TEMA. :i ''r '.". :-: zam6stnanci v CR m5. zamdstnanci sedi. pacient0 hospitalizovanfch. dosp6llich mri probl6my. drienim t6la, sezenim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEMA. :i ''r '.". :-: zam6stnanci v CR m5. zamdstnanci sedi. pacient0 hospitalizovanfch. dosp6llich mri probl6my. drienim t6la, sezenim"

Transkript

1 s, a, lidi pracujicfch s poditadem m6 alespoi n6kter6 piiznaky ndlezejici do syndromu poditadov6ho vid6ni - rozmazan5 vid6ni, dvojit6 vid6ni, such6 a zarud16 odi, podrszd6n6 odi a podobn6 zvy5uje sedav6 zam6stneni riziko tromb6zy dasu tr6vi lid6 v Evropd v interi6rech, kde jsou vystaveni p0sobeni rizikovfch lstek hmotnosti tvoii v m6kden6m PVC ftaldty, rizikov6 ldtky vyvoldvajici rakovinu zam6stnanci v CR m5 sedav6 povolsni :-: zamdstnanci sedi v kancel6ii nesprdvnd 1...,- 'a ',, dosp6llich mri probl6my s bolestmi zad zp0sobenfmi vadnfm drienim t6la, sezenim v kancel6ii a praci u poditade :i ''r '.". pacient0 hospitalizovanfch s krevnimi srazeninami dlouhodobe sediv pr6ci, dalsich 21 0/o pacientfr cesiuje ddlkovfmi lety benzenu, kterit se klimatizaci dostsv6 do interi6rfr jako dfrsledek znedistdni ovzdu5i z dopravy, je po vdechnuti vstiebsno organismem, m0ze zp0sobit poskozeni kostnf dien6 1,1

2 VAROT ANi: KANCETARE skodi zdrau V administrativnich prastona*:h pracr{ie st*le vice lidi. Xdsnlive bezpecn mista je plne riuile. lln xdravq:tnich statisrik se v$ak nasleclky pr*ce v kancel*fieh vet*in*u neprsmitn*u. Jsou skrytd a spadaji dr: kategorie civiliza*ni*h chnrab" KTERA pnaco JE NEJNEBnzpnc- NIE.lSif Statistiky pracovnich rlrazri ukazuj i jasnd na dopravu a stavebnictvi. Ale i zd6nlivd klidnd a komfortni zamdstnilni, jako je administrativni pr6ce v kancel6ii, mrize piin6set piekvapiv hrozby a rizika. Neviditeln6 nebezpedi piedstavuji jak chemick6 vlpary z modernich - vdtsinou umdlich - materi6hj, tak pracovni styl a stres.,,pr6ce v kancel6ii se stala neodmyslitelnou soud6sti civilizace orientovan6 na neust6ly ekonomickf rtst. Jak se zvy5uje tlak na materielni produkci a spotiebu, tak sili tlak na administrativu. Marnd se snazim na tom najit ndco pozitivniho azdravi prospdsn ho. Kancel6iskfch pacientt rychle piibfv6, rizikov6 faktory se sditaji," iik6 l6kai Jan Hnizdil, kterli se zabfv6 celostni medicinou. Tedy nejen odstraiov6nim projevri nemoci, ale i hled6nim jejich skutednych piidin.,,pacienti trpi bolestmi hlavy, zavratdmi, hudenim v usich,zalivacimi probldmy, busenim srdce, dechovou tisni, zvfsenfm krevnim tlakem, rinavou, rizkostmi, depresemi... L6kaii je odesilaji na rfnn6 vysetieni, p6traji po objektivni piidind. Th se ale v pod6tedni f6zi obvykle nenajde. Pacienti svddomitd polykaji prrisky na tlak, proti bolestem, na nervy, na zalivfni, na spani. L6ky sice na chvili ulevi, piidina - nepiiznivd pracovni podminky - ale 10 Stale vy$si pracovni tempo zvy5uje podle odbornikri riziko, ie se do mana- Zersklich funkci budou prosazovat psychicky naru5eni lid6.,,podle psychiatra R. Hareho a psychologa P. Babiaka, autor0 knihy Hadi v obleclch aneb Psychopat jde do prrice, je mezi nimi vysok6 procento psychopat0. Jsou dokonale obledeni, jazykov6 vybaveni, velice schopni, ale soudasn6 dravi, arogantni, bezohledni a bezcitni. Skv6le se adaptu.li na spoledenskli syst6m zalozeni na individu6lni dravosti, bezohlednosti, bezcitnosti a iluzi neustdleho r0stu. Mnohem vice nez oni sami trpi citlivi lide kolem nich," iikd l6kai Jan Hnizdil. zristriv6. Nemoc nenivol6nim po uziv6ni l6kt, nlbrz informaci o tom, i,e timto zprisobem dlovdk uz dhl i,it nemtz,e," dod6v6 l6kai. NEJSME STVORENi K VYSEDAVANi Prvnim zabijbkem z kancel6ie je dlouhodob6 sezeni. M6lokdo ze zamdstnanct i manazerri si uvddomi, Ze mu jde pii nddem tak nevinn6m, jako je vysed6v6ni na pohodln6 Zidli, vlastnd o Zivot. Lidsk6 tdlo totiz neni na podobnou dinnost staveno, a uz vribec neni od piirody stavdno na to, Ze by mdlo v t6to poloze setrvat ndkolik hodin, nebo dokonce vdtsi d6st dne. Uv6di to studie University of Missouri v Columbii z roku Piitom soudasny Zivotni stylje na sezeni v podstatd zaloi,en!. Nejde jen o osm dideset hodin, kterd strrivi lidd na kance16isk Zidli, ale tak o vysed6v5ni pied televizi di sezeni v autd di veiejn6 doprav. Ze studie proveden vfzkumnou organizaci Medical Billing & Coding vyplfv6, i,e lid, kteii trdvi vice dasu vsedd, maji vy55i riziko rimrti nez lidd aktivni. Sezeni je v tomto ohledu podobnd nebezpednd jako kouieni. A to nez6visle na dalsich rizikovfch faktorech,jakoje obezita, vysokli krevni tlak nebo ul, zmin!,n kouieni. Uvridi to newyorskf kardiolog David Coven. Kvrili sezeni se totiz zpomaluje lymfatickli systdm i krevni obdh a z6roveir doch Azi k omezenivyplavov6ni dtlei,itych enzymri do krve. Sezeni kromd toho zprisobuje tak6 probl6my s tr6venim a metabolismem tukt. Ty se pii sezeni ne5tdpi, ale naopak se ukl6daji v tepn6ch i v podkozi. Lid6, kteii v pr6ci vdtsinu dne sedi, proto trpi dvak16t az tiikr6t dastdji onemocndnim srdce, cukrovkou nebo obezitou. Takd to proklzali vedci z University of Missouri. Pii dlouh6m sezeni rovndz stoup6 riziko vzniku rakoviny. V pasivni poloze bez pohybu se totiz oslabuje imunitni syst6m, kterf likviduje poskozujici

