Dotační oblasti DBU. Ekotechnologie. Dotační oblast 1 Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační oblasti DBU. Ekotechnologie. Dotační oblast 1 Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty"

Transkript

1 Dotační oblasti DBU Ekotechnologie Dotační oblast 1 Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty Koncipování, vývoj a modelové využití metod, technologií, produktů a služeb, příznivých životnímu prostředí a zdraví představuje pro malé a střední podniky všech oborů významný přínos k zajištění perspektivního vývoje poptávky. V této souvislosti by měla následovat orientace od následné ochrany životního prostředí, řešící již vzniklé problémy a zátěže k preventivní ochraně životního prostředí, která řeší potenciální ekologické problémy před jejich vznikem, popř. minimalizaci negativních dopadů na ŽP. Ochrana ŽP by se měla stát součástí plánovacích, výzkumných a vývojových procesů v malých a středních podnicích všech hospodářských oblastí. Tato dotační oblast se orientuje na aktuální potřebu hospodářství a řemesel. Je určena pro všechny subjekty, nezávisle na oblasti činnosti, zvláště pro malé a střední podniky. Hlavní oblasti aktuální poptávky, stejně jako střednědobého vývoje jsou v následujících oblastech: stavební hmoty a materiály, chemie, tisk&papír, elektro, automobily, barvy&laky, slévárny&kovy, domácí spotřebiče, chlazení&klima, keramika, lepidla&rozpouštědla, plasty, potraviny, strojírenství, textil&vlákna, technologie povrchů, nové materiály. Vývoj inovativních, zdraví a životnímu prostředí příznivých procesů, technologií a produktů efektivní využívání energie, minimalizace vzniku odpadů a emisí, ochrana ovzduší, omezení přesunu ekologického zatížení do jiných oblastí jsou prioritou pro dotace. Dotační prostředky mají pomoci především středním podnikům v zahájení změny a minimalizovat technická a ekonomická rizika při realizaci. Aktivity v oblasti vývoje mohou být kooperací s ostatními partnery. Především v projektech výzkumu a vývoje s vynikajícími výsledky je možné podpořit rychlou a efektivní realizaci výsledků v praxi prostřednictvím podpory opatření/aktivit s prokazatelnými pozitivními efekty na ŽP i propojením výsledků výzkumu s realizací v praxi. 1. ekologicky a zdraví příznivé produkty Zboží a produkty denní spotřeby se zvláště ekologickými a zdraví příznivými vlastnostmi, které nejsou běžnými mají ve všech fázích, od plánování, vývoje, přes výrobu, spotřebu a likvidaci, způsobovat minimální zatížení ŽP a ovzduší. V rámci nového vývoje nebo pokračujícího vývoje inovativních produktů mohou být podpořeny hlavně následující projekty: zpracování, vývoj a optimalizace ekologicky příznivých produktů a jejich alternativ včetně nezbytných metod/procesů, vývoj nového látkového zhodnocení produktů a průmyslových odpadů z výroby na zvláště vysoké úrovni. 2. ekologicky a zdraví příznivé metody/procesy Podpořeny mohou být projekty integrované ochrany ŽP, tedy projekty, které jsou orientovány na:

2 ekologicky a zdraví příznivé technologie zpracování surovin, výroby polotovarů a hotových výrobků, prevenci a signifikantní minimalizaci vzniku emisí, odpadů a škodlivých látek, např. uzavřením procesních a výrobních látkových toků, náhradu konvenčních surovin, pomocných látek a výrobních surovin ekologicky šetrnými látkami, racionální využití zdrojů a zvýšení efektivity při přeměně, dopravě a využití surovin, pokles zdravotního rizika ve výrobním procesu, ve využívání produktu nebo při opětovném zhodnocování. Dále mohou být podpořeny inovativní projekty v oblasti aditivních ekotechnologií tam, kde pouze systém integrované ochrany ŽP ve výrobním procesu není k minimalizaci škodlivých emisí z výroby dostačující. Zde především projekty: zvláštní způsoby minimalizace emisí hluku, vývoj a odzkoušení nových, vysoce účinných systémů čištění vzduchu, čištění silně znečištěných odpadních vod inovativní kombinací metod. Dotační oblast 2 Ochrana klimatu a energie Ochrana klimatu a šetrné využívání fosilních zdrojů energie jsou výrazným úkolem ochrany ŽP. Cílem dotační práce je přispět k redukci plynů, ohrožujících stav ovzduší CO 2, metan, těkavé organické sloučeniny, sloučeniny fluorovodíkové sloučeniny a zmírnění spotřeby fosilních energetických zdrojů. V případě minimalizace emisí plynů z technologických procesů, poškozujících ovzduší, se jedná hlavně o náhradu výrobních a pomocných surovin, popř. o prokazatelné snížení jejich emisí. Zvláštní význam má chladírenská technologie, především vzhledem k používaným látkám a energetické náročnosti. Racionální využití energie tedy redukce energetické spotřeby produktů, procesů a služeb může krátkodobě i střednědobě výrazně přispět k ochraně ovzduší. Obnovitelné zdroje energie mohou přispět k zásobování energií bez produkce CO 2. Jsou vhodné především pro necentrální systémy zásobování energií. Podpořeny mohou být vývoje technologií, modelové systémy a metody k ochraně ovzduší, příp. využití obnovitelných zdrojů i praktická opatření ve výměně informací a vědomostí (knot-how-transfer). Projekty, jejichž cílem je např. zvýšení stupně účinnosti, snížení emisí, snížení spotřeby materiálu, snížení nákladů inovativních produktů a technologií, mají přispět k dalšímu zlepšení životního prostředí a dalšímu vývoji techniky a technologie (inovace) a k dalšímu šíření takových inovativních řešení. V rámci podpořených projektů mohou být odbourávány také existující nejistoty, rizika a překážky, vznikající potenciálně ve využívání nových technologií a metod pomocí opatření, která posílí akceptanci např. doprovodný vědecký výzkum, na aplikaci v praxi orientovaný další rozvoj stavu ve vědě. : 1. ochrana klimatu Dotační práce je orientována na redukci emisí škodlivých plynů z technických procesů. Jsou prioritně podporovány projekty s následujícími cíli: použití pracovních surovin bez rozpouštědel, omezení emisí těkavých organických sloučenin, náhrada chladících látek, poškozujících ovzduší,

3 omezení emisí metanu např. v hornictví, u starých zátěží, při čištění odpadních vod, použití pohonných hmot a paliv s min. podílem uhlovodíkových sloučenin, také v dopravě. 2. energetická efektivita a obnovitelné zdroje energie Dotační práce se orientuje na snížení energetické spotřeby při výrobě produktů i při jejich používání, na dosažení pokroku při využívání obnovitelných zdrojů energie. Prioritně budou podporována následující témata: energeticky efektivní průmyslové procesy, energeticky efektivní technologie, např. v oblasti chladící, klimatizační, rekuperace vzduchu, elektrická technika pohonu, výroba tepla, osvětlení, akumulační technologie apod., energeticky úsporné produkty, zvýšení energetické efektivity u konvenční přeměny energie, optimalizace technologií pro využívání obnovitelných zdrojů energie, vědecký doprovodný výzkum k projektům využití větrné energie offshore, ekologická optimalizace využívání obnovitelných zdrojů, především v souvislosti s jejich vlivem na ŽP a přírodu, obnovitelné pohonné hmoty, paliva, maziva, také v oblasti dopravy, nové koncepce pohonu v oblasti dopravy včetně technických a organizačních inovací, pilotní projekty, odzkoušení nových oblastí pro nové technologie a zvláště modelové/vzorové projekty. Dotační oblast 3 Architektura a stavebnictví Utváření a zachování zastavěného životního prostředí podmiňuje největší látkové a energetické toky. Stav budov a infrastruktury tak představuje centrální společenský zdroj. Pro ochranu klimatu a svědomité hospodaření s volnými plochami, se stavební substancí mají velký význam udržitelná rozhodování v procesu plánování a realizace, stejně jako nových, pro ŽP a zdraví příznivých technologií/metod. V rozvoji měst, technické infrastruktury, další výstavbě měst či inženýrských sítí je nutné dosáhnout ekologicky pozitivních efektů, hlavně v oblasti péče o stávající stavební substanci a její obnovy a v případě, že je zajištěna dlouhodobá perspektiva a jednoznačně prokázána udržitelnost. K tomu je potřeba perspektivních metod a nástrojů, jejich aplikace a odzkoušení při modelových realizačních projektech. V projektech, které jsou zaměřeny na vývoj ekologicky a zdraví příznivých stavebních postupů a produktů jsou kromě optimalizované vhodnosti k využití ve stavebnictví důležité především: aspekty managementu látkového/materiálového toku a integrované ochrany ŽP. To stejné platí pro systémy technické infrastruktury. Podpořena mohou být také opatření k šíření inovací v oblasti techniky/technologie a plánování, především realizace v praxi prostřednictvím transferu vědomostí a zkušeností. : 1. integrované plánování a šetrné využívání ploch Podpořeny mohou být projekty: vývoj integrovaných metod a nástrojů plánování, vícenáklady při plánování, spojené s integrací projektů, ekologicky pozitivních, úsporných v oblasti zdrojů a plochy v oborech architektury, územního rozvoje, územního plánování, které umožní flexibilitu a různé způsoby využití.

