Dotační oblasti DBU. Ekotechnologie. Dotační oblast 1 Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační oblasti DBU. Ekotechnologie. Dotační oblast 1 Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty"

Transkript

1 Dotační oblasti DBU Ekotechnologie Dotační oblast 1 Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty Koncipování, vývoj a modelové využití metod, technologií, produktů a služeb, příznivých životnímu prostředí a zdraví představuje pro malé a střední podniky všech oborů významný přínos k zajištění perspektivního vývoje poptávky. V této souvislosti by měla následovat orientace od následné ochrany životního prostředí, řešící již vzniklé problémy a zátěže k preventivní ochraně životního prostředí, která řeší potenciální ekologické problémy před jejich vznikem, popř. minimalizaci negativních dopadů na ŽP. Ochrana ŽP by se měla stát součástí plánovacích, výzkumných a vývojových procesů v malých a středních podnicích všech hospodářských oblastí. Tato dotační oblast se orientuje na aktuální potřebu hospodářství a řemesel. Je určena pro všechny subjekty, nezávisle na oblasti činnosti, zvláště pro malé a střední podniky. Hlavní oblasti aktuální poptávky, stejně jako střednědobého vývoje jsou v následujících oblastech: stavební hmoty a materiály, chemie, tisk&papír, elektro, automobily, barvy&laky, slévárny&kovy, domácí spotřebiče, chlazení&klima, keramika, lepidla&rozpouštědla, plasty, potraviny, strojírenství, textil&vlákna, technologie povrchů, nové materiály. Vývoj inovativních, zdraví a životnímu prostředí příznivých procesů, technologií a produktů efektivní využívání energie, minimalizace vzniku odpadů a emisí, ochrana ovzduší, omezení přesunu ekologického zatížení do jiných oblastí jsou prioritou pro dotace. Dotační prostředky mají pomoci především středním podnikům v zahájení změny a minimalizovat technická a ekonomická rizika při realizaci. Aktivity v oblasti vývoje mohou být kooperací s ostatními partnery. Především v projektech výzkumu a vývoje s vynikajícími výsledky je možné podpořit rychlou a efektivní realizaci výsledků v praxi prostřednictvím podpory opatření/aktivit s prokazatelnými pozitivními efekty na ŽP i propojením výsledků výzkumu s realizací v praxi. 1. ekologicky a zdraví příznivé produkty Zboží a produkty denní spotřeby se zvláště ekologickými a zdraví příznivými vlastnostmi, které nejsou běžnými mají ve všech fázích, od plánování, vývoje, přes výrobu, spotřebu a likvidaci, způsobovat minimální zatížení ŽP a ovzduší. V rámci nového vývoje nebo pokračujícího vývoje inovativních produktů mohou být podpořeny hlavně následující projekty: zpracování, vývoj a optimalizace ekologicky příznivých produktů a jejich alternativ včetně nezbytných metod/procesů, vývoj nového látkového zhodnocení produktů a průmyslových odpadů z výroby na zvláště vysoké úrovni. 2. ekologicky a zdraví příznivé metody/procesy Podpořeny mohou být projekty integrované ochrany ŽP, tedy projekty, které jsou orientovány na:

