9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.]"

Transkript

1 9;l.ji;i::::;JlJE:[x'#:*:i:*",",,"*", ijl,.",.] zpnavn o posouzrni A HoDNocrrui Nneiorr Podle g 80 zskona E. L37 2OOO Sb., o veiejn'ich zak5zk6ch, v platn6m zneni (d5le jen,,zyz*) 1. Veiejn6zakilzl<a N5ze veiejne zak1zky:,,pr0zkumn6 pr5ce a zpracovsni anal'fry rizik ohroieni prameni5te Nov6 Hrady, okres Usti nad Orlici" - zaditvina v r5mci zjednodusen6ho podlimitniho ifzeni dle $ 25 a 5 38 AIZ na z5klad6 vw k pod5ni nabidek ze dne Identifikaini 6daje o zadavateli N6zev zadavatele SirClo zadavatele IC osoba opr5vn6n6 jednat jm6nem zadavatele MEsto Proset Prcset 18, Prcsei u Skutie oo27074r Jan Mach6tek, starosta 3. Seznam posuzovanfch nabidek disto nabidky Obchodnifirma Sidlo Ic Datum pod6ni dodavatele nabidky Cas pod5ni nabidky 1 Mega a.s. Praha 9, Drahobejlova L452154, PSd tL 13:18 2 DEKONTA, a.s. Dietovice LOg, Stehelieves 2s LL 8:58 3 AECOM CZ s.r.o. Praha 7, TrojskS 92" PSi L1 9: AQUATEST a.s. Priha 5, Geologick6 4, Psi 152 oo Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim III, PiSt'ovy 820, PSC Lr 10: Lr 10:56 4. Seznam nabidek, kter6 byly hodnotici komisi ze zadsvaciho fizeni vyfazeny 7e zadlvaciho ifzenl byly vyiazeny nabfdky nssledujicir,:h uchazed& :

2 I o uchazeie 6. I - byl vylouien v souladu s 5 76 odst. I AlZ. Zadavatel stanovil v bode 3 Zadfivaci dokumentace terminy zahsjeni a ukondeni pln6ni veiejn6 zakizky, a to n6sledovne. 1. Termin zah5jeni plneni veiejn6 zak5zky: do 15 dn0 ode dne uzavieni smlouvy a 2. Termin ukonieni plneni zak5zky: nejpozd6ji do Uchazed v tl5nku 4. sv6ho n5vrhu smlouvy o dilo na str. 92 sv6 nabidky stanovil, ie se,zhotovitel zavazuje splnit iiidnd zdvazek zalozeni touto smlouvou v ndsledujicich terminech: o o zahdjeni plnini: po podepsdni smlouvy ukonieni ptninf: za 6 mdsicfr od piediini mrsta objednatelem"' S ohledem na skuteinost, Ze zaditvaciizeni nebylo skondeno nejpozd6ji do konce biezna 2011 tak, aby byl uchazed schopen dodrzetermin ukondeni plneni zaklzky stanoven'i ve sv6m n5vrhu'smiouvy (tj. za 6 meshe od pied5ni mista objednatelem), posoudila "hodnotici komise toto jako nesplneni zad5vacich podminek a nabidku dle $ 76 odst. I ZIZ vyiadila. uchazeee t. 3 - byl vylouden v souladu s S 6O odst. 1 An, jelikoz neprok5zal splneni z5kladnirch, profesnich a technick'ich krralifikadnich piedpoklad0. Zadavatel v bod Wzvy stanovil, Ze uchazed prokazuje zskladni kvalifikadni piedpoklady (d6le jen IKP) dle $ 53 odst. I pism. a) ai l) ZYZ zptsobem dle $ 52 odst. ZZVZ, tj. irfeatbzenim iestnetro prohl65eni, pfidemz z obsahu tohoto destn6ho prohl65enl musi b'it ziejme, Ze dodavatel spliluje piislusn6 ZKP, popy. zp0sobem dle $ 53 odst. 2 pis1. a) az d) Zy2, popi. dle g 125 a nilsl.zyzrnipisem ze seznamu kvalifikovan'fch dodavatel0, popi' dle S l3i a n6sl.2vz ptatnym certifikdtem vydan'fm akreditovanou osobou v r6mci syst6mu cetifikovan'ich dodavatelfi, a to v rozsahu 0daj& v n6m uveden'fch. l. V r6mci prok5zsni spln6ni ZKP dle $ 53 odst. I pism. d) An uchaze dolozil destn6 prohlsseni o tom, 2e',vfrii jeho majetku neprobihd insolvenini iheni v ndmi bylo vyddno rozhodnuti o ipadku nebo insolvenini ndvrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek ieposaiule k ihradd neaaan insolveniniho iheni nebo nebyt konkurs zruien proto, ie maletek byt zceta nepostaiujici dte zdkona 182/2006 Sb., o ipadku a zpfisobech jeho ieieni zdkon), ve zneni pozddjirch piedpisl, nebo zavedena nucend spriiva podle zvlii;tn bh prdvn ich piedpis 0". S ohledem na skutednost, Ze uchazed udinil prohl6seni v r5mci prokszdni vise citovan6ho ZKP k jin6mu dasov6mu obdobi, nez ke kter6mu pozaduje udinit toto destn6 prohl6senl dikce AlZ, Uyt hodnotici komisi dle 5 59 odst. 4 AIZvyntiln k obiasneni laralifikace v tom smyslu' zda uchazei spliuie ZKP dle 6 53 odst. I pism. d Z\fZ. 2. K prok6z5ni spln[ni prcfesniho kvalifikaeniho piedpokladu dle $ 54 pism, qan zadavatel poiadoval v bodu 5.2. Vf,uy, aby uchazeii piedlozili doklady osvediujici odbornou zpfisobilost dodavatele nebo osoby, jejimi prostiednicwim odbornou zp0sobilost zabezpeiuje, a to:. Osv[ddeni t12p o odborn6 zp0sobilosti projektovat prov5d6t a vyhodnocovat geologick6 prsce v oborech: hydrogeologie, geologick6 pr5ce - sanace, o Certifik5t manazera vzorkov5ni odpad0, o CeftifikSt manazera vzorkov5ni pozemnich vod,. Osv6ddeni o akreditaci analytick6 laboratoie. Uchazed AECOM CZ s.r,o, v rdmci prokilzitni splndni tohoto profesniho larallfikadniho piedpokladu ptedlozil ve w6 nabircce Ceftifik6t manazera vzorkovsni odpadfl ud6len'i Ing. Yvon6 Tylov6.. 2 nabi6ky vsak nevypl'foalo v jak6m uztahu je tato qsoba k uchazedi, a jak je tedy zajist6na jeji 0dast na prokazov5ni splneni kvalifikace a na pln6nlveiejn6 akinky.

