BIOLOGICKÁ PRODUKTIVITA K ČEMU? PRODUKCE ENERGIE POTRAVNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VZTAHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "23.3.2015 BIOLOGICKÁ PRODUKTIVITA K ČEMU? PRODUKCE ENERGIE POTRAVNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VZTAHY"

Transkript

1 PRODUKCE ENERGIE POTRAVNÍ SÍTĚ EKOLOGICKÉ VZTAHY Produktivita a produkce Trofické stupně Potravní sítě Vztahy v populacích BIOLOGICKÁ PRODUKTIVITA K ČEMU? Jsou na ní závislé veškeré složky života na zemi Pohání chemické reakce a cykly v živých organismech Aktivně snižuje množství atmosférického uhlíku Tím výrazně ovlivňuje klimatické podmínky na Zemi Ložiska fosilních paliv ROPA!! Miloslav Petrtýl ČZU FAPPZ KZR HLAVNÍM ZDROJEM JE SLUNCE! Zásadní význam pro převod sluenční energie do živých soustav má FOTOSYNTÉZA Není využito celé spektrum tj. jen část energie Využívá hlavně viditelné záření nm (FAR) Převod energie fotonů v chloroplastech na tvorbu jednoduchých cukrů z CO 2 a H 2 O Energie se váže do ATP Další přesuny a distribuce v rámci potravních řetězců Biologická produkce (produkce, produktivita, primární produkce a její měření) Producenti Fotoautotrofní organismy syntetizující z anorganických látek látky organické za použití radiační energie slunce (DRITIVÁ VĚTŠINA!!). Chemoautotrofní organismy využívající chemické energie. Konzumenti (více úrovní a mnoho strategií) Heterotrofní organismy (všichni živočichové a saprofytické a parazitické rostliny) látky a energii získávají z organické hmoty. Destruenti Energii získávají rozkladem mrtvé organické hmoty až na anorganické sloučeniny (houby, bakterie aj.) a tím je uvolňují a zpřístupňují opět pro primární producenty. Primární produkce PP Sluneční konstanta: 1360 W.m -2 Fytoplankton Zajišťuje celosvětově 50% O2 Produktem je biomasa autotrofních organismů vytvořená za jednotku času na určité ploše, nebo objemu ve formě organické hmoty. Představuje asi 0,5% z celkového potenciálu slunečního záření (tj. 1 6% FAR) Specifika ve vodním prostředí: Dostatečný zdroj vody Limitující množství živin (pobřežní vody vs. volné moře) Klesající intenzita světla s hloubkou Změna světelného spektra s hloubkou Většina fotoautotrofů žije v malých hloubkách Kompenzační bod fotosyntézy na úrovni 1% záření na hladině ORGANICKÉ LÁTKY nezbytné pro heterotrofní organismy 1

2 Závislost PP na faktorech prostředí Závislost PP na faktorech prostředí VLIV SVĚTLA A TEPLOTY Se stoupajícím množstvím světla roste i fotosyntéza až do světelného optima Při stoupající teplotě se zvyšuje i hladina světelného optima Uplatňuje se i kvalitativní složení primárních producentů a selektivní absorpce světla Fytoplankton má vysokou přizpůsobivost k různé teplotě vody 2012 Nature Education Abiotické podmínky ovlivňující primární produkci v oceánech. DCM deep chlorophyll maximum (světlo:živiny) PRIMÁRNÍ PRODUKCE SOUŠE PRIMÁRNÍ PRODUKCE OCEÁNŮ Roční primární produkce terestrických ekosystémů g C /m 2 rok Roční primární produkce mořských ekosystémů g C /m 2 rok PRIMÁRNÍ PRODUKCE OCEÁNŮ PRIMÁRNÍ PRODUKCE OCEÁNŮ 2

