$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk ,IC: , spolek zapsan! ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "$T'W.trNffi{',{s. NOTAfrSKYZAPTS. ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 192516,IC:48546607, spolek zapsan! ve"

Transkript

1 Stranajedna $T'W.trNffi{',{s NOTAfrSKYZAPTS NZ 503t2014 sepsanf dne (slovy: dvac6t6ho Sestdho dervna roku dva tisice 6trnfct) mnou, Mgr. Radimem Neubauerem, nolsiem v Prazn, not6iskou kancel6ii v Praze l, Kaprova 5216, na mfstd sam6m, v sidle spolednosti iesk6 olympijskd a.s. na adrese Praha 10, Bene5ovsk6 1925/6, PSi'101 00, na LAdosta zaiilasti nize uveden6ho ridastnika, jimi, je: ieslrf olympijslcf vfbor, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk ,IC: , spolek zapsan! ve spolkov6m rejstiiku veden6m Mdstskfm soudem vpraze, oddil L, vlozka 4600, zaregistrovanli privodnd u Ministerstva vnitra iesk6 republiky dne25.l.1993 pod d. VS/ /93-R (d6letd7, jen,jedinf akcion6i"), zastoupenf piedsedou Ing. Jiiim Kejvalem, dat. nar , bydli5tem Praha - Dubed, Starodubedsk6 Existence (identita) iesk6ho r}ssls2.pse r olympijsk6ho v'.iboru, jakoi. i opr6vndni jeho jmdnem jednat, bylo pr okinhno n6sleduj icimi listinami : - vypisem eesk6ho olympijsk6ho vfboru ze spolkov6ho rejstiiku veden6ho MEstsklim soudem v Praze, oddil L, vlozka 4600, vyhotoven;im dne5niho dne noti[iskou kanceldii Mgr. Radima Neubauera, noti{ie v Praze, d. v'-ipisu V stanovami ieskdho olympijsk6ho qfboru opatienymi dolozkou Ministerstva vnitra iesk6 republilcy o provedeni registrace a piiddleni identifikadniho disla ze dne pod dj. vsc/ /93-& - usnesenim pl6na eesk6ho olympijsk6ho vfboru, ze dne , ktenim pldnum zvolilo Ing. Jiiiho Kejvala piedsedou deskdho olympijsk6ho v,-iboru na obdobi let , Ing. Jiii Kejval, jehoz totoznost byla prokiaina, prohla5uje, Ze jsou on srlm i ridastnik, eeskf olympijsh-i v'.ibor, zprisobili a opr6vn6ni samostatn6 pr6vn6 jednat v rozsahu pr6vniho jedn6ni, o kter6m je tento notriis(i zhpis, a d6le 2e je jako piedseda oprivnenli v rozsahu prdvniho jedn6ni, o kter6m je tento not6isky zhpis, samostatnd zastupovat ridastnika, ieslcj olympijsh-i v'-ibor.---- Ing. Jiii Kejval d6le prohla5uje, Le ieslcj olympijsky v'-ibor je jedinlim akcion6iem spolednosti desk6 otympijslcfl a.s., se sfdlem BeneSovsk , Praha, Ie , zapsand v obchodnim rejstiiku, veden6m Mdstsh-im soudem v Praze, oddil B, vlozka 5522 (d6le tel jen,,spolednost"), a tuto skutednost dokl6d6: a) v'-fpisem z obchodniho rejstiiku spolednosti desk6 olympijsk6 a.s., vyhotovenym dne5niho dne not6iskou kancelsii Mgr. Radima Neubauera, pievedenim v,_istupu z informadniho syst6mu veiejn6 spr6vy, d. r"-ipisu V { dle kter6ho je zikladni kapit6l spolednosti rozvrlen na 6 kusri akcii na jm6no ve jmenovit6 hodnot6 I ,- Kd, vydanlfch v listinn6 podob6, v ndmz je jako jedinf

2 Strana dva NZ s03/2014 akcion6i zapshn ridastnik, ieskj olympijsky rn-fbor, praha 10, Identifikadni dislo: Bene5ovsk6 6, psi b) qfpisem ze seznamu akcionffi vyhotovenfm ke dni , akcion6iem spolednosti iesk6 olympijsk6 a.s., k dne5nimu dni znehol se zji5fuje, Le jednym je ridastnik, iesky olympijs$i vfbor' Praha 10, Benesovskd 6, psi , Identifikadni disro: notriiskdho z[pisu) (p4lshajj tohoto cesky olympijsky vybor dini n6sledujfci rozhodnutf jedin6ho akciondie pff vfkonu prisobnosti valn6 hromady spoleinosti teskf olympijslci a.s.: Spolednost eesk6 olympijskri a.s. se podiizuje zilkont E. 90/2012 Sb., o obchodnich spolednostech a druzstvech (zikon o obchodnich korporacich), jako celku. Dosavadni zn6ni stanovy spolednosti iesk6 olympijsk6 a's. se mdni tak, Ze se ve5kerd jejich st6vajici dl6nky nalvazujin6sledujicim zn1nimdl6nkt I al,44: STANOVY akciov6 spoleinosti ieslsi olympijslci a. s., I. Zhkladni ustanoveni 0 il6nek I ZaloZeni akciov6 spolednosti ieslci olympijs\f vybor, spolek registrovanj ve spolkov6m rejstiiku v souladu se zil<. e,. gg/2012 Sb., obdanslsy zhkonik,jako pokradovatel iesk6ho olympijskdho r1fboru, zaloleneho roku lg99 phdr. Jiiim St' Guthem Jarkovsh-fm a ve snaze podpoiit a rowfjet olympijsk6 ide6ly, ducha olympismu, piispivat k tdlesnd a duchovni qfchovd obdanri a k vysok6 materi6lnf frovni deskd reprezentace pii ridasti na olympijslcych hr6ch zalolilobchodni spolednost iesk6 olympijsk6 a.s Clfunek2 Obchodni firma a sidlo spolednosti l) Obchodni firma spolednosti znf: iesk6 olympijsk6 a. s. 2) Sidlo spolednostije praha. Spolednost se zaklildhna dobu neurditou. il6nek 3 Trv6ni spolednosti

3 Strana tii NZ 503t20r4 Clilnek4 Piedmdt podnik6ni spolednosti Piedmdtem podnikrini je: a) Vyroba, obchod a sluzby neuveden6 v piiloh6ch I ai 3 Livnostensk6ho zhkona:. b) Hostinsk6 dinnosf ilsnek 5 * Zdkladni kapitfl spolednosti a zmdny jeho qi5e l) Zhkladni kapitsl spolednosti dini ,-- Kd (Slovy: Sest milionfi korun desh.fch) a je ronrlen na 6 ks akcii v listinnd podobe na jm6no o jmenovitd hodnotd 1, ,-- Kd (Slovy: jeden milion korun deskych). 2) Emisni kurz akcif je upisovatel povinen splatit do 30-ti dnt iro pievzetiz vazku kups6ni akcii. 3) O n{seni a snilenl zhkladniho kapit5lu spolednosti rozhoduje valn6 hromada. O zvjseni z6kladniho kapitalu mtze rozhodnout tak6 piedstavensfto za podminek a zptsobem stanoven5im v zdkonl E.90/2012 Sb., o obchodnich spolednostech a druzstvech, v platn6m zneni (d6le jen,,zhkon" nebo,,z5kon o obchodnich korporacich") a stanov6ch ) Zhkladni kapit6l lze nylit: t a) ups5nim norn-ich akcii, a to tehdy, jestlize akcionsii zcela splatili emisni kurs diive upsanych akcii ($ 474 an. zakona o obchodnich korporacich) b) z vlastnich zdrojri vykhzanych ve schv6len6 i6dn6, mimoi6dnd nebo mezitimni ridetni zhvdrce ve vlastnim kapitalu spolednosti ($ 495 an. zhkona o obchodnich korporacich) c) podmindn;fm zvlf5enim zhkladniho kapit6lu ($ 505 an. zilkona o obchodnich korporacich) ) Dal5i otazky postupu a pravidel zvysovfini a snizov6nf z6kladniho kapitrilu se iidi pff s lu5nymi ustanovenim i zilkona o obchodnich korporacich. ilinek 6 Akcie l) Akcie je cennlf papir, s nimz jsou spojena pr6va akcion6ifi jako spolednikt podilet se podle zzlona a stanov spolednosti najejim iizeni,jejim zisku a na likvidadnim zfistatku piijejim zru5eni s

