Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1"

Transkript

1 Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji 2004 sekce knihovna 1

2 Obsah Obecné informace o VŠCHT Praha...2 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech...4 Fakulta chemické technologie...4 Fakulta technologie ochrany prostředí...6 Fakulta potravinářské a biochemické technologie...8 Fakulta chemicko-inženýrská...11 Špičkové technologie jako základna spolupráce VŠCHT Praha a průmyslové sféry 14 Anotace základních výzkumných záměrů...16 Katalytické procesy v chemii a chemické technologii...16 Chemie a technologie materiálů pro technické aplikace, ochranu zdraví a životního prostředí...16 Studium chemicko-technologických procesů pro ochranu životního prostředí a zpracování paliv...16 Zlepšování kvality potravin a zajištění optimální výživy obyvatelstva...17 Uplatnění progresivních inženýrských procesů v potravinářských technologiích s cílem vyššího zhodnocení surovin a odpadů...17 Biochemické, mikrobiologické a molekulárně genetické studie vytvářející teoretický základ pro moderní biotechnologie...18 Reakčně-transportní chemicko-inženýrské systémy a jejich dynamické chování, modelování a řízení chemických a biotechnologických procesů...18 Metody a prostředky chemické a fyzikálně-chemické analýzy vlastností a chování bioinženýrských a chemicko-inženýrských systémů...19 Ukázka spolupráce pracovišť VŠCHT Praha s průmyslovými podniky...20 Syntetické vonné a chuťové látky...20 Lepší rozmrazovací směsi pro letectví...20 Vývoj měděných nosičových katalyzátorů...21 Tamoxifen...21 Poloprovozní výzkum procesu granulace...21 Výroba anilinu...22 Syntetický hydrotalcit...22 Vývoj a testování bioaktivních materiálů pro kostní a dentální náhrady...22 Přehled platných patentů na VŠCHT Praha...23 Přehled platných užitných vzorů na VŠCHT Praha...25 Rozhovor s Prof. Ing. Josefem Paškem, DrSc Kontakty...28 Obsah 1

3 Obecné informace o VŠCHT Praha Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) je největší středoevropskou vysokou školou zaměřenou na výuku technické chemie. Je školou veřejnou, se samosprávou a akademickými svobodami danými zákonem o vysokých školách a statutem VŠCHT Praha. Větší část finančních zdrojů pro její činnost pochází ze státního rozpočtu, další plyne z domácích i zahraničních grantů a z hospodářské činnosti na základě smluv s výrobními a dalšími organizacemi. VŠCHT Praha má 4 fakulty: Fakultu chemické technologie Fakultu technologie ochrany prostředí Fakultu potravinářské a biochemické technologie Fakultu chemicko-inženýrskou Od roku 2004 je zřízeno Výukové a studijní centrum v Mostě - Velebudicích, jehož garantem je Fakulta chemické technologie. Základní údaje o VŠCHT Praha Počet studentů bakalářských studijních programů 1402 (k ) Počet studentů magisterských studijních programů 1142 (k ) Počet studentů doktorských studijních programů 876 (k ) Počet zaměstnanců: 890, z toho 407 pedagogicky činných Pedagogická a výzkumná činnost VŠCHT Praha pokrývá téměř všechny oblasti a obory technické chemie počínaje anorganickou chemií a technologií, přes organickou chemii a technologii, materiálové inženýrství, chemické inženýrství, potravinářskou chemii a technologii, biochemii, technologii zpracování ropy a petrochemii, zušlechťování uhlí, energetiku, výrobu a zpracování polymerů, skla a keramiky, kovových materiálů, čištění pitných a odpadních vod, zneškodnění plynných kapalných i pevných odpadů, ochranu životního prostředí a další obory. Výhodou tohoto uspořádání VŠCHT Praha, které je jedinečné nejen v ČR, ale i v celé Evropě, je to, že pro téměř každý specializovaný obor z oblasti technické a potravinářské chemie je k dispozici kvalifikovaný tým pracovníků vedený zkušeným profesorem nebo docentem. VŠCHT Praha alma mater úspěšných badatelů a špičkových manažerů Každá vysoká škola se ráda chlubí svými slavnými absolventy nebo osobnostmi s ní nerozlučně spjatými. V případě VŠCHT Praha je jich opravdu zajímavá plejáda. A tak, jen pro připomenutí některé ze zajímavých osobností, které již vstoupily do učebnic: Emil Votoček - jedna z největších osobností české chemie, rektor ČVUT v letech , Vladimír Prelog - nositel Nobelovy ceny za chemii v roce 1975, profesor ETH Zürich, Otto Wichterle - vynálezce hydrofilních očních čoček a v letech 1990 až 1992 prezident Akademie věd České republiky, Eduard Hála - světová kapacita v oboru fázových rovnováh, Miloš Hudlický - profesor na Virginia State University, Ivan Ernest - ředitel Woodwardova institutu v Basileji, Vojtěch Fried - profesor na University of New York, František Šorm - v letech 1962 až 1969 předseda Československé akademie věd, Rudolf Zahradník - v letech 1993 až 2001 prezident Akademie věd České republiky, Vladimír Hlaváček - profesor na State University of New York, Arnošt Reiser - profesor na Polytechnic University Brooklyn. Žijeme samozřejmě především horkou současností a tak s upřímným zaujetím sledujeme osudy těch, kteří prošli dejvickými laboratořemi, chodbami a učebnami docela nedávno nebo zcela Obecné informace o VŠCHT Praha 2

4 čerstvě, aby se vydali na exponovanou dráhu špičkových manažerů, technologů, analytiků, politiků: Ing. Pavel Švarc, CSc. předseda představenstva a generální ředitel Unipetrol, a.s. Ing. Jiří Michal předseda představenstva a generální ředitel Léčiva a.s. Ing. Jiří Boček ředitel Budějovický Budvar, n. p. Ing. Josef Borovička, ředitel úseku pro vědu a výzkum, Appian group Ing. Miroslav Kalousek, Ing. Jaromír Kohlíček, Ing. Jan Zahradil, poslanci PČR Ing. Jiří Skalický, Ing. Petr Smutný, senátoři PČR V zahraničí se úspěšně uplatnili: v oblasti biochemie Prof. Dr. Vladimír Pliška, Ph.D., ETH Zürich, Švýcarsko Ing. Dr. Tomáš Dobránský, univerzita London, Kanada v oblasti biotechnologie Ing. Aleš Vančura, Spring College Harber, USA v oblasti chemického inženýrství: Prof. Vladimír Hlaváček - University of Buffalo, USA Prof. Tomáš Lindt - University of Pittsburgh, USA Prof. Vladimír Hornof - University of Ottawa, Kanada Dr. Milan Čárský - University of Durban, JAR v oblasti informatiky: Prof. Miloslav Hájek - University of Durban, JAR v oblasti analytické chemie: Prof. Jaroslav Matoušek - University of New South Wales, Austrálie v oblasti fyzikální chemie: Dr. Vladimír Majer C.N.R.S./Universite B.Pascal, Clermont-Ferrand, Francie Obecné informace o VŠCHT Praha 3

