odbor rystavby a uzemnf spnlvy f DOSlc'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odbor rystavby a uzemnf spnlvy f DOSlc' 22-03- 2013"

Transkript

1 /-~f'vm'i~e-; S -;T-;:::-S-::1(7Y-:U:-:R;-A-O-- Mestsky urad Chrastava I I CHRASTAVA odbor rystavby a uzemnf spnlvy f DOSlc' namesti 1. maje 1, Chrastava telefon: : fax: Internet: ~ c Spis. zn.: Vyst /Ja Chrastava, dne: c.j.: OVUS/1 049/2013/J a Vyfizuje: Martin Janousek Telefon: ROZHODNUTI NARlZENiODSTRANENiSTAVBY Vyrokova cast: Mestsk'j urad Chrastava, odbor vystavby a uzernnf spnivy, jako stavebnf urad pffslusny podle 13 odst. 1 pismo f) zakona c Sb., 0 uzemnfm phinovani a stavebnfm radu (stavebnf zakon), ve meni pozdejsich predpisu (dalejen "stavebni zikon"), zjistil, ze stavba Garaze s opravoou a pfistavba na pozemku st. p. 48/2, 659 v katastralnim lizemf Chrastava I, obec Chrastava, (dale jen "stavba"),jejfmz v lastnikem j e Ing. Eva Sanyova, oar , Zahradni 18/467, Liberec 11, zastoupeoa advokatem JUDr. Vladimirem Kasparem, Na Pofici 116/ 5, Liberec (dale jen "vlastnik stavby"), spmuje podminky pro narizeni odstraneni stavby ana zaklade tohoto zjisteni: I. Podle 129 odst. 1 pismo a) stavebniho zakona narizuje vlastnikovi stavby ve verejnem zajmu odstraneni stavby, ktera sv:ym zavadnym stavem ohrofuje zivot a zdravi osob nebo zvirat, bezpecnost, zivotni prostfedf anebo majetek tfetfch osob. Popis stavby : Jedna se 0 objekt garazi s opravnou a to pffzernni lehkou ocelovou halu se sedlovou stfechou se ctyhni moduly v podelnem smeru tvorene prfhradov:ymi ramy. Zastavena plocha haly na st.p.c. 659 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava, cini cca 248 m2 0 pudoryse 18,5 m x 13, zastfesena sedlovou stfechou mimeho sklonu 0 vysce k hlebeni 5,5 m a vysce k okraji stfechy 4 m. ObvodovY plast' resp. jeho zby'vajici casti jsou tvoreny kombinovanj'm zdivem z cihel a plynosilikatovych tvarnic. Jimi stitova stena je zficena, dale jsou miceny dvoje vrata. StitovY sloup skeletu na JihovYchodnim rohu haly rna podemlet)' zaklad a doslo k deformaci krajniho pole skeletu. Pri sednuti krajniho pole doslo i k deformaci stfesniho ztuzidla. Sloupy haly jsou silne nad patkou zkorodovane, coz je patrne hlavne u obnazeneho sloupu u sloupu sed Ie patky. Je pravdepodobne, ze stejne zkorodovane budou i dosud zakryta mista kotveni ostatnich sloupu. Dale je poskozeno nadprazi vratoveho otvoru jimi strany haly. Toto nadprazi a zbytky vyzdivek krajniho pole ( jimi strana objektu haly ) hrozi pad em na pfilehly pozemek. Podlaha toho krajniho modulu stavby je podemleta. Na halu navazuje zdena pfistavba budovy na st.p.c. 48/2 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava, cleniteho pudorysu 0 zastavene plose cca 200 m2 a zakladnich rozmerech cca 24 m x 9,5 m a rozdilne vysky od 3,3 m az 4 m, zastfesena pultovou stfechou mimeho sklonu, jejiz kratsi pruceu pl'imo pi'ileha ke komunikaci na p.p.c. 1386/5 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava. Deisf pruceu je k ni kolme. Stay nosne konstrukce tohoto objektu je havarijni. Zdivo je rozpadle s vyplavenou

2 C.j.OVUSIl049/2013/Ja str. 2 maltou z lomych Spar. Cast obvodoveho zdiva prilehajfciho k mistnf komunikaci je bez soudrmosti s maltou, vykazuje vodorovne vychyleni a hrozf zffcenfm na tuto komunikaci. Stfesnf konstrukce pristavby tvorena pultovou stfechou mimeho sklonu tesarske konstrukce je za hranicf zivotnosti, nosne prvky zastfesenf vlivem dlouhodobeho zatekani neplnf svou statickou funkci z duvodu totalni degradace materiaiu ( hniloba a drevokazne houby ) a to ani pri provizomfm podepreni. Na pl'istavbu navazuje zdeny pristavek sociilniho zarfzenf bez zmunek statickeho poskozenf konstrukci. Svisle konstrukce jsou vsak vlhke a povrchove porostie plfsni. Dest'ove vody ze strech stavby haly vyjma Jihozapadniho rohu stavby zatekaji k zakladove spare stavby, nejzavaznejsi podmaceni se jevi smerem k podemlete patce sloupu na JihovYchodni strane stavby a dest'ove vody zatekajf poskozenou stfesnf krytinou do stavby t.j. zejmena v pffpade pristavby. II. Podle 130 odst. 1 stavebnfho zakona ukiada vlastnikovi stavby povinnost predlozit stavebnimu uradu v Chrastave navrh technologickeho postupu praci pri odstranovanf stavby, vcetne nutnych opatfeni k vyloucenf, omezeni ci ke kompenzaci pripadnych negativnfch dusledku na zivotnf prostfedf v okolf stavby v termfnu nejpozdeji do III. PodIe 79 odst. 5 zakona c. 500/2004 Sb., spnivni rad, ve zneni pozdejsfch predpisu a 6 odst. 1 vyhlasky c. 520/2005 Sb. ukiada vlastnikovi stavby povinnost nahradit nilklady rizenf pausajni castkou ve vysi Kc, slovy tisic korun, splatnych do 15 dnu po nabyti pravnf moci tohoto rozhodnutf. Ke splatnosti bude vlastnfk stavby spravnfm organem vyzvan samostatnou pisernnostl IV. Stanovi podminky pro odstraneni stavby: l. Odstraneni stavby bude provedeno nejpozdeji do 3l Provedeni naffzeneho odstraneni stavby bude provedeno prostfednictvimstavebnfho podnikatele, ktery bude vybran na zaklade vyberoveho rizenl Pred zahajenfm odstranenf stavby bude stavebnimu uradu v Chrastave oznamen termin zahajeni odstraneni stavby, nazev a sidlo stavebnfho podnikatele, jmeno a prfjmeni stavbyvedouciho. 3. Stavba bude odstranena tak, aby v prubehu praci nedoslo k ohrozeni bezpecnosti, zivota a zdravi osob nebo zvifat, ke vzniku pozaru a k nekontrolovatelnemu porusenf stability stavby nebo jeji casti. Pri odstranenf stavby nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb ani provozuschopnost sfti technickeho vybaveni v dosahu stavby. 4. Okoli odstranovane stavby nesmi byt touto cinnostf ajejimi dusledky nadmeme obtezovano, zejmena hlukem a prachem. 5. Odstraneni stavby bude provedeno die predlozeneho technologickeho postupu a dokumentace bouracfch praci, jehoz predlozeni bylo ulozeno vyrokem c. IT tohoto rozhodnutf. Pffpadne dotceni sousednfch pozemku a staveb vyplyvajici z technologickeho postupu bouracich praci musi byt projednano a odsouhlaseno vlastniky dotcenych nemovitostf. 6. Stavebnf a demolicnf odpady z odstranovanych staveb musf byt odklizeny neprodlene a nepretrzite tak, aby nedochazelo k narusovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozernnich komunikacfch a v prfpade povodne nedochazelo k jejich rozplavovani a odplavovani a k narusovani zivotnfho prostfedi. Se stavebnfm odpadem musi byt nakladano v souladu s jin)'m pravnfm predpisem. 7. Pred zahajenim demolicnfch pracf musi byt odpojeny veskere inzen)'rske site a to za podminek dotcenych spravcu inzenyrsrych sitl 8. Podzernnf vedeni a wizeni v prostoru demo lice stavby se musi vyznacit polohove i vyskove nejpozdeji pred predc'mim staveniste za pfitornnosti spravcu techto zarfzenf 9. Pl'ipadna podzernnf vedenf, jejichz poskozenf muze ohrozit bezpeenost pri zernnfch pracich nebo ktera mohou byt zernnfmi pracemi poskozena, se musf nalezite zaj istit.

