$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk ,IC: , spolek zapsan! ve

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve"

Transkript

1 Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii v Praze l, Kaprova 5216, na mfstd sam6m, v sidle spolednosti iesk6 olympijskd a.s. na adrese Praha 10, Bene5ovsk6 1925/6, PSi'101 00, na LAdosta zaiilasti nize uveden6ho ridastnika, jimi, je: ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk ,IC: , spolek zapsan! ve spolkov6m rejstiiku veden6m Mdstskfm soudem vpraze, oddil L, vlozka 4600, zaregistrovanli privodnd u Ministerstva vnitra iesk6 republiky dne25.l.1993 pod d. VS/ /93-R (d6letd7, jen,jedinf akcion6i"), zastoupenf piedsedou Ing. Jiiim Kejvalem, dat. nar , bydli5tem Praha - Dubed, Starodubedsk6 Existence (identita) iesk6ho r}ssls2.pse r olympijsk6ho v'.iboru, jakoi. i opr6vndni jeho jmdnem jednat, bylo pr okinhno n6sleduj icimi listinami : - vypisem eesk6ho olympijsk6ho vfboru ze spolkov6ho rejstiiku veden6ho MEstsklim soudem v Praze, oddil L, vlozka 4600, vyhotoven;im dne5niho dne noti[iskou kanceldii Mgr. Radima Neubauera, noti{ie v Praze, d. v'-ipisu V stanovami ieskdho olympijsk6ho qfboru opatienymi dolozkou Ministerstva vnitra iesk6 republilcy o provedeni registrace a piiddleni identifikadniho disla ze dne pod dj. vsc/ /93-& - usnesenim pl6na eesk6ho olympijsk6ho vfboru, ze dne , ktenim pldnum zvolilo Ing. Jiiiho Kejvala piedsedou deskdho olympijsk6ho v,-iboru na obdobi let , Ing. Jiii Kejval, jehoz totoznost byla prokiaina, prohla5uje, Ze jsou on srlm i ridastnik, eeskf olympijsh-i v'.ibor, zprisobili a opr6vn6ni samostatn6 pr6vn6 jednat v rozsahu pr6vniho jedn6ni, o kter6m je tento notriis(i zhpis, a d6le 2e je jako piedseda oprivnenli v rozsahu prdvniho jedn6ni, o kter6m je tento not6isky zhpis, samostatnd zastupovat ridastnika, ieslcj olympijsh-i v'-ibor.---- Ing. Jiii Kejval d6le prohla5uje, Le ieslcj olympijsky v'-ibor je jedinlim akcion6iem spolednosti desk6 otympijslcfl a.s., se sfdlem BeneSovsk , Praha, Ie , zapsand v obchodnim rejstiiku, veden6m Mdstsh-im soudem v Praze, oddil B, vlozka 5522 (d6le tel jen,,spolednost"), a tuto skutednost dokl6d6: a) v'-fpisem z obchodniho rejstiiku spolednosti desk6 olympijsk6 a.s., vyhotovenym dne5niho dne not6iskou kancelsii Mgr. Radima Neubauera, pievedenim v,_istupu z informadniho syst6mu veiejn6 spr6vy, d. r"-ipisu V { dle kter6ho je zikladni kapit6l spolednosti rozvrlen na 6 kusri akcii na jm6no ve jmenovit6 hodnot6 I ,- Kd, vydanlfch v listinn6 podob6, v ndmz je jako jedinf

2 Strana dva NZ s03/2014 akcion6i zapshn ridastnik, ieskj olympijsky rn-fbor, praha 10, Identifikadni dislo: Bene5ovsk6 6, psi b) qfpisem ze seznamu akcionffi vyhotovenfm ke dni , akcion6iem spolednosti iesk6 olympijsk6 a.s., k dne5nimu dni znehol se zji5fuje, Le jednym je ridastnik, iesky olympijs$i vfbor' Praha 10, Benesovskd 6, psi , Identifikadni disro: notriiskdho z[pisu) (p4lshajj tohoto cesky olympijsky vybor dini n6sledujfci rozhodnutf jedin6ho akciondie pff vfkonu prisobnosti valn6 hromady spoleinosti teskf olympijslci a.s.: Spolednost eesk6 olympijskri a.s. se podiizuje zilkont E. 90/2012 Sb., o obchodnich spolednostech a druzstvech (zikon o obchodnich korporacich), jako celku. Dosavadni zn6ni stanovy spolednosti iesk6 olympijsk6 a's. se mdni tak, Ze se ve5kerd jejich st6vajici dl6nky nalvazujin6sledujicim zn1nimdl6nkt I al,44: STANOVY akciov6 spoleinosti ieslsi olympijslci a. s., I. Zhkladni ustanoveni 0 il6nek I ZaloZeni akciov6 spolednosti ieslci olympijs\f vybor, spolek registrovanj ve spolkov6m rejstiiku v souladu se zil<. e,. gg/2012 Sb., obdanslsy zhkonik,jako pokradovatel iesk6ho olympijskdho r1fboru, zaloleneho roku lg99 phdr. Jiiim St' Guthem Jarkovsh-fm a ve snaze podpoiit a rowfjet olympijsk6 ide6ly, ducha olympismu, piispivat k tdlesnd a duchovni qfchovd obdanri a k vysok6 materi6lnf frovni deskd reprezentace pii ridasti na olympijslcych hr6ch zalolilobchodni spolednost iesk6 olympijsk6 a.s Clfunek2 Obchodni firma a sidlo spolednosti l) Obchodni firma spolednosti znf: iesk6 olympijsk6 a. s. 2) Sidlo spolednostije praha. Spolednost se zaklildhna dobu neurditou. il6nek 3 Trv6ni spolednosti

3 Strana tii NZ 503t20r4 Clilnek4 Piedmdt podnik6ni spolednosti Piedmdtem podnikrini je: a) Vyroba, obchod a sluzby neuveden6 v piiloh6ch I ai 3 Livnostensk6ho zhkona:. b) Hostinsk6 dinnosf ilsnek 5 * Zdkladni kapitfl spolednosti a zmdny jeho qi5e l) Zhkladni kapitsl spolednosti dini ,-- Kd (Slovy: Sest milionfi korun desh.fch) a je ronrlen na 6 ks akcii v listinnd podobe na jm6no o jmenovitd hodnotd 1, ,-- Kd (Slovy: jeden milion korun deskych). 2) Emisni kurz akcif je upisovatel povinen splatit do 30-ti dnt iro pievzetiz vazku kups6ni akcii. 3) O n{seni a snilenl zhkladniho kapit5lu spolednosti rozhoduje valn6 hromada. O zvjseni z6kladniho kapitalu mtze rozhodnout tak6 piedstavensfto za podminek a zptsobem stanoven5im v zdkonl E.90/2012 Sb., o obchodnich spolednostech a druzstvech, v platn6m zneni (d6le jen,,zhkon" nebo,,z5kon o obchodnich korporacich") a stanov6ch ) Zhkladni kapit6l lze nylit: t a) ups5nim norn-ich akcii, a to tehdy, jestlize akcionsii zcela splatili emisni kurs diive upsanych akcii ($ 474 an. zakona o obchodnich korporacich) b) z vlastnich zdrojri vykhzanych ve schv6len6 i6dn6, mimoi6dnd nebo mezitimni ridetni zhvdrce ve vlastnim kapitalu spolednosti ($ 495 an. zhkona o obchodnich korporacich) c) podmindn;fm zvlf5enim zhkladniho kapit6lu ($ 505 an. zilkona o obchodnich korporacich) ) Dal5i otazky postupu a pravidel zvysovfini a snizov6nf z6kladniho kapitrilu se iidi pff s lu5nymi ustanovenim i zilkona o obchodnich korporacich. ilinek 6 Akcie l) Akcie je cennlf papir, s nimz jsou spojena pr6va akcion6ifi jako spolednikt podilet se podle zzlona a stanov spolednosti najejim iizeni,jejim zisku a na likvidadnim zfistatku piijejim zru5eni s

