Doktorský studijní program ZEMĚDĚLSKÁ CHEMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doktorský studijní program ZEMĚDĚLSKÁ CHEMIE"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Doktorský studijní program ZEMĚDĚLSKÁ CHEMIE Oborová rada na ZF JU plní současně roli koordinační skupiny pro DSP zemědělská chemie na České zemědělské univerzitě v Praze, Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně a ZF JU v Č. Budějovicích. Předseda prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. Ústav chemie a biochemie AF MZLU v Brně Členové doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. Hydrobiologický ústav AV ČR v Č. Budějovicích - prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. - katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU - (zastupující předsedu OR v záleţitostech týkajících se ZF JU) prof. Ing. Martin Křížek, CSc. - katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU - prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc. katedra chemie FAPPZ ČZU v Praze - prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR v Č. Budějovicích doc. Ing. Jiří Špička, CSc. - katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU doc. Ing. Jan Tříska, CSc. - Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR v Č. Budějovicích Profil a uplatnění absolventa: Pro absolventy DSP zemědělská chemie je charakteristický chemický pohled na zemědělské systémy. Absolventi jsou schopni vědecké práce v oblastech leţících na styčných plochách chemie s jinými přírodovědnými a zemědělskými disciplinami. Obor vychovává odborníky pro studium procesů probíhajících při toku a přeměnách chemických látek v zemědělských systémech, kteří jsou schopni vnášet do této problematiky chemický pohled. Cílem studia je příprava absolventa schopného uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu. V průběhu studia získává student potřebné vědomosti z oborů chemie přírodních látek, speciální biochemie, metod chemické analýzy přírodních látek a některých speciálních zemědělských disciplin. Během studia student skládá zkoušku z anglického jazyka, dvě zkoušky z povinných odborných předmětů, tři zkoušky z předmětů volitelných a neurčený počet z výběrových předmětů. Předměty si vybírá podle zaměření disertační práce. Studium je akreditováno v českém jazyce. Formy studia jsou prezenční a kombinovaná.

2 Studijní předměty Anglický jazyk povinný Mgr. Dana Špatenková Chemie přírodních látek povinný * prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. (ZF JU) prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc. (FAPPZ ČZU) Biochemie (rostlin či ţivočichů) povinný * prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. (ÚSBE AV) doc. Ing. Jiří Špička, CSc. (ZF JU) Speciální metody analytické povinný * prof. Ing. Martin Kříţek, CSc. (ZF JU) doc. Ing. Jan Tříska, CSc. (ÚSBE AV) Chemie ţivotního prostředí volitelný prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. (ZF JU) Monitoring ţivotního prostředí volitelný doc. Ing. Jan Tříska, CSc. (ÚSBE AV) Ekotoxikologie a biogeochemické cykly volitelný prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (AF MZLU) Fyziologie rostlin volitelný RNDr. Jan Pokorný, CSc. (BÚ AV) Fyziologie hospodářských zvířat volitelný doc. Ing. Jan Trávníček, CSc. (ZF JU) Zemědělská mikrobiologie volitelný prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. (FAPPZ ČZU) Hydrochemie volitelný prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. (VŠCHT) Hydrobiologie volitelný doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. (VÚRH JU) Rybářství volitelný doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. (ZF JU) Německý jazyk výběrový Mgr. Janka Kalousová Francouzský jazyk výběrový Mgr. Hana Bušková Španělský jazyk výběrový Mgr. Hana Bušková Ruský jazyk výběrový PhDr. Eliška Slámová, Ph.D. Biostatistika výběrový prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU) Zpracování informací ve vědě výběrový doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc. (EF JU) * dva z těchto předmětů jsou povinné dle zaměření disertační práce Další výběrové předměty si můţe doktorand vybrat z nabídky předmětů doktorského studia ZF, JU, příp. jiných VŠ. Anotace povinných a povinně-volitelných předmětů Název předmětu: Anglický jazyk Slabá, D., Strnadová, Z.: Professional English I. Voznice, Leda 1995, 324 s. Slabá, D., Strnadová, Z.: Professional English II. Voznice, Leda 1995, 355 s. Odborná publikace podle studovaného oboru. Cílem předmětu je získání znalostí odborného jazyka a dovedností zaměřených na cizojazyčnou

