odbor rystavby a uzemnf spnlvy f DOSlc'

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odbor rystavby a uzemnf spnlvy f DOSlc' 22-03- 2013"

Transkript

1 /-~f'vm'i~e-; S -;T-;:::-S-::1(7Y-:U:-:R;-A-O-- Mestsky urad Chrastava I I CHRASTAVA odbor rystavby a uzemnf spnlvy f DOSlc' namesti 1. maje 1, Chrastava telefon: : fax: Internet: ~ c Spis. zn.: Vyst /Ja Chrastava, dne: c.j.: OVUS/1 049/2013/J a Vyfizuje: Martin Janousek Telefon: ROZHODNUTI NARlZENiODSTRANENiSTAVBY Vyrokova cast: Mestsk'j urad Chrastava, odbor vystavby a uzernnf spnivy, jako stavebnf urad pffslusny podle 13 odst. 1 pismo f) zakona c Sb., 0 uzemnfm phinovani a stavebnfm radu (stavebnf zakon), ve meni pozdejsich predpisu (dalejen "stavebni zikon"), zjistil, ze stavba Garaze s opravoou a pfistavba na pozemku st. p. 48/2, 659 v katastralnim lizemf Chrastava I, obec Chrastava, (dale jen "stavba"),jejfmz v lastnikem j e Ing. Eva Sanyova, oar , Zahradni 18/467, Liberec 11, zastoupeoa advokatem JUDr. Vladimirem Kasparem, Na Pofici 116/ 5, Liberec (dale jen "vlastnik stavby"), spmuje podminky pro narizeni odstraneni stavby ana zaklade tohoto zjisteni: I. Podle 129 odst. 1 pismo a) stavebniho zakona narizuje vlastnikovi stavby ve verejnem zajmu odstraneni stavby, ktera sv:ym zavadnym stavem ohrofuje zivot a zdravi osob nebo zvirat, bezpecnost, zivotni prostfedf anebo majetek tfetfch osob. Popis stavby : Jedna se 0 objekt garazi s opravnou a to pffzernni lehkou ocelovou halu se sedlovou stfechou se ctyhni moduly v podelnem smeru tvorene prfhradov:ymi ramy. Zastavena plocha haly na st.p.c. 659 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava, cini cca 248 m2 0 pudoryse 18,5 m x 13, zastfesena sedlovou stfechou mimeho sklonu 0 vysce k hlebeni 5,5 m a vysce k okraji stfechy 4 m. ObvodovY plast' resp. jeho zby'vajici casti jsou tvoreny kombinovanj'm zdivem z cihel a plynosilikatovych tvarnic. Jimi stitova stena je zficena, dale jsou miceny dvoje vrata. StitovY sloup skeletu na JihovYchodnim rohu haly rna podemlet)' zaklad a doslo k deformaci krajniho pole skeletu. Pri sednuti krajniho pole doslo i k deformaci stfesniho ztuzidla. Sloupy haly jsou silne nad patkou zkorodovane, coz je patrne hlavne u obnazeneho sloupu u sloupu sed Ie patky. Je pravdepodobne, ze stejne zkorodovane budou i dosud zakryta mista kotveni ostatnich sloupu. Dale je poskozeno nadprazi vratoveho otvoru jimi strany haly. Toto nadprazi a zbytky vyzdivek krajniho pole ( jimi strana objektu haly ) hrozi pad em na pfilehly pozemek. Podlaha toho krajniho modulu stavby je podemleta. Na halu navazuje zdena pfistavba budovy na st.p.c. 48/2 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava, cleniteho pudorysu 0 zastavene plose cca 200 m2 a zakladnich rozmerech cca 24 m x 9,5 m a rozdilne vysky od 3,3 m az 4 m, zastfesena pultovou stfechou mimeho sklonu, jejiz kratsi pruceu pl'imo pi'ileha ke komunikaci na p.p.c. 1386/5 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava. Deisf pruceu je k ni kolme. Stay nosne konstrukce tohoto objektu je havarijni. Zdivo je rozpadle s vyplavenou

