Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace H / 01 Cukrář "Zdravé, chutné a vkusné výrobky jsou naším cílem" H/01Cukrář Verze z Platnost od

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Suroviny Technologie 108 Strana 3 z 143

4 Stroje a zařízení Odborné kreslení Odborný výcvik Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 143 Strana 4 z 143

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: H / 01 Cukrář Motivační název: "Zdravé, chutné a vkusné výrobky jsou naším cílem" Předkladatel: Název školy Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace IZO IČ Adresa Husova 507/6, Opava Ředitel Mgr. Josef Vilímec Kontakty Telefon www skolahusova.cz Fax Zřizovatel: Název IČ Kontakt Adresa Telefon Fax www Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava Strana 5 z 143

6 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru Kód a název oboru H/01Cukrář Stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Délka studia 3 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od od Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školního vzdělávacího programu: Cukrář Kód a název oboru vzdělání: H/001 Cukrář Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3leté denní Platnost vzdělávacího programu: od Podmínky pro přijetí ke studiu - splnění povinné školní docházky a úspěšné ukončení základního vzdělání - splnění podmínek přijímacího řízení - splnění podmínek zdravotní způsobilosti ve smyslu Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (k posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní příslušný registrovaný praktický lékař) Popis celkového pojetí vzdělávání Obor vzdělání s výučním listem Cukrář je náročný jak na manuální, tak i intelektové dovednosti žáků. V souladu s celospolečenskou potřebou vyžaduje absolventa s tvořivým přístupem, rozvinutým logickým myšlením a estetickým vnímáním. Nezbytným požadavkem jsou rozvinuté komunikativní kompetence- absolvent musí zvládnout v průběhu přípravy na potřebné úrovni 1 cizí jazyk. Vzdělávací program je koncipován tak, aby umožnil získání všeobecných i odborných znalostí a vědomostí i manuálních a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání cukrář. Obsah odborných předmětů je tematicky i časově koordinován s obsahem odborného výcviku, mezipředmětové vazby se uplatňují i k dalším vzdělávacím oblastem. ŠVP je svým obsahem koncipován tak, aby umožnil absolventům plné uplatnění na trhu práce. Vzhledem k stávajícím trendům v oblasti výživy jsou žáci v průběhu přípravy na budoucí povolání vedeni k osvojování a průběžnému doplňování informací o nových upravených surovinách a směsích, jejímiž výrobci jsou různé vzájemně si konkurující firmy. Tyto znalosti jsou nezbytné i pro budoucí samostatnou podnikatelskou činnost. Strana 6 z 143

7 Základním cílem ŠVP je příprava kvalifikovaných pracovníků, uplatnitelných na trhu práce, schopných reagovat na měnící se potřeby trhu práce a připravených i k samostatné podnikatelské činnosti Organizace výuky Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium, kdy se pravidelně po týdnu střídá týden teoretické přípravy a týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Odborný výcvik v 1. ročníku probíhá ve školní cukrárně na odloučeném pracovišti Terasa v týdenní dotaci 30 hodin.ve 2. a 3. ročníku ve školní cukrárně na odloučeném pracovišti Terasa, nebo se realizuje na smluvních pracovištích sociálních partnerů školy v souladu s 65 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon na základě uzavřené smlouvy o zajištění odborného výcviku, a to v týdenní dotaci 35 hodin. Smlouva je uzavírána vždy na dobu 1 školního roku a její plnění je předmětem pravidelných kontrol ze strany pověřené učitelky OV a zástupkyně ředitele. Výuka teoretického i praktického vyučování se opírá především o formy: - běžného (frontálního) vyučování; - praktického vyučování ve školních dílnách; - praktického vyučování na smluvních pracovištích; - besed s odborníky z praxe; - předváděcích akcí sociálních partnerů i komerčních firem; - účasti na přednáškách, výstavách, rautech, gastronomických soutěžích a přípravou na tyto akce; - exkurzí do gastronomických podniků, potravinářských provozů, apod. Konkrétní formy a metody vzdělávací práce jsou v kompetenci vyučujícího, který při jejich volbě zohlední především charakter předmětu, požadované, konkrétní situaci v pedagogickém procesu, strukturu a situaci v třídním kolektivu i možnosti školy. Všichni učitelé věnují maximální pozornost a důraz na efektivní pozitivní motivaci stimulující žáky k samostatné tvůrčí práci, osobní zodpovědnosti, samostatnosti, schopnosti týmové spolupráce, ale i k odpovídajícím autoevaluačním schopnostem. Nedílnou součástí výuky musí být využívání názorných pomůcek, praktických ukázek, zařazování samostatné práce žáků, řešení problémových situací, skupinová práce či brainstorming. Vyučující zohlední efektivní využití informačních a komunikačních technologií ve výuce svých předmětů, zařazení žákovských projektů i ročníkových prací žáků. V průběhu výuky bude zařazována práce s informacemi, odbornou literaturou i odbornými časopisy Způsob hodnocení žáků Písemné zkoušení v závěru každého tematického celku, ústní zkoušení, individuální a kolektivní hodnocení samostatné práce zadané ve vyučovací hodině, zpracování, prezentace a vyhodnocení referátů a žákovského projektu vypracovaných s použitím odborné literatury, časopisů a internetu. Při hodnocení žáků je kladen důraz na: - motivační, informativní a výchovnou funkci hodnocení - sebehodnocení, sebeposuzování a kolektivní hodnocení - kombinaci různých klasifikačních metod (známkování, slovní hodnocení, bodový systém) Strana 7 z 143

