TEMA. :i ''r '.". :-: zam6stnanci v CR m5. zamdstnanci sedi. pacient0 hospitalizovanfch. dosp6llich mri probl6my. drienim t6la, sezenim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMA. :i ''r '.". :-: zam6stnanci v CR m5. zamdstnanci sedi. pacient0 hospitalizovanfch. dosp6llich mri probl6my. drienim t6la, sezenim"

Transkript

1 s, a, lidi pracujicfch s poditadem m6 alespoi n6kter6 piiznaky ndlezejici do syndromu poditadov6ho vid6ni - rozmazan5 vid6ni, dvojit6 vid6ni, such6 a zarud16 odi, podrszd6n6 odi a podobn6 zvy5uje sedav6 zam6stneni riziko tromb6zy dasu tr6vi lid6 v Evropd v interi6rech, kde jsou vystaveni p0sobeni rizikovfch lstek hmotnosti tvoii v m6kden6m PVC ftaldty, rizikov6 ldtky vyvoldvajici rakovinu zam6stnanci v CR m5 sedav6 povolsni :-: zamdstnanci sedi v kancel6ii nesprdvnd 1...,- 'a ',, dosp6llich mri probl6my s bolestmi zad zp0sobenfmi vadnfm drienim t6la, sezenim v kancel6ii a praci u poditade :i ''r '.". pacient0 hospitalizovanfch s krevnimi srazeninami dlouhodobe sediv pr6ci, dalsich 21 0/o pacientfr cesiuje ddlkovfmi lety benzenu, kterit se klimatizaci dostsv6 do interi6rfr jako dfrsledek znedistdni ovzdu5i z dopravy, je po vdechnuti vstiebsno organismem, m0ze zp0sobit poskozeni kostnf dien6 1,1

