O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Doktorský studijní program CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN Studijní obor POTRAVINÁŘSKÁ CHEMIE

2 ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN a) Žadatel: b) Název, typ a forma SP: Vysoké učení technické v Brně Chemie a technologie potravin Fakulta chemická doktorský studijní program Purkyňova 118 presenční a kombinovaný Brno c) Charakteristika programu: Studijní program: Chemie a technologie potravin Obor: Potravinářská chemie Studium a s ním spojený výzkum v doktorském studijním programu oboru jsou orientovány na získání a rozvíjení teoretických vědomostí a experimentálních dovedností v oblastech potravinářské chemie a inženýrských procesů výroby potravin, aplikované analytické, organické a fyzikální chemie, mikrobiologie, biochemie, molekulární biologie a biotechnologie. Studium je koncipováno plně v souladu se současným rozvojem potravinářských věd a potravinářských technologií, jako i dalších, fundamentálních a aplikovaných oborů ve světe. Hlavní pozornost bude zaměřena zejména na oblasti vztahující se k výrobě, zpracování, skladování a kontrole kvality a zdravotní nezávadnosti potravin. Vzhledem k prudkému rozvoji technik molekulární biologie bude odpovídající pozornost věnována i využití této vědní discipliny při rozvoji nových potravinářských technologií. Vědecké poznání bude zaměřeno na kvalitu a bezpečnost potravin, produkci funkčních potravin, rozvoj a vývoj moderních molekulárně biologických diagnostických metod. Na rozvoji vědeckého poznání se budou podílet i další disciplíny chemického a biologického charakteru, které jsou nezbytnou podmínkou komplexního přístupu a chápáni rozvoje a aplikaci potravinářských věd. Těmto cílům je podřízena koncepce výuky a skladba disciplín zařazených do tohoto studijního programu. Ty pak jsou rozděleny do tří skupin: 1. Disciplíny teoretického základu studia doplňují, aktualizují a s ohledem na nejnovější vědecko-výzkumné aspekty dále rozvíjejí poznatky získané na předchozích stupních studia. 2. Disciplíny aplikovaného základu studia dále rozšiřují a doplňují znalosti v oblasti zaměření disertační práce, ať již z hlediska potravinářského či jiných bezprostředně souvisejících předmětů. 3. Disciplíny oborových předmětů specializované předměty. 1

3 Cílem je vytvořit pro vlastní tvůrčí experimentální práci studenta dostatečně širokou a pestrou znalostní bázi, opírající se o aktuální stav vědeckého poznání v oblasti zaměření studia. Student bude veden k tomu, aby po úspěšném absolvování studia dokázal samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout možné způsoby jeho řešení, naplánovat a provést příslušné experimenty, získané výsledky správně a logicky vyhodnotit, zobecnit, interpretovat, prezentovat a obhájit ve vědecké a odborné diskusi. Je nutné také vytvářet předpoklady k tomu, aby absolventi DSP byli schopni komunikovat a spolupracovat také na mezioborové úrovni. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa DSP musí být schopnost analýzy a kritické hodnocení publikovaných vědeckých informací. Průběh studia se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně a Směrnicemi fakulty upravujícími ustanovení Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně. Způsob výuky každého studijního předmětu je založen na počtu doktorandů, kteří mají předmět zapsán. Výuka se může uskutečňovat formou přednášek, příp. seminářů, je-li skupina studentů alespoň pětičlenná. Jinak je realizována formou řízeného studia s konzultacemi. Problémově orientované znalosti a praktické experimentální dovednosti absolventů se budou lišit podle povahy zadání disertační práce, kterou budou v rámci studia řešit. Individuální studijní plán zpracovává s doktorandem školitel, který jej po vyjádření vedoucího zaměstnance školícího pracoviště předkládá oborové radě k vyjádření. Individuální studijní plán pak schvaluje děkan. Student musí v průběhu studia složit nejméně čtyři zkoušky z předmětů, stanovených na počátku studia v jeho individuálním studijním plánu. Výběr disciplín je volen s ohledem na zaměření disertační práce. Minimálně dvě zkoušky jsou voleny z předmětů představujících teoretický základ oboru a dvě zkoušky formou výběru z předmětů aplikovaného základu a z předmětů oborových. Zkoušky vykonává student u stanovených garantů disciplíny. V odůvodněných případech je možné absolvovat i zkoušky z předmětů jiných doktorských studijních programů akreditovaných na Fakultě chemické, jiných fakultách VUT v Brně, Masarykově univerzitě nebo i na jiné vysoké škole. Nejméně jednou za rok referuje doktorand o výsledcích svých aktivit za účasti školitele před členy Oborové rady. Student se účastní odborných seminářů určen ých školitelem, a to v třetím až šestém semestru. Na seminářích student mimo jiné předkládá i výsledky své disertační práce. Studijní program a v návaznosti na něj i profil absolventa je zformulován v souladu se základními dokumenty fakulty, zejména s koncepcí jejího rozvoje, vyjádřenou v dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FCH VUT v Brně, který zahrnuje program Vědaa výzkum pro inovace (VaVpI) a to jak regionálního Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně, tak centra excelence CEITEC, na kterém se FCH podílí, jakož i projektů z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VpK) - ChemPoint a ChemLearning a dále v návaznosti na Výzkumný záměr MSM ( Multifunkční, víceúrovňové homogenní a heterogenní polymerní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů ) s ohledem na potřeby praxe. Profil absolventa je formulován tak, aby byl srovnatelný se studiem podobného charakteru na tuzemských i zahraničních univerzitách i s nároky evropského výzkumného prostoru. Musí zabezpečovat dostatečnou míru teoretického poznání principů potravinářských věd na straně jedné a dostatek praktických znalostí a dovedností pro jejich rozvoj na straně druhé. Ve výchově absolventa se musí odrážet také příslušná doporučení či opatření orgánů EU. 2

