LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy"

Transkript

1 TrZHOVOJVINtNJKE LLfT,( ZPMVODAJ OBV1N O MtfTA TRHOWC H JVINO I~ OKOLr Duben 1993 CIslo 1 Rocnik TII. Slrucni hospodaren' misla 0 Jaro je pravidelne pro samospravu obce, tedy meslskou radu a mestske zastupltel stvo obdob(m, kdy pripravuje a schvaluje rozpocet mesta pro prislusny kalendarni rok. Jaro proto, i.e drive nejsou znamy vyse pfispevkll, ktere doslane mesto pro sve "fun govimi" od statu ci okresn fho uradu. Take uz8verka hospodaren{ za uplynuly kalendainf rok je zalezitost casove narocns (vzdyf prakticky Je~ te cely leden dochazeji faktury za prace provedene koncem loi'iskeho roku) a presne vysledek hospodaienl mesta je znam az tak koncem (mora. Letos poprve podlehala roenf uzaverka navfe kontrole tzv. auditara. Obee je v hospodarenf svobodna a samostatna, zadny okresnf ufad nam nema pravo nakazova!, jak mame hospodafit, ale prave auditor ma zkontrolovat, ze nase hospodafenf bylo v poradku - to znamena, ze ne kupffkladu do kapsy starostovi nebo radnfm ei jinak v rozporu se zakony. Auditor seznal, ze jsme hospodafili skuteene radne a vydal a tom osvedeenf. ' Za lonsky rok vykazalo nase hospodai'en( pi'ebytek 3,8 mil. Kes (i navzdory kracenf statnf dotace pied koncem roku, coz predstavovalo v nasem prfpade 3,2 mil. Kcs), ktere sl neseme jako pi'llepseni do roku 1993 a budeme se dfky tomu moci pustit do nekterych vetsich akcf. Nynf se pokusfm a souhrn "vet Sich" vydaju lonskeho roku. Neuvlidlm zde provoznl vydale, ale pouze investll:ni: - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy - podstatna cast vodovodu do Rankova (prostredky jsme ziskali z tzv...ekologicke mi liardy") - pokracov ani vystavby gymnazia - v kulturn im dome provedena reko nstrukce topeni a rozvodu vody (z dotace okresniho uiadu) - instalovano zafizeni DOLBY-Stereo do kina (dotace okr. uiadu) - dokoncena Husova ulice - montaz vodomeru na teplou a studenou vodu v by tech v majetku mesta 589 tis. Kes 195 tis. Kcs 1500 ti s. Kes 3000 tis. Kes 1200 tis Kes 500 tis. Kes 1000 tis. Kes 365 tis. Kcs Jesti prednedav em bvl mezi nami. Existujf lide, kten vystaei cely mesta, v nfz pusobil jako predzivot se svymi soukromymi sta sed a MeNV (v race 1990), clen rostmi ci radostmi. mestske rady ci pfedseda li Existujf naproti tomu lide, nancn( komise ; na sport, jeho kten jako by nemeli svych lasku, na leta zasvecena mfstn( osobnich trampot nikdy dost; kopane a posledni roky funkci soukrome piskoviste je pfilis tesne pro rozmernost jejieh duse a silu temperamentu. a tak trenuji lotbalisty, hraji ochotnicke divadlo, vedou skauty nebo hasice, zkratka delajf neco, s Gim je zpravidla mnoho starosti a odmenou nanejvys osobnf hfejivy poci!' Tech druhych lidi byva malo. o to vic si jich kazda kulturni spolecnost vazi. K takovym lidem patril bezvyhradne v nasem meste pan ing. Jaroslav Randa. Neexistuje oblast, ve ktere by v Trhovych Svineeh aktivne nepusobil a kde by nezaneehal svou pozitivni stopu. Af si vzpomeneme na spravu pfedsedy T J Spartak; na ochotnicke divadlo, na rozsafnou roli Sumbala v Nasieh furiantech nebo na posledni ucinkovani coby mest"ana v historickem pruvodu pfi oslavach 555 let mesta. BI(ze jsem znal ing. Jaroslava Randu pomerne kratce, od roku 1990, kdy nas svedly dohromady politicke zmeny v nasem meste. Poznal jsem jej jako cloveka primeho, jako cloveka, ktery fika I nepfijemnou pravdu, ne aby urazil, ale abychom se dostali k jadru veci. Poznal jsem jej take jako cloveka se spoustou zkusenostl a pritom cloveka skromneho. Navzdory houzevnatosti a statecnosti sobe vlastni podlehl pan ing. Jaroslav Randa ve veku 58 let tezke nemoci. Kdo jsme ho znali, vzpom(name na neho v ucte. Ing. Frantisek Strasky V oblasti Teehnic!<ych sluzeb clnlly vets[ Invesliee: - zametaci vuz tis. Kcs - instalovana meridla tepla na paty domu 685 tis. Kcs (zakon uklada osadit do '93) Neuvadim blfze akce, ve kterych ma sice mestsky urad "prsty" tim, ze jim napomaha organ i zacne ci pri ziskavani penez, ale nejsou stavbami mesta, kupr. oprava strechy kostela ci vystavba polikliniky. K roku 1993: Pro letosni rok pocitame samozfejme v prvni rade s pokrytim zakladnfch potieb mesta: provoz zakladni skoly a materskych skol, provoz kulturnfho domu a kulturnfeh domu v mfstnfch casteeh, provoz sportovnf haly vcetne nejnutnejsi rekonstrukce, socialnimi davkami, uklidem a nutnymi opravami chodnikli a vozovek a podobne. Tyto zakladni potreby jsou linancne zajisteny. Pokud yam bude kdokoli fikat zarucenou zpravu typu, ze se bude zavirat nektera z materskyeh skol, nebo neeo podobneho, nevei'te mu. Z mimofadnych InvesUe bu dou v tomto roce reallzovany (pokud nas nepotka na posledni ehvili need necekaneho, ale jsem optimista): - dostavba gymnazia (vyuka bude zahajena k '93) v castee 3 mil. Kc - castkou 10 mil. Kc bude zahajena vystavba domu s peeovatelskou sluzbou. Na tento dum isme ziskali dotaci ze statnfho rozpoctu, eelkova hodnota dila v dnesnieh cenach je uvazovana kolem 25 mil. Kc. - mestske zastupitelstvo rozhodlo z vlastnieh prostredku realizovat 1. cast plynolikace centralni kotelny v castce asi 5 mil. Kc. Hlavnimi dljvody je nedostatecna kapac ita Ikotelny a neustale stoupajici poplatky za znecisfovani zivotnfho prostredf. Vse zalezf na tom, (Dokohceni na str. 2)

2 Zlelosnich r Z od uti meslske ra V Mestska rada rozhodla: ze ing. M. Langova bude clenem MeR, opravnenym vykonavat svatebni obrady: pronajmout Autoskole T. Sviny, zastoupene panem Studenym, 2 m islnosti v budov9 byvale Drobne provozovny; vzhledem k umrt f elena mestskeho zaslupitels va ing. Jaroslava Randy prohlasila MeR ve smyslu z{tkona 0 volbach do zastupitelstev za elena mes!. zastupilelstva pana Lubose Kollara, nar. 1954, bytern Trhove Sviny, Budov telska 917; vyslovit souhlas s provadenim celorocnfho rybolovu na nadrzi Brigadnfk pro mislni organizaci Ces. rybar. svazu. pokud bude tate cinnost provadena podle platneho rybarskeho fadu; ze ucinnostr od je pan Frantisek Herbst jmenovall feditelem celeho MilKS vcelne knihovny a kina: poskytnout dotaci firme BAT ve vysi 160 Kc/mes fc/misto na pojizdnou prodejnu pro Pecin a Hradek; opatrit vjezdy do Sidliste, sidlisle Na nivach a na parko vlste u Busku znaekou zakaz vjez.du pro nakladnf automobily (dopravni obsluze vjezd povolen) ; zadat inzenyrskou einnost pro vystavbu domu s pecovatelskou sluzbou firme Stavokonzu lt; ponechal rozhodnuti 0 umfstem f deli v MS v kompetenci feditelek; MeR se usnesla na tom, ze nedoporucuje, aby lekarna v T. Svinech byla privatizovana Mgr. Ryehlikem z duvodu vseobecne nespokojenosti s provozem tohoto zaffzen(; provesl ko mplelni opravu streehy a komfna na budove meslskeho ufadu; rozhodla 0 pod mfnkach pronajmu arealu kou palisle; jm enovala vymrovou kom isi (5 ClenO) pro ko nkursn( ffzenf na dodavatele vystavby domu s pecovatelskou sluzbou; Zjednani mestskeho zastupitelstva XV. zasedcini konane dne 10. proslnce 1992 rozhodlo: 1) priclenit hdnebni pozemky podle navrhu Spolecne lesnf spravy obcf T. Sviny a Besednice: a) Honebnimu spoleeenstvu Bfez( - Nezetice _. Nechov - Todne, a to honebni pozemky v celkove vym ere 184 ha v k. u. Bfezi, Todne, Nechov a Keblany; b) Honebnfmu spoleeenstvu Mezilesi - Cizkrajice, a to honebnf pozemky 0 ce!kove vymere 70 ha v k. u. Cizkrajfce a Mezilesi (s tou podm rnkou, ze lesnik spolecne lesni spravy, ktery vykonava sluzbu na iesnickem useku T. Sviny, bude pfijat za fadn eho elena honebnlho spoleeenstva a tim mu bude umoznen vykon prava myslivosti) ; c) Honebnrmu spoleeenstvu Siavee, a to honebni pozemky o eel kove vymere 11 hay k. u. T. Sviny; Slrucni 0 hospodareni misla Jedovary. (Pokracovan f se str. 1) Rozhodnutf 0 tom, ktere zda zapadoceske plynarny stavbe d't pfednost, ovlivnuje zainvestujl phrodnf plyno vod. mnoho faktoru: pre devsim mnozstvf penez, - pokud vse dobre pujde, dolezitost pro rozvoj mesta budeme schopni realizovat i sirsfho okoli (z tohoto pohledu 1. cast vystavby cistfrny odpadn(ch vod V castee asi 6 mil. Kc. Zatfm mame projednanu dotaci pi'iblizne 4 mil. KG. Tato stavba ma pro mesto strategicky vyznam, nebof v soucinnosti je z duvodu je bezkonkurencne dulezita vystavba cistfrny odpadnich vod, nebof bez nf jakykoli vyraznejsl rozvoj podnikatelskych aktivit je umrtven) a v neposlednf fade i urcen f te ktere z(skane dotace - jsou zpravidla nevyhovujfci cisticky ve LJcelove, tedy urcene meste stavebni uzavera. pro konkretnf stavbu. Samozfejme, ze uvedene akce nejsou ty jedine, ktere mesto potfebuje. Ing. Frantisek Strasky starosta mesta d) Honebnfmu spoleeenstvu T. Sviny, a 10 honebni pozemky v k. u. 1. Sviny, Bukvice a Pe Cin-Hradek; e) Honebnimu spoleeenslvu Besednice, a to honebn( pozemky podle predlozeneho navrhu smlouvy. 2) schvalit vyhlasku 0 pouzili nizsiho koeficientu pro vypocel dane z nemovitosti takto: - koefieient mesto T. Sviny - koefieient Otevek, C(ikrajfce, Nechov - koefieient 0,6 - Mezilesf, Veselka, Cefejov, Ti'ebieko, Rejta, Borsikov, Sv. Trojice, Rankov, Todne, Bfezf, ezetice, Bukvice - koeficient 0,3 - Hvizdalka, Hradek, PeCin, Chvalkov, Sv. Trojiee kolem kostela a dalsf samoly. 3) prodat Kulturni dum Rejta verejn ou drazbou. XVI. zasedanf konane dne 22, lmora 1993 rozhodlo: 1) realizoval easlecnou plynofikaci centralni kotelny v roce 1993 v rozsahu 2 ks plynovych kotlu za predpokladu investice Zapadoeeskych plynaren na regulaeni stanici a pffvodni plyno VOdi 2) prijmout nabidku firmy EL SAT na zrizenf kabelove televize ve mesle (pro meslo z toho nevzn ikaji zadne finanen( zavazky). Firma si vsak musela podle zakona vyzadat souhlas zastupitelstva. Kdy kabe/ova televize? Zda 5e, ie se i v nasem meste brzy doekame zahajenf provozu ve svete jii zeela Mine kabelove televlze. Mestske zastupitelstvo totii nedavno povolilo ve meste Cinnost {irme ELSA T. ktera se rozvodem kabelove televlze zabyva. V jihoeeskem regionu puson v soucasnosti tfi firmy. ktere pro va dejf Instalaei televlzn fh o kabeloveho rozvodu (TI<R); Kabel + a. s. Ostrava. H + K Mllevs~o, spo/. sr. o. a ELSA T. spo!. sr. o. C. Budejoviee. Ze vseeh tf( byla vybrana firma posledni. protme nabldla nejvyhodnt!!jsf podmfnky a mohla se u.? prokazat i dobryml vysledky. Firma totit nabfzf provedenf instalaee TKR bez naroku na finaneni v'ypomoe mesta, ktere s firmou uzavfe pouze dohodu o spolupraci. Vyh ody kabelove televize jsou ui dnes kaidemu jiste zfejme: kvalitni obraz i motnost pfl/mu satelitnich programu (nav{c se mute na system TKR pfipojit I mestsky ufad a vyutit ho k pieda vim f aktualnlch informaci oocanum, system je vyutivan i pro vysilanf ruznych vyrovnanych 5ignalu. Svuj podnikatelsky zam{;r vysvet III zastupce firmy ELSA T primo na jednani mestskeho zastupitelstva. Vzhledem k vykopovym pracim pii budovani novych rozvodu teple vody v ul. Budovatelska, vzhledem k velke koncentraci oby va tel a k dobrym piijmovym podminkam chce firma zahajit vystavbu TKR prave v oblasti noveho sid/isle (ulice Budovalelska a Tfebizskeho). PiijimaGi slanice bude umislena na neklerem :! vyssich objeklu a zarovefi budou probihal monlate vnitin!ch rozvodu v domech. Pfipoji/ se samozfejme mohou jen Ii u6aslnici. klefi 0 10 projevi zajem. Ti, kleriobjevi vyhody kabelove lelevize pozdeji. se mohou bez politfzapojit dodale6ne. Oslalnfm najemnikum zuslane k dispozici spole6na anlena. Pokud ovsem zajem obyvalel domu piesahne 80 %. slibuje firma, ie pfipoji signal TKR pres fillr do rozvodu pro spolecnou anlenu. Zbyvajici obyvalele pak budou moci sledoval Iylei programy. ale ve vyssi kvalile. V pflpade. ze vykopove prace probehnou podle planu. Ij. v dubnu a kvetnu, mohli by byt prvni u6aslnici zapojeni ui behem mesice eervna Pro za6iitek pry bude nabidka obsahoval 12 le!eviznich a 5 rozhlasovych program;]. Pilpojo 'Iac! poplalky chce firma dodriet stejne jako v jinych meslech, tzn Ke, ktere bude motno zaplalil ve tiech splalk8ch Mhem 14 mesicu. Pausalni mesi6ni poplalek by mel einit 35 1<6. Pokud bude 0 TKR da/si zajem, chlela by firma pies meslske cenlrum propojit obe meslska sid/iste a dale pronikat do zaslavby rodinnych domku (kde ovsem budou od /ism} pop/alky nei v panelovych domech). Bez ohledu na 10, te se v soueas nosli TKR zavadl spise pro zabavu. bude za nejaky 6as jisle beznou a hlavne uiite6nou veci. -fs

