OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP"

Transkript

1 OPORY KE STUDIU JEDNOOBOROVÉ BIOLOGIE NA KATEDŘE BIOLOGIE PŘF UJEP BIOLOGIE PROKARYOT A VIRŮ JAN MALÝ KATEDRA BIOLOGIE PŘF UJEP 2005

2 OBSAH 1. Úvod do mikrobiologie - postavení a místo mikroorganismů v přírodě Mikrobiologie - význam mikroorganismů 1.2. Mikroorganismy a jejich životní prostředí 1.3. Význam mikroorganismů pro člověka 1.4. Historické kořeny mikrobiologie - Hook, van Leeuwenhoek, Cohn 1.5. Historické kořeny mikrobiologie - Pasteur, Koch a první čisté kultury 1.6. Historické kořeny mikrobiologie - položení základů obecné mikrobiologie 1.7. Moderní éra mikrobiologie 2. Struktura a funkce bakteriální buňky Mikroskopie a morfologie buňky 2.2. Buněčná morfologie prokaryot 2.3. Struktura a funkce cytoplazmatické membrány prokaryot 2.4. Buněčná stěna prokaryot 2.5. Vnější membrána gram-negativních bakterií 2.6. Povrchové struktury a inkluze prokaryot 2.7. Struktura a funkce endospor 2.8. Bakteriální lokomoce a struktura bičíků 3. Růst bakterií Dělení bakteriální buňky 3.2. Růst bakteriální populace 3.3. Techniky měření bakteriálního růstu 3.4. Vliv přírodních podmínek na růst bakteriální populace - vliv teploty 3.5. Vliv přírodních podmínek na růst bakteriální populace - vliv ph, osmotického tlaku a kyslíku 4. Metabolismus bakterií Metabolismus fototrofů 4.2. Metabolismus fototrofů - anoxygenní fotosyntéza 4.3. Metabolismus fototrofů - oxygenní fotosyntéza 4.4. Metabolismus chemolitotrofů 4.5. Anaerobní metabolismus - anaerobní respirace 4.6. Anaerobní metabolismus - fermentace a synantrofie 4.7. Oxidace uhlovodíků a role kyslíku v katabolismu organických látek 4.8. Bakteriální fixace dusíku - nitrogenáza 5. Genetika bakterií Bakteriální chromozóm 5.2. Mutace a rekombinace bakterií 5.3. Výměna genetické informace u prokaryot 5.4. Plasmidy - struktura a funkce 5.5. Bakteriální konjugace

3 5.6. Bakteriální genetika a klonování genů 5.7. Mutageneze in vitro 6. Evoluce a taxonomie prokaryot Evoluce a první formy života 6.2 Metody studia evolučních vztahů 6.3 Evoluce prokaryot 6.4 Taxonomie prokaryot a její vztah k fylogenezi 7. Regulace růstu prokaryot a virů Fyzikální metody regulace růstu bakterií sterilizace 7.2 Chemické metody regulace růstu bakterií 7.3 Antimikrobiální prostředky pro in vivo aplikaci 7.4. Rezistence a hledání nových účinných látek 8. Ekologie bakterií Mikrobiální ekosystém 8.2. Výskyt bakterií v půdě a sladkovodních ekosystémech 8.3. Výskyt bakterií v mořských ekosystémech 8.4. Cyklus uhlíku a kyslíku 8.5. Cyklus dusíku 8.6. Cyklus síry a železa 8.7. Bioremediace 9. Základy virologie Stavba viru a virionu 9.2 Životní cyklus viru - replikace 9.3 Diverzita virů - definice základních typů 10. Interakce mikroorganismů s člověkem Základní přehled interakcí mikroorganismů s člověkem Mikrobiální flóra člověka Patogenní interakce - patogeneze a její příčiny Virulentní faktory a toxiny Faktory ovlivňující infekci 11. Základy epidemiologie Základní principy a pojmy epidemiologie Rezervoár nemocí a epidemie Přenos infekčních onemocnění Epidemiologie a zdravotnictví Současná epidemiologická rizika

4 1. ÚVOD DO MIKROBIOLOGIE - POSTAVENÍ A MÍSTO MIKROORGANISMŮ V PŘÍRODĚ 1.1. Mikrobiologie - význam mikroorganismů Mikroorganismy představují početnou skupinu organismů zahrnující jednobuněčné, popř. klastry jednobuněčných eukaryontních mikroorganismů, prokaryontních mikroorganismů (bakterií) a nebuněčných virů. Mikroorganismy jsou často vhodné modelové organismy pro relativní jednoduchost, snadnou kultivaci, biochemické a genetické studie. Mikrobiologie patří mezi základní biologické vědy, zabývající se výzkumem mikroorganismů. Součástí mikrobiologie je jak základní, tak aplikovaný výzkum. Mikrobiologie se zabývá studiem řady praktických problémů v oblasti medicíny, zemědělství, životního prostředí, potravinářského a biotechnologického průmyslu Mikroorganismy a jejich životní prostředí V přírodních podmínkách se mikrobiální buňky vyskytují v asociacích zvaných populace. Populace buněk vzniká násobným dělením původní buňky. V daném prostředí je vetšinou přítomno více populací různých buněk - tzv. mikrobiální společenství. Vědní odvětví ekologie mikroorganismů se zabývá výzkumem mikrobiálních společenství. Ekosystém je soubor živých organismů a neživých složek životního prostředí v dané lokalitě. Nejdůležitější mikrobiální ekosystémy zahrnují vodní (moře, sladkovodní zdroje), terestrické ekosystémy (půda, podzemní prostory) a vyšší organismy (rostlina, živočich). Mikroorganismy jsou nezastupitelné v každém ekosystému, tvoří největší část biomasy na Zemi Význam mikroorganismů pro člověka. Patogenní mikroorganismy jsou původci infekčních onemocnění člověka. Počátky mikrobiologie byly spojeny s hledáním příčiny infekčních onemocnění. Znalost patogenů a mechanismu jejich působení umožnila omezit rozsah infekčních onemocnění v lidské populaci. Mikroorganismy jsou nepostradatelné v zemědělství. Symbiotické organismy fixující dusík omezují spotřebu hnojení. Bakterie v rumen přežvýkavců napomáhají trávení celulózy. Půdní bakterie přeměňují uhlík, dusík a síru do dostupné formy pro rostliny. Infekční onemocnění rostlin a živočichů způsobují ekonomické ztráty v zemědělství. Mikroorganismy způsobují velké ekonomické ztráty v oblasti potravinářské výroby. Mikrobiální hniloba znehodnocuje potraviny, je proto nutná konzervace potravin. Z důvodu potenciální kontaminace jsou nároky na hygienu přípravy potravin velmi vysoké. Důsledná - 1 -

5 hygiena omezuje nebezpečí potravinových nákaz. Mikroorganismy jsou nezastupitelné při fermentačních výrobách (jogurt, sýr, alkohol). Mikroorganismy přeměňují energii. Např. přírodní metan je produktem metanogenních bakterií. Fotoautotrofní organismy zachycují světelnou energii a přeměňují ji na biomasu. Bioremediace je schopnost mikroorganismů odstraňovat odpadní látky vzniklé činností člověka (pesticidy, nejrůznější toxické látky). Biotechnologie využívá mikroorganismy k průmyslovým syntézám řady látek. Rozvoj biotechnologie je umožněn rozvojem genového inženýrství. Např. inzulin je produkován modifikovanými bakteriemi s vloženým genem pro lidský inzulin. Některé příklady jsou shrnuty na Obr Historické kořeny mikrobiologie - Hook, van Leeuwenhoek, Cohn První pozorování mikroorganismů byly spojeny s vynálezem mikroskopu. V roce 1655 publikoval v časopise Micrographia Robert Hook první náčrty mikroorganismu - plodničky plísně (Obr.2). První pozorování bakterií bylo učiněno holandským obchodníkem Antoni van Leeuwenhoekem v roce 1676 a zveřejněno v roce 1684 v Londýně.. Za zakladatele bakteriologie je považován německý botanik Ferdinand Cohn ( ). Jako první popsal životní cyklus rodu Bacillus a tvorbu endospor. Vytvořil základy bakteriální klasifikace a metodické postupy pro aseptickou práci při kultivaci mikroorganismů. Založil první odborný časopis věnující se bakteriologii Historické kořeny mikrobiologie - Pasteur, Koch a první čisté kultury O rozvoj mikrobiologie a řady mikrobiologických technik se zasloužil Louis Pasteur ( ). Prokázal, že pokud je zamezeno kontaminaci okolí (vzduchu) sterilizací, nedochází k hnilobným procesům. Pasteurizace je technika sterilizace využívaná ke konzervaci potravin a nápojů. V průběhu let 1880 až 1890 vynalezl vakcínu proti anthraxu (sněti slezinné) a vzteklině. Robert Koch ( ) experimentálně prokázal, že původce infekčních onemocnění je přenos mikroorganismů. Na základě studia antraxu došel k tzv. Kochovým postulátům. Vytvořil několik laboratorních metodik vedoucích k izolaci čistých bakteriálních kultur, především na podkladě ztužených medií ve formě agarových ploten. Objevil a izoloval původce tuberkulózy - bakterii Mycobacterium tuberculosis. Za tento objev obdržel Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii v roce 1905 (Obr.3) Historické kořeny mikrobiologie - položení základů obecné mikrobiologie - 2 -

