$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk ,IC: , spolek zapsan! ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve"

Transkript

1 Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii v Praze l, Kaprova 5216, na mfstd sam6m, v sidle spolednosti iesk6 olympijskd a.s. na adrese Praha 10, Bene5ovsk6 1925/6, PSi'101 00, na LAdosta zaiilasti nize uveden6ho ridastnika, jimi, je: ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk ,IC: , spolek zapsan! ve spolkov6m rejstiiku veden6m Mdstskfm soudem vpraze, oddil L, vlozka 4600, zaregistrovanli privodnd u Ministerstva vnitra iesk6 republiky dne25.l.1993 pod d. VS/ /93-R (d6letd7, jen,jedinf akcion6i"), zastoupenf piedsedou Ing. Jiiim Kejvalem, dat. nar , bydli5tem Praha - Dubed, Starodubedsk6 Existence (identita) iesk6ho r}ssls2.pse r olympijsk6ho v'.iboru, jakoi. i opr6vndni jeho jmdnem jednat, bylo pr okinhno n6sleduj icimi listinami : - vypisem eesk6ho olympijsk6ho vfboru ze spolkov6ho rejstiiku veden6ho MEstsklim soudem v Praze, oddil L, vlozka 4600, vyhotoven;im dne5niho dne noti[iskou kanceldii Mgr. Radima Neubauera, noti{ie v Praze, d. v'-ipisu V stanovami ieskdho olympijsk6ho qfboru opatienymi dolozkou Ministerstva vnitra iesk6 republilcy o provedeni registrace a piiddleni identifikadniho disla ze dne pod dj. vsc/ /93-& - usnesenim pl6na eesk6ho olympijsk6ho vfboru, ze dne , ktenim pldnum zvolilo Ing. Jiiiho Kejvala piedsedou deskdho olympijsk6ho v,-iboru na obdobi let , Ing. Jiii Kejval, jehoz totoznost byla prokiaina, prohla5uje, Ze jsou on srlm i ridastnik, eeskf olympijsh-i v'.ibor, zprisobili a opr6vn6ni samostatn6 pr6vn6 jednat v rozsahu pr6vniho jedn6ni, o kter6m je tento notriis(i zhpis, a d6le 2e je jako piedseda oprivnenli v rozsahu prdvniho jedn6ni, o kter6m je tento not6isky zhpis, samostatnd zastupovat ridastnika, ieslcj olympijsh-i v'-ibor.---- Ing. Jiii Kejval d6le prohla5uje, Le ieslcj olympijsky v'-ibor je jedinlim akcion6iem spolednosti desk6 otympijslcfl a.s., se sfdlem BeneSovsk , Praha, Ie , zapsand v obchodnim rejstiiku, veden6m Mdstsh-im soudem v Praze, oddil B, vlozka 5522 (d6le tel jen,,spolednost"), a tuto skutednost dokl6d6: a) v'-fpisem z obchodniho rejstiiku spolednosti desk6 olympijsk6 a.s., vyhotovenym dne5niho dne not6iskou kancelsii Mgr. Radima Neubauera, pievedenim v,_istupu z informadniho syst6mu veiejn6 spr6vy, d. r"-ipisu V { dle kter6ho je zikladni kapit6l spolednosti rozvrlen na 6 kusri akcii na jm6no ve jmenovit6 hodnot6 I ,- Kd, vydanlfch v listinn6 podob6, v ndmz je jako jedinf

2 Strana dva NZ s03/2014 akcion6i zapshn ridastnik, ieskj olympijsky rn-fbor, praha 10, Identifikadni dislo: Bene5ovsk6 6, psi b) qfpisem ze seznamu akcionffi vyhotovenfm ke dni , akcion6iem spolednosti iesk6 olympijsk6 a.s., k dne5nimu dni znehol se zji5fuje, Le jednym je ridastnik, iesky olympijs$i vfbor' Praha 10, Benesovskd 6, psi , Identifikadni disro: notriiskdho z[pisu) (p4lshajj tohoto cesky olympijsky vybor dini n6sledujfci rozhodnutf jedin6ho akciondie pff vfkonu prisobnosti valn6 hromady spoleinosti teskf olympijslci a.s.: Spolednost eesk6 olympijskri a.s. se podiizuje zilkont E. 90/2012 Sb., o obchodnich spolednostech a druzstvech (zikon o obchodnich korporacich), jako celku. Dosavadni zn6ni stanovy spolednosti iesk6 olympijsk6 a's. se mdni tak, Ze se ve5kerd jejich st6vajici dl6nky nalvazujin6sledujicim zn1nimdl6nkt I al,44: STANOVY akciov6 spoleinosti ieslsi olympijslci a. s., I. Zhkladni ustanoveni 0 il6nek I ZaloZeni akciov6 spolednosti ieslci olympijs\f vybor, spolek registrovanj ve spolkov6m rejstiiku v souladu se zil<. e,. gg/2012 Sb., obdanslsy zhkonik,jako pokradovatel iesk6ho olympijskdho r1fboru, zaloleneho roku lg99 phdr. Jiiim St' Guthem Jarkovsh-fm a ve snaze podpoiit a rowfjet olympijsk6 ide6ly, ducha olympismu, piispivat k tdlesnd a duchovni qfchovd obdanri a k vysok6 materi6lnf frovni deskd reprezentace pii ridasti na olympijslcych hr6ch zalolilobchodni spolednost iesk6 olympijsk6 a.s Clfunek2 Obchodni firma a sidlo spolednosti l) Obchodni firma spolednosti znf: iesk6 olympijsk6 a. s. 2) Sidlo spolednostije praha. Spolednost se zaklildhna dobu neurditou. il6nek 3 Trv6ni spolednosti

3 Strana tii NZ 503t20r4 Clilnek4 Piedmdt podnik6ni spolednosti Piedmdtem podnikrini je: a) Vyroba, obchod a sluzby neuveden6 v piiloh6ch I ai 3 Livnostensk6ho zhkona:. b) Hostinsk6 dinnosf ilsnek 5 * Zdkladni kapitfl spolednosti a zmdny jeho qi5e l) Zhkladni kapitsl spolednosti dini ,-- Kd (Slovy: Sest milionfi korun desh.fch) a je ronrlen na 6 ks akcii v listinnd podobe na jm6no o jmenovitd hodnotd 1, ,-- Kd (Slovy: jeden milion korun deskych). 2) Emisni kurz akcif je upisovatel povinen splatit do 30-ti dnt iro pievzetiz vazku kups6ni akcii. 3) O n{seni a snilenl zhkladniho kapit5lu spolednosti rozhoduje valn6 hromada. O zvjseni z6kladniho kapitalu mtze rozhodnout tak6 piedstavensfto za podminek a zptsobem stanoven5im v zdkonl E.90/2012 Sb., o obchodnich spolednostech a druzstvech, v platn6m zneni (d6le jen,,zhkon" nebo,,z5kon o obchodnich korporacich") a stanov6ch ) Zhkladni kapit6l lze nylit: t a) ups5nim norn-ich akcii, a to tehdy, jestlize akcionsii zcela splatili emisni kurs diive upsanych akcii ($ 474 an. zakona o obchodnich korporacich) b) z vlastnich zdrojri vykhzanych ve schv6len6 i6dn6, mimoi6dnd nebo mezitimni ridetni zhvdrce ve vlastnim kapitalu spolednosti ($ 495 an. zhkona o obchodnich korporacich) c) podmindn;fm zvlf5enim zhkladniho kapit6lu ($ 505 an. zilkona o obchodnich korporacich) ) Dal5i otazky postupu a pravidel zvysovfini a snizov6nf z6kladniho kapitrilu se iidi pff s lu5nymi ustanovenim i zilkona o obchodnich korporacich. ilinek 6 Akcie l) Akcie je cennlf papir, s nimz jsou spojena pr6va akcion6ifi jako spolednikt podilet se podle zzlona a stanov spolednosti najejim iizeni,jejim zisku a na likvidadnim zfistatku piijejim zru5eni s

