Doktorský studijní program ZEMĚDĚLSKÁ CHEMIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doktorský studijní program ZEMĚDĚLSKÁ CHEMIE"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Doktorský studijní program ZEMĚDĚLSKÁ CHEMIE Oborová rada na ZF JU plní současně roli koordinační skupiny pro DSP zemědělská chemie na České zemědělské univerzitě v Praze, Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně a ZF JU v Č. Budějovicích. Předseda prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. Ústav chemie a biochemie AF MZLU v Brně Členové doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc. Hydrobiologický ústav AV ČR v Č. Budějovicích - prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. - katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU - (zastupující předsedu OR v záleţitostech týkajících se ZF JU) prof. Ing. Martin Křížek, CSc. - katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU - prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc. katedra chemie FAPPZ ČZU v Praze - prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR v Č. Budějovicích doc. Ing. Jiří Špička, CSc. - katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU doc. Ing. Jan Tříska, CSc. - Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR v Č. Budějovicích Profil a uplatnění absolventa: Pro absolventy DSP zemědělská chemie je charakteristický chemický pohled na zemědělské systémy. Absolventi jsou schopni vědecké práce v oblastech leţících na styčných plochách chemie s jinými přírodovědnými a zemědělskými disciplinami. Obor vychovává odborníky pro studium procesů probíhajících při toku a přeměnách chemických látek v zemědělských systémech, kteří jsou schopni vnášet do této problematiky chemický pohled. Cílem studia je příprava absolventa schopného uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu. V průběhu studia získává student potřebné vědomosti z oborů chemie přírodních látek, speciální biochemie, metod chemické analýzy přírodních látek a některých speciálních zemědělských disciplin. Během studia student skládá zkoušku z anglického jazyka, dvě zkoušky z povinných odborných předmětů, tři zkoušky z předmětů volitelných a neurčený počet z výběrových předmětů. Předměty si vybírá podle zaměření disertační práce. Studium je akreditováno v českém jazyce. Formy studia jsou prezenční a kombinovaná.

2 Studijní předměty Anglický jazyk povinný Mgr. Dana Špatenková Chemie přírodních látek povinný * prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. (ZF JU) prof. Ing. Jaromír Lachman, CSc. (FAPPZ ČZU) Biochemie (rostlin či ţivočichů) povinný * prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. (ÚSBE AV) doc. Ing. Jiří Špička, CSc. (ZF JU) Speciální metody analytické povinný * prof. Ing. Martin Kříţek, CSc. (ZF JU) doc. Ing. Jan Tříska, CSc. (ÚSBE AV) Chemie ţivotního prostředí volitelný prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. (ZF JU) Monitoring ţivotního prostředí volitelný doc. Ing. Jan Tříska, CSc. (ÚSBE AV) Ekotoxikologie a biogeochemické cykly volitelný prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (AF MZLU) Fyziologie rostlin volitelný RNDr. Jan Pokorný, CSc. (BÚ AV) Fyziologie hospodářských zvířat volitelný doc. Ing. Jan Trávníček, CSc. (ZF JU) Zemědělská mikrobiologie volitelný prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. (FAPPZ ČZU) Hydrochemie volitelný prof. Ing. Pavel Pitter, DrSc. (VŠCHT) Hydrobiologie volitelný doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. (VÚRH JU) Rybářství volitelný doc. Ing. Petr Hartvich, CSc. (ZF JU) Německý jazyk výběrový Mgr. Janka Kalousová Francouzský jazyk výběrový Mgr. Hana Bušková Španělský jazyk výběrový Mgr. Hana Bušková Ruský jazyk výběrový PhDr. Eliška Slámová, Ph.D. Biostatistika výběrový prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (PřF JU) Zpracování informací ve vědě výběrový doc. RNDr. Václav Nýdl, CSc. (EF JU) * dva z těchto předmětů jsou povinné dle zaměření disertační práce Další výběrové předměty si můţe doktorand vybrat z nabídky předmětů doktorského studia ZF, JU, příp. jiných VŠ. Anotace povinných a povinně-volitelných předmětů Název předmětu: Anglický jazyk Slabá, D., Strnadová, Z.: Professional English I. Voznice, Leda 1995, 324 s. Slabá, D., Strnadová, Z.: Professional English II. Voznice, Leda 1995, 355 s. Odborná publikace podle studovaného oboru. Cílem předmětu je získání znalostí odborného jazyka a dovedností zaměřených na cizojazyčnou

