Doktorský studijní program ZEMĚDĚLSKÁ CHEMIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doktorský studijní program ZEMĚDĚLSKÁ CHEMIE"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Doktorský studijní program ZEMĚDĚLSKÁ CHEMIE Oborová rada na ZF JU plní současně roli koordinační skupiny pro DSP zemědělská chemie na České zemědělské univerzitě v Praze, Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně a ZF JU v Č. Budějovicích. Předseda prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. Ústav chemie a biochemie AF MZLU v Brně Členové doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. Hydrobiologický ústav AV ČR v Č. Budějovicích - prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. - katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU - (zastupující předsedu OR v záleţitostech týkajících se ZF JU) prof. Ing. Martin Křížek, CSc. - katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU - prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc. katedra chemie FAPPZ ČZU v Praze - prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR v Č. Budějovicích doc. Ing. Jiří Špička, CSc. - katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU doc. Ing. Jan Tříska, CSc. - Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR v Č. Budějovicích Profil a uplatnění absolventa: Pro absolventy DSP zemědělská chemie je charakteristický chemický pohled na zemědělské systémy. Absolventi jsou schopni vědecké práce v oblastech leţících na styčných plochách chemie s jinými přírodovědnými a zemědělskými disciplinami. Obor vychovává odborníky pro studium procesů probíhajících při toku a přeměnách chemických látek v zemědělských systémech, kteří jsou schopni vnášet do této problematiky chemický pohled. Cílem studia je příprava absolventa schopného uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu. V průběhu studia získává student potřebné vědomosti z oborů chemie přírodních látek, speciální biochemie, metod chemické analýzy přírodních látek a některých speciálních zemědělských disciplin. Během studia student skládá zkoušku z anglického jazyka, dvě zkoušky z povinných odborných předmětů, tři zkoušky z předmětů volitelných a neurčený počet z výběrových předmětů. Předměty si vybírá podle zaměření disertační práce. Studium je akreditováno v českém jazyce. Formy studia jsou prezenční a kombinovaná.

2 Studijní předměty Anglický jazyk povinný Mgr. Dana Špatenková Chemie přírodních látek povinný * prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. (ZF JU) prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc. (FAPPZ ČZU) Biochemie (rostlin či ţivočichů) povinný * prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. (ÚSBE AV) doc. Ing. Jiří Špička, CSc. (ZF JU) Speciální metody analytické povinný * prof. Ing. Martin Kříţek, CSc. (ZF JU) doc. Ing. Jan Tříska, CSc. (ÚSBE AV) Chemie ţivotního prostředí volitelný prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. (ZF JU) Monitoring ţivotního prostředí volitelný doc. Ing. Jan Tříska, CSc. (ÚSBE AV) Ekotoxikologie a biogeochemické cykly volitelný prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (AF MZLU) Fyziologie rostlin volitelný RNDr. Jan Pokorný, CSc. (BÚ AV) Fyziologie hospodářských zvířat volitelný doc. Ing. Jan Trávníček, CSc. (ZF JU) Zemědělská mikrobiologie volitelný prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. (FAPPZ ČZU) Hydrochemie volitelný prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. (VŠCHT) Hydrobiologie volitelný doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. (VÚRH JU) Rybářství volitelný doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. (ZF JU) Německý jazyk výběrový Mgr. Janka Kalousová Francouzský jazyk výběrový Mgr. Hana Bušková Španělský jazyk výběrový Mgr. Hana Bušková Ruský jazyk výběrový PhDr. Eliška Slámová, Ph.D. Biostatistika výběrový prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU) Zpracování informací ve vědě výběrový doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc. (EF JU) * dva z těchto předmětů jsou povinné dle zaměření disertační práce Další výběrové předměty si můţe doktorand vybrat z nabídky předmětů doktorského studia ZF, JU, příp. jiných VŠ. Anotace povinných a povinně-volitelných předmětů Název předmětu: Anglický jazyk Slabá, D., Strnadová, Z.: Professional English I. Voznice, Leda 1995, 324 s. Slabá, D., Strnadová, Z.: Professional English II. Voznice, Leda 1995, 355 s. Odborná publikace podle studovaného oboru. Cílem předmětu je získání znalostí odborného jazyka a dovedností zaměřených na cizojazyčnou