8 - individuální přístup k žákům - průběžnou pedagogickou diagnostiku a objektivizaci hodnocení - výsledky v soutěžích odborných dovedností Hodnocení prospěchu a chování se řídí Klasifikačním řádem, který tvoří přílohu tohoto ŠVP Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se SVP probíhá podle platné legislativy. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie,dyskalkulie,dysortografie ), se specifickými poruchami chování ( LMD, ADHD, ),žáci se zdravotním znevýhoděním a se sociálním znevýhodněním. Všichni žáci jsou integrováni do běžných tříd a jsou vzděláváni podle platného vzdělávacího programu. Práce s žáky s poruchami učení a chování spočívá především ve volbě vhodných metod a forem učení, v respektování druhu poruchy při hodnocení, ve stanovení individuálního tempa a jiných podpůrných činností. Nejvhodnější přístup je konzultován případně s ošetřujícím lékařem nebo pedagogicko-psychologickou poradnou. Práce s žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci k učení a ve volbě vhodného výchovného postupu. V těchto případech je nutná těsná spolupráce třídních učitelů a učitelů, případně rodičů a sociálních institucí Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Problematika bezpečnosti práce, hygieny a požární ochrany je nedílnou součástí celého vyučovacího procesu. Prolíná se všemi předměty, zejména odbornými( stroje a zařízení, technologie, odborný výcvik), dále pak tělesnou a zdravotní výchovou, občanskou naukou a ekonomikou. Opatření k zajištění bezpečné práce vycházejí z platné legislativy. Škola má zpracovanou Metodickou osnovu vstupního školení BOZP a PO, Směrnici pro zajištění BOZP, Požární řády a Požární poplachové směrnice včetně praktického nácviku hašení požáru. Samostatné provozní řády jsou vypracovány pro tělocvičnu a posilovnu, pro všechny odborné učebny a pro všechny prostory, ve kterých probíhá odborný výcvik. V teoretickém vyučování jsou žáci poučeni vždy na začátku školního roku. Poučení stvrzují svým podpisem a učitel je zapíše do třídní knihy. V odborném výcviku jsou žáci poučeni na začátku školního roku, což stvrdí podpisem a učitel odborného výcviku zapíše do deníku evidence odborného výcviku. Do deníku evidence se zapisují i dílčí poučení, prováděná na začátku každého tematického celku. Při školních aktivitách mimo prostory školy nebo mimo vyučování je stanoven dozor nad žáky, který žáky seznámí s programem a jeho riziky a poučí je o způsobech předcházení těmto rizikům prokazatelným způsobem Ukončení vzdělávání Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými právními předpisy. Škola využívá Jednotného zadání závěrečných zkoušek. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky z odborných předmětů a cizího jazyka, z ústní zkoušky z odborných předmětů a světa práce základních poznatků z občanské nauky Strana 8 z 143

9 a ekonomiky a z praktické zkoušky. Praktická zkouška z odborného výcviku trvá jeden den a obsahuje samostatné zhotovení vylosovaných cukrářských výrobků a jejich prezentaci. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Strana 9 z 143

10 2.3. Charakteristika školy ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Husova 6, Opava Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Husova 6/507, Opava 2. Partyzánská 7, Opava 3. nám. Svobody 4, Opava právní forma: příspěvková organizace Identifikátor právnické osoby: IČ: CZ Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj Ředitel školy: Mgr. Josef Vilímec r.č /181 Nerudova 46, Opava Kapacita školy : 809 žáků IZO Charakteristika školy: Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace je školské zařízení, které poskytuje vzdělání především pro dělnické profese ve službových oborech, u nichž je studium ukončeno závěrečnou zkouškou a absolventi obdrží výuční list, dále ve čtyřletých studijních oborech ukončených maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých učebních oborů pokračuje nástavbové studium zakončené maturitou, zaměřené podnikatelským směrem. SŠ umožňuje žákům komplexní přípravu, t.j. teoretické i praktické vyučování, ve vlastních prostorách. Škola má důležité postavení v rámci školské soustavy i v rámci kraje, neboť má regionální působnost a zajišťuje možnost vzdělání širokému okruhu zájemců v regionu. Současně je důležitým sociálním partnerem řadě podnikatelských subjektů, kterým zajišťuje kvalifikované pracovní síly. Kromě vzdělávacích aktivit poskytuje škola komplexní služby široké veřejnosti.podařilo se nám vybudovat střediska praktického vyučování, která slouží též k uspokojování potřeb obyvatelstva a jsou zdrojem mimorozpočtových příjmů. Velkou výhodou naší školy je její dobrá dopravní dostupnost, a to nejen v rámci regionu (vlaková i autobusová spojení), ale i v samotném městě Opavě. Pro potřeby vyučování vlastní SŠ budovu školy a tělocvičnu s posilovnou. Dále restauraci pro praktické vyučování gastronomických oborů, v ní je vybudována cukrářská dílna pro výuku oboru Cukrář. U oborů Kadeřník a Krejčí probíhá odborný výcvik v samostatném vlastním objektu. Pro teoretické vyučování disponuje škola jednadvaceti učebnami, z toho je čtrnáct používáno jako kmenové ( tři jsou vybaveny audiovizuální technikou), dvě jsou vybaveny pro výuku Informační a komunikační technologie, jedna pro výuku předmětu Administrativa a Strana 10 z 143

11 ostatní slouží pro výuku jiných odborných skupin. Praktické vyučování probíhá na šesti SPV, která jsou součástmi školy. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu a též provozu školy vychází z organizačního řádu SŠ. Ten obsahuje kromě základních ustanovení, organizace a provozu školy také zásady a orgány řízení, práva a povinnosti vedoucích pracovníků a jejich kompetence. Základní pravidla pro zajištění chodu školy jsou vymezena ve školním řádu. Ve škole pracují předmětové komise, které mimo jiné koordinují sestavování tematických plánů učiva, pracují na přípravě ŠVP, sjednocují požadavky na klasifikaci, domlouvají se na výběru učebnic, spolupracují na přípravě závěrečných zkoušek a sledují vybavenost kabinetů učebními pomůckami a odbornou literaturou. Dalším poradním orgánem je školská rada, která byla ustavena Strana 11 z 143

