Dotační oblasti DBU. Ekotechnologie. Dotační oblast 1 Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační oblasti DBU. Ekotechnologie. Dotační oblast 1 Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty"

Transkript

1 Dotační oblasti DBU Ekotechnologie Dotační oblast 1 Ekologicky šetrné a zdraví příznivé metody/procesy a produkty Koncipování, vývoj a modelové využití metod, technologií, produktů a služeb, příznivých životnímu prostředí a zdraví představuje pro malé a střední podniky všech oborů významný přínos k zajištění perspektivního vývoje poptávky. V této souvislosti by měla následovat orientace od následné ochrany životního prostředí, řešící již vzniklé problémy a zátěže k preventivní ochraně životního prostředí, která řeší potenciální ekologické problémy před jejich vznikem, popř. minimalizaci negativních dopadů na ŽP. Ochrana ŽP by se měla stát součástí plánovacích, výzkumných a vývojových procesů v malých a středních podnicích všech hospodářských oblastí. Tato dotační oblast se orientuje na aktuální potřebu hospodářství a řemesel. Je určena pro všechny subjekty, nezávisle na oblasti činnosti, zvláště pro malé a střední podniky. Hlavní oblasti aktuální poptávky, stejně jako střednědobého vývoje jsou v následujících oblastech: stavební hmoty a materiály, chemie, tisk&papír, elektro, automobily, barvy&laky, slévárny&kovy, domácí spotřebiče, chlazení&klima, keramika, lepidla&rozpouštědla, plasty, potraviny, strojírenství, textil&vlákna, technologie povrchů, nové materiály. Vývoj inovativních, zdraví a životnímu prostředí příznivých procesů, technologií a produktů efektivní využívání energie, minimalizace vzniku odpadů a emisí, ochrana ovzduší, omezení přesunu ekologického zatížení do jiných oblastí jsou prioritou pro dotace. Dotační prostředky mají pomoci především středním podnikům v zahájení změny a minimalizovat technická a ekonomická rizika při realizaci. Aktivity v oblasti vývoje mohou být kooperací s ostatními partnery. Především v projektech výzkumu a vývoje s vynikajícími výsledky je možné podpořit rychlou a efektivní realizaci výsledků v praxi prostřednictvím podpory opatření/aktivit s prokazatelnými pozitivními efekty na ŽP i propojením výsledků výzkumu s realizací v praxi. 1. ekologicky a zdraví příznivé produkty Zboží a produkty denní spotřeby se zvláště ekologickými a zdraví příznivými vlastnostmi, které nejsou běžnými mají ve všech fázích, od plánování, vývoje, přes výrobu, spotřebu a likvidaci, způsobovat minimální zatížení ŽP a ovzduší. V rámci nového vývoje nebo pokračujícího vývoje inovativních produktů mohou být podpořeny hlavně následující projekty: zpracování, vývoj a optimalizace ekologicky příznivých produktů a jejich alternativ včetně nezbytných metod/procesů, vývoj nového látkového zhodnocení produktů a průmyslových odpadů z výroby na zvláště vysoké úrovni. 2. ekologicky a zdraví příznivé metody/procesy Podpořeny mohou být projekty integrované ochrany ŽP, tedy projekty, které jsou orientovány na:

2 ekologicky a zdraví příznivé technologie zpracování surovin, výroby polotovarů a hotových výrobků, prevenci a signifikantní minimalizaci vzniku emisí, odpadů a škodlivých látek, např. uzavřením procesních a výrobních látkových toků, náhradu konvenčních surovin, pomocných látek a výrobních surovin ekologicky šetrnými látkami, racionální využití zdrojů a zvýšení efektivity při přeměně, dopravě a využití surovin, pokles zdravotního rizika ve výrobním procesu, ve využívání produktu nebo při opětovném zhodnocování. Dále mohou být podpořeny inovativní projekty v oblasti aditivních ekotechnologií tam, kde pouze systém integrované ochrany ŽP ve výrobním procesu není k minimalizaci škodlivých emisí z výroby dostačující. Zde především projekty: zvláštní způsoby minimalizace emisí hluku, vývoj a odzkoušení nových, vysoce účinných systémů čištění vzduchu, čištění silně znečištěných odpadních vod inovativní kombinací metod. Dotační oblast 2 Ochrana klimatu a energie Ochrana klimatu a šetrné využívání fosilních zdrojů energie jsou výrazným úkolem ochrany ŽP. Cílem dotační práce je přispět k redukci plynů, ohrožujících stav ovzduší CO 2, metan, těkavé organické sloučeniny, sloučeniny fluorovodíkové sloučeniny a zmírnění spotřeby fosilních energetických zdrojů. V případě minimalizace emisí plynů z technologických procesů, poškozujících ovzduší, se jedná hlavně o náhradu výrobních a pomocných surovin, popř. o prokazatelné snížení jejich emisí. Zvláštní význam má chladírenská technologie, především vzhledem k používaným látkám a energetické náročnosti. Racionální využití energie tedy redukce energetické spotřeby produktů, procesů a služeb může krátkodobě i střednědobě výrazně přispět k ochraně ovzduší. Obnovitelné zdroje energie mohou přispět k zásobování energií bez produkce CO 2. Jsou vhodné především pro necentrální systémy zásobování energií. Podpořeny mohou být vývoje technologií, modelové systémy a metody k ochraně ovzduší, příp. využití obnovitelných zdrojů i praktická opatření ve výměně informací a vědomostí (knot-how-transfer). Projekty, jejichž cílem je např. zvýšení stupně účinnosti, snížení emisí, snížení spotřeby materiálu, snížení nákladů inovativních produktů a technologií, mají přispět k dalšímu zlepšení životního prostředí a dalšímu vývoji techniky a technologie (inovace) a k dalšímu šíření takových inovativních řešení. V rámci podpořených projektů mohou být odbourávány také existující nejistoty, rizika a překážky, vznikající potenciálně ve využívání nových technologií a metod pomocí opatření, která posílí akceptanci např. doprovodný vědecký výzkum, na aplikaci v praxi orientovaný další rozvoj stavu ve vědě. : 1. ochrana klimatu Dotační práce je orientována na redukci emisí škodlivých plynů z technických procesů. Jsou prioritně podporovány projekty s následujícími cíli: použití pracovních surovin bez rozpouštědel, omezení emisí těkavých organických sloučenin, náhrada chladících látek, poškozujících ovzduší,