4 Strana dtyii NZ 503t2014 likvidaci. 2) Akcie spolednosti znina jmdno a jeji drlitel je zapsdn v seznamu akciondiri, ktery spravuje piedstavenstvo spolednosti Akcie se vydsvaji v listinn6 podobd a jsou pievoditelnd rubopisem a pied6nim. V rubopisu se uvede firma nebo ndzev a sidlo pr6vnick6 osoby, nebo jm6no a bydli5td fyzickd osoby, kter6 je nabwatelem akcie.. K fdinnosti pievodu akcie spolednosti na jm6no je tieba souhlasu piedstavenstva a pievod je ridinnj $ vtdi akciov6 spolednosti oznhmenim zmdny osoby akcion6ie spolednosti a piedlozenim akcie na jm6no spolednosti. Pokud je akcie pievedena bez souhlasu piedstavenstva, je nefdinnost takto tzavienl smlouvy mozno zhojit dodatednlim souhlasem piedstavenstva, pokud je udelen bez zbyedn6ho odkladu pot6, co se o uzavieni takov6to smlouvy piedstavenstvo dozvi. Piedstavenstvo provede zhpis tykajici se zmdny v osobd akcioniiie bez zbfielndho odkladu pot6, co mu bude takov6to zmlna prok6z6na. Piedstavenstvo je povinno odmitnout uddlit souhlas k pievodu akcie tehdy, je-li tento pievod zjevnou spekulaci nebo snahou akcion6ie obejit platne prhvni piedpisy nebo je-li tento pievod s platnjmi prsvnimi piedpisy v rozporu, vzhledem k majetkovym pomdrfim akcion6ie, kterlf chce akcie piev6st. Nerozhodne-li piedstavenstvo do 2 mdsicri od dorudeni Z6dosti o uddleni souhlasu s pievodem akcie, platf, Ze souhlas byl uddlen. V piipadech, kdy piedstavenstvo neni povinno uddleni souhlasu k pievodu akcie odmitnout a odmitne tento souhlas uddlit, je spolednost povinna na Lildost akcion6ie odkoupit jeho akcii nejm6nd za t piim6ienou ceill za kterou se povazuje hodnota podilu akcie na distdm obchodnim kapitrilu spolednosti urden6m nazhklade ridetni zhverky sestavend nebo schv6len6 ke dni kon6ni valnd hromady spolednosti piipadajiciho na tuto akcii. Toto pr6vo musi blft uplatndno do I mdsice ode dne, kdy bylo akcion6ii dorudeno rozhodnuti o odmitnuti s pievodem akcie, jinak zanik6. rejstiiku. 3) Akcie mohou blt vydhny v listinn6 podobe al, po zhpisu spolednosti do obchodniho 4) Spolednost mrize vydat na z(*..lade usneseni valn6 hromady o zmdne stanov i jinlf zdkonem upravenli' druh akcii.- l) Spolednost se zapisuje do obchodniho rejstiiku.

5 Strana p6t NZ 503t20r4 2) Zpttsob tohoto zhpisu Wpli,v6 z piislu5n;fch ustanovenf obecnd piedpisti, zakladatelskd listiny spolednosti a jejich stanov. zdvaznych pr6vnich 3) Spolednost vznik6 dnem zspisu do obchodniho rejstiiku II. Organizace spoleinosti Clinek 8 O Spolednost mh go org6ny: --- A) valnou hromadu, B) piedstavenstvo, C) dozordi radu Org6ny spolednosti A. Valn6 hromada etrenet g Postaveni a prisobnost valnd hromady l) Valn6 hromada je nejvy5sim orgdnem spolednosti. M6-li spolednost jedin6ho akciondie, rozhoduje tento akcioniii v prisobnosti valn6 hromady ) Do vjludnd prisobnosti valnd hromady nileli: 0 a) rozhodnuti o koncepci podnikatelsk6 dinnosti spolednosti a o jejich zmen1ch b) rozhodovhni o zmenl stanov, nejde-li o zmdnu v drisledku zvyleni zdkladniho kapit6lu povdienfm piedstavenstvem podle $ 5ll an. zlkona o obchodnich korporacich nebo o zmdnu, ke kterd doslo na z{trrladl jinlch pr6vnich skutednostic) rozhodovhni o nt'yieni nebo snizenf zilkladniho kapit6lu a o povdieni piedstavenstva ke zqf5enf z6kladniho kapitrilu di o moznosti zapodteni pendzitd pohled5vky vtidi spolednosti proti pohled6vce na splaceni emisniho kursu d) rozhodovrini o vyd6ni jin6ho druhu akcii, o vyd6ni vymdniteln;ich nebo prioritnich dluhopisri-- e) volba a odvol6ni dlenti piedstavenstva---- f) volba a odvolsni dlena dozordi rady g) schv6leni i6dn6 nebo mimoi6dnd ridetni zilerky a konsolidovand ridetni zhverky a v zdkonem stanovenlfch piipadech i mezitfmni ridetni zixerky, rozhodnuti o rozddleni

6 Strana Sest NZ s03t20r4 zisku nebo jinfch vlastnich zdroji nebo o stanoveni tanti6m a rozhodnuti o rihrad6 ztrhty h) D schv6leni vyrodni zprtvy o podnikatelskd dinnosti spolednosti a o stavu jejiho majetkurozhodnuti o zmdn6 pr6v nillelejicich jednotliv'-im druhtm akcii, o omezeni pievoditelnosti akcii nebo o omezeni pr5v k vydanym dluhopisrim azatimnim listum--- i) rozhodnuti o zprisobu Wi ^r6t spolednosti vzniklich v uplynul6m ridetnim obdobi, jakoli dodatednd schv6leni pou1itirezewniho fondu ---- k) rozhodnuti o nyseni rezervnfho fondu nad hranici urdenou stanovami o l) rozhodnuti o fizi, pievodu jm6ni na jednoho akciondie nebo rozddleni, popi. o zmdnd pr6vni formy---- m) ie5eni sporu mezi orghny spolednosti n) rozhodovsni o odmdiov6nf dlenfi piedstavenstva o)rozhodov6nioodm6riov6nidlenadozoreirady----_- p) rozhodnuti o zru5eni spolednosti s likvidaci, jmenov6ni a odvokini likvidritora, vdetnd urdeni v'-ise jeho odmeny, schvdleni n6vrhu rozddleni likvidadniho zristatku q) rozhodnuti o pod6nf ZSdosti o registraci fdastnich-ich cennlfch papiru nebo ke zruseni registrace ridastnich_fch cennfch papirri---- r) schv6leni pievodu nebo zastaveni zhvodl nebo takov6 jeho d6sti, t podnikdni nebo dirxrosti spolednosti podstatnou zm6nu dosavadni struktury zhvodu nebo podstatnou ker6 by znamenala zmdnu v piedmetu s) ud6leni a odvolini orokurv t) rozhodovsni o dal5ich otilzkhch,ktere zhkon nebo stanovy zahrntji do ptsobnosti valn6 hromadv ) Valn6 hromada si nemtze k rozhodov6ni vyhradit zillelitosti, kter6 ji nesveiuje zdkon nebo s-tano\y. il6nek 10 Udast na valn6 hromad6 l) Kaid! akcion6i je opr6vndn fdastnit se valnd hromady, hlasovat na ni, poiadovat a dostat na m l:l51i1[sni zalelitosti fjkajicich se spolednosti, jeji takov6 vysvdtleni potiebn6 pro posouzeni pfedm tu jedn6ni valn6 hromady, a uplatf,ovat n6vrhy a protin6vrhy. Nejprve se hlasuje o protin6vrhu

7 Strana sedm NZ s03t20r4 akcioniiie..2) Akcion6i se zridastf,uje valn6 hromady osobn6 nebo prostiednictvim z6stupce na z1klade pisemnd plnd moci s tiiedne ov6ienfmi podpisy. Timto z6stupcem vsak nemfize bit dlen piedstavenstva ani dlen dozordi rady. Zhstupce akcion6ie na zhkladd plnd moci je povinen pied zahfijenim valn6 hromady odevzdat piedstavenstvu pisemnou plnou moc, podepsanou zastoupenym akcion6iem, z nil' vypliu rozsah z6stupcova oprsvneni a musi zni vyplyvat, zdabyla uddlena pro zastoupeni na jedn6 nebo na vice valnych hromad5ch. Podpis zastoupendho akcionaie na t6to pln6 moci musf byt riiedn6 ovdien. s 3) Valnd hromady se 0dastni dlenovd piedstavenstva a dlen dozordirady Cl6nek 11 Svol6v6ni valn6 hromady l) Valn6 hromada se kon6 nejm6n6 jednou za kalendifini rok. Svol hvh ji piedstavenstvo, popiipad6 jeho dlen, pokud se piedstavenstvo na jejim svol6ni bez zbytedn6ho odkladu neusneslo a zhkon o obchodnfch korporacich stanovuje povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud piedstavenstvo neni dlouhodobd schopno se usn65et, a to nejpozd6ji do Sesti mesicri od posledniho dne piedchoziho ridetniho obdobi. 2) Piedstavenstvo je povinno svolat valnou hromadu bezzbytedndho odkladu: l a) pot6, co zjisti,le celkovd ztrhtaspolednosti nazhkladeridetni zhvlrky dosfhlatakov6 qfse, Ze pii jejfm uhrazeni z disponibilnich zdrojri spolednosti by neuhrazenl ztrhta dos6hla l/2 zilkladniho kapit6lu nebo to lze s ohledem na v5echny okolnosti odekdvat. b) polfldaji-li o jeji svol6ni kvalifikov6nf akcionriii, kteii maji akcie, jejichi: souhrnn6 jmenovit6 hodnota dosshne alespori 5%o zdkladniho kapit6lu spolednosti a navrhnou konkrdtnf zslelitosti k projednrini na t6to valnd hromade. V Z6dosti uvedou n6vrh usneseni k navrzenfm zillelitostem nebo je odtvodni. Piedstavenstvo neni opr6vn6no navrleny poiad valn6 hromady m6nit ) Pokud piedstavenstvo podle dldnku I I odstavce 2 pism. b) tdchto stanov nesvold valnou hromadu tak, aby se konala nejpozddji do 40-ti dnri ode dne dorudenilhdostina jeji svol6ni, mtze na n6vrh akcion6ie rozhodnout soud o tom, Le akcionhie zmociuje ke svol5ni mimoisdn6 valnd hromadv a soudasnd mrize i bez n6vrhu urdit jejiho piedsedu ) Yyi:aduji-li to zhjmy spolednosti, mrize mimoisdnou valnou hromadu svolat tik6 dozorti rada. Dozordi rada je povinna svolat valnou hromadu v piipad6, kdy spolednost nemd zvolen6 piedstavenstvo nebo ztolenl piedstavenstvo dlouhodobd neplni sv6 povinnosti a valnou hromadu

