Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne , od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích."

Transkript

1 Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne , od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík (dále jako předsedající) zahájil zasedání Zastupitelstva obce Malešovice (dále jen zastupitelstva obce ) v 17 hodin a všechny přivítal. Předsedající schůze konstatoval, že informace o konání zasedání podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Malešovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla informace o konání zastupitelstva obce zveřejněna na Nikdo s členů zastupitelstva nevyužil možnosti pracovního setkání před dnešním jednáním. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), Omluven je RNDr. Jiří Zahrádka CSc. Zastupitelstvo je usnášení schopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Schválení programu: Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrhy a připomínky: K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění a ke dnu konání dnešního zasedání nebyly doručeny žádné další návrhy na rozšíření či zařazení dalšího bodu jednání. Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje níže uvedený rozšířený program jednání: Program jednání: 1) Zahájení, schválení jednání 2) Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva 3) Kontrola zápisů a plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Strana 1 (celkem 23)

2 4) Rozpočtové opatření č.2 5) Rozpočtové opatření č.3 6) Pohledávky obce a přijatá opatření 7) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 8) Projednání směny a prodeje části obecního pozemku p.č. 8/5 9) Žádost o dokoupení části pozemku na parcele 1145/1 10) Žádost o dokoupení části pozemku na parcele 175/1 11) Oprava a rozšíření hřbitovní zdi informace 12) Projednání odstoupení od záměru koupi stavebního pozemků pro výstavbu RD - lokalita Potůček, p.č. 1145/59 o výměře 647 m 2 13) Projednání a schválení zájemce o koupi stavebních pozemků pro výstavbu RD - lokalita Potůček, p.č. 1145/59 o výměře 647 m 2 14) Oprava Svatého kříže 15) Oprava sv. Floriána 16) Žádost o příspěvek na Prázdninové setkání jezdců a přátel koní 17) Pozemkové úpravy informace o aktuálním stavu 18) Územního plánu obce Malešovice informace 19) Mapa čísel popisných - informace 20) Zpráva z činnosti OÚ Chodníky Zpevnění plochy pod kontejnery Herní prvek - novostavby Ukazatel rychlosti Údržba veřejného prostranství Stav dotací Sítě lokalita Potůček 21) Informace z došlé pošty 22) Diskuse, dotazy, připomínky, různé 23) Závěr Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. Usnesení č. 1 bylo schváleno Bod č. 2: Pověření zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva Zastupitelstvo obce Malešovice na svém zasedání dne určilo na celé volební období zapisovatelkou zápisu paní Irenu Hledíkovou, v případě její nepřítomnosti paní Helenu Kratochvílovou. Ověřovateli zápisu zastupitelstvo určilo na celé volební období Petra Dubského a Strana 2 (celkem 23)

3 Miroslava Maděránka, v případě jejich nepřítomnosti pana Michala Kutálka a RNDr. Jiřího Zahrádku CSc. Bod č. 3: Kontrola a plnění usnesení ze zasedání ZO konaného dne , a K usnesení č. 12 ze dne Zastupitelstvo schvaluje sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene řádu tlakové kanalizace, vodovodu a uložení splaškové jímky. Smluvní strany:obec Malešovice a manželé Ševčíkovi. Po podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene bude sepsána dohoda o společném využívání. Zodpovídá starosta. Geometrický plán č /2012 byl vyhotoven, smlouva o zřízení věcného břemene řádu tlakové kanalizace, vodovodu a uložení splaškové jímky byla sepsána a doručena manželům Dana a Zdeněk Ševčíkovi dne Citovaná smlouvy byla oběma stranami podepsána a v současné době probíhá zápis věcného břemene do Katastru nemovitostí. Náklady na zhotovení geometrického plánu a náklady související se zápisem věcného břemene budou hrazeny rovným dílem oběma dotčenými stranami. K usnesení č. 12 ze dne Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru směny a prodeje části obecního pozemku p.č. 8/5 a pověřuje starostu dořešením vlastnických vztahů týkajících se současné cesty za citovanou parcelou. Bude projednáno na dnešním zasedání. K usnesení č. 14 ze dne Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z tematické kontroly Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a pověřuje starostu odstraněním zjištěných závad s termínem do Závady jsou odstraněny. K usnesení č. 16 ze dne Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na opravu kostela sv. Štěpána v Malešovicích ve výši ,- Kč. Schválená částka byla převedena na účet žadatele. Z dotazů občanů ze dne Hubáček- mám požadavek k MRS, prosím o obnovení lávky přes rameno řeky směrem k Medlovu Horní jezírko Prosím pana Ševčíka, který za MRS A MMS slíbil opravu lávky, aby informoval o aktuálním stavu. Ševčík: Nebylo provedeno, je to zbytečné řešit, každý si ten kousek může obejít. Strana 3 (celkem 23)