6 Počátek 19. století přinesl narůstající objem poznatků o diverzitě a fyziologii mikroorganismů. Byl tak položen základ rozvoje tzv. obecné mikrobiologie. Martinus Beijerinck ( ) izoloval řadu především půdních bakterií jejich kultivací na selektivních živných půdách, např. nitrifikační a sirné bakterie (Obr.4). Sergej Winogradsky ( ) se zabýval rovněž studiem sirných a nitrifikačních bakterií. Je autorem konceptu chemolitotrofie, tj. schopnosti bakterií získávat energii oxidací inorganických látek (Obr.5). Objevil existenci chemoautotrofů, tj. bakterií získávajících uhlík ve formě CO2 (přičemž energii získávají z jiného zdroje než ze světelného záření, v protikladu proti fotoautotrofním organismům). Formuloval princip bakteriální fixace plynného dusíku. Objevil první virus. Je autorem klasické monografie Soil Microbiology. Shrnutí nejzásadnějších historických milníků v mikrobiologii je na Obr Moderní éra mikrobiologie Počátkem 20. století dochází k rozvoji aplikovaných odvětví mikrobiologie, jako je lékařská mikrobiologie (současně s rozvojem základů imunologie), půdní mikrobiologie, mořská mikrobiologie, ekologie mikroorganismů, mikrobiální technologie. Podstatný rozvoj zaznamenal i základní výzkum mikroorganismů. Ten přinesl nová vědní odvětví, jako je systematická mikrobiologie, fyziologie mikroorganismů, biochemie mikroorganismů. Nejvýznačnějším směrem druhé poloviny 20. st. je především rozvoj genetiky bakterií, který položil základy pro vznik molekulární biologie. Počátkem 70. let 20 st. se vyčlenil obor biotechnologie, zabývající se zpočátku genovými manipulacemi bakterií. Současná doba je charakterizována rozvojem genomiky a proteomiky (Obr.7). 2. STRUKTURA A FUNKCE BAKTERIÁLNÍ BUŇKY 2.1. Mikroskopie a morfologie buňky. Princip a základní techniky světelné mikroskopie. Limit rozlišení je 0,2 um. Při vysokém rozlišení je nutno využít modrého světla o techniky olejové imerze. Zvýšení kontrastu biologických vzorků je dosaženo barvením. K nespecifickému barvení bakterií se využívá např. metylová modř, krystalová violeť či safranin (Obr.1). Gramovo barvení umožňuje rozlišení bakterií dle stavby buněčné stěny (Obr.2, video.1). Mikroskopie s fázovým kontrastem zvyšuje kontrast buněk a snižuje tak potřebu barvení a tím i poškození mikroorganismu. Princip spočívá v existenci odlišného indexu lomu světla v buňkách a v okolním prostředí. Fluorescenční mikroskopie využívá fluorescence barviv po ozáření (např

7 barvivo DAPI). Mikroorganismy, které obsahují chlorofyl lze detekovat autofluorescencí (Obr.3). Mikroskopie atomárních sil (AFM) umožňuje vytvářet 3D obrazy mikroorganismů s vysokým rozlišením v in vivo podmínkách (Obr.4). Konfokální skenovací laserová mikroskopie (Confocal Scanning Laser Microscopy, CSLM) vytváří 3D obrazy mikroorganismů s vysokou ostrostí. Využívá se například ke studiu biofilmů (Obr.5). Obecně se využívá elektronová mikroskopie (v TEM nebo SEM uspořádání). Výhoda je velmi vysoké rozlišení, nevýhoda pozorování upraveného vzorku a možnost vzniku artefaktů (Obr.6 a 7) Buněčná morfologie prokaryot Sférické bakterie se nazývají koky. Bakterie cylindrického tvaru označujeme jako tyčky. Existují další specifické tvary jako spirochety a filamentární bakterie (Obr.8). Časté je spojení buněk do řetízků. Prokaryota jsou proměnlivé velikosti v rozmezí 0.2 um až 750 um (rod Thiomargarita), obecně jsou menší než eukaryota. Malá velikost bakterií je podstatná z hlediska rychlé difúze molekul, rychlejšiho metabolismu a adaptace na vnější prostředí. Malý průměr zvyšuje poměr povrch/objem buněk Struktura a funkce cytoplazmatické membrány prokaryot Cytoplasmatická membrána vytváří rozhraní mezi vnitřním a vnějším prostředím obklopujícím buňku. Je vysoce selektivní semipermeabilní bariérou. Základní struktura fosfolipidové dvojvrstvy je cca 8 nm široká (Obr.9). Jednotková membrána (jm) je tvořena jednou fosfolipidovou dvojvrstvou. Ke stabilizaci dvojvrstvy přispívají některé ionty. Rozlišujeme integrální a periferní membránové proteiny. Model tekuté mozaiky popisuje tekuté vlastnosti membrán. Prokaryota nemají ve srovnání s eukaryoty steroly v membráně (až na řídké vyjímky), obsahují však hopanoidy. Archea mají odlišnou stavbu jm od ostatních organismů. Některé termofilní Archea mají pouze lipidovou monovrstvu (Obr.10). Hlavní funkce cytoplazmatické membrány je selektivní přenos látek, ukotvení proteinů a bioenergetická funkce - zásobárna a místo vzniku energie ve formě proton-motorické síly (Obr.11). Průchod iontů přes cytoplasmatickou membránu je omezen. Voda proniká samovolně difuzí nebo přes tzv. aquaporiny. Pro většinu látek je nutný přenašečový protein (Obr.12). Přenašeče jsou vysoce specifické a projevují saturační kinetiku (Obr.13). Prokaryota mají transportní systém typu jednoduchého transportu, skupinové translokace a tzv. ABC systém (Obr.14). V těchto transportních systémech je vyžadována energie (např. ATP, proton-motorická síla, jiné energeticky bohaté látky). Bakterie využívají tři typy transportních - 4 -

8 mechanismů - uniport, symport, antiport (Obr.15). Bakterie Escherichia coli dopravuje disacharid laktózu přes cytoplazmatickou membránu pomocí jednoduchého transportu tzv. lac permeázou (Obr.16). Při skupinové translokaci dochází k modifikaci látky v průběhu transportu. Příkladem je fosfotransferázový systém dopravující cukry glukózu, mannosu a fruktózu do bakterie E. coli (Obr.17). Tzv. ABC transportní systém využívá vysoce specifické substrát-vázající proteiny v periplasmovém prostoru gram-negativních bakterií k jejich dopravě přes transportní kanál za současné hydrolýzy ATP cytoplasmatickou kinázou (Obr.18). Proteiny jsou přes cytoplasmatickou membránu transportovány translokázami. Nejdůležitější translokázovým systémem prokaryot je Sec (secretory) systém (např. translokace hydrolytických exoenzymů, jako amyláza nebo celluláza, nebo toxinů) Buněčná stěna prokaryot Buněčná stěna buňky zabraňuje prasknutí (lýze) jako následku vysokého osmotického tlaku cytoplasmy (rovnající se tlaku cca 2 atmosfér). Prokaryota mají dvě základní varianty stavby buněčné stěny - gram-pozitivního a gram-negativního typu (Obr.19). Základní složkou buněčné stěny obou typů je modifikovaný polysacharid peptidoglykan. Peptidoglykan se skládá z opakujících se jednotek dvou cukerných derivátů. Vzniklé polymery jsou navzájem pospojované pomocí krátkých peptidických řetízků vycházejících z monomerních jednotek v hustou síť (Obr.20 a 21). Gram-pozitivní buňky mají tlustou vrstvu peptidoglykanu, gramnegativní tenkou vrstvu. Peptidové řetízky jsou většinou z D-aminokyselin a kyseliny diaminopimelové (DAP). Peptidoglykan je znám ve více jak 100 variantách, není u Archeot a Eukaryot. Gram-pozitivní buňky obsahují v buněčné stěně kyselinu teichovou (Obr.22). Některé řetězce kyseliny jsou ukotvené v cytoplazmatické membráně a nazývají se kyselina lipoteichová. Enzym lysozym specificky štěpí peptidoglykan a navozuje prasknutí bakterií. Lysozym je formou nespecifické obrany živočichů proti bakteriální infekci. Buňky natrávené lysozymem v izotonickém prostředí neprasknou, vznikají tak protoplasty - buňky bez buněčné stěny kulovitého tvaru (Obr.23). Některá Archea obsahují pseudopeptidoglykan - polysacharid podobný stavbou peptidoglykanu (Obr.24). Buněčná stěna Archeí je většinou tvořena polysacharidy, glykoproteiny nebo tzv. parakrystalickou S-vrstvou (Obr.24). S-vrstvy jsou tvořeny proteiny (popř. glykoproteiny) s hexagonální symetrií Vnější membrána gram-negativních bakterií - 5 -