3 Obvodnl oddeleni POUCIE CR v Trhovych Svinech ma v soucasn~ dobe pocetni stay Na tento pocet prislu5' nll<u Ie pomerne znaene r02 sahly sluzebnr obvod s n4!ko IIka sttediskovyroi cenlry. Nejvetsl sliedlska jsou v Trh. Svinech a NOyYch Hradech. Mens pak jsou Strazkovice. Slavce. Hornl Slropnlce a Jllovlce. Z toho take vyplyv8 napad trestna cinnosti a kazda lalo oblast ma v 01 svoje speciflkum. Da se riei, ie napad treslna CInnosti je rozsanly a jsou zde za stoupeny lamer vseelmy jajr druhy, krome trestneho clnu vraidy. Tal< napr loupeine prepadeni. znasilneni, utok na verej neho eimsle a nejrozsahlejsi skutky kradeze vloupanim. a to lak do rekreacnieh objektli tak rodlnnych domku a objektu Jed notllvych organizaci v obvode. Narusta i kffidei presta, Ij motorovyeh vozldel veci z vozidel. Neubyvaji ani tresme iny vedena proti zivotu a zdravi osob, Jakoz I vazne dopravni n hody s lezkyml nasledky na zdravl a smrti Ve statistics roku 1992 to pak vypada nasledovne : nasllnych trestnieh Cinu 15 mravnostnr trestna ciny 2 kradei:e vloupanim 100 kradaze prosta 60 oslatnr majetkove 11 ostatni kriminalita, podvody vytrinictvi 22 Firma LABO MORAVIA hospodai'skych trestnych ~inu 5 Co se tyke uspesnostl v objasnenosti dosahuje OOP repsiho prumeru v okrese Celkem je ob jasnanost 42, 1 % (u ostalnieh v okre5e je objasnenost pres 30 procent). Krome zpraeovilvani trestna cinnosti a samolneho naberu Jed nollivych skutku - Irestnych ~inu, zajisfuje OOP objasnovani a zpracovanl pfestupku va smyslu zakona c. 200/90 Sb V loriskem roce bylo takto zpracovano 303 pi'estupku vcelne dopravnfch ne hod, klere veskere zpraeovava nase oddelenf. Dopravn(eh ehod bylo na silni cieh naseho obvodu celkem 109, pi'l kte,ych dva lide prisli 0 iivot 6 osob byte tazee zraneno 29 zraneno lehce a eelkova hmotna skoda Kc. Nejcastej5r pi'icinou dopravn( nehodovosti je ryehlost jizdy, zpusob j(zdy a nadani pi'ednosti v jrzde. Jako nejnebezpeonejs( den je pandeli a patek a doba nehody od 15 do 18 hodin. le statistiky je pak vy ehazeno pro cinnost jednouivych prislusnrko va sluiebnfm obvode V samotnem spravnim uzeml Mes!. ul'adu Trhove Sviny mame nejvetsi poliza s drobnymi kradeiemi z panelovych domu, kde jsou nejcasteji zcizovany boty, Jfzdni kola a ode nf soumstky dale pak s kradeiemi drobneho zvifectva a vlastnich vypestku v zahradkarskych kolonilch. Dale nabizi montaz okennich a interh~rovych ia uzii Cena: Kc + doprava Informace: J. Syrovatka, Jflovice 45, tel. 0335/ STANTE SE OOBRYMI HospooAHI SE SvYMl PENEzn GES ENARODNi INVESTlCNi KONSORCIUM investuje do nemovitosti, hotelu a oqchodnlch cenler. Krome divi denl umozrluje i kapllalovy vynos. CNIS dokazalo za 21 mesfcu zhodnotil vklady a 62,7 %. I nformace~ R. Vrchotova. Na spoi'ilove 760, Trh. Sviny. FIRMA SALCER nabfzf montaz sllikonoveho Ihermotesneni do okeo a dveff. Objednavky: J. Salcer, Branka 524, Trh. Sviny. se zde objevujf drobne kradeze v abchodech. odcizovani veei z mol. vazidel, veetne benzinu a podobne. l vafnejsich skutku se redna 0 kradeie v byteeh. Irestne ciny ublfienf na zdravi, v posledn(ch dnech i vloupfmi do rekreablich objektu. Celkove vsak Ize i'lci. ia v samotnych Trh Svineeh je stav na Liseku kriminalily uspokojivy K dalsi cinnosti OOP patfi zajis teni potfebne adrninistrativy pro saudy, prokuratury a dalsf Inst/ tuee. lela nas!lsi" ce zateiuje predvadenr 050b, protoie se vat 51nou jednil 0 osnby, ktere jii: majl bohate zkussnostj se zakonem NemaJo casu vsak musrme venovat obcanskym prukazum, kde provadlme naber OP a prodluiovani op, prov/hovani ztrat a prolokolovanl poskozeni OP. Celkove vsak Ize fiei, ze adminlstrativa nadals veliee zatezuje vsechny pfislusn iky, a to vlastne na likor vykonu sluiljy. K samotne organizaci prace na OOP Ize riel, ie se postupne ptearientov9va vykon sluiby. KaZdodanne ma jeden plislu~nik 24hodlnovou sluibu, prieemz na ndda 1901 je kaidy den do 1800 hodin. coz umoinuje vyfizovat poiadavky obeanu I 0 praeavn( dobe. Dale byl pas ilen vykon sl uzby v samotnem maste kde ISOU stavany do sluzby dva pfislusnici. Krome toho noeni slutba ma stanovene nepravideln' easy pro vykon sluzby ve meste. Obdobna opatfenl byla prijata i pro Nove Hrady Dale je posllovan vykon sluiby druhou dvouclen nou hlidkou II odpoledn ich hodinach. Prov3dena opatr ni se projeviia va vyslednosti pfl objasnovan i Irestne clnnosti a domnivam se. ze i preventivni ci nnost v samotnem masts mela za mlsladek sni zen( trestne crnnosti K tomu tei prispel vykon sluiby prl lusnika mestske polieie, ktery v nekolika prfpadech predal veliee dobrs po znatky k zadrienl hledanych osob Snahou v5ech prlslusniku OOP je poskytovat takove sluzby, ktere prispeji ke spokojenosti obeanu. SelkilVanl nasich pflslusniku s radou obeanu je ve znacne vypjate situaei, kdy zsjmena obean js nejakym zpusobem poskozen a podle toho take jedna. Snai me se tyto skuteenosti chilpal a vy chazet proto obeanum vslue v jejich poiadavcich. Ne vzdy jsms vsak opravneni. zejmena v abcanskopravn(oh vecech jsdnal, a ne vzdv js nutne veci resit na5im prostrednictvfm. Nemale rozpory ze strany obcanu ISOU v soucasne dobe v urcovani vyse skody. Napflklad obean zakoupil kolo v roee 1989 za 900 Kes, pricemz dnes jii jfzdni kolo za tuto cenu nekoupi. O"le se obcane ohrazuji, ie prodejna prodava tu samou vec za takovouto cas ku a tudiz poiaduji skod u v te vysi, jedna se zejmena o domaci vyrobky, pficemi musime vyehazet z hodnoly dane vyrobeem. Oal veskere sluzby, ktere PO, LlCIE objedna pro obcany musime dnes platit, at Ie to privolani sanitniho vozu nebo pohrebniho vozu, vyzadanf lekarske zpravy. Vse dnes jde na uce! POLI CIE. Proto i z nasi strany dochazf k omezovani sluzeb, ktere se v minulosti poskytovaly a kaidy je bral jako samoztejmost. Pres veskere polize si my lim, ie se dari eliminavat napad trestne cinnosti a poskytovat takove sluiby, jake nam zako n dovoluje a jake ab cane poiaduji. K tom u. aby se pfislusnici OO P mohli pripravit pro vykon sluzby po fyzicke strance. byla zrtzen a moderni posllovna a. kazdy patek je piacella 2 hodi ny lelocvicna. Jsou dale vytvareny podminky pro zlepseni praeov nfho prostfedf. Nemala pozornost Je venovana odpocinku po sluzbe a vhodnemu rozdelell f pracovnl doby v tydnu tak, aby kaidy pfislusnik prichazel do sluzby odpocaly, aby nebyl pfetezovan ve sluzbe, aby tolo nebyla pffcinou nevhodneho chovani zaverem Ize Fiei, ie nasi sna hou bude pokracovat v praei ve stylu roku Jak vsak cela koncepee OOP bude vypadat, se v leta dobe neodvazuji konstatovat vzhledem k organizacnim zmenam v souvislosti s pohranicn i polieii Vrehni inspektor npor. Mir. Kulhan I ALENA JEZKOV A - prodej textilnfho a odevnfho zbozi Trhove Sviny, Branka 325 oznamuje ro:z.sifen( prodejnf doby od takto: Pondel i - zavfeno Utery hodi n Streda 8-11, hodin Ctvrtek hodin P tek hodin Sobota 8-11 hodin 3

4 Co \lsechno udou abychom si j- Jiste jste y siehni zahledli mezi ruznejs ieh mist jiznich Ceeh. Ne- svitll stromecek, jedla se cukrovl vat chranenau dilnu. dokoncit reklamami CT tento slogan. Snad kolik vikendu t 'vi deti spolecne a hlavne se zpivaly koledy b lbarierove sacialn! -za?fz.enl ani nepatri mezi reklamy, ktere a ucf S8 nemecky. Pomaha jim Cd ledna '993 rna "Domeeek a razsifi poradenskou sluzbu pro nas casto nuti svym obsahem lektorka z Rakouska, pani Elisa- 2_ pracavnll<a. Je jim pan Miroslav rodlce a socialne pravni poradnu nebo provedenim k usmevu. Tato bettl Glassner. Je to ucitelka RCdicka_V Praze pracoval s postl- Prace je pred naml mnoho. Sami veta by nas mel a vest k zamys- a pniee s detmi se stala smyslem zenymi hdmi a sve bohate zkuse- vook vidite, ze se za jsdiny rok lenf. jejiho zivo!a_ V lete jsme prazill nosti bude moci vyuzfl I zds_rcidl udelalo hodne I nadal pocitame V nasem meste praeuje AR- cely tyden ve mlyne v Hradku bycham dakoneili chranenou s vast pomoci.:l P,Odporou. DekU- PIDA a ja si mohu dovolit tuto u Trhovyeh Svinu. Cast detl spala dilnu. protoie pan RuZi~ka se jame vsem kteri maji podli na otazku troehu zmenit: "Co vse- ve staneeh, cast ve mlyne (pedle chce zament na prac:i se slarsimi uspeslch loriskehe reku. ehno musi udelat ARPI DA, aby si zdravotn iho stavu). Pani Elisa- ~---; ~--~;.-,.,.. ~~-' , if vsimli rod ice postizenyeh deli?" be th pfi vezla nekolik rakouskych Tato otazka je polozen a yam, mil i deli a dye pomocnic. Byl to radice. Pfijdte se pod ivat a sami opravdu vydareny t('den. uvidite, co by se vasemu diteti li- Z<ifi-rfjen. Zaca navy skeln i bilo, co by se zde mohlo auci!. rok, nase pravidelne cinnostl se Konec roku vede k bilancovani. rozbehly. Hry s pocitacem, muzi I ja se chci zamyslet, co udelala koterapie, hra na hudebni na ARPIDA behem prvniho roku stroje, rehabilitacn r cviceni pod sveho pusobeni v "Domecku" odbornym dohledem pan i Vona jak hospodarila s penez i, ktere drove, malovani s akademlckou od vas, mili pratele, dostala. malirkou pan i Stolbovou, ruzn8 Vezmu to pekne po poradku. rucn i praee vedene pan! Ledvino V lednu, uneru a breznu 1992 byla YOU a pan i Novackovou. Neve byl dokongena rekonstrukee byvale zahajen kurs znakove reci pro hlufary CCSH a v dubnu otevrela AR - ehoneme. PIDA "Domecek", tj. misto, kde se Od listopadu jezdi na "Domesehazeji deti ke sve cinnesti a kam cek" dvakrat tydne Mirecek Suba zveme take rod ice a ruzne hosty z Troenova. Pro sv postiz ni J na besedy. V kvetnu a cervnu se upoutan na invalidnf vozik a nepomalu ustalil tydenni program. muze navstevovat ZS? V Trho Porizovali jsme chybejici nabytek, vych Svinech nam vsak " ysli vepomucky a delali jsme pl any na lice vslffc. Mirek se s al radnym dalsi skolni rok. An i 0 prazdninach zcikem 4. rocniku ls. Ie jeho vynebyl provoz uplne prerusen, uka probiha na "Demei3ku." Dlky dalmi, klere pe skoneeni skelnl Pro!y, ktefl chteji nasi clnnesl hlavne v prvni polovine cervence tomuto reseni nebude muset opa doc h azk~ nenajdou uplatneni. podporoval i II roce uvadfm bylo v "Domecku " a na zahrade kovat 4. trfdu, kterou. prerusli. Pan Ruzicka bydl i docasne nove tislo nasehe uctu Pomolte stale zivo. A tech burtu, co se Koneem listopadu byl a na "Do- v modlllebne Cfrkve bralrske nam pomahatll snedlo l mecku" mikulasska. Tolik radosti a hi da podnajem. Mill ctenan.po ARPIDA - c. uttu V polovine prazdnin probehla.domecek' jeste nezaiil. A neclly kud vite 0 vhodnem podoajmu pro \(artab symbol 0800 akee, ktera se libila vsem zucast- bel ani strach z certa. lohoto mfadeho skremneho mute, Utet Ie vaden u Ceske spofitelny nenym. Soucasti ARPIDY je "Sku- 20. prosince se slavi ly vanece. dejte nam vedet. I to Ie pomoc 1/ Trh SvineCh. pina nemciny". Sdruzuje deti z nej- Mezi deti prij elo loutkove divadlo. V tamto roee cheeme vybudo- Hana Hulil:kova Od roku 1950 pusobil V Trhovych Svinech jako dekan P. Jaroslav Holub, rodak z Noveho Rychnova na Ceskomoravske vrchovine. Celych 43 let vykonaval v nasem meste duchovn(ho spravce a doslova neodmyslitelne patri! k Trhovym Svi num. One 8. unora 1993 jsme se s tlmto velice skromnym a vzdelanym clovekem navzdy rozloucili v ch ramu Nanebevzetf Panny Marie. redakce CeslUJIJudejol!iciqj LJi::;ICllJJ TIlsgr. Liska Wi /JISt FlU poj u'uu Ir/wl' Holuba ( J.

