Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace H / 01 Cukrář "Zdravé, chutné a vkusné výrobky jsou naším cílem" H/01Cukrář Verze z Platnost od

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Literatura Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Ekonomické vzdělávání Ekonomika Odborné vzdělávání Suroviny Technologie 108 Strana 3 z 143

4 Stroje a zařízení Odborné kreslení Odborný výcvik Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 143 Strana 4 z 143

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: H / 01 Cukrář Motivační název: "Zdravé, chutné a vkusné výrobky jsou naším cílem" Předkladatel: Název školy Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace IZO IČ Adresa Husova 507/6, Opava Ředitel Mgr. Josef Vilímec Kontakty Telefon www skolahusova.cz Fax Zřizovatel: Název IČ Kontakt Adresa Telefon Fax www Moravskoslezský kraj 28. října 117, Ostrava Strana 5 z 143

6 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru Kód a název oboru H/01Cukrář Stupeň vzdělání Střední vzdělání s výučním listem Délka studia 3 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od od Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školního vzdělávacího programu: Cukrář Kód a název oboru vzdělání: H/001 Cukrář Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3leté denní Platnost vzdělávacího programu: od Podmínky pro přijetí ke studiu - splnění povinné školní docházky a úspěšné ukončení základního vzdělání - splnění podmínek přijímacího řízení - splnění podmínek zdravotní způsobilosti ve smyslu Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (k posouzení zdravotního stavu uchazeče je kompetentní příslušný registrovaný praktický lékař) Popis celkového pojetí vzdělávání Obor vzdělání s výučním listem Cukrář je náročný jak na manuální, tak i intelektové dovednosti žáků. V souladu s celospolečenskou potřebou vyžaduje absolventa s tvořivým přístupem, rozvinutým logickým myšlením a estetickým vnímáním. Nezbytným požadavkem jsou rozvinuté komunikativní kompetence- absolvent musí zvládnout v průběhu přípravy na potřebné úrovni 1 cizí jazyk. Vzdělávací program je koncipován tak, aby umožnil získání všeobecných i odborných znalostí a vědomostí i manuálních a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání cukrář. Obsah odborných předmětů je tematicky i časově koordinován s obsahem odborného výcviku, mezipředmětové vazby se uplatňují i k dalším vzdělávacím oblastem. ŠVP je svým obsahem koncipován tak, aby umožnil absolventům plné uplatnění na trhu práce. Vzhledem k stávajícím trendům v oblasti výživy jsou žáci v průběhu přípravy na budoucí povolání vedeni k osvojování a průběžnému doplňování informací o nových upravených surovinách a směsích, jejímiž výrobci jsou různé vzájemně si konkurující firmy. Tyto znalosti jsou nezbytné i pro budoucí samostatnou podnikatelskou činnost. Strana 6 z 143

7 Základním cílem ŠVP je příprava kvalifikovaných pracovníků, uplatnitelných na trhu práce, schopných reagovat na měnící se potřeby trhu práce a připravených i k samostatné podnikatelské činnosti Organizace výuky Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium, kdy se pravidelně po týdnu střídá týden teoretické přípravy a týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Odborný výcvik v 1. ročníku probíhá ve školní cukrárně na odloučeném pracovišti Terasa v týdenní dotaci 30 hodin.ve 2. a 3. ročníku ve školní cukrárně na odloučeném pracovišti Terasa, nebo se realizuje na smluvních pracovištích sociálních partnerů školy v souladu s 65 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon na základě uzavřené smlouvy o zajištění odborného výcviku, a to v týdenní dotaci 35 hodin. Smlouva je uzavírána vždy na dobu 1 školního roku a její plnění je předmětem pravidelných kontrol ze strany pověřené učitelky OV a zástupkyně ředitele. Výuka teoretického i praktického vyučování se opírá především o formy: - běžného (frontálního) vyučování; - praktického vyučování ve školních dílnách; - praktického vyučování na smluvních pracovištích; - besed s odborníky z praxe; - předváděcích akcí sociálních partnerů i komerčních firem; - účasti na přednáškách, výstavách, rautech, gastronomických soutěžích a přípravou na tyto akce; - exkurzí do gastronomických podniků, potravinářských provozů, apod. Konkrétní formy a metody vzdělávací práce jsou v kompetenci vyučujícího, který při jejich volbě zohlední především charakter předmětu, požadované, konkrétní situaci v pedagogickém procesu, strukturu a situaci v třídním kolektivu i možnosti školy. Všichni učitelé věnují maximální pozornost a důraz na efektivní pozitivní motivaci stimulující žáky k samostatné tvůrčí práci, osobní zodpovědnosti, samostatnosti, schopnosti týmové spolupráce, ale i k odpovídajícím autoevaluačním schopnostem. Nedílnou součástí výuky musí být využívání názorných pomůcek, praktických ukázek, zařazování samostatné práce žáků, řešení problémových situací, skupinová práce či brainstorming. Vyučující zohlední efektivní využití informačních a komunikačních technologií ve výuce svých předmětů, zařazení žákovských projektů i ročníkových prací žáků. V průběhu výuky bude zařazována práce s informacemi, odbornou literaturou i odbornými časopisy Způsob hodnocení žáků Písemné zkoušení v závěru každého tematického celku, ústní zkoušení, individuální a kolektivní hodnocení samostatné práce zadané ve vyučovací hodině, zpracování, prezentace a vyhodnocení referátů a žákovského projektu vypracovaných s použitím odborné literatury, časopisů a internetu. Při hodnocení žáků je kladen důraz na: - motivační, informativní a výchovnou funkci hodnocení - sebehodnocení, sebeposuzování a kolektivní hodnocení - kombinaci různých klasifikačních metod (známkování, slovní hodnocení, bodový systém) Strana 7 z 143