2 C.j.OVUSIl049/2013/Ja str. 2 maltou z lomych Spar. Cast obvodoveho zdiva prilehajfciho k mistnf komunikaci je bez soudrmosti s maltou, vykazuje vodorovne vychyleni a hrozf zffcenfm na tuto komunikaci. Stfesnf konstrukce pristavby tvorena pultovou stfechou mimeho sklonu tesarske konstrukce je za hranicf zivotnosti, nosne prvky zastfesenf vlivem dlouhodobeho zatekani neplnf svou statickou funkci z duvodu totalni degradace materiaiu ( hniloba a drevokazne houby ) a to ani pri provizomfm podepreni. Na pl'istavbu navazuje zdeny pristavek sociilniho zarfzenf bez zmunek statickeho poskozenf konstrukci. Svisle konstrukce jsou vsak vlhke a povrchove porostie plfsni. Dest'ove vody ze strech stavby haly vyjma Jihozapadniho rohu stavby zatekaji k zakladove spare stavby, nejzavaznejsi podmaceni se jevi smerem k podemlete patce sloupu na JihovYchodni strane stavby a dest'ove vody zatekajf poskozenou stfesnf krytinou do stavby t.j. zejmena v pffpade pristavby. II. Podle 130 odst. 1 stavebnfho zakona ukiada vlastnikovi stavby povinnost predlozit stavebnimu uradu v Chrastave navrh technologickeho postupu praci pri odstranovanf stavby, vcetne nutnych opatfeni k vyloucenf, omezeni ci ke kompenzaci pripadnych negativnfch dusledku na zivotnf prostfedf v okolf stavby v termfnu nejpozdeji do III. PodIe 79 odst. 5 zakona c. 500/2004 Sb., spnivni rad, ve zneni pozdejsfch predpisu a 6 odst. 1 vyhlasky c. 520/2005 Sb. ukiada vlastnikovi stavby povinnost nahradit nilklady rizenf pausajni castkou ve vysi Kc, slovy tisic korun, splatnych do 15 dnu po nabyti pravnf moci tohoto rozhodnutf. Ke splatnosti bude vlastnfk stavby spravnfm organem vyzvan samostatnou pisernnostl IV. Stanovi podminky pro odstraneni stavby: l. Odstraneni stavby bude provedeno nejpozdeji do 3l Provedeni naffzeneho odstraneni stavby bude provedeno prostfednictvimstavebnfho podnikatele, ktery bude vybran na zaklade vyberoveho rizenl Pred zahajenfm odstranenf stavby bude stavebnimu uradu v Chrastave oznamen termin zahajeni odstraneni stavby, nazev a sidlo stavebnfho podnikatele, jmeno a prfjmeni stavbyvedouciho. 3. Stavba bude odstranena tak, aby v prubehu praci nedoslo k ohrozeni bezpecnosti, zivota a zdravi osob nebo zvifat, ke vzniku pozaru a k nekontrolovatelnemu porusenf stability stavby nebo jeji casti. Pri odstranenf stavby nesmi byt ohrozena stabilita jinych staveb ani provozuschopnost sfti technickeho vybaveni v dosahu stavby. 4. Okoli odstranovane stavby nesmi byt touto cinnostf ajejimi dusledky nadmeme obtezovano, zejmena hlukem a prachem. 5. Odstraneni stavby bude provedeno die predlozeneho technologickeho postupu a dokumentace bouracfch praci, jehoz predlozeni bylo ulozeno vyrokem c. IT tohoto rozhodnutf. Pffpadne dotceni sousednfch pozemku a staveb vyplyvajici z technologickeho postupu bouracich praci musi byt projednano a odsouhlaseno vlastniky dotcenych nemovitostf. 6. Stavebnf a demolicnf odpady z odstranovanych staveb musf byt odklizeny neprodlene a nepretrzite tak, aby nedochazelo k narusovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozernnich komunikacfch a v prfpade povodne nedochazelo k jejich rozplavovani a odplavovani a k narusovani zivotnfho prostfedi. Se stavebnfm odpadem musi byt nakladano v souladu s jin)'m pravnfm predpisem. 7. Pred zahajenim demolicnfch pracf musi byt odpojeny veskere inzen)'rske site a to za podminek dotcenych spravcu inzenyrsrych sitl 8. Podzernnf vedeni a wizeni v prostoru demo lice stavby se musi vyznacit polohove i vyskove nejpozdeji pred predc'mim staveniste za pfitornnosti spravcu techto zarfzenf 9. Pl'ipadna podzernnf vedenf, jejichz poskozenf muze ohrozit bezpeenost pri zernnfch pracich nebo ktera mohou byt zernnfmi pracemi poskozena, se musf nalezite zaj istit.