8 Strana osm NZ 503t2014 nesvol6 ani jeho dlen ) Piedstavenstvo zasil a uveiejf,uje na internetovych str6nk6ch spolednosti pozv6nku na valnou hromadu akcion6iflm nejpozddji 30 dnt pied kon5nim valn6 hromady. Tdto lhtty se viak mohou akcion:iii v jednotlivdm piipadd vzd6t. Je-li svolsvdno zased6ni valn6 hromady podle odstavce 2 pism' c) tohoto dl6nku, dini lhrita k oznfimeni nejm6ne 15 dnri. Pondnkamusf bft na interneto{ch str6nk6ch spolednosti uveiejnena al do okarnliku kon6ni valn6 hromady ) Ponhnka na valnou hromadu nebo ozndmeni o kondni valnl hromady musi obsahovat obchodni firmu a sfdlo spolednosti, datum, hodinu a misto kon6ni valnd hromady, oznad,eni, zda se svol5v6 i5dn6 nebo n6hradni valn6 hromada, poiad jejiho jednani, vdetnd uvedeni osoby, je-li 0 navrhov6na jako dlen org6nu spolednosti, roztrodnf den k ridasti na valnd hromadd, pokud byl urden, a vysvdtleni jeho qfznamu pro hlasovfini na valn6 hromadd, n6vrh usnesenf valn6 hromady a jeho zdrivodndni, lhfitu pro dorudeni vyj6dieni akcion6ie k poiadu valn6 hrom ady, je-li umozneno korespondendni hlasov6ni,kterh nesmi bft krat5i nel 75 dnri od dorudeni nrlvrhu akcioniii, podminky stanov pro vykon hlasovaciho pr va a dal5i n6lezitosti, ulozen6 tdmito stanovami az6konem. 7) Na Zddost akcion6iri, kteif maji akcie, jejichz souhrnn6 jmenovitf hodnota nebo podet kusri dos6hne alespof, 5%o zilkladniho kapit6lu spolednosti, je piedstavenstvo nebo dozorei rada povinno zaiadit na poiad jednrinf i jimi pozadovanou zfulelitost za piedpokl adu, Le ke kald6 ze z1lelitosti je navrzeno i usneseni nebojejeji zaiazeni odrivodn6no. Pokud takov6 Lidostdojde piedstavenstvu nebo dozotd,iradl al po uveiejndni a rozesl6nipozvfinky na valnou hromadu, uveiejni piedstavenstvo nebo i dozordi rada doplneni poiadu valn6 hromady nejpozddji 5 dnri pied kon6nim valn6 hromady, nebo, jeli urden, pied rozhodn;im dnem k ridasti na valnd hromad6, a to zprisobem, ktery platf pro svolfv6ni r.aln6 hromady. Neni-li to mozn6, lze navrhov anou zillelitost zaiadit na poiad jedn6nf jen pii ridasti a se souhlasem v5ech akcionffi spolednosti ) Valn6 hromada se kon6 v mistd sidla spolednosti, ledaze by se piedchozi valnd hromada uslesla j inak etmeu n JednSni valn6 hromadv romamfon hlasri. I ) \ralnri hromada voli sv6ho piedsedu, zapisovatele, dva ovdiovatele z6pisu a osoby povdien6 I l Jednani valn6 hromady ifdf zvolen! piedseda. Do doby zvoleni piedsedy iidi jedndni valn6 hr.:me4 sr-olavatel nebo jim urden6 osoba r I O prubdhu valn6 hromady se poiizuje zhpis, l<ter!, musi mit nflezitosti uveden6

9 Strana devdt NZ s03/2014 t' ustanoveni zdkona o obchodnich korporacich. 4) N6leZitosti listiny piitomnych akcion6iti, obsah, zprisob vyhotoveni a ovdieni z1pisuse iidi piislusnlfmi ustanovenimi obecne zhvaznych pr6vnich piedpisri, zejmlnaustanovenim $ 413 z6kona o obchodnich korporacich. il6nek 13 Rozhodov6ni valnd hromady l) Valnd hromada je usn65enischopn6, jsou-li piitomni akcionsii vlastnici akcie, jejichz b jmenovit6 hodnota nebo podet piesahuje 30%o zilkladniho kapitdlu ) Neni-li valn6 hromada po uplynuti jednd hodiny od stanovendho zalitku jedndni usn65enischopn6, svol6 piedstavenstvo n6hradni valnou hromadu. Nrlhradni valnou hromadu svol6vd piedstavenstvo novou pozv6nkou nebo noqfm oznhmenim zprisobem uveden;fm v $ 414 z1konao obchodnfch korporacfch s tim, Ze lhrita tam uveden6 se zkracuje na 15 dnri. pozt1nkanebo ozn6meni o kon6ni valn6 hromady musi bytzaslfuny akciondifim nebo uveiejndny nejpozddji do 15 dnt ode dne. na kte4i byla svolsna ptvodni valn6 hromada. N5hradni valn6 hromada se musi konat bez zb5rtelndho odkladu. N6hradni valn6 hromada musf mit nezmdndny poiad jedn6nf a je usn6senischopnd bez ohledu na podet piitomnjch akciondii a v;isi jmenovit6 hodnoty jejich akcii. Na tuto skutednost je nutno v pozvhnce akcion6ie upozornit l 3) O zfilelitosti, kter5 nebyla uvedena v oznhmendm poiadu jednhni, mtfie valn6 hromada rozhodnout ponze tehdy, jsou-li piitomni v5ichni akcion6ii a jednomyslnd souhlasi s projedndnim tdto zfllelitosti. 4) S drzenim jedn6 akcie na jm6no v listinn6 podobd o jmenovitd hodnotd I ,-- Kd (slovy: Jeden milion korun des[fch) je spojen jeden hlas hlasovaciho pr6va pii zased1ni valn6 hromady akciov6 spolednosti. Pokud budou vyd6ny na zilklade rozhodnutf valn6 hromady o zm6nd stanov akcie jin6ho druhu, v jind formd a podobd a v jind nomin6lni hodnot6, upravi stanovy rovn6z podet hlasri spojenlich s drzenim t6chto akcii a dal5i pr6va s nimi spojen6 pii hlasov6ni valnd hromady. 5) Valnri hromada rozhoduje prostou vet5inou hlasri piftomnfch akcioniiiri, neni-li k rozhodnuti zapoliebi kvalifikovand v6t5iny. PoZadavek kvalifikovan6 v6tsiny znamen6, Le propiijeti rozhodnuti musi b;it odevzd6ny nejm6n6 2/3 nebo%hlasivyladovan!,ch z6konem hromady o: 6) Kvalifikovan6 vdtiina 213 hlasi piitomn;fch akcionfiri je zapotiebi pro rozhodnuti valnd a) zmdnd stanov, nejde-li o zm6nu v disledku nyieni z6kladniho kapit6lu piedstavenstvem nebo na zfkladd jinlfch pr6vnich skutednosti ----

10 \rana deset NZ s03t2014 ht o myieni nebo snfzeni zakladniho kapit6lu, nebo o povdieni piedstavenstva ke nlieni zakladniho kapit6lu nebo o moznosti zapoeteni penelite pohled6vky vridi spolednosti proti c) pohled:ivce na splaceni emisniho kurzu akciiryd6ni vymdnitelnlfch nebo prioritnich dluhopisri -- 'll el rozhodnuti o zruseni spolednosti s likvidaci a schv6leni n6vrhu rozdeleni likvidadniho ztistatku rozhodnuti o piem6nd spolednosti - fhzi nebo rozdeleni, pievodu jmdni na jednoho akcioniiie nebo o zmen6 pr vni formy. t-) k rozhodnuti podle $ 421 odst. 2 pism. m) zil<ona o obchodnich korporacich. Knozhodnuti podle $ 421 odst. 2 pism. m) zilkona o korporacich a pii rozhodov6ni o zv'-f5eni nebo sni2enf zakladniho kapit6lu vyzaduje se souhlas 213 hlasi piitomnlich akcion6ifi kalddho druhu akcii, \xere spolednost vydala a jejichl,pr6va jsou timto rozhodnutim dotdena.--- 7) Kvalifikovan6 v6t5ina 3/t piitomnjch akcion6ifl se vyzaduje k rozhodnuti valn6 hromady '. pripadech uvedenjch v zhkone a piipadech: at o zmdnd druhu nebo formv akcii. h I zrndnd pr6v spojenych s urditym druhem akcii omezeni pievoditelnosti akcif na jmdno nebo zaknihovanfch akcii o rfiazeni fdastnickych cennlch papiru z obchodovhni na evropsk6m regulovan6m trhu, piidemz % souhlas je vyzadovdn u tdch piitomn;fch akcion6ifi, kteii maji akcie, jichz se --4-,,,:'jL'\r'eni valn6 hromady tyk6,uzbyvajicich akcionriiri postadi souhlas 3/tvdtiiny piitomnych { l"' atrifikovan6 vdt5ina %hlasi piitomnfch akcion6ifi je zapotiebi pro rozhodnuti valnd hromady o: r w'loudeni nebo o omezeni piednostniho pr6va na zisk6ni vymenitelnych a prioritnich dluhopisri n'loudeni nebo omezeni piednostniho pr6va na upisov6ni noqfch akcii pii zvy5ov6ni rjlrladniho kapit6lu :.' urrozildni rozddleni zisku jinfm osob6m nel akcioniirim podle g 34 odst. I,r zrrseni zikladniho kapit6lu nepen6zit'.imi vklady. lrr-ze spolednost vydala akcie rtzn6ho druhu, vyzaduje se ktdmto rozhodnutim takd souhlas ulrcrffir:ni =cnfiinov6 vdt5iny hlasfi piitomnfch akcionhii kald5ho druhu akcii, ledale se tato 'r'rr rirnr'iiji ;:r I lastnikri tdchto druhri akcii nedotknou. i K rozhodn uti valn6 hromady o spojeni akcii se vyzaduje i souhlas v5ech akcion6ifi,jejichz ilfrblr rix r :;-:- SpOjit.--