3 a potencielne rakovinotvorn6 voln radikitly' Velmivyraznd,aLo93 procent, se pii dlouhodob6m sezeni zvyiuje riziko tromb6z-v' Krev se totiz pii sezeni hromadi v nohou, vznikaji kiecov Zilf i nebezpeine krevni srazeniny' Dlouhodobii sedavy zprisob Zivota navic vyraznd snizuje i intelektu6lni vykonnost' Svaly bez pohybu totil,zpomali pumpov6ni okysliden6 krve do mozku' Jak jde rizika spojen6 se sezenim omezit? Vyraznd pomehe napiiklad to, pokud se lid6 nejd le po dvou hodin6ch sezeni zvednou ajdou se alespoir na chvili projit nebo trochu prot6hnout. Zalimco nebezpedi spojene s dlouhodobym sezenim mohou lid6 jakoukoli vlastni aktivitou omezit, u dalsich jsou vystaveni na milost a nemilost prostiedi, ve kter6m pracuji. CHEMICKY KOKTEJL Moda pouziv6ni umdlych materi6lu s sebou piindsi i rizika spojen6 s vlpary, kter6 se ze syntetickych materi5lfi uvolfiuji. PiestoZe vddci tato rizika studuji po desetileti, ve firm6ch se jimi prakticky nikdo nezabyvf.,,probl mu se za(ala vdnovat pozornost piibliznd pied ityiiceti lety, kdy se zaialy studovat zdravotni probl myve velkych administrativnich budovsch zejmlna v USA. V ndkterfch lid6 trpdli bolestmi hlavy, dralddnim oii nebo dychacich cest di koznimi probl6my. Pozddji se zadalo pouzivat pojmu syndrom nezdravd budovy a bdhem vyzkumri se ukszalo, Ze probl6mem mrize blit dosti Sirokd spektrum l6tek. Od radonu nebo azbestu pies jemn6 prachov6 d6stice, tdkavd organick l6tky, jako je formaldehyd, tdzke kovy (rtut, olovo, kadmium), zmdkdovadla, napiiklad ftal ty, ai po takzvan6 perzistentni l6tky jako PCB nebo bromovan6 zpomalovade hoieni," vypocital koktejl smrticich rizik Miroslav Suta z Centra pro Zivotni prostfedi a zdravi. Dtsledkl, kazdodenniho pirsobeni tdchto jedir mohou zatinal drobnfmi zdravotnimi potizemi, jako podr6zddni sliznic, bolesti hlavy nebo rinava. Ndkter6 l6tky jsou ale schopny napiiklad narusovat hormon6ln( syst m, zvysuji riziko cukrovky, poruch Stitnd Ll6zy nebo muzsk ho a Zensk6ho reprodukdniho syst6mu. L6tkyjako formaldehyd, kter! se bdznd vyskytuje ve veikerdm ndbytku vyroben6m z dievotiisky, azbest nebo radon patii mezi vvsoce rizikov6 rakovinotvorn6 l6tky. Kde se v kancel6ii mohou skryvat nejvdtsi rizika? Bezpednych koutir je opravdu m6lo. 12 Ftal6ty (DEHB DBB BBP) Di-2- ethylhexyl ftalat, di-butyl ftal6t, benzyl butyl {tal6t Vlastnostii toxick6 ve vztahu k reprodukdnimu rlstroji Zdravotni fdinky: mohou po5kodit reprodukdni syst6m malfch ddti a mohou naru5it hormonalni syst6m. Produkty: kosmetika, Sampony, zvlheovade, parfemy, n6kter6 hradky, textil, podlahove krytiny, koberce, nabytek, plastovd obaly (vdetnd obal0 potravin), interiery aut, d6tsk6 matrace, sprchov6 zdvdsy, sedadky a lin6 piedm6ty z polyvinylchloridu (PVC) Bromovan6 zpomalova e hoieni (Deka BDE, Penta BDE' HBCDD) Vtastnosti: v Zivotnim prostiedi l6lce roz' loziteln6 (perzistentni), mohou se hromadit v t6le (bioakumulativni), mohou bft toxick6 Zdravotni riilnky: negativni tidinky na.jatra, mozek a norvovji syst6m Produkty: matrace, koberce, pohovky a 6aloun6ni nabytek, textil (zaclony, piehozy atd.), oddvy (n6ktera d6tska pylama), elektrick6 spotlebide (poditade, laptopy, mobily, televize, DVD