TEMA. :i ''r '.". :-: zam6stnanci v CR m5. zamdstnanci sedi. pacient0 hospitalizovanfch. dosp6llich mri probl6my. drienim t6la, sezenim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMA. :i ''r '.". :-: zam6stnanci v CR m5. zamdstnanci sedi. pacient0 hospitalizovanfch. dosp6llich mri probl6my. drienim t6la, sezenim"

Transkript

1 s, a, lidi pracujicfch s poditadem m6 alespoi n6kter6 piiznaky ndlezejici do syndromu poditadov6ho vid6ni - rozmazan5 vid6ni, dvojit6 vid6ni, such6 a zarud16 odi, podrszd6n6 odi a podobn6 zvy5uje sedav6 zam6stneni riziko tromb6zy dasu tr6vi lid6 v Evropd v interi6rech, kde jsou vystaveni p0sobeni rizikovfch lstek hmotnosti tvoii v m6kden6m PVC ftaldty, rizikov6 ldtky vyvoldvajici rakovinu zam6stnanci v CR m5 sedav6 povolsni :-: zamdstnanci sedi v kancel6ii nesprdvnd 1...,- 'a ',, dosp6llich mri probl6my s bolestmi zad zp0sobenfmi vadnfm drienim t6la, sezenim v kancel6ii a praci u poditade :i ''r '.". pacient0 hospitalizovanfch s krevnimi srazeninami dlouhodobe sediv pr6ci, dalsich 21 0/o pacientfr cesiuje ddlkovfmi lety benzenu, kterit se klimatizaci dostsv6 do interi6rfr jako dfrsledek znedistdni ovzdu5i z dopravy, je po vdechnuti vstiebsno organismem, m0ze zp0sobit poskozeni kostnf dien6 1,1

