MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z. Obsah. 1. Parciální diferenciální rovnice obecně. 2. Kvaazilineární rovnice prvního řádu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z. Obsah. 1. Parciální diferenciální rovnice obecně. 2. Kvaazilineární rovnice prvního řádu"

Transkript

1 MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK JAN MALÝ Obsah 1. Parciální diferenciální rovnice obecně 1. Kvaazilineární rovnice prvního řádu 1 3. Lineární rovnice druhého řádu 4 4. Laplaceova rovnice 4 5. Rovnice vedení tepla 8 6. Vlnová rovnice 9 7. Fourierova metoda Parciální diferenciální rovnice obecně 1.1. Úvodní poznámky. Parciální diferenciální rovnice jsou rovnice, v nichž hledáme funkci u na základě daného vztahu mezi jejími parciálními derivacemi. Řešení úlohy z parciálních diferenciálních rovnic jde málokdy spočítat přesně, účinnější jsou numerické metody. Parciální diferenciální rovnici většinou řešíme uvnitř nějaké otevřené množiny, přičemž na hranici této množiny zpravidla uvažujeme dodatečné tzv. okrajové podmínky. V aplikacích jsou nejdůležitější rovnice druhého řádu, tj. rovnice, kde se vyskytují parciální derivace druhého a nižších řádů. Derivace funkcí a tím i splnění rovnic budeme často chápat ve smyslu distribucí. Chceme-li zdůraznit, že rovnice jsou splněny tak, že derivace vyskytující se v zadání rovnice skutečně existují, jsou spojité a rovnice je splněna jako identita mezi funkcemi, mluvíme o klasickém řešení. V kapitolách o parciálních diferenciálních rovnicích budeme pracovat s reálnými (tj. nikoli komplexními) funkcemi.. Kvaazilineární rovnice prvního řádu.1. Obecný tvar rovnice. Nechť R n je otevřená množina a f, a i : R R jsou spojité funkce. Označme a = (a 1,..., a n ). Řešením rovnice (1) a u = f budeme rozumět spojitě diferencovatelnou funkci u : R, která splňuje a i (u(x), x) (x) = f(u(x), x), x. x i.. Charakteristiky. Uvažujme řešení u rovnice (1). Křivka γ : (α, β) se nazývá charakteristika k danému řešení u, jestliže splňuje soustavu obyčejných diferenciálních rovnic () γ i(t) = a i (u(γ(t)), γ(t)), i = 1,..., n. Pokud koeficienty nezávisí na nulté proměnné, do níž se dosazuje u (to je tzv. lineární případ), pak charakteristiky nemusíme vztahovat ke konkrétnímu řešení, ale jen k rovnici (1) samotné. Uvažujme ještě soustavu n + 1 diferenciálních rovnic o neznámé ϕ = (ϕ 0, ϕ 1,..., ϕ n ) : (α, β) R, totiž { ϕ 0 (t) = f(ϕ(t)), (3) ϕ i(t) = a i (ϕ(t)), i = 1,..., n. Budeme značit ˆϕ = (ϕ 1,..., ϕ n ). K řešení úlohy (1) je užitečná následující věta..3. Věta. Nechť u je řešení úlohy (1) na a γ je charakteristika k u. Potom (u γ, γ) řeší (3). 1

2 Důkaz. Podle pravidla o derivování složené funkce platí (u(γ(t))) = (γ(t))γ (t) = x i = Je tedy splněna první z rovnic (3), druhá je zřejmá. x i (γ(t)) a i ( u(γ(t)), γ(t) ) = f(u(γ(t)), γ(t))..4. Metoda. Věta.3 nám dává návod, jak hledat řešení rovnici (1). Předpokládejme, že data a, f jsou spojitě diferencovatelná. Najdeme řešení ϕ soustavy (3) a označme ˆϕ = (ϕ 1,..., ϕ n ). Existuje-li spojitě diferencovatelné řešení u rovnice (1) tak, že u( ˆϕ(t 0 ))) = ϕ 0 (t 0 ) a je-li γ charakteristika k u, která prochází bodem ˆϕ(t 0 ), pak t ( u(γ(t)), γ(t) ) je druhé řešení soustavy (3) se stejnou počáteční podmínkou a podle věty o jednoznačnosti máme ˆϕ = γ, u( ˆϕ(t)) = ϕ 0 (t). Tím dostaneme řešení podél charakteristiky. Snažíme se pokrýt takovými charakteristikami a tak zkonstruovat řešení. O úspěšnosti pokusu rozhodne zkouška, tj. dosazení nalezené funkce u do rovnice (1). Obvykle k rovnici (1) máme danou nějakou počáteční podmínku ve tvaru (4) u(x) = η(x), x Γ, kde Γ je daná množina a η : Γ R je daná funkce. V tom případě při hledání řešení přizpůsobujeme počáteční podmínky pro ϕ úloze (4). Z příkladů bude patrné, že ne vždy se nám podaří najít řešení na tak velkém definičním oboru, jak by napovídalo zadání..5. Příklad. Uvažujme rovnici (5) y x x y = 0 na R. Buď Γ = {(x, y) R : y = 0}. Uvažujme počáteční podmínku (6) u(x, 0) = g(x) = x, (x, y) Γ. Řešme soustavu rovnic pro funkce x, y, z proměnné t: Řešení najdeme ve tvaru Nabízí se, že daná úloha (5), (6) bude mít řešení x = y, x(0) = r, y = x, y(0) = 0 z = 0, z(0) = r. x(t) = r cos t, y(t) = r sin t, z(t) = r. u(x, y) = x + y a zkouškou ověříme, že tato funkce skutečně řeší zadání. Všimněme si, že každá charakteristika (pro r 0) protíná Γ ve dvou bodech. Měli jsme neuvěřitelné štěstí, že naše počáteční úloha přiřadila oběma bodům stejnou hodnotu (tj. funkce g byla sudá), jinak bychom nenašli řešení..6. Příklad. Uvažujme rovnici (7) x x + y y = 1 na R. Buď Γ = {(x, y) R : x + y = 0}. Uvažujme počáteční podmínku (8) u(x, y) = xy (x, y) Γ.

3 Zvolme x 0, y 0 Γ a řešme soustavu rovnic pro funkce x, y, z proměnné t: x = x, x(0) = x 0, Řešení najdeme ve tvaru Úpravou obdržíme y = y, y(0) = y 0 z = 1, z(0) = x 0 y 0. x(t) = x 0 e t, y(t) = y 0 e t, z(t) = x 0 y 0 + t. x + y = e t, x 0 = xe t = y 0 = ye t = x x + y, y x + y, tedy kandidát na řešení má tvar u(x, y) = t = 1 ln(x + y ), xy x + y + 1 ln(x + y ). Zkouškou ověříme, že tato funkce řeší zadání na R \ 0 (ale do počátku se dojít nedá)..7. Příklad (Burgersova rovnice). Uvažujme rovnici (9) u x + y = 0 na R. Buď Γ = {(x, y) R : y = 0}. Uvažujme počáteční podmínku (10) u(a, 0) = g(a), (a, 0) Γ. Řešme soustavu rovnic pro funkce x, y, z proměnné t: Řešení najdeme ve tvaru x = z, x(0) = a, y = 1, y(0) = 0 z = 0, z(0) = g(a). x(t) = a + g(a)t, y(t) = t, z(t) = g(a). Rovnice x = a + yg(a) je implicitní vzhledem k a a g(a) se nedá obecně vyjádřit. Zadejme např. a, a [ 1, 1], (11) g(a) = 1, a (, 1], 1, a [1, ). Uvažujme a [ 1, 1]. Úpravou obdržíme Odtud Jestliže a 1, pak vychází u(x, y) = x = a(1 y), g(a) = a = x y 1. x, pokud x y 1. y 1 u(x, y) = 1, y 1 x. 3