3 omezení emisí metanu např. v hornictví, u starých zátěží, při čištění odpadních vod, použití pohonných hmot a paliv s min. podílem uhlovodíkových sloučenin, také v dopravě. 2. energetická efektivita a obnovitelné zdroje energie Dotační práce se orientuje na snížení energetické spotřeby při výrobě produktů i při jejich používání, na dosažení pokroku při využívání obnovitelných zdrojů energie. Prioritně budou podporována následující témata: energeticky efektivní průmyslové procesy, energeticky efektivní technologie, např. v oblasti chladící, klimatizační, rekuperace vzduchu, elektrická technika pohonu, výroba tepla, osvětlení, akumulační technologie apod., energeticky úsporné produkty, zvýšení energetické efektivity u konvenční přeměny energie, optimalizace technologií pro využívání obnovitelných zdrojů energie, vědecký doprovodný výzkum k projektům využití větrné energie offshore, ekologická optimalizace využívání obnovitelných zdrojů, především v souvislosti s jejich vlivem na ŽP a přírodu, obnovitelné pohonné hmoty, paliva, maziva, také v oblasti dopravy, nové koncepce pohonu v oblasti dopravy včetně technických a organizačních inovací, pilotní projekty, odzkoušení nových oblastí pro nové technologie a zvláště modelové/vzorové projekty. Dotační oblast 3 Architektura a stavebnictví Utváření a zachování zastavěného životního prostředí podmiňuje největší látkové a energetické toky. Stav budov a infrastruktury tak představuje centrální společenský zdroj. Pro ochranu klimatu a svědomité hospodaření s volnými plochami, se stavební substancí mají velký význam udržitelná rozhodování v procesu plánování a realizace, stejně jako nových, pro ŽP a zdraví příznivých technologií/metod. V rozvoji měst, technické infrastruktury, další výstavbě měst či inženýrských sítí je nutné dosáhnout ekologicky pozitivních efektů, hlavně v oblasti péče o stávající stavební substanci a její obnovy a v případě, že je zajištěna dlouhodobá perspektiva a jednoznačně prokázána udržitelnost. K tomu je potřeba perspektivních metod a nástrojů, jejich aplikace a odzkoušení při modelových realizačních projektech. V projektech, které jsou zaměřeny na vývoj ekologicky a zdraví příznivých stavebních postupů a produktů jsou kromě optimalizované vhodnosti k využití ve stavebnictví důležité především: aspekty managementu látkového/materiálového toku a integrované ochrany ŽP. To stejné platí pro systémy technické infrastruktury. Podpořena mohou být také opatření k šíření inovací v oblasti techniky/technologie a plánování, především realizace v praxi prostřednictvím transferu vědomostí a zkušeností. : 1. integrované plánování a šetrné využívání ploch Podpořeny mohou být projekty: vývoj integrovaných metod a nástrojů plánování, vícenáklady při plánování, spojené s integrací projektů, ekologicky pozitivních, úsporných v oblasti zdrojů a plochy v oborech architektury, územního rozvoje, územního plánování, které umožní flexibilitu a různé způsoby využití.

4 2. stavebnictví a produkty, šetrně využívající zdroje Podpořeny mohou být projekty: ukazující inovativní konstrukční metody ve stavebnictví pozemní stavby, inženýrské stavby, vývoj stavebních hmot, stavebních dílů, produktů, systémů a konstrukcí, splňujících kritéria udržitelnosti. Ekologický výzkum a ochrana přírody Dotační oblast 4 Ekologické problémy jsou charakteristické komplexností, jejich řešení vyžaduje interdisciplinární spolupráci různých vědeckých oborů. Úkolem ekologicky orientovaného výzkumu je vývoj inovativních, na požadavky praxe orientovaných řešení problémů. Inovační proces přitom v sobě obsahuje celou škálu kroků ve vývoji od vzniku nápadu až po jeho široké praktické využití. Projekty, zaměřené na základní vědecký výzkum na úrovni univerzit jsou podporovány pouze v rámci Promočního stipendijního programu formou individuální dotace. Podpora projektů sleduje praktickou realizaci perspektivních výsledků výzkumu v rámci kooperačních projektů vysokých škol a středních podniků. Prioritně jsou podporovány projekty v oblasti chemie a biotechnologie. 1. stipendijní program Promoční stipendia jsou podporováni mladí vědečtí pracovníci s nadprůměrnou kvalifikací ze všech oborů s cílem vytvořit mezinárodní síť kvalifikovaných odborníků. Jsou podporovány promoční záměry na německých vysokých školách, orientované na aktuální témata v ochraně ŽP a přírody, zaměřené na řešení problémů a konkrétní praktické výstupy. Termíny podání přihlášek a další informace najdete na Výměnná stipendia pro kvalifikované absolventy vysokých škol z Polska, ČR, baltických zemí, oblast Kaliningrad nabízí DBU stipendium na dobu určitou na německých výzkumných institutech, v podnicích, ve firmách. Vzhledem ke vstupu ostatních zemí Střední a Východní Evropy do EU bude tento program otevřen i pro ostatní státy Střední a Východní Evropy. Stipendienprogramm. Cílem je poznat inovativní řešení v ochraně ŽP praktickou aktivitou/prací na projektu a vyvolat náměty pro udržitelnou ochranu ŽP ve vlastní zemi, posílit mezinárodní spolupráci i prostřednictvím sítě odborníků. 2. udržitelná chemie procesy a produkty Různé chemické produkty a procesy ovlivňují naši průmyslovou společnost. Ve smyslu udržitelné chemie mají být obnovitelné zatížení zdroje, minimalizovaná energetická náročnost a produkovaný odpad, zvýšena recyklační schopnost produktů a minimalizován ekotoxický vliv i negativní vliv na lidské zdraví. Podporovány budou projekty s následujícími cíli: vývoj procesů/metod ke konverzi rychlerostoucích materiálů/surovin a od recyklovaných produktů k novým materiálům a produktům,

