Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù, rozhodnout, zda titul koupí èi ne). Z toho vyplývá, že není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem dále šíøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umis ováním na datová média, na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod. redakce nakladatelství BEN technická literatura

2 Teoretická èást 1 PØEHLED ROZDÌLENÍ HI-FI PØÍSTROJÙ Obr 1 Nejjednodušší propojení HI-FI soupravy Celý øetìzec HI-FI pøístrojù je možno brát jako jakési stavebnicové funkèní bloky, ze kterých je pak možno složit celou HI-FI aparaturu V zásadì ji tvoøí jednak zdroje signálu, rùzné pøedzesilovaèe a výkonové zesilovaèe a reproduktorové soustavy Tyto mohou být pochopitelnì v rùzných cenových kategoriích, což by mìlo také odpovídat jejich kvalitì, pøípadnì komfortu ovládání Nyní si je postupnì probereme ZDROJE SIGNÁLU 1) Tuner Jedná se vlastnì o rozhlasový pøijímaè bez dalších zesilovacích stupòù Mívá obvykle více vlnových rozsahù, ze kterých nás ovšem, jak již øeèeno, bude zajímat hlavnì pásmo VKV Na vstupu tuneru je obvykle konektor pro pøipojení antény, u levnìjších tunerù, pokud se spokojíme s nižší citlivostí, postaèí i kus drátu Je to ovšem náhražkové øešení, pro opravdu kvalitní stereopøíjem doporuèuji kvalitnìjší anténu, minimálnì dipól Výstup tvoøí nízkofrekvenèní stereofonní signál o napì ové úrovni obvykle v rozsahu mv Pokud je tuner již vybaven pøedzesilovaèem a koncovým zesilovaèem, oznaèuje se jako Receiver K pøedzesilovaèi receiveru lze obvykle pøipojit další zdroje signálu NF ZESILOVÈE 1 DÍL PØEDZESILOVÈE 5

3 2) Gramofon Tento pøístroj kupodivu opìt pøichází do módy, i když reprodukce z gramofonových desek je napø ve srovnání s CD ponìkud horší Zde je tøeba upozornit na zvláštní druh korekcí, které signál z gramofonové pøenosky vyžaduje Tuto korekci splòuje pøedzesilovaè RI, který mùže být buï vestavìn pøímo do gramofonu, což je lepší varianta, než vestavìní tohoto pøedzesilovaèe pøímo do zesilovaèe Signál je tak upraven a zesílen ještì pøedtím než jej proženeme pøipojovacím kabelem do vstupu zesilovaèe Pokud je tento pøedzesilovaè až v samotném zesilovaèi, mùže se lehce na signál o napìtí asi okolo 2 mv, což je napìtí z pøenosky, naindukovat nežádoucí brumové nebo rušivé napìtí Obr 2 HI-FI souprava s tunerem a zesilovaèem 3) Pøehrávaè kompaktních diskù CD Jedná se o velmi kvalitní zdroj signálu, který je zde zpracováván digitálnì Souèástí pøehrávaèe je digitálnì analogový (D/) pøevodník, jehož kvalita ovlivòuje celkový pøednes U špièkových pøístrojù najdeme konektor pro pøipojení svìtlovodného kabelu Použití tohoto kabelu prakticky odstraní možné rušení spojením zemí pøehrávaèe a zesilovaèe Signál je tak dokonale oddìlen Je zde také možnost pøipojení externího D/ pøevodníku špièkové kvality Z bìžného výstupu CD pøehrávaèe již vychází stereofonní signál o normalizované hodnotì mv 4) Magnetofon Dnes se již vìtšinou používají kazetové pøístroje, oproti páskovým, které již vìtšinou nenávratnì zastaraly Dražší mechaniky umožòují záznam a pøehrávání kvalitnìjších druhù páskù jako chromdioxyd a metal Mìní se zde parametry záznamového proudu a to buï ruènì pøepínaèem nebo automaticky Tyto druhy pásku mají oproti obyèejným vìtší kmitoètový rozsah, pøípadnì i jiné parametry Rovnìž z magnetofonu obdržíme nízkofrekvenèní stereofonní signál o normalizované hodnotì napìtí mv Signál, který získáme z magnetofonové hlavy má, podobnì jako u gramofonu, nízkou napì ovou úroveò a vyžaduje jisté kmitoètové korekce Tyto bývají vìtšinou již 6 ZDENÌK KOTIS