4 Jestliže a 1, pak vychází u(x, y) = 1, y 1 + x. Pokud jsme v množině = {(x, y) : y < 1+ x }, pak každým bodem prochází jen jedna charakteristika, která určuje hodnotu řešení. Pokud však y > 1 + x, pak takovým bodem prochází tři charakteristiky a každá přináší jinou hodnotu řešení. Všimněme si též, že funkce se nedá spojitě dodefinovat do bodu (0, 1). Úlohu lze řešit v množině (zahmouříme oko nad nediferencovaností v bodech y = 1 x ), ale ne na R a jiných příliš velkých množinách. Toto určení množiny se týká pouze konkrétních dat (11), pokud změníme počáteční podmínku, změní se i obor řešitelnosti. x y 1 3. Lineární rovnice druhého řádu 3.1. Lineární rovnice s konstantními koeficienty. Všechny rovnice, kterými se budeme od teď zabývat, budou lineární a s konstantními koeficienty. Obecná lineární parciální diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty a ij, b i, c v n-rozměrném prostoru má tvar Lu = f, kde (1) Lu = i,j=1 a ij u + x i x j a f je daná funkce (jediná nekonstantní data v zadání rovnice). b i x i + cu 3.. Klasifikace lineárních rovnic druhého řádu. Na základě chování kvadratické formy Q(ξ) = a ij ξ i ξ j, ξ R n, i,j=1 říkáme, že rovnice (1) je eliptická, jestliže Q je definitní, parabolická, jestliže Q je semidefinitní, hyperbolická, jestliže Q je indefinitní. Transformací souřadnic a dalšími substitucemi lze rovnici (1) převést na jednodušší tvar. Např. v dimenzi dva lze rovnici zjednodušit na některý z tvarů u x + u 1 x = 0, u x 1 x = 0, u x + u 1 x + u = 0, u x 1 x + u = 0, u x u 1 x = 0, u x + u 1 x u = 0 (eliptické rovnice), + u x 1 x u = 0 (parabolické rovnice), u x u 1 x + u = 0 (hyperbolické rovnice) Fundamentální řešení. Fundamentální řešení je jedna z mála věcí v teorii parciální diferenciálních rovnic, které se dají upočítat. Definuje se jako řešení rovnice (v distribucích) Lu = δ 0. Řešení úlohy s pravou stranou f a řešení tzv. počátečních úloh se pak dají získat konvolucí s fudamentálním řešením. Při odvozování tvaru fundamentálního řešení se často používá Fourierova transformace. 4. Laplaceova rovnice 4.1. Laplaceova rovnice, Poissonova rovnice. Nechť n je dimenze prostoru. Diferenciální operátor u u = x i se nazývá Laplaceův operátor. Rovnice u = 0 se nazývá Laplaceova rovnice, nehomogenní rovnice u = f se nazývá Poissonova rovnice. Laplaceova rovnice v dimenzi jedna má tvar u = 0 a jediná řešení jsou lineární polynomy. Zajímavá teorie tedy začíná od dimenze dva. 4.. Fundamentální řešení. Fundamentální řešení Laplaceovy rovnice v R n je funkce { 1 π ln x, n =, U(x) = 1 (n )σ n x n, n 3, 4

5 kde σ n je povrch koule o poloměru jedna v R n. Dosazením n = 3 dostaneme U(x) = 1 4π x, n = 3. Všimněme si, že mimo počátek máme (aniž buchom museli rozlišovat podle dimenze) U(x) = x σ n x n, n Řešení ve smyslu distribucí. Nechť u, f : R jsou lokálně integrovatelné funkce. Připomeňme, že funkce u řeší rovnici u = f ve smyslu distribucí, jestliže u(x) ϕ(x) dx = f(x)ϕ(x) dx, ϕ Cc () Potenciály. Řešení Poissonovy rovnice (13) u = f dostaneme konvolucí s fundamentálním řešením, tedy ve tvaru (14) u(x) = U(x y) f(y) dy. R n Pro n = se integrál (14) nazývá logaritmickým potenciálem funkce f. Pro n 3 se integrál (14) nazývá Newtonovým potenciálem funkce f. O řešitelnosti Poissonovy rovnice potenciály vypovídají následující dvě věty. Vzhledem k drobným odlišnostem je dobré roslišit na dva případy podle dimenze Věta. Nechť R je omezená otevřená množina a f je omezená integrovatelná funkce na. Potom funkce u(x) = U(x y) f(y) dy řeší na Poissonovu rovnici u = f (v distribucích) Věta. Nechť n 3 a f je omezená integrovatelná funkce na R n. Potom funkce u(x) = U(x y) f(y) dy R n řeší na R n Poissonovu rovnici u = f (v distribucích) a platí (15) lim u(x) = 0. x Ve třídě funkcí splňujících (15) je řešení Poissonovy rovnice jednoznačné Dirichletova a Neumannova úloha. Uvažujme omezenou otevřenou množinu R n s hranicí. Kromě diferenciální rovnice u = f máme ještě dánu spojitou funkci ϕ : R. Dirichletova úloha je úloha najít funkci u : R, která splňuje rovnici u = f v a navíc Dirichletovu okrajovou podmínku (16) u(x) = ϕ(x), x. Limitní přechod y x se chápe vzhledem k množině. Pro formulaci Neumannovy úlohy potřebujeme, aby hranice měla normálu. Budeme říkat, že hranice množiny je třídy C k, k 1, jestliže existuje funkce η třídy C k tak, že = {x : η(x) < 0} a η 0 na. Vnější normála je pak funkce ν(x) = η(x) η(x), x. Neumannova úloha je úloha najít funkci u : R, která splňuje rovnici u = f a navíc Neumannovu okrajovou podmínku (17) D ν u(x) = ψ(x), x, kde ψ je opět zadaná spojitá funkce na. Levá strana je jednostranná derivace u v x ve směru vnější normály ν(x), totiž u(x + tν) u(x) lim. t 0 t 5

6 K úloze najít řešení Poissonovy rovnice na omezené otevřené množině zpravidla přidáváme Dirichletovu nebo Neumannovu podmínku, ne však obě současně. Řešení Dirichletovy úlohy je jednoznačné a řešení Neumannovy úlohy je jednoznačné až na aditivní konstantu. Tvrzení o jednoznačnosti pro Dirichletovu úlohu zformulujeme v následující větě Věta o jednoznačnosti. Nechť R n je omezená otevřená množina, f je spojitá funkce na a ϕ je spojitá funkce na. Pak existuje nejvýš jedna spojitá funkce u na, řešící Poissonovu rovnici u = f v (ve smylu distribucí) a Dirichletovu podmínku (16) na Věta o existenci. Nechť R n je omezená otevřená množina s hranicí třídy C 1. Nechť ϕ je spojitá funkce na. Potom existuje řešení Dirichletovy úlohy (16) pro Laplaceovu rovnici u = Dirichletova úloha pro kouli. Řešení Dirichletovy úlohy lze málokdy najít v explicitním tvaru. K řešení rovnice se používají různé teoretické metody, které v praxi končí numerickým výpočtem. Pro kouli však lze použít celkem uspokojivý vzorec, který se nazývá Poissonův integrál. Mějme tedy kouli B(z, R) v prostoru R n a spojitou funkci ϕ : B(z, R) R. Potom řešením Dirichletovy úlohy (16) pro Laplaceovu rovnici (tedy pravá strana f je nulová) má tvar u(x) = 1 Rσ n B(z,R) R x z x y n ϕ(y) ds(y) Potenciál dvojvrstvy. Nechť R n je omezená otevřená množina s hranicí třídy C, Uvažujme spojitou funkci g : R. Potom potenciál dvojvrstvy s hustotou g je funkce u(x) = 1 y x g(y) σ n y x n ds(y), x Rn. Integrál vpravo skutečně konverguje pro všechna x R n. Potenciál dvojvrstvy řeší Laplaceovu rovnici uvnitř a vně. Potenciál dvojvrstvy s hustotou 1 je roven 1 uvnitř a 0 vně. Potenciál dvojvrstvy je spojitý v bodě x, když g(x) = 0, jinak na hranici dochází ke skoku Převedení Dirichletovy úlohy na integrální rovnici. Dirichletova a Neumannova úloha se dají převést na integrální rovnice na. Tuto metodu si budeme demonstrovat pouze na Dirichletově úloze. Budeme předpokládat, že je třídy C, že pravá strana f je omezená integrovatelná funkce na a že okrajová podmínka ϕ je spojitá funkce na. Především, pomocí Newtonova nebo logaritmického potenciálu najdeme nějaké řešení w rovnice w = f, to vyjde jako spojitá funkce na. Řešení u původní úlohy budeme hledat ve tvaru u = w + v. Je zřejmé, že u bude řešit původní úlohu, právě když v bude řešit Laplaceovu rovnici s Dirichletovou podmínkou v = ϕ u na. Proto se v dalším můžeme omezit na Laplaceovu rovnici Věta. Nechť R n je omezená otevřená množina s hranicí třídy C a ϕ je spojitá funkce na. Nechť funkce g řeší integrální rovnici g(x) + 1 y x (g(y) g(x)) ds(y) = ϕ(x), x. σ n y x n Dodefinujeme-li potenciál dvojvrstvy u(x) = 1 σ n y x g(y) ds(y), x, y x n hodnotami ϕ na, dostaneme spojitou funkci a tudíž řešení Dirichletovy úlohy (16) pro Laplaceovu rovnici. Řešení u je nekonečně diferencovatelné (a tudíž klasické ) v Metoda variačního počtu. Nechť R n je omezená otevřená množina a ϕ je spojitá funkce na. Nechť funkce u je řešením Dirichletovy úlohy (16) pro Laplaceovu rovnici. Potom u je tzv. minimizér Dirichletova integrálu, totiž (18) u(x) dx v(x) dx pro všechny spojité funkce v na, které jsou spojitě diferencovatelné uvnitř a splňují v = ϕ na. Aby (18) dávalo netriviální informaci, je třeba předpokládat, že mezi přípustnými funkcemi v existuje aspoň jedna, pro níž je integrál vpravo konečný. Pak platí i opačná implikace, totiž pokud u je spojitá funkce na, splňuje Dirichletovu podmínku (16) a nerovnost (18) pro všechny přípustné funkce v, potom už u splňuje Laplaceovu rovnici a je tedy hledaným řešením Dirichletovy úlohy. K tomuto tématu se ještě vrátíme níže. 6