5 vývoj a modelové využití mikro- a nanotechniky (např. mikroreakční technika v chemii syntézy) vývoj optimalizovaných vedení procesů se zvláštním zřetelem na nové katalyzátory a techniku isolace. 3. biotechnologické procesy a produkty Inovace v biotechnologii mají zvláštní význam při realizaci ekologicky i ekonomicky pozitivních výrobních procesů: zdroje jsou využívány šetrně, ekologická zátěž je snížena nebo nevzniká, podnikatelské riziko minimalizováno. Podporovány budou projekty s následujícími cíli: Vývoj a optimalizace biotechnologických procesů vedoucích k substituci konvenčních průmyslových výrobních procesů (např. výroba základních i doplňkových chemikálií, biokatalyzátorů, mono- i polymerů), Růst efektivity stávajících výrobních procesů novou kombinací s biotechnologickými procesy/produkty, Vývoj výrobních procesů pro výrobu nových účinných látek a materiálů na bázi biotechnologických inovací. Zohledněny budou nové nápady z oblasti biotechnologie a výrobních technologií (modelování, Downstream-Processing, sensorika) i inovativní výrobní systémy (systémy celobuněčné, izolované biokatalyzátory), moderní molekulárně biologické a biochemické záměry (systémy exprese, evoluční design biokatalyzátorů, analýzy toků látkové výměny/přeměny). Projekty, podpořené ve 4.2 a 4.3 obsahují zpravidla analýzu ekologické efektivnosti, která zohledňuje úhrn všech energetických i látkových toků a náklady, spojené se změnou nebo zavedením výroby. Dotační oblast 5 Ekologicky šetrné využití půdy Zemědělské, lesní a vodní ekosystémy mají kromě produkce potravin a surovin také důležitou funkci v hospodaření se zdroji a energiemi, jsou biotopem pro faunu a flóru, prostorem pro využití volného času a rekreaci, spoluvytváří krajinný ráz. Podpořeny budou projekty ve smyslu multifunkčního využití půdy, které jsou orientovány na další rozvoj procesů produkce a využívání, na systémy, podporující rozhodování, přispívající k transferu Know-how mezi výzkumem, poradenstvím a praxí a modelové používání ekologicky šetrných forem využívání půdy. 1. zemědělské produkční procesy a produkty Rozvoj/vývoj a odzkoušení ekologicky šetrných metod a procesů využití a obhospodařování půdy musí zohledňovat ekologické souvislosti v těsné vazbě na ekonomické aspekty. Podporovány budou hlavně projekty s následujícími cíli: vývoj technologií, vedoucích k zamezení či minimalizaci škodlivých emisí do spodních vod, povrchových vod a vzduchu, vedoucí k ochraně půdy, nové metody ochrany rostlin, především mechanické a biologické, řídící systémy jako nástroje ekologického managementu k optimalizaci produkčních procesů a produktů za zohlednění aspektů udržitelného rozvoje. 2. udržitelné lesní hospodářství