5 V oblasti soclalnl a nejen v nl je Mestsky urad Trhove Sviny poveren spravou oblasti. ktera sam od Ledenlc af po SvatY Jan nad Mals(, Touto pienesenou pusoboosti zajis[ujeme soclaln! peel vsechny potiebne obcany v uvedenem regionu. V roce 1992 bylo pro oblast so ciaj ni pece vycerpano na ,30 Kes a dilvky socialni peee byly poskytovany 437 obca.n Ctm ci rodlnam. Socialni davky maji nekolik forem plnimi - Jedna se 0 opakovane davky, ktere se poskytuji mesicne a dorovnavajl socialni potrebnost kli nta. Rovnez se poskylujf d ~lvk y jednorazove. Tyto maji napamoci obeanovi vyfesit obtizne zvladnutelnou si tuaci. U starsich obcanu se nejviee poskytuji davky op kovanou formou vyplat - pri dietnim stravovanr. kdy ciuchod nedosahuje poti'ebne vyse soc. potrebnosti. Vzhledem k torn u, ze se ad 1. bfezna '93 zvysujf hranice soc. potrebnosti. ale zaroveii dolde i ke zvysavani duchodu, budou dftvky soc. pece pi'epoeitavany. Ve dnech, kdy je psan tento danek, neni jests ofi ciajne znamo, jake nove hranice budou platne dnem 1. bfezna 1993 Jakmile budou znamy - vyvesime informace v teto veci na Mestskem urade v Trhavych Svinech a dale na dalsich prfslusnych uradech v uvedenem regionu pusobnosti. Obcane, kteri budou mit v teta veci dotazy - se mohou obratlt i telefonicky na MeU T rtl ove Sviny, tel /202, a to predevsim v urednich dnech pondeli a stredu. Ke kaidemu dotaz u je treba zn at jiz novou vysi duchodu, dale uvest poce! osob v domacnosti a jejich pfipadne prij my Socialni potfebnost se nemusi!ykat pouze osob s dietnim stravovanfm, ale i osob s telesnym postizenim. zvlaste s prtjkazy ZTPIP Dale do teto oblasti spadajf casto rodiny, kdy je matka na matei'ske dovolene, ci se jedna 0 neuplnou rodin u_ Rovnez casto doplac(me potfebnost nezamestnanym, ci osobam, ktere nemaji narok na hmotne zabezpeceni od uradu prace. Dru hu a duvodu pro vyplacen( soc. davek je pomerne hodne, a proto je nejlepsi se informovat na patricnych uradech. Poradenstvi je soucasti naptne sociat nich oo'boru. U spornych pi'ipadu se snazime klien!a nasmerovat na instituce ktere jsou jeho pfipad schopny nejlepe posoudit. Je ovsem nutne upozornit, ze davky socialnf pete se stale vice stavi na majetkovych pomerech k.azdeho zadatels a tendence je, aby davky smerovaly opravdu k poti'eboym osoham. TakZe klienta nesmi prekvapit i otazky tak trochu na t 10 - tykajici se uspor, majetku, vynoso z majetku apod. Vse se ovefuje dodateene seti'enim jednotlivych udaju, a pokud Jsou zjisteny razdilne skulecnosti nez zadatel uvedl, pozaduje se vraceni davky, ktera byla nepravem vyptacena. Na oblast setren i majetku bude kladen stale v~t.si duraz (m -10 by se poslupovat v soucinnosti s dalsimi ui'ady) a doeilit tak vyplac ni ac. davek spravnym adresat tj lti. ad brezna 1993 by mely plaut dalsi legislativni upravy, ktere budou napqmocny rem i problem y obcanu, klen jsou obtiine ci zcela nepfizpus bivi. V tech to pfipadecll se bude postupovat pravdepodobne durazneji, nez vyhovuje jim. Je tezko obhajitelne, jestlize se vyplaci davky socialn! peee osobilm, ktere dloull Odobe nepracuji, veskere financni obnosy utraceji za alkohol a.iij i nedustojnym zpusobem zivota. unas vsecfi Cilem socialni pece je, aby kaida pomoc mala sveho konkretniho poti'ebneho prijemce a nebyla poskytovana plosnym zpusobem. Dale ku prospech u cetkoveho pojeti socialni pomoci Je, aby se v ni nevidela pouze pomoe financni, ale aby si amana uvedomovali, ze se vztah uje i na dalsi spolecenske problemy. Bylo by zfldouci, aby se do povedom klientij dostala i socialni prevence. Protoze pi'ed.chazeni pi'ipadnym social nim tezkostem je nekdy dulezhejsi nez nasledml financn i pomoc. Kolik pi'fpado obcanu napi'lklad zanedbalo uzavi'eni nemocenskeho a socialnrho pojislsni doma, kdyz odesli na praci do zallranici. Po navratu je potom nekdy prekvapilo, kdyz ztratili nektere pro ne pled tim pi'irozene socialni vyhody. Na zaver bychom jeste jednotj radi vy zvali vsechny obcany, kteri maj i urcite pochybnosti, tykajici sa jejich osobniho stavu, zda by meli byt posuzovani jako socialne potiebni obeane, ci nikoliv - pi'ijdte s informovat, pi'ijcfte se poradit 0 svych tezkostech. Pokud to bude v nasich silach, pokusime se vyh ov~t. 8ronislava Simsova za soc. odbor mesta Ze iiv ostenskeho lifadu ad nasi podn rkatele podnikaji podle zivnostenskeho zakona c. 455/1991 Sb. Podle tohotc zakona se zivnosti deli na volne, i'emeslne. vazane a koncesovane. Na obecnim zivnostenskem urade registrujeme iivnosti volne, napr. obcl1odni cinnosl, malii'stvi. krejcovstvi, poradenska cinnost, opravy obuvi atd. Podminkou pro ziskani zivnostenskeh listu na volnou zivnost je vyplneny formul a;',.ohlaseni zivnosti ", vypis z rejstriku trestu (ne starsi nez 6 mesicu) a zaplaceny spravni poplatek 1000 Kc. Do soucasne doby je u nas zaregistrovano 600 podnikatelu. Povinnosli obecnitlo zivnostenskeho uradu je i provadeni kontrol na jednotlivych provozovnach. Prave zde se ukazuje jako z kladni nedostatek neznalost iivnostenskeho zakona. Podle dosud provedenych kontrol vse nasvedcuje tomu, i e osmdesat procent podnikatelu tento zakon necello. V 31 je napr. v Imi nazorne uvedeno, jak ma byt pro vozovna oznacena a nektere zakladni povin nosti podnikatele vuci zakaznikovi. Hlavnimi zjistenymi nedostatky pi'i kontrolach jsou napr.: - provozovna nen! oznacena celym obchodnim jmenem - na provozovne chybi inspekcni zaznam a kopie zivnostenskeho listu - zbozi neni oznaceno cenami - hygienicke nedostatky (prosle po1ravi narske zbozi nevhodne skladovani...) Podle zavainosti poruseni zivnosten skeho zakon je mozno postihnout podnikatele na miste blokovou pokutou do 500 Kc, nebo pi'i zavaznejsim poruseni zahajit spravni rizeni. A nakonec leste ledno upozorneni Kazdou zmenu (zmena jmena, pi'ljmenf, bydliste, mista podnikani) je nulno zivnostenskemu ui'adu oznamit do 15 dnu. Otevi'eni nove provozovny, ale i jeji zruseni nebo premisteni ohlasit nejpozdeji do 30 dnu. Obecni zivnostensky urad V. Zemanova M Polakova Tak tahle otazka je asi v mnohyeh radinaeh casto kladena. A koho tim vlastne mysh? No pieee sve deti, ktere prave v tomto skolnim raee ukoncuji skoln( doehazku. A my vam to vase rozhodovan( eheeme troehu ulehcit. Nabrz(me vam zajimavy tf( lety ucebni obor pro ehlapee; Ucebn( obor; farmaf Behem ucebnf doby se iac; nauci: - fidit a udriovat kolove traktory s privesy vcetne dopravy njznyeh nakladu - vykonavat meehanizovane polni prace za pomoei meehanizacn(eh prostfedku - zakladtjm biologie rost/in, uplatnovani poiadavku na agrotechniku a osetfovani rostlin - sefizovat a udriovat mechanizacni prostfedky vcetne sez6nn(eh a posez6nn(eh oprav - ovlcidani zakjadn( praee v pestovan( rostlin a ehovu zv( fat V p,,)b8hu tfilete ucebni doby iac; ziskaji: - vyucni list v oboru - fidiesky pnjkaz na traktor, osobn( a nakladni automobil - opravnen( k obsluze, provozu a udribe skl(zee(eh mlaticek a sklfzecfeh fezacek die poiadavktj - potfebne dovednosti v ovladan( rucni motorove pily, vysokozdviineho vozlku a male meehan/2aee - po ukonceni moinost z(skat uplne stfednf vzdelan( Pro z<'1jemce poskytujeme stravqvanf a ubytovan( v domove mladeie, ktery je um(sten pfimo v arealu utiliste. Podmfnky pro zafazeni uchazecu do ucebniho oboru farmaf: - uspfmne ukonceni zakladn( skoly - potvrzeni 0 zdravotnf zptjsobilosti k vykonu povolan( - souhlas zakonneho zastupce. Veskere bliis( informace vam sdel( telefonicky nebo ustne na feditelstv( skoly - SOU zemedelske, Husova Trnove Sviny telefon /213 01,