4 Strana dtyii NZ 503t2014 likvidaci. 2) Akcie spolednosti znina jmdno a jeji drlitel je zapsdn v seznamu akciondiri, ktery spravuje piedstavenstvo spolednosti Akcie se vydsvaji v listinn6 podobd a jsou pievoditelnd rubopisem a pied6nim. V rubopisu se uvede firma nebo ndzev a sidlo pr6vnick6 osoby, nebo jm6no a bydli5td fyzickd osoby, kter6 je nabwatelem akcie.. K fdinnosti pievodu akcie spolednosti na jm6no je tieba souhlasu piedstavenstva a pievod je ridinnj $ vtdi akciov6 spolednosti oznhmenim zmdny osoby akcion6ie spolednosti a piedlozenim akcie na jm6no spolednosti. Pokud je akcie pievedena bez souhlasu piedstavenstva, je nefdinnost takto tzavienl smlouvy mozno zhojit dodatednlim souhlasem piedstavenstva, pokud je udelen bez zbyedn6ho odkladu pot6, co se o uzavieni takov6to smlouvy piedstavenstvo dozvi. Piedstavenstvo provede zhpis tykajici se zmdny v osobd akcioniiie bez zbfielndho odkladu pot6, co mu bude takov6to zmlna prok6z6na. Piedstavenstvo je povinno odmitnout uddlit souhlas k pievodu akcie tehdy, je-li tento pievod zjevnou spekulaci nebo snahou akcion6ie obejit platne prhvni piedpisy nebo je-li tento pievod s platnjmi prsvnimi piedpisy v rozporu, vzhledem k majetkovym pomdrfim akcion6ie, kterlf chce akcie piev6st. Nerozhodne-li piedstavenstvo do 2 mdsicri od dorudeni Z6dosti o uddleni souhlasu s pievodem akcie, platf, Ze souhlas byl uddlen. V piipadech, kdy piedstavenstvo neni povinno uddleni souhlasu k pievodu akcie odmitnout a odmitne tento souhlas uddlit, je spolednost povinna na Lildost akcion6ie odkoupit jeho akcii nejm6nd za t piim6ienou ceill za kterou se povazuje hodnota podilu akcie na distdm obchodnim kapitrilu spolednosti urden6m nazhklade ridetni zhverky sestavend nebo schv6len6 ke dni kon6ni valnd hromady spolednosti piipadajiciho na tuto akcii. Toto pr6vo musi blft uplatndno do I mdsice ode dne, kdy bylo akcion6ii dorudeno rozhodnuti o odmitnuti s pievodem akcie, jinak zanik6. rejstiiku. 3) Akcie mohou blt vydhny v listinn6 podobe al, po zhpisu spolednosti do obchodniho 4) Spolednost mrize vydat na z(*..lade usneseni valn6 hromady o zmdne stanov i jinlf zdkonem upravenli' druh akcii.- l) Spolednost se zapisuje do obchodniho rejstiiku.

5 Strana p6t NZ 503t20r4 2) Zpttsob tohoto zhpisu Wpli,v6 z piislu5n;fch ustanovenf obecnd piedpisti, zakladatelskd listiny spolednosti a jejich stanov. zdvaznych pr6vnich 3) Spolednost vznik6 dnem zspisu do obchodniho rejstiiku II. Organizace spoleinosti Clinek 8 O Spolednost mh go org6ny: --- A) valnou hromadu, B) piedstavenstvo, C) dozordi radu Org6ny spolednosti A. Valn6 hromada etrenet g Postaveni a prisobnost valnd hromady l) Valn6 hromada je nejvy5sim orgdnem spolednosti. M6-li spolednost jedin6ho akciondie, rozhoduje tento akcioniii v prisobnosti valn6 hromady ) Do vjludnd prisobnosti valnd hromady nileli: 0 a) rozhodnuti o koncepci podnikatelsk6 dinnosti spolednosti a o jejich zmen1ch b) rozhodovhni o zmenl stanov, nejde-li o zmdnu v drisledku zvyleni zdkladniho kapit6lu povdienfm piedstavenstvem podle $ 5ll an. zlkona o obchodnich korporacich nebo o zmdnu, ke kterd doslo na z{trrladl jinlch pr6vnich skutednostic) rozhodovhni o nt'yieni nebo snizenf zilkladniho kapit6lu a o povdieni piedstavenstva ke zqf5enf z6kladniho kapitrilu di o moznosti zapodteni pendzitd pohled5vky vtidi spolednosti proti pohled6vce na splaceni emisniho kursu d) rozhodovrini o vyd6ni jin6ho druhu akcii, o vyd6ni vymdniteln;ich nebo prioritnich dluhopisri-- e) volba a odvol6ni dlenti piedstavenstva---- f) volba a odvolsni dlena dozordi rady g) schv6leni i6dn6 nebo mimoi6dnd ridetni zilerky a konsolidovand ridetni zhverky a v zdkonem stanovenlfch piipadech i mezitfmni ridetni zixerky, rozhodnuti o rozddleni

6 Strana Sest NZ s03t20r4 zisku nebo jinfch vlastnich zdroji nebo o stanoveni tanti6m a rozhodnuti o rihrad6 ztrhty h) D schv6leni vyrodni zprtvy o podnikatelskd dinnosti spolednosti a o stavu jejiho majetkurozhodnuti o zmdn6 pr6v nillelejicich jednotliv'-im druhtm akcii, o omezeni pievoditelnosti akcii nebo o omezeni pr5v k vydanym dluhopisrim azatimnim listum--- i) rozhodnuti o zprisobu Wi ^r6t spolednosti vzniklich v uplynul6m ridetnim obdobi, jakoli dodatednd schv6leni pou1itirezewniho fondu ---- k) rozhodnuti o nyseni rezervnfho fondu nad hranici urdenou stanovami o l) rozhodnuti o fizi, pievodu jm6ni na jednoho akciondie nebo rozddleni, popi. o zmdnd pr6vni formy---- m) ie5eni sporu mezi orghny spolednosti n) rozhodovsni o odmdiov6nf dlenfi piedstavenstva o)rozhodov6nioodm6riov6nidlenadozoreirady----_- p) rozhodnuti o zru5eni spolednosti s likvidaci, jmenov6ni a odvokini likvidritora, vdetnd urdeni v'-ise jeho odmeny, schvdleni n6vrhu rozddleni likvidadniho zristatku q) rozhodnuti o pod6nf ZSdosti o registraci fdastnich-ich cennlfch papiru nebo ke zruseni registrace ridastnich_fch cennfch papirri---- r) schv6leni pievodu nebo zastaveni zhvodl nebo takov6 jeho d6sti, t podnikdni nebo dirxrosti spolednosti podstatnou zm6nu dosavadni struktury zhvodu nebo podstatnou ker6 by znamenala zmdnu v piedmetu s) ud6leni a odvolini orokurv t) rozhodovsni o dal5ich otilzkhch,ktere zhkon nebo stanovy zahrntji do ptsobnosti valn6 hromadv ) Valn6 hromada si nemtze k rozhodov6ni vyhradit zillelitosti, kter6 ji nesveiuje zdkon nebo s-tano\y. il6nek 10 Udast na valn6 hromad6 l) Kaid! akcion6i je opr6vndn fdastnit se valnd hromady, hlasovat na ni, poiadovat a dostat na m l:l51i1[sni zalelitosti fjkajicich se spolednosti, jeji takov6 vysvdtleni potiebn6 pro posouzeni pfedm tu jedn6ni valn6 hromady, a uplatf,ovat n6vrhy a protin6vrhy. Nejprve se hlasuje o protin6vrhu