piehravade, iehlidky, svitidla a Siitiry Perf luorovan6 chemik6lie (PFOS, PFOSA, PFOA) Vlastnosti: t6zce rozloliteln6 (perzistentni), mohou se hromadit v krvi, jatrech (bioakumulativni), mohou bft toxickd Zdravotnf tidinky: mohou zp0sobovat vrozen6 vady, po5kodit imunitni syst6m a dinnost Stftn6 ZlAzy Produkty: hrnce, pdnve s nepiilnavfm efektem, nepromokave obledenf, plastove nadoby na potraviny, koberce, 6aloun6ni Bisfenol-A (BPA) Vlastnosti: m02e poskodit hormondlni a imunitni syst6m Zdravotni 66inky: m0ie po$kodit muisk6 rozmno2ovaci ustroji, zvf5it riziko rakoviny, zpfrsobovat obezitu, diabetes, odolnost v0di inzulinu, polycystick6 onemocndni vaje6- nik0, potraty Produkty: kojeneck6 l6hve, l6hve na vodu, vnitlek obal0 potravin a ndpojt, zubni v!- pln6 a t6snici hmoty, elektrick6 spotiebi6e a elektronika, kompaktni disky Zdroj: Arnika Nebezpeen6 latky mohou pochizet z kancel6isk6 techniky, z niz se mohou uvoliovat ftalirty nebo bromovane zpomalovade hoieni' Zdrojem v5;parri mrize byt i n6bytek, podlahov6 krytiny nebo n6tery. Nebezpedny bisfenola se uvoliruje z termopapirii pou2ivanych v kancel6isk6 technice, ale tak6 z CD nebo DVD. Lide si ho dasto piin6seji z domova az k sobd na strhl v podobd plastovych krabic se svaainou. Prod se i pies jasn6 udaje vddct o jejich Skodlivosti nebezpetne l6tky v kanceldiich st6le vyskytuji?,,dirvody jsou rtzne' V nekterfch piipadechjde o snahu virobcri usetiit. Napiiklad mezi nejlacindjsi podlahov6 krytiny patii takzvan6 lino vvroben6 z PVC mdkeen ho ftal6ty' v n kterlrch piipadech 5lo privodne o dobie minenou snahu chr6- nit zdravi Iidi. Tieba v piipadd ndkterych zpomalovairi hoieni, kter6 mdly omezovat riziko vzniku pol.eru nebo zpomalit jeho Siieni, a tak poskytnout lidem vice dasu k bezpedn6mu opustdni budovy. Z podobn6ho dfivodu se v minulosti v budov6ch pouzival azbest, kterlfje uz sice v novych vvrobcich zakazany, ale st6le ho lze v mnoha objektech najit," pokraiuje Miroslav Suta. Piipomin6, 2e zamoieni azbestem se nevyhnulo ani bruselskd sidlo Evropsk6 komise - Berlaymont. Obii budova, ve ktere pracovaly asi tii tisice lidi, musela blit kvfili zamoieni azbestem v roce 1991 uzaviena. Rekonstrukce trvala vice nei, desetileti a spolkla stovky milionu eur. Zamdstnanci v kancel6iich mohou sve prostiedi ovlivnitjen m6lo. Jsou odk6z6ni na firemni kulturu sv ho zamdstnavatele. Zivnostnici a podnikatele, kteii si kancel6fe zaiizuji sami, vsak mohou rizika spojen6 se Skodlivinami vyrazne omezit. Ndkter ekologick6 organizace napiiklad zveiejiuji Zebiidky,,zelenich" vyrobct elektroniky. Napiiklad podle piehledu sestavovan ho Greenpeace patfi mezi nejzelendjsi producenty poditadri a telefont HP, Dell a Nokia. Na opadn m konci se naopak pohybuji spoleinosti ROM, Toshiba nebo Acer.,,S6m jsem podobnf Zebiiiek pouzil zhruba pied rokem pii koupi svdho notebooku. Vybiral jsem mezi tiemi vyirobky s velmi podobnf mi parametry a s velmi podobnou cenou, ale s velmi odlisnfm postojem v!robct k n6hrade nebezpednfch chemik6lii," zminil Miroslav Suta. Rizika spojenii s chemik6liemi mohou lid v kancel6iich omezit tak nakupoviinim zbo'zi ozna(en6ho symbolem Ekologickl,' 5etrny vfrobek.

