3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE"

Transkript

1 3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE V této kapitole se seznámíme s řešením praktických úkolů technické mikrobiologie, tzn. využití mikroorganismů buď jako producentů některých, z průmyslového hlediska využitelných metabolitů (produkce etanolu, enzymů apod.) nebo přípravu mikrobiální biomasy samotné. Obsah kapitoly: 3.1 Základní pojmy Růstová křivka mikroorganizmů Matematický popis růstové křivky Specifická růstová rychlost 3.2 Typy kultivací 3.3 Modelování mikrobiologických procesů Růst mikroorganizmů Odumírání mikroorganizmů Spotřeba substrátu a tvorba produktu Sterilace teplem Modelování spotřeby kyslíku Modelování tvorby bioplynu 3.4 Úlohy Výroba krmných bílkovin kultivací na metanolu Vsádková sterilace zápary Sterilace uzenin Interakce mikroorganizmů ve směsných kulturách 3.1 Základní pojmy Než přistoupíme k řešení konkrétních příkladů je třeba si zopakovat některé zásady kinetiky růstu mikroorganismů, které jsou pro to nezbytné. Jedná se o popis růstové křivky, možnosti matematického vyjádření jejího průběhu a specifickou růstovou rychlost. Výklad je stručný, podrobnější informace lze nalézt v literatuře Růstová křivka mikroorganismů Pro analýzu růstu mikrobiální populace je základní modelovou situací růst čisté kultury v uzavřeném, uměle připraveném homogenním prostředí, které obsahuje nadbytek živin. Růst mikroorganismů lze vyjádřit růstovou křivkou (na obrázku vpravo). Charakter této křivky je ovlivněn řadou faktorů, které budou definovány dále. Jestliže se buňky dostanou do kontaktu se substrátem, kterého mohou využívat pro svůj růst, začnou se rozmnožovat svým typickým způsobem: bakterie dělením, kvasinky pučením. Znamená to, že z jedné buňky vzniknou dvě, z těchto dvou buněk následujícím dělením čtyři atd. Takto proces dělení

2 pokračuje dále pokud trvají přiznivé podmínky (koncentrace živin, přítomnost kyslíku, ph, teplota apod.). Rychlost dělení na těchto podmínkách závisí a pro některé skupiny bakterií to znamená, že za příznivých podmínek dochází k takovému dělení každých 20 minut.jednoduchou matematickou úvahou zjistíme, že při takové rychlosti dělení jedna buňka za běžnou pracovní dobu 8 hodin růstu dá vznik více než 16 milionů buněk. Takovýto růst označujeme jako exponenciální nebo logaritmický (log). Takto rychlý růst mikroorganismů však nenastává okamžitě po přenosu buněk do prostředí bohatého na živiny. Bezprostředně po přenosu do čerstvého média se buňky nedělí, ale pouze se adaptují na nové podmínky a postupně přijímají živiny z prostředí. Tato fáze růstu se nazývá lag fáze. Je charakterizována tím, že počet buněk během ní nestoupá, ale zůstává stejný. Délka lag fáze je proměnlivá a je ovlivněna řadou faktorů jako jsou podmínky, ve kterých buňky žily před tím, množství biomasy, která byla přenesena, teplota, typ substrátu apod. Po ukončení lag fáze se mikroorganizmy začínají dělit a nastupuje již zmíněná exponenciální (logaritmická) fáze růstu. V této fázi je závislost logaritmu množství mikroorganizmů (počtu buněk) v jednotkovém objemu na čase lineární.(obrázek vpravo).znamená to, že každá buňka v populaci se dělí stejnou rychlostí a všechny nově vzniklé buňky mají stejnou velikost. Růstová rychlost je stálá a počet buněk stoupá. Po určité době takového růstu dochází ke změnám v prostředí. Ubývá živin, hromadí se reakční zplodiny, které mohou inhibovat růst mikroorganismů, a stoupá počet buněk na jednotku objemu. Všechny tyto změny mají za následek snížení růstové rychlosti, přičemž množství buněk vzniklých za jednotku času klesá. Populace buněk se dostává do další fáze růstu stacionární fáze. Během této fáze je počet živých buněk ve sledované populaci stálý. Délka stacionární fáze u mikroorganismů je různá a závisí na jejich citlivosti k hladovění. Během této fáze dochází u sporotvorných rodů bakterií ke tvorbě endospor. Teprve, když začne docházet k úbytku počtu živých buněk, nastupuje fáze odumírání. Z předcházejícího textu jasně vyplývá, že při růstu mikroorganismů rozeznáváme 4 hlavní fáze: lag fázi, log fázi, stacionární fázi, fázi odumírání. Jejich délka je závislá na řadě faktorů, jako jsou koncentrace živin, přítomnost kyslíku, ph, teplota apod Matematický popis růstové křivky Jak bylo řečeno výše, růstová křivka má čtyři fáze (lag-fáze, exponenciální fáze, stacionární fáze a fáze odumírání). Matematické modely růstových křivek jsou obvykle formulovány jen pro fázi exponenciální a přechod do fáze stacionární (pro časový interval kdy růst není nulový). Doby trvání lag fáze a stacionární fáze, kdy je růst nulový, a stejně tak i fáze odumírání nebývají

3 v modelech zahrnuty. Matematický model růstu a množení mikroorganismů může být deterministický nebo stochastický. Deterministické matematické modely jsou jednodušší a používají se častěji. Deterministický model Deterministický model vychází ze spojitosti růstové křivky a používá analytický způsob vyjádření funkčních závislostí, diferenciálních rovnic a reakční kinetiky. Pro biotechnologie je nejdůležitější část křivky odpovídající exponenciálnímu růstu, protože je to oblast nejvyšší produktivity mikroorganizmů. Dynamiku jejich růstu tu obvykle modelujeme rovnicí pro kinetiku chemické reakce 1.řádu, kde jako rychlostní konstanta vystupuje specifická růstová rychlost. Podrobněji bude problematika probrána v kapitole 3.3 Modelování mikrobiologických procesů. Stochastický model Stochastický model odvozuje chování populace z chování jedince. Zahrnuje v sobě veličiny náhodné, charakterizované na základě pravděpodobnosti. Je to posloupnost za sebou jdoucích výsledků, z nichž každý je odvozen z předcházejícího.rozdíly mezi oběma přístupy prakticky mizí v tak četné populaci jako je mikrobiální, tj. zhruba buněk/ml. Formálně matematicky přechází stochastický model v model deterministický pro limitní situaci, tj. pro nekonečně velký počet jedinců a pro pravděpodobnost růstu a dělení P=1. Souhrnně lze říci, že matematický model celé růstové křivky nelze formulovat. Neexistují žádné definovatelné vztahy mezi parametry sousedních fází. Nelze ani zahrnout do matematického popisu přechody mezi jednotlivými fázemi. Nejužší vztah existuje mezi fází exponenciální a stacionární. Při popisu růstové křivky se vychází z geometrické řady (z 1 buňky vznikají 2, ze dvou 4 atp.), dále pak z faktu, že doba potřebná ke zdvojení mikrobiální populace T je konstantní a nezávisí na počtu buněk. Tyto skutečnosti vedou k základnímu obecnému závěru: v čase t = nt je počet mikroorganizmů X = X0 2 n (n je počet generací) Počet mikroorganizmů v rostoucí kultuře je tedy exponenciální funkcí času. Čas T se nazývá generační doba Specifická růstová rychlost Základním parametrem při sledování kinetiky mikroorganizmů je specifická růstová rychlost. Pro exponenciální růst lze její střední hodnotu za dobu t definovat vztahem Lze říci, že specifická růstová rychlost µ je pro každý mikroorganizmus, typ výživného média a způsob kultivace odlišná. Její hodnota je dána vnitřními faktory, tj. vlastními růstovými schopnostmi mikroorganismu, vnitřními limity jeho růstu, které jsou určené genetickým vybavením buňky. Vedle vnitřních faktorů je specifická růstová rychlost limitována i faktory vnějšími, t.j. prostředím, ve kterém se mikroorganizmy množí. Jejich vymezení je značně široké, neboť zahrnuje jak základní zdroje výživy (uhlík, dusík, fosfor, síra), tak i další potřebné prvky (Mg, Mn, Zn, K), ale také aciditu prostředí (ph), osmotické podmínky a množství kyslíku rozpuštěného v médiu. Z toho vyplývá, že specifická růstová rychlost není v průběhu celého růstu konstantní. S klesající koncentrací živin klesá. Ovšem pokles prakticky konstantní