7 Metoda variačního počtu vede k nejjednoduššímu důkazu existenční věty 4.9. Myšlenku jen naznačíme. Označme V ϕ = {v C() C 1 () : v = ϕ na, v(x) dx < }. Pro jednoduchost předpokládejme, že V ϕ. Položme { a = inf v(x) dx : v V ϕ }. Potom existuje posloupnost {v k } k prvků V ϕ tak, že v k (x) dx a. Posloupnosti {v k } k, { v k } k jsou omezené v Hilbertově prostoru L (), najdeme tedy výběr indexů {k j } j a funkce u L () (skalární), g L () (vektorovou) tak, že v kj u slabě v L a v kj g slabě v L. Ukáže se, že v distributivním smyslu je u = g a u(x) dx = a. Funkce u je tedy kandidát na minimizér Dirichletova integrálu ve třídě V ϕ. Chceme-li provést naznačený důkaz poctivě, musíme ovšem znát základy funkcionální analýzy a teorie prostorů funkcí. Použili jsme termín kandidát, z výše uvedených úvah totiž není vůbec jasné, proč by funkce u měla být spojitá do hranice, proč by měla splňovat okrajovou podmínku a proč by měla být C 1 v. Lze dokázat následující: pokud je např. třídy C 1, pak u je spojitá do hranice a splňuje Laplaceovu rovnici uvnitř a okrajovou podmínku (16). Důkaz však není snadný Slabé řešení. Cesta od (18) k Laplaceově rovnici vede přes tzv. slabé řešení. Mějme mimimizér u Dirichletova integrálu ve třídě V ϕ. Uvažujme w V 0. Potom pro všechna t R je u + tw V ϕ a u(x) dx u + t w(x) dx = u dx + t u w(x) dx + t w(x) dx. Od obou stran odečteme integrál z u, vydělíme t-čkem (rozlišíme t > 0, t < 0) a pošleme t 0. Dostaneme odsud (19) u w(x) dx = 0. Funkci u V ϕ, která splňuje (19) pro všechna w V 0, nazveme slabým řešením Dirichletovy úlohy pro Laplaceovu rovnici. Obecněji, abychom u nazvali slabým řešením, nemusíme požadovat u C, stačí u L (pak gradient chápeme v distributivním smyslu). Okrajová podmínka (16) se dá také zeslabit. Existenční věty zpravidla vedou na existenci slabých řešení. Předpokládejme, že u je slabé řešení a přitom je třídy C. Integrováním per pertes dostaneme z (19) u(x) w(x) dx = 0, w V 0. Z toho už lze usoudit, že u = 0, tedy pokud u V ϕ, máme tzv. klasické řešení. Klíčovým krokem při zkoumání, zda slabé řešení je též klasické řešení, je pozorování, že slabé řešení u má ještě jednu derivaci navíc. Pro Laplaceovu rovnici to dostaneme, ale pro obecnější rovnice (např. Poissonovu rovnici) lze též definovat slabá řešení a tam to již nemusí být pravda. Další problém je dodržení klasické formulace okrajové úlohy. Rozlišení řešení na slabá a klasická tedy má své opodstatnění Harmonické funkce. Nechť R n je otevřená množina a u : R je spojitá funkce. Řekneme, že u je harmonická, jestliže pro každou kouli B(z, r) platí (h(x) h(z)) dx = 0. B(z,r) Jinými slovy, průměr funkce přes kouli je funkční hodnota ve středu koule Věta. Nechť R n je otevřená množina a u : R je spojitá funkce. Potom následující podmínky jsou ekvivalentní: (i) u je harmonická na, 7

8 (ii) u řeší u = 0 v ve smyslu distribucí, (iii) u je třídy C a řeší u = 0 v (v klasickém smyslu). 5. Rovnice vedení tepla 5.1. Evoluční rovnice. Některé rovnice druhého řádu mají rozumnou fyzikální interpretaci, použije-li se jedna proměnná pro čas a zbývající proměnné pro prostorové souřadnice. Abychom výrazněji odlišili časovou proměnnou a prostorové proměnné, používáme značení (x, t) pro dvojici (prostorový bod, časový okamžik). V evolučních rovnicích předpokládáme, že proměnná x probíhá n-rozměrný prostor R n, proměnná t je jednorozměrná, takže vlastně rovnici řešíme v R n R = R n Rovnice vedení tepla. Rovnice vedení tepla, někdy též nazývaná rovnice difuze, je parabolická evoluční rovnice (0) u = 0, t kde je Laplaceův operátor vzhledem k prostorovým proměnným, tedy u (1) u(x, t) = x (x, t) i Pro jednoduchost se omezíme na homogenní rovnici (tj. na pravé straně rovnice (0) je nula a ne funkce f) Cauchyova úloha. Počáteční Cauchyova úloha je úloha najít v R n 0, ) spojitou funkci u, která pro t > 0 řeší rovnici vedení tepla a pro t = 0 nabývá předepsaných hodnot, tedy () t (x, t) u(x, t) = 0, x Rn, t > 0, u(x, 0) = ϕ(x), x R n. Abychom mohli řešit počáteční úlohu konvolucí, potřebujeme funkci G, která řeší ve zobecněném smyslu speciální počáteční úlohu G (x, t) G(x, t) = 0, t > 0, (3) t G(, 0) = δ 0. Symbol δ 0 je zde Diracova distribuce vzhledem k prostorové proměnné. Shodou okolností je funkce G řešící (3) také fundamentálním řešením rovnice vedení tepla, tedy G (4) t G = δ 0, kde tentokrát δ 0 je Diracova distribuce vzhledem k časoprostorové proměnné Předvýpočet. Buď f(x) = e x. Funkce f splňuje diferenciální rovnici tedy po transformaci f = xf, ix ˆf = i( ˆf). Ejhle, funkce ˆf splňuje stejnou diferenciální rovnici. Protože rovnice je lineární, musí být ˆf = cf. Konstantu c spočítáme přímo z definice Fourierovy transformace, totiž c = ˆf(0) = (π) 1/ e x dx = 1. (To je v podstatě Laplaceův integrál. který jsme spočítali v zimním semestru pomocí převodu na dvourozměrný integrál a polárních souřadnic.) Vidíme, že funkce e x se Fourierovou transformací zobrazí sama na sebe. Ze známého vzorce F(f ϕ)(x) = 1 a e ibx x a (Ff)( a ), kde ϕ(x) = ax + b, dále dostaneme pro a = t a b = 0 (5) f(x) = e tx = ˆf(x) = 1 t e x 4t. R 8

