminky ve srovn5n( s t6mito podminkami jednoznadn[ vihodnejsi, posoudi toto jedn6ni zadavatel jako nesplneni zad5vachh poiminek s n6sledkem vylouien( piislusn6ho z5jemce.ze zaddvaciho iizeni' Tot6Z plati, navrhne - li z5jemce obchodni podminky m6n6 rnlhodn6 nei stanoven6 minim6lnl hodnoty uveden6 v obchodnich podmink5ch zadavatele. S ohledem na vise uveden6 uchazed nepochybn6 ve sv6m n5vrhu smlouvy stanovil podminky pro zadavatele m6n6 vihodn6 nei v obchodnitrh podminksch stanovil zadavatel, dimz je podstatn'im zptsobem zhorseno postaveni zadavatele. Uchazed mimo jin6 v bode 8.1. sv6ho n6vrhu smlouvy o dilo na str' B0 nabldky uvedl,,odeuzdd - ti ihotovitel Dito uvedend v itdnku 1 Smtouvy po terminu.uvedendm v ikinku 2 Smlouvy, zaptati objednateti smluvni pokutu ve wlii 0.05 o/o z ceny Dila uveden6 v ilinku 3 vietnd'dph za kazhi zapoiaty den prodteni) maximdtni uiak 7O o/o z ceny Diila vietni DpH. Zhotovitet neni povinen pokutu zaptatit v piipadd, Ze prodleni nezavinil nebo pokud oprdvndnd odstoupil od tdto Smlouvy". Tento dl5nek je v5ak v hrub6m rozporu s ustanovenim dl. 9.f. Obchodnich podminek, kdy zadavatel stanovil, Ze neni - li smlouvou sjedn5na smluvni pokuta vy-55i, platl 2e za nedodrzeni dildfho terminu plneni dila porusenim povinnosti zhotovitele, mfize objednatel za kaidy zapoeati den prodleni uplatnit smluvni pokutu ve rnfsi O,O5 o/o z celkov6 dohodnut6 ceny'cel6ho Oila vdetn[ DPH. Uchazed viak tim, Ze limitoval smluvni pokutu do rni5e max. do IOVo zceny Dila vdetn[ DPH, navrhl obchodni podminky pro zadavatele m6n6 rnfhodn6 nez stanoven6 minim5lni hodnoty uveden6 v obchodnlch podmink6ch zadavatele. S ohledem na rnfse uvedeni byla nabidka uchazede hodnotici komisi pii posouzeni nabidek dle $ 76 odst. LAn. hodnotit:i komisivyiazena' 5. Popis zpssobu hodnoceni zb,fvaiicich'nabidek s.od$vdn6nim i' :. Komise hodnotila nabitcky uchazei&, Keii prokszali spln6ni zadavatelem pozadovan6 kvalifikace a jejichz 'pozaaavry'a nabiicky splnily zdkonn6 pozadavky stanoven6 zadavatelem v zad5vacirch podminksch, tedy nabidky uchazedf 6. 2 a 5. V souladu s g 79 odst. 4 AZ stanovila komise dle W5e nabitckovich cen nee uveden6 poiadi nabidek, tak jak vyplw6 z bodu 6 t6to zprsvy' 6. popis hodnoceni jednotlivfch nabidek v r6mci vsech hodnoticich krit6rii a vfsledek hodnoceni - poiadi nabidek Poiadi nabirdky Cena bez DPH nabidnuts uchazedem Obchodnifirma uchazede 1. t.o92.439,34 Ki Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

5 ,0O Kt 7. sloieni hodnotici komise a podplsv Eren0 hodnotici komise ft /.w 9. Pled6ni zpr6rry o po.*ruzenl a hodnoceni nabidek zadavateli Zpr1va byla pied5na zadavateli dng Jmeno a pifmeni osoby opr5vnen6 jednat jm6nem zadavatele Podpis oprdvn6n6 osoby zadavatele Jan MachSdek - starosta Razitlko zadavatele