3 S ohledem na rnfie uveden6 byl uchazed hodnotici komise v;rzv6n k dolozeni destn6no prohlssenl ze Ker6ho bude vypl'fvat v r6mci jak6ho uztahu se Ing. Tylov6 podili na prokazov5ni spln6ni laralifikace a na plneni veiejn6 zakszky (tj. jako zam6shanec uchazede, popi. subdodavatele..) 3. K proksz6ni spln6ni technick6ho laralifikaeniho piedpokladu dle g 56 odst. 2 pism. a)an zadaratel pozadoval v bodu t{fizrn1, aby uchazedi piedloiili seznam viznamn'fch sluzeb poskytnudch uchazedem v poslednich 3 letech s uvedenim jejich rozsahu a doby pos$1tnuti. Obsahem seznamu pak musi b'it reference min, o 5 (peti) zak6zk6ch, jejichz piedmetem bylo provedeni anal'izy rizik (popi, aktualizovanl analyzy rizik), piidemi ztoho minim5lne I (iedna) zaklzka musi b'it v hodnot6 pievysujici 2,5 mil. Kd bez DPH a minimslne 2 (dve) aklzlol v hodnot6 pievysujil,ci 1 mil. Ki bez DPH a f fiedna) zak6zka, jejimz piedm6tem bylo vyhodnoceni procesfi piirozend atenuace v hodnot6 Q5 mil. Ki bez DPH. Piilohou tohoto seznamu musi b'it: 1. osv6ddeni vydan6 a podepsan6 veiejn'fm zadavatelem, pokud byly sluzby pos$rtovsny veiejn6mu zadavateli, nebo 2. osveddeni vydan6 jinou osobou, pokud byly sluiby poskytov5ny jin6 osob6 nez veiejn6mu zadavateli, nebo 3. destn6 prohl6seni dodavatele, pokud byly sluiby pos$1tov6ny jin6 osob6 nez veiejn6mu zadavateli a neni.-li soudasn6 mozn6 osv6ddeni podle bodu 2 od t6to osoby zislatz d0vodu spodlvajitcich na jeji stran6. Uchazet ve w6 nabiicce piedlozil destn6 prohliiseni ze dne tL, v n6mz jsou uvedeny sluzby spliujicf shora weden6 minim6lni pozadavky zadavatele. PiiloienS owedieni objednatel0 Gak u 2 sluzeb neodpovftcajf ridaj0m uveden'im v piedlozen6m seznamu. Konk6tn6 jde o gto rozpryl. v osv6ddeni objednatele spol. Jihodesk6 dievabk6 zfvdy, a.s. je uvedena celkovs cena sluieb 8 mil. Kd (nikoliv L3,2mil.,jak uchazef w6div seznamu sluzeb), piiiemz anal'iza rizik dosdhla fin. objemu toliko 1 mil. Kd bez DPH,. z ow6ddeni objednatele MikoChem LKT spol s r.o. nevyplyttl, ie by 5lo o sluzby jejichz piedmetem bylo vyhodnoceni proces8 piirozen6 atenuace. S ohledem na ufse uveden6 byl uchazed ve smyslu 5 59 odst. 4 AIZ vya6n hodnotici komisi k dolozeni osv6ddenf objednatelfi, ze Kenfch bude vypl'fvat ie uchazed real2oval 1 zak5zku v hodnot6 pievysujirci 2"5 mil. Ki bez DPH a L zakizku jejimi piedmetem bylo vyhodnoceni proces8 piirozen6 atenuace v hodnot6 0,5 mil. KE bez DPH. S ohledem na skutednost, Ze uchazet w6 objasn6ni v zadavatelem stanoven6 lhfite nedorudil, dospela hodnotici komise k zsv6ru, Ze uchazede neprokszal spln6ni kvalifikace v pln6m rozsahu (viz. vise) a vyiadila nabfrcku uchazede. uchazet 6. 4: nabircka uchazede byla pii posouzeni nabircek dle $ 76 odst. 6 Z\Z hodnotitci komisivyiazena zadavatel rozhodl o vyloudeni uchazede z ridasti v zad6vacim Yueni. Zadavatel v bod Obchodnich podminek stanovil, ie pokud ve smlouv6 neni uveden jin'f termin, je zhotovitel povinen prov6st dilo nejpozdeji ve lh8te do , dle Harmonogramu praci spojen'ich se zpracov5nim anal'izy rizika, ktenf je nedilnou soud5sti Wpyacovan6ho Projektu realizace prfizkumn'fch pracl a analyz rizik jako podklad pro Z6dost do OPZP. Uchazed ve sv6m n5vrhu smlouvy v bodi 2.2. stanovil, ie se,sjednan{ doba plndni prodlouzi v piipadd, Ze zhotovitel v dflsledku prodleni objednatele nemohl iiidnd prouiiddt Dilo a takd v piipad6, ie objednatel neposffine zhotoviteli iiidnd a vhs souiinnost, ke kterd se touto smlouvou zau6zal. Souiinnosti se rozumi i iiidnd a vhsnd placeni ceny dila a jeho i6sti" ProdlouZeni sjednan6 doby pln6ni by mohlo mlt pro zadavatele fat5lni d0sledky a to piedeviim v tom, ie by mu nemusela b'it pos$rtnuta piislibens dotace.