3 komunikaci v oboru. Gramatika zaměřená na morfologii slovních druhů. Syntax odborného textu. Rozšíření slovní zásoby o odborná terminologie studovaného oboru. Překlad odborných textů. Volba vhodných ekvivalentů v cílovém jazyce. Název předmětu: Chemie přírodních látek Belitz, H.-D., Grosch, W.: Food Chemistry. Berlin, Springer 1999, 992 pp. Velíšek, J.: Chemie potravin I aţ III. Tábor, OSSIS 1999, 352 s s s. D Mello, J.P.F.: Handbook of Plant and Fungal Toxicants. Boca Raton, CRC Press 1997, 356 pp. Kalač, P., Míka, V.: Přirozené škodlivé látky v rostlinných krmivech. Praha, ÚZPI 1997, 317 s. Cílem je prohloubit a rozšířit vysokoškolské znalosti chemie přírodních látek, jejich fyzikálních a chemických vlastností, biologických účinků a významných vzájemných reakcí. Primární a sekundární metabolity rostlin. Základní ţiviny bílkoviny, lipidy a sacharidy. Glykosidy. Rostlinné fenoly. Terpeny. Steroidy. Alkaloidy. Přírodní barviva. Vitaminy a hormony. Nukleové kyseliny. Toxické a antinutriční látky. Specificky účinné látky (antioxidanty, emulgátory, antibiotika aj.). Organické kontaminanty potravních řetězců. Název předmětu: Biochemie (rostlin či ţivočichů) Murray, R.K., Granner, D.K. - Mayes, P.A. - Rodwell, V.W.: Harper s Biochemistry. London, Prentice-Hall Int. Inc. 1993, 806 pp. Stryer, L.: Biochemistry. New York, Freeman 1998, 1064 pp. Vodráţka, Z.: Biochemie. Praha, Academia 1996, 506 s. Voet, D., Voet, J.G.: Biochemie. Praha, Victoria Publ. 1995, 1325 s. Cílem je poskytnout rozšířený a prohloubený přehled obecné a aplikované biochemie, na kterou dle zaměření doktoranda navazují speciální partie biochemie rostlin nebo biochemie ţivočichů. Obecná biochemie: Biopolymery (bílkoviny, nukleové kyseliny, polysacharidy, lipidové komplexy). Enzymy (rozdělení, mechanismus účinku, stanovení aktivity, inhibice enzymové aktivity). Metabolismus primární a sekundární (dýchací řetězec, citrátový cyklus a další). Významné nízkomolekulární biologicky aktivní látky (vitaminy, nukleotidy, koenzymy a další). Genetická informace a genové technologie. Biochemie cizorodých látek. Aplikovaná biochemie. Biochemie rostlin: Fotosyntéza. Vyuţití dusičnanů, amonných solí, síry a vzdušného dusíku rostlinami. Biochemické reakce na změnu vodního reţimu, nízké teploty a zasolení. Biochemické procesy při klíčení a zrání. Sekundární metabolity rostlin. Praktický význam rostlinných látek. Rostlinné biotechnologie. Biochemie ţivočichů: Hormony a jejich působení. Molekulární imunologie. Biochemické pochody v gastrointestinálním traktu monogastrických a polygastrických zvířat. Ţivočišné biotechnologie. Název předmětu: Speciální metody analytické