4 maximální hodnoty µmax k hodnotě nulové je velmi rychlý. Proběhne během několika minut, takže je těžko podrobně sledovatelný. Díky tomu předchází růstová křivka (přímka) z exponenciální fáze do stacionární ostře během několika minut, ale nicméně plynule. Růst a množení bakteriální populace v tekuté kultuře lze sledovat pomocí dvou základních parametrů: koncentrace biomasy (nebo některé její komponenty), koncentrace buněk. Obě tyto veličiny jsou v podstatě samostatné a nezávislé a obecně nelze odvodit z jedné druhou. Koncentrace biomasy, kterou lze např. vyjádřit sušinou nebo obsahem bílkovin, vystihuje především růst buněk a mění se spojitě s časem. Koncentrace buněk je především odrazem dělení a množení buněk a v principu se mění s časem nespojitě, protože může nabývat jen celočíselných hodnot. Při měření růstu a množení bakteriální populace najednou oběma parametry dostáváme dvě křivky, které jsou na vodorovné ose časově posunuty, protože buňka nejdříve roste a potom se dělí. Množství vytvořené biomasy je přímo úměrné množství spotřebované živiny, konstanta úměrnosti Y je tzv. růstový výtěžek. Rychlost spotřeby živin je přímo úměrná koncentraci biomasy, konstanta úměrnosti q je tzv. specifická metabolická rychlost. Aktuální hodnoty Y a q jsou za různých okolností různé. Informují o změnách vyvolaných ve fyziologii bakteriální buňky změnami podmínek růstu. Běžně používané vztahy pro rychlost růstu mikroorganizmů, specifickou růstovou rychlost, spotřebu živin, tvorbu produktu apod. jsou uvedeny v kap Typy kultivací V zásadě rozeznáváme tři základní typy kultivací: vsádkovou kultivaci, kdy se během kultivace do systému nepřidávají žádné živiny a sama kultivace probíhá až do jejich vyčerpání, přítokovou kultivaci ("fed-batch"), kdy se na začátku naplní fermentor určitým množstvím kultivačního média a zbytek substrátu pak přitéká do systému postupně nebo konstantní rychlostí, průtokovou neboli kontinuální kultivaci, která spočívá v nepřetržitém pomalém přítoku živin do systému za současného nepřetržitého odebírání kultivačního media, čímž je zajištěn dostatek živin po celou dobu kultivace a současně se naředí i eventuální nepříznivé metabolity inhibující růst mikroorganismů. Z technologického hlediska je nejvýhodnější co nejvíce prodloužit logaritmickou fázi růstu mikroorganismů, což se děje právě při kontinuální kultivaci. Hlavním parametrem charakterizujícím kontinuální kultivaci je tzv. zřeďovací rychlost D, která je definována vztahem (3.2.-1) kde F je objemový přítok živin a V objem kultury ve fermentoru. Zřeďovací rychlost má rozměr čas -1 a její převrácená hodnota se nazývá dobou zdržení. Udává dobu, za kterou se vymění celý objem kultury.

5 Při konstantním objemu kultury ve fermentoru odtéká část buněk a média stejným průtokem, jako přitékají živiny. Jestliže provedeme jednoduchou bilanci množství biomasy za jednotku času, tak dostanene, že změna obsahu biomasy v kultuře je dána vztahem Znamená to, že při příliš velké zřeďovací rychlosti bude obsah biomasy ve fermentoru klesat (fermentor se vyplavuje), při příliš malé zřeďovací rychlosti zase nebude v kultuře dostatek živin a růst se bude zpomalovat. Ideální stav je tehdy, když X bude nulové, tedy = D. Tohoto rovnovážného stavu lze dosáhnout dvojím způsobem vedení kontinuální kultivace: (3.2.-2) v režimu turbidistat dodáváme nadbytek živin a kultura roste maximální rychlostí; zřeďovací rychlost mírně kolísá kolem hodnoty maximální specifické růstové rychlosti, v režimu chemostat je rychlost růstu limitována koncentrací jedné živiny; zřeďovací rychlost je menší než maximální specifická růstová rychlost. Turbidistat je náročný na řízení, protože se musí průběžně sledovat počet buněk a podle jejich koncentrace zvyšovat či snižovat zřeďovací rychlost. Protože se používá vysokých zřeďovacích rychlostí, hrozí nebezpečí vyplavení fermentoru. V chemostatu se po určité době ustaví rovnovážný stav a v prostředí je určitá koncentrace buněk. Při selekci buněk s vyšší specifickou růstovou rychlostí počet buněk stoupne a současně klesne koncentrace limitující živiny v systému, v důsledku toho klesne a opět se utvoří rovnováha, ovšem při jiné koncentraci buněk a limitující živiny. Tento princip je podstatou tzv. samoregulační schopnosti kontinuální kultury. V průmyslových podmínkách se většinou za limitující živinu volí zdroj uhlíku. Limitace však může být prováděna množstvím dusíku, fosforu nebo kyslíku. Buňky stejného mikroorganismu se stejnou limitované různou živinou jsou v odlišném fysiologickém stavu. Uspořádání kontinuální kultivace může být různé: homokontinuální kultivace kultura má díky intenzivnímu míchání stejné složení v celém systému; lze ji dále dělit podle uspořádání na jednostupňovou nebo vícestupňovou, heterokontinuální kultivace kultura je prostorově různorodá (např. u turbuálního uspořádání). V potravinářských technologiích se kontinuálních kultivací s výhodou využívá pro produkci droždí, lihu a piva, protože značně urychlují celý proces výroby. 3.3 Modelování mikrobiologických procesů Mikrobiologické procesy se velmi obtížně exaktně matematicky popisují, protože se jedná o živou hmotu a není možné postihnout všechny vlivy, které na proces působí. Modely, se kterými budeme pracovat, jsou proto značně zjednodušené. V praxi obvykle stačí, když model vystihuje podstatné vlastnosti a podstatné rysy chování procesu a takový model je pro analýzu, studium vlivu parametrů a predikci průběhu procesu velmi užitečný. V této kapitole jsou popsány základní přístupy k modelování růstu mikroorganizmů, přirozeného odumírání mikroorganizmů, spotřeby substrátu a tvorby produktu,