3 komunikaci v oboru. Gramatika zaměřená na morfologii slovních druhů. Syntax odborného textu. Rozšíření slovní zásoby o odborná terminologie studovaného oboru. Překlad odborných textů. Volba vhodných ekvivalentů v cílovém jazyce. Název předmětu: Chemie přírodních látek Belitz, H.-D., Grosch, W.: Food Chemistry. Berlin, Springer 1999, 992 pp. Velíšek, J.: Chemie potravin I aţ III. Tábor, OSSIS 1999, 352 s s s. D Mello, J.P.F.: Handbook of Plant and Fungal Toxicants. Boca Raton, CRC Press 1997, 356 pp. Kalač, P., Míka, V.: Přirozené škodlivé látky v rostlinných krmivech. Praha, ÚZPI 1997, 317 s. Cílem je prohloubit a rozšířit vysokoškolské znalosti chemie přírodních látek, jejich fyzikálních a chemických vlastností, biologických účinků a významných vzájemných reakcí. Primární a sekundární metabolity rostlin. Základní ţiviny bílkoviny, lipidy a sacharidy. Glykosidy. Rostlinné fenoly. Terpeny. Steroidy. Alkaloidy. Přírodní barviva. Vitaminy a hormony. Nukleové kyseliny. Toxické a antinutriční látky. Specificky účinné látky (antioxidanty, emulgátory, antibiotika aj.). Organické kontaminanty potravních řetězců. Název předmětu: Biochemie (rostlin či ţivočichů) Murray, R.K., Granner, D.K. - Mayes, P.A. - Rodwell, V.W.: Harper s Biochemistry. London, Prentice-Hall Int. Inc. 1993, 806 pp. Stryer, L.: Biochemistry. New York, Freeman 1998, 1064 pp. Vodráţka, Z.: Biochemie. Praha, Academia 1996, 506 s. Voet, D., Voet, J.G.: Biochemie. Praha, Victoria Publ. 1995, 1325 s. Cílem je poskytnout rozšířený a prohloubený přehled obecné a aplikované biochemie, na kterou dle zaměření doktoranda navazují speciální partie biochemie rostlin nebo biochemie ţivočichů. Obecná biochemie: Biopolymery (bílkoviny, nukleové kyseliny, polysacharidy, lipidové komplexy). Enzymy (rozdělení, mechanismus účinku, stanovení aktivity, inhibice enzymové aktivity). Metabolismus primární a sekundární (dýchací řetězec, citrátový cyklus a další). Významné nízkomolekulární biologicky aktivní látky (vitaminy, nukleotidy, koenzymy a další). Genetická informace a genové technologie. Biochemie cizorodých látek. Aplikovaná biochemie. Biochemie rostlin: Fotosyntéza. Vyuţití dusičnanů, amonných solí, síry a vzdušného dusíku rostlinami. Biochemické reakce na změnu vodního reţimu, nízké teploty a zasolení. Biochemické procesy při klíčení a zrání. Sekundární metabolity rostlin. Praktický význam rostlinných látek. Rostlinné biotechnologie. Biochemie ţivočichů: Hormony a jejich působení. Molekulární imunologie. Biochemické pochody v gastrointestinálním traktu monogastrických a polygastrických zvířat. Ţivočišné biotechnologie. Název předmětu: Speciální metody analytické