8 - individuální přístup k žákům - průběžnou pedagogickou diagnostiku a objektivizaci hodnocení - výsledky v soutěžích odborných dovedností Hodnocení prospěchu a chování se řídí Klasifikačním řádem, který tvoří přílohu tohoto ŠVP Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se SVP probíhá podle platné legislativy. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie,dyskalkulie,dysortografie ), se specifickými poruchami chování ( LMD, ADHD, ),žáci se zdravotním znevýhoděním a se sociálním znevýhodněním. Všichni žáci jsou integrováni do běžných tříd a jsou vzděláváni podle platného vzdělávacího programu. Práce s žáky s poruchami učení a chování spočívá především ve volbě vhodných metod a forem učení, v respektování druhu poruchy při hodnocení, ve stanovení individuálního tempa a jiných podpůrných činností. Nejvhodnější přístup je konzultován případně s ošetřujícím lékařem nebo pedagogicko-psychologickou poradnou. Práce s žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci k učení a ve volbě vhodného výchovného postupu. V těchto případech je nutná těsná spolupráce třídních učitelů a učitelů, případně rodičů a sociálních institucí Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Problematika bezpečnosti práce, hygieny a požární ochrany je nedílnou součástí celého vyučovacího procesu. Prolíná se všemi předměty, zejména odbornými( stroje a zařízení, technologie, odborný výcvik), dále pak tělesnou a zdravotní výchovou, občanskou naukou a ekonomikou. Opatření k zajištění bezpečné práce vycházejí z platné legislativy. Škola má zpracovanou Metodickou osnovu vstupního školení BOZP a PO, Směrnici pro zajištění BOZP, Požární řády a Požární poplachové směrnice včetně praktického nácviku hašení požáru. Samostatné provozní řády jsou vypracovány pro tělocvičnu a posilovnu, pro všechny odborné učebny a pro všechny prostory, ve kterých probíhá odborný výcvik. V teoretickém vyučování jsou žáci poučeni vždy na začátku školního roku. Poučení stvrzují svým podpisem a učitel je zapíše do třídní knihy. V odborném výcviku jsou žáci poučeni na začátku školního roku, což stvrdí podpisem a učitel odborného výcviku zapíše do deníku evidence odborného výcviku. Do deníku evidence se zapisují i dílčí poučení, prováděná na začátku každého tematického celku. Při školních aktivitách mimo prostory školy nebo mimo vyučování je stanoven dozor nad žáky, který žáky seznámí s programem a jeho riziky a poučí je o způsobech předcházení těmto rizikům prokazatelným způsobem Ukončení vzdělávání Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými právními předpisy. Škola využívá Jednotného zadání závěrečných zkoušek. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky z odborných předmětů a cizího jazyka, z ústní zkoušky z odborných předmětů a světa práce základních poznatků z občanské nauky Strana 8 z 143

9 a ekonomiky a z praktické zkoušky. Praktická zkouška z odborného výcviku trvá jeden den a obsahuje samostatné zhotovení vylosovaných cukrářských výrobků a jejich prezentaci. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Strana 9 z 143

10 2.3. Charakteristika školy ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Husova 6, Opava Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Husova 6/507, Opava 2. Partyzánská 7, Opava 3. nám. Svobody 4, Opava právní forma: příspěvková organizace Identifikátor právnické osoby: IČ: CZ Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj Ředitel školy: Mgr. Josef Vilímec r.č /181 Nerudova 46, Opava Kapacita školy : 809 žáků IZO Charakteristika školy: Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace je školské zařízení, které poskytuje vzdělání především pro dělnické profese ve službových oborech, u nichž je studium ukončeno závěrečnou zkouškou a absolventi obdrží výuční list, dále ve čtyřletých studijních oborech ukončených maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých učebních oborů pokračuje nástavbové studium zakončené maturitou, zaměřené podnikatelským směrem. SŠ umožňuje žákům komplexní přípravu, t.j. teoretické i praktické vyučování, ve vlastních prostorách. Škola má důležité postavení v rámci školské soustavy i v rámci kraje, neboť má regionální působnost a zajišťuje možnost vzdělání širokému okruhu zájemců v regionu. Současně je důležitým sociálním partnerem řadě podnikatelských subjektů, kterým zajišťuje kvalifikované pracovní síly. Kromě vzdělávacích aktivit poskytuje škola komplexní služby široké veřejnosti.podařilo se nám vybudovat střediska praktického vyučování, která slouží též k uspokojování potřeb obyvatelstva a jsou zdrojem mimorozpočtových příjmů. Velkou výhodou naší školy je její dobrá dopravní dostupnost, a to nejen v rámci regionu (vlaková i autobusová spojení), ale i v samotném městě Opavě. Pro potřeby vyučování vlastní SŠ budovu školy a tělocvičnu s posilovnou. Dále restauraci pro praktické vyučování gastronomických oborů, v ní je vybudována cukrářská dílna pro výuku oboru Cukrář. U oborů Kadeřník a Krejčí probíhá odborný výcvik v samostatném vlastním objektu. Pro teoretické vyučování disponuje škola jednadvaceti učebnami, z toho je čtrnáct používáno jako kmenové ( tři jsou vybaveny audiovizuální technikou), dvě jsou vybaveny pro výuku Informační a komunikační technologie, jedna pro výuku předmětu Administrativa a Strana 10 z 143

11 ostatní slouží pro výuku jiných odborných skupin. Praktické vyučování probíhá na šesti SPV, která jsou součástmi školy. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu a též provozu školy vychází z organizačního řádu SŠ. Ten obsahuje kromě základních ustanovení, organizace a provozu školy také zásady a orgány řízení, práva a povinnosti vedoucích pracovníků a jejich kompetence. Základní pravidla pro zajištění chodu školy jsou vymezena ve školním řádu. Ve škole pracují předmětové komise, které mimo jiné koordinují sestavování tematických plánů učiva, pracují na přípravě ŠVP, sjednocují požadavky na klasifikaci, domlouvají se na výběru učebnic, spolupracují na přípravě závěrečných zkoušek a sledují vybavenost kabinetů učebními pomůckami a odbornou literaturou. Dalším poradním orgánem je školská rada, která byla ustavena Strana 11 z 143

12 2.4. Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých nebo malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na samostatnou podnikatelskou činnost. Absolvent připravovaný v souladu s tímto ŠVP dokáže zpracovávat základní suroviny, směsi, zlepšující prostředky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků. Zvládne řídit technologické postupy při výrobě těst, hmot, náplní, polev a cukrářských výrobků. Dodržuje hygienická pravidla při skladování surovin, při výrobě, expedici a dopravě výrobků k prodeji. Zná obsluhu, základní seřízení a údržbu strojů a zařízení v cukrářské výrobě, dodržuje zásady bezpečnosti práce. Na základě dosaženého vzdělání se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých cukrárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků a bude připraven k zapojení se do systému celoživotního vzdělávání. Po nezbytném zapracování je absolvent rovněž připraven pro podnikatelskou činnost Klíčové kompetence obecného charakteru: Absolventi ŠVP cukrář jsou v průběhu přípravy vedeni k tomu, aby: - ve všeobecném i odborném vzdělávání byli připraveni pro kvalitní uplatnění v demokratické společnosti založené na humanizmu, disponovali požadovanými vědomostmi i dovednostmi a byli schopni plného uplatnění ve své profesi na trhu práce; - respektovali zásady demokratické společnosti, práva všech občanů, uznávali rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras; - přistupovali pozitivně k tvořivé činnosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, k samostatnosti a odpovědnosti v jednání a pracovní činnosti; - pozitivně přijímali získané vzdělání, uvědomovali si potřebu celoživotního vzdělávání, byli připraveni se do tohoto systému aktivně zařadit a ochotni adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací; - uvědomovali si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, jednali tak, aby ve všech činnostech chránili přírodu a životní prostředí, jednali v zájmu udržitelného rozvoje; - v ústním i písemném jazykovém projevu dodržovali jazykové normy, vyjadřovali se výstižně a logicky správně; - dovedli se ústně i písemně vyjádřit ve 2 cizích jazycích přiměřeně situaci každodenního i pracovního života, správně pracovali s odbornou slovní zásobou svého oboru; - rozuměli základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, uměli vyhledávat, hodnotit a třídit informace a dokázali aplikovat matematické poznatky v každodenních i pracovních činnostech; - aplikovali přírodovědné i společenskovědní poznatky v občanském životě i ve své odborné gastronomické činnosti; Strana 12 z 143