11 StranajedenSct NZ 503/20t4 l0) Rozhodnuti valnd hromady uveden6 zejmena v $ 416 a 417 zilkona o obchodnich korporacich musi byt osvdddena veiejnou listinou. l1) Hlasov6ni je veiejnd a ddje se aklamaci B. Piedstavenstvo el6nek 14 t Postaveni a ptsobnost piedstavenstva l) Piedstavenstvo je statutilrnim org6nem, piislu5i mu obchodni vedeni spolednosti. Nikdo neni oprsvndn udelovat piedstavenstvu pokyny flkajici se obchodniho vedeni, s qfjimkou stanoveno zitkonem. Piedstavenstvo ml 4 dleny. 2) Piedstavenstvo iidi spolednost a rozhoduje o v5ech zillehitostech spolednosti, kter6 nejsou z6konem nebo stanovamivyhrazeny do prisobnosti valn6 hromady nebo dozordi radv. 3 ) Piedstavenstvu piislu5i zejm6na: a) zabezpeeovat obchodni vedeni -- b) zaj i5t'ovrini provozrich zillelitosti spolednosti c) vykondvat zamdstnavatelsk6 pr6va d) svollvat valnou hromadu i nrihradni valnou hromadu N e) zajistit zpracovhni a piedkl6dat valn6 hromad6: n6vrh koncepce podnikatelsk6 dinnosti spolednosti a nivrhy jejich zmdn - nsvrhy na zmdnu stanov nsvrhy na zvy5eni nebo snizeni zdkladnfho kapitdlu - i6dnou, mimoi6dnou a konsolidovanou, popiip ade i mezitimni ridetni z6vdrku - n6vrh na rozddleni zisku, vdetnd stanoveni vfse a zptsobu vyplaceni dividend - n6vrhy na zprisob Wi ^rfit spolednosti vznikl;ich v uplynul6m obchodnim roce, jakoz i ndvrhy na dodatednd schv6leni pou1iti rezervnfho fondu nrivrh na zvlieni rezervniho fondu nad hranici urdenou stanovami - n6vrhy na ziizeni a zru5eni dal5ich, v dl6nku 8 stanov neuveden;ich org6nri, jakoz l na vvmezeni jejich postaveni a pfi sobnosti

12 Strana dvanfict NZ 503t n6vrh na zm5enf spolednosti, jeji vstup do likvidace f) rykon6vat usneseni valnd hromady a dozordf radv g) rozhodovat v piipade potieby o derp6ni prostiedkt zrezervniho fondu ---- h) zajist'ovat iridn6 vedeni piedepsan6 evidence, ridetnictvi, obchodnich knih a ostatrnfch dokladri spolednosti i) projedndvat a schvalovatorganizaenii6d spolednosti, dislokaci spolednosti, zaklfudini organizadnich iednotek j) navrhovat valnd hromadd spolednosti, aby jmenovala Szickou osobu prokuristou spolednosti nebo ab) tuto osobu jako prokuristu odvolal4 k) se souhlasem nebo na pokyn dozordi rady podat piislu5ndmu soudu n6vrh na prohl65eni konkurzu na majetek spolednosti-- l)jmenovat vykonn6ho ieditele spolednosti a udelovat mu potiebn6 pln6 moci k jedndni za spolednostm) uveiejiovat ridetnf z verku na internetoqfch strsnk6ch spolednosti alespori po dobu 30 dni piede dnem konsni valn6 hromady a do doby 30 dni po schvsleni nebo neschv6leni ridetni zhverky. 4) Piedstavenstvojedn6 za spolednost zprisobem vyplyvajicim z dlsnku 30 a 3l tdchto stanov. 5) Piedstavenstvo se pii sv6 dinnosti iidi zilsadami a pokyny schvrilen;imi valnou hromadou a u pripadech v'-fslovnd stanovenlich zhkonem dozorbi radou. Piedstavenstvo odpovid6 spolednosti za ikodu zptisobenou poru5enim pr6vnich povinnosti pfi v'-ikonu prisobnosti piedstavenstva. Pfedstavenstvo jedn6 s povinnosti p6de i6dn6ho hospod6ie ) Piedstavenstvo mtze pozadat valnou hromadu o uddleni pokynu tykajiciho se obchodniho redeni, tim neni dotdenajeho povinnostjednat s pddi i6dn6ho hospod6ie Cl6nek l5 SloZeni. ustanoveni a funkdni obdobi piedstavenstva 1) ilenovd piedstavenstvajsou voleni a odvol6v5ni valnou hromadou, kter6 rovn6z schvaluje vnlouvy o rn-fkonu funkce podle $ 59 a plndni podle $ 67 zhkona o obchodnich korporacich ) Funkdni obdobi jednotlivych dlenfi piedstavenstva je pdtilet6. Opdtovn6 volba dlena :ncstavenstva je mozn ) elen piedstavenstva mrize z teto funkce odstoupit pisemnlfm prohl65enim dorudenlfm ir=,ul-tavenstvu. Nesmi tak v5ak udinit v dobd, kters je pro obchodni korporaci nevhodn6. Odstupujici ;. en ozr6mi svd odstoupeni piedstavenstvu a jeho funkce kondi uplynutim jednoho mesice od

13 hrffc! NZ s03/2014 fuuieoi tohoto o?ra'itri.li' neschvsli-li piedstavenstvo na Lkdost odstupujfciho jinf okamzik z[niku ffie- 4) Jeslliin dlen piedstavenstva ze svd funkce odstoupi nebo zemie, nebo je odvoliin, nebo r&mei jeho funkdni obdobi musi valnd hromada spolednosti do 2 mdsicri zvolit nov6ho dlena $edscavenstva. Funkce dlena piedstavenstva, kterdmu upll,nulo funkdni obdobi, zanik az volbou Dol'fro dlena piedstavenstva na jeho misto. Piedstavenstvo, jeho, podet dlenfi zvolenlfch valnou hmadora neklesl pod polovinu, mfize jmenovat ndhradni dleny piedstavenstva do pifstiho zased;ni vah hromady' Doba vfkonu funkce n6hradnfho dlena piedstavenstva se nezapoeit6v6 do doby r'5'*mu fi mkce dlen a piedstavenstva 5) Piedstavenstvo voli a odvol6v6 sv6ho piedsedu. - Cl6nek 16 Svol6v6ni zased6ni piedstavenstva l) Piedstavenstvo zased6 nejm6nd je dnou zatii mdsice. 2) zasedini piedstavenstva svol6v6 jeho piedseda tak, aby bylo ostatnim v dostatedndm piedstihu pied jeho konrrn im znirmo misto, datumadasaprogram zasedini. Nenili funkce piedsedy piedstavenstva obsazena, svol6v6 po tuto dobu kterlfkoliv jeho dlen. 3) Piedseda je povinen svolat zasedfuni piedstavenstva vidy, pol6d6-li o to n6kteqf z nebo dozordi rady pisemnd s udr{nim dtvodu. jinak 4) zasedini piedstavenstva se kon6 v sidle spolednosti, ledaze by piedstavenstvo rozhodlo 5/ ilenstvi v piedstavenstvu je nezastupiteln ) Piedstavenstvo mtze podle sv6 rivahy piizvatnazasedhnii dleny jinfch orgrinri spolednosti, jejf zam6stnance nebo akcioni{ie. 7) zasedini piedstavenstvaje oprrivndn se zridastnit dlen dozord irady.piedstavenstvoje vzdy povinno o svdm zasedini dozordi radu vyrozumdt. ehneklt Zaseddnf piedstavenstva l) zasedfini piedstavenstva iidijeho svolavatel, nebo piedsedou povdieny dlen piedstavenstva,