2 VAROT ANi: KANCETARE skodi zdrau V administrativnich prastona*:h pracr{ie st*le vice lidi. Xdsnlive bezpecn mista je plne riuile. lln xdravq:tnich statisrik se v$ak nasleclky pr*ce v kancel*fieh vet*in*u neprsmitn*u. Jsou skrytd a spadaji dr: kategorie civiliza*ni*h chnrab" KTERA pnaco JE NEJNEBnzpnc- NIE.lSif Statistiky pracovnich rlrazri ukazuj i jasnd na dopravu a stavebnictvi. Ale i zd6nlivd klidnd a komfortni zamdstnilni, jako je administrativni pr6ce v kancel6ii, mrize piin6set piekvapiv hrozby a rizika. Neviditeln6 nebezpedi piedstavuji jak chemick6 vlpary z modernich - vdtsinou umdlich - materi6hj, tak pracovni styl a stres.,,pr6ce v kancel6ii se stala neodmyslitelnou soud6sti civilizace orientovan6 na neust6ly ekonomickf rtst. Jak se zvy5uje tlak na materielni produkci a spotiebu, tak sili tlak na administrativu. Marnd se snazim na tom najit ndco pozitivniho azdravi prospdsn ho. Kancel6iskfch pacientt rychle piibfv6, rizikov6 faktory se sditaji," iik6 l6kai Jan Hnizdil, kterli se zabfv6 celostni medicinou. Tedy nejen odstraiov6nim projevri nemoci, ale i hled6nim jejich skutednych piidin.,,pacienti trpi bolestmi hlavy, zavratdmi, hudenim v usich,zalivacimi probldmy, busenim srdce, dechovou tisni, zvfsenfm krevnim tlakem, rinavou, rizkostmi, depresemi... L6kaii je odesilaji na rfnn6 vysetieni, p6traji po objektivni piidind. Th se ale v pod6tedni f6zi obvykle nenajde. Pacienti svddomitd polykaji prrisky na tlak, proti bolestem, na nervy, na zalivfni, na spani. L6ky sice na chvili ulevi, piidina - nepiiznivd pracovni podminky - ale 10 Stale vy$si pracovni tempo zvy5uje podle odbornikri riziko, ie se do mana- Zersklich funkci budou prosazovat psychicky naru5eni lid6.,,podle psychiatra R. Hareho a psychologa P. Babiaka, autor0 knihy Hadi v obleclch aneb Psychopat jde do prrice, je mezi nimi vysok6 procento psychopat0. Jsou dokonale obledeni, jazykov6 vybaveni, velice schopni, ale soudasn6 dravi, arogantni, bezohledni a bezcitni. Skv6le se adaptu.li na spoledenskli syst6m zalozeni na individu6lni dravosti, bezohlednosti, bezcitnosti a iluzi neustdleho r0stu. Mnohem vice nez oni sami trpi citlivi lide kolem nich," iikd l6kai Jan Hnizdil. zristriv6. Nemoc nenivol6nim po uziv6ni l6kt, nlbrz informaci o tom, i,e timto zprisobem dlovdk uz dhl i,it nemtz,e," dod6v6 l6kai. NEJSME STVORENi K VYSEDAVANi Prvnim zabijbkem z kancel6ie je dlouhodob6 sezeni. M6lokdo ze zamdstnanct i manazerri si uvddomi, Ze mu jde pii nddem tak nevinn6m, jako je vysed6v6ni na pohodln6 Zidli, vlastnd o Zivot. Lidsk6 tdlo totiz neni na podobnou dinnost staveno, a uz vribec neni od piirody stavdno na to, Ze by mdlo v t6to poloze setrvat ndkolik hodin, nebo dokonce vdtsi d6st dne. Uv6di to studie University of Missouri v Columbii z roku Piitom soudasny Zivotni stylje na sezeni v podstatd zaloi,en!. Nejde jen o osm dideset hodin, kterd strrivi lidd na kance16isk Zidli, ale tak o vysed6v5ni pied televizi di sezeni v autd di veiejn6 doprav. Ze studie proveden vfzkumnou organizaci Medical Billing & Coding vyplfv6, i,e lid, kteii trdvi vice dasu vsedd, maji vy55i riziko rimrti nez lidd aktivni. Sezeni je v tomto ohledu podobnd nebezpednd jako kouieni. A to nez6visle na dalsich rizikovfch faktorech,jakoje obezita, vysokli krevni tlak nebo ul, zmin!,n kouieni. Uvridi to newyorskf kardiolog David Coven. Kvrili sezeni se totiz zpomaluje lymfatickli systdm i krevni obdh a z6roveir doch Azi k omezenivyplavov6ni dtlei,itych enzymri do krve. Sezeni kromd toho zprisobuje tak6 probl6my s tr6venim a metabolismem tukt. Ty se pii sezeni ne5tdpi, ale naopak se ukl6daji v tepn6ch i v podkozi. Lid6, kteii v pr6ci vdtsinu dne sedi, proto trpi dvak16t az tiikr6t dastdji onemocndnim srdce, cukrovkou nebo obezitou. Takd to proklzali vedci z University of Missouri. Pii dlouh6m sezeni rovndz stoup6 riziko vzniku rakoviny. V pasivni poloze bez pohybu se totiz oslabuje imunitni syst6m, kterf likviduje poskozujici