13 - ovládali práci s osobním počítačem, aktivně využívali informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě, využívali speciální programy z gastronomické oblasti; - uplatňovali zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních i fyzických sil, uvědomovali si celoživotní potřebu pohybové aktivity, ovládali základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, dovedli poskytnout první pomoc. Kompetence odborného charakteru: Absolventi ŠVP cukrář jsou v průběhu přípravy vedeni k tomu, aby: - uplatňovali hygienická pravidla v cukrářské výrobě, znali problematiku HACCP, sledovali a zaznamenávali hodnoty ve stanovených kritických bodech; - dodržovali zásady osobní hygieny a pravidelně prováděli sanitaci cukrářské výrobny; - chápali hygienická pravidla, BOZP a požární prevenci jako nedílnou součást péče o zdraví své, spolupracovníků a spotřebitelů; - nakládali se surovinami, energiemi, odpady, vodou a dalšími látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí; - přijímali, kontrolovali a skladovali suroviny, směsi, zlepšující prostředky a přísady a vedli jejich evidenci; - kontrolovali a hodnotili kvalitu surovin, polotovarů i hotových výrobků dle příslušných receptur, prováděli jejich senzorické hodnocení; - zvolili vhodné suroviny, směsi, zlepšující prostředky, přísady a správný technologický postup při výrobě těst, hmot, náplní, polev a hotových výrobků; - dokázali přepočítat receptury podle konkrétních požadavků a objednávek; - uplatňovali při zdobení výrobků estetická hlediska; - upřednostňovali zásady racionální výživy; - prokazovali manuální zručnost při ručním způsobu výroby; - nacházeli příčiny případných závad technologického procesu a samostatně řešili případné problémy ve výrobě; obsluhovali strojní vybavení cukrářské výrobny; - kontrolovali provozuschopnost strojů a strojního zařízení a udržovali jejich stav a čistotu; - dokázali u balených výrobků zvolit vhodný obal a text na etiketě; - vedli správně evidenci při expedici hotových výrobků; - jako zaměstnanci dbali dobrého jména provozovny Kompetence specifického charakteru: Absolventi ŠVP cukrář jsou v průběhu přípravy vedeni k tomu, aby: - využívali marketingové nástroje k prezentaci provozovny, nabídce služeb a výrobků, využívali prostředků podpory prodeje; - ovládali obsah základních ekonomických pojmů a dovedli je prakticky aplikovat v každodenních pracovních činnostech; - chápali mechanizmus trhu práce, orientovali se v jeho struktuře i konkrétních možnostech, pružně reagovali na měnící se podmínky trhu práce; Strana 13 z 143

14 - chápali podstatu a cíle podnikání, disponovali vědomostmi i dovednostmi nutnými pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit; - byli prakticky připraveni pro založení a vedení živnosti, orientovali se ve všech právních i ekonomických souvislostech spojených s vedením živnosti; - pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií ve vazbě k vlastní podnikatelské činnosti, ovládali na uživatelské úrovni operační systémy a základní ekonomický i kancelářský software; Realizace průřezových témat Průřezová témata, zařazená v ŠVP do všech ročníků, směřují k tomu, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáka, a proto jsou zařazena a konkrétně rozpracována ve vazbě na vhodné v učebních osnovách všech vyučovacích předmětů. Jedná se o průřezová témata: Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Občan v demokratické společnosti téma napomáhá rozvoji občanských, personálních i sociálních kompetencí. Uplatňuje se v širších souvislostech i při formování dalších kompetencí. V rámci tématu jsou žáci vedeni k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování dobrého pracovního kolektivu, orientaci ke správným životním hodnotám. Žáci jsou vedeni k odmítání všech negativních forem jednání i životního stylu (toxikománie, šikany, projevů rasizmu a xenofobie, atd.). Hlavní obsahové složky: - osobnost a její rozvoj, - komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, - společnost jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství, - stát, politika, politický systém, soudobý svět - masmédia a jejich úloha - morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita,potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život. Vedle jednotného působení všech členů pedagogického kolektivu, vytváření demokratického klimatu ve škole, cíleně prováděné estetické i mediální výchovy i cílevědomém rozvoji znalostí a dovedností žáků je nutné využít i dalších metod a forem působení ( přednášky, besedy, vzdělávací a výchovně pořady, žákovské projekty, atd.). Člověk a životní prostředí téma vede žáky k pochopení významu přírody, správnému vztahu a chování člověka k přírodě na základě respektování požadavku udržitelného rozvoje. Klíčovými vyučovacími předměty jsou v daném tématu především předměty přírodovědného vzdělávání (chemie, ekologie), téma však prolíná všemi vyučovacími předměty, vhodné začlenění nabízejí odborné předměty. Strana 14 z 143

15 Hlavní obsahové složky: biosféra v ekosystémovém pojetí, současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy člověka k prostředí, možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě. Realizace průřezového tématu se uskutečňuje komplexně (předměty chemie, ekologie), rozptýleně (v dalších vyučovacích předmětech a odborném výcviku) a nadpředmětově (žákovské projekty). Z dalších forem a metod práce je třeba využít besedy s odborníky, ekologická praktika v terénu, nabídky ekologických středisek. Člověk a svět práce pro žáky oboru vzdělání s výučním listem zásadní téma, žáci jsou vedeni k poznání specifičnosti i náročnosti oboru a vlastní uplatnitelnosti na trhu práce. Téma prolíná většinou předmětů, mimořádnou pozornost vyžaduje v rámci odborných předmětů a odborného výcviku. Cílem je připravit žáka uplatnitelného na trhu práce, schopného adaptovat se na měnící se podmínky trhu práce a schopného začlenit se do systému celoživotního vzdělávání. Na konci přípravy žák bude schopen po získání nezbytné praxe i samostatné podnikatelské činnosti, popř. využít pracovních nabídek v rámci EU. K tomuto cíli směřuje působení celého pedagogického sboru, důležitým nástrojem k plnění cílů v daném tématu je i spolupráce s odborníky Úřadem práce Opava i sociálními partnery. Hlavní obsahové složky: - hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce; - trh práce, jeho ukazatele, všeobecné i regionální vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů; - soustava školního vzdělávání v ČR, vazby a vztahy, nutnost celoživotního vzdělávání; - informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací nabídce; - písemná a verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce; - zákoník práce; - soukromé podnikání a jeho specifičnosti; - úloha státu v politice zaměstnanosti, nástroje, metody a formy; - práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí. Informační a komunikační technologie základním cílem průřezového tématu je příprava žáků na úspěšný život v informační společnosti. Cílem je naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení počítače ve vazbě k uplatnění se v praxi v oblasti gastronomie a služeb, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Nedílnou součástí je potřeba naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. Vedle výuky předmětu IKT, kde žáci získají ucelenou soustavu vědomostí a dovedností v oblasti práce s prostředky IKT, se žáci připraví na řešení praktických aplikací IKT ve vztahu k vlastní odbornosti. Průřezové téma bude dále realizováno napříč všemi vyučovacími předměty s ohledem na kapacitní možnosti učeben výpočetní techniky Způsob ukončení vzdělání Strana 15 z 143