14 Strana dtmfuct NZ s03/2014 2) O pnibdhu zasediini piedstavenstva a piijat'jch rozhodnutfch se sepisuj e zhpis, ktery podepisuje piedstavenstvem urdeny zapisovatel a piedsedajfci zasedini piedstavenstva. Na n6sledn6 schuzi piedstavenstva je tento zdpis fodepsrin i ostatnimi dleny piedstavenstva. Y zhpise z jednini musi byt jmenovite uvedeni dlenov6, kteii hlasovali proti jednotlivym usnesenim nebo se zdrleli hlasov6ni; u neuvedenfch dlent se ml zato, Ze hlasovali pro piijeti rozhodnuti. 3) N6klady spojen6 se zased6nimi i s dal5i dinnosti piedstavenstva nese spolednost. il6nek 18 Rozhodov6ni piedstavensfva jeto d.lenri.- l) Piedstavenstvo je usn65enfschopnd, jeji na jeho zasedini pfftomna nadpolovidnf v6t5ina 2) K piijeti rozhodnuti ve v5ech zillelitostech projedn6vanfch.na zasedilnipiedstavenstvaje zapofiebi, aby pro nd hlasovala nadpolovidni vdtsina piitomnfch dlenfi piedstavenstva. V piipadd rormosti hlasri rozhoduj e hlas piedsedy piedstavenstva ) Pii volbd a odvol6v6nf piedsedy piedstavenstva dotden6 osoba nehlasuje itrenet tg Rozhodovi{ni piedstavenstva mimo zased6nf l) JestliZe s tim souhlasi v5ichni dlenovd piedstavenstva, mile piedstavenstvo udinit rozhodnuti i mimo zaseditnive smyslu $ 158 odst.2 obdanskdho zdkoniku. V takov6m piipadd se v5ak k n6vrhu rozhodnuti musi vyjsdiit vlichni dlenov6 piedstavenstva a rozhodnutf musi byt pfijato jednomyslnd ) Rozhodnutf udin6n6 mimo zased6ni musi byt uvedeno v zipisu nejblizsiho zasedini piedstavenstva ) Veikerou organizalni dinnost spojenou s roztrodovi{nim mimo zasedini piedstavenstva zaji5t'uje jeho piedseda a nenili jeho funkce obsazena, jals.ikoliv dlen piedstavenstva po tuto dobu. -- il6nek 20 Povinnosti 6lenri piedstavenstva l) ilenov6 piedstavenstva jsou povinni vykonrlvat svou ptisobnost s p6di i6dndho hospod6ie,

15 NZ 503t20r4 nezbytnou loajalitou, potiebnlfmi znalostmi a pedlivosti a zachovhvat mldenlivost o dtvdrnfch a skutednostech, jejichz prozrazenitietim osobr{m by mohlo zptisobit spolednosti ikodu. - 2) ilenov6.pt'edstavenstva jsou tal<t6r, povinni respektovat omezpni tykajicich se a pravidla o stietu zajmi, kter6 pro ne vypljvaji z piislusnfch ustanoveni pr6vnfch piedpisri. 3) Dfisledky poruseni povinnosti obsazenfch v odstavci I a 2 vyplyvaji z obecnd zhvaznlch piedpisti. 4) ilenov6 piedstavenstva odpovidaji spolednosti za podminek a v rozsahu stanoven6m zavanrymi prdvnimi piedpisy zatjmu, kterou ji zptisobi zavinenlmporusenim povinnosti pii sv6 funkce. Zptsobili takto rijmu vice dlenri piedstavenstvq odpovfdaj i za ni spolednosti a nerozdfln6 zitkazu obecnd Cl6nek2l Odmdna a tanti6my dlenri piedstavenstva l) Clenrim'piedstavenstva pifslu5i nulkon jdjich funkce odm6na stanoven6 valnou hromadou,l$*enosti a obsazena ve smlouvd o v'.ikonu funkce. 2) dlentm piedstavenstva nilleleji tanti6my pouze vpiipade, Ze o tom roztrodne valn6 spolednosti. C. Dozorii rada CVnet<ZZ Postaveni a prisobnost dozordi radlz l) Dozordi rada je kontrolnim orgiinem spolednosti aml I dlena ) DozarLi rada dohlili na vfkon ptisobnosti piedstavenstva a uskutedriovrini podnikatelsk6 i spolednosti ) Dozordi rade piislu5i zejmdna: e) kontrolovat dodrzovr[nf obecnd zirvaznlchpr6vnich piedpisri piez,koum6vat i6dnou, mimoisdnou di konsolidovanou, popiipadd tak6 mezitimni ridetni zavdrku a n6vrh na rozddleni zisku nebo na rihradu lraw, vdetne stanoveni v'-fie a zprisobu vypl6cenf dividend a pod6vat o v'-isledku zpr6\1rvaln6 hromadd

16 Strana Sestn5ct NZ s03/2014 c) svolsvat i6dnou nebo ndhradni valnou hromadu, vyladuji-li si to zhjmy spolednosti ve smyslu ustanoveni $ 404 zikona o obchodnich korporacich d) e) piedkl6dat valn6 hromadd i piedstavenstvu sv6 vyj6dienf, doporudeni anhvrhynahlilet do evidence, ridetnictvi a ostatnich dokladri spolednosti. 4)DozorEi rada se pii sv6 dinnosti iidi zilsadami a pokyny schvr{lenlfmi valnou hromadou ) Dozordf rada odpovid6 spolednosti za Skodu zpisobenou porusenim pr6vnich povinnosti pii v'-ikonu prisobnosti dozord,i rady ehnek23 SloZeni. ustanoveni a funkdni obdobi dozordi rady 1) Dozordi radu voli a odvol6v6 valn6 hromada. elen dozordi rady nesmi blt zhroveidlenem piedstavenstva nebojinou osobou opr6vndnou podle zapisu v obchodnim rejstiikujednatzaspolednost ani qikonn;fm ieditelem spolednosti jmenovanym piedstavenstvem spolednosti ) Funkdni obdobi dlena dozordirady je dtyiletd. Op6tovn6 volba dlena dozorlirady je moin6. 3) ilenswi v dozordi radd je nezastupitelnd Clfinek24 Zinik funkce dlena dozordi rady 1) ilen dozordi rady mtize z t6to funkce odstoupit pisemn;im prohld5enim doruden;fm valn6 hromad6. Nesmi tak v5ak udinit v dob6, kter6 je pro spolednost nevhodnd. Odstupujici dlen oznilmi sv6 odstoupeni valn6 hromadd a jeho funkce kondi uplynutim jednoho mdsice od dorudeni tohoto ozn6meni, neschv6lf-li valn6 hromadanalhdostodstupujicfho jinj okamlikzfunikufunkce. 2) JestliLe dlen dozordi rady ze sv6 funkce odstoupi nebo zemie, nebo je odvol6n, nebo jinak skondi jeho funkdni obdobi, musi valn6 hromada spolednosti bez zbyledn6ho odkladu zvolit nov6ho dlena dozordf rady. Funkce dlena dozordi rady, kter6mu uplynulo funkdni obdobi, zanik az volbou nov6ho dlena dozordi rady na jeho misto. ebnek25 Rozhodov6ni dozordi rady l) Dozordi rada rozhoduje mimo zasedilni. Dozordi rada je povinna piijmout rozhodnuti ohlednd zillelitosti, kter6 patii dle tdchto stanov nebo z6kona dojeji pfisobnosti, a nebojinak plnit sv6

17 Strana sedmn5ct NZ s03/2014 povinnosti dle t6chto stanov a zhkona vfudy, vyzve-li ji k tomu piedstavenstvo nebo pfsemn6 kterykoliv akcion6i, pokud soudasnd uvede nal6hau!, drivod takovdho pozadavku. 2) Dozordi rada rozhoduje kte4f podepisuje dlen dozorei rady. usnesenfm. O piijaqfch usnesenich dozordi rady se poiizuje z6pis, ehnek26 N6klady dozordi rady N6klady spojen6 s dinnosti dozorlirady nese spolednost. ehnek2t Povinnosti dlena dozordi rady l) ilen dozor'i rady je povinen vykon6vat svou prisobnost s p6di i6dn6ho hospod6ie, nezbytnou loajalitou, potiebnymi znalostmi a pedlivost i a zachov6vat mldenlivost o driv6rnjch informacich a skutednostech, jejichz prozrazenitietim osobdm by mohlo zprisobit spolednosti skodu. Tim nejsou nijak dotdena opr6vndnf dlena dozordi rady vyplyvajici zkontrolni ptsobnosti tohoto org5nu spolednosti. 2) ilen dozorei rady je povinen respektovat omezeni flkajici se zflkazlkonkurence a pravidla o stietu zfijm]& vyplivajfci z piislusnych ustanoveni obecnd zhvaznlch prdvnich piedpisri. Drisledky porusenf t6to povinnosti vypljvaji ze z6kona. 3) Pokud dlen dozordi rady porusi ndktery ze zhkazttuvedenfch v odstavci I a 2, jespolednost opriivndna poladovat, aby vydal prospdch z obchodu nebo aby na ni pievedl tomu odpovfdajic i pr6va. Tim nenf dotdeno pr6vo na ndhradu rijmy. l) elenovi dozordi rady pifslusi obsazena ve smlouvd o v'-fkonu funkce. za vykonjeho funkce odmena stanoven6 valnou hromadou a spolednosti. 2) clenovi dozorli rudy nilleleji tantidmy pouzev piipadd, Ze o tom rozhodne valnd hromada ehnek2g