3 C.j.OVUS/1049/2013/Ja str Staveniste resp. pi'edmetna demolovana stavba a jej i stavenistni zai'izeni a oploceni staveniste, ktere jsou zcela nebo z casti umistena na vei'ejnych komunikacieh nebo plochach se musi zabezpecit a ryrazne oznacit. Za snizene viditelnosti nalezite osvetlit a opati'it rystramymi svetly. 11. S veskerymi odpady, ktere ph demolici stavby vzniknou, must byt nakladano die zakona c Sb., 0 odpadech, v platnem znenf a souvisej ieieh pravnich pi'edpisu. Odpady musf byt dusledne trfdeny die jednotlirych drum a kategorif a pi'edavany pouze opravnene osobe, ktera je provozovatelem zai'fzeni k vyuziti nebo k odstraneni nebo ke sberu nebo k rykupu urceneho druhu odpadu. KaZdy je povinen zjistit, zda osoba, ktere odpady pi'edava, je k jejich pi'evzeti opravnena. Demolice musf byt provadena postupnym rozebfranim objektu, aby se zajistil0 vyti'ideni jednotlirych drum odpadu, a aby se zamezilo mome kontaminaci ostatniho odpadu odpadem nebezpecnym. Pi'i demolicieh bude zajisteno pi'ednostni vyuziti odpadu pred jejich odstranenim (napr. stavebni sut', beton, kovory odpad apod.) a budou pi'edany provozovateli zai'izeni k vyuziti odpadu. UloZenim na skladku mohou byt odstranovany pouze ty odpady, u nichz jiny zpusob odstraneni neni dostupny. Pricemz upozoriiujeme, ze odpadni drevo muze obsahovat nebezpecne IMky - napr. impregnace, a proto jej nelze spalovat, ale musi byt predano pouze opravnene osobe, kteraje provozovatelem zaffzeni k vyuziti nebo k odstraneni nebo ke sberu nebo k rykupu urceneho druhu odpadu. Ciste odpadni ruevo, ktere nebude opati'eno ochrannj'm naterem, muze byt pouzito jako palivo v kotli na tuha paliva, nikoliv odstraiiovano hromadne na otevrenem ohnisti. S odpadem je ti'eba nakladat die jeho skutecnych vlastnosti. K podsypfun, obsypum, zasypfun a terennim upravam jemome pouzit pouze cistou rykopovou zeminu z mista stavby, popr. vhodny stavebni material ziskany z demolice objektu. Nelze pouzit :ladne odpady (jako napi'. dovezenou stavebnf sut' ci jine dovezene odpady z demo lice, plasty, obalove materialy, trubky, odpadni kabely apod.). S nebezpecnymi odpady, ktere v prubehu stavby vzniknou (napi'. etemit s obsahem azbestu, lepenka s obsahem dehtu apod.), musi byt nakladano die jejich skutecnych vlastnosti a odstraneny v zai'izenieh k tomu urcenych. Pokud bude po demolicich produkovana sti'esnf krytina s obsahem azbestu, upozoriiujeme na 35 zakona c. 185/2001 Sb., 0 odpadech, die nehoz je puvodce produkujici odpad obsahujiei azbest povinen, nakladat s timto odpadem tak, aby nebyla z odpadu do ovzdusi uvoliiovana azbestova vlakna nebo azbestory prach. Odpady obsahujicf azbestova vlakna nebo azbestory prach lze ukladat pouze na skladky k tomu urcene. Odpady mus! byt upraveny, zabaleny, pffpadne po ulozeni na skladku okam:zite.zakryty. 0 vzniku a zpusobu nakladani s odpady bude vedena evidence odpadu, jejiz nalezitosti stanovi vyhlaska c. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady. 12. Majitele sousednfch nemovitosti nesmi byt provadenim bouracich praci na srych pravech poskozeni ani kraceni. Nebezpecne zmeny, ktere vznikly bouranim na sousednieh, drzebnostech, musf byt oznameny ihned odboru rystavby a uzemni spravy MeV Chrastava. 13. Po odstraneni stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajisteno nezavadne odvadeni povrchovych vod, a po jeho uprave bude zatravnen. 14. Provedenf neodkladneho odstraneni stavby bude pisenme oznameno stavebnimu uradu v Chrastave bezprosti'edne po jeho dokoncenf stavebnimu uradu. v. Podle 85 odst. 2 pismo a) zak.c. 500/2004 Sb., spravni hid, ve zneni pozdejsich predpisu, vylucuje odkjadny ucinek odvolani. Vcastniei i'izeni na nez se vztahuje rozhodnuti spravniho organu: lng. Eva Sanyova, Zahradni 18/467, Liberec 11, zastoupena advokatem JUDr. Vladimirem Kasparem, Na Poriei 116, 5, Liberec Oduvodneni: Pi'edmetna stavba garazi s opravnou a pi'istavbou na st.p.c a 659 v katastralnim uzemf Chrastava I, obec Chrastava byla dne zasazen povodnf. Dne vyhlasil Mgr. Stanislav Eichler, hejtrnan Libereckeho kraje, v dusledku rozsahlych povodnf Stay nebezpeci pro LibereckY kraj.