16 Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkoušku, po úspěšném ukončení třetího ročníku. Závěrečná zkouška je prováděna dle JZZZ a skládá se z písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Všechny tři části zahrnují celou odbornou problematiku cuikrářské výroby. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Po úspěšném vykonání všech tří částí závěrečné zkoušky žák dosáhl středního vzdělání.dokladem o dasažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Strana 16 z 143

17 2.5. Podmínky realizace ŠVP Personální podmínky v oblasti vzdělávání a výchovy Škola disponuje erudovanými, vyzrálými a zkušenými pedagogickými pracovníky, kteří jsou zárukou kvalitního vzdělávacího procesu. Kolektiv je stabilizovaný s minimální fluktuací V maximální míře je využívána odborná a pedagogická způsobilost vyučujících. Skladba úvazků je vzhledem ke vzdělání a zkušenostem i potřebám provozu školy optimální. Též v oblasti provozu, který je z velké části zajišťován nepedagogickými pracovníky, se podařilo vytvořit dobře fungující kolektiv participující ve výchovně vzdělávacím procesu. Podařilo se nám vybudovat střediska praktického vyučování, která slouží též k uspokojování potřeb obyvatelstva a jsou zdrojem mimorozpočtových příjmů. Systém výchovného poradenství je ve škole propracován a je funkční. Na jeho realizaci se podílejí 2 vyučující, kteří úzce spolupracují s třídními učiteli, UOV a s vedením školy. Jejich kompetence a okruhy poradenství jsou rozděleny. Je sledována evidence žáků se změněnou pracovní schopností a se specifickými poruchami učení. Významnou složkou činnosti výchovných poradců je sledování a řešení výchovných problémů a kázeňských přestupků žáků Odborný výcvik žáků probíhá ve vlastním středisku praktického vyučování : Restaurace Terasa, Partyzánská 7, Opava 5 - Praktické vyučování žáků oboru Cukrář probíhá v cukrářské dílně v objektu restaurace. Cukrářské výrobky jsou prodávány v restauraci a v cukrárně Terasa s obsluhou. Restaurace poskytuje veškeré služby v oblasti gastronomie - pořádání rodinných oslav, svateb, firemních akcí, rautů, společenských akcí pro veřejnost, denní stravování formou menu, výběr ze stálého jídelníčku. Kuchyně je zaměřena na klasická hotová jídla a minutky. V průběhu školního roku jsou zde pořádány Dny otevřených dveří pro rodiče a zájemce o studium, kde jsou formou ukázek představovány jednotlivé učební obory. Pro veřejnost jsou připravovány ukázkové sváteční tabule. Provoz restaurace zajišťují společně žáci oborů Kuchař a Číšník pod dohledem UOV a provozní zaměstnanci restaurace. Strana 17 z 143

18 2.6. Spolupráce se sociálními partnery Studenti naší školy jsou členy Asociace kuchařů a cukrářů, pravidelně se zúčastňují soutěží v v našem regionu i mimo něj. Pod vedením našich i předních zahraničních odborníků se účastní odborných seminářů, školení a kurzů, kde se seznamují s novými trendy cukrářské výroby. Škola úzce spolupracuje s firmou Fiala s.r.o., Praha, která přináší na náš trh novinky v oboru, zejména v oblasti surovin, pomůcek a strojů a zařízení, a také pořádá odborné exkurze do firmy BRAUN v Hannoveru. Škola spolupracuje i s dalšími cukrářskými provozovnami v regionu, zejména s cukrárnou OÁZA, ve které naši studenti vypomáhají. Spolupráce se smluvními partnery je pro studenty velkým přínosem, neboť dochází k prohloubení dovedností v jiném prostředí a zároveň jsou vytvářeny příležitosti k uplatnění po vyučení. Strana 18 z 143

19 2.7. Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Pokrytí předmětem Stroje a zařízení Odborné kreslení Odborný výcvik Technologie Suroviny Informační a komunikační technologie Fyzika Matematika Ekonomika Chemie Integrace ve výuce 1. ročník Občanská nauka Člověk v lidském společenství; Společenská etiketa; Rodinné právo Biologie a ekologie Ochrana a péče o životní prostředí Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry Odborné kreslení zdobení 2. ročník Občanská nauka Člověk jako občan Strana 19 z 143

20 Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry; Sportovně turistický kurz Stroje a zařízení Úvod do předmětu 3. ročník Občanská nauka ČR dějiny a integrace Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry Člověk a životní prostředí Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy; chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji; respektovali principy udržitelného rozvoje; získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů; pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů; osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání; dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Pokrytí předmětem Strana 20 z 143

21 Stroje a zařízení Odborné kreslení Odborný výcvik Biologie a ekologie Technologie Suroviny Informační a komunikační technologie Fyzika Matematika Chemie Integrace ve výuce 1. ročník Občanská nauka Člověk v lidském společenství Fyzika Mechanika; Termika; Elektřina a magnetismus; Vlnění a optika; Fyzika atomu; Vesmír Chemie anorganická chemie Biologie a ekologie Vznik a vývoj života na Zemi; Základy ekologie; Člověk; Životní prostředí člověka; Ochrana a péče o životní prostředí Tělesná výchova Atletika; Lyžařský výcvikový zájezd Odborné kreslení zdobení 2. ročník Chemie organická chemie; biochemie Matematika Řešení rovnic a nerovnic v množině R Tělesná výchova Atletika; Sportovně turistický kurz Stroje a zařízení Úvod do předmětu 3. ročník Občanská nauka Světové organizace a globalizace Strana 21 z 143