9 Gram-negativní buňky obsahují mimo cytoplazmatické membrány i tzv. vnější membránu. Skládá se z fosfolipidové (vnitřní) a lipopolysacharidové (LPS, vnější) vrstvy (Obr.25, 26). LPS se skládá z centálního (core) polysacharidu, tzv. O-specifického polysacharidu a lipidu A. Lipoproteiny spojují vnější membránu s peptidoglykanovu vrstvou. LPS, převážně lipid A je tzv. endotoxinem, který je toxickým agens patogenních bakterií. Proteinové kanály poriny procházejí vnější membránou a umožňují snadný přestup látek. Rozlišujeme nespecifické a úzce spefické poriny. Periplasma obsahuje periplasmové proteiny (hydrolytické enzymy, vázající proteiny, chemoreceptory) Povrchové struktury a inkluze prokaryot Fimbrie a pili jsou krátké filamentární struktury skládající se z proteinů vycházejícího ven z buňky (Obr.28, 29). Fimbrie umožňují přisednutí bakterie na substrát či hostitele. Pili jsou delší jak fimbrie. Jsou receptory virů, mají rovněž funkci adhezinů a především umožňují tzv. konjugaci (tzv. sex pili). Parakrystalické S-vrstvy se vyskytují rovněž u bakterií. Přesná funkce není známa. Slizová pouzdra (popř. obaly) jsou tvořena hydratovanými polysacharidy různé tloušťky a viskozity (Obr.30). Umožňují vazbu na hostitele popř. u nepatogenních bakterií tvorbu biofilmů na povrchu substrátu. Buněčné inkluze slouží zejména k uchování zásobních látek, nejčastěji polyhydroxymáselné kyseliny (PHB) a glykogenu (Obr.31). Polyfosfátová tělíska a elementární síra ve formě sirných globulí vznikají v důsledku metabolismu některých bakterií (Obr.32). Magnetosomy slouží k směrovému pohybu bakterie v magnetickém poli (magnetotaxe). Jsou tvořeny magnetitem a obaleny membránou (Obr.33). Plynné vesikuly umožňují planktoním prokaryotům vznášivý pohyb ve vodním sloupci regulovanou změnou jejich hustoty (sinice, purpurové a zelené fototrofní bakterie, součást vodního květu v letních měsících, Obr.34). Membrána plynného vesikula je tvořena proteiny, je nepropustná pro vodu, ale propustná pro plyny (Obr.35, 36) Struktura a funkce endospor Některé bakterie mají schopnost tvořit tzv. endospory procesem sporulace. Endospory prokazují vysokou odolnost vůči extrémním fyzikálním a chemickým vlivům. Sporulace je známa především u bakterií rodu Bacillus a Clostridium. Struktura endospory je naprosto odlišná od obecné strutury bakteriální buňky (Obr.37). Skládá se z několika vrstev. Napovrchu je exosporium, proteinový obal, kortex (peptidoglykan), jádro (protoplast spóry) - obsahuje jaderný obal, cytoplasmatickou membránu, cytoplasmu, nucleoid, ribosomy atd

10 Kyselina dipikolinová v komplexu s vápníkem stabilizuje dehydratovatovanou endospóru. Ke sporulaci dochází v nepříznivých podmínkách (vyčerpání živin) (Obr.38). Sporulaci předchází buněčná diferenciace s účastí více jak 200 genů, celkem se rozeznává 7 fází (Obr.39). Klíčení endospor je rychlé, zahrnuje proces aktivace, klíčení a objemový růst Bakteriální lokomoce a struktura bičíků Základem lokomoce bakterií je bičík, popř. klouzavý pohyb po substrátu. Dle umístění bičíku rozeznáváme polární bičík, peritrichu a lophotrichu (Obr.40, 41). Bičík je šroubovicovité stuktury skládající se z monomeru proteinu flagelinu. Bičík rotuje kolem osy. Vlákno bičíku je spojeno tzv. háčkem k bázi bičíku. Báze bičíku má odlišnou stavbu a je zakotvena v povrchových strukturách bakterie (buněčná stěna, membrány). Motor bičíku se skládá z několika stuktur vytvářejících strukturu rotoru a statoru (Obr.42). Stavba motoru je odlišná u gram-pozitivních a gram-negativních bakterií. Energie potřebná k rotaci bičíku pochází z protonového gradientu. Transport protonu skrze tzv. Mot protein roztáčí rotor (1 ot. spotřebuje cca 1000 protonů). Syntézy bičíku se účastní přes 40 genů. První je nasyntetizován motor a háček. Flagelin je syntetizován v cytoplasmě a dopraven kanálem na konec přirůstajícího bičíku (Obr.43). Rychlost a směr otáček bičíku je proměnlivý a regulovaný (Obr.44). U některých bakterií (filamentární sinice, myxobakterie) je znám klouzavý pohyb po substrátu (Obr.45). Existuje více mechanismů klouzavého pohybu. Např. sekrece slizu (polysacharid, cyanobakterie), pohyb vnějších proteinů (Obr.46). Bakteriální pohyb je řízen principem taxe, tj. pohybem v gradientu chemických látek (chemotaxe) nebo fyzikálního pole (např. fototaxe). Chemotaxe je umožněna směrováním pohybu bakterie činností bičíků, tj. střídáním rotace (Obr.47). Směrový pohyb za substrátem je umožněn prodloužením dopředné fáze pohybu. Chemoreceptory v membráně bakterií sledují proměnu koncentrace substrátu v čase. Existuje řada jednoduchých způsobů jak pozorovat chemotaxi bakterií (Obr.48). U řady fototrofních bakterií existuje fototaxe - pohyb organismu za zdrojem světla. Směrovost pohybu řídí fotoreceptor v membráně (Obr.49). Aerotaxe je směrový pohyb v gradientu kyslíku, osmotaxe v gradientu osmotického tlaku. 3. RŮST BAKTERIÍ 3.1. Dělení bakteriální buňky Pod pojmem růst se v mikrobiologii rozumí nárůst počtu buněk v čase. Prokaryota se množí binárním dělením, z původní mateřské buňky vznikají vždy dvě dceřinné (Obr.1). Jako - 7 -

11 generace buněk se označují buňky vzniklé dělením v daný okamžik do okamžiku následujícího dělení. Průměrná doba existence jedné generace u E. coli je přibližně 20 minut. Tzv. Fts proteiny (filamentous temperature sensitive proteins) obdobné tubulinu u eukaryot jsou nepostradatelné pro dělení bakterií, mitochondrií a chloroplastů. Divisom je dělící aparát prokaryotní buňky, vznikající na podkladě Fts proteinů. Divisom se utváří koncentricky kolem středu buňky a predeterminuje rovinu dělení. Váže FtsI protein (neboli PBP, penicilin binding protein) který je cílovým místem účinku penicilinových antibiotik (Obr.2). Replikace DNA předchází dělení buňky a formování divisomu. Vývoj nových farmakologicky účinných látek inhibující činnost divisomu a tím i dělení bakterií představuje nový trend vývoje antibakteriálních léčiv. Tvar bakteriální buňky je udržován speciálními proteiny, připomínající strukturou aktin eukaryot (actin like proteins). Příkladem je protein MreB. Koky postrádají tento protein - jsou sférické. Syntéza peptidoglykanové buněčné stěny vznikajících dceřiných buněk je umožněná vkládáním nových podjednotek skrze póry v membráně vytvořených enzymy, tzv. autolysiny (Obr.3). Biosyntéza peptidoglykanu je umožněna existencí proteinu baktoprenolu (C55 alkohol), který přenáší prekursory peptidoglykanu přes cytoplasmatickou membránu (Obr.4). Posledním krokem syntézy je tzv. transpeptidace, tj. vytvoření peptidických vazeb mezi peptidovými řetízky souběžných vláken peptidoglykanu. Reakce je inhibována penicilinem a jeho deriváty Růst bakteriální populace Čas potřebný ke zdvojení bakteriální biomasy se nazývá generační doba (čas). Její délka závisí na typu bakterie a vnějších podmínkách (minuty až týdny). V experimentálních podmínkách je počáteční růst bakteriální biomasy exponenciálního charakteru o základu 2 (Obr.5). V logaritmickém uspořádání lze snadno odečíst generační dobu jako směrnici přímky. V uzavřeném systému (tzv. batch kultura) vzniká specifický průběh růstu bakteriální biomasy, který lze popsat tzv. bakteriální růstovou křivkou (Obr.6). Lag fáze je počáteční fáze po inokulaci, způsobená regenerací (popř. adaptací) buněk. Následuje exponenciální fáze jejíž průběh je závislý na podmínkách v kultivovaném prostředí. Stacionární fáze je v batch kultuře navozena spotřebováním substrátu nebo nahromaděním toxických produktů. Fáze odumírání je rovněž exponenciální, ale přesto pomalá Techniky měření bakteriálního růstu - 8 -