3 a potencielne rakovinotvorn6 voln radikitly' Velmivyraznd,aLo93 procent, se pii dlouhodob6m sezeni zvyiuje riziko tromb6z-v' Krev se totiz pii sezeni hromadi v nohou, vznikaji kiecov Zilf i nebezpeine krevni srazeniny' Dlouhodobii sedavy zprisob Zivota navic vyraznd snizuje i intelektu6lni vykonnost' Svaly bez pohybu totil,zpomali pumpov6ni okysliden6 krve do mozku' Jak jde rizika spojen6 se sezenim omezit? Vyraznd pomehe napiiklad to, pokud se lid6 nejd le po dvou hodin6ch sezeni zvednou ajdou se alespoir na chvili projit nebo trochu prot6hnout. Zalimco nebezpedi spojene s dlouhodobym sezenim mohou lid6 jakoukoli vlastni aktivitou omezit, u dalsich jsou vystaveni na milost a nemilost prostiedi, ve kter6m pracuji. CHEMICKY KOKTEJL Moda pouziv6ni umdlych materi6lu s sebou piindsi i rizika spojen6 s vlpary, kter6 se ze syntetickych materi5lfi uvolfiuji. PiestoZe vddci tato rizika studuji po desetileti, ve firm6ch se jimi prakticky nikdo nezabyvf.,,probl mu se za(ala vdnovat pozornost piibliznd pied ityiiceti lety, kdy se zaialy studovat zdravotni probl myve velkych administrativnich budovsch zejmlna v USA. V ndkterfch lid6 trpdli bolestmi hlavy, dralddnim oii nebo dychacich cest di koznimi probl6my. Pozddji se zadalo pouzivat pojmu syndrom nezdravd budovy a bdhem vyzkumri se ukszalo, Ze probl6mem mrize blit dosti Sirokd spektrum l6tek. Od radonu nebo azbestu pies jemn6 prachov6 d6stice, tdkavd organick l6tky, jako je formaldehyd, tdzke kovy (rtut, olovo, kadmium), zmdkdovadla, napiiklad ftal ty, ai po takzvan6 perzistentni l6tky jako PCB nebo bromovan6 zpomalovade hoieni," vypocital koktejl smrticich rizik Miroslav Suta z Centra pro Zivotni prostfedi a zdravi. Dtsledkl, kazdodenniho pirsobeni tdchto jedir mohou zatinal drobnfmi zdravotnimi potizemi, jako podr6zddni sliznic, bolesti hlavy nebo rinava. Ndkter6 l6tky jsou ale schopny napiiklad narusovat hormon6ln( syst m, zvysuji riziko cukrovky, poruch Stitnd Ll6zy nebo muzsk ho a Zensk6ho reprodukdniho syst6mu. L6tkyjako formaldehyd, kter! se bdznd vyskytuje ve veikerdm ndbytku vyroben6m z dievotiisky, azbest nebo radon patii mezi vvsoce rizikov6 rakovinotvorn6 l6tky. Kde se v kancel6ii mohou skryvat nejvdtsi rizika? Bezpednych koutir je opravdu m6lo. 12 Ftal6ty (DEHB DBB BBP) Di-2- ethylhexyl ftalat, di-butyl ftal6t, benzyl butyl {tal6t Vlastnostii toxick6 ve vztahu k reprodukdnimu rlstroji Zdravotni fdinky: mohou po5kodit reprodukdni syst6m malfch ddti a mohou naru5it hormonalni syst6m. Produkty: kosmetika, Sampony, zvlheovade, parfemy, n6kter6 hradky, textil, podlahove krytiny, koberce, nabytek, plastovd obaly (vdetnd obal0 potravin), interiery aut, d6tsk6 matrace, sprchov6 zdvdsy, sedadky a lin6 piedm6ty z polyvinylchloridu (PVC) Bromovan6 zpomalova e hoieni (Deka BDE, Penta BDE' HBCDD) Vtastnosti: v Zivotnim prostiedi l6lce roz' loziteln6 (perzistentni), mohou se hromadit v t6le (bioakumulativni), mohou bft toxick6 Zdravotni riilnky: negativni tidinky na.jatra, mozek a norvovji syst6m Produkty: matrace, koberce, pohovky a 6aloun6ni nabytek, textil (zaclony, piehozy atd.), oddvy (n6ktera d6tska pylama), elektrick6 spotlebide (poditade, laptopy, mobily, televize, DVD