4 NEZAPOMINEJTE NA KLIMATIZACI Zdravi paradoxnd mohou ohrozovat mnohd dopliky, kterlimi se lid6 snazi piebit umdly pach z elektroniky nebo syntetickych koberc0. Rfiznd osvdzovaie vzduchu, vonn6 tyiinky ii svidky, pokud nejsou vyrobeny z piirodnich materi6hj a obsahuji synteticke vonn6 l6tky, piispivaji rovndz k zamoiov6ni vzduchu v kancel6iich Skodlivinami.,telk6 probldmy jsou v poslednich letech s klimatizacemi," upozoriuje Zuzana Beiviiiovil z Centra hygieny pr6ce a pracovniho lekaistvi pii St5tnim zdravotnim Istavu. PiiliS chladnf vzduch jednak naru5uje piirozen6 mikroklima v kancel6iich a mtze v6st k dast jsimu v5iskytu bdznfch virovych onemocndni. Navic iada firem podceiuje pravideln disteni klimatizaci,ve kterfch se pak vyskytuji plisnd, bakterie a prach. Pokud navic neni i6dnd ai5ten vndjsi vzduch, ktery se do klimatizace piivridi, mtze v rusnych mdstech obsahovat prach, oxidy siry, dusiku a dalsi Skodliviny. Zuzana Bedv6iov6 povai,ule za nevhodn6 pokrivat podlahy v kanceliiiich koberci.,,je prok5z6no, Ze statick6 elektiina vyvolan6 chtzi vede k viieni prachu. Lid6 pak dasto mylnd povazuji piileni odi za dtsledek sledov6ni poditaiovych monitort, skuteinou piidinou je ale pr6ve prachz koberct," dod6v6. Studie Svedskich vddcri publikovan6 v letosnim roce navic ukazala, Ze u kancel6ii nezaleiijen na pouzitych materi6lech, ale take na jejich uspoirid6ni. MuZi a Zeny piitom PrAce v kancelaii v soudasnosti znamena prdci na poditadi. Ta vsak pledstavuje pro lidsk6 zdravi riziko hned v ndkolika oblastech. Mezi nejzn6m6j$i probldmy spojen6 s dlouhodobim pouiivdnim poditad0 patii takzvan! syndrom RSl. Tedy komplikace zp0sobena opakovan!m napdtim v d0sledku stisku poditadov6 my5i provazen6 drobnfmi pohyby. Ty nemuseji blt pfili5 namahave, nebezpedi prdce s my5i vyplfva,jejich dlouhodobosti a nedostatku relaxadnich moment0. Vfsledkem b!vaji zan6ty 5lach, Nevhodn6 umist6nl kldvesnice 6i my$i moie v6st tak6 k tlaku na nerv prochazejicl pledloktim v oblasii takzvan6ho karpdln[ho tunelu. Drisledkem tlaku zapdstnich k0stek na toto misto m0ie byt necitlivost, palenl v rukou nebo "mravendeni". Syndrom zdp6stniho tunelu m02e v6st az k bolestiv6mu onemocn6ni a skondit operaci. Zdravotnl nasledky m0ze zp0sobit tak6 dlouhodob6 sledovdni poditadov6ho monitoru. Lidsk6 oko neni uzp0sobeno k dlouh6mu divdni do jednoho mista. Dlouhodob6 zaostieni oka do stejn6 vzdalenosti m0ze zprisobit postupne zhor$ovdni zraku. Projevi se hlavnd zhor5ujici se schopnosti oka zaostlovat a v6tsi ndchylnosti k zakal0m. Nezanedbatelne, i kdyt stale ne zcela objasndn6 je tak6 p0sobeni elektromagnetickdho smogu pii prdci na poditadi. Je mu piipisov6no oslabovdni imunitn{ho syst6mu a sni2ovdnl reprodukce, deprese, ndkterd druhy rakoviny a podobn6. Velklm rizikem pro muie je prace s notebooky. Pokud si piistroj pii prdci pokladaji na klin, mohou si tim zp0sobit trvalou neplodnost. Notebooky toti2 pii prdci vydavaji teplo, na kter6 jsou mu2sk6 pohlavni orgeny mimoiddn6 citliv6. V malich a stiednich firmdch se lidem daii l6pe nez v obiich nadndrodnich gigantech, odriiii se to tak6 na jejich zdravi. Vyplfvd to ze studie Svedsklich v6dc0 (Office design's impact on sick leave rates) zveiejn6n6 v leto5nim roce. Zatimco ve velklch firmdch lid6 prostonaji v pr0mdru 9,5 dne rodn6, ve stiednich firmdch je to 8,4 dne rodnd. V malfch podnicich pak zamdstnanci stonaji v prrimdru jen 7,8 dne za rok. reaguji na rtzn6. typy kancel6ii odlisnd. Zatimco muzi se nejhriie citi v takzvanich f lexi-kancel6iich, kde se zamdstnanci usazuji rfiznd podle potfeby nebo sr'6ho piichodu do zamdstneni, Zeniim nejvice vadi velk6 openspace kancel6fe. STARTER RAKOVINY Vyznamnlim zdravotnim rizikem prace v kancel6iichje tak6 stres. O co m6n je pr6ce dtlezit6, o to viceje vdtsinou spojena s rtznlimi reportingy, hodnocenim di terminy odevzdani di kontrol. Dlouhodobf stres je pak spojen s celou iadou nemoci, od lupenky pies rakovinu az po infarkty. Trvalil psychickri zittei. rovnei. mrize vyvolat syndrom vyhoieni.,,lidd pracujici v kancel6iich piesvddcuji sami sebe, Ze stres a zdravotni obtize s nim spojend kjejich pr6ci patfi. Boji se, Ze pokud si postd- Zuji, skondi na ulici. Takov6 chov6ni je nejkratsi cestou k nemoci. Pacientrim radim, aby nepiijimali roli pasivni obdti a zkusili se s vedenim dohodnout. Trpicichje obvykle vice, za svoje potize se ale stydi, neieknou si o nich. To je chyba. VdtSi naddji na uspdch mii spoledny postup, kolektivni vyjedniiv6ni. Pokudje 56f firmy rozumnf, piistoupi na slusne formulovanf pozadavek zamdstnanct tlikajici se fprav interi6ru ii pracovni doby, zaiazeni piest6vek pro pohybovou relaxaci, pro pauzu na obdd a podobnd," iik6 Jan Hnizdil. I kdyz v oficirilnich statistikach nemoci z povol6nije administrativa s 0,6 procenta tim nejm nd rizikovlim oborem, neni podle odbornik0 moi.n n6sledky podcerovat. Statistiky totiz zachycuji jen viditelne niisledky pr6ce - napiiklad poskozeni sluchu z hludn6ho prostiedi nebo mechanicke poskozeni vlivem jednostrann zateie, napiiklad u pracovnikri se sbijedkami. M6nd n6padn, ale dlouhodob6 riziko spojen s praci v kanceliiii se tak do statistik negativnich vlivri pracovniho prostiedi nepromit6. Obyiejne spadne do obecnych kategorii civilizadnich chorob a podohne. 14

