odbor rystavby a uzemnf spnlvy f DOSlc'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odbor rystavby a uzemnf spnlvy f DOSlc' 22-03- 2013"

Transkript

1 /-~f'vm'i~e-; S -;T-;:::-S-::1(7Y-:U:-:R;-A-O-- Mestsky urad Chrastava I I CHRASTAVA odbor rystavby a uzemnf spnlvy f DOSlc' namesti 1. maje 1, Chrastava telefon: : fax: Internet: ~ c Spis. zn.: Vyst /Ja Chrastava, dne: c.j.: OVUS/1 049/2013/J a Vyfizuje: Martin Janousek Telefon: ROZHODNUTI NARlZENiODSTRANENiSTAVBY Vyrokova cast: Mestsk'j urad Chrastava, odbor vystavby a uzernnf spnivy, jako stavebnf urad pffslusny podle 13 odst. 1 pismo f) zakona c Sb., 0 uzemnfm phinovani a stavebnfm radu (stavebnf zakon), ve meni pozdejsich predpisu (dalejen "stavebni zikon"), zjistil, ze stavba Garaze s opravoou a pfistavba na pozemku st. p. 48/2, 659 v katastralnim lizemf Chrastava I, obec Chrastava, (dale jen "stavba"),jejfmz v lastnikem j e Ing. Eva Sanyova, oar , Zahradni 18/467, Liberec 11, zastoupeoa advokatem JUDr. Vladimirem Kasparem, Na Pofici 116/ 5, Liberec (dale jen "vlastnik stavby"), spmuje podminky pro narizeni odstraneni stavby ana zaklade tohoto zjisteni: I. Podle 129 odst. 1 pismo a) stavebniho zakona narizuje vlastnikovi stavby ve verejnem zajmu odstraneni stavby, ktera sv:ym zavadnym stavem ohrofuje zivot a zdravi osob nebo zvirat, bezpecnost, zivotni prostfedf anebo majetek tfetfch osob. Popis stavby : Jedna se 0 objekt garazi s opravnou a to pffzernni lehkou ocelovou halu se sedlovou stfechou se ctyhni moduly v podelnem smeru tvorene prfhradov:ymi ramy. Zastavena plocha haly na st.p.c. 659 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava, cini cca 248 m2 0 pudoryse 18,5 m x 13, zastfesena sedlovou stfechou mimeho sklonu 0 vysce k hlebeni 5,5 m a vysce k okraji stfechy 4 m. ObvodovY plast' resp. jeho zby'vajici casti jsou tvoreny kombinovanj'm zdivem z cihel a plynosilikatovych tvarnic. Jimi stitova stena je zficena, dale jsou miceny dvoje vrata. StitovY sloup skeletu na JihovYchodnim rohu haly rna podemlet)' zaklad a doslo k deformaci krajniho pole skeletu. Pri sednuti krajniho pole doslo i k deformaci stfesniho ztuzidla. Sloupy haly jsou silne nad patkou zkorodovane, coz je patrne hlavne u obnazeneho sloupu u sloupu sed Ie patky. Je pravdepodobne, ze stejne zkorodovane budou i dosud zakryta mista kotveni ostatnich sloupu. Dale je poskozeno nadprazi vratoveho otvoru jimi strany haly. Toto nadprazi a zbytky vyzdivek krajniho pole ( jimi strana objektu haly ) hrozi pad em na pfilehly pozemek. Podlaha toho krajniho modulu stavby je podemleta. Na halu navazuje zdena pfistavba budovy na st.p.c. 48/2 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava, cleniteho pudorysu 0 zastavene plose cca 200 m2 a zakladnich rozmerech cca 24 m x 9,5 m a rozdilne vysky od 3,3 m az 4 m, zastfesena pultovou stfechou mimeho sklonu, jejiz kratsi pruceu pl'imo pi'ileha ke komunikaci na p.p.c. 1386/5 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava. Deisf pruceu je k ni kolme. Stay nosne konstrukce tohoto objektu je havarijni. Zdivo je rozpadle s vyplavenou

2 C.j.OVUSIl049/2013/Ja str. 2 maltou z lomych Spar. Cast obvodoveho zdiva prilehajfciho k mistnf komunikaci je bez soudrmosti s maltou, vykazuje vodorovne vychyleni a hrozf zffcenfm na tuto komunikaci. Stfesnf konstrukce pristavby tvorena pultovou stfechou mimeho sklonu tesarske konstrukce je za hranicf zivotnosti, nosne prvky zastfesenf vlivem dlouhodobeho zatekani neplnf svou statickou funkci z duvodu totalni degradace materiaiu ( hniloba a drevokazne houby ) a to ani pri provizomfm podepreni. Na pl'istavbu navazuje zdeny pristavek sociilniho zarfzenf bez zmunek statickeho poskozenf konstrukci. Svisle konstrukce jsou vsak vlhke a povrchove porostie plfsni. Dest'ove vody ze strech stavby haly vyjma Jihozapadniho rohu stavby zatekaji k zakladove spare stavby, nejzavaznejsi podmaceni se jevi smerem k podemlete patce sloupu na JihovYchodni strane stavby a dest'ove vody zatekajf poskozenou stfesnf krytinou do stavby t.j. zejmena v pffpade pristavby. II. Podle 130 odst. 1 stavebnfho zakona ukiada vlastnikovi stavby povinnost predlozit stavebnimu uradu v Chrastave navrh technologickeho postupu praci pri odstranovanf stavby, vcetne nutnych opatfeni k vyloucenf, omezeni ci ke kompenzaci pripadnych negativnfch dusledku na zivotnf prostfedf v okolf stavby v termfnu nejpozdeji do III. PodIe 79 odst. 5 zakona c. 500/2004 Sb., spnivni rad, ve zneni pozdejsfch predpisu a 6 odst. 1 vyhlasky c. 520/2005 Sb. ukiada vlastnikovi stavby povinnost nahradit nilklady rizenf pausajni castkou ve vysi Kc, slovy tisic korun, splatnych do 15 dnu po nabyti pravnf moci tohoto rozhodnutf. Ke splatnosti bude vlastnfk stavby spravnfm organem vyzvan samostatnou pisernnostl IV. Stanovi podminky pro odstraneni stavby: l. Odstraneni stavby bude provedeno nejpozdeji do 3l Provedeni naffzeneho odstraneni stavby bude provedeno prostfednictvimstavebnfho podnikatele, ktery bude vybran na zaklade vyberoveho rizenl Pred zahajenfm odstranenf stavby bude stavebnimu uradu v Chrastave oznamen termin zahajeni odstraneni stavby, nazev a sidlo stavebnfho podnikatele, jmeno a prfjmeni stavbyvedouciho. 3. Stavba bude odstranena tak, aby v prubehu praci nedoslo k ohrozeni bezpecnosti, zivota a zdravi osob nebo zvifat, ke vzniku pozaru a k nekontrolovatelnemu porusenf stability stavby nebo jeji casti. Pri odstranenf stavby nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb ani provozuschopnost sfti technickeho vybaveni v dosahu stavby. 4. Okoli odstranovane stavby nesmi byt touto cinnostf ajejimi dusledky nadmeme obtezovano, zejmena hlukem a prachem. 5. Odstraneni stavby bude provedeno die predlozeneho technologickeho postupu a dokumentace bouracfch praci, jehoz predlozeni bylo ulozeno vyrokem c. IT tohoto rozhodnutf. Pffpadne dotceni sousednfch pozemku a staveb vyplyvajici z technologickeho postupu bouracich praci musi byt projednano a odsouhlaseno vlastniky dotcenych nemovitostf. 6. Stavebnf a demolicnf odpady z odstranovanych staveb musf byt odklizeny neprodlene a nepretrzite tak, aby nedochazelo k narusovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozernnich komunikacfch a v prfpade povodne nedochazelo k jejich rozplavovani a odplavovani a k narusovani zivotnfho prostfedi. Se stavebnfm odpadem musi byt nakladano v souladu s jin)'m pravnfm predpisem. 7. Pred zahajenim demolicnfch pracf musi byt odpojeny veskere inzen)'rske site a to za podminek dotcenych spravcu inzenyrsrych sitl 8. Podzernnf vedeni a wizeni v prostoru demo lice stavby se musi vyznacit polohove i vyskove nejpozdeji pred predc'mim staveniste za pfitornnosti spravcu techto zarfzenf 9. Pl'ipadna podzernnf vedenf, jejichz poskozenf muze ohrozit bezpeenost pri zernnfch pracich nebo ktera mohou byt zernnfmi pracemi poskozena, se musf nalezite zaj istit.