2 VAROT ANi: KANCETARE skodi zdrau V administrativnich prastona*:h pracr{ie st*le vice lidi. Xdsnlive bezpecn mista je plne riuile. lln xdravq:tnich statisrik se v$ak nasleclky pr*ce v kancel*fieh vet*in*u neprsmitn*u. Jsou skrytd a spadaji dr: kategorie civiliza*ni*h chnrab" KTERA pnaco JE NEJNEBnzpnc- NIE.lSif Statistiky pracovnich rlrazri ukazuj i jasnd na dopravu a stavebnictvi. Ale i zd6nlivd klidnd a komfortni zamdstnilni, jako je administrativni pr6ce v kancel6ii, mrize piin6set piekvapiv hrozby a rizika. Neviditeln6 nebezpedi piedstavuji jak chemick6 vlpary z modernich - vdtsinou umdlich - materi6hj, tak pracovni styl a stres.,,pr6ce v kancel6ii se stala neodmyslitelnou soud6sti civilizace orientovan6 na neust6ly ekonomickf rtst. Jak se zvy5uje tlak na materielni produkci a spotiebu, tak sili tlak na administrativu. Marnd se snazim na tom najit ndco pozitivniho azdravi prospdsn ho. Kancel6iskfch pacientt rychle piibfv6, rizikov6 faktory se sditaji," iik6 l6kai Jan Hnizdil, kterli se zabfv6 celostni medicinou. Tedy nejen odstraiov6nim projevri nemoci, ale i hled6nim jejich skutednych piidin.,,pacienti trpi bolestmi hlavy, zavratdmi, hudenim v usich,zalivacimi probldmy, busenim srdce, dechovou tisni, zvfsenfm krevnim tlakem, rinavou, rizkostmi, depresemi... L6kaii je odesilaji na rfnn6 vysetieni, p6traji po objektivni piidind. Th se ale v pod6tedni f6zi obvykle nenajde. Pacienti svddomitd polykaji prrisky na tlak, proti bolestem, na nervy, na zalivfni, na spani. L6ky sice na chvili ulevi, piidina - nepiiznivd pracovni podminky - ale 10 Stale vy$si pracovni tempo zvy5uje podle odbornikri riziko, ie se do mana- Zersklich funkci budou prosazovat psychicky naru5eni lid6.,,podle psychiatra R. Hareho a psychologa P. Babiaka, autor0 knihy Hadi v obleclch aneb Psychopat jde do prrice, je mezi nimi vysok6 procento psychopat0. Jsou dokonale obledeni, jazykov6 vybaveni, velice schopni, ale soudasn6 dravi, arogantni, bezohledni a bezcitni. Skv6le se adaptu.li na spoledenskli syst6m zalozeni na individu6lni dravosti, bezohlednosti, bezcitnosti a iluzi neustdleho r0stu. Mnohem vice nez oni sami trpi citlivi lide kolem nich," iikd l6kai Jan Hnizdil. zristriv6. Nemoc nenivol6nim po uziv6ni l6kt, nlbrz informaci o tom, i,e timto zprisobem dlovdk uz dhl i,it nemtz,e," dod6v6 l6kai. NEJSME STVORENi K VYSEDAVANi Prvnim zabijbkem z kancel6ie je dlouhodob6 sezeni. M6lokdo ze zamdstnanct i manazerri si uvddomi, Ze mu jde pii nddem tak nevinn6m, jako je vysed6v6ni na pohodln6 Zidli, vlastnd o Zivot. Lidsk6 tdlo totiz neni na podobnou dinnost staveno, a uz vribec neni od piirody stavdno na to, Ze by mdlo v t6to poloze setrvat ndkolik hodin, nebo dokonce vdtsi d6st dne. Uv6di to studie University of Missouri v Columbii z roku Piitom soudasny Zivotni stylje na sezeni v podstatd zaloi,en!. Nejde jen o osm dideset hodin, kterd strrivi lidd na kance16isk Zidli, ale tak o vysed6v5ni pied televizi di sezeni v autd di veiejn6 doprav. Ze studie proveden vfzkumnou organizaci Medical Billing & Coding vyplfv6, i,e lid, kteii trdvi vice dasu vsedd, maji vy55i riziko rimrti nez lidd aktivni. Sezeni je v tomto ohledu podobnd nebezpednd jako kouieni. A to nez6visle na dalsich rizikovfch faktorech,jakoje obezita, vysokli krevni tlak nebo ul, zmin!,n kouieni. Uvridi to newyorskf kardiolog David Coven. Kvrili sezeni se totiz zpomaluje lymfatickli systdm i krevni obdh a z6roveir doch Azi k omezenivyplavov6ni dtlei,itych enzymri do krve. Sezeni kromd toho zprisobuje tak6 probl6my s tr6venim a metabolismem tukt. Ty se pii sezeni ne5tdpi, ale naopak se ukl6daji v tepn6ch i v podkozi. Lid6, kteii v pr6ci vdtsinu dne sedi, proto trpi dvak16t az tiikr6t dastdji onemocndnim srdce, cukrovkou nebo obezitou. Takd to proklzali vedci z University of Missouri. Pii dlouh6m sezeni rovndz stoup6 riziko vzniku rakoviny. V pasivni poloze bez pohybu se totiz oslabuje imunitni syst6m, kterf likviduje poskozujici