2 ekologicky a zdraví příznivé technologie zpracování surovin, výroby polotovarů a hotových výrobků, prevenci a signifikantní minimalizaci vzniku emisí, odpadů a škodlivých látek, např. uzavřením procesních a výrobních látkových toků, náhradu konvenčních surovin, pomocných látek a výrobních surovin ekologicky šetrnými látkami, racionální využití zdrojů a zvýšení efektivity při přeměně, dopravě a využití surovin, pokles zdravotního rizika ve výrobním procesu, ve využívání produktu nebo při opětovném zhodnocování. Dále mohou být podpořeny inovativní projekty v oblasti aditivních ekotechnologií tam, kde pouze systém integrované ochrany ŽP ve výrobním procesu není k minimalizaci škodlivých emisí z výroby dostačující. Zde především projekty: zvláštní způsoby minimalizace emisí hluku, vývoj a odzkoušení nových, vysoce účinných systémů čištění vzduchu, čištění silně znečištěných odpadních vod inovativní kombinací metod. Dotační oblast 2 Ochrana klimatu a energie Ochrana klimatu a šetrné využívání fosilních zdrojů energie jsou výrazným úkolem ochrany ŽP. Cílem dotační práce je přispět k redukci plynů, ohrožujících stav ovzduší CO 2, metan, těkavé organické sloučeniny, sloučeniny fluorovodíkové sloučeniny a zmírnění spotřeby fosilních energetických zdrojů. V případě minimalizace emisí plynů z technologických procesů, poškozujících ovzduší, se jedná hlavně o náhradu výrobních a pomocných surovin, popř. o prokazatelné snížení jejich emisí. Zvláštní význam má chladírenská technologie, především vzhledem k používaným látkám a energetické náročnosti. Racionální využití energie tedy redukce energetické spotřeby produktů, procesů a služeb může krátkodobě i střednědobě výrazně přispět k ochraně ovzduší. Obnovitelné zdroje energie mohou přispět k zásobování energií bez produkce CO 2. Jsou vhodné především pro necentrální systémy zásobování energií. Podpořeny mohou být vývoje technologií, modelové systémy a metody k ochraně ovzduší, příp. využití obnovitelných zdrojů i praktická opatření ve výměně informací a vědomostí (knot-how-transfer). Projekty, jejichž cílem je např. zvýšení stupně účinnosti, snížení emisí, snížení spotřeby materiálu, snížení nákladů inovativních produktů a technologií, mají přispět k dalšímu zlepšení životního prostředí a dalšímu vývoji techniky a technologie (inovace) a k dalšímu šíření takových inovativních řešení. V rámci podpořených projektů mohou být odbourávány také existující nejistoty, rizika a překážky, vznikající potenciálně ve využívání nových technologií a metod pomocí opatření, která posílí akceptanci např. doprovodný vědecký výzkum, na aplikaci v praxi orientovaný další rozvoj stavu ve vědě. : 1. ochrana klimatu Dotační práce je orientována na redukci emisí škodlivých plynů z technických procesů. Jsou prioritně podporovány projekty s následujícími cíli: použití pracovních surovin bez rozpouštědel, omezení emisí těkavých organických sloučenin, náhrada chladících látek, poškozujících ovzduší,