4 souèástí vstupních obvodù magnetofonu Za zmínku ještì stojí tzv magnetofony RDT s digitálním zpracováním signálu, jejichž cena je ovšem doposud velmi vysoká Je však zøejmé, že se vývoj magnetofonù bude touto cestou ubírat 5) Mikrofon Existují rùzné typy mikrofonù, z nichž nejpoužívanìjší jsou dynamické nebo elektretové Mikrofon by mìl mít svùj vlastní pøedzesilovaè, pak je pøipojitelný do vstupního konektoru pøedzesilovaèe oznaèeného jako aux PØEDZESILOVÈE a) Korekèní pøedzesilovaè (preamplifier) Umožòuje nastavení ovládacích prvkù zesilovaèe, jako napø hlasitosti, hloubek a výšek, pøípadnì i stereofonní vyvážení (balance) Konstrukènì mùže být pøedzesilovaè souèástí celého zesilovaèe (levnìjší varianta), nebo mùže být umístìn ve zvláštní skøíòce, což je sice dražší øešení, které však umožòuje stavebnicovou koncepci zesilovaèe b) Equalizér Je to dražší a komfortnìjší varianta korekèního pøedzesilovaèe Konstrukènì mùže být øešen pro oba stereofonní kanály oddìlenì, nebo u levnìjšího provedení spoleènì Každý z ovládacích prvkù, tj potenciometrù, ovlivòuje kmitoètový prùbìh na urèitém kmitoètu, tzn èím je poèet potenciometrù vyšší, tím více kmitoètových pásem je možno potlaèovat nebo zdùrazòovat Vzájemná vzdálenost tìchto pásem mùže být napø jedna oktáva, pak hovoøíme o oktávovém equalizéru Potenciometry mohou být otoèné, nebo lépe tahové, pak je jejich nastavení pøehlednìjší Tento equalizér oznaèujeme jako grafický Equalizérem je možno korigovat jednak nedostatky frekvenèního rozsahu pøehrávaného signálu, pøípadnì si zdùraznit nebo potlaèit nìkteré nástroje v orchestru nebo frekvenènì upravit nedostatky poslechového prostoru Zvláštním druhem korekèních pøedzesilovaèù jsou již zmínìné pøedzesilovaèe RI pro gramofony nebo korekèní pøedzesilovaèe magnetofonù KONCOVÉ ZESILOVÈE (POWER MPLIFIER) Tvoøí koncovou èást zvukové aparatury, ze které se zesílený signál pøivádí k reproduktorùm Koncový zesilovaè mùže mít mnoho funkèních variant Koncové zesilovaèe nižších výkonù, bìžnì asi do 50 W mohou být konstruovány jako integrované, kde vlastní zesilovaè tvoøí speciální integrované NF ZESILOVÈE 1 DÍL PØEDZESILOVÈE 7