3 a potencielne rakovinotvorn6 voln radikitly' Velmivyraznd,aLo93 procent, se pii dlouhodob6m sezeni zvyiuje riziko tromb6z-v' Krev se totiz pii sezeni hromadi v nohou, vznikaji kiecov Zilf i nebezpeine krevni srazeniny' Dlouhodobii sedavy zprisob Zivota navic vyraznd snizuje i intelektu6lni vykonnost' Svaly bez pohybu totil,zpomali pumpov6ni okysliden6 krve do mozku' Jak jde rizika spojen6 se sezenim omezit? Vyraznd pomehe napiiklad to, pokud se lid6 nejd le po dvou hodin6ch sezeni zvednou ajdou se alespoir na chvili projit nebo trochu prot6hnout. Zalimco nebezpedi spojene s dlouhodobym sezenim mohou lid6 jakoukoli vlastni aktivitou omezit, u dalsich jsou vystaveni na milost a nemilost prostiedi, ve kter6m pracuji. CHEMICKY KOKTEJL Moda pouziv6ni umdlych materi6lu s sebou piindsi i rizika spojen6 s vlpary, kter6 se ze syntetickych materi5lfi uvolfiuji. PiestoZe vddci tato rizika studuji po desetileti, ve firm6ch se jimi prakticky nikdo nezabyvf.,,probl mu se za(ala vdnovat pozornost piibliznd pied ityiiceti lety, kdy se zaialy studovat zdravotni probl myve velkych administrativnich budovsch zejmlna v USA. V ndkterfch lid6 trpdli bolestmi hlavy, dralddnim oii nebo dychacich cest di koznimi probl6my. Pozddji se zadalo pouzivat pojmu syndrom nezdravd budovy a bdhem vyzkumri se ukszalo, Ze probl6mem mrize blit dosti Sirokd spektrum l6tek. Od radonu nebo azbestu pies jemn6 prachov6 d6stice, tdkavd organick l6tky, jako je formaldehyd, tdzke kovy (rtut, olovo, kadmium), zmdkdovadla, napiiklad ftal ty, ai po takzvan6 perzistentni l6tky jako PCB nebo bromovan6 zpomalovade hoieni," vypocital koktejl smrticich rizik Miroslav Suta z Centra pro Zivotni prostfedi a zdravi. Dtsledkl, kazdodenniho pirsobeni tdchto jedir mohou zatinal drobnfmi zdravotnimi potizemi, jako podr6zddni sliznic, bolesti hlavy nebo rinava. Ndkter6 l6tky jsou ale schopny napiiklad narusovat hormon6ln( syst m, zvysuji riziko cukrovky, poruch Stitnd Ll6zy nebo muzsk ho a Zensk6ho reprodukdniho syst6mu. L6tkyjako formaldehyd, kter! se bdznd vyskytuje ve veikerdm ndbytku vyroben6m z dievotiisky, azbest nebo radon patii mezi vvsoce rizikov6 rakovinotvorn6 l6tky. Kde se v kancel6ii mohou skryvat nejvdtsi rizika? Bezpednych koutir je opravdu m6lo. 12 Ftal6ty (DEHB DBB BBP) Di-2- ethylhexyl ftalat, di-butyl ftal6t, benzyl butyl {tal6t Vlastnostii toxick6 ve vztahu k reprodukdnimu rlstroji Zdravotni fdinky: mohou po5kodit reprodukdni syst6m malfch ddti a mohou naru5it hormonalni syst6m. Produkty: kosmetika, Sampony, zvlheovade, parfemy, n6kter6 hradky, textil, podlahove krytiny, koberce, nabytek, plastovd obaly (vdetnd obal0 potravin), interiery aut, d6tsk6 matrace, sprchov6 zdvdsy, sedadky a lin6 piedm6ty z polyvinylchloridu (PVC) Bromovan6 zpomalova e hoieni (Deka BDE, Penta BDE' HBCDD) Vtastnosti: v Zivotnim prostiedi l6lce roz' loziteln6 (perzistentni), mohou se hromadit v t6le (bioakumulativni), mohou bft toxick6 Zdravotni riilnky: negativni tidinky na.jatra, mozek a norvovji syst6m Produkty: matrace, koberce, pohovky a 6aloun6ni nabytek, textil (zaclony, piehozy atd.), oddvy (n6ktera d6tska pylama), elektrick6 spotlebide (poditade, laptopy, mobily, televize, DVD