12 Nejjednoduším způsobem počítání buněk spočívá ve využití počítací komůrky (Obr.7). V určitých případech se buňky barevně popř. fluorescenčně značí. Metoda počítání kolonií je výhodná ve stanovení počtu pouze živých buněk (Obr.8). Je vždy nutné vytvoření série ředění (Obr.9). Faktor cfu (colony forming units) vyjadřuje počet narostlých kolonií. Využití turbidometrických měření (stanovení optické hustoty, OD) spočívá ve sledování rozptylu procházejícího světelného paprsku kyvetou s bakteriální biomasou. Vztah mezi hodnotou OD a množstvím biomasy vyjadřuje kalibrační křivka (Obr.10). Kontinuální kultura je narozdíl od batch kultury otevřeným systémem s konstantním kultivačním objemem. Nejčastějším uspořádáním kontinuální kultury je chemostat. Chemostat kontroluje stálou hustotu bakteriální biomasy a stálou koncentraci nejdůležitějších živin (Obr.11). Výhodou je možnost dosáhnout ustálého růstu kultivovaných buněk Vliv přírodních podmínek na růst bakteriální populace - vliv teploty Kardinální body teploty (minimum, optimum, maximum) charakteristické pro každý organismus vymezují oblast teplot, při které je organismus schopný přežít. Nad maximální teplotou dochází k denaturaci proteinů, pod minimální teplotou pravděpodobně k nadměrnému tuhnutí membrán a nemožnosti produkce energie (Obr.12). Psychrofilové mají nízké teplotní optimum, mesofilové průměrné teplotní optimum, thermofilové optimum s vysokou teplotou a hypertermofilové mají extrémně vysoké teplotní optimum (Obr.13). Extremofilové obývají prostředí s extrémními podmínkami - extrémně chladné (antarktida, ledové pole) (Obr.14), popř. extrémně horké (horké prameny, podmořské vývěry horké vody atd.) prostředí. Psychrotolerantní organismus má teplotní optimum kolem 20 stupňů celsia, krátkodobě toleruje i velmi nízké teploty (kolem 0 C). Molekulární podstata odolnosti k mrazu spočívá v odlišné stavbě proteinů (více alfa-helixů) a membrán (více nenasycených mastných kyselin, membrána je tekutější). Hypertermofilové obývají horké prameny, blízko nebo dokonce nad bodem varu. Jedná se o širokou skupinu prokaryot zahrnující bakterie a Archea (Obr.15). Termofilové obývají stejné lokality v chladnějších zónách díky existenci teplotního gradientu (Obr.16). Princip teplotní odolnosti termofilů spočívá v termostabilních proteinech, stabilizátorech (např. diglycerol fosfát), membrány také obsahují nasycené mastné kyseliny (jsou tužší při běžné teplotě) popř. pouze lipidickou monovrstvu (Archea). Enzymy z termofilních organismů se uplatňují v biotechnologii (např. DNA polymeráza z Thermus aquaticus)

13 3.5. Vliv přírodních podmínek na růst bakteriální populace - vliv ph, osmotického tlaku a kyslíku Každý mikroorganismus má své růstové ph optimum. Acidofil je organismus, který roste optimálně při nízkém ph (např. bakterie Acidithiobacillus, Sulfolobus (Archea)). Alkalifilové obývají extrémně zásadité prostředí (ph 10 a více). Tato skupina je zastoupená např. bakterií rodu Bacillus a halofilními (slanomilnými) zástupci Archeií. Alkalifilové jsou zdrojem biotechnologicky významných enzymů (proteázy, lipázy). Neutrofilové mají ph optimum při ph 6 až 8. Halofilové vyžadují k růstu přítomnost vyšší koncentrace Na+ ve vodě (např. mořské bakterie). Halotolerantní organismus nevyžaduje přítomnost soli ve vodě, do jisté míry ji však toleruje. Extrémní halofil vyžaduje až 30% NaCl pro optimální růst (Obr.17). K překonání vysokého osmotického tlaku (k čerpání vody do buňky) koncentrují buňky v cytoplasmě osmoticky aktivní látky (manitol, glycin betain, glycerol atd). Aerob vyžaduje k růstu kyslík v množství (parciální tlak) rovnající se parciálním tlaku kyslíku v atmosféře za běžných podmínek. Mikroaerofil vyžaduje menší množství (parciální tlak) než je přítomno v atmosféře. Fakultativní aerob může růst i v anaerobních podmínkách. Anaerob nerespiruje kyslík. Aerotolerantní anaerob toleruje kyslík, přestože ho nespotřebovává. Obligátní (striktní) anaerob je v přítomnosti kyslíku inhibován v růstu či usmrcen (Obr.18). 4. METABOLISMUS BAKTERIÍ 4.1. Metabolismus fototrofů Fototrofní bakterie využívají jako zdroje energie fotosyntézu. V závislosti na způsobu příjmu uhlíku rozeznáváme fotoautotrofy a fotoheterotrofy (Obr.1). Některé bakterie využívají vodu jako donor elektronů v oxygenní fotosyntéze. V jiných případech je donorem elektronů jiná molekula, kyslík nevzniká (anoxygenní fotosyntéza) (Obr.2). Bakterie obsahují chlorofyl (sinice), popř. bakteriochlorofyl. Absorpční spektrum bakteriochlorofylu je výrazně posunuto do oblasti dlouhovlnného červeného záření (Obr.3). Existuje řada bakteriochlorofylů lišících se strukturou a absorpčními maximy (Obr.4). Fotosynteticky aktivní membrány bakterií nejsou lokalizovány v chloroplastu jako u vyšších rostlin. Vznikají invaginací cytoplasmatické membrány (purpurové bakterie), jako uzavřené membránové systémy chlorosomy (zelené bakterie) a thylakoidní membrány (sinice). Bakteriochlorofyl je přítomný v tzv. reakčních centrech (RC) a světlosběrných anténnách (Obr.5). Nejefektivnější světlosběrnou anténou je chlorosom bakterie Chloroflexus (Obr.6)

14 Karotenoidy se v bakteriální fotosyntéze podílí na transferu energie do reakčního centra a detoxifikaci reaktivních kyslíkových radikálů (Obr.7). Fykobiliproteiny jsou hlavním pigmentem světlosběrných antén sinic a jsou uspořádány v komplexních proteinových komplexech fykobilisomech (Obr.8) Metabolismus fototrofů - anoxygenní fotosyntéza Fotosyntetické reakční centrum purpurových bakterií je uloženo ve vchlípeninách cytoplasmatické membrány (Obr.9). Skládá se z několika transmembránových alfa-helixů, které tvoří tři základní proteiny L,M,H. Uvnitř RC se nachází tzv. speciální reakční pár bakteriochlorofylu a, který je zodpovědný za nábojovou separaci (Obr.10). Světelná energie zachycená anténou je transportována pomocí tzv. excitonů do RC, kde dochází k excitaci bakteriochlorofylu a. Elektron vzniklý nábojovou separací v RC je transportován po směru spádu redoxní energie mezi řadou kofaktorů na mobilní přenašeč v membráně bakterie QB a dále na membránové cytochromy (Obr.10, 11). Transport elektronu skrze membránu je spojen s transportem protonu a vzniku protonového gradientu. Cyklickou fotofosforylací se elektrony z cytochromů vrací do RC a vytváří se cyklus, při kterém jsou pumpovány protony přes membránu. Vzniklý protonový gradient je využit k tvorbě ATP protonovou ATPázou (Obr.11). Modelovou purpurovou bakterií s prostudovanými geny zodpovědnými za fotosyntézu je rod Rhodobacter. V případě autotrofních purpurových bakterií je tvořeno NADH, přičemž donorem elekronů jsou redukované anorganické látky, převážně sulfan (purpurové sirné bakterie). Ten je oxidován cytochromy c asociovanými s povrchem membrány. NADH je tvořeno zpětným elektronovým tokem z QB (Obr.12, 13). Vzniklá síra vytváří sirné globule uvnitř buňky (Obr.14). Systém tvorby redoxní síly pro fixaci oxidu uhličitého se mírně liší u jednotlivých typů anoxygenních bakterií (Obr.15) Metabolismus fototrofů - oxygenní fotosyntéza Oxygenní fototrofní bakterie využívají světla k tvorbě ATP a NADPH za oxidace vody na kyslík. V membráně těchto bakterií existují dva odlišné proteinové komplexy zachytávající světelnou energii - fotosystém I a fotosystém II. Oba systémy jsou lokalizovány ve speciálních membránách - thylakoidech. Thylakoidy sinic (cyanobakterií) nejsou umístěny ve specializovaných organelách (chloroplastech), jako je tomu u vyšších rostlin. Elektronový transport v thylakoidech lze znázornit tzv. fotosyntetickým Z-schématem, který vyjadřuje závislost směru toku elektronů na redoxním potenciálu jednotlivých přenašečů (Obr.16)