3 C.j.OVUS/1049/2013/Ja str Staveniste resp. pi'edmetna demolovana stavba a jej i stavenistni zai'izeni a oploceni staveniste, ktere jsou zcela nebo z casti umistena na vei'ejnych komunikacieh nebo plochach se musi zabezpecit a ryrazne oznacit. Za snizene viditelnosti nalezite osvetlit a opati'it rystramymi svetly. 11. S veskerymi odpady, ktere ph demolici stavby vzniknou, must byt nakladano die zakona c Sb., 0 odpadech, v platnem znenf a souvisej ieieh pravnich pi'edpisu. Odpady musf byt dusledne trfdeny die jednotlirych drum a kategorif a pi'edavany pouze opravnene osobe, ktera je provozovatelem zai'fzeni k vyuziti nebo k odstraneni nebo ke sberu nebo k rykupu urceneho druhu odpadu. KaZdy je povinen zjistit, zda osoba, ktere odpady pi'edava, je k jejich pi'evzeti opravnena. Demolice musf byt provadena postupnym rozebfranim objektu, aby se zajistil0 vyti'ideni jednotlirych drum odpadu, a aby se zamezilo mome kontaminaci ostatniho odpadu odpadem nebezpecnym. Pi'i demolicieh bude zajisteno pi'ednostni vyuziti odpadu pred jejich odstranenim (napr. stavebni sut', beton, kovory odpad apod.) a budou pi'edany provozovateli zai'izeni k vyuziti odpadu. UloZenim na skladku mohou byt odstranovany pouze ty odpady, u nichz jiny zpusob odstraneni neni dostupny. Pricemz upozoriiujeme, ze odpadni drevo muze obsahovat nebezpecne IMky - napr. impregnace, a proto jej nelze spalovat, ale musi byt predano pouze opravnene osobe, kteraje provozovatelem zaffzeni k vyuziti nebo k odstraneni nebo ke sberu nebo k rykupu urceneho druhu odpadu. Ciste odpadni ruevo, ktere nebude opati'eno ochrannj'm naterem, muze byt pouzito jako palivo v kotli na tuha paliva, nikoliv odstraiiovano hromadne na otevrenem ohnisti. S odpadem je ti'eba nakladat die jeho skutecnych vlastnosti. K podsypfun, obsypum, zasypfun a terennim upravam jemome pouzit pouze cistou rykopovou zeminu z mista stavby, popr. vhodny stavebni material ziskany z demolice objektu. Nelze pouzit :ladne odpady (jako napi'. dovezenou stavebnf sut' ci jine dovezene odpady z demo lice, plasty, obalove materialy, trubky, odpadni kabely apod.). S nebezpecnymi odpady, ktere v prubehu stavby vzniknou (napi'. etemit s obsahem azbestu, lepenka s obsahem dehtu apod.), musi byt nakladano die jejich skutecnych vlastnosti a odstraneny v zai'izenieh k tomu urcenych. Pokud bude po demolicich produkovana sti'esnf krytina s obsahem azbestu, upozoriiujeme na 35 zakona c. 185/2001 Sb., 0 odpadech, die nehoz je puvodce produkujici odpad obsahujiei azbest povinen, nakladat s timto odpadem tak, aby nebyla z odpadu do ovzdusi uvoliiovana azbestova vlakna nebo azbestory prach. Odpady obsahujicf azbestova vlakna nebo azbestory prach lze ukladat pouze na skladky k tomu urcene. Odpady mus! byt upraveny, zabaleny, pffpadne po ulozeni na skladku okam:zite.zakryty. 0 vzniku a zpusobu nakladani s odpady bude vedena evidence odpadu, jejiz nalezitosti stanovi vyhlaska c. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady. 12. Majitele sousednfch nemovitosti nesmi byt provadenim bouracich praci na srych pravech poskozeni ani kraceni. Nebezpecne zmeny, ktere vznikly bouranim na sousednieh, drzebnostech, musf byt oznameny ihned odboru rystavby a uzemni spravy MeV Chrastava. 13. Po odstraneni stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajisteno nezavadne odvadeni povrchovych vod, a po jeho uprave bude zatravnen. 14. Provedenf neodkladneho odstraneni stavby bude pisenme oznameno stavebnimu uradu v Chrastave bezprosti'edne po jeho dokoncenf stavebnimu uradu. v. Podle 85 odst. 2 pismo a) zak.c. 500/2004 Sb., spravni hid, ve zneni pozdejsich predpisu, vylucuje odkjadny ucinek odvolani. Vcastniei i'izeni na nez se vztahuje rozhodnuti spravniho organu: lng. Eva Sanyova, Zahradni 18/467, Liberec 11, zastoupena advokatem JUDr. Vladimirem Kasparem, Na Poriei 116, 5, Liberec Oduvodneni: Pi'edmetna stavba garazi s opravnou a pi'istavbou na st.p.c a 659 v katastralnim uzemf Chrastava I, obec Chrastava byla dne zasazen povodnf. Dne vyhlasil Mgr. Stanislav Eichler, hejtrnan Libereckeho kraje, v dusledku rozsahlych povodnf Stay nebezpeci pro LibereckY kraj.