6 Ve smyslu udržitelného multifunkčního využití lesů budou podporovány následující cíle: zpracování a aplikace indikátorů multifunkčního hospodaření, vývoj a odzkoušení multifunkčních konceptů hospodaření a řídících systémů. 3. rychlerostoucí rostliny Využití rychlerostoucích rostlin, pěstovaných v rámci zemědělské a lesnické činnosti na vhodných stanovištích, využití biomasy, vznikající při péči o krajinu má vést k výrobě produktů, uplatnitelných na trhu, má otevřít nové možnosti pro substituci ekologicky nevhodných produktů či produktů z neobnovitelných zdrojů. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: vývoj procesů k získávání a zpracování surovin, vývoj spojujících materiálů a surovin z látek, obsažených v rostlinách nebo jejich částech. Dotační oblast 6 Ochrana přírody Ohrožené druhy a biotopy v hustě osídleném Německu se vyskytují nejen v chráněných oblastech, ale také v pestře využívané kulturní krajině. Proto má integrace cílů v ochraně přírody do zemědělství a lesnictví, stejně jako územního plánování v době měnících se ekonomických rámcových podmínek velký význam. Stejně důležité pro zachování a obnovu přírodního kulturního dědictví je rozvoj degradovaných biotopů s velkým potenciálem ochrany přírody. 1. ochrana přírody ve využívané krajině Ochrana přírody ve využívané krajině je orientovaná na území, kde zemědělská a lesnická produkce stojí v popředí, na území s různými/rozdílnými nároky na využití. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: zvýšení rozmanitosti struktury k ochraně významných druhů, vývoj/zpracování koncepcí využití půdy, které sjednotí různé nároky na využití půdy (ochrana přírody, vodní hospodářství, turistika, zemědělství) a jejich odzkoušení ve vybraných územích, vývoj a odzkoušení konceptů financování pro ohodnocení ekologických služeb. 2. rozvoj degradovaných území Degradovaná území, např. oblasti po těžbě nebo bývalé vojenské oblasti mají zpravidla vzhledem k velikosti a isolovanosti výrazný přírodní potenciál. K zajištění těchto ploch pro ochranu přírody je možné navrhnout a zpracovat strategie managementu. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: koncepce a implementace perspektivních organizačních a finančních modelů, vývoj a odzkoušení dlouhodobých udržitelných konceptů pro péči a rozvoj pro otevřené krajiny, propojení ochrany přírody a regionálního rozvoje. 3. ochrana přírody v osídlených oblastech I v osídlených oblastech je nutné zajistit výskyt ohrožených druhů a biotopů jako důležitých segmentů národního přírodního dědictví. Objekty a nezastavěné plochy musí být v tomto smyslu utvářeny/formovány. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: výrazná opatření ochrany druhů a biotopů s velkým multiplikačním efektem se zvláštním zřetelem na dobrovolnictví,