5 Obr 3HI-FI souprava s oddìleným korekèním a koncovým zesilovaèem obvody, mnohdy vybavené napø elektronickými pojistkami proti tepelnému pøetížení nebo zkratu Kvalitnìjší, ale také složitìjší koncové zesilovaèe mohou být osazeny bipolárními výkonovými tranzistory, nebo tranzistory typu FET Zvláštní kategorii tvoøí zesilovaèe s hybridními obvody, což je klasický tranzistorový zesilovaè vyrobený hybridní technologií a zapouzdøen do vìtšího kovového pouzdra Pod oznaèením STK je vyrábí napø japonská firma Sanyo Na tomto místì bude tøeba upøesnit názvosloví: jak již bylo øeèeno, pod pojmem koncový zesilovaè oznaèujeme koncovou èást zesilovací aparatury, oproti tomu jako výkonový zesilovaè budeme nazývat funkèní celek, zahrnující koncový zesilovaè vèetnì korekèního pøedzesilovaèe Toto uspoøádání je i ekonomicky nejvýhodnìjší Špièkové aparatury, oznaèované také jako High End, jsou rozdìleny na samostatný koncový zesilovaè a samostatný korekèní pøedzesilovaè ve vlastních skøíních Pro zvýšení výkonu je možno jednotlivé zesilovaèe zapojovat do mùstku, což se hojnì využívá napø u integrovaných zesilovaèù Dùležitým pøedpokladem je zde použití obraceèe fáze, protože oba zesilovaèe je tøeba budit v protifázi Tato problematika bude ještì pozdìji podrobnìji zmínìna Co se týká napájení zesilovaèù mùžeme je napájet nesymetrickým napìtím, což je jednodušší s ohledem na sí ový transformátor a filtraèní obvody Tento zpùsob napájení však používají jednodušší a levnìjší zesilovaèe Oproti tomu symetrické napájení již vyžaduje sí ový transformátor, jehož sekundární vinutí má vyvedený støed vinutí a také filtraèní obvody jsou nákladnìjší, protože filtrujeme jak kladnou, tak zápornou vìtev napájecího napìtí Zvláštním druhem zesilovaèù jsou zesilovaèe pro auta, jejichž specialitou je napájení napìtím palubní sítì automobilu, tj 12 V Protože toto napìtí je dosti malé pro dosažení vìtších výkonù (cca více než 50 W), obsahují 8 ZDENÌK KOTIS

6 výkonnìjší autozesilovaèe tzv napì ový booster, neboli mìniè napìtí, na jehož výstupu máme napø 24 V REPRODUKTORY Reproduktor je elektroakustický mìniè, pøevádìjící elektrické kmity na mechanické, které jsme schopni slyšet Kmitoètový rozsah, který je lidské ucho schopno vnímat je individuální, se zvyšujícím se vìkem se snižuje Obvykle bývá rozsah slyšitelných kmitoètù udáván od 20 Hz do 16 khz Protože jediný reproduktor není schopen obsáhnout celé toto spektrum kmitoètù, vyrábí se reproduktory pro jednotlivá kmitoètová pásma Tak známe napø reproduktory hloubkové, støedové a výškové Existují sice i reproduktory širokopásmové, ty se však pro kvalitní poslech pøíliš nehodí by každý reproduktor obdržel právì ty kmitoèty, pro které byl vyroben, je tøeba mu pøíslušné kmitoètové pásmo vybrat K tomu slouží reproduktorové výhybky Ty jsou složeny z kombinací kondenzátorù a tlumivek, tvoøící kmitoètové filtry Reproduktorová soustava (reprobox) pak obsahuje reproduktory pro jednotlivá kmitoètová pásma a pøíslušné výhybky Podle poètu pásem rozeznáváme reprosoustavy dvoupásmové, tøípásmové nebo ètyøpásmové Co se týká impedance reproduktorù nebo reprosoustav, je normalizovaná hodnota 4 nebo 8 ohmù, u autoreproduktorù i 2 ohmy Zvláštním druhem reproduktorových soustav jsou aktivní reprosoustavy Tyto obsahují aktivní filtry, které rozdìlují kmitoètové spektrum na potøebný poèet pásem, za nimi pak následují koncové zesilovaèe, takže každý reproduktor má svùj vlastní zesilovaè ktivní reprobox je pak možno pøipojit pøímo za korekèní pøedzesilovaè Kvalitnìjší aktivní reproboxy mohou být vybaveny automatikou, která, je-li pøítomen signál zapne zesilovaèe reproboxu Vypne se rovnìž automaticky, pokud na vstupu není pøítomen signál po urèenou dobu (napø 2 minuty) PRMETRY NÍZKOFREKVENÈNÍCH ZESILOVÈÙ Veškeré parametry nízkofrekvenèních zesilovaèù lze ovìøit mìøením, což je èinnost nároèná na teoretické i praktické znalosti a v neposlední øadì i na pøístrojové vybavení Protože se amatér elektronik tímto mìøením v praxi nebude podrobnì zabývat, omezíme se zde pouze na definice jednotlivých parametrù, tak, jak je zmiòuje norma DIN , pøípadnì na informativní popis mìøicích metod NF ZESILOVÈE 1 DÍL PØEDZESILOVÈE 9