4 C.j. OVUS/1049/2013/Ja str.4 Stavebnf urad provedl dne kontrolnf prohlfdku na stavbe Ganize s opravnou a pffstavba na pozernku st. p. 48/2, 659 v katastralnim uzemi Chrastava I, obec Chrastava ( dale jen stavba ), pri ktere byl proverovan stavebne technicky stay stavby po povodni dne na zaklade statickeho posouzeni predmetne stavby po povodni, ktere bylo vypracovano dne lng. Hanou Gattermayerovou, CSc, v jehoz zaveru je konstatovano doporucenf demolice objektu vzhledem k financni a technicke narocnosti stavebnich uprav. Predmetny posudek byl predan vlastniku stavby v zaveru kontrolnf prohlfdky stavby. Vlastnfk stavby se zjistenfm stavebnfho uradu i se zjistenyro stavem stavby die statickeho posouzenf stavby po povodni dne vypracovaneho lng. Hanou Gattermayerovou, CSc, nesouhlasil a zavazal se k dolozenf statickeho posouzenf na zaklade vlastnf objednavky ve lhute 7-10 dni ode dne konanf kontrolnf prohlfdky stavby. Dne byla stavebnfmu uradu dorucena pfsemnost vypracovana lng. Jiifm Kholem popisujicf stay stavby a soucasne vyvracejici zjisteni stavebniho uradu, pficernz v zaveru je konstatovano, ze demolice objektu by byla zbytecnyro poskozenim nemovitosti. Na zaklade ryzvy stavebniho uradu ze dne c.j. Vyst.0/1467/2010/JalVyzv vlastniku stavby lng. Eve Sanyove, bytem Zahradnf 18/467, 460 II Liberec 11, k dolozenf statickeho posouzenf stavby, bylo doruceno stavebnimu uradu dne staticke posouzenf vypracovane lng. Jiifm Kholem, AutorizovanYm inzenyrem pro pozemnf stavby, statiku a dynamiku staveb ( drzitel CKAIT ) obsahujfci v zaveru posudku konstatovanf : "stavba neohrofuje zivot a zdravf osob nebo zviiat, bezpecnost a nebo zivotnf prosrredf die ust. 133 odst.2, pism c stavebniho zakona". Posudek dale obsahuje informace " Oprava zalozeni stltove zdi je lehce proveditelna. Rekonstrukce stltove zdi je lehce proveditelna ze sendvicorych polyuretanorych panelu, ktere se heme po oplasteni ocelorych konstrukci pouzivaji. Demolice objektu by byla zbytecnym poskozenirn nemovitosti." V zhledem k temto skutecnostem a navrzenemu rozsahu oprav, die statickeho posudku vypracovaneho lng. Jiiirn Kholem, stavebnf urad pod Ie 134 odst. 2 stavebnfho zakona ve spojenf s ust. 139 odst. 1 stavebniho zakona vyzval ryzvou vlastnfka stavby, kterymje lng. Eva Sanyova, nar , Zahradni 18/467, Liberec 11, ke zjednani napravy spocfvajicf v provedenf nasledujicich udrzovacich praci stavby ve lhute do 60-ti dnu ode dne dorucenf ryzvy c.j. VYst.01l467/20101Re ze dne : 1) Provest obnovu ryplni otvoru t.j. dvou vrat v prucelf garazf na st.p.c. 659 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava., na Vychodnf strane stavby v casti. prilehle k toku Jerice. 2) Provest obnovu stftove steny, vcetne jejiho zalozenf, garazf na st.p.c. 659 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava., na Jimi stran~ stavby v casti pfilehje k tokujefice. 3) Provest obnovu klempiiskych prvku vcetne obnovy jejich niteru ( zlaby, svody, oplechovani a dale ocelove vyplne otvoru) Garazi s opravnou a pristavbou na pozemku st. p. 48/2, 659 v katastralnim uzemi Chrastava I, obec Chrastava a soucasne vlastnika stavby poucil, Ze nebude-ii ryzve ve stanovene lhute vyhoveno, vyda stavebni urad rozhodnuti, kterym zjednani napravy narfdi v souladu s ust. 139 stavebniho zakona. LhUta k dobrovolnemu splneni povinnosti ulozene ryzvou marne uplynula dnem Stavebni urad tedy zahajil ffzeni 0 narfzeni udrzby predmetne stavby podle. 139 odst. I stavebnfho zakona a narfdil ustni jednani spojene s mfstnim serrenim na den , 0 jehoz rysledku byl sepsan protokol a poriiena fotodokumentace stavu stavby. Pri tomto jednani stavebni urad zjistil havarijni stay casti stavby t.j. zbytku stitove steny a prizdivky piliie u oceloveho sloupu nosne konstrukce stavby, ktere die nazoru stavebniho uradu ohrofuji zivoty osob nebo zviiat momym wcenim na prilehlou komunikaci v dusledku jednani vlastnfka stavby, ktery od povodni v srpnu 2010 neprovedl zadna oparreni vedouci k zajisteni stability stavby a ani Zidne opnivy navrzene v jim dolozenem posudku lng. Jiriho Khola. Dne obdrzel stavebni urad podnet mesta Chrastavy k urychlene realizaci oparreni, ktera zabrani bezprosrrednimu nebezpeci ohrozeni zivoru osob z duvodu havaruniho stavu casti stavby t.j. nezaj istenych zbytku rozpadleho zdiva steny a rohu budovy vcetne momeho padu Zeleznych garazorych vrat. Vzhledem k vlastnimu zjisteni stavebniho uradu a uvedeneho podnetu mesta Chrastava stavebni urad z opatrnosti zajistil vypracovani odbomeho yosudku stavby, ktery vypracoval autorizovany inienyr pro pozemni stavby lng. Karel OITisal, drzitel CKAIT dne , v jehoz zaveru je stay konstrukci stltove zdi a zdiva prvniho pole s uvolnenymi garazovyroi vraty hodnocen jako havarijni a bezprostfedne ohrofujici kolemjdouci, kterf prichazeji k lavce. Na zaklade shora uvedenych skutecnostf dospel stavebni urad k zaveru, ze je naplnena podstata ust. 135 odst. 1 a 2 stavebnfho zakona t.j. povinnost stavebnfho uradu naridit vlastniku stavby odstraneni stavby, jsou-ii ohrozeny zivoty osob nebo zviiat tim, Ze stavby hrozi zricenim a dale povinnost naridit provedeni nutnych zabezpecovacfch praci, jestlize stavba svyro technickym stavem ohrofuje zdravi zivoty osob nebo zviiat, neni-ii nutne ji neodkladne odstranit. Z uvedenych duvodu tedy stavebni urad naridil rozhodnutfm ze dne pod c.j. VYst.01l464/20 I lire odstraneni casti stavby, ktera hrozf zi'icenim na prilehlou komunikaci a naridil nutne zabezpecovacf price provedenirn oplocenf ktere zabranf vstupu osob do stavby, kde se nachazeji dam uvolnene zbytky poskozenych vyzdivek penosilikitorych tvamic k nosne ocelove konstrukci