12 2.4. Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých nebo malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na samostatnou podnikatelskou činnost. Absolvent připravovaný v souladu s tímto ŠVP dokáže zpracovávat základní suroviny, směsi, zlepšující prostředky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků. Zvládne řídit technologické postupy při výrobě těst, hmot, náplní, polev a cukrářských výrobků. Dodržuje hygienická pravidla při skladování surovin, při výrobě, expedici a dopravě výrobků k prodeji. Zná obsluhu, základní seřízení a údržbu strojů a zařízení v cukrářské výrobě, dodržuje zásady bezpečnosti práce. Na základě dosaženého vzdělání se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých cukrárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků a bude připraven k zapojení se do systému celoživotního vzdělávání. Po nezbytném zapracování je absolvent rovněž připraven pro podnikatelskou činnost Klíčové kompetence obecného charakteru: Absolventi ŠVP cukrář jsou v průběhu přípravy vedeni k tomu, aby: - ve všeobecném i odborném vzdělávání byli připraveni pro kvalitní uplatnění v demokratické společnosti založené na humanizmu, disponovali požadovanými vědomostmi i dovednostmi a byli schopni plného uplatnění ve své profesi na trhu práce; - respektovali zásady demokratické společnosti, práva všech občanů, uznávali rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras; - přistupovali pozitivně k tvořivé činnosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, k samostatnosti a odpovědnosti v jednání a pracovní činnosti; - pozitivně přijímali získané vzdělání, uvědomovali si potřebu celoživotního vzdělávání, byli připraveni se do tohoto systému aktivně zařadit a ochotni adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací; - uvědomovali si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, jednali tak, aby ve všech činnostech chránili přírodu a životní prostředí, jednali v zájmu udržitelného rozvoje; - v ústním i písemném jazykovém projevu dodržovali jazykové normy, vyjadřovali se výstižně a logicky správně; - dovedli se ústně i písemně vyjádřit ve 2 cizích jazycích přiměřeně situaci každodenního i pracovního života, správně pracovali s odbornou slovní zásobou svého oboru; - rozuměli základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměli vyhledávat, hodnotit a třídit informace a dokázali aplikovat matematické poznatky v každodenních i pracovních činnostech; - aplikovali přírodovědné i společenskovědní poznatky v občanském životě i ve své odborné gastronomické činnosti; Strana 12 z 143

13 - ovládali práci s osobním počítačem, aktivně využívali informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě, využívali speciální programy z gastronomické oblasti; - uplatňovali zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních i fyzických sil, uvědomovali si celoživotní potřebu pohybové aktivity, ovládali základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, dovedli poskytnout první pomoc. Kompetence odborného charakteru: Absolventi ŠVP cukrář jsou v průběhu přípravy vedeni k tomu, aby: - uplatňovali hygienická pravidla v cukrářské výrobě, znali problematiku HACCP, sledovali a zaznamenávali hodnoty ve stanovených kritických bodech; - dodržovali zásady osobní hygieny a pravidelně prováděli sanitaci cukrářské výrobny; - chápali hygienická pravidla, BOZP a požární prevenci jako nedílnou součást péče o zdraví své, spolupracovníků a spotřebitelů; - nakládali se surovinami, energiemi, odpady, vodou a dalšími látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí; - přijímali, kontrolovali a skladovali suroviny, směsi, zlepšující prostředky a přísady a vedli jejich evidenci; - kontrolovali a hodnotili kvalitu surovin, polotovarů i hotových výrobků dle příslušných receptur, prováděli jejich senzorické hodnocení; - zvolili vhodné suroviny, směsi, zlepšující prostředky, přísady a správný technologický postup při výrobě těst, hmot, náplní, polev a hotových výrobků; - dokázali přepočítat receptury podle konkrétních požadavků a objednávek; - uplatňovali při zdobení výrobků estetická hlediska; - upřednostňovali zásady racionální výživy; - prokazovali manuální zručnost při ručním způsobu výroby; - nacházeli příčiny případných závad technologického procesu a samostatně řešili případné problémy ve výrobě; obsluhovali strojní vybavení cukrářské výrobny; - kontrolovali provozuschopnost strojů a strojního zařízení a udržovali jejich stav a čistotu; - dokázali u balených výrobků zvolit vhodný obal a text na etiketě; - vedli správně evidenci při expedici hotových výrobků; - jako zaměstnanci dbali dobrého jména provozovny Kompetence specifického charakteru: Absolventi ŠVP cukrář jsou v průběhu přípravy vedeni k tomu, aby: - využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a výrobků, využívali prostředků podpory prodeje; - ovládali obsah základních ekonomických pojmů a dovedli je prakticky aplikovat v každodenních pracovních činnostech; - chápali mechanizmus trhu práce, orientovali se v jeho struktuře i konkrétních možnostech, pružně reagovali na měnící se podmínky trhu práce; Strana 13 z 143