3 omezení emisí metanu např. v hornictví, u starých zátěží, při čištění odpadních vod, použití pohonných hmot a paliv s min. podílem uhlovodíkových sloučenin, také v dopravě. 2. energetická efektivita a obnovitelné zdroje energie Dotační práce se orientuje na snížení energetické spotřeby při výrobě produktů i při jejich používání, na dosažení pokroku při využívání obnovitelných zdrojů energie. Prioritně budou podporována následující témata: energeticky efektivní průmyslové procesy, energeticky efektivní technologie, např. v oblasti chladící, klimatizační, rekuperace vzduchu, elektrická technika pohonu, výroba tepla, osvětlení, akumulační technologie apod., energeticky úsporné produkty, zvýšení energetické efektivity u konvenční přeměny energie, optimalizace technologií pro využívání obnovitelných zdrojů energie, vědecký doprovodný výzkum k projektům využití větrné energie offshore, ekologická optimalizace využívání obnovitelných zdrojů, především v souvislosti s jejich vlivem na ŽP a přírodu, obnovitelné pohonné hmoty, paliva, maziva, také v oblasti dopravy, nové koncepce pohonu v oblasti dopravy včetně technických a organizačních inovací, pilotní projekty, odzkoušení nových oblastí pro nové technologie a zvláště modelové/vzorové projekty. Dotační oblast 3 Architektura a stavebnictví Utváření a zachování zastavěného životního prostředí podmiňuje největší látkové a energetické toky. Stav budov a infrastruktury tak představuje centrální společenský zdroj. Pro ochranu klimatu a svědomité hospodaření s volnými plochami, se stavební substancí mají velký význam udržitelná rozhodování v procesu plánování a realizace, stejně jako nových, pro ŽP a zdraví příznivých technologií/metod. V rozvoji měst, technické infrastruktury, další výstavbě měst či inženýrských sítí je nutné dosáhnout ekologicky pozitivních efektů, hlavně v oblasti péče o stávající stavební substanci a její obnovy a v případě, že je zajištěna dlouhodobá perspektiva a jednoznačně prokázána udržitelnost. K tomu je potřeba perspektivních metod a nástrojů, jejich aplikace a odzkoušení při modelových realizačních projektech. V projektech, které jsou zaměřeny na vývoj ekologicky a zdraví příznivých stavebních postupů a produktů jsou kromě optimalizované vhodnosti k využití ve stavebnictví důležité především: aspekty managementu látkového/materiálového toku a integrované ochrany ŽP. To stejné platí pro systémy technické infrastruktury. Podpořena mohou být také opatření k šíření inovací v oblasti techniky/technologie a plánování, především realizace v praxi prostřednictvím transferu vědomostí a zkušeností. : 1. integrované plánování a šetrné využívání ploch Podpořeny mohou být projekty: vývoj integrovaných metod a nástrojů plánování, vícenáklady při plánování, spojené s integrací projektů, ekologicky pozitivních, úsporných v oblasti zdrojů a plochy v oborech architektury, územního rozvoje, územního plánování, které umožní flexibilitu a různé způsoby využití.

4 2. stavebnictví a produkty, šetrně využívající zdroje Podpořeny mohou být projekty: ukazující inovativní konstrukční metody ve stavebnictví pozemní stavby, inženýrské stavby, vývoj stavebních hmot, stavebních dílů, produktů, systémů a konstrukcí, splňujících kritéria udržitelnosti. Ekologický výzkum a ochrana přírody Dotační oblast 4 Ekologické problémy jsou charakteristické komplexností, jejich řešení vyžaduje interdisciplinární spolupráci různých vědeckých oborů. Úkolem ekologicky orientovaného výzkumu je vývoj inovativních, na požadavky praxe orientovaných řešení problémů. Inovační proces přitom v sobě obsahuje celou škálu kroků ve vývoji od vzniku nápadu až po jeho široké praktické využití. Projekty, zaměřené na základní vědecký výzkum na úrovni univerzit jsou podporovány pouze v rámci Promočního stipendijního programu formou individuální dotace. Podpora projektů sleduje praktickou realizaci perspektivních výsledků výzkumu v rámci kooperačních projektů vysokých škol a středních podniků. Prioritně jsou podporovány projekty v oblasti chemie a biotechnologie. 1. stipendijní program Promoční stipendia jsou podporováni mladí vědečtí pracovníci s nadprůměrnou kvalifikací ze všech oborů s cílem vytvořit mezinárodní síť kvalifikovaných odborníků. Jsou podporovány promoční záměry na německých vysokých školách, orientované na aktuální témata v ochraně ŽP a přírody, zaměřené na řešení problémů a konkrétní praktické výstupy. Termíny podání přihlášek a další informace najdete na Výměnná stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol z Polska, ČR, baltických zemí, oblast Kaliningrad nabízí DBU stipendium na dobu určitou na německých výzkumných institutech, v podnicích, ve firmách. Vzhledem ke vstupu ostatních zemí Střední a Východní Evropy do EU bude tento program otevřen i pro ostatní státy Střední a Východní Evropy. Stipendienprogramm. Cílem je poznat inovativní řešení v ochraně ŽP praktickou aktivitou/prací na projektu a vyvolat náměty pro udržitelnou ochranu ŽP ve vlastní zemi, posílit mezinárodní spolupráci i prostřednictvím sítě odborníků. 2. udržitelná chemie procesy a produkty Různé chemické produkty a procesy ovlivňují naši průmyslovou společnost. Ve smyslu udržitelné chemie mají být obnovitelné zatížení zdroje, minimalizovaná energetická náročnost a produkovaný odpad, zvýšena recyklační schopnost produktů a minimalizován ekotoxický vliv i negativní vliv na lidské zdraví. Podporovány budou projekty s následujícími cíli: vývoj procesů/metod ke konverzi rychlerostoucích materiálů/surovin a od recyklovaných produktů k novým materiálům a produktům,

