S t a n o v y spolecnosti ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a n o v y spolecnosti ze dne 23.5.2014"

Transkript

1 Brnenske odarny a kanalizace, a.s. Hbesoa 254/16, Brno IC: subjekt zapsany obchodnim rejstriku Krajskeho soudu Brne, oddil B, lozka 783 S t a n o y spolecnosti ze dne Noe uplne zneni stano spolecnosti schalene alnou hromadou dne souislosti srozhodnuti'm spolecnosti o podfizeni se rezimu zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstech (zakon o obchodnich korporacich) jako celku, a souislosti se zrusenim oboru cinnosti,,prani pro domacnost, zehleni, opray a udrzba odeu, bytoeho textilu a osobnfho zbozi" a schalenim pfedmetu podnikani,,cisteni a pranf textilu a odeu". I. ZAKLADNIUSTANOVENI V Clanek 1 - zalozeni akcioe spolecnosti Akcioa spolecnost,,brnenske odarny a kanalizace, a.s." (dale jen,,spolecnost") byla zalozena jednorazoe Fondem narodnfho majetku Ceske republiky se sidlem Praze 1, Gorkeho nam. 32 (dale jen,,zakladatel") jako jedinym zakladatelem na zaklade zakladatelske listiny e forme notafskeho zapisu. Clanek 2 - firma, sidlo a internetoa stranka spolecnosti 1) Firma spolecnosti znf: Brnenske odarny a kanalizace, a.s. 2) Sidlo spolecnosti je: Brno, Hybesoa 254/16, PSC ) Nejde-li o pranf jednani, pouzia spolecnost tez obchodnf zkratku, ktera znf: BVK, a.s. 4) Na adrese jsou umisteny internetoe stranky spolecnosti, kde jsou uefejnoany pozanky na alnou hromadu a dalsf informace pro akcionafe. Clanek 3 - trani spolecnosti Spolecnost je zalozena na dobu neurcitou. Clanek 4 - pfedmet podnikani spolecnosti Pfedmetem podnikani spolecnosti je: Ufedni oefoani mefidel Projektoa cinnost e ystabe Koafstf, podkoafsti Zamecnicti, nastrojafstf Silnicnf motoroa dopraa nakladni proozoana ozidly nebo jizdnimi soupraami o nejetsi poolene hmotnosti pfesahujici 1

2 3,5 tuny, jsou-li urceny k pfeprae zifat nebo eci nakladnf proozoana ozidly nebo jizdnimi soupraami o nejetsi poolene hmotnosti nepfesahujici 3,5 tuny, jsou-li urceny k pfeprae zifat nebo eci Opray silnicnich ozidel Vodoinstalatersti Podnikani oblasti nakladani s nebezpecnymi odpady Vyroba elektf iny Proadeni staeb, jejich zmen a odstranoani Cisteni a pranf textilu a odeu Vyroba, obchod a sluzby neuedene pfilohach 1 az 3 zinostenskeho zakona s nasledujfcfmi obory cinnosti: ydaatelske cinnosti, polygraficka yroba, knihafske a kopfroaci prace proozoam odoodu a kanalizacf a upraa a rozod ody nakladani s odpady (yjma nebezpecnych) pfiprane a dokoncoacf staebni prace, specializoane staebni cinnosti elkoobchod a maloobchod ubytoaci sluzby poskytoani software, poradensti oblasti informacnich technologii, zpracoani dat, hostingoe a souisejici cinnosti a weboe portaly testoani, mefeni, analyzy a kontroly sluzby oblasti administratinf spray a sluzby organizacne hospodafske poahy poskytoani' technickych sluzeb yroba meficich, zkusebnich, naigacnich, optickych a fotografickych pffstroju a zafizeni opray a udrzba potfeb pro domacnost, pfedmetu kulturnf poahy, yrobku jemne mechaniky, optickych pfistroju a mefidel a proadeni cinnosti souisejfcich s pfedmetem podnikani. Clanek 5 - zakladni k a pita I spolecnosti 1) Zakladni kapital spolecnosti cini Kc (sloy ctyfistadeadesatdamilionyctyfistasedmdesatjedentisickorunceskych). 2) O zmene yse zakladm'ho kapitalu rozhoduje alna hromada na zaklade obecne zaaznych pranich pfedpisu a ustanoeni techto stano. Clanek 6 - akcie, zpusob splaceni emisniho kursu akcii a akcionari 1) Zakladni kapital spolecnosti, uedeny clanku 5 odst. 1 stano je rozdelen na akcii na majitele o jmenoite hodnote jedne akcie 500,- Kc. Ke dni schaleni techto stano byl zakladni kapital splacen. 2) Akcie spolecnosti jsou zaknihoanymi cennymi papiry. Praa spojena s akcii je opranena ykonaat osoba zapsana eidenci zaknihoanych cennych papiru podle zlastniho zakona. Seznam akcionam je nahrazen eidenci zaknihoanych cennych papiru. 3) Akcie spolecnosti jsou akcie kmenoe.

3 4) S jednou akcii je pfi hlasoani na alne hromade spojen zdy jeden hlas, celkoy pocet hlasu e spolecnosti je ) Upisoatel je poinen splatit cely emisni kurs akcii, ktery upsal pfi zyseni zakladniho kapitalu spolecnosti, do jednoho roku od ucinnosti zyseni zakladniho kapitalu. Penezite klady, jimiz se splaci emisni kurs, musi byt splaceny na zlastni ucet spolecnosti, ktery bude oznacen pfislusnem usneseni alne hromady. Nepenezitym kladem, jimz se splaci emisni kurs, muze byt penezi ocenitelna ec, kterou muze spolecnost hospodafsky yuzit e ztahu kpfedmetu podnikani. Hodnota nepeneziteho kladu musi byt urcena podle posudku znalce. Jestlize je pfedmetem nepeneziteho kladu nemoita ec, je klad nesen pfedanim pisemneho prohlaseni kladatele sufedne oefenym podpisem a pfislusne nemoite eci spraci kladu. Je-li pfedmetem nepeneziteho kladu ec moita, je klad nesen jejim pfedanim spraci kladu. Praidla tykajici se neseni ostatnich nepenezitych kladu uprauje zakon. 6) Akcionafem spolecnosti muze byt osoba fyzicka i osoba pranicka. Praa a poinnosti akcionafu urcuji prani pfedpisy a tyto stanoy. Kazdeho akcionafe zaazuji tez pfijata usneseni alne hromady, a to maximalnim moznem rozsahu doolenem platnymi pranimi pfedpisy. 7) Akcionafi jsou opraneni podilet se na fizeni spolecnosti. Toto prao ykonaaji na alne hromade nebo mimo ni. 8) Akcionafi maji prao na podil na zisku, ktery alna hromada podle ysledku hospodafeni schalila krozdeleni mezi akcionafe. Podil na zisku se neraci, ledaze osoba ktere byl podil na zisku yplacen, edela nebo mela edet, ze pfi yplaceni byly poruseny podminky stanoene zakonem. V pochybnostech se dobra ira pfedpoklada. Rozhodnym dnem pro uplatneni praa na podil na zisku je rozhodny den k ucasti na alne hromade, ktera rozhodla o yplate podilu na zisku. Termin a zpusob yplaty podilu na zisku urci rozhodnuti alne hromady. 9) Po dobu trani spolecnosti ani po jejim zruseni nema akcionaf prao na raceni pfedmetu kladu. 10) Pfi zruseni spolecnosti s likidaci ma akcionaf prao na podil na likidacnim zustatku. Vznik praa se fidi platnymi pranimi pfedpisy. Clanek 7 - zapis spolecnosti do obchodniho rejstfiku a znik spolecnosti 1) Spolecnost je zapsana do obchodniho rejstfiku edeneho u Krajskeho soudu Brne oddile B, lozce ) Zpusob tohoto zapisu yplya z pfislusnych ustanoeni obecne zaaznych pranich pfedpisu, zakladatelske listiny spolecnosti ajejich stano. 3) Spolecnost znikla dnem zapisu do obchodniho rejstfiku. II. ORGANY SPOLECNOSTI System nitfni struktury spolecnosti je dualisticky. Clanek 8 - organy spolecnosti Spolecnost ma tyto organy: A. alnou hromadu B. pfedstaensto C. dozorciradu.