piehravade, iehlidky, svitidla a Siitiry Perf luorovan6 chemik6lie (PFOS, PFOSA, PFOA) Vlastnosti: t6zce rozloliteln6 (perzistentni), mohou se hromadit v krvi, jatrech (bioakumulativni), mohou bft toxickd Zdravotnf tidinky: mohou zp0sobovat vrozen6 vady, po5kodit imunitni syst6m a dinnost Stftn6 ZlAzy Produkty: hrnce, pdnve s nepiilnavfm efektem, nepromokave obledenf, plastove nadoby na potraviny, koberce, 6aloun6ni Bisfenol-A (BPA) Vlastnosti: m02e poskodit hormondlni a imunitni syst6m Zdravotni 66inky: m0ie po$kodit muisk6 rozmno2ovaci ustroji, zvf5it riziko rakoviny, zpfrsobovat obezitu, diabetes, odolnost v0di inzulinu, polycystick6 onemocndni vaje6- nik0, potraty Produkty: kojeneck6 l6hve, l6hve na vodu, vnitlek obal0 potravin a ndpojt, zubni v!- pln6 a t6snici hmoty, elektrick6 spotiebi6e a elektronika, kompaktni disky Zdroj: Arnika Nebezpeen6 latky mohou pochizet z kancel6isk6 techniky, z niz se mohou uvoliovat ftalirty nebo bromovane zpomalovade hoieni' Zdrojem v5;parri mrize byt i n6bytek, podlahov6 krytiny nebo n6tery. Nebezpedny bisfenola se uvoliruje z termopapirii pou2ivanych v kancel6isk6 technice, ale tak6 z CD nebo DVD. Lide si ho dasto piin6seji z domova az k sobd na strhl v podobd plastovych krabic se svaainou. Prod se i pies jasn6 udaje vddct o jejich Skodlivosti nebezpetne l6tky v kanceldiich st6le vyskytuji?,,dirvody jsou rtzne' V nekterfch piipadechjde o snahu virobcri usetiit. Napiiklad mezi nejlacindjsi podlahov6 krytiny patii takzvan6 lino vvroben6 z PVC mdkeen ho ftal6ty' v n kterlrch piipadech 5lo privodne o dobie minenou snahu chr6- nit zdravi Iidi. Tieba v piipadd ndkterych zpomalovairi hoieni, kter6 mdly omezovat riziko vzniku pol.eru nebo zpomalit jeho Siieni, a tak poskytnout lidem vice dasu k bezpedn6mu opustdni budovy. Z podobn6ho dfivodu se v minulosti v budov6ch pouzival azbest, kterlfje uz sice v novych vvrobcich zakazany, ale st6le ho lze v mnoha objektech najit," pokraiuje Miroslav Suta. Piipomin6, 2e zamoieni azbestem se nevyhnulo ani bruselskd sidlo Evropsk6 komise - Berlaymont. Obii budova, ve ktere pracovaly asi tii tisice lidi, musela blit kvfili zamoieni azbestem v roce 1991 uzaviena. Rekonstrukce trvala vice nei, desetileti a spolkla stovky milionu eur. Zamdstnanci v kancel6iich mohou sve prostiedi ovlivnitjen m6lo. Jsou odk6z6ni na firemni kulturu sv ho zamdstnavatele. Zivnostnici a podnikatele, kteii si kancel6fe zaiizuji sami, vsak mohou rizika spojen6 se Skodlivinami vyrazne omezit. Ndkter ekologick6 organizace napiiklad zveiejiuji Zebiidky,,zelenich" vyrobct elektroniky. Napiiklad podle piehledu sestavovan ho Greenpeace patfi mezi nejzelendjsi producenty poditadri a telefont HP, Dell a Nokia. Na opadn m konci se naopak pohybuji spoleinosti ROM, Toshiba nebo Acer.,,S6m jsem podobnf Zebiiiek pouzil zhruba pied rokem pii koupi svdho notebooku. Vybiral jsem mezi tiemi vyirobky s velmi podobnf mi parametry a s velmi podobnou cenou, ale s velmi odlisnfm postojem v!robct k n6hrade nebezpednfch chemik6lii," zminil Miroslav Suta. Rizika spojenii s chemik6liemi mohou lid v kancel6iich omezit tak nakupoviinim zbo'zi ozna(en6ho symbolem Ekologickl,' 5etrny vfrobek.