7 vývoj a odzkoušení plánovacích nástrojů a příkladná realizace opatření k ekologickému utváření trvalých travních porostů a ke konverzi využívaných ploch. 4. ochrana přírody v přírodních a chráněných oblastech V přírodních a chráněných oblastech má ochrana přírody jednoznačně přednost před ostatními zájmy. Přesto je ale nutné její dlouhodobé zajištění pomocí udržitelných regionálních rozvojových koncepcí, které budou ochranu přírody ekonomicky podporovat, tak aby byla vytvořena regionální akceptance ochrany přírody. Podporovány budou především projekty s následujícími cíli: modelové příklady tvorby biotopů, zapojení chráněných oblastí do ekologicky šetrného rozvoje cestovního ruchu, budování lokálních partnerství a extenzivních systémů hospodaření, vedoucích k realizaci koncepcí využití půdy, orientovaných na ochranu přírody. Budou podporovány projekty, mající výrazný význam pro zachování přírodního dědictví (významné z národního hlediska), podložené koncepcemi, obsahujícími všechny nezbytné kroky včetně přípravných a doprovodných opatření, které jsou dle současného stavu vědy a techniky nezbytné pro zajištění cílů ochrany a rozvoje. Dotační oblast 7 Přenos/zprostředkování ekologických informací Komunikace o ověřených a rozsáhlých informacích k životnímu prostředí je základem pro udržitelné zlepšení ekologické situace. Výběr vhodných komunikačních metod a nástrojů, především zapojení masových médií, získává v případě přenosu komplexních ekologických souvislostí centrální význam. Podporovány budou hlavně projekty, které ukáží nové cesty/formy ekologické komunikace a výměny informací/poznatků a zohledňující přitom aspekty vzdělávání a šíření informací. Zvláštní význam má podpora ekologické komunikace v malých a středních podnicích. Měla by být orientována a udržitelný rozvoj podniku a respektovat zájmy spotřebitele. Zvláštní důraz je kladen na další rozvoj stávajících komunikačních metod, přizpůsobených praxi v malých a středních podnicích, na posílení iniciativy ve smyslu pomoc k svépomoci. 1. metody a nástroje Účinnost iniciovaných opatření ekologických informací a komunikace je závislá především na volbě a použití vhodných metod a nástrojů. se vyznačují kombinací různorodých a rozdílných médií a forem komunikace (např. filmové a mediální projekty, tištěné materiály, informační a diskusní akce, umělecké akce, elektronická média apod.), zpracovávají aktuální a důležitá témata v ochraně životního prostředí a přírody formou interaktivních výstav a tyto také vědecky vysvětlují, specifickými, na různé cílové skupiny orientovanými vzdělávacími projekty přispívají k další kvalifikaci novinářů v ekologické oblasti, k ekologicky orientované spolupráci mezi mediálními firmami. Pro ekologicky orientovaný vývoj produktů a procesů je zvláště důležité podporovat otevřenou komunikaci mezi aktéry na výrobní linii na základě vhodných metod a médií.

8 vyvíjejí nebo dále rozvíjejí a používají inovativní formou metody a nástroje ekologické komunikace pro speciální potřeby uvnitř podniku a mezi podniky, podporují ekologickou komunikaci mezi podniky, spotřebiteli a ostatními aktéry a přispívají k odbourání kooperačních bariér. 2. odzkoušení a použití nových mediálních forem Mediální nástroje, které jsou orientovány na přímou nebo nepřímou změnu ekologického chování, hrají důležitou úlohu při přenosu/zprostředkování nezbytných kompetencí v ekologické komunikaci. otevírají a podporují interakční možnosti inovativním využitím tisku, rozhlasu, televize, filmu nebo výstav, integrují hravé a kreativní formy přenosu ekologických informací do konkrétních vzdělávacích opatření v ochraně životního prostředí a přírody, vedou k výměně a šíření ekologických informací/poznatků, oslovují nové cílové skupiny formou soutěží a akcí 3. elektronická média Využití elektronických médií otevírá nové a rychlé možnosti přístupu k ekologickým informacím. Hlavní předností je flexibilní využití, individuální zpracování a rychlé získání a možnost interakce. přispívají ke zvěcnění ekologických komunikačních procesů, umožňují interakci a organizaci mezi různými komunikačními partnery, umožňují přenos/předání většího a komplexnějšího množství dat multimediálními prostředky (např. CD-ROM, DVD), využitím mobilních informačních systémů přispívají ke zlepšení přenosu ekologických informací v terénu (např. v chráněných oblastech). 4. systémy ekologického managementu pro malé a střední podniky Prostřednictvím managementu ekologických procesů a produktů vznikají v podniku různé možnosti zlepšení ekologické situace v podniku i ekologie výrobních procesů a produktů. podporují akceptanci a realizaci systémů ekologického managementu v malých a středních podnicích, optimalizují podnikové rozhodovací procesy zpracováním a využitím ekologických informací, vytvářejí motivaci pro udržitelnou výrobní/výrobkovou politiku a udržitelný konzum. Dotační oblast 8 Ekologická výchova Ekologickou výchovou rozumíme neustálý celoživotní vzdělávací a socializační proces. Je cílená na změnu chování. Projekty v oblasti ekologické výchovy jsou orientovány na aktuální problémy v ochraně životního prostředí a přírody a přispívají k jejich řešení. Hlavní cíl udržitelného rozvoje přiřazuje ekologické výchově nový a rozšířený význam. Důležitou úlohou je profesní ekologické vzdělávání a klasické profesní poradenství, vedoucí ke zlepšení ekologické komunikace v hospodářství a podnicích.