5 C.j. OVUS/1049/2013/Ja str.5 stavby. Vzhledem k hrozicimu nebezpeci z prodleni zajistil stavebnf urad provedeni neodkladneho odstranenf casti stavby a provedenf nutnych zabezpecovacich praci stavby prostfednictvim stavebniho podnikatele spolecnosti Technicke a stavebni sluzby a.s., Ie : , Liberecka 35, Chrastava, ktery je k jejich provedenf opravnen a odborne vybaven. Neodkladne odstraneni casti stavby vcetne nutnych zabezpecovacich praci provedl stavebni podnikatel dne Tehoz dne vykonal stavebni urad kontrolni prohlidku stavby za ucelem provereni naplneni podminek uvedeneho rozhodouti ze dne pod c.j. Vyst /2011IRe. Zbytky stitove steny a vyzdivky krajniho pole byly odstraneny stavebnim podnikatelem v nejnutnejsim rozsahu vcetne uvolnenych krajnich vrat. Vstup do stavby, kde hrozi daisi momy pad zbytku vyzdivek stitove steny vcetne prekladu nad odstranenymi garizoyymi vraty, byl zabezpecen oplocenim. Soucasne stavebni urad po obnazeni krajniho sloupu zjistil rozsahlou korozi spodni casti sloupu a kotevni de sky nosne ocelove konstrukce. Na zaklade tohoto zjisteni stavebni urad provedl opetovne kontrolnf prohlidku stavby dne za ucelem vypracovani statickeho posouzenf stavu objektu prizvanym autorizovanyill iilzenyrem pro statiku a dynamiku staveb lng. Bany Gattermayerove, CSc, spolecnost Atelier P.B.A. s.r.o. Staticke posouzeni stavu objektu obddel stavebni urad v Chrastave dne , jehoz obsahem jsou shora uvedene zjistene zavady stavby a zaverem jsou uvedeny podminky spolehlivosti konstrukce pro dalsi provozovani objektu : "Pro uvedeni haly do JunkCnfho stavu by bylo nutne odstranit minimalne ce!e krajnf pole skeletu a objekt bud' zkratit a nebo provest nove zaklady pod stftorymi sloupy smerem k rece a krajnf pole skeletu znova postavit. Pokud by se objekt zkracoval, bylo by nutne prem[stit ztuiidla z bouraneho pole do poslednfho ponechcivaneho. Nove by bylo nutne vybudowinf zakladu pod stitovou stenou, doplnenf poskozenych prekladu nad vraty a rymena vrat. S ohledem na to, ie vyse popsane stavebnf upravy k uvedeni objektu do kolaudovatelneho stavujsoufinancne i technicky narocne, doporucujeme demolici objektu". "K nutnyill upravam popsanyill v posudku (staticke posouzeni po povodni z Gattermayerova) na zaklade zjisteni z prohlidky ze dne by v pripade uprav konstrukce pri oprave krajniho pole bylo dale nutno: Odstranit a nove vyvafit zkorodovane konce oceloveho sloupu vcetne vyztuh mezi jednotliyymi profily Odstranit podlahove silnicni panely, zhutnit podlozi pod podlahou a provest novou podlahu v krajnim po Ii skeletu Provest nove oplastenf vcetne klempifskych prvkll. Ponechani. objektu bez ryse uvedenych uprav znemomuje jeho pouzlvani, odkladem nutnych zabezpecovacich praci pres dalsi zimni obdobi a vvstaveni povetrnosti bude objekt dale chatrat a ohrozovat sv)im stavem osoby pohybujici se na pi'ilehle lavce a komunikaci." Pro uplnost stavebni urad v Chrastave uvadi, Ze predbemy staticky posudek statika lng. Vladislava Burese ( spolecnost STATIKA projekcni kancelat, s.r.o. ) ke stavu objektu garazi po povodni, vypracovany dne I 0, je obsahove temer totomy se statickym posouzenim predmetne stavby po povodni, ktere bylo vypracovano dne lng. Banou Gattermayerovou, esc Stavebni urad tedy na zaklade uvedenych zjisteni a statickeho posouzeni stavu objektu ( autor lng. Bana Gattermayerova, CSc, spolecnost Atelier P.B.A. s.r.o., doruceno stavebnimu uradu v Chrastave dne ) s ohledem na skutecnost, ze stavba se nacmzi v bezprosrredni blizkosti frekventovane pesi komunikace k lavce pres tok Jerice a je hrozicim nebezpecim pro osoby ktere se po teto komunikaci pohybuji, rozhodl 0 odstraneni zavad stavby bez predchozi vyzvy vlastniku stavby rozhodoutfm c.j. OVUS/3418/ /20111Ja ze dne , nebot' stavebni urad mel a stale ma za to, ze hrozi nebezpeci z prodleni. LhUtu k odstraneni zavad do stavebni urad stanovil s ohledem na nadcmzejici zimni obdobi, kde hrozi realne zatizeni nestabilni konstrukce stavby snehem. Uvedene rozhodnuti c.j. OVUS/3418/ /20111Ja ze dne bylo napadeno odvolanfm vlastnika stavby. KrajskY urad Libereckeho kraje, omsr rozhodnutim c.j. omsr 37/ rozh ze doe v odvolacim rfzenf napadene rozhodnuti stavebnfho uradu v Chrastave potvrdil a odvolani vlastnika stavby zarnitl s tim, ze v rll.mci odvolaciho fizeni dospel k zaveru, ze zmena terminu stanoveneho k odstraneni zavad stavby do by dale mohla nezadoucim zpusobem vest ke snizeni vaznosti verejne spravy. Stavebni urad provedl doe kontrolu stavby za ucelem provereni odstraneni zavad stavby ulozenych rozhodnutim stavebnfho uradu v Chrastave c.j. OVUS/3418/ /2011/Ja ze dne za ucasti prizvaneho autorizovaneho inzenyra pro statiku a dynamiku staveb lng. Bany Gattermayerove, CSc, spolecnost Atelier P.B.A. S.r.o. Staticke posouzenf stavu objektu po zabezpeceni obdrzel stavebni urad v Chrastave dne zjehoz obsahu kjednotlivym zavadam cituje :,,2.1.1