5 KANCELARSKYCH PACI ENTO PEIBYvA. Rizikov6 faktory se siitaji, iikd l6kai Jan Hnizdil. TEMA

Jsou ve výrobcích, které kupujete, škodlivé chemické látky? MÁTE PRÁVO TO VĚDĚT!

Jsou ve výrobcích, které kupujete, škodlivé chemické látky? MÁTE PRÁVO TO VĚDĚT! Jsou ve výrobcích, které kupujete, škodlivé chemické látky? MÁTE PRÁVO TO VĚDĚT! Jak na nás škodlivé chemikálie působí? Již po nějakou dobu se objevují vědecké důkazy spojitosti různých onemocnění (alergií,

Více

Pálení odpadu způsobuje rakovinu

Pálení odpadu způsobuje rakovinu Pálení odpadu způsobuje rakovinu Někdy je popelnice plná, nebo doma chybí žeton nebo se jen nechce s odpadky daleko do kontejneru. Není nic snazší než vhodit pytel odpadků do kamen. Vždyť přece zmizí.

Více

Nebezpečné jedy kolem nás

Nebezpečné jedy kolem nás Nebezpečné jedy kolem nás Chlumova 17 130 00 Praha 3 tel/fax: 222 781 471 GSM: 774 406 825 e-mail: arnika@arnika.org www.arnika.org látky nás provázejí každý den a na každém kroku. Z chemických látek sestává

Více

Počítače a zdravotní problémy - RSI

Počítače a zdravotní problémy - RSI Počítače a zdravotní problémy - RSI Pro mnohé nás jsou počítače zdrojem obživy, ale i zábavy. Trávíme před monitorem desítky hodin, ať už se věnujeme seriózní práci, hraní her nebo ubíjíme čas flirtováním

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY Jméno a příjmení:. Rodné číslo: Bydliště. Zdravotní pojišťovna: Vážený pane, vážená paní, je nutné, aby byl ve Vašem případě proveden operační

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny

ZÁZRAK POČETÍ - CO SE DĚJE PŘI POČETÍ. JE TĚHOTENSTVÍ JINÝ STAV? Změny v děloze Viditelné změny na těle těhotné ženy Duševní změny ZAMYŠLENÍ NAD TĚHOTENSTVÍM A PORODEM Jaký věk ženy je nejvhodnější pro otěhotnění? Ve kterém věku je plodnost žen a mužů největší? Pečujte o správnou tělesnou hmotnost Co je to neplodnost a jak často se

Více

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava,

Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, Vliv znečišťujících látek z lokálních topenišť na zdraví Ostrava, 5.11.2015 MUDr. Helena Šebáková a kol. 595 138 200 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7,

Více

Amethyst BioMat. Infračervený Regenerační Systém zlepšení bazálního metabolismu celkové uvolnění a prohřátí organismu. www.richwayeu.

Amethyst BioMat. Infračervený Regenerační Systém zlepšení bazálního metabolismu celkové uvolnění a prohřátí organismu. www.richwayeu. Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém zlepšení bazálního metabolismu celkové uvolnění a prohřátí organismu www.richwayeu.com Jak Amethyst BioMat pracuje? Amethyst BioMat systém generuje: přírodní

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT

doc.ing. Jan Kaika, i CVUT Praha CNI PRACE ZDROJE DENNEHO SVE Y Praze prosinec 2012. OPONENTSKY POSUDEK HABILIT OPONENTSKY POSUDEK HABILIT CNI PRACE Habilitadni iizeni: ve studijnim oboru 5.1.4 pozemnf stavby N6zev habilitadni prhce Ing. Stanislav Darula, Ph.D ZDROJE DENNEHO SVE oponent doc.ing. Jan Kaika, katedra

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Nadváha a obezita, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita, věčné téma PaedDr. & Mgr. Hana Čechová I u štíhlého člověka může v určitém období dojít k postupnému přibývání na váze. Základní problém spočívá v tom, že výživa je nejčastěji nadměrná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