3 komunikaci v oboru. Gramatika zaměřená na morfologii slovních druhů. Syntax odborného textu. Rozšíření slovní zásoby o odborná terminologie studovaného oboru. Překlad odborných textů. Volba vhodných ekvivalentů v cílovém jazyce. Název předmětu: Chemie přírodních látek Belitz, H.-D., Grosch, W.: Food Chemistry. Berlin, Springer 1999, 992 pp. Velíšek, J.: Chemie potravin I aţ III. Tábor, OSSIS 1999, 352 s s s. D Mello, J.P.F.: Handbook of Plant and Fungal Toxicants. Boca Raton, CRC Press 1997, 356 pp. Kalač, P., Míka, V.: Přirozené škodlivé látky v rostlinných krmivech. Praha, ÚZPI 1997, 317 s. Cílem je prohloubit a rozšířit vysokoškolské znalosti chemie přírodních látek, jejich fyzikálních a chemických vlastností, biologických účinků a významných vzájemných reakcí. Primární a sekundární metabolity rostlin. Základní ţiviny bílkoviny, lipidy a sacharidy. Glykosidy. Rostlinné fenoly. Terpeny. Steroidy. Alkaloidy. Přírodní barviva. Vitaminy a hormony. Nukleové kyseliny. Toxické a antinutriční látky. Specificky účinné látky (antioxidanty, emulgátory, antibiotika aj.). Organické kontaminanty potravních řetězců. Název předmětu: Biochemie (rostlin či ţivočichů) Murray, R.K., Granner, D.K. - Mayes, P.A. - Rodwell, V.W.: Harper s Biochemistry. London, Prentice-Hall Int. Inc. 1993, 806 pp. Stryer, L.: Biochemistry. New York, Freeman 1998, 1064 pp. Vodráţka, Z.: Biochemie. Praha, Academia 1996, 506 s. Voet, D., Voet, J.G.: Biochemie. Praha, Victoria Publ. 1995, 1325 s. Cílem je poskytnout rozšířený a prohloubený přehled obecné a aplikované biochemie, na kterou dle zaměření doktoranda navazují speciální partie biochemie rostlin nebo biochemie ţivočichů. Obecná biochemie: Biopolymery (bílkoviny, nukleové kyseliny, polysacharidy, lipidové komplexy). Enzymy (rozdělení, mechanismus účinku, stanovení aktivity, inhibice enzymové aktivity). Metabolismus primární a sekundární (dýchací řetězec, citrátový cyklus a další). Významné nízkomolekulární biologicky aktivní látky (vitaminy, nukleotidy, koenzymy a další). Genetická informace a genové technologie. Biochemie cizorodých látek. Aplikovaná biochemie. Biochemie rostlin: Fotosyntéza. Vyuţití dusičnanů, amonných solí, síry a vzdušného dusíku rostlinami. Biochemické reakce na změnu vodního reţimu, nízké teploty a zasolení. Biochemické procesy při klíčení a zrání. Sekundární metabolity rostlin. Praktický význam rostlinných látek. Rostlinné biotechnologie. Biochemie ţivočichů: Hormony a jejich působení. Molekulární imunologie. Biochemické pochody v gastrointestinálním traktu monogastrických a polygastrických zvířat. Ţivočišné biotechnologie. Název předmětu: Speciální metody analytické