6 procesu sterilace teplem. Jsou uváděny vztahy, které jsou víceméně obecně platné, ale pro řadu procesů byly formulovány empirické vztahy, které dobře vystihují jejich podstatu a průběh. Proto je vhodné se v konkrétním případě vždy informovat v literatuře Modelování růstu mikroorganismů I když je růst mikroorganizmů složitý proces závisející na celé řadě vlivů, lze jej dobře popsat poměrně jednoduchými modely. Nejčastěji se opět vychází z analogie s chemickou reakcí, konkrétně z kinetiky 1.řádu (3.3.-1) kde X je koncentrace mikroorganizmů (biomasy) a je specifická růstová rychlost. Specifická růstová rychlost je konstantní pouze při tzv. nelimitovaném růstu, jinak se obvykle během procesu mění v závislosti na koncentraci substrátu, produktu, inhibitorů apod., ale také na podmínkách kultivace. Pro její vyjádření existuje celá řada vztahů. Většina z nich vychází z tzv. Monodovy rovnice: (3.3.-2) kde max je maximální specifická růstová rychlost pro daný mikroorganizmus, S je koncentrace živin (substrátu) a KS je tzv. saturační konstanta, jejíž hodnota odpovídá koncentraci substrátu, při které je specifická růstová rychlost právě rovna polovině své maximální hodnoty max. Saturační konstanta je mírou afinity mokroorganizmu k živině čím je KS menší, tím je afinita větší. Monodova rovnice popisuje růst v tzv. exponenciální fázi a nezahrnuje inhibici. Jestliže je třeba inhibici brát v úvahu, platí pro specifickou růstovou rychlost modifikovaná Monodova rovnice, a to: pro inhibici substrátem (jeho vysokou koncentrací): (3.3.-3) kde KI je inhibiční konstanta, pro inhibici produktem (jeho vysokou koncentrací): (3.3.-4) kde P je koncentrace produktu. Modifikované Monodovy rovnice se rovněž používá pro vyjádření specifické růstové rychlosti ve složitějších mechanizmech fermentace: vliv dvou různých substrátů:

7 (3.3.-5) vliv diauxie, tj. kdy druhý substrát je využíván až po vyčerpání prvého substrátu (např. glukosa laktosa), což je matematicky vyjádřeno inhibicí zpracování substrátu 2 vysokou koncentrací substrátu 1): (3.3.-6) vliv počáteční koncentrace substrátu S0: vliv difuze v systémech využívajících flokulující nebo imobilizované buňky, či enzymy (tzv. Contoisova rovnice): (3.3.-7) (3.3.-8) Specifická růstová rychlost se někdy vyjadřuje i jinak než modifikovanou Monodovou rovnicí: Teisserova rovnice: (3.3.-9) logistická rovnice: kde a, b jsou konstanty. Umožňuje popis fáze exponenciálního růstu a při dosažení určité koncentrace biomasy udržování její koncentrace na konstantní hladině, což je vhodné pro systémy se zádrží biomasy, např. membránový bioreaktor. ( ) Modelování přirozeného odumírání mikroorganismů Kromě růstu mikroorganizmů dochází při kultivaci i k jejich přirozenému odumírání, a to jak stářím, tak v důsledku nedostatečného přísunu živin či přítomnosti toxických látek. Tento proces se opět nejčastěji modeluje kinetikou 1.řádu, takže pro rychlost odumírání mikroorganizmů rd lze použít vztahu kde kd je koeficient odumírání, obvykle konstanta. Při fermentacích s vysokou koncentrací biomasy dochází ke zvýšenému odumírání mikroorganizmů právě v důsledku jejich vysoké koncentrace. Pro tento případ se pro koeficient odumírání může použít vztahu ( ) ( ) kde Xmax je mezní koncentrace mikroorganizmů. Tento vztah zajistí, že pro X Xmax se rychlost růstu a odumírání vyrovnávají.

8 Celkový vztah pro růst i odumírání vznikne spojením rovnic (3.3.-1) a ( ): Modelování spotřeby substrátu a tvorby produktu Spotřeba substrátu a tvorba produktu při fermentaci jsou dány stechiometrií procesu a jejich rychlost souvisí s rychlostí růstu mikroorganizmů. Pro vyjádření stechiometrických vztahů se používá tzv. výtěžnostních koeficientů. Výtěžnostní koeficient biomasy ze substrátu YX/S (množství biomasy vyrostlé z jednotkového množství substrátu) a výtěžnostní koeficient produktu ze substrátu YP/S (množství produktu vzniklé fermentací z jednotkového množství substrátu) jsou definovány vztahy ( ) Vztah mezi rychlostí růstu biomasy a rychlostí spotřeby substrátu pak bude ( ) ( ) a vztah mezi rychlostí spotřeby substrátu a rychlostí tvorby produktu bude ( ) Při přesnějších modelech je třeba brát v úvahu i tu skutečnost, že mikroorganizmy potřebují určité množství substrátu k zachování životaschopnosti i tehdy, když nerostou ( maintenance proces). Tato spotřeba se vyjadřuje pomocí tzv. maintenance faktoru m a rovnice ( ) doplněná o spotřebu substrátu na udržení života bude pak mít tvar ( ) Pro modelování tvorby produktu se také často využívá tzv. Luedeking-Piretovy rovnice, která je univerzální a vystihuje i situaci, kdy mikroorganizmy vytvářejí produkt i když nerostou ( ) První člen v závorce vyjadřuje tvorbu produktu při růstu a druhý tehdy, když mikroorganizmy nerostou, rp je rychlost tvorby produktu, YX/P je výtěžnostní koeficient vyjadřující stechiometrický vztah mezi růstem biomasy a tvorbou produktu a b je koeficient vyjadřující tvorbu produktu biomasou za nerůstových podmínek. V obecném případě YX/P a b nejsou konstanty, ale jsou funkcemi koncentrace substrátu nebo produktu. Někdy (např. když nedokážeme parametry rovnice ( ) stanovit jednotlivě) se obsah závorky shrnuje do jednoho koeficientu qp, takže rychlost tvorby produktu je vyjádřena vztahem ( )