4 Kellner, R. et al.: Analytical Chemistry. Weinheim, Wiley-VCH, 1998, 489 pp. Skoog, D.A. et al.: Fundamentals of Analytical Chemistry. Philadelphia, Sounders College Publ., 1996, 423 pp. Skoog, D.A. et al.: Principles of Instrumental Analysis. Philadelphia, Sounders College Publ., 1998, 849 pp. Kealey, D., Haines, P.J.: Analytical Chemistry. Oxford, BIOS Sci. Publ., 2002, 342 pp. Churáček,J. et al.: Analytická separace látek. Praha, SNTL, 1990, 384 s. Holzbecher,Z., Churáček,J.: Analytická chemie. Praha, SNTL, 1987, 652 s. Eckschlager,K., Horsák,I., Kodejš,Z.: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. Praha, SNTL/ALFA,1980, 224 s. Miller, J.N., Miller, J.C.: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry. 4 th Ed. Harlow, Pearson Educ., 2000, 271 pp. Drbal,K.,Kříţek,M.: Analytická chemie. Č.Budějovice, JU, 1999, 186 s. Kříţek,M.: Základy výpočtů v analytické chemii. Č.Budějovice, JU, 2001, 69 s. Cílem předmětu je navázat na znalosti základů analytické chemie a poskytnout přehled o moderních technikách pouţívaných v analytické chemii. Chyby chemických rozborů, vyjadřování výsledků. Vyhodnocování výsledků instrumentálních metod. Citlivost přístroje. Mez stanovitelnosti. Vlivy matrice a jejich kompenzace. Rovnováhy proteolytické, komplexotvorné, oxidačně redukční, rovnováhy v roztocích málo rozpustných sloučenin. Chromatografické metody. Princip chromatografických metod, jejich rozdělení. Kapalinová chromatografie - teoretické základy, distribuční konstanta, účinnost chromatografického procesu a její vyjadřování. Druhy kapalinové chromatografie - adsorpční, rozdělovací, ionexová. Principy plynové chromatografie. Rozdělení metod plynové chromatografie. Přístrojové vybavení pro plynovou chromatografii. Optické metody chemické analýzy. Obecné principy, součásti optických přístrojů. Emisní spektrální analýza, principy, pouţití v praxi. Absorpční metody. Absorpční spektrofotometrie v oblasti viditelného a ultrafialového záření. Infračervená spektrometrie. Hmotnostní spektrometrie. Elektroanalytické metody. Potenciometrické metody, iontově selektivní elektrody, jejich konstrukce a pouţití. Polarografie. Polarizace elektrod a depolarizační děje. Rtuťová kapková elektroda, přístroje pro polarografii, měření polarografických vln. Voltametrická rozpouštěcí polarografie.elektromigrační metody. Elektroforéza, základní principy, pracovní technika, přístroje. Izotachoforéza, principy, přístrojová technika. Název předmětu: Chemie ţivotního prostředí Manahan, S.E.: Environmental Chemistry. Boca Raton, Lewis. Publ., 1994, 811 pp. Francis, B.M.: Toxic Substances in the Environment. New York, J. Wiley,1994, 360 pp. Schlesinger, W.H.: Biogeochemistry. An Analysis of Global Change. San Diego, Acad. Press, 1991, 443 pp. Schwarzenbach, R.P., Gschwend, P.M., Imboden, D.M.: Environmental Organic Chemistry. New York, J. Wiley, 1993, 681 pp. Yen, T.S.: Environmental Chemistry: Chemistry of Major Environmental Cycles. Inter. College Press, London, 2005, 619 pp. Kalač, P., Tříska, J.: Chemie ţivotního prostředí. Skriptum JU v Č. Budějovicích, 1998, 147 s. Cílem je poskytnout přehled environmentální chemie, syntetizující dílčí poznatky z chemických a