4 Absolventi DSP najdou uplatnění ve sféře univerzitního i neuniverzitního výzkumu, ve výzkumně-vývojové oblasti privátních společností ne jenom v ČR, ale i v EU (např. Evropský úřad pro bezpečnost potravin, generální direktoriát pro zdraví a ochranu spotřebitele při Evropské komisi), a ve výrobních podnicích zemědělsko-potravinářského komplexu. Profil absolventa nabízí také uplatnění v rámci státních kontrolních institucí a obchodních organizacích. Zdůvodnění potřeby prodloužení studia v rámci studijního programu Chemie a technologie potravin na čtyři roky Potravinářské vědy v současné době procházejí etapou intenzivního rozvoje, charakterizovaného kromě jiného i přechodem od empiricky získaných zkušeností na exaktní formu poznatků, spočívajících na teoretických disciplínách jako jsou fyzikální chemie, biochemie, organická chemie, procesní inženýrství, analytická chemie, a pod. Z toho vyplývá, že absolvent doktorandského studia musí mít hluboké poznatky nejenom ze samotných aplikovaných potravinářských věd, ale musí mít také prohloubené poznatky z těchto teoretických disciplín. Na těchto základech se pak mohou rozvíjet samotné tvořivé přístupy studenta při řešení problematiky doktorské práce. Specifickým požadavkem prácí v tomto oboru je časová náročnost, protože student musí hledat souvislosti mezi měřenými parametry v komplikované potravinové matrici a existujícími přírodními zákonitostmi. Navíc,bude studium zaměřeno také na pozorování procesů, reakcí a interakcí probíhajících při skladování potravinové matrice v dlouhém časovém horizontu. Pro verifikaci a správnou interpretaci naměřených hodnot bude nevyhnutné tyto časově náročné experimenty vícenásobně opakovat, aby bylo možné učinit definitivní závěry. Z těchto důvodů se jeví jako optimální doba studia ve studijním oboru Potravinářská chemie v rozmezí čtyř let. Výuka a vedení výzkumné činnosti studentů v jednotlivých oblastech budou zajišťovány jednak zkušenými pedagogy fakulty, jednak externími školiteli s potřebnou vědeckou i pedagogickou erudicí (listy C a G - viz. samostatné soubory C_prijmeni.doc a G_prijmeni.doc). V Brně, dne. Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Rektor VUT v Brně 3

5 A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická STUDPROG st. doba titul Název studijního programu Chemie a technologie potravin P roky Ph.D. Původní název SP Chemie a technologie potravin platnost předchozí akreditace Typ žádosti prodloužení akreditace druh rozšíření Typ studijního programu Doktorský KKOV Forma studia prezenční kombinovaná distanční Názvy studijních oborů Potravinářská chemie 2901V021 Adresa www stránky sekce Akreditační materiály jméno a heslo k přístupu na www Schváleno VR /UR /AR podpis prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA Dne rektora Kontaktní osoba Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. není třeba