15 Prvním krokem transportu elektronu je oxidace molekul vody na kyslík fotosystémem II. Po excitaci centrálního páru chlorofylu a (P680) je elektron předán následujícím přenašečům v řetězci. Po přijmutí elektronu z přenašeče plastocyaninu dojde k zachycení kvanta energie centrálním párem chlorofylu P700 fosystému I a předání elektronu řadou přenašečů na NADP za vzniku NADPH (Obr.16). Transportem elektronů přes membránu je vytvářen protonový gradient. Využitím protonového gradientu je syntetizováno ATP protonovou reverzibilní ATPázou. Tento systém současné tvorby ATP a NADPH je označován jako necyklická fotofosforylace. Při cyklické fotofosforylaci vzniká pouze ATP, elektron je namísto NADP vracen zpět do membrány na cytochrom b6f. Některé sinice dokáží využít sulfan k cyklické fotofosforylaci anoxygenního typu za tvorby NADPH a ATP. Vznikají opět sirné globule (Oscillatoria limnetica). Autotrofní fixace oxidu uhličitého je umožněna existencí Calvinova cyklu (Obr.17, 18). Karboxysomy prokaryot jsou buněčné inkluze obalené membránou obsahující enzym ribulóza-bisfosfát karboxylázu (RubisCO). Karboxyzomy zvyšují efektivitu fixace CO2. Obrácený Krebsův cyklus je alternativní fixační cestou CO2 zelených sirných bakterií (Obr.19a). Enzym citrát-lyáza štěpí citrát na acetyl-koenzym A a oxalacetát. Acetyl- CoA je využit k syntéze pyruvátu z CO2 za přítomnosti redukovaného ferredoxinu. Tzv. hydroxypropionátová cesta fixace CO2 je popsána u zelené bezsirné bakterie Chloroflexus (Obr.19b). Dvě molekuly CO2 jsou redukovány na glyoxylát. Tato fixace představuje evolučně nejstarší způsob autotrofního způsobu získávání uhlíku z CO Metabolismus chemolitotrofů Chemolitotrofové získávají energii oxidací anorganických látek. Z hlediska příjmu CO2 jsou tyto bakterie jak autotrofní, tak v některých případech mixotrofní. Mixotrofie znamená možnost získání energie z anorganické látky a spotřeby organické látky za ůčelem získání uhlíku. Způsob získání ATP je podobný chemoorganotrofům, donorem elektronů je však anorganická látka, která je v průběhu procesu oxidována. Redoxní síla pro fixaci CO2 je buď samotná anorganická látka, popř. zpětný elektronový transport. Zdrojem anorganických látek jsou výsledkem geologické, biologické či antropogenní činnosti. Vhodnou anorganickou látkou je taková, při které se při spalování na kyslík (O2 je akceptorem elektronu) uvolní dostatek energie (Obr.20). Oxidace vodíku. Existuje řada bakterií a Archeí, které oxidují vodík kyslíkem, nitrátem, sulfátem atd. Membránový enzym hydrogenáza katalyzuje oxidaci vodíku a předává elektrony chinonovým přenašečům. Elektrony jsou přes řadu přenašečů dopraveny na kyslík

16 (redukce na vodu). Výsledkem je tvorba protonového gradientu a ATP (Obr.21). Ve vodě rozpustná hydrogenáza vytváří NADH nutný k fixaci CO2 Calvinovým cyklem. Oxidace redukovaných forem síry. Nejběžnějším zdrojem elektronů v tomto případě je sulfan, elementární síra a thiosulfát. Produktem je sulfát. Při oxidaci sulfanu na sulfát dochází k uvolnění značné energie a okyselení prostředí. Sulfit-oxidáza je centrálním enzymem oxidující sulfit na sulfát. Elektron je transportován na cytochrom c a vzniká protonový gradient a ATP (Obr.22, 23). Ostatní redukované formy jsou nejdříve převedeny na sulfit příslušnými redoxními enzymy (např. APS reduktáza). Uvolněné elektrony jsou opět využity k membránovým procesům, k produkci NADH a fixaci CO2 v Calvinově cyklu. Oxidace železnatých iontů. Oxidace dvojmocného železa na trojmocné je energeticky málo významná a musí být produkována ve velkém množství aby vystačila k růstu bakterie. Trojmocné železo vytváří ve vodě nerozpustný hnědý hydroxid (Obr.24). Řada bakterií oxidujících železnaté ionty patří k obligátním acidofilům, neboť Fe2+ je stabilní v kyselém prostředí. Bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans roste v prostředí s ph okolo 1 v důlních nádržích. V periplasmě bakterie oxiduje enzym rusticyanin Fe2+ na Fe3+ a odevzdává elektrony cytochromu c v cytoplasmatické membráně. Elektron je přenesen na cytochrom a a kyslík, který je redukován na vodu. Odejímané protony kompenzují případný pokles vnitřního ph, který vzniká při syntéze ATP. NADH pro Calvinův cyklus je tvořen zpětným elektronovým tokem z cytochromu c (Obr.25). Fe2+ je často zdrojem elektronu pro Calvinův cyklus anoxygenních fototrofů (fototrofních purpurových bakterií) (Obr.26). Nitrifikace. Nejběžnějším donorem elektronů jsou amoniak a nitrit. V průběhu nitrifikace dochází k oxidaci těchto molekul chemolitotrofními nitrifikačním bakteriemi. Nitritové bakterie (např. rod Nitrosomonas) oxidují amoniak na nitrit, nitrátové bakterie (např. rod Nitrobacter) oxidují nitrit na nitrát. Klíčovým enzymem nitritových bakterií je ammonium monooxygenáza, oxidující amoniak na hydroxylamin a hydroxylamin oxidoreduktáza, oxidující vznikající hydroxylamin na nitrit (Obr.27). Vzniklé elektrony jsou částečně využity terminální oxidázou Cyt aa3 k produkci protonového gradientu a redukci kyslíku na vodu. Klíčovým enzymem nitrátových bakterií je nitrit oxidoreduktáza, oxidující nitrit na nitrát. Elektrony uvolněné reakcí jsou dopraveny na terminální oxidázu Cyt aa3 a využity k tvorbě protonového gradientu a ATP (Obr.28). Oba druhy bakterií patří mezi autotrofy a vytváří NADH zpětným tokem elektronů. Některé nitrifikační bakterie mohou v anaerobních podmínkách oxidovat amoniak anoxygenní oxidací (tzv. anammox). V této reakci dochází

17 oxidaci amoniaku nitritem za vzniku plynného dusíku. Proces je lokalizován v speciální membránou uzavřené organele anammoxosomu (Obr.29). Všechny typy nitrifikačních bakterií lze nalézt především v dusíkem bohatých odpadních vodách, kde jsou přítomny jak oxygenní, tak anoxygenní podmínky Anaerobní metabolismus - anaerobní respirace V procesu anaerobní respirace dochází k oxidaci substrátu, přičemž jako konečný elektronový akceptor slouží jiné molekuly, než kyslík (železité ionty, nitrát, nitrit, síranový aniont, elementární síra, CO2). Anaerobní respirace je umožněna existencí membránových systémů podobných membránovému systému aerobní respirace. Prokaryota jsou jak obligátními, tak fakultativními anaeroby. Anaerobní respirace je vždy méně energeticky výhodná než oxidace kyslíkem (Obr.30). Assimilační metabolismus anorganických látek slouží k jejich zabudování do složitějších molekul potřebných v organismu. V dissimilačním metabolismu jsou stejné typy molekul využity pouze jako akceptor elektronů. Produkt je v tomto případě vylučován z buněk ven exkrecí. Nitrátová respirace a denitrifikace. Nejčastějším dusíkatým akceptorem elektronů je nitrát. Procesem denitrifikace vzniká řada plynných produktů, včetně molekulárního dusíku (Obr.31). Dusík tak uniká z životního prostředí mnoha organismů do atmosféry. Toto je výhodou např. při čištění odpadních vod, naopak způsobuje určitou ztrátu v zemědělství. Klíčovým ezymem denitrifikace je nitrát reduktáza, která je snadno inhibována kyslíkem (Obr.32). Produkt reakce - nitrit je redukován nitrit reduktázou na oxid dusnatý (NO). V závislosti na typu bakterie proces redukce pokračuje až k plynnému molekulárnímu dusíku (např. Pseudomonas stutzeri) (Obr.33). Sulfátová respirace. Existuje celá řada potenciálních akceptorů obsahujících síru, z nichž nejčastější je sulfát (Obr.34). Sulfát redukující bakterie redukují sulfát až na plynný sulfan. Tyto bakterie jsou v biosféře velmi rozšířené. Sulfát je nejdříve aktivován ATP sulfurylázou na adenosinfosfosulfát (APS), ten redukován APS reduktázou na sulfit a ten redukován sulfit reduktázou na sulfan. Z APS je možné assimilační cestou přes meziprodukt fosfoadenosinfosfosulfát (PAPS) vytvářet organické molekuly využitelné v metabolismu (cystein, methionin) (Obr.35). Nejlépe je prostudován membránový systém bakterie Desulfovibrio (Obr.36). Zdroj elektronů je vodík, který je oxidován hydrogenázou. Elektrony jsou dopraveny transmembránovým complexem HMC pro enzymy redukující sulfát