4 C.j. OVUS/1049/2013/Ja str.4 Stavebnf urad provedl dne kontrolnf prohlfdku na stavbe Ganize s opravnou a pffstavba na pozernku st. p. 48/2, 659 v katastralnim uzemi Chrastava I, obec Chrastava ( dale jen stavba ), pri ktere byl proverovan stavebne technicky stay stavby po povodni dne na zaklade statickeho posouzeni predmetne stavby po povodni, ktere bylo vypracovano dne lng. Hanou Gattermayerovou, CSc, v jehoz zaveru je konstatovano doporucenf demolice objektu vzhledem k financni a technicke narocnosti stavebnich uprav. Predmetny posudek byl predan vlastniku stavby v zaveru kontrolnf prohlfdky stavby. Vlastnfk stavby se zjistenfm stavebnfho uradu i se zjistenyro stavem stavby die statickeho posouzenf stavby po povodni dne vypracovaneho lng. Hanou Gattermayerovou, CSc, nesouhlasil a zavazal se k dolozenf statickeho posouzenf na zaklade vlastnf objednavky ve lhute 7-10 dni ode dne konanf kontrolnf prohlfdky stavby. Dne byla stavebnfmu uradu dorucena pfsemnost vypracovana lng. Jiifm Kholem popisujicf stay stavby a soucasne vyvracejici zjisteni stavebniho uradu, pficernz v zaveru je konstatovano, ze demolice objektu by byla zbytecnyro poskozenim nemovitosti. Na zaklade ryzvy stavebniho uradu ze dne c.j. Vyst.0/1467/2010/JalVyzv vlastniku stavby lng. Eve Sanyove, bytem Zahradnf 18/467, 460 II Liberec 11, k dolozenf statickeho posouzenf stavby, bylo doruceno stavebnimu uradu dne staticke posouzenf vypracovane lng. Jiifm Kholem, AutorizovanYm inzenyrem pro pozemnf stavby, statiku a dynamiku staveb ( drzitel CKAIT ) obsahujfci v zaveru posudku konstatovanf : "stavba neohrofuje zivot a zdravf osob nebo zviiat, bezpecnost a nebo zivotnf prosrredf die ust. 133 odst.2, pism c stavebniho zakona". Posudek dale obsahuje informace " Oprava zalozeni stltove zdi je lehce proveditelna. Rekonstrukce stltove zdi je lehce proveditelna ze sendvicorych polyuretanorych panelu, ktere se heme po oplasteni ocelorych konstrukci pouzivaji. Demolice objektu by byla zbytecnym poskozenirn nemovitosti." V zhledem k temto skutecnostem a navrzenemu rozsahu oprav, die statickeho posudku vypracovaneho lng. Jiiirn Kholem, stavebnf urad pod Ie 134 odst. 2 stavebnfho zakona ve spojenf s ust. 139 odst. 1 stavebniho zakona vyzval ryzvou vlastnfka stavby, kterymje lng. Eva Sanyova, nar , Zahradni 18/467, Liberec 11, ke zjednani napravy spocfvajicf v provedenf nasledujicich udrzovacich praci stavby ve lhute do 60-ti dnu ode dne dorucenf ryzvy c.j. VYst.01l467/20101Re ze dne : 1) Provest obnovu ryplni otvoru t.j. dvou vrat v prucelf garazf na st.p.c. 659 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava., na Vychodnf strane stavby v casti. prilehle k toku Jerice. 2) Provest obnovu stftove steny, vcetne jejiho zalozenf, garazf na st.p.c. 659 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava., na Jimi stran~ stavby v casti pfilehje k tokujefice. 3) Provest obnovu klempiiskych prvku vcetne obnovy jejich niteru ( zlaby, svody, oplechovani a dale ocelove vyplne otvoru) Garazi s opravnou a pristavbou na pozemku st. p. 48/2, 659 v katastralnim uzemi Chrastava I, obec Chrastava a soucasne vlastnika stavby poucil, Ze nebude-ii ryzve ve stanovene lhute vyhoveno, vyda stavebni urad rozhodnuti, kterym zjednani napravy narfdi v souladu s ust. 139 stavebniho zakona. LhUta k dobrovolnemu splneni povinnosti ulozene ryzvou marne uplynula dnem Stavebni urad tedy zahajil ffzeni 0 narfzeni udrzby predmetne stavby podle. 139 odst. I stavebnfho zakona a narfdil ustni jednani spojene s mfstnim serrenim na den , 0 jehoz rysledku byl sepsan protokol a poriiena fotodokumentace stavu stavby. Pri tomto jednani stavebni urad zjistil havarijni stay casti stavby t.j. zbytku stitove steny a prizdivky piliie u oceloveho sloupu nosne konstrukce stavby, ktere die nazoru stavebniho uradu ohrofuji zivoty osob nebo zviiat momym wcenim na prilehlou komunikaci v dusledku jednani vlastnfka stavby, ktery od povodni v srpnu 2010 neprovedl zadna oparreni vedouci k zajisteni stability stavby a ani Zidne opnivy navrzene v jim dolozenem posudku lng. Jiriho Khola. Dne obdrzel stavebni urad podnet mesta Chrastavy k urychlene realizaci oparreni, ktera zabrani bezprosrrednimu nebezpeci ohrozeni zivoru osob z duvodu havaruniho stavu casti stavby t.j. nezaj istenych zbytku rozpadleho zdiva steny a rohu budovy vcetne momeho padu Zeleznych garazorych vrat. Vzhledem k vlastnimu zjisteni stavebniho uradu a uvedeneho podnetu mesta Chrastava stavebni urad z opatrnosti zajistil vypracovani odbomeho yosudku stavby, ktery vypracoval autorizovany inienyr pro pozemni stavby lng. Karel OITisal, drzitel CKAIT dne , v jehoz zaveru je stay konstrukci stltove zdi a zdiva prvniho pole s uvolnenymi garazovyroi vraty hodnocen jako havarijni a bezprostfedne ohrofujici kolemjdouci, kterf prichazeji k lavce. Na zaklade shora uvedenych skutecnostf dospel stavebni urad k zaveru, ze je naplnena podstata ust. 135 odst. 1 a 2 stavebnfho zakona t.j. povinnost stavebnfho uradu naridit vlastniku stavby odstraneni stavby, jsou-ii ohrozeny zivoty osob nebo zviiat tim, Ze stavby hrozi zricenim a dale povinnost naridit provedeni nutnych zabezpecovacfch praci, jestlize stavba svyro technickym stavem ohrofuje zdravi zivoty osob nebo zviiat, neni-ii nutne ji neodkladne odstranit. Z uvedenych duvodu tedy stavebni urad naridil rozhodnutfm ze dne pod c.j. VYst.01l464/20 I lire odstraneni casti stavby, ktera hrozf zi'icenim na prilehlou komunikaci a naridil nutne zabezpecovacf price provedenirn oplocenf ktere zabranf vstupu osob do stavby, kde se nachazeji dam uvolnene zbytky poskozenych vyzdivek penosilikitorych tvamic k nosne ocelove konstrukci