9 5.5. Fundamentální řešení. Zatímco (4) nás opravňuje nazvat funkci G fundamentálním řešením, pro odvození vyjdeme z motivace počáteční úlohou, tedy z úlohy (3). Aplikujeme-li Fourierovu transformaci vzhledem k prostorovým proměnným, dostaneme Ĝ t (x, t) + x Ĝ(x, t) = 0, t > 0, Ĝ(x, 0) = (π) n/. Pro pevné x řešíme počáteční úlohu pro obyčejnou diferenciální rovnici v proměnné t, dostaneme Ĝ(x, t) = (π) n/ e x t, x R n, t > 0. Aplikujeme inverzní Fourierovu transformaci v prostorové proměnné (viz. (5)) a dostaneme (6) G(x, t) = (4πt) n/ e x 4t, x R n, t > Věta. Nechť ϕ je omezená spojitá funkce na R n. Potom existuje právě jedno omezené řešení Cauchyovy úlohy () a to má tvar u(x, t) = (4πt) n/ 4t ϕ(y) dy, x R n, t > 0. e y x R n Řešení u je nekonečně diferencovatelné (a tudíž klasické ) na otevřeném poloprostoru R n (0, ). 6. Vlnová rovnice 6.1. Vlnová rovnice. Vlnová rovnice je hyperbolická evoluční (viz. úmluvy 5.1) rovnice u (7) u = 0, t kde je opět Laplaceův operátor vzhledem k prostorovým proměnným, viz. (1). Pro jednoduchost se opět omezíme na homogenní rovnici (tj. na pravé straně rovnice (7) je nula a ne funkce f). 6.. Počáteční úloha pro vlnovou rovnici. Jelikož vlnová rovnice je druhého řádu vzhledem k časové proměnné, můžeme si dovolit kromě počáteční hodnoty funkce současně zadat i počáteční hodnoty časové derivace. Počáteční úloha pro vlnovou rovnici je tedy úloha najít v R n+1 funkci w, která řeší vlnovou rovnici a pro t = 0 nabývá předepsaných hodnot, tedy (8) w t w = 0 v Rn+1, w(x, 0) = ϕ (x), x R n, w t (x, 0) = ϕ 1(x), x R n, kde ϕ 1, ϕ jsou dané spojité funkce na R n. Protože řešení úlohy se zapíše snáze než fundamentální řešení, otázku fundamentálního řešení přeskočíme a rovnou se budeme věnovat zápisu řešení. Úlohu si můžeme zjednodušit na (9) u t u = 0 v Rn+1, u(x, 0) = 0, x R n, t (x, 0) = ϕ(x), x Rn ; totiž, jestliže u i řeší (9) s ϕ = ϕ i, pak řeší (8). Vtip je v tom, že pro t = 0 je w = u 1 + t t t (, 0) = u t (, 0) = u (, 0) = 0 = 0. Tvar řešení se liší dimenzi od dimenze, napíšeme tedy zvlášť řešení pro n = 1,, 3. Věty zformulujeme pro klasická řešení, pro ϕ spojitou dostaneme pouze řešení ve smyslu distribucí. 9

10 6.3. Věta (n = 1, D Alembert). Nechť ϕ je dvakrát spojitě diferencovatelná funkce na R. Potom funkce u(x, t) = t řeší úlohu (8) v R R. Řešení je jednoznačné. 1 1 ϕ(x + ty) dy 6.4. Věta (n =, Poisson). Nechť ϕ je dvakrát spojitě diferencovatelná funkce na R. Potom funkce u(x, t) = t ϕ(x + ty) π dy 1 y řeší úlohu (8) v R R. Řešení je jednoznačné. y < Věta (n = 3, Kirchhoff). Nechť ϕ je dvakrát spojitě diferencovatelná funkce na R 3. Potom funkce u(x, t) = t ϕ(x + ty) ds(y) 4π řeší úlohu (8) v R 3 R. y = Poznámka. Integrál v (6.4) je dvojný, protože jsme v prostorové dimenzi dva. Integrál v (6.5) je dvojný, protože jsme sice v prostorové dimenzi tři, ale integrujeme přes sféru, takže integrál je plošný Poznámka. Mezi vlnovou rovnicí a rovnicí vedení tepla jsou značné rozdíly. Pomineme-li fakt, že u vlnové rovnice zadáváme na počátku nejen funkci, ale i derivaci, hlavní rozdíly jsou následující. Rovnice vedení tepla zhlazuje, tedy i nehladká počáteční podmínka dává od samého počátku hladké řešení. Vlnová rovnice může hrubosti a singularity počátečních podmínek šířit dál. Rovnice vedení tepla šíří informaci nekonečnou rychlostí. To je sice nefyzikální, ale přesto rovnice vystihuje v rámci možností fyzikální realitu dost věrně. Vlnová rovnice šíří informaci konstantní rychlostí (v tom tvaru jak ji máme zapsanou je to rychlost 1). Rovnici vedení tepla má smysl řešit jen dopředu v čase, to znamená, že úloha určit z rozložení teploty v nějakém časovém okamžiku její rozložení v minulosti je nekorektní. Vlnová rovnice se dá řešit dopředu i zpět. 7. Fourierova metoda 7.1. Úvodní poznámka. Počáteční úloha pro evoluční rovnice je sice teorericky velmi důležitá, ale v praxi často řešíme okrajové úlohy. Například v dimenzi jedna nám rovnice vedení tepla popisuje vedení tepla v tyči a vlnová rovnice kmitání struny. Počáteční úloha odpovídá nekonečně dlouhé tyči, resp. struně, což nemusí být přesně to co potřebujeme. 7.. Princip Fourierovy metody. Jednou z nejvýznamnějších metod pro řešení okrajových úloh pro evoluční rovnice je Fourierova metoda. Popíšeme si ji v prostorové dimenzi jedna. Každý daný interval lze převést lineární substitucí na interval (0, π), tedy budeme uvažovat jen tento interval. Danou počáteční úlohu si rozvineme do sinové Fourierovy řady. Plná Fourierova řada totiž odpovídá periodické okrajové podmínce, zatímco my se budeme zajímat o nulovou okrajovou podmínku. Pro každý člen řady najdeme zvlášť řešení okrajové úlohy a nakonec řešení sečteme Okrajová úloha pro rovnici vedení tepla. Pro rovnici vedení tepla nás zajímá okrajová úloha (30) Řešení úlohy pro jednotlivé členy je t u = 0 x x (0, π), t > 0, u(x, 0) = ϕ, x (0, π), u(0, t) = u(π, t) = 0, t > 0. u(x, t) = e kt sin kt pro ϕ(x) = sin kx Věta. Nechť ϕ je spojitě diferencovatelná funkce na intervalu 0, π, ϕ(0) = ϕ(π). Potom řešení úlohy (30) je jednoznačné a najdeme jej ve tvaru u(x, t) = b k e kt sin kt, k=1 10

11 kde b k jsou koeficienty Fourierova rozvoje funkce ϕ, tj. ϕ(x) = b k sin kx Okrajová úloha pro vlnovou rovnici.. Pro vlnovou rovnici nás zajímá okrajová úloha (31) k=1 u t u = 0 x x (0, π), t > 0, u(x, 0) = ψ, x (0, π), (x, 0) = ϕ, t x (0, π), u(0, t) = u(π, t) = 0, t > 0. Stejně jako u počáteční úlohy můžeme situaci převést na případ ψ = 0. Řešení úlohy pro jednotlivé členy je u(x, t) = 1 k sin kt sin kx pro ϕ(x) = sin kx Věta. Nechť ϕ je dvakrát spojitě diferencovatelná funkce na intervalu 0, π, ϕ(0) = ϕ(π), a ψ 0. Potom řešení úlohy (31) je jednoznačné a najdeme jej ve tvaru b k u(x, t) = sin kt sin kx, k k=1 kde b k jsou koeficienty Fourierova rozvoje funkce ϕ, tj. ϕ(x) = b k sin kx. k=1 11

9. Úvod do teorie PDR

9. Úvod do teorie PDR 9. Úvod do teorie PDR A. Základní poznatky o soustavách ODR1 Diferenciální rovnici nazveme parciální, jestliže neznámá funkce závisí na dvou či více proměnných (příslušná rovnice tedy obsahuje parciální

Více

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa 2. Jazyk matematiky 2.1. Matematická logika 2.2. Množinové operace 2.3. Zobrazení 2.4. Rozšířená číslená osa 1 2.1 Matematická logika 2.1.1 Výrokový počet logická operace zapisujeme čteme česky negace

Více

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech.

Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech. Kapitola 9 Skalární součin Skalární součin je nástroj, jak měřit velikost vektorů a úhly mezi vektory v reálných a komplexních vektorových prostorech. Definice 9.1 Je-li x = (x 1,..., x n ) T R n 1 reálný

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý,

Více

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

1. Alternativní rozdělení A(p) (Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy. p(0) = P (X = 0) = 1 p, p(1) = P (X = 1) = p, 0 < p < 1.

1. Alternativní rozdělení A(p) (Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy. p(0) = P (X = 0) = 1 p, p(1) = P (X = 1) = p, 0 < p < 1. 2. Některá důležitá rozdělení Diskrétní rozdělení. Alternativní rozdělení Ap) Bernoulli) je diskrétní rozdělení, kdy náhodná veličina X nabývá pouze dvou hodnot a a pro její pravděpodobnostní funkci platí:

Více

http://user.mendelu.cz/marik, kde je dostupný ve formě vhodné pro tisk i ve formě vhodné pro prohlížení na obrazovce a z adresy http://is.mendelu.

http://user.mendelu.cz/marik, kde je dostupný ve formě vhodné pro tisk i ve formě vhodné pro prohlížení na obrazovce a z adresy http://is.mendelu. Inženýrská matematika Robert Mařík Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg.

Více

19 Hilbertovy prostory

19 Hilbertovy prostory M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 19: Hilbertovy prostory 34 19 Hilbertovy prostory 19.1 Úvod, základní pojmy Poznámka (připomenutí). Necht (X,(, )) je vektorový prostor se skalárním součinem

Více

6. T e s t o v á n í h y p o t é z

6. T e s t o v á n í h y p o t é z 6. T e s t o v á n í h y p o t é z Na základě hodnot z realizace náhodného výběru činíme rozhodnutí o platnosti hypotézy o hodnotách parametrů rozdělení nebo o jeho vlastnostech. Používáme k tomu vhodně

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Numerické metody jednorozměrné minimalizace Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Horymír

Více

Několik poznámek na téma lineární algebry pro studenty fyzikální chemie

Několik poznámek na téma lineární algebry pro studenty fyzikální chemie Několik poznámek na téma lineární algebry pro studenty fyzikální chemie Jiří Kolafa Vektory. Vektorový prostor Vektor je často zaveden jako n-tice čísel, (v,..., v n ), v i R (pro reálný vektorový prostor);

Více

Regulární matice. Věnujeme dále pozornost zejména čtvercovým maticím.

Regulární matice. Věnujeme dále pozornost zejména čtvercovým maticím. Regulární matice Věnujeme dále pozornost zejména čtvercovým maticím. Věta. Pro každou čtvercovou matici A = (a ij ) řádu n nad tělesem (T, +, ) jsou následující podmínky ekvivalentní: (i) Řádky matice

Více

2. Je dáno jevové pole (Ω;A) a na něm nezáporná normovaná funkce. Definujte distrubuční funkci náhodného vektoru.

2. Je dáno jevové pole (Ω;A) a na něm nezáporná normovaná funkce. Definujte distrubuční funkci náhodného vektoru. Varianta I 1. Definujte pravděpodobnostní funkci. 2. Je dáno jevové pole (Ω;A) a na něm nezáporná normovaná funkce. Definujte distrubuční funkci náhodného vektoru. 3. Definujte Fisher-Snedecorovo rozdělení.

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Přednáška STATISTIKA II - EKONOMETRIE Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Regresní analýza Cíl regresní analýzy: stanovení formy (trendu, tvaru, průběhu)

Více

2 Spojité modely rozhodování

2 Spojité modely rozhodování 2 Spojité modely rozhodování Jak již víme z přednášky, diskrétní model rozhodování lze zapsat ve tvaru úlohy hodnocení variant: f(a i ) max, a i A = {a 1, a 2,... a p }, kde f je kriteriální funkce a A

Více

Diferenciální rovnice a jejich aplikace. (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36

Diferenciální rovnice a jejich aplikace. (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36 Diferenciální rovnice a jejich aplikace Zdeněk Kadeřábek (Brkos 2011) Diferenciální rovnice a jejich aplikace 1 / 36 Obsah 1 Co to je derivace? 2 Diferenciální rovnice 3 Systémy diferenciálních rovnic

Více

Euklidovský prostor Stručnější verze

Euklidovský prostor Stručnější verze [1] Euklidovský prostor Stručnější verze definice Eulidovského prostoru kartézský souřadnicový systém vektorový součin v E 3 vlastnosti přímek a rovin v E 3 a) eprostor-v2, 16, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c)

Více

MATEMATIKA IV - ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK FOURIEROVA ANALÝZA A PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE

MATEMATIKA IV - ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK FOURIEROVA ANALÝZA A PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE MATEMATIKA IV - ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK FOUIEOVA ANALÝZA A PACIÁLNÍ DIFEENCIÁLNÍ OVNICE JAN MALÝ Obsah 1. Fourierovy řady klasika. Fourierovy řady v Hilbertově prostoru 3 3. Sčítání Fourierových řad 5 4. Fourierova

Více

Matematické symboly a značky

Matematické symboly a značky Matematické symboly a značky Z Wikipedie, otevřené encyklopedie Matematický symbol je libovolný znak, používaný v. Může to být znaménko pro označení operace s množinami, jejich prvky, čísly či jinými objekty,

Více

Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I. Mechanika hmotného bodu

Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I. Mechanika hmotného bodu Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I Mechanika hmotného bodu Autor: Kateřina Kárová Text vznikl v rámci bakalářské práce roku 2006. Návod na práci s

Více

Jak pracovat s absolutními hodnotami

Jak pracovat s absolutními hodnotami Jak pracovat s absolutními hodnotami Petr Matyáš 1 Co to je absolutní hodnota Absolutní hodnota čísla a, dále ji budeme označovat výrazem a, je jeho vzdálenost od nuly na ose x, tedy je to vždy číslo kladné.

Více

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na Matematika II 7.1. Zavedení diferenciálních rovnic Definice 7.1.1. Rovnice tvaru F(y (n), y (n 1),, y, y, x) = 0 se nazývá diferenciální rovnice n-tého řádu pro funkci y = y(x). Speciálně je F(y, y, x)

Více

Spojitost funkcí více proměnných

Spojitost funkcí více proměnných Reálné funkce více proměnných Reálnou funkcí n reálných proměnných rozumíme zobrazení, které každé uspořádané n ticireálnýchčíselznějaképodmnožinykartézskéhosoučinur R=R n přiřazuje nějaké reálné číslo.

Více

Masarykova univerzita. Základy konvexní analýzy a optimalizace v R n.

Masarykova univerzita. Základy konvexní analýzy a optimalizace v R n. Masarykova univerzita Ondřej Došlý Základy konvexní analýzy a optimalizace v R n. První vydání Brno 2004 Došlý Ondřej Název knihy c prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc., 2005 Největší životní umění je neoptimalizovat

Více

Tématické celky { kontrolní otázky.