7 Obr 4 Blokové schéma tøípásmové aktivní reprosoustavy s vypínací automatikou a napájením Pøenosové pásmo Prùbìh se vztahuje na referenèní kmitoèet 1 khz, regulátor hlasitosti je vytoèen na plné zesílení, korekèní potenciometry, tj hloubky a výšky jsou v nulové poloze Výstup je zatížen jmenovitou zátìží, na vstup jsou pøipojeny náhradní vstupní impedance jednotlivých vstupù viz tab II (str 19) Zesilovaè má mít kmitoètovou charakteristiku Hz s odchylkou max ±1 db u lineárních vstupù a ±2 db u korigovaných vstupù Tento parametr je u moderních zesilovaèù splnìn vìtšinou s velkou rezervou Odchylka mezi stereofonními kanály Zde povoluje norma DIN pomìrnì velkou toleranci Nemá-li stereofonní zesilovaè regulátor vyvážení (balance), je povolena maximální odchylka mezi obìma kanály 3 db Jestliže je tento regulátor souèástí zesilovaèe a mùže-li nastavovat napì ovou úroveò mezi obìma kanály alespoò o 8 db, pak je povolena základní odchylka až 6 db 10 ZDENÌK KOTIS

8 Rozsah regulace vyvážení lze jednoduše kontrolovat voltmetrem, zapojeným na výstup zesilovaèe Regulátor vyvážení nastavíme do jedné z krajních poloh mìøíme napìtí levého a pravého kanálu Pozor na to, aby jeden z kanálù pøitom nebyl pøebuzen! Stanovená tolerance platí pro kmitoètový rozsah 250 až 6300 Hz Pøitom je úèelné mìøit soubìh kanálù nejen pøi regulaci hlasitosti naplno, ale i pøi zmenšeném zisku o 20 a 40 db Tím ovìøíme, zda ani pøi nejmenších hlasitostech nevyboèuje soubìh z povolených tolerancí Zde totiž bývají odchylky od pøedepsané hodnoty nejvyšší Na nesouhlasu prùbìhù hlasitosti se nejvìtší mìrou podílí nesoubìh obou polovin tandemového potenciometru hlasitosti Zkreslení signálu Budeme se zde zabývat nejvýraznìjšími typy zkreslení, tj harmonickým a intermodulaèním Zkreslení harmonické Pøi mìøení harmonického zkreslení pøivádíme na vstup mìøeného zesilovaèe èistì sinusový signál, pøièemž vyhodnocujeme jeho zmìny po prùchodu zesilovaèem, tedy na jeho výstupu Tyto zmìny signálu jsou zpùsobovány nelineárními èleny v pøenosové cestì, kterými je signál deformován Tím vznikají nové kmitoètové složky vyšší harmonické kmitoèty, tj kmitoèty násobkù základního kmitoètu generátoru Rozlišujeme dvì základní metody, jimiž se zkreslení mìøí 1) Mìøení pomocí kmitoètového analyzátoru ke zjištìní úrovnì jednotlivých vyšších harmonických na výstupu Výsledné zkreslení je v tomto pøípadì nutno vypoèítat podle vzorce Toto mìøení je nejobjektivnìjší, nebo se pøi nìm prakticky neuplatòují cizí (rušivá) napìtí, která každý zesilovaè produkuje 2) Mìøení pomocí hornopropustného filtru (tzv sumární mìøièe zkreslení), pomocí kterého se zjiš uje obsah všech vyšších harmonických v pùvodním signálu Pøi tomto mìøení se však podle okolností mohou uplatòovat cizí, (rušivá) napìtí a zvláštì pøi mìøení zesilovaèù s velmi malým zkreslením mohou tento parametr nepøíznivì ovlivnit Základní podmínkou pøi mìøení zkreslení zesilovaèe je tónový generátor se zanedbatelným vlastním zkreslením bychom mìli zajištìno co nejpøesnìjší mìøení, nemìlo by zkreslení použitého generátoru pøesahovat asi tak desetinu mìøeného zkreslení Protože kvalitní zesilovaèe dosahují NF ZESILOVÈE 1 DÍL PØEDZESILOVÈE 11