4 A. Valna hromada Clanek 9 - postaeni a pusobnost alne hromady 1) Valna hromada je nejyssim organem spolecnosti. 2) Do pusobnosti alne hromady nalezi rozhodnuti o otazkach, ktere zakon nebo tyto stanoy sefuji do pusobnosti alne hromady. Do pusobnosti alne hromady nalezi tez: a) rozhodnuti o zmene stano, nejde-li o zmenu diisledku zyseni zakladniho kapitalu poefenym pfedstaenstem e smyslu ustanoeni 511 a nasl. zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstech (zakon o obchodnich korporacich) nebo o zmenu, ke ktere doslo na zaklade jinych pranich skutecnosti b) rozhodoani o pachtu zaodu spolecnosti nebo jeho casti tofici samostatnou organizacni slozku c) udeloani pokynu pfedstaenstu a schaloani zasad cinnosti pfedstaensta, nejsou-li rozporu s pranimi pfedpisy, alna hromada muze zejmena zakazat clenoi pfedstaensta urcite prani jednani, je-li to zajmu spolecnosti d) jmenoani a odolaani likidatora, schaloani smlu o ykonu funkce a jejich zmen a schaloani plneni podle 61 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstech (zakon o obchodnich korporacich) e) schaleni zpray pfedstaensta o podnikatelske cinnosti spolecnosti a o stau jejiho majetku f) schaleni terminu a zpiisobu yplaty podilu na zisku akcionafurn. Clanek 10 - licast na alne hromade 1) Kazdy, kdo je akcionafem spolecnosti rozhodny den, je opranen ucastnit se alne hromady a uplatiioat pfi jednani narhy a protinarhy k zalezitostem zafazenym na pofad alne hromady. Akcionaf ma ronez prao uplatnoat se protinarhy k zalezitostem pofadu alne hromady. Protinarh akcionaf doruci spolecnosti pfimefene lhute pfed konanim alne hromady, to neplati, jde-li o narhy urcitych osob do organu spolecnosti. Dale je kazdy akcionaf opranen pozadoat a obdrzet na alne hromade od spolecnosti ysetleni zalezitosti tykajicich se spolecnosti, anebo osob spolecnosti oiadanych, je-li takoe ysetleni potfebne pro posouzeni obsahu zalezitosti zarazenych na alnou hromadu nebo pro ykon akcionafskych pra na ni. Kazdy akcionaf ma pro pfedneseni se zadosti o ysetleni pfimefene casoe omezeni delce 10 minut. Akcionaf je opranen zadost o ysetleni podat pisemne, a to rozsahu nejice 100 slo. Spolecnost poskytne akcionafi ysetleni na alne hromade. Neni-li to mozne, poskytne akcionafum ysetleni e lhute do 15 dnu ode dne konani alne hromady. Informace obsazena e ysetleni musi byt urcita a musi poskytoat dostatecny a pradiy obraz o dotazoane skutecnosti. Poskytnuti ysetleni Ize odmitnout jen ze zakonnych duodu. Vysetleni muze byt poskytnuto formou souhrnne odpoedi na ice otazek obdobneho obsahu. Plati, ze ysetleni se akcionafi dostalo i tehdy, pokud byla informace uefejnena na internetoych strankach spolecnosti nejpozdeji den pfedchazejici dni konani alne hromady a je k dispozici akcionafum miste konani alne hromady. Kazdy akcionaf ma prao hlasoat na alne hromade, ledaze ze zakonnych duodu nemuze ykonaat hlasoaci prao. 2) Akcionaf muze tak cinit osobne, prostfednictim seho statutarniho organu, nebo prostfednictim zastupce na zaklade pisemne pine moci. Zastupce akcionafe na zaklade pine moci je poinen pfed zahajenim alne hromady odezdat pfedstaenstu pisemnou plnou moc s ufedne oefenym podpisem zastoupeneho akcionafe, z niz yplya rozsah zastupcoa opraneni a skutecnost, zda byla plna moc udelena pro zastoupeni na jedne nebo na ice alnych hromadach. Jde-li o zastoupeni za pranickou osobu, pfedlozi zastupce pfi registraci ronez aktualni ypis z obchodniho rejstfiku, anebo, jde-li o pranicke osoby do obchodniho rejstfiku nezapisoane, zpfipadne jine eidence, tykajici se zastupoane pranicke osoby. Ztohoto ypisu musi byt patrne, kdo je za zastupoaneho opranen plnou moc udelit. Pokud je akcionafem zahranicni osoba, musi byt doklady pfedkladane 4

5 pfi registraci ufedne pfelozeny. Osoba zapsana eidenci zaknihoanych cennych papi'ru jako sprace anebo jako osoba opranena ykonaat praa spojena s akcii, je opranena zastupoat akcionafe pfi ykonu sech pra spojenych s akciemi edenymi na danem uctu, cetne hlasoani na alne hromade. Tuto skutecnost spolecnost zjisti z ypisu z eidence zaknihoanych cennych papiru, ktery je poinna si obstarat. 3) Rozhodnym dnem pro ucast na alne hromade je sedmy den pfedchazejici dni konani alne hromady. Spolecnost je poinna si nejpozdeji do dne konani alne hromady opatfit z eidence zaknihoanych cennych papiru ypis emise k rozhodnemu dni. 4) Na alne hromade se hlasuje pomoci hlasoacich listku, ktere obdrzi akcionaf pfi zapisu do listiny pfitomnych. Nejpre se hlasuje o narhu organu, ktery alnou hromadu solal, neni-li tento narh pfijat, hlasuje se postupne o jednotliych protinarzich. Kazdy akcionaf ma pro pfedneseni seho narhu pfimefene casoe omezeni delce 10 minut. Protinarhy jsou k hlasoani pfedkladany pofadi, nemz byly pfedlozeny. Pokud je nektery z narhu pfijat potfebnou etsinou hlasu, o dalsich narzich se nehlasuje. 5) Valne hromady se ronez ucastni clenoe pfedstaensta a dozorci rady. Valne hromady se ronez mohou zucastnit tfeti osoby na zaklade pozani pfedstaenstem nebo dozorci radou. Clanek 11 - solani alne hromady 1) Solani a pmbeh alne hromady zajist'uje organizacne pfedstaensto. Valnou hromadu solaa pfedstaensto alespon jednou za ucetni obdobi tak, aby se konala nejpozdeji do sesti mesicu od posledniho dne pfedchoziho licetniho obdobi (kalendafniho roku). 2) Pfedstaensto sola alnou hromadu bez zbytecneho odkladu pote, co zjisti a) ze celkoa ztrata spolecnosti na zaklade jakekoli ucetni zaerky dosahla takoe yse, ze pfi jejim uhrazeni z disponibilnich zdroju spolecnosti by neuhrazena ztrata dosahla poloiny zakladniho kapitalu nebo to lze s ohledem na sechny okolnosti ocekaat, b) nebo z jineho azneho diiodu, c) nebo pokud o solani alne hromady pozadali kalifikoani akcionafi, ktefi maji akcie, jejichz souhrnna jmenoita hodnota dosahuje alespon 3% zakladniho kapitalu. V tomto pfipade sola pfedstaensto alnou hromadu tak, aby se konala nejpozdeji do 40 dnu ode dne, kdy mu byla dorucena zadost o jeji solani. 3) Vyzaduji-H to zajmy spolecnosti nebo zolene pfedstaensto dlouhodobe neplni se poinnosti a alnou hromadu nesola ani jeho clen, sola alnou hromadu dozorci rada. 4) Pozanka na alnou hromadu se uefejni nejmene 30 dnu pfede dnem konani alne hromady na internetoych strankach spolecnosti a yesenim sidle spolecnosti. Zasilani pozanky na adresu akcionafe se nahrazuje zefejnenim pozanky Obchodnim estniku nejmene 30 dnu pfede dnem konani alne hromady. V pfipade solani alne hromady na zadost kalifikoanych akcionafu uedenych odst. 2 pism. c) tohoto clanku se uedena tficetidennt lhuta zkracuje na 15 dnu. 5) Pozanka na alnou hromadu musi obsahoat alespon: a) firmu a sidlo spolecnosti b) datum, hodinu a misto konani alne hromady c) oznaceni, zda se solaa fadna nebo nahradni alna hromada d) pofad alne hromady, cetne uedeni osoby, je-li narhoanajako clen organu spolecnosti e) rozhodny den k ucasti na alne hromade a ysetleni jeho yznamu pro hlasoani na alne hromade f) narh usneseni alne hromady a jeho zduodneni nebo yjadfeni pfedstaensta spolecnosti ke kazde narhoane zalezitosti