4 Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje zprávu o plnění úkolů ze zasedání předchozích zastupitelstev obce Malešovice. Usnesení č. 2 bylo schváleno Bod č. 4: Rozpočtové opatření č. 2 Předsedající požádal účetní obce paní Hledíkovou o předložení rozpočtového opatření č.2/2012. Uvedené RO bylo zastupitelům doručeno před dnešním zasedáním. Příloha č. 1 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 (viz příloha č. 2 zápisu). Usnesení č. 3 bylo schváleno. Bod č. 5: Rozpočtové opatření č. 3 Předsedající požádal účetní obce paní Hledíkovou o předložení rozpočtového opatření č.3/2012. Uvedené RO bylo zastupitelům doručeno před dnešním zasedáním. Příloha č. 2 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012 (viz příloha č.3 zápisu). Strana 4 (celkem 23)

5 Usnesení č. 4 bylo schváleno. Bod č. 6: Pohledávky obce k datu konání zastupitelstva Předsedající požádal účetní obce paní Hledíkovou o předložení pohledávek k Dlužná částka za poplatek ze psů Dlužná částka za odvoz odpadu Dlužná částka za stočné Občané dluží obci celkem stav k ,-Kč 7460,-Kč 49055,-Kč 56605,- Kč Předsedající konstatoval, že dlužníci byli vyzváni k úhradě - viz níže. Strana 5 (celkem 23)

6 Návrhy a připomínky: Zastupitelstvo bere na vědomí stav pohledávek obce k datu a schvaluje postup vymáhání pohledávek. Usnesení č. 5 bylo schváleno. Strana 6 (celkem 23)

7 Bod č. 7: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby. Předsedající přítomné seznámil s obsahem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi smluvními stranami: Obec Malešovice a JMP Net, s.r.o. Zastupitelstvo obce schvaluje obsah Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi smluvními stranami: Obec Malešovice a JMP Net, s.r.o. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem uvedené smlouvy. Usnesení č. 6 bylo schváleno. Bod č. 8: Projednání směny a prodeje části obecního pozemku p.č. 8/5 Předsedající připomněl Zastupitelstvem schválené usnesení č. 12 ze dne zveřejnění záměru směny a prodeje části obecního pozemku p.č. 8/5 a pověřilo starostu dořešením vlastnických vztahů týkajících se současné cesty za citovanou parcelou. Záměr směny byl zveřejněn od do Současná cesta, která je v majetku manželů Josefa a Marty Kupských, byla řešena, uvedení manželé si pozemek, přes který vede v současné době cesta umožňující příjezd k dalším soukr. pozemkům, hodlají ponechat. Z tohoto důvodu je částečná směna a prodej citovaného pozemku p.č. 8/5 nezbytná pro budoucí zachování příjezdové cesty. Po provedených úpravách ( směně a prodeji) bude cesta pouze na obecním pozemku. Doručené žádosti na částečnou směnu a prodej části obecního pozemku p.č.8/5: Miloš a Alena Horníkovi, Malešovice11 Probošt Zdeněk, Zámecká 769/9, Dolní Kounice Kupský Radek, Malešovice 9 Nvrhované změny: Miloš a Alena Horníkovi, Malešovice1: Strana 7 (celkem 23)