4 4 Zadavatel v bod n5vrhu smlouvy uvedl, Ze,,V piipadd prodleni objednatele s thradou ceny dila nebo jeho iiistile objednatel povinen zaplatit zhotoviteli iroky z prodleni ve vyli_ dle naiheni vtddy 3. H2/Igi4 Sb., v ptatn1m zndni a to z piisluind faktury z nezaplacen dtsw vietnd DpH'za kafld, den prodteni od data splatnosti. Kromd irokfr z prodleniie zhotovitel oprdvndn pozadovat i nihradu uznikl6 ikodf'. Zadavatel stanovil obchodni podminky pro pln6ni veiejn6 zaklzky v piiloze d. t Zad6vacf dokumentace. V bod6 4 Zad6vaci dokumentace je stanoveno, ie vesker6 uveden6 obchodni podminky jsou zadavatelem stanoveny jako minim6lnl a z5jemci tak mohou ve sv6m n5vrhu smlouvy nabidnout zadavateli obchodni podminky vihodn6jsi. pokud z6jemce nezaiadi do sv6ho n5vrhu smlouvy minim6lni obchodni podminky stanoven6 zadavatelem di piipadn6 z5jemcem navrzen6 obchodni podminky ve srovn5n( s t6mito podminkami jednoznadn[ vihodnejsi, posoudi toto jedn6ni zadavatel jako nesplneni zad5vachh poiminek s n6sledkem vylouien( piislusn6ho z5jemce.ze zaddvaciho iizeni' Tot6Z plati, navrhne - li z5jemce obchodni podminky m6n6 rnlhodn6 nei stanoven6 minim6lnl hodnoty uveden6 v obchodnich podmink5ch zadavatele. S ohledem na vise uveden6 uchazed nepochybn6 ve sv6m n5vrhu smlouvy stanovil podminky pro zadavatele m6n6 vihodn6 nei v obchodnitrh podminksch stanovil zadavatel, dimz je podstatn'im zptsobem zhorseno postaveni zadavatele. Uchazed mimo jin6 v bode 8.1. sv6ho n6vrhu smlouvy o dilo na str' B0 nabldky uvedl,,odeuzdd - ti ihotovitel Dito uvedend v itdnku 1 Smtouvy po terminu.uvedendm v ikinku 2 Smlouvy, zaptati objednateti smluvni pokutu ve wlii 0.05 o/o z ceny Dila uveden6 v ilinku 3 vietnd'dph za kazhi zapoiaty den prodteni) maximdtni uiak 7O o/o z ceny Diila vietni DpH. Zhotovitet neni povinen pokutu zaptatit v piipadd, Ze prodleni nezavinil nebo pokud oprdvndnd odstoupil od tdto Smlouvy". Tento dl5nek je v5ak v hrub6m rozporu s ustanovenim dl. 9.f. Obchodnich podminek, kdy zadavatel stanovil, Ze neni - li smlouvou sjedn5na smluvni pokuta vy-55i, platl 2e za nedodrzeni dildfho terminu plneni dila porusenim povinnosti zhotovitele, mfize objednatel za kaidy zapoeati den prodleni uplatnit smluvni pokutu ve rnfsi O,O5 o/o z celkov6 dohodnut6 ceny'cel6ho Oila vdetn[ DPH. Uchazed viak tim, Ze limitoval smluvni pokutu do rni5e max. do IOVo zceny Dila vdetn[ DPH, navrhl obchodni podminky pro zadavatele m6n6 rnfhodn6 nez stanoven6 minim5lni hodnoty uveden6 v obchodnlch podmink6ch zadavatele. S ohledem na rnfse uvedeni byla nabidka uchazede hodnotici komisi pii posouzeni nabidek dle $ 76 odst. LAn. hodnotit:i komisivyiazena' 5. Popis zpssobu hodnoceni zb,fvaiicich'nabidek s.od$vdn6nim i' :. Komise hodnotila nabitcky uchazei&, Keii prokszali spln6ni zadavatelem pozadovan6 kvalifikace a jejichz 'pozaaavry'a nabiicky splnily zdkonn6 pozadavky stanoven6 zadavatelem v zad5vacirch podminksch, tedy nabidky uchazedf 6. 2 a 5. V souladu s g 79 odst. 4 AZ stanovila komise dle W5e nabitckovich cen nee uveden6 poiadi nabidek, tak jak vyplw6 z bodu 6 t6to zprsvy' 6. popis hodnoceni jednotlivfch nabidek v r6mci vsech hodnoticich krit6rii a vfsledek hodnoceni - poiadi nabidek Poiadi nabirdky Cena bez DPH nabidnuts uchazedem Obchodnifirma uchazede 1. t.o92.439,34 Ki Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

5 ,0O Kt 7. sloieni hodnotici komise a podplsv Eren0 hodnotici komise ft /.w 9. Pled6ni zpr6rry o po.*ruzenl a hodnoceni nabidek zadavateli Zpr1va byla pied5na zadavateli dng Jmeno a pifmeni osoby opr5vnen6 jednat jm6nem zadavatele Podpis oprdvn6n6 osoby zadavatele Jan MachSdek - starosta Razitlko zadavatele

6 6 pi.ilonn re zpnave o posouzeni A HoDNoceni Nneioer A. Identifikaini fdaje o zadavateli N5zev zadavatele SirClo zadavatele Jm6no a piijmeni osoby opr5vn6n6 jednat im6nem zadavatele Misto ProseE Proset 18, Prosei u Skutie Jan Mach5Eek - starcsta B. Informace o nahlileni do zprsvy Jm6no a pifrmeni osoby, kters nahl6dla do zpritvy Obchodni RC/cislo firma/n5zev/jm6no obdansk6ho a piijmenf pr&kazu osoby, organizace v0di niz kters nahl6dla je osoba, kters do zprivy nahl6dla do zprdvy v pracovnim di obdobn6m oom6ru Datum nahl6dnutf do zprlry NSklady za rnfpis/opis v Ki Podpis osoby, kter5 nahl6dla do zprlvy

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm

Hf;*yE-.-,m* # ZSHanry 12 - Nfkup tablett s piislu5enstvfm Hf;*yE-.-,m* # y ly f fond v er EVROpSXA UNIE r,rr-a*ilr'? iliicv,"r,rr:vy' pro konkurencocchopnort INVESTICE Do ROZVOJE vzoemvarui Rozhodnuti zadavatele o vyberu nejvhodn6j5f nabidky 1. Veiejnri zakinkt

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO BRNO Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Přeprava VFU 1.7.2016-30.6.2017 jedná se o zakázku malého rozsahu, která není zadávána podle zákona č. 137/2006

Více

Pisemna zprava zadavatele

Pisemna zprava zadavatele STKEDItiSHOU Pisemna zprava zadavatele podle ustanoveni 85 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platn6m zneni f ^ smtomisma WCHmCKAABmKmCKA 1. Nazev vefejne zakazky: V 000404 - Dodavka CNC

Více

PiSnmn A ZPr.Av A aadavatele VEft.EJNE ZAKAZKY

PiSnmn A ZPr.Av A aadavatele VEft.EJNE ZAKAZKY Zadavatel Domov pro seniory Plavei, pifspdvkovfi organizace Plavei 1.67132 Plavei IC:456 71702 PiSnmn A ZPr.Av A aadavatele VEft.EJNE ZAKAZKY ' (dle $ 85 z6konal3712006 Sb. o veiejnychzakazkilch) Nilzev

Více

ZnoAvnci DoKUMENTAcE. .hu. dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni. (d6le jen,,zflkon" ei,,alz")

ZnoAvnci DoKUMENTAcE. .hu. dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni. (d6le jen,,zflkon ei,,alz) ZnoAvnci DoKUMENTAcE dle ust. $ 44 zdkona e.13712006 Sb., o veiejnich zak1zkach, v platn6m zn6ni (d6le jen,,zflkon" ei,,alz") pro zpracov6ni nabidky k podlimitni veiejne zak1zce na stavebni pr6ce zad5van6

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E

Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E OPERACNI PROGRAM PRAHA Kvnu rr rnet.ti DoKU M ENTAc E k veiejn6 zak6zce zad6van6 dle zdkona e. 13712006 Sb., o veiejnfch zarkazkdch, ve zn6ni pozd6jsich piedpis0 (ddle jen,,zakon" ei,,zvz") pro zpracovdni

Více

t--r r.f+ INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek - drlst A evropslsi soci6lni fond v er

t--r r.f+ INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek - drlst A evropslsi soci6lni fond v er evropslsi soci6lni fond v er EVROPSKA UNIE MI NISTERSTVO MLADEZE R relovycnovv SKOLSTV. INVESTICE DO ROzuOJE VZDFLAVANI r.f+ t--r OP VzdEleyenf konkur nceschopnost Z6pis o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta)

Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta) MESTO HOiJCE n6mesti Jiiiho z PodEbrad 342,508 l9 Hoiice Veiejnf zadavatel timto vyzyvit k podfni nabidky nlzukfzkrr mal6ho rozsiahu: Restaurovfni sochy sv. Rodiny (UtEk do Egypta) M6sto Hoiice, nrim.