4 Kellner, R. et al.: Analytical Chemistry. Weinheim, Wiley-VCH, 1998, 489 pp. Skoog, D.A. et al.: Fundamentals of Analytical Chemistry. Philadelphia, Sounders College Publ., 1996, 423 pp. Skoog, D.A. et al.: Principles of Instrumental Analysis. Philadelphia, Sounders College Publ., 1998, 849 pp. Kealey, D., Haines, P.J.: Analytical Chemistry. Oxford, BIOS Sci. Publ., 2002, 342 pp. Churáček,J. et al.: Analytická separace látek. Praha, SNTL, 1990, 384 s. Holzbecher,Z., Churáček,J.: Analytická chemie. Praha, SNTL, 1987, 652 s. Eckschlager,K., Horsák,I., Kodejš,Z.: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. Praha, SNTL/ALFA,1980, 224 s. Miller, J.N., Miller, J.C.: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry. 4 th Ed. Harlow, Pearson Educ., 2000, 271 pp. Drbal,K.,Kříţek,M.: Analytická chemie. Č.Budějovice, JU, 1999, 186 s. Kříţek,M.: Základy výpočtů v analytické chemii. Č.Budějovice, JU, 2001, 69 s. Cílem předmětu je navázat na znalosti základů analytické chemie a poskytnout přehled o moderních technikách pouţívaných v analytické chemii. Chyby chemických rozborů, vyjadřování výsledků. Vyhodnocování výsledků instrumentálních metod. Citlivost přístroje. Mez stanovitelnosti. Vlivy matrice a jejich kompenzace. Rovnováhy proteolytické, komplexotvorné, oxidačně redukční, rovnováhy v roztocích málo rozpustných sloučenin. Chromatografické metody. Princip chromatografických metod, jejich rozdělení. Kapalinová chromatografie - teoretické základy, distribuční konstanta, účinnost chromatografického procesu a její vyjadřování. Druhy kapalinové chromatografie - adsorpční, rozdělovací, ionexová. Principy plynové chromatografie. Rozdělení metod plynové chromatografie. Přístrojové vybavení pro plynovou chromatografii. Optické metody chemické analýzy. Obecné principy, součásti optických přístrojů. Emisní spektrální analýza, principy, pouţití v praxi. Absorpční metody. Absorpční spektrofotometrie v oblasti viditelného a ultrafialového záření. Infračervená spektrometrie. Hmotnostní spektrometrie. Elektroanalytické metody. Potenciometrické metody, iontově selektivní elektrody, jejich konstrukce a pouţití. Polarografie. Polarizace elektrod a depolarizační děje. Rtuťová kapková elektroda, přístroje pro polarografii, měření polarografických vln. Voltametrická rozpouštěcí polarografie.elektromigrační metody. Elektroforéza, základní principy, pracovní technika, přístroje. Izotachoforéza, principy, přístrojová technika. Název předmětu: Chemie ţivotního prostředí Manahan, S.E.: Environmental Chemistry. Boca Raton, Lewis. Publ., 1994, 811 pp. Francis, B.M.: Toxic Substances in the Environment. New York, J. Wiley,1994, 360 pp. Schlesinger, W.H.: Biogeochemistry. An Analysis of Global Change. San Diego, Acad. Press, 1991, 443 pp. Schwarzenbach, R.P., Gschwend, P.M., Imboden, D.M.: Environmental Organic Chemistry. New York, J. Wiley, 1993, 681 pp. Yen, T.S.: Environmental Chemistry: Chemistry of Major Environmental Cycles. Inter. College Press, London, 2005, 619 pp. Kalač, P., Tříska, J.: Chemie ţivotního prostředí. Skriptum JU v Č. Budějovicích, 1998, 147 s. Cílem je poskytnout přehled environmentální chemie, syntetizující dílčí poznatky z chemických a

5 biologických disciplin, prohloubit je a rozšířit. Současně uvést základní legislativu. Základy ekotoxikologie. Ekotoxikologie kationtů a aniontů, radioaktivních látek, organických kontaminantů a polutantů. Atmosféra: charakteristika, sloţení, reakce základních sloţek, polutanty a jejich chemické reakce, globální ohroţení atmosféry. Technická opatření pro sníţení emisí. Geosféra: sloţení půd, kontaminace půd a dekontaminační postupy. Hydrosféra: hydrochemie, mikrobiologie vod, znečisťující látky, chemie vodárenských úprav a čistění odpadních vod. Biogeochemické globální cykly vody, uhlíku, kyslíku, dusíku, fosforu a síry. Název předmětu: Monitoring ţivotního prostředí Pérez-Bendito D., Rubio S.: Environmental Analytical Chemistry. Amsterdam, Elsevier 1999, 842 pp. Skoog D.A., Leary J.J.: Principles of Instrumental Analysis. Orlando, Florida, Saunders College Publ. 1992, 700 pp. Manahan S.E.: Environmental Chemistry. Boca Raton, Lewis Publ. 1994, 811 pp. Popl M., Fähnrich J.: Analytická chemie ţivotního prostředí. Praha, VŠCHT 1999, 218 s. Kalač P., Tříska J.: Chemie ţivotního prostředí. Č. Budějovice, ZF JU 1998, 147 s. Cílem je poskytnout teoretické základy metod a přehled stanovení chemických látek ve sloţkách ţivotního prostředí. Rovnováhy chemických látek ve sloţkách ekosystému, fugacita, fugacitní kapacita. Analýza oxidů síry a dusíku a dalších kontaminantů v atmosféře, analýza těkavých a netěkavých organických látek. Způsoby zakoncentrování látek z ovzduší, vody a půdy. Extrakce plynem, kapalinou a tuhým sorbentem. Stanovení polutantů ve vodě a v půdě. Organochlorové pesticidy, fenoly, tenzidy, polychlorované bifenyly, polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany, polyaromatické uhlovodíky. Teoretické základy chromatografických separací a hmotnostní spektrometrie. Rychlé screeningové metody na stanovení polutantů, pasivní dosimetrie. Odběry vzorků, přesnost a správnost analýz, detekční limit, návratnost, relativní směrodatná odchylka, OA/QC, validace metod, referenční materiály. Název předmětu: Ekotoxikologie a biogeochemické cykly Manahan, S.E.: Environmental Chemistry. Boca Raton, Lewis. Publ., 1994, 811 pp. Francis, B.M.: Toxic Substances in the Environment. New York, J. Wiley,1994, 360 pp. Reeve R. N.: Environmental Analysis, New York, J. Wiley, 1994, 263 pp. Káš J. (Ed.): Biochemie ţivotního prostředí, VŠCHT Praha, 1996, 119 s. Káš J. (Ed.): Biotechnologie ţivotního prostředí, VŠCHT Praha, 1997, 135 s. Biochemické cykly makro- a mikrobiogenních prvků. Anorganické a organické sloučeniny v ţivotním prostředí a jejich toxicita. Chemie svrchních vrstev litosféry. Vlastnosti a chemie půd, sorpční vlastnosti, dynamika chemických a geochemických procesů. Zdroje polutantů, jejich transfer a degradace. Chemie povrchových, podzemních a odpadních vod. Dynamika chemických reakcí, geochemické cykly voda-ovzduší, půda-voda. Vlastnosti sedimentů. Chemické znečištění vod, zdroje polutantů, jejich vlastnoti a degradace. Chemické vlastnosti atmosféry, fotochemické reakce, transformace látek v ovzduší. Zdroje znečištění. Chemie bioty, chemická charakteristika intoxikantů flory a fauny, vstup a transfer polutantů a jejich