9 1. interdisciplinární výměna a zprostředkování poznatků k životnímu prostředí a přírodě Nedostatky existují z pohledu včasné výměny a prakticky orientovaného přenosu poznatků o životním prostředí a přírodě. Opatření v ekologické výchově mají být realizována pomocí inovativních konceptů pro osoby a skupiny obyvatelstva v každodenní vzdělávací a životní situaci tak, aby se přispělo ke změně vědomostí a ekologického povědomí. přispívají kooperací vědy, hospodářství a vzdělávání k rychlejší realizaci výsledků výzkumů a techniky, podporují výměnu poznatků mezi institucemi, skupinami a občany k propojení a znázornění existujících pozic, především u konfliktních témat (např. využívání půdy, ochrana přírody, akceptance technologií), tématizují cílové skupiny, obsah a metody, které byly doposud přes svůj ekologický význam znevýhodněny, realizují vzdělávací přístupy s širšími dopady, orientované na řešení s prokazatelnými efekty na zlepšení životního prostředí (odpady, energie apod.), podporují v oblasti ochrany přírody další rozvoj klasických vzdělávacích nástrojů/přístupů. 2. vzdělávání k udržitelnosti Modelové projekty, orientované konkrétně na koncept udržitelného rozvoje a požadavků Agendy 21. tématizují jednoznačným/příkladným způsobem udržitelný životní styl nebo konzumní model, představují a informují modelově ekologicky šetrné spotřebitelské chování (spotřeba energie, výstavba bytů, využití volného času, konzumní chování apod.), týkají se otázek ochrany přírody v souvislosti s Agendou 21 za zohlednění mezinárodních témat v souvislosti se vzděláváním. 3. profesní vzdělávání a ekologické poradenství Profesní ekologická výchova a klasické ekologické poradenství jsou ověřenými nástroji ekologické komunikace v hospodářství a podnicích, tvoří základ profesního vzdělávání, vedoucí k udržitelnému rozvoji. Nutné je další rozpracovávání stávajících konceptů, odpovídající vývoji v čase a praxi i zpracování nových přístupů/metod. dále rozvíjejí osvědčené přístupy v profesním vzdělávání tak, že jsou zvláštním způsobem podporovány kooperace mezi řemesly, obory, profesními skupinami a ostatními institucemi, dále rozvíjejí stávající koncepty profesní ekologické výchovy a ekologického poradenství se zvláštním zřetelem na cílové skupiny, obsah a metody a dokumentují jejich rozšíření v praxi, iniciují kooperační modely s partnery duálního vzdělávacího systému a přispívají k odbourávání překážek spolupráce, předáním odborných a klíčových kvalifikací slouží ke vzdělávání multiplikátorů a trenérů v oblasti profesního vzdělávání, především v souvislosti s novým vývojem ekotechnologií. Dotační oblast 9 Životní prostředí a kulturní památky Modelová ochrana národně cenných kulturních památek ve smyslu kulturní ochrany životního prostředí má vzhledem na znečištění/zatížení životního prostředí zohlednit měnící se situaci.

