POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNÍ. P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm."

Transkript

1 Všechno je milost. sv. Terezie z Lisieux POZVÁNÍ k modlitbě a mši sv. za nová duchovní povolání v podvečer svátku sv. Terezie z Lisieux v v Kostelním Vydří, při níž složím VĚČNÉ SLIBY v Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské P. Jan Maria Vianney Pavel HANÁČEK O.Carm.

2 NOVÉNA K SV. TEREZII Z LISIUEX za nová duchovní povolání 1. den září Zdviž do nebe,,amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Bral děti do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. (Mk 10,15-16) Já bych taky chtěla nalézt zdviž, která by mě vynesla k Ježíši, poněvadž jsem příliš malá, abych mohla stoupat po drsném schodišti dokonalosti. (AS 201) Ježíši, svaté Terezii jsi dal pochopit, jak toužíš, abychom k tobě přistupovali s důvěrou a láskou; dej, ať jako ona pociťujeme radost při pomyšlení, že zdviží, která nás má vynést do nebe, je pouze tvá náruč. Sv. Terezie, Učitelko vnitřního života, oroduj za nás. 2. den září Být jako děti,,dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. ( Lk 15,31) Zůstat před Bohem malým dítětem znamená poznávat svoji nicotu, očekávat vše od Boha, jako malé dítě očekává vše od svého otce; ničím se neznepokojovat, vůbec si nezískávat jmění... Zůstala jsem tedy stále malá a nezabývala jsem se ničím jiným než trháním květin, květin lásky a obětí, které jsem nabízela Bohu pro radost. ( , VS 99) 2

3 Milosrdný Bože, svaté Terezii jsi ukázal, že musí zůstat maličká, menšit se stále víc a víc, abys ty mohl růst; na její přímluvu nám dej opravdovou pokoru a hluboké přesvědčení, že bez tebe nejsme nic a nic nezmůžeme. Sv. Terezie, Učitelko duchovního dětství, oroduj za nás. 3. den září Radost trpět,,mým pokrmem je konat vůli Otcovu (Jan 4,34) Mou jedinou radostí je vědomí, že plním Boží vůli. (D 258, P. Belliérovi, ) Bože, svaté Terezii jsi dal takovou lásku a touhu plnit tvou vůli, ze se jí i utrpení stalo radostí, protože v něm nacházela tebe; na její přímluvu nám dej, abychom jako ona utrpení podle tvé vůle přijímali jako svůj pokrm, který by se stal nástrojem spásy pro nás i pro druhé. Sv. Terezie, Vzore naprosté odevzdanosti, oroduj za nás. 4. den září Zkouška víry Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,11-12) Život je často těžký, jaká hořkost... ale jaký půvab. Ano život něco stojí... Kdyby člověk aspoň cítil Ježíšovu přítomnost... Jak nudná společnost, když tu není Ježíš!.. Cožpak nevidí naši 3

4 úzkost, tíhu, která na nás doléhá?.. Proč nepřijde, aby nás utěšil, když jiného přítele nemáme? Avšak on není daleko, je tady, je nám nablízku, dívá se na nás, žebrá o tento smutek, o tuto úzkost, potřebuje je... ( D 57, Celině, ) Bože, mnohými zkouškami a utrpením jsi tříbil víru svaté Terezie, že se stávala stále dokonalejším zrcadlem tvé milosrdné lásky; dej nám na její přímluvu stále více chápat, že bez víry jsme jako zblázněný kompas a loď bez lodivoda. Dej nám pochopit, že to ty nás svou čistou láskou tříbíš, když nás v těžkých dnech tohoto života necháváš procházet temnotami nocí zkoušek. Sv. Terezie, Hvězdo naděje v temnotě noci, oroduj za nás. 5. den září Hrdost být slabá Copak může zapomenou žena na své nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece nezapomenu! Hle vyryl jsem si tě do dlaní... ( Iz 49, 15-16) Mýlíš se,.. jestli si myslíš, že tvá Terezka vždy horlivě kráčí cestou ctnosti. ona je slabá, velmi slabá, a každý den se o tom znovu přesvědčuje; ale.. Ježíši se líbí učit mě, jako svatého Pavla, umění chlubit se svými slabostmi. to je veliká milost, a prosím Ježíše, aby tě tomu naučil, protože jen tak se najde pokoj a odpočinek srdce. Když se někdo vidí tak ubohý, nechce se už zabývat sám sebou, a dívá se jen na svého Milovaného... ( D 109, Marii Guérinové, ) 4