5 vývoj a modelové využití mikro- a nanotechniky (např. mikroreakční technika v chemii syntézy) vývoj optimalizovaných vedení procesů se zvláštním zřetelem na nové katalyzátory a techniku isolace. 3. biotechnologické procesy a produkty Inovace v biotechnologii mají zvláštní význam při realizaci ekologicky i ekonomicky pozitivních výrobních procesů: zdroje jsou využívány šetrně, ekologická zátěž je snížena nebo nevzniká, podnikatelské riziko minimalizováno. Podporovány budou projekty s následujícími cíli: Vývoj a optimalizace biotechnologických procesů vedoucích k substituci konvenčních průmyslových výrobních procesů (např. výroba základních i doplňkových chemikálií, biokatalyzátorů, mono- i polymerů), Růst efektivity stávajících výrobních procesů novou kombinací s biotechnologickými procesy/produkty, Vývoj výrobních procesů pro výrobu nových účinných látek a materiálů na bázi biotechnologických inovací. Zohledněny budou nové nápady z oblasti biotechnologie a výrobních technologií (modelování, Downstream-Processing, sensorika) i inovativní výrobní systémy (systémy celobuněčné, izolované biokatalyzátory), moderní molekulárně biologické a biochemické záměry (systémy exprese, evoluční design biokatalyzátorů, analýzy toků látkové výměny/přeměny). Projekty, podpořené ve 4.2 a 4.3 obsahují zpravidla analýzu ekologické efektivnosti, která zohledňuje úhrn všech energetických i látkových toků a náklady, spojené se změnou nebo zavedením výroby. Dotační oblast 5 Ekologicky šetrné využití půdy Zemědělské, lesní a vodní ekosystémy mají kromě produkce potravin a surovin také důležitou funkci v hospodaření se zdroji a energiemi, jsou biotopem pro faunu a flóru, prostorem pro využití volného času a rekreaci, spoluvytváří krajinný ráz. Podpořeny budou projekty ve smyslu multifunkčního využití půdy, které jsou orientovány na další rozvoj procesů produkce a využívání, na systémy, podporující rozhodování, přispívající k transferu Know-how mezi výzkumem, poradenstvím a praxí a modelové používání ekologicky šetrných forem využívání půdy. 1. zemědělské produkční procesy a produkty Rozvoj/vývoj a odzkoušení ekologicky šetrných metod a procesů využití a obhospodařování půdy musí zohledňovat ekologické souvislosti v těsné vazbě na ekonomické aspekty. Podporovány budou hlavně projekty s následujícími cíli: vývoj technologií, vedoucích k zamezení či minimalizaci škodlivých emisí do spodních vod, povrchových vod a vzduchu, vedoucí k ochraně půdy, nové metody ochrany rostlin, především mechanické a biologické, řídící systémy jako nástroje ekologického managementu k optimalizaci produkčních procesů a produktů za zohlednění aspektů udržitelného rozvoje. 2. udržitelné lesní hospodářství