18 Strana osmn6ct NZ 503/2014 Prokurista spolednosti l) Uddlenim prokury je prokurista zmocndn k pr6vnim jedn6nfm, ke kte4fm dochgzi pii provozu spolednosti, a to i k t6m, pro kter6 se jinak vy?adujepln6 moc.. piislu5i mu zejm6na: a) vykon5vat usneseni piedstavensfra a d,ozord,i rady pii provozu podniku b)zaiizovatbelneprovoznizillelitostispolednosti c) vykon6vat pravomoci piedstavenstva,kter mu byly delegov6ny k zajisteni provozu podniku d) rozhodovat o zamdstnaneckf ch zillelito stech spoledno sti. 2) Prokurista vykondv6 prokuru sp6di i6dn6ho hospodilie a je odpovddnj zprisobenou spolednosti pii qfkonu sv6 funkce. Prokurista neni opr6vn6n pievdst prokuru jindho ani uddlit dalbi prokuru za Skodu na ndkoho 3) Prokurista neni opr6vnen pii v'-ikonu sv6 dinnosti zcizovat nebo zatelovat nemovitosti, lcterd jsou vlastnictvim spolednosti. Nakl6dat s jinymi majetkovfmi hodnotami, vdetnd jejich n6kupu, piesahuje-lijejich cena d6stku ,-- Kd,je opr6vndnjen s piedchozfm souhlasem piedstavenstva. - III. Jedndnf za spoleinost il6nek 30 Zastupovdni spolednosti l) Spolednost zastupuje uvniti i navenek vfidi tietim osob6m, pied soudem a pied jinfmi orgriny v celdm rozsahu piedstavenstvo, a to bud' piedseda piedstavenstva a jeden dal5i dlen piedstavenstva spolednd nebo dlen piedstavenstva povdien;i k takov6mu jedn6ni pisemnd piedstavenstvem. 2) Spolednost zastupuje uvniti i navenek samostatnd piedseda piedstavenstva v piipadech uddlov6ni zmocndnf k zastupov6ni spolednosti pied soudy, st6tnimi org6ny a orginy mistni samospr6vy, pii podepisov6nf listin souvisejicich se z6pisem zmdn spolednosti v obchodnim rejstifku a pii podepisoviini listin, jimiz se nenakl6dd s majetkem akciovd spolednosti. il6nek 3l Podepisov6ni za spolednost l) za spolednost podepisuji piedseda piedstavenstva a jeden dalii dlen piedstavenstva spolednd anebo dlen piedstavenstva povdien;f k takovdmu jedndnf pfsemnd piedstavenstvem

19 Strana devaten6ct NZ s03/20r4 samostatnd anebo piedseda piedstavenstva v piipadech, kdy je oprdvndn k samostatn6mu jedn6ni di zastupovdni za spolednost, a to tak, Le k napsan6 nebo vytistdnd firm6 vlastnorudni podpisy. IV. Hospodaieni spoleinosti spolednosti piipoji sv6 Clfinek32 Obchodni rok Prvni ridetni obdobi spolednosti zadin jejfm zapsrinim do obchodniho rejstiiku a kondi dnem 31. prosince tohoto roku. Kazdf dalsi obchodni rok je totolny s kalend6inim rokem. ilinek 33 Evidence a ridetnictvf spolednosti Evidence a ridetnictvf spolednosti se vedou zprisobem odpovfdajicfm pifslu5nym obecnd z1vaznym pr6vnim piedpisrim. Clfinek34 Udetni zfivlrka l) Sestaveni i6dn6 ridetni z verky a n6vrhu na rozdeleni zisku, vdetnd stanoveni vy5e a zprisobu r'ypl6ceni dividend atanti6m, popiipadd ndvrhu na zprisob Wyti ztrht spolednosti, zaji5tuje piedstavenstvo' Sestavenou rodni ridetni zhvdrku spolu s uveden;ymi n6vrhy piedloli piedstavenstvo nejpozd6ji do 31. biezna kazd6ho roku dozordi radd k piezkoum6ni apote nejpozd6ji do 30. dubna piedlozi tuto z6vdrku auditorovi vybrandmu dozordi radou. Po piezkoum1ni dozordi radou a ov6ieni auditorem se tato ridetni zhverka nebo vybran6 ridaje z ni s uvedenim doby a mfsta, v n6mz je ridetni zdverka k nahlddnuti pro akcioniie zasilajiakcionriirim, kteii jsou drziteli akcii na jm6no, a to nejm6nd 30 dnri pied kondnim valn6 hromady. Pokud spolednost vyds akcie na majitele, weiejni se ridaje t6to fdetni 'zdv1rl<y v t6ze lhttd zprisobem urdenlfm z6konem a stanovami pro svol6n i valn6 hromady s uvedenim doby a mista, kdy a kde je ridetni z6vdrkapro akcion6ie spolednosti k nahl6dnut i. Dozorli radou piezkoumanou a auditorem ovdienou zsvdrku pak piedstavenstvo piedlolitdto valn6 hromadd, kter6 musi blit svol6na nejpozd6ji do 30. dervna piislu5n6ho roku. Dozord,i rada zdrovei piedlozi uveden6 valnd hromadd zpr vu o rlisledku svdho piezkoum6ni a z6ver auditora. Spolednd s ridetni z6vdrkou uveiejni piedstavenstvo tak6 zprhvu o podnikatelsk6 dinnosti spolednosti a o stavu jejiho majetku; tato zprhva je soudristi vyrodni zprhvy podle jin6ho prdvniho piedpisu, zpracov6v6-li se.----

20 Strana dvacet NZ 503/2014 2) Udetni zdverka musi byt sestavena zprisobem odpovfdajicim obecn6 z6vazn!,m pr6vnim piedpisrim azhsadhmi6dndho ridetnictvf tak, aby poskytovala ripln6 informace o majetkovd a finandni situaci, v niz se spolednost nachhzia o vysi dosazendho zisku, nebo rtr6tvznikl!,ch v uplynul6m roce. elanet:s Rozddlov6ni zisku spolednosti l) O rozdeleni zisku spolednosti piezkoumrinf tohoto nfvrhu dozorei radou. rozhoduje valnd hromada na n6vrh piedstavenstva po 2) Zisk spolednosti dosazenlf v obchodnim roce se po odedtenf d6stek piipadajfcich na dand, na dotaci rezervniho fondu a dal5ich fondt, zejmdna rezervniho fondu ke kryti budouci ztr1ty a na dalsi ridely schv6len6 valnou hromadou, je rozddlen na z1kladerozhodnuti valnd hromadv eisql zisk spolednosti mrize blit pouzit podle rozhodnutf valnd hromady k piidelu do rezewnih,o fondu a dalsich fondt, k piipadn6 dal5imu pouziti podle rozhodnuti valnd hromady jen pii respektov6ni omezujicich ustanovenf z6kona' Yaln hromada mtize rozhodnout i tak, Le zisii nebo jeho d6st zristane nerozddlen. Spolednost pou?iv zisk, k nfvrhu piedstavenstva najeho rozddleni v poiadi: a) na zdkonem stanoven6 dan6, odvody a poplatky b) na pifdel do rezervniho fondu c) napiiddl ostatnim fondrim, jsou-lizlizeny d) na vyplatu dividend akcion6irim e) na lfipadlou rn-fplatu tanti6m dlenrim piedstavens tva a dozorei rady ana ostatni ridely. Spolecno* neni opr6vn6na rozddlit zisk nebo jind vlastni zdrojemezi akciondie, pokud vlastni kapit6l zjiftfu',y' zffi nebo mimoi6dn6 ridetni zhvhrkyje nebo by v dtsledku rozddleni zisku byl nilii nei'?akl-'ini kryfuix spoleinosti m!ileny o fondy, kterd podle zdkonaa stanov nesmi spolednost poulit k plneni akcimfiirim i6stka urdena k v5rplacenf na zisku spoleenosti nesmi byt vyssi nel je hospod6ish_f v'-isledek fdelniho obdobi vyt6:tan"i-v ridetui zaverce sniiren! o povinny piidel do rezervniho fondu a o neuhrazend rtr6$ zminulfch let a njtenj o nerozddlenf zisk z minu$ch let a fondy vytvoien6 ze zisku, kter6 spolednost mfize sv6ho uvilieni. valn6 hromada mtze rozhodnou! aby se na zisku spolednosti podfleli tak6 zamestnanci spolednosti. Tento podfl nemtze bit vy55i nel30 % celkov6ho objemu dividend urdenych k rozddleni akcion6irim, pokud celkovd v'-fse tohoto podilu spolu s objemem dividend a piipadnjch tanti6m dlenri piedstavenstva a dozorei rady nepiesilhne objem zisku urdendho k rozddleni v piedchozim odstavci. ---

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y'

stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' stanovy spoleinosrr s RUdENIwT ovrnznn.fvr Kru5nohorskd poliklinika s.r.o. J,Y' Uptne zn ni r. zakladni usrrnovbni ilinek Zfl

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl

ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl ZAKLADACI SMLOWA Nadainiho fondu Sestf smysl Preambule V souladu s ust. $ 3 Zil

Více

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013)

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013) zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013),, MEZTTTMNI ZPRAVA" zhotoven6 ve smyslu g 1l9a zilkona 8.25612004 Sb. o podnik6ni na kapitrilov6m trhu ve znenf

Více

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis

I I I. strana prvni NZ 650t201r N 67512011. S t e j n o p i s Notfiskf z6pis strana prvni NZ 650t201r N 67512011 S t e j n o p i s Notfiskf z6pis sepsanli dne druh6ho z\ii rokt dva tisice jeden6ct (2.9.2011) mnou, Mgr. Pavlem Bemardem, notaiem se sidlem v Bm6, v md kancel6ii v

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY

PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY PROJEKT ZMENY PRAVNI FORMY vypracovanf statut6rnim org6nem spolednosti ROLOFOL s.r.o. Osobou z0dastn6nou na piem6ne je spolednost: ROLOFOL s.r.o. lc: 258 73750 se sidlem: Bordovice 9, PSe : 744 01 zapsanf

Více

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2

Not6isky zrflpis. zaloleni spolednosti s ruienim omezenym dle $ 105 a ndsl. Obchodniho zrikonfku. N 157t20t2 STBJNOPIS strana prv6 NZ t38/2012 N 157t20t2 Not6isky zrflpis sepsan;f jmdnem JUDr. Vladimiry Kostiicov6, not6iky se sidlem v Brn6, dne 08.02.2012 (slovy: osm6ho rinora roku dva tisice dvan6ct) v kancel6ii

Více

-,,t 1,1t7--/' VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady

-,,t 1,1t7--/' VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady SERVIS CLIMAX a.s. K rukim statut{rnfto ieditele Jasenice 1253 755 01 Vsetin VEc: Lidostkvalifikovan6ho akcionrfie o doplneni poiadu valn6 hromady Yirteny pane statutarni iediteli, pozvdnkou na mimoi6dnou

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \"iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd

NorA{sKf z.{prs I I. - stanovami eeskdho olympijskdho \iboru opatien mi dolozkou Ministerstva vnitoa Ceskd registrovan u Mipister.stva vniia eesk6 republilfy dne 25.1.1993 pod d. VS/1_17 98x/93_R (d6le t6z Stranajedna NZ 59/20t3 STEJNOPIS NorA{sKf z.{prs sepsani dne 15.2.2013 (slovy: patndctiho inola roku dva

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

1. Zahfieni. prezentace" volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8

1. Zahfieni. prezentace volba orgdnri ShromiZddni. Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 ,n a-a Zhpis z jedn6nf Shrom6id6nf Spoleienstvi vlastnikri domu ip. 3203 v Praze 10 Hyacintov 3208/8 se sfdlem: Hyacintov6 3208/8, L06 00 Praha 10 ICz 27171205, DIC: C227171205 zaps. u MS v Praze, odd.