6 Ba Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu P 2901 Chemie a technologie potravin Název studijního oboru 2901V021 Potravinářská chemie Charakteristika studijního oboru (studijního programu) Studium a s ním spojený výzkum v doktorském studijním programu oboru jsou orientovány na získání a rozvíjení teoretických vědomostí a experimentálních dovedností v oblastech potravinářské chemie a chemickoinženýrských procesů výroby potravin, aplikované analytické, organické a fyzikální chemie, mikrobiologie, biochemie, molekulární biologie a biotechnologie. Studium je koncipováno plně v souladu se současným rozvojem potravinářských věd a potravinářských technologií, jako i dalších, fundamentálních a aplikovaných oborů ve světe. Hlavní pozornost bude zaměřena zejména na oblasti vztahující se k výrobě, zpracování, skladování a kontrole kvality a zdravotní nezávadnosti potravin. Vědecké poznání bude zaměřeno na fyzikálněchemické a molekulární-biologické aspekty ovlivňující kvalitu a bezpečnost potravin, produkci potravin se speciálním výživovým a zdravotním tvrzením, rozvoj a vývoj moderních molekulárně biologických diagnostických metod. Na rozvoji vědeckého poznání se budou podílet i další disciplíny chemického a biologického charakteru, které jsou nezbytnou podmínkou komplexního přístupu k problematice rozvoje a aplikaci potravinářských věd s důrazem na chemicko-inženýrské fundamenty. Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia Absolventi doktorského studijního programu získají teoretické vědomosti i praktické experimentální dovednosti a zkušenosti nezbytné k samostatnému tvůrčí řešení problematiky v oblasti chemie a technologie potravin. Program je orientován jak do oblasti chemické podstaty potravinářských výrob s ohledem na zabezpečování a rozvoj progresívních technologií, tak také do oblasti kontroly jakosti a zdravotní nezávadnosti produkovaných potravin. Absolventi DSP najdou uplatnění ve sféře univerzitního i neuniverzitního výzkumu, ve výzkumně-vývojové oblasti privátních společností ne jenom v ČR, ale i v EU (např. Evropský úřad pro bezpečnost potravin, generální direktoriát pro zdraví a ochranu spotřebitele při Evropské komisi), a ve výrobních podnicích zemědělsko-potravinářského komplexu národních i nadnárodních potravinářských společností. Profil absolventa nabízí také uplatnění v rámci státních kontrolních institucí a obchodních organizacích. Profil absolventa je formulován tak, aby byl srovnatelný se studiem podobného charakteru na tuzemských i zahraničních univerzitách i s nároky evropského výzkumného prostoru. Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) V případě změny předmětu v 2.ročníku, Speciální postupy zpracování potravinářských surovin a produktů za předmět Experimentální postupy v molekulární biotechnologii, dochází k odstranění určité duplicity s předmětem v 1.ročníku, Speciální potravinářské technologie. Právě v důsledku absence praktických poznatků z oblasti molekulární biotechnologie se nám tato změna jeví velmi vhodná. Nový předmět bude poskytovat důležitou biologicko inženýrskou alternativu k tradičním chemickým postupům a podpoří tak vyváženost studia v oblasti chemicko inženýrských a molekulárně biologických disciplin. Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu doba platnosti nájmu Informační zabezpečení studijního programu Studentům je k dispozici areálová knihovna se základní literaturou. Seznam dostupné literatury je uveden na stránkách fakultní knihovny (http://www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna.html). Dále jsou studentům k dispozici různé databáze odborné literatury, z nichž nejvýznamnější jsou Web of Science, Science direct a SciFinder. Deteilní přehled elektronických informačních zdrojů je uveden na stránkách fakultní knihovny. V prostorách fakulty mohou studenti využívat asi 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojeného na Internet.

7 Bb Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická Název studijního programu P 2901 Chemie a technologie potravin Název studijního oboru 2901V021 Potravinářská chemie Vstupní požadavky Ukončené magisterské studium na chemických fakultách technických univerzit, VŠCHT Praha a chemických oborech přírodovědeckých fakult, potravinářských oborů univerzit či fakult se zemědělským zaměřením. Studijní předměty Název předmětu Pokročilá organická chemie Potravinářská mikrobiologie Specializované potravinářské technologie Rozsah ve SP 1. ročník Způsob zakončení Počet kreditů Skupina předmětů Přednášející Zkouška 2 TZ Prof. Ing. Zdeněk Friedl, CSc. Zkouška 2 TZ Doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. Zkouška 2 TZ Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. Pokročilá biochemie Zkouška 2 TZ Doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. Aplikovaná fyzikální chemie pro potravináře Bioinženýrství pro potravináře Pokročilá molekulární biotechnologie 52 Zkouška 2 TZ Prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. Zkouška 2 TZ Doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. Zkouška 2 TZ Doc. RNDr. Alena Španová, CSc. Angličtina Zkouška 2 TZ PhDr. Gabriela Clemensová Vědecká aktivita zápočet 5 OB Školitel Počet kreditů (min.) 11

8 2. ročník Název předmětu Rozsah ve SP Způsob zakončení Počet kreditů Skupina předmětů Přednášející Chemie potravin Zkouška 2 AZ Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. Speciální postupy zpracování potravinářských 26 Zkouška 2 AZ Doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. surovin a produktů Analýza potravin Zkouška 2 AZ Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. Potravinářské inženýrství Zkouška 2 AZ Prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. Navrhování experimentů a zpracování Zkouška 2 OB Prof. Ing. Zdeněk Friedl, CSc. experimentálních dat 26 Metrologie Zkouška 2 OB Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Vědecká aktivita zápočet 12 OB Školitel Počet kreditů (min.) ročník Název předmětu Počet kreditů Přednášející Vědecká aktivita 10 Školitel Pojednání k disertační práci 8 Školitel Počet kreditů (min.) ročník Název předmětu Počet kreditů Přednášející Vědecká aktivita 10 Školitel Disertační práce k získání akademického titulu Ph.D. Počet kreditů (min.) Školitel Celkově kreditů (min.) 67 Legenda k tabulce: TZ teoretický základ, AZ aplikovaný základ, OB oborový předmět