9 zkreslení øádovì desetin až setin procenta, bývá zajištìní podobného generátoru více než obtížné Proto se v takovém pøípadì doporuèuje zaøadit mezi výstup tónového generátoru a vstup mìøeného zesilovaèe dostateènì strmý hornopropustný filtr, který potøebným zpùsobem zmenší obsah vyšších harmonických v budicím signálu Harmonické zkreslení mìøíme obvykle nejen na 1 khz, ale i na jiných kmitoètech, pøièemž jsou doporuèeny kmitoèty 40, 100, 400, 1000 a 6300 Hz Podle normy DIN jsou pro tøídu HI-FI povolena tato nejvìtší zkreslení: l Pøedzesilovaèe smìjí mít èinitel zkreslení nejvýše 0,7 v rozsahu od 40 do 4000 Hz a to pøi plném vybuzení vstupním signálem l Koncové zesilovaèe smìjí mít èinitel zkreslení rovnìž nejvýše 0,7 %, avšak v rozsahu od 40 do Hz l Výkonové zesilovaèe mají celkové povolené zkreslení 1 % Zkreslení u koncových a výkonových zesilovaèù se mìøí nejen pøi jmenovitém výstupním výkonu, ale též pøi napì ové úrovni o 26 db menší, než odpovídá jmenovitému výkonu Výstupní výkon však poté nesmí být menší, než 2 50 mw u stereofonního, nebo 100 mw u monofonního zesilovaèe Zkreslení intermodulaèní Tento druh zkreslení vzniká rovnìž nelinearitou pøenosových èlenù, projevuje se však ponìkud odlišnì a ve svých dùsledcích je rozhodnì nepøíjemnìjší, než zkreslení harmonické Harmonické zkreslení mìøíme signálem jediného kmitoètu To však neodpovídá praxi, nebo v praxi reprodukujeme v každém okamžiku øadu souèasnì znìjících tónù Zjednodušíme-li tento pøípad na dva tóny, pak na nelinearitì pøenosových èlenù vznikají nové signály, jejichž kmitoèty jsou souètem èi rozdílem tónù základních a samozøejmì i jejich vyšších harmonických Snadno odvodíme, že k pùvodním signálùm nemají žádný harmonický vztah, což je v reprodukci nepøíjemnìjší, než produkty harmonického zkreslení Mìøí se ponìkud obtížnìji, nebo je tøeba pøivést na vstup zesilovaèe signály dva a to (podle DIN ) 250 Hz a 8000 Hz, pøièemž signál 250 Hz má mít úroveò ètyøikrát vyšší a zesilovaè jím má být vybuzen na 80 % napìtí, odpovídající jmenovitému výstupnímu výkonu K vyhodnocení je zde nezbytnì nutné použít kmitoètový analyzátor a pak vyhodnotit zjištìné úrovnì Je povoleno maximální intermodulaèní zkreslení 2 % 12 ZDENÌK KOTIS