8 Směna a prodej: část obecního pozemku p.č. 8/5v k.ú. Malešovice o výměře 260 m 2 bude částečně o výměře 125 m 2 směněna a nově vytyčena na pozemku p.č. 252, čímž vznikne obecní pozemek - příjezdová cesta. Zbývající část z p.č. 8/5 o výměře 135 m 2 bude uvedeným manželům z důvodu scelení jejich pozemků prodána za cenu 17,- Kč/m 2 Probošt Zdeněk, Zámecká 769/9, Dolní Kounice Směna a prodej: část obecního pozemku p.č. 8/5v k.ú. Malešovice o výměře 168 m 2 bude částečně o výměře 85 m 2 směněna a nově vytyčena na pozemku p.č. 8/12, čímž vznikne obecní pozemek - příjezdová cesta. Zbývající část z p.č. 8/5 o výměře 70 m 2 bude uvedenému žadateli z důvodu scelení jeho pozemků prodána za cenu 17,- Kč/m 2 Kupský Radek, Malešovice 9 Směna a prodej: část obecního pozemku p.č. 8/5v k.ú. Malešovice o výměře 142 m 2 bude částečně o výměře 88 m 2 směněna a nově vytyčena na pozemku p.č. 8/4, čímž vznikne obecní pozemek - příjezdová cesta. Zbývající část z p.č. 8/5 o výměře 11 m 2 zůstane obce Malešovice a 43 m 2 bude uvedenému žadateli z důvodu scelení jeho pozemků prodána za cenu 17,- Kč/m 2 Zastupitelstvo obce schvaluje níže uvedené změny související s částečnou směnou a částečným prodejem a pověřuje starostu obce realizací schváleného usnesení. Miloš a Alena Horníkovi, Malešovice1: Směna a prodej: část obecního pozemku p.č. 8/5v k.ú. Malešovice o výměře 260 m 2 bude částečně o výměře 125 m 2 směněna a nově vytyčena na pozemku p.č. 252, čímž vznikne obecní pozemek - příjezdová cesta. Zbývající část z p.č. 8/5 o výměře 135 m 2 bude uvedeným manželům z důvodu zcelení jejich pozemků prodána za cenu 17,- Kč/m 2. Celková částka za prodej: 2295,- Kč. Probošt Zdeněk, Zámecká 769/9, Dolní Kounice Směna a prodej: část obecního pozemku p.č. 8/5v k.ú. Malešovice o výměře 168 m 2 bude částečně o výměře 85 m 2 směněna a nově vytyčena na pozemku p.č. 8/12, čímž vznikne obecní pozemek - příjezdová cesta. Zbývající část z p.č. 8/5 o výměře 70 m 2 bude uvedenému žadateli z důvodu scelení jeho pozemků prodána za cenu 17,- Kč/m 2. Celková částka za prodej: 1190,- Kč. Kupský Radek, Malešovice 9 Směna a prodej: část obecního pozemku p.č. 8/5v k.ú. Malešovice o výměře 142 m 2 bude částečně o výměře 88 m 2 směněna a nově vytyčena na pozemku p.č. 8/4, čímž vznikne obecní pozemek - Strana 8 (celkem 23)

9 příjezdová cesta. Zbývající část z p.č. 8/5 o výměře 11 m 2 zůstane obce Malešovice a 43 m 2 bude uvedenému žadateli z důvodu scelení jeho pozemků prodána za cenu 17,- Kč/m 2. Celková částka za prodej: 731,- Kč. Náklady na zhotovení geometrického plánu a náklady související se zápisem věcného břemene budou plně uvedenými a schválenými žadateli. Usnesení č. 7 bylo schváleno. Bod č. 9: Žádost o dokoupení části pozemku na parcele 1145/1 Předsedající přítomné seznámil s doručenou žádostí pana Pavla Štěpána na odkup části pozemku na p.č. 1154/1 sousedící s pozemky žadatele. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku na p.č. 1154/1v k.ú. Malešovice viz kopie GP. Pozemkem prochází inženýrské sítě, na což bude v případě prodeje uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene. Strana 9 (celkem 23)

10 Usnesení č. 8 bylo schváleno. Bod č. 10: Žádost o odkoupení části pozemku na parcele 175/1 Předsedající přítomné seznámil s doručenou žádostí manželů Boudný Antonín a Lenka, Malešovice 112, na odkup části pozemku na p.č. 175/1 viz níže: Strana 10 (celkem 23)

11 Zastupitelstvo obce neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku na p.č. 175/1v k.ú. Malešovice z důvodu zachování dostatečné šíře příjezdové cesty k lokalitě plánované výstavby RD. Usnesení č. 9 bylo schváleno. Bod č. 11: Oprava a rozšíření hřbitovní zdi informace Předsedající přítomné seznámil s postupem prací na plánované akci Oprava a rozšíření hřbitovní zdi ve výši ,-Kč. Výběrové řízení bylo dokončeno - zápis je k nahlédnutí na OÚ, v současné době očekáváme doručení stavebního povolení. Starosta podal žádost o dotaci na citovanou akci zatím nebylo rozhodnuto o přidělení či nepřidělení dotace. Strana 11 (celkem 23)

12 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci - postup prací na plánované akci Oprava a rozšíření hřbitovní zdi Usnesení č. 10 bylo schváleno. Bod č. 12: Projednání odstoupení od záměru koupi stavebního pozemků pro výstavbu RD lokalita Potůček, p.č. 1145/59 o výměře 647 m 2 Předsedající přítomné seznámil s postupem prodeje obecních pozemků lokalita Potůček. Všechny pozemky kromě pozemku p.č. 1145/59 o výměře 647 m 2 žadatelky paní Štěpánky Jurčové byly prodány a převedeny na schválené zájemce. Uvedená paní Jurčová nereagovala na zaslané výzvy související s prodejem pozemku, její chování je tedy považováno za odstoupení od záměru koupě pozemku, na což byla upozorněna dopisem, který dne převzala. Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení paní Štěpánky Jurčové, bytem Vidče 433, od záměru koupi pozemku p.č. 1145/59v k. ú. Malešovice o výměře 647 m 2 Usnesení č. 11 bylo schváleno. Strana 12 (celkem 23)