Více

I/INISTERSTVO SKOLSTV[, MLADEZE A relovvchovy. Stiedni prtmyslovd Skola strojni a stavebni, Tdbor, Komenskdho 1670. 13,00 h 14,00 hodin

I/INISTERSTVO SKOLSTV[, MLADEZE A relovvchovy. Stiedni prtmyslovd Skola strojni a stavebni, Tdbor, Komenskdho 1670. 13,00 h 14,00 hodin evropslci socielni fond v CR EVRoPSKA unre W /NSTERSTVO SKOLSTV[, MLADEZE A relovvchovy NVESTCE DO ROZ/OJE \ZDELAVANi r.t+ t-! OP Vzd6l6v6nl pro konkur nd8c-hopngt Zipis o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

,-tlfi/-, LAZENSKE LESY. Veiejn5 z:ak5zka:

,-tlfi/-, LAZENSKE LESY. Veiejn5 z:ak5zka: ,-tlfi/-, LAZENSKE LESY KARLOVY VARY' Veiejn5 z:ak5zka: zad5van6 ve zjednoduien6m podlimitnim iizeni dfe $ 2!1 orcst. 1 pism. f) ve zn6ni $ 38 z5kona E. t3712006 Sb., o veiejn'fch zak5zk5ch, v platn6m

Více

pisnvrxa zpnav A zadavatele

pisnvrxa zpnav A zadavatele EVROPSKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ MINISTEFISTVO SKOLSTVI MLADEZE A IELoVVcHoVY INVESTICE DO VASf BUDOUCNOSTI pisnvrxa zpnav A zadavatele vyhotoven6 dle $ 85 zhkona E. 13712006 Sb., o veiejnych

Více

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. unriz EVRoPSKEno roxpu pro REGIoNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad J.

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. unriz EVRoPSKEno roxpu pro REGIoNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad J. NZ ROP Y:Ili?-' INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU unriz EVRoPSKEno roxpu pro REGIoNAI-Ni nozvo.l VACI DOKUMENTACE K VEREJNE ZIXAZCC ZAKAZCE ZADAVANE v DLE e. fiztzo06 sb., o verejnycn

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

l. Seznam oslovenlich dodavateli k piedlozeni nabidek

l. Seznam oslovenlich dodavateli k piedlozeni nabidek zprava o posouzenia HoDNocErrri runeioex VEREJNA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU i.j. KRpB-277 418-1Dte.l-ZOt z-oeoovz N6zev zadavatele: er-krajske ieditelstvi policie Jihomoravsk6ho kraje lc zadavatete: 75151499

Více

VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY. Chudeřice, kulturní dům zlepšení tepelně tech. parametrů obvod. konstrukcí

VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY. Chudeřice, kulturní dům zlepšení tepelně tech. parametrů obvod. konstrukcí VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka pro zjednodušené podlimitní řízení dle z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v r{mci zad{v{ní podlimitní veřejné zak{zky na stavební pr{ce s n{zvem: N{zev

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel

VeiejnS zak6zka na doddvky. piijemce podpory v OPZP. EKO Century s.r.o. Kardsek 2230/1,h, Redkovice, 62100 Brno. Ja roslav Lasl, jednatel pisevr rua zpnavn zadavate LE VeiejnS zak6zka na doddvky,,doddvka svozov6 a manipulaini techniky do spoleinosti EKO Century s.r.o." zqddvand ve ziednoduiendm podlimitnim ffzeni podle zdkonq i. 137/2006

Více

\.1. F)PPl ZADAVACI DOKUMEINTACE. [ _..;:-l. I *.i l. Dod5vka optick6ho stolu. T MIEIE J Hffin

\.1. F)PPl ZADAVACI DOKUMEINTACE. [ _..;:-l. I *.i l. Dod5vka optick6ho stolu. T MIEIE J Hffin F)PPl \.1 Oprnn(nf PRocRAM PRAHA KONKURfNCgSCHOPNOST @le [ _..;:-l T MIEIE J H r r r * i l Hffin nli I *.i l EVROPSKAUNTE ZADAVACI DOKUMEINTACE pro zpracovdni nabidky k vetejn6 zakdzce mal6ho rozsilhu

Více

Jihomoravsk6 d6tsk6 l6cebny, piispdvkov6 organizace Kietin d.p. 12,679 62 Kietin 003 86 766. MU Dr. Katefi na Bednailkov6, ieditelka

Jihomoravsk6 d6tsk6 l6cebny, piispdvkov6 organizace Kietin d.p. 12,679 62 Kietin 003 86 766. MU Dr. Katefi na Bednailkov6, ieditelka piseunr zprava ZADAVATELE obdobtte.lnro DLE g Bszvz Nizev veiejn d zakhzky mal6ho rozsah u :,,Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov u Macochy,, 1. ldentifikadni0dajezadavatele: Zadavatel: : rco: zastoupenf:

Více

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejn{ zak{zka: zad{van{ ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 25 a n{sl. z{kona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. vyeenovetvtu nizerui. ZAHRADNiTRAKTOR

ZADAVACI DOKUMENTACE. vyeenovetvtu nizerui. ZAHRADNiTRAKTOR ZADAVACI DOKUMENTACE K vyeenovetvtu nizerui NA ZAHRADNiTRAKTOR 1 DEFINICE POJMO Zadavatel ZadAvaci dokumentace Nabidka Uchazed Den Denni doba Kvaf ifikace posouzeni nabidek Hodnoceni nabidek Hodnotici

Více

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad Jizerou, Pritah

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU. UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l. ll/276 Bakov nad Jizerou, Pritah NZ ROP Y:Ili?-' INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI SPOLU FINANCOVANO EVROPSKOU UNIIz EVROPSKEHO ronpu PRO REGToNAI-Ni nozvo.l XVAUI pt XIC tti OOXU M E NTAC E X Ve Re.l ne ZAXIUCE ZADAVAN ;G zaiio'na'e: iitttooo

Více

ZaoAvAci DoKUMENTAcE. dle ust. $ 44 z6kona d.13tt2006 sb., o veiejnlch zakazkfuch, v platn6rn zn6ni. (d5le jen,,zakon" 6i,,ZVZ"\

ZaoAvAci DoKUMENTAcE. dle ust. $ 44 z6kona d.13tt2006 sb., o veiejnlch zakazkfuch, v platn6rn zn6ni. (d5le jen,,zakon 6i,,ZVZ\ OPERAEHI PROGRAM PRAHA *** i * * i * * *** ] EVRoPsnFuNtE ZaoAvAci DoKUMENTAcE dle ust. $ 44 z6kona d.13tt2006 sb., o veiejnlch zakazkfuch, v platn6rn zn6ni (d5le jen,,zakon" 6i,,ZVZ"\ pro zpracovdni nabidky

Více

?il Fvzikalnf ustav. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE. txj R[ademie v6d e R, v. v. i.