6 g) pfipadne dalsi nalezitosti pfedepsane pranimi pfedpisy, temito stanoami anebo usnesenfm alne hromady. 6) Ma-li byt na alne hromade rozhodoano o zmene stano, spolecnost umozni e sem sidle kazdemu akcionafi e lhute uedene pozance na alnou hromadu nahlednuti zdarma do narhu zmeny stano. Ma-li byt na alne hromade projednana ucetni zaerka, uefejni spolecnost ucetni zaerku na sych internetoych strankach alespofi po dobu 30 dnu pfede dnem konanf alne hromady a do doby 30 dni po schaleni nebo neschaleni ucetni zaerky. 7) Pokud o to pozada kalifikoany akcionaf, zafadf pfedstaensto na pofad alne hromady jim urcenou zalezitost za pfedpokladu, ze ke kazde zalezitosti je narzeno i usnesenf nebo je jejf zafazeni oduodneno. V pfipade, ze zadost podle pfedchoziho odstace byla dorucena po uerejneni a rozeslani pozanky na alnou hromadu, uefejni pfedstaensto doplneni pofadu jednani alne hromady nejpozdeji 5 dnu pfede dnem jejiho konani, pfipadne pfed rozhodnym dnem kiicasti na alne hromade, zpusobem stanoenym timto zakonem a stanoami pro solani alne hromady. Clanek 12 - jednani alne hromady 1) Valna hromada oli pfedsedu, zapisoatele, da oefoatele zapisu a osoby poefene scitanim hlasu. Do doby zoleni pfedsedy ffdi jednani alne hromady solaatel nebo jim urcena osoba. 2) Zapisoatel yhotoi zapis zjednani alne hromady do 15 dnu ode dnejejiho ukonceni. 3) Nalezitosti listiny pfitomnych akcionafu i nalezitosti, obsah, zpusob yhotoeni zapisu se fidi pfislusnymi ustanoenimi obecne zaaznych pranich pfedpisu. 4) Jednacim jazykem alne hromady jejazyk cesky. Clanek 13 - rozhodoani alne hromady 1) Valna hromada je schopna se usnaset, pokud jsou pfitomni akcionafi lastnici akcie, jejichz jmenoita hodnota pfesahuje poloinu zakladniho kapitalu spolecnosti. 2) Pfi posuzoani schopnosti alne hromady se usnaset se nepfihlizi k akciim nebo ydanym zatimnim listum, s nimiz neni spojeno hlasoaci prao, nebo pokud nelze hlasoaci prao podle zakona nebo stano ykonaat. To neplati, nabudou-li tyto docasne hlasoaci praa. Neni-li alna hromada zpusobila usnaseni, sola pfedstaensto bez zbytecneho odkladu nahradni alnou hromadu za podminek stanoenych zakonem. 3) Zalezitosti, ktera nebyly zafazeny na pofad jednani alne hromady lze najejim jednani projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projei-li s tim souhlas sichni akcionafi. 4) Kazdych 500, Kc jmenoite hodnoty akcie pfedstauje jeden hlas. 5) Valna hromada rozhoduje etsinou hlasu pfitomnych akcionafu, neyzaduje-li zakon nebo tyto stanoy etsinu jinou. 6) Souhlas alespon doutfetinoe etsiny hlasu pfitomnych akcionafu je zapotfebi pro rozhodnuti alne hromady o a) zmene stano spolecnosti b) rozhodnuti, jehoz dusledku se meni stanoy c) ydani ymenitelnych nebo prioritnich dluhopisu d) podani zadosti o pfijeti akcii k obchodoani na kapitaloem trhu e) zruseni spolecnosti s likidaci a k rozhodnuti o rozdeleni likidacniho zustatku f) schaleni pfeodu nebo zastaeni zaodu nebo takoe jeho casti, ktera by znamenala podstatnou zmenu dosaadni struktury zaodu nebo podstatnou zmenu pfedmetu podnikani nebo cinnosti spolecnosti g) poefeni pfedstaensta ke zyseni zakladniho kapitalu

7 h) moznosti zapocteni penezite pohledaky uci spolecnosti proti pohledace na splaceni emisniho kursu 7) K rozhodnuti alne hromady podle ustanoeni 421 odst. 2 pism. m) zakona o obchodnich korporacich a o zmene yse zakladniho kapitalu je zapotfebf i souhlasu doutfetinoe etsiny hlasu pfitomnych akcionafu kazdeho druhu akcii, ktere spolecnost ydala. 8) K rozhodnuti alne hromady o a) zmene druhu nebo formy akcif b) zmene pra spojenych s urcitym druhem akcii c) o omezeni pfeoditelnosti zaknihoanych akcif d) yfazeni akcii z obchodoani na eropskem reguloanem trhu e) premene obchodnich spolecnosti se yzaduje i souhlas alespon tfi ctrtin hlasu pfitomnych akcionafu lastnicich tyto akcie. 9) Souhlas alespon tfictrtinoe etsiny hlasu pfitomnych akcionafu je zapotfebi pro rozhodnuti o a) ylouceni nebo omezeni pfednostniho praa na ziskani ymenitelnych nebo prioritnich dluhopisu b) ylouceni nebo omezeni pfednostniho praa na upisoani noych akcii pfi zysoani zakladniho kapitalu upisem noych akcii c) zyseni zakladniho kapitalu nepenezitymi klady d) umozneni rozdeleni zisku jinym osobam nez akcionafum podle ustanoeni 34 odst. 1 zakona o obchodnich korporacich Pokud spolecnost ydala ice druhu akcii, yzaduje se pro rozhodnuti alne hromady i souhlas alespon tfi ctrtin hlasu pfitomnych akcionafu u kazdeho druhu akcii. B. Pfedstaensto Clanek 14 - postaeni a pusobnost pfedstaensta 1) Pfedstaensto je statutarm'm organem spolecnosti. 2) Pfedstaenstu nalezi eskera pusobnost, kterou tyto stanoy, zakon nebo rozhodnuti organu efejne moci nesefi jinemu organu spolecnosti. Clen pfedstaensta muze pozadat o udeleni pokynu tykajiciho se obchodniho edeni alnou hromadu. 3) Pfedstaenstu pfislusi zejmena: a) zabezpecoat obchodni edeni spolecnosti, zajisfoat proozni zalezitosti spolecnosti a hospodafit s majetkem b) ykonaat zamestnaatelska praa c) solaat alnou hromadu a organizacne zajisfoat jeji prubeh d) zajistit zpracoani dale uedenych dokumentii a pfedlozit je alne hromade k rozhodnuti - narh na zmenu stano - narh na zmenu zakladniho kapitalu, jakoz i ydani dluhopisu - fadne, mimofadne a konsolidoane licetni zaerky, popf. tez, pfipadech stanoenych zakonem, mezitimni ucetni zaerky - narh na rozdeleni zisku - rocni zpray o podnikatelske cinnosti spolecnosti a o stau jejiho majetku minimalne na 7