13 Bod č. 13: Projednání a schválení zájemce o koupi stavebního pozemku pro RD - lokalita Potůček Předsedající konstatoval, že záměr prodeje pozemku p.č. 1145/59 určených pro výstavbu RD v lokalitě u Potůčku, směr Odrovice za cenu 350,- Kč/ m 2 byl zveřejněn na úřední desce a dálkovým přístupem od do Jelikož došlo k odstoupení původního zájemce o citovaný pozemek, doporučuji schválení dálšího zájemce o koupi uvedeného pozemku: Žádost o koupi pozemku p. č. 1145/59 o výměře 647 m 2 v kupní ceně 350,- Kč/ m 2, celkem za ,- Kč Žadatel: pan Hledík David, Trboušanská 15, Dolní Kounice Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje prodej pozemku: Prodej pozemku p. č. 1145/59 o výměře 647 m 2 v kupní ceně 350,- Kč/ m 2, celkem za ,- Kč Žadatel: pan Hledík David, Trboušanská 15, Dolní Kounice Usnesení č. 12 bylo schváleno. Bod č. 14: Oprava Svatého kříže Předsedající přítomné informoval o postupu prací v souvislosti s podanou žádostí o dotace na akci Oprava Svatého kříže památka místního významu. Strana 13 (celkem 23)

14 Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj, požadovaná částka na opravu činí Kč. Žádost byla na ministerstvu posouzena a přislíbeno bylo ,-Kč na opravu. Smlouva o dílo byla již podepsána s MgA. Markem, který pro obec zakázky podobného rozsahu již realizoval. V rámci oprav bude památka přemístěna do parku na křižovatce. Zastupitelstvo obce Malešovice bere na vědomí informace o postup prací na akci Oprava Svatého kříže a schvaluje přemístění uvedené památky do parku na křižovatce. Usnesení č. 13 bylo schváleno. Bod č. 15: Oprava sv. Floriána Předsedající přítomné informoval o postupu prací v souvislosti s podanou žádostí o dotace na akci Oprava sv. Florián památka v katastru obce Malešovice park uprostřed obce. Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj, požadovaná částka na opravu činí Kč. Zatím bez vyjádření. Zastupitelstvo obce Malešovice bere na vědomí informace o postup prací na akci Oprava sv. Florián. Strana 14 (celkem 23)

15 Usnesení č. 14 bylo schváleno. Bod č. 16: Žádost o příspěvek na Prázdninové setkání jezdců a přátel koní Předsedající přítomné seznámil s doručenou žádostí o příspěvek na Prázdninové setkání jezdců a přátel koní žadatel Becha Ladislav, Loděnice 62, Pan Becha pro obec každoročně bez nároku na odměnu zajišťuje koňskou bryčku na akce Vánoční strom a Dětský den, doporučuji požadovanou částku2000,-kč žadateli poskytnout. Zastupitelstvo obce Malešovice schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč na Prázdninové setkání jezdců a přátel koní žadatel Becha Ladislav, Loděnice 62, Usnesení č. 15 bylo schváleno. Bod č. 17: Pozemkové úpravy informace o aktuálním stavu Předsedající přítomné informoval o postupu prací na Pozemkových úpravách. Závěrečné jednání proběhlo dne v 17:00 hod. na Myslivně v Malešovicích. Pozemkové úpravy byly schváleny. V současné době probíhá odvolací řízení - pan Kuparovic napadl celé Pozemkové úpravy a hrozí jejich zastavení. Pro obec se tím komplikuje také situace týkající se Protipovodňových úprav, které jsou součástí Pozemkových úprav a na které současné vedení obce již zajistilo vydání Územního rozhodnutí. Obec a zástupci vlastníků vydali již svá prohlášení, ve kterých žádají nevyhovění odvolávající se straně. Strana 15 (celkem 23)