5 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech Fakulta chemické technologie Nabízí studium zaměřené na: * moderní i tradiční kovové, skelné, keramické a polymerní materiály * počítačové modelování a řízení výrob anorganických a organických látek * chemické speciality pro farmaceutický a kosmetický průmysl * biomateriály pro lékařské účely (kovové, keramické, polymerní implantáty) * materiály s unikátními vlastnostmi (nanomateriály, optické vlnovody, supravodiče, solární články) * chemické postupy při ochraně a obnově uměleckých děl a historických památek * ekologické zpracování odpadů * informatiku multioborový přístup k informacím Bakalářský studijní program: Aplikovaná chemie a materiály Studijní obor: Chemie a chemické technologie Studenti získají praktické znalosti o základních anorganických a organických technologiích včetně katalyzovaných procesů. Seznámí se i se syntézou a výrobou chemických specialit (organické chemikálie a farmaka, tenzidy, barviva, vonné látky). Studijní obor: Chemie a technologie materiálů Studenti získají praktické znalosti o výrobě a vlastnostech chemických produktů jako jsou biomateriály pro medicínské účely, sklo, keramika, materiály se speciálními vlastnostmi, plasty a kaučuky. Seznámí se s procesy povrchové úpravy a ochrany kovů, s problematikou ochrany a obnovy kulturních památek a s ekologickým zpracováním odpadů. Studijní obor: Informatika a chemie Studium připravuje vysokoškolské odborníky se širokým technickým a chemickým vzděláním s důrazem na informatiku pro uplatnění v různých oblastech státní i komerční sféry. Uchazeč získá praktické znalosti o základech moderního elektronického zpracování a publikování informací. Seznámí se s knihovnickými a vydavatelskými postupy a naučí se aplikovat získávané znalosti při řešení projektů týkajících se chemie a životního prostředí. Prakticky zvládne práci s moderními technologiemi pro elektronické publikování (e-publishing). Bakalářský studijní program: Chemie a aplikovaná ekologie Studijní obor: Zpracování odpadních materiálů Absolventi získají základní znalosti o výrobě, zpracování a užitných vlastnostech kovových, polymerních, skelných a elektronických materiálů. Dále je seznámen s postupy využití a zpracování odpadních materiálů jako druhotných surovin především s důrazem na ekologické hledisko. Budou připravováni odborníci specializovaní na monitorování a zneškodňování odpadů. Bakalář kromě materiálů jako druhotných surovin získá přehled i o technologiích pro ochranu všech tří základních složek životního prostředí: půdy, vody a ovzduší. V rámci studia je student seznámen i s legislativně-ekonomickými hledisky likvidace materiálů ve vztahu k životnímu prostředí. Nedílnou součástí studia jsou i předměty, které uvádějí praktické a technologické předměty do širších souvislostí. Studijní obor: Bezpečnost při nakládání s chemickými látkami Absolventi oboru se stanou proškolenými osobami ve smyslu zákona č.157/1998 Sb. o chemických látkách. Absolvování předmětů spojených s využitím výpočetní techniky a informatiky mu umožní vyhledávat údaje o chemických látkách a o legislativě s nimi spojené v nejrůznějších databázových systémech vyhodnocováním. Základy ekonomiky a statistiky poskytují přípravu pro kvantitativní vyhodnocení dat. Na tento základ Informace o bakalářských a magisterských studijních programech 4

6 navazují předměty zaměřené na legislativu a bezpečnost práce s chemickými látkami Studijní obor: Chemické látky v životním prostředí Absolvent oboru bude ekolog s chemickým vzděláním, který bude znát kromě chemických vlastností i geochemické a biochemické vlastnosti ekologicky významných látek, včetně vzájemných vazeb mezi nimi. Na základě takových znalostí bude schopen správně zhodnotit působení kontaminující látky v živém a dynamickém ekosystému, popsat ekologická rizika a efektivně je řešit s využitím přirozených mechanismů probíhajících v životním prostředí. Studijní obor: Systémové inženýrství životního prostředí Studium připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky s technickým, chemickým a ekologickým vzděláním s uplatněním v různých oblastech výzkumné, výrobní, aplikační i státosprávní sféry. Rozvine žádané tvůrčí schopnosti, na úkor konkrétních encyklopedických znalostí. Poskytne nadstandardní vzdělání v informačních technologiích a ve využívání simulačních programů. U absolventů stoupne jejich kreativnost, schopnost samostatně rozpoznávat systémové vlastnosti libovolných objektů. Na ekologických systémech si osvojí komplexní-systémový přístup k řešení zadaného problému. Programově je kladen důraz na praktické zvládnutí a využívání obecného vzdělání. Navazující magisterský studijní program: Chemie a chemické technologie Studijní obor: Základní a speciální anorganické technologie Studijní obor je zaměřen na získání teoretických a praktických znalostí procesů používaných v perspektivních výrobách anorganických látek. Základ studia tvoří aplikované teoretické předměty vhodně doplněné výukou výpočetních a informačních systémů umožňujících využití získaných poznatků v technické praxi. Studenti jsou seznámeni se základními a speciálními technologiemi anorganických látek a získají praktické zkušenosti v týmové práci při řešení výzkumných problémů vývoje nových technologií a s nimi souvisejících aspektů trvale udržitelného rozvoje. V průběhu studia se posluchači profilují v rámci volitelných předmětů a práce v laboratořích v oblastech orientovaných na technickou elektrochemii, katalytické a membránové procesy, heterogenní nekatalyzované reakce a hydrometalurgii. Studijní obor: Technologie organických látek a chemické speciality Studenti se seznamují především s teorií katalyzovaných chemických reakcí, průmyslovou přípravou a aplikací katalyzátorů, se syntézou technologických procesů, s principy a optimalizací malotonážních a velkotonážních technologií. Součástí výuky je i plánování experimentů, zpracování experimentálních a provozních dat, matematické modelování technologických procesů s praktických používáním univerzálních simulačních programů ASPEN PLUS a dalších, analýza bezpečnosti výrob a chemická informatika. Zaměření chemická technologie farmak zahrnuje především studium principů a optimalizace malotonážních technologií, speciálních farmaceutických výrobních a separačních procesů, syntézy a úpravy léčiv a farmakochemie. Studenti také získávají vědomosti o správné výrobní praxi, statistických metodách hodnocení jakosti, syntéze vsádkových výrob a chemické informatice a praktické dovednosti v analytické chemii. Informace o bakalářských a magisterských studijních programech 5