4 Strana dtyii NZ 503t2014 likvidaci. 2) Akcie spolednosti znina jmdno a jeji drlitel je zapsdn v seznamu akciondiri, ktery spravuje piedstavenstvo spolednosti Akcie se vydsvaji v listinn6 podobd a jsou pievoditelnd rubopisem a pied6nim. V rubopisu se uvede firma nebo ndzev a sidlo pr6vnick6 osoby, nebo jm6no a bydli5td fyzickd osoby, kter6 je nabwatelem akcie.. K fdinnosti pievodu akcie spolednosti na jm6no je tieba souhlasu piedstavenstva a pievod je ridinnj $ vtdi akciov6 spolednosti oznhmenim zmdny osoby akcion6ie spolednosti a piedlozenim akcie na jm6no spolednosti. Pokud je akcie pievedena bez souhlasu piedstavenstva, je nefdinnost takto tzavienl smlouvy mozno zhojit dodatednlim souhlasem piedstavenstva, pokud je udelen bez zbyedn6ho odkladu pot6, co se o uzavieni takov6to smlouvy piedstavenstvo dozvi. Piedstavenstvo provede zhpis tykajici se zmdny v osobd akcioniiie bez zbfielndho odkladu pot6, co mu bude takov6to zmlna prok6z6na. Piedstavenstvo je povinno odmitnout uddlit souhlas k pievodu akcie tehdy, je-li tento pievod zjevnou spekulaci nebo snahou akcion6ie obejit platne prhvni piedpisy nebo je-li tento pievod s platnjmi prsvnimi piedpisy v rozporu, vzhledem k majetkovym pomdrfim akcion6ie, kterlf chce akcie piev6st. Nerozhodne-li piedstavenstvo do 2 mdsicri od dorudeni Z6dosti o uddleni souhlasu s pievodem akcie, platf, Ze souhlas byl uddlen. V piipadech, kdy piedstavenstvo neni povinno uddleni souhlasu k pievodu akcie odmitnout a odmitne tento souhlas uddlit, je spolednost povinna na Lildost akcion6ie odkoupit jeho akcii nejm6nd za t piim6ienou ceill za kterou se povazuje hodnota podilu akcie na distdm obchodnim kapitrilu spolednosti urden6m nazhklade ridetni zhverky sestavend nebo schv6len6 ke dni kon6ni valnd hromady spolednosti piipadajiciho na tuto akcii. Toto pr6vo musi blft uplatndno do I mdsice ode dne, kdy bylo akcion6ii dorudeno rozhodnuti o odmitnuti s pievodem akcie, jinak zanik6. rejstiiku. 3) Akcie mohou blt vydhny v listinn6 podobe al, po zhpisu spolednosti do obchodniho 4) Spolednost mrize vydat na z(*..lade usneseni valn6 hromady o zmdne stanov i jinlf zdkonem upravenli' druh akcii.- l) Spolednost se zapisuje do obchodniho rejstiiku.

5 Strana p6t NZ 503t20r4 2) Zpttsob tohoto zhpisu Wpli,v6 z piislu5n;fch ustanovenf obecnd piedpisti, zakladatelskd listiny spolednosti a jejich stanov. zdvaznych pr6vnich 3) Spolednost vznik6 dnem zspisu do obchodniho rejstiiku II. Organizace spoleinosti Clinek 8 O Spolednost mh go org6ny: --- A) valnou hromadu, B) piedstavenstvo, C) dozordi radu Org6ny spolednosti A. Valn6 hromada etrenet g Postaveni a prisobnost valnd hromady l) Valn6 hromada je nejvy5sim orgdnem spolednosti. M6-li spolednost jedin6ho akciondie, rozhoduje tento akcioniii v prisobnosti valn6 hromady ) Do vjludnd prisobnosti valnd hromady nileli: 0 a) rozhodnuti o koncepci podnikatelsk6 dinnosti spolednosti a o jejich zmen1ch b) rozhodovhni o zmenl stanov, nejde-li o zmdnu v drisledku zvyleni zdkladniho kapit6lu povdienfm piedstavenstvem podle $ 5ll an. zlkona o obchodnich korporacich nebo o zmdnu, ke kterd doslo na z{trrladl jinlch pr6vnich skutednostic) rozhodovhni o nt'yieni nebo snizenf zilkladniho kapit6lu a o povdieni piedstavenstva ke zqf5enf z6kladniho kapitrilu di o moznosti zapodteni pendzitd pohled5vky vtidi spolednosti proti pohled6vce na splaceni emisniho kursu d) rozhodovrini o vyd6ni jin6ho druhu akcii, o vyd6ni vymdniteln;ich nebo prioritnich dluhopisri-- e) volba a odvol6ni dlenti piedstavenstva---- f) volba a odvolsni dlena dozordi rady g) schv6leni i6dn6 nebo mimoi6dnd ridetni zilerky a konsolidovand ridetni zhverky a v zdkonem stanovenlfch piipadech i mezitfmni ridetni zixerky, rozhodnuti o rozddleni

6 Strana Sest NZ s03t20r4 zisku nebo jinfch vlastnich zdroji nebo o stanoveni tanti6m a rozhodnuti o rihrad6 ztrhty h) D schv6leni vyrodni zprtvy o podnikatelskd dinnosti spolednosti a o stavu jejiho majetkurozhodnuti o zmdn6 pr6v nillelejicich jednotliv'-im druhtm akcii, o omezeni pievoditelnosti akcii nebo o omezeni pr5v k vydanym dluhopisrim azatimnim listum--- i) rozhodnuti o zprisobu Wi ^r6t spolednosti vzniklich v uplynul6m ridetnim obdobi, jakoli dodatednd schv6leni pou1itirezewniho fondu ---- k) rozhodnuti o nyseni rezervnfho fondu nad hranici urdenou stanovami o l) rozhodnuti o fizi, pievodu jm6ni na jednoho akciondie nebo rozddleni, popi. o zmdnd pr6vni formy---- m) ie5eni sporu mezi orghny spolednosti n) rozhodovsni o odmdiov6nf dlenfi piedstavenstva o)rozhodov6nioodm6riov6nidlenadozoreirady----_- p) rozhodnuti o zru5eni spolednosti s likvidaci, jmenov6ni a odvokini likvidritora, vdetnd urdeni v'-ise jeho odmeny, schvdleni n6vrhu rozddleni likvidadniho zristatku q) rozhodnuti o pod6nf ZSdosti o registraci fdastnich-ich cennlfch papiru nebo ke zruseni registrace ridastnich_fch cennfch papirri---- r) schv6leni pievodu nebo zastaveni zhvodl nebo takov6 jeho d6sti, t podnikdni nebo dirxrosti spolednosti podstatnou zm6nu dosavadni struktury zhvodu nebo podstatnou ker6 by znamenala zmdnu v piedmetu s) ud6leni a odvolini orokurv t) rozhodovsni o dal5ich otilzkhch,ktere zhkon nebo stanovy zahrntji do ptsobnosti valn6 hromadv ) Valn6 hromada si nemtze k rozhodov6ni vyhradit zillelitosti, kter6 ji nesveiuje zdkon nebo s-tano\y. il6nek 10 Udast na valn6 hromad6 l) Kaid! akcion6i je opr6vndn fdastnit se valnd hromady, hlasovat na ni, poiadovat a dostat na m l:l51i1[sni zalelitosti fjkajicich se spolednosti, jeji takov6 vysvdtleni potiebn6 pro posouzeni pfedm tu jedn6ni valn6 hromady, a uplatf,ovat n6vrhy a protin6vrhy. Nejprve se hlasuje o protin6vrhu