5 Všemohoucí Bože, svatou Terezii jsi naplnil radostnou důvěrou, že potřebuješ nás, malé a slabé, abys na nás ukazoval svou velikost a sílu; dej, abychom ti spolu s ní ustavičně děkovali, že spásy docházíme jedině tvou milostí, a nikdy naší silou. Sv. Terezie, Příklade dokonalé důvěry, oroduj za nás. 6. den září,,malá cesta - cesta duchovního dětství,,nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde. (Lk 18,15-18) Touto cestičkou duchovního dětství je cesta důvěry a naprosté odevzdanosti. Chci učit duše malým prostředkům, které se mi tolik osvědčily, říci jim, že tady na zemi je třeba dělat jen jediné: házet Ježíšovi květy malých obětí, získat ho láskou. tak jsem to dělala já, a proto budu dobře přijata. ( , VS 182-3) Dobrotivý Bože, ty jsi svaté Terezii odhalil nekonečné poklady, které můžeme tak snadno každý den shromažďovat a o které se připravujeme, když si pro svou touhu po velkých věcech necháváme uniknout malé oběti; dej nám na její přímluvu dojít ke svatosti,,cestičkou věrnosti v malých věcech. Sv. Terezie, jež nás vedeš nejkratší cestou k Bohu,oroduj za nás. 7. den září Touha po štěstí 5

6 Hospodine, mé srdce se nevypíná, nevyvyšují se mé oči, neženu se za velikými pro mne nedostižnými. Spíše jsem uklidnil a utišil svou duši jako dítě na matčině klíně; jako dítě tak je má duše ve mně... (Žl 131,1-2) Ježíši,..kéž nikdy nehledám a nenalézám nic jiného než tebe......ježíši buď vším... Světu dávám navěky sbohem. Povznáším se nad něj, mé srdce už nemá jinou oporu kromě Boha. (v den slibů AS 255) Věčný Bože, do našich srdcí jsi vložil touhu po štěstí, lásce, životě; dej, ať se od svaté Terezie učíme nikdy nevěřit tomu, že to štěstí, které tolik hledáme, lze najít ve věcech, které se jednoho dne rozpadnou; dej nám pochopit, že tento svět je příliš malý na to, aby naplnil naši nekonečnou touhu po štěstí, t už nehledáme nic, než tebe. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, oroduj za nás. 8. den září Skrytost Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. ( 1. Jan 3,1-2) Nikdy nevyhledávejme to, co se zdá velké v očích smrtelníků... Jediné, co nevzbuzuje závist, je poslední místo... Pokorně se zařaďme mezi nedokonalé, pokládejme se za malé duše, které Bůh musí v každém okamžiku podpírat... Opravdu stačí se ponížit a s láskou snášet své nedokonalosti. V tom spočívá pravá svatost. Chyťme se za ruce a pospěšme na poslední místo...nikdo s námi nebude soupeřit. (D 243, sestře Genovévě (Celině), ) 6

7 Spravedlivý Bože, těm, kdo zůstávají v tobě, dáváš milost, že nepodléhají lidskému soudu; na přímluvu svaté Terezie dej i nám milost, abychom byli nezávislí na mínění druhých, a tak mohli vždy svobodně kráčet v pravdě, otevření pro tvou vůli a věrní cestě, kterou nás chceš vést ty. Sv. Terezie, Malá světice a velká přímluvkyně,oroduj za nás. 9. den září Povolání lásky Napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a zcela vydal sebe za nás v oběť, bohu velmi příjemnou. ( Ef 5,1-2) Pochopila jsem, že láska v sobě obsahuje všechna povolání, že láska je všechno, že objímá všechny doby a všechna místa.., jedním slovem, že je věčná..,...konečně jsem nalezla své povolání! Mým povoláním je láska! Ano nalezla jsem své místo v církvi, a toto místo jsi mi dal ty, můj Bože! V srdci své Matky církve budu láskou... Tak budu vším... Takto se splní můj sen! (AS 188) Ty, Bože, jsi LÁSKA sama; dej, ať nás dědictví naší sestry svaté Terezie povzbudí, abychom v lásce k tobě naši klíč k našemu povolání; dej nám poznat svou lásku a uvěřit v ni. abychom ti před světem vydávali svědectví svou odevzdaností a bezvýhradnou důvěrou v tebe. Sv. Terezie, jež zemi zasypáváš deštěm růží, oroduj za nás. 7