7 Navazující magisterský studijní program: Chemie materiálů a materiálové inženýrství Studijní obor: Polymerní materiály Studium oboru navazuje na tříleté bakalářské studium fakulty a dává absolventům znalosti chemických, fyzikálně-chemických a chemicko-inženýrských principů základních technologických procesů, vlastností surovin a materiálů, makromolekulární chemie, výroby, zpracování a aplikací polymerů a metod sledování jejich struktury a vlastností. Polymerní vzdělání může být doplněno specializovanými přednáškami a laboratorními cvičeními zaměřenými na získání poznatků z oblasti přírodovědného průzkumu památek a technologie konzervace a obnovy památkových objektů a předmětů. Studijní obor: Anorganické nekovové materiály Student si osvojí chemicko-inženýrské metody modelování a výpočtů chemických a technologických procesů výroby anorganických materiálů a poznatky z fyzikálně-chemického přístupu k této problematice. Část výuky je věnována vlastnostem anorganických nekovových materiálů, studiu jejich vnitřní struktury, sledování fyzikálně chemických vlastností, a také diagnostickým a analytickým metodám hodnocení vlastností a mikrostruktury. Nedílnou součástí výuky je i využití informačních systémů, výpočetní techniky a hodnocení ekologických a ekonomických aspektů výroby. Teoretické a praktické znalosti nabyté studiem tohoto oboru, založené na komplexní přípravě a uceleném přehledu, charakterizují absolventa vysokou flexibilitou a schopnostmi řešit v nejrůznějších souvislostech problémy z oblasti anorganických nekovových materiálů. Studijní obor: Kovové materiály Studijní obor seznamuje s postupy výroby, zpracování a degradace kovových materiálů a s teoretickými principy jejich fyzikálních i chemických vlastností. Důraz je kladen na perspektivní materiály a technologie. Absolventi získají široké znalosti o používaných kovových materiálech v různých technických aplikacích, o chemických i fyzikálních principech výroby kovů a zpracování kovonosných odpadů, o fyzikálně metalurgických postupech zvyšování užitných vlastností kovových materiálů. Studijní obor: Materiály pro elektroniku Obor je zaměřen na problematiku přípravy a zpracování anorganických i organických materiálů užívaných zejména v elektronice, optice a v oblasti přenosu a zpracování informací. Obor navazuje na široký chemický základ, který je dále rozšířen a doplněn o partie z teorie pevných látek a materiálového inženýrství. Posluchači získají základní znalosti o chemickém složení a struktuře těchto materiálů, o metodách jejich přípravy a zpracování a seznámí se s vybranými analytickými a diagnostickými metodami pro hodnocení jejich vlastností. Fakulta technologie ochrany prostředí Nabízí v rámci svých studijních programů studium těchto okruhů: * ekologie * toxikologie, ekotoxicita * hydrobiologie, mikrobiologie a biotechnologie v ochraně životního prostředí * technologie čištění městských i průmyslových odpadních vod * vodárenství * hydrochemie * technologie ochrany ovzduší * dekontaminační technologie * technologie zpracování odpadů * technologie ropy a petrochemie * technologie zpracování uhlí * chemické technologie, energetika a životní prostředí * analytika prostředí Bakalářský studijní program: Technologie pro ochranu životního prostředí Studijní obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí továny zejména chemické a chemicko-technolo- odpady a předcházení jejich vzniku. Jsou akcen- Studijní obor zahrnuje všechny důležité oblasti gické aspekty, a rovněž právní, správní a ekonomické aspekty týkající se této problematiky. technologie ochrany životního prostředí, t.j. čištění odpadních vod, ochranu ovzduší, nakládání s Informace o bakalářských a magisterských studijních programech 6

8 Studijní obor: Chemie a technologie paliv a prostředí Studijní obor zahrnuje všechny důležité oblasti zpracování paliv a energetiky s úzkou vazbou na ochranu prostředí. Pozornost je zaměřena zejména na základní technologie pro zpracování ropy, a energetické využití uhlí a zemního plynu. Jsou akcentovány ekologické aspekty zpracování, resp. energetického využití uvedených fosilních uhlíkatých paliv a produktů jejich zpracování včetně příslušné legislativy. Navazující magisterský studijní program: Technologie pro ochranu životního prostředí Studijní obor: Technologie vody Ve studijním oboru Technologie vody jsou probírány fyzikálně-chemické a biotechnologické procesy používané při přípravě pitné vody, úpravě vlastností užitkových a procesních vod a čištění odpadních vod a zpracování kalů. Dále jsou studenti seznamováni se způsoby ochrany vodních zdrojů a s pedologickými, hydrologickými, mikrobiologickými a hydrobiologickými vazbami mezi ekologickými jevy a technologickými procesy a získávají základní poznatky ze zdravotního inženýrství. Důraz je kladen také na analytické metody používané v ochraně prostředí. Studijní obor: Chemie a technologie ochrany životního prostředí Studijní obor zahrnuje všechny důležité oblasti technologie ochrany životního prostředí, t.j. čištění odpadních vod, ochranu ovzduší, nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku, včetně dekontaminace znečištěných půd. Jsou akcentovány zejména chemické a chemicko-technologické aspekty, a rovněž právní a správní aspekty týkající se této problematiky. Student se dále podrobně seznamuje s některými relevantními teoretickými disciplinami jako je ekologie, průmyslová toxikologie, hydrochemie, chemie ovzduší a biotechnologie. Studijní obor: Chemie a technologie paliv a prostředí Studijní obor zahrnuje problematiku zpracování a energetického využití fosilních uhlíkatých paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) i paliv z obnovitelných zdrojů, dále chemie energetických oběhů, koroze energetických zařízení a využití technické jaderné chemie pro energetické účely. Významnou část náplně studia zaujímají ekologické aspekty dopravy, skladování, zpracování, výroby a použití paliv a minimalizace negativního vlivu průmyslu paliv a energetiky na životní prostředí. Studenti získávají teoretické i praktické zkušenosti z oblastí moderních palivářských a petrochemických technologií, analýzy paliv a životního prostředí, chemicko-inženýrských výpočtů technologických zařízení a procesů, inženýrské ekonomiky a managementu. Informace o bakalářských a magisterských studijních programech 7