14 - chápali podstatu a cíle podnikání, disponovali vědomostmi i dovednostmi nutnými pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit; - byli prakticky připraveni pro založení a vedení živnosti, orientovali se ve všech právních i ekonomických souvislostech spojených s vedením živnosti; - pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií ve vazbě k vlastní podnikatelské činnosti, ovládali na uživatelské úrovni operační systémy a základní ekonomický i kancelářský software; Realizace průřezových témat Průřezová témata, zařazená v ŠVP do všech ročníků, směřují k tomu, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáka, a proto jsou zařazena a konkrétně rozpracována ve vazbě na vhodné v učebních osnovách všech vyučovacích předmětů. Jedná se o průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Občan v demokratické společnosti téma napomáhá rozvoji občanských, personálních i sociálních kompetencí. Uplatňuje se v širších souvislostech i při formování dalších kompetencí. V rámci tématu jsou žáci vedeni k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování dobrého pracovního kolektivu, orientaci ke správným životním hodnotám. Žáci jsou vedeni k odmítání všech negativních forem jednání i životního stylu (toxikománie, šikany, projevů rasizmu a xenofobie, atd.). Hlavní obsahové složky: - osobnost a její rozvoj, - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, - společnost jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství, - stát, politika, politický systém, soudobý svět - masmédia a jejich úloha - morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita,potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život. Vedle jednotného působení všech členů pedagogického kolektivu, vytváření demokratického klimatu ve škole, cíleně prováděné estetické i mediální výchovy i cílevědomém rozvoji znalostí a dovedností žáků je nutné využít i dalších metod a forem působení ( přednášky, besedy, vzdělávací a výchovně pořady, žákovské projekty, atd.). Člověk a životní prostředí téma vede žáky k pochopení významu přírody, správnému vztahu a chování člověka k přírodě na základě respektování požadavku udržitelného rozvoje. Klíčovými vyučovacími předměty jsou v daném tématu především předměty přírodovědného vzdělávání (chemie, ekologie), téma však prolíná všemi vyučovacími předměty, vhodné začlenění nabízejí odborné předměty. Strana 14 z 143

15 Hlavní obsahové složky: biosféra v ekosystémovém pojetí, současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí, možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě. Realizace průřezového tématu se uskutečňuje komplexně (předměty chemie, ekologie), rozptýleně (v dalších vyučovacích předmětech a odborném výcviku) a nadpředmětově (žákovské projekty). Z dalších forem a metod práce je třeba využít besedy s odborníky, ekologická praktika v terénu, nabídky ekologických středisek. Člověk a svět práce pro žáky oboru vzdělání s výučním listem zásadní téma, žáci jsou vedeni k poznání specifičnosti i náročnosti oboru a vlastní uplatnitelnosti na trhu práce. Téma prolíná většinou předmětů, mimořádnou pozornost vyžaduje v rámci odborných předmětů a odborného výcviku. Cílem je připravit žáka uplatnitelného na trhu práce, schopného adaptovat se na měnící se podmínky trhu práce a schopného začlenit se do systému celoživotního vzdělávání. Na konci přípravy žák bude schopen po získání nezbytné praxe i samostatné podnikatelské činnosti, popř. využít pracovních nabídek v rámci EU. K tomuto cíli směřuje působení celého pedagogického sboru, důležitým nástrojem k plnění cílů v daném tématu je i spolupráce s odborníky Úřadem práce Opava i sociálními partnery. Hlavní obsahové složky: - hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce; - trh práce, jeho ukazatele, všeobecné i regionální vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů; - soustava školního vzdělávání v ČR, vazby a vztahy, nutnost celoživotního vzdělávání; - informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací nabídce; - písemná a verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce; - zákoník práce; - soukromé podnikání a jeho specifičnosti; - úloha státu v politice zaměstnanosti, nástroje, metody a formy; - práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí. Informační a komunikační technologie základním cílem průřezového tématu je příprava žáků na úspěšný život v informační společnosti. Cílem je naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení počítače ve vazbě k uplatnění se v praxi v oblasti gastronomie a služeb, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Nedílnou součástí je potřeba naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. Vedle výuky předmětu IKT, kde žáci získají ucelenou soustavu vědomostí a dovedností v oblasti práce s prostředky IKT, se žáci připraví na řešení praktických aplikací IKT ve vztahu k vlastní odbornosti. Průřezové téma bude dále realizováno napříč všemi vyučovacími předměty s ohledem na kapacitní možnosti učeben výpočetní techniky Způsob ukončení vzdělání Strana 15 z 143

16 Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkoušku, po úspěšném ukončení třetího ročníku. Závěrečná zkouška je prováděna dle JZZZ a skládá se z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku cuikrářské výroby. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Po úspěšném vykonání všech tří částí závěrečné zkoušky žák dosáhl středního vzdělání.dokladem o dasažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Strana 16 z 143