16 Vyjádření obce: Věc: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malešovice stanovisko Obce Malešovice k odvolání Bc. Martina Kuparowitze, proti rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Obec Malešovice sděluje následující stanovisko k odvolání Bc. Martina Kuparowitze, proti rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. Samospráva obce věnovala vysokou pozornost postupu a průběhu operací s pozemkovým vlastnictvím cestou upřesnění přídělů a následně komplexními pozemkovými úpravami. Obec jako účastník KPÚ působila také ve sboru zástupců vlastníků pozemků. Proto má obec dostatek informací k zaujetí tohoto stanoviska. Vzhledem k tomu, že odvolatel vstoupil do procesu KPÚ s jediným pozemkem a ten je ponechán na původním místě, s původními parametry, označujeme předmětné odvolání jako neodůvodněné. O tom, že návrh nového uspořádání pozemků po KPÚ je optimálním výsledkem i pro odvolatele svědčí doložený souhlas více než 97 % vlastníků pozemků s novým uspořádáním. V odvolání uváděné názory odvolatele v záležitostech územního plánu naší obce, plánu společných zařízení KPÚ, přístupnosti pozemků, ochrany přírody a krajiny, musíme důrazně odmítnout. Záměry územního rozvoje naší obce obsažené v platném územním plánu ale také v připravované změně tohoto dokumentu, zahrnul návrh KPÚ do svého řešení v plné shodě se zájmy obce i vlastníků pozemků. V tomto směru také návrh pozemkových úprav podporuje záměry obce s posilováním bezpečnosti našeho území proti účinkům regionálních povodní. Proto také byl plán společných zařízení KPÚ kladně projednán a schválen jak sborem zástupců tak především na veřejném jednání zastupitelstva naší obce. Vzhledem k připravovaným projektům výstavby protipovodňových zařízení, obec Malešovice s vysokou netrpělivostí očekávala rychlé dokončení KPÚ, neboť na něm závisí také zahájení samotné staveb protipovodňové ochrany územní rozhodnutí na citovanou akci bylo již vydáno. Proto jsme vyhodnotili ohrožení, vyplývající ze sporů vlastníků pozemků ohledně pozemkového vlastnictví v ohrazeném areálu u zámku Kupařovice, jako obzvláště nebezpečné, s negativními dopady na veřejné zájmy. Proto jsme uvítali rozhodnutí Pozemkového úřadu o změně obvodu KPÚ, jako zcela konstruktivní. Tímto rozhodnutím nebyla dotčena práva vlastníků pozemků v ohrazeném areálu a byla jim zcela ponechána možnost jejich dalších jednání. Současně však pozemkový úřad tímto rozhodnutím odstranil překážku urychleného postupu k dokončení KPÚ. Jiný postup úřadu by podle našich poznatků znamenal zablokování pozemkových úprav a rozsáhlé poškození zájmů obce. Mezi tyto zájmy patří hrozící ztráta dotací na stavbách protipovodňové ochrany, pokud nebudou KPÚ urychleně dokončeny. Obec Malešovice plně podporuje návrh KPÚ, jak bylo o jeho schválení rozhodnuto v napadeném rozhodnutí. Obec doporučuje odvolacímu orgánu nevyhovět odvolateli a tím umožnit rychlý přechod k zápisu KPÚ do katastru nemovitostí. V Malešovicích S pozdravem. Ing. Zdeněk Pavlík starosta obce Malešovice Vyjádření sboru zástupců vlastníků pozemků: Strana 16 (celkem 23)

17 Věc: Stanovisko k odvolání Bc. Martina Kuparowitze, z , proti rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ v k.ú. Malešovice, včetně upřesnění přídělů Sbor zástupců vlastníků pozemků se aktivně podílel na průběhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Malešovice. Jeho motivací bylo zabezpečit nový pořádek ve vlastnictví pozemků, umožni efektivní hospodářské využití zemědělské půdy v souladu s veřejnými zájmy. Postup pozemkového úřadu i zhotovitele návrhu pozemkových úprav se po celou dobu této operace vždy vyznačoval respektem k zájmům účastníků řízení. Bylo tomu tak i v situacích kdy bylo velmi těžké hledat kompromisy zájmů vlastníků pozemků. Složité bylo také projednávání společných zařízení, kde bylo nutno omezit některé zájmy vlastníků pozemků ve veřejném zájmu. Této záležitosti prospěl přístup Pozemkového fondu ČR, který poskytnul potřebnou výměru pozemků. Sbor vlastníků pozemků konstatoval, že plán společných zařízení jak mu byl předložen k projednání plně respektuje zájmy a potřeby všech vlastníků pozemků, zejména pokud se týká přístupnosti pozemků. Proto hodnotíme předmětné odvolání jako nedůvodné. Sbor zástupců průběžně sledoval navrhování nového uspořádání pozemků, a proto zaregistroval snahy některých vlastníků pozemků prosazovat svoje individuální zájmy v neprospěch jiných vlastníků. Předmětem vleklých sporů se staly zájmy odvolatele a dalších vlastníků pozemků v uzavřené lokalitě v blízkosti zámku Kupařovice. V pozadí těchto sporů byly spekulativní záměry s pozemkem v držení Pozemkového fondu ČR. Tento spor přes mnohé pokusy pozemkového úřadu a zhotovitele nebylo možno vyřešit bez rizika odvolání několika účastníků řízení proti jakémukoliv návrhu nového uspořádání pozemků. Proto sbor zástupců bezvýhradně akceptoval rozhodnutí pozemkového úřadu tuto lokalitu vyloučit z obvodu pozemkových úprav. Toto rozhodnutí bylo v zájmu vysoce převažující většiny vlastníků pozemků a nijak neomezilo možnosti dále jednat o směnách pozemků v uzavřené lokalitě, ovšem bez blokování KPÚ. Proto také více než 99 % vlastníků odsouhlasilo návrh KPÚ. Odvolatel jako jediný napadá správní rozhodnutí protože neprosadil svůj úmysl omezit práva ostatních vlastníků pozemků. V obvodu úprav však odvolatel disponuje jediným vstupujícím pozemkem a ten byl ponechán na původním místě a bez sebemenší změny v kvalitě tvaru nebo přístupnosti. Za daných okolností sbor zástupců konstatuje, že předmětné odvolání není odůvodněno jakýmkoliv negativním dotčením práv odvolatele. Toto odvolání je pouhou snahou zabránit urychlenému dokončení pozemkových úprav. Tímto způsobem odvolatel ohrožuje zájmy všech ostatních účastníků řízení, a proto se doporučuje odvolacímu orgánu předmětnému odvolání nevyhovět. V Malešovicích S pozdravem Zdeněk Ševčík předseda sboru zástupců Zastupitelstvo obce Malešovice bere na vědomí informace o průběhu Pozemkových úprav.. Strana 17 (celkem 23)