8 kazdou fadnou alnou hromadu spolecnosti - narhy na zpusob krytf ztrat spolecnosti - narh na zyseni rezerniho fondu nad hranici urcenou stanoami - narhy na zfizeni a zruseni dalsi'ch, clanku 8 stano neuedenych organu, jakoz i na ymezeni jejich postaeni a pusobnosti - narh na zruseni spolecnosti nebo jeji pfemenu fuzf, rozdelenim nebo zmenou prani formy e) ykonaat platna usneseni, rozhodnuti a pokyny alne hromady f) zajist'oat zpracoani zjednodusenych ctrtletnich bilanci g) rozhodoat pfipade potfeby o cerpani prostfedku z rezerniho fondu a schaloat narhy na dodatecne schaleni pouziti rezerniho fondu h) zajist'oat fadne edeni pfedepsane eidence, ucetnicti, obchodnich knih a ostatnich dokladu spolecnosti cetne sestaeni yrocni zpray i) zpracoaat a schaloat cenoou a inesticni koncepci spolecnosti, narh koncepce podnikatelske cinnosti spolecnosti a narhy jejich zmen j) rozhodoat o obsazeni praconiho mista generalniho feditele a edoucich zamestnancu prime fidici pusobnosti generalniho feditele, o nichz to stanouje zakon a tyto zamestnance odolaat za podminek stanoenych zakonikem prace k) stanooat praomoci generalniho feditele a dohlizet na jeho cinnost 1) schaloat zasady nitfniho fizeni spolecnosti m) rozhodoat o zcizoani, nabyti, najmu a jinych dispozicich s majetkem spolecnosti yjma schaleni pfeodu nebo zastaeni zaodu nebo takoe jeho casti, ktera by znamenala podstatnou zmenu dosaadni struktury zaodu nebo podstatnou zmenu pfedmetu podnikani nebo cinnosti spolecnosti n) rozhodoat o uzairani smlu o sdruzeni prostfedku a o licasti obchodnich spolecnostech o) schaloat statut fondu socialnich potfeb a jeho zmeny p) rozhodoat o zfizeni noych fondu a stanoit praidla jejich hospodafeni q) zysoat zakladni kapital spolecnosti podle 511 zakona o obchodnich korporacich r) realizoat praa a plneni poinnosti, ktere mu zakon a stanoy ukladaji. 4) Pfedseda pfedstaensta, mistopfedseda pfedstaensta a ostatni clenoe pfedstaensta zastupuji spolecnost zpusobem yplyajicim z clanku 28 a 29 stano. 5) Pfedstaensto se pfi se cinnosti fidi zasadami a pokyny schalenymi alnou hromadou za podminky, ze takoe zasady a pokyny j sou souladu s pranimi pfedpisy a stanoami. Clanek 15 - slo/eni, ustanoeni a funkcm obdobi clenu pfedstaensta 1) Pfedstaensto spolecnosti ma sedm clenu. Cleny pfedstaensta oli a odolaa alna hromada. Clenem pfedstaensta nemuze byt ten, kdo neni bezuhonny e smyslu zakona o zinostenskem podnikani a ani ten, u koho nastala skutecnost, ktera je pfekazkou proozoani zinosti. Clen pfedstaensta musi splnoat take dalsi podminky stanoene ceskymi pranimi pfedpisy. Clen pfedstaensta ykonaa funkci osobne. To sak nebrani tomu, aby clen zmocnil pro jednotliy pfipad jineho clena pfedstaensta, aby za neho pfi jeho neucasti hlasoal. 2) Jednotlii clenoe pfedstaensta jsou oleni na ctyflete funkcni obdobi. Funkce clena pfedstaensta zanika olbou noeho clena, nejpozdeji sak uplynutim tfi mesicu od uplynuti jeho funkcniho obdobi. Opetona olba clena pfedstaensta je mozna. 3) Clen pfedstaensta muze ze se funkce odstoupit, nesmi tak ucinit dobe, ktera je pro spolecnost

9 nehodna. Odstoupeni musi byt adresoano pfedstaenstu, ucineno pisemne a doruceno na adresu sidla spolecnosti nebo osobne pfedano na zasedani pfedstaensta pfedsedajicimu. Vykon funkce skonci uplynutim jednoho mesice od doruceni nebo pfedanf odstoupeni, neschali-li pfedstaensto na zadost odstupujiciho clena jiny okamzik zaniku funkce. 4) Pokud clen pfedstaensta zemfe, odstoupi z funkce, je odolan nebojinak skoncijeho funkce, muze pfedstaensto, za pfedpokladu, ze pocet clenu pfedstaensta neklesl pod poloinu, jmenoat nahradni cleny do pfisti alne hromady. Jinak musi byt noy clen pfedstaensta zolen alnou hromadou do dou mesicu. 5) Funkcni obdobi clena pfedstaensta zoleneho alnou hromadou namisto toho clena pfedstaensta, kteremu skoncilo funkcni obdobi jinak nez uplynutim doby, skonci nejpozdeji e stejny den, e kterem uplyne funkcni obdobi sem zbyajicim clenum pfedstaensta. 6) Pfedstaensto oli a odolaa pfedsedu a mistopfedsedu. Clanek 16 - solaani zasedani pfedstaensta 1) Pfedstaensto zaseda nejmene jednou za tfi mesice. 2) Zasedani pfedstaensta solaa pfedseda pfedstaensta, jeho nepfitomnosti mistopfedseda pfedstaensta, pisemnou pozankou nebo pozankou zaslanou prostfednictim elektronicke posty. Pozanka, ktera obsahuje misto, datum, hodinu konani a program zasedani musi byt clenum pfedstaensta dorucena zpraidla sedm dni pfed zasedanim. V zaaznych pfipadech nebo pfi nebezpeci zprodleni muze pfedseda solat cleny pfedstaensta na zasedani ustne. Musi jim sak sdelit duod, ze ktereho se tak deje. Clenoe pfedstaensta pfi zahajeni zasedani potrdi, ze se schazeji na zaklade ustniho solani a ze jim byl fadne sdelen program, o nemz maji jednat. 3) Pfedseda je poinen solat zasedani pfedstaensta zdy, pozada-li o to nektery z clenu pfedstaensta nebo dozorci rady. 4) Zasedani pfedstaensta se kona sidle spolecnosti, ledaze by pfedstaensto rozhodlo jinak. 5) Prao ucasti na zasedani pfedstaensta ma kazdy clen pfedstaensta. Tohoto zasedani se ucastni take zapisoatel, jehoz si pfedstaensto zoli, a to i kdyz neni clenem pfedstaensta. 6) Pfedstaensto muze podle se uahy pfizat na zasedani i cleny jinych organu spolecnosti, jeji zamestnance nebo akcionafe. Clanek 17 - zasedani pfedstaensta 1) Zasedani pfedstaensta fidi jeho pfedseda. V pfipade jeho nepfitomnosti fidi zasedani mistopfedseda. 2) O prubehu zasedani pfedstaensta a pfijatych rozhodnutich se pofizuje zapis, ktery podepisuje pfedstaenstem urceny zapisoatel a pfedsedajici. V zapisu musi byt zejmena uedeno, jaka rozhodnuti byla pfijata ajmenoite, ktefi clenoe hlasoali proti jednotliym rozhodnutim nebo ktefi se hlasoani zdrzeli, a pokud je sdelili, pak take z jakych duodu. U neuedenych clenu (tj. clenu, u nichz neni zapisu uedeno, ze hlasoali proti jednotliym rozhodnutim nebo, ze se zdrzeli hlasoani) se ma za to, ze hlasoali pro pfijeti rozhodnuti. Pfilohou zapisu je seznam pfitomnych. 3) Naklady spojene se zasedanimi i s dalsi cinnosti pfedstaensta nese spolecnost. Clanek 18 - rozhodoani pfedstaensta 1) Pfedstaensto je zpusobile se usnaset, je-li na jeho zasedani pfitomna nadpoloicni etsina jeho clenu. 2) Pfedstaensto rozhoduje etsinou hlasu pfitomnych clenu. Kazdy clen pfedstaensta ma jeden hlas. V pfipade ronosti hlasu rozhoduje hlas pfedsedajiciho.