18 Bakterie může rozkládat též pyruvát (nebo laktát), ale ten opět produkuje vodík využitý hydrogenázou. Vzniká protonový gradient a ATP. Jako příklad častých substrátů u dalších bakteriálních zástupců lze uvést acetát (je rozkládán na CO2, který je využit v Calvinově cyklu) a HPO3-. Acetogeneze a methanogeneze. Acetogenní a methanogenní bakterie jsou striktní anaerobové využívající CO2 jako akceptor elektronů. Donorem je plynný vodík (Obr.37). Energie uvolněná během reakce je využita k tvorbě protonového gradientu a ATP. Donorem elektronů acetogenních bakterií jsou kromě vodíku i cukry, alkoholy a aminokyseliny, které jsou cestou přes acetyl-coa a za spotřeby CO2 transformovány na kyselinu octovou. Metanogenní prokaryota (Archea) využívají H2 a CO2 k produkci methanu. Tento proces je velmi složitý a zahrnuje několik komplexních kroků Anaerobní metabolismus - fermentace a synantrofie Fermentace. Fermentace probíhá v anoxygenním prostředí za nedostatku alternativních elektronových akceptorů (sulfát, nitrát atd.). V průběhu fermentace je organická látka přeměněna na energii v podobě ATP (defosforylačními reakcemi) a na konečný fermentační produkt reakce, který je exkretován ven z buňky (Obr.38). Fermentace je energeticky nejméně výhodným způsobem oxidace organických látek. Energii (množství ATP) vytvořenou fermentací určité látky na produkt lze odhadnout ze znalosti energie hydrolýzy energeticky bohatých meziproduktů, které při fermentaci vznikají (Obr.39). Nejběžnější fermentační cesty běžné u bakterií (substrát a jednolivé produkty) jsou uvedené na Obr.40 a 41. Synatrofie označuje vzájemné, velmi úzké propojení metabolismu dvou odlišných druhů bakterií. V rámci této koexistence bakterií dochází k vzájemnému těsnému vyměňování produktů a substrátů metabolismu. Příkladem je produkce H2 jedním druhem bakterie a jeho okamžitá spotřeba jinou bakterií (Obr.42). Velmi často se s synantrofií setkáváme v anoxygenním prostředí Oxidace uhlovodíků a role kyslíku v katabolismu organických látek. Molekulární kyslík může být využit nejen jako akceptor elektronů v aerobní respiraci, ale jako přímý oxidant v nejrůznějších anabolických a katabolických pochodech prokaryot. Oxygenázy jsou enzymy které katalizují začlenění kyslíku do organických látek

19 Dioxygenázy začlení oba atomy O2 do organické látky. Monooxygenázy pouze jeden atom, druhý je redukován na vodu. Donorem elektronu pro reakci je většinou NADH (Obr.43). Oxidace uhlovodíků. Řada bakterií je schopna využívat alifatické nasycené a nenasycené uhlovodíky jako zdroj elektronů v anaerobních podmínkách. Klíčovou reakcí je oxidace uhlovodíku kyslíkem pomocí monooxygenázy. Konečným produktem posloupností reakcí je acetyl-coa (Obr.43). Bakterie rodu Pseudomonas mají schopnost využívat aromatické uhlovodíky (katechol, toulen, benzen) v aerobních podmínkách. První krok je opět oxidace uhlovodíku kyslíkem v přítomnosti mono- popř. dioxygenázy (Obr.44). Podobný proces je znám u některých anaerobních bakterií. Metanotrofie a metylotrofie. Methanotrofie je schopnost metabolizovat metan (CH4) na oxid uhličitý. Jedná se o speciální případ metylotrofie. Prvotním krokem reakce je oxidace metanu metan-monooxygenázou v aerobních podmínkách. Elektron potřebný k reakci je dodán cytochromem c z membrány, přičemž zdrojem energie je NADH (Obr.45). Metylotrofie spočívá v schopnosti bakterie získat energií oxidací C1 metylové skupiny přítomné v organické látce Bakteriální fixace dusíku - nitrogenáza Fixace molekulárního dusíku je významným místem vstupu dusíku do biosféry. Schopnost fixovat N2 mají pouze některá prokaryota (Obr.46). Řada z nich žije volně, valná část jako symbiont s vyššími rostlinami. Klíčovým enzymem je nitrogenáza, která katalizuje redukci N2 až na amoniak. Nitrogenáza se skládá z monomeru dinitrogenázy a dinitrogenázyreduktázy. Katalitická doména enzymu obsahuje tzv. FeMo-co centrum, které se skládá z atomů železa a molybdenu (Obr.47). Pro velmi nízkou reaktivitu N2 je k jeho redukci na NH3 (6 elektronů) vyžadována vysoká spotřeba energie (16-24 ATP). Nitrogenáza je účinně inhibována kyslíkem, jeho přístupu často brání heterocysta (sinice), rostlina (nody), popř. existence speciálních proteinů ostraňujících kyslík z okolí nitrogenázy (Obr.48). Princip redukce N2 na amoniak je znázorněn na Obr.49 a 50. Detekce přítomnosti a funkce nitrogenázy se provádí v přítomnosti acetylénu, který je nitrogenázou redukován na plynný ethylen. Ten je pomocí plynové chromotografie detekován (Obr.51)

20 5. GENETIKA BAKTERIÍ 5.1. Bakteriální chromosom Nejlépe prostudovaným bakteriálním chromosomem je chromosom bakterie Escherichia coli (Obr.1). Pro sestavení podrobné mapy kruhové DNA byly původně využity techniky transdukce a konjugace. Dnes jsou více využívány techniky klonování genů a sekvenování DNA. Celková mapa genomu je rozdělena na "minuty" (jednotky používané hlavně v minulosti, dnes se využívají vzdálenosti v Kbp, tj. tisíce párů bazí) a velmi často se vyznačuje poloha několika restrikčních míst. Analýza genomů o velikosti jednotek Mbp je dnes prováděna automaticky a obrovský nárůst informací spojený s mapováním vytvořil nový vědní obor - bioinformatiku. Chromosom bakterie E.coli, v přírodě se nacházejícího kmene K-12 má velikost cca 4,6 Mbp a obsahuje přibližně 4300 otevřených čtecích rámců (ORF), tj. 88% genomu. Ostatní části jsou tvořeny geny pro trna a rrna (1%), regulační sekvence (10%) a nekódující opakující se sekvence (0,5%). Strukturální geny jsou jak v klasterech, tak volně rozptýlené po genomu. Některé operony jsou transkribovány po směru chromosomu, jiné v protisměru. Replikace je zahajována v replikačním počátku, v tzv. oric. Ukončena je v místě terminus. Přibližně 38% strukturálních genů je neznámé funkce. Průměrná délka proteinu je cca 300 aminokyselin. V genomu bakterie existují genové rodiny. Přibližně 20% genomu pochází z jiných bakteriálních druhů, které byly přeneseny horizontálním (laterálním) přenosem genetické informace Mutace a rekombinace bakterií Mutace je změna genetické informace kódované DNA, vetšinou malého rozsahu. Genetická rekombinace je záměna částí genomů dvou organismů velkého rozsahu. Prokaryota mají haploidní genom a nerozmnožují se pohlavní cestou. Genetická rekombinace je však umožněna tzv. laterálním (horizontálním) přenosem informace mezi dárcovskou a recipientní buňkou. Pro sledování výměny genetické informace mezi dvěma genomy je třeba využít tzv. genetické markery. Mutant je organismus nesoucí příslušnou mutaci. Mutant se liší od své původní linie genotypem a v určitých případech i fenotypem (mutantní fenotyp). Kmen, který je izolován z přírodních zdrojů se označuje jako divoký kmen (wild type). Bakteriální genotyp se vždy označuje třemi malými písmeny a koncovým velkým (hisc), které charakterizují genový produkt (protein HisC). Mutantní genotyp se dále označuje číslicí (hisc1). Bakteriální fenotyp se označuje rovněž třemi písmeny (první velké) a

Úvod do mikrobiologie

Úvod do mikrobiologie Úvod do mikrobiologie 1. Lidské infekční patogeny Subcelulární Prokaryotické o. Eukaryotické o. Živočichové Priony Chlamydie Houby Červi Viry Rickettsie Protozoa Členovci Mykoplasmata Klasické bakterie

Více

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií Karel Holada khola@lf1.cuni.cz Klíčová slova Obligátní aeroby Obligátní anaeroby Aerotolerantní b. Fakultativní anaeroby Mikroaerofilní b. Kapnofilní bakterie

Více

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ SPOLEČNÉ ZNAKY ŽIVÉHO - schopnost získávat energii z živin pro své životní potřeby - síla aktivně odpovídat na změny prostředí - možnost růstu, diferenciace a reprodukce

Více

Energetický metabolizmus buňky

Energetický metabolizmus buňky Energetický metabolizmus buňky Buňky vyžadují neustálý přísun energie pro tvorbu a udržování biologického pořádku (život). Tato energie pochází z energie chemických vazeb v molekulách potravy (energie

Více

STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY

STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY Morfologie (tvar) bakterií STRUKTURA A FUNKCE MIKROBIÁLNÍ BUŇKY Tři základní tvary Koky(průměr 0,5-1,0 µm) Tyčinky bacily (šířka 0,5-1,0 µm, délka 1,0-4,0 µm) Spirály (délka 1 µm až100 µm) Tvorba skupin

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN FYZIOLOGIE ROSTLIN Fyziologie rostlin, Biologie, 2.ročník 25 Podobor botaniky, který studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků z dalších odvětví biologie jako je morfologie,

Více

ZÁKLADY BAKTERIÁLNÍ GENETIKY

ZÁKLADY BAKTERIÁLNÍ GENETIKY Zdroj rozmanitosti mikrorganismů ZÁKLADY BAKTERIÁLNÍ GENETIKY Různé sekvence nukleotidů v DNA kódují různé proteiny Různé proteiny vedou k různým organismům s různými vlastnostmi Exprese genetické informace

Více

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Fyziologie buňky RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. Přeměna látek v buňce = metabolismus Výměna látek mezi buňkou a prostředím Buňka = otevřený systém probíhá výměna látek i energií s prostředím Některé

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace FOTO - protože k fotosyntéze je třeba fotonů Jedná se tedy o zachycování sluneční energie a přeměnu jednoduchých anorganických látek (CO 2 a H 2 O) na složitější