4 2. stavebnictví a produkty, šetrně využívající zdroje Podpořeny mohou být projekty: ukazující inovativní konstrukční metody ve stavebnictví pozemní stavby, inženýrské stavby, vývoj stavebních hmot, stavebních dílů, produktů, systémů a konstrukcí, splňujících kritéria udržitelnosti. Ekologický výzkum a ochrana přírody Dotační oblast 4 Ekologické problémy jsou charakteristické komplexností, jejich řešení vyžaduje interdisciplinární spolupráci různých vědeckých oborů. Úkolem ekologicky orientovaného výzkumu je vývoj inovativních, na požadavky praxe orientovaných řešení problémů. Inovační proces přitom v sobě obsahuje celou škálu kroků ve vývoji od vzniku nápadu až po jeho široké praktické využití. Projekty, zaměřené na základní vědecký výzkum na úrovni univerzit jsou podporovány pouze v rámci Promočního stipendijního programu formou individuální dotace. Podpora projektů sleduje praktickou realizaci perspektivních výsledků výzkumu v rámci kooperačních projektů vysokých škol a středních podniků. Prioritně jsou podporovány projekty v oblasti chemie a biotechnologie. 1. stipendijní program Promoční stipendia jsou podporováni mladí vědečtí pracovníci s nadprůměrnou kvalifikací ze všech oborů s cílem vytvořit mezinárodní síť kvalifikovaných odborníků. Jsou podporovány promoční záměry na německých vysokých školách, orientované na aktuální témata v ochraně ŽP a přírody, zaměřené na řešení problémů a konkrétní praktické výstupy. Termíny podání přihlášek a další informace najdete na Výměnná stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol z Polska, ČR, baltických zemí, oblast Kaliningrad nabízí DBU stipendium na dobu určitou na německých výzkumných institutech, v podnicích, ve firmách. Vzhledem ke vstupu ostatních zemí Střední a Východní Evropy do EU bude tento program otevřen i pro ostatní státy Střední a Východní Evropy. Stipendienprogramm. Cílem je poznat inovativní řešení v ochraně ŽP praktickou aktivitou/prací na projektu a vyvolat náměty pro udržitelnou ochranu ŽP ve vlastní zemi, posílit mezinárodní spolupráci i prostřednictvím sítě odborníků. 2. udržitelná chemie procesy a produkty Různé chemické produkty a procesy ovlivňují naši průmyslovou společnost. Ve smyslu udržitelné chemie mají být obnovitelné zatížení zdroje, minimalizovaná energetická náročnost a produkovaný odpad, zvýšena recyklační schopnost produktů a minimalizován ekotoxický vliv i negativní vliv na lidské zdraví. Podporovány budou projekty s následujícími cíli: vývoj procesů/metod ke konverzi rychlerostoucích materiálů/surovin a od recyklovaných produktů k novým materiálům a produktům,