Tématické celky { kontrolní otázky. Tématické celky kontrolní otázky. Základy teorie pravdìpodobnosti..pravdìpodobnostní míra základní pojmy... Vysvìtlete pojem náhody, náhodného pokusu, náhodného jevu a jeho mno- ¾inovou interpretaci. Popi¹te

Více

K přednášce NUFY028 Teoretická mechanika prozatímní učební text, verze 01 10. Spojitá prostředí: rovnice struny Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 2014

K přednášce NUFY028 Teoretická mechanika prozatímní učební text, verze 01 10. Spojitá prostředí: rovnice struny Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 2014 K přednášce NUFY8 Teoretická mechanika prozatímní učební text, verze 1 1 Spojitá prostředí: rovnice strun Leoš Dvořák, MFF UK Praha, 14 Spojitá prostředí: rovnice strun Dosud jsme se zabývali pohbem soustav

Více

Kapitola 11. Vzdálenost v grafech. 11.1 Matice sousednosti a počty sledů

Kapitola 11. Vzdálenost v grafech. 11.1 Matice sousednosti a počty sledů Kapitola 11 Vzdálenost v grafech V každém grafu lze přirozeným způsobem definovat vzdálenost libovolné dvojice vrcholů. Hlavním výsledkem této kapitoly je překvapivé tvrzení, podle kterého lze vzdálenosti

Více

3. Polynomy Verze 338.

3. Polynomy Verze 338. 3. Polynomy Verze 338. V této kapitole se věnujeme vlastnostem polynomů. Definujeme základní pojmy, které se k nim váží, definujeme algebraické operace s polynomy. Diskutujeme dělitelnost polynomů, existenci

Více

Obsah. 1. Komplexní čísla

Obsah. 1. Komplexní čísla KOMPLEXNÍ ANALÝZA - ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK JAN MALÝ Obsah 1. Komplexní čísla 1 2. Holomorfní funkce 3 3. Elementární funkce komplexní proměnné 4 4. Křivkový integrál 7 5. Index bodu vzhledem ke křivce 9 6.

Více

(Auto)korelační funkce. 2. 11. 2015 Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada www.fzu.cz/ ~ cada

(Auto)korelační funkce. 2. 11. 2015 Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada www.fzu.cz/ ~ cada (Auto)korelační funkce 1 Náhodné procesy Korelace mezi náhodnými proměnnými má široké uplatnění v elektrotechnické praxi, kde se snažíme o porovnávání dvou signálů, které by měly být stejné. Příkladem

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Matematika 3. RNDr. Břetislav Fajmon, PhD. Autoři textu:

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Matematika 3. RNDr. Břetislav Fajmon, PhD. Autoři textu: FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Matematika 3 Garant předmětu: RNDr. Břetislav Fajmon, PhD Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Břetislav Fajmon, PhD

Více

Poznámky z matematiky

Poznámky z matematiky Poznámky z matematiky Verze: 14. dubna 2015 Petr Hasil hasil@mendelu.cz http://user.mendelu.cz/hasil/ Ústav matematiky Lesnická a dřevařská fakulta Mendelova univerzita v Brně Vytvořeno s podporou projektu

Více

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j.

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j. Kapitola 3 Počítání s maticemi Matice stejného typu můžeme sčítat a násobit reálným číslem podobně jako vektory téže dimenze. Definice 3.1 Jsou-li A (a ij ) a B (b ij ) dvě matice stejného typu m n, pak

Více

Matematická analýza 1b. 9. Primitivní funkce

Matematická analýza 1b. 9. Primitivní funkce Matematická analýza 1b 9. Primitivní funkce 9.1 Základní vlastnosti Definice Necht funkce f je definována na neprázdném otevřeném intervalu I. Řekneme, že funkce F je primitivní funkce k f na I, jestliže

Více

TEORIE MATIC. Tomáš Vondra

TEORIE MATIC. Tomáš Vondra TEORIE MATIC Tomáš Vondra 2 Obsah 1 Opakování 5 1.1 Základní operace s maticemi..................... 5 1.2 Determinant matice......................... 7 1.2.1 Cauchyův-Binedův vzorec..................

Více

0. Lineární rekurence Martin Mareš, 2010-07-04

0. Lineární rekurence Martin Mareš, 2010-07-04 0 Lineární rekurence Martin Mareš, 2010-07-04 V tomto krátkém textu se budeme zabývat lineárními rekurencemi, tj posloupnostmi definovanými rekurentní rovnicí typu A n+k = c 0 A n + c 1 A n+1 + + c k 1

Více

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu

Exponenciála matice a její užití. fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 1 Tutoriál č. 3 Exponenciála matice a její užití řešení Cauchyovy úlohy pro lineární systémy užitím fundamentálních matic. Užití mocninných řad pro rovnice druhého řádu 0.1 Exponenciála matice a její užití

Více

11. Geometrická optika

11. Geometrická optika Trivium z optiky 83 Geometrická optika V této a v následující kapitole se budeme zabývat studiem světla v situacích, kdy je možno zanedbat jeho vlnový charakter V tomto ohledu se obě kapitoly podstatně

Více

Geometrie pro FST 2. Plzeň, 28. srpna 2013, verze 6.0

Geometrie pro FST 2. Plzeň, 28. srpna 2013, verze 6.0 Geometrie pro FST 2 Pomocný učební text František Ježek, Světlana Tomiczková Plzeň, 28. srpna 2013, verze 6.0 Předmluva Tento pomocný text vznikl pro potřeby předmětu Geometrie pro FST 2, který vyučujeme

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity

+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity Tlumené kmit V praxi téměř vžd brání pohbu nějaká brzdicí síla, jejíž původ je v třecích silách mezi reálnými těles. Matematický popis těchto sil bývá dosti komplikovaný. Velmi často se vsktuje tzv. viskózní

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy teorie funkcí více proměnných. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy teorie funkcí více proměnných. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Základy teorie funkcí více proměnných študenti MFF 15. augusta 2008 1 5 Základy teorie funkcí více proměnných Požadavky Parciální derivace a totální

Více

Maticový a tenzorový počet

Maticový a tenzorový počet Maticový a tenzorový počet Doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D. Ústav matematiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně Obsah. Test vstupních znalostí............................. 5 Matice

Více

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více 9 Vícerozměrná data a jejich zpracování 9.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat, hledáme souvislosti mezi dvěmi, případně více náhodnými veličinami. V praxi pracujeme

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Matice. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Matice. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Matice študenti MFF 15. augusta 2008 1 12 Matice Požadavky Matice a jejich hodnost Operace s maticemi a jejich vlastnosti Inversní matice Regulární matice,

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Pomocný učební text Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Geometrie pro FST 1 Pomocný učební text František Ježek, Marta Míková, Světlana Tomiczková Plzeň 29. srpna 2005 verze 1.0 Předmluva

Více

Matematika pro chemické inženýry. Drahoslava Janovská

Matematika pro chemické inženýry. Drahoslava Janovská Matematika pro chemické inženýry Drahoslava Janovská Přednášky ZS 2011-2012 Fázové portréty soustav nelineárních diferenciálních rovnic Obsah 1 Fázové portréty nelineárních soustav v rovině Klasifikace

Více

Elektrotechnická fakulta

Elektrotechnická fakulta ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Elektrotechnická fakulta OPTIMÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ Jan Štecha Katedra řídicí techniky 1999 Předmluva Toto skriptum je určeno posluchačům 4. ročníku oboru technická

Více

Úvod do optimalizace

Úvod do optimalizace Přednáška Ú-Opt, February 19, 2006:1324 Petr Lachout 1 Úvod do optimalizace Prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. KPMS MFF UK Verze 19. února 2006 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Optimalizace

Více

Matematika pro studenty ekonomie

Matematika pro studenty ekonomie w w w g r a d a c z vydání upravené a doplněné vydání Armstrong Grada Publishing as U Průhonu 7 Praha 7 tel: + fax: + e-mail: obchod@gradacz wwwgradacz Matematika pro studenty ekonomie MATEMATIKA PRO STUDENTY

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

3. Matice a determinanty

3. Matice a determinanty . Matice a determinanty Teorie matic a determinantů představuje úvod do lineární algebry. Nejrozsáhlejší aplikace mají matice a determinanty při řešení systémů lineárních rovnic. Pojem determinantu zavedl

Více

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

a n (z z 0 ) n, z C, (1) n=0

a n (z z 0 ) n, z C, (1) n=0 Mocniné řady Nechť 0, a 0, a, a 2,... jsou konečná komplexní čísla. Pak řadu funkcí a n ( 0 ) n, C, () naýváme mocninou řadou. Číslo 0 koeficienty mocniné řady. Onačme dále: se naývá střed mocniné řady,

Více

(Diskrétní) Fourierova transformace

(Diskrétní) Fourierova transformace (Diskrétní) Fourierova transformace Obsah Úvod 1 Fourierova transformace 3 1.1 Fourierova řada periodické funkce................................ 3 1. Fourierova transformace.....................................