5 C.j. OVUS/1049/2013/Ja str.5 stavby. Vzhledem k hrozicimu nebezpeci z prodleni zajistil stavebnf urad provedeni neodkladneho odstranenf casti stavby a provedenf nutnych zabezpecovacich praci stavby prostfednictvim stavebniho podnikatele spolecnosti Technicke a stavebni sluzby a.s., Ie : , Liberecka 35, Chrastava, ktery je k jejich provedenf opravnen a odborne vybaven. Neodkladne odstraneni casti stavby vcetne nutnych zabezpecovacich praci provedl stavebni podnikatel dne Tehoz dne vykonal stavebni urad kontrolni prohlidku stavby za ucelem provereni naplneni podminek uvedeneho rozhodouti ze dne pod c.j. Vyst /2011IRe. Zbytky stitove steny a vyzdivky krajniho pole byly odstraneny stavebnim podnikatelem v nejnutnejsim rozsahu vcetne uvolnenych krajnich vrat. Vstup do stavby, kde hrozi daisi momy pad zbytku vyzdivek stitove steny vcetne prekladu nad odstranenymi garizoyymi vraty, byl zabezpecen oplocenim. Soucasne stavebni urad po obnazeni krajniho sloupu zjistil rozsahlou korozi spodni casti sloupu a kotevni de sky nosne ocelove konstrukce. Na zaklade tohoto zjisteni stavebni urad provedl opetovne kontrolnf prohlidku stavby dne za ucelem vypracovani statickeho posouzenf stavu objektu prizvanym autorizovanyill iilzenyrem pro statiku a dynamiku staveb lng. Bany Gattermayerove, CSc, spolecnost Atelier P.B.A. s.r.o. Staticke posouzeni stavu objektu obddel stavebni urad v Chrastave dne , jehoz obsahem jsou shora uvedene zjistene zavady stavby a zaverem jsou uvedeny podminky spolehlivosti konstrukce pro dalsi provozovani objektu : "Pro uvedeni haly do JunkCnfho stavu by bylo nutne odstranit minimalne ce!e krajnf pole skeletu a objekt bud' zkratit a nebo provest nove zaklady pod stftorymi sloupy smerem k rece a krajnf pole skeletu znova postavit. Pokud by se objekt zkracoval, bylo by nutne prem[stit ztuiidla z bouraneho pole do poslednfho ponechcivaneho. Nove by bylo nutne vybudowinf zakladu pod stitovou stenou, doplnenf poskozenych prekladu nad vraty a rymena vrat. S ohledem na to, ie vyse popsane stavebnf upravy k uvedeni objektu do kolaudovatelneho stavujsoufinancne i technicky narocne, doporucujeme demolici objektu". "K nutnyill upravam popsanyill v posudku (staticke posouzeni po povodni z Gattermayerova) na zaklade zjisteni z prohlidky ze dne by v pripade uprav konstrukce pri oprave krajniho pole bylo dale nutno: Odstranit a nove vyvafit zkorodovane konce oceloveho sloupu vcetne vyztuh mezi jednotliyymi profily Odstranit podlahove silnicni panely, zhutnit podlozi pod podlahou a provest novou podlahu v krajnim po Ii skeletu Provest nove oplastenf vcetne klempifskych prvkll. Ponechani. objektu bez ryse uvedenych uprav znemomuje jeho pouzlvani, odkladem nutnych zabezpecovacich praci pres dalsi zimni obdobi a vvstaveni povetrnosti bude objekt dale chatrat a ohrozovat sv)im stavem osoby pohybujici se na pi'ilehle lavce a komunikaci." Pro uplnost stavebni urad v Chrastave uvadi, Ze predbemy staticky posudek statika lng. Vladislava Burese ( spolecnost STATIKA projekcni kancelat, s.r.o. ) ke stavu objektu garazi po povodni, vypracovany dne I 0, je obsahove temer totomy se statickym posouzenim predmetne stavby po povodni, ktere bylo vypracovano dne lng. Banou Gattermayerovou, esc Stavebni urad tedy na zaklade uvedenych zjisteni a statickeho posouzeni stavu objektu ( autor lng. Bana Gattermayerova, CSc, spolecnost Atelier P.B.A. s.r.o., doruceno stavebnimu uradu v Chrastave dne ) s ohledem na skutecnost, ze stavba se nacmzi v bezprosrredni blizkosti frekventovane pesi komunikace k lavce pres tok Jerice a je hrozicim nebezpecim pro osoby ktere se po teto komunikaci pohybuji, rozhodl 0 odstraneni zavad stavby bez predchozi vyzvy vlastniku stavby rozhodoutfm c.j. OVUS/3418/ /20111Ja ze dne , nebot' stavebni urad mel a stale ma za to, ze hrozi nebezpeci z prodleni. LhUtu k odstraneni zavad do stavebni urad stanovil s ohledem na nadcmzejici zimni obdobi, kde hrozi realne zatizeni nestabilni konstrukce stavby snehem. Uvedene rozhodnuti c.j. OVUS/3418/ /20111Ja ze dne bylo napadeno odvolanfm vlastnika stavby. KrajskY urad Libereckeho kraje, omsr rozhodnutim c.j. omsr 37/ rozh ze doe v odvolacim rfzenf napadene rozhodnuti stavebnfho uradu v Chrastave potvrdil a odvolani vlastnika stavby zarnitl s tim, ze v rll.mci odvolaciho fizeni dospel k zaveru, ze zmena terminu stanoveneho k odstraneni zavad stavby do by dale mohla nezadoucim zpusobem vest ke snizeni vaznosti verejne spravy. Stavebni urad provedl doe kontrolu stavby za ucelem provereni odstraneni zavad stavby ulozenych rozhodnutim stavebnfho uradu v Chrastave c.j. OVUS/3418/ /2011/Ja ze dne za ucasti prizvaneho autorizovaneho inzenyra pro statiku a dynamiku staveb lng. Bany Gattermayerove, CSc, spolecnost Atelier P.B.A. S.r.o. Staticke posouzenf stavu objektu po zabezpeceni obdrzel stavebni urad v Chrastave dne zjehoz obsahu kjednotlivym zavadam cituje :,,2.1.1