6 degradace. Potravní řetězce a jejich kontaminace. Vlastnosti průmyslových, zemědělských a domovních odpadů, metody jejich likvidace. Základy instrumentálních metod. Stanovení majoritních a minoritních sloţek. Metody vyhodnocení a interpretace výsledků, Legislativa. Název předmětu: Fyziologie rostlin Procházka, J. et al.: Fyziologie rostlin. Praha, Academia 1998, 484 s. Lacher, M.: Fyziologická ekologie rostlin. Praha, Academia 1988, 361 s. Cílem předmětu je objasnit vliv prostředí na fyziologické procesy ovlivňující produkci rostlin a její kvalitu v rámci ekologické fyziologie. Vodní provoz, stres, vliv výţivy a odrůdy. Minerální výţiva, biogenní prvky, ekologie, deficience, transportní mechanismy, utilizace, kvalita produkce. Fyziologie a ekologie fotosyntézy, vliv faktorů prostředí, transport asimilátů, antagonismus a synergismus iontů. Fyziologie a ekologie růstu a vývoje rostlin, růstové korelace, apikální dominance, regenerace, transplantace. Fyziologie a ekologie květní tvorby, plodů, iniciace, reakce rostlin na chlad. Fyziologie nemocné rostliny, fyziologická podstata infekce, reakce jednotlivých procesů a celé rostliny. Název předmětu: Fyziologie hospodářských zvířat Döcke, F. et al.:veterinärmedizinische Endokrinologie. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag 1994, 863 s. McDowell, L.R.: Minerals in Animal and Human Nutrition. Londýn, Academic Press, Inc. 1992, 524 pp. Mehner, A., Hartfiel, W.: Handbuch der Geflügelphysiologie. I. a II. díl, Jena, WEB Gustav Fischer Verlag 1983, 1155 s. Toman, M. et al.: Veterinární imunologie. Praha, Grada Publishing 2000, 413 s. Sova, Z. et al.: Fyziologie hospodářských zvířat. Praha, SZN 1990, 469 s. Cílem předmětu je prohloubení znalostí o funkční kapacitě orgánových systémů významných pro reprodukci, produkci a adaptaci hospodářských zvířat. Fyziologické principy regulace reprodukce, laktace, produkce vajec a růstu. Metabolická odezva na produkční, nutriční a environmentální zátěţe u jednotlivých druhů hospodářských zvířat. Metabolické uplatnění vitamínů a minerálních látek. Neuroendokrinní systém v řízení adaptace, vyšší nervová činnost hospodářských zvířat, funkce smyslových orgánů. Fyziologické aspekty při zajišťování pohody zvířat, vliv prostředí na ţivotní projevy zvířat. Funkční zvláštnosti orgánových systémů během prenatálního a postnatálního vývoje hospodářských zvířat. Název předmětu: Zemědělská mikrobiologie Marendiak, D., et al.: Pol nohospodárska mikrobiológia. Bratislava, Príroda 1987, 433 s. Prescott, L.M., et al.: Microbiology. Dubuque, WCB 1996, 935 pp. Paul, E.A., Clark F.E.: Soil Microbiology and Biochemistry. San Diego, Academic Press 1996, 486 pp. Atlas, R.M.: Principles of Microbiology. Boston, WCB McGraw-Hill 1997, 1298 pp. Brady, N.C., Weil, R.R.: The Nature and Properties of Soils. New Jersey, Prentice Hall 1999, 881