6 C.j.OVUS/1049/2013/Ja str.6 Odstranit a nove vyvarit zkorodovane konce oceloveho sloupu vcetne ryztuh mezi jednotliv)'mi profily - Bylo provedeno pouze formalne. Ke krajnimu ocelovemu sloupu byl pomoci hladke betonarske ryztuze privlizany ocelory uhelnik, ktery je na stavajici poskozene betonove patce podepreny kusem volne polozeneho Zelemeho profilu. Oparreni nespliiuje pozadovany ucel Odstranit podlahove silnicni panely, zhutnit podlozi pod podlahou a provest novou podlahu v krajnim poli skeletu. - Nebylo provedeno. Silnicni panely jsou i nadale na podemletem podlozi Provest nove oplasteni vcetne klempirsk}'ch prvkii. - Nebylo provedeno. Halaje i nadale otevrena povetrnosti, navary snm a hnany dest' se volne dostavaji dovnirr budovy. Jedina uprava spocivala v zaustenf okapu do drenamiho plastoveho potrubi. Provizomi podeprenf nadedvemiho prekladu pomocf dvou kiilu z kulatiny je nefunkcni, jeden z kiilu se uvolnil a lezi na zemi Stay sousediciho objektu opravny. Ke sledovanemu objektu ocelove haly prileha zdemi budova, jejiz kratsf procell sousedi s mistni komunikaci a del sf procell je k nf kolme. Stay nosne konstrukce tohoto objektu je havarijni. 3. Zaver. Zabezpecenf objektu neni dostatecne. Soucasny stay neumomuje jeho pomfvani, zabezpecovaci prace pouze zmimily, nikoliv zastavily, stay chatranf objektu. Podepreni nadedvemiho prekladu drevenymi kuly bez dostatecneho vyklinovani a zalozeni podper zvysuje pouze nebezpecnost upravy, kdy pad kiilu smerem k verejne ceste mme zpusobit zraneni kolemjdoucich. Obvodova stena zdeneho objektu hrozi zricenim smerem ke komunikaci." Stavebni urad v souvislosti se zavery obdrzeneho posouzeni stavu objektu po zabezpeceni vyhodnotil, ze vlastnik stavby neodstranil zavady stavby, tak jak mu bylo ulozeno rozhodnutim c.j. OVUS/3418/ l2011/Ja ze dne resp. : odstraneni zbytkii vyzdfvek krajniho pole, die bodu 1 ~ rozhodnuti neprovedl wbee; provedeni stabilizace krajniho pole skeletu, die bodu 2. rozhodnuti proved I pouze forrnalne bezjakehokoliv ucinku a vlivu na zajisteni stability; provest doplneni a zhutneni podlozf pod podlahou krajniho modulu stavby die bodu 3. rozhodnutf neprovedl wbec; zabezpecit odvod srillorych vod ze srrechy stavby mimo zaklady stavby die bodu 4. rozhodnuti proved I pouze z casti na Jihorychodnim rohu halya zbyvajici srillove vody za srrechy stavby nadale podmacf zakladovou sparu stavby. Na zaklade tohoto vyhodnoceni pristoupil stavebni urad k zahajeni rizeni 0 odstraneni stavby die 129 odst. 1 pismo a) stavebniho zakona, nebot' stavba sv)'m zavadnym stavem ohrofuje zivoty a zdravi osob nebo zvirat, bezpecnost, zivotni prosrredi anebo niajetek rretich osob a jejf vlastnik pres rozhodnutf stavebniho uradu ve staribvene lhute neodstranil zavadny stay stavby. Zahajenf Nzeni ozllamil stavebnf urad ucastnikum rizenf a dotcenym organum statnf spravy oparrenim ze dne a soucasne naridil ustni jednani spojene s kontrolni prohlidkou stavby na den V ramci expertni soucinnosti die ust. 174 odst. 1 stavebniho zakona prizval ke kontrolnf prohhdce autorizovaneho inzenyra pro statiku a. dynamiku staveb Doc.lng.Hanu Gattermayerovou, CSc. 0 rysledku kontrolni prohlidky byl sepsan protokol. Kontrolni prohhdky se zucastnil, jak prizvany expert, tak i vlastnik stavby lng. Eva Sanyova, pnivni zastupce vlastnika stavby advoklit JUDr. Vladimir Kaspar a date byl na mfste ustne zplnomocnen vlastnikem stavby statik lng. Jirf Khol. Dale se kontrolni prohlidky zucastnil zastupce KSS LK. Predmetem kontrolni prohlldky bylo zjisteni pripadneho odstraneni jednotlirych zavad stavby, tak jak bylo vlastniku stavby ulozeno rozhodnutim stavebnihouradu v Chrastave c.j. OVUS/3418/ l2011/Ja ze dne Na miste samem byly zjisteny nasledujicf skutecnosti a uplatnena nasledujici vyjadreni kjednotliv)'m zavadam stavby : bod C. 1. Provest odstraneni zbytku vyzdivek krajniho pole (jiini strana objektu garcizi na st.p.e. 659 ku. Chrastava I, obec Chrastava) a zbytku vyzdivek vcetne pfekladu nad krajnimi garcizovymi vraty stavby. Ing. Jifi Khol: " Upfesnili jsme si, ie vyzdivkou krajniho pole se rozumi pfihradove pficle 1. ramu zbytek samostatne stojiciho stitoveho pole. Stitova strana haly se nachazi smerem do vlastniho pozemku a neda se ocekavat odpadnuti do komunikace vedouci k mostu Nadpraii vratoveho otvoru jiini strany je zabezpeceno po neodbornem odstraneni stavebni firmou zprostfedkovanou stavebnim ufadem Chrastava ( dale jen SU)o V soucasne dom dostatecne zabezpeceno sloupy ze smrkovych kmenu". SU- Martin JanouSek: "s kmenem lze lehce otace! a hrozi pad na pfilehly pozemek (viz posudek heten 2012)". Ing. Hana Gattermayerowi esc.:" Vedle pfekladu smerem k rohovemu sloupu je dosud neodstranena cast cihelne vyzdivky". Stavebni urad konstatuje, Ze zavada nebyla odstranena. K vyjadreni lng. Khola lze toliko uvest, ze neodkladne odstranenf casti stavby, ktera ohrozovala zivoty a zdravi osob, bylo provedeno za okolnosti shora uvedenych a stavebni podnikatel odstranil pouze tu cast stavby, ktera hrozila bezprosuednfm zncenim. Uvadene neodbome odstraneni je tedy v souvislosti se shora uvedenymi skutecnostmi s prihlednutfm ke skutecnemu stavebne technickemu stavu stavby irelevantni. bod e. 2. Provest stabilizaci krajniho pole skeletu provedenim noveho zaloieni stitoveho sloupu ( betonova patka na jihorychodnim rohu objektu garcizi na st.p.c. 659 k U. Chrastava 1, obec Chrastava)