9 kde hodnota qp závisí na stavu kultury a koncentraci produktu a substrátu Modelování procesu sterilace Sterilací rozumíme inaktivaci mikroorganizmů teplem, zářením nebo chemickými látkami. Nejčastějším způsobem je sterilace teplem. Rychlost procesu se modeluje pomocí kinetiky 1.řádu, takže je-li N počet mikroorganizmů resp. X jejich koncentrace, pak je průběh sterilace dán vztahy ( ) ( ) Specifické koeficienty inaktivace ksn resp. ksx jsou obecně funkcemi teploty popřípadě jiných sterilaci ovlivňujících faktorů Modelování spotřeby kyslíku Modelování spotřeby kyslíku u aerobních fermentací vychází z hmotnostní bilance rozpuštěného kyslíku. Výsledná rovnice popisující rychlost změny koncentrace rozpuštěného kyslíku v dostatečně provzdušňovaném médiu v důsledku jeho spotřeby mikroorganizmy je kde jsou c... koncentrace rozpuštěného kyslíku c *... koncentrace rozpuštěného kyslíku při saturaci za daných podmínek Kla...koeficient přestupu rozpuštěného kyslíku (zahrnuje v sobě i plochu výměny kyslíku, protože ta se nedá stanovit) R... rychlost spotřeby rozpuštěného kyslíku daným mikroorganismem (biomasou) X... koncentrace mikroorganismu (biomasy) ( ) Jestliže přestaneme médium provzdušňovat, spotřebovávají mikroorganizmy zbylý kyslík až do jeho vyčerpání. V rovnici pro rychlost spotřeby odpadne druhý člen, takže bude mít tvar ( ) Modelování tvorby bioplynu Při některých fermentačních procesech dochází k vytváření plynných produktů. Typickým případem je tvorba metanu při anaerobním odbourávání organických látek (hnití). Rychlost tvorby plynu souvisí přímo úměrně s rychlostí biodegradace organických substrátů, tedy ( ) kde jsou B... množství vytvořeného bioplynu,

10 S... množství substrátu, Y B/S...výtěžnostní koeficient bioplynu ze substrátu, k B... konstanta úměrnosti. Substrátem bývá obvykle nějaký organický polutant, který je pro mikroorganizmy zdrojem uhlíku. Množství degradovaného polutantu je závislé na množství mikroorganizmů. Matematicky je popisujeme pomocí kinetiky 1. řádu, přičemž specifická rychlost odbourávání polutantu rs je úměrná jeho koncentraci kde je k S... rychlostní konstanta odbourávání (má rozměr koncentrace -1.čas -1 ). ( ) 3.4. Úlohy ke kapitole TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE Seznam úloh: Výroba krmných bílkovin kultivací na metanolu - chemostat Vsádková sterilace zápary Sterilace uzenin Interakce mikroorganizmů ve směsných kulturách Úloha Výroba krmných bílkovin kultivací na metanolu - chemostat Příprava krmných bílkovin z kvasničné biomasy kultivované na metanolu jako zdroji uhlíku byla v 70-tých letech jedním z nejatraktivnijších biotechnologických procesů vzhledem k vysoké rentabilitě dané cenou metanolu. Výtěžnost (YX/S) byla pro kvasinky Candida boidinii co do hmotnosti získané sušiny biomasy z jednotky hmotnosti metanolu 40 % (M.Reuss a spol. Chem.Ing.Technik 46,669,1974). Jeffris R.P. a spol. publikovali (AFCET Meeting, , Paříž), že pro specifickou růstovou rychlost je třeba uvažovat inhibici substrátem, kde parametry mají tyto číselné hodnoty: max = 0.2 h -1, KS = 0.55 g/l, KI =16.4 g/l (rozměr v rychlostním vztahu je [h -1 ] a S [g/l]). Vytvořte matematický model chemostatu, ve kterém probíhá výše popsaná fermentace. Počáteční koncentrace substrátu ve fermentoru je S0 =10 g/l a biomasy X0 =0.1 g/l. Chemostat startuje jako vsádková kultivace a při dosažení určité mezní koncentrace biomasy (XM = 3 g/l) se začne dávkovat roztok substrátu o koncentraci Sp = 25 g/l určenou zřeďovací rychlostí D = 0.08 h -1. Zároveň se stejným průtokem odvádí z fermentoru médium obsahující biomasu a nevyužitý substrát. Sledujte časovou závislost koncentrace biomasy X a substrátu S ve fermentoru a v odtékajícím roztoku. Sledujte také časový průběh růstové rychlosti v průběhu kultivace. Úkoly:

11 1. Sestavte tabulku hodnot koncentrace biomasy a zbytkového substrátu v ustálených stavech chemostatu v závislosti na zřeďovací rychlosti D (0.025, 0.05, 0.075,...). Zjistěte, při jaké zřeďovací rychlosti dojde k tzv. vyplavení chemostatu. 2. Sledujte chování chemostatu vzhledem k začátku dávkování substrátu. Volte počátek přítoku při různé mezní koncentraci biomasy XM (2, 3 a 4 g/l). 3. Simulujte vliv různé koncentrace substrátu v médiu (v rozmezí 5-50 g/l ) na průběh kontinuální kultivace. 4. Určete minimální dobu, za kterou mikrobiální kultura v chemostatu dospěje do ustáleného stavu (max. velikost odchylky parametrů S, X, od ustálených hodnot v čase t by neměla být větší než 5%). Ukázka výsledků S... koncentrace substrátu, X... koncentrace biomasy, D... zřeďovací rychlost, mi... růstová rychlost, čas v hodinách Úloha Vsádková sterilace zápary Při zkouškách nové technologie kontinuálního kvašení melasové zápary s recyklem buněk je nutno mít k dispozici dostatek sterilního média (jeho spotřeba bude 100 l/h). Po naředění melasy vodou z kondenzátu na koncentraci cukru g/l (hustota 1100 kg/m 3 ) se mikrobiologickým rozborem zjistilo, že zápara obsahuje cca 10 5 živých buněk kontaminujících mikroorganismů v 1 ml. Pro zajištění dlouhodobého provozu bioreaktoru je nezbytné, aby množství nežádoucích mikroorganismu v zápaře bylo pod hodnotou 10 živých buněk / ml. Pro sterilizaci máme k dispozici míchaný nerezový tank s aseptickými armaturami a expanzním ventilem. Pracovní objem tanku je 2 m 3 a jeho vlastní hmotnost je 950 kg. Tank je vybaven chladicím duplikátorem a možností neregulovaného přímého ohřevu vsádky ostrou parou s maximálním příkonem 600 kg páry/h. Teplota zápary nesmí překročit 92 C, aby nebyly denaturovány organické látky nezbytné pro růst kvasinek. Teplota melasové zápary po