6 Na slovlcko... s reditelem echnickych sluzeb Frantiskem Valutem Koncem minuleho roku se vyskytly ohledne technickjch sluieb urcite nejasnostl, vyv~ lane zasahem statnich organcl. M/uyllo se 0 prlvatlzacl vsech technfckych sluzeb. Jak tato situace dopadla? Nejasnosti se vyskytly hm, ze v tisku vysel seznam s informacf o jejich zarazenf do privatizace. Tato informace nebyla spravna. Mestskym a obecnfm OradOm, ktere yeas pozadaly vladu 0 bezplatny prevod majetku do vlastnictvi mesta, bylo vyhoveno. To je pffpad i Trhovych SvinO. Jaky Je soucasny vzta.h technickych sluieb masta a mestsk6ho ui'adu, zejmena Ifnanci? Zmenilo se od roku 1989 neco podstatneho? Podstatna zmena nastala Prevodem majetku technickych sluzeb se stalo mesto zakladatelem technickych sluzeb. Technicke sluzby jsou pffspevko YOU organizacf zapsanou v obchodnfm rejstrfku u okresnfho soudu. Toto je pravnf stranka veci. Finanenf stranka je daleko podstatnejsf. Od letosniho roku jiz mesto nedotuje platy zamestnancu a cinnost techno sluzeb. Technicke sluzby majf svuj statut, jehoz soueastf je rozsah cinnosti a spravy svereneho majetku, ktery ureuje mesto. Vsechny tyto prace se provadejf podle schvaleneho ceniku a jsou kontrolovane jak po strance objemu, tak po strance finaneni, prakticky denne. Na zbyvajfcf cast pracovniho casu si musime sami zajistit odpovidajfcf prace pro jine organizace a pro nase obeany. Tady musim upozomit, zekvalita nasi prace se zacina lepsit a i ceny, za ktere Ji provadime, jsou velmi zaj imave. Kndy obean sl uf Jlste povslml, ie zaclnate obnovoval slrojoyv park. Poti'ebuje to nase meslo a hlavne rna na to? Pokud ch ceme a musime provadet prace pro chod mesta potrebne, nejde to bez strojniho zarrzeni. Nas strojovy park je velmi nedostateeny a zastaraly. Udrzujeme jej v chodu jen diky sikovnosti nasich opravaru, kteri prakticky na kolene a bez zakladniho strojniho vybaveni - dilen, ktere jsou v katastrofalnim stavu - provadeji opravy na urovni generalnich oprav. V poslednfch letech se zakoupil jeden popelovy vuz a v prosinci 1992 zametacf vuz. Zametacf vuz byla iivotnf nutnost mesta a neqovedu si bez neho predstavit Oklid mesta po letosni zime. Chci upozornit, ze zametak bude jezdit vzdy v patek a podle potfeby take ve etvrtek. Obeane se mohou podle toho zafidit pri zametani ch odniku. Myslfm. f e Jsem jii odpovedel na vasi otazku. Strojovy park potrebujeme, ale zatim na to nemame. Letosnl zlma nas po dlouhe dobe opet prepadla snehovou kalamitou. Na rozdrl od mlnu Iych lei ui bylo zntil, ie technicke sluzby funguji. Presto jsme zaslechli i negativnl ohlasy, ktere se, muslm flcl, opravnene tykaly hlavne odklf zeni snehu v nekterych postrannlch ullclch vniti'niho mesta a ctvrtich rodjnnych domku. Jsem rad, ze je videt fungujicf technicke sluzby, i kdyi vim, kde jeste musime pridat. Je pravda, ze jsme nestaeili vyvezt vsechen snih a chtel bych se omluvit tem obcanum, ktere to nejvice postihlo. Na druhe strane je treba rici, ze musime zaeft od tech mist, ktera pouziva nejvice lidf a to se nam - pri soueasne technice a mnoistvi snehu - myslim povedlo. Obeane, kteri chodf kolem potoka, mohli videt to ohromne mnozstvf snehu, ktere jsme tam vyvezli. Na zaver: hlavni prlltah mestem a vsechny vypadovky jsou ve sprave Spravy a udriby silnic. Pi'ed casem projednavalo zastupllelstvo plynofikaci centralnl kotelny. Mohl bysle nam objasnit technlcke a financnf dovody tohoto projektu? V jakern stavu jednani se nyn{ tento zamer nachazi? Spolu sing. Drnkem jsem se zoeastnil zasedani zastupitelstva, kde jsme zduvodnovali zpravu o plynofikaci. Prekvapilo me, ie na jednanf 0 tak zavaine ved bylo pritomno tak malo obeanll. Zprava 0 plynofikaci ma tri stranky, tak jen kratce. Plynarny privedou na sve naklady plyn ze stavajfciho zdroje Tfebizskou ulicf na krizo vatku s Pekarenskou ulicf ai na kfiiovatku s Husovou ulici a do kotelny s moinostf dalsiho pripojen i pro mesto. Ze stavajicich etyr uhelnych kotlu se dva nejstariii nahradi dvema ply novymi. To znamena, ze od podzimu budeme moci topit uhlfm i plynem podle vyhodnosti. Touto vymenou se odstrani velka energeticka naroenost. Vyrazne se zlepsi stay ovzdusi, za jehoi zneeisfovani musime platit. Podstatne se sniif ukladani popela a skvary na skladku, jejfi iivotnost konei 31. eervence Podle progn6z cen paliv uhlf-plyn se v roce 1995 ceny srovnajf, a pak bude cenove vyhodnejsi plyn. To je pouze nekolik bodu. Konecny projekt, harmonogram pracf a smlouva budou hotovy a podepsany posledni tyden v breznu. Hlavnfm garantem stavby bude Sigma C. Budejovice. Mimo nekolika firem se na teto akci budou podilet i technicke sluzby, a to pffstupovou komunikaci, rozebiranim kotlo, odlueovacu a drobnymi stavebnimi pracemi. Jedinou zmenou, ktera bude patrna pri pohledu zvenei, budou dva male kominy, vyenivajici ze strechy kotelny. Bude to prace velmi nc'hoena na koordinad vsech pracf. Zaeatek je stanoven ihned po podepsani hospodarske smlouvy, to je zaeatek dubna a zkusebni provoz zaeatek listopadu letosnfho roku. V m inull~m roce zmizely z mesta velke kontejnery. Kam a prot? o stazeni kontejneru rozhodlo mesto a ja s tim naprosto souhlasim. Slysel jsem i podobne otazky, odvezly se kontejnery a ted' bude ve meste neporadek. Ale je to uplne obracene. Nemuieme prece pro ty obeany, kteri odhlasili popelnici a svoj odpad, ktery hazeli do kontejneru a ted' sypou na eerne skladky, znovu rozvezt po meste kontejnery. Poradek ve meste musi resit nekdo jiny a jinak. Navic je kazdou sobotu otevrena skladka..na strelnici". V soueasne dobe (28. breznaj jsou jii kontejnery zase ve meste, a to na jarni uklid, pak budou na podzimni uklid a po novem roce na vanoeni stromky, na ureite akce a na ureity cas. Navfc chceme udelat dva sobotni svozy "od domu", ale 0 tom je pripraven letak, ktery dostane kaidy domu. Kazdy obean by mel prokazat, jak likviduje svuj odpad. Zatim jsme hovorili 0 techn o sluibach jako celku. Pokud to nebude rozhovor posledni, muzeme se pfiste zamerit na jednotlive problemy. Jako velmi duleiitou vidim otazku qprav a udribu bytoveho fondu. Uplne na zaver chci poprosit obeany, aby veci. ktere se jim nelibi, si nefikali mezi sebou, ale rekli je primo mne. Dekuji za rozhovor. Pripravil F. Slipka Takto to vypadalo 24. [mora na namesti. Radost deti byla asi velika, o dospelych se totez tvrdit neodvazujeme. c

7 ,, o v R Z ANI K Dan z nemavitosti nahrazuje ad dane domovn i, dane zpozemku adislokacni poplatky, ktere byly zruseny k Proti pfedchozlmu stavu nastala nekolik zm en : 1. Dali se tyka temei' vsech pozemku a tamer vsech staveb spojenych se zemi pevnym zakladem. 2. Dariovou povinnost rn a temei' kaida fyzicka a pravnicka osoba, ktera j vlastnfkem nemovitosti (pozemku ci stavby). 3. Dan je poplatnik povinen sl na tiskopise Pfiznani k dani sam vypocitat a vypoctenou dan zaplatlt Tiskopisy Pi'iznan i k dani a postovni poukazky Ize pfevzit na Financnim urade v Trh. Svinech, popi'ipade na mestskem urade. Radne vyplnene a podepsane Priznan i' k dani z nemovitostl, ktere leii v katastralnich uzemich pusobnosti Financn iho uradu Trh Sviny, js nu tno pod at na Financni urad Trh. Sviny nejpozdeji do 15. kvetna dan je nutno zaplatit do na prislusny ucet financniho ufadu (ucet je uveden na post. poukazce). V dalsich letech se Pfiznani k dani znovu podava jen v pi'ipade, ie doslo ke zmenam u pozemku ci staveb. 4. Financni urad Trh. Sviny bude vybranou dan, zvyseni dane za pozdnf podani Pi'iznani k dani, domerky dane za nespravn vypoctenou dan zjist{me pri dar'\ave kantrole i penale za nespravne a pozde zaplaceno J dan prubezne prevadet na ucet Mestskeho uradu v Trh. Svinech. 5. Pracovnici financnicrl ufad u nesmi vyph'iovat Pfiznani k dani, ani pomahat poplatn ikum pri je]ich vyplrl ovani. Proto ro zhodne-li se poplatnik, ze pro nedostatek casu ci z jineho duvodu nebude sve danove pi'iznani sam vypliiovat, musi pazadat 0 vyplneni tiskopisu jine osoby, nez pracovnrky financnfho uradu. l1skopis Pfiznani k dani z nemovitosti obsahuje podrobne poucenf k vyplnen i priznanf. Na mestskem urade i na financnfm je lei k nahlednuti 2akon c. 338/1992 Sb. 0 dani z nemovitostf, vzor vyplnemf Pi'iznani k dani, danova cena zemedelskych pozemko. k6d katastraln (cll uzemi a koeficienty pfepoclu stavebnicll pozemku a obytnych domu. DalSi informace, ktere nejsou obsaieny ani v Pouceni k vyplnen i pi'iznan f, ani v zakone, popi'. v ostatnich malerialech. Ize ziskat na Financn im urade v Trh Svinech v ufednf dny. tj. v pondell od 8 do 15 hodin a ve stredu od 3 do 1 6 hod in. Katastralnl Ked k. U. Obce uzem( Koeficient podle mes!. Vyhlasky MeZ pozemku Cena (Kc/m2) T. Sviny T. Sviny 1,4 3,34 Ti'ebfcko 0.6 Rejta 0,6 Sv. Trojice 0,6 Hvizdalka 0.3 Sv. Trojice ko lem kostela 0,3 Cizkrajice Cfzkrajice 1,0 2, 94 Borsikov 0.6 Chvalkov 0,3 Otevek Otevek 1.0 4,85 Cerejov 0.6 Jedovary Jedovary 0.6 4,66 Veselka 0,6 Bfezi Bfezi 0, Nezetice 0,6 Pecin Pecin 0,3 3,21 Hractek 0.3 Mezllesi ,72 Nechov Todns , 6 3, 61 Rankov , Bukvice , ANI Z NEMOVITOSTI Informace pada pan Heisenberger, I'i. patro c. dv. 306, tel , hi. 44, papi'. ing. Kveton, II. patro, c. dv. 315, tel , kl. 13. Vzor vyplneni pfiznani a ostatni materialy maji tez vsichni zastupei mistnieh casli. Zakladern dane ze staveb je skutecne zastavena plocha v m 2. Zakladem dane z pozemku je ia vymera 1P0zemku a ten druh pozemku. jak jsou vedeny v evidenci nemovitosti na katastralnim ufade (Geodezii). Dan z nemovitosti se poe ita podle stavu k 1. lednu prislusneho roku. Pro spravny vypocet dane z pozemku je duleiite mit dokumenty, ktere obsahuji potrebne udaje, tj. Cisla pazemkovych parcel, vymery pozemku a druhy pozemku. Nejvhodnejsi je vypis z evidence nemovitosti z Geodezie (od r vypis z katastru nemovitosti ad Katastralniho ul'adu). Vypi s muze byt starsi i 20 az 25 let, protoie nedoslo-li ke zmenam ve vymerach ap. je stale platny. Vhodne jsou i doklady 0 dectictvi, kupni smlouvy atd. Potfebne udaje pro spravny vypocet pozemkove dane ma tez k dispozici Mestsky urad v Trh. Svinech. Naopak financni urad je k dispozici dosud nema. Tyto udaje je moine ziskat na mestskem urade kazdou stfedu od 13 do hodin v kancelafi stavebniho odboru, c. dv. 12, za cenu nakladlj na vypis z operatu, ktera je 10 Kc za jednu stranku formatu A4. S ohledem na mnoiici se nedorozumeni v pouzivanf koeficientu podle mestske vyhlasky (uvadime je na jinem miste dnesn ich no Yi n) pro vy pocet dane z nemovitosti upozornujeme, ze tento koeficient se pauziva pouze v techto tfech pi'ipadech: U dane z pozemkcl: Pouze pro pfepocet u druhu pozemku F - stavebni pozemek (nepouziva se tedy pro pfepocet u ostatnich druhu pozemku, jako je orna poda, zahrada, louka, pastvina, les, rybnik apod.). U dane ze staveb: 1. u druhu stavby H - obytny dum 2. u druhu stavby I - ostatni stavba, tvoi'ici prislusenstvi k obytnemu domu (n epouziva se tedy u ostatnich staveb k individualni rekreaci, u garaze, stavby pro podnikatelskou Girrnost apod.). v v, A JESTE K DANIM Dan ze staveb a stavebnich 0,3 - Hvizdalka, Hradek, Pepozemku je zatim jedinou dani Cin, Chvalkov. Svata Trojice ko (nepocitam v to poplatky, napf. lem kostela a samoty za vyuzivani verejneho prostran Po schvaleni a zverejneni stvi, z prodeje alkoholu apod.), obdrzela mestska rada jeste nekterou I]uze samosprava obce kolik petici od obcanu z Nechova ovlivnit. Mestska rada a zastupi a Oteveka, nasledne jeste z casti telstvo tedy vyuzilo moznos!, ktezeni Oteveka. Petice pozadovaly sni koeficientu pro prislusne rou zakon dava, to je snii.it zamistni casti. ObcanLJm bylo odkladni sazbu pro urcite casti uzem i ai 0 tri stupne dolu. Pro povezeno, ze rozlozeni koefi Trhove Sviny jako pro obec s posvedceni mestske rady spraved cientu bylo provedeno die prectem obyvatel v rozmezi 1-6 tis. live a nebude tedy podavat zaobyvatel (pfesne 4918, z taho stupitelstvu navrh na zmenu. vlastn r Trhove Sviny maji neco Pokusim se nyni priblii.it mysmalo pres 3800 obyvatel) stanov! lenku, kterou byla mestska rada zakon koefielent 1.4 Mestska pfi navrhu koeficiento vedena. rada navrhla a mestske zastupi Za prve jeste jednou zduraznim, telstvo dne sch valilo ie zakon urcuje pro obec s ponasledujici koeficienty platne pro Clem obyvatel 1-6 tis. obyvatel uzem( mesta: koeficient 1,4. Dale hovofi, i.e 1,4 - Trhove Sviny mestske zastupitelstvo moze pro 1,0 - Otevek, Cizkrajice, Ne urcite casti obce snizit koeficient chov ai. 0 tfi stupne dolo. Samosprava 0,6 - Mezilesi, Jedovary, Ve mesta tuto moznost vyuzila selka, Cei'ejov, Trebicko, Rejta, a rozdelila koeficienty podle Borsfkov, Svata Trojice, Rankov, toho, co ktera mistni cast muze Todne, Bfezi. Nezetice, Bukvice (Ookonceni na str. 8)