22 Matematika Planimetrie Člověk a svět práce Tělesná výchova Atletika Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Pokrytí předmětem Stroje a zařízení Odborné kreslení Odborný výcvik Technologie Suroviny Informační a komunikační technologie Matematika Ekonomika Chemie Integrace ve výuce 1. ročník Občanská nauka Člověk ve světě peněz Biologie a ekologie Člověk; Životní prostředí člověka Matematika Operace s reálnými čísly Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Testy výkonnosti Odborné kreslení zdobení 2. ročník Občanská nauka Člověk a právo Strana 22 z 143

23 Matematika Řešení rovnic a nerovnic v množině R; Funkce Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Testy výkonnosti; Sportovně turistický kurz 3. ročník Matematika Planimetrie; Výpočet povrchů a objemů těles Tělesná výchova Atletika; Gymnastika; Testy výkonnosti Informační a komunikační technologie Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a komunikačních technologií. V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti dochází k přesunu zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání. Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. Pokrytí předmětem Stroje a zařízení Odborné kreslení Odborný výcvik Technologie Suroviny Strana 23 z 143

24 Informační a komunikační technologie Fyzika Matematika Ekonomika Chemie Integrace ve výuce 1. ročník Fyzika Mechanika; Termika; Elektřina a magnetismus; Vlnění a optika; Fyzika atomu; Vesmír Chemie obecná chemie; anorganická chemie Biologie a ekologie Vznik a vývoj života na Zemi; Člověk; Ochrana a péče o životní prostředí Matematika Operace s reálnými čísly; Výrazy a jejich úpravy; Práce s daty Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry Odborné kreslení zdobení 2. ročník Chemie organická chemie; biochemie Matematika Řešení rovnic a nerovnic v množině R; Funkce Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry 3. ročník Matematika Planimetrie; Výpočet povrchů a objemů těles; Práce s daty Tělesná výchova Atletika; Sportovní hry Strana 24 z 143

25 3. Učební plán 3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání RVP ŠVP Minimální počet Vzdělávací obor Počet vyučovacích vyučovacích hodin za studium hodin za studium týdně celkem týdně celkem Matematické vzdělávání Estetické vzdělávání Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Vzdělávání pro zdraví Ekonomické vzdělávání Odborné vzdělávání Disponibilní dotace 19 Český jazyk 3 96 Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Fyzika 1 32 Chemie Biologie a ekologie Matematika Literatura Informační a komunikační technologie 3 96 Tělesná výchova 3 96 Ekonomika Suroviny Technologie Stroje a zařízení 2 64 Odborné kreslení Odborný výcvik Celkem Strana 25 z 143

26 3.2. Ročníkový Vzdělávací okruhy I II III ŠVP Všeobecné vzdělávací předměty /2 9 1/2 31 Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Fyzika 1 X X 1 Chemie X Biologie a ekologie 1 X X 1 Matematika Literatura Informační a komunikační technologie X 1 1/2 1 1/2 3 Tělesná výchova Ekonomika X Odborné vzdělávací předměty Suroviny Technologie / / Stroje a zařízení X Odborné kreslení X X Odborný výcvik / / Celkem /2 33 1/2 99 N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny 1Cizí jazyk (2)2Cizí jazyk (2)3Cizí jazyk (2) Využití týdnů Činnost I II III Výuka dle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Sportovně turistický kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva - školní prázdniny,exkurze,opakování učiva,výchovně vzdělávací akce Celkem Strana 26 z 143

27 4. Učební osnovy 4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk CÍL PŘEDMĚTU: Těžiště jazykové výuky tvoří rozvoj samostatného, kultivovaného a aktivního vyjadřování žáků, který se opírá o nezbytné jazykové a stylistické poznatky. Při jazykovém výcviku se věnuje pozornost praktickému zvládnutí především frekventovaných a progresivních jazykových jevů, odstraňování jazykových a pravopisných chyb a stylistických neobratností. Cílem předmětu je vybavit žáka takovými jazykovými a komunikačními dovednostmi, které mu umožní řešit základní životní a pracovní situace, vyjádřit své myšlenky, zážitky, názory a postoje. Výuka směřuje k tomu, aby žák porozuměl textu, dovedl z něho získat informace, chápal funkci spisovného jazyka, znal základní jazykové pojmy a kategorie a chápal význam získaných znalostí i pro výuku cizím jazykům. Rozuměl rozdílu mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl rozlišit spisovný jazyk, obecnou češtinu, dialekty, pochopil, kdy je vhodné/ nevhodné užít jistého výrazu. CHARAKTERISTIKA UČIVA: Předmět se skládá ze dvou oblastí, které se vzájemně prolínají a rozvíjejí. Jazykové vzdělávání a komunikační výchova rozvíjejí komunikační kompetenci žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. K plnění tohoto cíle přispívá i slohová výuka, která navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem k společenskému a profesnímu zaměření žáků. PŘESAHY DO PŘEDMĚTŮ: Obsah učiva předmětu navazuje na vědomosti získané ve všeobecně vzdělávacích předmětech (např. literatura, dějepis, občanská nauka), v informatice a v odborných předmětech. POJETÍ VÝUKY: Výuka je prakticky orientována na rozvoj vyjadřovacích dovedností a schopností, nácvik dovednosti přijímat text včetně jeho porozumění a interpretace, a to i text odborný. Žák je stimulován a podporován v zájmu o studium mateřského jazyka. Volbou vhodných metod je podporována jeho sebedůvěra, samostatnost a zodpovědnost za vlastní učení. Gramatické se opírá o systém mateřského jazyka s oporou učebnic, slovníků, normativních příruček, pravopisných cvičení, testových úloh a jiných učebních materiálů. Do výuky jsou vhodně zařazovány aktivující didaktické metody, skupinové práce, samostatná vystoupení žáků, mediální výukové programy, internet, práce se slovníky, odborné časopisy, vhodné pomůcky pro výuku odborné terminologie, vlastní slohové práce žáků. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ: Je uplatňováno podle klasifikačního řádu. Jsou zohledňováni žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie). Žáci se hodnotí v komplexním rozvoji dovedností. Strana 27 z 143

28 Výsledky učení se kontrolují průběžně, hodnotí se schopnosti žáků řešit ústně nebo písemně komunikační úlohy i jednotlivé jazykové prostředky. Vyučující zařazuje standardizované didaktické testy. PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT: KLÍČOVÉ KOMPETENCE Komunikativní kompetence Žák: - naučí se vhodně prezentovat v procesu vzdělávání a v následné orientaci na trhu práce, aktivně se umí účastnit diskusí v odborné sféře, formuluje a obhajuje své názory, respektuje názory druhých Personální a sociální kompetence Žák: - přispěje k tomu, že je schopen provést sebehodnocení svých činností i aktivit druhých, umí si uvědomit své přednosti i nedostatky, stanovit si cíle a priority, přijímat radu i kritiku a reagovat na kritiku konstruktivně tak, aby přispěla k rozvoji kompetencí pro jeho osobní rozvoj a pro rozvoj společnosti - naučí se pracovat samostatně i v týmu, zodpovídat za své jednání a chování. Umí pomáhat a vážit si práce své i práce druhých, chápe kulturní odlišnosti Kompetence k učení Žák: - vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby a metody, plánuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu sebevzdělávání - vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení a praktickém životě - posuzuje reálně své schopnosti a na základě sebehodnocení si stanovuje další cíle Kompetence k řešení problémů Žák: - porozumí zadání, získává informace potřebné pro řešení problému, navrhuje řešení a zdůvodní je - umí uplatňovat různé postupy a metody, používat vhodné pomůcky - umí vyhodnocovat výsledky Občanské kompetence a kulturní povědomí Žák: - je připraven k životu v demokratické společnosti - umí formulovat a obhájit svůj postoj a názor, doložit ho získanými vědomostmi - se učí úctě a toleranci ke kulturním hodnotám Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Strana 28 z 143