7 pp. Předmět navazuje na předchozí studium mikrobiologických a chemických (zvláště biochemie) disciplin. Charakteristika významných skupin mikroorganismů v mikrobních společenstvech vzájemné interakce. Příjem ţivin a metabolismus mikroorganismů. Proměnlivost a genetika bakterií. Vliv podmínek prostředí na mikroorganismy. Účast mikroorganismů v přeměnách biogenních prvků (C, N, P, S). Mikrobiologie půdy, funkce mikroorganismů v půdním prostředí. Mikrobiologie krmiv a potravin. Mikrobiologie ţivočišného organismu (zvláště trávicí trakt, pozitivní i negativní funkce) a moţnosti jejího ovlivnění. Metodické přístupy k hodnocení výskytu a aktivit mikrobních společenstev. Název předmětu: Hydrochemie Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, SNTL 1990, 480 s. Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, VŠCHT 1999, 568 s. Stumm, W., Morgan, J.J.: Aquatic Chemistry, 2 nd ed. Oxford, Blackwell 1981, 200 pp. Cílem je shrnutí geneze, vlastností, výskytu a významu jednotlivých anorganických a organických sloţek vody. Studium procesů jejich distribuce a cirkulace v prostředí. Poţadavky na jakost vod. Přírodní vodní systémy, povrchové vody sladké a slané, podzemní vody, voda v atmosféře, půdní. Fyzikální vlastnosti vody a vodných roztoků. Chemická termodynamika, rovnováhy a rychlosti chemických dějů v přírodních vodních systémech. Rovnováhy na rozhraní kapalina - plynná fáze, rozpouštění plynů v kapalinách. Acidobazické rovnováhy v přírodních vodách, význam uhličitanového systému. Rozpouštěcí a sráţecí rovnováhy. Adsorpční rovnováhy. Komplexotvorné rovnováhy. Oxidačně-redukční rovnováhy. Sloţení přírodních vod - anorganické komponenty. Sloţení přírodních vod - organické komponenty. Organický uhlík, metody na stanovení mnoţství organického uhlíku. Znečišťování vodních ekosystémů, moţnosti kontroly a předcházení. Název předmětu: Hydrobiologie Hartman, P.et al.: Hydrobiologie. Praha, Informatorium 1998, 334 s. Lelák, J., Kubíček, F.: Hydrobiologie. Praha, UK 1991, 256 s. Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, VŠCHT 1999, 568 s. Janda, J., Pechar, L.: Trvale udrţitelné vyuţívání rybníků v CHKO a BR Třeboňsko.Gland, IUCN 1986, 189 s. Schönborn, W.: Fliessgewässerbiologie. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag 1992, 504 s. Cílem předmětu je objasnit základní a funkční aspekty vodních ekosystémů, strukturu společenstev stojatých a tekoucích vod, funkční a trofické vztahy a regulační mechanismy. Postavení hydrobiologie v systému přírodních věd, voda jako ţivotní prostředí. Základní charakteristiky a klasifikace vodního prostředí. Sluneční záření a světelné klima ve vodách. Ţiviny - dusík, fosfor, uhlík, ostatní biogenní prvky. Struktura a funkce hlavních společenstev vodních organismů. Primární a sekundární produkce, trofické vztahy a modifikace trofických sítí. Regulační mechanismy a význam ţivotních procesů pro kvalitu vodního prostředí. Látková a energetická bilance. Proces eutrofizace a acidifikace povrchových vod. Toxické látky ve vodním prostředí. Odpadní vody, způsoby čištění, biologické čištění odpadních vod.