6 Ve smyslu udržitelného multifunkčního využití lesů budou podporovány následující cíle: zpracování a aplikace indikátorů multifunkčního hospodaření, vývoj a odzkoušení multifunkčních konceptů hospodaření a řídících systémů. 3. rychlerostoucí rostliny Využití rychlerostoucích rostlin, pěstovaných v rámci zemědělské a lesnické činnosti na vhodných stanovištích, využití biomasy, vznikající při péči o krajinu má vést k výrobě produktů, uplatnitelných na trhu, má otevřít nové možnosti pro substituci ekologicky nevhodných produktů či produktů z neobnovitelných zdrojů. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: vývoj procesů k získávání a zpracování surovin, vývoj spojujících materiálů a surovin z látek, obsažených v rostlinách nebo jejich částech. Dotační oblast 6 Ochrana přírody Ohrožené druhy a biotopy v hustě osídleném Německu se vyskytují nejen v chráněných oblastech, ale také v pestře využívané kulturní krajině. Proto má integrace cílů v ochraně přírody do zemědělství a lesnictví, stejně jako územního plánování v době měnících se ekonomických rámcových podmínek velký význam. Stejně důležité pro zachování a obnovu přírodního kulturního dědictví je rozvoj degradovaných biotopů s velkým potenciálem ochrany přírody. 1. ochrana přírody ve využívané krajině Ochrana přírody ve využívané krajině je orientovaná na území, kde zemědělská a lesnická produkce stojí v popředí, na území s různými/rozdílnými nároky na využití. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: zvýšení rozmanitosti struktury k ochraně významných druhů, vývoj/zpracování koncepcí využití půdy, které sjednotí různé nároky na využití půdy (ochrana přírody, vodní hospodářství, turistika, zemědělství) a jejich odzkoušení ve vybraných územích, vývoj a odzkoušení konceptů financování pro ohodnocení ekologických služeb. 2. rozvoj degradovaných území Degradovaná území, např. oblasti po těžbě nebo bývalé vojenské oblasti mají zpravidla vzhledem k velikosti a isolovanosti výrazný přírodní potenciál. K zajištění těchto ploch pro ochranu přírody je možné navrhnout a zpracovat strategie managementu. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: koncepce a implementace perspektivních organizačních a finančních modelů, vývoj a odzkoušení dlouhodobých udržitelných konceptů pro péči a rozvoj pro otevřené krajiny, propojení ochrany přírody a regionálního rozvoje. 3. ochrana přírody v osídlených oblastech I v osídlených oblastech je nutné zajistit výskyt ohrožených druhů a biotopů jako důležitých segmentů národního přírodního dědictví. Objekty a nezastavěné plochy musí být v tomto smyslu utvářeny/formovány. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: výrazná opatření ochrany druhů a biotopů s velkým multiplikačním efektem se zvláštním zřetelem na dobrovolnictví,