6 C.j.OVUS/1049/2013/Ja str.6 Odstranit a nove vyvarit zkorodovane konce oceloveho sloupu vcetne ryztuh mezi jednotliv)'mi profily - Bylo provedeno pouze formalne. Ke krajnimu ocelovemu sloupu byl pomoci hladke betonarske ryztuze privlizany ocelory uhelnik, ktery je na stavajici poskozene betonove patce podepreny kusem volne polozeneho Zelemeho profilu. Oparreni nespliiuje pozadovany ucel Odstranit podlahove silnicni panely, zhutnit podlozi pod podlahou a provest novou podlahu v krajnim poli skeletu. - Nebylo provedeno. Silnicni panely jsou i nadale na podemletem podlozi Provest nove oplasteni vcetne klempirsk}'ch prvkii. - Nebylo provedeno. Halaje i nadale otevrena povetrnosti, navary snm a hnany dest' se volne dostavaji dovnirr budovy. Jedina uprava spocivala v zaustenf okapu do drenamiho plastoveho potrubi. Provizomi podeprenf nadedvemiho prekladu pomocf dvou kiilu z kulatiny je nefunkcni, jeden z kiilu se uvolnil a lezi na zemi Stay sousediciho objektu opravny. Ke sledovanemu objektu ocelove haly prileha zdemi budova, jejiz kratsf procell sousedi s mistni komunikaci a del sf procell je k nf kolme. Stay nosne konstrukce tohoto objektu je havarijni. 3. Zaver. Zabezpecenf objektu neni dostatecne. Soucasny stay neumomuje jeho pomfvani, zabezpecovaci prace pouze zmimily, nikoliv zastavily, stay chatranf objektu. Podepreni nadedvemiho prekladu drevenymi kuly bez dostatecneho vyklinovani a zalozeni podper zvysuje pouze nebezpecnost upravy, kdy pad kiilu smerem k verejne ceste mme zpusobit zraneni kolemjdoucich. Obvodova stena zdeneho objektu hrozi zricenim smerem ke komunikaci." Stavebni urad v souvislosti se zavery obdrzeneho posouzeni stavu objektu po zabezpeceni vyhodnotil, ze vlastnik stavby neodstranil zavady stavby, tak jak mu bylo ulozeno rozhodnutim c.j. OVUS/3418/ l2011/Ja ze dne resp. : odstraneni zbytkii vyzdfvek krajniho pole, die bodu 1 ~ rozhodnuti neprovedl wbee; provedeni stabilizace krajniho pole skeletu, die bodu 2. rozhodnuti proved I pouze forrnalne bezjakehokoliv ucinku a vlivu na zajisteni stability; provest doplneni a zhutneni podlozf pod podlahou krajniho modulu stavby die bodu 3. rozhodnutf neprovedl wbec; zabezpecit odvod srillorych vod ze srrechy stavby mimo zaklady stavby die bodu 4. rozhodnuti proved I pouze z casti na Jihorychodnim rohu halya zbyvajici srillove vody za srrechy stavby nadale podmacf zakladovou sparu stavby. Na zaklade tohoto vyhodnoceni pristoupil stavebni urad k zahajeni rizeni 0 odstraneni stavby die 129 odst. 1 pismo a) stavebniho zakona, nebot' stavba sv)'m zavadnym stavem ohrofuje zivoty a zdravi osob nebo zvirat, bezpecnost, zivotni prosrredi anebo niajetek rretich osob a jejf vlastnik pres rozhodnutf stavebniho uradu ve staribvene lhute neodstranil zavadny stay stavby. Zahajenf Nzeni ozllamil stavebnf urad ucastnikum rizenf a dotcenym organum statnf spravy oparrenim ze dne a soucasne naridil ustni jednani spojene s kontrolni prohlidkou stavby na den V ramci expertni soucinnosti die ust. 174 odst. 1 stavebniho zakona prizval ke kontrolnf prohhdce autorizovaneho inzenyra pro statiku a. dynamiku staveb Doc.lng.Hanu Gattermayerovou, CSc. 0 rysledku kontrolni prohlidky byl sepsan protokol. Kontrolni prohhdky se zucastnil, jak prizvany expert, tak i vlastnik stavby lng. Eva Sanyova, pnivni zastupce vlastnika stavby advoklit JUDr. Vladimir Kaspar a date byl na mfste ustne zplnomocnen vlastnikem stavby statik lng. Jirf Khol. Dale se kontrolni prohlidky zucastnil zastupce KSS LK. Predmetem kontrolni prohlldky bylo zjisteni pripadneho odstraneni jednotlirych zavad stavby, tak jak bylo vlastniku stavby ulozeno rozhodnutim stavebnihouradu v Chrastave c.j. OVUS/3418/ l2011/Ja ze dne Na miste samem byly zjisteny nasledujicf skutecnosti a uplatnena nasledujici vyjadreni kjednotliv)'m zavadam stavby : bod C. 1. Provest odstraneni zbytku vyzdivek krajniho pole (jiini strana objektu garcizi na st.p.e. 659 ku. Chrastava I, obec Chrastava) a zbytku vyzdivek vcetne pfekladu nad krajnimi garcizovymi vraty stavby. Ing. Jifi Khol: " Upfesnili jsme si, ie vyzdivkou krajniho pole se rozumi pfihradove pficle 1. ramu zbytek samostatne stojiciho stitoveho pole. Stitova strana haly se nachazi smerem do vlastniho pozemku a neda se ocekavat odpadnuti do komunikace vedouci k mostu Nadpraii vratoveho otvoru jiini strany je zabezpeceno po neodbornem odstraneni stavebni firmou zprostfedkovanou stavebnim ufadem Chrastava ( dale jen SU)o V soucasne dom dostatecne zabezpeceno sloupy ze smrkovych kmenu". SU- Martin JanouSek: "s kmenem lze lehce otace! a hrozi pad na pfilehly pozemek (viz posudek heten 2012)". Ing. Hana Gattermayerowi esc.:" Vedle pfekladu smerem k rohovemu sloupu je dosud neodstranena cast cihelne vyzdivky". Stavebni urad konstatuje, Ze zavada nebyla odstranena. K vyjadreni lng. Khola lze toliko uvest, ze neodkladne odstranenf casti stavby, ktera ohrozovala zivoty a zdravi osob, bylo provedeno za okolnosti shora uvedenych a stavebni podnikatel odstranil pouze tu cast stavby, ktera hrozila bezprosuednfm zncenim. Uvadene neodbome odstraneni je tedy v souvislosti se shora uvedenymi skutecnostmi s prihlednutfm ke skutecnemu stavebne technickemu stavu stavby irelevantni. bod e. 2. Provest stabilizaci krajniho pole skeletu provedenim noveho zaloieni stitoveho sloupu ( betonova patka na jihorychodnim rohu objektu garcizi na st.p.c. 659 k U. Chrastava 1, obec Chrastava)