8 Název předmětu: Rybářství Hanel, L.: Ochrana ryb a mihulí. Vlašim, ČSOP 1995,139 s. Hartman, P.et al..: Hydrobiologie. Praha, Informatorium 1998, 334 s. Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, VŠCHT 1999, 568 s. Barnes, K.S.R., Mann, H.K.: Fundamentals of Aquatic Ecology. Oxford, BSP 1991, 270 pp. Bohl, M.: Zucht und Produktion von Süsswasserfischen. Frankfurt, DLG Verlags 1999, 719 s. Cílem je shrnout a rozšířit znalosti ekologických principů chovu ryb a způsoby obhospodařování rybníků, tekoucích a stojatých vod. Rozdělení vodních ekosystémů a hydrobiocenóz. Vztahy ryb k abiotickým a biotickým faktorům. Ryby lotického a lentického prostředí, ochrana a aklimatizace. Charakteristika ekologických skupin ryb. Ichtyologická klasifikace vodních toků a nádrţí. Ekologie přirozeného, poloumělého a umělého rozmnoţování ryb, zarybňování nádrţí a tekoucích vod. Rybářské obhospodařování toků a víceúčelových nádrţí. Metody odlovu ryb ve stojatých a tekoucích vodách, lovební prostředky. Zásady a principy lovu ryb elektrickým agregátem. Seznam školitelů Jméno Pracoviště Specializace prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU Chemie biologicky účinných látek zemědělských produktů a potravin. prof. Ing. Martin Křížek, CSc. katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU Analýza biologicky účinných látek zemědělských produktů a potravin. doc. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR Biochemické metody a biotechnologické postupy. doc. Ing. Jiří Špička, CSc. katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU Analýza biologicky účinných látek zemědělských produktů a potravin. doc. Ing. Jan Tříska, CSc. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR Vývoj analytických metod přírodních látek a kontaminantů, ekomonitoring. Témata disertačních prací řešených v DSP ZCH v současné době Téma disertační práce Student/ Školitel Vyuţití magnetických technik v potravinářském a zemědělském výzkumu Studium vlivu diferencované výţivy skotu v podhorských oblastech ČR na obsah a zastoupení mastných kyselin v hovězím mase a mléčném tuku Změny obsahu biologicky účinných polyaminů při skladování a zpracování vybraných potravních surovin Studium vlastností benzo[c]fenanthridinových alkaloidů Pozn.: K kombinovaná forma studia, P prezenční forma studia Mgr. Marie BOROVSKÁ (P) doc. I. Šafařík Mgr. Antonín MACEK (K) doc. J. Špička Ing. Mária KOZOVÁ (P) prof. P. Kalač Ing. Helena ABSOLÍNOVÁ (K) prof. M. Kříţek

9 Obhájené disertační práce v DSP ZCH Příjmení, jméno a titul studenta JÍROVCOVÁ Eva Ing. SVOBODA Lubomír Mgr. JANOUŠKOVÁ Dagmar Ing. STEIDLOVÁ Štěpánka Ing. DADÁKOVÁ Eva Ing. CHRASTNÝ Vladislav Mgr. KRAUSOVÁ Petra Mgr. Ukončení Téma disertační práce Školitel 2000 Studium absorptivity p-benzochinonu a hydrochinonu a moţnosti jejího vyuţití pro separaci z vod. prof. K. Drbal 2002 Faktory ovlivňující obsah těţkých kovů v houbách. prof. P. Kalač 2002 Obsah rtuti ve tkáních ryb. prof. K. Drbal a prof. Z. Svobodová 2003 Výskyt některých minoritních látek ve vybraných prof. P. Kalač druzích siláţí a studium faktorů ovlivňujících jejich tvorbu Vývoj metodiky stanovení významných flavonoidů a prof. M. Kříţek její aplikace na vybrané zemědělské plodiny Analytické moţnosti stanovení stopových prvků prof. M. Kříţek v povrchových vodách metodou ICP-MS Faktory ovlivňující výskyt biologicky účinných prof. P. Kalač polyaminů ve vybraných potravinách. Seznam členů komisí pro obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky schválených vědeckou radou ZF pro DSP obor Zemědělská chemie Příjmení a jméno Tituly a hodnosti Pracoviště BENDL Jiří RNDr., CSc. MŢP ČR Praha ČERMÁK Bohuslav doc. Ing., CSc. ZF JU ČURN Vladimír prof. Dr. Ing. ZF JU DOSTÁLOVÁ Jana * doc. Ing., CSc. FPBT VŠCHT Praha DRBAL Karel prof. Ing., CSc. důchodce, dříve ZF JU GABRIEL Jiří * RNDr., CSc. MBÚ AV ČR Praha HEJZLAR Josef * doc. Ing., CSc. HBÚ AV ČR Č. Budějovice HORÁK Vladimír * doc. Ing., CSc. FAPPZ ČZU Praha KALAČ Pavel prof. Ing., CSc. ZF JU KLÁN Jaroslav * RNDR. et Mgr., CSc. 1. LFU UK Praha KLEJDUS Bořivoj * prof. Mgr. Ph.D. AF MZLU Brno KLEMENTOVÁ Šárka doc. RNDr., CSc. PřF JU KOLÁŘ Ladislav prof. Ing., DrSc. ZF JU KOMPRDA Tomáš * prof. MVDr. Ing., CSc. AF MZLU v Brně KŘÍŢEK Martin prof. Ing., CSc. ZF JU KUBÁŇ Vlastimil * prof. RNDr., DrSc. AF MZLU Brno LACHMAN Jaromír * prof. Ing., CSc. FAPPZ ČZU Praha