3 C.j.OVUS/1049/2013/Ja str Staveniste resp. pi'edmetna demolovana stavba a jej i stavenistni zai'izeni a oploceni staveniste, ktere jsou zcela nebo z casti umistena na vei'ejnych komunikacieh nebo plochach se musi zabezpecit a ryrazne oznacit. Za snizene viditelnosti nalezite osvetlit a opati'it rystramymi svetly. 11. S veskerymi odpady, ktere ph demolici stavby vzniknou, must byt nakladano die zakona c Sb., 0 odpadech, v platnem znenf a souvisej ieieh pravnich pi'edpisu. Odpady musf byt dusledne trfdeny die jednotlirych drum a kategorif a pi'edavany pouze opravnene osobe, ktera je provozovatelem zai'fzeni k vyuziti nebo k odstraneni nebo ke sberu nebo k rykupu urceneho druhu odpadu. KaZdy je povinen zjistit, zda osoba, ktere odpady pi'edava, je k jejich pi'evzeti opravnena. Demolice musf byt provadena postupnym rozebfranim objektu, aby se zajistil0 vyti'ideni jednotlirych drum odpadu, a aby se zamezilo mome kontaminaci ostatniho odpadu odpadem nebezpecnym. Pi'i demolicieh bude zajisteno pi'ednostni vyuziti odpadu pred jejich odstranenim (napr. stavebni sut', beton, kovory odpad apod.) a budou pi'edany provozovateli zai'izeni k vyuziti odpadu. UloZenim na skladku mohou byt odstranovany pouze ty odpady, u nichz jiny zpusob odstraneni neni dostupny. Pricemz upozoriiujeme, ze odpadni drevo muze obsahovat nebezpecne IMky - napr. impregnace, a proto jej nelze spalovat, ale musi byt predano pouze opravnene osobe, kteraje provozovatelem zaffzeni k vyuziti nebo k odstraneni nebo ke sberu nebo k rykupu urceneho druhu odpadu. Ciste odpadni ruevo, ktere nebude opati'eno ochrannj'm naterem, muze byt pouzito jako palivo v kotli na tuha paliva, nikoliv odstraiiovano hromadne na otevrenem ohnisti. S odpadem je ti'eba nakladat die jeho skutecnych vlastnosti. K podsypfun, obsypum, zasypfun a terennim upravam jemome pouzit pouze cistou rykopovou zeminu z mista stavby, popr. vhodny stavebni material ziskany z demolice objektu. Nelze pouzit :ladne odpady (jako napi'. dovezenou stavebnf sut' ci jine dovezene odpady z demo lice, plasty, obalove materialy, trubky, odpadni kabely apod.). S nebezpecnymi odpady, ktere v prubehu stavby vzniknou (napi'. etemit s obsahem azbestu, lepenka s obsahem dehtu apod.), musi byt nakladano die jejich skutecnych vlastnosti a odstraneny v zai'izenieh k tomu urcenych. Pokud bude po demolicich produkovana sti'esnf krytina s obsahem azbestu, upozoriiujeme na 35 zakona c. 185/2001 Sb., 0 odpadech, die nehoz je puvodce produkujici odpad obsahujiei azbest povinen, nakladat s timto odpadem tak, aby nebyla z odpadu do ovzdusi uvoliiovana azbestova vlakna nebo azbestory prach. Odpady obsahujicf azbestova vlakna nebo azbestory prach lze ukladat pouze na skladky k tomu urcene. Odpady mus! byt upraveny, zabaleny, pffpadne po ulozeni na skladku okam:zite.zakryty. 0 vzniku a zpusobu nakladani s odpady bude vedena evidence odpadu, jejiz nalezitosti stanovi vyhlaska c. 383/2001 Sb., 0 podrobnostech nakladani s odpady. 12. Majitele sousednfch nemovitosti nesmi byt provadenim bouracich praci na srych pravech poskozeni ani kraceni. Nebezpecne zmeny, ktere vznikly bouranim na sousednieh, drzebnostech, musf byt oznameny ihned odboru rystavby a uzemni spravy MeV Chrastava. 13. Po odstraneni stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajisteno nezavadne odvadeni povrchovych vod, a po jeho uprave bude zatravnen. 14. Provedenf neodkladneho odstraneni stavby bude pisenme oznameno stavebnimu uradu v Chrastave bezprosti'edne po jeho dokoncenf stavebnimu uradu. v. Podle 85 odst. 2 pismo a) zak.c. 500/2004 Sb., spravni hid, ve zneni pozdejsich predpisu, vylucuje odkjadny ucinek odvolani. Vcastniei i'izeni na nez se vztahuje rozhodnuti spravniho organu: lng. Eva Sanyova, Zahradni 18/467, Liberec 11, zastoupena advokatem JUDr. Vladimirem Kasparem, Na Poriei 116, 5, Liberec Oduvodneni: Pi'edmetna stavba garazi s opravnou a pi'istavbou na st.p.c a 659 v katastralnim uzemf Chrastava I, obec Chrastava byla dne zasazen povodnf. Dne vyhlasil Mgr. Stanislav Eichler, hejtrnan Libereckeho kraje, v dusledku rozsahlych povodnf Stay nebezpeci pro LibereckY kraj.