4 Kellner, R. et al.: Analytical Chemistry. Weinheim, Wiley-VCH, 1998, 489 pp. Skoog, D.A. et al.: Fundamentals of Analytical Chemistry. Philadelphia, Sounders College Publ., 1996, 423 pp. Skoog, D.A. et al.: Principles of Instrumental Analysis. Philadelphia, Sounders College Publ., 1998, 849 pp. Kealey, D., Haines, P.J.: Analytical Chemistry. Oxford, BIOS Sci. Publ., 2002, 342 pp. Churáček,J. et al.: Analytická separace látek. Praha, SNTL, 1990, 384 s. Holzbecher,Z., Churáček,J.: Analytická chemie. Praha, SNTL, 1987, 652 s. Eckschlager,K., Horsák,I., Kodejš,Z.: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. Praha, SNTL/ALFA,1980, 224 s. Miller, J.N., Miller, J.C.: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry. 4 th Ed. Harlow, Pearson Educ., 2000, 271 pp. Drbal,K.,Kříţek,M.: Analytická chemie. Č.Budějovice, JU, 1999, 186 s. Kříţek,M.: Základy výpočtů v analytické chemii. Č.Budějovice, JU, 2001, 69 s. Cílem předmětu je navázat na znalosti základů analytické chemie a poskytnout přehled o moderních technikách pouţívaných v analytické chemii. Chyby chemických rozborů, vyjadřování výsledků. Vyhodnocování výsledků instrumentálních metod. Citlivost přístroje. Mez stanovitelnosti. Vlivy matrice a jejich kompenzace. Rovnováhy proteolytické, komplexotvorné, oxidačně redukční, rovnováhy v roztocích málo rozpustných sloučenin. Chromatografické metody. Princip chromatografických metod, jejich rozdělení. Kapalinová chromatografie - teoretické základy, distribuční konstanta, účinnost chromatografického procesu a její vyjadřování. Druhy kapalinové chromatografie - adsorpční, rozdělovací, ionexová. Principy plynové chromatografie. Rozdělení metod plynové chromatografie. Přístrojové vybavení pro plynovou chromatografii. Optické metody chemické analýzy. Obecné principy, součásti optických přístrojů. Emisní spektrální analýza, principy, pouţití v praxi. Absorpční metody. Absorpční spektrofotometrie v oblasti viditelného a ultrafialového záření. Infračervená spektrometrie. Hmotnostní spektrometrie. Elektroanalytické metody. Potenciometrické metody, iontově selektivní elektrody, jejich konstrukce a pouţití. Polarografie. Polarizace elektrod a depolarizační děje. Rtuťová kapková elektroda, přístroje pro polarografii, měření polarografických vln. Voltametrická rozpouštěcí polarografie.elektromigrační metody. Elektroforéza, základní principy, pracovní technika, přístroje. Izotachoforéza, principy, přístrojová technika. Název předmětu: Chemie ţivotního prostředí Manahan, S.E.: Environmental Chemistry. Boca Raton, Lewis. Publ., 1994, 811 pp. Francis, B.M.: Toxic Substances in the Environment. New York, J. Wiley,1994, 360 pp. Schlesinger, W.H.: Biogeochemistry. An Analysis of Global Change. San Diego, Acad. Press, 1991, 443 pp. Schwarzenbach, R.P., Gschwend, P.M., Imboden, D.M.: Environmental Organic Chemistry. New York, J. Wiley, 1993, 681 pp. Yen, T.S.: Environmental Chemistry: Chemistry of Major Environmental Cycles. Inter. College Press, London, 2005, 619 pp. Kalač, P., Tříska, J.: Chemie ţivotního prostředí. Skriptum JU v Č. Budějovicích, 1998, 147 s. Cílem je poskytnout přehled environmentální chemie, syntetizující dílčí poznatky z chemických a