4 NEZAPOMINEJTE NA KLIMATIZACI Zdravi paradoxnd mohou ohrozovat mnohd dopliky, kterlimi se lid6 snazi piebit umdly pach z elektroniky nebo syntetickych koberc0. Rfiznd osvdzovaie vzduchu, vonn6 tyiinky ii svidky, pokud nejsou vyrobeny z piirodnich materi6hj a obsahuji synteticke vonn6 l6tky, piispivaji rovndz k zamoiov6ni vzduchu v kancel6iich Skodlivinami.,telk6 probldmy jsou v poslednich letech s klimatizacemi," upozoriuje Zuzana Beiviiiovil z Centra hygieny pr6ce a pracovniho lekaistvi pii St5tnim zdravotnim Istavu. PiiliS chladnf vzduch jednak naru5uje piirozen6 mikroklima v kancel6iich a mtze v6st k dast jsimu v5iskytu bdznfch virovych onemocndni. Navic iada firem podceiuje pravideln disteni klimatizaci,ve kterfch se pak vyskytuji plisnd, bakterie a prach. Pokud navic neni i6dnd ai5ten vndjsi vzduch, ktery se do klimatizace piivridi, mtze v rusnych mdstech obsahovat prach, oxidy siry, dusiku a dalsi Skodliviny. Zuzana Bedv6iov6 povai,ule za nevhodn6 pokrivat podlahy v kanceliiiich koberci.,,je prok5z6no, Ze statick6 elektiina vyvolan6 chtzi vede k viieni prachu. Lid6 pak dasto mylnd povazuji piileni odi za dtsledek sledov6ni poditaiovych monitort, skuteinou piidinou je ale pr6ve prachz koberct," dod6v6. Studie Svedskich vddcri publikovan6 v letosnim roce navic ukazala, Ze u kancel6ii nezaleiijen na pouzitych materi6lech, ale take na jejich uspoirid6ni. MuZi a Zeny piitom PrAce v kancelaii v soudasnosti znamena prdci na poditadi. Ta vsak pledstavuje pro lidsk6 zdravi riziko hned v ndkolika oblastech. Mezi nejzn6m6j$i probldmy spojen6 s dlouhodobim pouiivdnim poditad0 patii takzvan! syndrom RSl. Tedy komplikace zp0sobena opakovan!m napdtim v d0sledku stisku poditadov6 my5i provazen6 drobnfmi pohyby. Ty nemuseji blt pfili5 namahave, nebezpedi prdce s my5i vyplfva,jejich dlouhodobosti a nedostatku relaxadnich moment0. Vfsledkem b!vaji zan6ty 5lach, Nevhodn6 umist6nl kldvesnice 6i my$i moie v6st tak6 k tlaku na nerv prochazejicl pledloktim v oblasii takzvan6ho karpdln[ho tunelu. Drisledkem tlaku zapdstnich k0stek na toto misto m0ie byt necitlivost, palenl v rukou nebo "mravendeni". Syndrom zdp6stniho tunelu m02e v6st az k bolestiv6mu onemocn6ni a skondit operaci. Zdravotnl nasledky m0ze zp0sobit tak6 dlouhodob6 sledovdni poditadov6ho monitoru. Lidsk6 oko neni uzp0sobeno k dlouh6mu divdni do jednoho mista. Dlouhodob6 zaostieni oka do stejn6 vzdalenosti m0ze zprisobit postupne zhor$ovdni zraku. Projevi se hlavnd zhor5ujici se schopnosti oka zaostlovat a v6tsi ndchylnosti k zakal0m. Nezanedbatelne, i kdyt stale ne zcela objasndn6 je tak6 p0sobeni elektromagnetickdho smogu pii prdci na poditadi. Je mu piipisov6no oslabovdni imunitn{ho syst6mu a sni2ovdnl reprodukce, deprese, ndkterd druhy rakoviny a podobn6. Velklm rizikem pro muie je prace s notebooky. Pokud si piistroj pii prdci pokladaji na klin, mohou si tim zp0sobit trvalou neplodnost. Notebooky toti2 pii prdci vydavaji teplo, na kter6 jsou mu2sk6 pohlavni orgeny mimoiddn6 citliv6. V malich a stiednich firmdch se lidem daii l6pe nez v obiich nadndrodnich gigantech, odriiii se to tak6 na jejich zdravi. Vyplfvd to ze studie Svedsklich v6dc0 (Office design's impact on sick leave rates) zveiejn6n6 v leto5nim roce. Zatimco ve velklch firmdch lid6 prostonaji v pr0mdru 9,5 dne rodn6, ve stiednich firmdch je to 8,4 dne rodnd. V malfch podnicich pak zamdstnanci stonaji v prrimdru jen 7,8 dne za rok. reaguji na rtzn6. typy kancel6ii odlisnd. Zatimco muzi se nejhriie citi v takzvanich f lexi-kancel6iich, kde se zamdstnanci usazuji rfiznd podle potfeby nebo sr'6ho piichodu do zamdstneni, Zeniim nejvice vadi velk6 openspace kancel6fe. STARTER RAKOVINY Vyznamnlim zdravotnim rizikem prace v kancel6iichje tak6 stres. O co m6n je pr6ce dtlezit6, o to viceje vdtsinou spojena s rtznlimi reportingy, hodnocenim di terminy odevzdani di kontrol. Dlouhodobf stres je pak spojen s celou iadou nemoci, od lupenky pies rakovinu az po infarkty. Trvalil psychickri zittei. rovnei. mrize vyvolat syndrom vyhoieni.,,lidd pracujici v kancel6iich piesvddcuji sami sebe, Ze stres a zdravotni obtize s nim spojend kjejich pr6ci patfi. Boji se, Ze pokud si postd- Zuji, skondi na ulici. Takov6 chov6ni je nejkratsi cestou k nemoci. Pacientrim radim, aby nepiijimali roli pasivni obdti a zkusili se s vedenim dohodnout. Trpicichje obvykle vice, za svoje potize se ale stydi, neieknou si o nich. To je chyba. VdtSi naddji na uspdch mii spoledny postup, kolektivni vyjedniiv6ni. Pokudje 56f firmy rozumnf, piistoupi na slusne formulovanf pozadavek zamdstnanct tlikajici se fprav interi6ru ii pracovni doby, zaiazeni piest6vek pro pohybovou relaxaci, pro pauzu na obdd a podobnd," iik6 Jan Hnizdil. I kdyz v oficirilnich statistikach nemoci z povol6nije administrativa s 0,6 procenta tim nejm nd rizikovlim oborem, neni podle odbornik0 moi.n n6sledky podcerovat. Statistiky totiz zachycuji jen viditelne niisledky pr6ce - napiiklad poskozeni sluchu z hludn6ho prostiedi nebo mechanicke poskozeni vlivem jednostrann zateie, napiiklad u pracovnikri se sbijedkami. M6nd n6padn, ale dlouhodob6 riziko spojen s praci v kanceliiii se tak do statistik negativnich vlivri pracovniho prostiedi nepromit6. Obyiejne spadne do obecnych kategorii civilizadnich chorob a podohne. 14