9 Doktorský studijní program Chemie a technologie potravin byl zaveden na Ústavu chemie potravin a biotechnologií, následně po obdržení Rozhodnutí o udělení akreditace od 31.října 2007 jako systém kreditní, což v praxi znamená, že studenti během studia musí získat nejmíň 67 kreditů aby byli připuštěni k obhajobě své doktorské práce. Další povinnosti splnění výukových povinností v rozsahu stanoveném pokynem děkana FCH VUT přednáška v anglickém jazyce v rámci soutěže tvůrčí činnosti studentů doktorského studijního programu účast na workshopech organizovaných několikrát ročně oborovou radou příslušného doktorského studijního programu aktivní účast alespoň na jednom mezinárodním vědeckém symposiu v ČR, příp. v zahraničí akceptování alespoň jedné vědecké publikace do mezinárodního vědeckého časopisu s IF Požadavky na státní doktorskou zkoušku Předpokládá se, že státní doktorská zkouška bude vykonána koncem třetího roku studia dle studijního plánu. Základní část zkoušky sestává z náplně absolvovaných předmětů širšího základu a pokročilých partií oboru. Z dalších požadavků je vypracování pojednání k disertační práci, aktivní vystoupení na semináři a zkouška z cizího jazyka. I. Širší základ Předpokládá se, že student budeme mít znalosti z Chemie potravin, Potravinářských technologií a Chemického inženýrství. Znalosti z Organické chemie a Fyzikální chemie (úroveň magisterského studia na FCH VUT v Brně) jsou taktéž požadovány pro obecný základ státní doktorské zkoušky. Otázky z této oblasti se jako hlavní otázky nekladou, mohou však být položeny jako otázky doplňující. II. Pokročilé partie oboru Na základě společného výběru školitele s doktorandem se vyberou tři předměty z přehledu předmětů, které tvoří studijní plán. Následně pak formou účasti na přednáškách, seminářích a konzultacích student završí jejich absolvování zkouškou. Tyto tři vybrané předměty pak budou tvořit základ otázek státní zkoušky. Je možné též absolvovat kurzy z předmětů jiných než z DSP akreditovaného na Fakultě chemické, a to z předmětů akreditovaných na jiných fakultách VUT nebo jiných vysokých školách, kde jsou předměty akreditovány. Jednotlivé případy posuzuje oborová rada. III. Specializace Pro tuto část zkoušky je školitelem po dohodě s doktorandem zadáno speciální téma v souladu se schváleným studijním plánem, které souvisí s předmětem disertační práce. IV. Další požadavky Pojednání k problematice disertační práce Doktorand vypracuje rešerši (20 30 stran) v češtině nebo angličtině, která obsahuje literární údaje z oblasti tématu disertační práce. Předložené Pojednání k problematice disertační práce je oponováno a slouží zkušební komisi jako podklad pro diskusi během státní doktorské zkoušky. Otázky mohou pokládat všichni členové komise. Doktorand si pro tuto část zkoušky připraví prezentaci v power point formě v češtině nebo angličtině.

10 Návrh témat prací Funkcionalizované nano- a mikročástice jako nosiče DNA Identifikace a charakterizace nepatogenních bakterií rodu Clostridium izolovaných ze sýrů Vlastnosti průmyslově významných nepatogenních druhů rodu Clostridium Vliv fyzikálně-chemických dejů na odstraňování kontaminantů z potravin migrací do plastových obalových materiálů. Vliv způsobu pěstování vinné révy na zastoupení mikroflóry ve víně. Využití různých technik mikro- a nanoenkapsulace k řízenému uvolňování aktivních látek v potravinách a nápojích. Školitel doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. doc. RNDr. Alena Španová, CSc. doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. doc. RNDr. Ivana Márová, CSc.

11 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Analýza potravin Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Přednášející Prof.Ing.Peter Šimko,DrSc Stručná anotace předmětu 1. Analýza rizika (hodnocení rizika, management rizika, zvládání rizika) vyplívajícího z konzumace potravin 2. Legislativní rámec analýzy potravin, nařízení, směrnice a doporučení EÚ v rámci analýzy potravin, národní legislativa 3. Vzorkování, statistika, vyhodnocování a zpracování výsledků analýzy potravin 4. Extrakční a přečišťovací techniky v analýze potravin 5. Koncentrační techniky a techniky frakcionace 6. Techniky identifikace, kvalitativní a kvantitativní stanovení 7. Instrumentální technika v analýze potravin 8. Biochemické a molekulárně-biologické metody analýzy potravin 9. Praktické postupy analýzy potravin (kontaminanty, geneticky modifikované organismy, reakční produkty, alergeny, nutriční a antinutriční faktory, stereoizomery a biologicky aktivní látky) 10. Senzorická analýzy potravin. 11. Využití analýzy potravin pro certifikaci potravin ze zemí třetího světa, akreditace laboratoří pro analýzu potravin. 12. Využití analytických údajů v systému rychlého varování EU pro potraviny a krmiva Odborná literatura 1. Nollet, L. (Editor): Handbook of Food Analysis. Dekker/CRC Press, New York, USA, 2004, 2975 s. ISBN: X 2. Picó, Z. (Editor): Food Toxicants Analysis. Elsevier, Holandsko, 786 s. ISBN: Nollet, L. (Editor): Food Allergens Analysis, Instrumentation and Methods. Dekker/CRC Press, New York, USA, 2010, 895 s. ISBN: Meilgaard, M. C Arbo, A.: Sensory Evaluation Techniques, CRC Press, New York, USA, 2006, 789 s. ISBN:

12 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Aplikovaná fyzikální chemie pro potravináře Způsob zakončení Zkouška formou odborné rozpravy Další požadavky na studenta Přednášející Prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. Stručná anotace předmětu Výuka předmětu Aplikovaná fyzikální chemie pro potravináře probíhá individuálně. Jednotliví studenti doktorandského studia si vybírají v souladu s odborným zaměřením disertační práce a po dohodě s garantem předmětu některou část z fyzikální chemie, kterou si na základě doporučené literatury nastudují. V průběhu studia dané problematiky se konají konzultace s garantem. Samotná zkouška z předmětu Aplikovaná fyzikální chemie pro potravináře probíhá formou veřejné cca 40 minutové přednášky v rámci Ústavu chemie potravin a biotechnologií, která se koná za přítomnosti garanta. Po přednášce probíhá obecná diskuse k dané problematice. Hodnocení formou známky je provedeno garantem na základě posouzení průběhu přednášky po stránce její prezentace po stránce odborné a formální, jakož i úrovně odpovědí posluchače v rámci diskuse.. Uvedený způsob realizace zkoušky z předmětu si klade za cíl nahradit klasické zkoušení novým přístupem. Jeho aplikací posluchač prokazuje na základě studia doporučené literatury a následné prezentace formou přednášky svou schopnost pochopit fyzikálně-chemickou podstatu jevů, bezprostředně souvisejících s tématem disertační práce. Odborná literatura P.Atkins, J de Paula: Physical Chemistry for the Life Sciences, New York 2006 R.J.Hunter: Foundations of Colloid Science, Clarendon Press Oxford 1986 Encyclopedia of Chemical Physics and Physical Chemistry Vol.I-III., IOP Publishing Ltd.2001 M. Kodíček, V. Karpenko: Biofyzikální chemie, Academia 2000 M.R.Wright: An Introduction to Chemical Kinetics, John Wiley & Sons, Ltd. 2004

13 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Bioinženýrství pro potravináře Způsob zakončení Zkouška, odborná rozprava k pojednání Další požadavky na studenta Zpracování pojednání k zadanému tématu souvisejícím s problematikou řešenou v rámci DSP. Přednášející Stručná anotace předmětu Doc. Ing Bohuslav Rittich, CSc. Cílem předmětu je rozšířit znalosti týkající se Bioinženýrství se zaměřením na potravinářství a výživu. Pozornost bude zaměřena na prohloubení znalostí v oblasti přípravy látek (syntézy substancí a aditiv) s využitím enzymové katalýzy v kvazivodných a nevodných systémech, pomocí genově modifikovaných organismů apod. Dále bude věnována pozornost využití průmyslové chromatografie při izolaci biopolymerů a dalších biologicky aktivních látek, využití dvoufázových systémů při extrakci hydrofilních přirozených polymerů a využití mikro- a nanočástic reagujících na vnější stimuly při transportu a izolaci biologicky aktivních látek. Odborná literatura - P. Singleton, Dictionary of DNA and Genome Technology, (2nd ed), Wiley- Blackwell, Chichester, 2010, str J. Berthier, P. Silberzan, Microfluids for Biotechnology, Artech House, Boston, 2006, str B. Y. Zaslawsky, Aqueous Two-phase Partitioning Physical Chemistry and Biological Applications, Marcel Dekker, New York, 1995, str A. Zaks, A. M. Klibanov, Enzymatic Catalysis in Nonaqueous Solvents, J. Biol. Chem. 263 (1988) B. K. Ledersen,N. A. DElia, K. L. Nelson, Bioprocess engineering: systems, equipment and facilities, John Wiley, New York 1994, str. 785.

14 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Chemie potravin Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Přednášející Prof.Ing. Peter Šimko, DrSc. Stručná anotace předmětu Předmět bude zaměřen na následující okruhy: 1. studium a interpretaci mechanizmů reakcí probíhajících mezi složkami potravin navzájem a mezi složkami potravin a aditivními látkami v průběhu zpracování východiskových surovin rostlinného i živočišního původu (Maillardovy reakce, vznik N-nitrózosloučenin, enzymové hnědnutí, vznik chlórovaných derivátů) 2. objasnění samovolných reakcí probíhajících v potravinách v průběhu jejích skladování za různých podmínek (Maillardovy reakce, interakce konzervačních látek se složkami potravin, kondenzační reakce, reakce s látkami obsaženými v modifikované atmosféře, vliv anorganických iontů, oxidace mastných kyselin a vitaminů) 3. mechanizmy reakcí probíhajících v potravinách iniciovaných fyzikálněchemickými činiteli (světlo, tlak, teplota) odbouraní přírodních barviv, formace akrylamidu, furanu a jeho derivátů, polycyklických aromatických uhlovodíků, heterocyklických aminů, degradace přírodních polymerů, apod.) 4. zamezení nežádoucích změn v potravinách aplikací látek schopných inhibovat průběh těchto reakcí (protektivní reakce antioxidantů, anorganických iontů, enzymů, organických kyselin) 5. zamezení výskytu nežádoucích látek jejích inaktivací reakcí s vhodným činidlem (lektiny, mykotoxiny, biogenní aminy) Odborná literatura 1. Velíšek, J. Hajšlová, J. Chemie potravin. Ossis, Tábor, 3. rozšířené a přepracované vydání, Belitz, H. D. - Grosch, W. - Schieberle, P.: Food Chemistry, Third Edition, Springer, Heidelberg, 2004, 1071 s. ISBN:

15 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Metrologie v analytických laboratořích Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Ukončené vysokoškolské vzdělání chemického směru (magisterský studijní program), případně směru molekulární biologie, biochemie a farmacie. Znalost anglického jazyka Přednášející Prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. Stručná anotace předmětu Metrologické charakteristiky generovaných analytických výsledků. Vývoj, optimalizace a validace analytické metody. Metrologické charakteristiky analytické metody: limit detekce, limit stanovitelnosti, návratnost, návaznost, kontrola dlouhodobé stability analytické metody, validace, nejistoty. Správná analytická praxe, zabezpečování jakosti analytických výsledků. Sestavení standardních operačních postupů pro vzorkování a analytickou metodu. Odborná literatura Základní dokumenty EURACHEM (příručky Kvalimetrie) GRAFEN, A.; HAILS, R.: Modern Statistics for the Life Sciences. Oxford / University Press, 2004 MILLER, J. N.; MILLER, J. C.: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry. Gosport: Ashford Colour Press, 2005

16 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Navrhování experimentů a zpracování experimentálních dat Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Absolvování kurzů Organická chemie I a II (česky nebo anglicky). Doporučené je absolvování kurzu Vztahy mezi strukturou a biologickou aktivitou. Přednášející prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc., FRSC Stručná anotace předmětu Principy statistických metod, vícenásobná regresní analýza, multivariační metody. Strategie statistického hodnocení realných souborů experimentálních dat. Kombinatoriální chemie, pokročilé hodnocení dat (high throughput analysis). Fyzikálně-chemické vlastnosti látek a jejich parametrizace. Metody QSPR, QSAR a jejich softwarová podpora. Odborná literatura Základní: Hendl J.: Přehled statistických metod a zpracování dat. Portál, Praha Kuchař M.: Výzkum a vývoj léčiv. VŠCHT, Praha Doporučená: Medicinal Chemistry. Principles and Practice (King F.D., ed.). RSC, Cambridge Combinatorial Chemistry and Molecular Diversity in Drug Discovery (Gordon E.M., Kerwin J.F., Jr., eds.). Wiley, New York High Throughput Analysis for Early Drug Discovery (Kyranos J.N., ed.). Elsevier, Amsterdam 2004.

17 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Pokročilá biochemie Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Přednášející Stručná anotace předmětu Doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. V rámci předmětu budou studovány mechanismy regulace primárního a sekundárního metabolismu, mechanismy enzymové katalýzy, experimentální přístupy studia enzymových molekul. Dále budou diskutovány moderní experimentální přístupy a bioanalytické metody při komplexním studiu biochemických dějů na úrovni genomu, transkriptomu, proteomu a metabolomu. Součástí předmětu jsou i vybrané aspekty klinické biochemie, imunochemie a pathobiochemie. Aplikovaná enzymologie bude zaměřena na řízenou produkci a využití enzymů v průmyslu, zemědělství a analytice. Na studium struktury, funkce a interakcí biomolekul bude navazovat studium průběhu a mechanismů regulace genové exprese. Součástí předmětu bude i biochemie mikroorganismů, rostlin a vyšších organismů se zvláštním zaměřením na buněčnou signalizaci, regulaci biochemických procesů na úrovni organismu a transportní děje. Odborná literatura Základní: 1. Vodrážka Z.: Biochemie. 2.vyd. Academia Praha, Voet D., Voet J.G.: Biochemie. Victoria Publishing Praha, Doporučená: 1. Metzler D.E.: Biochemistry. The Chemical Reactions of Living Cells. 2nd Edition, Harcourt Academic Press, Alberts B. et al: Molecular Biology of the Cell. 4th Edition; Garland Science; Tailor and Francis Group; New York, Berg J., Tymoczko J.L., Stryer L.: Biochemistry. 5th Edition, W.H.Freeman and Comp. New York, 2002.

18 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Pokročilá molekulární biotechnologie Způsob zakončení Zkouška, odborná rozprava k pojednání, protokol z praktického cvičení Další požadavky na studenta Zpracování pojednání k určitému problému molekulární biotechnologie, související s problematikou řešenou v rámci DSP. Součástí předmětu je praktické cvičení (rozsah 12 hod.) věnované technikám genových manipulací. Přednášející Doc. RNDr. Alena Španová, CSc. Doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. Stručná anotace předmětu Cílem předmětu je rozšířit znalosti týkající se molekulární biotechnologie s využitím prokaryotních a eukaryontních systémů se zaměřením na potravinářství a výživu. Pozornost je zaměřena na mikrobiální molekulární biotechnologie (využití transgenních kvasinek a baktérií mléčného kvašení a probiotických baktérií), na transgenní rostliny 1. a 2. generace (rostliny s modifikovaným obsahem nutričních a dalších látek, chuti, barvy), na transgenní živočichy (skot s vhodnými atributy s ovlivněnou kvalitou mléka, transgenní drůbež a ryby). Část předmětu je věnována regulaci využívání molekulární biotechnologie v rámci EU. Odborná literatura 1) Glick B.R., Pasternak J.J., Patten C.L. Molecular Biotechnology, (4th ed.), AMS Press, Washington, USA, ) Darbani B., Eimanifar A., Stewart C. N., Camargo W.N. Methods to produce marker free transgenic plants. Biotechnol J. 2 (2007) ) Service R.F. A growing threat down on the farm. Science 316 (2007) ) Lajble G. Enhancing livestock through genetic engineering recent advances and future prospects. Comp. Immunol. Microbiol. Infect. Dis. 32 (2009)