4 C.j. OVUS/1049/2013/Ja str.4 Stavebnf urad provedl dne kontrolnf prohlfdku na stavbe Ganize s opravnou a pffstavba na pozernku st. p. 48/2, 659 v katastralnim uzemi Chrastava I, obec Chrastava ( dale jen stavba ), pri ktere byl proverovan stavebne technicky stay stavby po povodni dne na zaklade statickeho posouzeni predmetne stavby po povodni, ktere bylo vypracovano dne lng. Hanou Gattermayerovou, CSc, v jehoz zaveru je konstatovano doporucenf demolice objektu vzhledem k financni a technicke narocnosti stavebnich uprav. Predmetny posudek byl predan vlastniku stavby v zaveru kontrolnf prohlfdky stavby. Vlastnfk stavby se zjistenfm stavebnfho uradu i se zjistenyro stavem stavby die statickeho posouzenf stavby po povodni dne vypracovaneho lng. Hanou Gattermayerovou, CSc, nesouhlasil a zavazal se k dolozenf statickeho posouzenf na zaklade vlastnf objednavky ve lhute 7-10 dni ode dne konanf kontrolnf prohlfdky stavby. Dne byla stavebnfmu uradu dorucena pfsemnost vypracovana lng. Jiifm Kholem popisujicf stay stavby a soucasne vyvracejici zjisteni stavebniho uradu, pficernz v zaveru je konstatovano, ze demolice objektu by byla zbytecnyro poskozenim nemovitosti. Na zaklade ryzvy stavebniho uradu ze dne c.j. Vyst.0/1467/2010/JalVyzv vlastniku stavby lng. Eve Sanyove, bytem Zahradnf 18/467, 460 II Liberec 11, k dolozenf statickeho posouzenf stavby, bylo doruceno stavebnimu uradu dne staticke posouzenf vypracovane lng. Jiifm Kholem, AutorizovanYm inzenyrem pro pozemnf stavby, statiku a dynamiku staveb ( drzitel CKAIT ) obsahujfci v zaveru posudku konstatovanf : "stavba neohrofuje zivot a zdravf osob nebo zviiat, bezpecnost a nebo zivotnf prosrredf die ust. 133 odst.2, pism c stavebniho zakona". Posudek dale obsahuje informace " Oprava zalozeni stltove zdi je lehce proveditelna. Rekonstrukce stltove zdi je lehce proveditelna ze sendvicorych polyuretanorych panelu, ktere se heme po oplasteni ocelorych konstrukci pouzivaji. Demolice objektu by byla zbytecnym poskozenirn nemovitosti." V zhledem k temto skutecnostem a navrzenemu rozsahu oprav, die statickeho posudku vypracovaneho lng. Jiiirn Kholem, stavebnf urad pod Ie 134 odst. 2 stavebnfho zakona ve spojenf s ust. 139 odst. 1 stavebniho zakona vyzval ryzvou vlastnfka stavby, kterymje lng. Eva Sanyova, nar , Zahradni 18/467, Liberec 11, ke zjednani napravy spocfvajicf v provedenf nasledujicich udrzovacich praci stavby ve lhute do 60-ti dnu ode dne dorucenf ryzvy c.j. VYst.01l467/20101Re ze dne : 1) Provest obnovu ryplni otvoru t.j. dvou vrat v prucelf garazf na st.p.c. 659 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava., na Vychodnf strane stavby v casti. prilehle k toku Jerice. 2) Provest obnovu stftove steny, vcetne jejiho zalozenf, garazf na st.p.c. 659 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava., na Jimi stran~ stavby v casti pfilehje k tokujefice. 3) Provest obnovu klempiiskych prvku vcetne obnovy jejich niteru ( zlaby, svody, oplechovani a dale ocelove vyplne otvoru) Garazi s opravnou a pristavbou na pozemku st. p. 48/2, 659 v katastralnim uzemi Chrastava I, obec Chrastava a soucasne vlastnika stavby poucil, Ze nebude-ii ryzve ve stanovene lhute vyhoveno, vyda stavebni urad rozhodnuti, kterym zjednani napravy narfdi v souladu s ust. 139 stavebniho zakona. LhUta k dobrovolnemu splneni povinnosti ulozene ryzvou marne uplynula dnem Stavebni urad tedy zahajil ffzeni 0 narfzeni udrzby predmetne stavby podle. 139 odst. I stavebnfho zakona a narfdil ustni jednani spojene s mfstnim serrenim na den , 0 jehoz rysledku byl sepsan protokol a poriiena fotodokumentace stavu stavby. Pri tomto jednani stavebni urad zjistil havarijni stay casti stavby t.j. zbytku stitove steny a prizdivky piliie u oceloveho sloupu nosne konstrukce stavby, ktere die nazoru stavebniho uradu ohrofuji zivoty osob nebo zviiat momym wcenim na prilehlou komunikaci v dusledku jednani vlastnfka stavby, ktery od povodni v srpnu 2010 neprovedl zadna oparreni vedouci k zajisteni stability stavby a ani Zidne opnivy navrzene v jim dolozenem posudku lng. Jiriho Khola. Dne obdrzel stavebni urad podnet mesta Chrastavy k urychlene realizaci oparreni, ktera zabrani bezprosrrednimu nebezpeci ohrozeni zivoru osob z duvodu havaruniho stavu casti stavby t.j. nezaj istenych zbytku rozpadleho zdiva steny a rohu budovy vcetne momeho padu Zeleznych garazorych vrat. Vzhledem k vlastnimu zjisteni stavebniho uradu a uvedeneho podnetu mesta Chrastava stavebni urad z opatrnosti zajistil vypracovani odbomeho yosudku stavby, ktery vypracoval autorizovany inienyr pro pozemni stavby lng. Karel OITisal, drzitel CKAIT dne , v jehoz zaveru je stay konstrukci stltove zdi a zdiva prvniho pole s uvolnenymi garazovyroi vraty hodnocen jako havarijni a bezprostfedne ohrofujici kolemjdouci, kterf prichazeji k lavce. Na zaklade shora uvedenych skutecnostf dospel stavebni urad k zaveru, ze je naplnena podstata ust. 135 odst. 1 a 2 stavebnfho zakona t.j. povinnost stavebnfho uradu naridit vlastniku stavby odstraneni stavby, jsou-ii ohrozeny zivoty osob nebo zviiat tim, Ze stavby hrozi zricenim a dale povinnost naridit provedeni nutnych zabezpecovacfch praci, jestlize stavba svyro technickym stavem ohrofuje zdravi zivoty osob nebo zviiat, neni-ii nutne ji neodkladne odstranit. Z uvedenych duvodu tedy stavebni urad naridil rozhodnutfm ze dne pod c.j. VYst.01l464/20 I lire odstraneni casti stavby, ktera hrozf zi'icenim na prilehlou komunikaci a naridil nutne zabezpecovacf price provedenirn oplocenf ktere zabranf vstupu osob do stavby, kde se nachazeji dam uvolnene zbytky poskozenych vyzdivek penosilikitorych tvamic k nosne ocelove konstrukci