7 Strana sedm NZ s03t20r4 akcioniiie..2) Akcion6i se zridastf,uje valn6 hromady osobn6 nebo prostiednictvim z6stupce na z1klade pisemnd plnd moci s tiiedne ov6ienfmi podpisy. Timto z6stupcem vsak nemfize bit dlen piedstavenstva ani dlen dozordi rady. Zhstupce akcion6ie na zhkladd plnd moci je povinen pied zahfijenim valn6 hromady odevzdat piedstavenstvu pisemnou plnou moc, podepsanou zastoupenym akcion6iem, z nil' vypliu rozsah z6stupcova oprsvneni a musi zni vyplyvat, zdabyla uddlena pro zastoupeni na jedn6 nebo na vice valnych hromad5ch. Podpis zastoupendho akcionaie na t6to pln6 moci musf byt riiedn6 ovdien. s 3) Valnd hromady se 0dastni dlenovd piedstavenstva a dlen dozordirady Cl6nek 11 Svol6v6ni valn6 hromady l) Valn6 hromada se kon6 nejm6n6 jednou za kalendifini rok. Svol hvh ji piedstavenstvo, popiipad6 jeho dlen, pokud se piedstavenstvo na jejim svol6ni bez zbytedn6ho odkladu neusneslo a zhkon o obchodnfch korporacich stanovuje povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud piedstavenstvo neni dlouhodobd schopno se usn65et, a to nejpozd6ji do Sesti mesicri od posledniho dne piedchoziho ridetniho obdobi. 2) Piedstavenstvo je povinno svolat valnou hromadu bezzbytedndho odkladu: l a) pot6, co zjisti,le celkovd ztrhtaspolednosti nazhkladeridetni zhvlrky dosfhlatakov6 qfse, Ze pii jejfm uhrazeni z disponibilnich zdrojri spolednosti by neuhrazenl ztrhta dos6hla l/2 zilkladniho kapit6lu nebo to lze s ohledem na v5echny okolnosti odekdvat. b) polfldaji-li o jeji svol6ni kvalifikov6nf akcionriii, kteii maji akcie, jejichi: souhrnn6 jmenovit6 hodnota dosshne alespori 5%o zdkladniho kapit6lu spolednosti a navrhnou konkrdtnf zslelitosti k projednrini na t6to valnd hromade. V Z6dosti uvedou n6vrh usneseni k navrzenfm zillelitostem nebo je odtvodni. Piedstavenstvo neni opr6vn6no navrleny poiad valn6 hromady m6nit ) Pokud piedstavenstvo podle dldnku I I odstavce 2 pism. b) tdchto stanov nesvold valnou hromadu tak, aby se konala nejpozddji do 40-ti dnri ode dne dorudenilhdostina jeji svol6ni, mtze na n6vrh akcion6ie rozhodnout soud o tom, Le akcionhie zmociuje ke svol5ni mimoisdn6 valnd hromadv a soudasnd mrize i bez n6vrhu urdit jejiho piedsedu ) Yyi:aduji-li to zhjmy spolednosti, mrize mimoisdnou valnou hromadu svolat tik6 dozorti rada. Dozordi rada je povinna svolat valnou hromadu v piipad6, kdy spolednost nemd zvolen6 piedstavenstvo nebo ztolenl piedstavenstvo dlouhodobd neplni sv6 povinnosti a valnou hromadu

8 Strana osm NZ 503t2014 nesvol6 ani jeho dlen ) Piedstavenstvo zasil a uveiejf,uje na internetovych str6nk6ch spolednosti pozv6nku na valnou hromadu akcion6iflm nejpozddji 30 dnt pied kon5nim valn6 hromady. Tdto lhtty se viak mohou akcion:iii v jednotlivdm piipadd vzd6t. Je-li svolsvdno zased6ni valn6 hromady podle odstavce 2 pism' c) tohoto dl6nku, dini lhrita k oznfimeni nejm6ne 15 dnri. Pondnkamusf bft na interneto{ch str6nk6ch spolednosti uveiejnena al do okarnliku kon6ni valn6 hromady ) Ponhnka na valnou hromadu nebo ozndmeni o kondni valnl hromady musi obsahovat obchodni firmu a sfdlo spolednosti, datum, hodinu a misto kon6ni valnd hromady, oznad,eni, zda se svol5v6 i5dn6 nebo n6hradni valn6 hromada, poiad jejiho jednani, vdetnd uvedeni osoby, je-li 0 navrhov6na jako dlen org6nu spolednosti, roztrodnf den k ridasti na valnd hromadd, pokud byl urden, a vysvdtleni jeho qfznamu pro hlasovfini na valn6 hromadd, n6vrh usnesenf valn6 hromady a jeho zdrivodndni, lhfitu pro dorudeni vyj6dieni akcion6ie k poiadu valn6 hrom ady, je-li umozneno korespondendni hlasov6ni,kterh nesmi bft krat5i nel 75 dnri od dorudeni nrlvrhu akcioniii, podminky stanov pro vykon hlasovaciho pr va a dal5i n6lezitosti, ulozen6 tdmito stanovami az6konem. 7) Na Zddost akcion6iri, kteif maji akcie, jejichz souhrnn6 jmenovitf hodnota nebo podet kusri dos6hne alespof, 5%o zilkladniho kapit6lu spolednosti, je piedstavenstvo nebo dozorei rada povinno zaiadit na poiad jednrinf i jimi pozadovanou zfulelitost za piedpokl adu, Le ke kald6 ze z1lelitosti je navrzeno i usneseni nebojejeji zaiazeni odrivodn6no. Pokud takov6 Lidostdojde piedstavenstvu nebo dozotd,iradl al po uveiejndni a rozesl6nipozvfinky na valnou hromadu, uveiejni piedstavenstvo nebo i dozordi rada doplneni poiadu valn6 hromady nejpozddji 5 dnri pied kon6nim valn6 hromady, nebo, jeli urden, pied rozhodn;im dnem k ridasti na valnd hromad6, a to zprisobem, ktery platf pro svolfv6ni r.aln6 hromady. Neni-li to mozn6, lze navrhov anou zillelitost zaiadit na poiad jedn6nf jen pii ridasti a se souhlasem v5ech akcionffi spolednosti ) Valn6 hromada se kon6 v mistd sidla spolednosti, ledaze by se piedchozi valnd hromada uslesla j inak etmeu n JednSni valn6 hromadv romamfon hlasri. I ) \ralnri hromada voli sv6ho piedsedu, zapisovatele, dva ovdiovatele z6pisu a osoby povdien6 I l Jednani valn6 hromady ifdf zvolen! piedseda. Do doby zvoleni piedsedy iidi jedndni valn6 hr.:me4 sr-olavatel nebo jim urden6 osoba r I O prubdhu valn6 hromady se poiizuje zhpis, l<ter!, musi mit nflezitosti uveden6