10 PÁNEK Jan * doc. Ing., CSc. FPBT VŠCHT Praha PAPÁČEK Miroslav prof. RNDr., CSc. PF JU PIPEK Petr * prof. Ing., CSc. FPBT VŠCHT Praha PITTER Pavel * prof. Ing., DrSc. VŠCHT Praha SÁKRA Tomáš * doc. Ing., CSc. UP Pardubice SVOBODOVÁ Zdeňka prof. MVDr., DrSc. VÚRH JU Vodňany/ VFU Brno ŠAFAŘÍK Ivo * doc. Ing., DrSc. ÚSBE AV ČR Č. Budějovice ŠAVEL Jan * doc. Ing., CSc. Budvar,s.p., Č. Budějovice ŠPIČKA Jiří doc. Ing., CSc. ZF JU TRÁVNÍČEK Jan doc. Ing., CSc. ZF JU TŘÍSKA Jan * doc. Ing., CSc. ÚSBE AV ČR Č. Budějovice Pracovníci označení * byli schváleni MŠMT jako externí členové komisí.

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.072.4.00/12.0045 Koordinátor: Mgr. Martin Šlachta, Ph.D. Metodik: prof. Ing. Jan Frelich, CSc. Finanční manažerka:

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Základy biochemie KBC/BCH

Základy biochemie KBC/BCH ÚVOD Základy biochemie KBC/BCH Přednáška 4 h, Út, Pá od 8:00 do 9:30 Počet kreditů - 4 Materiály budou na webu KBC Další výukové materiály http://ibiochemie.upol.cz Zkouška písemná předtermíny v týdnu

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím

Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Variace 1 Ekologie a její obory, vztahy mezi organismy a prostředím Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku Globální oběh látek v přírodě se žádná látka nevyskytuje stále na jednom místě díky různým činitelům (voda, vítr..) se látky dostávají do pohybu oběhu - cyklu N

Více

Preventivní medicína

Preventivní medicína Preventivní medicína Předseda Doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc., Ústav epidemiologie LF UK tel: 26710 2485 fax: 272 738 497 e-mail: martin.celko@lfcuni.cz Místopředseda Prof. MUDr. Kamil Provazník,

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod

Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů. Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Hodnocení CHEMICKÉHO stavu a fyzikálně-chemické složky EKOLOGICKÉHO stavu vodních útvarů Mgr. Martin Pták Martin.Ptak@mzp.cz Odbor ochrany vod Proč hodnotit vodní útvary? Směrnice 2000/60/ES Evropského

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Z á p i s z 2. řádného zasedání vědecké rady fakulty ze dne 27.května 2010 ve velké zasedací síni rektorátu,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.2

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně duben 2013 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_BUŇKA 1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI Alena Ševců Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, alena.sevcu@tul.cz, tel. 485 353 786 Obsah: Ekologie jako věda. Základní ekologické pojmy a principy.

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012)

Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem. Pokročilé metody studia speciace polutantů. (prozatímní učební text, srpen 2012) Fakulta životního prostředí v Ústí nad Labem Pokročilé metody studia speciace polutantů (prozatímní učební text, srpen 2012) Obsah kurzu: 1. Obecné strategie speciační analýzy. a. Úvod do problematiky

Více

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ)

Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) Mikrobiologický ústav AV ČR (MBÚ) INSTITUTE OF MICROBIOLOGY, ASCR IČ: 61388971 5. sekce věd HS: MBÚ adresa: telefon: 296 441 111 Vídeňská 1083 fax: 244 471 286 142 20 Praha 4 e-mail: mbu@biomed.cas.cz

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden Zemědělské systémy I. 1.-6. týden prof. Ing. Josef Soukup, CSc. katedra agroekologie a biometeorologie www.af.czu.cz/kab garant předmětu FAPPZ, 1. patro, č.dv. 143 soukup@af.czu.cz Zemědělské systémy I.