7 Strana sedm NZ s03t20r4 akcioniiie..2) Akcion6i se zridastf,uje valn6 hromady osobn6 nebo prostiednictvim z6stupce na z1klade pisemnd plnd moci s tiiedne ov6ienfmi podpisy. Timto z6stupcem vsak nemfize bit dlen piedstavenstva ani dlen dozordi rady. Zhstupce akcion6ie na zhkladd plnd moci je povinen pied zahfijenim valn6 hromady odevzdat piedstavenstvu pisemnou plnou moc, podepsanou zastoupenym akcion6iem, z nil' vypliu rozsah z6stupcova oprsvneni a musi zni vyplyvat, zdabyla uddlena pro zastoupeni na jedn6 nebo na vice valnych hromad5ch. Podpis zastoupendho akcionaie na t6to pln6 moci musf byt riiedn6 ovdien. s 3) Valnd hromady se 0dastni dlenovd piedstavenstva a dlen dozordirady Cl6nek 11 Svol6v6ni valn6 hromady l) Valn6 hromada se kon6 nejm6n6 jednou za kalendifini rok. Svol hvh ji piedstavenstvo, popiipad6 jeho dlen, pokud se piedstavenstvo na jejim svol6ni bez zbytedn6ho odkladu neusneslo a zhkon o obchodnfch korporacich stanovuje povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud piedstavenstvo neni dlouhodobd schopno se usn65et, a to nejpozd6ji do Sesti mesicri od posledniho dne piedchoziho ridetniho obdobi. 2) Piedstavenstvo je povinno svolat valnou hromadu bezzbytedndho odkladu: l a) pot6, co zjisti,le celkovd ztrhtaspolednosti nazhkladeridetni zhvlrky dosfhlatakov6 qfse, Ze pii jejfm uhrazeni z disponibilnich zdrojri spolednosti by neuhrazenl ztrhta dos6hla l/2 zilkladniho kapit6lu nebo to lze s ohledem na v5echny okolnosti odekdvat. b) polfldaji-li o jeji svol6ni kvalifikov6nf akcionriii, kteii maji akcie, jejichi: souhrnn6 jmenovit6 hodnota dosshne alespori 5%o zdkladniho kapit6lu spolednosti a navrhnou konkrdtnf zslelitosti k projednrini na t6to valnd hromade. V Z6dosti uvedou n6vrh usneseni k navrzenfm zillelitostem nebo je odtvodni. Piedstavenstvo neni opr6vn6no navrleny poiad valn6 hromady m6nit ) Pokud piedstavenstvo podle dldnku I I odstavce 2 pism. b) tdchto stanov nesvold valnou hromadu tak, aby se konala nejpozddji do 40-ti dnri ode dne dorudenilhdostina jeji svol6ni, mtze na n6vrh akcion6ie rozhodnout soud o tom, Le akcionhie zmociuje ke svol5ni mimoisdn6 valnd hromadv a soudasnd mrize i bez n6vrhu urdit jejiho piedsedu ) Yyi:aduji-li to zhjmy spolednosti, mrize mimoisdnou valnou hromadu svolat tik6 dozorti rada. Dozordi rada je povinna svolat valnou hromadu v piipad6, kdy spolednost nemd zvolen6 piedstavenstvo nebo ztolenl piedstavenstvo dlouhodobd neplni sv6 povinnosti a valnou hromadu

8 Strana osm NZ 503t2014 nesvol6 ani jeho dlen ) Piedstavenstvo zasil a uveiejf,uje na internetovych str6nk6ch spolednosti pozv6nku na valnou hromadu akcion6iflm nejpozddji 30 dnt pied kon5nim valn6 hromady. Tdto lhtty se viak mohou akcion:iii v jednotlivdm piipadd vzd6t. Je-li svolsvdno zased6ni valn6 hromady podle odstavce 2 pism' c) tohoto dl6nku, dini lhrita k oznfimeni nejm6ne 15 dnri. Pondnkamusf bft na interneto{ch str6nk6ch spolednosti uveiejnena al do okarnliku kon6ni valn6 hromady ) Ponhnka na valnou hromadu nebo ozndmeni o kondni valnl hromady musi obsahovat obchodni firmu a sfdlo spolednosti, datum, hodinu a misto kon6ni valnd hromady, oznad,eni, zda se svol5v6 i5dn6 nebo n6hradni valn6 hromada, poiad jejiho jednani, vdetnd uvedeni osoby, je-li 0 navrhov6na jako dlen org6nu spolednosti, roztrodnf den k ridasti na valnd hromadd, pokud byl urden, a vysvdtleni jeho qfznamu pro hlasovfini na valn6 hromadd, n6vrh usnesenf valn6 hromady a jeho zdrivodndni, lhfitu pro dorudeni vyj6dieni akcion6ie k poiadu valn6 hrom ady, je-li umozneno korespondendni hlasov6ni,kterh nesmi bft krat5i nel 75 dnri od dorudeni nrlvrhu akcioniii, podminky stanov pro vykon hlasovaciho pr va a dal5i n6lezitosti, ulozen6 tdmito stanovami az6konem. 7) Na Zddost akcion6iri, kteif maji akcie, jejichz souhrnn6 jmenovitf hodnota nebo podet kusri dos6hne alespof, 5%o zilkladniho kapit6lu spolednosti, je piedstavenstvo nebo dozorei rada povinno zaiadit na poiad jednrinf i jimi pozadovanou zfulelitost za piedpokl adu, Le ke kald6 ze z1lelitosti je navrzeno i usneseni nebojejeji zaiazeni odrivodn6no. Pokud takov6 Lidostdojde piedstavenstvu nebo dozotd,iradl al po uveiejndni a rozesl6nipozvfinky na valnou hromadu, uveiejni piedstavenstvo nebo i dozordi rada doplneni poiadu valn6 hromady nejpozddji 5 dnri pied kon6nim valn6 hromady, nebo, jeli urden, pied rozhodn;im dnem k ridasti na valnd hromad6, a to zprisobem, ktery platf pro svolfv6ni r.aln6 hromady. Neni-li to mozn6, lze navrhov anou zillelitost zaiadit na poiad jedn6nf jen pii ridasti a se souhlasem v5ech akcionffi spolednosti ) Valn6 hromada se kon6 v mistd sidla spolednosti, ledaze by se piedchozi valnd hromada uslesla j inak etmeu n JednSni valn6 hromadv romamfon hlasri. I ) \ralnri hromada voli sv6ho piedsedu, zapisovatele, dva ovdiovatele z6pisu a osoby povdien6 I l Jednani valn6 hromady ifdf zvolen! piedseda. Do doby zvoleni piedsedy iidi jedndni valn6 hr.:me4 sr-olavatel nebo jim urden6 osoba r I O prubdhu valn6 hromady se poiizuje zhpis, l<ter!, musi mit nflezitosti uveden6