5 vývoj a modelové využití mikro- a nanotechniky (např. mikroreakční technika v chemii syntézy) vývoj optimalizovaných vedení procesů se zvláštním zřetelem na nové katalyzátory a techniku isolace. 3. biotechnologické procesy a produkty Inovace v biotechnologii mají zvláštní význam při realizaci ekologicky i ekonomicky pozitivních výrobních procesů: zdroje jsou využívány šetrně, ekologická zátěž je snížena nebo nevzniká, podnikatelské riziko minimalizováno. Podporovány budou projekty s následujícími cíli: Vývoj a optimalizace biotechnologických procesů vedoucích k substituci konvenčních průmyslových výrobních procesů (např. výroba základních i doplňkových chemikálií, biokatalyzátorů, mono- i polymerů), Růst efektivity stávajících výrobních procesů novou kombinací s biotechnologickými procesy/produkty, Vývoj výrobních procesů pro výrobu nových účinných látek a materiálů na bázi biotechnologických inovací. Zohledněny budou nové nápady z oblasti biotechnologie a výrobních technologií (modelování, Downstream-Processing, sensorika) i inovativní výrobní systémy (systémy celobuněčné, izolované biokatalyzátory), moderní molekulárně biologické a biochemické záměry (systémy exprese, evoluční design biokatalyzátorů, analýzy toků látkové výměny/přeměny). Projekty, podpořené ve 4.2 a 4.3 obsahují zpravidla analýzu ekologické efektivnosti, která zohledňuje úhrn všech energetických i látkových toků a náklady, spojené se změnou nebo zavedením výroby. Dotační oblast 5 Ekologicky šetrné využití půdy Zemědělské, lesní a vodní ekosystémy mají kromě produkce potravin a surovin také důležitou funkci v hospodaření se zdroji a energiemi, jsou biotopem pro faunu a flóru, prostorem pro využití volného času a rekreaci, spoluvytváří krajinný ráz. Podpořeny budou projekty ve smyslu multifunkčního využití půdy, které jsou orientovány na další rozvoj procesů produkce a využívání, na systémy, podporující rozhodování, přispívající k transferu Know-how mezi výzkumem, poradenstvím a praxí a modelové používání ekologicky šetrných forem využívání půdy. 1. zemědělské produkční procesy a produkty Rozvoj/vývoj a odzkoušení ekologicky šetrných metod a procesů využití a obhospodařování půdy musí zohledňovat ekologické souvislosti v těsné vazbě na ekonomické aspekty. Podporovány budou hlavně projekty s následujícími cíli: vývoj technologií, vedoucích k zamezení či minimalizaci škodlivých emisí do spodních vod, povrchových vod a vzduchu, vedoucí k ochraně půdy, nové metody ochrany rostlin, především mechanické a biologické, řídící systémy jako nástroje ekologického managementu k optimalizaci produkčních procesů a produktů za zohlednění aspektů udržitelného rozvoje. 2. udržitelné lesní hospodářství