18 Usnesení č. 16 bylo schváleno. Bod č. 18: Územní plán obce Malešovice informace Předsedající přítomné informoval o postupu prací v souvislosti s Územním plánem obce Malešovice. V současné době jsou ve spolupráci s projektantem řešeny drobné připomínky dotčených orgánů a na přelomu srpna a září se předpokládá závěrečné jednání a schválení ÚP OBCE Malešovice na veřejném zasedání zastupitelstva obce Malešovice. Zastupitelstvo obce Malešovice bere na vědomí informace o průběhu zpracovávání Územního plánu obce Malešovice. zdrželi se:0 Usnesení č. 17 bylo schváleno. Bod č. 19: Mapa čísel popisných - informace Předsedající přítomné informoval o zhotovení mapy čísel popisných. Mapa byla zhotovena a následně zveřejněna za účelem snazší orientace v obci. V tomto roce bude mapa čísel popisných zveřejněna také ve velkém formátu před Obecním úřadem. V současné době je citovaná mapa pro veřejnost dostupná mimo jiné na www stránkách obce Malešovice: Strana 18 (celkem 23)

19 Zastupitelstvo obce Malešovice bere na vědomí zhotovení a následné zveřejnění mapy čísel popisných obce Malešovice. Usnesení č. 18 bylo schváleno. Bod č. 20: Zpráva z činnosti OÚ Chodníky: a) V květnu 2012 bylo realizováno vybudování parkovacího stání v lokalitě výstavby nových RD - směr Odrovice (Stachl) b) Byla dokončena oprava části chodníku v obci směrem k číslu popisnému 202 Zpevnění plochy pod kontejnery a) V květnu 2012 bylo realizováno vybudování zpevněné plochy pod kontejnery v blízkosti OÚ Malešovice Herní prvek novostavby a) V červnu 2012 bylo realizováno umístění nového herního prvku v nové lokalitě výstavby RD. Cena herního prvku ,-Kč. Na herní prvek byl starostou obce zajištěn sponzorský dar a tudíž rozpočet obce nebyl touto akcí nikterak zatížen. Ukazatel rychlosti a) V červnu 2012 bylo realizováno umístění ukazatele rychlosti. Ukazatel je umístěn na sloupu veřejného osvětlení u silnice ve směru od Odrovic. Ukazatel byl plně hrazen z rozpočtu obce. Údržba veřejného prostranství a) K 30. červnu 2012 končí pracovní poměr zaměstnance obce pana Zdeňka Putny. Strana 19 (celkem 23)