9 Strana devdt NZ s03/2014 t' ustanoveni zdkona o obchodnich korporacich. 4) N6leZitosti listiny piitomnych akcion6iti, obsah, zprisob vyhotoveni a ovdieni z1pisuse iidi piislusnlfmi ustanovenimi obecne zhvaznych pr6vnich piedpisri, zejmlnaustanovenim $ 413 z6kona o obchodnich korporacich. il6nek 13 Rozhodov6ni valnd hromady l) Valnd hromada je usn65enischopn6, jsou-li piitomni akcionsii vlastnici akcie, jejichz b jmenovit6 hodnota nebo podet piesahuje 30%o zilkladniho kapitdlu ) Neni-li valn6 hromada po uplynuti jednd hodiny od stanovendho zalitku jedndni usn65enischopn6, svol6 piedstavenstvo n6hradni valnou hromadu. Nrlhradni valnou hromadu svol6vd piedstavenstvo novou pozv6nkou nebo noqfm oznhmenim zprisobem uveden;fm v $ 414 z1konao obchodnfch korporacfch s tim, Ze lhrita tam uveden6 se zkracuje na 15 dnri. pozt1nkanebo ozn6meni o kon6ni valn6 hromady musi bytzaslfuny akciondifim nebo uveiejndny nejpozddji do 15 dnt ode dne. na kte4i byla svolsna ptvodni valn6 hromada. N5hradni valn6 hromada se musi konat bez zb5rtelndho odkladu. N6hradni valn6 hromada musf mit nezmdndny poiad jedn6nf a je usn6senischopnd bez ohledu na podet piitomnjch akciondii a v;isi jmenovit6 hodnoty jejich akcii. Na tuto skutednost je nutno v pozvhnce akcion6ie upozornit l 3) O zfilelitosti, kter5 nebyla uvedena v oznhmendm poiadu jednhni, mtfie valn6 hromada rozhodnout ponze tehdy, jsou-li piitomni v5ichni akcion6ii a jednomyslnd souhlasi s projedndnim tdto zfllelitosti. 4) S drzenim jedn6 akcie na jm6no v listinn6 podobd o jmenovitd hodnotd I ,-- Kd (slovy: Jeden milion korun des[fch) je spojen jeden hlas hlasovaciho pr6va pii zased1ni valn6 hromady akciov6 spolednosti. Pokud budou vyd6ny na zilklade rozhodnutf valn6 hromady o zm6nd stanov akcie jin6ho druhu, v jind formd a podobd a v jind nomin6lni hodnot6, upravi stanovy rovn6z podet hlasri spojenlich s drzenim t6chto akcii a dal5i pr6va s nimi spojen6 pii hlasov6ni valnd hromady. 5) Valnri hromada rozhoduje prostou vet5inou hlasri piftomnfch akcioniiiri, neni-li k rozhodnuti zapoliebi kvalifikovand v6t5iny. PoZadavek kvalifikovan6 v6tsiny znamen6, Le propiijeti rozhodnuti musi b;it odevzd6ny nejm6n6 2/3 nebo%hlasivyladovan!,ch z6konem hromady o: 6) Kvalifikovan6 vdtiina 213 hlasi piitomn;fch akcionfiri je zapotiebi pro rozhodnuti valnd a) zmdnd stanov, nejde-li o zm6nu v disledku nyieni z6kladniho kapit6lu piedstavenstvem nebo na zfkladd jinlfch pr6vnich skutednosti ----

10 \rana deset NZ s03t2014 ht o myieni nebo snfzeni zakladniho kapit6lu, nebo o povdieni piedstavenstva ke nlieni zakladniho kapit6lu nebo o moznosti zapoeteni penelite pohled6vky vridi spolednosti proti c) pohled:ivce na splaceni emisniho kurzu akciiryd6ni vymdnitelnlfch nebo prioritnich dluhopisri -- 'll el rozhodnuti o zruseni spolednosti s likvidaci a schv6leni n6vrhu rozdeleni likvidadniho ztistatku rozhodnuti o piem6nd spolednosti - fhzi nebo rozdeleni, pievodu jmdni na jednoho akcioniiie nebo o zmen6 pr vni formy. t-) k rozhodnuti podle $ 421 odst. 2 pism. m) zil<ona o obchodnich korporacich. Knozhodnuti podle $ 421 odst. 2 pism. m) zilkona o korporacich a pii rozhodov6ni o zv'-f5eni nebo sni2enf zakladniho kapit6lu vyzaduje se souhlas 213 hlasi piitomnlich akcion6ifi kalddho druhu akcii, \xere spolednost vydala a jejichl,pr6va jsou timto rozhodnutim dotdena.--- 7) Kvalifikovan6 v6t5ina 3/t piitomnjch akcion6ifl se vyzaduje k rozhodnuti valn6 hromady '. pripadech uvedenjch v zhkone a piipadech: at o zmdnd druhu nebo formv akcii. h I zrndnd pr6v spojenych s urditym druhem akcii omezeni pievoditelnosti akcif na jmdno nebo zaknihovanfch akcii o rfiazeni fdastnickych cennlch papiru z obchodovhni na evropsk6m regulovan6m trhu, piidemz % souhlas je vyzadovdn u tdch piitomn;fch akcion6ifi, kteii maji akcie, jichz se --4-,,,:'jL'\r'eni valn6 hromady tyk6,uzbyvajicich akcionriiri postadi souhlas 3/tvdtiiny piitomnych { l"' atrifikovan6 vdt5ina %hlasi piitomnfch akcion6ifi je zapotiebi pro rozhodnuti valnd hromady o: r w'loudeni nebo o omezeni piednostniho pr6va na zisk6ni vymenitelnych a prioritnich dluhopisri n'loudeni nebo omezeni piednostniho pr6va na upisov6ni noqfch akcii pii zvy5ov6ni rjlrladniho kapit6lu :.' urrozildni rozddleni zisku jinfm osob6m nel akcioniirim podle g 34 odst. I,r zrrseni zikladniho kapit6lu nepen6zit'.imi vklady. lrr-ze spolednost vydala akcie rtzn6ho druhu, vyzaduje se ktdmto rozhodnutim takd souhlas ulrcrffir:ni =cnfiinov6 vdt5iny hlasfi piitomnfch akcionhii kald5ho druhu akcii, ledale se tato 'r'rr rirnr'iiji ;:r I lastnikri tdchto druhri akcii nedotknou. i K rozhodn uti valn6 hromady o spojeni akcii se vyzaduje i souhlas v5ech akcion6ifi,jejichz ilfrblr rix r :;-:- SpOjit.--