7 vývoj a odzkoušení plánovacích nástrojů a příkladná realizace opatření k ekologickému utváření trvalých travních porostů a ke konverzi využívaných ploch. 4. ochrana přírody v přírodních a chráněných oblastech V přírodních a chráněných oblastech má ochrana přírody jednoznačně přednost před ostatními zájmy. Přesto je ale nutné její dlouhodobé zajištění pomocí udržitelných regionálních rozvojových koncepcí, které budou ochranu přírody ekonomicky podporovat, tak aby byla vytvořena regionální akceptance ochrany přírody. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: modelové příklady tvorby biotopů, zapojení chráněných oblastí do ekologicky šetrného rozvoje cestovního ruchu, budování lokálních partnerství a extenzivních systémů hospodaření, vedoucích k realizaci koncepcí využití půdy, orientovaných na ochranu přírody. Budou podporovány projekty, mající výrazný význam pro zachování přírodního dědictví (významné z národního hlediska), podložené koncepcemi, obsahujícími všechny nezbytné kroky včetně přípravných a doprovodných opatření, které jsou dle současného stavu vědy a techniky nezbytné pro zajištění cílů ochrany a rozvoje. Dotační oblast 7 Přenos/zprostředkování ekologických informací Komunikace o ověřených a rozsáhlých informacích k životnímu prostředí je základem pro udržitelné zlepšení ekologické situace. Výběr vhodných komunikačních metod a nástrojů, především zapojení masových médií, získává v případě přenosu komplexních ekologických souvislostí centrální význam. Podporovány budou hlavně projekty, které ukáží nové cesty/formy ekologické komunikace a výměny informací/poznatků a zohledňující přitom aspekty vzdělávání a šíření informací. Zvláštní význam má podpora ekologické komunikace v malých a středních podnicích. Měla by být orientována a udržitelný rozvoj podniku a respektovat zájmy spotřebitele. Zvláštní důraz je kladen na další rozvoj stávajících komunikačních metod, přizpůsobených praxi v malých a středních podnicích, na posílení iniciativy ve smyslu pomoc k svépomoci. 1. metody a nástroje Účinnost iniciovaných opatření ekologických informací a komunikace je závislá především na volbě a použití vhodných metod a nástrojů. se vyznačují kombinací různorodých a rozdílných médií a forem komunikace (např. filmové a mediální projekty, tištěné materiály, informační a diskusní akce, umělecké akce, elektronická média apod.), zpracovávají aktuální a důležitá témata v ochraně životního prostředí a přírody formou interaktivních výstav a tyto také vědecky vysvětlují, specifickými, na různé cílové skupiny orientovanými vzdělávacími projekty přispívají k další kvalifikaci novinářů v ekologické oblasti, k ekologicky orientované spolupráci mezi mediálními firmami. Pro ekologicky orientovaný vývoj produktů a procesů je zvláště důležité podporovat otevřenou komunikaci mezi aktéry na výrobní linii na základě vhodných metod a médií.

8 vyvíjejí nebo dále rozvíjejí a používají inovativní formou metody a nástroje ekologické komunikace pro speciální potřeby uvnitř podniku a mezi podniky, podporují ekologickou komunikaci mezi podniky, spotřebiteli a ostatními aktéry a přispívají k odbourání kooperačních bariér. 2. odzkoušení a použití nových mediálních forem Mediální nástroje, které jsou orientovány na přímou nebo nepřímou změnu ekologického chování, hrají důležitou úlohu při přenosu/zprostředkování nezbytných kompetencí v ekologické komunikaci. otevírají a podporují interakční možnosti inovativním využitím tisku, rozhlasu, televize, filmu nebo výstav, integrují hravé a kreativní formy přenosu ekologických informací do konkrétních vzdělávacích opatření v ochraně životního prostředí a přírody, vedou k výměně a šíření ekologických informací/poznatků, oslovují nové cílové skupiny formou soutěží a akcí 3. elektronická média Využití elektronických médií otevírá nové a rychlé možnosti přístupu k ekologickým informacím. Hlavní předností je flexibilní využití, individuální zpracování a rychlé získání a možnost interakce. přispívají ke zvěcnění ekologických komunikačních procesů, umožňují interakci a organizaci mezi různými komunikačními partnery, umožňují přenos/předání většího a komplexnějšího množství dat multimediálními prostředky (např. CD-ROM, DVD), využitím mobilních informačních systémů přispívají ke zlepšení přenosu ekologických informací v terénu (např. v chráněných oblastech). 4. systémy ekologického managementu pro malé a střední podniky Prostřednictvím managementu ekologických procesů a produktů vznikají v podniku různé možnosti zlepšení ekologické situace v podniku i ekologie výrobních procesů a produktů. podporují akceptanci a realizaci systémů ekologického managementu v malých a středních podnicích, optimalizují podnikové rozhodovací procesy zpracováním a využitím ekologických informací, vytvářejí motivaci pro udržitelnou výrobní/výrobkovou politiku a udržitelný konzum. Dotační oblast 8 Ekologická výchova Ekologickou výchovou rozumíme neustálý celoživotní vzdělávací a socializační proces. Je cílená na změnu chování. Projekty v oblasti ekologické výchovy jsou orientovány na aktuální problémy v ochraně životního prostředí a přírody a přispívají k jejich řešení. Hlavní cíl udržitelného rozvoje přiřazuje ekologické výchově nový a rozšířený význam. Důležitou úlohou je profesní ekologické vzdělávání a klasické profesní poradenství, vedoucí ke zlepšení ekologické komunikace v hospodářství a podnicích.