19 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Pokročilá organická chemie Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Absolvování kurzů Organická chemie I a II (česky nebo anglicky) Přednášející prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc., FRSC Stručná anotace předmětu Kurz navazuje na zákldní znalosti organické chemie získané absolvováním kurzů Organická chemie I a II (nebo Organic Chemistry I a II) během bakalářského studia. Předmět rozvíjí poznatky v oblasti mechanismů reakcí organických látek, fyzikálně-chemického popisu reaktivity a popisuje stručnou formou moderní syntetické metody v oblasti farmaceutické a potravinářské chemie. Pozornost je též věnována environmentálním aspektům organické syntézy ("green chemistry"). Odborná literatura Základní: Clayden J., Greeves N., Waren S., Wothers P.: Organic Chemistry. Oxfor University Press, Oxford Anslyn E.V., Dougherty D.A.: Modern Physical Organic Chemistry. University Science Books, Sausalito Svoboda J.: Organická syntéza I. VŠCHT, Praha Doporučená: Li J.-J., Johnson D.S., Sliskovic D.R., Roth B.D.: Contemporary Drug Synthesis. Wiley, Hoboken, 2004.

20 C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Potravinářská mikrobiologie Způsob zakončení zkouška Další požadavky na studenta Sledování a studium odborných článků z oblasti potravinářských věd a prezentace experimentálních výsledků před vědeckou komunitou. Přednášející Stručná anotace předmětu Doc.Ing.Jiřina Omelková, CSc. Taxonomie potravinářsky významných mikroorganizmů. Vliv fyziologických vlastností mikroflóry na zpracování a uchovávání potravin. Využití mikroorganizmů při zpracování surovin a odpadů rostlinného a živočišného původu v potravinářském průmyslu. Mikroflóra jako zdroj primárních a sekundárních metabolitů a jejich využití v potravinářství. Odborná literatura Základní : F.Gorner,Ľ.Valík,Aplikovaná mikrobiológia poživatin,malé Centrum, Bratislava 2004 L.Šilhánková, Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology VICTORIA PUBLISHING PRAHA 1995 A.Kocková-Kratochvílová,Taxonómia kvasinek a kvasinkovitých mikroorganizmov,alfa Bratislava1990 O.Fasatiová, Plísně a vláknité houby v technické mikrobiologii, SNTL, Praha 1979 Bednář M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J.: Lékařská mikrobiologie, Marvil Praha, Doporučená : M. P.Doyle,L.R.Beuchat, TJ.Montville, Food Mikrobiology ASM PRESS Washington,D.C.2001 Biotechnology, Second Edition Volume 6-7,Edited by M.Roeher,VCH,Weinheim, 1996

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o akreditaci / rozšíření akreditace / prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu stand. doba studia Název stud. prog./st. délka Původní název SP Platnost předchozí akred. druh rozšíření

Více

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu

A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu A - Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace stud. programu st.doba titul 2 MgA. Původní název SP Platnost předchozí akred. 31.5.2006 druh rozšíření Typ žádosti prodloužení akreditace Typ studijního

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU Milan Jahoda Zdroj Peter Hamersma, Martin Molzahn, Eric Schaer: Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna Three Cycle Degree

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 9+10 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie Obsah přednášky: Změny potravin při skladování Trvanlivost potravin,

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011

Zasedání vědecké rady FCHI. 20. května 2011 Zasedání vědecké rady FCHI 20. května 2011 Program zasedání VR FCHI 20.05.2011 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc. 4. Habilitační řízení

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Kód Studijní program Studijní obor Studium v AJ. Forma studia Forma přijímací zkoušky. Počet přijímaných studentů

Kód Studijní program Studijní obor Studium v AJ. Forma studia Forma přijímací zkoušky. Počet přijímaných studentů P5206 Farmacie Farmaceutická analýza ano P ústní 6 Instrumentální metody používané v kvalitativní a kvantitativní analýze, základy chemické analýzy, lékopisné kontrolně-analytické metody hodnocení léčiv.

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014

Zasedání vědecké rady FCHI. 17. ledna 2014 Zasedání vědecké rady FCHI 17. ledna 2014 Program zasedání VR FCHI 17. 1. 2014 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. 4. Habilitační řízení

Více

Sylabus pro předmět Skladování a zpracování ovoce a zeleniny

Sylabus pro předmět Skladování a zpracování ovoce a zeleniny Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Sylabus pro předmět SP Storage and Processing of Fruits and Vegetables Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční,

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby

Sylabus pro předmět Systémy rostlinné výroby Sylabus pro předmět Kód předmětu: SYRV Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Plant Production Systems Počet přidělených ECTS kreditů: 5 Forma výuky předmětu: prezenční Forma a požadavky na

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení

Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení Žádost o zahájení profesorského jmenovacího řízení na Univerzitě Karlově v Praze, Pedagogické fakultě v oboru :... Příjmení, jméno, tituly... Rodné příjmení:... Stav:... Rodné číslo:... Trvalé bydliště:...