Více

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing.

Obecni iriad Kramolna. Zasedfini nebylo pieruseno. Alena Kadav6, Jitka Krop6dkov6, Ing. Bohumil Pecold, Jiii Mar5ik, Ladislava Novotn6, Ing. ,/ Misto jedn6ni: Hodina zahifeni: Hodina ukondeni: Zdpis i.i z ustavujiciho zaseddni Zastupitelstva obce Kramolna, konan6ho dne 5. listopadu 2014 Obecni iriad Kramolna 18:00 hodin 18:40 hodin Doba pieru5eni

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

et. z UEel nadainiho fondu

et. z UEel nadainiho fondu STATUT NadaEniho fondu Neuron na podporu v6dy Preambule Karel JaneEek, PhD., r.e.:73o72612039, bytem U Tieti baterie to48121,160 00 Praha 5 Bievnov, zaloiil nadaini fond s ndzvem "Nadadni fond Neuron na

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre

KE SMLOUVN O UiT,O NA REALTZACI STAVBY. DODATEK i. 1. n-, {ol nre n-, {ol nre Krajskjt ddtski domov pro ddti do 3 let, piispdvkovd organizace se sidlem: Z{tkova 1267/4, 36001 Karlovy Vary tio: zt r i5 t3o DIe: CZ 7II 15 130 bankovni spojeni: Komerdni banka, a.s. dislo

Více

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti

COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Založení akciové společnosti COLORLAK, a.s. STANOVY akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Založení akciové společnosti Článek 1 1. COLORLAK, akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního

Více

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK

NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK NÁVRH ZMĚNY STANOV akciové společnosti Prefa Brno a.s. dle ZOK 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Akciová společnost Prefa Brno a.s. (dále jen "Společnost") byla založena jednorázově

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s. 2. Sídlo společnosti 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava. 3. Předmět podnikání (činnosti) 3.1. Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. I. Základní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. Základní ustanovení 1 Vznik společnosti Společnost byla založena ve smyslu 172 obchodního zákoníku bez výzvy k upisování akcií. 2 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma:

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost )

STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost ) STANOVY společnosti Gotberg a.s. ( Společnost ) 1. FIRMA SPOLEČNOSTI---------------------------------------------------------------------------- 1.1 Firma Společnosti je: Gotberg, a.s. -------------------------------------------------------------------

Více

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva)

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva) Obec Libina, Id: 00302899, se sidlem: Libina 521,78805 Libina zastoupen6: mistostarostkou obce Bc. Ladou Cinegrovou bankovni spojeni: irdet d. 18824471910300 vedeny u Ceskoslovensk6 obchodni banky a. s.

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Strana 1 (celkem 11)

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Strana 1 (celkem 11) Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Strana 1 (celkem 11) Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti 1. Akciová společnost (dále

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY Sidlo: Praha 3, Husineck6ll24lll.a,Psi 13000,Ii: 45797072,D1C: CZ,45797072 Zapshn v obchodnim rejstiiku veden6m MEstskfm soudern v Praze, odd. A, vlolka 6664 vyhla5uje v

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva

Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Obec Libenice Zastupitelstv obce Libenice Z6pis ze z sedilni Zastupitelstva obce Libenice, konan6ho dne 19. l.20l5,od 19:00 hodin. 1. Zzhfijeni zasedrini zastupitelstva Tasedini Zastupitelstva obce Libenice

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

S T A N O V Y. Část I.

S T A N O V Y. Část I. S T A N O V Y obchodní společnosti TAGROS a. s. IČO: 60793066 se sídlem Troubelice č.24,783 83 Troubelice zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v odd.b,vl.979 Část I. Založení akciové

Více

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Ke Skalce 32,586 04 Jihlava Cislo zakdzky: HSJI- 4999 le-2012 Datum vyhlf5eni: 14. II. 2012 Cj.: HSJI-4999-IlE-2012 Podet listri: 3 Podet piiloh: 212 Yyzva k podfni

Více

obeanskeho SDRUZnxf SK SLAVIA vejprnice

obeanskeho SDRUZnxf SK SLAVIA vejprnice STANOrY obeanskeho SDRUZnxf SK SLAVIA vejprnice kolskt 301.33027 VeiPmice Go: esggtzt CL. I. Nizev sfdlo 1. SK Slvi Vejprnice (d6lejen klub), je dobrovolnou orgnizcisdruzujici fyzicke prsvnick6osobys cilemuspokojenijejich

Více

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015 OÚ Milejovice začátek: 20:00 konec: 18:45 Schválený program: (6 0 0) 1. Volba ověřovatelů zápisu 2. Projednání OZV číslo 1 / 2015 o nakládání s odpadem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZEA Rychnovsko a.s. Úplné znění

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZEA Rychnovsko a.s. Úplné znění STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZEA Rychnovsko a.s. Úplné znění I. Založení akciové společnosti Článek 1 Akciová společnost ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici č.p. 354, 517 11 Javornice, okres Rychnov

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor

Obec Hradec. Zpr ix a neziivisl6ho auditora. o vfsledku piezkoumiini hospodaieni. obecni Unno H RADEC. Ing. fan Nozar, auditor obecni Unno H RADEC Ing. fan Nozar, auditor Na Vfhledech 3r5, 33+ 52 Merklin dislo opravnlnlr4z4 o zapisu do seznamu auditoru lc +gz 37 6or Doslodne: 71, 05, 2012 Piiloha: Zpr ix a neziivisl6ho auditora

Více

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled evropshi socialni Duurcuilr fond v er EVRopsKA unre '" MiXD#E"n ieiovvcnovv MtN STERSTVOSKOLSTV, INVESTICE DO ROZVOJE VZDEMVATI -:J Smlouva o poskytnutf sluiby r.f+ OP Vzd6l6v6ni konkurenceschopno6t uzavien6

Více

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu Adresa pitslusndho f iadu Uiad: Ulice: Piiloha t.8 k ryhldlce C.503/2006 Sb. VEc: OHLASENi STAVBY podle ustanoveni $ f04 odst. I pism. a) ai e) zikona i,. 18312006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

parn.rnx zaxon o PRoDnn rrinvl, uvnnn.nqnna poznvrxov.fnn FoNDEM in nxn rc.8.2012

parn.rnx zaxon o PRoDnn rrinvl, uvnnn.nqnna poznvrxov.fnn FoNDEM in nxn rc.8.2012 verejna NABiDKd pozemkri uninnycn K prodeji PoDlqS TzAroNa E.sstrgss sb., o ponvrinracn pnnvodu znmf,nir,sx*cn n r,nsnich poznmrct zvlastnicrvi sraru NA JrNE osoby. vn znnni poznnrsicu pi.nnprsri parn.rnx

Více

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf

Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Zprfva o Wsledku piezkoumfni hospodflienf Podle zdkona E. 9312009 Sb., o auditorech a o zmdnd ndkterych z6kon:0, ve zneni pozdej5ich piedpisfi, auditorskdho standardu d. 52, dal5ich relevantnich piepisri

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Stanovy společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Úplné znění platné a účinné od [ ] 2015 Část A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKOLIPSKÁ

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Pozvánka na valnou hromadu společnosti Představenstvo společnosti ČERNICE a.s., se sídlem Černice čp. 3, 382 32 Velešín, IČ 251 55 776, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a.

zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. zpreva ne z6vrsl6ho auditora o ov6ieni rl6etni z5v6,rky za rok 2OLL Piiiemce zprivy: statutirni orgin spoleinosti Dev6t6 rozvojov6 a.s. Auditorskd licence a. 796 N6zev instituce: Devhth rozvojovf a.s.

Více

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora.

- - V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora. Tato vfzva byla zirovefi vyvi5ena na elektronick6 riiedni desce soudnfho exekutora. Vyvd5eno dne:. 27.l.20 Sp.zn.: 050 X 22l2ll0 Sejmuto dne (30. dnem od vyv65eni) V.izva k wzvednutf pisemnosti u soudniho exekutora b) DoruiovanS nisemnost: 050 X 22121109 n6vrh, poudeni, vfzv, usn. 51

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007

smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007 smlouva tt nilo d. sloozoozl na scn'is vi'tahu cle i'sn 27 1(l$2 a 27 '1007 CI.I. Smluvni strany 1.1. Objednatel :lnstitut postgraduilniho vzd6lavdni ve zdravotnictvi Rusk6 85, Piaha 10 tel/fax : iio t

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o n6jmu bytu. I. Piedm6t nfjmu. U. Doba nfjmu. Pronajimatelem: BZM a.s.