12 naředění kondenzátem před sterilizací je 20 C, po ukončení sterilace se před zaočkováním musí ochladit na 35 C. Vstupní teplota chladicí vody je 15 C a její průtok při plně otevřeném kohoutu je 100 l/min. Výparné teplo páry je 2370 kj/kg, měrné teplo zápary a chladicí vody je pro náš případ možno považovat za konstantní a rovné 4.2 kj.kg -1.K -1. Měrné teplo konstrukční oceli sterilačního tanku je 0.5 kj.kg -1.K -1. Konstanta charakterizující rychlost denaturace buněk kontaminujících mikroorganismů má pro teplotu 65 C hodnotu 0, pro 80 C hodnotu 0.2 min -1 a pro 95 C hodnotu 0.5 min -1. Závislost hodnoty této konstanty na teplotě lze v uvedených intervalech interpolovat lineárně. Úkoly: 1. Odvoďte matematický model procesu sterilace a simulujte její pruběh. 2. Navrhněte vhodný časový režim ohřevu a chlazení. 3. Upravte časový režim pomocí optimalizace tak, aby bylo v co nejkratším čase dosaženo žádaného stupni sterility a ochlazení zápary na fermentační teplotu. 4. Simulujte pruběh sterilace při maximální sterilační teplotě 85 C. 5. Vyzkoušejte vliv teploty chladicí vody na dobu sterilace (v letních měsících může dosahovat až 22 C). Návod k řešení: a. Odumírání buněk při sterilaci modelujte jako chemickou reakci 1.řádu pro počet buněk. b. Při entalpické bilanci zanedbejte ztráty tepla do okolí. c. Pro řízení ohřevu a chlazení použijte logických operací, které zajistí, že: -- teplota sterilace nepřekročí stanovenou hodnotu, -- chlazení bude zapnuto ve stanovenou dobu tchl od začátku procesu, -- chlazení nebude zapnuto současně s ohřevem. d. Jako kritéria pro optimalizaci použijte doby potřebné k dosažení stavu kdy teplota T<35 C a zároveň počet živých mikroorganizmů N<10 buněk v 1 ml ; odhad doby tchl v níž má být spuštěno chlazení určete opakováním simulace s různou dobou počátku chlazení. Ukázka výsledků

13 N... počet živých buněk, T... teplota, k... rychlostní konstanta denaturace, konec... indikace dosažení koncových podmínek sterilace, čas v minutách Úloha Modelování sterilace uzenin Vytvořte matematický model sterilace boloňských párků při použití elektrického teplovzdušného sterilizátoru a teplotně rezistentních mikroorganismů Enteroccocus faecium. Konec sterilace nastane v okamžiku, kdy množství živých mikroorganismů na jednotku objemu poklesne pod stanovenou hodnotu. Návod k řešení: Tepelnou bilancí lze získat rovnici pro teplotu v závislosti na čase a na souřadnici, kterou je vzdálenost od středu párku (za předpokladu, že produkt má tvar nekonečného válce). Uvažujte následující rovnici, která je převzata z B.Zanoni, C.Peri, C.Garzaroli, S.Pierucci: A Dynamic Mathematical Model of the Thermal Inactivation of Enterococcus faecium during Bologna Sausage Cooking, Lebensmittel-Wissenschaft-und-Technologie, vol.30 (1997), No.7, p Předpokládá se, že produkt je co do hodnot fyzikálních parametrů homogenní a co do geometrického tvaru osově symetrický. kde x je vzdálenost od středu párku, význam ostatních symbolů je zřejmý z tabulky. Rovnice inaktivace mikroorganismů je dána kinetikou 1. řádu, kde specifický koeficient inaktivace k je závislý na teplotě podle Arrheniova vztahu:

14 Teplota v jednotlivých bodech materiálu tak určuje intenzitu sterilace prostřednictvím této teplotní závislosti koeficientu k. Model řešte metodou přímek. Počet uzlů sítě volte dle možností simulačního programu. Úkoly: 1) Doplňte uvedené rovnice o příslušné počáteční a okrajové podmínky, přičemž vycházejte z toho, že teplota ve všech bodech párku je na počátku stejná, okrajová podmínka pro osu válce (párku) v důsledku symetrie teplotního pole vyjadřuje, že je teplota v tomto bodě minimální. U povrchu předpokládejte nejjednodušší situaci, tj. že koeficient přestupu tepla je nekonečně velký, takže teplota povrchu párku se v libovolném čase rovná teplotě okolí. 2) Uvažujte variantu, kdy se teplotní režim mění s časem následovně: první hodinu probíhá sterilace při teplotě 55 C, druhou hodinu při teplotě 65 C a na závěr při teplotě 75 C až do konce procesu. Hodnoty konstant: teplotní vodivost 1,3 W.m -1.K -1 hustota 990 kg.m -3 tepelná kapacita cp 3349 J.kg -1 poloměr válce (párku) r 0,05 m počáteční teplota Tpoc 10,5 C teplota sterilace Tokoli 65 C konstanta Arrheniovy rovnice k0 2, s -1 aktivační energie E 302 kj.mol -1 univerzální plynová konstanta R 8,314 J.mol -1.K -1 počáteční počet mikroorganismů N Ukázka výsledků: Simulace sterilace boloňských párků teplem (při teplotě 65 C)

15 Ni... počty živých mikroorganizmů (N0 u povrchu, N5 ve středu); čas v sekundách Úloha Interakce mikroorganizmů ve směsných kulturách (model "lovec - kořist", "Prey - Predator") V chemostatu je kultivována směsná populace dvou mikroorganismů, jejichž vzájemný vztah lze formulovat jako vztah lovce a kořisti. Do ideálně míchaného bioreaktoru o pracovním objemu 500 l je kontinuálně přiváděn substrát S, který je utilizován mikroorganismem 1. Mikroorganizmus 1 je pak substrátem (kořistí) pro mikroorganismus 2. Hodnoty parametrů: koncentrace substrátu v přítoku So 100 kg m -3 zřeďovací rychlost D 0,04 h -1 výtěžnostní koeficient biomasy mikroorg. 1 ze substrátu výtěžnostní koeficient biomasy mikroorg. 2 z mikroorg. 1 Y1 0,14 Y2 0,50 maximální specif. růstová rychlost mikroorg. 1 1max 0,35 h -1 maximální specif. růstová rychlost mikroorg. 2 2max 0,40 h -1 saturační konstanta pro mikroorg. 1 K1 10 kg m -3 saturační konstanta pro mikroorg. 2 K2 10 kg m -3 Úkoly: 1. Sestavte reakční schéma systému, látkové bilance a k vyjádření kinetiky použijte Monodův vztah.