3 ZODPOVĚDNÉ ORGANISMY SPECIFICKÉ AUTOTROFNÍ ORG. V DRTIVÉ VĚTŠINĚ FYTOPLANKTON HORNÍCH VRSTEV VODY! NA SVĚTLE NEZÁVISLÉ EKOSYSTÉMY Donedávna byly za hlavní producenty označovány řasy a rozsivky. V poslední době je zdůrazněna důležitost sinic (Cyanobacteria) Zajišťují fotosyntézu i vázání vzdušného dusíku (N) Chemoautotrofní organismy, které jsou schopné namísto energie ze slunečního záření využívat energii z chemických vazeb. Hlubokomořské dno: (podrobnosti v dalších přednáškách) anorganické látky + geotermální energie chemosyntéza Proteobakterie Sulfurovum sp., Nitratiruptor sp. Na 300 popsaných druhů organismů Primární produkce odhady EKOSYSTÉM Gramy org. hmoty na m2/rok Tropický les 2200 Les mírného pásu 800 Pouště, polopouště, ledovce 3 90 Bažiny a mokřady 2000 Jezera 250 Otevřený oceán Kontinentální šelf Mořská louka a útesy 2500 Měření primární produkce 1. Metoda sklizně 2. Kyslíková metoda 3. Stanovení Pp pomocí 14C (radioizotopová metoda) 4. Metoda stanovení chlorofylu a Zdroj: Whittaker, R.H Communities and Ecosystems, Ed. 2. New York. Macmillian Publ. Co. 385pp. vodní květ u pobřeží Anglie B) Sekundární produkce konzumenti I. II. řádu ZOOPLANKTON A ZOOBENTOS Jejich produkci měříme na úrovni kvantifikace populací různých druhů Výběr metod je ovlivňován způsobem života sledované populace a vyjadřuje se často (pro rybářskou potřebu) v biomase živočichů na jednotku plochy nebo kubaturu vody Byl zjištěn lineární vztah mezi produkcí ryb a biomasou zooplanktonu. Celkem asi ½ až ¾ kolísání rybí produkce lze vysvětlit kolísáním průměrné biomasy zooplanktonu 3

4 PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PRODUKCE C) Terciární produkce konzumenti III. řádu Z rybářského hlediska ryby 2012 Nature Education V mořském prostředí nedochází k tak výrazné akumulace biomasy v porovnání s lesy a pastviny na souši (Sarmiento a Bender 1994). Nicméně, oceán je přesto zodpovědný za ukládání více uhlíku od atmosféry, než je suchozemská biosféra (Broecker 1982). Je to dosaženo tím, že dochází k "propadu" a dlouhodobému hromadění organické hmoty z povrchových vod do hlubin oceánu (mořský sníh), často dříve než podlehne bakteriálnímu rozkladu. Až po delší době je část živin v rozložené formě opět navrácenu vzestupnými proudy k hladině a může opět vstoupit do energetického koloběhu. Z ekologického hlediska ovšem ryby tvoří terciární konzumenty zařazené do sekundární produkce Všeobecně pro sladkovodní systémy platí že "vrcholný (terminální) článek potravních řetězců nebo sítí je rybí obsádka" Produkce ryb je závislá na obsádce (množství, druhová struktura) Významný je poměr nedravé a dravé ryby. Orientačně se doporučuje poměr v rozmezí 3:1 6:1 Důležitá je též ročníková struktura a biomasa dravců. Ekologické vztahy potravní sítě food web Potravní řetězec popisuje převod energie/potravy ze zdroje (slunce) přes producenty (zelené rostliny) a konzumenty (heterotrofní org.) až po rozkladače (bakterie) Potravní sítě jsou důležitým nástrojem pro ilustraci vzájemných vztahů mezi organismy v systému. Odhalují druhy interakcí a strukturu společenství sloužící k pochopení dynamiky přenosu energie v ekosystému. ZDROJ ENERGIE SLUNEČÍ ZÁŘENÍ AUTOTROFNÍ FOTOSYNTÉZA HETEROTROFNÍ ŽIVOČICHOVÉ POTRAVNÍ PYRAMIDA obvykle jen 3 4 trofické úrovně ztráty energie mezi úrovněmi Účinnost převodu energie na terminální článek Laboratorní pokusy 100 % fytoplankton 30 % zooplankton 10 % bentos 3 % ryby Obecné schéma udává na 1 kg ryb je třeba asi 10 kg zooplanktonu 100 kg fytoplanktonu (pouze přibližně) 4