9 Fakulta potravinářské a biochemické technologie Nabízí v rámci svých studijních programů studium těchto disciplin: * Bioinženýrství * Technologii sladařství a pivovarství * Kvasnou chemii a technologii * Obecnou biochemii * Mikrobiologii * Molekulární biologii * Biomedicínské inženýrství * Chemii a hodnocení potravin * Výživu a stravování * Chemii přírodních látek * Technologie cukrů, cukrovinek a škrobu * Cereální chemii a technologii * Technologie mléka * Technologie tuků, detergentů a kosmetiky * Technologie zpracování ovoce a zeleniny * Technologii masa * Balení potravin * Management a technologie potravinářských výrob Bakalářský studijní program: Potravinářská a biochemická technologie Studijní obor: Technologie potravin Studijní obor zahrnuje výuku řízení technologických operací a procesů, řešení koncepce dílčích technologických výrobních úseků ve velkých i středních podnicích s potravinářskou výrobou, řízení inovace technologie, řízení hygienické hygienických podmínek a principů při výrobě, aplikace principů zdravé výživy při vývoji nových nebo upravených výrobků. Studijní obor: Chemie a analýza potravin Posluchač se učí provádět analýzy, které jsou součástí kontroly a managementu jakosti potravinářských surovin a výrobků. Osvojuje si praktickou obsluhu náročné laboratorní instrumentální techniky a zpracování dat, učí se sledovat a řídit podmínky a principy při výrobě v souladu se zásadami HACCP, osvojuje si aplikaci principů zdravé výživy při vývoji a marketingu potravinářských výrobků, je seznámen s legislativními aspekty výroby, distribuce a kontroly potravin. Bakalářský studijní program: Potravinářství a biotechnologie Studijní obor: Obecná mikrobiologie a biotechnologie Studijní obor vychovává odborníky specializované na práci v mikrobiologických laboratořích a laboratořích pro diagnostiku biologického materiálu. Studenti se mohou dále specializovat na Obecnou mikrobiologii a biotechnologie, Mikrobiologii a molekulární genetiku a Fermentační a environmentální biotechnologie. Absolventi studijního oboru budou mít přehled o klasických a moderních mikrobiologických, molekulárně-biologických technikách, genovém inženýrství a biotechnologiích, budou schopni samostatně provádět základní instrumentální, biochemické, mikrobiologické, molekulárněbiologické a genetické analýzy s využitím moderní přístrojové techniky a provádět běžné vyhodnocování získaných analytických. Studijní obor: Potraviny a výživa Studijní obor vychovává odborníky schopné samostatně provádět průběžné kontrolní metody v závodních nebo podnikových laboratořích potravinářského průmyslu, samostatně obsluhovat moderní přístrojovou techniku a provádět běžné vyhodnocování získaných analytických dat v podnikových, kontrolních či inspekčních institucích spadajících do kompetence potravinářského průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a obchodu. Obor rovněž profiluje studenty pro vedoucí funkce v podnicích společného stravování. Všichni absolventi budou mít současně znalostmi ze systémů řízení jakosti, potravinářské legislativy a ekonomických disciplin. Studijní obor: Výroba a distribuce potravin Obor připravuje absolventy pro praktické uplatnění v širokém spektru potravinářských oborů, pro které získají nezbytné vědomosti v obecných potravinářských disciplinách, např. mikrobiologii a potravinářských procesech, dále potravinářských technologiích a kontrolních metodách. Cílem je vychovat odborníky, kteří se orientují v technologiích výroby potravin, jsou obeznámeni se základy výroby obalových materiálů, principy ochranné funkce obalů Informace o bakalářských a magisterských studijních programech 8

10 potravin, testováním kvality obalů, legislativou týkající se obalů potravin, základními principy grafického řešení obalů a možnostmi uplatnění obalů při marketingu potravinářského zboží. Navazující magisterský studijní program: Technologie potravin Studijní obor: Chemie a technologie sacharidů novány s chemickou, biochemickou a mikrobiologickou podstatou procesů a s metodikou Obor zahrnuje jak tradiční, tak moderní technologie. Inženýrské přístupy jsou kombi- vstupní, mezioperační a výstupní kontroly. Navazující magisterský studijní program: Biochemie a biotechnologie Studijní obor: Obecná a aplikovaná biochemie Biochemie studuje biologické problémy chemickými metodami a je dnes nejbouřlivěji se rozvíjejícím chemickým oborem. Výuka v oboru je orientována na molekulární principy při řešení složitých biologických problémů a vychází ze základních znalostí biochemie, biologie a mikrobiologie, které se získávají v prvních letech studia na fakultě. Studijní obor: Mikrobiologie Mikrobiologie jako buněčná a molekulární biologie jednobuněčných organizmů je nejen široce angažovaným, ale i mimořádně dynamickým oborem současnosti. Výuka je orientována na buněčnou a molekulární podstatu bioprocesů a mikrobiální patogenity, a to v průmyslovém, medicínském, potravinářském a ekologickém kontextu. Mimo jiné, studium navazuje na základní kurz biochemie, biologie a mikrobiologie, předchozího fakultního studia. Získané teoretické znalosti i experimentální a další zručnosti určují možné uplatnění absolventa v oblasti všech biotechnologií, výzkumu i příslušné kontrolní a komerční praxi. Studijní obor: Biotechnologie U oboru s více než stoletou tradicí se tradiční fermentační výroby (sladařství, pivovarství a drožďařství) dnes rozšiřují o molekulární genetiku mikroorganismů, základy genového inženýrství, bioinženýrství, bioinformatiku a další nové inženýrské a biologické předměty. Studijní obor: Technologie mléka a tuků Výuka v oboru je orientována na zpracování a úchovu potravin, technologii masa, balení potravin a ekologické problémy spojené s jejich výrobou. Součástí výuky jsou i základy managementu a marketingu. Studijní obor: Konzervace potravin a technologie masa Výuka v oboru je zaměřena na mikrobiologii a technologii mléka, tuků a kosmetických výrobků. Vychází z chemicko-inženýrského, mikrobiologgického a biochemického základu. Studijní obor: Biochemie a biotechnologie Výchova odborníků pro všechna pracoviště (laboratorní i technologická), kde je možno uplatnit široké znalosti biochemie, mikrobiologie, buněčné biologie, bioinženýrství a dalších přírodovědných disciplin, včetně jejich aplikací v odvozených technologiích. Jedná se především o laboratorní zázemí výrobních podniků biotechnologického a potravinářského komplexu, o zdravotnické a farmaceutické instituce, o kontrolní či inspekční instituce, o sféru státní správy zajišťující kontrolu životního prostředí ale i o obchodní podniky zabývající se prodejem biochemikálií. Posluchač se může orientovat na technologie jednak tradiční (pivovarství/sladařství, lihovarství, vinařství, drožďařství, a další), jednak na technologie produkující biofarmaka, metabolity a produkty rostlinné i živočišné buňky i na technologie řešící problémy životního prostředí. Informace o bakalářských a magisterských studijních programech 9

11 Navazující magisterský studijní program: Chemie a analýza potravin Studijní obor: Kvalita a bezpečnost potravin V oboru získají studenti hluboké interdisciplinární znalosti o biochemických a chemických procesech, které probíhají v potravinářských surovinách, produktech a potravinách při jejich výrobě a skladování. Seznámí se s moderními metodami chemické, fyzikálně-chemické, biochemické, mikrobiologické a senzorické analýzy potravin, osvojí si speciální postupy klasifikace kvality a původu přírodních surovin i hodnocení hygienicko-toxikologické jakosti potravin. Pozornost je dále věnována strategii zajištění zdravotní nezávadnosti potravinářských surovin a výrobků, jak ve vztahu k environmentálním faktorům, tak i k optimalizaci potravinářských technologií. Studijní obor: Chemie přírodních látek V rámci studijního oboru získají studenti důkladné znalosti o chemii, stereochemii a reaktivitě zejména biologicky významných přírodních látek, doplněné studiem jejich izolace, separace, analýzy a určení struktury. Studenti dále získají speciální znalosti z farmakognosie, farmakologie, ekologie, dále v oblasti kvalifikované organické syntézy a moderních separačních metod. Odbornost je rozšířena i na práci se značenými sloučeninami a metody sledování biologické aktivity. Navazující magisterský studijní program: Biochemie a biotechnologie Studijní obor: Obecná a aplikovaná biochemie Biochemie studuje biologické problémy chemickými metodami a je dnes nejbouřlivěji se rozvíjejícím chemickým oborem. Výuka v oboru je orientována na molekulární principy při řešení složitých biologických problémů a vychází ze základních znalostí biochemie, biologie a mikrobiologie, které se získávají v prvních letech studia na fakultě. Studijní obor: Mikrobiologie Mikrobiologie jako buněčná a molekulární biologie jednobuněčných organizmů je nejen široce angažovaným, ale i mimořádně dynamickým oborem současnosti. Výuka je orientována na buněčnou a molekulární podstatu bioprocesů a mikrobiální patogenity, a to v průmyslovém, medicínském, potravinářském a ekologickém kontextu. Mimo jiné, studium navazuje na základní kurz biochemie, biologie a mikrobiologie, předchozího fakultního studia. Získané teoretické znalosti i experimentální a další zručnosti určují možné uplatnění absolventa v oblasti všech biotechnologií, výzkumu i příslušné kontrolní a komerční praxi. Studijní obor: Biotechnologie U oboru s více než stoletou tradicí se tradiční fermentační výroby (sladařství, pivovarství a drožďařství) dnes rozšiřují o molekulární genetiku mikroorganismů, základy genového inženýrství, bioinženýrství, bioinformatiku a další nové inženýrské a biologické předměty. Informace o bakalářských a magisterských studijních programech 10