10 3) Pfi olbe a odolani pfedsedy a mistopfedsedy pfedstaensta dotcena osoba nehlasuje. 4) Pfi rozhodoani o zalezitostech uedenych cl. 14 odst. 3 pism. i) stano jsou k pfijeti rozhodnuti zapotfebi zdy alespon 4 hlasy. Clanek 19 - rozhodoani pfedstaensta mimo zasedani 1) Jestlize s tim souhlasi sichni clenoe pfedstaensta, muze pfedstaensto ucinit rozhodnuti i mimo zasedani. V takoem pfipade se naic k narhu rozhodnuti musi yjadfit sichni clenoe pfedstaensta a rozhodnuti musi byt pfijato jednomyslne. 2) Rozhodnuti ucinene mimo zasedani musi byt uedeno zapisu nejblizsiho zasedani pfedstaensta. 3) Veskerou organizacni cinnost spojenou s rozhodoanim mimo zasedani pfedstaensta zajisfuje pfedseda pfedstaensta. Clanek 20 - poinnosti clenu pfedstaensta 1) Clenoe pfedstaensta jsou poinni sou pusobnost ykonaat s peci fadneho hospodafe a zachoaat mlcenliost o duernych informacich a skutecnostech, jejichz prozrazeni tretim osobam by mohlo zpusobit spolecnosti skodu nebo jinou ujmu. 2) Clenoe pfedstaensta jsou taktez poinni respektoat omezeni tykajici se zakazu konkurence, ktera pro ne yplyaji z pfislusnych ustanoeni obecne zaaznych pranich predpisu. 3) Dusledky poruseni poinnosti obsazenych odstacich 1 a 2 yplyaji z obecne zaaznych pranich predpisu. 4) Clenoe pfedstaensta odpoidaji spolecnosti za podminek a rozsahu stanoenem obecne zaaznymi pranimi pfedpisy za ujmu, kterou ji zpusobi porusenim poinnosti pn ykonu tunkce. Zpusobi-li takto ujmu ice clenu pfedstaensta, odpoidaji za tuto ujmu spolecne a nerozdilne. 5) V ostatnim uprauji ztah mezi clenem pfedstaensta a spolecnosti zakon, tyto stanoy a smloua o ykonu funkce uzafena mezi nimi. C. Dozorci rada Clanek 21 - postaeni a pusobnost dozorci rady 1) Dozorci radaje kontrolnim organem spolecnosti. 2) Dozorci rada dohlizi na ykon pusobnosti pfedstaensta a na cinnost spolecnosti. 3) Dozorci rada pfezkoumaa fadnou, mimofadnou, konsolidoanou ucetni zaerku, narh na rozdeleni zisku nebo narh na lihradu ztraty a pfedklada yjadfeni alne hromade. Dozorci rada ykonaa dalsi pusobnost stanoenou ji zakonem nebo stanoami. 4) Dozorci radaje opranena nahhzet do sech dokladu a zaznamu tykajicich se cinnosti spolecnosti. 5) Dozorci rada se pfi se cinnosti fidi zasadami schalenymi alnou hromadou, ledaze jsou rozporu se zakonem nebo stanoami. Clanek 22 - slozeni, ustanoeni a funkcni obdobi clenu dozorci rady 1) Dozorci rada spolecnosti ma sest clenu. Po zaniku funkce clenu dozorci rady z fad kandidatu (zamestnancu) zolenych pfede dnem se pocet clenu dozorci rady snizina 5. Clenoe dozorci rady jsou oleni a odolaani alnou hromadou. Clenem dozorci rady muze byt jen fyzicka osoba, ktera splnuje podminky uedene clanku 15 techto stano. Clen dozorci rady nesmi byt soucasne clenem pfedstaensta nebo jinou osobou opranenou podle zapisu obchodmm rejstriku 10

11 jednat za spolecnost Clen dozorci rady ykonaa funkci osobne. To sak nebrani tomu, aby clen zmocnil pro jednotliy pfipad jineho clena dozorci rady, aby za neho pfi jeho neucasti hlasoal. 2) Zamestnanci spolecnosti mohou za dale stanoenych podmi'nek olit kandidata na 1 clena dozorci rady (dale jen,,kandidat"). Organizaci a yhlasoani oleb zabezpecuje pfedstaensto. 3) Zamestnanci ybirajf seho kandidata na funkci clena dozorci rady postupem stanoenym nitfnim pfedpisem ydanym pfedstaenstem po projednani s odboroou organizaci, ktera u spolecnosti pusobi (dale jen,,olebni fad"). Ve olebnim fadu pfedstaensto zejmena urci: - kdo a za jakych podminek narhuje osobu, jez ma byt zolena kandidatem, - kdo muze byt zolen kandidatem do funkce clena dozorci rady, - kdo je opranen pfi olbe kandidata hlasoat, - organizaci samotne olby, - kdo bude poefen scftani'm hlasu, - jakym zpusobem bude urcen ftezny kandidat, a - jakym zpusobem mohou zamestnanci narhnout odolani zoleneho kandidata z funkce clena dozorci rady. 4) Pfedstaensto je poinno zajistit olby kandidata (zamestnance) zdy, zanikne-li nebo ma zaniknout funkce nekteremu z clenu dozorci rady, ktery byl zolen alnou hromadou z fad kandidatu. V takoem pripade pfedstaensto yhlasi olby kandidata a zpnstupni olebni fad ucinnem zneni na intranetoych strankach spolecnosti. Od yhlaseni oleb do jejich skonceni nemuze pfedstaensto olebni fad menit. 5) Zoh'-li zamestnanci souladu se stanoami a olebnim fadem seho kandidata, je pfedstaensto poinno zafadit na pofad jednani nejblizsi alne hromady olbu clena dozorci rady a narhnout zoleneho kandidata do funkce clena dozorci rady. Predstaensto neni poinno narhnout zoleneho kandidata, pokud tato osoba nesplnuje podminky pro ykon funkce clena dozorci rady, byly-li pfi jeho olbe poruseny stanoy ci olebni fad nebo by jeho zoleni za clena dozorci rady bylo rozporu s dulezitym zajmem spolecnosti. Pokud pfedstaensto ztechto duodu zoleneho kandidata odmitne narhnout, rozhodne o narzeni kandidata, ktery je podle poctu ziskanych hlasu dalsi pofadi. 6) Kandidat, ktery se stane clenem dozorci rady, ma pfi ykonu funkce clena dozorci rady stejna praa a poinnosti jako ostatni clenoe dozorci rady. Veskere naklady spojene s organizaci oleb kandidata hradi spolecnost. 7) Narhnou-li opranene osoby souladu s olebnim fadem odolani zoleneho kandidata z funkce clena dozorci rady, je pfedstaensto poinno zafadit na pofad jednani nejblizsi alne hromady narh na odolani urceneho kandidata z funkce. 8) Clenoe dozorci rady, ktefi byli die prani upray ucinne do zoleni pfimo zamestnanci spolecnosti, se od poazuji za cleny dozorci rady zolene alnou hromadou zfad kandidatu. 9) Jednotlii clenoe dozorci rady jsou oleni na ctyflete funkcni obdobi. Funkce clena dozorci rady zanika olbou noeho clena, nejpozdeji sak uplynutim dou mesicu od uplynuti jeho funkcniho obdobi. Opetona olba clena dozorci rady je mozna. 10) Clen dozorci rady muze ze se funkce odstoupit. Nesmi tak ucinit dobe, ktera je pro spolecnost nehodna. 11) Odstoupeni musi byt adresoano dozorci rade i pfedstaenstu, ucineno pisemne a doruceno na adresu sidla spolecnosti nebo osobne pfedano na zasedani dozorci rady pfedsedajicimu. Vykon funkce skonci uplynutim jednoho mesice od doruceni nebo pfedanim odstoupeni,neschali-li dozorci rada na zadost odstupujiciho clenajiny okamzik zaniku funkce. 12) Dozorci rada oli a odolaa pfedsedu a mistopfedsedu dozorci rady. 13) Pokud clen dozorci rady zoleny alnou hromadou zemfe, odstoupi z funkce, je odolan nebo skonci 11