17 2.5. Podmínky realizace ŠVP Personální podmínky v oblasti vzdělávání a výchovy Škola disponuje erudovanými, vyzrálými a zkušenými pedagogickými pracovníky, kteří jsou zárukou kvalitního vzdělávacího procesu. Kolektiv je stabilizovaný s minimální fluktuací V maximální míře je využívána odborná a pedagogická způsobilost vyučujících. Skladba úvazků je vzhledem ke vzdělání a zkušenostem i potřebám provozu školy optimální. Též v oblasti provozu, který je z velké části zajišťován nepedagogickými pracovníky, se podařilo vytvořit dobře fungující kolektiv participující ve výchovně vzdělávacím procesu. Podařilo se nám vybudovat střediska praktického vyučování, která slouží též k uspokojování potřeb obyvatelstva a jsou zdrojem mimorozpočtových příjmů. Systém výchovného poradenství je ve škole propracován a je funkční. Na jeho realizaci se podílejí 2 vyučující, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli, UOV a s vedením školy. Jejich kompetence a okruhy poradenství jsou rozděleny. Je sledována evidence žáků se změněnou pracovní schopností a se specifickými poruchami učení. Významnou složkou činnosti výchovných poradců je sledování a řešení výchovných problémů a kázeňských přestupků žáků Odborný výcvik žáků probíhá ve vlastním středisku praktického vyučování : Restaurace Terasa, Partyzánská 7, Opava 5 - Praktické vyučování žáků oboru Cukrář probíhá v cukrářské dílně v objektu restaurace. Cukrářské výrobky jsou prodávány v restauraci a v cukrárně Terasa s obsluhou. Restaurace poskytuje veškeré služby v oblasti gastronomie - pořádání rodinných oslav, svateb, firemních akcí, rautů, společenských akcí pro veřejnost, denní stravování formou menu, výběr ze stálého jídelníčku. Kuchyně je zaměřena na klasická hotová jídla a minutky. V průběhu školního roku jsou zde pořádány Dny otevřených dveří pro rodiče a zájemce o studium, kde jsou formou ukázek představovány jednotlivé učební obory. Pro veřejnost jsou připravovány ukázkové sváteční tabule. Provoz restaurace zajišťují společně žáci oborů Kuchař a Číšník pod dohledem UOV a provozní zaměstnanci restaurace. Strana 17 z 143

18 2.6. Spolupráce se sociálními partnery Studenti naší školy jsou členy Asociace kuchařů a cukrářů, pravidelně se zúčastňují soutěží v v našem regionu i mimo něj. Pod vedením našich i předních zahraničních odborníků se účastní odborných seminářů, školení a kurzů, kde se seznamují s novými trendy cukrářské výroby. Škola úzce spolupracuje s firmou Fiala s.r.o., Praha, která přináší na náš trh novinky v oboru, zejména v oblasti surovin, pomůcek a strojů a zařízení, a také pořádá odborné exkurze do firmy BRAUN v Hannoveru. Škola spolupracuje i s dalšími cukrářskými provozovnami v regionu, zejména s cukrárnou OÁZA, ve které naši studenti vypomáhají. Spolupráce se smluvními partnery je pro studenty velkým přínosem, neboť dochází k prohloubení dovedností v jiném prostředí a zároveň jsou vytvářeny příležitosti k uplatnění po vyučení. Strana 18 z 143

19 2.7. Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Pokrytí předmětem Stroje a zařízení Odborné kreslení Odborný výcvik Technologie Suroviny Informační a komunikační technologie Fyzika Matematika Ekonomika Chemie Integrace ve výuce 1. ročník Občanská nauka Člověk v lidském společenství; Společenská etiketa; Rodinné právo Biologie a ekologie Ochrana a péče o životní prostředí Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry Odborné kreslení zdobení 2. ročník Občanská nauka Člověk jako občan Strana 19 z 143

20 Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry; Sportovně turistický kurz Stroje a zařízení Úvod do předmětu 3. ročník Občanská nauka ČR dějiny a integrace Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry Člověk a životní prostředí Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy; chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji; respektovali principy udržitelného rozvoje; získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů; pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů; osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání; dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Pokrytí předmětem Strana 20 z 143

21 Stroje a zařízení Odborné kreslení Odborný výcvik Biologie a ekologie Technologie Suroviny Informační a komunikační technologie Fyzika Matematika Chemie Integrace ve výuce 1. ročník Občanská nauka Člověk v lidském společenství Fyzika Mechanika; Termika; Elektřina a magnetismus; Vlnění a optika; Fyzika atomu; Vesmír Chemie anorganická chemie Biologie a ekologie Vznik a vývoj života na Zemi; Základy ekologie; Člověk; Životní prostředí člověka; Ochrana a péče o životní prostředí Tělesná výchova Atletika; Lyžařský výcvikový zájezd Odborné kreslení zdobení 2. ročník Chemie organická chemie; biochemie Matematika Řešení rovnic a nerovnic v množině R Tělesná výchova Atletika; Sportovně turistický kurz Stroje a zařízení Úvod do předmětu 3. ročník Občanská nauka Světové organizace a globalizace Strana 21 z 143

22 Matematika Planimetrie Člověk a svět práce Tělesná výchova Atletika Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Pokrytí předmětem Stroje a zařízení Odborné kreslení Odborný výcvik Technologie Suroviny Informační a komunikační technologie Matematika Ekonomika Chemie Integrace ve výuce 1. ročník Občanská nauka Člověk ve světě peněz Biologie a ekologie Člověk; Životní prostředí člověka Matematika Operace s reálnými čísly Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Testy výkonnosti Odborné kreslení zdobení 2. ročník Občanská nauka Člověk a právo Strana 22 z 143

23 Matematika Řešení rovnic a nerovnic v množině R; Funkce Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Testy výkonnosti; Sportovně turistický kurz 3. ročník Matematika Planimetrie; Výpočet povrchů a objemů těles Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Testy výkonnosti Informační a komunikační technologie Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a komunikačních technologií. V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti dochází k přesunu zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání. Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. Pokrytí předmětem Stroje a zařízení Odborné kreslení Odborný výcvik Technologie Suroviny Strana 23 z 143

24 Informační a komunikační technologie Fyzika Matematika Ekonomika Chemie Integrace ve výuce 1. ročník Fyzika Mechanika; Termika; Elektřina a magnetismus; Vlnění a optika; Fyzika atomu; Vesmír Chemie obecná chemie; anorganická chemie Biologie a ekologie Vznik a vývoj života na Zemi; Člověk; Ochrana a péče o životní prostředí Matematika Operace s reálnými čísly; Výrazy a jejich úpravy; Práce s daty Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry Odborné kreslení zdobení 2. ročník Chemie organická chemie; biochemie Matematika Řešení rovnic a nerovnic v množině R; Funkce Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry 3. ročník Matematika Planimetrie; Výpočet povrchů a objemů těles; Práce s daty Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry Strana 24 z 143