Smlouva o n6jmu bytu. I. Piedm6t nfjmu. U. Doba nfjmu. Pronajimatelem: BZM a.s. Smlouva o n6jmu bytu Mezi Pronajimatelem: BZM a.s. (d61e j en,,pronaj imatel") N6rodni obrriny 37 Praha 6 rio: 6tosl262 a Nfjemcem: Jaroslavou Semerfdovou, narozenou dne 6. 5. 19560 r.i.565506/0587 (d6le

Více

ZAKLADACI SMLOUVA. L N6zev obecn6 prosp65n6 spolednosti 1.1 N6zev obecne prosp65n6 spolednosti zni Geopark Ralsko o.p.s.

ZAKLADACI SMLOUVA. L N6zev obecn6 prosp65n6 spolednosti 1.1 N6zev obecne prosp65n6 spolednosti zni Geopark Ralsko o.p.s. ZAKLADACI SMLOUVA Jan Ludvik, trvale bytem Jiiiho z Poddbrad 1435, eesk5 Lipa, PSe 47001, r.6. 760105/3669 Anna Jeikov6, trvale bytem fiebiz 28, PSe 273 75, r.d. 79533'1/0101 -a- -a- Petr Hlinka, trvale

Více

ť ů Á Š Á Í Č Ů ě ó Ř ě é é ě é é ř ý ů ň ť ň Š é Ú Č Č Ó Š Č Č Ů ý ů ě Č ý Č Ť ú ň ó ě ý ů óň Č ů é ě ý ý š ě ň ŽŠ ů ý ě ů ě Č Ů ř ů ž ž Č Á Á Ř Ě š š ú ž ý ž ě ů Č ý Č ů é é Ž ě ů ž ú ňó ý Ů ř ř ó Í

Více

Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin.

Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin. Obec Libenice Zastupitelstvo obce Libenice Zipis ze zasedf,nf Zastupitelstva obce Libeniceo konan6ho dne 27. 4.2015, od 19:00 hodin. Zahfjeni zas ed 6nf zastupitelstva T.aseddni Zastupitelstva obce Libenice

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Od: Odesláno: 16. února 2015 9:41 Komu: Předmět: Fwd: stanovy Původní zpráva Od: Datum: 16. 2. 2015 9:35:56 Předmět: stanovy. N 50/2014 NZ 44/2014 N o t á ř s k ý z á p i s Stejnopis sepsaný dne devatenáctého

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 M6stskf isst Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 18.6.2014 T,odpoviil6 Termin plneni Nov6 usneseni iislo SnlnEno Kontrolni termin zistupce starosty Ing. Pavel Machdiek Mg. Koubek 19.6.2014 Zastupitelstvo

Více

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: "d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo ;;hiii: Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo *: V*,j: "d-omoy piispdvkovh organwaceo Skoiick6 3L4,338 43 Miro5ov.Ansrmoftte OrganizaEni f 6d Orgarizadni ffud Domova Harmonie, centra..socislnfch

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

{*n L+"ftrsJ$ poddir{tl km)lgu. Stanovy. Zpdvdckdho spolku,,hlahol" v Praze schv6len6 valnou hromadou dne 30. iljna2}lz

{*n L+ftrsJ$ poddir{tl km)lgu. Stanovy. Zpdvdckdho spolku,,hlahol v Praze schv6len6 valnou hromadou dne 30. iljna2}lz is,.* Stanovy Zpdvdckdho spolku,,hlahol" v Praze schv6len6 valnou hromadou dne 30. iljna2}lz $1 Nizev, sfdloo pn{vnf charakter poddir{tl km)lgu {*n L+"ftrsJ$ l" Nrizev spolku je Zpdviclcf spolek HLAHOL

Více

Pozemkovy fond mfize prodat zemeddlske pozemky podle $ 7 zlkona o prodej i pridy: verejna tqnnidka pozemru uncbxych K prodeji

Pozemkovy fond mfize prodat zemeddlske pozemky podle $ 7 zlkona o prodej i pridy: verejna tqnnidka pozemru uncbxych K prodeji verejna tqnnidka pozemru uncbxych K prodeji podle S 7?AKoNA i. 9s/r999 sb., o podmixracu pnnvodu zemnnnlsx.fcu A LESNicu pozemrct zvlastnrcrvi sraru NA JrNE osoby" ve zxnxi pozunr5ics pnsuprsu _ (D4LE

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

DIi: 2. N6zev/Firma: JOFAMA, s.r.o. Se sidlem: Dolnf Adr5pach dp.7, Dolni Adr5pach 549 57 Ie : DIi: SMLOUVA O DILO

DIi: 2. N6zev/Firma: JOFAMA, s.r.o. Se sidlem: Dolnf Adr5pach dp.7, Dolni Adr5pach 549 57 Ie : DIi: SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO Smluvni strny: 1. Nrizev: M6sto Rokytnice v Orlickfch horich Se sidlem: ndmdsti Jindiich Simk 3,517 6l Rokynice rc: ;ro;l"ry,* hor6ch DIi: C2O0275301 Bnkovni spojeni: es.s. Rokytnice v Orlickj.ch

Více

vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blanenskd I l9l, postovnf schrdnka 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fax: 541555130,

vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blanenskd I l9l, postovnf schrdnka 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fax: 541555130, vnznnsxa sluzn.q, inske REpuBLIKy VCznice KuFim Blnenskd I l9l, postovnf schrdnk 21,66434 Kuiim Tel.: 541555 l l l, Fx: 541555130, ISDS:4cqd4k vas ooprs dj.: ZE DNE: NsE ej.: vyrtzulp: TELEFON: FAX: E.MAIL:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii

ej., oo34sv2o12ikusk I\EBOVIDY Ii: 00235571 za rok 20LL Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce t ).2.2012 r $. l2.20ii Kraisk'0 0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 1 1 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_087 646120 1 IIKUSK ej., oo34sv2o12ikusk Stejnopis d. d Zprtva o vfsledku piezkoumfni hospodaieni obce I\EBOVIDY Ii: 00235571 za

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj.

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie ZborovskS 11 15A21 Praha 5 lfzn: Cj.: SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK Stejnopis d. 2 Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce VACLAVICE Id:00508365 za rolk2a13

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ).

1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále jen společnost ). Návrh nového znění stanov akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (dále

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

DR/AZEBNI VYHLASKA E. 222.DD/09

DR/AZEBNI VYHLASKA E. 222.DD/09 DR/AZEBNI VYHLASKA E. 222.DD/09 vyhotoven6 dle S 20 z6kona 6. 2612000 Sb., o veiejnich drazb6ch DraZebnik: DraZebni spolednost Morava s.r.o. se sidlem: Zlin, Dlouh6 4433,PSe 7600l IE: 26 27 s9 s3 d. koncese:

Více

etanet< I. Smluvni stranv

etanet< I. Smluvni stranv r't KUpNi SMLOUVA i.j.: HSAA-127 52-1812013 uzavienhv souladu s $ 409 a n6sl. zhkonad. 513/1991 Sb., obchodniho zskoniku, ve zndni pozddjsich piedpisri, (d6le jen,,obchodni zdkonik') (d6le jen,,smlouva")

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;""k";;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i..

. 3.3. Skrut6tor: Franti5ek Kr61. ;k;;il z(nnamu. I' volba z6stupcri jednotek i. 16 vsech vlastnikr.i Gar6lov6 st6ni 1. podzemn i pod!rti) a i.. (l---\ Zdpis ze shromriid6ni vlastnikri iednotek Hrlrka I konan6ho dne 11. 06, 2014 ShromaZd6ni bylo svol6no vjborem SVJ Hurka I rozesliinim doporudeniy'ch pozv6nek po5tou a qvesenim piiloh na uiednich

Více

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf KRAJSKA t{ygtentca stluce STREDOEESKEHO KRAJE st sioirru,i V PRAZE PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf podle Naiizenf Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) E. 88212004 ze dne 29. dubna 2004 o rtfednich kontrolsch

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s.

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Popice Charlese Sealsfielda, o.s. (d{le jen Sdružení). Popice č. 56, 669 02 Znojmo. Čl. 2 Charakter sdružení

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

I d:.,,1. konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, Ziipis. na Obecnim diad6 v Zivanicich. i-* :; -..l. ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice,

I d:.,,1. konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, Ziipis. na Obecnim diad6 v Zivanicich. i-* :; -..l. ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice, i-* :; -..l I d:.,,1 ',.-,.t1"tt t \"-..-j",..,,"' obec Zivanice Zastupitelstvo obce Zivanice Ziipis ze zased6ni Zastupit,elstva obce Zivanice, konan6ho dne L5.12.20L4, od 18:00 hodin, na Obecnim diad6

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání

Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek II. Předmět podnikání Akciová společnost Agropodnik Košetice, a.s. byla založena jako družstvo s obchodní firmou Družstvo Agropodnik Košetice a zapsána do obchodního rejstříku dne 5. listopadu 2003, následně byla změněna její

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

2. 23.1.2016 od 15:00 hod. do 17:00 hod.

2. 23.1.2016 od 15:00 hod. do 17:00 hod. dle z1k 03.02.2016 od NejniZSi poddnf: Minimdlni pi'ihoz: DraZebni jist:ota: DRAZEBNI VYHLASTn DraZebnlk vyhla5uje kondni drazby dobrovoln6 opakovan6 i,.2612000 Sb., o veiejnifch dra2bach, v platn6m zn6ni

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. ----------------------------------------------------------------------- 2 Sídlo

Více