20 b) Po deštích, kdy nebylo možné zvládnout údržbu obce pouze jedním zaměstnancem, byl o pomoc požádán pan Vladimír Becha, který tuto práci provádí za úplatu. Podotýkám, že nikdo z evidovaných uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce nemá zájem tuto práci vykonávat. Dotazuji se, zda má někdo z přítomných zastupitelů zájem na dohodu v případě nouze, sečení trávy provádět? Kratochvílová : Rozhodně odmítám jezdit po obci na traktůrku, což jistě chápete Kutálek: Jsem ochoten pomoci. Jelikož kromě pana Vladimíra Bechy a Michala Kutálka nikdo z přítomných neprojevil zájem o pomoc s údržbou obce a dalšího zaměstnance obec z finančních důvodů přijímat nebude, navrhuji odsouhlasení, že pan Vladimír Becha a případně pan Michal Kutálek v akutních případech budou za úplatu nápomocni s údržbou obce. c) K nastupuje do pracovního poměru jako údržba budov a veřejného prostranství pan Jan Pelikán, pracovní smlouva byla již podepsána. Stav dotací a) o stavu podaných dotací byli přítomní zastupitelé informováni již v několika předchozích bodech. Další a dosud nezmíněnou podanou žádostí o dotaci je dotace související s rekonstrukcí KD Malešovice. Tato žádost o dotaci byla zpracována a následně v termínu podána, v současné době máme potvrzení o splnění všech podmínek a v průběhu měsíce srpna očekáváme poslední vyjádření o poskytnutí či neposkytnutí požadované dotace na rekonstrukci KD. Sítě lokalita Potůček a) Inženýrské sítě - lokalita Potůček tedy rozvody vody, kanalizace a rozvody plynu včetně přípojky jsou již realizovány a ze strany obce uhrazeny. Zůstává dořešení el. sítí řeší E-ON ( probíhá spojené územní a stavební řízení). Zastupitelstvo obce Malešovice bere na vědomí zprávu z činnosti OÚ a schvaluje, že pan Vladimír Becha a případně pan Michal Kutálek v akutních případech budou za úplatu nápomocni s údržbou obce. Strana 20 (celkem 23)

21 Usnesení č. 19 bylo schváleno. Bod č. 21: Informace z došlé pošty Žádost o koupi pozemku p.č. 272/9, žadatel Zdeněk Ševčík, Malešovice: Předsedající přítomné seznámil s doručenou žádostí pana Ševčíka na odkup pozemku p.č. 272/9 o výměře 18m 2. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku na p.č. 272/9 v k.ú. Malešovice.. pro: 7 zdrželi se: 1 Becha Usnesení č. 20 bylo schváleno. Stížnost Dana Kotrášová, Malešovice Předsedající přítomné seznámil s obsahem doručené stížnosti paní Dany Kotrášové. Pavlík: musím konstatovat, že pan Michal Popp žádným způsobem nekontaktoval obec a neprojednal úpravy obecní cesty. Doporučuji, aby jmenovaný, který nechal sejmou již uježděnou navážku prosívky bez vědomí obce, čímž se cesta stává nezpevněnou a hrozí při jejím dalším používání obzvláště při deštivém počasí znečišťování obecní komunikace, opět provedl navážku prosívky a zabránil tak případnému znečišťování obecní komunikace či soukromých pozemků, k nimž citovaná cesta směřuje. Strana 21 (celkem 23)

22 Zastupitelstvo obce schvaluje uvedení obecní cesty do stavu, kdy nebude docházet ke znečišťování obecní komunikace a přilehlých soukromých pozemků. Zodpovídá starosta. Usnesení č. 21 bylo schváleno. Žádost Monika Ševčíková, Malešovice Předsedající přítomné seznámil s žádostí slečny Moniky Ševčíkové, která požadovala vydání potvrzení o vlastnictví bytu v budově bývalé ZŠ za účelem řešení soukromých záležitostí. Při řešení žádosti bylo zjištěno, že užívání stavby nebylo po dokončení výstavby bytů a po následné kolaudaci v roce 2000 tehdejším vedením obce změněno v katastru nemovitostí. Jelikož ani tyto podklady nebyly novému vedení řádně předány, byla situace řešena až nyní, tedy po 12 letech. V současné době je již vše dořešeno a stavba figuruje v katastru nemovitostí jako bytový dům. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dořešení změny užívání stavby č.p. 83, která je v katastru zapsána jako bytový dům. Usnesení č. 22 bylo schváleno. Bod č. 22: Diskuse, dotazy, připomínky, různé Předsedající požádal přítomné o příspěvky do diskuze: Strana 22 (celkem 23)

23 Jelikož nejsou žádné příspěvky do diskuze, považuji ji za ukončenou Bod č. 23: Závěr Předsedající poděkoval zastupitelům za účast na zasedání, které v hodin ukončil. Přílohy zápisu: 1) Prezenční listina 2) Pozvánka 3) Příloha č. 1-2 Zápis byl vyhotoven dne: Zapisovatelka: dne Helena Kratochvílová Ověřovatelé:... dne... Bc.Michal Kutálek... dne... Miroslav Maděránek Starosta:... dne... Ing. Zdeněk Pavlík Razítko obce: Strana 23 (celkem 23)

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 15. 03. 2011, od 18 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 15. 03. 2011, od 18 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 15. 03. 2011, od 18 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 11. 2016 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 11. 8. 2015, od 18:30 hodin v sále hasičské zbrojnice

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 11. 8. 2015, od 18:30 hodin v sále hasičské zbrojnice Obec Přibyslavice Zastupitelstvo obce Přibyslavice Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Přibyslavice, konaného dne 11. 8. 2015, od 18:30 hodin v sále hasičské zbrojnice Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015.