FAKTORY PROST EDÍ OHRO UJÍCÍ ZDRAVÍ LOV KA

FAKTORY PROST EDÍ OHRO UJÍCÍ ZDRAVÍ LOV KA FAKTORY PROSTEDÍ OHROUJÍCÍ ZDRAVÍ LOVKA CIZORODÉ LÁTKY V OVZDUŠÍ VODA (LÁTKY V NÍ OBSAŽENÉ) KONTAMINACE PŮDY HLUK A VIBRACE ZÁŘENÍ TOXICKÉ KOVY PERZISTENTNÍ ORGANICKÉ POLUTANTY Cizorodé látky v ovzduí

Více

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015 OÚ Milejovice začátek: 20:00 konec: 18:45 Schválený program: (6 0 0) 1. Volba ověřovatelů zápisu 2. Projednání OZV číslo 1 / 2015 o nakládání s odpadem

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

'rdodatek d.1 k ES certifik6tu o pfezkou5eni typu

'rdodatek d.1 k ES certifik6tu o pfezkou5eni typu Fyzik5lnE technickf zku5ebni ustav 'rdodatek d.1 k ES certifik6tu o pfezkou5eni typu \ (3) e...,. Zaiizeni nebo ochrann6 syst6my urden6 pro pouziti v prostiedi s nebezpedim vibuchu podle Sm6rnice 94/9/EC

Více

Jaké je vaše pohlaví?

Jaké je vaše pohlaví? Diplopie a kvalita života Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se týká kvality života jedinců, kteří se ve svém životě setkali či stále potýkají s

Více

LFS 2007 AHM final report

LFS 2007 AHM final report LFS 2007 AHM final report Číslo ot. Filtr Otázka Kód Odpověď F0701 nebo (ExZam=1 a DatSet- ExZamDat

Více

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Podvýživa, PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa, hrozba moderní doby PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Podvýživa je stav, kdy se tělu nedostávají základní živiny. Příčin je řada. Podobně jako obezita i podvýživa se stává strašákem moderního věku

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

Svědění kůže. Část I: Proč kůže svědí. Co je svědění? Čím je způsobeno? » Svědí, pálí, pne, bolí...

Svědění kůže. Část I: Proč kůže svědí. Co je svědění? Čím je způsobeno? » Svědí, pálí, pne, bolí... » Svědí, pálí, pne, bolí... anetlanda/fotky&foto Svědění kůže Část I: Proč kůže svědí Co je svědění? Svědění je nepříjemný pocit nutící k poškrábání kůže. Je blízký pocitu vnímání bolesti. Chronické silné

Více

Co Vám tedy balíček "Genetická analýza DNA pro ženy" může přinést?

Co Vám tedy balíček Genetická analýza DNA pro ženy může přinést? Genetická analýza DNA pro ženy V naší ordinaci nyní nabízíme Na konci novou této službu stránky celkové pak, která najdete, analýzy je možné DNA. celkový u nás V rámci seznam provést této a genetických

Více

Sylva Gilbertová, Oldfich Matoušek

Sylva Gilbertová, Oldfich Matoušek . Sylva Gilbertová, Oldfich Matoušek ERGO Optimalizace NO MIE lidské činnosti GRADA Publishing Obsah. Pi'edmluva (O. Matoušek, S. Gilbertová) 11 1 Co je to ergonomie (O. Matoušek, S. Gilbertová)........................

Více

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte

MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte MUDr. Stanislav Trèa, CSc. PLÁNOVANÉ RODIÈOVSTVÍ Nejlepší cesta k narození zdravého dítìte Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri)

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Cévní mozkové příhody (ictus cerebri) Autor: Karolína Burdová, Školitel: doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Výskyt Cévní mozkové příhody (dále CMP) jsou v ČR na 3. místě v příčině úmrtí po chorobách srdce

Více

VZDUCH HLAVNÍ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝ ZDROJ KVALITA VZDUCHU UVNITŘ:

VZDUCH HLAVNÍ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝ ZDROJ KVALITA VZDUCHU UVNITŘ: DIVISION AIR VZDUCH HLAVNÍ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝ ZDROJ 90 % našeho života se odehrává uvnitř (místností) dýcháme 18 kg vzduchu každý den porovnejte s konzumací 1 kg jídla a 2 kg vody! KVALITA VZDUCHU UVNITŘ:

Více

kam patřím Nebezpečné složky PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium Využitelné suroviny zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď

kam patřím Nebezpečné složky PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium Využitelné suroviny zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď pračka pračka PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď V domácnosti slouží průměrně 8 let. Je nejtěžším domácím elektrozařízením. Následují elektrický

Více

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl Preambule V souladu s ust. $ 3 Zil

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe.

MOOVODY Moovody se oznaují trubice, které vybíhají z moové pánviky ledvin a odvádí vzniklou mo do moového mchýe. VYLUOVACÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány vyluovací soustavy urí polohu orgán vyluovací soustavy v tle popíše vnjší i vnitní stavbu ledviny zhodnotí význam vyluovací soustavy pro život lovka uvede píklady

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí měřená množstvím CO 2 Změna ve složení vzduchu měřená množstvím CO 2 v cigaretovém

Více

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM IRDRG název 00011 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC 00012 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC 00013 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC 00021 TRANSPLANTACE JATER BEZ CC 00022 TRANSPLANTACE JATER

Více

Jak s touto knihou pracovat 15 Přidejte se ke komunitě Řešení hladiny krevního cukru už dnes 19 Trpíte diabezitou? 21

Jak s touto knihou pracovat 15 Přidejte se ke komunitě Řešení hladiny krevního cukru už dnes 19 Trpíte diabezitou? 21 Obsah OBSAH Jak s touto knihou pracovat 15 Přidejte se ke komunitě Řešení hladiny krevního cukru už dnes 19 Trpíte diabezitou? 21 ÚVOD Diabezita: To, co neznáte, vás může zabít 23 ČÁST I POCHOPENÍ SOUDOBÉHO

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.01

Více

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví

5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Charakteristika integrovaného předmětu 5. 17 Člověk, podpora a ochrana zdraví Vyučovací předmět Člověk, podpora a ochrana zdraví je integrovaným předmětem, který je určený pro tercii. Propojuje v sobě

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di.