25 3. Učební plán 3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání RVP ŠVP Minimální počet Vzdělávací obor Počet vyučovacích vyučovacích hodin za studium hodin za studium týdně celkem týdně celkem Matematické vzdělávání Estetické vzdělávání Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vzdělávání pro zdraví Ekonomické vzdělávání Odborné vzdělávání Disponibilní dotace 19 Český jazyk 3 96 Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Fyzika 1 32 Chemie Biologie a ekologie Matematika Literatura Informační a komunikační technologie 3 96 Tělesná výchova 3 96 Ekonomika Suroviny Technologie Stroje a zařízení 2 64 Odborné kreslení Odborný výcvik Celkem Strana 25 z 143

26 3.2. Ročníkový Vzdělávací okruhy I II III ŠVP Všeobecné vzdělávací předměty /2 9 1/2 31 Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Fyzika 1 X X 1 Chemie X Biologie a ekologie 1 X X 1 Matematika Literatura Informační a komunikační technologie X 1 1/2 1 1/2 3 Tělesná výchova Ekonomika X Odborné vzdělávací předměty Suroviny Technologie / / Stroje a zařízení X Odborné kreslení X X Odborný výcvik / / Celkem /2 33 1/2 99 N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny 1Cizí jazyk (2)2Cizí jazyk (2)3Cizí jazyk (2) Využití týdnů Činnost I II III Výuka dle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Sportovně turistický kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva - školní prázdniny,exkurze,opakování učiva,výchovně vzdělávací akce Celkem Strana 26 z 143

27 4. Učební osnovy 4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk CÍL PŘEDMĚTU: Těžiště jazykové výuky tvoří rozvoj samostatného, kultivovaného a aktivního vyjadřování žáků, který se opírá o nezbytné jazykové a stylistické poznatky. Při jazykovém výcviku se věnuje pozornost praktickému zvládnutí především frekventovaných a progresivních jazykových jevů, odstraňování jazykových a pravopisných chyb a stylistických neobratností. Cílem předmětu je vybavit žáka takovými jazykovými a komunikačními dovednostmi, které mu umožní řešit základní životní a pracovní situace, vyjádřit své myšlenky, zážitky, názory a postoje. Výuka směřuje k tomu, aby žák porozuměl textu, dovedl z něho získat informace, chápal funkci spisovného jazyka, znal základní jazykové pojmy a kategorie a chápal význam získaných znalostí i pro výuku cizím jazykům. Rozuměl rozdílu mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl rozlišit spisovný jazyk, obecnou češtinu, dialekty, pochopil, kdy je vhodné/ nevhodné užít jistého výrazu. CHARAKTERISTIKA UČIVA: Předmět se skládá ze dvou oblastí, které se vzájemně prolínají a rozvíjejí. Jazykové vzdělávání a komunikační výchova rozvíjejí komunikační kompetenci žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. K plnění tohoto cíle přispívá i slohová výuka, která navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem k společenskému a profesnímu zaměření žáků. PŘESAHY DO PŘEDMĚTŮ: Obsah učiva předmětu navazuje na vědomosti získané ve všeobecně vzdělávacích předmětech (např. literatura, dějepis, občanská nauka), v informatice a v odborných předmětech. POJETÍ VÝUKY: Výuka je prakticky orientována na rozvoj vyjadřovacích dovedností a schopností, nácvik dovednosti přijímat text včetně jeho porozumění a interpretace, a to i text odborný. Žák je stimulován a podporován v zájmu o studium mateřského jazyka. Volbou vhodných metod je podporována jeho sebedůvěra, samostatnost a zodpovědnost za vlastní učení. Gramatické se opírá o systém mateřského jazyka s oporou učebnic, slovníků, normativních příruček, pravopisných cvičení, testových úloh a jiných učebních materiálů. Do výuky jsou vhodně zařazovány aktivující didaktické metody, skupinové práce, samostatná vystoupení žáků, mediální výukové programy, internet, práce se slovníky, odborné časopisy, vhodné pomůcky pro výuku odborné terminologie, vlastní slohové práce žáků. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ: Je uplatňováno podle klasifikačního řádu. Jsou zohledňováni žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie). Žáci se hodnotí v komplexním rozvoji dovedností. Strana 27 z 143

28 Výsledky učení se kontrolují průběžně, hodnotí se schopnosti žáků řešit ústně nebo písemně komunikační úlohy i jednotlivé jazykové prostředky. Vyučující zařazuje standardizované didaktické testy. PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT: KLÍČOVÉ KOMPETENCE Komunikativní kompetence Žák: - naučí se vhodně prezentovat v procesu vzdělávání a v následné orientaci na trhu práce, aktivně se umí účastnit diskusí v odborné sféře, formuluje a obhajuje své názory, respektuje názory druhých Personální a sociální kompetence Žák: - přispěje k tomu, že je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit druhých, umí si uvědomit své přednosti i nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu i kritiku a reagovat na kritiku konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro jeho osobní rozvoj a pro rozvoj společnosti - naučí se pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování. Umí pomáhat a vážit si práce své i práce druhých, chápe kulturní odlišnosti Kompetence k učení Žák: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby a metody, plánuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu sebevzdělávání - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení a praktickém životě - posuzuje reálně své schopnosti a na základě sebehodnocení si stanovuje další cíle Kompetence k řešení problémů Žák: - porozumí zadání, získává informace potřebné pro řešení problému, navrhuje řešení a zdůvodní je - umí uplatňovat různé postupy a metody, používat vhodné pomůcky - umí vyhodnocovat výsledky Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák: - je připraven k životu v demokratické společnosti - umí formulovat a obhájit svůj postoj a názor, doložit ho získanými vědomostmi - se učí úctě a toleranci ke kulturním hodnotám Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Strana 28 z 143