16 2. Studujte chování systému v závislosti na zřeďovací rychlosti (D = 0,05 1,0 h -1 ) a koncentraci vstupujícího substrátu (So = kg m -3 ), výsledky uveďte přehledně do tabulky a znázorněte graficky 3. Najděte podmínky, ve kterých bude systém v ustáleném stavu. 4. Najděte podmínky, ve kterých bude systém vykazovat pravidelné oscilace. 5. Určete při jaké zřeďovací rychlosti dojde k vyplavení kultury 1 a 2 z bioreaktoru. 6. Zjistěte, jak závisí chování systému na poměru 1max / 2max v rozsahu mezi 0, Zjistěte, jaký vliv má na chování systému změna saturační konstanty K1 a K2. Ukázka výsledků: Simulace kultivace typu "lovec - kořist" v chemostatu (D = 0,1) v horním okně jsou průběhy koncentrací substrátu (S), mikroorg. 1 (X1) a mikroorg. 2 (X2), v dolním okně průběhy specifické rychlostí růstu pro oba mikroorganizmy, čas v hodinách

17 4 BIOTECHNOLOGIE Biotechnologické procesy zaznamenaly v posledních dvaceti třiceti letech prudký rozvoj. Kromě tradičních kvasných technologií, ke kterým se řadí výroba klasických fermentačních produktů jako etanolu, piva, vína, destilátů, pekařského droždí a krmné biomasy, dosáhly nebývalého uplatnění tzv. moderní biotechnologie. Spektrum a počet produktů získávaných biotechnologickou cestou se neustále zvyšuje. Rozšířila se především výroba antibiotik, enzymů, organických kyselin, aminokyselin, vitaminů, růstových faktorů, steroidních hormonů apod. Biotechnologické procesy jsou dnes kromě potravinářství široce využívány i v mnoha dalších odvětvích průmyslu, farmacie, zemědělství a ekologie. Na základě rozvoje poznání v oblastech molekulární biologie, genetického a proteinového inženýrství, fermentačních technik, bioinženýrství, separačních a purifikačních technik atd. nezůstávají stranou modernizace ani klasické technologie kvasného průmyslu. Hlavní trendy rozvoje a modernizace biotechnologií jsou spojovány s využitím netradičních surovin, perspektivami produkce nových tzv. obnovitelných zdrojů energie, přípravou produkčních kmenů mikroorganismů požadovaných vlastností tzv. na míru, technologiemi s nízkými energetickými nároky, bezodpadovými technologiemi, ochranou životního prostředí atd. Obsah kapitoly: 4.1 Obecné rysy biotechnologických procesů 4.2 Technologie výroby kvasného lihu Suroviny a pomocné látky při výrobě lihu Základy lihovarské mikrobiologie a biochemie Výroba lihu z melasy v průmyslových lihovarech 4.3 Technologie výroby piva Výroba mladiny Kvašení mladiny a dokvášení piva Závěrečné úpravy a stáčení zralého piva Matematické modelování pivovarské technologie 4.4 Technologie výroby pekařského droždí Produkční mikroorganizmy a suroviny Technologie výroby Kvalitativní znaky droždí Odpady z výroby droždí 4.5 Modelování biotechnologických procesů Rovnice Michaelis-Mentenové pro reakční rychlost Jiné vztahy pro reakční rychlost Deaktivace enzymů 4.6 Úlohy Identifikace modelu fermentace Kontinuální fermentace s vysokou koncentrací biomasy Výroba pekařského droždí Kvašení piva v CKT Filtrace piva na deskovém filtru Destilace prokvašené melasové zápary Výroba kyseliny mléčné Jednoduchý model výroby penicilinu Regulace teploty v bioreaktoru Studie bezpečnosti skladu lihovin

18 4.1 Obecné rysy biotechnologických procesů Obecně jsou biotechnologické procesy založeny na reakcích biologického činitele, nejčastěji mikroorganismů, tkáňových kultur rostlinných a živočišných buněk, které musejí mít pro svou činnost zajištěn dostatečný přívod živin a energie. Kromě zdroje uhlíku musí mít buňky k dispozici zdroje dusíku, fosforu a dalších biogenních prvků a specifické růstové faktory jako jsou např. některé vitaminy, aminokyseliny, minerální látky apod., které si nemohou samy syntetizovat. Mikroorganismy přijímají (utilizují) z prostředí živiny a využívají je pro svůj růst a obnovu buňky ( maintenance účely). Pro syntetické pochody (anabolismus) získává mikroorganismus energii a některé důležité látky štěpením energeticky bohatých látek a živin (katabolismus). Energetika a látková výměna spolu těsně spřaženy. Z průmyslového hlediska je možné mikrobiální procesy rozdělit na 1. procesy, kde hlavním produktem je biomasa (pro lidskou výživu a krmivářské účely a pro izolaci intracelulárních komponent); příklad: pekařské droždí, 2. procesy, kde hlavním produktem je extracelulární produkt, tj. metabolit. Podle toho, ve které fázi růstové křivky buněčné populace dochází k tvorbě metabolitu, rozeznáváme primární a sekundární metabolity. Primární metabolit vzniká simultánně s růstem buněk, kdežto sekundární metabolit se vytváří zejména v průběhu stacionární fázi růstu; příklad: etanol. Každý biotechnologický proces je možné rozdělit na základní jednotkové operace směřující od substrátu k produktu: 1. Upstream processing médium, aerační plyny, živiny sterilace 2. Biologický proces - účast biologického činitele inokulum fermentace, kultivace, biokonverze 3. Downstream processing separace buněk, příp. buněčného materiálu izolace a purifikace produktu Upstream processing je prvou fází probíhající před vlastním bioprocesem. Zahrnuje přípravu média, potřebných živin a dalších složek vstupujících do bioprocesu. Ve většině případů je nutné jednotlivé vstupy sterilovat. Sterilace se obvykle provádí tepelně nebo u termolabilních látek a u plynů (vzduchu) pomocí mikrofiltrace. Bioproces je druhou fází, duší celé biotechnologie. Začíná propagací inokula. Cílem propagace je připravit potřebné množství kvalitní násady (inokula) pro zákvas provozního stupně a zároveň postupně adaptovat kulturu na provozní podmínky (např. na méně výhodné složení media).