5 biologických disciplin, prohloubit je a rozšířit. Současně uvést základní legislativu. Základy ekotoxikologie. Ekotoxikologie kationtů a aniontů, radioaktivních látek, organických kontaminantů a polutantů. Atmosféra: charakteristika, sloţení, reakce základních sloţek, polutanty a jejich chemické reakce, globální ohroţení atmosféry. Technická opatření pro sníţení emisí. Geosféra: sloţení půd, kontaminace půd a dekontaminační postupy. Hydrosféra: hydrochemie, mikrobiologie vod, znečisťující látky, chemie vodárenských úprav a čistění odpadních vod. Biogeochemické globální cykly vody, uhlíku, kyslíku, dusíku, fosforu a síry. Název předmětu: Monitoring ţivotního prostředí Pérez-Bendito D., Rubio S.: Environmental Analytical Chemistry. Amsterdam, Elsevier 1999, 842 pp. Skoog D.A., Leary J.J.: Principles of Instrumental Analysis. Orlando, Florida, Saunders College Publ. 1992, 700 pp. Manahan S.E.: Environmental Chemistry. Boca Raton, Lewis Publ. 1994, 811 pp. Popl M., Fähnrich J.: Analytická chemie ţivotního prostředí. Praha, VŠCHT 1999, 218 s. Kalač P., Tříska J.: Chemie ţivotního prostředí. Č. Budějovice, ZF JU 1998, 147 s. Cílem je poskytnout teoretické základy metod a přehled stanovení chemických látek ve sloţkách ţivotního prostředí. Rovnováhy chemických látek ve sloţkách ekosystému, fugacita, fugacitní kapacita. Analýza oxidů síry a dusíku a dalších kontaminantů v atmosféře, analýza těkavých a netěkavých organických látek. Způsoby zakoncentrování látek z ovzduší, vody a půdy. Extrakce plynem, kapalinou a tuhým sorbentem. Stanovení polutantů ve vodě a v půdě. Organochlorové pesticidy, fenoly, tenzidy, polychlorované bifenyly, polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany, polyaromatické uhlovodíky. Teoretické základy chromatografických separací a hmotnostní spektrometrie. Rychlé screeningové metody na stanovení polutantů, pasivní dosimetrie. Odběry vzorků, přesnost a správnost analýz, detekční limit, návratnost, relativní směrodatná odchylka, OA/QC, validace metod, referenční materiály. Název předmětu: Ekotoxikologie a biogeochemické cykly Manahan, S.E.: Environmental Chemistry. Boca Raton, Lewis. Publ., 1994, 811 pp. Francis, B.M.: Toxic Substances in the Environment. New York, J. Wiley,1994, 360 pp. Reeve R. N.: Environmental Analysis, New York, J. Wiley, 1994, 263 pp. Káš J. (Ed.): Biochemie ţivotního prostředí, VŠCHT Praha, 1996, 119 s. Káš J. (Ed.): Biotechnologie ţivotního prostředí, VŠCHT Praha, 1997, 135 s. Biochemické cykly makro- a mikrobiogenních prvků. Anorganické a organické sloučeniny v ţivotním prostředí a jejich toxicita. Chemie svrchních vrstev litosféry. Vlastnosti a chemie půd, sorpční vlastnosti, dynamika chemických a geochemických procesů. Zdroje polutantů, jejich transfer a degradace. Chemie povrchových, podzemních a odpadních vod. Dynamika chemických reakcí, geochemické cykly voda-ovzduší, půda-voda. Vlastnosti sedimentů. Chemické znečištění vod, zdroje polutantů, jejich vlastnoti a degradace. Chemické vlastnosti atmosféry, fotochemické reakce, transformace látek v ovzduší. Zdroje znečištění. Chemie bioty, chemická charakteristika intoxikantů flory a fauny, vstup a transfer polutantů a jejich