5 biologických disciplin, prohloubit je a rozšířit. Současně uvést základní legislativu. Základy ekotoxikologie. Ekotoxikologie kationtů a aniontů, radioaktivních látek, organických kontaminantů a polutantů. Atmosféra: charakteristika, sloţení, reakce základních sloţek, polutanty a jejich chemické reakce, globální ohroţení atmosféry. Technická opatření pro sníţení emisí. Geosféra: sloţení půd, kontaminace půd a dekontaminační postupy. Hydrosféra: hydrochemie, mikrobiologie vod, znečisťující látky, chemie vodárenských úprav a čistění odpadních vod. Biogeochemické globální cykly vody, uhlíku, kyslíku, dusíku, fosforu a síry. Název předmětu: Monitoring ţivotního prostředí Pérez-Bendito D., Rubio S.: Environmental Analytical Chemistry. Amsterdam, Elsevier 1999, 842 pp. Skoog D.A., Leary J.J.: Principles of Instrumental Analysis. Orlando, Florida, Saunders College Publ. 1992, 700 pp. Manahan S.E.: Environmental Chemistry. Boca Raton, Lewis Publ. 1994, 811 pp. Popl M., Fähnrich J.: Analytická chemie ţivotního prostředí. Praha, VŠCHT 1999, 218 s. Kalač P., Tříska J.: Chemie ţivotního prostředí. Č. Budějovice, ZF JU 1998, 147 s. Cílem je poskytnout teoretické základy metod a přehled stanovení chemických látek ve sloţkách ţivotního prostředí. Rovnováhy chemických látek ve sloţkách ekosystému, fugacita, fugacitní kapacita. Analýza oxidů síry a dusíku a dalších kontaminantů v atmosféře, analýza těkavých a netěkavých organických látek. Způsoby zakoncentrování látek z ovzduší, vody a půdy. Extrakce plynem, kapalinou a tuhým sorbentem. Stanovení polutantů ve vodě a v půdě. Organochlorové pesticidy, fenoly, tenzidy, polychlorované bifenyly, polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany, polyaromatické uhlovodíky. Teoretické základy chromatografických separací a hmotnostní spektrometrie. Rychlé screeningové metody na stanovení polutantů, pasivní dosimetrie. Odběry vzorků, přesnost a správnost analýz, detekční limit, návratnost, relativní směrodatná odchylka, OA/QC, validace metod, referenční materiály. Název předmětu: Ekotoxikologie a biogeochemické cykly Manahan, S.E.: Environmental Chemistry. Boca Raton, Lewis. Publ., 1994, 811 pp. Francis, B.M.: Toxic Substances in the Environment. New York, J. Wiley,1994, 360 pp. Reeve R. N.: Environmental Analysis, New York, J. Wiley, 1994, 263 pp. Káš J. (Ed.): Biochemie ţivotního prostředí, VŠCHT Praha, 1996, 119 s. Káš J. (Ed.): Biotechnologie ţivotního prostředí, VŠCHT Praha, 1997, 135 s. Biochemické cykly makro- a mikrobiogenních prvků. Anorganické a organické sloučeniny v ţivotním prostředí a jejich toxicita. Chemie svrchních vrstev litosféry. Vlastnosti a chemie půd, sorpční vlastnosti, dynamika chemických a geochemických procesů. Zdroje polutantů, jejich transfer a degradace. Chemie povrchových, podzemních a odpadních vod. Dynamika chemických reakcí, geochemické cykly voda-ovzduší, půda-voda. Vlastnosti sedimentů. Chemické znečištění vod, zdroje polutantů, jejich vlastnoti a degradace. Chemické vlastnosti atmosféry, fotochemické reakce, transformace látek v ovzduší. Zdroje znečištění. Chemie bioty, chemická charakteristika intoxikantů flory a fauny, vstup a transfer polutantů a jejich