Více

Lineární algebra II. Adam Liška. 9. února 2015. Zápisky z přednášek Jiřího Fialy na MFF UK, letní semestr, ak. rok 2007/2008

Lineární algebra II. Adam Liška. 9. února 2015. Zápisky z přednášek Jiřího Fialy na MFF UK, letní semestr, ak. rok 2007/2008 Lineární algebra II Zápisky z přednášek Jiřího Fialy na MFF UK, letní semestr, ak rok 2007/2008 Adam Liška 9 února 2015 http://kammffcunicz/~fiala http://wwwadliskacom 1 Obsah 10 Permutace 3 11 Determinant

Více

Rovnice matematické fyziky cvičení pro akademický školní rok 2013-2014

Rovnice matematické fyziky cvičení pro akademický školní rok 2013-2014 Harmonogram výuky předmětu Rovnice matematické fyziky cvičení pro akademický školní rok 2013-2014 Vedoucí cvičení: ing. Václav Klika, Ph.D. & MSc. Karolína Korvasová & & ing. Matěj Tušek, Ph.D. Katedra

Více

Vybrané problémy lineární algebry v programu Maple

Vybrané problémy lineární algebry v programu Maple UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vybrané problémy lineární algebry v programu Maple Vedoucí bakalářské práce: RNDr.

Více

Gymnázium, Brno. Matice. Závěrečná maturitní práce. Jakub Juránek 4.A Školní rok 2010/11

Gymnázium, Brno. Matice. Závěrečná maturitní práce. Jakub Juránek 4.A Školní rok 2010/11 Gymnázium, Brno Matice Závěrečná maturitní práce Jakub Juránek 4.A Školní rok 2010/11 Konzultant: Mgr. Aleš Kobza Ph.D. Brno, 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci zpracoval samostatně

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY školní rok 2009/2010 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA. KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY školní rok 2009/2010 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY školní rok 2009/2010 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Testy dobré shody Vedoucí diplomové práce: RNDr. PhDr. Ivo

Více

Rozptyl. Pozn.: rozptyl je nezávislý na posunu hustoty pravděpodobnosti na ose x, protože Var(X) mi určuje jen šířku rozdělení.

Rozptyl. Pozn.: rozptyl je nezávislý na posunu hustoty pravděpodobnosti na ose x, protože Var(X) mi určuje jen šířku rozdělení. Rozptyl Základní vlastnosti disperze Var(konst) = 0 Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) (nezávislé proměnné) Lineární změna jednotek Y = rx + s, například z C na F. Jak vypočítám střední hodnotu a rozptyl? Pozn.:

Více

V. Riemannův(dvojný) integrál

V. Riemannův(dvojný) integrál V. Riemannův(dvojný) integrál Obsah 1 Základní pojmy a definice 2 2 Podmínky existence dvojného integrálu 4 3 Vlastnosti dvojného integrálu 4 4 Výpočet dvojného integrálu; převod na dvojnásobný integrál

Více

Transportní procesy. Učební text. 23. září 2005. Milan Hokr. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci

Transportní procesy. Učební text. 23. září 2005. Milan Hokr. Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Transportní procesy Učební text Milan Hokr 23. září 2005 Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci OBSAH Předmluva...................................... 4

Více

Pravděpodobnost a statistika

Pravděpodobnost a statistika Pravděpodobnost a statistika Diskrétní rozdělení Vilém Vychodil KMI/PRAS, Přednáška 6 Vytvořeno v rámci projektu 2963/2011 FRVŠ V. Vychodil (KMI/PRAS, Přednáška 6) Diskrétní rozdělení Pravděpodobnost a

Více

Reference 10. Předpokládejme stavový popis spojitého, respektive diskrétního systému

Reference 10. Předpokládejme stavový popis spojitého, respektive diskrétního systému Módy systému Teorie dynamických systémů Obsah Úvod 2 Příklady 2 3 Domácí úlohy 8 Reference Úvod Řešení stavových rovnic Předpokládejme stavový popis spojitého, respektive diskrétního systému ẋ(t)=ax(t)+bu(t)

Více

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY

Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik Edita Kolářová ÚSTAV MATEMATIKY Přípravný kurs z matematik 1 Obsah 1 Přehled použité smbolik 3 Základní pojm matematické logik a teorie množin 4.1 Element matematické logik.........................

Více

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1

Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1 Lineární algebra 10. přednáška: Ortogonalita II Dalibor Lukáš Katedra aplikované matematiky FEI VŠB Technická univerzita Ostrava email: dalibor.lukas@vsb.cz http://www.am.vsb.cz/lukas/la1 Text byl vytvořen

Více

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY POMNĚNKA prase Pomni, abys nezapomněl na Pomněnku MSc. Catherine Morris POMNĚNKA Verze ze dne: 14. října 01 Materiál je v aktuální

Více

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY

METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY PŘEDNÁŠKA 1 METRICKÉ A NORMOVANÉ PROSTORY 1.1 Prostor R n a jeho podmnožiny Připomeňme, že prostorem R n rozumíme množinu uspořádaných n tic reálných čísel, tj. R n = R } R {{ R }. n krát Prvky R n budeme

Více

Řízení a regulace II. Analýza a řízení nelineárních systémů Verze 1.34 8. listopadu 2004

Řízení a regulace II. Analýza a řízení nelineárních systémů Verze 1.34 8. listopadu 2004 Řízení a regulace II Analýza a řízení nelineárních systémů Verze 1.34 8. listopadu 2004 Prof. Ing. František Šolc, CSc. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ

Více

Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno. Poznámka 1.1. A) první část hodiny (cca 50 minut): představení všech tří metod při řešení jednoho příkladu.

Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno. Poznámka 1.1. A) první část hodiny (cca 50 minut): představení všech tří metod při řešení jednoho příkladu. Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Poznámka 1.1. A) první část hodiny (cca 50 minut): představení všech tří metod při řešení jednoho příkladu. Na jiných příkladech je téma podrobně zpracováno ve skriptech

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 6 Číslo 3, 2004 Gasser-Müllerův odhad J. Poměnková Došlo: 8.

Více

1 REZOLUČNÍ FORMÁLNÍ DŮKAZY

1 REZOLUČNÍ FORMÁLNÍ DŮKAZY Vážená kolegyně / vážený kolego, součástí Vašeho rozšiřujícího studia informatiky je absolvování předmětu Logika pro učitele 2, jehož cílem je v návaznosti na předmět Logika pro učitele 1 seznámení se

Více

Kapka kapaliny na hladině kapaliny

Kapka kapaliny na hladině kapaliny JEVY NA ROZHRANÍ TŘÍ PROSTŘEDÍ Kapka kapaliny na hladině kapaliny Na hladinu (viz obr. 11) kapaliny (1), nad níž je plynné prostředí (3), kápneme kapku jiné kapaliny (2). Vzniklé tři povrchové vrstvy (kapalina

Více

Základní radiometrické veličiny

Základní radiometrické veličiny Základní radiometrické veličiny Radiometrické veličiny se v textech, se kterými jsem se setkal, zavádějí velmi formálně, např. iradiance E= dφ da.pokusiljsemsepřesnějipopsat,cojednotlivéfunkceznamenají.formálnízápisyjsouzde

Více

5.2.4 Rayleighova Taylorova nestabilita

5.2.4 Rayleighova Taylorova nestabilita 74 Nestability v plazmatu 5..4 Rayleighova Taylorova nestabilita Rayleighova Taylorova nestabilita (RT nestabilita) vzniká na rozhraní dvou tekutin různých hustot (například je-li v gravitačním poli hustší

Více

Návody k domácí části I. kola kategorie A

Návody k domácí části I. kola kategorie A Návody k domácí části I. kola kategorie A 1. Najděte všechny dvojice prvočísel p, q, pro které existuje přirozené číslo a takové, že pq p + q = a + 1 a + 1. 1. Nechť p a q jsou prvočísla. Zjistěte, jaký

Více

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek

Sbírka příkladů z matematické analýzy II. Petr Tomiczek Sbírka příkladů z matematické analýzy II Petr Tomiczek Obsah Diferenciální rovnice. řádu 3. Separace proměnných......................... 3. Přechod k separaci.......................... 4.3 Variace konstant...........................