6 Ve smyslu udržitelného multifunkčního využití lesů budou podporovány následující cíle: zpracování a aplikace indikátorů multifunkčního hospodaření, vývoj a odzkoušení multifunkčních konceptů hospodaření a řídících systémů. 3. rychlerostoucí rostliny Využití rychlerostoucích rostlin, pěstovaných v rámci zemědělské a lesnické činnosti na vhodných stanovištích, využití biomasy, vznikající při péči o krajinu má vést k výrobě produktů, uplatnitelných na trhu, má otevřít nové možnosti pro substituci ekologicky nevhodných produktů či produktů z neobnovitelných zdrojů. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: vývoj procesů k získávání a zpracování surovin, vývoj spojujících materiálů a surovin z látek, obsažených v rostlinách nebo jejich částech. Dotační oblast 6 Ochrana přírody Ohrožené druhy a biotopy v hustě osídleném Německu se vyskytují nejen v chráněných oblastech, ale také v pestře využívané kulturní krajině. Proto má integrace cílů v ochraně přírody do zemědělství a lesnictví, stejně jako územního plánování v době měnících se ekonomických rámcových podmínek velký význam. Stejně důležité pro zachování a obnovu přírodního kulturního dědictví je rozvoj degradovaných biotopů s velkým potenciálem ochrany přírody. 1. ochrana přírody ve využívané krajině Ochrana přírody ve využívané krajině je orientovaná na území, kde zemědělská a lesnická produkce stojí v popředí, na území s různými/rozdílnými nároky na využití. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: zvýšení rozmanitosti struktury k ochraně významných druhů, vývoj/zpracování koncepcí využití půdy, které sjednotí různé nároky na využití půdy (ochrana přírody, vodní hospodářství, turistika, zemědělství) a jejich odzkoušení ve vybraných územích, vývoj a odzkoušení konceptů financování pro ohodnocení ekologických služeb. 2. rozvoj degradovaných území Degradovaná území, např. oblasti po těžbě nebo bývalé vojenské oblasti mají zpravidla vzhledem k velikosti a isolovanosti výrazný přírodní potenciál. K zajištění těchto ploch pro ochranu přírody je možné navrhnout a zpracovat strategie managementu. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: koncepce a implementace perspektivních organizačních a finančních modelů, vývoj a odzkoušení dlouhodobých udržitelných konceptů pro péči a rozvoj pro otevřené krajiny, propojení ochrany přírody a regionálního rozvoje. 3. ochrana přírody v osídlených oblastech I v osídlených oblastech je nutné zajistit výskyt ohrožených druhů a biotopů jako důležitých segmentů národního přírodního dědictví. Objekty a nezastavěné plochy musí být v tomto smyslu utvářeny/formovány. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: výrazná opatření ochrany druhů a biotopů s velkým multiplikačním efektem se zvláštním zřetelem na dobrovolnictví,

7 vývoj a odzkoušení plánovacích nástrojů a příkladná realizace opatření k ekologickému utváření trvalých travních porostů a ke konverzi využívaných ploch. 4. ochrana přírody v přírodních a chráněných oblastech V přírodních a chráněných oblastech má ochrana přírody jednoznačně přednost před ostatními zájmy. Přesto je ale nutné její dlouhodobé zajištění pomocí udržitelných regionálních rozvojových koncepcí, které budou ochranu přírody ekonomicky podporovat, tak aby byla vytvořena regionální akceptance ochrany přírody. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: modelové příklady tvorby biotopů, zapojení chráněných oblastí do ekologicky šetrného rozvoje cestovního ruchu, budování lokálních partnerství a extenzivních systémů hospodaření, vedoucích k realizaci koncepcí využití půdy, orientovaných na ochranu přírody. Budou podporovány projekty, mající výrazný význam pro zachování přírodního dědictví (významné z národního hlediska), podložené koncepcemi, obsahujícími všechny nezbytné kroky včetně přípravných a doprovodných opatření, které jsou dle současného stavu vědy a techniky nezbytné pro zajištění cílů ochrany a rozvoje. Dotační oblast 7 Přenos/zprostředkování ekologických informací Komunikace o ověřených a rozsáhlých informacích k životnímu prostředí je základem pro udržitelné zlepšení ekologické situace. Výběr vhodných komunikačních metod a nástrojů, především zapojení masových médií, získává v případě přenosu komplexních ekologických souvislostí centrální význam. Podporovány budou hlavně projekty, které ukáží nové cesty/formy ekologické komunikace a výměny informací/poznatků a zohledňující přitom aspekty vzdělávání a šíření informací. Zvláštní význam má podpora ekologické komunikace v malých a středních podnicích. Měla by být orientována a udržitelný rozvoj podniku a respektovat zájmy spotřebitele. Zvláštní důraz je kladen na další rozvoj stávajících komunikačních metod, přizpůsobených praxi v malých a středních podnicích, na posílení iniciativy ve smyslu pomoc k svépomoci. 1. metody a nástroje Účinnost iniciovaných opatření ekologických informací a komunikace je závislá především na volbě a použití vhodných metod a nástrojů. se vyznačují kombinací různorodých a rozdílných médií a forem komunikace (např. filmové a mediální projekty, tištěné materiály, informační a diskusní akce, umělecké akce, elektronická média apod.), zpracovávají aktuální a důležitá témata v ochraně životního prostředí a přírody formou interaktivních výstav a tyto také vědecky vysvětlují, specifickými, na různé cílové skupiny orientovanými vzdělávacími projekty přispívají k další kvalifikaci novinářů v ekologické oblasti, k ekologicky orientované spolupráci mezi mediálními firmami. Pro ekologicky orientovaný vývoj produktů a procesů je zvláště důležité podporovat otevřenou komunikaci mezi aktéry na výrobní linii na základě vhodných metod a médií.