12 jeho funkcni obdobi, muze dozorci rada za pfedpokladu, ze pocet jejich clenu neklesl pod poloinu, jmenoat nahradniho clena do pfistiho zasedani alne hromady. Jinak musf byt noy clen dozorci rady zolen alnou hromadou nebo zamestnanci nejpozdeji do dou mesial 14) Funkcni obdobi clena dozorci rady zoleneho alnou hromadou namisto toho clena dozorci rady, kteremu skoncilo funkcni obdobi jinak nez uplynutim doby, skonci nejpozdeji e stejny den, e kterem uplynou funkcni obdobi sem zbyajicim clenum dozorci rady. Clanek 23 - solaani zasedani dozorci rady 1) Dozorci rada zaseda nejmene dakrat rocne. 2) Zasedani dozorci rady solaa pfedseda dozorci rady, pfipade nepfitomnosti mistopfedseda dozorci rady, pisemnou pozankou nebo pozankou zaslanou prostfednictim elektronicke posty. Pozanka, ktera obsahuje misto, datum, hodinu konani a program zasedani musi byt clenum dozorci rady dorucena zpraidla sedm dni pfed zasedanim. V zaaznych pfipadech nebo pfi nebezpeci zprodleni muze pfedseda solat cleny dozorci rady na zasedani ustne. Musi jim sak sdelit duod, ze ktereho se tak deje. Clenoe dozorci rady pfi zahajeni zasedani potrdi, ze se schazeji na zaklade ustniho solani a ze jim byl fadne sdelen program, o nemz maji jednat. 3) Predseda je poinen solat bez zbytecneho odkladu zasedani dozorci rady zdy, pozada-li o to nektery z clenu dozorci rady nebo pfedstaensto anebo pozada-li kalifikoany akcionaf dozorci radu, aby pfezkoumala ykon pusobnosti pfedstaensta, nebo ji bude informoat o zameru podat akcionafskou zalobu. Nesola-li predseda dozorci rady zasedani bez zbytecneho odkladu, muze ho solat jakykoli clen dozorci rady nebo pfedstaensta spolecnosti. 4) Zasedani dozorci rady se kona sidle spolecnosti, ledaze by se dozorci rada usnesla jinak. 5) Dozorci rada muze podle se uahy pfizat na zasedani i cleny jinych organu spolecnosti, jeji zamestnance nebo akcionafe. V Clanek 24 - zasedani dozorci rady 1) Zasedani dozorci rady fidi jeji pfedseda. Neni-li pfitomen, fidi zasedani mistopfedseda nebo poefeny clen dozorci rady. 2) O prubehu jednani dozorci rady a jejich rozhodnutich se pofizuje zapis, ktery podepisuje pfedsedajici. Pfilohou zapisu je seznam pfitomnych. V zapisu se jmenoite uedou clenoe dozorci rady, ktefi hlasoali proti pfijeti jednotliych rozhodnuti nebo se zdrzeli hlasoani. U neuedenych clenii (tj. clenu, u nichz neni zapisu uedeno, ze hlasoali proti jednotliym rozhodnutim nebo, ze se zdrzeli hlasoani) se ma za to, ze hlasoali pro pfijeti rozhodnuti. 3) Naklady spojene se zasedanimi i s dalsi cinnosti dozorci rady nese spolecnost. Clanek 25 - usnaseni dozorci rady 1) Dozorci rada je zpusobila se usnaset, je-li na zasedani pfitomna nadpoloicni etsina jejich clenu. 2) Dozorci rada rozhoduje etsinou pfitomnych clenu. Kazdy clen dozorci rady ma jeden hlas. V pfipade ronosti hlasu rozhoduje hlas pfedsedajiciho. 3) Pfi olbe a odolani pfedsedy a mistopfedsedy dozorci rady dotcena osoba nehlasuje. Clanek 26 - poinnosti clenu dozorci rady 1) Clenoe dozorci rady jsou poinni funkci ykonaat s nezbytnou loajalitou i s potfebnymi znalostmi a pecliosti. Ma se za to, ze jedna nedbale, kdo neni teto pece fadneho hospodafe schopen. Clenoe dozorci radyjsou poinni zachoaat mlcenliost o duernych informacich a skutecnostech, jejichz 12

13 prozrazeni tfetim osobam by mohlo zpusobit spolecnosti ujmu. Tim nejsou nijak dotcena opraneni clenu dozorci rady yplyajici z kontrolni pusobnosti tohoto organu spolecnosti. 2) Clenoe dozorci rady jsou taktez poinni respektoat omezenf tykajici se zakazu konkurence, ktera pro ne yplyaji z pffslusnych ustanoeni obecne zaaznych pranich predpisu. 3) Dusledky poruseni poinnosti obsazenych odstacich 1 a 2 yplyaji z obecne zaaznych pranich predpisu. 4) Clenoe dozorci rady odpoidaji spolecnosti za podminek a rozsahu stanoenem obecne zaaznymi pranimi pfedpisy za ujmu, kterou ji zpusobi porusenfm poinnosti pfi ykonu se funkce. Zpusobi-li takto ujmu ice clenu dozorci rady, odpoidaji za ni spolecnosti spolecne a nerozdilne. 5) V ostatnim upraujf ztah mezi clenem dozorci rady a spolecnosti zakon, tyto stanoy a smloua o ykonu funkce. D. Clanek 27 - podminky ykonu funkce clena pfedstaensta a dozorci rady 1) Clenum pfedstaensta a dozorci rady nalezi narok na nahradu hotoych a prokazatelnych cestonich ydaju ynalozenych souislosti s ykonem jejich funkce. 2) Clenum pfedstaensta a dozorci rady pfislusi za ykon jejich fiinkce mesicni odmena, jejiz ysi a zpusob yplaty uprai smloua o ykonu funkce a schali alna hromada spolecnosti. III. JEDNANI A PODEPISOVANI ZA SPOLECNOST Clanek 28-jednaniza spolecnost Za spolecnost jednaji: a) pfedseda pfedstaensta nebo mistopfedseda pfedstaensta nebo b) jeden nebo nekolik clenu pfedstaensta, ktefi byli k tomu pisemne zmocneni pfedstaenstem. Za spolecnost jednaji take: c) generalni feditel rozsahu pisemneho zmocneni pfedstaensta nebo d) jina osoba poefena pfedstaenstem nebo generalm'm feditelem rozsahu urcenem podpisoym fadem spolecnosti nebo plnou moci. Clanek 29 - podepisoani za spolecnost Podepisoani za spolecnost se deje tak, ze k ytistenemu nebo napsanemu nazu spolecnosti pfipoji suj podpis osoba jednajici za spolecnost. IV. HOSPODARENI SPOLECNOSTI V Clanek 30 - ucetni obdobi Ucetnim obdobim je kalendafni rok. Clanek 31 - eidence a ucetnicti spolecnosti Eidence a ucetnicti spolecnosti se edou zpusobem odpoidajicim pfislusnym obecne zaaznym 13