29 Žák: - pracuje s prostředky informačních a komunikačních technologií - získává informace z internetu, zpracovává je a třídí - pracuje s elektronickým slovníkem, se vzdělávacími jazykovými programy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Občan v demokratické společnosti - žák jedná s lidmi, vyslechne jejich názor a přiměřeně diskutuje na dané téma, vyjadřuje ústně i písemně své názory a dovede je doložit. Člověk a svět práce - žák umí přiměřeně pracovat s informacemi, vyhledat je, vyhodnotit a použít, dovede se odborně vyjadřovat v rámci své profese, je schopen charakterizovat své spolužáky, použít jednoduché úvahové postupy pro sdělení svých názorů. Člověk a životní prostředí - žák se učí lépe poznávat svět a lépe mu porozumět, rozlišuje a hodnotí sociální chování své i jiných z hlediska zdraví a životosprávy. Informační a komunikační technologie - žák se naučí používat základní a aplikační programové vybavení počítače za účelem vyhledávání informací, umí pracovat se vzdělávacími jazykovými programy. Učební plán předmětu Ročník I II III Dotace Povinnost (skupina) Dotace skupiny povinný povinný povinný 1. ročník - dotace: 1, povinný Procvičování, prohlubování a rozšiřování jazykových vědomostí a dovedností opakování, prohlubování a rozšiřování obecných pojmů o jazyce práce s normativními příručkami českého jazyka procvičování a upevňování pravopisu vyhledávání informací důležitých pro osobní a pracovní rozvoj rozlišování spisovného a nespisovného vyjadřování, vhodnosti užití jednotlivých výrazů Úvodní hodina Opakování učiva ZŠ, nauka o jazyce Vyjmenovaná slova Psaní i/y po obojetných souhláskách Nauka o slovní zásobě Slovníky Indoevropské jazyky Vývoj češtiny Útvary národního jazyka, spisovný jazyk Nespisovný jazyk Slangové vyjadřování Slovo a jeho význam Synonyma Nauka o významu slov - shrnutí Homonyma, antonyma 24 Strana 29 z 143

30 Psaní ů/ú Psaní bě/pě/vě Psaní mě/mně Diktát Psaní párových souhlásek - nn- Předložky s a z Předpony s-, z-,vz- Opakování pravopisného učiva Systemizace vědomostí Komunikační a slohová výchova 8 vedení ke kultuře osobního jazykového Slohové útvary a postupy projevu a vystupování Životopis vyjadřování ve sféře prostě sdělovací Slohová práce - životopis přihlížení ke specifickým schopnostem a Oprava slohové práce možnostem žáků Vypravování - nácvik slohového útvaru Vypravování - slohová práce Oprava slohové práce Mluvní cvičení 2. ročník - dotace: 1, povinný Procvičování, prohlubování a rozšiřování jazykových vědomostí a dovedností opakování, prohlubování a rozšiřování vědomostí a dovedností z tvarosloví rozšiřování vědomostí o významech slov, používání slov přejatých procvičování a upevňování pravopisu vyhledávání zdrojů informací, evidování a využívání přihlížení ke specifickým schopnostem a možnostem žáků Úvodní hodina Opakování jazykového učiva Pods. jména rodu mužského Podst. jména rodu ženského Podst. jména rodu středního, diktát Přídavná jmény tvrdá Přídavná jmény měkká Přídavná jména přivlastňovací Zájmena Číslovky Jednočlenné a dvojčlenné věty Psaní přejatých slov Opakování - psaní cizích vlastních jmen Slovesa Shoda podmětu s přísudkem Procvičování shody podmětu s přísudkem Neohebné druhy slov Příslovce, příslovečné spřežky Víceslovná pojmenování Zkratky, práce s jazykovými příručkami 20 Strana 30 z 143

31 Komunikační a slohová výchova 12 práce na technice mluveného slova prohlubování stylistických dovedností seznámení s nonverbálními prostředky komunikace Popis Popis pracovního postupu Charakteristika - nácvik slohového útvaru Charakteristika - slohová práce rozvíjení jazykové a řečové kultury, Oprava slohové práce principů a norem kulturního vyjadřování a vystupování Korespondence, osobní dopis Úřední dopis Žádost Referát - nácvik slohového útvaru, mluvený projev Referát - slohová práce Oprava slohové práce Mluvní cvičení 3. ročník - dotace: 1, povinný Procvičování, prohlubování a rozšiřování jazykových vědomostí a dovedností opakování, prohlubování a rozšiřování vědomostí a dovedností z větné stavby procvičování druhů vět a větné stavby porozumění textu v souvislosti s větnou stavbou hledání v jazykových příručkách rozšíření znalostí cizích slov a jejich českých ekvivalentů 18 Úvodní hodina Opakování jazykového učiva Základní pravidla psaní velkých písmen Procvičování pravopisu psaní velkých písmen Čárka ve větě jednoduché Čárka v souvětí Psaní čárek Diktát Souvětí podřadné Souvětí souřadné Souvětí složitá Slova přejatá Porozumění textu Jazykové testy Práce s příručkami Systemizace vědomostí Procvičování pravopisného učiva Diktát Komunikační a slohová výchova 14 procvičování dialogických projevů, udržení pozornosti, dovednosti přesvědčit Úvaha - nácvik slohového útvaru Úvaha - slohová práce Strana 31 z 143