?il Fvzikalnf ustav. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE. txj R[ademie v6d e R, v. v. i. ?il Fvzikalnf ustav -Ez txj R[ademie v6d e R, v. v. i. KvnunKAeNi DoKUMENTAcE k veiejn6 zak zcezadlvanl dle zdkona e.13712006 Sb., o veiejnychzakazkach, ve zn6ni pozdej5ich piedpisfr (d6le jen,,zakon"

Více

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

ve zttetti t. ruazev venerrue zaxiaxv 2. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE OFERAENi PROGRAM PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KVALIF DOKUMENTACE K VEREJNE ZAKAZCE ZADAVANE DLE Z:AKONAe. rg7t2oo6 sb., o verejnvchzaxazt

Více

SiPS TABOR. l. ZajiSt'ov6ni chodu LAN + IT infrastruktury na pracovi5tich SPS Tabor, kompletni

SiPS TABOR. l. ZajiSt'ov6ni chodu LAN + IT infrastruktury na pracovi5tich SPS Tabor, kompletni r gu sri.edni pr0myslova Srou srno:rui a sraveeni, TABoR SiPS TABOR KOMENSKEHO 1670, PSC 390 41 Usek: person6lni www.sps-tabor,cz info@sps-tabor.cz Yyzva k podr{ni nabidky Na plnini veiejnb zakdzky mal6ho

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

Piiloha E. 1. Zad6vaci dokumentace

Piiloha E. 1. Zad6vaci dokumentace evrops socialn i *t EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADEZE A TELOVVCHOVY p.o INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANi r.f+ A't t-l OP vd6l6vrnl lookultncllaio9aroat Piiloha E. 1 k vfzve k podini nabidek na

Více

Ě Á ť ě ž ě ř ý ř ě ý ř ě ů ř ř ů ě ý ů ě ě ž ý ý ě ř ů š ú ř ů š Č ř ě ř š ř ů š ř ř ý ý ř ý ě ž ů ř ř š ň ř š ž ů ř ř š ř š ř ů ě ř ě ď ž ý ě ř š ů ř ě ý ů š ř ř ě ý ý ř ě ý Í Ýř ř ě ý É É ý ř ě ř ě

Více

Zadfvaci dokumentace. Adaptace dvou staveb - kravinfi pro potieby ustdjeni koni. 't,o:lzo 48972. N6zev veiejn6 zakilzky:

Zadfvaci dokumentace. Adaptace dvou staveb - kravinfi pro potieby ustdjeni koni. 't,o:lzo 48972. N6zev veiejn6 zakilzky: Adaptace dvou staveb - kravinfr pro potieby ustdjeni koni Zadfvaci dokumentace prrc podlimitniveiejnou zakdzku na stavebni prdce zadanou formou zjerdnodu5endho podlimitniho iizen( dle z6kona :137 /2006

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

* * * *** M I NTSTERSTVo Sxolsrvf, ulror2g,q relovvchovy. Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn6, piispdvkov6 organizace. Pekaisk6 53.

* * * *** M I NTSTERSTVo Sxolsrvf, ulror2g,q relovvchovy. Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brn6, piispdvkov6 organizace. Pekaisk6 53. ./ evropshi sociiilnl fond v er tk EVROPSKA UNIE M I NTSTERSTVo Sxolsrvf, ulror2g,q relovvchovy INVESTICE DO ROA/OJE \ZDTMVANI r.ft t-i OP VzdEl6vdni konkurenceschopnost Zilpis o posouzeni a hodnoceni

Více

KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E

KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E KVALI F I KAE Ni DOKU M ENTAC E k veiejn6 zaklzce zad1van6 dle z6kona e. rc7,2006 Sb., o veiejnlich zaklzkach, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisft (d6le jen,,zakon" di,,zvz") pro zpracovdni nabidky k podlimitnl

Více

604 821 985 starosta@hartmanl. C2053 Pardubickyi kraj PiedpoklAdani hodnota bez DPH: itni iizeni na internetovfch strsnksch zadavatele.

604 821 985 starosta@hartmanl. C2053 Pardubickyi kraj PiedpoklAdani hodnota bez DPH: itni iizeni na internetovfch strsnksch zadavatele. ZahAieni zad6vaciho iizeni dle zisad $6 a $8,odst.S z6kona E.3Z2006 Sb., o veiejnf ch zakazk6ch, ve zn6ni pozddjsich piedpisri va k podini nabidek v reiimu zakazky mar6ho rozsahu dle gi2, odstj fikadni

Více

vzhledem k tomu, ie piedpokrddanc cena prneni zakiizky nedosahu.ie rimitu jedn6 1 mir. Ka bez DpH,

vzhledem k tomu, ie piedpokrddanc cena prneni zakiizky nedosahu.ie rimitu jedn6 1 mir. Ka bez DpH, ,t LIBERECKA /ts Liberecke ts, a.s., Mrltikova g-l6t Zt Liberec l telffax: +420 485 243 03 1 e-mail: lis@lis.tiberec,cz lc: 254 50,t 3 l ole : CZ2s450i3i V5:eni obchodni pidtel6. - dovoluji si Vds informovat

Více

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon )

Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) Městsk{ č{st Praha - Ď{blice ve smyslu ust. 18 odst. 5 z{kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zak{zk{ch, v aktu{lním znění (d{le jen z{kon ) v{s v y z ý v { k pod{ní nabídky a k prok{z{ní splnění kvalifikace

Více

ztdtv,tci DoKUMENTACE

ztdtv,tci DoKUMENTACE MINISTERSTVO SKOLSTVi. MLADEZE A IELoVvcHoVY EVROPsKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ INVESTICE DO VASI BUDOUCNOSTI rexrova iasr ztdtv,tci DoKUMENTACE idst i. I zaddvacf dokumentqce nadlimitnf

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

Opravy techniky. iislo zakfzky v ISVZ:

Opravy techniky. iislo zakfzky v ISVZ: Podle $ 80 zrikona (,. 13712006 Sb., o veiejnli ch zak6zk6ch, ve znhnipozddj5ich piedpisri (d6le,,zrikon,,) ze dne 8,9.2014 v 15,00 hod v zasedaci mistnosti x{. rfzs Kraje Vysoiina, 2 Np, dvele 225 iislo

Více

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov

ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU Evropsk6 unie NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich tiskov Investice do vosi Evropsk6 unie pooponovano z evnopsreno pno necrohar-nl RozvoJ ffi WZVN.KPODANiNA NA OSTATNi VNNEJNOU Z,AKA IDKY MALEHO ROZSAHU NinevYZ: Realizace vybranfch marketi informaind-propagainich

Více

VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY. Novostavba mateřské školy ve Svojeticích

VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY. Novostavba mateřské školy ve Svojeticích VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Ozn{mení o zah{jení výběrového řízení: Tato veřejn{ zak{zka je zad{v{na jako podlimitní veřejn{ zak{zka ve smyslu ustanovení 12 odst. 2 z{kona č. 137/2006 Sb., o

Více

VYZVA A ZADAVACI DOKUMENTACE

VYZVA A ZADAVACI DOKUMENTACE VYZVA A ZADAVACI DOKUMENTACE pro zpracovsni nabidky ve veiejn6 zakszce mal6ho rozsahu ve smyslu g 12 odst. 3 Zdkona d. L37/2006 Sb., o veiejnfch zakizkich, v platn6m zn6nl (d5le tak6 jako,,zdkon" ii,,zvz.').