12 Fakulta chemicko-inženýrská Nabízí v rámci svých studijních programů studium těchto disciplin: * procesní inženýrství * analytická chemie * molekulární inženýrství * fyzikální chemie * jakostní inženýrství * řízení procesů * bioinženýrství * matematické modelování procesů * ekonomika a management * měřicí a řídicí technika * informatika Bakalářský studijní program: Inženýrství a management Studijní obor: Procesní inženýrství, informatika a management Posluchač se seznamuje s chemickoinženýrskými Studijní obor: Technická fyzikální a analytická chemie metodami studia chemických, Studijní obor zahrnuje disciplíny zaměřené jak na biotechnologických a zpracovatelských procesů a s aplikacemi výpočetní techniky a informačních teoretické základy jednotlivých analytických a fyzikálně chemických metod, tak na praktické technologií v uvedených oblastech. Učí se dovednosti. Studenti získávají dobré znalosti a uvedené metody používat při analýze a návrhu dovednosti při využití výpočetní techniky. zařízení a procesů a jejich řízení, a to s ohledem Základem studia je dobrý přírodovědný a na jejich provozní, ekonomické, bezpečnostní a ekologické parametry. Základem studia je dobrý přírodovědný a matematický základ umožňující matematický základ, který umožňuje studentům se v pozdějších fázích zaměřit na vybrané specializované oblasti. studentům zaměřit se v pozdějších fázích na vybrané specializované oblasti. Bakalářský studijní program: Procesní inženýrství a management podniků Studijní obor: Procesní inženýrství a management procesů, zavádění nových nebo inovaci podniků Cíle studia: stávajících produktů. Základním předpokladem pro naplnění tohoto cíle je pochopení fyzikálněchemické Základním cílem studijního programu je příprava podstaty procesů. Další uplatnění odborníků pro kvalifikovanou inženýrskou práci a naleznou absolventi také v oblasti řízení pro zastávání technických a manažerských funkcí materiálových toků v dodavatelských řetězcích a na střední úrovni řízení např. v projektových, v bio-technologických firmách. Profilace výrobních a distribučních organizacích. Studijní absolventů umožňuje řešit naznačené problémy program je orientován na získání základních z technických, ekonomických i ekologických znalostí a praktických dovedností, které hledisek. Absolvování tohoto programu též absolventům umožní systémově řešit problémy řízení a zlepšování technologických a výrobních umožňuje pokračovat ve studiu magisterských studijních programů. Bakalářský studijní program: Inženýrská informatika Studijní obor: Inženýrská informatika Návrh studijního programu je reakcí na velkou a dlouhodobě perspektivní poptávkou po vysokoškolsky vzdělaných odbornících, kteří zvládají širokou paletu praktických aplikací informačních technologií a výpočetní techniky a jsou schopni se přizpůsobit požadavkům trhu práce. Náplň studia je orientována na obecně využitelné metody práce s informacemi postavené na nezbytně nutném teoretickém základu. Značná pozornost je věnována dnes všeobecně vyžadovaným znalostem z oblasti programování počítačů, počítačové grafiky, prezentací a webových aplikací. Na rozdíl od řady informatických studijních programů nabízených jinými vysokými školami je tento program úzce Informace o bakalářských a magisterských studijních programech 11

13 svázán s technickými procesy, průmyslovými technologiemi a s ekonomikou podniků. Získané znalosti tak obsáhnou celou šíři práce s daty od jejich získávání měřením přes metody vyhodnocování až po využití výsledků např. k řízení sledovaného procesu. Navazující magisterský studijní program: Technická fyzikální a analytická chemie Studijní obor: Analytická chemie a jakostní inženýrství Studijní obor zahrnuje discipliny zaměřené jak na teoretické základy jednotlivých analytických metod a metrologie v chemii a v ostatních příbuzných disciplinách, tak na praktické dovednosti a získání návyků správného měření. Důraz je kladen na metody spektroskopické, elektrochemické, chromatografické a chemometrii, v potřebném rozsahu se však studenti seznamují také s metodami bioanalytickými, radioanalytickými a dalšími. Velká pozornost je věnována metodám zabezpečování a řízení jakosti, statistickým metodám pro řízení jakosti a správné laboratorní praxi. Studijní obor: Fyzikální chemie Ve studijním oboru fyzikální chemie je položen důraz na aplikovanou termodynamiku, tj. analýzu a popis základních fyzikálně-chemických vlastností reálných systémů a procesů (fázové a chemické rovnováhy, stavové chování a fyzikálněchemických vlastností látek a jejich směsí, kinetika chemických reakcí a fyzikálních dějů). Je rozvíjen teoretický základ fyzikálně-chemických disciplin (kvantová mechanika, statistická termodynamika a molekulární teorie tekutin). Obor rovněž zahrnuje oblasti elektrochemie, koloidních a makromolekulárních soustav a jevů na fázových rozhraních. Studijní obor: Molekulární inženýrství Studijní obor "Molekulární inženýrství" poskytne studentům nezbytné teoretické a praktické znalosti, které je připraví na profesionální kariéru inženýra jednak v oblasti pokročilých technik mikro- a nanostrukturní chemie a elektrochemie, realizovaných na molekulární úrovni, jednak v oblastech molekulární fyzikální chemie a bioinženýrství. Studenti se seznámí s teoretickými základy chemie (kvantová chemie, chemické fyziky a molekulární fyzikální chemie), jakož i celou řadou molekulárně fyzikálních experimentálních metod, nových technik chemické analýzy a preparativní syntézy a především s novými technologiemi zpracování a přípravy materiálů, se zvláštní orientací na mikroa nanotechnologie. Navazující magisterský studijní program: Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků Ekonomika a management chemických a kombinací chemicko-technologických, chemickoinženýrských potravinářských podniků Cílem studijního oboru je výchova inženýra chemie s velmi dobrými znalostmi chemických a potravinářských procesů a hlubokými znalostmi ekonomiky a managementu podniku. Studijní obor a ekonomických disciplin. Na tomto základě se rozvíjí schopnost absolventů řešit specifické problémy ekonomiky a managementu podniků chemického a potravinářského průmyslu při zastávání manažerských funkcí. tak vychovává inženýry chemie s vyváženou Informace o bakalářských a magisterských studijních programech 12