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů. Ing. Věra Očenášková +420 220 197 451 vera_ocenaskova@vuv.cz

Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů. Ing. Věra Očenášková +420 220 197 451 vera_ocenaskova@vuv.cz Referenční laboratoř složek životního prostředí a odpadů Ing. Věra Očenášková +420 220 197 451 vera_ocenaskova@vuv.cz Z historie ústavu 1919 zřízen jako Státní ústav hydrologický 1922 započaly výzkumné

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Zemědělské inženýrství (v prezenční nebo kombinované formě)

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Zemědělské inženýrství (v prezenční nebo kombinované formě) Všeobecné zemědělství prezenční nebo kombinovaná forma studia Charakteristika oboru: Obor je určen pro absolventy středních škol, kteří chtějí získat všeobecný přehled z oblasti živočišné výroby, rostlinné

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU pro akademický rok 2016/2017 České Budějovice říjen 2015 Na Zemědělské fakultě JU jsou akreditovány všechny typy studijních

Více

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení

CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení CHEMICKÁ A BIOLOGICKÁ KOROZE STAVEBNÍCH HMOT... Biologická koroze (biokoroze) obecně Základní pojmy, členění, charakteristika Podmínky pro působení biodeteriogenů Biokoroze stavebních materiálů Vznik a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

6. Mikroelementy a benefiční prvky. 7. Toxické prvky Al a těžké kovy, mechanismy účinku, obranné mechanismy rostlin

6. Mikroelementy a benefiční prvky. 7. Toxické prvky Al a těžké kovy, mechanismy účinku, obranné mechanismy rostlin 1. Základní úvod do problematiky Historie studia minerální výživy rostlin, obecné mechanismy příjmu minerálních živin, transportní procesy na membránách. 2. Příjem minerálních živin kořeny rostlin a jejich

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

Název opory DEKONTAMINACE

Název opory DEKONTAMINACE Ochrana obyvatelstva Název opory DEKONTAMINACE doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 O P E R A Č N Í P R O G R A M V Z D Ě L Á V Á N Í P R O K O N K U R E N C E S C

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY. Sedimentace. sedimentace. eroze. Půdní eroze. zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY.

Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY. Sedimentace. sedimentace. eroze. Půdní eroze. zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY. Ostrov Vilm Ostrov Vilm 5. KOLOBĚH HMOTY eroze sedimentace Sedimentace Půdní eroze zaniklý záliv 5.1 ZÁKLADNÍPOJMY KOLOBĚHU HMOTY Zaniklý záliv 1 ZÁSOBNÍKY A ROZHRANÍ 5.1.1. ZÁSOBNÍK Složka zásobník prostředí

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium)

Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium) Okruhy SZZ Voda strategická surovina (navazující studium) HOSPODAŘENÍ S VODOU 1. Voda a její význam jako surovina a složka ŽP, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, členění vody dle použití požadavky na

Více

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 2 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Abiotický stres - sucho

Abiotický stres - sucho FYZIOLOGIE STRESU Typy stresů Abiotický (vliv vnějších podmínek) sucho, zamokření, zasolení půd, kontaminace prostředí toxickými látkami, chlad, mráz, vysoké teploty... Biotický (způsobený jiným druhem

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil

Problematika dioxinů v krmivech. Miroslav Vyskočil Problematika dioxinů v krmivech Miroslav Vyskočil Obsah prezentace Dioxiny vznik, výskyt, dopady Dioxiny v potravinovém řetězci Nařízení Komise 225/2012 Kontrola přítomnosti dioxinů vkrmivech Dioxiny Dioxiny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Monitorování životního prostředí. Monitoring vody Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Digitální učební materiály

Více

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s.

KADLEC, I. et al.: Syrové kravské mléko a jeho jakost. Praha, Milcom servis 1998, 50 s. Použitá a doporučená literatura KADLEC, P. et al.: Technologie potravin II. Praha, VŠCHT 2002, 236 s. KRATOCHVÍL, L., ZADRAŽIL, K., PEŠEK, M.: Mlékařství a hodnocení živočišných výrobků. VŠZ Praha 1985,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00

Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Studentská vědecká konference 2015 Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Sponzoři: Seznam sekcí a složení komisí ústav 324 Komise: Předseda:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie

ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie ÚVOD DO PROBLEMATIKY Výklad základních pojmů v oboru aplikované geochemie a kontaminační geologie Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Základní pojmy Jsou podrobně

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Ústav chemie a analýzy potravin. Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Ústav chemie a analýzy potravin Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Literatura Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I, Ossis, Tábor, 2009 Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin II, Ossis, Tábor, 2009 Ing.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod

Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Ichtyologické důsledky znečišťování povrchových vod Hydrologická situace ČR, vývoj znečištění vod, vodní eroze, specifické polutanty, ohrožené druhy

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Konstrukce a výroba speciálních optických dielektrických multivrstev pro systémy FluorCam Firma příjemce voucheru

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více