29 Žák: - pracuje s prostředky informačních a komunikačních technologií - získává informace z internetu, zpracovává je a třídí - pracuje s elektronickým slovníkem, se vzdělávacími jazykovými programy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Občan v demokratické společnosti - žák jedná s lidmi, vyslechne jejich názor a přiměřeně diskutuje na dané téma, vyjadřuje ústně i písemně své názory a dovede je doložit. Člověk a svět práce - žák umí přiměřeně pracovat s informacemi, vyhledat je, vyhodnotit a použít, dovede se odborně vyjadřovat v rámci své profese, je schopen charakterizovat své spolužáky, použít jednoduché úvahové postupy pro sdělení svých názorů. Člověk a životní prostředí - žák se učí lépe poznávat svět a lépe mu porozumět, rozlišuje a hodnotí sociální chování své i jiných z hlediska zdraví a životosprávy. Informační a komunikační technologie - žák se naučí používat základní a aplikační programové vybavení počítače za účelem vyhledávání informací, umí pracovat se vzdělávacími jazykovými programy. Učební plán předmětu Ročník I II III Dotace Povinnost (skupina) Dotace skupiny povinný povinný povinný 1. ročník - dotace: 1, povinný Procvičování, prohlubování a rozšiřování jazykových vědomostí a dovedností opakování, prohlubování a rozšiřování obecných pojmů o jazyce práce s normativními příručkami českého jazyka procvičování a upevňování pravopisu vyhledávání informací důležitých pro osobní a pracovní rozvoj rozlišování spisovného a nespisovného vyjadřování, vhodnosti užití jednotlivých výrazů Úvodní hodina Opakování učiva ZŠ, nauka o jazyce Vyjmenovaná slova Psaní i/y po obojetných souhláskách Nauka o slovní zásobě Slovníky Indoevropské jazyky Vývoj češtiny Útvary národního jazyka, spisovný jazyk Nespisovný jazyk Slangové vyjadřování Slovo a jeho význam Synonyma Nauka o významu slov - shrnutí Homonyma, antonyma 24 Strana 29 z 143

30 Psaní ů/ú Psaní bě/pě/vě Psaní mě/mně Diktát Psaní párových souhlásek - nn- Předložky s a z Předpony s-, z-,vz- Opakování pravopisného učiva Systemizace vědomostí Komunikační a slohová výchova 8 vedení ke kultuře osobního jazykového Slohové útvary a postupy projevu a vystupování Životopis vyjadřování ve sféře prostě sdělovací Slohová práce - životopis přihlížení ke specifickým schopnostem a Oprava slohové práce možnostem žáků Vypravování - nácvik slohového útvaru Vypravování - slohová práce Oprava slohové práce Mluvní cvičení 2. ročník - dotace: 1, povinný Procvičování, prohlubování a rozšiřování jazykových vědomostí a dovedností opakování, prohlubování a rozšiřování vědomostí a dovedností z tvarosloví rozšiřování vědomostí o významech slov, používání slov přejatých procvičování a upevňování pravopisu vyhledávání zdrojů informací, evidování a využívání přihlížení ke specifickým schopnostem a možnostem žáků Úvodní hodina Opakování jazykového učiva Pods. jména rodu mužského Podst. jména rodu ženského Podst. jména rodu středního, diktát Přídavná jmény tvrdá Přídavná jmény měkká Přídavná jména přivlastňovací Zájmena Číslovky Jednočlenné a dvojčlenné věty Psaní přejatých slov Opakování - psaní cizích vlastních jmen Slovesa Shoda podmětu s přísudkem Procvičování shody podmětu s přísudkem Neohebné druhy slov Příslovce, příslovečné spřežky Víceslovná pojmenování Zkratky, práce s jazykovými příručkami 20 Strana 30 z 143

31 Komunikační a slohová výchova 12 práce na technice mluveného slova prohlubování stylistických dovedností seznámení s nonverbálními prostředky komunikace Popis Popis pracovního postupu Charakteristika - nácvik slohového útvaru Charakteristika - slohová práce rozvíjení jazykové a řečové kultury, Oprava slohové práce principů a norem kulturního vyjadřování a vystupování Korespondence, osobní dopis Úřední dopis Žádost Referát - nácvik slohového útvaru, mluvený projev Referát - slohová práce Oprava slohové práce Mluvní cvičení 3. ročník - dotace: 1, povinný Procvičování, prohlubování a rozšiřování jazykových vědomostí a dovedností opakování, prohlubování a rozšiřování vědomostí a dovedností z větné stavby procvičování druhů vět a větné stavby porozumění textu v souvislosti s větnou stavbou hledání v jazykových příručkách rozšíření znalostí cizích slov a jejich českých ekvivalentů 18 Úvodní hodina Opakování jazykového učiva Základní pravidla psaní velkých písmen Procvičování pravopisu psaní velkých písmen Čárka ve větě jednoduché Čárka v souvětí Psaní čárek Diktát Souvětí podřadné Souvětí souřadné Souvětí složitá Slova přejatá Porozumění textu Jazykové testy Práce s příručkami Systemizace vědomostí Procvičování pravopisného učiva Diktát Komunikační a slohová výchova 14 procvičování dialogických projevů, udržení pozornosti, dovednosti přesvědčit Úvaha - nácvik slohového útvaru Úvaha - slohová práce Strana 31 z 143

32 doplňování informatické výchovy, knihovny a jejich služby, zdroje informací procvičování spisovné a správné výslovnosti přihlížení ke specifickým schopnostem a možnostem žáků výchova k občanské angažovanosti Úvaha - slohová práce (zaměřena na mezilidské vztahy) Oprava slohová práce Úřední dopisy Žádost o přijetí do zaměstnání Kritika - nácvik slohového útvaru Kritika - slohová práce (zaměřena na aktuální společenskou situaci) Oprava slohové práce Mluvní cvičení Shrnutí učiva, systematizace poznatků Informační výchova Návštěva knihovny Strana 32 z 143