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di. NdmdstiRepubliky 110 348 06 Piimda Agentura ochrany giirody a krajiny eeske republiky SPRAVA CHRANENE KRAJNNE OBLAST eesxy les M6sto Pob62ovice n5m6sti Miru 47 Pob62ovice 345 22 MESTU pcaei0i/icl Y 00sLo

Více

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti

Pesticidy v zemědělství - fakta a souvislosti Pesticidy v zemědělství - Ing. Miroslav Florián, Ph.D. ředitel Sekce zemědělských vstupů Úvod Světová populace setrvale roste Světová poptávka po zemědělských produktech (nejen potravinách) setrvale roste

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

Diaskor. Prodlužuje délku kvalitního života diabetiků. Účinná pomoc pro diabetiky. až o 29% (1)

Diaskor. Prodlužuje délku kvalitního života diabetiků. Účinná pomoc pro diabetiky. až o 29% (1) Diaskor Účinná pomoc pro diabetiky Prodlužuje délku kvalitního života diabetiků. Skořicový extrakt snižuje krevní cukr. Prokázaná účinnost až o 29% (1) Skofiicov extrakt s obsahem MHCP pfiírodní látky

Více

Environmentální vzdělávání 2015

Environmentální vzdělávání 2015 Environmentální vzdělávání 2015 ODPADY ODPADY ODPAD = movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Přesná právní definice: zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii!

Propolis je všelék. Co a k?emu je vlastn? propolis? Náš tip: Domácí propolisová tinktura. Pozor na alergii! Duben 1., 2016 Propolis je všelék Co a k?emu je vlastn? propolis? P?i pokojové teplot? jde o hustou lepkavou hmotou žlutohn?dé barvy. V?ely ji získávají z prysky?ice, pupen? b?íz, borovic, smrk?, ale i

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu" ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku

ZADAVACI DOKUMENTACE. ,rzfsabnik pro teplou vodu ***** ITPAIE$FT. .A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory. Zadavatel. na zakilzku ***** ITPAIE$FT x $sw ZADAVACI DOKUMENTACE.A PoKYNY PRo zpracovaxi xaniory na zakilzku,rzfsabnik pro teplou vodu" Zadavatel Savoy Westend Hotelo s.r.o. Rybn6 66812 Praha l. Stard MEsto Toto vyberovei{zenf

Více

''rdodatek 6.1 k ES certifik6tu o piezkou5eni typu

''rdodatek 6.1 k ES certifik6tu o piezkou5eni typu Fyzik6ln6 technickf zku5ebni ustav ''rdodatek 6.1 k ES certifik6tu o piezkou5eni typu (4) Zaiizeni Zaiizeni nebo ochrann6 syst6my urden6 pro pouziti v prostiedi s nebezpeiim vfbuchu podle Sm6rnice 94/9/EC

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY

A POKYNY PRO ZPRACOVANI XIgiNrY Snvov rsrend Fflornl t**** SPA ZADAVAC DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVAN XgiNrY na zaki,zku,rpifstroj pro vakuov6 kompresnf terapie66 Zad,avatel Savoy Westend Hotel, s.r.o. Rybnri 66812 Praha 1, Star6

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

ý ú ž ž š ž Š Ž Í š ý ú ž ž š ý š ů é é ú ů š ů ž é ž Č é ž ž é ž ž ů é š ž š é ž š ž é ž Č ý ž ž ó é ž Č Š ž ž ž ž ý ý ů š ž ž é ž Č Č Ó é é ž ý é ž é ž š Č Ž é ž Č ťž ž ž ó é ž ů Č é ž Č ž é ž Č Ž é

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

VY_12_INOVACE_24_LIDSKE_SMYSLY. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 7. 2. 2013

VY_12_INOVACE_24_LIDSKE_SMYSLY. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 7. 2. 2013 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_24_LIDSKE_SMYSLY Lidské smysly Předmět: Člověk a jeho svět Ročník: 3. Časová dotace: 45 min Datum ověření: 7. 2. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

Rozhodnutí IARC k vlivu konzumace červeného masa a masných produktů na vznik nádorových onemocnění

Rozhodnutí IARC k vlivu konzumace červeného masa a masných produktů na vznik nádorových onemocnění Rozhodnutí IARC k vlivu konzumace červeného masa a masných produktů na vznik nádorových onemocnění Josef Kameník Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno Konzumace masa a riziko nádorových onemocnění

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Drobné prachové částice, polétavý prach

Drobné prachové částice, polétavý prach Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím

Více

Letní škola TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace

Letní škola TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Periodická tabulka - komentář většina prvků v tabulce jsou kovy přesnější než těžké kovy je označení toxické kovy některé