6 degradace. Potravní řetězce a jejich kontaminace. Vlastnosti průmyslových, zemědělských a domovních odpadů, metody jejich likvidace. Základy instrumentálních metod. Stanovení majoritních a minoritních sloţek. Metody vyhodnocení a interpretace výsledků, Legislativa. Název předmětu: Fyziologie rostlin Procházka, J. et al.: Fyziologie rostlin. Praha, Academia 1998, 484 s. Lacher, M.: Fyziologická ekologie rostlin. Praha, Academia 1988, 361 s. Cílem předmětu je objasnit vliv prostředí na fyziologické procesy ovlivňující produkci rostlin a její kvalitu v rámci ekologické fyziologie. Vodní provoz, stres, vliv výţivy a odrůdy. Minerální výţiva, biogenní prvky, ekologie, deficience, transportní mechanismy, utilizace, kvalita produkce. Fyziologie a ekologie fotosyntézy, vliv faktorů prostředí, transport asimilátů, antagonismus a synergismus iontů. Fyziologie a ekologie růstu a vývoje rostlin, růstové korelace, apikální dominance, regenerace, transplantace. Fyziologie a ekologie květní tvorby, plodů, iniciace, reakce rostlin na chlad. Fyziologie nemocné rostliny, fyziologická podstata infekce, reakce jednotlivých procesů a celé rostliny. Název předmětu: Fyziologie hospodářských zvířat Döcke, F. et al.:veterinärmedizinische Endokrinologie. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag 1994, 863 s. McDowell, L.R.: Minerals in Animal and Human Nutrition. Londýn, Academic Press, Inc. 1992, 524 pp. Mehner, A., Hartfiel, W.: Handbuch der Geflügelphysiologie. I. a II. díl, Jena, WEB Gustav Fischer Verlag 1983, 1155 s. Toman, M. et al.: Veterinární imunologie. Praha, Grada Publishing 2000, 413 s. Sova, Z. et al.: Fyziologie hospodářských zvířat. Praha, SZN 1990, 469 s. Cílem předmětu je prohloubení znalostí o funkční kapacitě orgánových systémů významných pro reprodukci, produkci a adaptaci hospodářských zvířat. Fyziologické principy regulace reprodukce, laktace, produkce vajec a růstu. Metabolická odezva na produkční, nutriční a environmentální zátěţe u jednotlivých druhů hospodářských zvířat. Metabolické uplatnění vitamínů a minerálních látek. Neuroendokrinní systém v řízení adaptace, vyšší nervová činnost hospodářských zvířat, funkce smyslových orgánů. Fyziologické aspekty při zajišťování pohody zvířat, vliv prostředí na ţivotní projevy zvířat. Funkční zvláštnosti orgánových systémů během prenatálního a postnatálního vývoje hospodářských zvířat. Název předmětu: Zemědělská mikrobiologie Marendiak, D., et al.: Pol nohospodárska mikrobiológia. Bratislava, Príroda 1987, 433 s. Prescott, L.M., et al.: Microbiology. Dubuque, WCB 1996, 935 pp. Paul, E.A., Clark F.E.: Soil Microbiology and Biochemistry. San Diego, Academic Press 1996, 486 pp. Atlas, R.M.: Principles of Microbiology. Boston, WCB McGraw-Hill 1997, 1298 pp. Brady, N.C., Weil, R.R.: The Nature and Properties of Soils. New Jersey, Prentice Hall 1999, 881

7 pp. Předmět navazuje na předchozí studium mikrobiologických a chemických (zvláště biochemie) disciplin. Charakteristika významných skupin mikroorganismů v mikrobních společenstvech vzájemné interakce. Příjem ţivin a metabolismus mikroorganismů. Proměnlivost a genetika bakterií. Vliv podmínek prostředí na mikroorganismy. Účast mikroorganismů v přeměnách biogenních prvků (C, N, P, S). Mikrobiologie půdy, funkce mikroorganismů v půdním prostředí. Mikrobiologie krmiv a potravin. Mikrobiologie ţivočišného organismu (zvláště trávicí trakt, pozitivní i negativní funkce) a moţnosti jejího ovlivnění. Metodické přístupy k hodnocení výskytu a aktivit mikrobních společenstev. Název předmětu: Hydrochemie Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, SNTL 1990, 480 s. Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, VŠCHT 1999, 568 s. Stumm, W., Morgan, J.J.: Aquatic Chemistry, 2 nd ed. Oxford, Blackwell 1981, 200 pp. Cílem je shrnutí geneze, vlastností, výskytu a významu jednotlivých anorganických a organických sloţek vody. Studium procesů jejich distribuce a cirkulace v prostředí. Poţadavky na jakost vod. Přírodní vodní systémy, povrchové vody sladké a slané, podzemní vody, voda v atmosféře, půdní. Fyzikální vlastnosti vody a vodných roztoků. Chemická termodynamika, rovnováhy a rychlosti chemických dějů v přírodních vodních systémech. Rovnováhy na rozhraní kapalina - plynná fáze, rozpouštění plynů v kapalinách. Acidobazické rovnováhy v přírodních vodách, význam uhličitanového systému. Rozpouštěcí a sráţecí rovnováhy. Adsorpční rovnováhy. Komplexotvorné rovnováhy. Oxidačně-redukční rovnováhy. Sloţení přírodních vod - anorganické komponenty. Sloţení přírodních vod - organické komponenty. Organický uhlík, metody na stanovení mnoţství organického uhlíku. Znečišťování vodních ekosystémů, moţnosti kontroly a předcházení. Název předmětu: Hydrobiologie Hartman, P.et al.: Hydrobiologie. Praha, Informatorium 1998, 334 s. Lelák, J., Kubíček, F.: Hydrobiologie. Praha, UK 1991, 256 s. Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, VŠCHT 1999, 568 s. Janda, J., Pechar, L.: Trvale udrţitelné vyuţívání rybníků v CHKO a BR Třeboňsko.Gland, IUCN 1986, 189 s. Schönborn, W.: Fliessgewässerbiologie. Stuttgart, Gustav Fischer Verlag 1992, 504 s. Cílem předmětu je objasnit základní a funkční aspekty vodních ekosystémů, strukturu společenstev stojatých a tekoucích vod, funkční a trofické vztahy a regulační mechanismy. Postavení hydrobiologie v systému přírodních věd, voda jako ţivotní prostředí. Základní charakteristiky a klasifikace vodního prostředí. Sluneční záření a světelné klima ve vodách. Ţiviny - dusík, fosfor, uhlík, ostatní biogenní prvky. Struktura a funkce hlavních společenstev vodních organismů. Primární a sekundární produkce, trofické vztahy a modifikace trofických sítí. Regulační mechanismy a význam ţivotních procesů pro kvalitu vodního prostředí. Látková a energetická bilance. Proces eutrofizace a acidifikace povrchových vod. Toxické látky ve vodním prostředí. Odpadní vody, způsoby čištění, biologické čištění odpadních vod.