11 StranajedenSct NZ 503/20t4 l0) Rozhodnuti valnd hromady uveden6 zejmena v $ 416 a 417 zilkona o obchodnich korporacich musi byt osvdddena veiejnou listinou. l1) Hlasov6ni je veiejnd a ddje se aklamaci B. Piedstavenstvo el6nek 14 t Postaveni a ptsobnost piedstavenstva l) Piedstavenstvo je statutilrnim org6nem, piislu5i mu obchodni vedeni spolednosti. Nikdo neni oprsvndn udelovat piedstavenstvu pokyny flkajici se obchodniho vedeni, s qfjimkou stanoveno zitkonem. Piedstavenstvo ml 4 dleny. 2) Piedstavenstvo iidi spolednost a rozhoduje o v5ech zillehitostech spolednosti, kter6 nejsou z6konem nebo stanovamivyhrazeny do prisobnosti valn6 hromady nebo dozordi radv. 3 ) Piedstavenstvu piislu5i zejm6na: a) zabezpeeovat obchodni vedeni -- b) zaj i5t'ovrini provozrich zillelitosti spolednosti c) vykondvat zamdstnavatelsk6 pr6va d) svollvat valnou hromadu i nrihradni valnou hromadu N e) zajistit zpracovhni a piedkl6dat valn6 hromad6: n6vrh koncepce podnikatelsk6 dinnosti spolednosti a nivrhy jejich zmdn - nsvrhy na zmdnu stanov nsvrhy na zvy5eni nebo snizeni zdkladnfho kapitdlu - i6dnou, mimoi6dnou a konsolidovanou, popiip ade i mezitimni ridetni z6vdrku - n6vrh na rozddleni zisku, vdetnd stanoveni vfse a zptsobu vyplaceni dividend - n6vrhy na zprisob Wi ^rfit spolednosti vznikl;ich v uplynul6m obchodnim roce, jakoz i ndvrhy na dodatednd schv6leni pou1iti rezervnfho fondu nrivrh na zvlieni rezervniho fondu nad hranici urdenou stanovami - n6vrhy na ziizeni a zru5eni dal5ich, v dl6nku 8 stanov neuveden;ich org6nri, jakoz l na vvmezeni jejich postaveni a pfi sobnosti

12 Strana dvanfict NZ 503t n6vrh na zm5enf spolednosti, jeji vstup do likvidace f) rykon6vat usneseni valnd hromady a dozordf radv g) rozhodovat v piipade potieby o derp6ni prostiedkt zrezervniho fondu ---- h) zajist'ovat iridn6 vedeni piedepsan6 evidence, ridetnictvi, obchodnich knih a ostatrnfch dokladri spolednosti i) projedndvat a schvalovatorganizaenii6d spolednosti, dislokaci spolednosti, zaklfudini organizadnich iednotek j) navrhovat valnd hromadd spolednosti, aby jmenovala Szickou osobu prokuristou spolednosti nebo ab) tuto osobu jako prokuristu odvolal4 k) se souhlasem nebo na pokyn dozordi rady podat piislu5ndmu soudu n6vrh na prohl65eni konkurzu na majetek spolednosti-- l)jmenovat vykonn6ho ieditele spolednosti a udelovat mu potiebn6 pln6 moci k jedndni za spolednostm) uveiejiovat ridetnf z verku na internetoqfch strsnk6ch spolednosti alespori po dobu 30 dni piede dnem konsni valn6 hromady a do doby 30 dni po schvsleni nebo neschv6leni ridetni zhverky. 4) Piedstavenstvojedn6 za spolednost zprisobem vyplyvajicim z dlsnku 30 a 3l tdchto stanov. 5) Piedstavenstvo se pii sv6 dinnosti iidi zilsadami a pokyny schvrilen;imi valnou hromadou a u pripadech v'-fslovnd stanovenlich zhkonem dozorbi radou. Piedstavenstvo odpovid6 spolednosti za ikodu zptisobenou poru5enim pr6vnich povinnosti pfi v'-ikonu prisobnosti piedstavenstva. Pfedstavenstvo jedn6 s povinnosti p6de i6dn6ho hospod6ie ) Piedstavenstvo mtze pozadat valnou hromadu o uddleni pokynu tykajiciho se obchodniho redeni, tim neni dotdenajeho povinnostjednat s pddi i6dn6ho hospod6ie Cl6nek l5 SloZeni. ustanoveni a funkdni obdobi piedstavenstva 1) ilenovd piedstavenstvajsou voleni a odvol6v5ni valnou hromadou, kter6 rovn6z schvaluje vnlouvy o rn-fkonu funkce podle $ 59 a plndni podle $ 67 zhkona o obchodnich korporacich ) Funkdni obdobi jednotlivych dlenfi piedstavenstva je pdtilet6. Opdtovn6 volba dlena :ncstavenstva je mozn ) elen piedstavenstva mrize z teto funkce odstoupit pisemnlfm prohl65enim dorudenlfm ir=,ul-tavenstvu. Nesmi tak v5ak udinit v dobd, kters je pro obchodni korporaci nevhodn6. Odstupujici ;. en ozr6mi svd odstoupeni piedstavenstvu a jeho funkce kondi uplynutim jednoho mesice od

13 hrffc! NZ s03/2014 fuuieoi tohoto o?ra'itri.li' neschvsli-li piedstavenstvo na Lkdost odstupujfciho jinf okamzik z[niku ffie- 4) Jeslliin dlen piedstavenstva ze svd funkce odstoupi nebo zemie, nebo je odvoliin, nebo r&mei jeho funkdni obdobi musi valnd hromada spolednosti do 2 mdsicri zvolit nov6ho dlena $edscavenstva. Funkce dlena piedstavenstva, kterdmu upll,nulo funkdni obdobi, zanik az volbou Dol'fro dlena piedstavenstva na jeho misto. Piedstavenstvo, jeho, podet dlenfi zvolenlfch valnou hmadora neklesl pod polovinu, mfize jmenovat ndhradni dleny piedstavenstva do pifstiho zased;ni vah hromady' Doba vfkonu funkce n6hradnfho dlena piedstavenstva se nezapoeit6v6 do doby r'5'*mu fi mkce dlen a piedstavenstva 5) Piedstavenstvo voli a odvol6v6 sv6ho piedsedu. - Cl6nek 16 Svol6v6ni zased6ni piedstavenstva l) Piedstavenstvo zased6 nejm6nd je dnou zatii mdsice. 2) zasedini piedstavenstva svol6v6 jeho piedseda tak, aby bylo ostatnim v dostatedndm piedstihu pied jeho konrrn im znirmo misto, datumadasaprogram zasedini. Nenili funkce piedsedy piedstavenstva obsazena, svol6v6 po tuto dobu kterlfkoliv jeho dlen. 3) Piedseda je povinen svolat zasedfuni piedstavenstva vidy, pol6d6-li o to n6kteqf z nebo dozordi rady pisemnd s udr{nim dtvodu. jinak 4) zasedini piedstavenstva se kon6 v sidle spolednosti, ledaze by piedstavenstvo rozhodlo 5/ ilenstvi v piedstavenstvu je nezastupiteln ) Piedstavenstvo mtze podle sv6 rivahy piizvatnazasedhnii dleny jinfch orgrinri spolednosti, jejf zam6stnance nebo akcioni{ie. 7) zasedini piedstavenstvaje oprrivndn se zridastnit dlen dozord irady.piedstavenstvoje vzdy povinno o svdm zasedini dozordi radu vyrozumdt. ehneklt Zaseddnf piedstavenstva l) zasedfini piedstavenstva iidijeho svolavatel, nebo piedsedou povdieny dlen piedstavenstva,