33 Anglický jazyk CÍL PŘEDMĚTU: Cílem předmětu je vybavit žáka takovými komunikačními dovednostmi, které mu umožní dorozumívat se, spolupracovat, vyhledávat, zpracovávat a vyměňovat získané informace v rámci běžné konverzace v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a profesní. Žák je veden, aby se přiměřeně vyjadřoval, vyžádal si informace v cizí řeči v rámci témat daných rozsahem učiva, rozuměl často používaným slovům a zcela základním frázím týkajících se jeho osoby, rodiny a blízkého okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, jednoduchými frázemi a větami. Dovedl popsat místo, kde žije a lidi, které zná, uměl napsat jednoduchý text na pohlednici a stručný osobní dopis, dovedl krátce sdělit svoje plány, domluvit si schůzku, sdělit cenu, učinit nabídku a poradit si s výběrem, rozšiřoval si znalosti o tradicích a zvycích jiných národů. Žák je veden, aby o jazykové výuce přemýšlel, překonával strach z mluvení v cizím jazyce, shromažďoval a prezentoval důkazy toho, co se naučil a využíval osvojenou odbornou slovní zásobu, aby zvládl jednoduchou komunikaci v rámci oboru. CHARAKTERISTIKA UČIVA: Žáci rozumí jazykovému projevu, reprodukují jej vlastními slovy a interpretují ho v různých situacích každodenního osobního nebo veřejného, později pracovního života, v projevech mluvených i psaných, v tématech všeobecných i odborných: např. sjednání schůzky, objednávka služby, vyřízení vzkazu, osobní údaje, dům a domov, volný čas, zábava, jídlo a nápoje, služby, cestování, mezilidské vztahy, péče o tělo a zdraví, nakupování, zaměstnání, počasí a příroda, Česká republika, země dané jazykové oblasti, základní odborné pojmy. PŘESAHY DO PŘEDMĚTŮ: Obsah učiva předmětu navazuje na vědomosti získané ve všeobecně vzdělávacích předmětech (např. jazyk český, občanská nauka), v informatice a v odborných předmětech. POJETÍ VÝUKY: Výuka je prakticky orientována na řečové dovednosti žáka. Žák je stimulován a podporován v zájmu o studium zvoleného jazyka. Volbou vhodných metod je podporována jeho sebedůvěra, samostatnost a zodpovědnost za vlastní učení. Gramatické vychází z kontextu a opírá se o systém mateřského jazyka s oporou o učebnice, pracovní sešity, slovníky a jiné učební materiály. Do výuky jsou vhodně zařazovány aktivující didaktické metody, hry, rozhovory, skupinové práce, besedy, diskuse, samostatná vystoupení žáků, poslech s porozuměním, mediální výukové programy, internet, práce se slovníky, cizojazyčné a odborné časopisy, vhodné pomůcky pro výuku odborné terminologie, křížovky, kvízy, vlastní práce žáků. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ: Je uplatňováno podle klasifikačního řádu. Jsou zohledňováni žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie). Žáci se hodnotí v komplexním rozvoji řečových dovedností (s důrazem na postupné zdokonalování v poslechu s porozuměním a ústním projevu). Výsledky učení se kontrolují průběžně, po probraném tématu se prověřuje osvojené, hodnotí se schopnosti žáků řešit ústně nebo písemně komunikační úlohy i jednotlivé jazykové prostředky. Vyučující zařazuje standardizované didaktické testy po ukončení každé lekce. Vyučující také zprostředkuje žákům možnost sebehodnocení podle Evropského jazykového portfolia. PŘÍNOS PŘEDMĚTU K ROZVOJI KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT: Strana 33 z 143

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 36-66-H/01 Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 6 UČEBNÍ PLÁN...14 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 39-41-L/01 Autotronik Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

Školní vzd ě lávací program 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník pro pohostinství

Školní vzd ě lávací program 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník pro pohostinství St ř ední odborná škola a St ř ední odborné u č ilišt ě Jind ř ich ů v Hradec Školní vzd ě lávací program 65-51-H/01 Kucha ř - č íšník pro pohostinství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více

Kuchař - číšník 65-51-H/01

Kuchař - číšník 65-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-51-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Truhlář zkrácené studium OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 33-56-H/01 Truhlář Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 8

Více

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH

OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH Školní vzdělávací program OPRAVÁŘSKÉ PRÁCE NA VOZIDLECH, STROJÍCH A ZAŘÍZENÍCH Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K

Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Školní vzdělávací program A U T O T R O N I K Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Podlahář. Denní studium. Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podlahář Denní studium Obor vzdělání: 36 59 H/01 Podlahář Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno, dne 29. srpna 2011, pod čj. SŠP 225/2011 s

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tesař zkrácené studium OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 36-64-H/01 Tesař 13 Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 8 UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Zkrácená forma denního studia na 1 rok Obor vzdělání: 33-56-H/01 TRUHLÁŘ Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno dne, 08.července 2013,

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MALÍŘ A LAKÝRNÍK specializace pro stavebnictví Denní studium Obor vzdělání: 39-41-H/01 Malíř a lakýrník Projednala Pedagogická rada Střední školy polytechnické Brno,

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) POKRÝVAČ. Obor vzdělání (kód a název) 36-69-H/01 POKRÝVAČ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP) POKRÝVAČ. Obor vzdělání (kód a název) 36-69-H/01 POKRÝVAČ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) POKRÝVAČ Obor vzdělání (kód a název) 36-69-H/01 POKRÝVAČ Platnost

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín

Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Odborné učiliště Křenovice 8 752 01 Kojetín Školní vzdělávací program PEKAŘ Kód a název oboru vzdělání: Platnost ŠVP: Délka a forma studia: Stupeň dosaženého vzdělání: 29-51-E/02 Potravinářské práce od

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Popis očekávaných výsledků vzdělávání... 4 Dosažený stupeň vzdělání... 5 Způsob ukončení

Více

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kominík ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kominík Obor vzdělání: 36-56-H/01 Kominík RVP 36-56 H / 01 Kominík s platností od 1. září 2011 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 33-56-E/01 Truhlářská výroba

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 33-56-E/01 Truhlářská výroba Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 33-56-E/01 Truhlářská výroba 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Z A H R A D N I C T V Í F L O R I S T I K A

Z A H R A D N I C T V Í F L O R I S T I K A Školní vzdělávací program Z A H R A D N I C T V Í F L O R I S T I K A Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum

Více

Školní vzdělávací program KUCHAŘ ČÍŠNÍK. ŠVP schválen dne 31.8.2009 Mgr. Josef Slovák ředitel školy

Školní vzdělávací program KUCHAŘ ČÍŠNÍK. ŠVP schválen dne 31.8.2009 Mgr. Josef Slovák ředitel školy Školní vzdělávací program KUCHAŘ ČÍŠNÍK ŠVP schválen dne 31.8.2009 Mgr. Josef Slovák ředitel školy Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program. Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.