8 Název předmětu: Rybářství Hanel, L.: Ochrana ryb a mihulí. Vlašim, ČSOP 1995,139 s. Hartman, P.et al..: Hydrobiologie. Praha, Informatorium 1998, 334 s. Pitter, P.: Hydrochemie. Praha, VŠCHT 1999, 568 s. Barnes, K.S.R., Mann, H.K.: Fundamentals of Aquatic Ecology. Oxford, BSP 1991, 270 pp. Bohl, M.: Zucht und Produktion von Süsswasserfischen. Frankfurt, DLG Verlags 1999, 719 s. Cílem je shrnout a rozšířit znalosti ekologických principů chovu ryb a způsoby obhospodařování rybníků, tekoucích a stojatých vod. Rozdělení vodních ekosystémů a hydrobiocenóz. Vztahy ryb k abiotickým a biotickým faktorům. Ryby lotického a lentického prostředí, ochrana a aklimatizace. Charakteristika ekologických skupin ryb. Ichtyologická klasifikace vodních toků a nádrţí. Ekologie přirozeného, poloumělého a umělého rozmnoţování ryb, zarybňování nádrţí a tekoucích vod. Rybářské obhospodařování toků a víceúčelových nádrţí. Metody odlovu ryb ve stojatých a tekoucích vodách, lovební prostředky. Zásady a principy lovu ryb elektrickým agregátem. Seznam školitelů Jméno Pracoviště Specializace prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU Chemie biologicky účinných látek zemědělských produktů a potravin. prof. Ing. Martin Křížek, CSc. katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU Analýza biologicky účinných látek zemědělských produktů a potravin. doc. Ing. Ivo Šafařík, DrSc. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR Biochemické metody a biotechnologické postupy. doc. Ing. Jiří Špička, CSc. katedra aplikované chemie a učitelství chemie ZF JU Analýza biologicky účinných látek zemědělských produktů a potravin. doc. Ing. Jan Tříska, CSc. Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR Vývoj analytických metod přírodních látek a kontaminantů, ekomonitoring. Témata disertačních prací řešených v DSP ZCH v současné době Téma disertační práce Student/ Školitel Vyuţití magnetických technik v potravinářském a zemědělském výzkumu Studium vlivu diferencované výţivy skotu v podhorských oblastech ČR na obsah a zastoupení mastných kyselin v hovězím mase a mléčném tuku Změny obsahu biologicky účinných polyaminů při skladování a zpracování vybraných potravních surovin Studium vlastností benzo[c]fenanthridinových alkaloidů Pozn.: K kombinovaná forma studia, P prezenční forma studia Mgr. Marie BOROVSKÁ (P) doc. I. Šafařík Mgr. Antonín MACEK (K) doc. J. Špička Ing. Mária KOZOVÁ (P) prof. P. Kalač Ing. Helena ABSOLÍNOVÁ (K) prof. M. Kříţek