5 KANCELARSKYCH PACI ENTO PEIBYvA. Rizikov6 faktory se siitaji, iikd l6kai Jan Hnizdil. TEMA

Jsou ve výrobcích, které kupujete, škodlivé chemické látky? MÁTE PRÁVO TO VĚDĚT!

Jsou ve výrobcích, které kupujete, škodlivé chemické látky? MÁTE PRÁVO TO VĚDĚT! Jsou ve výrobcích, které kupujete, škodlivé chemické látky? MÁTE PRÁVO TO VĚDĚT! Jak na nás škodlivé chemikálie působí? Již po nějakou dobu se objevují vědecké důkazy spojitosti různých onemocnění (alergií,

Více

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT OPONENTSKY POSUDEK HABILIT CNI PRACE Habilitadni iizeni: ve studijnim oboru 5.1.4 pozemnf stavby N6zev habilitadni prhce Ing. Stanislav Darula, Ph.D ZDROJE DENNEHO SVE oponent doc.ing. Jan Kaika, katedra

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Sylva Gilbertová, Oldfich Matoušek

Sylva Gilbertová, Oldfich Matoušek . Sylva Gilbertová, Oldfich Matoušek ERGO Optimalizace NO MIE lidské činnosti GRADA Publishing Obsah. Pi'edmluva (O. Matoušek, S. Gilbertová) 11 1 Co je to ergonomie (O. Matoušek, S. Gilbertová)........................