14 Navazující magisterský studijní program: Procesní inženýrství a informatika Studijní obor: Chemické inženýrství, bioinženýrství a matematické modelování procesů Posluchač se seznamuje s chemicko-inženýrskými metodami modelování a výpočtů chemických, biotechnologických, potravinářských a dalších technologických procesů, s laboratorními a provozními experimenty a s výpočetní technikou a informačními technologiemi. Učí se uvedené metody používat při analýze procesů, návrhu zařízení nebo stanovení podmínek realizace jednotlivých procesů a celých procesních systémů tak, aby tyto byly ekonomické, bezpečné a splňovaly ekologická kriteria. Studijní obor: Inženýrská informatika a řízení procesů Obor zahrnuje společný teoretický základ moderních měřicích metod a informačních a řídicích systémů chemicko-inženýrských, potravinářských a biotechnologických procesů. Obecné zázemí tvoří teorie měření a řízení, metody číslicového zpracování signálů a obrazů, experimentální identifikace, znalost počítačových informačních a řídicích systémů a matematické metody modelování. Hlubší profilace vychází ze studia informačních technologií, databází a počítačové simulace a zahrnuje oblast inženýrské informatiky, řízení procesů a měřicí techniky. Informace o bakalářských a magisterských studijních programech 13

15 Špičkové technologie jako základna spolupráce VŠCHT Praha a průmyslové sféry VŠCHT Praha patří mezi tzv. technické university s výzkumným zaměřením (research university). Tento typ universit je charakterizován intenzivním zapojením studentů do výzkumné problematiky, která tvoří podstatnou část jejich odborné přípravy. Do řešení výzkumných projektů jsou zapojeni samozřejmě i pracovníci školy. Všichni společně se podílejí na řešení výzkumných projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, výzkumných projektů dalších ministerstev a grantových organizací v ČR, významný podíl tvoří také výzkumné projekty řešené na mezinárodní úrovni, především ve 4., 5. a 6. rámcovém programu EU a řadě dalších mezinárodních programů na podporu výzkumu. Přestože je VŠCHT Praha poměrně malou a úzce specializovanou vysokou školou, má v oblasti výzkumu dominantní postavení mezi vysokými v ČR. To je nejlépe charakterizováno porovnáním finančních prostředků poskytovaných ze zdrojů MŠMT jednotlivým vysokým školám na výzkumnou činnost a výchovu studentů. Poměr těchto dvou ukazatelů pro všechny vysoké školy v ČR je znázorněn na obrázku. 1,4 1,2 1,18 1 0,8 0,6 0,47 0,46 0,4 0,39 0,38 0,29 0,28 0,28 0,26 0,25 0,24 0,2 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,09 0,02 0,02 0 VŠCHT ČVUT UK VUT JU MU UPAR TUO MZLU UP TUL ZU UTB VFU VŠE ČZU SU OU UHK UJEP Graf č. 1: Poměr finančních prostředků poskytovaných ze zdrojů MŠMT jednotlivým vysokým školám na výzkumnou činnost a výchovu studentů Další formou výzkumné činnosti jsou výzkumná centra. Na VŠCHT Praha v současné době působí Výzkumné centrum pro komplexní zpracování ropy, které je zaměřeno na problematiku výroby a zpracování polymerů, vývoj nových procesů hlubokého zpracování ropy a vývoj nových typů katalyzátorů pro petrochemické procesy. Finanční podpora těchto výzkumných aktivit činí v současné době asi 40 mil Kč. ročně. Pracovníci školy jsou zapojeni také do výzkumných úkolů řešených na základě objednávek průmyslových firem. Rozsah této výzkumné činnosti je velmi různorodý od malých zakázek servisního charakteru až po velké projekty zaměřené např. na optimalizaci nebo vývoj nových výrobních technologií. Ročně se takto řeší asi 150 až 200 výzkumných projektů, celkový objem zakázek činí asi 40 mil. Kč za rok. Jako jeden z výsledků výzkumné činnosti pracovníků školy jsou patentově chráněné výsledky, které škola nabízí potenciálním uživatelům. V současné době jsou pracovníci školy majiteli 32 aktivních patentů. V řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví je dalších 15 přihlášek Špičkové technologie jako základna spolupráce 14

16 vynálezů. VŠCHT Praha má uzavřeno celkem 16 licenčních smluv s uživateli aktivních patentů. Velká část pracovníků školy je zapojená také do mezinárodních výzkumných projektů řešených ve spolupráci se zahraničními universitami a jinými výzkumnými pracovišti. S 34 zahraničními universitami uzavřela VŠCHT Praha smlouvy o dlouhodobé spolupráci v oblasti výzkumu a vzdělávání. Pro podporu výzkumné činnosti existuje na VŠCHT Praha široké zázemí zahrnující Centrální laboratoře vybavené špičkovou analytickou technikou, Ústřední knihovnu zprostředkující přístup do všech světových významných informačních zdrojů a Výpočetní centrum spravující moderní a rozsáhlou počítačovou síť. Všechna tři centrální pracoviště jsou k dispozici nejen všem pracovníkům a studentům školy, ale jsou využívány také zájemci mimo VŠCHT Praha. Vědecko-výzkumnou činnost na VŠCHT Praha je možné rozdělit do několika kategorií: 1) základní výzkum, zabývající se rozvojem vědeckých znalostí bez okamžitých nebo předvídatelných aplikací a vázaný na publikování výsledků v otevřené literatuře, především v odborných časopisech 2) aplikovaný výzkum, zahrnující výzkum procesů a vývoj technologií s potenciálním uplatněním ve výrobě a společenské praxi, 3) vývoj, rozvíjející výsledky základního a aplikovaného výzkumu a zabývající se aplikací technologií pro vznik nových nebo zlepšených produktů a procesů 4) inovace, což je komerční aplikace nových nebo zlepšených produktů a procesů Po zvážení všech výhod a nevýhod byl vymezen menší počet velmi rozsáhle zaměřených výzkumných záměrů, kterou jsou prioritou VŠCHT Praha ve výzkumu a vývoji: 1. Katalytické procesy v chemii a chemické technologii. 2. Chemie a technologie materiálů pro technické aplikace, ochranu zdraví a životního prostředí. 3. Studium chemicko-technologických procesů pro ochranu životního prostředí a zpracování paliv. 4. Zlepšování kvality potravin a zajištění optimální výživy obyvatelstva. 5. Uplatnění progresivních inženýrských procesů v potravinářských technologiích s cílem vyššího zhodnocení surovin a odpadů. 6. Biochemické, mikrobiologické a molekulárně genetické studie vytvářející teoretický základ pro moderní biotechnologie. 7. Reakčně-transportní chemicko-inženýrské systémy a jejich dynamické chování, modelování a řízení chemických a biotechnologických procesů. 8. Metody a prostředky chemické a fyzikálně-chemické analýzy vlastností a chování bioinženýrských a chemicko-inženýrských systémů. Špičkové technologie jako základna spolupráce 15