9 Strana devdt NZ s03/2014 t' ustanoveni zdkona o obchodnich korporacich. 4) N6leZitosti listiny piitomnych akcion6iti, obsah, zprisob vyhotoveni a ovdieni z1pisuse iidi piislusnlfmi ustanovenimi obecne zhvaznych pr6vnich piedpisri, zejmlnaustanovenim $ 413 z6kona o obchodnich korporacich. il6nek 13 Rozhodov6ni valnd hromady l) Valnd hromada je usn65enischopn6, jsou-li piitomni akcionsii vlastnici akcie, jejichz b jmenovit6 hodnota nebo podet piesahuje 30%o zilkladniho kapitdlu ) Neni-li valn6 hromada po uplynuti jednd hodiny od stanovendho zalitku jedndni usn65enischopn6, svol6 piedstavenstvo n6hradni valnou hromadu. Nrlhradni valnou hromadu svol6vd piedstavenstvo novou pozv6nkou nebo noqfm oznhmenim zprisobem uveden;fm v $ 414 z1konao obchodnfch korporacfch s tim, Ze lhrita tam uveden6 se zkracuje na 15 dnri. pozt1nkanebo ozn6meni o kon6ni valn6 hromady musi bytzaslfuny akciondifim nebo uveiejndny nejpozddji do 15 dnt ode dne. na kte4i byla svolsna ptvodni valn6 hromada. N5hradni valn6 hromada se musi konat bez zb5rtelndho odkladu. N6hradni valn6 hromada musf mit nezmdndny poiad jedn6nf a je usn6senischopnd bez ohledu na podet piitomnjch akciondii a v;isi jmenovit6 hodnoty jejich akcii. Na tuto skutednost je nutno v pozvhnce akcion6ie upozornit l 3) O zfilelitosti, kter5 nebyla uvedena v oznhmendm poiadu jednhni, mtfie valn6 hromada rozhodnout ponze tehdy, jsou-li piitomni v5ichni akcion6ii a jednomyslnd souhlasi s projedndnim tdto zfllelitosti. 4) S drzenim jedn6 akcie na jm6no v listinn6 podobd o jmenovitd hodnotd I ,-- Kd (slovy: Jeden milion korun des[fch) je spojen jeden hlas hlasovaciho pr6va pii zased1ni valn6 hromady akciov6 spolednosti. Pokud budou vyd6ny na zilklade rozhodnutf valn6 hromady o zm6nd stanov akcie jin6ho druhu, v jind formd a podobd a v jind nomin6lni hodnot6, upravi stanovy rovn6z podet hlasri spojenlich s drzenim t6chto akcii a dal5i pr6va s nimi spojen6 pii hlasov6ni valnd hromady. 5) Valnri hromada rozhoduje prostou vet5inou hlasri piftomnfch akcioniiiri, neni-li k rozhodnuti zapoliebi kvalifikovand v6t5iny. PoZadavek kvalifikovan6 v6tsiny znamen6, Le propiijeti rozhodnuti musi b;it odevzd6ny nejm6n6 2/3 nebo%hlasivyladovan!,ch z6konem hromady o: 6) Kvalifikovan6 vdtiina 213 hlasi piitomn;fch akcionfiri je zapotiebi pro rozhodnuti valnd a) zmdnd stanov, nejde-li o zm6nu v disledku nyieni z6kladniho kapit6lu piedstavenstvem nebo na zfkladd jinlfch pr6vnich skutednosti ----

10 \rana deset NZ s03t2014 ht o myieni nebo snfzeni zakladniho kapit6lu, nebo o povdieni piedstavenstva ke nlieni zakladniho kapit6lu nebo o moznosti zapoeteni penelite pohled6vky vridi spolednosti proti c) pohled:ivce na splaceni emisniho kurzu akciiryd6ni vymdnitelnlfch nebo prioritnich dluhopisri -- 'll el rozhodnuti o zruseni spolednosti s likvidaci a schv6leni n6vrhu rozdeleni likvidadniho ztistatku rozhodnuti o piem6nd spolednosti - fhzi nebo rozdeleni, pievodu jmdni na jednoho akcioniiie nebo o zmen6 pr vni formy. t-) k rozhodnuti podle $ 421 odst. 2 pism. m) zil<ona o obchodnich korporacich. Knozhodnuti podle $ 421 odst. 2 pism. m) zilkona o korporacich a pii rozhodov6ni o zv'-f5eni nebo sni2enf zakladniho kapit6lu vyzaduje se souhlas 213 hlasi piitomnlich akcion6ifi kalddho druhu akcii, \xere spolednost vydala a jejichl,pr6va jsou timto rozhodnutim dotdena.--- 7) Kvalifikovan6 v6t5ina 3/t piitomnjch akcion6ifl se vyzaduje k rozhodnuti valn6 hromady '. pripadech uvedenjch v zhkone a piipadech: at o zmdnd druhu nebo formv akcii. h I zrndnd pr6v spojenych s urditym druhem akcii omezeni pievoditelnosti akcif na jmdno nebo zaknihovanfch akcii o rfiazeni fdastnickych cennlch papiru z obchodovhni na evropsk6m regulovan6m trhu, piidemz % souhlas je vyzadovdn u tdch piitomn;fch akcion6ifi, kteii maji akcie, jichz se --4-,,,:'jL'\r'eni valn6 hromady tyk6,uzbyvajicich akcionriiri postadi souhlas 3/tvdtiiny piitomnych { l"' atrifikovan6 vdt5ina %hlasi piitomnfch akcion6ifi je zapotiebi pro rozhodnuti valnd hromady o: r w'loudeni nebo o omezeni piednostniho pr6va na zisk6ni vymenitelnych a prioritnich dluhopisri n'loudeni nebo omezeni piednostniho pr6va na upisov6ni noqfch akcii pii zvy5ov6ni rjlrladniho kapit6lu :.' urrozildni rozddleni zisku jinfm osob6m nel akcioniirim podle g 34 odst. I,r zrrseni zikladniho kapit6lu nepen6zit'.imi vklady. lrr-ze spolednost vydala akcie rtzn6ho druhu, vyzaduje se ktdmto rozhodnutim takd souhlas ulrcrffir:ni =cnfiinov6 vdt5iny hlasfi piitomnfch akcionhii kald5ho druhu akcii, ledale se tato 'r'rr rirnr'iiji ;:r I lastnikri tdchto druhri akcii nedotknou. i K rozhodn uti valn6 hromady o spojeni akcii se vyzaduje i souhlas v5ech akcion6ifi,jejichz ilfrblr rix r :;-:- SpOjit.--

11 StranajedenSct NZ 503/20t4 l0) Rozhodnuti valnd hromady uveden6 zejmena v $ 416 a 417 zilkona o obchodnich korporacich musi byt osvdddena veiejnou listinou. l1) Hlasov6ni je veiejnd a ddje se aklamaci B. Piedstavenstvo el6nek 14 t Postaveni a ptsobnost piedstavenstva l) Piedstavenstvo je statutilrnim org6nem, piislu5i mu obchodni vedeni spolednosti. Nikdo neni oprsvndn udelovat piedstavenstvu pokyny flkajici se obchodniho vedeni, s qfjimkou stanoveno zitkonem. Piedstavenstvo ml 4 dleny. 2) Piedstavenstvo iidi spolednost a rozhoduje o v5ech zillehitostech spolednosti, kter6 nejsou z6konem nebo stanovamivyhrazeny do prisobnosti valn6 hromady nebo dozordi radv. 3 ) Piedstavenstvu piislu5i zejm6na: a) zabezpeeovat obchodni vedeni -- b) zaj i5t'ovrini provozrich zillelitosti spolednosti c) vykondvat zamdstnavatelsk6 pr6va d) svollvat valnou hromadu i nrihradni valnou hromadu N e) zajistit zpracovhni a piedkl6dat valn6 hromad6: n6vrh koncepce podnikatelsk6 dinnosti spolednosti a nivrhy jejich zmdn - nsvrhy na zmdnu stanov nsvrhy na zvy5eni nebo snizeni zdkladnfho kapitdlu - i6dnou, mimoi6dnou a konsolidovanou, popiip ade i mezitimni ridetni z6vdrku - n6vrh na rozddleni zisku, vdetnd stanoveni vfse a zptsobu vyplaceni dividend - n6vrhy na zprisob Wi ^rfit spolednosti vznikl;ich v uplynul6m obchodnim roce, jakoz i ndvrhy na dodatednd schv6leni pou1iti rezervnfho fondu nrivrh na zvlieni rezervniho fondu nad hranici urdenou stanovami - n6vrhy na ziizeni a zru5eni dal5ich, v dl6nku 8 stanov neuveden;ich org6nri, jakoz l na vvmezeni jejich postaveni a pfi sobnosti