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

Kanceláře škodí zdraví

Kanceláře škodí zdraví Margareta Křížová: Recept na úspěch nezačíná penězi str. 18 číslo 4 l 14. 4. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Kanceláře škodí zdraví Málo

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH Mgr. Jitka Straková Arnika Program Toxické látky a odpady ----------------------------------------------------------------------

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Strategie zdravotnických zařízení: Ekologicky šetrnější management. Karolína Růžičková Health Care Without Harm Europe Safer Materials WG Coordinator

Strategie zdravotnických zařízení: Ekologicky šetrnější management. Karolína Růžičková Health Care Without Harm Europe Safer Materials WG Coordinator Strategie zdravotnických zařízení: Ekologicky šetrnější management Karolína Růžičková Health Care Without Harm Europe Safer Materials WG Coordinator Health Care Without Harm mezinárodní koalice nemocnic

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian ŘÍZENÍ EKOLOGICKY ŠETRNÉ NEMOCNICE S DŮRAZEM D NA ELIMINACI TOXICKÝCH LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jiří Kristian RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Výskyt: -zdravotnické pomůcky (hadičky, krevní vaky,

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK

STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

1Vzduch. Kvalita ovzduší. Úvod. Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle. Metody

1Vzduch. Kvalita ovzduší. Úvod. Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle. Metody 1Vzduch Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody je důležitá pro lidské zdraví. 2-3 vyučovací hodiny jakékoliv školní třída tabule, videokazeta

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

ZDRAVÁ A PRÁCE 26.11. 2010, Brno Mgr. gr Dagmar Králová

ZDRAVÁ A PRÁCE 26.11. 2010, Brno Mgr. gr Dagmar Králová ZDRAVÁ PRÁCE 26.11. 2010, Brno Mgr. Dagmar Králová Osnova: definice zdraví; kategorizace práce; psychologie a fyziologie práce; ergonomie; nařízení vlády z r. 2007; rizikové faktory a jejich účinky; práce

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Korel Hyndr6k. Vyfv6iime proiekty v progrqmu Microsoft' Prolect 2000. Compufer Press

Korel Hyndr6k. Vyfv6iime proiekty v progrqmu Microsoft' Prolect 2000. Compufer Press Korel Hyndr6k Vyfv6iime proiekty v progrqmu Microsoft' Prolect 2000 Compufer Press Prqhq 2000 Uvod Project management jako takow iizeni projektri Obecnf pl6n projektu Slovo autora kapitola 1 0vod do Microsoft

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

OBSAH. Uvodem - 11. 1. EEHo BYSTE CHTELI V ZIVOTE DOSAHNOUT?

OBSAH. Uvodem - 11. 1. EEHo BYSTE CHTELI V ZIVOTE DOSAHNOUT? OBSAH Uvodem - 11 1. EEHo BYSTE CHTELI V ZIVOTE DOSAHNOUT? Desatero cest - 14 1. Dobr6 vztahy k lidem - 15 2. Yztahkpartnerovi - 16 3. Rodina - 17 4. Povol6ni - 17 5. KulturaaumEni - 18 6. Poznini - 18

Více

TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit.

TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY. rtuť Hg = 0,000001 mg/kg. kumulují se v těle! Je problém je běžnou stravou vyloučit. TOXICKÉ TĚŽKÉ KOVY smrtelné často v minimálních koncentracích! pro člověka LD50 As2O3 = 200-300 mg/kg rtuť Hg = 0,000001 mg/kg LD50 - Smrtelná dávka, která testovaným jedincům způsobí 50% úhyn. kumulují

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

LFS 2007 AHM final report

LFS 2007 AHM final report LFS 2007 AHM final report Číslo ot. Filtr Otázka Kód Odpověď F0701 nebo (ExZam=1 a DatSet- ExZamDat

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Plasty A syntetická vlákna

Plasty A syntetická vlákna Plasty A syntetická vlákna Plasty Nesprávně umělé hmoty Makromolekulární látky Makromolekuly vzniknou spojením velkého množství atomů (miliony) Syntetické či přírodní Známé od druhé pol. 19 století Počátky

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější?