Více

Stavba prokaryotické buňky

Stavba prokaryotické buňky Prokaryota Stavba prokaryotické buňky Stavba prokaryotické buňky Tvary bakterií Rozmnožování bakterií - 1) příčné dělení nepohlavní 2) pučení 3) pomocí artrospór artrospóra vzniká fragmentací vláken u

Více

B4, 2007/2008, I. Literák

B4, 2007/2008, I. Literák B4, 2007/2008, I. Literák ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA Živé organismy vytvářejí a udržují pořádek ve světě, který spěje k čím dál většímu chaosu Druhá věta termodynamiky: Ve vesmíru nebo jakékoliv izolované

Více

Biogeochemické cykly biogenních prvků

Biogeochemické cykly biogenních prvků Technologie výroby bioplynu a biovodíku http://web.vscht.cz/pokornd/bp Biogeochemické cykly biogenních prvků Ing. Pokorná Dana, CSc. (č.dv.136, pokornd@vscht.cz) Prof.Ing.Jana Zábranská, CSc. (č.dv.115,

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: BUNĚČ ĚČNÁ STAVBA ŽIVÝCH ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA: Prokaryota, eukaryota, viry, bakterie, živočišná buňka, rostlinná buňka, organely buněčné jádro, cytoplazma, plazmatická membrána, buněčná stěna, ribozom,

Více

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné:

2. Z následujících tvrzení, týkajících se prokaryotické buňky, vyberte správné: Výběrové otázky: 1. Součástí všech prokaryotických buněk je: a) DNA, plazmidy b) plazmidy, mitochondrie c) plazmidy, ribozomy d) mitochondrie, endoplazmatické retikulum 2. Z následujících tvrzení, týkajících

Více

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace 14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace Metabolismus -přeměna látek a energií (informací) -procesy: anabolický katabolický autotrofie Anabolismus heterotrofie Autotrofní organismy 1. Chemoautotrofy

Více

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi FOTOSYNTÉZA Fotochemický proces, při němž fotosynteticky aktivní pigmenty v zelených částech rostlin přijímají energii světelného záření a přeměňují ji na energii chemickou. Ta je dále využita při biologických

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Fotosyntéza světelná fáze. VY_32_INOVACE_Ch0214.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Fotosyntéza světelná fáze. VY_32_INOVACE_Ch0214. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO Energie z mitochondrií a chloroplastů Cíl přednášky: seznámit posluchače se základními principy získávání energie v mitochondriích a chloroplastech Klíčová slova: mitochondrie,

Více

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Téma bakalářské práce: Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií Nové odvětví molekulární biologie se zabývá RNA molekulami, které se nepřekládají do proteinů, ale slouží

Více

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech Citrátový cyklus Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech 1. stupeň: OXIDACE cukrů, tuků a některých aminokyselin tvorba Acetyl-CoA a akumulace elektronů v NADH a FADH 2 2.

Více

Metabolismus. Source:

Metabolismus. Source: Source: http://www.roche.com/ http://www.expasy.org/ Metabolismus Source: http://www.roche.com/sustainability/for_communities_and_environment/philanthropy/science_education/pathways.htm Metabolismus -

Více

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_1.05

Více

VY_32_INOVACE_07_B_17.notebook. July 08, 2013. Bakterie

VY_32_INOVACE_07_B_17.notebook. July 08, 2013. Bakterie Bakterie 1 Škola Autor Název SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_17_ZDR Téma Bakterie Datum tvorby 14.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin Fotosyntéza mimořádně významný proces, využívající energii slunečního zářenz ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin (sacharidů) z jednoduchých anorganických látek oxidu uhličitého a vody

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách Buňka Historie 1655 - Robert Hooke (1635 1703) - použil jednoduchý mikroskop k popisu pórů v řezu korku. Nazval je, podle podoby k buňkám včelích plástů, buňky. 18. - 19. St. - vznik buněčné biologie jako

Více

Otázka: Nebuněčné a prokaryotické organismy. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kristýna Brandová VIRY: CHARAKTERISTIKA

Otázka: Nebuněčné a prokaryotické organismy. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kristýna Brandová VIRY: CHARAKTERISTIKA Otázka: Nebuněčné a prokaryotické organismy Předmět: Biologie Přidal(a): Kristýna Brandová VIRY: CHARAKTERISTIKA vir= x částic, virion= 1 částice můžeme/nemusíme je zařadit mezi živé organismy stejné chemické

Více

DYNAMIKA BAKTERIÁLNÍHO RŮSTU

DYNAMIKA BAKTERIÁLNÍHO RŮSTU Úvod DYNAMIKA BAKTERIÁLNÍHO RŮSTU Bakterie mohou přežívat za velice rozdílných podmínek prostředí Jednotlivé druhy však rostou za limitovaných podmínek prostředí Bakteriální kolonie V přírodě existují

Více

Metabolismus příručka pro učitele

Metabolismus příručka pro učitele Metabolismus příručka pro učitele Obecné informace Téma Metabolismus je určeno na čtyři až pět vyučovacích hodin. Toto téma je zpracováno jako jeden celek a záleží na vyučujícím, jak jej rozdělí. Celek

Více

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA Biochemie, Makroživiny Chemie, 1.KŠPA Biochemie Obor zabývající se procesy uvnitř organismů a procesy související s organismy O co se biochemici snaží Pochopit, jak funguje život Pochopit, jak fungují

Více

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron). Otázka: Fotosyntéza a biologické oxidace Předmět: Biologie Přidal(a): Ivana Černíková FOTOSYNTÉZA = fotosyntetická asimilace: Jediný proces, při němž vzniká v přírodě kyslík K přeměně jednoduchých látek

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Fotosyntéza

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Fotosyntéza Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Fotosyntéza Fotosyntéza pohlcení energie slunečního záření a její přeměna na chemickou energii rovnováha fotosyntetisujících a heterotrofních

Více

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie Otázka: Metabolismus Předmět: Biologie Přidal(a): Furrow - přeměna látek a energie Dělení podle typu reakcí: 1.) Katabolismus reakce, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (uvolňuje

Více

základní přehled organismů

základní přehled organismů základní přehled organismů Doména Archaea Tato doména nebyla rozpoznána až do konce 70. let minulého století Co se týče morfologie, neliší se archeální buňky od buněk bakteriálních Rozdíly jsou biochemické

Více

Základy buněčné biologie

Základy buněčné biologie Maturitní otázka č. 8 Základy buněčné biologie vypracovalo přírodozpytné sympózium LP, AM & DK na konferenci v Praze, 1. Máje 2014 Buňka (cellula) je nejmenší známý útvar, který je schopný všech životních

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška Základy cytologie přednáška Buňka definice, charakteristika strana 2 2 Buňky základní strukturální a funkční jednotky živých organismů Základní charakteristiky buněk rozmanitost (diverzita) - např. rostlinná

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti

Více

BAKTERIÁLNÍ GENETIKA. Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc.

BAKTERIÁLNÍ GENETIKA. Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. BAKTERIÁLNÍ GENETIKA Lekce 12 kurzu GENETIKA Doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. -dědičnost u baktérií principiálně stejná jako u komplexnějších organismů -genom haploidní a značně menší Bakteriální genom

Více

Fyziologie rostlin. 9. Fotosyntéza část 1. Primární fáze fotosyntézy. Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014

Fyziologie rostlin. 9. Fotosyntéza část 1. Primární fáze fotosyntézy. Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014 Fyziologie rostlin 9. Fotosyntéza část 1. Primární fáze fotosyntézy Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014 Fotosyntéza 1. část - úvod - chloroplasty - sluneční záření -

Více

Okruhy otázek ke zkoušce

Okruhy otázek ke zkoušce Okruhy otázek ke zkoušce 1. Úvod do biologie. Vznik života na Zemi. Evoluční vývoj organizmů. Taxonomie organizmů. Původ a vývoj člověka, průběh hominizace a sapientace u předků člověka vyšších primátů.

Více

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13)

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13) 3. června 2015, Brno Připravil: doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13) Základní biologické principy využívané v rámci zpracování Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku) B I O L O G I E 1. Definice a obory biologie. Obecné vlastnosti organismů. Základní klasifikace organismů.