6 degradace. Potravní řetězce a jejich kontaminace. Vlastnosti průmyslových, zemědělských a domovních odpadů, metody jejich likvidace. Základy instrumentálních metod. Stanovení majoritních a minoritních sloţek. Metody vyhodnocení a interpretace výsledků, Legislativa. Název předmětu: Fyziologie rostlin Procházka, J. et al.: Fyziologie rostlin. Praha, Academia 1998, 484 s. Lacher, M.: Fyziologická ekologie rostlin. Praha, Academia 1988, 361 s. Cílem předmětu je objasnit vliv prostředí na fyziologické procesy ovlivňující produkci rostlin a její kvalitu v rámci ekologické fyziologie. Vodní provoz, stres, vliv výţivy a odrůdy. Minerální výţiva, biogenní prvky, ekologie, deficience, transportní mechanismy, utilizace, kvalita produkce. Fyziologie a ekologie fotosyntézy, vliv faktorů prostředí, transport asimilátů, antagonismus a synergismus iontů. Fyziologie a ekologie růstu a vývoje rostlin, růstové korelace, apikální dominance, regenerace, transplantace. Fyziologie a ekologie květní tvorby, plodů, iniciace, reakce rostlin na chlad. Fyziologie nemocné rostliny, fyziologická podstata infekce, reakce jednotlivých procesů a celé rostliny. Název předmětu: Fyziologie hospodářských zvířat Döcke, F. et al.:veterinärmedizinische Endokrinologie. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag 1994, 863 s. McDowell, L.R.: Minerals in Animal and Human Nutrition. Londýn, Academic Press, Inc. 1992, 524 pp. Mehner, A., Hartfiel, W.: Handbuch der Geflügelphysiologie. I. a II. díl, Jena, WEB Gustav Fischer Verlag 1983, 1155 s. Toman, M. et al.: Veterinární imunologie. Praha, Grada Publishing 2000, 413 s. Sova, Z. et al.: Fyziologie hospodářských zvířat. Praha, SZN 1990, 469 s. Cílem předmětu je prohloubení znalostí o funkční kapacitě orgánových systémů významných pro reprodukci, produkci a adaptaci hospodářských zvířat. Fyziologické principy regulace reprodukce, laktace, produkce vajec a růstu. Metabolická odezva na produkční, nutriční a environmentální zátěţe u jednotlivých druhů hospodářských zvířat. Metabolické uplatnění vitamínů a minerálních látek. Neuroendokrinní systém v řízení adaptace, vyšší nervová činnost hospodářských zvířat, funkce smyslových orgánů. Fyziologické aspekty při zajišťování pohody zvířat, vliv prostředí na ţivotní projevy zvířat. Funkční zvláštnosti orgánových systémů během prenatálního a postnatálního vývoje hospodářských zvířat. Název předmětu: Zemědělská mikrobiologie Marendiak, D., et al.: Pol nohospodárska mikrobiológia. Bratislava, Príroda 1987, 433 s. Prescott, L.M., et al.: Microbiology. Dubuque, WCB 1996, 935 pp. Paul, E.A., Clark F.E.: Soil Microbiology and Biochemistry. San Diego, Academic Press 1996, 486 pp. Atlas, R.M.: Principles of Microbiology. Boston, WCB McGraw-Hill 1997, 1298 pp. Brady, N.C., Weil, R.R.: The Nature and Properties of Soils. New Jersey, Prentice Hall 1999, 881

7 pp. Předmět navazuje na předchozí studium mikrobiologických a chemických (zvláště biochemie) disciplin. Charakteristika významných skupin mikroorganismů v mikrobních společenstvech vzájemné interakce. Příjem ţivin a metabolismus mikroorganismů. Proměnlivost a genetika bakterií. Vliv podmínek prostředí na mikroorganismy. Účast mikroorganismů v přeměnách biogenních prvků (C, N, P, S). Mikrobiologie půdy, funkce mikroorganismů v půdním prostředí. Mikrobiologie krmiv a potravin. Mikrobiologie ţivočišného organismu (zvláště trávicí trakt, pozitivní i negativní funkce) a moţnosti jejího ovlivnění. Metodické přístupy k hodnocení výskytu a aktivit mikrobních společenstev. Název předmětu: Hydrochemie Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, SNTL 1990, 480 s. Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, VŠCHT 1999, 568 s. Stumm, W., Morgan, J.J.: Aquatic Chemistry, 2 nd ed. Oxford, Blackwell 1981, 200 pp. Cílem je shrnutí geneze, vlastností, výskytu a významu jednotlivých anorganických a organických sloţek vody. Studium procesů jejich distribuce a cirkulace v prostředí. Poţadavky na jakost vod. Přírodní vodní systémy, povrchové vody sladké a slané, podzemní vody, voda v atmosféře, půdní. Fyzikální vlastnosti vody a vodných roztoků. Chemická termodynamika, rovnováhy a rychlosti chemických dějů v přírodních vodních systémech. Rovnováhy na rozhraní kapalina - plynná fáze, rozpouštění plynů v kapalinách. Acidobazické rovnováhy v přírodních vodách, význam uhličitanového systému. Rozpouštěcí a sráţecí rovnováhy. Adsorpční rovnováhy. Komplexotvorné rovnováhy. Oxidačně-redukční rovnováhy. Sloţení přírodních vod - anorganické komponenty. Sloţení přírodních vod - organické komponenty. Organický uhlík, metody na stanovení mnoţství organického uhlíku. Znečišťování vodních ekosystémů, moţnosti kontroly a předcházení. Název předmětu: Hydrobiologie Hartman, P.et al.: Hydrobiologie. Praha, Informatorium 1998, 334 s. Lelák, J., Kubíček, F.: Hydrobiologie. Praha, UK 1991, 256 s. Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, VŠCHT 1999, 568 s. Janda, J., Pechar, L.: Trvale udrţitelné vyuţívání rybníků v CHKO a BR Třeboňsko.Gland, IUCN 1986, 189 s. Schönborn, W.: Fliessgewässerbiologie. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag 1992, 504 s. Cílem předmětu je objasnit základní a funkční aspekty vodních ekosystémů, strukturu společenstev stojatých a tekoucích vod, funkční a trofické vztahy a regulační mechanismy. Postavení hydrobiologie v systému přírodních věd, voda jako ţivotní prostředí. Základní charakteristiky a klasifikace vodního prostředí. Sluneční záření a světelné klima ve vodách. Ţiviny - dusík, fosfor, uhlík, ostatní biogenní prvky. Struktura a funkce hlavních společenstev vodních organismů. Primární a sekundární produkce, trofické vztahy a modifikace trofických sítí. Regulační mechanismy a význam ţivotních procesů pro kvalitu vodního prostředí. Látková a energetická bilance. Proces eutrofizace a acidifikace povrchových vod. Toxické látky ve vodním prostředí. Odpadní vody, způsoby čištění, biologické čištění odpadních vod.