9 Obhájené disertační práce v DSP ZCH Příjmení, jméno a titul studenta JÍROVCOVÁ Eva Ing. SVOBODA Lubomír Mgr. JANOUŠKOVÁ Dagmar Ing. STEIDLOVÁ Štěpánka Ing. DADÁKOVÁ Eva Ing. CHRASTNÝ Vladislav Mgr. KRAUSOVÁ Petra Mgr. Ukončení Téma disertační práce Školitel 2000 Studium absorptivity p-benzochinonu a hydrochinonu a moţnosti jejího vyuţití pro separaci z vod. prof. K. Drbal 2002 Faktory ovlivňující obsah těţkých kovů v houbách. prof. P. Kalač 2002 Obsah rtuti ve tkáních ryb. prof. K. Drbal a prof. Z. Svobodová 2003 Výskyt některých minoritních látek ve vybraných prof. P. Kalač druzích siláţí a studium faktorů ovlivňujících jejich tvorbu Vývoj metodiky stanovení významných flavonoidů a prof. M. Kříţek její aplikace na vybrané zemědělské plodiny Analytické moţnosti stanovení stopových prvků prof. M. Kříţek v povrchových vodách metodou ICP-MS Faktory ovlivňující výskyt biologicky účinných prof. P. Kalač polyaminů ve vybraných potravinách. Seznam členů komisí pro obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky schválených vědeckou radou ZF pro DSP obor Zemědělská chemie Příjmení a jméno Tituly a hodnosti Pracoviště BENDL Jiří RNDr., CSc. MŢP ČR Praha ČERMÁK Bohuslav doc. Ing., CSc. ZF JU ČURN Vladimír prof. Dr. Ing. ZF JU DOSTÁLOVÁ Jana * doc. Ing., CSc. FPBT VŠCHT Praha DRBAL Karel prof. Ing., CSc. důchodce, dříve ZF JU GABRIEL Jiří * RNDr., CSc. MBÚ AV ČR Praha HEJZLAR Josef * doc. Ing., CSc. HBÚ AV ČR Č. Budějovice HORÁK Vladimír * doc. Ing., CSc. FAPPZ ČZU Praha KALAČ Pavel prof. Ing., CSc. ZF JU KLÁN Jaroslav * RNDR. et Mgr., CSc. 1. LFU UK Praha KLEJDUS Bořivoj * prof. Mgr. Ph.D. AF MZLU Brno KLEMENTOVÁ Šárka doc. RNDr., CSc. PřF JU KOLÁŘ Ladislav prof. Ing., DrSc. ZF JU KOMPRDA Tomáš * prof. MVDr. Ing., CSc. AF MZLU v Brně KŘÍŢEK Martin prof. Ing., CSc. ZF JU KUBÁŇ Vlastimil * prof. RNDr., DrSc. AF MZLU Brno LACHMAN Jaromír * prof. Ing., CSc. FAPPZ ČZU Praha

10 PÁNEK Jan * doc. Ing., CSc. FPBT VŠCHT Praha PAPÁČEK Miroslav prof. RNDr., CSc. PF JU PIPEK Petr * prof. Ing., CSc. FPBT VŠCHT Praha PITTER Pavel * prof. Ing., DrSc. VŠCHT Praha SÁKRA Tomáš * doc. Ing., CSc. UP Pardubice SVOBODOVÁ Zdeňka prof. MVDr., DrSc. VÚRH JU Vodňany/ VFU Brno ŠAFAŘÍK Ivo * doc. Ing., DrSc. ÚSBE AV ČR Č. Budějovice ŠAVEL Jan * doc. Ing., CSc. Budvar,s.p., Č. Budějovice ŠPIČKA Jiří doc. Ing., CSc. ZF JU TRÁVNÍČEK Jan doc. Ing., CSc. ZF JU TŘÍSKA Jan * doc. Ing., CSc. ÚSBE AV ČR Č. Budějovice Pracovníci označení * byli schváleni MŠMT jako externí členové komisí.