14 pranfm pfedpisum. Clanek 32 - radna ucetni zaerka 1) Sestaeni fadne ucetni zaerky a narhu na rozdeleni zisku, popfipade narhu na zpusob kryti ztrat spolecnosti, zajist'uje pfedstaensto. Sestaenou fadnou ucetni zaerku oefenou auditorem spolu s uedenymi narhy pfedlozi pfedstaensto k pfezkoumani dozorci rade.ucetni zaerku uefejni pfedstaensto na sych internetoych strankach alespon po dobu 30 dnu pfede dnem konani alne hromady a do doby 30 dni po schaleni nebo neschaleni ucetni zaerky. Spolecne s ucetni zaerkou uefejni pfedstaensto timto zpusobem i zprau o podnikatelske cinnosti spolecnosti a o stau jejiho majetku. Dozorci radou pfezkoumanou a auditorem oefenou zaerku pak pfedstaensto pfedlozi teto alne hromade, ktera se rausi konat nejpozdeji do sesti mesicu od posledniho dne pfedchoziho ucetniho obdobi (kalendafniho roku). Dozorci rada zaroerl pfedlozi uedene alne hromade yjadfeni o ysledku seho pfezkoumani. 2) Radna ucetni zaerka musi byt sestaena zpusobem odpoidajicim obecne zaaznym pranim predpisum a zasadam fadneho ucetnicti tak, aby poskytoala uplne informace o majetkoe a financni situaci, niz se spolecnost nachazi, a o ysi dosazeneho zisku, nebo ztrat zniklych uplynulem roce. Clanek 33 - zjednodusena ctrtletni bilance Krome rocni ucetni zaerky je pfedstaensto poinno zajist'oat zpracoani zjednodusene ctrtletni bilance poskytujici zakladni informace o aktualni majetkoe a financni situaci spolecnosti, efektinosti jejiho hospodafeni uplynulem kalendafnim ctrtleti a o ysi dosazeneho zisku nebo ztraty znikle tomto obdobi. Take tato zjednodusena ctrtletni bilance podleha pfezkoumani dozorci radou. Clanek 34 - rozdeloani zisku spolecnosti 1) O rozdeleni zisku spolecnosti rozhoduje alna hromada na narh pfedstaensta po pfezkoumani tohoto narhu dozorci radou. 2) Ze zisku spolecnosti rozdelitelneho obchodnim roce souladu s pranimi pfedpisy se nejpre zaplati dane, odody a daky podle obecne zaaznych pranich pfedpisu a ostatni potfeby spolecnosti yplyajici z financniho planu, ktere nelze hradit z nakladu. Z ostatniho cisteho zisku se pfednostne pfispia do rezerniho fondu spolecnosti. Zbytek cisteho zisku lze pouzit podle rozhodnuti alne hromady na yplatu podilu na zisku. Nerozdeleny zisk lze pouzit stejne jako zbytek cisteho zisku. 3) Tim neni ylouceno, aby alna hromada rozhodla, ze cast zisku pouzije na zyseni zakladniho kapitalu spolecnosti. Clanek 35 - rezerni fond 1) Spolecnost ytofila rezerni fond. 2) Tento rezerni fond se rocne doplnuje o 5% z cisteho zisku za dany rok, dokud cast tohoto rezerniho fondu, ytofena ze zisku, nedosahne yse 20% zakladniho kapitalu spolecnosti. Tuto cast rezerniho fondu lze pouzit pouze k uhrade ztraty. 3) O pfipadne dalsi torbe rezerniho fondu nad limit uedeny odst. 2 rozhoduje alna hromada. 4) O pouziti rezerniho fondu rozhoduje pfedstaensto. Kazde pouziti rezerniho fondu musi byt oznameno dozorci rade a podleha dodatecnemu schaleni alnou hromadou. 14

15 Clanek 36 - zfizoani dalsich fondu 1) Spolecnost zfizuje souladu s obecne zaaznymi pranimi pfedpisy fond socialnich potfeb. Zpusob hospodafeni s fondem uprauje statut fondu, ktery schaluje pfedstaensto spolecnosti. 2) Spolecnost muze souladu s temito stanoami zn'dit i dalsi fondy. Clanek 37 - rezerni fond k uhrade budouci ztraty 1) V pfipade, pokud se spolecnost rozhodne ke snizeni zakladniho kapitalu, muze ho podle ustanoeni 544 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstech (zakon o obchodnich korporacich) snizit za ucelem pfeodu do rezerniho fondu na uhradu budouci ztraty. Castka takto pfeadena do rezerniho fondu nesmi zadnem pfipade pfesahnout 10% snizeneho zakladniho kapitalu spolecnosti. 2) Takto ytofeny rezerni fond muze byt pouzit jen k uhrade ztraty nebo ke zyseni zakladniho kapitalu spolecnosti. V Clanek 38 - rezerni fond na lastni akcie 1) Vykaze-li spolecnost lastni akcie nebo zatimni listy rozaze, musf ytofit zlastni rezerni fond e stejne ysi. Tento zlastni rezerni fond zrusi nebo snizi, pokud lastni akcie nebo zatimni listy zcela nebo zcasti zcizi nebo pouzije na snizeni zakladniho kapitalu. Tento rezerni fond nelze pouzft jinym zpusobem. 2) Na ytofeni nebo doplneni tohoto rezerniho fondu muze spolecnost pouzit pouze nerozdeleny zisk nebo jine fondy, ktere muze pouzit podle seho uazeni. Clanek 39 - kryti ztrat spolecnosti 1) O zpusobu kryti ztrat spolecnosti zniklych uplynulem obchodnim roce rozhoduje alna hromada na narh pfedstaensta. 2) Pfipadne ztraty, znikle pfi hospodafeni spolecnosti, budou kryty pfedesim z jejfho rezerniho fondu. Zpusob pouziti rezerniho fondu a schaloani jeho pouziti yplya z clanku 35 stano. Clanek 40 - zmeny zakladniho kapitalu 1) O zyseni nebo snizeni zakladniho kapitalu spolecnosti rozhoduje alna hromada za podminek a zpusobem, ktery stanoi zakon. Valna hromada rozhoduje alespon dema tfetinami hlasu pfitomnych akcionafu (kazdeho druhu akcii, ktere spolecnost ydala). 2) Prao na podil na zisku z akcii ydanych souislosti se zysenim zakladniho kapitalu znikne akcionafi roce, ktery nasleduje po roce, nemz zcela splatil se akcie. V. PREMENY SPOLECNOSTI, ZRUSENIA ZANIK SPOLECNOSTI Clanek 41 - pfemeny a zruseni spolecnosti 1) Pfemenou spolecnosti je mimo jine fuze, rozdelenf a zmena prani formy. 2) Zaniku spolecnosti pfedchazi jeji zruseni s likidaci nebo bez likidace. 3) Blizsi podminky tykajici se pfemen spolecnosti ajejiho zruseni uprauje zakon. 15