piehravade, iehlidky, svitidla a Siitiry Perf luorovan6 chemik6lie (PFOS, PFOSA, PFOA) Vlastnosti: t6zce rozloliteln6 (perzistentni), mohou se hromadit v krvi, jatrech (bioakumulativni), mohou bft toxickd Zdravotnf tidinky: mohou zp0sobovat vrozen6 vady, po5kodit imunitni syst6m a dinnost Stftn6 ZlAzy Produkty: hrnce, pdnve s nepiilnavfm efektem, nepromokave obledenf, plastove nadoby na potraviny, koberce, 6aloun6ni Bisfenol-A (BPA) Vlastnosti: m02e poskodit hormondlni a imunitni syst6m Zdravotni 66inky: m0ie po$kodit muisk6 rozmno2ovaci ustroji, zvf5it riziko rakoviny, zpfrsobovat obezitu, diabetes, odolnost v0di inzulinu, polycystick6 onemocndni vaje6- nik0, potraty Produkty: kojeneck6 l6hve, l6hve na vodu, vnitlek obal0 potravin a ndpojt, zubni v!- pln6 a t6snici hmoty, elektrick6 spotiebi6e a elektronika, kompaktni disky Zdroj: Arnika Nebezpeen6 latky mohou pochizet z kancel6isk6 techniky, z niz se mohou uvoliovat ftalirty nebo bromovane zpomalovade hoieni' Zdrojem v5;parri mrize byt i n6bytek, podlahov6 krytiny nebo n6tery. Nebezpedny bisfenola se uvoliruje z termopapirii pou2ivanych v kancel6isk6 technice, ale tak6 z CD nebo DVD. Lide si ho dasto piin6seji z domova az k sobd na strhl v podobd plastovych krabic se svaainou. Prod se i pies jasn6 udaje vddct o jejich Skodlivosti nebezpetne l6tky v kanceldiich st6le vyskytuji?,,dirvody jsou rtzne' V nekterfch piipadechjde o snahu virobcri usetiit. Napiiklad mezi nejlacindjsi podlahov6 krytiny patii takzvan6 lino vvroben6 z PVC mdkeen ho ftal6ty' v n kterlrch piipadech 5lo privodne o dobie minenou snahu chr6- nit zdravi Iidi. Tieba v piipadd ndkterych zpomalovairi hoieni, kter6 mdly omezovat riziko vzniku pol.eru nebo zpomalit jeho Siieni, a tak poskytnout lidem vice dasu k bezpedn6mu opustdni budovy. Z podobn6ho dfivodu se v minulosti v budov6ch pouzival azbest, kterlfje uz sice v novych vvrobcich zakazany, ale st6le ho lze v mnoha objektech najit," pokraiuje Miroslav Suta. Piipomin6, 2e zamoieni azbestem se nevyhnulo ani bruselskd sidlo Evropsk6 komise - Berlaymont. Obii budova, ve ktere pracovaly asi tii tisice lidi, musela blit kvfili zamoieni azbestem v roce 1991 uzaviena. Rekonstrukce trvala vice nei, desetileti a spolkla stovky milionu eur. Zamdstnanci v kancel6iich mohou sve prostiedi ovlivnitjen m6lo. Jsou odk6z6ni na firemni kulturu sv ho zamdstnavatele. Zivnostnici a podnikatele, kteii si kancel6fe zaiizuji sami, vsak mohou rizika spojen6 se Skodlivinami vyrazne omezit. Ndkter ekologick6 organizace napiiklad zveiejiuji Zebiidky,,zelenich" vyrobct elektroniky. Napiiklad podle piehledu sestavovan ho Greenpeace patfi mezi nejzelendjsi producenty poditadri a telefont HP, Dell a Nokia. Na opadn m konci se naopak pohybuji spoleinosti ROM, Toshiba nebo Acer.,,S6m jsem podobnf Zebiiiek pouzil zhruba pied rokem pii koupi svdho notebooku. Vybiral jsem mezi tiemi vyirobky s velmi podobnf mi parametry a s velmi podobnou cenou, ale s velmi odlisnfm postojem v!robct k n6hrade nebezpednfch chemik6lii," zminil Miroslav Suta. Rizika spojenii s chemik6liemi mohou lid v kancel6iich omezit tak nakupoviinim zbo'zi ozna(en6ho symbolem Ekologickl,' 5etrny vfrobek.