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise 1. V rámci požadované akreditace byla na doporučení akreditační komise provedena změna garanta oboru: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. Vyjádření

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta

Více

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013)

Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečná zkouška (Mgr) směr Ekotoxikologie, obor Speciální biologie (od roku 2013) Státní závěrečnou zkouškou student prokazuje znalost logických souvislostí poznatků nabytých v jednotlivých předmětech

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výţivy a dietetiky Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Praha 31. května 2000 Aktualizace dlouhodobého záměru VŠCHT Praha pro rok 2001 V souladu se zněním zákona

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

Toxikologie a ekologie

Toxikologie a ekologie Toxikologie a ekologie Semestr: 1. Zajištuje ústav: organické technologie, organické chemie, chemie ochrany prostredí 2/0 z, Zk 1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmu. 2. Klasifikace jedu

Více

Doporučená literatura

Doporučená literatura Doporučená literatura Název institutu: Institut environmentálního inženýrství Číslo institutu: 546 Studijní program: Nerostné suroviny Studijní obor: Zpracování a zneškodňování odpadů Přehled literatury

Více

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. IČ: 68081715 Sídlo: Veveří 97, 602 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Dozorčí radou projednáno dne: 22. dubna 2013 Radou pracoviště schválena

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ ZA ROK 2008 BRNO, březen 2009 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence Komise: Předseda: Členové: Biotechnologie I (přednášková) Knihovna ústavu, 9.00 hod. doc. Ing. Pavel Dostálek, CSc. Dr. Ing. Petra Patáková Ing. Martin Halecký, Ph.D. Ing. Lucie Siříšťová, Ph.D. Studenti:

Více

ROČENKA 2010 Annual Report 2010

ROČENKA 2010 Annual Report 2010 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. Food Research Institute Prague ROČENKA 2010 Annual Report 2010 Praha 2011 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2011 OBSAH Úvod....................................................................

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Metody monitorování zátěže životního prostředí polychlorovanými bifenyly. Bc. Petr Křipský

Metody monitorování zátěže životního prostředí polychlorovanými bifenyly. Bc. Petr Křipský Metody monitorování zátěže životního prostředí polychlorovanými bifenyly Bc. Petr Křipský Diplomová práce 2011 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v. v. i. Praha Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 červen 2011 2 1 Obecné informace Název instituce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Používaná zkratka názvu:

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001

zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 zasedání Akreditační komise 06-01 Přímětice u Znojma 30. až 31. října 2001 Přítomni: Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Pravoslav Stránský, Vladimír Křístek, Jan Štěpán, Jiří Sobota,

Více

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ

Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ Fakulta technologie ochrany prostředí 1. VĚDECKÁ KONFERENCE FAKULTY TECHNOLOGIE OCHRANY PROSTŘEDÍ SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Aneta Krausová editor Praha 2014 Publikace neprošla jazykovou ani odbornou úpravou. Za

Více

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PLÁNY. Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM STUDIJNÍ PLÁNY Studijní programy NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM DOKTORSKÉ STUDIUM 2013 2014 STUDIJNÍ PLÁNY http://www.af.czu.cz http:// www. fappz.czu.cz http://www.agrobiologie.cz 2013 kolektiv autorů

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Uvedení do studia životního prostředí

Uvedení do studia životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Uvedení do studia životního prostředí Kateřina Marková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Uvedení do studia

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Drnovská 507, 161 06 Praha 6 Ruzyně IČ 00027006 DIČ CZ00027006 Tel. 233 022 111 (ústředna), 233 311 661 (ředitel) Fax 233 310 636, 233 310 638, 233 311 591 (ředitel)

Více

ROČENKA 2008 Annual Report 2008

ROČENKA 2008 Annual Report 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. 50 let 1958 2008 Food Research Institute Prague 50 years 1958 2008 ROČENKA 2008 Annual Report 2008 Praha 2009 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie a analýzy potravin & Česká společnost chemická Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ve spolupráci s EKOLEX s.r.o. Sborník příspěvků

Více