8 Toužím tě milovat a působit, abys byl milován... sv. Terezie Lisieux, Úkon obětování se , AS 256 8

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením Ježíše Krista kněze 1 Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek Pozvání k modlitbě A. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné. Hymnus Modlitba se čtením

Více

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner Rok biřmování Novéna Jan Graubner 1 Úvodem V přípravě na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu prožíváme Rok biřmování. Na oslavu se chceme připravit obnovou našeho života ze

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a

trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a KŘÍŽ A SVĚTLO Dav nepřestává křičet. Realita je víc než krutá: Dysmas je ukřižován a umírá. Dívá se na lidi okolo. Slyší dav, jak se mu vysmívá, ale ještě více než jemu posmívá se jakémusi židovskému králi.

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU

NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU Program novény: 1. Úvodní modlitba 2. 3. Tři myšlenky Vincence Pallottiho (po každé je krátká chvíle ticha) 4. Litanie k sv. Vincenci Pallottimu 5. Závěrečná modlitba 6.

Více

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému obrazu. Ano, Bůh stvořil člověka k svému obrazu, k obrazu

Více

CB Kladno 1. července 2012 strana 1

CB Kladno 1. července 2012 strana 1 CB Kladno 1. července 2012 strana 1 J 1,1-5 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm

Více

Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31.

Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31. Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání Prohlašujeme, že poselství obsažená v této knize se nemají chápat jako slova řečená Pannou Marií bezprostředně

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři إن السلام ھو خیر یتخطى أي حاجز لا نھ خیر للبشریة باسرھا Mír je dobrem, co překonává všechny překážky, protože je dobrem celého lidstva (papež František, 1. 9. 2013) SOBOTA, 7. ZÁŘÍ 2013 Den postu a modlitby

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M.

ediční řada A.M.I.M.S. M. ediční řada A.M.I.M.S. M. Návod na dobrý život svatý Alfons Maria de Liguori A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei (Apoštolát P. Marie Neposkvrněné Matky Naděje) Vranov n.d. Přímětice

Více

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY,

KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KRÁTKÝ A VELMI SNADNÝ ZPŮSOB MODLITBY, KTERÝ MŮŽE KAŽDÝ VELMI SNADNO POUŽÍVAT A S JEHO POMOCÍ DOSÁHNOUT V KRÁTKÉ DOBĚ VYSOKÉHO STUPNĚ DOKONALOSTI JEANNE GUYON Tato kniha je v anglickém originálu zdarma

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ. Svazek III. PROBODENÍ. Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti. Životopis Panny a Matky Boží Marie

MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ. Svazek III. PROBODENÍ. Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti. Životopis Panny a Matky Boží Marie MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ Svazek III. PROBODENÍ Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti Životopis Panny a Matky Boží Marie Naší Královny a Paní, nejsvětější Usmiřovatelky za provinění Evy a

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ Sedm darů Ducha svatého Inspirace k adoracím

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ Sedm darů Ducha svatého Inspirace k adoracím PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ Sedm darů Ducha svatého Inspirace k adoracím Sedm krátkých inspirací k adoraci na téma jednotlivých darů Ducha sv. vzniklo a osvědčilo se při přípravě biřmovanců v Ostravě-Zábřehu,

Více

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV

Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV Studijní texty z náboženství pro 8. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Křesťanská etika - jednat jako křesťan, jednat podle svého svědomí Milióny křesťanů

Více

POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU

POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU POSELSTVÍ SVĚTU 1 POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA SVĚTU které Pán Ježíš sdělil služebnici Boží sestře Josefě Menéndez z Družiny Nejsv. Srdce v klášteře Les Feuillants ve Francii a Krátký životopis

Více

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí

Na cestě k člověku. témata pro společenství mladých lidí Na cestě k člověku témata pro společenství mladých lidí sekretariát Sekce pro mládež ČBK a AKSM 2014 ed. ThDr. Jan Balík, PhD. redakční tým: ThDr. Jan Balík, PhD. (5,6,7,11), Roman Dvořák (modlitby), Mgr.

Více