8 vyvíjejí nebo dále rozvíjejí a používají inovativní formou metody a nástroje ekologické komunikace pro speciální potřeby uvnitř podniku a mezi podniky, podporují ekologickou komunikaci mezi podniky, spotřebiteli a ostatními aktéry a přispívají k odbourání kooperačních bariér. 2. odzkoušení a použití nových mediálních forem Mediální nástroje, které jsou orientovány na přímou nebo nepřímou změnu ekologického chování, hrají důležitou úlohu při přenosu/zprostředkování nezbytných kompetencí v ekologické komunikaci. otevírají a podporují interakční možnosti inovativním využitím tisku, rozhlasu, televize, filmu nebo výstav, integrují hravé a kreativní formy přenosu ekologických informací do konkrétních vzdělávacích opatření v ochraně životního prostředí a přírody, vedou k výměně a šíření ekologických informací/poznatků, oslovují nové cílové skupiny formou soutěží a akcí 3. elektronická média Využití elektronických médií otevírá nové a rychlé možnosti přístupu k ekologickým informacím. Hlavní předností je flexibilní využití, individuální zpracování a rychlé získání a možnost interakce. přispívají ke zvěcnění ekologických komunikačních procesů, umožňují interakci a organizaci mezi různými komunikačními partnery, umožňují přenos/předání většího a komplexnějšího množství dat multimediálními prostředky (např. CD-ROM, DVD), využitím mobilních informačních systémů přispívají ke zlepšení přenosu ekologických informací v terénu (např. v chráněných oblastech). 4. systémy ekologického managementu pro malé a střední podniky Prostřednictvím managementu ekologických procesů a produktů vznikají v podniku různé možnosti zlepšení ekologické situace v podniku i ekologie výrobních procesů a produktů. podporují akceptanci a realizaci systémů ekologického managementu v malých a středních podnicích, optimalizují podnikové rozhodovací procesy zpracováním a využitím ekologických informací, vytvářejí motivaci pro udržitelnou výrobní/výrobkovou politiku a udržitelný konzum. Dotační oblast 8 Ekologická výchova Ekologickou výchovou rozumíme neustálý celoživotní vzdělávací a socializační proces. Je cílená na změnu chování. Projekty v oblasti ekologické výchovy jsou orientovány na aktuální problémy v ochraně životního prostředí a přírody a přispívají k jejich řešení. Hlavní cíl udržitelného rozvoje přiřazuje ekologické výchově nový a rozšířený význam. Důležitou úlohou je profesní ekologické vzdělávání a klasické profesní poradenství, vedoucí ke zlepšení ekologické komunikace v hospodářství a podnicích.