8 Název předmětu: Rybářství Hanel, L.: Ochrana ryb a mihulí. Vlašim, ČSOP 1995,139 s. Hartman, P.et al..: Hydrobiologie. Praha, Informatorium 1998, 334 s. Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, VŠCHT 1999, 568 s. Barnes, K.S.R., Mann, H.K.: Fundamentals of Aquatic Ecology. Oxford, BSP 1991, 270 pp. Bohl, M.: Zucht und Produktion von Süsswasserfischen. Frankfurt, DLG Verlags 1999, 719 s. Cílem je shrnout a rozšířit znalosti ekologických principů chovu ryb a způsoby obhospodařování rybníků, tekoucích a stojatých vod. Rozdělení vodních ekosystémů a hydrobiocenóz. Vztahy ryb k abiotickým a biotickým faktorům. Ryby lotického a lentického prostředí, ochrana a aklimatizace. Charakteristika ekologických skupin ryb. Ichtyologická klasifikace vodních toků a nádrţí. Ekologie přirozeného, poloumělého a umělého rozmnoţování ryb, zarybňování nádrţí a tekoucích vod. Rybářské obhospodařování toků a víceúčelových nádrţí. Metody odlovu ryb ve stojatých a tekoucích vodách, lovební prostředky. Zásady a principy lovu ryb elektrickým agregátem. Seznam školitelů Jméno Pracoviště Specializace prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU Chemie biologicky účinných látek zemědělských produktů a potravin. prof. Ing. Martin Křížek, CSc. katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU Analýza biologicky účinných látek zemědělských produktů a potravin. doc. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR Biochemické metody a biotechnologické postupy. doc. Ing. Jiří Špička, CSc. katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU Analýza biologicky účinných látek zemědělských produktů a potravin. doc. Ing. Jan Tříska, CSc. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR Vývoj analytických metod přírodních látek a kontaminantů, ekomonitoring. Témata disertačních prací řešených v DSP ZCH v současné době Téma disertační práce Student/ Školitel Vyuţití magnetických technik v potravinářském a zemědělském výzkumu Studium vlivu diferencované výţivy skotu v podhorských oblastech ČR na obsah a zastoupení mastných kyselin v hovězím mase a mléčném tuku Změny obsahu biologicky účinných polyaminů při skladování a zpracování vybraných potravních surovin Studium vlastností benzo[c]fenanthridinových alkaloidů Pozn.: K kombinovaná forma studia, P prezenční forma studia Mgr. Marie BOROVSKÁ (P) doc. I. Šafařík Mgr. Antonín MACEK (K) doc. J. Špička Ing. Mária KOZOVÁ (P) prof. P. Kalač Ing. Helena ABSOLÍNOVÁ (K) prof. M. Kříţek