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele, hosta Ing. Libora Stejskala, který vykonává stavební

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni:

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 14. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 12. 06. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod ZÁPIS o průběhu 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 06. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 12 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 28. 08. 2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Omluveni:

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě

Zápis č. 9/15. ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Zápis č. 9/15 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 9.7. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 26.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 06/2015 dne 02. 09. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 06/2015 dne 02. září 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 7. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 28.08. 2015 od

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015,

Zápis č. 2/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 26. 2. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 26. 2. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.10.2014 od 19 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 26. 06. 2015 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016

Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016 Zápis č. 19/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 1.3.2016 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, P.Janouš, I.Zetocha Omluveni: J.Kuklová Zasedání

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 23.10. 2012, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 5 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 10. 9. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 10. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Miřejovice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

ZÁPIS z druhého zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 10.12.2010.

ZÁPIS z druhého zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 10.12.2010. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS z druhého zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 10.12.2010. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 12. 6. 2015, od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E. Z Á P I S č. 8. Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. června 2015 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 Usnesení č. 01/Z06/15 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1 Usnesení č. 01/Z06/15 bylo schváleno. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 7.12.2015 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 7.12.2015 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 28 7 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 32 72 72 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 23844 / 3 IČ : 2379 Zápis ze. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 16.7.2012, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Přítomni: Nepřítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové -, Ing. Arch. Zuzana Menšíková,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 11. září 2014 od 18 hodin Přítomní: Milan Elfmark,

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Elšík Ing. Zdeněk Škromach Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Radoslav Němeček Omluveni: - Ing. Bc. Tomáš Letocha Zápis z 20. schůze Rady obce Rohatec konané

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 16. 03. 2018 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 8/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 9, konaného dne 16. 9. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 13/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 21. 5. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 23.9.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (3 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 19. 6. 2015 od 18.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Cotkytli

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (3 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 19. 6. 2015 od 18.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Cotkytli Zápis ze zasedání Zastupitelstva (3 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 19. 6. 2015 od 18.30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Vlastimil Jureček, Mgr. Michaela Chládková, Mojmír

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 14.3. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Václav Štarman, Ing. Vladimír Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Mgr. Dana Urbánková, Ing.

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková

Zápis č. 10/2008. Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing. Eliška Kopřivová, Jaroslav Stávek, Tomáš Stávek, Mgr. Petr Antoš, Pavel Stávek, Jana Hádlíková Zápis č. 10/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 27. října 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Aleš

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod.

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov 18. srpna 2015 od 18 hod 18.03 hod. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 11 členů při zahájení 12 členů od 18.09 h Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 9. září 2013 v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 9. září 2013 v zasedací místnosti OÚ Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ostružná konaného dne 9. září 2013 v zasedací místnosti OÚ Přítomní členové ZO: M. Bendeková, G. Balatková, F. Kolbová, M. Janeček, A. Miščík, J. Parma, R.

Více

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015

Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Zápis č. 7 z řádného jednání zastupitelstva obce Písečná ze dne 27. 7. 2015 Účast: - Přítomno 5 členů zastupitelstva obce Mgr. Kantor a Ing. Byrtusová dovolená Jednání zahájil Bc. David Ćmiel, starosta

Více

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově

Z Á P I S. z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Z Á P I S z I. zasedání zastupitelstva obce Šimanov, konaného dne 26. 3. 2010 od 18.00 hod. v Šimanově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Ing. Stanislav Munduch Z celkového počtu 7 zvolených

Více

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1.

Omluveni: Martin Sojka, Alena Kopcová Hosté: Eva Jelínková,, Ing. Petr Vokurka. P r o g r a m : Návrh programu byl přijat. 1. Zápis č. 10 z veřejného jednání ZM konaného dne 27.08.2012 od 17.00 hodin v předsálí komorního sálu divadla Přítomni:Mgr. Havlík, Mgr. Stolzová, MUDr. Duchan, Mgr. Šnajdr. MUDr. Kučera, Petr Beránek, Bc.Pavel

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 20.09.2001 v salonku hotelu Starý Ještěr v Hradci nad Moravicí 2. strana zápisu č. 13 Ověřovatelem předchozího

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 22. 7. 2015 v obřadní síni obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV

Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV Obec Vysokov Zasedání ZO 03/2015 dne 13. 04. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 03/2015 dne 13. dubna 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš

Zastupitelstvo navržený program schvaluje. Hlasování: jednohlasně. Ověřovateli zápisu byli určeni: Ing. Petr Popela, Rozporka Luboš 1 Z á p i s č. 8 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 21.04. 2011 v 17.oo hodin v Kunžaku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 25.3.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p. J.Cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná,

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více