8 v v, A JES E K DANIM nosti neujdou treba "nove saty" jednotlivych domu. Ale nemeni (Dokonceni ze sir. 7) k obci s tak rozdflnym charakteobeanovi nabfdnout a pod Ie toho, rem jednotlivych mfstnfch casu co obec v te ktere easti zajisfuje. jako jsou Trhove Sviny (mimocho A tak byl nejnizsf mozny koeficient dem Trhove Sviny jsou obcl s nejpridelen samotam, skupinam sa vets 1m poetem mistnlch casu mot a mfstnim eastem, ktere k nim v okrese, celkem 17) a zastupitelnemajf svym charakterem daleko. stvq chce rozdelit koeficienty po Koeficlent 0,6 byl navrzen tem ctive, budou se s Um muset obmfstnfm eastem, ktere nabfzejf cane Nechova a nekterych dal alespon asfaltovou komunikaci, sfch smfrit. Varianta, ze bychom verejne osvetlenf, autobus do celou danovou hladinu snfzili, prislusne osady nebo tesne k ni takze samotam bychom dejme a alespon pojfzdnou prodejnu, tomu dane odpustili uplne, neprikterou mimochodem obec dotuje. pad a v uvahu uz jenom z toho do Koelicient 1,0 obdrzely osady, vodu, i.e ji zakon nepripoustf. ktere bychom snad mohli ve stare Na samy zaver elanku jeste terminologii nazvat "strediskove" upozornlm na podstatny rozdfl - je zde obecnf kulturnl dum, ob mezi danf ze stavby ei stavebnlho chad. hostinec. pozemku a danf za pozemek ne NejvysSf koelicienl byl prisou zastaveny. Pri ruznych povidazen vlastnfmu mestu. Ureita vy nfch s obeany jsem zjistil, ze ne jimka byla ponechana u eastl vzdy rozdfl chapou. Koellcienty Rejta, kde obeany suzuje jednak ureene zastupitelstvem pro jedprovoz lomu a vazny nedostatek notlive mistnfeasti se vztahuji povody. Bylo take reeeno, ze az do uze pro stavby a stavebnf pokaze mesto privest na Rejta vodo zemky. Pro prfklad : pokud bude vod, bude tato mfstnf cast zara dan v Nechove einit za '1 m 2 zasta zena do vyssf danove kategorie. vene plochy 1 Ke, za 1 m 2 zahrady Je pravda, ze kdyby byl dejme tamtez bude einit priblizne 2,9 hatomu Nechov samostatnou obei, ItHe a za 1 m 2 10uky priblizne 1 hamel by podle poetu obyvatel koeli ler. Ing. Frantisek Strasky cient 0,3. Pokud ovsem prislusi starosta mesta 100 let od vzniku organizovane telovychovy V letosnfm roce slav! T J vsechny organizace, sou Spartak T rh ove Sviny 100 krome podnikatele a prflet od vzniku organizovane znivce Spartaku v Trh. Svitelovychovy v nasem nech se zadostl 0 financnf meste. 24. zapf 1893 byl pomoc formou sponzorototiz i u nas zalozen telovy vanf. chovny spolek SOKOL. Podpo fte cinnostjednot Srdecne zveme vse livych oddllu l RMi take ch ny pfiznivce na oslavy, umfstlme na nasich sporktere budou probfhat ad tovistfch vasi reklamu. cervna do zm f. Vybor T J Spartak Trh. Za vybor T J Spartak Sviny se zaroven obrad na Jan Steinbauer - - PRI.lME E ENY do vyroby (smaltovna, lisovna) na dve smeny Minimalnf hruby mesfcnf vydelek Kc. Moznost tez kratkodobych brigad s minimalnfm vydelkem 15 Kc/h. S. p. SFINX - Vrato, Rudolfovska 111, Ceske Budejovice, tel. 038/ , p. Rfhova. Take jste si vsimfi, ze nase mesto krasni? Jestlize Jeste ne, tak se staci napffklad porozhlednout po namesti a urcite vas{pozor se k lepsimu pouze fasady domu na namesl/. Stavi sea opravuje i v jinych castech mesta, coz dokazuji mlsledujicf fotografie. Novi studenti 1. rocniku gymnazia spolu se svymi kolegy, "dru haky a trefaky" zasednou 1. zan uz do nove moderni budovy, ktera bude slouzit ryze pro potreby gymnazia. Take dostavba polikliniky pokracuje uspesnym tempem, ale naopak urcite zdrzeni jsme vsak zaznamenali u stavby Motorestu (dolnf snfmek).

9 Posypya cistenf silnic V prosinci lonskeho roku se v arealu Technickych sluzeb mesta T. Sviny objevil zcela novy zametac( vuz, jehoz cena je 1 mil. Kc. Je to dulezity krok k tomu, aby se nase mesto pi'estalo potykat s problemem pravidelneho cisten( silnic jak ve meste, tak i v m(stnfch castech. la uplatu budou TSM cistit silnice i v tech obcfch, kde 0 to zastupci mesta pozadajl. latfm to Jsou Nove Hrady a Borovany. Stejne tak uhradf cisteni Sprava a udrzba silnic (SOS) za vsechny komunikace, ktere jsou v nasem meste v jejich sprave. lametacf vuz tak bude postupne uplne vyuzit. Pro informaci jsou na pripojene mapce carkovane vyznaceny silnice, tzv. mfstnf komunikace, ktere jsou ve sprave TSM. TSM provadf jejich opravy a zimnf i letn( Udrzbu. lvlaste chci upozornit na silne vyznacene silnice, ktere ma na starosti Sprava a udrzba silnic se sfdlem v Trhovych Svinech. 1a zajist'uje rovnez opravy a zimni udrtbu. limnf udrzba se provad( ve meste problematicky. Vzhledem k ochrannemu pasmu vod nelze pouzft chemickeho posypu a tak se padajfcf snih postupne ujfzdf, vytvai'f pozdeji zmrzlou vrstvu a pri tanf vznikajf na silnici vyjezdena m(sta. Povrch silnic je pak znacne nerovny a zpusobuje ridicum i pi'ecmzejfcfm chodcum problemy. V teto veci bude jednat i'editel sos s nadi'izenou instituci 0 povoleni chemickeho posypu alespon hlavniho prutahu a prlleh Iych kfizovatek. Mesto tuto snahu podpofi. Ing. Josef Masek zastupce starosty Technicke sluzby Trhove Sviny CENiK hodinovych zuctovadch sazeb, skladovych priraiek a pouzitf mechanizace zednfk vodoinstalat.er elektromonter truhlar topenai' automechanik po mocn~ deln fk 74 KCIh 74 Kc/h 74 KCJh 74 KQIh 74 Kc/h 74 Kclh 6B KCih SkiadoV8 pi'il'azka: material vodo, elektro, topenf a ostatni- 10 % proslvka, pisek - 50 % Mechanizace: Sekacka Iislova 15 Kt/h + obsluha + PHM traktorovy vlek 35 Ke/den kontejner 40 Ke/den Multicar sklapei:: cen lk % Avia valnik 2t 134 Kcfh -+- 7,50 KCikm traktor 52 Kt/lf4 h fekalnf vozidlo 7,20 KClkm - vykon na miste 46,1 0 KCf1/4 h - pfecerpan i 72 Kertl4 h - prace s hadicemi 2x 8,70 KM/4 h dais( pracovnfk 13,50 K6!1/4 h plosina do 5 km 168 Kc/h pres 5 km 135 Kclh + za 1 km 11 Kt motorova pifa 10 K h + PHM"\" ob sluha q

10 VIVATMUZI A! Byl to zazitek. Stalo se to 1. a 2 dubna na vychovnem koncertu pro 5. a 6. ti'ldy zakladni skoly. Byl to gejzfr muzikantskych napedu, ktere predvedli se svym i zaky ucit.ele J. Novak a J. Hornat. Zhledli jsme vychovny koncert v pravem slova smyslu. promia deti nebyly ani chvilku pas(vnfmi posluc ha~i Vl astni rytmickou aktivizael proni ali zaci do temat, rytmu. melodil ci doprovodlj skladeb komornfho obsazenf dechovych nastroju. Obdivuhodna byla soustredenost a dokonala souhra ucinkujielch. Kdyz byste tyto dlvky a chlapce polkali na chodbe skoly, niefm by se z.danlive nelisill od ostatnich deti Lisi se vsak svym Z8 jmem 0 hudbu, ktere venujl" mnoho sveho volneho Casu. Ve spolecenstvi kamani du stejne zaujatych hudbou se rodicum snaze res! problemy, co s volnym easem jejich detl. Je vyfesen i problem s vyberem estetickych hodna!. Nas dik palf(: Jane Princove, Tane Kaplove (zobcove fletny), M. Leitgebovi (zobcova flalna. jrubka), R. Jirkalovi, K. Kron islovi, F. Felendovi (kl arinety), 0 Stojdlovi (baskrfd lovka), L Strelkovi (trubka), J. Salvovi (akordeon) a V_Heidi ngarovi (tuba). At zije hudba! asti J CH Do jakych nesnazi se moze dostat londynsky taxikaf John Brown, ktery ma dye mani.elky najednou, se dozvfte v situacnf komedii soucasneho britskeho dramatika Raye Cooneyse JEDEN + JEDNA = 3. Tuto komedii, nastudovanou herd Jihoceskeho divadla v C. Budejovicich, muzete zhlednout v Kulturn(m dome v Trhovych Svinech 6. kvetna 1993 od hodin. Opona se otevrra... a obe manzelky hlasf na policii, ie se jim ztratil manzel. Bri lantni prostor pro komedialn f vykony par excellence: JiPi Sestak, Jaroslava Cervenkova, Dana PeSkova a Rom an Nevecny Dale hrajf: Petr Sporcl, Josef Bulrk. Petr Hanus nebo Jii'i Hruska a Jan Konrad. prijcfte. verfme, i e budete odcmzet spokojeni. Pripravujeme na 20. kvetna 1993 koncert trampske skupiny HOP TROP Vstupenky na kai de predstavenf si mutete zakoupit v predprodeji v Kvetinarstvf na namesti v Trh. Svinech. nebo objednat na tel. c. 0335/ Hromadne objednavky pi'ijfma rovnei MeKS na tel Kdyz. jsme v minujosti vylo jich uskutecneni zabranila sovali v Trhovych Svinech Pan Karel Hasek nas navzdy slovo kultura, bezesporu se opustil v bi'eznu tohoto roku ve mnohym okamzite vybav ilo veku 69 let. jedno JmElnO - Karel Ha ek. Ni Nikdy na neho nezapomekoli nahodou Prave on ucinil neme. F. Slfpka jaka vedauci ku llurniho domu z naseho mesta kullurni centrum ~ i roke ho aka!!. Nezapomenutelna je i jeho clnno I spjata s trhovosvi nenskym achotnickym divadl m" v nami pusobil jaka reziser i herec Jesta po odchodu do ducho u ve!noval svou ci norodau energii nasemu kinu. Pusobil take v re dakenl rade svinenskeho Zpra vodaje i Trhovosvinenskych IIstCl. V eerstve pameti mame rovnez jeho ucinkovani pri nedavnych historickych oslavach 555. vyroci udalen l mestskych pray, kdy byl jednim z hlavn ictl organizatoru. Jeho aktivilu zastavila ai ne moe. ale jeste na nemocnienim luzku mi'll mnoho planu do bu doucna. Sohuiel, smrt mu v j - Meslske kulturni slfedisko VTrh. Svinech pfiprav il o na ctvrtek 29. dubna 1993 od hodin Nenechte si ujft pffleiitost k dobre zabave a navstivte v uvedeny den Kulturni dum v Trh. Svinech. predstaveni RUSKY TYDEN s Frantiskem Ringo Cechem. Pofad je sestaven z ruznych phbehu, ktere se prihodily skupine F. A Cacha behern koncertniho tume po Rusku (tehdejsim SSSR). Mestske kulturn( stredisko V Trh. Svinech n ab f Zl prostory salu, klubovny, resp. lout. sceny pro porndani seminaro, skelen i a kursu za prijatelne ceny Po dohode zajistime sl ufuu bufetu. BlliSl informace na tel. c. 0335/ DlOUHE VECERY ZPRIJEMNi FILMY NA KAZETAcH Z NASI VIDEOPUJCOVNY Videopujeovna salek nabfz f kazety vsech i anru v si rokem vyberu. Gena kazety na 24 hodin cin i 20 Ke. Pri zapujceni vice kazet Je kai da. elvrta zdarma. Gena videoprehravace na 24 hodin eini 50 Ke OtevFeno denne od 14 do 19 hodin. VIDEOPUJCOVNA Z. SALEK QkI!.Iznf 826, Trh. ~vinv TESIME SE NA VASI NA V5TEvUl Kresba Vladimfr Jirdnt1c 10