9 Obhájené disertační práce v DSP ZCH Příjmení, jméno a titul studenta JÍROVCOVÁ Eva Ing. SVOBODA Lubomír Mgr. JANOUŠKOVÁ Dagmar Ing. STEIDLOVÁ Štěpánka Ing. DADÁKOVÁ Eva Ing. CHRASTNÝ Vladislav Mgr. KRAUSOVÁ Petra Mgr. Ukončení Téma disertační práce Školitel 2000 Studium absorptivity p-benzochinonu a hydrochinonu a moţnosti jejího vyuţití pro separaci z vod. prof. K. Drbal 2002 Faktory ovlivňující obsah těţkých kovů v houbách. prof. P. Kalač 2002 Obsah rtuti ve tkáních ryb. prof. K. Drbal a prof. Z. Svobodová 2003 Výskyt některých minoritních látek ve vybraných prof. P. Kalač druzích siláţí a studium faktorů ovlivňujících jejich tvorbu Vývoj metodiky stanovení významných flavonoidů a prof. M. Kříţek její aplikace na vybrané zemědělské plodiny Analytické moţnosti stanovení stopových prvků prof. M. Kříţek v povrchových vodách metodou ICP-MS Faktory ovlivňující výskyt biologicky účinných prof. P. Kalač polyaminů ve vybraných potravinách. Seznam členů komisí pro obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky schválených vědeckou radou ZF pro DSP obor Zemědělská chemie Příjmení a jméno Tituly a hodnosti Pracoviště BENDL Jiří RNDr., CSc. MŢP ČR Praha ČERMÁK Bohuslav doc. Ing., CSc. ZF JU ČURN Vladimír prof. Dr. Ing. ZF JU DOSTÁLOVÁ Jana * doc. Ing., CSc. FPBT VŠCHT Praha DRBAL Karel prof. Ing., CSc. důchodce, dříve ZF JU GABRIEL Jiří * RNDr., CSc. MBÚ AV ČR Praha HEJZLAR Josef * doc. Ing., CSc. HBÚ AV ČR Č. Budějovice HORÁK Vladimír * doc. Ing., CSc. FAPPZ ČZU Praha KALAČ Pavel prof. Ing., CSc. ZF JU KLÁN Jaroslav * RNDR. et Mgr., CSc. 1. LFU UK Praha KLEJDUS Bořivoj * prof. Mgr. Ph.D. AF MZLU Brno KLEMENTOVÁ Šárka doc. RNDr., CSc. PřF JU KOLÁŘ Ladislav prof. Ing., DrSc. ZF JU KOMPRDA Tomáš * prof. MVDr. Ing., CSc. AF MZLU v Brně KŘÍŢEK Martin prof. Ing., CSc. ZF JU KUBÁŇ Vlastimil * prof. RNDr., DrSc. AF MZLU Brno LACHMAN Jaromír * prof. Ing., CSc. FAPPZ ČZU Praha

10 PÁNEK Jan * doc. Ing., CSc. FPBT VŠCHT Praha PAPÁČEK Miroslav prof. RNDr., CSc. PF JU PIPEK Petr * prof. Ing., CSc. FPBT VŠCHT Praha PITTER Pavel * prof. Ing., DrSc. VŠCHT Praha SÁKRA Tomáš * doc. Ing., CSc. UP Pardubice SVOBODOVÁ Zdeňka prof. MVDr., DrSc. VÚRH JU Vodňany/ VFU Brno ŠAFAŘÍK Ivo * doc. Ing., DrSc. ÚSBE AV ČR Č. Budějovice ŠAVEL Jan * doc. Ing., CSc. Budvar,s.p., Č. Budějovice ŠPIČKA Jiří doc. Ing., CSc. ZF JU TRÁVNÍČEK Jan doc. Ing., CSc. ZF JU TŘÍSKA Jan * doc. Ing., CSc. ÚSBE AV ČR Č. Budějovice Pracovníci označení * byli schváleni MŠMT jako externí členové komisí.

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE

INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ AF A ZF MENDELU SMĚŘUJÍCÍ K VYTVOŘENÍ MEZIOBOROVÉ INTEGRACE CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.2

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI

EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI EKOLOGICKÉ PRINCIPY A ZÁKONITOSTI Alena Ševců Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, alena.sevcu@tul.cz, tel. 485 353 786 Obsah: Ekologie jako věda. Základní ekologické pojmy a principy.

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Ústav chemie a analýzy potravin. Doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Ústav chemie a analýzy potravin. Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Ústav chemie a analýzy potravin Doc. Dr. Ing. Marek Doležal Literatura Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I, Ossis, Tábor, 2009 Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin II, Ossis, Tábor, 2009 Ing.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 1 Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty EKOLOGIE Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.roční!r 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě.