7 C.j.OVUSIl IJa str.7 vcetne odstraneni a nasledmiho noveho vyvafenf zkorodovaneho konce oceloveho sloupu vcetne vjztuh mezi jednotlivymi profily. lng. Hana Gattermayerova esc.: " Pfivazana provizorni vjztuha, ktera neni podepfena (patni deskou lze pohybovat) ".lng. Jifi Khol: " Nafizeni bodu c.2 ze strany SUje staticky nevjznamne, protoie ramje na patce zaloien kloubem. Znovu potvrzuji, ie se jedna 0 vojenskj neznicitelny pfistfesek. Naruseni sloupu provedla stavebnifirma najata S(l".lng. Hana Gattermayerova esc.: " Stav se nezmenil od srpna DalSi voda, ktera proteka kolem patky a nebyla zachycena provizornim dest'ovjm svodem, ktery byl nainstalovan behem roku 2011 podemlela zaklad a podlahovou konstrukci ".lng. Jifi Khol : " Nafizeni bodu c.3 ze strany SU je staticky nevjznamne, protoie je staticky nevjznamne, protoie povoden ani nasledne vjkopove prace pokladky kabelu nezasahly zakladovou sparu rohove patky. Podlahova deskaje odlomena od doby demolice firmou najatou Su. Podlahova deska neni stabilizujicim prvkem haly".lng. Hana Gattermayerova esc.: " Die jotografii ze srpna 2010 patka podemleta byla". Stavebnf urad konstatuje, ze zavada v bodech 2 a 3 nebyla odstranena. Zavada bodu 3 se ryka doplnenf a zhutnenf podlozf pod podlahou krajnfho modulu stavby (podemletajizni strana stavby prilehla k toku Jerice ). K vyjadtenf lng. Khola lze toliko uvest, jako k bodu 1, ze neodkladne odstranenf casti stavby, ktera ohrozovala zivoty a zdravf osob, bylo provedeno za okolnostf shora uvedenych a stavebni podnikatel odstranil pouze tu cast stavby, kteni hrozila bezprostrednfm zrfcenfm. Uvadene odlomenf podemlete podlahove de sky pri neodkladnem odstranenf casti stavby stavebnfm podnikatelem a poskozeni masivne zkorodovaneho sloupu je opet v souvislosti se shora uvedenymi skutecnostmi s prihlednutfm ke skutecnemu stavebne technickemu stavu stavby irelevantnf, jakoz i tvrzenf 0 staticke nevy-znamnosti zavady, ktere die nazoru stavebniho uradu je v prfmem rozporu se zachovanfm porrebne urovne bezpecnosti vcetne mechanicke odolnosti a stability dane ust. 9 vyhl.c. 268/2009 Sb., 0 technicky-ch poz.adavcieh na stavby, ve zneni pozdejsieh predpisu a v prfmem rozporu s poz.adavky pro zakladanf staveb die ust. 18 vyhl.c. 268/2009 Sb. bod c.4 Zabezpeeit odvod sraikovjch vod ze stfechy stavby mimo zaklady stavby. lng. Hana Gattermayerova esc.: "Jihozapadni roh stavby odvodnenje. Severozapadni roh budovy neni odvodneny, srqikova voda steka podel objektu k vjse zminene podemlete patce. Svod u sevemi pfistavby je sveden na teren smerem k objektu". SU- Martin Janousek: " statickj posudek z konstatuje na degradujici zdivo pfistavby a vychyleni ro'hu smerem do komunikace, stav nezmenen". lng. Jifi Khol: " Jihozapadni roh- odvodnen. Severozapadni roh - neodvodnen- neohroiuje stabilitu stavby. Svod u pfistavby- souhlasim sing. Hanou Gattermayerovou CSc., dale souhlasim se zaverem konstatovani stavu zdiva pfistavby ". Dale prohlidka smefovala do prostoru garazi s opravnou, byla pofizena fotodokumentace stavu nevykazujici poskozeni. lng. Hana Gattermayerova esc.: "Stavebne technickj stav pfistavby- zjisteno zevnitf: Lze konstatovat, ie stav stfesni konstrukee je za hranici iivotnosti, nosne prvky zastfeseni neplni svou statickou Junkei z duvodu totalni degradace materialu ( hniloba a dfevokazne houby a to ani pfi provizornim podepfeni. Zdeny pfistavek ma pravdepodobne stropni konstrukei z ocelovjch I nosniku a bud's plochou klenbou zdenou nebo ielezobetonovou. Konstrukee nevykazuji znamky statickeho poskozeni. Svisle konstrukee jsou vlhke, povrchove porostte plisni". SU Martin Janousek: " Die sdeleni majitelky se jedna 0 socialni zazemi dilny". lng. Jifi Khol: " S popisem stavebne technickeho stavu pfistavby souhlasim. "Dale prohlidka pokracovala ke kontrole odvodneni zapadni strany objektu (vizualne z druheho bfehu feky).ing. Hana Gattermayerova esc.: "Strana zapadni nema odvodneni, respektive vody ze stfechy haly stekaji na stfechu pfistavby a dale volne na teren".ing. Jifi Khol : " So uhlasim, voda steka na pozemek vlastnika".su- Martin JanouSek :" Konstatuje-deSfove vody ze stfechy haly stekaji na pfistavbu. Vlivem zatekani stfesni krytinou, zpusobuji degradaci konstrukei pfistavby". Stavebnf urad konstatuje, ze zavada spocivajfcf v zajistenf odvodu srillovy-ch vod ze strechy stavby mimo zaklady stavby nebyla odstranena, vyjma provizomfho odvodnenf plastovym drenaznfm potrubim svodem pri Jihovy-chodnim rohu stavby ( v protokolu mylne uvaden Jihozapadni roh ). Stavebnf urad navie zjistil havarijnf stav pnstavby na st.p.c. 48/2 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava a to nejen zdenych konstrukcf ptfstavby ale i stresnf konstrukce vlivem dlouhodobeho zatekanf srresnf krytinou. Dale do protokolu Ing. Eva Sanyova- prostrednictvim pravniho zastupce JUDr. V1adimira Kaspara uplatnila navrh na provedenf znaleckeho posudku :" V pfipadech poskozeni objektu zpusobenych nezakonnym postupem Sr) a jim najate firmy, bude vlastnik ohjektu poiadovat nahradu skody. Jasne prokazani odpovednosti za tuto skodu navrhuje vlastnik jako dukaz provest znaleckj posudek, ktery by urci! pficiny vzniku poskozeni objektu zasahem firmy a cerne stavby lavky ( Mala Kostelni CHL-4).

8 C.j.OVUSfl049/2013/Ja str.8 K uvedenemu navrhu na provedeni znaleckeho posudku, ktery se tyka odpovednosti za udajne poskozeni objektu v pripadech zpusobenych neillonny'm postupem a prokazani odpovednosti za udajne vznikle skody stavebni urad neprihledl, nebot' se nijak netyka predmetu vedeneho rizeni z moei uredni 0 odsttaneni stavby. Predmetem vedeneho rizeni je prokazeini skutecnosti, ze vlastnik stavby neodstranil zavadny stay stavby pres rozhodnuti stavebnfho uradu. Stavebni urad na zaklade zjistenych skutecnosti na miste samem, podpurne dolozenych shora uvedenymi posudky autorizovaneho inzenyra pro statiku a dynamiku staveb lng. Hany Gattermayerove, CSc, spolecnost Atelier P.H.A. s.r.o., rna za dostatecne a nepochybne prokazane, Ze vlastnik stavby zavady neodstranil. Dale stavebni urad prihledl ke skutecnosti, Ze vlastnik stavby je dlouhodobe necinny ohledne nevyhovujicfho stavu stavby a neplni sve povinnosti dane ustanovenim 154 odst. 1 stavebniho zakona tim, ze neprovedl Zeidne prace jimiz, by zabezpecil dobry stavebni stay stavby, aby nedochazelo ke znehodnoceni stavby. Stavebni urad rna soucasne za to, Ze vlastniku stavby poskytl dostatecny casory prostor k dobrovolnemu odstraneni zavad stavby postizene povodni v srpnu 2010 j akozto i k provedeni uddby stavby. Vlastnik stavby vsak od srpna 2010 do dne vydanf tohoto rozhodnuti neprovedl Zeidne prace vedoucf ke zlepseni stavebne technickeho stavu stavby a proto stavebni urad rozhodl 0 odstraneni. stavby, ktera svyro zavadny'm stavem ohrofuje zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, zivotni prostredi anebo majetek rretich osob. Stavebni urad pfi odejmuti odkladneho ucinku odvolani ve verejnem zajmu vzal v uvahu nevyhovujici stavebne technicky stay stavby a skutecnost, Ze stavba se nachazi v bezprosrredni blizkosti toku Jerice, tedy v uzemi, ktere je trvale ohrozeno rizikem bleskove povodne a jejich nicirych ucinkll. Dale, Ze se nachcizi v tesne blizkosti frekventovane pesi komunikace na p.p.c. 1386/3 k lavce pres tok Jefice a v tesne blfzkosti mistni komunikace na p.p.c. 1356/5 vse v k.u. Chrastava I, obec Chrastaya. Nevyhovujfci stavebne technicky stay stavby ohrofuje zivoty a zdravi osob, ktere se po uvedenych komunikacfch pohybuj i vcetne dopravniho provozu na pfilehle mistni komunikaci. Z uvedenych duvodil, dospel stavebni urad k zaveru, Ze vylouceni odkladneho ucinku nalehave vyfaduje verejny zajem a stanovil primereny termfn k odstraneni stavby do , nebot' vlastni demolice stavby nevyfaduje uziti neobvyklych technologii a pouziti mimoradne tezke mechanizace vzhledem k rozmerum stavby a konstrukcnimu reseni stavby.. Stavebni urad v fizenf zjistil, Ze nal'fzenim odstraneni stavby nejsou ohrozeny zajmy chranene stavebnim ruonem, predpisy vydany'mi kjeho provedeni nebo zvlastnimi predpisy, a proto vlastnikovi stavby podle 129 odst. 1 pismo a) stavebnfho zakona nal'idil odstranenf stavby. Podle 79 odst. 5 spravniho radu povinnost nahradit naklady fizeni pausalni castkou ulozi spravni organ ucastnikovi, ktery fizeni vyvolal porusenim sve pravni povinnosti. Vyhlaska c. 520/2005 Sb. stanovi rysi pausalni castky nakladu rizenf. Stavebni urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouzitf ustanoveni pravnich predpisu ve vyroku uvedenych. Ucastnici rizeni - dalsi dotcene osoby: CEZ Distribuce, a. s., Severoceske vodovody a kanalizace a.s., R WE Distribucni sluzby, s.r.o., Telefonica 02 Czech Republic, a.s., Mesto Chrastava, Povodf Labe S. p., Krajska spnlva silnie Libereck6ho kraje, p.o., Pouceni ucastniku: Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznameni k Krajskemu uradu Libereckeho kraje podanim u zdejsiho spravniho organu. Odvolani nema odkladny ucinek. Odvolani se podava s porrebny'm poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik porrebny pocet stejnopisu, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.. Odvolanim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotliry vyrok nebo jeho vedlejsi ustanovenf. Odvolanijen proti oduvodneni rozhodnuti je nepripustne.