14 Strana dtmfuct NZ s03/2014 2) O pnibdhu zasediini piedstavenstva a piijat'jch rozhodnutfch se sepisuj e zhpis, ktery podepisuje piedstavenstvem urdeny zapisovatel a piedsedajfci zasedini piedstavenstva. Na n6sledn6 schuzi piedstavenstva je tento zdpis fodepsrin i ostatnimi dleny piedstavenstva. Y zhpise z jednini musi byt jmenovite uvedeni dlenov6, kteii hlasovali proti jednotlivym usnesenim nebo se zdrleli hlasov6ni; u neuvedenfch dlent se ml zato, Ze hlasovali pro piijeti rozhodnuti. 3) N6klady spojen6 se zased6nimi i s dal5i dinnosti piedstavenstva nese spolednost. il6nek 18 Rozhodov6ni piedstavensfva jeto d.lenri.- l) Piedstavenstvo je usn65enfschopnd, jeji na jeho zasedini pfftomna nadpolovidnf v6t5ina 2) K piijeti rozhodnuti ve v5ech zillelitostech projedn6vanfch.na zasedilnipiedstavenstvaje zapofiebi, aby pro nd hlasovala nadpolovidni vdtsina piitomnfch dlenfi piedstavenstva. V piipadd rormosti hlasri rozhoduj e hlas piedsedy piedstavenstva ) Pii volbd a odvol6v6nf piedsedy piedstavenstva dotden6 osoba nehlasuje itrenet tg Rozhodovi{ni piedstavenstva mimo zased6nf l) JestliZe s tim souhlasi v5ichni dlenovd piedstavenstva, mile piedstavenstvo udinit rozhodnuti i mimo zaseditnive smyslu $ 158 odst.2 obdanskdho zdkoniku. V takov6m piipadd se v5ak k n6vrhu rozhodnuti musi vyjsdiit vlichni dlenov6 piedstavenstva a rozhodnutf musi byt pfijato jednomyslnd ) Rozhodnutf udin6n6 mimo zased6ni musi byt uvedeno v zipisu nejblizsiho zasedini piedstavenstva ) Veikerou organizalni dinnost spojenou s roztrodovi{nim mimo zasedini piedstavenstva zaji5t'uje jeho piedseda a nenili jeho funkce obsazena, jals.ikoliv dlen piedstavenstva po tuto dobu. -- il6nek 20 Povinnosti 6lenri piedstavenstva l) ilenov6 piedstavenstva jsou povinni vykonrlvat svou ptisobnost s p6di i6dndho hospod6ie,

15 NZ 503t20r4 nezbytnou loajalitou, potiebnlfmi znalostmi a pedlivosti a zachovhvat mldenlivost o dtvdrnfch a skutednostech, jejichz prozrazenitietim osobr{m by mohlo zptisobit spolednosti ikodu. - 2) ilenov6.pt'edstavenstva jsou tal<t6r, povinni respektovat omezpni tykajicich se a pravidla o stietu zajmi, kter6 pro ne vypljvaji z piislusnfch ustanoveni pr6vnfch piedpisri. 3) Dfisledky poruseni povinnosti obsazenfch v odstavci I a 2 vyplyvaji z obecnd zhvaznlch piedpisti. 4) ilenov6 piedstavenstva odpovidaji spolednosti za podminek a v rozsahu stanoven6m zavanrymi prdvnimi piedpisy zatjmu, kterou ji zptisobi zavinenlmporusenim povinnosti pii sv6 funkce. Zptsobili takto rijmu vice dlenri piedstavenstvq odpovfdaj i za ni spolednosti a nerozdfln6 zitkazu obecnd Cl6nek2l Odmdna a tanti6my dlenri piedstavenstva l) Clenrim'piedstavenstva pifslu5i nulkon jdjich funkce odm6na stanoven6 valnou hromadou,l$*enosti a obsazena ve smlouvd o v'.ikonu funkce. 2) dlentm piedstavenstva nilleleji tanti6my pouze vpiipade, Ze o tom roztrodne valn6 spolednosti. C. Dozorii rada CVnet<ZZ Postaveni a prisobnost dozordi radlz l) Dozordi rada je kontrolnim orgiinem spolednosti aml I dlena ) DozarLi rada dohlili na vfkon ptisobnosti piedstavenstva a uskutedriovrini podnikatelsk6 i spolednosti ) Dozordi rade piislu5i zejmdna: e) kontrolovat dodrzovr[nf obecnd zirvaznlchpr6vnich piedpisri piez,koum6vat i6dnou, mimoisdnou di konsolidovanou, popiipadd tak6 mezitimni ridetni zavdrku a n6vrh na rozddleni zisku nebo na rihradu lraw, vdetne stanoveni v'-fie a zprisobu vypl6cenf dividend a pod6vat o v'-isledku zpr6\1rvaln6 hromadd

16 Strana Sestn5ct NZ s03/2014 c) svolsvat i6dnou nebo ndhradni valnou hromadu, vyladuji-li si to zhjmy spolednosti ve smyslu ustanoveni $ 404 zikona o obchodnich korporacich d) e) piedkl6dat valn6 hromadd i piedstavenstvu sv6 vyj6dienf, doporudeni anhvrhynahlilet do evidence, ridetnictvi a ostatnich dokladri spolednosti. 4)DozorEi rada se pii sv6 dinnosti iidi zilsadami a pokyny schvr{lenlfmi valnou hromadou ) Dozordf rada odpovid6 spolednosti za Skodu zpisobenou porusenim pr6vnich povinnosti pii v'-ikonu prisobnosti dozord,i rady ehnek23 SloZeni. ustanoveni a funkdni obdobi dozordi rady 1) Dozordi radu voli a odvol6v6 valn6 hromada. elen dozordi rady nesmi blt zhroveidlenem piedstavenstva nebojinou osobou opr6vndnou podle zapisu v obchodnim rejstiikujednatzaspolednost ani qikonn;fm ieditelem spolednosti jmenovanym piedstavenstvem spolednosti ) Funkdni obdobi dlena dozordirady je dtyiletd. Op6tovn6 volba dlena dozorlirady je moin6. 3) ilenswi v dozordi radd je nezastupitelnd Clfinek24 Zinik funkce dlena dozordi rady 1) ilen dozordi rady mtize z t6to funkce odstoupit pisemn;im prohld5enim doruden;fm valn6 hromad6. Nesmi tak v5ak udinit v dob6, kter6 je pro spolednost nevhodnd. Odstupujici dlen oznilmi sv6 odstoupeni valn6 hromadd a jeho funkce kondi uplynutim jednoho mdsice od dorudeni tohoto ozn6meni, neschv6lf-li valn6 hromadanalhdostodstupujicfho jinj okamlikzfunikufunkce. 2) JestliLe dlen dozordi rady ze sv6 funkce odstoupi nebo zemie, nebo je odvol6n, nebo jinak skondi jeho funkdni obdobi, musi valn6 hromada spolednosti bez zbyledn6ho odkladu zvolit nov6ho dlena dozordf rady. Funkce dlena dozordi rady, kter6mu uplynulo funkdni obdobi, zanik az volbou nov6ho dlena dozordi rady na jeho misto. ebnek25 Rozhodov6ni dozordi rady l) Dozordi rada rozhoduje mimo zasedilni. Dozordi rada je povinna piijmout rozhodnuti ohlednd zillelitosti, kter6 patii dle tdchto stanov nebo z6kona dojeji pfisobnosti, a nebojinak plnit sv6