17 Anotace základních výzkumných záměrů Katalytické procesy v chemii a chemické technologii Catalytic processes in chemistry and chemical technology Řešitel: Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc. Anotace: Studium nových možností získávání speciálních výrobků organické a anorganické technologie. Vývoj metodik a procesů pro syntézu a výrobu nových látek s novými chemickými, fyzikálními biologickými vlastnostmi. Výzkum nových katalytických materiálů pro výrobu chemických specialit a jejich aplikace v katalytických procesech. Studium reaktivity, reakčních mechanismů, spektrálních a kvantově chemických metod, inženýrské kinetiky a katalýzy jako prostředků pro získávání nových informací o chemických procesech umožňujících jejich optimalizaci. Výzkum chování vícefázových a membránových reaktorů, jejich modelování a optimalizace. Vývoj procesů nezatěžujících životní prostředí a procesů pro zpracování odpadních a toxických látek. Vývoj elektrochemických procesů přípravy látek, nových zdrojů energie a elektrodových materiálů pro technologické a environmentální aplikace. Klíčová slova: chemical specialities; organic chemistry; inorganic chemistry; organic technology; inorganic technology; kinetics; catalysis; electrochemistry; chemical reactors; environmental processes; Chemie a technologie materiálů pro technické aplikace, ochranu zdraví a životního prostředí Chemistry and technology of materials for technical applications, health and environment protection Řešitel: Doc. Ing. Aleš Helebrant, CSc. Anotace: Studium vztahů mezi podmínkami přípravy a vlastnostmi materiálů (nekovových anorganických, kovových, polymerních, kompozitních); fyzikálně-chemický a chemicko-inženýrský popis procesů při jejich přípravě, recyklaci a během interakce s prostředím. Cíl - získat podklady pro oblast: 1.Technických aplikací - konstrukční materiály vysokých užitných vlastností (nástrojové materiály, pryže a termoplasty, oxidová keramika, hliníkové slitiny), supravodiče, materiály pro opto- a mikroelektroniku, povrchové vrstvy (laserové technologie), protikorozní ochrana kovů, nové fyzikálně-chemické zkušební metody, aplikace mikroskopických a mikroanalytických postupů. 2.Ochrany zdraví člověka - materiály pro kostní a tkáňové náhrady, chemicky odolná skla a polymery pro potravinářský a farmaceutický průmysl, aplikace RTG analýzy léčiv. 3.Ochrany životního prostředí - recyklace kovonosných a polymerních odpadů, materiály pro fixaci odpadů (skla), zeolity, materiály a postupy pro restaurování památek. Klíčová slova: glass; ceramics; metals; polymers; inorganic non-metallic materials; composites; biomaterials; surface layers; waste recycling; corrosion Studium chemicko-technologických procesů pro ochranu životního prostředí a zpracování paliv The study of chemical-technological processes for the environment protection and fuel processing Řešitel: Doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. Ukázka spolupráce pracovišť VŠCHT Praha a průmyslové sféry 16

18 Anotace: Studium fyzikálně-chemických a biologických procesů pro úpravu vlastností vody, desalinaci vody, čištění odpadních vod, dekontaminace půd a zneškodňování a úpravy odpadů. Studium procesů energetického a chemického zpracování fosilních paliv. Hodnocení vlivu fosilních paliv a produktů jejich zpracování na životní prostředí. Implementace moderních analytických metod pro posuzování kvality životního prostředí. Studium procesů na potlačení koroze v energetice a při zpracování paliv. Vývoj a zavádění integrovaných procesů čištění odpadních vod. Výzkum a vývoj biologických procesů pro odstraňování kontaminantů ze životního prostředí. Výzkum a vývoj technologií pro konverzi ropných zbytků a pro zlepšování kvality silničních asfaltů. Optimalizace využití plynárenské soustavy. Klíčová slova: combustion; corrosion; emission; environment protection; environment pollution; fuel processing; nutrient removal; soil decontaminatiom; waste treatment; water purification and desalination; waste water treatment; Zlepšování kvality potravin a zajištění optimální výživy obyvatelstva Improvement and assurance of food quality and human nutrition Řešitel: Prof. Ing. Jan Velíšek, DrSc. Anotace: Předmětem výzkumu je studium nutriční, senzorické a hygienicko-toxikologické jakosti potravin. V oblasti nutr. a senz. jakosti (barva, aróma, textura) budou studovány reakce živin: proteinů, sacharidů, lipidů, minerálií, změny struktury Maillard. reakce, oxidace a další reakce lipidů, speciace stopových prvků, vliv surovin a význam. moder. technol. procesů (vys. tlaky, extruze, obaly apod.) na uvedené aspekty jakosti a akceptovatelnost komodit. Součástí je vývoj metod hodnocení kvality surovin a finál. výrobků (mléka, masa, pekař. výrobků, ovoce, zeleniny, piva) a detekce falšování. V oblasti hyg.-tox. se studium bude zabývat minimalizací obsahu rizikových látek, včetně přiroz. tox. látek (mechanismy jejich vzniku) a pathogenů. Součástí je vývoj a validace metod stanovení škodlivin, sledování dynamiky jejich změn ve výrobě a skladování. Klíčová slova: food; nutritive, sensory, fygienic/toxicologic value; proteins; saccharides; lipids; minerals; reactions in foods; quality evaluation; contaminants; natural toxicants; analytical methods; falsification Uplatnění progresivních inženýrských procesů v potravinářských technologiích s cílem vyššího zhodnocení surovin a odpadů Application of advanced process engineering in food technology for an improvement of raw material and waste utilisation Řešitel: Doc. Ing. Zdeněk Bubník, CSc. Anotace: Hlavní náplní výzkumného záměru je základní výzkum inženýrských procesů a jejich uplatnění v oblasti progresivních technologických postupů při výrobě a zpracování potravin (membránové separační procesy, bioreaktory, chromatografická separace, řízená krystalizace, mikrovlnný ohřev, vysoký hydrostatický tlak, expertní řízení a predikce bioprocesů, simulace a modelování, počítačové řízení procesů, databáze látkových vlastností) a dále i při využití potravinářských surovin a odpadů jako obnovitelných zdrojů pro nepotravinářské aplikace (bioethanol, biodegradabilní obaly, tenzidy). Paralelně se zkoumanými procesy budou vyvíjeny moderní metody na jejich operativní kontrolu a řízení zahrnující i hodnocení kvality surovin, meziproduktů a výrobků (NIR, reologie, analýza obrazu). Výzkumný záměr je veden s cílem Ukázka spolupráce pracovišť VŠCHT Praha a průmyslové sféry 17