10 Oba druhy zkreslení jsou ve vzájemném vztahu (i když ne pøesnì matematicky definovanému), takže lze pøedpokládat, že pokud snáze mìøitelné harmonické zkreslení nepøekroèí povolenou hranici, bude i intermodulaèní zkreslení v pøijatelných mezích Pøeslech mezi kanály Jedná se o nežádoucí jev, pøi kterém se u stereofonních zesilovaèù signál z levého kanálu dostává do pravého a opaènì Mìøíme jej tak, že jeden kanál stereofonního zesilovaèe vybudíme na jmenovitý výkon, pøièemž regulátor hlasitosti nastavíme naplno a tónové korekce na pokud možno vyrovnaný kmitoètový prùbìh Vstupy a výstupy zatížíme jmenovitými impedancemi, naèež mìøíme zbytkové výstupní napìtí nevybuzeného kanálu Pomìr napìtí plnì vybuzeného a nevybuzeného kanálu udává míru pøeslechu Pøi signálu 1000 Hz musí být pøeslech minimálnì 40 db, v pásmu 250 až Hz nejménì 30 db Norma DIN doporuèuje mìøit pøeslech i pøi rùzném nastavení regulátoru hlasitosti (až do 40 db), pøípadnì pøi rùzném nastavení tónových korektorù Pøeslech mezi kanály je patrnìjší pøi zvyšujících se kmitoètech a to napø jako dùsledek nežádoucích kapacitních vazeb, je tedy vhodné ovìøit si hodnoty pøeslechù v oblasti vyšších akustických kmitoètù Pøeslech mezi jednotlivými vstupy Týká se jak stereofonních, tak monofonních zesilovaèù Mìøí se pronikání signálu pøipojeného k urèitému vstupu do toho vstupu, který je právì k zesilovaèi pøipojen Mìøíme tak, že nejprve ke všem vstupùm zapojíme pøedepsané náhradní impedance a na výstup pøedepsaný zatìžovací odpor K jednomu vstupu pøipojíme tónový generátor a pøi regulátoru hlasitosti nastavenému naplno naøídíme takové vstupní napìtí, aby výstupní napìtí odpovídalo úrovni jmenovitého vybuzení Pak postupnì pøepínaèem vstupù zapojujeme všechny ostatní vstupy, (které jsou bez signálu) a mìøíme zbytkové napìtí na výstupu Signál 1000 Hz musí mít na výstupu nejménì o 50 db menší úroveò, signály v pásmu Hz alespoò o 40 db Pøi mìøení volíme rùzné kombinace vstupù, to znamená, že zdroj signálu zapojujeme postupnì na rùzné vstupy Pøeslech mezi jednotlivými vstupy mùže být za urèitých okolností velmi nepøíjemný, napø tehdy, je-li na nìkterém z nich pøipojen zdroj trvalého signálu (tuner) a jeho signál pak proniká do ostatních vstupù Pokud používáme mechanické pøepínaèe vstupù, je toto nebezpeèí podstatnì menší, než pøi nevhodném zapojení elektronických pøepínaèù NF ZESILOVÈE 1 DÍL PØEDZESILOVÈE 13

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro:

Kategorie M. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422 se používá pro: Mistrovství České republiky soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2011 Test Kategorie M START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Sběrnice RS-422

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače

ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače ZS 291, 301, 351, 401 modul zesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovací moduly ZS 291, 301 a 351 jsou určeny pro výrobu a montáž do profesionálních aktivních reprosoustav. Modul 351 je určen pro speciální

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Výkonový zesilovač Plena Easy Line. Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Easy Line cz Návod k instalaci a použití PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Výkonový zesilovač Plena Návod k instalaci a použití Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

Á ů Á Á ů Ř Ý ú ř ř ů Ě Á ú ř Ř Ž Ý Ř Ž Á ť ř ů Á Š ú ř ť É Í ř ú ú Á Ě Ý ř ó Ř ú ř ú Ý Í ú Ř ů ú Š ú ř ť ř ř Á ŘÍ ř Ů ú ř ú ú ř Ž ú ú ů ú ř ř ó ř ů ů ř ř ř ř ů ů ř ř ř ů ů Í Ý Ů ů ř ů ř Ř ř ř ú Ý ř ř

Více

ů ž Ř Š Í Ú ů š ů š ů Í Í ů ů ů ů ů Š ú ů ů š ů Š ů ů ů ž ů š ů ů Š Č ů ů š š Í Š Š š ů š ů š ú ž š ů ů ů ů š ů ů ů ú š š ž š š ž ů š ů Š ú Š ů Š š ů š š ú ů ů ů ů ú ů ů š š ú ú Š ů Š ů ů Š ů ů ů š Š ň

Více

Nový integrovaný zesilovač NuVista 800 kombinuje technologie z několika období elektroniky v nebývalém a mimořádném spojení.

Nový integrovaný zesilovač NuVista 800 kombinuje technologie z několika období elektroniky v nebývalém a mimořádném spojení. TISKOVÁ ZPRÁVA Červen 2014. Praha / Wembley, Velká Británie. Integrovaný zesilovač Musical Fidelity NuVista 800. Nový integrovaný zesilovač NuVista 800 kombinuje technologie z několika období elektroniky

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Uživatelský manuál. Jen pár kliknutí vás dělí od nového studia. Specialista na audio i video. Vše co potřebujete najdete na: www.disk.