9 1. interdisciplinární výměna a zprostředkování poznatků k životnímu prostředí a přírodě Nedostatky existují z pohledu včasné výměny a prakticky orientovaného přenosu poznatků o životním prostředí a přírodě. Opatření v ekologické výchově mají být realizována pomocí inovativních konceptů pro osoby a skupiny obyvatelstva v každodenní vzdělávací a životní situaci tak, aby se přispělo ke změně vědomostí a ekologického povědomí. přispívají kooperací vědy, hospodářství a vzdělávání k rychlejší realizaci výsledků výzkumů a techniky, podporují výměnu poznatků mezi institucemi, skupinami a občany k propojení a znázornění existujících pozic, především u konfliktních témat (např. využívání půdy, ochrana přírody, akceptance technologií), tématizují cílové skupiny, obsah a metody, které byly doposud přes svůj ekologický význam znevýhodněny, realizují vzdělávací přístupy s širšími dopady, orientované na řešení s prokazatelnými efekty na zlepšení životního prostředí (odpady, energie apod.), podporují v oblasti ochrany přírody další rozvoj klasických vzdělávacích nástrojů/přístupů. 2. vzdělávání k udržitelnosti Modelové projekty, orientované konkrétně na koncept udržitelného rozvoje a požadavků Agendy 21. tématizují jednoznačným/příkladným způsobem udržitelný životní styl nebo konzumní model, představují a informují modelově ekologicky šetrné spotřebitelské chování (spotřeba energie, výstavba bytů, využití volného času, konzumní chování apod.), týkají se otázek ochrany přírody v souvislosti s Agendou 21 za zohlednění mezinárodních témat v souvislosti se vzděláváním. 3. profesní vzdělávání a ekologické poradenství Profesní ekologická výchova a klasické ekologické poradenství jsou ověřenými nástroji ekologické komunikace v hospodářství a podnicích, tvoří základ profesního vzdělávání, vedoucí k udržitelnému rozvoji. Nutné je další rozpracovávání stávajících konceptů, odpovídající vývoji v čase a praxi i zpracování nových přístupů/metod. dále rozvíjejí osvědčené přístupy v profesním vzdělávání tak, že jsou zvláštním způsobem podporovány kooperace mezi řemesly, obory, profesními skupinami a ostatními institucemi, dále rozvíjejí stávající koncepty profesní ekologické výchovy a ekologického poradenství se zvláštním zřetelem na cílové skupiny, obsah a metody a dokumentují jejich rozšíření v praxi, iniciují kooperační modely s partnery duálního vzdělávacího systému a přispívají k odbourávání překážek spolupráce, předáním odborných a klíčových kvalifikací slouží ke vzdělávání multiplikátorů a trenérů v oblasti profesního vzdělávání, především v souvislosti s novým vývojem ekotechnologií. Dotační oblast 9 Životní prostředí a kulturní památky Modelová ochrana národně cenných kulturních památek ve smyslu kulturní ochrany životního prostředí má vzhledem na znečištění/zatížení životního prostředí zohlednit měnící se situaci.