12 Strana dvanfict NZ 503t n6vrh na zm5enf spolednosti, jeji vstup do likvidace f) rykon6vat usneseni valnd hromady a dozordf radv g) rozhodovat v piipade potieby o derp6ni prostiedkt zrezervniho fondu ---- h) zajist'ovat iridn6 vedeni piedepsan6 evidence, ridetnictvi, obchodnich knih a ostatrnfch dokladri spolednosti i) projedndvat a schvalovatorganizaenii6d spolednosti, dislokaci spolednosti, zaklfudini organizadnich iednotek j) navrhovat valnd hromadd spolednosti, aby jmenovala Szickou osobu prokuristou spolednosti nebo ab) tuto osobu jako prokuristu odvolal4 k) se souhlasem nebo na pokyn dozordi rady podat piislu5ndmu soudu n6vrh na prohl65eni konkurzu na majetek spolednosti-- l)jmenovat vykonn6ho ieditele spolednosti a udelovat mu potiebn6 pln6 moci k jedndni za spolednostm) uveiejiovat ridetnf z verku na internetoqfch strsnk6ch spolednosti alespori po dobu 30 dni piede dnem konsni valn6 hromady a do doby 30 dni po schvsleni nebo neschv6leni ridetni zhverky. 4) Piedstavenstvojedn6 za spolednost zprisobem vyplyvajicim z dlsnku 30 a 3l tdchto stanov. 5) Piedstavenstvo se pii sv6 dinnosti iidi zilsadami a pokyny schvrilen;imi valnou hromadou a u pripadech v'-fslovnd stanovenlich zhkonem dozorbi radou. Piedstavenstvo odpovid6 spolednosti za ikodu zptisobenou poru5enim pr6vnich povinnosti pfi v'-ikonu prisobnosti piedstavenstva. Pfedstavenstvo jedn6 s povinnosti p6de i6dn6ho hospod6ie ) Piedstavenstvo mtze pozadat valnou hromadu o uddleni pokynu tykajiciho se obchodniho redeni, tim neni dotdenajeho povinnostjednat s pddi i6dn6ho hospod6ie Cl6nek l5 SloZeni. ustanoveni a funkdni obdobi piedstavenstva 1) ilenovd piedstavenstvajsou voleni a odvol6v5ni valnou hromadou, kter6 rovn6z schvaluje vnlouvy o rn-fkonu funkce podle $ 59 a plndni podle $ 67 zhkona o obchodnich korporacich ) Funkdni obdobi jednotlivych dlenfi piedstavenstva je pdtilet6. Opdtovn6 volba dlena :ncstavenstva je mozn ) elen piedstavenstva mrize z teto funkce odstoupit pisemnlfm prohl65enim dorudenlfm ir=,ul-tavenstvu. Nesmi tak v5ak udinit v dobd, kters je pro obchodni korporaci nevhodn6. Odstupujici ;. en ozr6mi svd odstoupeni piedstavenstvu a jeho funkce kondi uplynutim jednoho mesice od

13 hrffc! NZ s03/2014 fuuieoi tohoto o?ra'itri.li' neschvsli-li piedstavenstvo na Lkdost odstupujfciho jinf okamzik z[niku ffie- 4) Jeslliin dlen piedstavenstva ze svd funkce odstoupi nebo zemie, nebo je odvoliin, nebo r&mei jeho funkdni obdobi musi valnd hromada spolednosti do 2 mdsicri zvolit nov6ho dlena $edscavenstva. Funkce dlena piedstavenstva, kterdmu upll,nulo funkdni obdobi, zanik az volbou Dol'fro dlena piedstavenstva na jeho misto. Piedstavenstvo, jeho, podet dlenfi zvolenlfch valnou hmadora neklesl pod polovinu, mfize jmenovat ndhradni dleny piedstavenstva do pifstiho zased;ni vah hromady' Doba vfkonu funkce n6hradnfho dlena piedstavenstva se nezapoeit6v6 do doby r'5'*mu fi mkce dlen a piedstavenstva 5) Piedstavenstvo voli a odvol6v6 sv6ho piedsedu. - Cl6nek 16 Svol6v6ni zased6ni piedstavenstva l) Piedstavenstvo zased6 nejm6nd je dnou zatii mdsice. 2) zasedini piedstavenstva svol6v6 jeho piedseda tak, aby bylo ostatnim v dostatedndm piedstihu pied jeho konrrn im znirmo misto, datumadasaprogram zasedini. Nenili funkce piedsedy piedstavenstva obsazena, svol6v6 po tuto dobu kterlfkoliv jeho dlen. 3) Piedseda je povinen svolat zasedfuni piedstavenstva vidy, pol6d6-li o to n6kteqf z nebo dozordi rady pisemnd s udr{nim dtvodu. jinak 4) zasedini piedstavenstva se kon6 v sidle spolednosti, ledaze by piedstavenstvo rozhodlo 5/ ilenstvi v piedstavenstvu je nezastupiteln ) Piedstavenstvo mtze podle sv6 rivahy piizvatnazasedhnii dleny jinfch orgrinri spolednosti, jejf zam6stnance nebo akcioni{ie. 7) zasedini piedstavenstvaje oprrivndn se zridastnit dlen dozord irady.piedstavenstvoje vzdy povinno o svdm zasedini dozordi radu vyrozumdt. ehneklt Zaseddnf piedstavenstva l) zasedfini piedstavenstva iidijeho svolavatel, nebo piedsedou povdieny dlen piedstavenstva,

14 Strana dtmfuct NZ s03/2014 2) O pnibdhu zasediini piedstavenstva a piijat'jch rozhodnutfch se sepisuj e zhpis, ktery podepisuje piedstavenstvem urdeny zapisovatel a piedsedajfci zasedini piedstavenstva. Na n6sledn6 schuzi piedstavenstva je tento zdpis fodepsrin i ostatnimi dleny piedstavenstva. Y zhpise z jednini musi byt jmenovite uvedeni dlenov6, kteii hlasovali proti jednotlivym usnesenim nebo se zdrleli hlasov6ni; u neuvedenfch dlent se ml zato, Ze hlasovali pro piijeti rozhodnuti. 3) N6klady spojen6 se zased6nimi i s dal5i dinnosti piedstavenstva nese spolednost. il6nek 18 Rozhodov6ni piedstavensfva jeto d.lenri.- l) Piedstavenstvo je usn65enfschopnd, jeji na jeho zasedini pfftomna nadpolovidnf v6t5ina 2) K piijeti rozhodnuti ve v5ech zillelitostech projedn6vanfch.na zasedilnipiedstavenstvaje zapofiebi, aby pro nd hlasovala nadpolovidni vdtsina piitomnfch dlenfi piedstavenstva. V piipadd rormosti hlasri rozhoduj e hlas piedsedy piedstavenstva ) Pii volbd a odvol6v6nf piedsedy piedstavenstva dotden6 osoba nehlasuje itrenet tg Rozhodovi{ni piedstavenstva mimo zased6nf l) JestliZe s tim souhlasi v5ichni dlenovd piedstavenstva, mile piedstavenstvo udinit rozhodnuti i mimo zaseditnive smyslu $ 158 odst.2 obdanskdho zdkoniku. V takov6m piipadd se v5ak k n6vrhu rozhodnuti musi vyjsdiit vlichni dlenov6 piedstavenstva a rozhodnutf musi byt pfijato jednomyslnd ) Rozhodnutf udin6n6 mimo zased6ni musi byt uvedeno v zipisu nejblizsiho zasedini piedstavenstva ) Veikerou organizalni dinnost spojenou s roztrodovi{nim mimo zasedini piedstavenstva zaji5t'uje jeho piedseda a nenili jeho funkce obsazena, jals.ikoliv dlen piedstavenstva po tuto dobu. -- il6nek 20 Povinnosti 6lenri piedstavenstva l) ilenov6 piedstavenstva jsou povinni vykonrlvat svou ptisobnost s p6di i6dndho hospod6ie,