32 doplňování informatické výchovy, knihovny a jejich služby, zdroje informací procvičování spisovné a správné výslovnosti přihlížení ke specifickým schopnostem a možnostem žáků výchova k občanské angažovanosti Úvaha - slohová práce (zaměřena na mezilidské vztahy) Oprava slohová práce Úřední dopisy Žádost o přijetí do zaměstnání Kritika - nácvik slohového útvaru Kritika - slohová práce (zaměřena na aktuální společenskou situaci) Oprava slohové práce Mluvní cvičení Shrnutí učiva, systematizace poznatků Informační výchova Návštěva knihovny Strana 32 z 143

33 Anglický jazyk CÍL PŘEDMĚTU: Cílem předmětu je vybavit žáka takovými komunikačními dovednostmi, které mu umožní dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat, zpracovávat a vyměňovat získané informace v rámci běžné konverzace v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a profesní. Žák je veden, aby se přiměřeně vyjadřoval, vyžádal si informace v cizí řeči v rámci témat daných rozsahem učiva, rozuměl často používaným slovům a zcela základním frázím týkajících se jeho osoby, rodiny a blízkého okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, jednoduchými frázemi a větami. Dovedl popsat místo, kde žije a lidi, které zná, uměl napsat jednoduchý text na pohlednici a stručný osobní dopis, dovedl krátce sdělit svoje plány, domluvit si schůzku, sdělit cenu, učinit nabídku a poradit si s výběrem, rozšiřoval si znalosti o tradicích a zvycích jiných národů. Žák je veden, aby o jazykové výuce přemýšlel, překonával strach z mluvení v cizím jazyce, shromažďoval a prezentoval důkazy toho, co se naučil a využíval osvojenou odbornou slovní zásobu, aby zvládl jednoduchou komunikaci v rámci oboru. CHARAKTERISTIKA UČIVA: Žáci rozumí jazykovému projevu, reprodukují jej vlastními slovy a interpretují ho v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného, později pracovního života, v projevech mluvených i psaných, v tématech všeobecných i odborných: např. sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu, osobní údaje, dům a domov, volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, zaměstnání, počasí a příroda, Česká republika, země dané jazykové oblasti, základní odborné pojmy. PŘESAHY DO PŘEDMĚTŮ: Obsah učiva předmětu navazuje na vědomosti získané ve všeobecně vzdělávacích předmětech (např. jazyk český, občanská nauka), v informatice a v odborných předmětech. POJETÍ VÝUKY: Výuka je prakticky orientována na řečové dovednosti žáka. Žák je stimulován a podporován v zájmu o studium zvoleného jazyka. Volbou vhodných metod je podporována jeho sebedůvěra, samostatnost a zodpovědnost za vlastní učení. Gramatické vychází z kontextu a opírá se o systém mateřského jazyka s oporou o učebnice, pracovní sešity, slovníky a jiné učební materiály. Do výuky jsou vhodně zařazovány aktivující didaktické metody, hry, rozhovory, skupinové práce, besedy, diskuse, samostatná vystoupení žáků, poslech s porozuměním, mediální výukové programy, internet, práce se slovníky, cizojazyčné a odborné časopisy, vhodné pomůcky pro výuku odborné terminologie, křížovky, kvízy, vlastní práce žáků. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ: Je uplatňováno podle klasifikačního řádu. Jsou zohledňováni žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie). Žáci se hodnotí v komplexním rozvoji řečových dovedností (s důrazem na postupné zdokonalování v poslechu s porozuměním a ústním projevu). Výsledky učení se kontrolují průběžně, po probraném tématu se prověřuje osvojené, hodnotí se schopnosti žáků řešit ústně nebo písemně komunikační úlohy i jednotlivé jazykové prostředky. Vyučující zařazuje standardizované didaktické testy po ukončení každé lekce. Vyučující také zprostředkuje žákům možnost sebehodnocení podle Evropského jazykového portfolia. PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT: Strana 33 z 143

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 65-51-H / 01 Číšník / zaměření číšník Kvalitní jídlo a obsluha - vše pro spokojenost hosta 65-51-H/01Kuchař - číšník Verze

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník. Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník Název školního vzdělávacího programu: KADEŘNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podlahář Zkrácená forma denního studia na 1 rok Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno, dne 08. července

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP... 11

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Zdravotnické lyceum - profil absolventa

Zdravotnické lyceum - profil absolventa Zdravotnické lyceum - profil absolventa Kmenový obor: 78-42-M Lyceum Studijní obor: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení a certifikace: 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum úplné střední odborné maturitní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola

UČEBNICE + POMŮCKY 2015/2016 PRIMA. učebnice v elektronické podobě + ostatní materiály dodá škola PRIMA Občanská výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) Pracovní sešit k ČJ pro ZŠ a víceletá gymnázia, 6. ročník (FRAUS - nová generace) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 23-43-L/51 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Olomouc 2012 SPŠS Olomouc, tř. 17. Listopadu 49 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Střední odborná energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště gastronomie

Školní vzdělávací program. Střední odborné učiliště gastronomie Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště gastronomie Číšník 65-51-H/01Kuchař - číšník Verze z 20. 06. 2014 Platnost Od 1.9.2014 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY...11 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Pojetí vyučovacího předmětu

Pojetí vyučovacího předmětu Učební osnova předmětu ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Pojetí vyučovacího předmětu Učivo vyučovacího předmětu základy elektrotechniky poskytuje žákům na přiměřené úrovni

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží

Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program GASTRONOMIE

Školní vzdělávací program GASTRONOMIE Školní vzdělávací program GASTRONOMIE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU...6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY...11 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více