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY S,IVOY l.s'iiln:) Ftrqi''r[1. ***** LUXURY SPA RESORT KARTOVY VARY ZADAVACI DoKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAXI XrgiNrY na zakdzku,rnov6 unilbrmy pracovnikri Balneo centra hotelu'o Zad,avatel Savoy Westend

Více

**l MINISTERSTV-O SKOLSTVI, lfi

**l MINISTERSTV-O SKOLSTVI, lfi evropsk'i socia,lnf t-ono v en l MINISTERSTV-O SKOLSTVI, evnopsxn UNIE vtlaprze A TELOVvoHOVY INVESTICE DO ROZ/OJE VZDELAVANI r.f+ OP Vzd6l6v6ni konkutenceschopnost Zirpis o posou zeni a hodnoceni nabidek

Více

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o.

Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Modernizace technologického vybavení firmy ANA AQUALINE s.r.o. Tato veřejn{ zak{zka je svým rozsahem a mírou podpory, kter{ je nižší než 50% z předpokl{dané hodnoty

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s ustanoveními 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) DODÁVKA ZDRAVOTNÍHO A OČKOVACÍHO

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Zad6vaci dokumentace na vefejnou zakdzku V souladu se ZVZ s 44,zad vaci dokumentace a technick6 podminky

Zad6vaci dokumentace na vefejnou zakdzku V souladu se ZVZ s 44,zad vaci dokumentace a technick6 podminky Piilha i. 1 vzvy k pdiini nabidek Zad6vaci dkumentace na vefejnu zakdzku V suladu se ZVZ s 44,zad vaci dkumentace a technick6 pdminky nstalace pticktich kabelfi sinle-mde v hlavni budve Gedetick6 bservatte

Více

1 ldentifikaini ridaie zadavatele a kontaktni osobv

1 ldentifikaini ridaie zadavatele a kontaktni osobv zakszka na stavebni p15ce s nszvem:,.oprava opern6 zdi a svahu 6asti potoka Rokytky' zadavana jako vefejn6 zak6zka mal6ho rozsahu (d6lejen,,vzmr") dle 5 12 odst. 3 ZVZ postupem dle 5 18 odst. 5 z6kona

Více

Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv

Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv Stiedni odborn6 ucilistd ValaSslt6 Klobouky Brumovska 456 76601 Valaisk Kloboukv vyzva K PoDAr.ri NeeiDKY N6zev zakazky: e islo zak6zky: Forma zadani'.,,zaji5t6ni praktick6ho vfcviku v iizeni vozidel skupiny

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

oznamrni vvsrnovrho nfzrrui - znoavac[ podrrlfrurv

oznamrni vvsrnovrho nfzrrui - znoavac[ podrrlfrurv Evropskli zemdd-;lsky fond pd rozvoj venkova Evrcpa investuje do venkowkych oblastl ProgEm mzvoje vefikova \ ".,_ ' PROGRAM ROZVOJE VENKOVA a oznamrni vvsrnovrho nfzrrui - znoavac[ podrrlfrurv PRo VVBERoVE

Více

mirl*fif5{ L ut!tr VVZVA K PoDAN NAB DKY VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITN M NiZCrui 1. f nformace o piedm6tu veiejn6 zakezky

mirl*fif5{ L ut!tr VVZVA K PoDAN NAB DKY VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITN M NiZCrui 1. f nformace o piedm6tu veiejn6 zakezky \ eoe VVZVA K PoDAN NAB DKY VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITN M NiZCrui ZADAVATEL: M6sto Zelezna Ruda Sidlem: Klostermannovo nemesti 295, 34004 Zelezna Ruda zastoupeny: starostou mesta Ing. Michalem Snebergrem

Více

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou SMLOUVA o poskytov6ni odborn6 f rovn6 hospodaieni v lese 1. M6sto Rokytnice v Orlickrich hor6ch, se sidlem ndm. Jindiicha Simka ip. 3, 5L7 61, Rokytnice v Orlick'ich horich, It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,,

Více

Yyzva k podrlni nabidek

Yyzva k podrlni nabidek Yyzva k podrlni nabidek Cislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejndni): N6zev zakflzky= Piedm6t zakflzky: Komplexni zaji5t6ni pron6jmu prostor a cateringovfch sluzeb pro konference, workshopy a semin6ie

Více

Krycf list. Dodiini univers6lniho velkokuchyisk6ho robota. pro Ziikladni Skolu, Praha 9 - Lehovec, Chvaletickd 918. rovostuzsa ors, a.s.

Krycf list. Dodiini univers6lniho velkokuchyisk6ho robota. pro Ziikladni Skolu, Praha 9 - Lehovec, Chvaletickd 918. rovostuzsa ors, a.s. s Krycf list Piiloha E. 1 N6zev veiejn6 zakazky Dodiini univers6lniho velkokuchyisk6ho robota pro Ziikladni Skolu, Praha 9 - Lehovec, Chvaletickd 918 IdentifikaEni tidaje uchazeee (Uchazed vyplni tabulku

Více

vyzva K podani Nneiory venejne zmazky MALEHo RozsAHU

vyzva K podani Nneiory venejne zmazky MALEHo RozsAHU ademie vyzva K podani Nneiory venejne zmazky MALEHo RozsAHU ZasilSme V5m vrizvu k poddnf nabidky na veiejnou zakdzku mal6ho rozsahu na doddvky s n5zvem,,n6kup switch0 a wifi access point& pro rozsiieni

Více

Zadávací dokumentace projektu

Zadávací dokumentace projektu Zadávací dokumentace projektu Analýza rizik ohrožení jímacího území prameniště Slaná migrací kontaminace z bývalé skládky Na Rovném Jedná se o zakázku malého rozsahu, zadávanou dle přílohy č. 4 směrnice

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. -DI ;'""i't:!* # W It h.?i[^1"?'l?'''t" n'l::i.?.:,'nosr

ZADAVACI DOKUMENTACE. -DI ;'i't:!* # W It h.?i[^1?'l?'''t n'l::i.?.:,'nosr H.evropski F; m F gl:sgyprogram podporureme -DI ;'""i't:!* # W It h.?i[^1"?'l?'''t" n'l::i.?.:,'nosr t t ZADAVACI DOKUMENTACE v rimci zakazky Vzd6 l6v ilni zamdstna ncrj s poledn osti ROSSMANN - investice