15 NZ 503t20r4 nezbytnou loajalitou, potiebnlfmi znalostmi a pedlivosti a zachovhvat mldenlivost o dtvdrnfch a skutednostech, jejichz prozrazenitietim osobr{m by mohlo zptisobit spolednosti ikodu. - 2) ilenov6.pt'edstavenstva jsou tal<t6r, povinni respektovat omezpni tykajicich se a pravidla o stietu zajmi, kter6 pro ne vypljvaji z piislusnfch ustanoveni pr6vnfch piedpisri. 3) Dfisledky poruseni povinnosti obsazenfch v odstavci I a 2 vyplyvaji z obecnd zhvaznlch piedpisti. 4) ilenov6 piedstavenstva odpovidaji spolednosti za podminek a v rozsahu stanoven6m zavanrymi prdvnimi piedpisy zatjmu, kterou ji zptisobi zavinenlmporusenim povinnosti pii sv6 funkce. Zptsobili takto rijmu vice dlenri piedstavenstvq odpovfdaj i za ni spolednosti a nerozdfln6 zitkazu obecnd Cl6nek2l Odmdna a tanti6my dlenri piedstavenstva l) Clenrim'piedstavenstva pifslu5i nulkon jdjich funkce odm6na stanoven6 valnou hromadou,l$*enosti a obsazena ve smlouvd o v'.ikonu funkce. 2) dlentm piedstavenstva nilleleji tanti6my pouze vpiipade, Ze o tom roztrodne valn6 spolednosti. C. Dozorii rada CVnet<ZZ Postaveni a prisobnost dozordi radlz l) Dozordi rada je kontrolnim orgiinem spolednosti aml I dlena ) DozarLi rada dohlili na vfkon ptisobnosti piedstavenstva a uskutedriovrini podnikatelsk6 i spolednosti ) Dozordi rade piislu5i zejmdna: e) kontrolovat dodrzovr[nf obecnd zirvaznlchpr6vnich piedpisri piez,koum6vat i6dnou, mimoisdnou di konsolidovanou, popiipadd tak6 mezitimni ridetni zavdrku a n6vrh na rozddleni zisku nebo na rihradu lraw, vdetne stanoveni v'-fie a zprisobu vypl6cenf dividend a pod6vat o v'-isledku zpr6\1rvaln6 hromadd

16 Strana Sestn5ct NZ s03/2014 c) svolsvat i6dnou nebo ndhradni valnou hromadu, vyladuji-li si to zhjmy spolednosti ve smyslu ustanoveni $ 404 zikona o obchodnich korporacich d) e) piedkl6dat valn6 hromadd i piedstavenstvu sv6 vyj6dienf, doporudeni anhvrhynahlilet do evidence, ridetnictvi a ostatnich dokladri spolednosti. 4)DozorEi rada se pii sv6 dinnosti iidi zilsadami a pokyny schvr{lenlfmi valnou hromadou ) Dozordf rada odpovid6 spolednosti za Skodu zpisobenou porusenim pr6vnich povinnosti pii v'-ikonu prisobnosti dozord,i rady ehnek23 SloZeni. ustanoveni a funkdni obdobi dozordi rady 1) Dozordi radu voli a odvol6v6 valn6 hromada. elen dozordi rady nesmi blt zhroveidlenem piedstavenstva nebojinou osobou opr6vndnou podle zapisu v obchodnim rejstiikujednatzaspolednost ani qikonn;fm ieditelem spolednosti jmenovanym piedstavenstvem spolednosti ) Funkdni obdobi dlena dozordirady je dtyiletd. Op6tovn6 volba dlena dozorlirady je moin6. 3) ilenswi v dozordi radd je nezastupitelnd Clfinek24 Zinik funkce dlena dozordi rady 1) ilen dozordi rady mtize z t6to funkce odstoupit pisemn;im prohld5enim doruden;fm valn6 hromad6. Nesmi tak v5ak udinit v dob6, kter6 je pro spolednost nevhodnd. Odstupujici dlen oznilmi sv6 odstoupeni valn6 hromadd a jeho funkce kondi uplynutim jednoho mdsice od dorudeni tohoto ozn6meni, neschv6lf-li valn6 hromadanalhdostodstupujicfho jinj okamlikzfunikufunkce. 2) JestliLe dlen dozordi rady ze sv6 funkce odstoupi nebo zemie, nebo je odvol6n, nebo jinak skondi jeho funkdni obdobi, musi valn6 hromada spolednosti bez zbyledn6ho odkladu zvolit nov6ho dlena dozordf rady. Funkce dlena dozordi rady, kter6mu uplynulo funkdni obdobi, zanik az volbou nov6ho dlena dozordi rady na jeho misto. ebnek25 Rozhodov6ni dozordi rady l) Dozordi rada rozhoduje mimo zasedilni. Dozordi rada je povinna piijmout rozhodnuti ohlednd zillelitosti, kter6 patii dle tdchto stanov nebo z6kona dojeji pfisobnosti, a nebojinak plnit sv6

17 Strana sedmn5ct NZ s03/2014 povinnosti dle t6chto stanov a zhkona vfudy, vyzve-li ji k tomu piedstavenstvo nebo pfsemn6 kterykoliv akcion6i, pokud soudasnd uvede nal6hau!, drivod takovdho pozadavku. 2) Dozordi rada rozhoduje kte4f podepisuje dlen dozorei rady. usnesenfm. O piijaqfch usnesenich dozordi rady se poiizuje z6pis, ehnek26 N6klady dozordi rady N6klady spojen6 s dinnosti dozorlirady nese spolednost. ehnek2t Povinnosti dlena dozordi rady l) ilen dozor'i rady je povinen vykon6vat svou prisobnost s p6di i6dn6ho hospod6ie, nezbytnou loajalitou, potiebnymi znalostmi a pedlivost i a zachov6vat mldenlivost o driv6rnjch informacich a skutednostech, jejichz prozrazenitietim osobdm by mohlo zprisobit spolednosti skodu. Tim nejsou nijak dotdena opr6vndnf dlena dozordi rady vyplyvajici zkontrolni ptsobnosti tohoto org5nu spolednosti. 2) ilen dozorei rady je povinen respektovat omezeni flkajici se zflkazlkonkurence a pravidla o stietu zfijm]& vyplivajfci z piislusnych ustanoveni obecnd zhvaznlch prdvnich piedpisri. Drisledky porusenf t6to povinnosti vypljvaji ze z6kona. 3) Pokud dlen dozordi rady porusi ndktery ze zhkazttuvedenfch v odstavci I a 2, jespolednost opriivndna poladovat, aby vydal prospdch z obchodu nebo aby na ni pievedl tomu odpovfdajic i pr6va. Tim nenf dotdeno pr6vo na ndhradu rijmy. l) elenovi dozordi rady pifslusi obsazena ve smlouvd o v'-fkonu funkce. za vykonjeho funkce odmena stanoven6 valnou hromadou a spolednosti. 2) clenovi dozorli rudy nilleleji tantidmy pouzev piipadd, Ze o tom rozhodne valnd hromada ehnek2g