4 NEZAPOMINEJTE NA KLIMATIZACI Zdravi paradoxnd mohou ohrozovat mnohd dopliky, kterlimi se lid6 snazi piebit umdly pach z elektroniky nebo syntetickych koberc0. Rfiznd osvdzovaie vzduchu, vonn6 tyiinky ii svidky, pokud nejsou vyrobeny z piirodnich materi6hj a obsahuji synteticke vonn6 l6tky, piispivaji rovndz k zamoiov6ni vzduchu v kancel6iich Skodlivinami.,telk6 probldmy jsou v poslednich letech s klimatizacemi," upozoriuje Zuzana Beiviiiovil z Centra hygieny pr6ce a pracovniho lekaistvi pii St5tnim zdravotnim Istavu. PiiliS chladnf vzduch jednak naru5uje piirozen6 mikroklima v kancel6iich a mtze v6st k dast jsimu v5iskytu bdznfch virovych onemocndni. Navic iada firem podceiuje pravideln disteni klimatizaci,ve kterfch se pak vyskytuji plisnd, bakterie a prach. Pokud navic neni i6dnd ai5ten vndjsi vzduch, ktery se do klimatizace piivridi, mtze v rusnych mdstech obsahovat prach, oxidy siry, dusiku a dalsi Skodliviny. Zuzana Bedv6iov6 povai,ule za nevhodn6 pokrivat podlahy v kanceliiiich koberci.,,je prok5z6no, Ze statick6 elektiina vyvolan6 chtzi vede k viieni prachu. Lid6 pak dasto mylnd povazuji piileni odi za dtsledek sledov6ni poditaiovych monitort, skuteinou piidinou je ale pr6ve prachz koberct," dod6v6. Studie Svedskich vddcri publikovan6 v letosnim roce navic ukazala, Ze u kancel6ii nezaleiijen na pouzitych materi6lech, ale take na jejich uspoirid6ni. MuZi a Zeny piitom PrAce v kancelaii v soudasnosti znamena prdci na poditadi. Ta vsak pledstavuje pro lidsk6 zdravi riziko hned v ndkolika oblastech. Mezi nejzn6m6j$i probldmy spojen6 s dlouhodobim pouiivdnim poditad0 patii takzvan! syndrom RSl. Tedy komplikace zp0sobena opakovan!m napdtim v d0sledku stisku poditadov6 my5i provazen6 drobnfmi pohyby. Ty nemuseji blt pfili5 namahave, nebezpedi prdce s my5i vyplfva,jejich dlouhodobosti a nedostatku relaxadnich moment0. Vfsledkem b!vaji zan6ty 5lach, Nevhodn6 umist6nl kldvesnice 6i my$i moie v6st tak6 k tlaku na nerv prochazejicl pledloktim v oblasii takzvan6ho karpdln[ho tunelu. Drisledkem tlaku zapdstnich k0stek na toto misto m0ie byt necitlivost, palenl v rukou nebo "mravendeni". Syndrom zdp6stniho tunelu m02e v6st az k bolestiv6mu onemocn6ni a skondit operaci. Zdravotnl nasledky m0ze zp0sobit tak6 dlouhodob6 sledovdni poditadov6ho monitoru. Lidsk6 oko neni uzp0sobeno k dlouh6mu divdni do jednoho mista. Dlouhodob6 zaostieni oka do stejn6 vzdalenosti m0ze zprisobit postupne zhor$ovdni zraku. Projevi se hlavnd zhor5ujici se schopnosti oka zaostlovat a v6tsi ndchylnosti k zakal0m. Nezanedbatelne, i kdyt stale ne zcela objasndn6 je tak6 p0sobeni elektromagnetickdho smogu pii prdci na poditadi. Je mu piipisov6no oslabovdni imunitn{ho syst6mu a sni2ovdnl reprodukce, deprese, ndkterd druhy rakoviny a podobn6. Velklm rizikem pro muie je prace s notebooky. Pokud si piistroj pii prdci pokladaji na klin, mohou si tim zp0sobit trvalou neplodnost. Notebooky toti2 pii prdci vydavaji teplo, na kter6 jsou mu2sk6 pohlavni orgeny mimoiddn6 citliv6. V malich a stiednich firmdch se lidem daii l6pe nez v obiich nadndrodnich gigantech, odriiii se to tak6 na jejich zdravi. Vyplfvd to ze studie Svedsklich v6dc0 (Office design's impact on sick leave rates) zveiejn6n6 v leto5nim roce. Zatimco ve velklch firmdch lid6 prostonaji v pr0mdru 9,5 dne rodn6, ve stiednich firmdch je to 8,4 dne rodnd. V malfch podnicich pak zamdstnanci stonaji v prrimdru jen 7,8 dne za rok. reaguji na rtzn6. typy kancel6ii odlisnd. Zatimco muzi se nejhriie citi v takzvanich f lexi-kancel6iich, kde se zamdstnanci usazuji rfiznd podle potfeby nebo sr'6ho piichodu do zamdstneni, Zeniim nejvice vadi velk6 openspace kancel6fe. STARTER RAKOVINY Vyznamnlim zdravotnim rizikem prace v kancel6iichje tak6 stres. O co m6n je pr6ce dtlezit6, o to viceje vdtsinou spojena s rtznlimi reportingy, hodnocenim di terminy odevzdani di kontrol. Dlouhodobf stres je pak spojen s celou iadou nemoci, od lupenky pies rakovinu az po infarkty. Trvalil psychickri zittei. rovnei. mrize vyvolat syndrom vyhoieni.,,lidd pracujici v kancel6iich piesvddcuji sami sebe, Ze stres a zdravotni obtize s nim spojend kjejich pr6ci patfi. Boji se, Ze pokud si postd- Zuji, skondi na ulici. Takov6 chov6ni je nejkratsi cestou k nemoci. Pacientrim radim, aby nepiijimali roli pasivni obdti a zkusili se s vedenim dohodnout. Trpicichje obvykle vice, za svoje potize se ale stydi, neieknou si o nich. To je chyba. VdtSi naddji na uspdch mii spoledny postup, kolektivni vyjedniiv6ni. Pokudje 56f firmy rozumnf, piistoupi na slusne formulovanf pozadavek zamdstnanct tlikajici se fprav interi6ru ii pracovni doby, zaiazeni piest6vek pro pohybovou relaxaci, pro pauzu na obdd a podobnd," iik6 Jan Hnizdil. I kdyz v oficirilnich statistikach nemoci z povol6nije administrativa s 0,6 procenta tim nejm nd rizikovlim oborem, neni podle odbornik0 moi.n n6sledky podcerovat. Statistiky totiz zachycuji jen viditelne niisledky pr6ce - napiiklad poskozeni sluchu z hludn6ho prostiedi nebo mechanicke poskozeni vlivem jednostrann zateie, napiiklad u pracovnikri se sbijedkami. M6nd n6padn, ale dlouhodob6 riziko spojen s praci v kanceliiii se tak do statistik negativnich vlivri pracovniho prostiedi nepromit6. Obyiejne spadne do obecnych kategorii civilizadnich chorob a podohne. 14