10 K tomu patří změna antropogenně způsobených škod na životním prostředí, rostoucí nárok na metody, procesy a produkty ve smyslu udržitelného zachování kulturních památek. Modelové projekty v dotační oblasti Životní prostředí a kulturní památky jsou založeny na spolupráci památkové péče, ochrany přírody, malých a středních podniků a aplikovaného výzkumu. Výsledky projektů by měly být v rámci projektu modelově komunikovány/prezentovány a dokumentovány. Velký význam je kladen projektové komunikaci a vzdělávání, která má vést k včasnému předávání a výměně poznatků/vědomostí a zapojení malých a středních podniků. 1. zachování kulturních památek s aspektem životního prostředí Modelová záchrana národně cenných kulturních památek je významným přínosem k ochraně zdrojů a tím součást udržitelné ochrany životního prostředí. Dále vyvíjeny a aplikovány musí být metody ekologicky přijatelné, šetrné metody zachování substance, použití inovativních metod/technik sanace. Zajištění kvality je zaměřeno na ověření udržitelnosti opatření. přinášejí kromě stavební ochrany zdrojů soulad s požadavky ochrany životního prostředí a specifických vlastností kulturní památky, vyvíjí a ověřují modelové metody, procesy a produkty pro zachování kulturních památek ve smyslu ekologické přijatelnosti, ochranu zdrojů a tyto také prezentují, realizují zajištění kvality ve smyslu kontroly a prevence. 2. zachování historické kulturní krajiny a národně cenných zahrad/parků Zachovat historickou kulturní krajinu, její části a národně cenné zahrady/parky s jejich charakterem vyžaduje modelovou spolupráci památkové péče, ochrany přírody, využití půdy a krajinného plánování. I konkrétní zkušenosti na vybraných objektech mají vést k dalšímu vývoji/rozvoji metod a tím i k zlepšení/zintenzivnění spolupráce. vytváří a posilují povědomí o hodnotě kulturní historické krajiny a národně cenných zahrad/parků, které jsou určitým kulturním a přírodním rezervoárem, zpracovávají a modelově realizují koncepce záchrany a rozvoje pro historické kulturní krajiny za zohlednění jejich jedinečnosti, druhové pestrosti a krásy, modelově pomáhají zachránit národně cenné zahrady či parky v souvislosti s negativním vlivem životního prostředí. 3. spolupráce v památkové péči a ochraně přírody Při velkém množství kulturních památek vznikají většinou rozdílné nároky památkové péče a ochrany přírody. Často lze k lepší ochraně objektu tyto nároky/zájmy propojit. Takové synergické efekty musí být rozpracovány v metodice a cílech projektu. modelově propojují zájmy památkové péče a ochrany přírody se zachováním kulturní památky.

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Č.j.: TACR/5520/2015 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Oblast Podoblast Cíle VaVaI 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí

Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí Metodika zpracování energetické koncepce měst a obcí I. Úvodní ustanovení 1. Cíle energetické koncepce Smyslem energetické koncepce města nebo obce je vytvořit v dostatečném časovém horizontu podmínky

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby

24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby 24. 3. 2011, Brno Připravila: doc.rndr. Jana Kotovicová, Ph.D. Možnosti řízení environmentálních aspektů na příkladu textilní výroby Ústav aplikované a krajinné ekologie strana 2 Úvod Typické vlivy textilního

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet)

Projekt Technologická síť Mühlviertel Jižní Čechy (MSB-TechNet) MSB- Technet byl koncipován jako přeshraniční kooperační projekt k propojení inovačních regionů Jižní Čechy a Horní Rakousko se zaměřením na Mühlviertel. Základem byla oboustranná analýza současného stavu

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii

Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Programy a další nástroje ke zlepšení kvality ovzduší v Lombardii Giuseppe Sgorbati, Ředitel správní oblasti v Miláně Agentura na ochranu životního prostředí v Lombardii Emisní sektory a kritické body

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Identifikace regionálních disparit v oblasti obnovitelných zdrojů energie na Jesenicku Bc. Krystyna Nováková Komplexní regionální marketing jako koncept rozvoje rurálního periferního

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování

A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování A.3.2 Cíle udržitelného rozvoje v územním plánování Předpis nekonkretizuje cíle udržitelného rozvoje v územním plánování. Toto je věcí pořizovatele, který vychází z konkrétních podmínek místa a času zejména

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 18. 7. 2014 Č. j.: 51501/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více