17 Strana sedmn5ct NZ s03/2014 povinnosti dle t6chto stanov a zhkona vfudy, vyzve-li ji k tomu piedstavenstvo nebo pfsemn6 kterykoliv akcion6i, pokud soudasnd uvede nal6hau!, drivod takovdho pozadavku. 2) Dozordi rada rozhoduje kte4f podepisuje dlen dozorei rady. usnesenfm. O piijaqfch usnesenich dozordi rady se poiizuje z6pis, ehnek26 N6klady dozordi rady N6klady spojen6 s dinnosti dozorlirady nese spolednost. ehnek2t Povinnosti dlena dozordi rady l) ilen dozor'i rady je povinen vykon6vat svou prisobnost s p6di i6dn6ho hospod6ie, nezbytnou loajalitou, potiebnymi znalostmi a pedlivost i a zachov6vat mldenlivost o driv6rnjch informacich a skutednostech, jejichz prozrazenitietim osobdm by mohlo zprisobit spolednosti skodu. Tim nejsou nijak dotdena opr6vndnf dlena dozordi rady vyplyvajici zkontrolni ptsobnosti tohoto org5nu spolednosti. 2) ilen dozorei rady je povinen respektovat omezeni flkajici se zflkazlkonkurence a pravidla o stietu zfijm]& vyplivajfci z piislusnych ustanoveni obecnd zhvaznlch prdvnich piedpisri. Drisledky porusenf t6to povinnosti vypljvaji ze z6kona. 3) Pokud dlen dozordi rady porusi ndktery ze zhkazttuvedenfch v odstavci I a 2, jespolednost opriivndna poladovat, aby vydal prospdch z obchodu nebo aby na ni pievedl tomu odpovfdajic i pr6va. Tim nenf dotdeno pr6vo na ndhradu rijmy. l) elenovi dozordi rady pifslusi obsazena ve smlouvd o v'-fkonu funkce. za vykonjeho funkce odmena stanoven6 valnou hromadou a spolednosti. 2) clenovi dozorli rudy nilleleji tantidmy pouzev piipadd, Ze o tom rozhodne valnd hromada ehnek2g

18 Strana osmn6ct NZ 503/2014 Prokurista spolednosti l) Uddlenim prokury je prokurista zmocndn k pr6vnim jedn6nfm, ke kte4fm dochgzi pii provozu spolednosti, a to i k t6m, pro kter6 se jinak vy?adujepln6 moc.. piislu5i mu zejm6na: a) vykon5vat usneseni piedstavensfra a d,ozord,i rady pii provozu podniku b)zaiizovatbelneprovoznizillelitostispolednosti c) vykon6vat pravomoci piedstavenstva,kter mu byly delegov6ny k zajisteni provozu podniku d) rozhodovat o zamdstnaneckf ch zillelito stech spoledno sti. 2) Prokurista vykondv6 prokuru sp6di i6dn6ho hospodilie a je odpovddnj zprisobenou spolednosti pii qfkonu sv6 funkce. Prokurista neni opr6vn6n pievdst prokuru jindho ani uddlit dalbi prokuru za Skodu na ndkoho 3) Prokurista neni opr6vnen pii v'-ikonu sv6 dinnosti zcizovat nebo zatelovat nemovitosti, lcterd jsou vlastnictvim spolednosti. Nakl6dat s jinymi majetkovfmi hodnotami, vdetnd jejich n6kupu, piesahuje-lijejich cena d6stku ,-- Kd,je opr6vndnjen s piedchozfm souhlasem piedstavenstva. - III. Jedndnf za spoleinost il6nek 30 Zastupovdni spolednosti l) Spolednost zastupuje uvniti i navenek vfidi tietim osob6m, pied soudem a pied jinfmi orgriny v celdm rozsahu piedstavenstvo, a to bud' piedseda piedstavenstva a jeden dal5i dlen piedstavenstva spolednd nebo dlen piedstavenstva povdien;i k takov6mu jedn6ni pisemnd piedstavenstvem. 2) Spolednost zastupuje uvniti i navenek samostatnd piedseda piedstavenstva v piipadech uddlov6ni zmocndnf k zastupov6ni spolednosti pied soudy, st6tnimi org6ny a orginy mistni samospr6vy, pii podepisov6nf listin souvisejicich se z6pisem zmdn spolednosti v obchodnim rejstifku a pii podepisoviini listin, jimiz se nenakl6dd s majetkem akciovd spolednosti. il6nek 3l Podepisov6ni za spolednost l) za spolednost podepisuji piedseda piedstavenstva a jeden dalii dlen piedstavenstva spolednd anebo dlen piedstavenstva povdien;f k takovdmu jedndnf pfsemnd piedstavenstvem

19 Strana devaten6ct NZ s03/20r4 samostatnd anebo piedseda piedstavenstva v piipadech, kdy je oprdvndn k samostatn6mu jedn6ni di zastupovdni za spolednost, a to tak, Le k napsan6 nebo vytistdnd firm6 vlastnorudni podpisy. IV. Hospodaieni spoleinosti spolednosti piipoji sv6 Clfinek32 Obchodni rok Prvni ridetni obdobi spolednosti zadin jejfm zapsrinim do obchodniho rejstiiku a kondi dnem 31. prosince tohoto roku. Kazdf dalsi obchodni rok je totolny s kalend6inim rokem. ilinek 33 Evidence a ridetnictvf spolednosti Evidence a ridetnictvf spolednosti se vedou zprisobem odpovfdajicfm pifslu5nym obecnd z1vaznym pr6vnim piedpisrim. Clfinek34 Udetni zfivlrka l) Sestaveni i6dn6 ridetni z verky a n6vrhu na rozdeleni zisku, vdetnd stanoveni vy5e a zprisobu r'ypl6ceni dividend atanti6m, popiipadd ndvrhu na zprisob Wyti ztrht spolednosti, zaji5tuje piedstavenstvo' Sestavenou rodni ridetni zhvdrku spolu s uveden;ymi n6vrhy piedloli piedstavenstvo nejpozd6ji do 31. biezna kazd6ho roku dozordi radd k piezkoum6ni apote nejpozd6ji do 30. dubna piedlozi tuto z6vdrku auditorovi vybrandmu dozordi radou. Po piezkoum1ni dozordi radou a ov6ieni auditorem se tato ridetni zhverka nebo vybran6 ridaje z ni s uvedenim doby a mfsta, v n6mz je ridetni zdverka k nahlddnuti pro akcioniie zasilajiakcionriirim, kteii jsou drziteli akcii na jm6no, a to nejm6nd 30 dnri pied kondnim valn6 hromady. Pokud spolednost vyds akcie na majitele, weiejni se ridaje t6to fdetni 'zdv1rl<y v t6ze lhttd zprisobem urdenlfm z6konem a stanovami pro svol6n i valn6 hromady s uvedenim doby a mista, kdy a kde je ridetni z6vdrkapro akcion6ie spolednosti k nahl6dnut i. Dozorli radou piezkoumanou a auditorem ovdienou zsvdrku pak piedstavenstvo piedlolitdto valn6 hromadd, kter6 musi blit svol6na nejpozd6ji do 30. dervna piislu5n6ho roku. Dozord,i rada zdrovei piedlozi uveden6 valnd hromadd zpr vu o rlisledku svdho piezkoum6ni a z6ver auditora. Spolednd s ridetni z6vdrkou uveiejni piedstavenstvo tak6 zprhvu o podnikatelsk6 dinnosti spolednosti a o stavu jejiho majetku; tato zprhva je soudristi vyrodni zprhvy podle jin6ho prdvniho piedpisu, zpracov6v6-li se.----