9 C.j.OVUS/ /Ja str.9 V pfipadech hadnych zvlastnfha zretele Ize rysi pausalni castky nakladu rizeni na pazadanf snifit. Naklady na adstraneni stavby nese ten, kamu byla adstraneni stavby narizena. Ten, kamu byla adstraneni stavby narizena, adpavida za skadu, ktera v sauvislasti s adstranavanim stavby vmikla na sausedni stavbe neba pazemku, pakud nebyla zpusabenajejich zavadnym stavem. Obddi: Ucastnici rizent lng. Eva Sanyava, Zahradni c.p , Liberec 11, k ruk:im zplnamacneneha zastupce: advakat JUDr. Vladimir Kaspar, Na Parici 116, 5,46001 Liberec CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sidla: Teplicka c.p. 874/8, Decm IV. Severaceske vadavady a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns sidla: Siadavnicka c.p. 1082, Liberec 30 RWE Distribucni slufby, s.r.a., IDDS: jnnyjs6 sidla: Plynarenska c.p , Brna Telef6nica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h sidla: DLSS Liberec, Praha. Mesta Chrastava, namesti I. maje c.p. 1, Chrastava Pavadi Labe s; p., IDDS: dbyt8g2 sidla: Vita Nejedleha c.p. 951, Hradec Kralave Krajska sprava silnic Libereckeha kraje, p.a., IDDS: bdnkk7w sidla: Ceske mladeze c.p. 632/32, Liberec 6 Datcene argany Magistrat mesta Liberec OZ!>, IDDS: 7c6by6u sidla: N:im. Dr.E.Benese c.p. 1,46059 Liberec 1 Na vedami Atelier P.H.A. s r.a., IDDS: fgjnxzk sidla: Gabcfk.ava c.p. 15, Praha 82

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Č.j.: OSŽP-6901/2014-NOM Spis: UR 153/13 SŘ SP 48/13 VITA 187/14 Vyřizuje: Novákova E-mail: novakova@muhradek.cz Horní náměstí

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč-328.3 Karlovy Vary, dne 5.1.2011 Vyřizuje:

Více

Mestský úrad Bnlšperk

Mestský úrad Bnlšperk Mestský úrad Bnlšperk K Námestí 22, 739 44 Brušperk stavební úrad c.j. : SÚ/328/549/2007/Br vyrizuje: Eliška Brožová datum: 2007-05-16 Kamil Cížek Lenka Cížková 73945 Frycovice 412 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/063684/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 8.4.2010 VEŘEJNÁ

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Jeronimová Tel.: 533 304 552, e-mail.: jeronimova@slapanice.cz

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/1071/09Sa Č.j.:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OZNAMENi 0 ZAHAJENi RiZENi 0 PRODLOUZENi PLATNOSTI STAVEBNiHO POVOLENi VEREJNA VYHlASKA

OZNAMENi 0 ZAHAJENi RiZENi 0 PRODLOUZENi PLATNOSTI STAVEBNiHO POVOLENi VEREJNA VYHlASKA MAGISTRAl MESTA OPAVY Horni nam. 69, 746 26 Opava Odbor dopravy Oddeleni spravy dopravy a pozemnich komunikaci w Gpa 1~1111111 MMOPXO 18VDYZ Va ~ dopis zn: Ze dne: c. j.: Spis. znacka: Vynzuje: Pracov

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/015816/2012 ST2/Pel SZ MMHK/015817/2012 ST2/Pel MMHK/105867/2012 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/250/13/My V Klatovech, dne : 27.2.2013 Č.j.: OVÚP/1337/13/My

Více

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou

2012/2974/V/BAL 44453/ V/5 Lenka Baierová USNESENÍ. veřejnou vyhláškou MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

MĚSTO CHRASTAVA náměstí 1. máje 1, Chrastava telefon: fax:

MĚSTO CHRASTAVA náměstí 1. máje 1, Chrastava telefon: fax: MĚSTO CHRASTAVA náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava telefon: 485 14 3 310 fax: 485 14 3 344 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu U Jezu 642/2a 461 80 Liberec Váš dopis

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O S L A V odbor výstavby a životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O S L A V odbor výstavby a životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M I R O S L A V odbor výstavby a životního prostředí Nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav SPIS. zn.: Číslo jednací.: Oprávněná úř.osoba: Tel.: E-mail: Fax: SPIS/0264/2012-OL 0995/2012-OL

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

MestskY urad Chrastava odbor vystavby a uzemni spnivy

MestskY urad Chrastava odbor vystavby a uzemni spnivy MestskY urad Chrastava odbor vystavby a uzemni spnivy mimesti 1. maje 1, Chrastava telefon: 482 363857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz Spis. zn.: VYst. 1690/20

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD NAŠE ZN.: OSÚ/116128/2013/EŠ Č. J.: MmM/055519/2014/OSÚ/EŠ VYŘIZUJE: oprávněná úřední osoba - Eva Šebová TEL.: 476 448 525 IP TEL.: 474 771 525 FAX: 476 448 570 E-MAIL: eva.sebova@mesto-most.cz