6 6 pi.ilonn re zpnave o posouzeni A HoDNoceni Nneioer A. Identifikaini fdaje o zadavateli N5zev zadavatele SirClo zadavatele Jm6no a piijmeni osoby opr5vn6n6 jednat im6nem zadavatele Misto ProseE Proset 18, Prosei u Skutie Jan Mach5Eek - starcsta B. Informace o nahlileni do zprsvy Jm6no a pifrmeni osoby, kters nahl6dla do zpritvy Obchodni RC/cislo firma/n5zev/jm6no obdansk6ho a piijmenf pr&kazu osoby, organizace v0di niz kters nahl6dla je osoba, kters do zprivy nahl6dla do zprdvy v pracovnim di obdobn6m oom6ru Datum nahl6dnutf do zprlry NSklady za rnfpis/opis v Ki Podpis osoby, kter5 nahl6dla do zprlvy

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E

Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E Kvnlr rr rne ru i ooru M EtNTAc E k veiejn6 zakazce zaddvan5 dle z6kona 6. 13712006 Sb., o veiejnych zakazkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracov6ni nabldky k podlimitniveiejne

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon )

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) v{s v y z ý v { k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace

Více

7. Identifikaini(tddiezaddvatele

7. Identifikaini(tddiezaddvatele Y PSDFSKUJ&Mg VA$I BWOOU(NOsT lt$ww"esfcr,(z vvzvn x PfreoloZeNi Nneiorv Institut postgradudlniho vzddldvdni ve zdravotnictvi (ddle jen,,lpvz") jako stdtni piispdvkovd organizace ziizend Ministerstvem

Více

"Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz

Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' Vladimir Levandovsk;f +420 266 052 59r levandovsky@fzu,cz. kafkav@fzu.cz Akademievdd CR, v. v. i. VYZY A K PODANi NNNIITY K VEREJNE ZAKAZCEMALEHo RoZSAHU s n6zvem doddvek a souvisejfcfch "Zaji5tini sluzeb v rfmci reiimu nihradnfho plneni6' I. Identifikaini fdaje zadavatele:

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540 Strana tieti. Ustavujici schize Bytov6ho druzstva Hostinsk6ho 1537 -,1540 na sv6m iednini dne 3.10.2006 (tietiho iijna roku dva tisice Sest) schvslila tyto stanovy druzstva:-------- STANOVY Bvtov6ho dru:stva

Více

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/31 163 OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini:

Více

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o.

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. Tato veřejn{ zak{zka je svým rozsahem a mírou podpory, kter{ je nižší než 50% z předpokl{dané hodnoty

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

VZoe. smluvnimi stranami:

VZoe. smluvnimi stranami: VZoe. Smlouva o dodavce pitn6 vody a o odv6d6ni odpadnich vod i. (dale jen 'Smlouva") uzavfend v souladu s piislusnymi ustanovenimi zekana d..27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potebu

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU

MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU MMESTSKf URAD ZF.UE NAD SAZAVOU odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6nov6nf a iivotn(ho prostiedf Z6mekd.P. 1, 28522 Zrut' nad SSzavou Spis. zn.: Vfst. 03423l20lllBl ij., cj oozol2orz Vyiizuje: Inka Blehov6

Více

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu

Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho rozisahu Mdsto Strilil, po'd Ralskemo starostfka evoludni dp. L64, 47It\7 Str6L, pod Ri.alskem c 1. : tr,iust nt ffll/ D0 r Ve Str6Zi pod Ralskem dne 17,8.2011 Yfzva k podfini nabidky na vefejnou zakilzku mal6ho

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

2. Cenu za dilo uhradi objednatel na zeklade faktury vystavene zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je. lv' Cena za dilo

2. Cenu za dilo uhradi objednatel na zeklade faktury vystavene zhotovitelem. Podkladem pro fakturaci je. lv' Cena za dilo SMLOUVA O DiLO e.2037 uzavlena mezi: oblednatelem: Mateiski Skola Pohedka Sumperk, Nerudova 48, piisp6vkovi organizace Nerudova 4B 787 01 Sumperk lc: 7101 1994 oprevneny zestupce: Pavlina Boskova, feditelka

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více