19 vyššího zhodnocení zemědělských produktů, omezení negativních vlivů na životní prostředí, minimalizace spotřeby vody a energie a zvýšení konkurenceschopnosti českých výrobků. Klíčová slova: food engineering, food processes and technology, improvement of agricultural product utilisation, renewable sources, expert control, bioprocess prediction, raw material quality evaluation, water and energy supply minimisation, environmental protection Biochemické, mikrobiologické a molekulárně genetické studie vytvářející teoretický základ pro moderní biotechnologie Biochemical, michrobiological and molecular-genetic studies forming theoretical background for modern biotechnology Řešitel: Prof.Ing. Jan Káš, DrSc. Anotace: Mohutný experimentální a teoretický výzkumný potenciál fakulty bude využit pro řešení principiálních otázek obecné i aplikované biotechnologie v následujících třech navzájem se prolínajících směrech: 1: Struktura a funkce biomolekul: enzymy (glykosidasy, peroxidasy, lipoxygenasy, alkoholdehydrogenasy..), látky schopné biologického rozpoznávání (virostatika, cytostatika, protilátky..), postranslační modifikace bílkovin (fosforylace, glykosylace..) 2: Využití biologického potenciálu mikroorganismů a rostlin v průmyslových a enviromentálních technologiích: konstrukce kmenů s požadovanými technologickými parametry, dekontaminace vody, půdy a vzduchu, biodegradace a biosorpce 3. Genové inženýrství v biotechnologiích: uplatnění moderních metod enzymového a genového inženýrství v oblastech výzkumného zájmu fakulty (charakterisace a identifikace průmyslových mikroorganismů, úprava vlastností mikroorganismů žádaným směrem apod.) Klíčová slova: Biotechnology; structure and function of biomolecules; enzymes; antibodies; virostatics; cytostatics; microorganisms and plants in industrial and environmental technology; gene technology in enzyme engineering and cell identification; Reakčně-transportní chemicko-inženýrské systémy a jejich dynamické chování, modelování a řízení chemických a biotechnologických procesů Reaction-transport chemical engineering systems and their dynamic behaviour, modelling and control of chemical and biotechnological processes Řešitel: Prof.RNDr. Milan Kubíček, CSc. Anotace: Komplexní výzkum v oblasti chemického a procesního inženýrství, od inženýrského experimentu k počítačovému modelování a analýze, měření a řízení. Reakčně-transportní systémy, chemické, biochemické a polymerační reaktory a separační procesy, adsorpce, absorpce, rektifikace, difuze, tok tekutin, přenos hmoty a sdílení tepla. Počítačový návrh, modelování, řízení systémů chemické technologie a biotechnologie, rozvrhování vsádkových procesů. Modelování optimalizace a řízení hmotných toků v logistických řetězcích chemických a potravinářských výrobků. Expertní a znalostní systémy pro modelování, metody umělé inteligence, zpracování číslicových signálů a obrazů. Charakterizace chaotických Ukázka spolupráce pracovišť VŠCHT Praha a průmyslové sféry 18

20 časověprostorových dat. Chemické senzory pro monitorování a řízení procesů. Kvalitativní a kvantitativní analýza vývoje prostorových polí chemických a fyzikálních veličin popisujících stav systému. Počítačové metody nelineární dynamiky, efektivní metody pro simulaci a analýzu.excitabilní chemické a biochemické systémy. Klíčová slova: reaction-transport systems;chemical and biochemical reactors;separation processes;computer aided process engineering;chemical technology;biotechnology;nonlinear dynamics;chaos;expert systems;excitable systems;chemical sensors;logistics;signal processing Metody a prostředky chemické a fyzikálně-chemické analýzy vlastností a chování bioinženýrských a chemicko-inženýrských systémů Methods and means of the chemical and physicochemical analysis of the properties and behaviour of bio- and chemical engineering systems Řešitel: Prof. Ing. Karel Volka, CSc. Anotace: Výpočet nebo odhad a experimentální studium fyzikálně-chemických a termodynamických vlastností čistých látek a směsí, chemických, fázových a mezifázových rovnováh. Vývoj metod atomové a hmotnostní spektrometrie pro stopovou prvkovou analýzu biologických matric, radionuklidová analýza pro přípravu radiofarmak. Vývoj metod molekulové (Ramanovy, infračervené, fluorescenční a NMR) spektrometrie pro chemickou a strukturní analýzu látek vč. supramolekulárních látek, biologických vzorků; analýza filmů. Vývoj metod stopové molekulové analýzy s využitím kombinace hmotnostní spektrometrie a separační metody. Vývoj senzorů a sorbentů na bázi molekulárního rozpoznávání. Interpretace rozsáhlých souborů experimentálních dat matematickými metodami, kritické vyhodnocení fyzikálně-chemických dat. Validace primárních analytických metod, metrologie teploty, tlaku a látkového množství. Klíčová slova: physicochemical properties; thermodynamic properties; atomic and mass spectrometry; trace analysis; radionuclide analysis; molecular spectroscopy; chemical analysis; structural analysis; trace analysis; sensors; sorbents; validation; metrology Ukázka spolupráce pracovišť VŠCHT Praha a průmyslové sféry 19

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

Charakteristika studijních oborů

Charakteristika studijních oborů Charakteristika studijních oborů Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů

Více

60 let VŠCHT v Praze

60 let VŠCHT v Praze kadlec: 60 let VŠCHT v Praze 60 let VŠCHT v Praze 60 YEARS OF THE INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY in PRAGUE Pavel Kadlec Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie Chemie Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze www.natur.cuni.cz/chemie 3 4 Jaká je moderní chemie? Chemie je už od dob svého vzniku jako vědního oboru nesmírně poutavá věda, která

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37 DISKRÉTNÍ MATEMATIKA Studijní program: B1101 Matematika Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 15 Počet uchazečů 08/09: 7 Počet přijatých 08/09: 7 Absolvent studia bude vybaven základy matematických

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Katedra anorganické technologie

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Témata prezentace Základní údaje o české VaVaI Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit) Velké výzkumné infrastruktury a centra excelentního výzkumu Projekty MZV (České technologické

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU

Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 V JIHOČESKÉM REGIONU Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

N A N O F O R L I F E

N A N O F O R L I F E NANO FOR LIFE OBSAH KDO JSME? POTENCIÁL NANOVLÁKEN CO NABÍZÍME? TECHNOLOGIE NANOSPIDER KDO JSME? KDO JSME? česká technologická společnost založená v roce 2000, sídlící v Liberci v České republice (v roce

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ

KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ KATALOG PREZENTOVANÝCH ORGANIZACÍ Rychloseznamka4inovace pro obor: POTRAVINÁŘSTVÍ, NÁPOJÁŘSTVÍ, KRMIVA Olomouc, Jeremenkova 40a Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje 28. ledna 2015 SEZNAM PREZENTOVANÝCH

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Organická syntéza se zaměřením na syntézu léčiv

Organická syntéza se zaměřením na syntézu léčiv Organická syntéza se zaměřením na syntézu léčiv Náplň kurzu je formulována jako stavebnice, tzn. že případní zájemci si mohou vybrat jen některé části, aby si doplnili poznatky na úroveň znalostí současných.

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.2 Definice pracovních míst odbornost chemie Tento sešit obsahuje definici a popis pracovních pozic vhodných pro absolventy vysokých škol s chemickým zaměřením. Definice

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 2. 12. 2014, Praha Základní informace k ETV Novinka na českém a slovenském trhu Určeno: výrobcům,

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů

VÝUKA studentů celkem 3 000 (bakaláři + magistři + doktorandi); 72 profesorů, 120 docentů založena roku 1920 centrum výuky a výzkumu rozpočet v roce 2013 cca 1,114 miliardy Kč (zhruba 1:1 státní dotace a grantové prostředky) - z toho biologie má asi 1/3 (i v dalších parametrech) VÝUKA studentů

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA FAKULTĚ DOPRAVNÍ Celoživotní vzdělávaní (CŽV) bylo přijato na ČVUT jako logický a nezbytný doplněk základní pedagogické činnosti. Legislativní rámec CŽV na ČVUT je vymezen platným

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více