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 347/2012/OV/DŠ/2 10. dubna 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3327/10/VYS/ V Sušici dne: 11.10. 2010 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 291/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 11.10.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice spis. C.J.: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum: 027/2012 3226/SU/542/12/R/dub Dubskd 475 225 460 dubska@chabarovice.cz 7.11.2012

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne

Více

Obec Podolanka Hlavní PODOLANKA V Praze dne STAVEBNÍ POVOLENÍ

Obec Podolanka Hlavní PODOLANKA V Praze dne STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 3 Orebitská 18, 130 00 Praha 3, 221 621 111 Č.jedn.: 150/36193/2016 r.č. 170 280.1 A/10 Vyřizuje: Urban Vl. 221621501, 221621140

Více

Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava

Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava Namesti 2, Libava - Mesto Libava, 785 01 posta Sternberk, IDDS gibb3m2 Telefon: 973423 160, fax: 973 423 156, e-mail: uuvu.libava@kr-olomoucky.cz www.vojujezd-libava.cz

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel , Fax ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel , Fax , MĚSTSKÝ ÚŘAD V DESNÉ stavební úřad 468 61 Desná v J.h., Desná II, Krkonošská 318, Tel. 483 337 943-4, Fax. 483 337 953, e-mail : su@mesto-desna.cz Č.j. : MUDESNA/563/2010/63/SU V Desné dne : 23.4.2010

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415. Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415. Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 zcu 21906785 Odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, Telefon: 267 902 111 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou Stavební úřad nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou Spis. zn.: 3013/2009 Hodkovice n.m., dne 2.12.2009 Č.j.: Sú-3013/2009/H/Rozh-328 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Petra

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE R O Z H O D N U T Í Spisový znak: SÚ-946/14/Hyn Číslo jednací: 3/2014 Oprávněná úřední osoba: Hynčicová Ivana MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d K o r y č a n y stavební úřad Náměstí 401, 768 05 Koryčany SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: MK/0156/2012/AD MK/0571/2012 Ing. Lukáš Adamík 573 500 985 adamik@korycany.cz

Více

Rozhodnuti 0 umisteni stavby pod zn.: 1412/08/SU/HJ ze dne 24. 11. 2008. a oploceni na pozemku p.c. 37, k.u. Moutnice"

Rozhodnuti 0 umisteni stavby pod zn.: 1412/08/SU/HJ ze dne 24. 11. 2008. a oploceni na pozemku p.c. 37, k.u. Moutnice Obecni urad Sokolnice okres Brno-venkov, PSC 664 52 stavebni urad v, VEREJNA, v VYHLASKA Rozhodnuti 0 umisteni stavby pod zn.: 1412/08/SU/HJ ze dne 24. 11. 2008 "Gantz a oploceni na pozemku p.c. 37, k.u.

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0030081/11/Ho 0043279/11/SÚ/JHo Hohenberger 416 916 135 jiri.hohenberger@litomerice.cz DATUM: 18.5.2011 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1554/09-Z V Nové Bystřici dne 23.6.2009 Č.j.: 2256/09/SU

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: VÚP/543/2012/Se V Přešticích dne : 13.3.2012 NAŠE ČÍSLO

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, Teplice Spis.zn.: Č.j.

M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, Teplice Spis.zn.: Č.j. M A G I S T R Á T M Ě S T A T E P L I C E odbor územního plánování a stavebního řádu nám. Svobody 2, 415 01 Teplice Spis.zn.: Č.j.: ÚP/133667/2012/Maz MgMT/029713/2013/Maz Teplice, dne 19.3.2013 Vyřizuje:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

ROZHODNUTÍ. n a ř i z u j e

ROZHODNUTÍ. n a ř i z u j e MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 001979/13/OVDŽP/Bm Vyřizuje Praha Č. j.: 007788/15/OVDŽP

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne , ve věci územního řízení.

PROTOKOL z ústního jednání ze dne , ve věci územního řízení. PROTOKOL z ústního jednání ze dne 12.1.2010, ve věci územního řízení. Přítomni : žadatel - p. Jaroslav Novák Obec Kořenov - sl. Slavíková stav. úřad Desná - p. Nigrin Předmětem dnešního ústního jednání

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI

HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice ROZHODNUTI MESTSKY URAD Mestsky urad Horovice HOROVICE Palackeho namesti 2 ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI 268 01 Horovice nasezn.: S-MUHO/5860/2013/DH Obcc Zajccov cj.: MUHO/10832/2013 ICO 00234044 vyfizuje:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

garáž s dílnou Řevnice, Švabinského ul.

garáž s dílnou Řevnice, Švabinského ul. Spís.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 153/10 R l53/ř-10/zd Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74, PSČ 252 30 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Ing. Lenka Zderadičková 14.6.2010

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podate1na: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podate1na: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podate1na: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 16833/2010 VYS/ROKO C.j.: MUSP 37354/2010 Šumperk, dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/03548/2012/BN MeUSM/04591/2012 Marek Bartoň 572 416

Více

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ

Magistrát města České Budějovice USNESENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: robotkovaj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 23737/2012 VÚP/ČA

Více

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, Děčín IV

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, Děčín IV MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN odbor stavební úřad Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV Číslo jednací: OSU/98686/2014/ed Spisová zn.: OSU/84277/2014 Vyřizuje: Eva Dudková Telefon: 412 591 252 e-mail: stavebni@mmdecin.cz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-229/12-CP Číslo jednací: VRAND 20/2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Pisk Ctirad Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

rozhodnutí - L.Brunclík,72, Konárovice

rozhodnutí - L.Brunclík,72, Konárovice rozhodnutí - L.Brunclík,72, Konárovice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Sp.zn.: Č.j.: 110/43336/2011 110/48019/2011/Val Vyřizuje: Valdmanová Jitka Tel.: 325 501 454 Dne 19.8.2011 Šárka Dvořáková Jižní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka Všetaty

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka Všetaty Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./306/2011 Ing. Jindřiška Martincová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 1.8.2011

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad 331 62 Manětín 89 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/30/2012/Kap SÚ/30/12 Kaprová 373392256 stavebni@manetin.cz DATUM: 2.3.2012 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Odbor správní Husovo nám. 13, Hostivice

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Odbor správní Husovo nám. 13, Hostivice MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Odbor správní Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Vyřizuje: P. Studničková Tel: 220397162 E-mail: studnickova@hostivice.eu Spis.zn: 12672/16/Spr. Naše č.j.: 00031/17/Spr. Datum: 2.1.2017

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 26.03.2013. Rozhodnutí

Počet listů: Příloh/listů: Datum: 26.03.2013. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 07077/16 V Blovicích, dne 21.7.2016 Č.j.: MUBlov 10412/16/ST/Kra Vyřizuje: Hana Krausová

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 1477/2010-Kli VUP 4107/11-1477/10-KLI Ing. Vlasta Klimová 388 459 048 vlasta.klimova@mesto.vimperk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/22/2011-12934/SK/Pr Č.J.: MUNO

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více