Více

POLÁRIUM, CHLADOVÁ TERAPIE, LÉČBA MRAZEM, CRYSAUNA, KRYOTERAPIE

POLÁRIUM, CHLADOVÁ TERAPIE, LÉČBA MRAZEM, CRYSAUNA, KRYOTERAPIE Vážení přátelé, u příležitosti 1. narozenin provozu naší solné jeskyně SOLANKA, si Vám dovolujeme představit nové zařízení, o jehož provoz budou rozšířeny naše služby tato revoluční regenerační metoda

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

ZJIŠŤOVANÉ NEDOSTATKY VE VYÚČTOVÁNÍ (VYKÁZÁNÍ) PÉČE. Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

ZJIŠŤOVANÉ NEDOSTATKY VE VYÚČTOVÁNÍ (VYKÁZÁNÍ) PÉČE. Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. ZJIŠŤOVANÉ NEDOSTATKY VE VYÚČTOVÁNÍ (VYKÁZÁNÍ) PÉČE Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. AD) PŘÍPRAVA REVIZE DRG DÉLKA HOSPITALIZACÍ Jednodenní hospitalizace, Jednodenní hospitalizace + 1 den, UKON=01: často bez

Více

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie:

Vážení zákazníci, O METODĚ. Primární efekt BIOSYNCHRON terapie: Sekundární efekt BIOSYNCHRON terapie: O METODĚ BIOSYNCHRON funguje na bázi unikátní patentované synchronizace 3 fyzikálních terapií: pulzní magnetoterapie suché termoterapie fototerapie barevným světlem Výsledkem jejich synergického působení

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová

DIABETES MELLITUS. dětská cukrovka. Zuzana Hradilová DIABETES MELLITUS dětská cukrovka Zuzana Hradilová Co je diabetes mellitus Porucha, při které stoupá glykémie. Glykémie - termín používaný pro vyjádření množství glukózy v krvi. Glukóza - je označována

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas sp.zn. sukls154707/2012 sukls154712/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA FOTIL FOTIL FORTE oční kapky, roztok pilocarpinum hydrochloridum, timololi maleas Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

MOTION. 100 kg. 5 let záruka

MOTION. 100 kg. 5 let záruka MOTION elektricky Výškově stavitelné stoly +5 100 kg certifikace EU 5 let záruka snadná montáž nosnost 100 kg elektricky pohon HOBIS MOTION Stoly, které se vám dokáží přizpůsobit. HOBIS MOTION vám nabízí

Více

Kanceláře škodí zdraví

Kanceláře škodí zdraví Margareta Křížová: Recept na úspěch nezačíná penězi str. 18 číslo 4 l 14. 4. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Kanceláře škodí zdraví Málo

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian ŘÍZENÍ EKOLOGICKY ŠETRNÉ NEMOCNICE S DŮRAZEM D NA ELIMINACI TOXICKÝCH LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jiří Kristian RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Výskyt: -zdravotnické pomůcky (hadičky, krevní vaky,

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU

Pro Hané. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firem. doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O KREVNÍM TLAKU Podìkování Dìkuji všem, kteøí byli nápomocni pøi vzniku této knihy pacientùm za zvídavé dotazy, rodinì, že to se mnou vydržela, a dceøi Markétce, která pomohla pøevést doktorštinu do èeštiny. Autorka Kniha

Více

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH

CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH CHEMICKÉ LÁTKY VE VNITŘNÍM VYBAVENÍ PROSTOR PRO DĚTI, HRAČKÁCH A ŠKOLNÍCH POMŮCKÁCH Mgr. Jitka Straková Arnika Program Toxické látky a odpady ----------------------------------------------------------------------

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise

Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ. předložený na základě prohlášení Rady a Komise EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 7. 3. 2012 B7-0148/2012 NÁVRH USNESENÍ předložený na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu o vytvoření strategie

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci

Více

ÚVOD. Působení obkladu

ÚVOD. Působení obkladu ÚVOD Pro většinu z nás je zdraví a dlouhověkost hlavním cílem našeho snažení. V závislosti na úrovni svého podvědomí se o něj staráme méně či více aktivně. Abychom mohli začít s úvahami na dané téma, musíme

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Věnováno všem, kteří dbají na své zdraví, chtějí zlepšit svůj domov a proměnit ho v lepší místo. Normální je být zdravý.

Věnováno všem, kteří dbají na své zdraví, chtějí zlepšit svůj domov a proměnit ho v lepší místo. Normální je být zdravý. Věnováno všem, kteří dbají na své zdraví, chtějí zlepšit svůj domov a proměnit ho v lepší místo. Normální je být zdravý. Dostává se vám do rukou malý zázrak. Pokud opakovaně cítíte únavu, pocit úzkosti,

Více

PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU,

PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU, PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU Plíce

Více

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie)

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) informace pro pacienty Zobrazení místa operace krční tepny (karotidy) pro zúžení. Definice Jedná se o operační výkon na krční tepně (karotidě)

Více

Cenik placenf ch sluzeb

Cenik placenf ch sluzeb I. V.ikony bez vazby na odbornost Urazovh nemocnice v Brni, Pondvka 61 662 50 Brno Cenik placenf ch sluzeb Jedn6 se o vykony prov6ddnd v osobnim zdjmu a na Lddost fyzickych osob nebo v zdjmu a na Lddostpr6vnickych

Více