5 C.j. OVUS/1049/2013/Ja str.5 stavby. Vzhledem k hrozicimu nebezpeci z prodleni zajistil stavebnf urad provedeni neodkladneho odstranenf casti stavby a provedenf nutnych zabezpecovacich praci stavby prostfednictvim stavebniho podnikatele spolecnosti Technicke a stavebni sluzby a.s., Ie : , Liberecka 35, Chrastava, ktery je k jejich provedenf opravnen a odborne vybaven. Neodkladne odstraneni casti stavby vcetne nutnych zabezpecovacich praci provedl stavebni podnikatel dne Tehoz dne vykonal stavebni urad kontrolni prohlidku stavby za ucelem provereni naplneni podminek uvedeneho rozhodouti ze dne pod c.j. Vyst /2011IRe. Zbytky stitove steny a vyzdivky krajniho pole byly odstraneny stavebnim podnikatelem v nejnutnejsim rozsahu vcetne uvolnenych krajnich vrat. Vstup do stavby, kde hrozi daisi momy pad zbytku vyzdivek stitove steny vcetne prekladu nad odstranenymi garizoyymi vraty, byl zabezpecen oplocenim. Soucasne stavebni urad po obnazeni krajniho sloupu zjistil rozsahlou korozi spodni casti sloupu a kotevni de sky nosne ocelove konstrukce. Na zaklade tohoto zjisteni stavebni urad provedl opetovne kontrolnf prohlidku stavby dne za ucelem vypracovani statickeho posouzenf stavu objektu prizvanym autorizovanyill iilzenyrem pro statiku a dynamiku staveb lng. Bany Gattermayerove, CSc, spolecnost Atelier P.B.A. s.r.o. Staticke posouzeni stavu objektu obddel stavebni urad v Chrastave dne , jehoz obsahem jsou shora uvedene zjistene zavady stavby a zaverem jsou uvedeny podminky spolehlivosti konstrukce pro dalsi provozovani objektu : "Pro uvedeni haly do JunkCnfho stavu by bylo nutne odstranit minimalne ce!e krajnf pole skeletu a objekt bud' zkratit a nebo provest nove zaklady pod stftorymi sloupy smerem k rece a krajnf pole skeletu znova postavit. Pokud by se objekt zkracoval, bylo by nutne prem[stit ztuiidla z bouraneho pole do poslednfho ponechcivaneho. Nove by bylo nutne vybudowinf zakladu pod stitovou stenou, doplnenf poskozenych prekladu nad vraty a rymena vrat. S ohledem na to, ie vyse popsane stavebnf upravy k uvedeni objektu do kolaudovatelneho stavujsoufinancne i technicky narocne, doporucujeme demolici objektu". "K nutnyill upravam popsanyill v posudku (staticke posouzeni po povodni z Gattermayerova) na zaklade zjisteni z prohlidky ze dne by v pripade uprav konstrukce pri oprave krajniho pole bylo dale nutno: Odstranit a nove vyvafit zkorodovane konce oceloveho sloupu vcetne vyztuh mezi jednotliyymi profily Odstranit podlahove silnicni panely, zhutnit podlozi pod podlahou a provest novou podlahu v krajnim po Ii skeletu Provest nove oplastenf vcetne klempifskych prvkll. Ponechani. objektu bez ryse uvedenych uprav znemomuje jeho pouzlvani, odkladem nutnych zabezpecovacich praci pres dalsi zimni obdobi a vvstaveni povetrnosti bude objekt dale chatrat a ohrozovat sv)im stavem osoby pohybujici se na pi'ilehle lavce a komunikaci." Pro uplnost stavebni urad v Chrastave uvadi, Ze predbemy staticky posudek statika lng. Vladislava Burese ( spolecnost STATIKA projekcni kancelat, s.r.o. ) ke stavu objektu garazi po povodni, vypracovany dne I 0, je obsahove temer totomy se statickym posouzenim predmetne stavby po povodni, ktere bylo vypracovano dne lng. Banou Gattermayerovou, esc Stavebni urad tedy na zaklade uvedenych zjisteni a statickeho posouzeni stavu objektu ( autor lng. Bana Gattermayerova, CSc, spolecnost Atelier P.B.A. s.r.o., doruceno stavebnimu uradu v Chrastave dne ) s ohledem na skutecnost, ze stavba se nacmzi v bezprosrredni blizkosti frekventovane pesi komunikace k lavce pres tok Jerice a je hrozicim nebezpecim pro osoby ktere se po teto komunikaci pohybuji, rozhodl 0 odstraneni zavad stavby bez predchozi vyzvy vlastniku stavby rozhodoutfm c.j. OVUS/3418/ /20111Ja ze dne , nebot' stavebni urad mel a stale ma za to, ze hrozi nebezpeci z prodleni. LhUtu k odstraneni zavad do stavebni urad stanovil s ohledem na nadcmzejici zimni obdobi, kde hrozi realne zatizeni nestabilni konstrukce stavby snehem. Uvedene rozhodnuti c.j. OVUS/3418/ /20111Ja ze dne bylo napadeno odvolanfm vlastnika stavby. KrajskY urad Libereckeho kraje, omsr rozhodnutim c.j. omsr 37/ rozh ze doe v odvolacim rfzenf napadene rozhodnuti stavebnfho uradu v Chrastave potvrdil a odvolani vlastnika stavby zarnitl s tim, ze v rll.mci odvolaciho fizeni dospel k zaveru, ze zmena terminu stanoveneho k odstraneni zavad stavby do by dale mohla nezadoucim zpusobem vest ke snizeni vaznosti verejne spravy. Stavebni urad provedl doe kontrolu stavby za ucelem provereni odstraneni zavad stavby ulozenych rozhodnutim stavebnfho uradu v Chrastave c.j. OVUS/3418/ /2011/Ja ze dne za ucasti prizvaneho autorizovaneho inzenyra pro statiku a dynamiku staveb lng. Bany Gattermayerove, CSc, spolecnost Atelier P.B.A. S.r.o. Staticke posouzenf stavu objektu po zabezpeceni obdrzel stavebni urad v Chrastave dne zjehoz obsahu kjednotlivym zavadam cituje :,,2.1.1