11 ,... Tesim se, az to odevzdam!kdy v mlnuiosli nemel nas lid 13k va!nou dellrlnou povlnnost, aby byl naproslo svorny ajedl1otny. Rozl1odllsem S8 proto jako odpovedna hlava naroda ceskeho, ze ucinfm CO nejrychlejl rozhodne kroky, kleri'! povedou k naproslemu Slednoceni vsech vlsmv narada _", prohlasil Emil Hacha ve SVBIli rozhlasollem projevu ze dne 16. biezna V situaci kdy vsechna statnl" moc presla do rukou okupaenl spravy, fizene nemeckym iisskym proter-torem a kdy pravomoc protektoriltnf vlady a,.slaln/ho" presidenta podlehala risskym pi'ikazum, loho vskulku vice sllbll ani nemo~ii Hacha i vi ada museli dokonce raagovat velmr rychla. protoze moe sa pokusrl lllzurpovat testl fasist! za samozvaneho Ceskeho narodn(ho v'/ oru, lere vsak nastestr Nemcl durazn~j nepodpoftli Ui 2 t brazna 1939 la zlliklo tzv Narodnl sourucenslvi. ktare bylo bezesporu HachovYm dlf~tem,nazval Jsem luto InshluCI m%rodn,m sourueenstvlfl1 chlejs tift! nazrlaot ze Ide 0 vnitrni soudrinost narodni,soclaln' fekt a dva dny pozdejl na prvni schuzi pffpravnaho vyboru Ja~.o hlavni ukoly vylkl. Imellilid bez ohledu na polilickou prislusnosl v ednolne nar dnl hnu" 2 ntenzivne! pecoval 0 mladez a 3. zallslit hospodarskou a kultuml svebytnost naroda. Talo organizace. do niz sa spontanne zapojilo lemef 98 % vseho mutskeho obyvalelstv~ byta Jednoznai!ne chaptma lako.velike dno narodne zachranne" (V. ",emy) Jasne 10 ovsem bylo INemcum a 18k se ui po necelem roce prvni sm{ma vedouclch runkcionaru NS prochazela po koncenlracnich taborech, pokud flebyla popravena. Z I1lediska nacislu..pravem", proloie po cele prv"1 dva roky sve existence bylo Sourutenslvi jako celek - s ved.omfm Hachy j vetsiny clenu prvni proteklorami vlady - uiocisiem narodnf rezlstence a vliv"ym a stmrym podporovalelem odboja. Teprve ad h~ta 1941 kdy naclste.uplne svrhtl dosavadnl vedeni NS Ie moine luto InsliLUci oznaei z.a nilslraj poslusne kolaborace " HACHA 9/ Zdanl po zachovanl ureite legahty pred svelem se okupantum vubec zpoeatku jaksi nevyplatilo. Vid'/t" sam predseda protektoratni vlady - divizni gen. Atois Bias (do funkce jmenovan Hachou ) byl spoluzakladatelem naseho vojenskeho odboje a zaroven - ai do sveho zateeni - I velkou oporou presidenta Hachy. Zminme se alespon slruene a teto prvni vtade. prestoz.e vystupovala vuei Nemcum loajalne. nakteri z jejlch (,;Ienu - ae navenek prijali spolupraci s okupanty - se podileli na odboji. Te nto "wallenrodismus" vychazel pravdepodobne z pi'esvedcen i, ie zrada muie byt vyuii!a odbojem a pokud s ni odboj citevedome pocita, muie byt i jeho soueasti (pfevladal nazor, ie.chovan! z~adn ic h macnosti v Mnichove zbavilo je p,aya zadat od nas abeti p r ili~ne nebo predeasne"). Tato ratardaeni politika dosahla vrcholu na podzim kdy protektoratni vlada odmitla slib vernosti Hitlerovi a pro!eslova ta proti postupne germanizaci eeskych zemi. Kdyz byj vsak v zair 1941 gen. Elias zateen a v lednu 1942 jmenovana nova prote toratni vlada, oasta! konec tela nenapadne protinemecke politiky a pole pine ovladl i skuteeni kolaboranli typu E. Moravc.e. Tato fakta bycham meli zna!, abychom poc.hopili, proe i v Hachove zivote nastal va druhe polovine roku 1941 patrny zlom. Od pocalku okupace by l Hacha v pozici, kdy z moci sveho uradu nemahl nle podslatneho zmenit. Zbyl a mu pouze taktika protestu, ktere ae byly vetsino(j nevyslyseny. mely pi'ece jen tu a tam uspech. Jeho intervence u vedoucieh nacistu byly velmi eetne, durazne a odvaine. V lamia smeru se dr, Hacha nebal ani risskeho protektora von Neura Iha, ani K. H Franka, ba dokonce ani Hitlera. Intervenoval proti risskym zasahum do pravomaci eeskych uradu, proti germanizaci, proti diskriminaci Cechu, prati masovemu zatykani, za zateene kneze (na zados! arcibiskupa Ka~ p ara). Usilovat i 0 propusteni zateenych legionaru a studentu. Neuspesne se branil proti jmenovani E. Moravce ministrem skolstvi. Protektoratni vlada take tajne pamahala prislusnikum postlzenych rodin. Prostrednictvim Charity a s pamoci ministra financi Kal use Hachad roval pul mili6nu korun na padporu rodin, jejichi iivitele byl j zaleen i Je logicke, ie na druhe slrane byli Hacha i vtada mnohdy nuceni k az nechutnym projevum loalalily, jimz vsak neveril nikdo, an i samotn! NemcL ida roku 1941 existoval rovne:..dalkovy" styk mezi Hachou a Benesem v Londyne. Nutno rici, ie vzajemny vztah techlo dvou muzu byl ovlivl'iovan z.menami mezinarodni situace a ze strany Hachy horsicim se zdravotnim stavem. Zpoeatku Benes chapal Hachovu obtiinou situaci a vysloven8 ocenoval ci nnost jeho i vlady. Poeatkem roku 1940 napi' doporucil, aby Hacha ant vl.ada nepodavali demisi, a to "za iadnych okalnosli, az kdybychom vedeli. ze by to za hranicemi mohlo prinest uzitek,' Vym luvny je Hachuv vzkaz Benesovi z :..Jsem yarn k djspozicl..kdykoli Sl to budete pral. Tesim se, az to odevzdam Vy vlte komu. Do raje ui s Vami nepujdu, ja zuslanu stat na prahu: Londyn doporucoval Hachovi a vlade vesmes.. zdrzenlivy" a..vyekavaci" postup a pasivn l rezlslenci. Hacha se ate nenachazet ve svobodnem Londyne, nybri. v protektoralni Praze a obklopen neprateli. Sam charakterizoval situaci takto:.. Jsme zavreni beze zbrane s nebezpeenym silencem, ktery je pine vyzbrojen, a to rnusi urcovat nase ciny, abychom nerozvazlivosti neznicili narod." Elias vzkazal lakonicky do LondYna. "Na kanapi se sn adno dela revoluce." Ke morsen! vzaj mnych vztah u doslo az po napadeni SSSR a pote, kdy byla v eervenci 1941 pi ne uznana nase londynska exilova vlada. Udaiosti zaro ven nabraly spad i uvnitr protektoratu: bylo rozbito dosavadn l vedeni NS a ucinen tak prvni kro k k naproste izolaci prezidenta Hachy. NeborNemci uz delsi dobu vedeli 0 stycich protektoratnich einitelu s adbojem. 27. zari 1941 se novym rfsskym protektorem stal R. Heydrich a jeho prvnfm ei nem je zateeni predsedy protektoratni vlady gen. Eliase, Bez.prastredn f Hachovou reakci by to, ze nechal napsat svou demisi. Namestek predsedy vlady Krejci mu vsak tento zamer rozmluvil. PrezidenIse zfejm. jeste chtel pokusit zachranit zivot sveho pritete a nap sal Heydrichovi iadost a milosl pro gen. Eliase. Samozrejme neuspel a propasj lak i asi posledni moznost, jak ze sve nezavidenihodne role cestne vystoupil. Lze Fici, ie Iota bylo po berlinskem podpisu Hachovo druhe duleiite a chybne polilicke ro zhodnuti. Proe k nemu doslo, je zi'eime: vlivem nemoci ochabujlci Hachova vule a z toho vyplyvajfci nerozhodnost a zaroven stale IrvajiGi a starim jen silici presvedeen f. ie by ho mahl nahradit nekdo daleko horsi. Je pravdepodobne, ie se Hacha p~m~ IIotaznii s myslenkou osobni obeti, coi mu zabranovalo realneji vide! mezinarodni i vnitropolitickou situaci. V atmosfere Heydrichova teroru, ktery byl jeste vystupnovan po jeho nasilne smrti, vsak uz byjo jakekoll pozitivni jedmlni nemoine. Nova kolaborantska vlada z ledna 1942 pouze dokoneila Hachovu izolaci. (Dokoncenf na sir. 12)

12 (Pokrseovan(ze str 11) V roee 1942 Hachu nakonee opustil i Bene~ Stalo se to pate, kdy j on vyzvaj prezidenta k odstoupeni, protoze dosel k zaveru, ie NameJ vajku nevyhraji a doma liz stejne nelze nie zaehranit (navie musel svou propagandu sladit ehtll nachte s propagandou moskevskou) Haeha ui na vyzvu nereagoval Heydrichiada lezee otutsla leha dusevnf rovnovahou a od teto daby e jeho zdravotnf stay velmi zhorsoval (Iekafi oa tole n ebezpe~i upozomovali uz v roce 19381). Prj oslave svych 70. narozenin v eervenci 1942 by l Haeha pod Ie svedko pouze Jivouci mato hou, potaeejici se me i udalostmi" a.nebylo momo svalovat na neho odpovednost za jeho projevy" 0 rok pozdeji ui zoela neurologlcka diagn6za jeho osobniho lekare tamo:..arterioskler6za mozkovych cev se ztratou vsri ivostl a slrsiho zajmu a s obcasnymi kralkodobyml stavy." Pfiblizn{j v teto dabe vznikla i Haehava zavef. a jejit pine autenticite jsou I/sak dodnes u r~ite paehybnosti. V roce 1943 se take u HiiChy - podie verohodneho svedectvi K H. Franka - objevlly sebevtazedne um sly (bylo to v dobe diskusl 0 pfrpadnem nasazeni vlmniho volska na fronttj) DOsledkem byla jen zvysena lekarska peee Nernci ptost~ Hael1u odsoudili k ;iivolu protoie nic lepsiho net nemohoueiho. nemocneho a ledy poddalneho prezidenta si nemohli prat. Vel'eJnosl se o tom vsem nesmela dozvedet. avsak nejroznejsl povesti 0 zhorsujl crm se stavu prezldenla na verejnosl prece jen pronlkly. Nakonec mu museli v Laneeh poiidlt pajizdnou zidli, na nit ho vozlli Nekdy ui do konee nepaznal/al ani svou vlastni deeru Trpkya milosrdny konee prise I na kanei valky. '2. kvetna 1945 byl Hacha horlivyml revolueionari.,zal~n" na zamku v Lanech a jako zloei nee odvezen rovnou na Pankrac, COl pri jeho zdravotnim stavu - byl po mrtlliei a mel teikou arteriosklero u - znamenalo do vezenske nemocnice. Zde 1. cervna 1945 zemrel. anit by se mohl hajil pfed lakymkoli soudem. Kdyz se 0 Haehove Internae! dozvectel prezident Benes, na mit!, ie Hachu mell nechat na Lanech doli. ale to bylo vse. Haehovo lelo bylo tajne pohrneno na vinohradskem hfultove do rodinne hrobky manielky. JellO Imeno neni na pomniku dodnes ul/e deno, rovnez lak ani jmeno jehe bratra Theodora a deery Mflady ktera zemrela v prosinci Haeha se lisil od pfedehazelicich a misiedujlcieh prezidentu velml vyrazne:.,nebylli em mllovan, ale nebyl jim ani nenavlden - byl spise lilovan." (V. Kadlec). Jeho smrt ve vaznic! se po listopadu 1989 dockala alespoii castecne historieke rehabiiilace. Zpr8coval: F. Slfpka Nazo,... "St'-ZIlOS~, ~iporaelek7'1 66 Po dokiadnempiemyslenl Jsem se lako elen komlse vefeln,ho porndku odhodlaj k napsanr tohoto POled pfi radnici Trhave Svmy. Obraeim S8 mint; ci uval1y, doplsu nebo i..stri na nasa {ekine. slusn6 spoluobeany nosli". Pis; tento pfispevek proto, te s vyzvou., Vo/ejte I ' H/as/e prsemnl! se chef dopatrat pravdy 0 10m. pro~ " i Usft/~ (!j lelefanicky na radnlel. ci se roz5ifujl'jakes;..pomlu vy a osob8. teohnicl<.e s/vlby. t l na Pa/icil Vse /flera tim, ze se <ozve" 8 upazom( na chny nepo?adky. prasnost. hlvli. ruurgily nepofadek a nekazet'! v nasem sem klidu, nespravneparkovam Jezmeste. jest oznaeovana za,sta/ou. dlml ko /atu po chodnicfch - parku denadenni - lelefon/ckou steiova nepovolene sklsdky. /Zv lurol/anl te/kul" Opakovane jsem se Ija 0 sabel aul. jake/{o/i znecis(avcln( nflse/jo dozilfidel. i e si..sti3iuj( a vo/avam spo/ecnaha iivomillo proslfedl. Nena radnici. na TS ina Policii. Ano. budete veden; Jaka.stMavalele, ale lest pravdou. t e SI.,sletujeme-. jako.,pomahaci" II udriovam naseho Obzv/asle fa, nejen jaka jejf maniel. tak potfebneha mes/skaho poi'tjdku/ ale tei jako c/en,.komis8 vei'ejlllffho A nebude vas IlsttJ nikdo rozumny za po!jdku" v Trh. SVlnech... vtdyfjesl tuto tzv. spo/upraci s mimipovaiovat to moje I nase povinnosl si.s~ioval za.,steiovaie/e" Bylo by vhodne oa nepofadek! A ja zodpavedne a pat/ebne Mmto obeanvm lielejn~ prohlasuji. t e ja!akovelo "sliinosti" podekoval za co. ts lou svatj telefo vitam... tate vo/anil Vtdyf ani ona. niekou, pisemnou ci ustm pripominan/ ja, ani kdokoliv jiny tim volanim sf kou II. udriol/anj poiadku Idou tem via tne vubec,.nesuuuj eme". ale ostatnfm.ptfkladem vstffc". A fa,,.pom 'Mm. limta nasim vo/a nim jako then, vzastoupeniza komisi veodhalovat Iy nepofadky ko/em nas. i'ejneho pbradllu, "Aem /akovym ko/em domu, II domech, na chodni /defi tall. ucmill, ci ucinf, dt3kuji a hm etch atd..,. i te iene. klera by/a tylo dny i dilve Jen byeh rad vedel, jak se mute pro dobro oznacovana za _sjalou nekdo z nasich,.spaluobcana do steiovalelku ". zvedet. is. nekdo, n~, nakam" vo Na zaver n{jeo na pfemyslenl'. / lal? Nyni pokracuj/ v dalsim psam jen kdyby byla seba/epe vypracovana Vyhlaska 0 ilvotnlm prostl9dfmesta EMIL HA 9/ V leteeh byla na HactJove rodnem dome urn/s Iena tala deska. PozorU/lodne. ie ji tam Name; ponechali po cejou vtjlku. pfestoie text obsahoval tehdy zakazane s/ovo "re PLlblik8". Trh. SvinlJ. a pracova/a sebepracovilel51 komlse veiejnena pofadku na vyhlasky vsemi obcany - palma/( v nasem mests nikdy nevytvofime. radntci - bez pamael katdadenniha MUDr. Jan Heldmger a dljs/edlleno doortovanf uvedene Trhove Sviny agnetotherapy systems TU 500 H Zdravotnicke zarizeni Trhove kento zdravo!oickeho zarizeni, na Sviny nema financnl prostredky ktere obeant? mesta i ze ~irokeho oa zakoupeni magnetoterapeu okol! mamou pfispivat, aby uveticke lednotky v cene SO lisl(; ko deny Pi'l'strol mohl byl zakoupen. run. Pfitom Sf: jedna 0 modemi ZASlupci masta a zdravotnictvf pffstroj, umoinulici ueinnou veri. i.e obyvalele Trhovosvinenlecbu. naprosto bezboleslnau ska a spadovel1o okal! pftspeji a bez jakychkollv vedlejsfeh skod svym dflem. kaidy podle mai: hvych ucinku. nosti k dovybavenf sveho zdravot Rehabilitace by ehlels luto nickeho lqriizeni modemrm leceb lecbu zavest a poskytovat paeien nym pfistrojem. ktereho pak bu lum. PHstroj ma siroke pauzitl dou moci vyuzivat v pine siri ke a letba wavuje pacienty bolesti zlepseni sveho zdravotniho stavu, a potfii napr pri bolestech patere, k ods1raneni potizi a bolesti. ramen. loketnich kloubu. arthro Peneznl pr!spevek. klery saeh ramen. kycli a I(olen pri ztuh chcete venol/at na toto konto, losti svalo, pi'etjienl uponu a sjaeh poukazujte na Cislo kon ta a pourazove lec!be rehabilitatnr KB expazitura Magnetoterapi se uplatnuje Trh. Sviny, pod zn. MT 500 H. Indale v ortopedii, detskem a zub formace u Komercni banky Trh. njm lekafstvi a v neurologii. Sviny, neba moino poslat slozen Po projednan( celli zalezitosli kou na paste. Mestskym uradem Trh. Sviny, Eva PMlova bylo dohodnuto vytvofit zv'jastnf rehabliltacni seslra