7 C.j.OVUSIl IJa str.7 vcetne odstraneni a nasledmiho noveho vyvafenf zkorodovaneho konce oceloveho sloupu vcetne vjztuh mezi jednotlivymi profily. lng. Hana Gattermayerova esc.: " Pfivazana provizorni vjztuha, ktera neni podepfena (patni deskou lze pohybovat) ".lng. Jifi Khol: " Nafizeni bodu c.2 ze strany SUje staticky nevjznamne, protoie ramje na patce zaloien kloubem. Znovu potvrzuji, ie se jedna 0 vojenskj neznicitelny pfistfesek. Naruseni sloupu provedla stavebnifirma najata S(l".lng. Hana Gattermayerova esc.: " Stav se nezmenil od srpna DalSi voda, ktera proteka kolem patky a nebyla zachycena provizornim dest'ovjm svodem, ktery byl nainstalovan behem roku 2011 podemlela zaklad a podlahovou konstrukci ".lng. Jifi Khol : " Nafizeni bodu c.3 ze strany SU je staticky nevjznamne, protoie je staticky nevjznamne, protoie povoden ani nasledne vjkopove prace pokladky kabelu nezasahly zakladovou sparu rohove patky. Podlahova deskaje odlomena od doby demolice firmou najatou Su. Podlahova deska neni stabilizujicim prvkem haly".lng. Hana Gattermayerova esc.: " Die jotografii ze srpna 2010 patka podemleta byla". Stavebnf urad konstatuje, ze zavada v bodech 2 a 3 nebyla odstranena. Zavada bodu 3 se ryka doplnenf a zhutnenf podlozf pod podlahou krajnfho modulu stavby (podemletajizni strana stavby prilehla k toku Jerice ). K vyjadtenf lng. Khola lze toliko uvest, jako k bodu 1, ze neodkladne odstranenf casti stavby, ktera ohrozovala zivoty a zdravf osob, bylo provedeno za okolnostf shora uvedenych a stavebni podnikatel odstranil pouze tu cast stavby, kteni hrozila bezprostrednfm zrfcenfm. Uvadene odlomenf podemlete podlahove de sky pri neodkladnem odstranenf casti stavby stavebnfm podnikatelem a poskozeni masivne zkorodovaneho sloupu je opet v souvislosti se shora uvedenymi skutecnostmi s prihlednutfm ke skutecnemu stavebne technickemu stavu stavby irelevantnf, jakoz i tvrzenf 0 staticke nevy-znamnosti zavady, ktere die nazoru stavebniho uradu je v prfmem rozporu se zachovanfm porrebne urovne bezpecnosti vcetne mechanicke odolnosti a stability dane ust. 9 vyhl.c. 268/2009 Sb., 0 technicky-ch poz.adavcieh na stavby, ve zneni pozdejsieh predpisu a v prfmem rozporu s poz.adavky pro zakladanf staveb die ust. 18 vyhl.c. 268/2009 Sb. bod c.4 Zabezpeeit odvod sraikovjch vod ze stfechy stavby mimo zaklady stavby. lng. Hana Gattermayerova esc.: "Jihozapadni roh stavby odvodnenje. Severozapadni roh budovy neni odvodneny, srqikova voda steka podel objektu k vjse zminene podemlete patce. Svod u sevemi pfistavby je sveden na teren smerem k objektu". SU- Martin Janousek: " statickj posudek z konstatuje na degradujici zdivo pfistavby a vychyleni ro'hu smerem do komunikace, stav nezmenen". lng. Jifi Khol: " Jihozapadni roh- odvodnen. Severozapadni roh - neodvodnen- neohroiuje stabilitu stavby. Svod u pfistavby- souhlasim sing. Hanou Gattermayerovou CSc., dale souhlasim se zaverem konstatovani stavu zdiva pfistavby ". Dale prohlidka smefovala do prostoru garazi s opravnou, byla pofizena fotodokumentace stavu nevykazujici poskozeni. lng. Hana Gattermayerova esc.: "Stavebne technickj stav pfistavby- zjisteno zevnitf: Lze konstatovat, ie stav stfesni konstrukee je za hranici iivotnosti, nosne prvky zastfeseni neplni svou statickou Junkei z duvodu totalni degradace materialu ( hniloba a dfevokazne houby a to ani pfi provizornim podepfeni. Zdeny pfistavek ma pravdepodobne stropni konstrukei z ocelovjch I nosniku a bud's plochou klenbou zdenou nebo ielezobetonovou. Konstrukee nevykazuji znamky statickeho poskozeni. Svisle konstrukee jsou vlhke, povrchove porostte plisni". SU Martin Janousek: " Die sdeleni majitelky se jedna 0 socialni zazemi dilny". lng. Jifi Khol: " S popisem stavebne technickeho stavu pfistavby souhlasim. "Dale prohlidka pokracovala ke kontrole odvodneni zapadni strany objektu (vizualne z druheho bfehu feky).ing. Hana Gattermayerova esc.: "Strana zapadni nema odvodneni, respektive vody ze stfechy haly stekaji na stfechu pfistavby a dale volne na teren".ing. Jifi Khol : " So uhlasim, voda steka na pozemek vlastnika".su- Martin JanouSek :" Konstatuje-deSfove vody ze stfechy haly stekaji na pfistavbu. Vlivem zatekani stfesni krytinou, zpusobuji degradaci konstrukei pfistavby". Stavebnf urad konstatuje, ze zavada spocivajfcf v zajistenf odvodu srillovy-ch vod ze strechy stavby mimo zaklady stavby nebyla odstranena, vyjma provizomfho odvodnenf plastovym drenaznfm potrubim svodem pri Jihovy-chodnim rohu stavby ( v protokolu mylne uvaden Jihozapadni roh ). Stavebnf urad navie zjistil havarijnf stav pnstavby na st.p.c. 48/2 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava a to nejen zdenych konstrukcf ptfstavby ale i stresnf konstrukce vlivem dlouhodobeho zatekanf srresnf krytinou. Dale do protokolu Ing. Eva Sanyova- prostrednictvim pravniho zastupce JUDr. V1adimira Kaspara uplatnila navrh na provedenf znaleckeho posudku :" V pfipadech poskozeni objektu zpusobenych nezakonnym postupem Sr) a jim najate firmy, bude vlastnik ohjektu poiadovat nahradu skody. Jasne prokazani odpovednosti za tuto skodu navrhuje vlastnik jako dukaz provest znaleckj posudek, ktery by urci! pficiny vzniku poskozeni objektu zasahem firmy a cerne stavby lavky ( Mala Kostelni CHL-4).