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Schéma rostlinné buňky

Schéma rostlinné buňky Rostlinná buňka 1 2 3 5 vakuola 4 5 6 Rostlinná buňka je eukaryotní buňkou se základními charakteristikami tohoto typu buňky. Krom toho má některé charakteristiky typické pro rostlinné buňky, jako je předevšímř

Více

Mendělejevova tabulka prvků

Mendělejevova tabulka prvků Mendělejevova tabulka prvků V sušině rostlin je obsaženo přibližně 45% uhlíku, 42% kyslíku, 6,5% vodíku, 1,5% dusíku a 5% minerálních prvků. Tzv. organogenní prvky (C, O, H, N) představují tedy 95% veškerých

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

PROCARYOTA - úvod. Obecná a buněčná biologie pro gymnázium. Procaryota úvod, pracovní list biologie. I. ročník čtyřletého gymnázia

PROCARYOTA - úvod. Obecná a buněčná biologie pro gymnázium. Procaryota úvod, pracovní list biologie. I. ročník čtyřletého gymnázia PROCARYOTA - úvod Datum: 26. 8. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Studijní obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Inovace:

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

Dýchací řetězec (Respirace)

Dýchací řetězec (Respirace) Dýchací řetězec (Respirace) Buněčná respirace (analogie se spalovacím motorem) Odbourávání glukosy (včetně substrátových fosforylací) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 ---------> 6 CO 2 + 6H 2 O + 38 ATP Oxidativní

Více

BUŇKA A ENERGIE. kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, 2004. Biologie 6, 2015/2016, Ivan Literák

BUŇKA A ENERGIE. kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, 2004. Biologie 6, 2015/2016, Ivan Literák BUŇKA A ENERGIE kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, 2004 Biologie 6, 2015/2016, Ivan Literák ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA Živé organismy vytvářejí a udržují POŘÁDEK VE SVĚTĚ, KTERÝ SPĚJE K ČÍM

Více

Centrální dogma molekulární biologie

Centrální dogma molekulární biologie řípravný kurz LF MU 2011/12 Centrální dogma molekulární biologie Nukleové kyseliny 1865 zákony dědičnosti (Johann Gregor Mendel) 1869 objev nukleových kyselin (Miescher) 1944 genetická informace v nukleových

Více

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i 1. Fixace N 2 v širším kontextu Biologická fixace vzdušného dusíku představuje z hlediska globální bilance N 2 důležitý proces jímž je plynný dusík asimilován do živé biomasy. Z povahy vazby mezi atomy

Více

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A

Buňka. Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Kristýna Obhlídalová 7.A Buňka Buňky jsou nejmenší a nejjednodušší útvary schopné samostatného života. Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých organismů. Zatímco některé organismy jsou

Více

Katabolismus - jak budeme postupovat

Katabolismus - jak budeme postupovat Katabolismus - jak budeme postupovat I. fáze aminokyseliny proteiny polysacharidy glukosa lipidy Glycerol + mastné kyseliny II. fáze III. fáze ETS itrátový cyklus yklus trikarboxylových kyselin, Krebsův

Více

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY Základním zdrojem energie nutné pro život na Zemi je sluneční záření. Většina pochodů souvisí s přímým využitím zářivé energie pro metabolické pochody nebo pro orientaci organizmu

Více

Každá molekula kyslíku kterou právě dýcháme vznikla někdy v nějaké rostlině. Každý atom uhlíku našeho těla byl kdysi včleněn fotosyntézou do nějaké

Každá molekula kyslíku kterou právě dýcháme vznikla někdy v nějaké rostlině. Každý atom uhlíku našeho těla byl kdysi včleněn fotosyntézou do nějaké Fotosyntéza Každá molekula kyslíku kterou právě dýcháme vznikla někdy v nějaké rostlině. Každý atom uhlíku našeho těla byl kdysi včleněn fotosyntézou do nějaké rostliny. Zelené rostliny patří mezi autotrofy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů.

Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů. Metody sterilní práce. Očkování a uchovávání mikroorganismů. Základní pojmy Bakteriální druh jasně vymezená skupina navzájem příbuzných kmenů, zahrnujících typový kmen sdílí 70% a vyšší DNA-DNA homologii

Více

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ Vše souvisí se vším Živou hmotu tvoří 3 hlavní organické složky: Bílkoviny, cukry, tuky Syntézu zajišťuje cca 20 biogenních prvků Nejdůležitější C, O, N, H, P tzv.

Více

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek

Mikrobiologie. KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Mikrobiologie KBI/MIKP Mgr. Zbyněk Houdek Obsah 1. Úvod do mikrobiologie. 2. -4. Struktura prokaryotické buňky. 5. Růst a množení bakterií. 6. Ekologie bakterií a sinic. Průmyslové využití mikroorganismů

Více

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi Základy biochemie Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi významné pro medicínu a farmacii

Více

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie, chemie Ročník: 2. Tematický

Více

Mnohobuněčné kvasinky

Mnohobuněčné kvasinky Laboratoř buněčné biologie PROJEKT Mnohobuněčné kvasinky Libuše Váchová ve spolupráci s laboratoří Prof. Palkové (PřFUK) Do laboratoře přijímáme studenty se zájmem o vědeckou práci Kontakt: vachova@biomed.cas.cz

Více

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc* Prezentace navazuje na základní znalosti Biochemie, stavby a transportu přes y Doplňující prezentace: Proteiny, Sacharidy, Stavba, Membránový transport, Symboly označující animaci resp. video (dynamická

Více

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII Biotechnologie MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII Využití živých organismů pro uskutečňování definovaných chemických procesů pro průmyslové nebo komerční aplikace Organismus je geneticky upraven metodami genetického

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

Biosyntéza sacharidů 1

Biosyntéza sacharidů 1 Biosyntéza sacharidů 1 S a c h a r id y p o tr a v y (š k r o b, g ly k o g e n, sa c h a r o sa, a j.) R e z e r v n í p o ly sa c h a r id y J in é m o n o sa c h a r id y Trávení (amylásy - sliny, pankreas)

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti Historie Základní informace Genetika = věda zabývající se dědičností a proměnlivostí živých soustav sleduje variabilitu (=rozdílnost) a přenos druhových a dědičných

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Hořčík Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku Příjem a pohyb v rostlině Příjem jako ion Mg 2+, pasivní, iont. kanály Mobilní ion v xylému i ve floému, možná retranslokace V místě funkce vázán

Více

Rezistence patogenů vůči antimikrobialním látkám. Martin Hruška Jan Dlouhý

Rezistence patogenů vůči antimikrobialním látkám. Martin Hruška Jan Dlouhý Rezistence patogenů vůči antimikrobialním látkám Martin Hruška Jan Dlouhý Pojmy Patogen (patogenní agens, choroboplodný zárodek nebo původce nemoci) je biologický faktor (organismus), který může zapřičinit

Více

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus) Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus) Sacharidy Živočišné tkáně kolem 2 %, rostlinné 85-90 % V buňkách rozličné fce: Zdroj a zásobárna energie (glukóza, škrob, glykogen) Výztuž a ochrana

Více

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Monika Jörková Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení Ročník 1.

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Dýchací řetězec. Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci)

Dýchací řetězec. Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci) Dýchací řetězec Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci) Odbourávání glukosy (včetně substrátových fosforylací) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 -->6 CO 2 + 6H 2 O + 38 ATP Dýchací

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz FYZIOLOGIE ROSTLIN Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.: 224382514 E-mail: hejnak @af.czu.cz Studijní literatura: Hejnák,V., Zámečníková,B., Zámečník, J., Hnilička, F.: Fyziologie rostlin.

Více

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII

MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII Biotechnologie MIKROBIOLOGIE V BIOTECHNOLOGII Termín biotechnologie byl poprvé použit v roce 1917 Procesy, při kterých se na tvorbě výsledného produktu podílejí živé organismy Širší definice: biotechnologie

Více

Struktura a funkce biomakromolekul

Struktura a funkce biomakromolekul Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 7. Interakce DNA/RNA - protein Ivo Frébort Interakce DNA/RNA - proteiny v buňce Základní dogma molekulární biologie Replikace DNA v E. coli DNA polymerasa a

Více

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík, DÝCHÁNÍ ROSTLIN systém postupných oxidoredukčních reakcí v živých buňkách, při kterých se z organických látek uvolňuje energie, která je zachycena jako krátkodobá energetická zásoba v ATP, umožňují enzymatické

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Konsultační hodina základy biochemie pro 1. ročník Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Přírodní látky 1 Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky,

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

Fotosyntéza a Calvinův cyklus. Eva Benešová

Fotosyntéza a Calvinův cyklus. Eva Benešová Fotosyntéza a Calvinův cyklus Eva Benešová Fotosyntéza světlo CO 2 + H 2 O O 2 + (CH 2 O) světlo 6CO 2 + 6H 2 O 6O 2 + C 6 H 12 O 6 Opět propojení toku elektronů se syntézou ATP. Zachycení světelné energie

Více

5. Lipidy a biomembrány

5. Lipidy a biomembrány 5. Lipidy a biomembrány Obtížnost A Co je chybného na často slýchaném konstatování: Biologická membrána je tvořena dvojvrstvou fosfolipidů.? Jmenujte alespoň tři skupiny látek, které se podílejí na výstavbě

Více

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Fotosyntéza. Dýchání a fotosyntéza, struktura a funkce antén a reakčních center, energetika transportu elektronů a protonů.

Fotosyntéza. Dýchání a fotosyntéza, struktura a funkce antén a reakčních center, energetika transportu elektronů a protonů. Fotosyntéza. Dýchání a fotosyntéza, struktura a funkce antén a reakčních center, energetika transportu elektronů a protonů. Šárka Gregorová, 2013 Poznámka: protože se tyhle dvě státnicové otázky z velké

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky.

5. Bioreaktory. Schematicky jsou jednotlivé typy bioreaktorů znázorněny na obr. 5.1. Nejpoužívanějšími bioreaktory jsou míchací tanky. 5. Bioreaktory Bioreaktor (fermentor) je nejdůležitější částí výrobní linky biotechnologického procesu. Jde o nádobu různého objemu, ve které probíhá biologický proces. Dochází zde k růstu buněk a tvorbě

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost VAKUOLA Funkce: uložiště odpadů a uskladnění chemických látek (fenolické

Více

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ Mikroskopické techniky MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ Slouží k vizualizaci mikroorganismů Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) Čočka zvětšující 300x Různé druhy mikroskopů, které se liší

Více