13 RADiME INFORMUJEME ceny, poraneny, stromek dostava mnoho ran i v korunce. V druhe po Iovine cervna letnim rezem upravu jeme rust zakladnich vetvi, zastipu jeme, nebo odstranujeme konku reneni vyhony a asi v polovine srpna provedeme totez podle stej nych zasad. Je tieba si rici, proe tak moe a casto broskvone rezeme. Bros kvone. stejne tak i vis ne, plod i jen na letorostech, vyrostlych na dvou letem d ieve, edy vzdy jen na no VyCll prlrustc lch. Dvoulete a stars! vetve jiz nenavratne vyholuji. Tim vznikaji velke ko runy s dlouhy ml holymi vetvemi, plod icimi jen na koneecich vetvi. Tomu prave re zem predch azime. V druhem roce mame jiz vytvoie ny zakladni kos terni vetve s post ran n im obrostem Zakladn rvetve zakratime as i na po lovinu a obrost na dva pupeny, vy hony zahust'ujici odstranujeme zcela. Zakracenim obrostu si tvo lime kratke dvoulete prirustky, na kterych vyrostle letorosty jiz budou plodi!. V dalsim roce jeden letorost nechame plodit, druhy, mene vy hodne rosily, zakratime opet na 2 pupeny. Tim do stane me na male korunce mnoho plodnych vyhonu a zaroverl pripravujeme pro pristi rok kratke. dvo ulete drevo Vyroste Ii novy vyhon na trilete Ci starsi vet vi, musim e jej zakratit za dnuhym pupenem, proloze na stare vetvi nebude plodit, sa m jiz zustane ne plodny a plodi ii z jen budouci pli rustek. Pro regulaci mnozstvi na- Pestovanf broskvon' V dnesnim nasem po kraeovani se budeme venovat pestovani broskvoni a merunek. Tyto dva ovocne druhy prinaseji velmi kva litni ovoce vzacnych dietetickych vlastnostf a sirokeho pouzitf. Jsou bohate na vitaminy, mineralni latky s vyrovnanym pomerem cukru a ky selin. Broskvone i merunky jsou idealni surovinou pro vyrobu konl potu, v letnim obdob i jsou pro leh kou stravitelnost, jemnou konzis tenci a ~rav natost vynikajici potravi nou Jsou vhodne pro suse ni i mra zeni, eimz umoznuji celoroeni prf prav u ovocnych jidel. V poslednich letech je stale eas teji videt zahradkare pri nakupu techto ovocnych dru'hu, ale malo kdo se predem radne pouei, jak s n imi dale zachazet. Jednak z ne dostatku vhodne literatury pro drobne pestitele, take proto, ie v nasich podm inkach je to spise krok do neznama. V roce 1985 nam zde vymrzla vetsina stromu bros kvoni i merunek, zbytek pak v roce nasledujicim. Naopak, nektere po sledni roky byly velmi urodne, a tak S9 zajem 0 tyto druhy opet zvysuje. Nyni je take vhodna doba k tomu, abychom si hlavni zasady pesto vani vysvetlili. Uspech v pestovani broskvoni zavisi na klimatickych podminkach oblasti a vlastnim stanovisti. Tedy na mi.krokli matu, slunecni expozici a pudnich podminkach. Alespon dva z tec hto cinitelu musi byt na velmi dobra urovni a treti nesmi byt tak nevhodn y, aby znemoinoval uspesne pestovani. Prumerna roeni teplota by mela byt od 8 do 1 O 'C s roenimi srazkami nad 450 milimetru. Jsou vsak velke rozdfly v mikroklimaticke situaci a vhod nost pestovanr ie ovlivnovana i sva zitosti pozemku, orientaci ke sveto vy m stramim a pro udeni vetru. Pudni podminky mlizeme vyrazne ovlivnit prfpravou a upravou pudy. Broskvonim zasadne nevyhovuji pudy mokre, kysele a tezke, stu dene a neprovzdusnene. Ale ani prflis suche a na ziviny chude pi seite pudy. Jejich pozadavkum tedy vyhovuii pudy dostateene hluboke, propustne, s hladinou spodni vody nejmene 1,5 m od povrchu, dobre piseitohlinite, vyhrevne, s drobtovi tou strukturou. Hlavni pozornost musime venovat nebezpeei mrazu, tedy vyloueit mrazove kotliny a do prat dostateene osvetleni stromu, protoze to rozhoduje 0 pomerech mezi rustem a plodnosti. Neivetsi vliv na mrazuvzdornost ma stav vy zivy, pn:'jbeh poeasi v predeslem roce, predevsim ve fazi ukoneovani vegetace, stari vysadby, ale i vyse sklizne v minulern roce. Oobre vla hove pomery v pude zajisfuji sprav nou vyzivu, rust vegetativnich or- ganu, intenzitu fo tosyntezy, tvorby plodnych organu a vyzravani di'eva. Nejvetsi naroky na vodu jsou v obdobi po odkvetu, v obdob f nej vetsiho narustu plodu a v dobe dife renciace kvetnich pupenu. Nejvhodnejsimi podnoiemi pro broskvone ISOU podnoze gene ra tivn i - bros kvone. mandlone, nebo broskvom andlone. Pouzivaji se pecky z pozdne zrajicich odrud, pro toze rane a stiedne zrajici od rudy maji pecky neklicive. Priprava pudy a vysadba stromku je dost naroena. Priprava spociva v zasobnim vyhnojeni jak organicl<.ymi, tak anorganickymi ii vinami vrstvy pudy, kde bude kore nova soustava, tj. v hloubce 0,2 ai 0,6 m pod povrchem. Nejlepe je do takto pripravene pudy vysadit 2 ai 3 klicive pecky, do hloubky 4 az 8 cm. Sazime je hned na podzim, na jare vyrostou semenacky, ktere koncem srpna oeku jeme na tzv. spici oeko. Stromek v p rubahu prfsti vegetace dopestovavame do pozadovaneho tvaru. Nejvhodnej sim tvarem p ro zah rad kare je za krsek s vyskou kme ne 0,6 az 0,8 metru s kotlovito u korunou. Pri vy beru letorostu pro zaklad korunky je nutno pamatovat, aby byly vetve rovnomerne rozlozeny. Na jare za kratime letorosty na 2 at 5 pu pe nu tak, ze n ejvyssi zkraceny vyhon je nejkratsi (2. pupeny ) a nejnizsi je nejdels!. Touto upravou dosah neme spravneho zalozen i ko runky. Koncove pupeny smeruji z korunky ven. Podle prostoru ponechavame 3 az 5 hlavnl'ch ramen. Nejvetsi vy hodou vlastniho pestovani z pecek ie ta, ze v prvnirn roce jeho vege tace ma az jednometrove koieny, ktere neporusene zarueuji dobry, zdravy a rychly rljst stromu v dal sich letech, ktereho podkopnuty, piesazeny stromek jii nikdy nedo sahne. Kdyi uz jdeme koupit hotovy stromek, koupe a vysadba by mela byt zasadne na jaie a stromky ih ned po vydobytf vysazeny na trvale stanoviste. Velmi casto jsou vsak ve skolkach dobyvany a prodavany na podzim. Zakoupime -li takovyvy pestek na podzim, muzeme jej bud vysadit na stanoviste, ale puda musi byt nakopeena temer do polo viny kminku, bohate prov!hcena, zbytek kminku obaj(me pevnym pa p irem, to vse proti vyschnuti a neu /muti stromku. Nebo jej muzeme zalozit cely do zeme, piekryt provlheenou pudou a az na jare vy sadit na stanoviste. Pied vysadbou se doporueuje cely stromek ponorit na 24 hodin do vody. Zakratime ko reny, ale sazime do malych der, to proto, abychom nepierusili jarni vzlinani spodni vody. Pies vsechnu opatrnost jsou koreny silne zakra sady k ratim e po nechane plodne vyhony za ctvrtym kvetem. Na kazde pl odne vetevce ponechame 2, nejvys 3 plody. Probirka je dule iita nejen pro kvalitu plodu, ale pro celkovy rljst, plodnost, zdravotni stav a zivotnost stromu. Po kaidem zasahu rezne ran y ihned osetfime dobrym stepa fskym voskem. Stri Ilame v dobe, kdy zacinaji pupeny jii rust. Po ostiih ani prikroeim e k postriku broskvoni proti kadera vosti. Kadelavost je zavaznou hou bovou chorobou. Houba prezim uje jako nak!ieene spory na kule vy honu a za supinaml pupen u. Pri ra se ni pupenu dochazi k infekci listu a letorostu. Pli chladnem a vlhkem pocasi dochazi k pomalemu raseni a postiik se musi opakovat. K po striku po l1zivame 4-5% Sulku, opa kujeme 0,6% Kuprikolem. Nejza vainejsi skudee predstavuji msiee. Skody se projevuji deformaci a za sychanim li stu a letorostu, usazo vanim rnedovice na listech a plo deeh a jejich napadeni eernemi. Jako postliku pouzijeme Pirimor v koncentraci 0,05-0,75%, nebo 0.2% roztoku Metationu. Ones je jiz vyslechteno snad ti slce novych odrud broskvoni, nas vsak v nasic h klimatickych podmin kac h zajimajf ty nejranejsi, Z nichz jmenuji ty nejznamejsi: Amsde nova, Harbinger, Luna, May Flover a Redhaven. B. Zachar Pozor na amatery! Vzhledem k tomu, ie provadim sluiby pro obyvatelstvo a jsem k teto Cinnosti opravnen Koncesni listinou. stava se mi, ie se setkam pfi revi zich el. instalace s neodborne provedenou el. instalagi, ktera nemuie byt v iadnem pf/pade provozovana a obeane. ktefi si tuto sluibu objednali, jsou ve/ice zklamani, ie je potfeba celou instalaci piede/at. aby odpovi dala CSN a vsem normam souvisejigim. V mem konkretnim pf( pade se jednalo 0 etyii pf/pady, kdy tzv. radoby podnikatel provedl ins ta /aci. vybra/ zalohu na e/. instalaci, rozdihal a nedokoneil. Vsechny tyto pf/ pady jsou piimo z Tril. Svinu, a proto jsem se rozilodl vas vsecilny ~po-. zornit na C/oveka, ktery je na prvni pohled duveryhodny, ale po obdrzent penez na material se neobjevi a zakaznik ma jenom oci pro p/ae. kdyi mus!poiadat nekterou z {irem, ktere pusobl v nasem regionu 0 piedelani instalace a musi samoziejme zaplatit znovu. Tento radoby podnikatel je mladsi a nabizi siuzby hlavne starsim obeantjm, ktere leilce piesvedcf o svycil dobrycil sluimch. Vai eni obeane. chlel bych vyuiit naseho Zpravodaje k tomu, aby ui nedochazelo k podobnym piipadum, aby si pfedem net nl3komu daf jakoukoli zaloilu na material, vyiadali jednak polvrzen i 0 pievzeti 5 platnym razitkem a identifikacn!m elslem, ktere Ize oveiit, je-li platne a ai potom vydali zaloilu na material nebo jine prace. Jeden pfiklad za vsechny: tento radoby podnikatel navstfvil starsfpan( ktere sllbil, ie provede rekonstrukce el. instalace v rod. domku. Zapoeal prace a druhy den potadal zakaznici 0 zalohu na materials tfm, te na koupl a bude pokraeovat za nekolik dnt: samoziejme pfisel a pokracoval. ale piisel hlavne proto, i e polmal 0 dalsi obnos na nakup. Vse skoncii, ai kdyt vylakal z teto duvefive pani 8000 Ke. Po tom, zmizel a jii se neukazal. Po odevzdani cele instalace Obvodnimu st/. CEZ zjistil pracovnlk. ze deska eleklro je puvodni die vena, neni upevn{ma a tudii musi pf/vod od pojit od srte. Jiste si dovedete piedstavil pocity t,ho panl, kdyt by mela pfijit 0 pflpojku. Proto pozadala mou firmu 0 opravu a potom byla pfipo jena. Vefim, i e lata skuteenost bude ponaueenlm pro vsechny obcany, aby velice peclive zvaiili, koho si objednavaji. Ladislav HuMeek revizni technik eleklro