5 KANCELARSKYCH PACI ENTO PEIBYvA. Rizikov6 faktory se siitaji, iikd l6kai Jan Hnizdil. TEMA

Kanceláře škodí zdraví

Kanceláře škodí zdraví Margareta Křížová: Recept na úspěch nezačíná penězi str. 18 číslo 4 l 14. 4. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Kanceláře škodí zdraví Málo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Miroslav Šuta Chemické látky v životním prostředí a zdraví

Miroslav Šuta Chemické látky v životním prostředí a zdraví Miroslav Šuta Chemické látky v životním prostředí a zdraví Ilustrace, grafická úprava a sazba: Rostislav Pospíšil Korektury: Jiří Turek Tisk: Adatisk Adamov První vydání, Brno, srpen 2008 Vydala ZO ČSOP

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Jóga a její vliv na psychickou a fyzickou kondici seniorů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

hormonální látky ve vodách

hormonální látky ve vodách martina jánišová hormonální látky ve vodách metodický materiál pro učitele odborný text martina jánišová hormonální látky ve vodách metodický materiál pro učitele odborný text lipka školské zařízení pro

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika

Více

prameny zdraví 6/2011 Proč ženy v Číně netrpí rakovinou prsu 8 Muži degenerují, tvrdí známá psycholožka 18

prameny zdraví 6/2011 Proč ženy v Číně netrpí rakovinou prsu 8 Muži degenerují, tvrdí známá psycholožka 18 6/2011 prameny Časopis pro zdraví a harmonický životní styl listopad prosinec ročník XVII. cena 32 Kč 1,69 zdraví Proč ženy v Číně netrpí rakovinou prsu 8 Muži degenerují, tvrdí známá psycholožka 18 Shutterstock/Yellowj