Více

Opelaini program Vzdikivdni pro konk ulerrceschopnosl Projekt CZ. 1.07 /1.1.001 44.0012 Podpora piirodovddn6ho a teclrnick6ho vzd6l6vilni

Opelaini program Vzdikivdni pro konk ulerrceschopnosl Projekt CZ. 1.07 /1.1.001 44.0012 Podpora piirodovddn6ho a teclrnick6ho vzd6l6vilni INVESTICE: DO ROZVOJE VZDELAVANI Yyzva k pod6ni nabfdek (pro Lidely uveiejndni na IIL\v-ut!!lu!.!Z nebo www shiinkiich k ajfi plo zad6vrini zakiizek z prostiedki llnandni podpory OP VK, kterd se vztahuji

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE 2013' ,,NAKUp pi.enosrufch A srolnich poiirni0 v RocE. zadavatel: eesk6 republika - KancelSi Sendtu

ZADAVACI DOKUMENTACE 2013' ,,NAKUp pi.enosrufch A srolnich poiirni0 v RocE. zadavatel: eesk6 republika - KancelSi Sendtu ZADAVACI DOKUMENTACE dle 5 44 z{kona t. L37/2006 Sb., o veiejntich zakiizk6ch pro zpracovdni nabidky k vefejn6 zak6zce na dod6vky zadan6 v otevfen6m iizenf s ndzvem:,,nakup pi.enosrufch A srolnich poiirni0

Více

q5f MnsARYKOv onkoloctckv 0srRv ZlutV kopec 7, 65653 Brno e.1.: R - tt2gtrt/t4northl

q5f MnsARYKOv onkoloctckv 0srRv ZlutV kopec 7, 65653 Brno e.1.: R - tt2gtrt/t4northl t,s o*tbq^ '+'.t-t A 44 q5f $ WW MnsARYKOv onkoloctckv 0srRv ZlutV kopec 7, 65653 Brno Zdravotnick6 zafizeni akreditovand Joint Commission International a Spojenou akreditadnf komisi tr Protokol o druh6m

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zak{zku na služby s n{zvem Poskytnutí úvěru k zajištění dofinancov{ní projektu s n{zvem Bernartice u Trutnova vodovod - 3. etapa včetně refinancov{ní st{vajícího úvěru

Více

Yyzva k podfnf nabfdkv

Yyzva k podfnf nabfdkv MEsto Strilil pod Ralskem, starostka evoluinf dp. 1G4, 47r 27 strful,pod Rarskem ij.:nlusrntfliw,t' non vestreizipoonai@ Yyzva k podfnf nabfdkv na verejnou zakitzku mal6ho rozsahu zadanou mimo rezim zilkona

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

PRTIBfIIU ZADAVACfuO ftiznni

PRTIBfIIU ZADAVACfuO ftiznni M6stys I(f,cov Jirsikova 157 28509 K6cov IC:00236144 tel.:327 324204 fax:327 324375 e-mail: o tj.:42912009 Vyvdieno na rfiiedni desce M6styse Kicov dne20.7.20o9 V K6covd dne 20 7.2009 DOKT]MENTACE - ----

Více

.-. {e^: L-^t II. slolrv: zrvornf pnosrr.rof. Domov Harmonie, centrum socislnich sluzeb MiroSov, piisp6vkovd

.-. {e^: L-^t II. slolrv: zrvornf pnosrr.rof. Domov Harmonie, centrum socislnich sluzeb MiroSov, piisp6vkovd .-. {e^: L-^t v operndrui procrnhlt zrvornf pnosrr.rof EVRoPSTA unre Fond soudrznosti Evropskyf fond pro regionslni rozvoj vzduch a piirodu sp. zn.: CN/266ICN/13 d.j. 8e4el13/cN ZADAVATEL: slolrv: P1SEU

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Zateplení sportovní haly v Železném

Více

vyzva K PODANI NA.BiDKY A K P. R Q.KA/

vyzva K PODANI NA.BiDKY A K P. R Q.KA/ P58 - Cyklostezka Svitavy- Slunecni stran vyzva K PODANI NA.BiDKY A K P. R Q.KA/.. ~. ZA ~ N~l- s _p LN E~ N.~I -- ''. "-,, ----~ ' r~ 1 - - " - --" -- - - -"------,-- - ' - --- ----~-- - - -- ~- _; ~

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 6/2014 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odůvodnění veřejné zakázky (VZ)

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Odůvodnění veřejné zakázky (VZ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Odůvodnění veřejné zakázky (VZ) Zpracované v souladu s ustanovením 156 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2-8 vyhlč.232/20012

Více

Písemná zpráva zadavatele dle ust. 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Písemná zpráva zadavatele dle ust. 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Písemná zpráva zadavatele dle ust. 85 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Zadavatel: ČR - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Uherské

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

tco: 01687018 Zastoupend: Bc. petra Voseck6 Bankovni spojenl: 2200421706 I 2OjO

tco: 01687018 Zastoupend: Bc. petra Voseck6 Bankovni spojenl: 2200421706 I 2OjO TOP RETAIL PEOPLE for best customer service - Smlouva o dodsvce,,personiilniho auditu pro obecni uiad Pierov nad Labem,, Smluvni strany: Instituce: Adresa: Zastoupenyi: Obecni riiad Pierov nad Labem Pierov

Více

rexrova iasr ZADAVACI DOKUMENTACE ,,Flow cytometrovy analyzhtor CEITEC II" l.l. Zahiieni zadhvaciho iizeni - Oznftmeni o zakfnce

rexrova iasr ZADAVACI DOKUMENTACE ,,Flow cytometrovy analyzhtor CEITEC II l.l. Zahiieni zadhvaciho iizeni - Oznftmeni o zakfnce MINISTERSTVO SKOLSTVI, MLADEZE A TELoVYcHoVY EVROPSKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNf ROZVOJ INVESTICE DO VA5[ BUDOUCNOSTI rexrova iasr ZADAVACI DOKUMENTACE idst i. I zaddvacf dokumentace nadlimitni

Více

ROZHODNUTi ZNDAVATELE O VVEENU NEJVHODTEISi NABiOTY ldentifikace zadavatele:

ROZHODNUTi ZNDAVATELE O VVEENU NEJVHODTEISi NABiOTY ldentifikace zadavatele: ROZHODNUTi ZNDAVATELE O VVEENU NEJVHODTEISi NABiOTY ldentifikace zadavatele: Nizev zadavatele Obec Kostelany 16 OOZazzSe zadavatele Jm6no a piijmeni osoby oprivn6n6 jednat zdkona Kostefany 48,767 01 Kromdiii

Více

EVRo PsKA unre. Fond soudinosti. Evropski fond pro regionrlni ro*oj KVALIFIKACE. (registra6ni dislo projektu), 6Q. v';/zva OP ZP,