Uživatelský manuál. Jen pár kliknutí vás dělí od nového studia. Specialista na audio i video. Vše co potřebujete najdete na: www.disk. Uživatelský manuál Gratulujeme, ke koupi nového Gallien Krueger produktu série NEO, což byla jistě Vaše uvážená a dobře promyšlená volba. My ve firmě Gallien Krueger jsme potěšeni, že jste si vybrali výrobek

Více

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30

Senzor teploty. Katalogový list SMT 160-30 Senzor teploty Katalogový list SMT 160-30 Obsah 1. Úvod strana 2 2. Inteligentní senzor teploty strana 2 3. Vývody a pouzdro strana 4 4. Popis výrobku strana 4 5. Charakteristické údaje strana 5 6. Definice

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

NÁVOD K POUŽITÍ QR12PA / QR15PA AKTIVNÍ REPROBOX S VESTAVĚNÝM VHF MIKROFONNÍM SYSTÉMEM A USB/SD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K POUŽITÍ QR12PA / QR15PA AKTIVNÍ REPROBOX S VESTAVĚNÝM VHF MIKROFONNÍM SYSTÉMEM A USB/SD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ QR12PA / QR15PA AKTIVNÍ REPROBOX S VESTAVĚNÝM VHF MIKROFONNÍM SYSTÉMEM A USB/SD PŘEHRÁVAČEM Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 1 / 8 SA178843-6 QTX QR-12_15 Portable PA Návod

Více

Obchodní ceník. Červenec 2015. Červenec 2015. Oficiální dovozce: HIFI-GUIDE s.r.o. Sídlo: Za potokem 46/1, 106 00 Praha 10

Obchodní ceník. Červenec 2015. Červenec 2015. Oficiální dovozce: HIFI-GUIDE s.r.o. Sídlo: Za potokem 46/1, 106 00 Praha 10 Červenec 2015 Obchodní ceník Červenec 2015 Oficiální dovozce: HIFI-GUIDE s.r.o. Sídlo: Za potokem 46/1, 106 00 Praha 10 Email: objednavka@hifi-guide.cz www.hifi-guide.cz Michal Tůma, tel: 724 368 355 REPROSOUSTAVY

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw

Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Standardní frekvenční měniče ABB ACS150 0,37 až 4 kw Technický katalog OBCHODNÍ PROFIL PRŮMYSL PRODUKTY APLIKACE EXPERTIZY PARTNEŘI SERVIS Standardní frekvenční měniče ABB : ACS150-01E - 02A4-2 1 2 3 4

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis

10.4.2014. Ceník AQ. s DPH. Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Ceník AQ 10.4.2014 Reprosoustavy AQ MOC jedn popis Donna line vyrábí se ve všech provedení dýh AQ Donna Prima 123 800,- pár 3-pásmová reprosoustava, bassreflex, dlouhodobý/krátkodobý výkon 120 W/180W,

Více

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON

ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON http://www.tesla.sk ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON 4 FP 122 69 / C NÁVOD NA OBSLUHU 4 VNF B 273 / C OBR.1 HLAVNÍ ROZMĚRY, OVLÁDACÍ PRVKY 2 NÁZEV ZKUŠEBNÍ MIKROTELEFON TYPOVÉ OZNAČENÍ TEST PHONE VÝKRESOVÉ ČÍSLO

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80 Návod k obsluze jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky

Více

Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Překvapivá flexibilita. Výkonné ovládání.

Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Překvapivá flexibilita. Výkonné ovládání. Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Překvapivá flexibilita. Výkonné ovládání. 2 Digitální ozvučovací systém PLENA matrix Vaše univerzální volba pro vynikající zvukový výkon Bezdrátové ovládání napříč

Více

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů

Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Řešení redukce vyšších harmonických kmitočtů Jak jsme se již dozvěděli, používá společnost Danfoss stejnosměrné tlumivky jako standardní řešení ke zmírnění působení harmonických kmitočtů. Existují ale

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Heart & Soul You Can Hear

Heart & Soul You Can Hear Heart & Soul You Can Hear Maloobchodní ceník NAD Květen 2014 Výhradní zastoupení výrobků NAD pro území ČR Perfect Sound Group s.r.o. Čerčanská 640/30 140 00 Praha 4 - Krč tel: +420 272 658 390 ludvik.zabak@perfectsoundgroup.cz

Více

SB300B BLUETOOTH ZVUKOVÝ PROJEKTOR ZVUKOVÝ PANEL BLUETOOTH

SB300B BLUETOOTH ZVUKOVÝ PROJEKTOR ZVUKOVÝ PANEL BLUETOOTH SB300B CZ BLUETOOTH ZVUKOVÝ PROJEKTOR SK ZVUKOVÝ PANEL BLUETOOTH BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ A INSTALACE Pečlivě si přečtěte pokyny v tomto návodu a dodržujte doporučení pro

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

PÁRTY. NOVINKY.cz 999,- JARNÍ SEČ. 5x 3W LED. AKTIVNÍ Ovládací panel. USB/SD MP3 přehrávač. Dosah až 50m. Aktivní reproboxy Skytec série RC s MP3

PÁRTY. NOVINKY.cz 999,- JARNÍ SEČ. 5x 3W LED. AKTIVNÍ Ovládací panel. USB/SD MP3 přehrávač. Dosah až 50m. Aktivní reproboxy Skytec série RC s MP3 1 JARNÍ SEČ PÁRTY 20 11 NOVINKY.cz cz Platnost: 1. 4. 11-13. 5. 11 QTX VHF-45, bezdrátový mikrofonní set Eurolite LED Zoombie II 5x3W RGBAW DMX 5x 3W LED 999,- VHF bezdrátový mikrofonní set se skládá z

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

JABRA BIZ 2400 II. Návod k použití. jabra.com/biz2400

JABRA BIZ 2400 II. Návod k použití. jabra.com/biz2400 Návod k použití jabra.com/biz2400 2015 GN Netcom A/S, GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené obchodní značky

Více

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL!

POČTY, KTERÉ DÁVAJÍ SMYSL! Vynález ventilátoru Filterfan Otto Pfannenberga z roku 1958 představoval milník v oblasti průmyslového řízení teploty. V současnosti společnost Pfannenberg nabízí celé spektrum různých řešení pro průmyslové

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

Title: IX 6 11:27 (1 of 6)

Title: IX 6 11:27 (1 of 6) PŘEVODNÍKY ANALOGOVÝCH A ČÍSLICOVÝCH SIGNÁLŮ Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Zesilovač pro indukční smyčku Plena. Návod k instalaci a obsluze PLN-1LA10

Zesilovač pro indukční smyčku Plena. Návod k instalaci a obsluze PLN-1LA10 Zesilovač pro indukční smyčku Plena cz Návod k instalaci a obsluze PLN-LA Zesilovač pro indukční smyčku Plena Návod k instalaci a obsluze Důležité bezpečnostní pokyny cz Důležité bezpečnostní pokyny Před

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY nám. 1. máje 1 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název: Chrastava ozvučení a osvětlení sálu v rámci projektu EU CVA Město

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Polovodičové usměrňovače a zdroje

Polovodičové usměrňovače a zdroje Polovodičové usměrňovače a zdroje Druhy diod Zapojení a charakteristiky diod Druhy usměrňovačů Filtrace výstupního napětí Stabilizace výstupního napětí Zapojení zdroje napětí Závěr Polovodičová dioda Dioda

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Vyzařovací úhel [ ] Napájecí napětí [Vdc]

Vyzařovací úhel [ ] Napájecí napětí [Vdc] lišty LED lišty uvedené na tomto katalogovém listu se dodávají v šíři 16,5 mm, jsou osazeny 24 nebo 25 kusy vysoce svítivých LED s vyzařovacím úhlem 100. LED jsou osazeny pod úhlem 90. konektor je umístěn

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC. KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PRVKY SDĚLOVACÍ SOUSTAVY DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více