6 C.j.OVUS/1049/2013/Ja str.6 Odstranit a nove vyvarit zkorodovane konce oceloveho sloupu vcetne ryztuh mezi jednotliv)'mi profily - Bylo provedeno pouze formalne. Ke krajnimu ocelovemu sloupu byl pomoci hladke betonarske ryztuze privlizany ocelory uhelnik, ktery je na stavajici poskozene betonove patce podepreny kusem volne polozeneho Zelemeho profilu. Oparreni nespliiuje pozadovany ucel Odstranit podlahove silnicni panely, zhutnit podlozi pod podlahou a provest novou podlahu v krajnim poli skeletu. - Nebylo provedeno. Silnicni panely jsou i nadale na podemletem podlozi Provest nove oplasteni vcetne klempirsk}'ch prvkii. - Nebylo provedeno. Halaje i nadale otevrena povetrnosti, navary snm a hnany dest' se volne dostavaji dovnirr budovy. Jedina uprava spocivala v zaustenf okapu do drenamiho plastoveho potrubi. Provizomi podeprenf nadedvemiho prekladu pomocf dvou kiilu z kulatiny je nefunkcni, jeden z kiilu se uvolnil a lezi na zemi Stay sousediciho objektu opravny. Ke sledovanemu objektu ocelove haly prileha zdemi budova, jejiz kratsf procell sousedi s mistni komunikaci a del sf procell je k nf kolme. Stay nosne konstrukce tohoto objektu je havarijni. 3. Zaver. Zabezpecenf objektu neni dostatecne. Soucasny stay neumomuje jeho pomfvani, zabezpecovaci prace pouze zmimily, nikoliv zastavily, stay chatranf objektu. Podepreni nadedvemiho prekladu drevenymi kuly bez dostatecneho vyklinovani a zalozeni podper zvysuje pouze nebezpecnost upravy, kdy pad kiilu smerem k verejne ceste mme zpusobit zraneni kolemjdoucich. Obvodova stena zdeneho objektu hrozi zricenim smerem ke komunikaci." Stavebni urad v souvislosti se zavery obdrzeneho posouzeni stavu objektu po zabezpeceni vyhodnotil, ze vlastnik stavby neodstranil zavady stavby, tak jak mu bylo ulozeno rozhodnutim c.j. OVUS/3418/ l2011/Ja ze dne resp. : odstraneni zbytkii vyzdfvek krajniho pole, die bodu 1 ~ rozhodnuti neprovedl wbee; provedeni stabilizace krajniho pole skeletu, die bodu 2. rozhodnuti proved I pouze forrnalne bezjakehokoliv ucinku a vlivu na zajisteni stability; provest doplneni a zhutneni podlozf pod podlahou krajniho modulu stavby die bodu 3. rozhodnutf neprovedl wbec; zabezpecit odvod srillorych vod ze srrechy stavby mimo zaklady stavby die bodu 4. rozhodnuti proved I pouze z casti na Jihorychodnim rohu halya zbyvajici srillove vody za srrechy stavby nadale podmacf zakladovou sparu stavby. Na zaklade tohoto vyhodnoceni pristoupil stavebni urad k zahajeni rizeni 0 odstraneni stavby die 129 odst. 1 pismo a) stavebniho zakona, nebot' stavba sv)'m zavadnym stavem ohrofuje zivoty a zdravi osob nebo zvirat, bezpecnost, zivotni prosrredi anebo niajetek rretich osob a jejf vlastnik pres rozhodnutf stavebniho uradu ve staribvene lhute neodstranil zavadny stay stavby. Zahajenf Nzeni ozllamil stavebnf urad ucastnikum rizenf a dotcenym organum statnf spravy oparrenim ze dne a soucasne naridil ustni jednani spojene s kontrolni prohlidkou stavby na den V ramci expertni soucinnosti die ust. 174 odst. 1 stavebniho zakona prizval ke kontrolnf prohhdce autorizovaneho inzenyra pro statiku a. dynamiku staveb Doc.lng.Hanu Gattermayerovou, CSc. 0 rysledku kontrolni prohlidky byl sepsan protokol. Kontrolni prohhdky se zucastnil, jak prizvany expert, tak i vlastnik stavby lng. Eva Sanyova, pnivni zastupce vlastnika stavby advoklit JUDr. Vladimir Kaspar a date byl na mfste ustne zplnomocnen vlastnikem stavby statik lng. Jirf Khol. Dale se kontrolni prohlidky zucastnil zastupce KSS LK. Predmetem kontrolni prohlldky bylo zjisteni pripadneho odstraneni jednotlirych zavad stavby, tak jak bylo vlastniku stavby ulozeno rozhodnutim stavebnihouradu v Chrastave c.j. OVUS/3418/ l2011/Ja ze dne Na miste samem byly zjisteny nasledujicf skutecnosti a uplatnena nasledujici vyjadreni kjednotliv)'m zavadam stavby : bod C. 1. Provest odstraneni zbytku vyzdivek krajniho pole (jiini strana objektu garcizi na st.p.e. 659 ku. Chrastava I, obec Chrastava) a zbytku vyzdivek vcetne pfekladu nad krajnimi garcizovymi vraty stavby. Ing. Jifi Khol: " Upfesnili jsme si, ie vyzdivkou krajniho pole se rozumi pfihradove pficle 1. ramu zbytek samostatne stojiciho stitoveho pole. Stitova strana haly se nachazi smerem do vlastniho pozemku a neda se ocekavat odpadnuti do komunikace vedouci k mostu Nadpraii vratoveho otvoru jiini strany je zabezpeceno po neodbornem odstraneni stavebni firmou zprostfedkovanou stavebnim ufadem Chrastava ( dale jen SU)o V soucasne dom dostatecne zabezpeceno sloupy ze smrkovych kmenu". SU- Martin JanouSek: "s kmenem lze lehce otace! a hrozi pad na pfilehly pozemek (viz posudek heten 2012)". Ing. Hana Gattermayerowi esc.:" Vedle pfekladu smerem k rohovemu sloupu je dosud neodstranena cast cihelne vyzdivky". Stavebni urad konstatuje, Ze zavada nebyla odstranena. K vyjadreni lng. Khola lze toliko uvest, ze neodkladne odstranenf casti stavby, ktera ohrozovala zivoty a zdravi osob, bylo provedeno za okolnosti shora uvedenych a stavebni podnikatel odstranil pouze tu cast stavby, ktera hrozila bezprosuednfm zncenim. Uvadene neodbome odstraneni je tedy v souvislosti se shora uvedenymi skutecnostmi s prihlednutfm ke skutecnemu stavebne technickemu stavu stavby irelevantni. bod e. 2. Provest stabilizaci krajniho pole skeletu provedenim noveho zaloieni stitoveho sloupu ( betonova patka na jihorychodnim rohu objektu garcizi na st.p.c. 659 k U. Chrastava 1, obec Chrastava)