Více

diferenciální rovnice verze 1.1

diferenciální rovnice verze 1.1 Diferenciální rovnice vyšších řádů, snižování řádu diferenciální rovnice verze 1.1 1 Úvod Následující text popisuje řešení diferenciálních rovnic, konkrétně diferenciálních rovnic vyšších řádů a snižování

Více

Přímé metody výpočtu charakteristických čísel matic

Přímé metody výpočtu charakteristických čísel matic Masarykova Univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta Přímé metody výpočtu charakteristických čísel matic Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce RNDr. Ladislav Adamec, CSc. Brno 2007 Roman Melichar Prohlašuji,

Více

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 "

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad Nalezněte pomocí Laplaceovy transformace řešení dané Cauchyho úlohy lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty v intervalu 0,, které vyhovuje

Více

4.1 Shrnutí základních poznatků

4.1 Shrnutí základních poznatků 4.1 Shrnutí základních poznatků V celé řadě konstrukcí se setkáváme s případy, kdy o nosnosti nerozhoduje pevnost materiálu, ale stabilitní stav rovnováhy. Tuto problematiku souhrnně nazýváme stabilita

Více

A NUMERICKÉ METODY. Matice derivací: ( ) ( ) Volím x 0 = 0, y 0 = -2.

A NUMERICKÉ METODY. Matice derivací: ( ) ( ) Volím x 0 = 0, y 0 = -2. A NUMERICKÉ METODY Fourierova podmínka: f (x) > 0 => rostoucí, f (x) < 0 => klesající, f (x) > 0 => konvexní ᴗ, f (x) < 0 => konkávní ᴖ, f (x) = 0 ᴧ f (x)!= 0 => inflexní bod 1. Řešení nelineárních rovnic:

Více

Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS )

Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS ) LINEÁRNÍ ALGEBRA Úvod vektor Skalár- veličina určená jedním číselným údajem čas, hmotnost (porovnej životní úroveň, hospodaření firmy, naše poloha podle GPS ) Kartézský souřadnicový systém -je taková soustava

Více

1. Pravděpodobnost a statistika (MP leden 2010)

1. Pravděpodobnost a statistika (MP leden 2010) 1. Pravděpodobnost a statistika (MP leden 2010) Pravděpodobnost pojmy 1. Diskrétní pravděpodobnostní prostor(definice, vlastnosti, příklad). Diskrétní pravděpodobnostní prostor je trojice(ω, A, P), kde

Více

Matice. Přednáška MATEMATIKA č. 2. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.

Matice. Přednáška MATEMATIKA č. 2. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob. Přednáška MATEMATIKA č. 2 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz 13. 10. 2010 Uspořádané schéma vytvořené z m n reálných čísel, kde m, n N a 11 a 12 a

Více

1 Predikátová logika. 1.1 Syntax. jaký mohou mít formule význam (sémantiku). 1. Logických symbolů: 2. Speciálních (mimologických) symbolů:

1 Predikátová logika. 1.1 Syntax. jaký mohou mít formule význam (sémantiku). 1. Logických symbolů: 2. Speciálních (mimologických) symbolů: 1 Predikátová logika 1.1 Syntax Podobně jako ve výrokové logice začneme nejprve se syntaxí predikátové logiky, která nám říká, co jsou správně utvořené formule predikátové logiky. V další části tohoto

Více

Lineární algebra a analytická geometrie sbírka úloh a ř ešených př íkladů

Lineární algebra a analytická geometrie sbírka úloh a ř ešených př íkladů Lineární algebra a analytická geometrie sbírka úloh a ř ešených př íkladů Linear algebra and analytic geometry problems and solved examples Klára Javornická Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

2. Matice, soustavy lineárních rovnic

2. Matice, soustavy lineárních rovnic Matice, soustavy lineárních rovnic Tento učební text byl podpořen z Operačního programu Praha- Adaptabilita Irena Sýkorová Některé vlastnosti matic Uvažujmečtvercovoumatici A=(a ij ) n n Matice Asenazývásymetrická,jestližeplatí

Více

Projekty do předmětu MF

Projekty do předmětu MF Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra optiky ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty do předmětu MF Vypracoval: Miroslav Mlynář E-mail: mlynarm@centrum.cz Studijní program: B1701 Fyzika Studijní

Více

Vektory a matice. Matice a operace s nimi. Hodnost matice. Determinanty. . p.1/12

Vektory a matice. Matice a operace s nimi. Hodnost matice. Determinanty. . p.1/12 Vektory a matice Lineární (ne-)závislost vektorů n zê Matice a operace s nimi Hodnost matice Determinanty. p.1/12 Lineární (ne-)závislost vektorů zê n Příklad 9.1.1 Rozhodněte, zda jsou uvedené vektory

Více

1. Základy logiky a teorie množin

1. Základy logiky a teorie množin . Základy logiky a teorie množin Studijní text. Základy logiky a teorie množin A. Logika Matematická logika vznikla v 9. století. Jejím zakladatelem byl anglický matematik G. Boole (85 864). Boole prosadil

Více

Pro bodový odhad při základním krigování by soustava rovnic v maticovém tvaru vypadala následovně:

Pro bodový odhad při základním krigování by soustava rovnic v maticovém tvaru vypadala následovně: KRIGING Krigování (kriging) označujeme interpolační metody, které využívají geostacionární metody odhadu. Těchto metod je celá řada, zde jsou některé příklady. Pro krigování se používá tzv. Lokální odhad.

Více

Petr Chvosta. vlevo, bude pravděpodobnost toho, že se tyč na počátku intervalu τ B nachází nad vpravo

Petr Chvosta. vlevo, bude pravděpodobnost toho, že se tyč na počátku intervalu τ B nachází nad vpravo MOLEKULÁRNÍ MOTORY Petr Chvosta. Automobil v krupobití aneb brzděním k pohybu Uvažme automobil stojící na mírném svahu a bombardovaný rovnoměrně ze všech stran obrovskými kroupami. Svah stoupá směrem doprava

Více

Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost.

Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost. Euklidovský prostor. Funkce dvou proměnných: základní pojmy, limita a spojitost. Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a

Více

Matematika I: Aplikované úlohy

Matematika I: Aplikované úlohy Matematika I: Aplikované úlohy Zuzana Morávková Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava 260. Řy 283 - Pálkař Zadání Pálkař odpálí míč pod úhlem α = 30 a rychlostí

Více

STP022 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA

STP022 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA Poslední aktualizace: 29. května 200 STP022 PRAVDĚPODOBNOST A MATEMATICKÁ STATISTIKA PŘÍKLADY Pro zdárné absolvování předmětu doporučuji věnovat pozornost zejména příkladům označenými hvězdičkou. Příklady

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic 7 Matice. Determinant Soustavy lineárních rovnic 7.1 Matice Definice 1. Matice typu (m, n) jesoustavam n reálných čísel uspořádaných do m řádků a n sloupců a 11, a 12, a 13,..., a 1n a 21, a 22, a 23,...,

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

Diplomová práce. Sbírka úloh z mechaniky kontinua PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA TEORETICKÉ FYZIKY. Vypracoval: Michal Kolář

Diplomová práce. Sbírka úloh z mechaniky kontinua PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA TEORETICKÉ FYZIKY. Vypracoval: Michal Kolář PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA TEORETICKÉ FYZIKY Diplomová práce Sbírka úloh z mechaniky kontinua Vypracoval: Michal Kolář studující V. ročníku obor M F studijní rok 00/003 Vedoucí

Více