8 C.j.OVUSfl049/2013/Ja str.8 K uvedenemu navrhu na provedeni znaleckeho posudku, ktery se tyka odpovednosti za udajne poskozeni objektu v pripadech zpusobenych neillonny'm postupem a prokazani odpovednosti za udajne vznikle skody stavebni urad neprihledl, nebot' se nijak netyka predmetu vedeneho rizeni z moei uredni 0 odsttaneni stavby. Predmetem vedeneho rizeni je prokazeini skutecnosti, ze vlastnik stavby neodstranil zavadny stay stavby pres rozhodnuti stavebnfho uradu. Stavebni urad na zaklade zjistenych skutecnosti na miste samem, podpurne dolozenych shora uvedenymi posudky autorizovaneho inzenyra pro statiku a dynamiku staveb lng. Hany Gattermayerove, CSc, spolecnost Atelier P.H.A. s.r.o., rna za dostatecne a nepochybne prokazane, Ze vlastnik stavby zavady neodstranil. Dale stavebni urad prihledl ke skutecnosti, Ze vlastnik stavby je dlouhodobe necinny ohledne nevyhovujicfho stavu stavby a neplni sve povinnosti dane ustanovenim 154 odst. 1 stavebniho zakona tim, ze neprovedl Zeidne prace jimiz, by zabezpecil dobry stavebni stay stavby, aby nedochazelo ke znehodnoceni stavby. Stavebni urad rna soucasne za to, Ze vlastniku stavby poskytl dostatecny casory prostor k dobrovolnemu odstraneni zavad stavby postizene povodni v srpnu 2010 j akozto i k provedeni uddby stavby. Vlastnik stavby vsak od srpna 2010 do dne vydanf tohoto rozhodnuti neprovedl Zeidne prace vedoucf ke zlepseni stavebne technickeho stavu stavby a proto stavebni urad rozhodl 0 odstraneni. stavby, ktera svyro zavadny'm stavem ohrofuje zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, zivotni prostredi anebo majetek rretich osob. Stavebni urad pfi odejmuti odkladneho ucinku odvolani ve verejnem zajmu vzal v uvahu nevyhovujici stavebne technicky stay stavby a skutecnost, Ze stavba se nachazi v bezprosrredni blizkosti toku Jerice, tedy v uzemi, ktere je trvale ohrozeno rizikem bleskove povodne a jejich nicirych ucinkll. Dale, Ze se nachcizi v tesne blizkosti frekventovane pesi komunikace na p.p.c. 1386/3 k lavce pres tok Jefice a v tesne blfzkosti mistni komunikace na p.p.c. 1356/5 vse v k.u. Chrastava I, obec Chrastaya. Nevyhovujfci stavebne technicky stay stavby ohrofuje zivoty a zdravi osob, ktere se po uvedenych komunikacfch pohybuj i vcetne dopravniho provozu na pfilehle mistni komunikaci. Z uvedenych duvodil, dospel stavebni urad k zaveru, Ze vylouceni odkladneho ucinku nalehave vyfaduje verejny zajem a stanovil primereny termfn k odstraneni stavby do , nebot' vlastni demolice stavby nevyfaduje uziti neobvyklych technologii a pouziti mimoradne tezke mechanizace vzhledem k rozmerum stavby a konstrukcnimu reseni stavby.. Stavebni urad v fizenf zjistil, Ze nal'fzenim odstraneni stavby nejsou ohrozeny zajmy chranene stavebnim ruonem, predpisy vydany'mi kjeho provedeni nebo zvlastnimi predpisy, a proto vlastnikovi stavby podle 129 odst. 1 pismo a) stavebnfho zakona nal'idil odstranenf stavby. Podle 79 odst. 5 spravniho radu povinnost nahradit naklady fizeni pausalni castkou ulozi spravni organ ucastnikovi, ktery fizeni vyvolal porusenim sve pravni povinnosti. Vyhlaska c. 520/2005 Sb. stanovi rysi pausalni castky nakladu rizenf. Stavebni urad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouzitf ustanoveni pravnich predpisu ve vyroku uvedenych. Ucastnici rizeni - dalsi dotcene osoby: CEZ Distribuce, a. s., Severoceske vodovody a kanalizace a.s., R WE Distribucni sluzby, s.r.o., Telefonica 02 Czech Republic, a.s., Mesto Chrastava, Povodf Labe S. p., Krajska spnlva silnie Libereck6ho kraje, p.o., Pouceni ucastniku: Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnu ode dne jeho oznameni k Krajskemu uradu Libereckeho kraje podanim u zdejsiho spravniho organu. Odvolani nema odkladny ucinek. Odvolani se podava s porrebny'm poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zustal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik porrebny pocet stejnopisu, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika.. Odvolanim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotliry vyrok nebo jeho vedlejsi ustanovenf. Odvolanijen proti oduvodneni rozhodnuti je nepripustne.

9 C.j.OVUS/ /Ja str.9 V pfipadech hadnych zvlastnfha zretele Ize rysi pausalni castky nakladu rizeni na pazadanf snifit. Naklady na adstraneni stavby nese ten, kamu byla adstraneni stavby narizena. Ten, kamu byla adstraneni stavby narizena, adpavida za skadu, ktera v sauvislasti s adstranavanim stavby vmikla na sausedni stavbe neba pazemku, pakud nebyla zpusabenajejich zavadnym stavem. Obddi: Ucastnici rizent lng. Eva Sanyava, Zahradni c.p , Liberec 11, k ruk:im zplnamacneneha zastupce: advakat JUDr. Vladimir Kaspar, Na Parici 116, 5,46001 Liberec CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sidla: Teplicka c.p. 874/8, Decm IV. Severaceske vadavady a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns sidla: Siadavnicka c.p. 1082, Liberec 30 RWE Distribucni slufby, s.r.a., IDDS: jnnyjs6 sidla: Plynarenska c.p , Brna Telef6nica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h sidla: DLSS Liberec, Praha. Mesta Chrastava, namesti I. maje c.p. 1, Chrastava Pavadi Labe s; p., IDDS: dbyt8g2 sidla: Vita Nejedleha c.p. 951, Hradec Kralave Krajska sprava silnic Libereckeha kraje, p.a., IDDS: bdnkk7w sidla: Ceske mladeze c.p. 632/32, Liberec 6 Datcene argany Magistrat mesta Liberec OZ!>, IDDS: 7c6by6u sidla: N:im. Dr.E.Benese c.p. 1,46059 Liberec 1 Na vedami Atelier P.H.A. s r.a., IDDS: fgjnxzk sidla: Gabcfk.ava c.p. 15, Praha 82

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově

Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Veřejná zakázka malého rozsahu odstranění stavby v Litvínově Předmětem veřejné zakázky je odstranění části stavby na pozemku parc. č. 2583/4 k.ú. Horní Litvínov (je umístěna v žst. Litvínov v těsném sousedství

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

^ ^3-03-20/U. MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi VERE JNA VYHIA KA^'^-~I^~ ROZHODNUTI

^ ^3-03-20/U. MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi VERE JNA VYHIA KA^'^-~I^~ ROZHODNUTI MESTSKY URAD VSETIN odbor zivotniho prostfedi SPIS. ZN.: MUVS-S 558/2012 OZP/Nov C.J.: MUVS 7606/2012 VYRIZUJE: Novotna Milena, ing. TEL.: 571491709 E-MAIL: milena.novotna@mestovsetin.cz DATUM: 21.3.2012

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO

KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO /' KRAJSKY URAD JIHOMORAVSKEHO Odbor zivotniho prostredi Zerotlnovo nam. 3/5, 601 82 Brno KRAJE C.j.: Sp.Zn.: Vyrizuje /Iinka Vyhotoveno dne: JMK 54454/2014 S-JMK 54454/2014 OZP-Blv Blazkova/2695 11.12.2014

Více

ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku

ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 17. cervna 2015 C.j.: MMR-2114512015-83/1525 ROZHODNUTi Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako organ

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~.