9 1. interdisciplinární výměna a zprostředkování poznatků k životnímu prostředí a přírodě Nedostatky existují z pohledu včasné výměny a prakticky orientovaného přenosu poznatků o životním prostředí a přírodě. Opatření v ekologické výchově mají být realizována pomocí inovativních konceptů pro osoby a skupiny obyvatelstva v každodenní vzdělávací a životní situaci tak, aby se přispělo ke změně vědomostí a ekologického povědomí. přispívají kooperací vědy, hospodářství a vzdělávání k rychlejší realizaci výsledků výzkumů a techniky, podporují výměnu poznatků mezi institucemi, skupinami a občany k propojení a znázornění existujících pozic, především u konfliktních témat (např. využívání půdy, ochrana přírody, akceptance technologií), tématizují cílové skupiny, obsah a metody, které byly doposud přes svůj ekologický význam znevýhodněny, realizují vzdělávací přístupy s širšími dopady, orientované na řešení s prokazatelnými efekty na zlepšení životního prostředí (odpady, energie apod.), podporují v oblasti ochrany přírody další rozvoj klasických vzdělávacích nástrojů/přístupů. 2. vzdělávání k udržitelnosti Modelové projekty, orientované konkrétně na koncept udržitelného rozvoje a požadavků Agendy 21. tématizují jednoznačným/příkladným způsobem udržitelný životní styl nebo konzumní model, představují a informují modelově ekologicky šetrné spotřebitelské chování (spotřeba energie, výstavba bytů, využití volného času, konzumní chování apod.), týkají se otázek ochrany přírody v souvislosti s Agendou 21 za zohlednění mezinárodních témat v souvislosti se vzděláváním. 3. profesní vzdělávání a ekologické poradenství Profesní ekologická výchova a klasické ekologické poradenství jsou ověřenými nástroji ekologické komunikace v hospodářství a podnicích, tvoří základ profesního vzdělávání, vedoucí k udržitelnému rozvoji. Nutné je další rozpracovávání stávajících konceptů, odpovídající vývoji v čase a praxi i zpracování nových přístupů/metod. dále rozvíjejí osvědčené přístupy v profesním vzdělávání tak, že jsou zvláštním způsobem podporovány kooperace mezi řemesly, obory, profesními skupinami a ostatními institucemi, dále rozvíjejí stávající koncepty profesní ekologické výchovy a ekologického poradenství se zvláštním zřetelem na cílové skupiny, obsah a metody a dokumentují jejich rozšíření v praxi, iniciují kooperační modely s partnery duálního vzdělávacího systému a přispívají k odbourávání překážek spolupráce, předáním odborných a klíčových kvalifikací slouží ke vzdělávání multiplikátorů a trenérů v oblasti profesního vzdělávání, především v souvislosti s novým vývojem ekotechnologií. Dotační oblast 9 Životní prostředí a kulturní památky Modelová ochrana národně cenných kulturních památek ve smyslu kulturní ochrany životního prostředí má vzhledem na znečištění/zatížení životního prostředí zohlednit měnící se situaci.