5 Kvantifikace potravního řetězce ve vodním prostředí POTRAVNÍ ŘETĚZEC V MOŘSKÉM PROSTŘEDÍ POTRAVNÍ ŘETĚZEC V MOŘSKÉM PROSTŘEDÍ OCEÁN PEVNINA PP fytoplankton Filtrující plankton Dravý plankton Planktonožravé ryby Dravé ryby Predátoři ostatní (ptáci, savci) Shurin, J. B., Gruner, D. S. & Hillebrand, H. All wet dried up? Real differences between aquatic and terrestrial food webs. PRODUCENTI AUTOTROFNÍ 1) FOTOAUTOTROFNÍ Fytoplankton: sinice, rozsivky, řasy, obrněnky, 2) CHEMOAUTOTROFNÍ Bakterie využívající chemosyntézu, jsou nezávislé na světle!! 5

6 BÝLOŽRAVCI HERBIVOŘI Filtrátoři (filter feeders) planktonní: zooplankton (korýši) bentické: mlži Spásači škrabači (scrapers), ožírači(grazers): plži kouskovači, drtiči (shredders): ostnokožci, korýši Pohlcovači (raptorial feeders) klanonožci Konzumenti makrofyt (spásači vegetace) v mořích velmi omezeně: Sarpa salpa, ježovky 1) Útok na kořist až pokud se vyskytne, málo energeticky náročné ale potřeba zručnosti k efektivnímu lovu 2) aktivní vyhledávání náročnější na energii s nižší úspěšnost v lovu MASOŽRAVCI PREDÁTOŘI 3) Aktivní lákání kořisti spojené s mimirky Málo energie + sofistikovanost OCHRANA PŘED PREDACÍ INDIVIDUALISMUS VS SPOJENECTVÍ 1) Primární obrana před útokem predátora snížit pravděpodobnost útoku Ochranné zbarvení, dno, 2) Sekundární obrana po střetu s predátorem zvýšit pravděpodobnost přežití Toxicita, sliz, trny, nafukování, https://www.youtube.com/watch?v=bta18fdkvca HERBIVORIE VS PREDACE Vodní herbivoři jsou funkčně predátoři (konzumují celé rostlinné organismy) rozdíl mezi predací a herbivorií je však v selektivitě a velikosti kořisti Největší PREDACÍ OVLIVNĚNÉ CHOVÁNÍ Kontrolují populační dynamiku a strukturu společenstva 1. Letální vliv kontrola populace kořisti (někdy lokální vymizení) 2. Změna v chování kořisti (využití habitatu, vzorce aktivity) 3. Adaptace proti predaci ochranný krunýř, toxické chemikálie, změny v chování 6

7 PARAZITICKÉ ORGANISMY MUTUALIZMUS Vzájemné blízké soužití dvou živočišných druhů které je výhodné. Není životně nezbytné. KOMENZÁLOVÉ Jednomu to prospěje a druhému to neublíží Přisedlé druhy organismu často využívají ty pohyblivé. Planktonofagie Bentofagie Predace POTRAVA, TROFICKÉ VZTAHY SOUVISEJÍCÍ ŽIVOTNÍ STRATEGIE Omnivorie versus potravní specializace Hejnové versus individuální chování (jak u predátora tak u kořisti) Teritorialita versus migrace Endosymbióza (řasy, sinice, obrněnky) Korálnatci, sasanky, houby SYMBIOTICKÉ ORGANISMY Endosymbioza Korálnatci, sasanky, houby Specifický nahožábrý plž (Elysia viridis a Elysis chlorotica) Endosymbiotická teorie vzniku chloroplastů Kyanobakterie Symbiodinium nahožábrý plž (Elysia viridis a Elysis chlorotica) Endosymbiotická teorie vzniku chloroplastů ze sinic 7