PRAHA l;~~~~~:~j~~~~ne:~ ~. Spis. zn.: C.jedn.: Vyrizuje: v, v, MESTSKA CAST ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MCP8 036361/200910V.Fi MCP8 120774/2009 Fišmistrová Zdenka MESTSKÁ CÁST""PRAHA 8 Úrad mestské

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 3763/11/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

Ptivodnitext: dale jen "objednatel" HANAD, spol. s r.o. Helena Buresova, jednatel Pivovarska 3157, 470 01 Ceska Lipa CZ18385648

Ptivodnitext: dale jen objednatel HANAD, spol. s r.o. Helena Buresova, jednatel Pivovarska 3157, 470 01 Ceska Lipa CZ18385648 DODATEK C. 1 c.j. KRPL-8599-19/CJ-213-18VZ KE SMLOUVE O DILO c.j.: KRPL-8599-16/CJ-213-18VZ uzavrene podle 536 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb, Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu mezi nize uvedenymi

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova 10, 779 11 Olomouc EvidenCni Cislo dokumentu : ZP-DOK/1861/2013/Gi Spisovy znak.podznak - 231.2, skartafini znak/skart. Ihfita- A/20 MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI oddeleni vodniho hospodafstvi Hynaisova

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

ROZHODNUTI. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku

ROZHODNUTI. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku MNSTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske mim. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 12. kvetna 2015 C.j.: MMR15716/20158311062 ROZHODNUT Ministerstvo pro mistnf rozvoj, jako organ pfislusny

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Zprava o danove kontrole

Zprava o danove kontrole Financni urad pro Liberecky kraj I. IDaje 97, 460 02 Liberee C.j.: 571445113/2600-04702-505783 Vyfizuje: Bc. Safaiikova Kracmarova Jitka Telefon: 485211 546 c. dven: 129 Pracoviste: Oddeleni dotaci a fmancni

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Obec S O K O L N I C E

Obec S O K O L N I C E Obec S O K O L N I C E Komenského 435, PSČ 664 52 Ing. Miloš Vránek Slanisko 716 664 52 Sokolnice Vaše značka Naše značka Vyřizuje Sokolnice 08/2012-KS-934 Životský 17.08.2012 ROZHODNUTÍ Obec Sokolnice

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Tel.: Fax: E-mail: Namestf Dr. E. Benese 24, 460 32 Liberec - Stare Mesto 1C: 72 05 05 01 DIG: CZ 72 05 05 01

Tel.: Fax: E-mail: Namestf Dr. E. Benese 24, 460 32 Liberec - Stare Mesto 1C: 72 05 05 01 DIG: CZ 72 05 05 01 SMLOUVA O DILO c.j.: KRPL-32264-38/CJ-2015-1800VZ die 2586 a nasledujicich zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, (dale jen,,noz") 1. Smluvni strany Ceska republika - Krajske feditelstvi policie Libereckeho

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 156453/2011 ST2/Več MMHK/173226/2011 Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 19.10.2011

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV792/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.6.2011

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 89041/2010 VYS/HEUR Cj.: MUSP 95183/2010 OBECNÍ Šumperk,

Více

MESTSKÁ CÁST PRAHA 18 Úrad mestské cásti Odbor výstavby a územního rozhodování Bechynská 639 199 00 Praha 9 - Letnany

MESTSKÁ CÁST PRAHA 18 Úrad mestské cásti Odbor výstavby a územního rozhodování Bechynská 639 199 00 Praha 9 - Letnany MESTSKÁ CÁST PRAHA 18 Úrad mestské cásti Odbor výstavby a územního rozhodování Bechynská 639 199 00 Praha 9 - Letnany Vyrizuje: Martina Vetrovská Tel: 284 028 182 E-mail: vetrovska@letnanv.cz C.j. MC18

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZA TUTO:v~STNi SMENKU ZAPLATiM

ZA TUTO:v~STNi SMENKU ZAPLATiM Jmeno Inazev. razitko), adresa a podpis vystavce korun ceskych, haleru jako nahore Cislo One (mesic slovy) V -------------:mcicstco-a:-:dcaicucmc"ys7tac"'cc"ci sm=.c"kycc----------- dne (mesic slovy) 20

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

Mestsky ufad-finaneni odbor nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele. Vase znacka Znacka Vyrizuje Tele 20.7.2015

Mestsky ufad-finaneni odbor nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele. Vase znacka Znacka Vyrizuje Tele 20.7.2015 Mesto Tele Mestsky ufad-finaneni odbor nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vase znacka Znacka Vyrizuje Tele 20.7.2015 Zverejneni

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3215/12/VYS V Sušici dne: 5.11. 2012 Č.j.: 22974/12

Více

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3. UZEMNI ROZHODNUTI Verejna vyhlaska MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namdstl cp. 3 VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: NASE ZN.: MUFO 3753/2011 Sp.Zn: MUFOS 49/2011 VYRIZUJE: Radmila Kubalova TEL.: 558 604

Více

MUJCX00A6M8W Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 231/2010

MUJCX00A6M8W Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 231/2010 *mujcx00a6m8w* MUJCX00A6M8W Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2010/18475/SU/Ves Jičín, dne 14.10.2010 Spisová značka: Výst. 2010/14677/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2. I Viz rozdělovnfk: Čís. I'd. Tel.: 386804009 OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, Č. I, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice I Viz rozdělovnfk:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

*** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t!

*** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t! *** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t! socialn! MINISTERSTVO SKOLSTVr, OP Vzdillivlinf fond vcr EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkuronceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAvANr Smlouva 0 zapojeni

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Tel.: 482 411 472, fax 482 411 499 Č.j.: OSŽP-4058/2013-NOM V Hrádku nad Nisou dne

Více

DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1. Uvod

DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1. Uvod DOMOVNI RAD Spolecenstvi Laudova 1025-1027, Praha 6 61.1 Uvod Domovni rad vychazi ze Stanov Spolecenstvi vlastniku, dale jen..spolecenstvi", a vymezuje obecna pravidia chovani v dome, prava a povinnosti

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty

Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty Mestsry urad Chrastava odbor v,ystavby a uzemni spr~\ty ruimesti 1. maje 1, Chrastava.~ 7~1 te1efon: 482 363857-860 E-mail: ovus@chr~~j~ SH _'~ fax: 485 143344 Internet: www.chrastava.cz Spis. zn.: Vyst.519112013/Ja

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc

Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc Rekonstrukce bytů ze statického hlediska Doc. Ing. Hana Gattermayerová, CSc ČVUT Stavební fakulta katedra pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 e-mail: gatter@fsv.cvut.cz Atelier P.H.A., s.r.o.

Více

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice

MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice r r v MESTSKY URAD CHABAROVICE odbor stavebni urad Husovo namesti 183, 403 17 Chabarovice 6'slo spisu: C.J.: Vyrizuje: Tel.: E-mail: Datum: 15.5.2012 015/2012 982-983/SU/183-184/12/R/dub Dubska 475 225

Více