10 K tomu patří změna antropogenně způsobených škod na životním prostředí, rostoucí nárok na metody, procesy a produkty ve smyslu udržitelného zachování kulturních památek. Modelové projekty v dotační oblasti Životní prostředí a kulturní památky jsou založeny na spolupráci památkové péče, ochrany přírody, malých a středních podniků a aplikovaného výzkumu. Výsledky projektů by měly být v rámci projektu modelově komunikovány/prezentovány a dokumentovány. Velký význam je kladen projektové komunikaci a vzdělávání, která má vést k včasnému předávání a výměně poznatků/vědomostí a zapojení malých a středních podniků. 1. zachování kulturních památek s aspektem životního prostředí Modelová záchrana národně cenných kulturních památek je významným přínosem k ochraně zdrojů a tím součást udržitelné ochrany životního prostředí. Dále vyvíjeny a aplikovány musí být metody ekologicky přijatelné, šetrné metody zachování substance, použití inovativních metod/technik sanace. Zajištění kvality je zaměřeno na ověření udržitelnosti opatření. přinášejí kromě stavební ochrany zdrojů soulad s požadavky ochrany životního prostředí a specifických vlastností kulturní památky, vyvíjí a ověřují modelové metody, procesy a produkty pro zachování kulturních památek ve smyslu ekologické přijatelnosti, ochranu zdrojů a tyto také prezentují, realizují zajištění kvality ve smyslu kontroly a prevence. 2. zachování historické kulturní krajiny a národně cenných zahrad/parků Zachovat historickou kulturní krajinu, její části a národně cenné zahrady/parky s jejich charakterem vyžaduje modelovou spolupráci památkové péče, ochrany přírody, využití půdy a krajinného plánování. I konkrétní zkušenosti na vybraných objektech mají vést k dalšímu vývoji/rozvoji metod a tím i k zlepšení/zintenzivnění spolupráce. vytváří a posilují povědomí o hodnotě kulturní historické krajiny a národně cenných zahrad/parků, které jsou určitým kulturním a přírodním rezervoárem, zpracovávají a modelově realizují koncepce záchrany a rozvoje pro historické kulturní krajiny za zohlednění jejich jedinečnosti, druhové pestrosti a krásy, modelově pomáhají zachránit národně cenné zahrady či parky v souvislosti s negativním vlivem životního prostředí. 3. spolupráce v památkové péči a ochraně přírody Při velkém množství kulturních památek vznikají většinou rozdílné nároky památkové péče a ochrany přírody. Často lze k lepší ochraně objektu tyto nároky/zájmy propojit. Takové synergické efekty musí být rozpracovány v metodice a cílech projektu. modelově propojují zájmy památkové péče a ochrany přírody se zachováním kulturní památky.

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Inovační broker zkušenosti v rámci projektů EIP. EIP Evropské inovační partnertví

Inovační broker zkušenosti v rámci projektů EIP. EIP Evropské inovační partnertví Inovační broker zkušenosti v rámci projektů EIP EIP Evropské inovační partnertví Trocha teorie.. Intenzivnější podpora než v minulém programovém období bude věnována různým druhům spolupráce - předpokladem

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce

Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Aktuálně vyhlášené a připravované výzvy operačních programů pro obce Operační program Životní prostředí SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 12. 2013 Č. j.: 89485/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016

Podprogram klima programu LIFE. Politické priority 2016 Podprogram klima programu LIFE Politické priority 2016 Cíle LIFE CLIMA Přispět k posunu směrem k účinném využívání zdrojů, nízkouhlíkovému hospodářství a rozvoji odolnému vůči změně klimatu Zlepšit rozvoj,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

PROGRAM LIFE. pro životní prostředí a oblast klimatu. Ostrava, 30. 9. 2015

PROGRAM LIFE. pro životní prostředí a oblast klimatu. Ostrava, 30. 9. 2015 PROGRAM LIFE pro životní prostředí a oblast klimatu Ostrava, 30. 9. 2015 Program LIFE Komunitární program pro životní prostředí a oblast klimatu 2014-2020; Nařízení (ES) č. 1293/2013 z 11. 12. 2013; Podpora

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Území, zahrnuté v posuzované koncepci

Území, zahrnuté v posuzované koncepci Území, zahrnuté v posuzované koncepci Příloha 2- Monitorovací ukazatele dle kapitoly 7 Monitorovací ukazatelé vlivu koncepce na ŽP a) b) c) d) e) f) g) h) 1. Zlepšovat kvalitu povrchových a podzemnich

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA Č.j.: TACR/15-32/2017 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech Oblast Podoblast Cíle VaVaI 1. Využití (aplikace) nových poznatků z oblasti

Více

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 25. 27. května 2011, Bratislava, Slovensko vrcholný orgán Úmluvy, který rozhoduje o základních procedurálních,

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 59325/ENV/15 V Praze dne 26. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s.

Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Problematika ovzduší v koncepčních dokumentech Moravskoslezského kraje Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Ostrava 10. 11. 2011 Obsah 1. Strategie rozvoje na léta 2009-2016 2. Program

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Ing. Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Tvorba strategických, koncepčních a závazných dokumentů optimálního využití území z hlediska obnovitelných

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více