19 Při realizaci bioprocesů v průmyslovém měřítku se nejčastěji setkáváme se submerzními procesy. Ty probíhají v bioreaktorech v kapalné fázi (popř. i s pevnou fází), do které může být vháněn aerační plyn (vzduch, ). Vyžaduje-li proces kyslík (vzduch), pak se jedná o aerobní procesy, v opačném případě, kdy kyslík není přiváděn (a dokonce není žádoucí), jde o procesy anaerobní. Kromě submerzních kultivací existují ještě kultivace povrchové, při kterých vláknité mikroorganismy (obvykle plísně) rostou na povrchu pevného či kapalného media (např. plíseň Aspergillus niger produkující citronovou kyselinu). Submersní kultivace dále dělíme na diskontinuální a kontinuální. Diskontinuální procesy mohou probíhat při konstantním objemu media (vsádkové, jednorázové, "batch") nebo při proměnlivém objemu (přítokové způsoby, "fed-batch"). Kontinuální mikrobní procesy jsou z hlediska udržení aseptických podmínek obtížnější než diskontinuální a jejich uplatnění v průmyslu vyžaduje vysokou technickou úroveň provozu. Kontinuální kultivace se používají při výrobě mikrobní biomasy z různých surovin (syntetický etanol, metanol, sulfitové výluhy, hydrolyzáty dřeva), uplatnily se i při výrobě fermentačního etanolu a šumivých vín. Výhodou kontinuálních procesů je hlavně vysoká produktivita systému, která se především uplatňuje při kultivaci mikroorganismů a tvorbě primárních metabolitů. Jako bioreaktory jsou používány nádoby různého objemu (od objemů kolem 0,5 l až do objemů kolem m 3 a více), ve kterých probíhá bioproces. Jsou obvykle vybaveny: vnitřním nebo vnějším chlazením a ohřevem, míchacím zařízením, přívodem vzduchu, odvodem výdechových plynů, mechanickým nebo chemickým odpěňováním, zařízením na odběr vzorků, měřením a regulací teploty, měřením a regulací ph, měřením a regulací koncentrace rozpuštěného kyslíku, měřením obsahu oxidu uhličitého, měřením redox-potenciálu, měřením koncentrace O2 a CO2 v odcházejícím plynu, měřením koncentrace biomasy, měřením koncentrace substrátu, aj. Bioreaktory jsou zhotoveny z materiálu, který nepodléhá korozi. U diskontinuálních procesů slouží též jako sterilátory fermentačního media. Bioreaktory pro anaerobní procesy jsou konstrukčně jednodušší než pro aerobní procesy. Pro aerobní procesy musí být zajištěn neustálý přívod kyslíku (nejčastěji se používá vzduch). Mikroorganismy využívají především kyslík, který je rozpuštěn v kapalině. Rozpustnost kyslíku v kapalině je nízká a závisí na teplotě a parciálním tlaku kyslíku (rozpustnost O2 ve vodě při 30 C je 7,7 mg/l), proto je třeba zajistit co největší součinitel přestupu kyslíku. Tento parametr závisí na konstrukci a umístění míchadel, na konstrukci fermentoru a jeho vestaveb, na frekvenci otáčení míchadla, na fyzikálněchemických vlastnostech kapaliny, na tvaru distributoru vzduchu atd. Downstream processing je třetí fáze biotechnologického procesu. Je charakterizována izolací a purifikací produktu. Jednou z prvních operací je oddělení mikrobní biomasy od fermentační kapaliny, většinou usazováním, filtrací, odstřeďováním, flotací apod. Mikrobní biomasa je často cenným produktem biotechnologické výroby, protože se vyznačuje vysokým obsahem stravitelných bílkovin. Některé procesy jsou zaměřeny v první řadě na její produkci (krmivářská a potravinářská biomasa, pekařské droždí). Pro získání komerčního

20 produktu následují další operace, jako např. zahušťování a sušení. Odstředěná biomasa může být též využita po určité úpravě k inokulaci dalších provozních stupňů. Mikrobní biomasa je rovněž zdrojem cenných produktů, jako jsou např. RNA, bílkoviny, lipidy, fosfolipidy, polysacharidy, vitaminy, enzymy aj. Při jejím zpracování je třeba většinou šetrně narušit buněčnou stěnu mikroorganismů a buněčný obsah dále zpracovat některou izolační metodou. K narušení buněčné stěny se používá mnoha metod fyzikálních (např. drcení s brusnými materiály), fyzikálně-chemických (např. pomocí ultrazvuku), chemických (např. kyselá hydrolýza) a biologických (např. využití některých enzymů). Pro potravinářský průmysl se vyrábí např. z pekařského droždí autolyzát, extrakt nebo hydrolyzát obsahující lyzovanou, či jinak narušenou buňku. Stravitelnost tohoto materiálu je větší, používá se např. jako přídavek do polévkového koření. Extracelulární produkty se izolují z média po fermentaci. Volba vhodné separační techniky popřípadě sekvence operací závisí na chemických a fyzikálně-chemických vlastnostech produktu a balastních látek, na jejich koncentraci, stabilitě a v neposlední řadě i požadavcích na čistotu produktu. K základním metodám patří např. adsorpce nebo absorpce, extrakce, destilace, srážení, membránové techniky, preparativní chromatografické a elektromigrační metody aj. U klasických fermentačních výrob, jako je pivovarství, vinařství a octářství, je hlavním produktem právě tato fermentační kapalina zbavená mikroorganismů a dále stabilizovaná, při výrobě farmaceutických preparátů (vakcín apod.) jsou to látky ve vysokém stupni čistoty, zbavené balastních látek, zejména tzv. pyrogenních složek. Při mikrobních výrobách vznikají často odpady, které ještě obsahují řadu organických a anorganických látek a které by se znovu mohly použít při kultivaci. Vzhledem k tomu, že tyto látky jsou jednak cenné a jednak by mohly znečišťovat prostředí nebo zbytečně zatěžovat čistírnu, uplatňuje se často metoda jejich recirkulace. Přitom se však mohou hromadit inhibitory, které postupně zpomalují fermentaci, takže recirkulace má své meze. Některých odpadů fermentačního průmyslu lze využít pro přípravu krmiv (lihovarské výpalky, mláto, odpadní kvasnice aj.), jiné se používají pro přípravu hnojiv, ke kompostování nebo k výrobě bioplynu. 4.2 Technologie výroby kvasného lihu Název líh nebo alkohol se v hovorovém jazyce vztahuje k nejčastěji se vyskytující sloučenině ze skupiny primárních alkoholů - k etanolu. Tato sloučenina se dá vyrobit čistě chemickým způsobem, např. hydratací etylenu, nebo běžnějším kvasným způsobem za pomoci mikroorganismů, zejména kvasinek. Na území dnešní České republiky vznikly první lihovary již v 16. století. Jak vypadal takový starší lihovar ukazuje obrázek. Líh se vyráběl především z obilí, zejména však ze žita (odtud název režná ). Brambory se pro výrobu začaly ve větším měřítku používat až koncem 18.století. Výroba se proto začala přesouvat z měst na venkov, blíže k surovinovému zdroji. Byla to původně výroba značně primitivní, k jejímu rychlejšímu rozvoji přispělo zavádění destilačních aparátů vyhřívaných parou a zavedení paření brambor pod tlakem v pařácích (Henze, Hollefreund). Po první světové válce se využilo i nadprodukce cukrovky, při této výrobě byl však pařákový způsob nahrazován způsobem difúzním, protože řepné výpalky se těžko prodávaly, zatímco řízky šly dobře na odbyt. Po obilí a cukrovce