EVRo PsKA unre. Fond soudinosti. Evropski fond pro regionrlni ro*oj KVALIFIKACE. (registra6ni dislo projektu), 6Q. v';/zva OP ZP, 9:';l;ll;;:."-u li.. EVRo PsKA unre Fond soudinosti Evropski fond pro regionrlni ro*oj pisrurua vfzvn r pooarui Nasiorv R x pnorazarui spllerui KVALIFIKACE v zakdzce mal6ho rozsahu v souladu s 5 12 odst.3

Více

1. Zadavatel: Vfzva k poddni nabidky na zak1zku mal6ho rozsahu:

1. Zadavatel: Vfzva k poddni nabidky na zak1zku mal6ho rozsahu: Ve Vla5imi 21.2.2013 (datum odesl6ni vlzvy) Ev.6.: 13202 Vfzva k poddni nabidky na zak1zku mal6ho rozsahu:,,dod6vka pracovni techniky" (veiejnd zaklzka mal6ho rozsahu podle $ '12 odst. 3 zdkona t, 13712000

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

Výzva o zahájení zadávacího řízení

Výzva o zahájení zadávacího řízení Výzva o zahájení zadávacího řízení zadávací řízení v souladu se zadáváním zakázek OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. dle směrnice MŽP 12/2012 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce Název zadavatele:

Více

Vyzva k podani nabidky

Vyzva k podani nabidky Vyzva k podani nabidky k verejne zakazce maleho rozsahu na sluzby s nazvem Zajisteni prohlidektel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zanzeni zadavanou podle 18 odst. 5 a 12 odst.

Více

Technologický rozvoj ve firmě Obchodní společnost Most s.r.o.

Technologický rozvoj ve firmě Obchodní společnost Most s.r.o. VÝZVA K POD[NÍ NABÍDKY Veřejn{ zak{zka Technologický rozvoj ve firmě Obchodní společnost Most s.r.o. Tato veřejn{ zak{zka je svým rozsahem a mírou podpory, kter{ je nižší než 50% z předpokl{dané hodnoty

Více

9;,'"Tifili::,"iJil E. MEstsk'i uiad Strakonice Mdsto Strakonice Odbor maietkov'i. Y{zva k pod6ni nabidky na realizaci veiein6 zak6zky mal6ho rozsahu

9;,'Tifili::,iJil E. MEstsk'i uiad Strakonice Mdsto Strakonice Odbor maietkov'i. Y{zva k pod6ni nabidky na realizaci veiein6 zak6zky mal6ho rozsahu MEstsk'i uiad Strakonice Mdsto Strakonice Odbor maietkov'i Y{zva k pod6ni nabidky na realizaci veiein6 zak6zky mal6ho rozsahu Nezev veiejn6 zakiizky:,,sravebni Upmw objektu pnvlixo sruprue zaxt-lor.ti

Více

obec srare xnnd.r,nv 407 6l Star6 Kieiany i.p. 38 IC:00261653 tel.: +42O 412 336 291. e-mail: krecany@volnv.cz; ID datov6 schranky 8y5bin2

obec srare xnnd.r,nv 407 6l Star6 Kieiany i.p. 38 IC:00261653 tel.: +42O 412 336 291. e-mail: krecany@volnv.cz; ID datov6 schranky 8y5bin2 obec srare xnnd.r,nv 407 6l Star6 Kieiany i.p. 38 IC:00261653 tel.: +42O 412 336 291. e-mail: krecany@volnv.cz; ID datov6 schranky 8y5bin2 k rilasti v soutezi o nejvhodn6j5i nabidku a k uzavieni smloury

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Identifikační údaje zadavatele Organizace: Státní fond životního prostředí České republiky

Více

Zprfxa o posouzeni a hodnoceni pfijatych nabfdek

Zprfxa o posouzeni a hodnoceni pfijatych nabfdek OBEC KRASOV i. p. 29r.794 01 Krasov C 002 96 l2l D datov6 schrinkv: ubxavmm Zprfxa o posouzeni a hodnoceni pfijatych nabfdek pro zakfnku mal6ho rozsahu na stavebni pr6ce,,zkvalitneni zdzemf volnodasovych

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

-ffi. *t i g $Ff #$ir *#J"*,,ffi,*,,,, i i 3N t. ;- J,O piiloha 28. ;1 ': c o TNVEST.IcE Do Roa/oJE\zDELAvANt. leo: Dte : dsle jen,,poskytovatel"

-ffi. *t i g $Ff #$ir *#J*,,ffi,*,,,, i i 3N t. ;- J,O piiloha 28. ;1 ': c o TNVEST.IcE Do Roa/oJE\zDELAvANt. leo: Dte : dsle jen,,poskytovatel t x E r N / F F t i g $Ff #$ir #J",,ffi,,,,, -ffi. ;1 ': c o TNVEST.IcE Do Roa/oJE\zDELAvANt i i 3N t. ;- J,O piiloha 28 l&! r.t- e - { H '4 Ndvrh smlouvyo dilo E.2/2OI5 na veiejnou zak5zku s n5zvem: Zahraniini

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona oprava chyb v odůvodnění

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 156 odst. 1 zákona oprava chyb v odůvodnění Zadavatel veřejné zakázky: Město Železný Brod náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod IČ: 00262633 Statutární zástupce : André Jakubička, starosta Název veřejné zakázky: Terminál Železný Brod - 1. etapa

Více

Zadavatel: Obec Lednice se sídlem: Lednice, Zámecké náměstí 70, PSČ: 691 44 IČ: 283339. Veřejná zakázka:

Zadavatel: Obec Lednice se sídlem: Lednice, Zámecké náměstí 70, PSČ: 691 44 IČ: 283339. Veřejná zakázka: Zadavatel: Obec Lednice se sídlem: Lednice, Zámecké náměstí 70, PSČ: 691 44 IČ: 283339 Veřejná zakázka: Stavba Lázeňská zóna Lednice, doplnění infrastruktury zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení

Více

Sanace bývalé prádelny Chrudim Blehovsko zadávaná v užším řízení dle 21 odst. 1 písm. b) ve znění 28 ZVZ

Sanace bývalé prádelny Chrudim Blehovsko zadávaná v užším řízení dle 21 odst. 1 písm. b) ve znění 28 ZVZ PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Veřejná zakázka Sanace bývalé prádelny Chrudim Blehovsko zadávaná v užším řízení dle 21 odst. 1 písm. b) ve

Více

AE -- DE. iz)at/ VeiejnS zzk6zka: ,./

AE -- DE. iz)at/ VeiejnS zzk6zka: ,./ Nizev zadavatele: M6sto Rokytnice v Orlickfch horich, n6m. Jindiicha Simka 3, 517 61 Rokytnice v Orlickfch hor6ch VeiejnS zzk6zka:,rzhotovenf prrikazfi energetick6 nfroinosti na budovy v majetku MEsta

Více