8 EKOLOGICKÉ ASPEKTY ZMĚNY SPOLEČENSTVA Herbivořisnižují populace rostlin, takže predátoři herbivorů mají zprostředkovaně kladný vliv na populace rostlin. Parazité predátorů mají na rostliny zprostředkovaně vliv negativní. vztahy mezi predátory a kořistí TOP - DOWN EFEKT KASKÁDOVITÝ EFEKT Odstranění vrcholového predátora Predátor udržuje kompetující druhy na únosné úrovni, pokud tato regulace zmízí převládne jeden z kompetujících a ostatní zmizí ztráta diverzity. Při pokusu s odstraněním dravé hvězdice došlo na skalnaté pobřežní zóně k drastickému úbytku druhů Introdukce vrcholového predátora Může dojít ke zjednodušení potravní sítě Paine, R. T Intertidal community structure: experimental studies on the relationship between a dominant competitor and its principal predator. Oecologia 15: např. Cichlida ocasooká (z Amazonky do jezer), nebo okoun nilský (z Nilu do Viktoriina Jezera) POUŽITÉ ZDROJE OKRUHY OTÁZEK K TÉMATU Sumich, J. L., & Morrissey, J. F. (2004). Introduction to the biology of marine life Nutné předpoklady pro primární producenty Hlavní skupiny primárních producentů Rozdíly v primární a sekundární produkcí mezi souší a vodou Základní typy ekologických vazeb v mořském prostředí (příklady) 8

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II.

Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. Znečišťování vod Znečištění Jako znečištění lze z praktického hlediska chápat každou změnu přirozených fyzikálních a chemických vlastností vody, která snižuje

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí.

Ekologie zkoumá vztahy mezi organizmy a jejich prostředím. Nejnižší jednotkou, kterou ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí. 1 Ekologie nauka o životním prostředí Základní vědecká disciplína, která se zabývá studiem života je biologie. Ekologie je pouze jedním z biologických oborů. Hlavním a společným objektem studia biologie

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách

Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra experimentální biologie rostlin Zuzana Máhrlová Vliv teploty na procesy fotosyntézy a růst C3 a C4 rostlin ve výuce na biologie na školách Bakalářská

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Prostředí pro kvalitní život: Podrobná specifikace prioritní oblasti Stav přírodních zdrojů a změny ekosystémů ovlivňují veškeré složky lidského blahobytu, základní hmotné potřeby pro dobrý život, zdraví,

Více

Biodiverzita a zemědělství

Biodiverzita a zemědělství JAROSLAV BOHÁČ, JAN MOUDRÝ, LIBUŠE DESETOVÁ 24 Biodiverzita a zemědělství J. Boháč, J. Moudrý, L. Desetová: Biodiversity and Agriculture. Život. Prostr., Vol. 41, No. 1, p.., 2006. The effect of the agriculture

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2

KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENVIRONMENTÁLNÍ MODELOVÁNÍ KVANTITATIVNÍ VÝVOJ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA EXPERIMENTÁLNÍM POVODÍ MODRAVA 2 Diplomová práce Autor: Zbyněk Klose Vedoucí:

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA. Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA. Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost. 1 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost. Tato brožura hodnotí dopady ekologického zemědělství na biodiverzitu ve srovnání s konvenčním

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost Příspěvek Pracovní skupiny II ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí

Více

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI Alena Ševců Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, alena.sevcu@tul.cz, tel. 485 353 786 Obsah: Ekologie jako věda. Základní ekologické pojmy a principy.

Více

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008

3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 3. ročník Kašperské Hory 12.6.2008 ÚVOD Vážení přátelé, máme zde třetí ročník seminářů Lesník 21.století. Nosná myšlenka letošního semináře je: Lesník musí vědět, jak svým hospodařením zajistit žádoucí

Více

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY Bořivoj Šarapatka Tomáš Zídek PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLCE 2005 Poděkování Děkujeme Ing. Jaroslavu Pražanovi, pracovníkovi

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vliv havárií na životní prostředí Dr. Ing. Aleš Bernatík Ing. Petra Nevrlá Ostrava 2005 Vliv havárií na

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Ekologické indikátory pro měření stavu přírody

Ekologické indikátory pro měření stavu přírody 19 DAVID VAČKÁŘ Ekologické indikátory pro měření stavu přírody D. Vačkář: Ecological Indicators for the Nature State Quantification. Život. Prostr., Vol. 41, No. 1, p. 19 23, 2007. Ecological indicators

Více