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

BIOTECHNOLOGIE. Principy Bioethanol Kyselina citronová Další

BIOTECHNOLOGIE. Principy Bioethanol Kyselina citronová Další BIOTECHNOLOGIE Principy Bioethanol Kyselina citronová Další Biotechnologie Využívají procesy probíhající v živé přírodě a přenášejí je do průmyslového měřítka Procesů se zúčastní biokatalyzátory- enzymy

Více

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně

MIKROORGANISMY EDÍ. Ústav inženýrstv. enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně MIKROORGANISMY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘED EDÍ Ústav inženýrstv enýrství ochrany ŽP FT UTB ve Zlíně Důvody využívání mikroorganismů v procesech ochrany životního prostřed edí jsou prakticky všudypřítomné

Více

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá

CHEMIE. Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení. Mgr. Kateřina Dlouhá www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č. 6 - žákovská verze Téma: Kvašení Lektor: Mgr. Kateřina Dlouhá Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Kvašení je anaerobní

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS

Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Seznam čísel vybraných výrobků pro EMCS Číslo vybrané ho výrobku Sazba daně Měrná jednotka na e-ad 150701 12 840 l MINERÁLNÍ OLEJE 1507-1518 45/3/A BLÍZKÉ 272001,272002,272003 NEBO,272004 Stručný popis

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

disacharidy trisacharidy atd. (do deseti jednotek)

disacharidy trisacharidy atd. (do deseti jednotek) SACHARIDY Sacharidy jsou nejrozšířenější přírodní látky, stále přítomné ve všech rostlinných a živočišných buňkách. V zelených rostlinách vznikají sacharidy fotosyntézou ze vzdušného oxidu uhličitého CO

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR

BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA BÍLKOVINY HLÍZ BRAMBOR jejich izolace a možnosti uplatnění Jan Bárta a kol. 19. května 2015, České Budějovice Kancelář transferu technologií

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy

Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Biodegradabilní plasty V průběhu minulého století nárůst využívání polymerů Biodegradabilní plasty Problémy s odpadovým hospodářstvím Vznik několika strategií,

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D.

Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. Anaerobní membránové bioreaktory Mgr. Ing. Bc. Lukáš Dvořák, Ph.D. lukas.dvorak@tul.cz Obsah prezentace co je to anaerobní membránový bioreaktor princip technologie výhody a nevýhody technologická uspořádání

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Dokončovací operace biotechnologických výrob (downstream procesy)

Dokončovací operace biotechnologických výrob (downstream procesy) 12. 13. Dokončovací operace biotechnologických výrob (konvenční separační technologie, dezintegrace buněk, membránové separační technologie, extrakce, srážení, destilace, sušení, stripování, CIP). Výrobní

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Didaktické testy z biochemie 1

Didaktické testy z biochemie 1 Didaktické testy z biochemie 1 Trávení Milada Roštejnská elena Klímová Trávení br. 1. Trávicí soustava Rubrika A Z pěti možných odpovědí (alternativ) vyberte tu nejsprávnější. A B D E 1 Mezi monosacharidy

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)

Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná

Více

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky TÝMOVÝ PROJEKT

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky TÝMOVÝ PROJEKT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra biomedicínské techniky TÝMOVÝ PROJEKT 2011/2012 Barbora Wallachová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta biomedicínského

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 19. 10.

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

TEST (Aminokyseliny) 9. Kolik je esenciálních aminokyselin a kdo je neumí syntetizovat?

TEST (Aminokyseliny) 9. Kolik je esenciálních aminokyselin a kdo je neumí syntetizovat? TEST (Aminokyseliny) A 1. Definuj deriváty uhlovodíků 2. Napiš obecný vzorec karboxylové kyseliny 3. Napiš vzorec ß - aminakyseliny 5. Doplň: větu: Oligopeptid je... 6. Doplňte větu: Silon vznikl... 7.

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob.

Oběžný majetek. Peníze Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Pohledávky Peníze. Plánování a normování materiálových zásob. Součástí oběžného majetku jsou: zásoby oběžný finanční majetek pohledávky Oběžný majetek Charakteristickým rysem oběžného majetku je jednorázová spotřeba, v procesu výroby mění svoji formu. Tato změna

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Alkoholy prezentace. VY_52_Inovace_236

Alkoholy prezentace. VY_52_Inovace_236 VY_52_Inovace_236 Alkoholy prezentace Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pojmenujte

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU)

Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) 4 6 Berliner Weisse (berlínské bílé) 6 12 Biere blanche (witbier) 6 18 Weissbier Ad 1: Jednotky hořkosti piva (EBU) Weissbier 8 16 American lager 12 24 Trapistická piva 16 24 Ležák 16 35 Kölsch 18 24 Tmavé

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Posouzení možností anaerobního zpracování vybraných potravinářských odpadů a biskvitové moučky

Posouzení možností anaerobního zpracování vybraných potravinářských odpadů a biskvitové moučky Posouzení možností anaerobního zpracování vybraných potravinářských odpadů a biskvitové moučky Ing. Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Ing. Jiří RUSÍN Ph.D. Prof. Ing. Karel OBROUČKA, CSc. Ing. Barbora Grycová VŠB-TU

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě

Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Metodické listy OPVK Význam ovoce jako zdroje cenných látek ve stravě Druhý stupeň ZŠ 9. VÝZNAM OVOCE JAKO ZDROJE CENNÝCH LÁTEK VE STRAVĚ Praktické cvičení pokus kategorie a vyžadující běžné vybavení Co

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_13 Název materiálu: Mléko a mléčné výrobky. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mléko

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu.

BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 100% přírodního ekologického materiálu. Všechny výrobky značky GoEco jsou vyrobeny ze 10 přírodního ekologického materiálu. BUDOUCNOST NAŠLA SVÉ JMÉNO Nabídka platí do vyprodání zásob nebo do odvolání. ZPĚT K PŘÍRODĚ Všechny výrobky značky GoEco

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd

MYKOTOXINY. Jarmila Vytřasová. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd MYKOTOXINY Jarmila Vytřasová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt MŠMT č. C29: Integrovaný systém vzdělávání v oblasti

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Dluhopis: LentiKat s a.s. 9,5% p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz

Dluhopis: LentiKat s a.s. 9,5% p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry. www.bhs.cz Dluhopis: LentiKat s a.s. 9,5% p.a. BH Securities a.s. Váš obchodník s cennými papíry www.bhs.cz Proč dluhopis LentiKat's? Víte kdo nebo co stojí za odstraňováním zbytků organického znečištění ve společnosti

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Konsultační hodina základy biochemie pro 1. ročník Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Přírodní látky 1 Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky,

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K

Čistírny odpadních vod ČOV-AF K ČOV-AF K ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF K 3 ČOV-AF K 50 POUŽITÍ Čistírny odpadních vod ČOV-AF K slouží pro biologické čištění komunálních vod z rodinných domů, chat, penzionů, hotelů, komerčních prostor

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více