7 C.j.OVUSIl IJa str.7 vcetne odstraneni a nasledmiho noveho vyvafenf zkorodovaneho konce oceloveho sloupu vcetne vjztuh mezi jednotlivymi profily. lng. Hana Gattermayerova esc.: " Pfivazana provizorni vjztuha, ktera neni podepfena (patni deskou lze pohybovat) ".lng. Jifi Khol: " Nafizeni bodu c.2 ze strany SUje staticky nevjznamne, protoie ramje na patce zaloien kloubem. Znovu potvrzuji, ie se jedna 0 vojenskj neznicitelny pfistfesek. Naruseni sloupu provedla stavebnifirma najata S(l".lng. Hana Gattermayerova esc.: " Stav se nezmenil od srpna DalSi voda, ktera proteka kolem patky a nebyla zachycena provizornim dest'ovjm svodem, ktery byl nainstalovan behem roku 2011 podemlela zaklad a podlahovou konstrukci ".lng. Jifi Khol : " Nafizeni bodu c.3 ze strany SU je staticky nevjznamne, protoie je staticky nevjznamne, protoie povoden ani nasledne vjkopove prace pokladky kabelu nezasahly zakladovou sparu rohove patky. Podlahova deskaje odlomena od doby demolice firmou najatou Su. Podlahova deska neni stabilizujicim prvkem haly".lng. Hana Gattermayerova esc.: " Die jotografii ze srpna 2010 patka podemleta byla". Stavebnf urad konstatuje, ze zavada v bodech 2 a 3 nebyla odstranena. Zavada bodu 3 se ryka doplnenf a zhutnenf podlozf pod podlahou krajnfho modulu stavby (podemletajizni strana stavby prilehla k toku Jerice ). K vyjadtenf lng. Khola lze toliko uvest, jako k bodu 1, ze neodkladne odstranenf casti stavby, ktera ohrozovala zivoty a zdravf osob, bylo provedeno za okolnostf shora uvedenych a stavebni podnikatel odstranil pouze tu cast stavby, kteni hrozila bezprostrednfm zrfcenfm. Uvadene odlomenf podemlete podlahove de sky pri neodkladnem odstranenf casti stavby stavebnfm podnikatelem a poskozeni masivne zkorodovaneho sloupu je opet v souvislosti se shora uvedenymi skutecnostmi s prihlednutfm ke skutecnemu stavebne technickemu stavu stavby irelevantnf, jakoz i tvrzenf 0 staticke nevy-znamnosti zavady, ktere die nazoru stavebniho uradu je v prfmem rozporu se zachovanfm porrebne urovne bezpecnosti vcetne mechanicke odolnosti a stability dane ust. 9 vyhl.c. 268/2009 Sb., 0 technicky-ch poz.adavcieh na stavby, ve zneni pozdejsieh predpisu a v prfmem rozporu s poz.adavky pro zakladanf staveb die ust. 18 vyhl.c. 268/2009 Sb. bod c.4 Zabezpeeit odvod sraikovjch vod ze stfechy stavby mimo zaklady stavby. lng. Hana Gattermayerova esc.: "Jihozapadni roh stavby odvodnenje. Severozapadni roh budovy neni odvodneny, srqikova voda steka podel objektu k vjse zminene podemlete patce. Svod u sevemi pfistavby je sveden na teren smerem k objektu". SU- Martin Janousek: " statickj posudek z konstatuje na degradujici zdivo pfistavby a vychyleni ro'hu smerem do komunikace, stav nezmenen". lng. Jifi Khol: " Jihozapadni roh- odvodnen. Severozapadni roh - neodvodnen- neohroiuje stabilitu stavby. Svod u pfistavby- souhlasim sing. Hanou Gattermayerovou CSc., dale souhlasim se zaverem konstatovani stavu zdiva pfistavby ". Dale prohlidka smefovala do prostoru garazi s opravnou, byla pofizena fotodokumentace stavu nevykazujici poskozeni. lng. Hana Gattermayerova esc.: "Stavebne technickj stav pfistavby- zjisteno zevnitf: Lze konstatovat, ie stav stfesni konstrukee je za hranici