14 ~ Spolecenska kronika Narozeni: Zdenek Pflbyl - nar Trhove Svi ny 805 Jana BhlhoV8 - nar Hankov 7 Aneta papouskova - nar Trhove Sviny 975 Petra Sinakiova - nar Trhove Sviny 917 Nlkola Hanzalova - nar Tfhove Sviny 718 Mfroslava Popelova - nar Trhove Sviny 915 Pelr Talkner - nar Otevek 61 Michaela KeJSarova - nar Trhove Sviny 835 Lucie Tr'nkova - nar Trhove Sviny 797 Tomas Veselka - nar Trhove Sviny 671 Denlsa Paylikova - nar Jedovary 24 Michaela Salkova - nar Trhove Sviny 826 Martin Buric - nar Trhove Sviny 960 KryS10f Effenberk - nar Trhove Sviny 793 Osmdesatnici: Albina Sinaklova T. Sviny 194, nar Marie Pavllkova T. Sviny, Husova 149, nar Rozena ZmeSkalova T. Sviny. Budovatelska 911, nar Rozena Zbankov8 Chvalkov 41, nar Josef Paneii' Otevek 35, nar Anna Stelnbauerova Otevek 42, nar JosefaSchonbauerova Namesti 141, T. Sviny, nar Helena Blnova T. Sviny, Jirsikova 116, nar Jarmila Balcov8 T. Sviny, Budovatelska 913, nar Jan Kysela Trebicko 10, nar Ladislav Mrzena T. Sviny, Nove mesto 20, nar Devadesatnici: RilZena Welsfeitova Svata T rojice 281, nar Anna Simeckov8 Mlynska 195, T. Sviny, nar Anna PichoV8 Nechov 31, nar ELEKTRO - HIFI - VIDEO Benfsek & Salcer Kosteln! 123, Trh. Sviny MIMORADNA NABIDKA Kaup(te levne a jeste vyhrajete ORA VA 445, barevny televizor s teletextem pauze KG Pri koupi barevneha televizoru ORAVA 445 TXT budete zarazeni do slosovani a ceny. Uzaverka bude nejpozdeji Vyuzijte pi'ilezitosti! Pacet televizaro je amezen! Vl;hry: 1. cena - pfenasny radiomagnetafon PHI LIPS 2. cena - mi niradio GRUNDIG 3. cena - radiobudik C ROWN 4. cena - kapesni kalkulacka CITIZEN 5. cena - stojan na kazety Dalsi vylosovani abdril znackove kazety BASF, TOK, SONY, FUJ I, MAXELL. Nakupem unas nejen usetffte, ale i vyhrajete! Kazdy tfeu vyhrava! CHCETE, ABYSE 0 VAS VEDELO? Za pausalni poplatek 20 Kc otiskneme vase jmeno, adresu a obor podnikatelske cinnosti. Nev a hejt e! Vasich sluzeb muze vyuzit pouze ten, kdo 0 vas vi! ONES SVE SLUZBY NABIZI: Jii'i OSTRY, Na vyhlidce 941, Trh. Sviny, tel. 0335/21353 zemedelske sluzby, vyroba a opraya zemedelskych stroju Kveta TRUMPFOVA, Nove mesto 21, Trh. Sviny, tel. veeer 038/ Borovany cestovni kancelar VIKEND (kazdy ctvrtek hodin) otrhovosvinenske KOPANE Ones vas chceme seznamit, vapno, pohanne hmoty do trakjak obstali nasi fotbaliste v pod toru a sekaeky), na pokryti zimni casti fotbalove sez6ny i drazsiho materialniho zabez s problemy a starostmi, ktere peceni, tj. dresy, kopaeky, maji. mice, na pokryti drazsi do TJ' Spartak Trh. Sviny ma za pravy na zapasy atd. stoupeny v krajskych a okres A nad temito problemy se nich soutezfch nasledujicf zamyslete vy, damy a panove muzstva. sponzori - jiste najdete nejaky A muzstvo muzu hraje I. vhodny zpusob, jak pomoci to A trfdu, B muzstvo muzu ok muto krasnemu, u nas nejporesni soutez, muzstvo dorostu pularnejsimu sportu. Predem okresni prebor, muzstvo sl. diky. zaku tez okresnf prebor a muzo Zaverem bychom chteli pod stvo ml. zaku okresni soutez. ekovat tem, kterf jiz pro nas A jak si nasi vedli v podzimnim neco dobreho udelali. Mestsky kole? A muzstvo obsadilo urad uvolnil financni castku na v krajske soutezi 10. mfsto dobudovani treninkoveho (4451 2:1512), B muzstvo hriste, firma ELMONT zase vemuzu v okresnf soutezi zfskalo novala 8000 Kc na nove dresy. 5. misto, muzstvo dorostu v ok Obema jeste jednou moc de resnim preboru vstupuje do kujeme. jarniho kola ze 6. mfsta, muz VYborodd.kopane stvo sl. zaku z mfsta 8. a mladsf zaci tez zahajuji na Rukopisy tohoto cisla byly jare z pozice 8. mista. predany do tiskaren 16. Podle umisteni je patrne, ze dubna nekterym muzstvum se darilo lepe, jinym hure. Ale vsichni lrhovosvinenske maji starosti, ktere soucasne USlY provozovanf tohoto amater Zpravodaj obcanu mesta skeho sportu prinasf. Trhove Sviny a okolf Tak napi'lklad nam chybf Vydava Mestsky urad dobrovolni pracovnici do v Trhovych Svinech funkci treneru mladaze - pani Predseda redakcni rady rod ice talentovanych mladych Frantisek Slipka hracu zamyslete se nad timto Odpovedna redaktorka problemem, nestyefte se Mgr. Marie Duskova a pfijefte mezi nas. aklad: 400 vytisku Dale nam chybf potrebne fi Tisk: Jihoceske tiskarny, nanen f prostredky na pokry1i a. s., C. Budejovice nakladu spojenych s drazsim Cena tohoto vytisku provozem stadi6nu (el. proud, 3,50 Kc voda, travni semeno, hnojivo,

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 v nimci programu J 5 - Podpora mestskych cash v social". oblasti Mestska cast Praha 12 vyhlasuje vyberove

Více

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu:

Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Jednaci fad zastupitelstva obce Francova Lhota Zastupitelstvo obce se usneslo podle 96 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni) v platnem zneni, na tomto svem jednacim fadu: Uvodni ustanoveni

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

ZA TUTO:v~STNi SMENKU ZAPLATiM

ZA TUTO:v~STNi SMENKU ZAPLATiM Jmeno Inazev. razitko), adresa a podpis vystavce korun ceskych, haleru jako nahore Cislo One (mesic slovy) V -------------:mcicstco-a:-:dcaicucmc"ys7tac"'cc"ci sm=.c"kycc----------- dne (mesic slovy) 20

Více

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE.

KUBISTOll TUKU 01. finalistka DNU KOMBINACI. Zuzana. Krasne bricho a FITNESS MODELS. J.z CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB S~ LOVACE. ~~DRZfM:E VASE CHUTE NA UZDE 1/1L~ 69Kc'4,10 predplatne 57 Kc '3,29 Zuzana " KUBISTOll finalistka FITNESS MODELS Krasne bricho a ~ --1 ~I J.z o DNU KOMBINACI 'V', CERVENAA MO PRO ZDRAVI DOB Konzumace barevnych

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

OBEC BLUDOV, Jana Zižky 195, 789,61 BLUD OV

OBEC BLUDOV, Jana Zižky 195, 789,61 BLUD OV " OBEC BLUDOV, Jana Zižky 195, 789,61 BLUD OV Smernice definující pravidla pro stanovení ceny stocného, datum uskutecnení zdanitelného plnení a datum splatnosti stocného Základní uiednání b) Smlouvy Na

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Mestsky ufad-finaneni odbor nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele. Vase znacka Znacka Vyrizuje Tele 20.7.2015

Mestsky ufad-finaneni odbor nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele. Vase znacka Znacka Vyrizuje Tele 20.7.2015 Mesto Tele Mestsky ufad-finaneni odbor nam. Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele tel.: +420 567 112 415 fax: +420 567 112 403 mobil: +420 607 584 841 PID Vase znacka Znacka Vyrizuje Tele 20.7.2015 Zverejneni

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti.

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti. VEREJNA NABIDKA POZEMKTJ URCENYCH K PRODEJI PODLE 7 ZAKONA c\9 Sb., O PODMTNKACH PREVODU ZEMEDELSKYCH A LESNICH POZEMKTJ Z VLASTNICTVI STATU NA JfNE OSOBY, VE ZNENI POZDE JSICH PREDPIStJ (DALE JEN ZAKON

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 1/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 17.1. 2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Josef Bedřich, Monika Peniaková, Ing. Petr Kollert,

Více

Protokol o otevirani obalek

Protokol o otevirani obalek Protokol o otevirani obalek c. j. KRPL-22072-3/CJ-205-800VZ Vefejna zakazka zadavana ve zjednodusenem podlimitnim fizeni:,,dodavky nahradnich dilu na SDP znacky SKODA" Zadavatel: Ceska republika - Krajske

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz SpZn: CJ: Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni Obec Podhorni Ujezd a Vojice, 1C: 00271942 za rok 2011 Pfezkoumani

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy

v zasedaci sini c. 306 Radnice mesta Ostravy Sta^rn^stoostrava f,fl//f/^, -, PoZVailka POZVANI na 22. zasedani zastupitelstva mesta, ktere se uskutecni dne 30. ledna 2013 v 9.00 hodin Magistr t mista Ostravy odbor vnltfnfch vicl pisemnost ev.^.:

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti

UNIQA POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991. PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistna smlouva C. 2645000991 POJISTNA SMLOUVA C. 2645000991 PojiSteni : Jednotlivi vlastnici dle vypisu z katastru nemovitosti Pojistnik : SpoleEenstvi vlastnikti jednotek pro budovu Cistovicka 1700162

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044

Mesto Mimon. I Mírová 120 471.24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 Mesto Mimon I Mírová 0 47.4, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 00, ~ 487805044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 12. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 25. dubna 2000 ve 14:00 hodin v závodní jídelně fy Technis Kojetín s.r.o. v

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Usneseni. ze 4. zasedani Zastupitelstva mesta ve Frydlante nad Ostravici konane dne 28. 04. 2011 v 15,00 hodin v zasedaci mistnosti budovy c.p.

Usneseni. ze 4. zasedani Zastupitelstva mesta ve Frydlante nad Ostravici konane dne 28. 04. 2011 v 15,00 hodin v zasedaci mistnosti budovy c.p. Usneseni ze 4. zasedani Zastupitelstva mesta ve Frydlante nad Ostravici konane dne 28. 04. 2011 v 15,00 hodin v zasedaci mistnosti budovy c.p. 139 1. Organizacni zalezitosti 4/1.1 Program 4. zasedani ZM

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Ceník služeb Města Podivína

Ceník služeb Města Podivína Město Podivín Rada města Podivína Ceník služeb Města Podivína Rada města schválila dne 21. 10. 2014, usnesením č. 96.7. tento Ceník služeb Města Podivína. účetní jednotka: Město Podivín sídlo: Masarykovo

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Obecne plati, ze Patent Prosecution Highway (PPH) dohody jsou spolecne iniciativy, ktere

Obecne plati, ze Patent Prosecution Highway (PPH) dohody jsou spolecne iniciativy, ktere Pilotni program Patent Prosecution Highway (PPH) mezi Uradem prumysloveho vlastnictvi (UPV) a Patentovym a znamkovym ufadem USA (USPTO) A. Uvod Obecne plati, ze Patent Prosecution Highway (PPH) dohody

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

*** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t!

*** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t! *** ~ 1. *,. ~ evropsky ** *** t! socialn! MINISTERSTVO SKOLSTVr, OP Vzdillivlinf fond vcr EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkuronceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAvANr Smlouva 0 zapojeni

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009

Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 OBEC BLUDOV Stránka 1 Záverecný úcet r. 2009 Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 Príjmy 115 159 8785865 1218601 34155173 1 215000 16536045 271 111 uprav. 34051 60175935 8373700 skutecnost 994

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

I. Pravidla pro prodej bytových jednotek a nebytových prostor z majetku mesta Slaného

I. Pravidla pro prodej bytových jednotek a nebytových prostor z majetku mesta Slaného Kr610vské mlsto Slaný -PrtNjdla pro prodej bvtových jednotek a nebytových prostor z maietku mesta Sl~. I. Pravidla pro prodej bytových jednotek a nebytových prostor z majetku mesta Slaného (schváleno zastupitelstvem

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB)

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB) Město Blansko Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Tel.: 516 775 244 Fax: 516 775 220 E-mail: hermanova@blansko.cz ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

I'.~.. NS/(9 . ~- ' (\7. I(It(PLI. ZP/{II/lODR3 ...- '--' "" v -;;--U' -~ -OBECNIIID új[!,ou I? I) EN "':J3

I'.~.. NS/(9 . ~- ' (\7. I(It(PLI. ZP/{II/lODR3 ...- '--'  v -;;--U' -~ -OBECNIIID új[!,ou I? I) EN ':J3 " I'.... (\7 I(It(PLI. - ' NS/(9 ZP/{II/lODR3 v...- '--' "" v -;;--U' - -OBECNIIID új[!,ou I? I) EN "':J3 Váženi obcané, Obecní úrad v Karolince Vám po dvoumesícní odmlce prináší nejnovejší informace o

Více

c.j. J>lv. pfrohy: 7,f'f r-w// Hr'

c.j. J>lv. pfrohy: 7,f'f r-w// Hr' Katastralnf ufad Praha-mesto 182 00 Prnh"l ~'~ o"n ~ldlirtem 9 KatastrA1ni urad Praha 1 2 7-03- 200~"1 Vee : Navrh na povoleni vk1adu 11 Proh1a~e katastru nemovitosti. V' uuatelna 1J A- J/ LJ c.j. J>lv.

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 ID datove schranky 4zrkgbn C.j. : VPSA-802/EU-2015/OVZI Praha 10. srpna 2015 Pocet listu: 3

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl.

INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A PACHTOVNÉHO ZA UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rada města Liberec se na své 2.schůzi dne 21.1.2014 usnesla v souladu s ustanovením 2193

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE Krajsky ufad Stredoceskeho kraje / XUi&ULLUUHiUtUiiUfll m HBsi I '-5... I I^L. Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZl31696/2011/KUSK Cj.: 003 895/2012/KUSK Stejnopis c. 9 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni

Více