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2

Mezinárodně významný = Publikovaný v cizím jazyce (ne slovenštině) a to v zahraničí (nikoliv na Slovensku). 2 Příloha 2 Metodika zařazení do mzdových tříd Mzdová třída: AP4 Pro zařazení do dané třídy musí zaměstnanec splnit vždy všechny tučně vyznačené podmínky a alespoň jednu z dalších podmínek uvedených kurzivou:

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR. Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Návrh kandidáta na funkci 1 : interního člena VR AV ČR Navrhovatel (pracoviště AV ČR): Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Jméno, příjmení a tituly kandidáta: Jiří Dědina, doc. RNDr. CSc. DSc. Rok

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu

Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Doktorský studijní program Chemie a technologie potravin (P2901) Studijní obor Potravinářská chemie (2901V021) Forma studia: prezenční i kombinované

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032 Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin BOT/EABR Garant: Božena Navrátilová

Více

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy

CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy CEBIO smysl a cíl národní biotechnologické platformy Libor Grubhoffer a kol. 13. 5. 2014, Clarion Congress Hotel České Budějovice Česká biotechnologická platforma CEBIO Česká biotechnologická platforma

Více

1. Témata pro doktorské disertace rok 2008/2009

1. Témata pro doktorské disertace rok 2008/2009 Korespondenční jednání Oborové rady CHTOŽP ze dne 12.4.2008 1. Témata pro doktorské disertace rok 2008/2009 Příspěvek dopravy na vznik smogových situací Školitel: Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., ČHMÚ,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

Jak by mohlo vypadat ideální doktorandské studium?

Jak by mohlo vypadat ideální doktorandské studium? Jak by mohlo vypadat ideální doktorandské studium? Mgr. Markéta Wayhelová Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno Workshop Univerzitní vzdělávání genegky Brno,

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Doktorské studium na FPH VŠE Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium 3.10.2016 1 1. Proč studovat doktorské studium Chtít přicházet věcem (korektním a metodicky správným způsobem) na

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Předsedkyně oborové rady Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Ústav informatiky Akademie věd ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 2 182 07 Praha 8 tel.: 266 053 640 fax: 286 581 453

Více

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Z á p i s z 2. řádného zasedání vědecké rady fakulty ze dne 27.května 2010 ve velké zasedací síni rektorátu,

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně schválená Vědeckou radou Fakulty

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorského studijního programu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze Duben 2012 O hodnocení rozhodla Akreditační komise (dále AK),

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Projekt ÚSTAV FYZIKÁLNÍ BIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PŘIHLÁŠKA STUDENTSKÉHO PROJEKTU Název projektu: Návrh a implementace procesu zpracování dat, formát MzXML Uchazeč Hlavní řešitel

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem

Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Bližší informace a pokyny k údajům požadovaným v žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení/řízení ke jmenování profesorem Platí pro každou přílohu: je nutné vyplnit záhlaví přílohy, tj. název vysoké

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

B-BIOPOT Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia Študijný odbor: Biotechnológie Forma štúdia : denná 1.

B-BIOPOT Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia Študijný odbor: Biotechnológie Forma štúdia : denná 1. B-BIOPOT Študijný program: Biotechnológia a potravinárska technológia Študijný odbor: 5.2.25 Biotechnológie Forma štúdia : denná 1. ročník Číslo predmetu Názov predmetu Týžden ný rozsah Ukončenie Počet

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana č. 1/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Fakulta umění a designu Univerzity

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Program: 1. Zahájení a projednání programu zasedání prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Fakulta potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Z á p i s ze 8. řádného zasedání vědecké rady fakulty ze dne 8. prosince 2011 ve velké zasedací síni rektorátu,

Více

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia

Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia Směrnice děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT platná od akademického roku 2005/06 Úprava článků týkajících se doktorského studia K článku 31 Individuální studijní plán Členění studia Během

Více

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola

Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Bc Doktorský studijní program (obor) a témata disertačních prací Vysoká škola Masarykova univerzita Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta Název studijního programu Geografie Název studijního oboru

Více

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 2 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Příloha č. 4 k žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Přírodovědné inženýrství na Fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011

Priority Aktualizace Dlouhodobého záměru FHS pro rok 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2011 Úvod Aktualizace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY STANOVENÍ KASEINOVÝCH

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně únor 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních programů

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších

Více

Body programu: 1 hodnocení doktorandů za akademický rok 2007/2008, průběh studia 2 studijní plány studentů 1. ročníku DSP 2008/ různé

Body programu: 1 hodnocení doktorandů za akademický rok 2007/2008, průběh studia 2 studijní plány studentů 1. ročníku DSP 2008/ různé Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Fyzikální chemie, konané dne 10.11.2008 Hlasování se zúčastnili: prof. Omelka, doc. Pekař, Doc. Klučáková, Doc. Veselý, prof. Taraba, prof.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Potravinářská technika H1PT 3. ročník MSP, akademický rok 2011/2012

Potravinářská technika H1PT 3. ročník MSP, akademický rok 2011/2012 3. ročník MSP, akademický rok 011/01 Týden Náplň přednášek Počet hodin 1. Intravitální vlivy působící na jakost potravin a vlastnosti potravin významné z hlediska přežívání mikroorganismů. Abióza a anabióza.

Více

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do )

Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do ) Osnova stanovisek habilitační a jmenovací komise (do 1. 2. 2014) Osnova stanovisek habilitačních a jmenovacích komisí byla vydána jako Opatření rektora č. 8/2007. Níže je uveden závazný vzor stanoviska.

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více