iivotnosti, nosne prvky zastfeseni neplni svou statickou Junkei z duvodu totalni degradace materialu ( hniloba a dfevokazne houby a to ani pfi provizornim podepfeni. Zdeny pfistavek ma pravdepodobne stropni konstrukei z ocelovjch I nosniku a bud's plochou klenbou zdenou nebo ielezobetonovou. Konstrukee nevykazuji znamky statickeho poskozeni. Svisle konstrukee jsou vlhke, povrchove porostte plisni". SU Martin Janousek: " Die sdeleni majitelky se jedna 0 socialni zazemi dilny". lng. Jifi Khol: " S popisem stavebne technickeho stavu pfistavby souhlasim. "Dale prohlidka pokracovala ke kontrole odvodneni zapadni strany objektu (vizualne z druheho bfehu feky).ing. Hana Gattermayerova esc.: "Strana zapadni nema odvodneni, respektive vody ze stfechy haly stekaji na stfechu pfistavby a dale volne na teren".ing. Jifi Khol : " So uhlasim, voda steka na pozemek vlastnika".su- Martin JanouSek :" Konstatuje-deSfove vody ze stfechy haly stekaji na pfistavbu. Vlivem zatekani stfesni krytinou, zpusobuji degradaci konstrukei pfistavby". Stavebnf urad konstatuje, ze zavada spocivajfcf v zajistenf odvodu srillovy-ch vod ze strechy stavby mimo zaklady stavby nebyla odstranena, vyjma provizomfho odvodnenf plastovym drenaznfm potrubim svodem pri Jihovy-chodnim rohu stavby ( v protokolu mylne uvaden Jihozapadni roh ). Stavebnf urad navie zjistil havarijnf stav pnstavby na st.p.c. 48/2 v k.u. Chrastava I, obec Chrastava a to nejen zdenych konstrukcf ptfstavby ale i stresnf konstrukce vlivem dlouhodobeho zatekanf srresnf krytinou. Dale do protokolu Ing. Eva Sanyova- prostrednictvim pravniho zastupce JUDr. V1adimira Kaspara uplatnila navrh na provedenf znaleckeho posudku :" V pfipadech poskozeni objektu zpusobenych nezakonnym postupem Sr) a jim najate firmy, bude vlastnik ohjektu poiadovat nahradu skody. Jasne prokazani odpovednosti za tuto skodu navrhuje vlastnik jako dukaz provest znaleckj posudek, ktery by urci! pficiny vzniku poskozeni objektu zasahem firmy a cerne stavby lavky ( Mala Kostelni CHL-4).

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 13. 12. 2012 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor stavební úřad; Odbor správy majetku; Odbor sociálních

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s

Všem stavebním úřadům Zlínského kraje. Z á p i s Odbor územního plánování a stavebního řádu oddělení stavebního řádu Všem stavebním úřadům Zlínského kraje datum Květen 2009 vyřizuje Miroslav Zeman Z á p i s z porady vedoucích stavebních úřadů Zlínského

Více

ZAKON. Cl. I. Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009. Castka 109

ZAKON. Cl. I. Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009. Castka 109 Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka 109 349 ZAKON ze dne 11. zan 2009, kteryrn se rneni zakon c. 114/1992 Sb., ochrane pfirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a zakon c. 161/1999 Sb.,

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor

M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor M STSKÝ Ú AD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis. zn.: CR 073580/2013 V Chrudimi dne 5. 12. 2014 ís. jedn.: CR 083102/2014 STO/Št

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více