18 Strana osmn6ct NZ 503/2014 Prokurista spolednosti l) Uddlenim prokury je prokurista zmocndn k pr6vnim jedn6nfm, ke kte4fm dochgzi pii provozu spolednosti, a to i k t6m, pro kter6 se jinak vy?adujepln6 moc.. piislu5i mu zejm6na: a) vykon5vat usneseni piedstavensfra a d,ozord,i rady pii provozu podniku b)zaiizovatbelneprovoznizillelitostispolednosti c) vykon6vat pravomoci piedstavenstva,kter mu byly delegov6ny k zajisteni provozu podniku d) rozhodovat o zamdstnaneckf ch zillelito stech spoledno sti. 2) Prokurista vykondv6 prokuru sp6di i6dn6ho hospodilie a je odpovddnj zprisobenou spolednosti pii qfkonu sv6 funkce. Prokurista neni opr6vn6n pievdst prokuru jindho ani uddlit dalbi prokuru za Skodu na ndkoho 3) Prokurista neni opr6vnen pii v'-ikonu sv6 dinnosti zcizovat nebo zatelovat nemovitosti, lcterd jsou vlastnictvim spolednosti. Nakl6dat s jinymi majetkovfmi hodnotami, vdetnd jejich n6kupu, piesahuje-lijejich cena d6stku ,-- Kd,je opr6vndnjen s piedchozfm souhlasem piedstavenstva. - III. Jedndnf za spoleinost il6nek 30 Zastupovdni spolednosti l) Spolednost zastupuje uvniti i navenek vfidi tietim osob6m, pied soudem a pied jinfmi orgriny v celdm rozsahu piedstavenstvo, a to bud' piedseda piedstavenstva a jeden dal5i dlen piedstavenstva spolednd nebo dlen piedstavenstva povdien;i k takov6mu jedn6ni pisemnd piedstavenstvem. 2) Spolednost zastupuje uvniti i navenek samostatnd piedseda piedstavenstva v piipadech uddlov6ni zmocndnf k zastupov6ni spolednosti pied soudy, st6tnimi org6ny a orginy mistni samospr6vy, pii podepisov6nf listin souvisejicich se z6pisem zmdn spolednosti v obchodnim rejstifku a pii podepisoviini listin, jimiz se nenakl6dd s majetkem akciovd spolednosti. il6nek 3l Podepisov6ni za spolednost l) za spolednost podepisuji piedseda piedstavenstva a jeden dalii dlen piedstavenstva spolednd anebo dlen piedstavenstva povdien;f k takovdmu jedndnf pfsemnd piedstavenstvem

19 Strana devaten6ct NZ s03/20r4 samostatnd anebo piedseda piedstavenstva v piipadech, kdy je oprdvndn k samostatn6mu jedn6ni di zastupovdni za spolednost, a to tak, Le k napsan6 nebo vytistdnd firm6 vlastnorudni podpisy. IV. Hospodaieni spoleinosti spolednosti piipoji sv6 Clfinek32 Obchodni rok Prvni ridetni obdobi spolednosti zadin jejfm zapsrinim do obchodniho rejstiiku a kondi dnem 31. prosince tohoto roku. Kazdf dalsi obchodni rok je totolny s kalend6inim rokem. ilinek 33 Evidence a ridetnictvf spolednosti Evidence a ridetnictvf spolednosti se vedou zprisobem odpovfdajicfm pifslu5nym obecnd z1vaznym pr6vnim piedpisrim. Clfinek34 Udetni zfivlrka l) Sestaveni i6dn6 ridetni z verky a n6vrhu na rozdeleni zisku, vdetnd stanoveni vy5e a zprisobu r'ypl6ceni dividend atanti6m, popiipadd ndvrhu na zprisob Wyti ztrht spolednosti, zaji5tuje piedstavenstvo' Sestavenou rodni ridetni zhvdrku spolu s uveden;ymi n6vrhy piedloli piedstavenstvo nejpozd6ji do 31. biezna kazd6ho roku dozordi radd k piezkoum6ni apote nejpozd6ji do 30. dubna piedlozi tuto z6vdrku auditorovi vybrandmu dozordi radou. Po piezkoum1ni dozordi radou a ov6ieni auditorem se tato ridetni zhverka nebo vybran6 ridaje z ni s uvedenim doby a mfsta, v n6mz je ridetni zdverka k nahlddnuti pro akcioniie zasilajiakcionriirim, kteii jsou drziteli akcii na jm6no, a to nejm6nd 30 dnri pied kondnim valn6 hromady. Pokud spolednost vyds akcie na majitele, weiejni se ridaje t6to fdetni 'zdv1rl<y v t6ze lhttd zprisobem urdenlfm z6konem a stanovami pro svol6n i valn6 hromady s uvedenim doby a mista, kdy a kde je ridetni z6vdrkapro akcion6ie spolednosti k nahl6dnut i. Dozorli radou piezkoumanou a auditorem ovdienou zsvdrku pak piedstavenstvo piedlolitdto valn6 hromadd, kter6 musi blit svol6na nejpozd6ji do 30. dervna piislu5n6ho roku. Dozord,i rada zdrovei piedlozi uveden6 valnd hromadd zpr vu o rlisledku svdho piezkoum6ni a z6ver auditora. Spolednd s ridetni z6vdrkou uveiejni piedstavenstvo tak6 zprhvu o podnikatelsk6 dinnosti spolednosti a o stavu jejiho majetku; tato zprhva je soudristi vyrodni zprhvy podle jin6ho prdvniho piedpisu, zpracov6v6-li se.----

20 Strana dvacet NZ 503/2014 2) Udetni zdverka musi byt sestavena zprisobem odpovfdajicim obecn6 z6vazn!,m pr6vnim piedpisrim azhsadhmi6dndho ridetnictvf tak, aby poskytovala ripln6 informace o majetkovd a finandni situaci, v niz se spolednost nachhzia o vysi dosazendho zisku, nebo rtr6tvznikl!,ch v uplynul6m roce. elanet:s Rozddlov6ni zisku spolednosti l) O rozdeleni zisku spolednosti piezkoumrinf tohoto nfvrhu dozorei radou. rozhoduje valnd hromada na n6vrh piedstavenstva po 2) Zisk spolednosti dosazenlf v obchodnim roce se po odedtenf d6stek piipadajfcich na dand, na dotaci rezervniho fondu a dal5ich fondt, zejmdna rezervniho fondu ke kryti budouci ztr1ty a na dalsi ridely schv6len6 valnou hromadou, je rozddlen na z1kladerozhodnuti valnd hromadv eisql zisk spolednosti mrize blit pouzit podle rozhodnutf valnd hromady k piidelu do rezewnih,o fondu a dalsich fondt, k piipadn6 dal5imu pouziti podle rozhodnuti valnd hromady jen pii respektov6ni omezujicich ustanovenf z6kona' Yaln hromada mtize rozhodnout i tak, Le zisii nebo jeho d6st zristane nerozddlen. Spolednost pou?iv zisk, k nfvrhu piedstavenstva najeho rozddleni v poiadi: a) na zdkonem stanoven6 dan6, odvody a poplatky b) na pifdel do rezervniho fondu c) napiiddl ostatnim fondrim, jsou-lizlizeny d) na vyplatu dividend akcion6irim e) na lfipadlou rn-fplatu tanti6m dlenrim piedstavens tva a dozorei rady ana ostatni ridely. Spolecno* neni opr6vn6na rozddlit zisk nebo jind vlastni zdrojemezi akciondie, pokud vlastni kapit6l zjiftfu',y' zffi nebo mimoi6dn6 ridetni zhvhrkyje nebo by v dtsledku rozddleni zisku byl nilii nei'?akl-'ini kryfuix spoleinosti m!ileny o fondy, kterd podle zdkonaa stanov nesmi spolednost poulit k plneni akcimfiirim i6stka urdena k v5rplacenf na zisku spoleenosti nesmi byt vyssi nel je hospod6ish_f v'-isledek fdelniho obdobi vyt6:tan"i-v ridetui zaverce sniiren! o povinny piidel do rezervniho fondu a o neuhrazend rtr6$ zminulfch let a njtenj o nerozddlenf zisk z minu$ch let a fondy vytvoien6 ze zisku, kter6 spolednost mfize sv6ho uvilieni. valn6 hromada mtze rozhodnou! aby se na zisku spolednosti podfleli tak6 zamestnanci spolednosti. Tento podfl nemtze bit vy55i nel30 % celkov6ho objemu dividend urdenych k rozddleni akcion6irim, pokud celkovd v'-fse tohoto podilu spolu s objemem dividend a piipadnjch tanti6m dlenri piedstavenstva a dozorei rady nepiesilhne objem zisku urdendho k rozddleni v piedchozim odstavci. ---