20 Strana dvacet NZ 503/2014 2) Udetni zdverka musi byt sestavena zprisobem odpovfdajicim obecn6 z6vazn!,m pr6vnim piedpisrim azhsadhmi6dndho ridetnictvf tak, aby poskytovala ripln6 informace o majetkovd a finandni situaci, v niz se spolednost nachhzia o vysi dosazendho zisku, nebo rtr6tvznikl!,ch v uplynul6m roce. elanet:s Rozddlov6ni zisku spolednosti l) O rozdeleni zisku spolednosti piezkoumrinf tohoto nfvrhu dozorei radou. rozhoduje valnd hromada na n6vrh piedstavenstva po 2) Zisk spolednosti dosazenlf v obchodnim roce se po odedtenf d6stek piipadajfcich na dand, na dotaci rezervniho fondu a dal5ich fondt, zejmdna rezervniho fondu ke kryti budouci ztr1ty a na dalsi ridely schv6len6 valnou hromadou, je rozddlen na z1kladerozhodnuti valnd hromadv eisql zisk spolednosti mrize blit pouzit podle rozhodnutf valnd hromady k piidelu do rezewnih,o fondu a dalsich fondt, k piipadn6 dal5imu pouziti podle rozhodnuti valnd hromady jen pii respektov6ni omezujicich ustanovenf z6kona' Yaln hromada mtize rozhodnout i tak, Le zisii nebo jeho d6st zristane nerozddlen. Spolednost pou?iv zisk, k nfvrhu piedstavenstva najeho rozddleni v poiadi: a) na zdkonem stanoven6 dan6, odvody a poplatky b) na pifdel do rezervniho fondu c) napiiddl ostatnim fondrim, jsou-lizlizeny d) na vyplatu dividend akcion6irim e) na lfipadlou rn-fplatu tanti6m dlenrim piedstavens tva a dozorei rady ana ostatni ridely. Spolecno* neni opr6vn6na rozddlit zisk nebo jind vlastni zdrojemezi akciondie, pokud vlastni kapit6l zjiftfu',y' zffi nebo mimoi6dn6 ridetni zhvhrkyje nebo by v dtsledku rozddleni zisku byl nilii nei'?akl-'ini kryfuix spoleinosti m!ileny o fondy, kterd podle zdkonaa stanov nesmi spolednost poulit k plneni akcimfiirim i6stka urdena k v5rplacenf na zisku spoleenosti nesmi byt vyssi nel je hospod6ish_f v'-isledek fdelniho obdobi vyt6:tan"i-v ridetui zaverce sniiren! o povinny piidel do rezervniho fondu a o neuhrazend rtr6$ zminulfch let a njtenj o nerozddlenf zisk z minu$ch let a fondy vytvoien6 ze zisku, kter6 spolednost mfize sv6ho uvilieni. valn6 hromada mtze rozhodnou! aby se na zisku spolednosti podfleli tak6 zamestnanci spolednosti. Tento podfl nemtze bit vy55i nel30 % celkov6ho objemu dividend urdenych k rozddleni akcion6irim, pokud celkovd v'-fse tohoto podilu spolu s objemem dividend a piipadnjch tanti6m dlenri piedstavenstva a dozorei rady nepiesilhne objem zisku urdendho k rozddleni v piedchozim odstavci. ---

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540

STANOVY Bvtov6ho dru:stva Hostinsk6ho 1537 -.1540 Strana tieti. Ustavujici schize Bytov6ho druzstva Hostinsk6ho 1537 -,1540 na sv6m iednini dne 3.10.2006 (tietiho iijna roku dva tisice Sest) schvslila tyto stanovy druzstva:-------- STANOVY Bvtov6ho dru:stva

Více

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce

pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce pnircazni smlouva o spr6vd nemovitosti uzavieni podle S 2430 a ndsl. zakonan.sg/2012 Sb. obtansk6ho zdkoniku v platn6m znlni mezl piikazce Spoleienstvi vlastnikti pro dtim Praha 8, Mazovsk 478,479 se sidlem:

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ STANOVY Tenisovdho klubu START PRAIIA - TOPOLKA, z. s. Tcnisovi klub START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ /d Obsah: I. Zdkladni ustanovenl Posldni a cile II. ln, flenstvi.

Více

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim

t-i r.f-+ evropslsi soci6lni fondver Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby zaddvan6 mimo rezim evropslsi soci6lni MINISTERSTVO SKOLSTVI. MLADEZE A TELovVcHoVy pro r.f-+ t-i OPVzd6l6v6nf konkursncaschodnost INVESTICE DO ROA/OJE VZDELAVANI Zad vaci dokumentace k veiejn6 zakizce mal6ho rozsahu na sluzby

Více

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou

rll lt':-:*r,'^-' bvea 4:e; 00347 /2014 -+l,f-- :t ff nec. e. JES prlvxr onsqr sz0 Souvrsejicissfllouvou -+l,f-- :t ff POLYMED rnedical CZ. a.s. Pelra Jilemni*eho'l 4/51 503 01,Hradec Krabve.t + lar 495 220 206, 195 211 341 rll lt':-:*r,'^-' EVRO PS KA UN IE EVRopSKY FoND pro REoroNAr-r.ti Rozvo.r SANCE PRo

Více

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti

STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti STANOVY SOLODOOR a.s. Čl. I Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 6. 3. 1997. Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 1.

Více

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob.

PROTI: 0 ZOF.ZPT: 0 Poiet piftomnjch dle prezenin{ Iistiny se zuitiil na 82 osob. (E# >: o9: > Y-E F si$ J ' 6o lnovf Drulswo I sxuffc(ih0 ffi Bytov6 druzstvo Skuteck6ho - Laudova Laudova 1385/31 163 OO Praha 6 - Repy j cl : tu > o- xa Zhpis z 9. jednfni dbnsk6 schfize Misto konini:

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1. Akciová společnost Interma BYTY, akciová společnost (dále též jen společnost ) vznikla jako nástupnická společnost v

Více

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost )

S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) (PRACOVNÍ VERZE) S t a n o v y společnosti Bohemia Regent a.s. (dále jen Společnost ) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo Společnosti 1. Obchodní firma Společnosti zní: Bohemia Regent

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo

Článek I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo Obsah stanov: Čl. I Založení a vznik společnosti, rozhodné právo 3 Čl. II Obchodní firma a sídlo společnosti 3 Čl. III Předmět podnikání společnosti 3 Čl. IV Trvání společnosti 3 Čl. V Výše základního

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

ČÁST I. Založení a vznik. ČÁST II. Obchodní firma a sídlo

ČÁST I. Založení a vznik. ČÁST II. Obchodní firma a sídlo ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 PODŘÍZENÍ SE ZÁKONU Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též zákon o obchodních korporacích

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II.

Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek. II. Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudni exekutor Exekutorskf 0iad Fnidek-Mistek, sidlem Farni 19,738 01 Fnidek-Mistek 1? e j. vz Ex oto5s,r4-212 DraZebnf ryhldlka o naiizeni draiby nemovit ydci Soudnl erekutor

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY

Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, STANOVY Mění se stanovy společnosti tak, že celé jejich stávající znění se nahrazuje těmito stanovami, které včetně nadpisu zní takto: STANOVY akciové společnosti JAKUB CIGLER ARCHITEKTI a.s. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více