16 V Clanek 42 - rozhodnuti alne hromady o zruseni spolecnosti Ve ecech uedenych clanku 41 rozhoduje alna hromada alespon dema tfetinami hlasu pfitomnych akcionafu, ledaze zakon nebo tyto stanoy stanoi jinak. O techto rozhodnutich se pofizuje notafsky zapis. Clanek 43 - likidace spolecnosti 1) Zpusob proedeni likidace spolecnosti pfi jejim zruseni se ridi obecne zaaznymi pranimi pfedpisy. 2) 0 zpusobu ypofadani likidacniho zustatku majetku spolecnosti rozhoduje alna hromada. Likidacni ziistatek se deli mezi akcionafe pomeru odpoidajicim jmenoite hodnote jejich akcii. Clanek 44 - zanik spolecnosti Spolecnost zanika ymazem z obchodniho rejstffku. VI. ZAVERECNA USTANOVENI V Clanek 45 - naklady na cinnost organu spolecnosti Naklady na cinnost pfedstaensta a dozorci rady nese spolecnost. Spolecnost nese i naklady s organizoanfm alne hromady. Clanek 46 - prani pomery spolecnosti a reseni sporu 1) Vznik, prani pomery a zanik spolecnosti, jakoz i sechny prani ztahy yplyajici ze stano spolecnosti a praconeprani i jine ztahy unitf spolecnosti, cetne ztahu ze zdraotniho a socialniho pojisteni zamestnancii spolecnosti, se ndf ceskymi obecne zaaznymi pranimi pfedpisy. 2) Pfipadne spory mezi akcionafi a spolecnosti, spory mezi spolecnosti a cleny jejich organu, jakoz i zajemne spory mezi akcionafi, souisejici s jejich ucasti e spolecnosti, budou feseny smirnou cestou. Nepodafi-li se yfesit takoy spor smirne, bude k jeho projednani a rozhodnuti pfislusny soud, a to, neylucuji-li to ustanoeni obecne zaaznych procesnepranich pfedpisu, podle sidla spolecnosti. Clanek 47 - doplnoani, zmena a ucinnost zmeny stano 1) O zmenach stano rozhoduje alna hromada na narh pfedstaensta alespon dema tfetinami hlasu pfitomnych akcionafu, ledaze zakon nebo tyto stanoy stanoi jinak. Rozhodnuti alne hromady se danem pfipade osedcuje notafskym zapisem. 2) Rozhoduje-li spolecnost o zmene yse zakladniho kapitalu, o stepeni akcii ci spojeni ice akcii do jedne akcie, o zmene formy nebo druhu akcii anebo o omezeni pfeoditelnosti zaknihoanych akcii ci jeji zmene nabya zmena stano ucinnosti ke dni zapisu techto skutecnosti do obchodniho rejstfiku. 3) Ostatni zmeny stano, o nichz rozhoduje alna hromada, nabyaji ucinnosti okamzikem, kdy o nich rozhodne alna hromada, neplyne-li z rozhodnuti alne hromady o zmene stano nebo ze zakona, ze nabyaji ucinnosti pozdeji. 16

17 Clanek 48 - ykladoe ustanoeni V pfipade, ze nektere ustanoeni stano se, af uz zhledem k platnemu pranimu fadu, nebo zhledem k jeho zmenam, ukaze neplatnym, neucinnym nebo spornym anebo nektere ustanoeni chybi, zustaaji ostatni ustanoeni stano touto skutecnosti nedotcena, syjimkou ustanoeni, ktera musi byt podle obecne zaaznych pranich pfedpisu obligatorni soucasti stano. Namisto dotycneho ustanoeni nastupuje bud' ustanoeni pfislusneho obecne zaazneho praniho pfedpisu, ktere je sou poahou a ucelem nejblizsf zamyslenemu licelu stano. Clanek 49 - ucinnost stano Zmenou stano proedenou formou noeho uplneho znenf stano schaleneho usnesenim alne hromady ze dne se spolecnost podfidila zakonu c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstech (zakon o obchodnich korporacich) jako celku. Zmena stano dusledku podfizeni se zakonu c. 90/2012 Sb. jako celku nabya ucinnosti zefejnenim zapisu. Valna hromada odsouhlasila noem uplnem zneni stano ronez zruseni oboru cinnosti,,prani pro domacnost, zehleni, opray a udrzba odeu, bytoeho textilu a osobniho zbozi" a schalila noy pfedmet podnikani,,cisteni a prani textilu a odeu". MVDr. Vlastimil Zd'arsky pfedseda pfedstaensta 17

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu:

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Jednaci fad zastupitelstva obce Francova Lhota Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Uvodni ustanoveni

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

Dům kultury města Ostravy, a.s.

Dům kultury města Ostravy, a.s. Dům kultury města Ostravy, a.s. Stanovy společnosti Úplné znění k 25. 6. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l Založení akciové společnosti Obchodní společnost Dům kultury města Ostravy, a.s. (dále jen

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost PALABA (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku ČR jako

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Šilhánek a syn, a.s. se sídlem: Samota 601, 439 81 Kryry, IČ: 27291278 svolává na pátek 27. června 2014 v 10:00 hodin řádnou valnou hromadu

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s.

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y. JESAN Adofovice, a.s. Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Y JESAN Adofovice, a.s. Úplné znění platné od 19.6.2014 Základní ustanovení Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost (dále jen akciová společnost nebo společnost

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen "společnost") byla založena bez výzvy k upsání

Více

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků

S T A N O V Y. společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků S T A N O V Y společnosti KOVOBEL a.s. ve znění vyplývajícím z jejich pozdějších změn a doplňků I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost KOVOBEL a.s. (dále jen "společnost")

Více

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s.

S T A N O V Y. společnosti FANO TeX, a.s. S T A N O V Y společnosti FANO TeX, a.s. květen 2014 Část I. Základní ustanovení I. Založení akciové společnosti a právní postavení FANO TeX, a. s. (dále jen společnost) je právnickou osobou, která byla

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

STANOVY. Jaroměřické mlékárny

STANOVY. Jaroměřické mlékárny STANOVY Jaroměřické mlékárny akciové společnosti 1Stanovy I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Jaroměřická mlékárna, a.s. (dále jen "společnost") byla založena

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014

Stanovy společnosti Equity Holding a.s. ke dni 25. června 2014 Část I. - Základní ustanovení Článek1 - Obchodní firma 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Equity Holding, a.s. Článek2 - Sídlo 2.1 Sídlo společnosti: Praha Článek3 - Doba trvání společnosti 3.1 Společnost

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska

Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska 1Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní : Horal, akciová společnost, Hláska. 2 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Liberk, Hláska čp.1.,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU P ř e d s t a v e n s t v o s p o l e č n o s t i Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČO: 46347275 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

Stanovy AGRS, a.s. 1

Stanovy AGRS, a.s. 1 Stanovy AGRS, a.s. 1 Obsah 1. Základní ustanovení... 4 1.1. Rozhodné právo... 4 1.2. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti... 4 1.3. Trvání společnosti... 4 1.4. Vznik společnosti...

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. Valná hromada akciové společnosti OBČANSKÝ VĚTRNÝ PARK a.s. přijala v návaznosti na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S.

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. STANOVY ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Obchodní společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (dále jen Společnost ) byla založena Pozemkovým fondem

Více

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681

Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Firma společnosti zní: PALOMO, a.s. Stanovy akciové společnosti PALOMO, a.s. IČ 253 71 681 Článek 1 Obchodní firma Článek 2 Sídlo společnosti Sídlo společnosti je: Loštice, Olomoucká č.p. 580, PSČ 789

Více