Školní vzdělávací program. Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Školní vzdělávací program Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Kuchař - číšník pro veřejné stravování 65-51-H/01Kuchař - číšník Verze z 04. 02. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Adresa školy Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5

Adresa školy Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 Identifikační údaje školy: Název školy Střední škola umělecká a řemeslná Adresa školy Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 Zřizovatel Hlavní město Praha Typ právnické osoby příspěvková organizace CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2012 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Školní vzdělávací program INOVOVANÝ ZÁMEČNÍK Střední škola Jeřabinová 96/III 337 01 Rokycany 1 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

AUTOMECHANIK. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program

AUTOMECHANIK. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa...

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz

Více

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-55-H/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2.

Více

29 53 H/01 PEKAŘ. Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno.

29 53 H/01 PEKAŘ. Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno. ŠVP, obor Pekař Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 29 53 H/01 PEKAŘ Vydáno dne: 29. 6. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Poslední

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 Opravář zemědělských strojů Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání platný od: 1.9.2011 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační

Více

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních

uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Popis uplatnění absolventa Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance v menších, středně velkých i velkých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských

Více

23-45-M/01 Silniční doprava

23-45-M/01 Silniční doprava Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 23-45-M/01 Silniční doprava platný od: 1.9.2009 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy str. 0

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Asistent zubního technika Asistent zubního technika 53-44-M/03

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař číšník Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Č. j.: SPŠ 71/2016 Střední průmyslová škola Chrudim Školní vzdělávací program Obráběč kovů 23-56-H/01 Obráběč kovů Chrudim 2014 Identifikační údaje Název školy: Střední průmyslová škola Chrudim Adresa

Více

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

Strojírenská a elektrotechnická zařízení Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 Školní vzdělávací program Strojírenská a elektrotechnická zařízení Varianta 1.3 Dle RVP 23-41-M/01

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ZEDNICKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ZEDNICKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ZEDNICKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-67-E/01 ZEDNICKÉ PRÁCE

Více

ŠVP Strojní mechanik. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

ŠVP Strojní mechanik. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 053/2012 Strojní mechanik Zámečník ŠVP Strojní mechanik Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Název programu Kuchař - číšník Kód a název oboru vzdělávání 65-51-H/01 Kuchař číšník Název školy Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola,

Více

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola Sládečkova 393/90, 715 00 Ostrava-Michálkovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA Obor vzdělání: 68-43-M/01 Veřejnosprávní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program

Nástrojař - Pilotáž. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace. školní vzdělávací program školní vzdělávací program Nástrojař - Pilotáž 23-52-H/01 Nástrojař Nástrojař - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace 23-52-H/01 Nástrojař

Více

Mechanik seřizovač 2013

Mechanik seřizovač 2013 školní vzdělávací program 058/2013 Mechanik seřizovač - CNC obráběcí stroje Seřizovač Mechanik seřizovač 2013 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A HOTELOVÁ UHERSKÉ HRADIŠTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Číšník barman, servírka barmanka Kód a název oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař - číšník

Více

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Masarykovo gymnázium Střední zdravotnická škola Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín Tyršova 1069, 755 01 Vsetín +420 575 750 300 posta@mgvsetin.cz www.mgvsetin.cz Školní vzdělávací program Zdravotnický

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava. okresní pracoviště Třebíč. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava okresní pracoviště Třebíč Inspekční zpráva Střední zemědělská a ekonomická škola Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Identifikátor ředitelství: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jan Katolický, RNDr. Libor Kubica ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 01/99-011124 Signatura: vn5cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Raduň,

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektromechanik pro zařízení a přístroje

IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Elektromechanik pro zařízení a přístroje IČ: 00638013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektromechanik pro zařízení a přístroje Zkrácená forma denního studia na 1 rok Obor vzdělání: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Projednala Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRODAVAČ OBOR VZDĚLÁNÍ 66 51 H / 01 PRODAVAČ Platnost ŠVP: od 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP 3/2012

Více

PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH A SLUŽBÁCH

PODNIKÁNÍ V TECHNICKÝCH OBORECH A SLUŽBÁCH GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLAVIČÍN Školní 822 763 21 Slavičín Útvar: Střední odborná škola Slavičín, Divnice 119, Slavičín Soustava oborů vzdělání: Obor vzdělání: 64 PODNIKÁNÍ V OBORECH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Asistent zubního technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Asistent zubního technika 1 Identifikační údaje...4 1.1 Předkladatel...4 1.2 Zřizovatel...4 1.3 Název ŠVP...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Profil absolventa...5 2.1 Popis uplatnění

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267. Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Vimperk, Nerudova 267 Adresa: Nerudova 267, 385 01 Vimperk Identifikátor školy: 600 008

Více

Kompletní ŠVP2. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP2. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace školní vzdělávací program 2011 Tesař Kompletní ŠVP2 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název ŠVP 2011 Tesař Verze I/2009

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Montér suchých staveb Rámcový vzdělávací program 36-66-H/01 Montér suchých staveb Školní vzdělávací program : - projednán

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-67-E/01 Zednické práce

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-67-E/01 Zednické práce Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-67-E/01 Zednické práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Zednické

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Mechanik zemědělské techniky - řidič HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 5 4

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA

Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA Školní vzdělávací program PRODAVAČ KVĚTIN FLORISTA OBSAH 1. Identifikační údaje...1 2. Profil absolventa...2 2.1 Pracovní uplatnění absolventa...2 2.2 Výsledky vzdělávání...2 2.3 Způsob ukončení vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola obchodu, provozu hotelů a Střední odborné učiliště s.r.o., Karlovy Vary, Zahradní 23 Zahradní 23, 360 01 Karlovy Vary

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Masér sportovní a rekondiční 69

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Prodavač 66-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-H/01 Obsah Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany, příspěvková organizace 1. Profil absolventa... 4 1. 1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem OBCHODNÍ AKADEMIE, Kutnohorská 41, Kolín IV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kutnohorská 41, Kolín IV Zřizovatel: Středočeský

Více

STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK

STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, 747 05 Opava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel:

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Nábytkářská a dřevařská výroba Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Výsledky vzdělávání absolventa... 6.. Klíčové kompetence... 6.. Odborné kompetence... 0 3 Charakteristika

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Školní vzdělávací program Obor: Obchodní akademie Gymnázium a obchodní akademie Ruská 355, 354 62 Mariánské Lázně Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Matematika Kód modulu Ma-E-2/1-3 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Školní vzdělávací program ZAHRADNÍK

Školní vzdělávací program ZAHRADNÍK Školní vzdělávací program ZAHRADNÍK Obsah Obsah... 2 1 Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa ŠVP... 5 2.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 5 2.2 Výsledky vzdělání... 5 2.3 Způsob ukončení vzdělávání,

Více