Více

V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany

V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany V polovin6 roku nabyla udinnosti nov6 vyhl6ska e.2312008 - piin6si garance v6t5i bezpednosti bydfeni z hlediska po26rni ochrany Dne 1. dervence 2008 nabyla fdinnosti nov6 vyhl6ska E.2312008 Sb., o technicklich

Více

Jakou má srdce naději?

Jakou má srdce naději? dravá rodina Jakou má srdce naději? Jak proti infarktu? Zachránci dětských srdcí Radar pro srdce Seriál Tajemství života Enzymy a onemocnění cév Soutěž o cestu do Ameriky s o u t û Ï Vážení čtenáři, určitě

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

Nakládání se zdravotnickým odpadem: Porovnání České republiky a Slovinska

Nakládání se zdravotnickým odpadem: Porovnání České republiky a Slovinska Vytištění české verze je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Vydání

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Kouření dětí a mladistvých

Kouření dětí a mladistvých Kouření dětí a mladistvých Kouření je považováno za jednu z nejrozšířenějších civilizačních chorob ve světě a škodlivé účinky kouření již prokázaly mnohé vědecké pokusy a studie. Dnešní svět čelí tabákové

Více

Co vás tedy může na dovolené

Co vás tedy může na dovolené fit & fun editorial > Sedavé zaměstnání a pracovní stres nejdou příliš dohromady se zdravím a kondicí. Aktivně odpočívat však lze denně a dokonce i v kanceláři. Samozřejmě není nad dovolenou. Víme, jak

Více

prameny Co by měla žena o muži zdraví vědět 4/2012

prameny Co by měla žena o muži zdraví vědět 4/2012 4/2012 prameny Časopis pro zdraví a harmonii těla, duše i ducha červenec srpen ročník XVIII. cena 32 Kč 1,69 zdraví Co by měla žena vědět o muži 18 8 10 14 24 Lepek každý desátý má problém Špenát a brukev

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí

heslem starověkých lidí: Jezte, pijte, po smrti není rozkoše. Ve zpěvu Odyssey Achilles prohlásil, že by byl raději na zemi posledním, než v podsvětí 1 Stanley Bradleay (pseudonym Stanislav Brázda) je známý a zkušený vizionář a psychoanalytik. Napsal již několik zajímavých publikací, které byly vždy v krátké době rozprodány. Jmenujme např. Škola psychotroniky,

Více

PIJANI, KUŘÁCI A JAK S NIMI ASERTIVNĚ

PIJANI, KUŘÁCI A JAK S NIMI ASERTIVNĚ ROMAN PEŠEK ZUZANA RYSOVÁ PIJANI, KUŘÁCI A JAK S NIMI ASERTIVNĚ JEDNAT KUŘÁCI A OPILCI ZAMĚSTNÁVAJÍ MNOHO LÉKAŘŮ, TERAPEUTŮ, LEKTORŮ, ÚŘEDNÍKŮ A VÝZKUMNÍKŮ. ZAMĚSTNÁVAJÍ SPOUSTU LIDÍ PRACUJÍCÍCH V PIVOVARECH,

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Praha Litomyšl

david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Praha Litomyšl david perlmutter ve spolupráci s kristin lobergovou moučný mozek zdravě bez pšenice, sacharidů a cukru, tichých zabijáků vašeho mozku Nakladatelství Paseka Praha Litomyšl PŘELOŽILA BARBORA CHRUDINOVÁ GRAIN

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více

Pomocník ICT koordinátorů z Brna

Pomocník ICT koordinátorů z Brna 20. 4. 2015 Angličtina pro ICT Pomocník Pomocník ICT koordinátorů z Brna Domů Odkazy» Informace pro nás» 1. semestr» 2. semestr» Úkoly Angličtina pro ICT Angličtina pro ICT Většina lidí si při představě

Více