DOPRAVA. Jaký druh dopravy je nejšetrnější? DOPRAVA Jaký druh dopravy je nejšetrnější? Když budeme chvíli uvažovat, tak určitě přijdeme na to, že ze všech možných způsobů dopravy je nejekologičtější (a asi také nejzdravější) chodit po svých. Mezi

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

tio: oosg:eoo Tel. 380309144 Zastotpena: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem lddebny Drllejen,,16(,ebna'o

tio: oosg:eoo Tel. 380309144 Zastotpena: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem lddebny Drllejen,,16(,ebna'o P sychiatric kh IeE ebna e erveny Dvrir (d61e j en,,16d ebna" ) eerveny Dvfir 1, 381 01 eeskf Krumlov tio: oosg:eoo Tel. 380309144 Zastotpena: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem lddebny Drllejen,,16(,ebna'o

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich.

it.3 Tefminv nlndni - zaji5t6ni povoleni zvlistniho uzivr4ni komunikaci, povoleni k ziiboru veiejn6ho prostranstvi, vdetn6 poplatkft s tim spojenlich. Smlouva o dilo i uzavien6 podle ustanoveni $ 2586 a nisledujicich NOZ nt. 1 Smluvni stranv 1.1. Objednatel : Sprfva majetku m6sta Moravslrj Krumlov, p.o, Zitmeckd l7, 672 01, Moravshi Krumlov Zastoupend:

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Vertebrogenní algický syndrom?

Vertebrogenní algický syndrom? Vertebrogenní algický syndrom? Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11.

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Praha: Vyfizuje: ll$idr. ZdendkPluhfdek l' 811. fiiiad StYedoiesk6ho kraie ROZHODNUTI. A) Forlle $?8 odst' 4 pisrn. a) z6kona o odpadech

Praha: Vyfizuje: ll$idr. ZdendkPluhfdek l' 811. fiiiad StYedoiesk6ho kraie ROZHODNUTI. A) Forlle $?8 odst' 4 pisrn. a) z6kona o odpadech fiiiad StYedoiesk6ho kraie Praha:?.3.2'2015 dislo jednaci: 17172312014/KUSK OZptpt Spisovf znacka: llz -17 L7 23 120 1 4/KUSM Vyfizuje: ll$idr. ZdendkPluhfdek l' 811 Znatka: azptpl M+M METAL servis, s.r'o.

Více

Vliv vybraných znečišťujících látek na lidské zdraví

Vliv vybraných znečišťujících látek na lidské zdraví Vliv vybraných znečišťujících látek na lidské zdraví Chotíkov, 24. září 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Znečištění ovzduší (kontext)

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

Pachové látky a zdraví Ing. Petra Auterská, CSc. Odour, s.r.o.

Pachové látky a zdraví Ing. Petra Auterská, CSc. Odour, s.r.o. Pachové látky a zdraví Ing. Petra Auterská, CSc. Odour, s.r.o. Dr. Janského 953, 252 Černošice Tel.251 640 830, e-mail: e info@odour. @odour.cz,, www:odour.cz Praha, leden 2006 1 Důvody proč měřit pach

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj podporováno Swiss Life Select 3. a 4. čtvrtletí 2013 Zpravodaj Vážené dámy, vážení pánové, v činnosti nadace v letošním roce nastalo několik důležitých okamžiků, o které bychom se s Vámi rádi podělili.

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA. SFÉRY ZEMĚ Při popisu planety Země můžeme využít možnosti jejího členění na tzv. obaly SFÉRY. Rozlišujeme následující typy sfér/obalů Země: 1. ATMOSFÉRA PLYNNÝ, VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Název atmosféra vznikl

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

Sentida. nízké pečovatelské lůžko PROGRAM PRO PEČOVATELSTVÍ

Sentida. nízké pečovatelské lůžko PROGRAM PRO PEČOVATELSTVÍ Sentida PROGRAM PRO PEČOVATELSTVÍ Sentida Bezpečí, komfort a prevence pádů Nízké lůžko Sentida je určeno pro obyvatele domovů důchodců, ústavů sociální péče i pro ošetřování v domácí péči. Vyznačuje se

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH32

DUM VY_52_INOVACE_12CH32 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH32 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE )

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE ) Rozvaha podle Plilohy d. 1 vyhl6$ky d. 500i2002 Sb. 06etni jednotka dorudi 0detni zdvdrku soudasn6 s dorudenlm dafiovdho piizn6ni za daii z ptijm0 1 x pilslu5n6mu finan0nimu Uiadu ROZVAHA ve zjednodu5en6m

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Výchova ke zdraví (Člověk a zdraví) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny 7. ročník - dotace: 1, povinný Cesta ke zdraví Cesta ke zdraví - zdravý způsob života

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více