Pedogeochemie. Sorpce fosforečnanů FOSFOR V PŮDĚ. 11. přednáška. Formy P v půdě v závislosti na ph. Koloběh P v půdě Přeměny P v půdě. Pedogeochemie 11. přednáška FOSFOR V PŮDĚ v půdách běžně,8 (,2 -,) % Formy výskytu: apatit, minerální fosforečnany (Ca, Al, Fe) silikáty (substituce Si 4+ v tetraedrech) organické sloučeniny (3- %) inositolfosfáty,

Více

Závěrečný seminář projektu. Úvod

Závěrečný seminář projektu. Úvod Závěrečný seminář projektu MONAIRNET Brno 5 5.prosince prosince 2013 Úvod Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., M.A. ředitelka Národního centra pro perzistentní organické polutanty a Regionálního centra Stockholmské

Více

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině:

FVHE VFU v Brně má akreditovaný 1 studijní program, který zahrnuje 7 studijních oborů, které jsou akreditovány jak v češtině, tak v angličtině: Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno duben 2013 O hodnocení doktorských

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol. EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz BIOODPADY-5. března 2009 - POPULUS 2 CO TO JE EKOTOXICITA? Ekotoxicita

Více

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika

Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí. 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní technika Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Genetika, vývoj Země, člověk a prostředí Kvarta 1,5 hodina týdně; půlená hodina u laboratorních prací (polovina třídy) Dataprojektor, laboratorní

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

LCA analýza kapalných biopaliv

LCA analýza kapalných biopaliv LCA analýza kapalných biopaliv Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA VÝSLEDKY WELL-TO-WHEELS ANALÝZY MĚŘENÍ EMISÍ LCA ANALÝZA analytická

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013)

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečnou zkouškou student prokazuje znalost logických souvislostí poznatků nabytých v jednotlivých předmětech

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Environmentální modelování Doktorský studijní program

Environmentální modelování Doktorský studijní program ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Environmentální modelování Doktorský studijní program (prezenční a kombinovaná forma, čtyřletá standardní doba studia) Profil absolventa

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095

Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Střední zdravotnická škola Hranice, Studentská 1095 Plán EVVO pro školní rok 2012-2013 Pracoviště Hranice 1. Zařazení EVVO v jednotlivých předmětech Humanitní předměty Předmět Český jazyk a literatura

Více

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha Ing. Martina Klimtová Vodárna Plzeň a.s. Environmentální

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Vědecká komunikace (1 blok, spolupráce s CEVAPO, květen 2007)

Vědecká komunikace (1 blok, spolupráce s CEVAPO, květen 2007) Rozvoj celoživotního vzdělávání na Fakultě chemické VUT v Brně doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. KOMPLEX KURZŮ PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI APLIKOVANÉ CHEMIE, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRIZOVÉHO

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze 1 Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze duben 2013 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : BIOLOGIE Ročník: 1. ročník a kvinta Složení, struktura a vývoj Země Geologické procesy v litosféře Země jako geologické těleso Zemské sféry

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Inovovaný školní vzdělávací program chemie

Inovovaný školní vzdělávací program chemie Inovovaný školní vzdělávací program chemie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

Obsah. Obsah... 1. Chemická laboratorní cvičení... 2. Chemický seminář... 3. Ekologicko-environmentální seminář... 4. Biochemický seminář...

Obsah. Obsah... 1. Chemická laboratorní cvičení... 2. Chemický seminář... 3. Ekologicko-environmentální seminář... 4. Biochemický seminář... Obsah Obsah... 1 Chemická laboratorní cvičení... 2 Chemický seminář... 3 Ekologicko-environmentální seminář... 4 Biochemický seminář... 5 Biologický seminář... 6 Biologický seminář... 7 Deskriptivní geometrie...

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Vyučovací předmět Chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP G v 1. až 3. ročníku.

Vyučovací předmět Chemie realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru chemie podle RVP G v 1. až 3. ročníku. Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie vede žáky k pochopení vztahu chemie k ostatním přírodním vědám, k poznání chemických látek, k objasnění zákonitostí chemických dějů

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více