10 K tomu patří změna antropogenně způsobených škod na životním prostředí, rostoucí nárok na metody, procesy a produkty ve smyslu udržitelného zachování kulturních památek. Modelové projekty v dotační oblasti Životní prostředí a kulturní památky jsou založeny na spolupráci památkové péče, ochrany přírody, malých a středních podniků a aplikovaného výzkumu. Výsledky projektů by měly být v rámci projektu modelově komunikovány/prezentovány a dokumentovány. Velký význam je kladen projektové komunikaci a vzdělávání, která má vést k včasnému předávání a výměně poznatků/vědomostí a zapojení malých a středních podniků. 1. zachování kulturních památek s aspektem životního prostředí Modelová záchrana národně cenných kulturních památek je významným přínosem k ochraně zdrojů a tím součást udržitelné ochrany životního prostředí. Dále vyvíjeny a aplikovány musí být metody ekologicky přijatelné, šetrné metody zachování substance, použití inovativních metod/technik sanace. Zajištění kvality je zaměřeno na ověření udržitelnosti opatření. přinášejí kromě stavební ochrany zdrojů soulad s požadavky ochrany životního prostředí a specifických vlastností kulturní památky, vyvíjí a ověřují modelové metody, procesy a produkty pro zachování kulturních památek ve smyslu ekologické přijatelnosti, ochranu zdrojů a tyto také prezentují, realizují zajištění kvality ve smyslu kontroly a prevence. 2. zachování historické kulturní krajiny a národně cenných zahrad/parků Zachovat historickou kulturní krajinu, její části a národně cenné zahrady/parky s jejich charakterem vyžaduje modelovou spolupráci památkové péče, ochrany přírody, využití půdy a krajinného plánování. I konkrétní zkušenosti na vybraných objektech mají vést k dalšímu vývoji/rozvoji metod a tím i k zlepšení/zintenzivnění spolupráce. vytváří a posilují povědomí o hodnotě kulturní historické krajiny a národně cenných zahrad/parků, které jsou určitým kulturním a přírodním rezervoárem, zpracovávají a modelově realizují koncepce záchrany a rozvoje pro historické kulturní krajiny za zohlednění jejich jedinečnosti, druhové pestrosti a krásy, modelově pomáhají zachránit národně cenné zahrady či parky v souvislosti s negativním vlivem životního prostředí. 3. spolupráce v památkové péči a ochraně přírody Při velkém množství kulturních památek vznikají většinou rozdílné nároky památkové péče a ochrany přírody. Často lze k lepší ochraně objektu tyto nároky/zájmy propojit. Takové synergické efekty musí být rozpracovány v metodice a cílech projektu. modelově propojují zájmy památkové péče a ochrany přírody se zachováním kulturní památky.

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Obsah 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU PRIORIT VAVAI... 5 2.1. SOUČASNÝ STAV V ČR... 5 2.2. POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍCH POSTUPŮ

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A.

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A. A. HODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJA- TÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI A HODNOCENÍ JE- JICH ZAPRACOVÁNÍ DO ZÚR JMK Pro účely posouzení souladu ZÚR JMK s relevantními

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Výtah pro MAS Bohumínsko Str.66 5 POPIS STRATEGIE PRV, jako jeden z nástrojů Společné zemědělské politiky, musí korespondovat

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS Duben 2002 1 STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS OBSAH: I. Stručné shrnutí profilu regionu II. SWOT analýza III. Strategická vize a globální cíle IV. Strategické

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 188 ISSN 1213-418X EKOLOGICKÁ VESNICE

Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 188 ISSN 1213-418X EKOLOGICKÁ VESNICE VĚDECKÉ SPISY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 188 ISSN 1213-418X Hana Urbášková EKOLOGICKÁ VESNICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ateliér

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

Politika architektury a stavební kultury České republiky

Politika architektury a stavební kultury České republiky III. Politika architektury a stavební kultury České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje 2014 Obsah Obsah OBSAH... 1 SEZNAM ZKRATEK... 2 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE...

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 2: Strategie příhraniční spolupráce inovačního centra Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více