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2 STBJNOPIS strana prv6 NZ t38/2012 N 157t20t2 Not6isky zrflpis sepsan;f jmdnem JUDr. Vladimiry Kostiicov6, not6iky se sidlem v Brn6, dne 08.02.2012 (slovy: osm6ho rinora roku dva tisice dvan6ct) v kancel6ii

Více

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY vypracovanf statut6rnim org6nem spolednosti ROLOFOL s.r.o. Osobou z0dastn6nou na piem6ne je spolednost: ROLOFOL s.r.o. lc: 258 73750 se sidlem: Bordovice 9, PSe : 744 01 zapsanf

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;""k";;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i..

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;k;;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i.. (l---\ Zdpis ze shromriid6ni vlastnikri iednotek Hrlrka I konan6ho dne 11. 06, 2014 ShromaZd6ni bylo svol6no vjborem SVJ Hurka I rozesliinim doporudeniy'ch pozv6nek po5tou a qvesenim piiloh na uiednich

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

Cest f. Zvli."5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece

Cest f. Zvli.5tni piedpis k vysflini nemocniinich kaplanri a dobrovolnikfi v oblasti duchovnf pece Dodatek i. 1 k Dohod6 o duchovni p6ii ve zdravotnicfvi mezi deskou biskupskou konferenci a Ekumenickou radou cfrkvf v desk6 republice uzavien6 dne 20. 11.2006 ieskf biskupskd konference, zastoupenf jejfm

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE )

ROZVAHA ve zjednodu5en6m rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celich tisicich KE ) Rozvaha podle Plilohy d. 1 vyhl6$ky d. 500i2002 Sb. 06etni jednotka dorudi 0detni zdvdrku soudasn6 s dorudenlm dafiovdho piizn6ni za daii z ptijm0 1 x pilslu5n6mu finan0nimu Uiadu ROZVAHA ve zjednodu5en6m

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb

Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb : Dohoda o bezhotovostni uhrad6 cen postovnich sluzeb t 110074i00 uzaviena mezi 1. e eskri po5ta, st,itni podnik, od5t6pny zavod Stiedni Cechy se sidlem Sazedsk6 91603.225 1.0 Praha 10 zastoupeny na z6kladd

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-"':"'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek

t-r r.f+ L. Veiejnd zakdzka 2. ldentifikaini fdaje o zadavateli *** *** :-':'!_ ZApis o posouzeni a hodnoceni nabidek * * evrops * soclalnl :-"':"'!_ MtNtsTERSrvO SrolSrvf. fond v CR rvnopsra ururr''' naixo#*"n irioizv;fdvi': INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI r.f+ t-r OP Vzdil6vrini ko kurenceschopnost -- ZApis o posouzeni

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s.

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Popice Charlese Sealsfielda, o.s. (d{le jen Sdružení). Popice č. 56, 669 02 Znojmo. Čl. 2 Charakter sdružení

Více

el6nek 3 Vfdaje fondu

el6nek 3 Vfdaje fondu Pravidla poskytovfni nivratnf'ch ridelovfch prijdek z Fondu rozvoje bydlenf m6sta Brna Zastupitelstvo mdsta Bma schvflilo na sv6m Z51016. zasedfni konan6m ve dnech 24. a25.6.2008 tato pravidla: Cldnek

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni

Stanovy bvtoveho druzstva. Ziikladni ustanoveni Stanovy bvtoveho druzstva uplne znenl I. Ziikladni ustanoveni al. r Obchodni firma Druzstvo piijalo n6zev obchodni firmy :,,Bltovd druzstvo V zipoli 23" /d6le jen 'druzstvo'7 (r.z Sidlo druzstva Druzsrvo

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - -

Ieo: AUDIT rodnf ridetni zfverky a vyroini zpr vy - - - I SDRUZENIAUDITORU ZLIN, s.r.o. CORPORATION OF AUDITORS Ltd, I e lsro nuotrorsre LTcENCE 06z REGISTRACE u evropsre unre v BRUSELU poo ilslru r oor zr SdruZenf auditorri Zlh, s.r.o. T. C. Masaryka 2433

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///'

ffih Zpr{va o vfsledku piezkoumr{ni hospodaieni mestsk6 i6sti Praha - Libu5 l, / /,///' !-raa-j'.-) I,,1f.,:lrri: iji,j::: - r"r'ltr -- - _-l ffih HLAVNi MEsTo PRAHA,/t tr,,/,- MAGISTRAT HLAvNiHo MESTA PRAHY --1..-.DBOR KONTROLNiCH e TNNOSTi.,t-/ l, / /,///' Stejnopis d. 2 Zpr{va o vfsledku

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju

Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju ,z / q,t Smlouva o zpracov6ni osobnich udaju Psvchiatricki l6iebna iervenf Dvfir se sfdlem: Cerven;i Dvfir 1, 381 0l Ceskf Krumlov zastoupen6: MUDr. Jiiim Dvoi6dkem, ieditelem Ie:00583600, (d6le jen,,spr6vce")

Více

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice Zůstatek účtu k 1.1.2013 195 994 Příjmy rozp. skut. členské příspěvky 280 500 296 577 neinv.dotace kraj 735 000 735 000 příjem z reklamy(čsad)

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

ZprAv a nezevislich a ud itorri

ZprAv a nezevislich a ud itorri ZprAv a nezevislich a ud itorri o piezkoum6ni hospodaienf za rok 2012 Obce Modrava Strakonice,22. biezna 2013 Rozdelovnik: Vlitisk c. 1-2: Obec Modrava Vftisk c. 3: INEKS spol. s r.o 1. tdenttftkne rui

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

PfriLoHA udnrni zavenrv zrrok 2012

PfriLoHA udnrni zavenrv zrrok 2012 PfriLoHA udnrni zavenrv zrrok 1 drulstvo Ohndn{ - N{zw fletnfjednotlqy: B5rtov6 Prtvnlfome: dnbtvo Sldlo: Ohndnf 1335 Pnhe 4 l,lll 5ttffi3 rco: 7, drulstvo obecnf uoa"ln l.l Charakteristikaspolednosti

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti PROXIMA ALFA TRADE, a.s., se sídlem Kyjov, Riegrova 384/23, PSČ 697 01, IČ 292 82 047, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. S T A N O V Y v platném znění Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení 777, odst. 5, zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

I reg.c. ls SFZP L4204753

I reg.c. ls SFZP L4204753 Registrace akce Poslqytovatel Ministerstvo Zivotniho prostfed( fdentifikaini dislo EDS: 7L5D222004975 Vriovickd 1442/65 L00 10 Praha L0 f dentifikadni dislo EIS : I reg.c. ls SFZP L4204753 Ndzev akce (projektu)

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

S T A N O V Y akciové společnosti nové úplné znění vyplývající z občanského zákonáku č. 89/2012 Sb a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y akciové společnosti nové úplné znění vyplývající z občanského zákonáku č. 89/2012 Sb a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. S-projekt plus, a. s. S T A N O V Y akciové společnosti nové úplné znění vyplývající z občanského zákonáku č. 89/2012 Sb a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Návrh ze dne 22.04.2014 I. ZÁKLADNÍ

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více